myynnin sukupolvi näkökulma uusi Graafisen alan osaamistarvekartoitus Aalto-yliopiston Pienyrityskeskus GRAFIT-hanke

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "myynnin sukupolvi näkökulma uusi Graafisen alan osaamistarvekartoitus Aalto-yliopiston Pienyrityskeskus GRAFIT-hanke 14.2.2011"

Transkriptio

1 myynnin uusi sukupolvi näkökulma Graafisen alan osaamistarvekartoitus Aalto-yliopiston Pienyrityskeskus GRAFIT-hanke

2 Executive summary Suomalainen graafinen ala on suurten muutosten ja valintojen edessä Alan keskeisimmät kehittämiskohteet liittyvät asiakasrajapintaan, ratkaisumyyntiin, keskinäiseen erikoistumiseen, yhteistyöhön, tuotekehitykseen sekä liialliseen bulkkimaiseen hintakilpailuun ja päällekkäiseen tuotantokapasiteettiin Keskeistä olisi päästä eroon vanhahtavasta liiketoimintatavasta ja pyrkiä rekrytoimaan nuorta osaamista yrityksiin Uusia teknologioita vastaan ei kannata taistella, vaan pyrkiä sisällyttämään niitä omaan tuote- ja palvelutarjoomaan mahdollisuuksien mukaan Asiakkaat kaipaavat yhä enemmän ratkaisulähtöistä yhteistyötä, jossa huomioidaan heidän oma liiketoimintansa, ja vähemmän teknistä painoteknologista tuotemyyntiä Olennaista koko toimialan tulevaisuudelle on, että kukin yritys tunnistaa ja kirkastaa oman tulevaisuuden tavoitetilansa. Harva yritys pystyy jatkamaan tulevaisuuden toimintaa samalla liiketoimintamallilla kuin nyt Toimialan sisältä löytyy hyvin erilaisia yrityksiä, jotka jaettiin pitkän tähtäimen strategian suhteen tässä selvityksessä karkeasti kolmeen kärjistettyyn luokkaan: kehittäjiin, epävarmoihin ja luopujiin

3 Agenda Johdanto Alan kehityskohteet Muita havaintoja Yhteenveto koulutustarpeista

4 Johdanto Selvityksen tavoitteena oli ymmärtää suomalaisten graafisen alan yritysten tärkeimpiä osaamisen ja johtamisen kehittämiskohteita etenkin asiakasrajapinnan näkökulmasta Selvitys toimii pohjatyönä vuonna 2011 käynnistyvälle Grafitkehityshankkeelle, jonka tavoitteena on kehittää graafiset toimialan liiketoimintaa johdon koulutusohjelmien avulla Hankkeen yhteistyökumppanit ovat Graafinen Teollisuus ry, Kirjapainoteollisuuden Työnantajaliitto ry KTT, Seri- ja erikoispainojen liitto ry ja Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus. Rahoituksesta vastaavat Euroopan Sosiaalirahasto (ESR) ja Uudenmaan ELY-keskus Selvitystä varten haastateltiin laajasti erilaisia ja erikokoisia graafisen alan yrityksiä sekä näiden asiakkaita

5 Tulevaisuuden haasteita Alan uudistumisen edellytys Digitalisaatio Kysynnän muutos Ratkaisumyynti Kuluttajien käyttäytymisen muutos Markkinahinta-ajattelu Internet ja verkon tuomat haasteet/mahdollisuudet Alan kannattavuus Mainonnan kohdentaminen Personointi Ylikapasiteetti Painamisen vähentyminen Asiakkailta paine keksiä uutta

6 Yritysten tavat suhtautua tulevaisuuteen Kehittäjät ja kasvajat Tulevaisuus nähdään positiivisena mahdollisuutena Printtimedian pieneneminen hyväksytään tosiasiana, mutta pyritään löytämään uusia alueita ja kehittämään uudenlaista teknologiaa ja kokonaispalvelukonsepteja Tekevät tai harkitsevat yritysostoja Kehittävät aktiivisesti uusasiakashankintaa Valmiita lähtemään kansainvälisillekin markkinoille Epävarmat ja välinpitämättömät Tiedostavat pitkän tähtäimen ongelman, mutta keskittyvät ensisijaisesti nykyisen toiminnan pyörittämiseen Unohtavat tulevaisuuden haasteet miettiessään prosessitehokkuuden kasvattamista Edessä suuri kriisi, kun muutos tulee eteen väistämättömänä Pitkän tähtäimen strategia hukassa, lyhyellä tähtäimellä tehdään kustannustehokasta ja laadukasta bulkkia Luopujat Yrityksen johto on tyypillisesti lähellä eläkeikää ja kokee, että edessä on hiljainen toiminnan alasajo Suhtautuminen printtimedian tulevaisuuteen voi olla negatiivinen Valmiita ajamaan toiminnan hiljakseen alas, myymään liiketoiminnan muille tai luovuttamaan eteenpäin

7 Toimialan tilanne: Arvoketju Arvoketjun uudistuspaineet Perinteinen painoalan arvoketju on pitkä ja rakentuu monesta erillisestä toimijasta, joiden keskinäinen yhteistyö on usein satunnaista Eri toimijat tekevät osin päällekkäisiä tehtäviä ja hallinnoivat päällekkäisiä resursseja Uudet haastavat sähköiset kanavat hyppäävät usein suoraan sisällöntuotannosta aina loppuasiakkaaseen asti ja niissä tiedonkulku on kaksisuuntaista Kilpailevat toimintatavat vaativat myös perinteiseltä painoalalta arvoketjun kokonaisvaltaista uudistamista sekä oman arvoketjun kehittämistä ja laajentamista Myös asiakkaan oman asiakkaan näkökulma täytyy ottaa yhä enemmän huomioon palvelukokonaisuuksissa Sähköiset kanavat Sisällöntuotanto Esikäsittely Painomateriaalin tuotanto Painotalo Jälkikäsittely Myyntikanavat Logistiikka Asiakas Loppuasiakas

8 Alan suurimmat ongelmakohdat Rakenteellinen uudistuminen ja verkostot Yritysten kyky vastata ylikapasiteetin haasteisiin Osaamisen hankkiminen Yhteistyö yritysten välillä Yritysjärjestelyt Myynti- ja markkinointi Asiakastarpeen ymmärrys Miten asiakas huomioidaan päivittäisessä liiketoiminnassa Onko myynti organisoitua ja aktiivista Johtaminen ja työilmapiiri Tuotekehitys ja uudistuminen Miten johtaminen toimii yrityksissä Mikä on työilmapiirin merkitys Onko myynnin johtaminen ajan tasalla Henkilöstön kehittäminen Rekrytointi Palveluliiketoiminta Asiakkaan liiketoiminnan ymmärrys Kuinka asiakkaan liiketoimintaa palvellaan Palvelutarjooma ja arvoketjun laajentaminen Kyky pysyä teknologian kehityksen mukana ja muuttuvien asiakastarpeiden perässä Liiketoimintamallien uudistaminen

