myynnin sukupolvi näkökulma uusi Graafisen alan osaamistarvekartoitus Aalto-yliopiston Pienyrityskeskus GRAFIT-hanke

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "myynnin sukupolvi näkökulma uusi Graafisen alan osaamistarvekartoitus Aalto-yliopiston Pienyrityskeskus GRAFIT-hanke 14.2.2011"

Transkriptio

1 myynnin uusi sukupolvi näkökulma Graafisen alan osaamistarvekartoitus Aalto-yliopiston Pienyrityskeskus GRAFIT-hanke

2 Executive summary Suomalainen graafinen ala on suurten muutosten ja valintojen edessä Alan keskeisimmät kehittämiskohteet liittyvät asiakasrajapintaan, ratkaisumyyntiin, keskinäiseen erikoistumiseen, yhteistyöhön, tuotekehitykseen sekä liialliseen bulkkimaiseen hintakilpailuun ja päällekkäiseen tuotantokapasiteettiin Keskeistä olisi päästä eroon vanhahtavasta liiketoimintatavasta ja pyrkiä rekrytoimaan nuorta osaamista yrityksiin Uusia teknologioita vastaan ei kannata taistella, vaan pyrkiä sisällyttämään niitä omaan tuote- ja palvelutarjoomaan mahdollisuuksien mukaan Asiakkaat kaipaavat yhä enemmän ratkaisulähtöistä yhteistyötä, jossa huomioidaan heidän oma liiketoimintansa, ja vähemmän teknistä painoteknologista tuotemyyntiä Olennaista koko toimialan tulevaisuudelle on, että kukin yritys tunnistaa ja kirkastaa oman tulevaisuuden tavoitetilansa. Harva yritys pystyy jatkamaan tulevaisuuden toimintaa samalla liiketoimintamallilla kuin nyt Toimialan sisältä löytyy hyvin erilaisia yrityksiä, jotka jaettiin pitkän tähtäimen strategian suhteen tässä selvityksessä karkeasti kolmeen kärjistettyyn luokkaan: kehittäjiin, epävarmoihin ja luopujiin

3 Agenda Johdanto Alan kehityskohteet Muita havaintoja Yhteenveto koulutustarpeista

4 Johdanto Selvityksen tavoitteena oli ymmärtää suomalaisten graafisen alan yritysten tärkeimpiä osaamisen ja johtamisen kehittämiskohteita etenkin asiakasrajapinnan näkökulmasta Selvitys toimii pohjatyönä vuonna 2011 käynnistyvälle Grafitkehityshankkeelle, jonka tavoitteena on kehittää graafiset toimialan liiketoimintaa johdon koulutusohjelmien avulla Hankkeen yhteistyökumppanit ovat Graafinen Teollisuus ry, Kirjapainoteollisuuden Työnantajaliitto ry KTT, Seri- ja erikoispainojen liitto ry ja Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus. Rahoituksesta vastaavat Euroopan Sosiaalirahasto (ESR) ja Uudenmaan ELY-keskus Selvitystä varten haastateltiin laajasti erilaisia ja erikokoisia graafisen alan yrityksiä sekä näiden asiakkaita

5 Tulevaisuuden haasteita Alan uudistumisen edellytys Digitalisaatio Kysynnän muutos Ratkaisumyynti Kuluttajien käyttäytymisen muutos Markkinahinta-ajattelu Internet ja verkon tuomat haasteet/mahdollisuudet Alan kannattavuus Mainonnan kohdentaminen Personointi Ylikapasiteetti Painamisen vähentyminen Asiakkailta paine keksiä uutta

6 Yritysten tavat suhtautua tulevaisuuteen Kehittäjät ja kasvajat Tulevaisuus nähdään positiivisena mahdollisuutena Printtimedian pieneneminen hyväksytään tosiasiana, mutta pyritään löytämään uusia alueita ja kehittämään uudenlaista teknologiaa ja kokonaispalvelukonsepteja Tekevät tai harkitsevat yritysostoja Kehittävät aktiivisesti uusasiakashankintaa Valmiita lähtemään kansainvälisillekin markkinoille Epävarmat ja välinpitämättömät Tiedostavat pitkän tähtäimen ongelman, mutta keskittyvät ensisijaisesti nykyisen toiminnan pyörittämiseen Unohtavat tulevaisuuden haasteet miettiessään prosessitehokkuuden kasvattamista Edessä suuri kriisi, kun muutos tulee eteen väistämättömänä Pitkän tähtäimen strategia hukassa, lyhyellä tähtäimellä tehdään kustannustehokasta ja laadukasta bulkkia Luopujat Yrityksen johto on tyypillisesti lähellä eläkeikää ja kokee, että edessä on hiljainen toiminnan alasajo Suhtautuminen printtimedian tulevaisuuteen voi olla negatiivinen Valmiita ajamaan toiminnan hiljakseen alas, myymään liiketoiminnan muille tai luovuttamaan eteenpäin

7 Toimialan tilanne: Arvoketju Arvoketjun uudistuspaineet Perinteinen painoalan arvoketju on pitkä ja rakentuu monesta erillisestä toimijasta, joiden keskinäinen yhteistyö on usein satunnaista Eri toimijat tekevät osin päällekkäisiä tehtäviä ja hallinnoivat päällekkäisiä resursseja Uudet haastavat sähköiset kanavat hyppäävät usein suoraan sisällöntuotannosta aina loppuasiakkaaseen asti ja niissä tiedonkulku on kaksisuuntaista Kilpailevat toimintatavat vaativat myös perinteiseltä painoalalta arvoketjun kokonaisvaltaista uudistamista sekä oman arvoketjun kehittämistä ja laajentamista Myös asiakkaan oman asiakkaan näkökulma täytyy ottaa yhä enemmän huomioon palvelukokonaisuuksissa Sähköiset kanavat Sisällöntuotanto Esikäsittely Painomateriaalin tuotanto Painotalo Jälkikäsittely Myyntikanavat Logistiikka Asiakas Loppuasiakas

8 Alan suurimmat ongelmakohdat Rakenteellinen uudistuminen ja verkostot Yritysten kyky vastata ylikapasiteetin haasteisiin Osaamisen hankkiminen Yhteistyö yritysten välillä Yritysjärjestelyt Myynti- ja markkinointi Asiakastarpeen ymmärrys Miten asiakas huomioidaan päivittäisessä liiketoiminnassa Onko myynti organisoitua ja aktiivista Johtaminen ja työilmapiiri Tuotekehitys ja uudistuminen Miten johtaminen toimii yrityksissä Mikä on työilmapiirin merkitys Onko myynnin johtaminen ajan tasalla Henkilöstön kehittäminen Rekrytointi Palveluliiketoiminta Asiakkaan liiketoiminnan ymmärrys Kuinka asiakkaan liiketoimintaa palvellaan Palvelutarjooma ja arvoketjun laajentaminen Kyky pysyä teknologian kehityksen mukana ja muuttuvien asiakastarpeiden perässä Liiketoimintamallien uudistaminen

9 Agenda Johdanto Alan kehityskohteet Asiakkaiden ymmärrys Käytännön myyntitoiminta ja asiakassuhteet Asiakaslähtöinen tuotekehitys Rakenteellinen uudistuminen ja verkostot Johtaminen ja muutosesteet Muita havaintoja Yhteenveto koulutustarpeista

10 Kartoituksen kokonaiskuva Johtaminen ja muutosesteet Asiakasymmärrys Markkinointi, näkyvyys, liidien generointi Myyntijohtaminen, myynnin prosessit Myyntitaidot Arvo- ja ratkaisumyynti Hinnoitteleminen Asiakassuhteen ylläpitäminen Verkostot ja rakenteellinen uudistuminen Tuotekehitys Myynti- ja markkinointikokonaisuus

11 Asiakkaan tarpeen ymmärrys Pääsääntöisesti yrityksissä ymmärretään hyvin asiakkaan tekninen tarve ja siihen löydetään oikea painotuote Asiakasrajapinnassa kaivattaisiin konsultoivampaa otetta ja ratkaisumyyntiä: "Asiakas näkee vain lopputuloksen, eikä ymmärrä välivaiheita Keskitytään liikaa kustannustehokkuuteen, ei anneta uusien ideoiden lentää, eikä uusia ideoita tuoda tarpeeksi asiakkaan eteen Yritysten tulisi ymmärtää asiakasyritysten liiketoimintaa ja osata tarjota siihen sopivia erilaisia kokonaisvaihtoehtoja, ei pelkkiä teknisiä tuotteita Asiakkaalla on muutakin mietittävää kuin tekninen painoprosessi Kaivattaisiin enemmän vaihtoehtoja tuotteistettuna pöytään ja alustavia kustannusarvioita Erikoispainotuotteissa valmiita esimerkkejä ja pilotteja kaivattaisiin, monesti konsepti täytyy testata ennen tilausta Asiakkaan liiketoimintaan liittyvät läksyt tulisi tehdä kunnolla ja argumentoida paremmin tuotteen hyötyjä asiakkaan liiketoiminnassa Vaikka asiakas olisikin oikeassa, hän ei välttämättä tiedä kaikista vaihtoehdoista eikä osaa kysyä asiakasta pitäisi haastaa rohkeammin!

