myynnin sukupolvi näkökulma uusi Graafisen alan osaamistarvekartoitus Aalto-yliopiston Pienyrityskeskus GRAFIT-hanke

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "myynnin sukupolvi näkökulma uusi Graafisen alan osaamistarvekartoitus Aalto-yliopiston Pienyrityskeskus GRAFIT-hanke 14.2.2011"

Transkriptio

1 myynnin uusi sukupolvi näkökulma Graafisen alan osaamistarvekartoitus Aalto-yliopiston Pienyrityskeskus GRAFIT-hanke

2 Executive summary Suomalainen graafinen ala on suurten muutosten ja valintojen edessä Alan keskeisimmät kehittämiskohteet liittyvät asiakasrajapintaan, ratkaisumyyntiin, keskinäiseen erikoistumiseen, yhteistyöhön, tuotekehitykseen sekä liialliseen bulkkimaiseen hintakilpailuun ja päällekkäiseen tuotantokapasiteettiin Keskeistä olisi päästä eroon vanhahtavasta liiketoimintatavasta ja pyrkiä rekrytoimaan nuorta osaamista yrityksiin Uusia teknologioita vastaan ei kannata taistella, vaan pyrkiä sisällyttämään niitä omaan tuote- ja palvelutarjoomaan mahdollisuuksien mukaan Asiakkaat kaipaavat yhä enemmän ratkaisulähtöistä yhteistyötä, jossa huomioidaan heidän oma liiketoimintansa, ja vähemmän teknistä painoteknologista tuotemyyntiä Olennaista koko toimialan tulevaisuudelle on, että kukin yritys tunnistaa ja kirkastaa oman tulevaisuuden tavoitetilansa. Harva yritys pystyy jatkamaan tulevaisuuden toimintaa samalla liiketoimintamallilla kuin nyt Toimialan sisältä löytyy hyvin erilaisia yrityksiä, jotka jaettiin pitkän tähtäimen strategian suhteen tässä selvityksessä karkeasti kolmeen kärjistettyyn luokkaan: kehittäjiin, epävarmoihin ja luopujiin

3 Agenda Johdanto Alan kehityskohteet Muita havaintoja Yhteenveto koulutustarpeista

4 Johdanto Selvityksen tavoitteena oli ymmärtää suomalaisten graafisen alan yritysten tärkeimpiä osaamisen ja johtamisen kehittämiskohteita etenkin asiakasrajapinnan näkökulmasta Selvitys toimii pohjatyönä vuonna 2011 käynnistyvälle Grafitkehityshankkeelle, jonka tavoitteena on kehittää graafiset toimialan liiketoimintaa johdon koulutusohjelmien avulla Hankkeen yhteistyökumppanit ovat Graafinen Teollisuus ry, Kirjapainoteollisuuden Työnantajaliitto ry KTT, Seri- ja erikoispainojen liitto ry ja Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus. Rahoituksesta vastaavat Euroopan Sosiaalirahasto (ESR) ja Uudenmaan ELY-keskus Selvitystä varten haastateltiin laajasti erilaisia ja erikokoisia graafisen alan yrityksiä sekä näiden asiakkaita

5 Tulevaisuuden haasteita Alan uudistumisen edellytys Digitalisaatio Kysynnän muutos Ratkaisumyynti Kuluttajien käyttäytymisen muutos Markkinahinta-ajattelu Internet ja verkon tuomat haasteet/mahdollisuudet Alan kannattavuus Mainonnan kohdentaminen Personointi Ylikapasiteetti Painamisen vähentyminen Asiakkailta paine keksiä uutta

6 Yritysten tavat suhtautua tulevaisuuteen Kehittäjät ja kasvajat Tulevaisuus nähdään positiivisena mahdollisuutena Printtimedian pieneneminen hyväksytään tosiasiana, mutta pyritään löytämään uusia alueita ja kehittämään uudenlaista teknologiaa ja kokonaispalvelukonsepteja Tekevät tai harkitsevat yritysostoja Kehittävät aktiivisesti uusasiakashankintaa Valmiita lähtemään kansainvälisillekin markkinoille Epävarmat ja välinpitämättömät Tiedostavat pitkän tähtäimen ongelman, mutta keskittyvät ensisijaisesti nykyisen toiminnan pyörittämiseen Unohtavat tulevaisuuden haasteet miettiessään prosessitehokkuuden kasvattamista Edessä suuri kriisi, kun muutos tulee eteen väistämättömänä Pitkän tähtäimen strategia hukassa, lyhyellä tähtäimellä tehdään kustannustehokasta ja laadukasta bulkkia Luopujat Yrityksen johto on tyypillisesti lähellä eläkeikää ja kokee, että edessä on hiljainen toiminnan alasajo Suhtautuminen printtimedian tulevaisuuteen voi olla negatiivinen Valmiita ajamaan toiminnan hiljakseen alas, myymään liiketoiminnan muille tai luovuttamaan eteenpäin

7 Toimialan tilanne: Arvoketju Arvoketjun uudistuspaineet Perinteinen painoalan arvoketju on pitkä ja rakentuu monesta erillisestä toimijasta, joiden keskinäinen yhteistyö on usein satunnaista Eri toimijat tekevät osin päällekkäisiä tehtäviä ja hallinnoivat päällekkäisiä resursseja Uudet haastavat sähköiset kanavat hyppäävät usein suoraan sisällöntuotannosta aina loppuasiakkaaseen asti ja niissä tiedonkulku on kaksisuuntaista Kilpailevat toimintatavat vaativat myös perinteiseltä painoalalta arvoketjun kokonaisvaltaista uudistamista sekä oman arvoketjun kehittämistä ja laajentamista Myös asiakkaan oman asiakkaan näkökulma täytyy ottaa yhä enemmän huomioon palvelukokonaisuuksissa Sähköiset kanavat Sisällöntuotanto Esikäsittely Painomateriaalin tuotanto Painotalo Jälkikäsittely Myyntikanavat Logistiikka Asiakas Loppuasiakas

8 Alan suurimmat ongelmakohdat Rakenteellinen uudistuminen ja verkostot Yritysten kyky vastata ylikapasiteetin haasteisiin Osaamisen hankkiminen Yhteistyö yritysten välillä Yritysjärjestelyt Myynti- ja markkinointi Asiakastarpeen ymmärrys Miten asiakas huomioidaan päivittäisessä liiketoiminnassa Onko myynti organisoitua ja aktiivista Johtaminen ja työilmapiiri Tuotekehitys ja uudistuminen Miten johtaminen toimii yrityksissä Mikä on työilmapiirin merkitys Onko myynnin johtaminen ajan tasalla Henkilöstön kehittäminen Rekrytointi Palveluliiketoiminta Asiakkaan liiketoiminnan ymmärrys Kuinka asiakkaan liiketoimintaa palvellaan Palvelutarjooma ja arvoketjun laajentaminen Kyky pysyä teknologian kehityksen mukana ja muuttuvien asiakastarpeiden perässä Liiketoimintamallien uudistaminen