9 Agenda Johdanto Alan kehityskohteet Asiakkaiden ymmärrys Käytännön myyntitoiminta ja asiakassuhteet Asiakaslähtöinen tuotekehitys Rakenteellinen uudistuminen ja verkostot Johtaminen ja muutosesteet Muita havaintoja Yhteenveto koulutustarpeista

10 Kartoituksen kokonaiskuva Johtaminen ja muutosesteet Asiakasymmärrys Markkinointi, näkyvyys, liidien generointi Myyntijohtaminen, myynnin prosessit Myyntitaidot Arvo- ja ratkaisumyynti Hinnoitteleminen Asiakassuhteen ylläpitäminen Verkostot ja rakenteellinen uudistuminen Tuotekehitys Myynti- ja markkinointikokonaisuus

11 Asiakkaan tarpeen ymmärrys Pääsääntöisesti yrityksissä ymmärretään hyvin asiakkaan tekninen tarve ja siihen löydetään oikea painotuote Asiakasrajapinnassa kaivattaisiin konsultoivampaa otetta ja ratkaisumyyntiä: "Asiakas näkee vain lopputuloksen, eikä ymmärrä välivaiheita Keskitytään liikaa kustannustehokkuuteen, ei anneta uusien ideoiden lentää, eikä uusia ideoita tuoda tarpeeksi asiakkaan eteen Yritysten tulisi ymmärtää asiakasyritysten liiketoimintaa ja osata tarjota siihen sopivia erilaisia kokonaisvaihtoehtoja, ei pelkkiä teknisiä tuotteita Asiakkaalla on muutakin mietittävää kuin tekninen painoprosessi Kaivattaisiin enemmän vaihtoehtoja tuotteistettuna pöytään ja alustavia kustannusarvioita Erikoispainotuotteissa valmiita esimerkkejä ja pilotteja kaivattaisiin, monesti konsepti täytyy testata ennen tilausta Asiakkaan liiketoimintaan liittyvät läksyt tulisi tehdä kunnolla ja argumentoida paremmin tuotteen hyötyjä asiakkaan liiketoiminnassa Vaikka asiakas olisikin oikeassa, hän ei välttämättä tiedä kaikista vaihtoehdoista eikä osaa kysyä asiakasta pitäisi haastaa rohkeammin!

12 Laatu ja asiakasfokus + Yrityksissä ymmärretään teknisen laadun päälle ja harvinaisiin reklamaatioihin vastataan asiallisesti - - Hinta on toki yksi tärkeimmistä valintaperusteista, mutta eivät yritykset edes yritä erottautua muulla tavalla toisistaan Suuriin asiakkaisiin laitetaan suhteettomasti myyntipaukkuja, vaikka pienemmissä ja kasvuyrityksissä saattaisi olla parempi kateprosentti Graafisen alan yritykset näkevät laadun tärkeimpänä kilpailuvalttina ja myyntiargumenttina ja asiakkaille yritysten taustalla onkin merkitystä Laatu on suomalaiselle graafiselle teollisuudelle tärkeä globaalin kilpailukyvyn näkökulmasta Asiakkaiden mukaan tekninen laatu on kunnossa, mutta asiakaslaatu harvoin Erikoistuminen ja myyntipanosten kohdentamisen järkeistys asiakaskunnan mukaan Kaikki yritykset eivät voi keskittyä samoihin asiakkaisiin samoin myyntiargumentein, arvolupauksin ja tarjoomin!

13 Markkinointiosaaminen Kehittäjät ja kasvajat Epävarmat Luopujat Brändin / alan imagon luonti Fokus oman viestin kertomisessa, osa onnistunut tässä hyvin Epävarmoja alan tulevaisuudesta, ei panosteta Ei panosteta Oma näkyvyys Tuodaan esille omaa osaamista, viestiä voisi voimistaa Ei juuri näy asiakkaille päin muutoin kuin tarjouksissa Ei näy asiakkaille päin muutoin kuin tarjouksissa Kilpailijoista erottuminen Pyrkivät erottumaan kilpailijoista, esim. innovatiivisten ratkaisuiden avulla Eivät erotu kilpailijoista Eivät erotu kilpailijoista Uutuuksista kertominen Hyödyntävät uusia innovaatioita ja kertoo niistä, mutta edelleen liian passiivisesti Kertovat uusista mahdollisuuksista ainoastaan kysyttäessä Kertovat uusista mahdollisuuksista kysyttäessä, jos itse kokevat järkeväksi

14 Markkinointiosaaminen on yrityksissä pientä En panisi pahakseni, vaikka (graafisen alan) yritykset kertoisivat itsestään enemmänkin - Asiakas Sähköpostimainonta Näkyvyys Monille graafisen alan yrityksille ainoa huomattava markkinointiponnistus Näkyvyyttä on haettu lähinnä erilaisista toimialalistauksista ja alan julkaisuista Alalla ei ole tottunut panostamaan näkyvyyteen Aiemmin näkyvyys on perustunut vain luetteloissa näkymiseen Brändäys / Imagon luonti Ei koeta tärkeäksi tai hyödylliseksi

15 Kilpailijoista erottuminen on hyvin pientä Monilla lähes samat erottautumisargumentit: Pitkä historia Joustavuus, kyky venyä Kustannustehokkuus Korkea palvelutaso Korkea laatutaso Täyden palvelun talo Nopeus Hyvin harvat korostavat ympäristöystävällisyyttä tai innovatiivisuutta Yritykset kokevat, että erottuminen on alalla hyvin vaikeaa, kun kaikilla on yhtenevä tarjoama, samanlaiset tuotantomahdollisuudet sekä miltei samanlainen alihankkijaverkosto Yritysten erottuminen ei perustu juuri muuhun kuin pitkään historiaan Brändillä ei koeta olevan merkitystä Nykyisten argumenttien mukainen erottuminen äärimmäisen vaikeaa, sillä ne ovat kaikilla käytännössä samat