12 Laatu ja asiakasfokus + Yrityksissä ymmärretään teknisen laadun päälle ja harvinaisiin reklamaatioihin vastataan asiallisesti - - Hinta on toki yksi tärkeimmistä valintaperusteista, mutta eivät yritykset edes yritä erottautua muulla tavalla toisistaan Suuriin asiakkaisiin laitetaan suhteettomasti myyntipaukkuja, vaikka pienemmissä ja kasvuyrityksissä saattaisi olla parempi kateprosentti Graafisen alan yritykset näkevät laadun tärkeimpänä kilpailuvalttina ja myyntiargumenttina ja asiakkaille yritysten taustalla onkin merkitystä Laatu on suomalaiselle graafiselle teollisuudelle tärkeä globaalin kilpailukyvyn näkökulmasta Asiakkaiden mukaan tekninen laatu on kunnossa, mutta asiakaslaatu harvoin Erikoistuminen ja myyntipanosten kohdentamisen järkeistys asiakaskunnan mukaan Kaikki yritykset eivät voi keskittyä samoihin asiakkaisiin samoin myyntiargumentein, arvolupauksin ja tarjoomin!

13 Markkinointiosaaminen Kehittäjät ja kasvajat Epävarmat Luopujat Brändin / alan imagon luonti Fokus oman viestin kertomisessa, osa onnistunut tässä hyvin Epävarmoja alan tulevaisuudesta, ei panosteta Ei panosteta Oma näkyvyys Tuodaan esille omaa osaamista, viestiä voisi voimistaa Ei juuri näy asiakkaille päin muutoin kuin tarjouksissa Ei näy asiakkaille päin muutoin kuin tarjouksissa Kilpailijoista erottuminen Pyrkivät erottumaan kilpailijoista, esim. innovatiivisten ratkaisuiden avulla Eivät erotu kilpailijoista Eivät erotu kilpailijoista Uutuuksista kertominen Hyödyntävät uusia innovaatioita ja kertoo niistä, mutta edelleen liian passiivisesti Kertovat uusista mahdollisuuksista ainoastaan kysyttäessä Kertovat uusista mahdollisuuksista kysyttäessä, jos itse kokevat järkeväksi

14 Markkinointiosaaminen on yrityksissä pientä En panisi pahakseni, vaikka (graafisen alan) yritykset kertoisivat itsestään enemmänkin - Asiakas Sähköpostimainonta Näkyvyys Monille graafisen alan yrityksille ainoa huomattava markkinointiponnistus Näkyvyyttä on haettu lähinnä erilaisista toimialalistauksista ja alan julkaisuista Alalla ei ole tottunut panostamaan näkyvyyteen Aiemmin näkyvyys on perustunut vain luetteloissa näkymiseen Brändäys / Imagon luonti Ei koeta tärkeäksi tai hyödylliseksi

15 Kilpailijoista erottuminen on hyvin pientä Monilla lähes samat erottautumisargumentit: Pitkä historia Joustavuus, kyky venyä Kustannustehokkuus Korkea palvelutaso Korkea laatutaso Täyden palvelun talo Nopeus Hyvin harvat korostavat ympäristöystävällisyyttä tai innovatiivisuutta Yritykset kokevat, että erottuminen on alalla hyvin vaikeaa, kun kaikilla on yhtenevä tarjoama, samanlaiset tuotantomahdollisuudet sekä miltei samanlainen alihankkijaverkosto Yritysten erottuminen ei perustu juuri muuhun kuin pitkään historiaan Brändillä ei koeta olevan merkitystä Nykyisten argumenttien mukainen erottuminen äärimmäisen vaikeaa, sillä ne ovat kaikilla käytännössä samat

16 Muu näkyvyys on vähäistä, ala voisi panostaa oman viestinsä perille saamiseen Kuulisin mielelläni graafisen alan uusista ideoista ja toteuksista useamminkin kuin tällä hetkellä -Asiakas Graafisen alan viestinnästä saa sen kuvan, ettei alalla paljon ole tulevaisuutta -Asiakas Graafinen ala voisi kertoa ympäristöasioista paljon nykyistä aktiivisemmin -Asiakas

17 Useimmissa painoalan yrityksissä myyntiorganisaatio on hyvin pieni ja resurssit rajalliset Henkilöstön lkm keskimäärin Henkilöstön lkm:n mediaani Myyjiä keskimäärin Myyjien lkm:n mediaani 5,8 4,0 14,5 42,1 Useimmat graafisen alan yritykset ovat pieniä, myös myyntiorganisaatiot ovat määrällisesti pieniä (kokoerot yritysten välillä merkittäviä) Resurssit kehittämiseen ovat pienissä organisaatioissa hyvin rajalliset Organisatorisesti muutokset ovat nopeampia ja toiminnan kehittäminen helpompaa Myynnin mittarit ja seurantajärjestelmät käytössä harvassa yrityksessä Johtaminen on enemmän epämuodollista eikä niin selkeää Työntekijöillä enemmän vastuuta tekemisistään Kehittämisen vaatimien panostusten takia sitä vältellään ja päivittäistä tekemistä priorisoidaan

18 Myyntijohtaminen Kehittäjät ja kasvajat Epävarmat Luopujat Systemaattisuus Kärkiyrityksissä systemaattinen lähestyminen myynnin johtamiseen Otettu käyttöön alalle ennen vieraita myyntijohtamisen käytäntöjä Myyntijohtaminen vähäistä, myyjiä vähän joten johdetaan hyvin epäformaalisti Ei myyntijohtamista, yrittäjä itse hoitaa myyntiä muiden tehtävien sivussa Myyjien johtaminen Myyjiä johdetaan normaaliin tapaan Myyjien johtaminen hyvin epäformaalia, mutta pienissä organisaatioissa tämä on tehokas tapa Ei käytännössä tarvetta myynnin johtamiselle (ei myyjiä) tai epäformaalisti (osaaikaisia/vähän myyjiä) Myynnin mittarit Yritetty ottaa mittareita käyttöön, mutta alan perinteisyys vaikeuttaa niiden täysimääräistä hyödyntämistä Mittaus perustuu kuukausittaisiin myyntilukuihin Seurataan lähinnä pankkitilin kautta myyntiä, paljonko jää kuukauden jälkeen tilille Myynnin ennustettavuus Mahdollista karkealla tasolla ennustaa myyntiä, mutta ei systemaattisesti tehdä ennusteita eteenpäin Ei tehdä tällä hetkellä, myynnin pohjana ennen kaikkea tarjouspyynnöt Ei tehdä, myynti perustuu tarjouspyyntöihin

19 Myyntijohtaminen on epämuodollista ja epäsystemaattista Systemaattinen myyntijohtaminen Epämuodollinen myyntijohtaminen Osalla viikoittaiset myynnin seurantapalaverit käytössä Suuremmat yritykset ovat ottamassa käyttöön systemaattisempia prosesseja ja ERP-järjestelmiä Useimmilla myynnin johtaminen epävirallista ja perustuu lähinnä käytäväkeskusteluihin tai tarpeen mukaiseen johtamiseen Pienimmissä yrityksissä toimitusjohtaja hoitaa myös myyntiä, jolloin ei tarvetta erilliselle myyntijohdolle, mutta systematiikka tukisi myyntityötä Myyntijohdon merkitys nähtiin useimmissa yrityksissä pieneksi Systemaattinen myynnin johto puuttuu alalta yritysten pienuudesta johtuen Tulisi löytää pienyrityksiin sopivat keinot tuoda sopivassa määrin systemaattisuutta ja ammattimaisuutta toimintaan

20 Myyntiä seurataan toteutuman osalta, muuten heikosti Myynnin tulosten seuranta Useimmat seurasivat myyntiä joko kuukausitai viikkotasolla Joissakin yrityksissä myynnin seuranta tapahtui seuraamalla kirjanpitoa kuukausittain paljonko jää viivan alle Myynnin seurantaa muuten kuin euroissa ei useimmissa yrityksissä koettu mielekkääksi tai hyödylliseksi Myynnin tulevaisuuden seuranta Käytännössä kukaan haastatelluista ei seurannut myyjien aktiviteetteja kuten käyntejä tai tehtyjä tarjouksia Näkyvyys eteenpäin heikko Ei aktiivista myyntifunnelin seurantaa Ei pitkäjänteistä myynnin mittareiden tai seurannan kehittämistä Myynnin seurannan taso on heikko, ja sitä seurataan yrityksissä vain toteumaa seuraamalla Myynnin seuranta on kuten myynnin johtaminenkin melko vähäistä ja epäformaalia, yrityksissä todettiin että myyjät voisivat olla aktiivisempiakin mutta eivät olleet ryhtyneet käytännössä mihinkään toimenpiteisiin