9 Agenda Johdanto Alan kehityskohteet Asiakkaiden ymmärrys Käytännön myyntitoiminta ja asiakassuhteet Asiakaslähtöinen tuotekehitys Rakenteellinen uudistuminen ja verkostot Johtaminen ja muutosesteet Muita havaintoja Yhteenveto koulutustarpeista

10 Kartoituksen kokonaiskuva Johtaminen ja muutosesteet Asiakasymmärrys Markkinointi, näkyvyys, liidien generointi Myyntijohtaminen, myynnin prosessit Myyntitaidot Arvo- ja ratkaisumyynti Hinnoitteleminen Asiakassuhteen ylläpitäminen Verkostot ja rakenteellinen uudistuminen Tuotekehitys Myynti- ja markkinointikokonaisuus

11 Asiakkaan tarpeen ymmärrys Pääsääntöisesti yrityksissä ymmärretään hyvin asiakkaan tekninen tarve ja siihen löydetään oikea painotuote Asiakasrajapinnassa kaivattaisiin konsultoivampaa otetta ja ratkaisumyyntiä: "Asiakas näkee vain lopputuloksen, eikä ymmärrä välivaiheita Keskitytään liikaa kustannustehokkuuteen, ei anneta uusien ideoiden lentää, eikä uusia ideoita tuoda tarpeeksi asiakkaan eteen Yritysten tulisi ymmärtää asiakasyritysten liiketoimintaa ja osata tarjota siihen sopivia erilaisia kokonaisvaihtoehtoja, ei pelkkiä teknisiä tuotteita Asiakkaalla on muutakin mietittävää kuin tekninen painoprosessi Kaivattaisiin enemmän vaihtoehtoja tuotteistettuna pöytään ja alustavia kustannusarvioita Erikoispainotuotteissa valmiita esimerkkejä ja pilotteja kaivattaisiin, monesti konsepti täytyy testata ennen tilausta Asiakkaan liiketoimintaan liittyvät läksyt tulisi tehdä kunnolla ja argumentoida paremmin tuotteen hyötyjä asiakkaan liiketoiminnassa Vaikka asiakas olisikin oikeassa, hän ei välttämättä tiedä kaikista vaihtoehdoista eikä osaa kysyä asiakasta pitäisi haastaa rohkeammin!

12 Laatu ja asiakasfokus + Yrityksissä ymmärretään teknisen laadun päälle ja harvinaisiin reklamaatioihin vastataan asiallisesti - - Hinta on toki yksi tärkeimmistä valintaperusteista, mutta eivät yritykset edes yritä erottautua muulla tavalla toisistaan Suuriin asiakkaisiin laitetaan suhteettomasti myyntipaukkuja, vaikka pienemmissä ja kasvuyrityksissä saattaisi olla parempi kateprosentti Graafisen alan yritykset näkevät laadun tärkeimpänä kilpailuvalttina ja myyntiargumenttina ja asiakkaille yritysten taustalla onkin merkitystä Laatu on suomalaiselle graafiselle teollisuudelle tärkeä globaalin kilpailukyvyn näkökulmasta Asiakkaiden mukaan tekninen laatu on kunnossa, mutta asiakaslaatu harvoin Erikoistuminen ja myyntipanosten kohdentamisen järkeistys asiakaskunnan mukaan Kaikki yritykset eivät voi keskittyä samoihin asiakkaisiin samoin myyntiargumentein, arvolupauksin ja tarjoomin!

13 Markkinointiosaaminen Kehittäjät ja kasvajat Epävarmat Luopujat Brändin / alan imagon luonti Fokus oman viestin kertomisessa, osa onnistunut tässä hyvin Epävarmoja alan tulevaisuudesta, ei panosteta Ei panosteta Oma näkyvyys Tuodaan esille omaa osaamista, viestiä voisi voimistaa Ei juuri näy asiakkaille päin muutoin kuin tarjouksissa Ei näy asiakkaille päin muutoin kuin tarjouksissa Kilpailijoista erottuminen Pyrkivät erottumaan kilpailijoista, esim. innovatiivisten ratkaisuiden avulla Eivät erotu kilpailijoista Eivät erotu kilpailijoista Uutuuksista kertominen Hyödyntävät uusia innovaatioita ja kertoo niistä, mutta edelleen liian passiivisesti Kertovat uusista mahdollisuuksista ainoastaan kysyttäessä Kertovat uusista mahdollisuuksista kysyttäessä, jos itse kokevat järkeväksi

14 Markkinointiosaaminen on yrityksissä pientä En panisi pahakseni, vaikka (graafisen alan) yritykset kertoisivat itsestään enemmänkin - Asiakas Sähköpostimainonta Näkyvyys Monille graafisen alan yrityksille ainoa huomattava markkinointiponnistus Näkyvyyttä on haettu lähinnä erilaisista toimialalistauksista ja alan julkaisuista Alalla ei ole tottunut panostamaan näkyvyyteen Aiemmin näkyvyys on perustunut vain luetteloissa näkymiseen Brändäys / Imagon luonti Ei koeta tärkeäksi tai hyödylliseksi

15 Kilpailijoista erottuminen on hyvin pientä Monilla lähes samat erottautumisargumentit: Pitkä historia Joustavuus, kyky venyä Kustannustehokkuus Korkea palvelutaso Korkea laatutaso Täyden palvelun talo Nopeus Hyvin harvat korostavat ympäristöystävällisyyttä tai innovatiivisuutta Yritykset kokevat, että erottuminen on alalla hyvin vaikeaa, kun kaikilla on yhtenevä tarjoama, samanlaiset tuotantomahdollisuudet sekä miltei samanlainen alihankkijaverkosto Yritysten erottuminen ei perustu juuri muuhun kuin pitkään historiaan Brändillä ei koeta olevan merkitystä Nykyisten argumenttien mukainen erottuminen äärimmäisen vaikeaa, sillä ne ovat kaikilla käytännössä samat

16 Muu näkyvyys on vähäistä, ala voisi panostaa oman viestinsä perille saamiseen Kuulisin mielelläni graafisen alan uusista ideoista ja toteuksista useamminkin kuin tällä hetkellä -Asiakas Graafisen alan viestinnästä saa sen kuvan, ettei alalla paljon ole tulevaisuutta -Asiakas Graafinen ala voisi kertoa ympäristöasioista paljon nykyistä aktiivisemmin -Asiakas

17 Useimmissa painoalan yrityksissä myyntiorganisaatio on hyvin pieni ja resurssit rajalliset Henkilöstön lkm keskimäärin Henkilöstön lkm:n mediaani Myyjiä keskimäärin Myyjien lkm:n mediaani 5,8 4,0 14,5 42,1 Useimmat graafisen alan yritykset ovat pieniä, myös myyntiorganisaatiot ovat määrällisesti pieniä (kokoerot yritysten välillä merkittäviä) Resurssit kehittämiseen ovat pienissä organisaatioissa hyvin rajalliset Organisatorisesti muutokset ovat nopeampia ja toiminnan kehittäminen helpompaa Myynnin mittarit ja seurantajärjestelmät käytössä harvassa yrityksessä Johtaminen on enemmän epämuodollista eikä niin selkeää Työntekijöillä enemmän vastuuta tekemisistään Kehittämisen vaatimien panostusten takia sitä vältellään ja päivittäistä tekemistä priorisoidaan