16 Muu näkyvyys on vähäistä, ala voisi panostaa oman viestinsä perille saamiseen Kuulisin mielelläni graafisen alan uusista ideoista ja toteuksista useamminkin kuin tällä hetkellä -Asiakas Graafisen alan viestinnästä saa sen kuvan, ettei alalla paljon ole tulevaisuutta -Asiakas Graafinen ala voisi kertoa ympäristöasioista paljon nykyistä aktiivisemmin -Asiakas

17 Useimmissa painoalan yrityksissä myyntiorganisaatio on hyvin pieni ja resurssit rajalliset Henkilöstön lkm keskimäärin Henkilöstön lkm:n mediaani Myyjiä keskimäärin Myyjien lkm:n mediaani 5,8 4,0 14,5 42,1 Useimmat graafisen alan yritykset ovat pieniä, myös myyntiorganisaatiot ovat määrällisesti pieniä (kokoerot yritysten välillä merkittäviä) Resurssit kehittämiseen ovat pienissä organisaatioissa hyvin rajalliset Organisatorisesti muutokset ovat nopeampia ja toiminnan kehittäminen helpompaa Myynnin mittarit ja seurantajärjestelmät käytössä harvassa yrityksessä Johtaminen on enemmän epämuodollista eikä niin selkeää Työntekijöillä enemmän vastuuta tekemisistään Kehittämisen vaatimien panostusten takia sitä vältellään ja päivittäistä tekemistä priorisoidaan

18 Myyntijohtaminen Kehittäjät ja kasvajat Epävarmat Luopujat Systemaattisuus Kärkiyrityksissä systemaattinen lähestyminen myynnin johtamiseen Otettu käyttöön alalle ennen vieraita myyntijohtamisen käytäntöjä Myyntijohtaminen vähäistä, myyjiä vähän joten johdetaan hyvin epäformaalisti Ei myyntijohtamista, yrittäjä itse hoitaa myyntiä muiden tehtävien sivussa Myyjien johtaminen Myyjiä johdetaan normaaliin tapaan Myyjien johtaminen hyvin epäformaalia, mutta pienissä organisaatioissa tämä on tehokas tapa Ei käytännössä tarvetta myynnin johtamiselle (ei myyjiä) tai epäformaalisti (osaaikaisia/vähän myyjiä) Myynnin mittarit Yritetty ottaa mittareita käyttöön, mutta alan perinteisyys vaikeuttaa niiden täysimääräistä hyödyntämistä Mittaus perustuu kuukausittaisiin myyntilukuihin Seurataan lähinnä pankkitilin kautta myyntiä, paljonko jää kuukauden jälkeen tilille Myynnin ennustettavuus Mahdollista karkealla tasolla ennustaa myyntiä, mutta ei systemaattisesti tehdä ennusteita eteenpäin Ei tehdä tällä hetkellä, myynnin pohjana ennen kaikkea tarjouspyynnöt Ei tehdä, myynti perustuu tarjouspyyntöihin

19 Myyntijohtaminen on epämuodollista ja epäsystemaattista Systemaattinen myyntijohtaminen Epämuodollinen myyntijohtaminen Osalla viikoittaiset myynnin seurantapalaverit käytössä Suuremmat yritykset ovat ottamassa käyttöön systemaattisempia prosesseja ja ERP-järjestelmiä Useimmilla myynnin johtaminen epävirallista ja perustuu lähinnä käytäväkeskusteluihin tai tarpeen mukaiseen johtamiseen Pienimmissä yrityksissä toimitusjohtaja hoitaa myös myyntiä, jolloin ei tarvetta erilliselle myyntijohdolle, mutta systematiikka tukisi myyntityötä Myyntijohdon merkitys nähtiin useimmissa yrityksissä pieneksi Systemaattinen myynnin johto puuttuu alalta yritysten pienuudesta johtuen Tulisi löytää pienyrityksiin sopivat keinot tuoda sopivassa määrin systemaattisuutta ja ammattimaisuutta toimintaan

20 Myyntiä seurataan toteutuman osalta, muuten heikosti Myynnin tulosten seuranta Useimmat seurasivat myyntiä joko kuukausitai viikkotasolla Joissakin yrityksissä myynnin seuranta tapahtui seuraamalla kirjanpitoa kuukausittain paljonko jää viivan alle Myynnin seurantaa muuten kuin euroissa ei useimmissa yrityksissä koettu mielekkääksi tai hyödylliseksi Myynnin tulevaisuuden seuranta Käytännössä kukaan haastatelluista ei seurannut myyjien aktiviteetteja kuten käyntejä tai tehtyjä tarjouksia Näkyvyys eteenpäin heikko Ei aktiivista myyntifunnelin seurantaa Ei pitkäjänteistä myynnin mittareiden tai seurannan kehittämistä Myynnin seurannan taso on heikko, ja sitä seurataan yrityksissä vain toteumaa seuraamalla Myynnin seuranta on kuten myynnin johtaminenkin melko vähäistä ja epäformaalia, yrityksissä todettiin että myyjät voisivat olla aktiivisempiakin mutta eivät olleet ryhtyneet käytännössä mihinkään toimenpiteisiin

21 Myyntiosaaminen yrityksissä ei asiakkaiden mukaan ole huippua Suurimmat esiinnousseet haasteet Passiivinen informointi Myyntitaitojen puute Hintakeskeinen kilpailu Uusasiakashankinta Asiakkaat eivät koe, että heitä informoidaan graafisen alan uusista mahdollisuuksista. Myynti perustuu siihen, että asiakas kysyy ja myyjä kertoo hinnan Useimmat myyjät eivät asiakkaiden mielestä ole niin hyviä kuin voisivat, monissa pienissä asioissa parantamisen varaa Myyjät koettiin liian passiivisiksi, ostajat haluaisivat aktiivisemmin kuulla eri vaihtoehdoista ja yritykset voisivat enemmänkin markkinoida itseään Hintakilpailu johtuu osaltaan ostajien kasvaneesta hintatietoisuudesta, mutta myös myyjien kyvyttömyydestä kääntää keskustelu muihin etuihin ja liiketoiminnallisiin hyötyihin Myyjät eivät kovin aktiivisesti pyri hankkimaan uusia asiakkaita vaan tekevät mieluummin yhteistyötä nykyisten asiakkaiden kanssa ja odottavat, että uudet tekevät tarjouspyyntöjä