21 Myyntiosaaminen yrityksissä ei asiakkaiden mukaan ole huippua Suurimmat esiinnousseet haasteet Passiivinen informointi Myyntitaitojen puute Hintakeskeinen kilpailu Uusasiakashankinta Asiakkaat eivät koe, että heitä informoidaan graafisen alan uusista mahdollisuuksista. Myynti perustuu siihen, että asiakas kysyy ja myyjä kertoo hinnan Useimmat myyjät eivät asiakkaiden mielestä ole niin hyviä kuin voisivat, monissa pienissä asioissa parantamisen varaa Myyjät koettiin liian passiivisiksi, ostajat haluaisivat aktiivisemmin kuulla eri vaihtoehdoista ja yritykset voisivat enemmänkin markkinoida itseään Hintakilpailu johtuu osaltaan ostajien kasvaneesta hintatietoisuudesta, mutta myös myyjien kyvyttömyydestä kääntää keskustelu muihin etuihin ja liiketoiminnallisiin hyötyihin Myyjät eivät kovin aktiivisesti pyri hankkimaan uusia asiakkaita vaan tekevät mieluummin yhteistyötä nykyisten asiakkaiden kanssa ja odottavat, että uudet tekevät tarjouspyyntöjä

22 Myyntitaidot Kehittäjät ja kasvajat Epävarmat Luopujat Myyjän asiantuntemus Myyjät ammattitaitoisia, tietävät mitä myyvät Myyjät ammattitaitoisia, tietävät mitä myyvät Myyjät tietävät mitä myyvät Myyntitaidot Jossakin yrityksissä taitavia myyjiä, pääosin teknistä asiantuntijamyyntiä Myyntitaidoissa kehittämistä, pääosin teknistä asiantuntijamyyntiä Vähäistä myynti lähinnä tarjouskyselyihin vastaamista Uusasiakashankinta Tekevät jossakin määrin, mutta voisivat enemmänkin panostaa Ei juuri hankinta uusia asiakkaita, pidetään kiinni nykyisistä, luotetaan että uudet asiakkaat tekevät tarjouspyynnön itse Ei tehdä, tarjouspyyntöjä tulee tutuilta asiakkailta ja joskus uusilta Aktiivisuus Voisi kasvattaa aktiivisutta asiakasyrityksiin päin, mutta pitää olla relevanttia asiaa Aktiivisuutta niin nykyisiin kuin uusiin asiakkaisiin päin voisi kasvattaa Pitäisi merkittävästi lisätä aktiivisuuden määrää

23 Myyjän asiantuntemus ei näy asiakkaan suuntaan Asiakkaan odotukset myyjien suhteen Mitä painotalo voisi myös tarjota asiakkaiden mielestä Kokemusta eri vaihtoehtojen toimivuudesta Proaktiivisia ehdotuksia erilaisista ja uusista vaihtoehdoista Myyjät kertoisivat myös mikä ei onnistu ja miksi + Pienemmät asiakkaat kaipaavat tukea suunnitteluun, kuten mainostoimistomaisia palveluita samasta luukusta Arvioisi asiakkaille kuluja kokonaisvaltaisesti (esim. arvio paljonko vuodessa menee painotuotteisiin) Ottaisi haltuun esim. mainostoimistojen kilpailuttamisen ja itse tarjoaisi näkyvyyttä kokonaispakettina

24 Arvo- ja ratkaisumyynti Kehittäjät ja kasvajat Epävarmat Luopujat Ratkaisun myyminen Ratkaisumyyntiä pitäisi kehittää, mutta perusteet olemassa Ei varsinaisesti myydä ratkaisua Ei ratkaisumyyntiä Hyötyjen konkretisointi Eivät konkretisoi hyötyjä, asiakkaat arvostaisivat Eivät konkretisoi hyötyjä, asiakkaat arvostaisivat Eivät konkretisoi hyötyjä, asiakkaat arvostaisivat Osaamisen hyödyntäminen Hyödynnetään osaamista, mutta sitä ei sisällytetä ratkaisuihin eikä hintaan Kerrotaan asiakkaalle mikä toimii ja mikä ei kokemuksen perusteella Kerrotaan asiakkaalle mikä toimii ja mikä ei kokemuksen perusteella Lisäarvopalvelut Jotakin on, esimerkiksi varastointi ja postituksen hoitaminen yhdessä logistiikkayrityksen kanssa On ehkä mietitty, mutta ei juuri tarjota proaktiivisesti asiakkaalle Käytännössä ei ole

25 Arvopohjainen myynti on vieras lähtökohta alan yrityksille Hyötyjen kvantifiointi Oman kokemuksen hyödyntäminen Tavoite Esitetään vaikutukset numeroiden valossa, esim. 3D-efekti nosti huomattavuutta 26% Kerrotaan miten eri variaatiot ovat toimineet, kuten tapauksessa X vastaavan painotuotteen laminointi paransi tuotteen myyntiä 40-45% Edellytykset Vaatii kuluttaja- tai loppuasiakastutkimusten teettämistä joko alan kesken tai sitten yrityskohtaisesti Vaikutusten mittaaminen yhdessä asiakkaan kanssa, ja referenssicasejen dokumentointi Hinnoittelu hyödyn mukaisesti Ei hinnoitella tuotteita aina ja erikseen painettujen neliöiden mukaan, vaan laajemmin tuotetun arvon mukaisesti Hinnoittelu esim. vaihtoehtoiskustannusten tai suoran vaikutuksen avulla Käyttöönotto vanhalla toimialalla vaatii paljon tekemistä

26 Ratkaisumyyntiä tapahtuu hyvin vähän sen todellisessa merkityksessä Myydään ratkaisua (esim. koko logistiikan loppuketju haltuun) Tukeminen suunnitteluvaiheessa Myyjän asiantuntemus Sen sijaan, että yritys möisi vain pelkkää painotuotetta, asiakkaat toivoivat kokonaisvaltaisempaa palvelua Ottaisi haltuun kokonaislogistiikan Yhdessä mietitty kokonaisratkaisu mitä tehdään ja kannattaa tehdä vuoden aikana sekä tähän liittyvä kustannusarvio Omien kokemusten jakaminen asiakkaalle, mikä on todettu toimivaksi. Vaatii myös aktiivista tulosten seurantaa asiakkaan kanssa Oppimisasenne, halutaan koko ajan parantaa yhdessä painotuotteiden tehoa asiakkaan liiketoiminnassa Myyjän tulee paitsi tietää mikä toimii painettaessa ja mikä ei, myös pystyä suosittelemaan eri vaihtoehtoja ja ratkaisuja asiakkaalle. Tämä auttaa osaltaan vähentämään turhia reklamaatioita, koska asiakkaalla on realistisemmat odotusarvot

27 Hinnoittelu Kehittäjät ja kasvajat Epävarmat Luopujat Hinnoitteluperuste Kustannusperusteinen hinnoittelu Kustannusperusteinen hinnoittelu, osassa hihavakiolla Hinnoittelu hihavakiolla Kustannusten hinnoittelu Osataan hinnoitella tuotteeseen ja lisätä marginaali Pääosin huomioidaan hinnassa Ei välttämättä huomioida oikein Investointien hinnoittelu Huomioidaan hinnoittelussa Ei välttämättä huomioida hinnoittelussa Yleensä ei huomioida Lisäarvon hinnoittelu Harvoin hinnoitellaan mielekkäästi lisäpalveluita Jotkut ovat ymmärtäneet tehdä liiketoimintaa Ei laskuteta/hinnoitella Ei laskuteta/hinnoitella

28 Hinnoitteluun liittyen usealla yrityksellä on isoja puutteita osaamisessa Kustannusten hinnoittelu Investointien hinnoittelu Markkinahinta Monilla yrityksillä hinnoittelu perustuu aiempiin hintoihin Kustannukset hinnoitellaan sillä periaatteella jääkö kuukauden jälkeen tilille enemmän vai vähemmän rahaa Suurempia laiteinvestointeja ei osata hinnoitella mukaan Erityisesti alalla, joka on yliinvestoinut tuotantokapasiteettiin tämä on merkittävä ongelma Käsitys markkinahinnasta on vahva Alalla aina joku haluaa vapaalle kapasiteetilleen käyttöä joten hinnoittelee sen mukaisesti alakanttiin Polkuhinnoittelusta alalla tulee päästä eroon Hinnoittelun tulee olla sillä tasolla, että yritys on elinvoimainen myös kolmen vuoden päästä, investointeja ei voi jättää huomioimatta Alana päästävä markkinahinta-ajattelusta, jottei myydä tappiolla Ylikapasiteetin purku

29 Asiakassuhteen hoitaminen Kehittäjät ja kasvajat Epävarmat Luopujat Proaktiivisuus Asiakkaiden mielestä yritykset voisivat edelleen lisätä aktiivisuutta asiakassuhteen hoidossa Asiakkaiden mielestä yritykset voisivat edelleen lisätä aktiivisuutta asiakassuhteen hoidossa Asiakkaiden mielestä yritykset voisivat edelleen lisätä aktiivisuutta asiakassuhteen hoidossa Tiedon välittäminen Entistä aktiivisemmin pitäisi jakaa tietoa alan uusista tuulista ja kertoa, miten asiakas saisi tehokkaammin viestiään läpi omille asiakkailleen Pitäisi aloittaa aktiivisempi yhteydenpito asiakkaisiin Pitäisi aloittaa aktiivisempi yhteydenpito asiakkaisiin Suhde asiakkaan kanssa Osalla tiivis yhteistyö (esim. yhdessä kehittää ratkaisuja uusiin tuotteisiin), osalla saavutettuun kustannustasoon perustuva suhde Osa suhteista pitkäaikaisia vanhoja asiakkuuksia, osa hintakilpailussa saavutettuja Osa suhteista pitkäaikaisia vanhoja asiakkuuksia, osa hintakilpailussa saavutettuja Asiakkuuden hoito alasajon yhteydessä