18 Myyntijohtaminen Kehittäjät ja kasvajat Epävarmat Luopujat Systemaattisuus Kärkiyrityksissä systemaattinen lähestyminen myynnin johtamiseen Otettu käyttöön alalle ennen vieraita myyntijohtamisen käytäntöjä Myyntijohtaminen vähäistä, myyjiä vähän joten johdetaan hyvin epäformaalisti Ei myyntijohtamista, yrittäjä itse hoitaa myyntiä muiden tehtävien sivussa Myyjien johtaminen Myyjiä johdetaan normaaliin tapaan Myyjien johtaminen hyvin epäformaalia, mutta pienissä organisaatioissa tämä on tehokas tapa Ei käytännössä tarvetta myynnin johtamiselle (ei myyjiä) tai epäformaalisti (osaaikaisia/vähän myyjiä) Myynnin mittarit Yritetty ottaa mittareita käyttöön, mutta alan perinteisyys vaikeuttaa niiden täysimääräistä hyödyntämistä Mittaus perustuu kuukausittaisiin myyntilukuihin Seurataan lähinnä pankkitilin kautta myyntiä, paljonko jää kuukauden jälkeen tilille Myynnin ennustettavuus Mahdollista karkealla tasolla ennustaa myyntiä, mutta ei systemaattisesti tehdä ennusteita eteenpäin Ei tehdä tällä hetkellä, myynnin pohjana ennen kaikkea tarjouspyynnöt Ei tehdä, myynti perustuu tarjouspyyntöihin

19 Myyntijohtaminen on epämuodollista ja epäsystemaattista Systemaattinen myyntijohtaminen Epämuodollinen myyntijohtaminen Osalla viikoittaiset myynnin seurantapalaverit käytössä Suuremmat yritykset ovat ottamassa käyttöön systemaattisempia prosesseja ja ERP-järjestelmiä Useimmilla myynnin johtaminen epävirallista ja perustuu lähinnä käytäväkeskusteluihin tai tarpeen mukaiseen johtamiseen Pienimmissä yrityksissä toimitusjohtaja hoitaa myös myyntiä, jolloin ei tarvetta erilliselle myyntijohdolle, mutta systematiikka tukisi myyntityötä Myyntijohdon merkitys nähtiin useimmissa yrityksissä pieneksi Systemaattinen myynnin johto puuttuu alalta yritysten pienuudesta johtuen Tulisi löytää pienyrityksiin sopivat keinot tuoda sopivassa määrin systemaattisuutta ja ammattimaisuutta toimintaan

20 Myyntiä seurataan toteutuman osalta, muuten heikosti Myynnin tulosten seuranta Useimmat seurasivat myyntiä joko kuukausitai viikkotasolla Joissakin yrityksissä myynnin seuranta tapahtui seuraamalla kirjanpitoa kuukausittain paljonko jää viivan alle Myynnin seurantaa muuten kuin euroissa ei useimmissa yrityksissä koettu mielekkääksi tai hyödylliseksi Myynnin tulevaisuuden seuranta Käytännössä kukaan haastatelluista ei seurannut myyjien aktiviteetteja kuten käyntejä tai tehtyjä tarjouksia Näkyvyys eteenpäin heikko Ei aktiivista myyntifunnelin seurantaa Ei pitkäjänteistä myynnin mittareiden tai seurannan kehittämistä Myynnin seurannan taso on heikko, ja sitä seurataan yrityksissä vain toteumaa seuraamalla Myynnin seuranta on kuten myynnin johtaminenkin melko vähäistä ja epäformaalia, yrityksissä todettiin että myyjät voisivat olla aktiivisempiakin mutta eivät olleet ryhtyneet käytännössä mihinkään toimenpiteisiin

21 Myyntiosaaminen yrityksissä ei asiakkaiden mukaan ole huippua Suurimmat esiinnousseet haasteet Passiivinen informointi Myyntitaitojen puute Hintakeskeinen kilpailu Uusasiakashankinta Asiakkaat eivät koe, että heitä informoidaan graafisen alan uusista mahdollisuuksista. Myynti perustuu siihen, että asiakas kysyy ja myyjä kertoo hinnan Useimmat myyjät eivät asiakkaiden mielestä ole niin hyviä kuin voisivat, monissa pienissä asioissa parantamisen varaa Myyjät koettiin liian passiivisiksi, ostajat haluaisivat aktiivisemmin kuulla eri vaihtoehdoista ja yritykset voisivat enemmänkin markkinoida itseään Hintakilpailu johtuu osaltaan ostajien kasvaneesta hintatietoisuudesta, mutta myös myyjien kyvyttömyydestä kääntää keskustelu muihin etuihin ja liiketoiminnallisiin hyötyihin Myyjät eivät kovin aktiivisesti pyri hankkimaan uusia asiakkaita vaan tekevät mieluummin yhteistyötä nykyisten asiakkaiden kanssa ja odottavat, että uudet tekevät tarjouspyyntöjä

22 Myyntitaidot Kehittäjät ja kasvajat Epävarmat Luopujat Myyjän asiantuntemus Myyjät ammattitaitoisia, tietävät mitä myyvät Myyjät ammattitaitoisia, tietävät mitä myyvät Myyjät tietävät mitä myyvät Myyntitaidot Jossakin yrityksissä taitavia myyjiä, pääosin teknistä asiantuntijamyyntiä Myyntitaidoissa kehittämistä, pääosin teknistä asiantuntijamyyntiä Vähäistä myynti lähinnä tarjouskyselyihin vastaamista Uusasiakashankinta Tekevät jossakin määrin, mutta voisivat enemmänkin panostaa Ei juuri hankinta uusia asiakkaita, pidetään kiinni nykyisistä, luotetaan että uudet asiakkaat tekevät tarjouspyynnön itse Ei tehdä, tarjouspyyntöjä tulee tutuilta asiakkailta ja joskus uusilta Aktiivisuus Voisi kasvattaa aktiivisutta asiakasyrityksiin päin, mutta pitää olla relevanttia asiaa Aktiivisuutta niin nykyisiin kuin uusiin asiakkaisiin päin voisi kasvattaa Pitäisi merkittävästi lisätä aktiivisuuden määrää

23 Myyjän asiantuntemus ei näy asiakkaan suuntaan Asiakkaan odotukset myyjien suhteen Mitä painotalo voisi myös tarjota asiakkaiden mielestä Kokemusta eri vaihtoehtojen toimivuudesta Proaktiivisia ehdotuksia erilaisista ja uusista vaihtoehdoista Myyjät kertoisivat myös mikä ei onnistu ja miksi + Pienemmät asiakkaat kaipaavat tukea suunnitteluun, kuten mainostoimistomaisia palveluita samasta luukusta Arvioisi asiakkaille kuluja kokonaisvaltaisesti (esim. arvio paljonko vuodessa menee painotuotteisiin) Ottaisi haltuun esim. mainostoimistojen kilpailuttamisen ja itse tarjoaisi näkyvyyttä kokonaispakettina