22 Myyntitaidot Kehittäjät ja kasvajat Epävarmat Luopujat Myyjän asiantuntemus Myyjät ammattitaitoisia, tietävät mitä myyvät Myyjät ammattitaitoisia, tietävät mitä myyvät Myyjät tietävät mitä myyvät Myyntitaidot Jossakin yrityksissä taitavia myyjiä, pääosin teknistä asiantuntijamyyntiä Myyntitaidoissa kehittämistä, pääosin teknistä asiantuntijamyyntiä Vähäistä myynti lähinnä tarjouskyselyihin vastaamista Uusasiakashankinta Tekevät jossakin määrin, mutta voisivat enemmänkin panostaa Ei juuri hankinta uusia asiakkaita, pidetään kiinni nykyisistä, luotetaan että uudet asiakkaat tekevät tarjouspyynnön itse Ei tehdä, tarjouspyyntöjä tulee tutuilta asiakkailta ja joskus uusilta Aktiivisuus Voisi kasvattaa aktiivisutta asiakasyrityksiin päin, mutta pitää olla relevanttia asiaa Aktiivisuutta niin nykyisiin kuin uusiin asiakkaisiin päin voisi kasvattaa Pitäisi merkittävästi lisätä aktiivisuuden määrää

23 Myyjän asiantuntemus ei näy asiakkaan suuntaan Asiakkaan odotukset myyjien suhteen Mitä painotalo voisi myös tarjota asiakkaiden mielestä Kokemusta eri vaihtoehtojen toimivuudesta Proaktiivisia ehdotuksia erilaisista ja uusista vaihtoehdoista Myyjät kertoisivat myös mikä ei onnistu ja miksi + Pienemmät asiakkaat kaipaavat tukea suunnitteluun, kuten mainostoimistomaisia palveluita samasta luukusta Arvioisi asiakkaille kuluja kokonaisvaltaisesti (esim. arvio paljonko vuodessa menee painotuotteisiin) Ottaisi haltuun esim. mainostoimistojen kilpailuttamisen ja itse tarjoaisi näkyvyyttä kokonaispakettina

24 Arvo- ja ratkaisumyynti Kehittäjät ja kasvajat Epävarmat Luopujat Ratkaisun myyminen Ratkaisumyyntiä pitäisi kehittää, mutta perusteet olemassa Ei varsinaisesti myydä ratkaisua Ei ratkaisumyyntiä Hyötyjen konkretisointi Eivät konkretisoi hyötyjä, asiakkaat arvostaisivat Eivät konkretisoi hyötyjä, asiakkaat arvostaisivat Eivät konkretisoi hyötyjä, asiakkaat arvostaisivat Osaamisen hyödyntäminen Hyödynnetään osaamista, mutta sitä ei sisällytetä ratkaisuihin eikä hintaan Kerrotaan asiakkaalle mikä toimii ja mikä ei kokemuksen perusteella Kerrotaan asiakkaalle mikä toimii ja mikä ei kokemuksen perusteella Lisäarvopalvelut Jotakin on, esimerkiksi varastointi ja postituksen hoitaminen yhdessä logistiikkayrityksen kanssa On ehkä mietitty, mutta ei juuri tarjota proaktiivisesti asiakkaalle Käytännössä ei ole

25 Arvopohjainen myynti on vieras lähtökohta alan yrityksille Hyötyjen kvantifiointi Oman kokemuksen hyödyntäminen Tavoite Esitetään vaikutukset numeroiden valossa, esim. 3D-efekti nosti huomattavuutta 26% Kerrotaan miten eri variaatiot ovat toimineet, kuten tapauksessa X vastaavan painotuotteen laminointi paransi tuotteen myyntiä 40-45% Edellytykset Vaatii kuluttaja- tai loppuasiakastutkimusten teettämistä joko alan kesken tai sitten yrityskohtaisesti Vaikutusten mittaaminen yhdessä asiakkaan kanssa, ja referenssicasejen dokumentointi Hinnoittelu hyödyn mukaisesti Ei hinnoitella tuotteita aina ja erikseen painettujen neliöiden mukaan, vaan laajemmin tuotetun arvon mukaisesti Hinnoittelu esim. vaihtoehtoiskustannusten tai suoran vaikutuksen avulla Käyttöönotto vanhalla toimialalla vaatii paljon tekemistä

26 Ratkaisumyyntiä tapahtuu hyvin vähän sen todellisessa merkityksessä Myydään ratkaisua (esim. koko logistiikan loppuketju haltuun) Tukeminen suunnitteluvaiheessa Myyjän asiantuntemus Sen sijaan, että yritys möisi vain pelkkää painotuotetta, asiakkaat toivoivat kokonaisvaltaisempaa palvelua Ottaisi haltuun kokonaislogistiikan Yhdessä mietitty kokonaisratkaisu mitä tehdään ja kannattaa tehdä vuoden aikana sekä tähän liittyvä kustannusarvio Omien kokemusten jakaminen asiakkaalle, mikä on todettu toimivaksi. Vaatii myös aktiivista tulosten seurantaa asiakkaan kanssa Oppimisasenne, halutaan koko ajan parantaa yhdessä painotuotteiden tehoa asiakkaan liiketoiminnassa Myyjän tulee paitsi tietää mikä toimii painettaessa ja mikä ei, myös pystyä suosittelemaan eri vaihtoehtoja ja ratkaisuja asiakkaalle. Tämä auttaa osaltaan vähentämään turhia reklamaatioita, koska asiakkaalla on realistisemmat odotusarvot

27 Hinnoittelu Kehittäjät ja kasvajat Epävarmat Luopujat Hinnoitteluperuste Kustannusperusteinen hinnoittelu Kustannusperusteinen hinnoittelu, osassa hihavakiolla Hinnoittelu hihavakiolla Kustannusten hinnoittelu Osataan hinnoitella tuotteeseen ja lisätä marginaali Pääosin huomioidaan hinnassa Ei välttämättä huomioida oikein Investointien hinnoittelu Huomioidaan hinnoittelussa Ei välttämättä huomioida hinnoittelussa Yleensä ei huomioida Lisäarvon hinnoittelu Harvoin hinnoitellaan mielekkäästi lisäpalveluita Jotkut ovat ymmärtäneet tehdä liiketoimintaa Ei laskuteta/hinnoitella Ei laskuteta/hinnoitella