30 Asiakassuhteiden ylläpitämisessä olisi paljon parannettavaa Suurimmat esiinnousseet haasteet Odotetaan asiakkaan soittoa Oletuksena, että asiakas soittaa. Myyjävetoinen kontaktointi alalla harvinaista. Yritykset kokevat tärkeäksi tämän kehittämisen tulevaisuuden kannalta Ei pyritä kumppanuuteen Myyjät ovat asiakkaaseen yhteydessä lähinnä tarjousten yhteydessä, ei pyritä aidosti kehittämään yhteistä toimintaa, paitsi tiettyjen projektien yhteydessä Asiakassuhteen kehittäminen Myyjät myyvät edelleen mitä asiakas pyytää eivätkä proaktiivisesti mieti, mitä voisivat asiakkaille nykyisten tuotteiden lisäksi tarjota

31 Yritysten suurimmat muutosesteet Esiin nousseet haasteet Strategisten suuntaviivojen puute Henkilöstön osaaminen ja keski-ikä Kulttuuri ja asenne 70- lukulaisia Keskitytään prosessitehokkuuteen, vaikka nykyinen tilanne vaatisi uuden palvelu- ja tuotekonseption kehittämistä ja uskallusta uuteen liiketoimintaan Lyhyen tähtäimen kannattavuus vs. kestävä liiketoiminta Henkilöstössä rakenteellinen ikäkuilu, joka johtaa myöhemmin ongelmiin. Nuoria vaikea saada alalle Urauduttu perinteiseen toimintamalleihin, joita kukaan ei kyseenalaista Uusien teknologioiden osaaminen puutteellista Toimintatavat ja työkulttuuri vanhahtavaa, vauhti vain hidastuu Ei uskalleta ottaa riskejä Henkilöstön ja johtamisen kehittämiseksi ei juuri toimenpiteitä

32 Vanhat toimintatavat ja rakenteet estävät uudistumisen Urautuminen vanhoihin toimintatapoihin Yritysten ja toimialan toimintalogiikka pysynyt pitkään samana Ei osata lähestyä kokonaisuutta ulkopuolelta Tulevaisuuden trendit tunnistetaan vasta kun ne uhkaavat omaa liiketoimintaa Pannaan pää pensaaseen tai kielletään, ei nähdä muutosta mahdollisuutena Muutosta vastaan taistellaan, eikä siitä oteta opiksi Rakenteelliset ongelmat yrityksissä Ikäprofiili vinoutunut, nuorempi polvi puutuu yrityksistä Eläkkeelle siirtyviä ei korvata uusilla rekrytoinneilla vaan ajetaan toimintoja alas ja annetaan työtehtävät muille Saavutetuista eduista pidetään kiinni, ei nähdä yhteen hiileen puhaltamisen merkitystä Kehitysinsentiivin puute Ei haluta ottaa liikaa riskiä, jos liiketoiminta tuo tällä hetkellä tarpeeksi hyvän elintason Lyhyen tähtäimen etu ajaa edelle: Kehittämiseen sijoitettavat resurssit nähdään syövän operatiivista toimintaa Ollaan ehkä siirtymässä eläkkeelle, joten alasajoa luonnollinen strategia Mielletään toiminta käsityöläisyytenä, ei liiketoimintana Osaamisen puute Rekrytointeja ei juuri tehdä Osaamista ei haluta palkata täysipäiväisesti Kuitenkin tunnistetaan osaamistarve etenkin uusien teknologioiden osalta Nuoria dynaamisia osaajia tarvittaisiin ravistelemaan vanhoja käsityksiä Nykyisin organisaation joka portaassa oltava myös liiketoiminnallista osaamista Ala oli kivempi, kun ei ollut tietokoneita

33 Johtaminen ja muutoshalukkuus Kehittäjät ja kasvajat Epävarmat Luopujat Johtamistaidot Intoa uudistumiseen on, aina ei pysytä vauhdin mukana Mennään samalla mentaliteetilla kuin 70-luvulla Pyritään vähentämään hiljakseen väkeä Henkilöstörakenne Rekrytoidaan aktiivisesti uutta ja nuorta henkilökuntaa Ylläpidetään nykyistä iäkästä henkilörakennetta Rekrytoidaan vain poistuneiden tilalle Henkilökunta iäkästä, vähennetään eläkeputkeen Työilmapiiri Yrittäjämäinen tai tehokas, aina rakenteet eivät välttämättä pysy vauhdin mukana Rauhallinen ja verkkainen, henkilöstö tyytyväistä, ei juuri vaihdu Ei juuri henkilöstön tai johdon koulutusta ja kehittämistä Joillakin masentunut Odottellaan eläkepäiviä Rohkeus Pyritään aktiivisesti kehittämään ja testaamaan uusia ideoita Uudistuminen keskittyy lähinnä olemassa olevien tuotteiden jalostamiseen ja nykyisen toimintamallin hienosäätöön On otettu päämääräksi alasajo

34 Graafisen alan yhteistyö Toimitaan yhdessä ja hankitaan puuttuvaa osaamista alihankintana asiakkaalle kiitettävästi, harvoin myydään eioota Yhteistyökuviot ovat luonteeltaan kertaluontoisia, eivät strategisia tai pitkäkestoisia Kynnys kilpailijan suosittelemiseen on korkea, monet asiakkaat ylläpitävät itse laajoja listoja eri painotaloista Päällekkäistä kapasiteettia ja investointeja, kukaan ei koordinoi Yhteistyötä tulisi tiivistää Yhteistyöstä pitäisi tehdä säännöllisempää Omistuksellista yhteistyötä pitäisi saada lisää Asiakkaat näkisivät mielellään one-stop-shopeja, joista saa useampaa palvelua samasta luukusta yhdistettynä Pienten talojen tulisi erikoistua ja täydentää toisiaan kilpailun sijaan Pitäisi nähdä myös perinteisen painamisen ulkopuolelle

35 Hajautetusta ja satunnaisesta yhteistyöstä koordinoituun toimintaan Nyt: Tavoitetila: Havainnekuva Asiakas Asiakas Yritysten yhteistyö satunnaista Asiakas joutuu etsimään useita alihankkijoita ja ylläpitämään itse listoja kapeista erityisoaajista Yritykset eivät silti erikoistu täydentävästi vaan tarjoavat pitkälti samankaltaista tuotevalikoimaa Epäjärjestymättömyys ja yhteistyön satunnaisuus johtaa päällekkäisiin investointeihin

36 Vääristynyt kuva tuotekehityksestä Yritysten käsitys tuotekehityksestä Päivittäinen normaali asiakaspalvelu Asiakkaiden ongelmat pyritään kiitettävästi ratkaisemaan Ratkaisujen tarjoamiseen ei kuitenkaan selkeitä prosesseja vaan usein tapauskohtaista Ei tuotekehitystä vaan osa normaalia liiketoimintaa Kustomoidaan rutiinituotteita satunnaisesti sieltä täältä Pienimuotoista kehitystä tehdään, mutta luonteeltaan asiakaskohtaista kustomointia ja pienurakointia Kehitettyjä aihioita ei määrätietoisesti jatkotuotteisteta asiakkaiden suuntaan Laiteinvestoinnit Investointipäätökset usein ilman todennettua asiakastarvetta Investointien takaisinmaksua ei juuri pohdita Päällekkäinen laitekanta luo ylitarjontaa Tulevaisuuden kilpailukyky edellyttää kestävää kehitystoimintaa Erottuminen kilpailijoista uusien tuotteiden, palvelujen ja osaamisen avulla Aktiivinen ja määrätietoinen teknologian kehittäminen piilevien asiakastarpeiden perusteella Aktiivinen dialogi asiakkaiden kanssa Asiakkaiden haastaminen ja rohkeus tarjota täysin uutta Jatkuva teknologisten trendien haistelu ja rohkea tarttuminen Liiketoimintamallien järkeistäminen Omien vahvuuksien ymmärtäminen Uudet liiketoiminnan lähteet hyödynnettävä

37 Kadonneen strategian ja vähäisen tuotekehityksen kierre Asiakkaat kilpailuttavat ja kysyvät vain hintaa Graafisen alan yritykset keskittyvät kustannustehokkuuteen Myyjillä ei ole tarjota asiakkaalle juuri muuta kuin bulkkia Tuotekehitykseen ei kiinnostusta ja resursseja Toimialan strategiana kärjistäen laadukas bulkki Lähes jokainen yritys mieltää erottautuvansa kilpailijoista joustavuudella, laadulla ja kustannustehokkuudella Aitoa kilpailuetua on siis vain harvalla Suhde asiakkaisiin passiivinen Myynti on passiivista ja uusasiakashankinta olematonta Tuotekehitystä ei juuri tehdä Palvelu- ja ratkaisumyynti on lapsenkengissä Itseään ylläpitävä ja pidemmän päälle kestämätön bulkkisykli on valmis