24 Arvo- ja ratkaisumyynti Kehittäjät ja kasvajat Epävarmat Luopujat Ratkaisun myyminen Ratkaisumyyntiä pitäisi kehittää, mutta perusteet olemassa Ei varsinaisesti myydä ratkaisua Ei ratkaisumyyntiä Hyötyjen konkretisointi Eivät konkretisoi hyötyjä, asiakkaat arvostaisivat Eivät konkretisoi hyötyjä, asiakkaat arvostaisivat Eivät konkretisoi hyötyjä, asiakkaat arvostaisivat Osaamisen hyödyntäminen Hyödynnetään osaamista, mutta sitä ei sisällytetä ratkaisuihin eikä hintaan Kerrotaan asiakkaalle mikä toimii ja mikä ei kokemuksen perusteella Kerrotaan asiakkaalle mikä toimii ja mikä ei kokemuksen perusteella Lisäarvopalvelut Jotakin on, esimerkiksi varastointi ja postituksen hoitaminen yhdessä logistiikkayrityksen kanssa On ehkä mietitty, mutta ei juuri tarjota proaktiivisesti asiakkaalle Käytännössä ei ole

25 Arvopohjainen myynti on vieras lähtökohta alan yrityksille Hyötyjen kvantifiointi Oman kokemuksen hyödyntäminen Tavoite Esitetään vaikutukset numeroiden valossa, esim. 3D-efekti nosti huomattavuutta 26% Kerrotaan miten eri variaatiot ovat toimineet, kuten tapauksessa X vastaavan painotuotteen laminointi paransi tuotteen myyntiä 40-45% Edellytykset Vaatii kuluttaja- tai loppuasiakastutkimusten teettämistä joko alan kesken tai sitten yrityskohtaisesti Vaikutusten mittaaminen yhdessä asiakkaan kanssa, ja referenssicasejen dokumentointi Hinnoittelu hyödyn mukaisesti Ei hinnoitella tuotteita aina ja erikseen painettujen neliöiden mukaan, vaan laajemmin tuotetun arvon mukaisesti Hinnoittelu esim. vaihtoehtoiskustannusten tai suoran vaikutuksen avulla Käyttöönotto vanhalla toimialalla vaatii paljon tekemistä

26 Ratkaisumyyntiä tapahtuu hyvin vähän sen todellisessa merkityksessä Myydään ratkaisua (esim. koko logistiikan loppuketju haltuun) Tukeminen suunnitteluvaiheessa Myyjän asiantuntemus Sen sijaan, että yritys möisi vain pelkkää painotuotetta, asiakkaat toivoivat kokonaisvaltaisempaa palvelua Ottaisi haltuun kokonaislogistiikan Yhdessä mietitty kokonaisratkaisu mitä tehdään ja kannattaa tehdä vuoden aikana sekä tähän liittyvä kustannusarvio Omien kokemusten jakaminen asiakkaalle, mikä on todettu toimivaksi. Vaatii myös aktiivista tulosten seurantaa asiakkaan kanssa Oppimisasenne, halutaan koko ajan parantaa yhdessä painotuotteiden tehoa asiakkaan liiketoiminnassa Myyjän tulee paitsi tietää mikä toimii painettaessa ja mikä ei, myös pystyä suosittelemaan eri vaihtoehtoja ja ratkaisuja asiakkaalle. Tämä auttaa osaltaan vähentämään turhia reklamaatioita, koska asiakkaalla on realistisemmat odotusarvot

27 Hinnoittelu Kehittäjät ja kasvajat Epävarmat Luopujat Hinnoitteluperuste Kustannusperusteinen hinnoittelu Kustannusperusteinen hinnoittelu, osassa hihavakiolla Hinnoittelu hihavakiolla Kustannusten hinnoittelu Osataan hinnoitella tuotteeseen ja lisätä marginaali Pääosin huomioidaan hinnassa Ei välttämättä huomioida oikein Investointien hinnoittelu Huomioidaan hinnoittelussa Ei välttämättä huomioida hinnoittelussa Yleensä ei huomioida Lisäarvon hinnoittelu Harvoin hinnoitellaan mielekkäästi lisäpalveluita Jotkut ovat ymmärtäneet tehdä liiketoimintaa Ei laskuteta/hinnoitella Ei laskuteta/hinnoitella

28 Hinnoitteluun liittyen usealla yrityksellä on isoja puutteita osaamisessa Kustannusten hinnoittelu Investointien hinnoittelu Markkinahinta Monilla yrityksillä hinnoittelu perustuu aiempiin hintoihin Kustannukset hinnoitellaan sillä periaatteella jääkö kuukauden jälkeen tilille enemmän vai vähemmän rahaa Suurempia laiteinvestointeja ei osata hinnoitella mukaan Erityisesti alalla, joka on yliinvestoinut tuotantokapasiteettiin tämä on merkittävä ongelma Käsitys markkinahinnasta on vahva Alalla aina joku haluaa vapaalle kapasiteetilleen käyttöä joten hinnoittelee sen mukaisesti alakanttiin Polkuhinnoittelusta alalla tulee päästä eroon Hinnoittelun tulee olla sillä tasolla, että yritys on elinvoimainen myös kolmen vuoden päästä, investointeja ei voi jättää huomioimatta Alana päästävä markkinahinta-ajattelusta, jottei myydä tappiolla Ylikapasiteetin purku

29 Asiakassuhteen hoitaminen Kehittäjät ja kasvajat Epävarmat Luopujat Proaktiivisuus Asiakkaiden mielestä yritykset voisivat edelleen lisätä aktiivisuutta asiakassuhteen hoidossa Asiakkaiden mielestä yritykset voisivat edelleen lisätä aktiivisuutta asiakassuhteen hoidossa Asiakkaiden mielestä yritykset voisivat edelleen lisätä aktiivisuutta asiakassuhteen hoidossa Tiedon välittäminen Entistä aktiivisemmin pitäisi jakaa tietoa alan uusista tuulista ja kertoa, miten asiakas saisi tehokkaammin viestiään läpi omille asiakkailleen Pitäisi aloittaa aktiivisempi yhteydenpito asiakkaisiin Pitäisi aloittaa aktiivisempi yhteydenpito asiakkaisiin Suhde asiakkaan kanssa Osalla tiivis yhteistyö (esim. yhdessä kehittää ratkaisuja uusiin tuotteisiin), osalla saavutettuun kustannustasoon perustuva suhde Osa suhteista pitkäaikaisia vanhoja asiakkuuksia, osa hintakilpailussa saavutettuja Osa suhteista pitkäaikaisia vanhoja asiakkuuksia, osa hintakilpailussa saavutettuja Asiakkuuden hoito alasajon yhteydessä