28 Hinnoitteluun liittyen usealla yrityksellä on isoja puutteita osaamisessa Kustannusten hinnoittelu Investointien hinnoittelu Markkinahinta Monilla yrityksillä hinnoittelu perustuu aiempiin hintoihin Kustannukset hinnoitellaan sillä periaatteella jääkö kuukauden jälkeen tilille enemmän vai vähemmän rahaa Suurempia laiteinvestointeja ei osata hinnoitella mukaan Erityisesti alalla, joka on yliinvestoinut tuotantokapasiteettiin tämä on merkittävä ongelma Käsitys markkinahinnasta on vahva Alalla aina joku haluaa vapaalle kapasiteetilleen käyttöä joten hinnoittelee sen mukaisesti alakanttiin Polkuhinnoittelusta alalla tulee päästä eroon Hinnoittelun tulee olla sillä tasolla, että yritys on elinvoimainen myös kolmen vuoden päästä, investointeja ei voi jättää huomioimatta Alana päästävä markkinahinta-ajattelusta, jottei myydä tappiolla Ylikapasiteetin purku

29 Asiakassuhteen hoitaminen Kehittäjät ja kasvajat Epävarmat Luopujat Proaktiivisuus Asiakkaiden mielestä yritykset voisivat edelleen lisätä aktiivisuutta asiakassuhteen hoidossa Asiakkaiden mielestä yritykset voisivat edelleen lisätä aktiivisuutta asiakassuhteen hoidossa Asiakkaiden mielestä yritykset voisivat edelleen lisätä aktiivisuutta asiakassuhteen hoidossa Tiedon välittäminen Entistä aktiivisemmin pitäisi jakaa tietoa alan uusista tuulista ja kertoa, miten asiakas saisi tehokkaammin viestiään läpi omille asiakkailleen Pitäisi aloittaa aktiivisempi yhteydenpito asiakkaisiin Pitäisi aloittaa aktiivisempi yhteydenpito asiakkaisiin Suhde asiakkaan kanssa Osalla tiivis yhteistyö (esim. yhdessä kehittää ratkaisuja uusiin tuotteisiin), osalla saavutettuun kustannustasoon perustuva suhde Osa suhteista pitkäaikaisia vanhoja asiakkuuksia, osa hintakilpailussa saavutettuja Osa suhteista pitkäaikaisia vanhoja asiakkuuksia, osa hintakilpailussa saavutettuja Asiakkuuden hoito alasajon yhteydessä

30 Asiakassuhteiden ylläpitämisessä olisi paljon parannettavaa Suurimmat esiinnousseet haasteet Odotetaan asiakkaan soittoa Oletuksena, että asiakas soittaa. Myyjävetoinen kontaktointi alalla harvinaista. Yritykset kokevat tärkeäksi tämän kehittämisen tulevaisuuden kannalta Ei pyritä kumppanuuteen Myyjät ovat asiakkaaseen yhteydessä lähinnä tarjousten yhteydessä, ei pyritä aidosti kehittämään yhteistä toimintaa, paitsi tiettyjen projektien yhteydessä Asiakassuhteen kehittäminen Myyjät myyvät edelleen mitä asiakas pyytää eivätkä proaktiivisesti mieti, mitä voisivat asiakkaille nykyisten tuotteiden lisäksi tarjota

31 Yritysten suurimmat muutosesteet Esiin nousseet haasteet Strategisten suuntaviivojen puute Henkilöstön osaaminen ja keski-ikä Kulttuuri ja asenne 70- lukulaisia Keskitytään prosessitehokkuuteen, vaikka nykyinen tilanne vaatisi uuden palvelu- ja tuotekonseption kehittämistä ja uskallusta uuteen liiketoimintaan Lyhyen tähtäimen kannattavuus vs. kestävä liiketoiminta Henkilöstössä rakenteellinen ikäkuilu, joka johtaa myöhemmin ongelmiin. Nuoria vaikea saada alalle Urauduttu perinteiseen toimintamalleihin, joita kukaan ei kyseenalaista Uusien teknologioiden osaaminen puutteellista Toimintatavat ja työkulttuuri vanhahtavaa, vauhti vain hidastuu Ei uskalleta ottaa riskejä Henkilöstön ja johtamisen kehittämiseksi ei juuri toimenpiteitä

32 Vanhat toimintatavat ja rakenteet estävät uudistumisen Urautuminen vanhoihin toimintatapoihin Yritysten ja toimialan toimintalogiikka pysynyt pitkään samana Ei osata lähestyä kokonaisuutta ulkopuolelta Tulevaisuuden trendit tunnistetaan vasta kun ne uhkaavat omaa liiketoimintaa Pannaan pää pensaaseen tai kielletään, ei nähdä muutosta mahdollisuutena Muutosta vastaan taistellaan, eikä siitä oteta opiksi Rakenteelliset ongelmat yrityksissä Ikäprofiili vinoutunut, nuorempi polvi puutuu yrityksistä Eläkkeelle siirtyviä ei korvata uusilla rekrytoinneilla vaan ajetaan toimintoja alas ja annetaan työtehtävät muille Saavutetuista eduista pidetään kiinni, ei nähdä yhteen hiileen puhaltamisen merkitystä Kehitysinsentiivin puute Ei haluta ottaa liikaa riskiä, jos liiketoiminta tuo tällä hetkellä tarpeeksi hyvän elintason Lyhyen tähtäimen etu ajaa edelle: Kehittämiseen sijoitettavat resurssit nähdään syövän operatiivista toimintaa Ollaan ehkä siirtymässä eläkkeelle, joten alasajoa luonnollinen strategia Mielletään toiminta käsityöläisyytenä, ei liiketoimintana Osaamisen puute Rekrytointeja ei juuri tehdä Osaamista ei haluta palkata täysipäiväisesti Kuitenkin tunnistetaan osaamistarve etenkin uusien teknologioiden osalta Nuoria dynaamisia osaajia tarvittaisiin ravistelemaan vanhoja käsityksiä Nykyisin organisaation joka portaassa oltava myös liiketoiminnallista osaamista Ala oli kivempi, kun ei ollut tietokoneita

33 Johtaminen ja muutoshalukkuus Kehittäjät ja kasvajat Epävarmat Luopujat Johtamistaidot Intoa uudistumiseen on, aina ei pysytä vauhdin mukana Mennään samalla mentaliteetilla kuin 70-luvulla Pyritään vähentämään hiljakseen väkeä Henkilöstörakenne Rekrytoidaan aktiivisesti uutta ja nuorta henkilökuntaa Ylläpidetään nykyistä iäkästä henkilörakennetta Rekrytoidaan vain poistuneiden tilalle Henkilökunta iäkästä, vähennetään eläkeputkeen Työilmapiiri Yrittäjämäinen tai tehokas, aina rakenteet eivät välttämättä pysy vauhdin mukana Rauhallinen ja verkkainen, henkilöstö tyytyväistä, ei juuri vaihdu Ei juuri henkilöstön tai johdon koulutusta ja kehittämistä Joillakin masentunut Odottellaan eläkepäiviä Rohkeus Pyritään aktiivisesti kehittämään ja testaamaan uusia ideoita Uudistuminen keskittyy lähinnä olemassa olevien tuotteiden jalostamiseen ja nykyisen toimintamallin hienosäätöön On otettu päämääräksi alasajo