38 Asiakaslähtöinen tuotekehitys kilpailukyvyn lähtökohtana Globalisaatio ja digitalisaatio ovat heilutelleet toimialan perinteisiä rakenteita Yritykset eivät täysin ymmärtäneet radikaalin muutoksen välttämättömyyttä Tilanteen muutos pitäisi kuitenkin nähdä mahdollisuutena kehittää täysin uutta liiketoimintaa, eikä pelkkänä uhkana Uuden teknologian kehittäminen Asiakastarpeiden ja piilevien trendien aktiivinen haistelu Olemassa olevien tuotteiden ja palveluiden tuotteistaminen Globaalissa kilpailussa ei selvitä tuotekeskeisellä bulkkituotannolla, vaan edellytetään vahvaa osaamista, liiketoiminnallista luovuutta, asiakaslähtöisiä ratkaisuja ja teknologista edelläkävijyyttä

39 Agenda Johdanto Alan kehityskohteet Muita havaintoja Yhteenveto koulutustarpeista

40 Muita havaittuja osaamistarpeita IT:n hyödyntäminen Monissa graafisen alan yrityksissä koettiin, että IT:n suomista mahdollisuuksista ei saada kaikkea irti Sukupolvenvaihdos Tulevaisuuden ennakointi Sähköinen liiketoiminta Tulee ajankohtaiseksi monissa yrityksissä muutamien vuosien sisällä. Tarvetta alan jatkokoulutukselle varmasti löytyy, osassa yrityksiä haasteena myös löytää jatkajia Harvalla on aikaa miettiä yrityksen tulevaisuutta pidemmällä kuin vuoden tähtäimellä ajan tai resurssien puutteen vuoksi. Tämä olisi kuitenkin välttämätöntä yrityksen olemassaolon kannalta Sähköinen myynti ja markkinointi osana asiakassuhteiden hallintaa laajemmin

41 Agenda Johdanto Alan kehityskohteet Muita havaintoja Yhteenveto koulutustarpeista

42 Yhteenveto kehittämistarpeista asiakaslähtöiseen liiketoimintaan ja tuotekehitykseen liittyen Asiakastarpeen tunnistus Asiakkaiden toimialatuntemus Ratkaisu- ja palveluliiketoiminta Tarjooman tuotteistaminen Kokonaisvaltaisempi ja laajempi palvelulähtöinen tuotetarjooma Pitkän tähtäimen strategian kirkastus Tuotekehityksen jalostaminen Sähköisten teknologioiden hyväksyminen ja laaja hyödyntäminen Bulkkiutumisen ja hintakilpailun tietoinen välttäminen Liiketaloudellinen koulutus ja bisnesosaaminen

43 Yhteenveto kehittämistarpeista myynti- ja markkinointiosaamiseen liittyen Hinnoitteluosaaminen ja uudet liiketoimintamallit, markkinahinta-ajatuksesta eroon pääseminen mahdollisuuksien mukaan Asiakkaan haastaminen ja vaihtoehtojen rohkea esittely Markkinointiosaamista erityisesti muista erottumisen tueksi Systemaattisempi ote myynnin johtoon ja mittarointiin kuitenkaan unohtamatta pienen yrityksen etuja Rohkeammin uusien liiketoimintamallien kokeilu ja uusien tuoteideoiden esittely Myynnin aktiivisuustasojen nostaminen täysin uudelle tasolle Uusasiakashankinnan kasvattaminen Myynnin sähköiset kanavat Muun teknisen henkilökunnan ottaminen mukaan myyntiin ja asiakasrajapintaan tarvittaessa, etenkin laajempi suunnitteluyhteistyö asiakkaan kanssa

Ohjelma, perjantai klo

Ohjelma, perjantai klo Ohjelma, perjantai 9.12. klo 8.30-15.00 Valmentajat: Marikka Heikkilä ja Hilkka Halla, Turun kauppakorkeakoulu, Timo Makkonen, Koneyrittäjien liitto. 8.30 Mikä on tärkeää metsäalan liiketoiminnassa? Osallistujien

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto

Lisätiedot

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä.

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Edunvalvonta Toimintaympäristön seuranta Osaamisen ja kilpailukyvyn kehittäminen Ratkaisumyynti: mahdollisuuksia

Lisätiedot

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma 2012 2018 Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. Intoa ja osaamista Loistava

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op TAMK EDU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintoon johtavan

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Yritysten kasvun suunta kysely

Yritysten kasvun suunta kysely Yritysten kasvun suunta kysely Kysely suunnattiin marraskuussa 2015 webropol kyselynä pääosin PPY:n jäsenyrityksiin, vastaajia 662 kpl. Kempeleen osuus vastaajista 75 vastaajaa. KASVUN SUUNTA KYSELY Olen

Lisätiedot

FastLane-koulutusohjelma

FastLane-koulutusohjelma FastLane-koulutusohjelma Parasta eurooppalaista liiketoiminnan osaamista kasvu-, kansainvälistymis- ja uudistumishakuisten pk-yritysten johtoryhmille Kun koko johtoryhmä osallistuu, varmistetaan yhteinen

Lisätiedot

KASVUN SUUNTA KYSELY

KASVUN SUUNTA KYSELY KASVUN SUUNTA KYSELY Olen tyytyväinen elämääni yrittäjänä, mutta olen tehnyt myös pitkää päivää ja nauttinut työni jättämästä jäljestä Toimitilat käy pieneksi, mutta ei tällä iällä viitsisi lainanottoa

Lisätiedot

Viestinnän ja johtamisen yhteispeli. TAMK, Teiskontie 33, Tampere klo Tuottavuus ja viestintä

Viestinnän ja johtamisen yhteispeli. TAMK, Teiskontie 33, Tampere klo Tuottavuus ja viestintä Viestinnän ja johtamisen yhteispeli TAMK, Teiskontie 33, Tampere 31.05.3007 klo 12.00 Tuottavuus ja viestintä Teknologiayhteiskunnan haaste Tehokkuuden tavoittelu on aina ohjannut kehitystämme. Ihmisen

Lisätiedot

UUSASIAKASHANKINTA. Johdanto

UUSASIAKASHANKINTA. Johdanto HINTAVASTAVÄITTEE T TYÖKIRJA.docx UUSASIAKASHANKINTA Johdanto Laatu on paras liiketoimintasuunnitelma M iten löytää enemmän ja parempia uusia asiakkaita, on yksi myyjän ydintaidoista. Millainen strategia

Lisätiedot

FastLane-koulutusohjelma

FastLane-koulutusohjelma FastLane-koulutusohjelma Parasta eurooppalaista liiketoiminnan osaamista kasvu-, kansainvälistymis- ja uudistumishakuisten pk-yritysten johtoryhmille Kun koko johtoryhmä osallistuu, varmistetaan yhteinen

Lisätiedot

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki 6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku 15.2.-12.4.17 Infotilaisuus 13.2, Helsinki Ohjelma 6Aika-strategian esittely ja kuutoskaupunkien odotukset ESRpilottihankkeille Asko Räsänen, Vantaan kaupunki

Lisätiedot

Infra-alan kehityskohteita 2011

Infra-alan kehityskohteita 2011 Infraalan kehityskohteita 2011 Hinta vallitseva valintaperuste Yritysten heikko kannattavuus Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat vähäisiä, innovaatioita vähän Alan tapa, kulttuuri Toimijakenttä

Lisätiedot

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus AALTO PK-JOKO 79 Uuden sukupolven johtamisvalmennus Kenelle PK-JOKO soveltuu? Pienten ja keskisuurten yritysten toimitusjohtajille nykyisille ja tuleville avainhenkilöille tulosyksiköiden johdolle Joilla

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serven julkisen tutkimuksen haun 2012 tiedotustilaisuus 1.2.2012 Kansallissali, Helsinki Serve-ohjelman koordinaattori Heli Paavola Manager, Ramboll Management

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Tekesin ohjelma 2006 2013 Serve luotsaa suomalaista palveluosaamista kansainvälisessä kärjessä Palveluliiketoiminnan kehittäminen vahvistaa yritysten

Lisätiedot

Ohjausryhmän six-pack

Ohjausryhmän six-pack Ohjausryhmän six-pack Ohjausryhmän rooli ja vastuu projektien seurannassa? Mitä ohjausryhmän tulisi tehdä ja mitä sen ei tulisi tehdä? Ohjausryhmän merkitys projektin onnistumiseen? Projektipäivät 2016

Lisätiedot

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelman keskeiset tulokset Ohjelman päätösseminaari Helsinki 2.12.2009 Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelma 2004 2009 TRIO on ollut Suomen suurin toimialakohtainen kehitysohjelma teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

Käytännön ideoita verkostotyöhön & toimintatutkimuksellinen ote verkostojen kehittämiseen. Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

Käytännön ideoita verkostotyöhön & toimintatutkimuksellinen ote verkostojen kehittämiseen. Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Käytännön ideoita verkostotyöhön & toimintatutkimuksellinen ote verkostojen kehittämiseen Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Toimintatutkimus? Toimintatutkimus on sosiaalinen prosessi,

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu Riitta Konkola 26.4.2016 Metropolia lyhyesti Monialainen ammattikorkeakoulu Osakeyhtiö; omistajat Helsinki, Espoo, Vantaa,