30 Asiakassuhteiden ylläpitämisessä olisi paljon parannettavaa Suurimmat esiinnousseet haasteet Odotetaan asiakkaan soittoa Oletuksena, että asiakas soittaa. Myyjävetoinen kontaktointi alalla harvinaista. Yritykset kokevat tärkeäksi tämän kehittämisen tulevaisuuden kannalta Ei pyritä kumppanuuteen Myyjät ovat asiakkaaseen yhteydessä lähinnä tarjousten yhteydessä, ei pyritä aidosti kehittämään yhteistä toimintaa, paitsi tiettyjen projektien yhteydessä Asiakassuhteen kehittäminen Myyjät myyvät edelleen mitä asiakas pyytää eivätkä proaktiivisesti mieti, mitä voisivat asiakkaille nykyisten tuotteiden lisäksi tarjota

31 Yritysten suurimmat muutosesteet Esiin nousseet haasteet Strategisten suuntaviivojen puute Henkilöstön osaaminen ja keski-ikä Kulttuuri ja asenne 70- lukulaisia Keskitytään prosessitehokkuuteen, vaikka nykyinen tilanne vaatisi uuden palvelu- ja tuotekonseption kehittämistä ja uskallusta uuteen liiketoimintaan Lyhyen tähtäimen kannattavuus vs. kestävä liiketoiminta Henkilöstössä rakenteellinen ikäkuilu, joka johtaa myöhemmin ongelmiin. Nuoria vaikea saada alalle Urauduttu perinteiseen toimintamalleihin, joita kukaan ei kyseenalaista Uusien teknologioiden osaaminen puutteellista Toimintatavat ja työkulttuuri vanhahtavaa, vauhti vain hidastuu Ei uskalleta ottaa riskejä Henkilöstön ja johtamisen kehittämiseksi ei juuri toimenpiteitä

32 Vanhat toimintatavat ja rakenteet estävät uudistumisen Urautuminen vanhoihin toimintatapoihin Yritysten ja toimialan toimintalogiikka pysynyt pitkään samana Ei osata lähestyä kokonaisuutta ulkopuolelta Tulevaisuuden trendit tunnistetaan vasta kun ne uhkaavat omaa liiketoimintaa Pannaan pää pensaaseen tai kielletään, ei nähdä muutosta mahdollisuutena Muutosta vastaan taistellaan, eikä siitä oteta opiksi Rakenteelliset ongelmat yrityksissä Ikäprofiili vinoutunut, nuorempi polvi puutuu yrityksistä Eläkkeelle siirtyviä ei korvata uusilla rekrytoinneilla vaan ajetaan toimintoja alas ja annetaan työtehtävät muille Saavutetuista eduista pidetään kiinni, ei nähdä yhteen hiileen puhaltamisen merkitystä Kehitysinsentiivin puute Ei haluta ottaa liikaa riskiä, jos liiketoiminta tuo tällä hetkellä tarpeeksi hyvän elintason Lyhyen tähtäimen etu ajaa edelle: Kehittämiseen sijoitettavat resurssit nähdään syövän operatiivista toimintaa Ollaan ehkä siirtymässä eläkkeelle, joten alasajoa luonnollinen strategia Mielletään toiminta käsityöläisyytenä, ei liiketoimintana Osaamisen puute Rekrytointeja ei juuri tehdä Osaamista ei haluta palkata täysipäiväisesti Kuitenkin tunnistetaan osaamistarve etenkin uusien teknologioiden osalta Nuoria dynaamisia osaajia tarvittaisiin ravistelemaan vanhoja käsityksiä Nykyisin organisaation joka portaassa oltava myös liiketoiminnallista osaamista Ala oli kivempi, kun ei ollut tietokoneita

33 Johtaminen ja muutoshalukkuus Kehittäjät ja kasvajat Epävarmat Luopujat Johtamistaidot Intoa uudistumiseen on, aina ei pysytä vauhdin mukana Mennään samalla mentaliteetilla kuin 70-luvulla Pyritään vähentämään hiljakseen väkeä Henkilöstörakenne Rekrytoidaan aktiivisesti uutta ja nuorta henkilökuntaa Ylläpidetään nykyistä iäkästä henkilörakennetta Rekrytoidaan vain poistuneiden tilalle Henkilökunta iäkästä, vähennetään eläkeputkeen Työilmapiiri Yrittäjämäinen tai tehokas, aina rakenteet eivät välttämättä pysy vauhdin mukana Rauhallinen ja verkkainen, henkilöstö tyytyväistä, ei juuri vaihdu Ei juuri henkilöstön tai johdon koulutusta ja kehittämistä Joillakin masentunut Odottellaan eläkepäiviä Rohkeus Pyritään aktiivisesti kehittämään ja testaamaan uusia ideoita Uudistuminen keskittyy lähinnä olemassa olevien tuotteiden jalostamiseen ja nykyisen toimintamallin hienosäätöön On otettu päämääräksi alasajo

34 Graafisen alan yhteistyö Toimitaan yhdessä ja hankitaan puuttuvaa osaamista alihankintana asiakkaalle kiitettävästi, harvoin myydään eioota Yhteistyökuviot ovat luonteeltaan kertaluontoisia, eivät strategisia tai pitkäkestoisia Kynnys kilpailijan suosittelemiseen on korkea, monet asiakkaat ylläpitävät itse laajoja listoja eri painotaloista Päällekkäistä kapasiteettia ja investointeja, kukaan ei koordinoi Yhteistyötä tulisi tiivistää Yhteistyöstä pitäisi tehdä säännöllisempää Omistuksellista yhteistyötä pitäisi saada lisää Asiakkaat näkisivät mielellään one-stop-shopeja, joista saa useampaa palvelua samasta luukusta yhdistettynä Pienten talojen tulisi erikoistua ja täydentää toisiaan kilpailun sijaan Pitäisi nähdä myös perinteisen painamisen ulkopuolelle

35 Hajautetusta ja satunnaisesta yhteistyöstä koordinoituun toimintaan Nyt: Tavoitetila: Havainnekuva Asiakas Asiakas Yritysten yhteistyö satunnaista Asiakas joutuu etsimään useita alihankkijoita ja ylläpitämään itse listoja kapeista erityisoaajista Yritykset eivät silti erikoistu täydentävästi vaan tarjoavat pitkälti samankaltaista tuotevalikoimaa Epäjärjestymättömyys ja yhteistyön satunnaisuus johtaa päällekkäisiin investointeihin

36 Vääristynyt kuva tuotekehityksestä Yritysten käsitys tuotekehityksestä Päivittäinen normaali asiakaspalvelu Asiakkaiden ongelmat pyritään kiitettävästi ratkaisemaan Ratkaisujen tarjoamiseen ei kuitenkaan selkeitä prosesseja vaan usein tapauskohtaista Ei tuotekehitystä vaan osa normaalia liiketoimintaa Kustomoidaan rutiinituotteita satunnaisesti sieltä täältä Pienimuotoista kehitystä tehdään, mutta luonteeltaan asiakaskohtaista kustomointia ja pienurakointia Kehitettyjä aihioita ei määrätietoisesti jatkotuotteisteta asiakkaiden suuntaan Laiteinvestoinnit Investointipäätökset usein ilman todennettua asiakastarvetta Investointien takaisinmaksua ei juuri pohdita Päällekkäinen laitekanta luo ylitarjontaa Tulevaisuuden kilpailukyky edellyttää kestävää kehitystoimintaa Erottuminen kilpailijoista uusien tuotteiden, palvelujen ja osaamisen avulla Aktiivinen ja määrätietoinen teknologian kehittäminen piilevien asiakastarpeiden perusteella Aktiivinen dialogi asiakkaiden kanssa Asiakkaiden haastaminen ja rohkeus tarjota täysin uutta Jatkuva teknologisten trendien haistelu ja rohkea tarttuminen Liiketoimintamallien järkeistäminen Omien vahvuuksien ymmärtäminen Uudet liiketoiminnan lähteet hyödynnettävä