34 Graafisen alan yhteistyö Toimitaan yhdessä ja hankitaan puuttuvaa osaamista alihankintana asiakkaalle kiitettävästi, harvoin myydään eioota Yhteistyökuviot ovat luonteeltaan kertaluontoisia, eivät strategisia tai pitkäkestoisia Kynnys kilpailijan suosittelemiseen on korkea, monet asiakkaat ylläpitävät itse laajoja listoja eri painotaloista Päällekkäistä kapasiteettia ja investointeja, kukaan ei koordinoi Yhteistyötä tulisi tiivistää Yhteistyöstä pitäisi tehdä säännöllisempää Omistuksellista yhteistyötä pitäisi saada lisää Asiakkaat näkisivät mielellään one-stop-shopeja, joista saa useampaa palvelua samasta luukusta yhdistettynä Pienten talojen tulisi erikoistua ja täydentää toisiaan kilpailun sijaan Pitäisi nähdä myös perinteisen painamisen ulkopuolelle

35 Hajautetusta ja satunnaisesta yhteistyöstä koordinoituun toimintaan Nyt: Tavoitetila: Havainnekuva Asiakas Asiakas Yritysten yhteistyö satunnaista Asiakas joutuu etsimään useita alihankkijoita ja ylläpitämään itse listoja kapeista erityisoaajista Yritykset eivät silti erikoistu täydentävästi vaan tarjoavat pitkälti samankaltaista tuotevalikoimaa Epäjärjestymättömyys ja yhteistyön satunnaisuus johtaa päällekkäisiin investointeihin

36 Vääristynyt kuva tuotekehityksestä Yritysten käsitys tuotekehityksestä Päivittäinen normaali asiakaspalvelu Asiakkaiden ongelmat pyritään kiitettävästi ratkaisemaan Ratkaisujen tarjoamiseen ei kuitenkaan selkeitä prosesseja vaan usein tapauskohtaista Ei tuotekehitystä vaan osa normaalia liiketoimintaa Kustomoidaan rutiinituotteita satunnaisesti sieltä täältä Pienimuotoista kehitystä tehdään, mutta luonteeltaan asiakaskohtaista kustomointia ja pienurakointia Kehitettyjä aihioita ei määrätietoisesti jatkotuotteisteta asiakkaiden suuntaan Laiteinvestoinnit Investointipäätökset usein ilman todennettua asiakastarvetta Investointien takaisinmaksua ei juuri pohdita Päällekkäinen laitekanta luo ylitarjontaa Tulevaisuuden kilpailukyky edellyttää kestävää kehitystoimintaa Erottuminen kilpailijoista uusien tuotteiden, palvelujen ja osaamisen avulla Aktiivinen ja määrätietoinen teknologian kehittäminen piilevien asiakastarpeiden perusteella Aktiivinen dialogi asiakkaiden kanssa Asiakkaiden haastaminen ja rohkeus tarjota täysin uutta Jatkuva teknologisten trendien haistelu ja rohkea tarttuminen Liiketoimintamallien järkeistäminen Omien vahvuuksien ymmärtäminen Uudet liiketoiminnan lähteet hyödynnettävä

37 Kadonneen strategian ja vähäisen tuotekehityksen kierre Asiakkaat kilpailuttavat ja kysyvät vain hintaa Graafisen alan yritykset keskittyvät kustannustehokkuuteen Myyjillä ei ole tarjota asiakkaalle juuri muuta kuin bulkkia Tuotekehitykseen ei kiinnostusta ja resursseja Toimialan strategiana kärjistäen laadukas bulkki Lähes jokainen yritys mieltää erottautuvansa kilpailijoista joustavuudella, laadulla ja kustannustehokkuudella Aitoa kilpailuetua on siis vain harvalla Suhde asiakkaisiin passiivinen Myynti on passiivista ja uusasiakashankinta olematonta Tuotekehitystä ei juuri tehdä Palvelu- ja ratkaisumyynti on lapsenkengissä Itseään ylläpitävä ja pidemmän päälle kestämätön bulkkisykli on valmis

38 Asiakaslähtöinen tuotekehitys kilpailukyvyn lähtökohtana Globalisaatio ja digitalisaatio ovat heilutelleet toimialan perinteisiä rakenteita Yritykset eivät täysin ymmärtäneet radikaalin muutoksen välttämättömyyttä Tilanteen muutos pitäisi kuitenkin nähdä mahdollisuutena kehittää täysin uutta liiketoimintaa, eikä pelkkänä uhkana Uuden teknologian kehittäminen Asiakastarpeiden ja piilevien trendien aktiivinen haistelu Olemassa olevien tuotteiden ja palveluiden tuotteistaminen Globaalissa kilpailussa ei selvitä tuotekeskeisellä bulkkituotannolla, vaan edellytetään vahvaa osaamista, liiketoiminnallista luovuutta, asiakaslähtöisiä ratkaisuja ja teknologista edelläkävijyyttä

39 Agenda Johdanto Alan kehityskohteet Muita havaintoja Yhteenveto koulutustarpeista

40 Muita havaittuja osaamistarpeita IT:n hyödyntäminen Monissa graafisen alan yrityksissä koettiin, että IT:n suomista mahdollisuuksista ei saada kaikkea irti Sukupolvenvaihdos Tulevaisuuden ennakointi Sähköinen liiketoiminta Tulee ajankohtaiseksi monissa yrityksissä muutamien vuosien sisällä. Tarvetta alan jatkokoulutukselle varmasti löytyy, osassa yrityksiä haasteena myös löytää jatkajia Harvalla on aikaa miettiä yrityksen tulevaisuutta pidemmällä kuin vuoden tähtäimellä ajan tai resurssien puutteen vuoksi. Tämä olisi kuitenkin välttämätöntä yrityksen olemassaolon kannalta Sähköinen myynti ja markkinointi osana asiakassuhteiden hallintaa laajemmin