Lisätiedot

(Suomen virallinen tilasto (SVT) 2010) 100 % 75 % 50 % 25 % 0 % kyllä ei Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - julkinen sektori (34) Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - kuluttajat (35) Pääasialliset

Lisätiedot

Tekes riskirahoittajana -

Tekes riskirahoittajana - Tekes riskirahoittajana - rahoitusmahdollisuudet Oulu 26.2.2010 Tekes mukana kehittämässä TUTKIMUKSELLISESSA OSIOSSA T&K:SSA TUOTTEIS- TUKSESSA PALVELUJEN KEHITÄMISESSÄ LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ Lähtökohtana

Lisätiedot

markkinointistrategia

markkinointistrategia Menestyksen markkinointistrategia kaava - Selkeät tavoitteet + Markkinointistrategia + Markkinointisuunnitelma + Tehokas toiminta = Menestys 1. markkinat Käytä alkuun aikaa kaivaaksesi tietoa olemassa

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma Liite 1 Viestintäsuunnitelma 2014-2016 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL:n viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelman tehtävänä on antaa suunta viestinnän toimenpiteille vuosille 2014 2016. Viestintäsuunnitelma

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA

KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA ASIAOSAAMISEEN KESKITTYMINEN ON VÄÄRÄ FOKUS. ETSI ASENNETTA. Uuden työntekijän sopeutuminen uusiin tehtäviin voi viedä jopa

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuus ry Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Tutkimuksella selvitettiin syyskuussa 2010 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää,

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, 8.6.2016 Neuvonantaja osaksi yrityksen tiimiä Yrityksen tiimi = operatiivinen tiimi + hallitus + neuvonantajat

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin strateginen ulottuvuus onko sitä?

Työhyvinvoinnin strateginen ulottuvuus onko sitä? Työhyvinvoinnin strateginen ulottuvuus onko sitä? XXI Pohjois-Suomen työmarkkinaseminaari 22.1.2016 Tutkimusjohtaja, dos. Mikko Luoma Vaasan yliopisto Ajan henki Pitkä taantuma koettelee yksityistä ja

Lisätiedot

Viisi vinkkiä tasokkaaseen tiedolla johtamiseen ja parempaan asiakasymmärrykseen

Viisi vinkkiä tasokkaaseen tiedolla johtamiseen ja parempaan asiakasymmärrykseen Viisi vinkkiä tasokkaaseen tiedolla johtamiseen ja parempaan asiakasymmärrykseen Big Data Solutions Oy 2017 VIISI VINKKIÄ TASOKKAASEEN TIEDOLLA JOHTAMISEEN JA PAREMPAAN ASIAKASYMMÄRRYKSEEN Basware on maailman

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti

Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti 2 4. 1 1. 2 0 1 6 Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti Hanna Repo, Asiakkuusjohtaja Risto Laine, Myyntijohtaja Otavamedia OMA Autamme asiakkaitamme luomaan merkityksellistä vuorovaikutusta

Lisätiedot

Tutkimus tekstiiliteollisuusalan tilanteesta 2015. Pia Vilenius/Tekstiili, muoti ja kiertotalous?

Tutkimus tekstiiliteollisuusalan tilanteesta 2015. Pia Vilenius/Tekstiili, muoti ja kiertotalous? Tutkimus tekstiiliteollisuusalan tilanteesta 2015 Pia Vilenius/Tekstiili, muoti ja kiertotalous? 26.5.2015 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää tekstiiliteollisuusalan tilannetta

Lisätiedot

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Markus Kajanto Teollisuuden digitalisaation myötä johdon käsitykset organisaation resursseista, osaamisesta ja prosesseista ovat avainasemassa

Lisätiedot

ServiceBooster Teollisuuden pelvelujen kehittäminen

ServiceBooster Teollisuuden pelvelujen kehittäminen ServiceBooster Teollisuuden pelvelujen kehittäminen Miksi palveluliiketoimintaa? Lisää myyntiä Tuotteen lisäksi asiakkaille tarjotaan palveluja Syntyy uusinta- ja modernisointikauppaa, varaosa -liiketoimintaa

Lisätiedot

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA Oppiminen ja oppimisympäristöt 8.3.2004 Merja Eskola, Senior Executive Consultant, 16.3.2004 1 Talent Partners Oy Sisältö Liiketoimintastrategia Kilpailukyky

Lisätiedot

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 18.3.2009 Martti From TIEKE TIEKEn visio, strategia ja strategiset tavoitteet Suomi kilpailukykyiseksi ja ihmisläheiseksi tietoyhteiskunnaksi Missio Kansalaiset Strategia

Lisätiedot

ASIAKASKOKEMUKSEN MITTAAMINEN

ASIAKASKOKEMUKSEN MITTAAMINEN ASIAKASKOKEMUKSEN MITTAAMINEN Linnoitustie 4 Violin-talo 5 krs., FI-02600 Espoo www.triplewin.fi will invest into customer experience leadership Miten rakennetaan asiakaskokemuksen johtamiseen toimiva

Lisätiedot

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA SATAKUNNALLE OMA SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA LUONTOMATKAILUOHJELMA Luontomatkailun mahdollisuudet Satakunnassa -tilaisuus Sanna-Mari Renfors, 31.3.2016 Hanna-Maria Marttila Ohjelman laadinnasta Laadinta

Lisätiedot

Tiedolla johtaminen vuoden 2017 laatupalkintokilpailun teemana Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 1.3.

Tiedolla johtaminen vuoden 2017 laatupalkintokilpailun teemana Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 1.3. Tiedolla johtaminen vuoden 2017 laatupalkintokilpailun teemana Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 1.3.2017 Riikka Vacker opetusneuvos Tietojohtaminen Tietojohtaminen tarkoittaa

Lisätiedot

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Technopolis Tampere 20.11.2012 Työpajan tuotokset sivuilla 4-9 Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Miten yritys parhaiten rakentaa ja kehittää: Markkinaketteryyttä

Lisätiedot

Ajatuksia sote-integraatiosta Yhtymäjohtaja Juha Heino

Ajatuksia sote-integraatiosta Yhtymäjohtaja Juha Heino Ajatuksia sote-integraatiosta Yhtymäjohtaja Juha Heino 24.11.2015 Väittämiä Organisaation strategia on pragmaattinen kuvaus tulevien vuosien keskeisistä linjauksista Sote-integraatio tuottaa nopeasti konkreettisia

Lisätiedot

MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK

MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK Lisää tähän otsikko MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK KANSANTALOUS VÄESTÖKEHITYS JA TUOTTAVUUS Kestävyysvaje aiempaakin suurempi:

Lisätiedot

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

Valtorin strategia, päivitetty syksyllä 2016

Valtorin strategia, päivitetty syksyllä 2016 Valtorin strategia, päivitetty syksyllä 2016 Toiminta-ajatus, ja eteneminen Valtori tuottaa valtionhallinnon toimialariippumattomat ICT-palvelut Lähtötilanne Erilaisia palveluita käytössä Erilaiset toimintaprosessit

Lisätiedot

Kahdenlaista testauksen tehokkuutta

Kahdenlaista testauksen tehokkuutta Kahdenlaista testauksen tehokkuutta Puhe ICTexpo-messuilla 2013-03-21 2013 Tieto Corporation Erkki A. Pöyhönen Lead Test Manager Tieto, CSI, Testing Service Area erkki.poyhonen@tieto.com Sisällys Tehokkuuden

Lisätiedot

Työterveys Akaasia. Asiakaskysely 2015 Sanallisten vastausten yhteenveto. 1 Akaa Akaa - Ikaalinen - Sastamala

Työterveys Akaasia. Asiakaskysely 2015 Sanallisten vastausten yhteenveto. 1 Akaa Akaa - Ikaalinen - Sastamala Työterveys Akaasia Asiakaskysely 2015 Sanallisten vastausten yhteenveto 1 Akaa Mistä ilmenee, että tth ei tunne toimialaanne? Ei tunneta työn vaatimuksia, työn riskit ovat vieraita Ei tiedetä, mitä työpaikalla

Lisätiedot

KH KV

KH KV Kiteen kaupungin palveluohjelma 2010 KH 10.5.2010 112 KV 17.5.2010 26 Sisältö 1. Palveluohjelman tarkoitus ja suhde kaupunkistrategiaan... 1-2 2. Palveluohjelman oleellisimmat päämäärät, toteuttaminen

Lisätiedot

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet VTT Älykkään liikenteen ja logistiikan seminaari Espoo 2.11.2010 Vuorineuvos, taloustiet. tri Kari Neilimo Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet Muuttuva elinkeinojen rakenne; kasvava ja monimuotoistuva

Lisätiedot

Helmet Business Mentors Oy

Helmet Business Mentors Oy Helmet Business Mentors Oy Pääomasijoitusta suomalaisiin pk-yrityksiin vuodesta 1995 Suunnittelu- ja konsultointialan toimialakatsaus 20.11.2015 Toimiala pääomasijoittajan näkökulmasta Helmetin toimiala

Lisätiedot

Strateginen ketteryys

Strateginen ketteryys Strateginen ketteryys Strategisen ketteryyden ja herkkyyden rakentaminen organisaatioon ForeC Advisors Asko Horttanainen 1.9.2012 STRATEGINEN KETTERYYS STRATEGINEN KETTERYYS tarkoittaa kykyä tehdä tosiaikaisia