37 Kadonneen strategian ja vähäisen tuotekehityksen kierre Asiakkaat kilpailuttavat ja kysyvät vain hintaa Graafisen alan yritykset keskittyvät kustannustehokkuuteen Myyjillä ei ole tarjota asiakkaalle juuri muuta kuin bulkkia Tuotekehitykseen ei kiinnostusta ja resursseja Toimialan strategiana kärjistäen laadukas bulkki Lähes jokainen yritys mieltää erottautuvansa kilpailijoista joustavuudella, laadulla ja kustannustehokkuudella Aitoa kilpailuetua on siis vain harvalla Suhde asiakkaisiin passiivinen Myynti on passiivista ja uusasiakashankinta olematonta Tuotekehitystä ei juuri tehdä Palvelu- ja ratkaisumyynti on lapsenkengissä Itseään ylläpitävä ja pidemmän päälle kestämätön bulkkisykli on valmis

38 Asiakaslähtöinen tuotekehitys kilpailukyvyn lähtökohtana Globalisaatio ja digitalisaatio ovat heilutelleet toimialan perinteisiä rakenteita Yritykset eivät täysin ymmärtäneet radikaalin muutoksen välttämättömyyttä Tilanteen muutos pitäisi kuitenkin nähdä mahdollisuutena kehittää täysin uutta liiketoimintaa, eikä pelkkänä uhkana Uuden teknologian kehittäminen Asiakastarpeiden ja piilevien trendien aktiivinen haistelu Olemassa olevien tuotteiden ja palveluiden tuotteistaminen Globaalissa kilpailussa ei selvitä tuotekeskeisellä bulkkituotannolla, vaan edellytetään vahvaa osaamista, liiketoiminnallista luovuutta, asiakaslähtöisiä ratkaisuja ja teknologista edelläkävijyyttä

39 Agenda Johdanto Alan kehityskohteet Muita havaintoja Yhteenveto koulutustarpeista

40 Muita havaittuja osaamistarpeita IT:n hyödyntäminen Monissa graafisen alan yrityksissä koettiin, että IT:n suomista mahdollisuuksista ei saada kaikkea irti Sukupolvenvaihdos Tulevaisuuden ennakointi Sähköinen liiketoiminta Tulee ajankohtaiseksi monissa yrityksissä muutamien vuosien sisällä. Tarvetta alan jatkokoulutukselle varmasti löytyy, osassa yrityksiä haasteena myös löytää jatkajia Harvalla on aikaa miettiä yrityksen tulevaisuutta pidemmällä kuin vuoden tähtäimellä ajan tai resurssien puutteen vuoksi. Tämä olisi kuitenkin välttämätöntä yrityksen olemassaolon kannalta Sähköinen myynti ja markkinointi osana asiakassuhteiden hallintaa laajemmin

41 Agenda Johdanto Alan kehityskohteet Muita havaintoja Yhteenveto koulutustarpeista

42 Yhteenveto kehittämistarpeista asiakaslähtöiseen liiketoimintaan ja tuotekehitykseen liittyen Asiakastarpeen tunnistus Asiakkaiden toimialatuntemus Ratkaisu- ja palveluliiketoiminta Tarjooman tuotteistaminen Kokonaisvaltaisempi ja laajempi palvelulähtöinen tuotetarjooma Pitkän tähtäimen strategian kirkastus Tuotekehityksen jalostaminen Sähköisten teknologioiden hyväksyminen ja laaja hyödyntäminen Bulkkiutumisen ja hintakilpailun tietoinen välttäminen Liiketaloudellinen koulutus ja bisnesosaaminen

43 Yhteenveto kehittämistarpeista myynti- ja markkinointiosaamiseen liittyen Hinnoitteluosaaminen ja uudet liiketoimintamallit, markkinahinta-ajatuksesta eroon pääseminen mahdollisuuksien mukaan Asiakkaan haastaminen ja vaihtoehtojen rohkea esittely Markkinointiosaamista erityisesti muista erottumisen tueksi Systemaattisempi ote myynnin johtoon ja mittarointiin kuitenkaan unohtamatta pienen yrityksen etuja Rohkeammin uusien liiketoimintamallien kokeilu ja uusien tuoteideoiden esittely Myynnin aktiivisuustasojen nostaminen täysin uudelle tasolle Uusasiakashankinnan kasvattaminen Myynnin sähköiset kanavat Muun teknisen henkilökunnan ottaminen mukaan myyntiin ja asiakasrajapintaan tarvittaessa, etenkin laajempi suunnitteluyhteistyö asiakkaan kanssa

Muutokset henkilökunnan määrässä yrityksen perustamisesta alkaen. 10 % 15 % kasvanut vähintään viidellä henkilöllä 9 % kasvanut 3-4 henkilöllä 44 % 22 % kasvanut 1-2 henkilöllä pysynyt ennallaan vähentynyt

Lisätiedot

Serve-ohjelman panostus palvelututkimukseen

Serve-ohjelman panostus palvelututkimukseen Serve-ohjelman panostus palvelututkimukseen Jaana Auramo 1.2.2012 Miksi Serve panostaa palvelututkimukseen? Taataan riittävä osaamispohja yritysten kilpailukyvyn kasvattamiseen Tutkimusvolyymin ja laadun

Lisätiedot

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä.

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Edunvalvonta Toimintaympäristön seuranta Osaamisen ja kilpailukyvyn kehittäminen Ratkaisumyynti: mahdollisuuksia

Lisätiedot

Merlin Systems Oy. Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi. Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007

Merlin Systems Oy. Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi. Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007 Merlin Systems Oy Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007 Merlinin palvelujen toimittaminen ja Asiakasratkaisuyksikön tehtäväkenttä Merlin Asiakasratkaisut

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto

Lisätiedot

Miten asiakas tekee valintansa?