41 Agenda Johdanto Alan kehityskohteet Muita havaintoja Yhteenveto koulutustarpeista

42 Yhteenveto kehittämistarpeista asiakaslähtöiseen liiketoimintaan ja tuotekehitykseen liittyen Asiakastarpeen tunnistus Asiakkaiden toimialatuntemus Ratkaisu- ja palveluliiketoiminta Tarjooman tuotteistaminen Kokonaisvaltaisempi ja laajempi palvelulähtöinen tuotetarjooma Pitkän tähtäimen strategian kirkastus Tuotekehityksen jalostaminen Sähköisten teknologioiden hyväksyminen ja laaja hyödyntäminen Bulkkiutumisen ja hintakilpailun tietoinen välttäminen Liiketaloudellinen koulutus ja bisnesosaaminen

43 Yhteenveto kehittämistarpeista myynti- ja markkinointiosaamiseen liittyen Hinnoitteluosaaminen ja uudet liiketoimintamallit, markkinahinta-ajatuksesta eroon pääseminen mahdollisuuksien mukaan Asiakkaan haastaminen ja vaihtoehtojen rohkea esittely Markkinointiosaamista erityisesti muista erottumisen tueksi Systemaattisempi ote myynnin johtoon ja mittarointiin kuitenkaan unohtamatta pienen yrityksen etuja Rohkeammin uusien liiketoimintamallien kokeilu ja uusien tuoteideoiden esittely Myynnin aktiivisuustasojen nostaminen täysin uudelle tasolle Uusasiakashankinnan kasvattaminen Myynnin sähköiset kanavat Muun teknisen henkilökunnan ottaminen mukaan myyntiin ja asiakasrajapintaan tarvittaessa, etenkin laajempi suunnitteluyhteistyö asiakkaan kanssa

Asiakassuhteen syventäminen ja uudistaminen. Palvelukyvystä ja -kulttuurista muutosvoimaa palveluliiketoimintaan

Asiakassuhteen syventäminen ja uudistaminen. Palvelukyvystä ja -kulttuurista muutosvoimaa palveluliiketoimintaan Asiakassuhteen syventäminen ja uudistaminen Palvelukyvystä ja -kulttuurista muutosvoimaa palveluliiketoimintaan Ahonen, T., Airola, M., Lappalainen, I., Nuutinen, M., Reunanen, M., Valjakka, T. & Valkokari

Lisätiedot

Palvelemisesta palveluliiketoimintaan

Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan perustana Heli Arantola ja Kimmo Simonen Tekesin katsaus 256/2009 12 Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan

Lisätiedot

Isännöinnin tulevaisuus

Isännöinnin tulevaisuus Isännöinnin tulevaisuus Selvityshenkilöraportti KAJ HEDVALL MATIAS JOHANSSON TUULI KASKINEN Selvityshenkilötyö isännöinnin tulevaisuudesta - Kaj Hedvall, Matias Johansson ja Tuuli Kaskinen 1 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Isännöinnin tulevaisuus

Isännöinnin tulevaisuus Ympäristöministeriön raportteja 14 2011 Isännöinnin tulevaisuus Selvityshenkilöraportti Kaj Hedvall Matias Johansson Tuuli Kaskinen YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 14 2011 Isännöinnin

Lisätiedot

SUURI KUVA Kone- ja metallituoteteollisuuden alihankintasektorista

SUURI KUVA Kone- ja metallituoteteollisuuden alihankintasektorista 22. kesäkuuta 2011 SUURI KUVA Kone- ja metallituoteteollisuuden alihankintasektorista Selvitystyön loppuraportti SISÄLTÖ sivu KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUDEN SUURI KUVA 2 1 JOHDANTO 3 2 SELVITYSTYÖN

Lisätiedot

Johda yrityksesi osaamista näkökulmia pk-yrityksille

Johda yrityksesi osaamista näkökulmia pk-yrityksille Osaamisen johtamisella on selvä yhteys yrityksen menestykseen! Kilpailun kansainvälistyessä ja kiristyessä osaamisesta on tullut merkittävä kilpailutekijä. Yrityksen kilpailukyky riippuu siitä, miten se

Lisätiedot

Ostamisen ymmärtämistä myyntiprosessi

Ostamisen ymmärtämistä myyntiprosessi Ostamisen ymmärtämistä myyntiprosessi Petteri Laine Elokuu 2009 2 (19) Tämä dokumentti on kirjoitettu selkeyttämään ja käsitettä myyntiprosessi, englanniksi Opportunity Process. Myyntiprosessi sekoitetaan

Lisätiedot

DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ

DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ Tutkimusraportti Syyskuu 2013 SISÄLLYS JOHDANTO 2 TUTKIMUKSEN TAUSTA JA TAVOITE 3 Data muokkaa organisaatioita 3 Tutkimuksen tavoite ja lähestymistapa 4 Keskeiset

Lisätiedot

Yhteistyöllä Isomman Kumppaniksi -Työkirja. Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: Alkusanat. 1. askel: Mitä minä haluan tehdä?

Yhteistyöllä Isomman Kumppaniksi -Työkirja. Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: Alkusanat. 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? Yhteistyöllä Isomman Kumppaniksi -Työkirja Alkusanat Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

teollisen internetin hyödyntämiseen Yritysjohdon opas IoT:n

teollisen internetin hyödyntämiseen Yritysjohdon opas IoT:n Yritysjohdon opas IoT:n ja teollisen internetin hyödyntämiseen 1 Sisällysluettelo Sivut 1. Johdanto 3-4 2. Teollinen Internet 2.1 IoT on internetin uudelleentuleminen 5 5 3. Teollisen internetin mahdollistamat

Lisätiedot

Maitoyritysten investointien kehittämisohjelma Itä-Suomessa

Maitoyritysten investointien kehittämisohjelma Itä-Suomessa Maitoyritysten investointien kehittämisohjelma Itä-Suomessa KASKI-HANKE 2014 ProAgria Etelä-Savo ry ProAgria Pohjois-Karjala ry ProAgria Pohjois-Savo ry ProAgria Keskusten Liitto ry Sisällysluettelo 1.