Lisätiedot

Torstai Mikkeli

Torstai Mikkeli Torstai 14.2.2013 Mikkeli OSUVA (2012 2014) - Osallistuva innovaatiotoiminta ja sen johtamista edistävät tekijät sosiaali- ja terveydenhuollossa. hanke tutkii minkälaisilla innovaatiojohtamisen toimintatavoilla

Lisätiedot

CREATIVE PRODUCER money money money

CREATIVE PRODUCER money money money CREATIVE PRODUCER money money money 26.11.2009 Lenita Nieminen, KTM, tutkija Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö Liiketoimintamalli tuottojen lähteet (tuote-, palvelu- ja informaatio- ja tulovirrat)

Lisätiedot

Kilpailuetua digitalisaatiosta elintarviketeollisuudessa. Digitalisaatioselvitys, toukokuu 2016

Kilpailuetua digitalisaatiosta elintarviketeollisuudessa. Digitalisaatioselvitys, toukokuu 2016 Kilpailuetua digitalisaatiosta elintarviketeollisuudessa Digitalisaatioselvitys, toukokuu 2016 Kyselyn taustatiedot ja digitalisaation määritelmä ETL:n jäsenyritysten digitalisaation tilannetta kartoittava

Lisätiedot

Opas tasapainoiseen johtamiseen

Opas tasapainoiseen johtamiseen Opas tasapainoiseen johtamiseen Miten johdat, kun haluat onnistua muutoksissa? Sisältö Mitä opas antaa s. 3 Tätä kaikkea johtaminen on s. 4 Johtajan vaa assa kolme kuppia s. 5 Tasapainottamisen pelikenttä

Lisätiedot

Erilaisia Osaava verkostoja - Lapin hankkeiden Learning café

Erilaisia Osaava verkostoja - Lapin hankkeiden Learning café Erilaisia Osaava verkostoja - Lapin hankkeiden Learning café Aika 27.11.11.2013 klo 9.45 10.30 Kouluttaja: Koulutus- ja kehitysjohtaja Miten hankkeen toimintaa voidaan motivoida, keinoja viedä hanketta

Lisätiedot

Räätälöimällä julkiseen keittiöön Avaintekijöitä lähi-innovaatioihin

Räätälöimällä julkiseen keittiöön Avaintekijöitä lähi-innovaatioihin Räätälöimällä julkiseen keittiöön Avaintekijöitä lähi-innovaatioihin Merja Lähdesmäki Seinäjoki 30.11.2016 2.12.2016 1 Esityksen sisältö: Lähi-Inno hankkeen esittely Innovaatiot mistä on kyse? Innovaatiot

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimen strategia

Joensuun seudun hankintatoimen strategia Joensuun seudun hankintatoimen strategia Page 1 Visio Vuonna 2015 Joensuun seudun hankintatoimi on edistyksellisten ja kilpailukykyisten hankintapalveluiden tarjoaja ja aluekehityksellisesti merkittävä

Lisätiedot

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Mitkä tekijät selittävät sosiaalisen yrityksen perustamista ja tukevat sen menestymisen mahdollisuuksia? alustavia tuloksia FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Näkökulma Miten sosiaalinen yritys

Lisätiedot

ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara?

ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara? ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara? KIRA-foorumi 27.1.2010 Toimitusjohtaja Anja Mäkeläinen ASUNTOSÄÄTIÖ ASUKKAAT KESKIÖSSÄ ASUINALUEITA KEHITETTÄESSÄ Hyvä elinympäristö ei synny sattumalta eikä

Lisätiedot

Tekesin rooli teollisuuden palveluliiketoiminnan uudistamisessa

Tekesin rooli teollisuuden palveluliiketoiminnan uudistamisessa Tekesin rooli teollisuuden palveluliiketoiminnan uudistamisessa Lauri Ala-Opas Tekes 21.3.2013 Rahoituspäätökset teollisuuteen ja palveluihin Miljoonaa euroa 200 Palvelut 150 Teollisuus 100 Muut toimialat

Lisätiedot

Mikroyrittäjän OV kartoitus. Erkki Petäjä

Mikroyrittäjän OV kartoitus. Erkki Petäjä Mikroyrittäjän OV kartoitus Erkki Petäjä Mikroyrittäjän OV kartoitus osana yritysneuvontapalveluita Yritysneuvontapalvelu myyjille Palvelu on ensimmäinen kartoituskeskustelu yrittäjän kanssa, jonka perustella

Lisätiedot

KURKISTUS ÄLYKKÄÄN MARKKINOINNIN MAAILMAAN. Kuinka tiedolla johdettu markkinointi nähdään Suomessa?

KURKISTUS ÄLYKKÄÄN MARKKINOINNIN MAAILMAAN. Kuinka tiedolla johdettu markkinointi nähdään Suomessa? 1 KURKISTUS ÄLYKKÄÄN MARKKINOINNIN MAAILMAAN Kuinka tiedolla johdettu markkinointi nähdään Suomessa? Aiemman tutkimuksemme* mukaan markkinoinnin johtaminen tiedolla parantaa markkinoinnin tuottoastetta

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

JS PARTNERS OY:N VALMENNUKSET

JS PARTNERS OY:N VALMENNUKSET JS PARTNERS OY:N VALMENNUKSET Palaute Ajankäyttö Työhyvinvointi Myynti Yhteistyö Työyhteisötaidot Kehityskeskustelu Esimiestaidot Asiakaspalvelu Vuorovaikutus Rekrytointi Tutkimukset ja kartoitukset Vaativat

Lisätiedot

Uudistumisella tuottavuusloikka

Uudistumisella tuottavuusloikka Uudistumisella tuottavuusloikka Alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti 18.8.2016 www.alueuudistus.fi 17.8.2016 1 Miksi maakuntauudistus tarvitaan mitä tavoitellaan? Toimivammat palvelut Hallinnon sujuvoittaminen

Lisätiedot

Hymyn hinta. tutkimus palvelukulttuurin kehittämisestä Suomessa

Hymyn hinta. tutkimus palvelukulttuurin kehittämisestä Suomessa Hymyn hinta tutkimus palvelukulttuurin kehittämisestä Suomessa Kuinka voimme kehittää suomalaista palvelukulttuuria? Panostamalla henkilökohtaiseen palveluun Erinomainen palvelukokemus on mieleenpainuva

Lisätiedot

Työnhaun haasteet uusia tapoja hakea työtä

Työnhaun haasteet uusia tapoja hakea työtä Työnhaun haasteet uusia tapoja hakea työtä Työelämän muutostuulet Työelämä muuttuu, oletko valmis? - Millainen tulevaisuus sinun kohdallasi on? Otatko vastaan sen mitä tulee vai voisitko mahdollisesti

Lisätiedot

Koulutuksella TEHOKKUUTTA yritysten ja ihmisten johtaminen

Koulutuksella TEHOKKUUTTA yritysten ja ihmisten johtaminen Koulutuksella TEHOKKUUTTA yritysten ja ihmisten johtaminen TTS Johtaminen, Yrittäjyys, Logistiikka Vuosittain noin 200 henkilöä/yrittäjää suorittaa TTS:llä johtamiseen tai yritysjohtamiseen liittyvän koulutuksen

Lisätiedot

Suomen metsäsektorin tulevaisuus globaalissa kehityksessä

Suomen metsäsektorin tulevaisuus globaalissa kehityksessä Suomen metsäsektorin tulevaisuus globaalissa kehityksessä Kansantaloudellinen yhdistys ja Metsäekonomistiklubi Töölönkatu 11A 00100 Helsinki, Finland olli.haltia@indufor.fi www.indufor.fi Indufor Oy 2004

Lisätiedot

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Talentum Helsinki 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kansi, ulkoasu ja kuvitus: Maria Mitrunen 978-952-14-2411-3 978-952-14-2412-0

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN MAHDOLLISUUDET MATKAILUALALLA. Helsinki Sirkku Laine

SOSIAALISEN MEDIAN MAHDOLLISUUDET MATKAILUALALLA. Helsinki Sirkku Laine SOSIAALISEN MEDIAN MAHDOLLISUUDET MATKAILUALALLA Helsinki 4.11.2010 Sirkku Laine Luvassa... Katsahdus matkailijan näkökulmaan Paljon käytännön esimerkkejä Arviointia, onko sosiaalisesta mediasta oikeasti

Lisätiedot

TYÖELÄMÄVASTAAVUUDEN VAHVISTAMINEN Tapio Kostamo, Niko Finnilä

TYÖELÄMÄVASTAAVUUDEN VAHVISTAMINEN Tapio Kostamo, Niko Finnilä TYÖELÄMÄVASTAAVUUDEN VAHVISTAMINEN Tapio Kostamo, Niko Finnilä TYÖRENKAAN TAPAAMISIA 18.3.2004 Hämeenlinnassa 17.5.2004 Helsingissä (HAAGA) 13.9.2004 Tampereella (PIRAMK) 13.10.2004 Riihimäellä (HAMK)

Lisätiedot

Menestyksen porkkanoita

Menestyksen porkkanoita Menestyksen porkkanoita Usko Uskallus Innostuminen Oma Yritys-messut Wanha Satama, Helsinki 20.3.2013 Miksi jotkut yritykset menestyvät?...ja toiset eivät? Olemassaolon oikeutus ; Mikä on/ olisi minun

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesä-heinäkuussa Vastauksia kertyi yhteensä 37 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille!