Miten asiakas tekee valintansa? Miten asiakas tekee valintansa? ja miten me voimme vaikuttaa siihen? TkT Asiantuntija Harri Karkkila Strategia Asiakkaan kokema arvo Asiakastyytyväisyys ja asiakaskokemus Kilpailuedut Yrittäjä Kouluttaja

Lisätiedot

Myynnin Pyöreä Pöytä

Myynnin Pyöreä Pöytä Myynnin Pyöreä Pöytä Myynnin Arvostus Suomessa Havaintoja selvityksestä keväällä 2009 Petteri Laine, Customer Centric Selling Finland Petteri.laine@customercentric.fi 050 3229107 Sisältö Miksi Myynnin

Lisätiedot

Asiakastarpeiden merkitys ja perusta. asiakastarpeiden selvittämisen merkitys ja ongelmat asiakastarvekartoitus asiakastarvekartoitustyökaluja

Asiakastarpeiden merkitys ja perusta. asiakastarpeiden selvittämisen merkitys ja ongelmat asiakastarvekartoitus asiakastarvekartoitustyökaluja Asiakastarpeiden merkitys ja perusta asiakastarpeiden selvittämisen merkitys ja ongelmat asiakastarvekartoitus asiakastarvekartoitustyökaluja Mihin asiakastarpeiden selvittämistä tarvitaan yhteisen kielen/tarkastelutavan

Lisätiedot

TUTKIMUS SUOMALAISTEN PK-YRITYSTEN KYVYSTÄ KANSAINVÄLISEEN KASVUUN

TUTKIMUS SUOMALAISTEN PK-YRITYSTEN KYVYSTÄ KANSAINVÄLISEEN KASVUUN TUTKIMUS SUOMALAISTEN PK-YRITYSTEN KYVYSTÄ KANSAINVÄLISEEN KASVUUN YHTEENVETO TULOKSISTA 1. Tutkimuksen taustaa ja tutkimusaineisto Trailmaker Oy toteutti Kasvu Open -ohjelman yhteydessä tutkimuksen, jonka

Lisätiedot

Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä. 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen

Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä. 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen Rahoitusperiaatteet yritysten projekteissa Rahoitus voi kohdistua tuotteiden, prosessien, palvelu- tai liiketoimintakonseptien ja työorganisaatioiden

Lisätiedot

Myynnin johtamisen systematiikka järjestelmän tuella. Tiina Häikiö Myyntijohtaja Revenue House Oy

Myynnin johtamisen systematiikka järjestelmän tuella. Tiina Häikiö Myyntijohtaja Revenue House Oy Myynnin johtamisen systematiikka järjestelmän tuella Tiina Häikiö Myyntijohtaja Revenue House Oy Revenue House Oy Perustettu kesällä 2010 Trainers House Oyj:n 100% omistama tytäryhtiö Tarjoaa asiakkailleen

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op TAMK EDU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintoon johtavan

Lisätiedot

Elintarvikealan pk yritysten toimintaympäristö 2008

Elintarvikealan pk yritysten toimintaympäristö 2008 Taulukko 1. Tutkimusaineiston toimialakohtainen jakauma Toimiala N Osuus tutkimusaineistosta (%) Toimialan yrityksiä (alle 20 henkeä) Suomessa %:a koko elintarvikealasta v. 2007 (Ruoka Suomi tilasto) Leipomotuotteet

Lisätiedot

PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen. Aki Parviainen 7.10.2013

PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen. Aki Parviainen 7.10.2013 PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen Aki Parviainen 7.10.2013 PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen Rahoitusta kasvuhaluisille pk-yrityksille liiketoiminnan uudistamiseen uusimman tietotekniikan ja internetin

Lisätiedot

LÄHIRUOAN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET

LÄHIRUOAN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET Lähiruoka- ja ruokaketjuhankkeiden ajankohtaisseminaari 11.6.2014 LÄHIRUOAN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET Tutkimusjohtaja Markku Virtanen Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Pienyrityskeskus Ventspils University

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Sosiaalista mediaa hyödynnetään yrityksessäni tällä hetkellä Vastaus Lukumäärä Prosentti

Lisätiedot

Liideri Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Tekesin ohjelma 2012 2018

Liideri Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Tekesin ohjelma 2012 2018 Liideri Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Tekesin ohjelma 2012 2018 Nuppu Rouhiainen etunimi.sukunimi@tekes.fi Ohjelman tavoitteet Yritysten liiketoiminnan ja kilpailukyvyn uudistaminen: Ihmiset

Lisätiedot

Liiketoimintaosaamisen haasteet Suomessa. 30.8.2010 Matti Alahuhta

Liiketoimintaosaamisen haasteet Suomessa. 30.8.2010 Matti Alahuhta Liiketoimintaosaamisen haasteet Suomessa 30.8.2010 Matti Alahuhta Agenda Liiketoimintaosaamisen haasteet Suomessa Mitä liiketaloustieteiden tutkimus antaa suomalaiselle elinkeinoelämälle? 2 KONE Corporation

Lisätiedot

Parasta eurooppalaista liiketoiminnan osaamista pk-yritysten tarpeisiin FAST LANE PROGRAM PK-KOULUTUSOHJELMA 2.

Parasta eurooppalaista liiketoiminnan osaamista pk-yritysten tarpeisiin FAST LANE PROGRAM PK-KOULUTUSOHJELMA 2. Parasta eurooppalaista liiketoiminnan osaamista pk-yritysten tarpeisiin FAST LANE PROGRAM PK-KOULUTUSOHJELMA 2. Strategia ja johtaminen kilpailijoita paremmaksi Pk-koulutusohjelma vastaa Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Johdon mentoripohjainen koulutus- ja valmennusohjelma

Johdon mentoripohjainen koulutus- ja valmennusohjelma Digitaalinen Polku Johdon mentoripohjainen koulutus- ja valmennusohjelma Yritysjohdon tukena Digitaalinen Polku pilottiohjelma alkaa! Kilpailukyky 2014 Digitaalinen Polku 2014 Osallistuminen ja kriteerit

Lisätiedot

Yritysten kasvun suunta kysely

Yritysten kasvun suunta kysely Yritysten kasvun suunta kysely Kysely suunnattiin marraskuussa 2015 webropol kyselynä pääosin PPY:n jäsenyrityksiin, vastaajia 662 kpl. Kempeleen osuus vastaajista 75 vastaajaa. KASVUN SUUNTA KYSELY Olen

Lisätiedot

Canon Essential Business Builder Program. Avain yrityksesi menestykseen

Canon Essential Business Builder Program. Avain yrityksesi menestykseen Canon Essential Business Builder Program Avain yrityksesi menestykseen Essential Business Builder Program: esittely Painotoimintaan liittyy monenlaisia haasteita, ja toiminnan kasvattaminen on usein vaikeaa.

Lisätiedot

Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa. StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén

Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa. StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén Markkinoinnin tila -kyselytutkimus Tavoitteena laaja yleiskuva suomalaisen markkinoinnin tilasta ja kehityksestä

Lisätiedot

KAIKILLE YHTEINEN TUTKINNON OSA 1 MYYNTIIN VALMISTAUTUMINEN. a) Ammattitaitovaatimukset

KAIKILLE YHTEINEN TUTKINNON OSA 1 MYYNTIIN VALMISTAUTUMINEN. a) Ammattitaitovaatimukset KAIKILLE YHTEINEN TUTKINNON OSA 1 MYYNTIIN VALMISTAUTUMINEN a) Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon osan suorittaja osaa omassa myyntityössään toimia liiketoiminnan keskeisten periaatteiden ja organisaationsa

Lisätiedot

Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan. Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015

Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan. Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015 Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015 Haasteet vesialalla Monet yritykset pieniä kansainvälisen kasvun kynnyksellä

Lisätiedot

Mikä erottaa menestyvän yrityksen hyvästä? Mercuri International Oy Lauri Kurki

Mikä erottaa menestyvän yrityksen hyvästä? Mercuri International Oy Lauri Kurki Mikä erottaa menestyvän yrityksen hyvästä? Mercuri International Oy Lauri Kurki Sales Excellence 2012 Global Results Menestyvän myyntiorganisaation tunnuspiirteet Mercuri International ja St. Gallenin

Lisätiedot

KUMPI OHJAA, STRATEGIA VAI BUDJETTI?