Lisätiedot

Koettu palvelun laatu elektronisessa kaupankäynnissä

Koettu palvelun laatu elektronisessa kaupankäynnissä Jani Niemistö Koettu palvelun laatu elektronisessa kaupankäynnissä Case: Vaasan Sähkö Oy Liiketalous ja matkailu 2013 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous ja matkailu TIIVISTELMÄ Tekijä Jani Niemistö

Lisätiedot

Miten ansaita aktiviteeteilla? Finland TRADE. Outdoors OPAS YRITTÄJÄLLE OUTDOORS FINL AND

Miten ansaita aktiviteeteilla? Finland TRADE. Outdoors OPAS YRITTÄJÄLLE OUTDOORS FINL AND Miten ansaita aktiviteeteilla? OPAS YRITTÄJÄLLE Outdoors Finland TRADE OUTDOORS FINL AND Lukijalle Tämä opas on tarkoitettu matkailun ohjelmapalveluja tuottaville pk-yrityksille, organisaatioille ja kehittäjille,

Lisätiedot

KULUTTAJIEN OSALLISTUMINEN RADIKAALIEN INNOVAATIOIDEN KEHITYSPROSESSIIN. Tapaus Protein Pudding / Manninen Nutraceuticals Oy

KULUTTAJIEN OSALLISTUMINEN RADIKAALIEN INNOVAATIOIDEN KEHITYSPROSESSIIN. Tapaus Protein Pudding / Manninen Nutraceuticals Oy Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden laitos KULUTTAJIEN OSALLISTUMINEN RADIKAALIEN INNOVAATIOIDEN KEHITYSPROSESSIIN Tapaus Protein Pudding / Manninen

Lisätiedot

Innovaatioiden johtaminen

Innovaatioiden johtaminen ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2330 Tiina Apilo & Tapani Taskinen Innovaatioiden johtaminen VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2330 Innovaatioiden johtaminen Tiina Apilo & Tapani Taskinen ISBN 951 38 6774 9 (nid.)

Lisätiedot

Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa

Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa vvvv Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa ICMI Intelligent Customer Management International Oy, 2010 Sisällys 1 Tiivistelmä: Asiakkuudet uudistavat johtamisen 4 2 Asiakkuudet johtamisessa

Lisätiedot

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Leenamaija Otala CICERO Learning Network, 2011 Tiivistelmä CICERO Learning Network ja Henry ry. (Henkilöstönjohdonryhmä

Lisätiedot

Teollisuuden palveluliiketoiminta pk-yrityksessä KEHITTÄMISOPAS. Jorma Hokkanen Antti Isoviita

Teollisuuden palveluliiketoiminta pk-yrityksessä KEHITTÄMISOPAS. Jorma Hokkanen Antti Isoviita Teollisuuden palveluliiketoiminta pk-yrityksessä KEHITTÄMISOPAS Jorma Hokkanen Antti Isoviita SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 2. TEOLLISUUDEN PALVELULIIKETOIMINNAN KÄSITE 3. TEOLLISUUDEN PALVELULIIKETOIMINNAN NYKYTASON

Lisätiedot

tehokkaasti tulokseen

tehokkaasti tulokseen ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Maaliskuu 2008 tehokkaasti tulokseen - Myynnin ja markkinoinnin keinoin Myyjän taidot ja kehittyminen ERÄÄN CRM -PROJEKTIN

Lisätiedot

Mikä selittää hevospalveluyritysten hintakuopan Etelä- Pohjanmaalla?

Mikä selittää hevospalveluyritysten hintakuopan Etelä- Pohjanmaalla? 2014 ProAgria Etelä-Pohjanmaa Juha-Matti Toppari Mikä selittää hevospalveluyritysten hintakuopan Etelä- Pohjanmaalla? Sisällysluettelo Taustaa...3 Maakunnan tulotason mahdolliset vaikutukset hevospalveluiden

Lisätiedot

AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ

AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ KEHITÄ YRITYSTÄ AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ KANSIKUVASSA Jyväskyläläinen Secco Finland Oy on kasvanut nopeasti kansainvälisesti menestyväksi yritykseksi luomalla designia materiaaleista, jotka yleensä

Lisätiedot

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö YRITYS JA KONSULTTI Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana?pkt-säätiö PKT-säätiön julkaisu 1/2002 2 Sisältö: Esipuhe 1. Kehittyvän yrityksen muutostilanteet ja resurssitarpeet 2. Konsultin

Lisätiedot

Palveluratkaisuliiketoiminnan erityispiirteet

Palveluratkaisuliiketoiminnan erityispiirteet TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA Toimitusketjun johtaminen Palveluratkaisuliiketoiminnan erityispiirteet The Specific Features of Service Solutions Kandidaatintyö Harri Renkonen Jaakko Toppari TIIVISTELMÄ Tekijä:

Lisätiedot

Kannattava yritys ei menetä parhaita asiakkaitaan PK-yritysten liiketoiminnan kehittäminen osana perusopetusta (ESR2-projekti 1.1.2002 31.10.

Kannattava yritys ei menetä parhaita asiakkaitaan PK-yritysten liiketoiminnan kehittäminen osana perusopetusta (ESR2-projekti 1.1.2002 31.10. Kai Koski (toimittanut) Kannattava yritys ei menetä parhaita asiakkaitaan PK-yritysten liiketoiminnan kehittäminen osana perusopetusta (ESR2-projekti 1.1.2002 31.10.2005) Loppuraportti 2005 No : 2 1 Kymenlaakson

Lisätiedot

Tutkimus ICT-alan myynnin esteistä

Tutkimus ICT-alan myynnin esteistä Tutkimus ICT-alan myynnin esteistä 1 Sisällysluettelo Tutkimusraportti 14.4.2014 1 JOHDANTO... 3 1.1 Tutkimuksen tiedot... 4 1.2 Yhteenveto... 6 1.3 Asiantuntija-arviot... 8 2 MYYNNIN ESTEET... 11 2.1

Lisätiedot

Informaatiosta kilpailuetua teollisuusyrityksiin

Informaatiosta kilpailuetua teollisuusyrityksiin Informaatiosta kilpailuetua teollisuusyrityksiin Julkaisija: Teknologiateollisuus ry ISBN 978-952-5998-40-5, ISBN 978-952-5998-41-2 (pdf) Teknologiateollisuus ry & Market-Visio Oy, 2013. All rights reserved.

Lisätiedot

TARJOOMAN KEHITTÄMINEN JA KAUPALLISTAMINEN

TARJOOMAN KEHITTÄMINEN JA KAUPALLISTAMINEN TARJOOMAN KEHITTÄMINEN JA KAUPALLISTAMINEN Mercuri International White Paper Page 1 (13) Tarjooman johtaminen mistä on kysymys? Kilpailijoiden toimenpiteet ja asiakkaissa ja markkinoilla tapahtuvat muutokset

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

ATERIAPALVELUJEN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMINEN TAMPEREEN KAUPUNGILLA

ATERIAPALVELUJEN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMINEN TAMPEREEN KAUPUNGILLA Tarja Alatalo ATERIAPALVELUJEN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMINEN TAMPEREEN KAUPUNGILLA Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi A 16/2012 Tampereen kaupungin Tietotuotannon ja laadunarvioinnin julkaisusarja

Lisätiedot