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesä-heinäkuussa Vastauksia kertyi yhteensä 37 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kesä 2016 ASIAKASTYYTYVÄISYYS Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesä-heinäkuussa 2016. Vastauksia kertyi yhteensä 37 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kokosimme tähän dokumenttiin yhteenvedon

Lisätiedot

OBN UUDEN INNOVAATION KAUPALLISTAMINEN - PIENEN JA SUUREN TOIMIJAN KUMPPANUUS. Mikko Pesonen 8.10.2015

OBN UUDEN INNOVAATION KAUPALLISTAMINEN - PIENEN JA SUUREN TOIMIJAN KUMPPANUUS. Mikko Pesonen 8.10.2015 OBN UUDEN INNOVAATION KAUPALLISTAMINEN - PIENEN JA SUUREN TOIMIJAN KUMPPANUUS Mikko Pesonen 8.10.2015 INNOVAATIO MISTÄ ON NYT KYSE INNOVAATIO ON JOKIN UUSI TAI OLENNAISESTI PARANNETTU, TALOUDELLISESTI

Lisätiedot

Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa

Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa Josek-VTT, Älyä koneisiin ja palveluihin digitalisaation vaikutukset valmistavassa teollisuudessa 7.2.2017

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki 2013-2017 5/2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki Suomi on edelläkävijä älykkäissä ympäristöissä. Fiksun kaupungin sujuva arki syntyy käyttäjätarpeiden sekä erilaisten osaamisten

Lisätiedot

Suunnitelma toiminnallisen tasa-arvon edistämisestä JNE

Suunnitelma toiminnallisen tasa-arvon edistämisestä JNE Suunnitelma toiminnallisen tasa-arvon edistämisestä JNE 19.3.2014 Tekesin tasa-arvoraportointi Tasa-arvon valtavirtaistamisesta Tekesin toiminnassa raportoitu TEM:ille vuosina 2008-2009 ( 431070, 605198)

Lisätiedot

Palveluyritysten yhteistyöstä verkostomaiseen liiketoimintaan. Lahden Tiedepäivä Kirsi Kallioniemi Lahden ammattikorkeakoulu

Palveluyritysten yhteistyöstä verkostomaiseen liiketoimintaan. Lahden Tiedepäivä Kirsi Kallioniemi Lahden ammattikorkeakoulu Palveluyritysten yhteistyöstä verkostomaiseen liiketoimintaan Lahden Tiedepäivä 10.11.2015 Kirsi Kallioniemi Lahden ammattikorkeakoulu Tausta puheenvuorolle Käsitteet Verkostoitumisen tavoitteita, hyötyjä

Lisätiedot

Yrittäjien hyvinvointi, työkyky ja osallistuminen kuntoutukseen. Projektipäällikkö Kimmo Terävä, VTM 22.3.2012

Yrittäjien hyvinvointi, työkyky ja osallistuminen kuntoutukseen. Projektipäällikkö Kimmo Terävä, VTM 22.3.2012 Yrittäjien hyvinvointi, työkyky ja osallistuminen kuntoutukseen Projektipäällikkö Kimmo Terävä, VTM 22.3.2012 Pientyöpaikoilla uudistuminen (Punk) 2009-2012 1. Pientyöpaikkojen työkyvyn tukemisen ja työterveyshuoltoyhteistyön

Lisätiedot

VTT:n strategian ja toiminnallinen arviointi Johtoryhmän jäsenen kommentteja

VTT:n strategian ja toiminnallinen arviointi Johtoryhmän jäsenen kommentteja VTT:n strategian ja toiminnallinen arviointi Johtoryhmän jäsenen kommentteja Lauri Oksanen Head of Research 27.9.2010 Nämä kommentit ovat henkilökohtaisia eivätkä välttämättä edusta Nokia Siemens Networksin

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman painoalat

Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat 1. Uudistuva teollisuus. Nykyinen rakennemuutos on mahdollista kääntää laadullisesti uudenlaiseksi kasvuksi panostamalla uusiin liiketoimintamalleihin

Lisätiedot

Merkityksellisyys. työn uusi trendi. Jokke Eljala Suomalaisen Työn Liitto Tieke / Slush

Merkityksellisyys. työn uusi trendi. Jokke Eljala Suomalaisen Työn Liitto Tieke / Slush Merkityksellisyys työn uusi trendi Jokke Eljala Suomalaisen Työn Liitto 1.12.2016 Tieke / Slush Suomalaisen Työn Liiton tehtävänä on edistää työn arvostusta. Avainlippu vuodesta 1965 Design from Finland

Lisätiedot

CAF arvioinnin arviointi Vantaalla

CAF arvioinnin arviointi Vantaalla CAF arvioinnin arviointi Vantaalla - Mitä hyötyä arvioinnista on ollut? Laatua yhteistyöllä aluekierros 24.10.2012 Eija Säilä Taloussuunnittelu/strategia Vastauksien koonti Kysely lähetettiin neljälle

Lisätiedot

Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi. Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto

Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi. Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto 28.3.2014 Mitä on ennakointi? SUUNNITTELU ENNAKOINTI VERKOSTOI- TUMINEN TULEVAI- SUUDEN- TUTKIMUS Lähde: Euroopan

Lisätiedot

Turvallisuuskulttuurikysely

Turvallisuuskulttuurikysely Turvallisuuskulttuurikysely Kuntayhtymähallitus 21.1.2014 Maijaterttu Tiainen Ylihoitaja, potilasturvallisuuskoordinaattori Turvallisuuskulttuuri On organisaation kykyä ja tahtoa ymmärtää: Millaista turvallinen

Lisätiedot

HOITOTYÖN JOHDON RATKAISUT Mittaritiedon hyödyntäminen johtamisessa

HOITOTYÖN JOHDON RATKAISUT Mittaritiedon hyödyntäminen johtamisessa HOITOTYÖN JOHDON RATKAISUT Mittaritiedon hyödyntäminen johtamisessa 15. 16.9.2016, Kuopio Satu Pulkkinen, erityisasiantuntija FCG Konsultointi Oy 7.9.2016 Page 1 Tieto potilaista/asiakkaista, avun tarpeesta

Lisätiedot

Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015

Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Edunvalvonta Toimintaympäristön seuranta Osaamisen ja kilpailukyvyn kehittäminen Toimintasuunnitelma 2015 Edunvalvonta Strateginen

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

septima tuotannon uusi elämä

septima tuotannon uusi elämä septima tuotannon uusi elämä 1 2 3 4 5 6 7 Lupaus Septima-palvelutuotteella saamme seitsemässä päivässä aikaan yrityksesi tuotannolle uuden elämän. Uuden tehokkaamman elämän, jossa kustannukset saadaan

Lisätiedot

Liiketoiminnan johtaminen

Liiketoiminnan johtaminen MaitoManageri johtaminen ja johtajuus-kysely Liiketoiminnan johtaminen 1. Osaan määrittää yrityksellemme tulevaisuuden vision (tavoitetilan) 2. Viestin siten, että kaikki tilalla työskentelevät ovat tietoisia

Lisätiedot

PLUSMARK PRINTTI TÄNÄÄN JA MITÄ SE MAKSAA?

PLUSMARK PRINTTI TÄNÄÄN JA MITÄ SE MAKSAA? PLUSMARK PRINTTI TÄNÄÄN JA MITÄ SE MAKSAA? HENGÄHDYSTAUKO PRINTTI ON KUOLLUT? Mieti, jos postilaatikostasi tulisi yhtä paljon mainoksia kuin mitä näät päivän aikana sähköisessä muodossa? Et ehkä edes

Lisätiedot

Rohkeilla ideoilla pellolta pöytään Mitä innovatiiviset ratkaisut voivat olla?

Rohkeilla ideoilla pellolta pöytään Mitä innovatiiviset ratkaisut voivat olla? Rohkeilla ideoilla pellolta pöytään Mitä innovatiiviset ratkaisut voivat olla? Lähiruokaa räätälöimällä ammattikeittiöihin, Saarijärvi 14.11.2016 Leena Viitaharju Ruralia-instituutti / Leena Viitaharju

Lisätiedot

Julkisen hallinnon asiakas digitalisoituvassa yhteiskunnassa Digitalisaatiolinjausten valmistelu

Julkisen hallinnon asiakas digitalisoituvassa yhteiskunnassa Digitalisaatiolinjausten valmistelu Julkisen hallinnon asiakas digitalisoituvassa yhteiskunnassa Digitalisaatiolinjausten valmistelu VM/JulkICT JUHTA 10.05.2016 JulkICT-osasto Tausta: Vanhat strategiat ja hallitusohjelma Linjaukset julkisen

Lisätiedot

KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA

KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA Markkinan polarisoituminen on uhka yleisbrändeille + Markkinoilla on menossa kehitys, jossa pärjäävät sekä lisäarvolla erottuvat ykkösbrändit että edullisella hinnalla

Lisätiedot