KUMPI OHJAA, STRATEGIA VAI BUDJETTI? KUMPI OHJAA, STRATEGIA VAI BUDJETTI? Aalto University Executive Education Teemu Malmi Professori, AUSB WORKSHOP Alustus: Budjetti ohjaa, kaikki hyvin? Keskustelu pöydissä Yhteenveto Alustus: Miten varmistan,

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serven julkisen tutkimuksen haun 2012 tiedotustilaisuus 1.2.2012 Kansallissali, Helsinki Serve-ohjelman koordinaattori Heli Paavola Manager, Ramboll Management

Lisätiedot

Askel-hanke 09.04.2014 Business-ajattelu ja asiakkaan liiketoimintahaasteiden ymmärtäminen Ilkka Wäck, Faros Group. Huhtikuu.

Askel-hanke 09.04.2014 Business-ajattelu ja asiakkaan liiketoimintahaasteiden ymmärtäminen Ilkka Wäck, Faros Group. Huhtikuu. Askel-hanke 09.04.2014 Business-ajattelu ja asiakkaan liiketoimintahaasteiden ymmärtäminen Ilkka Wäck, Faros Group Huhtikuu Toukokuu Miten ymmärrän asiakkaan liiketoimintahaasteen Miten ratkaisen asiakkaan

Lisätiedot

Viestinnän ja johtamisen yhteispeli. TAMK, Teiskontie 33, Tampere klo Tuottavuus ja viestintä

Viestinnän ja johtamisen yhteispeli. TAMK, Teiskontie 33, Tampere klo Tuottavuus ja viestintä Viestinnän ja johtamisen yhteispeli TAMK, Teiskontie 33, Tampere 31.05.3007 klo 12.00 Tuottavuus ja viestintä Teknologiayhteiskunnan haaste Tehokkuuden tavoittelu on aina ohjannut kehitystämme. Ihmisen

Lisätiedot

Asiakasrajapinnasta kasvu - ja kehitysvoimaa. Antti Karjula Tulevaisuuden Kasvupolut Oy 27.3.2012 Oma Yritys 2012

Asiakasrajapinnasta kasvu - ja kehitysvoimaa. Antti Karjula Tulevaisuuden Kasvupolut Oy 27.3.2012 Oma Yritys 2012 Asiakasrajapinnasta kasvu - ja kehitysvoimaa Antti Karjula Tulevaisuuden Kasvupolut Oy 27.3.2012 Oma Yritys 2012 Omat kokemukset reilun 15 vuoden ajalta Olen toiminut käytännön myyntityön parissa ja hoitanut

Lisätiedot

PORONLIHAN SUORAMYYNTIKOULUTUS

PORONLIHAN SUORAMYYNTIKOULUTUS LAATUA RAAKA-AINEIDEN JALOSTAMISEEN Elintarvike- ja poroalan koulutushanke PORONLIHAN SUORAMYYNTIKOULUTUS Erkki Viero PORONLIHAN SUORAMYYNTIKOULUTUKSEN TAVOITTEET Asiakaspalvelun ja markkinoinnin merkityksen

Lisätiedot

www.hankintatoimi.fi 21.06.2010 Juha-Pekka Anttila VTT

www.hankintatoimi.fi 21.06.2010 Juha-Pekka Anttila VTT www.hankintatoimi.fi 21.06.2010 Juha-Pekka Anttila VTT Hankintatoimen kehittäminen teknologiateollisuudessa - VTT mukana kehitystyössä VTT:n Liiketoiminta ja teknologian johtaminen -osaamiskeskuksen toteuttamissa

Lisätiedot

Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki

Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki Tällä mennään Tuotteistaminen & asiakaslähtöinen markkinointi Vähän teoriaa, enemmän käytäntöä. http://www.youtube.com/watch?v=uk0zrvzvtb4

Lisätiedot

YHTEISTYÖSSÄ ON VALOVOIMAA

YHTEISTYÖSSÄ ON VALOVOIMAA YHTEISTYÖSSÄ ON VALOVOIMAA JÄSENTUTKIMUS DIGITALISAATIOSTA 2015 SIHTEERI- JA HALLINTOTYÖN AMMATTILAISILLE UUSIMAA DIGITALISAATION MÄÄRITELMÄ Digitalisaatiolla tarkoitetaan digiteknologian hyödyntämistä

Lisätiedot

MARKKINOINTIKANAVAT JA LOGISTISET VAIHTOEHDOT - SELVITYS

MARKKINOINTIKANAVAT JA LOGISTISET VAIHTOEHDOT - SELVITYS sivu 1 hankevastaava Pirjo Korjonen p. +358 40 301 2417 pirjo.korjonen@proagria.fi ProAgria Pohjois-Karjala PL 5, Koskikatu 11 C 80101 JOENSUU www.proagriapohjois-karjala.fi www.kareliaalacarete.fi MARKKINOINTIKANAVAT

Lisätiedot

METALLIALAN OSUUSKUNTASELVITYS, RAMBOLL MANAGEMENT CONSULTING

METALLIALAN OSUUSKUNTASELVITYS, RAMBOLL MANAGEMENT CONSULTING METALLIALAN OSUUSKUNTASELVITYS, RAMBOLL MANAGEMENT CONSULTING Alustavien selvitystulosten esittely Ryhmätyöskentely Me-TALLI liiketoimintamallissa Ryhmä 1: Tarjonta ja asiakas näkökulma, Ryhmä 2: Toiminnan

Lisätiedot

ARVOTIETO Oy. Asiakasdatasta lisäarvoa. Marko J. Kivelä www.arvotieto.fi

ARVOTIETO Oy. Asiakasdatasta lisäarvoa. Marko J. Kivelä www.arvotieto.fi ARVOTIETO Oy Asiakasdatasta lisäarvoa Marko J. Kivelä www.arvotieto.fi Strategiatyön ja Informaatiotyön inspiroiva symbioosi. Miksi Business Intelligence strategia ja mitä se sisältää? BUSINESS INTELLIGENCE

Lisätiedot

KASVUN SUUNTA KYSELY

KASVUN SUUNTA KYSELY KASVUN SUUNTA KYSELY Olen tyytyväinen elämääni yrittäjänä, mutta olen tehnyt myös pitkää päivää ja nauttinut työni jättämästä jäljestä Toimitilat käy pieneksi, mutta ei tällä iällä viitsisi lainanottoa

Lisätiedot

MITEN SUOMALAISET YRITYKSET HYÖDYNTÄVÄT VERKOSTOJA PALVELULIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ? KANNATTAAKO SE?

MITEN SUOMALAISET YRITYKSET HYÖDYNTÄVÄT VERKOSTOJA PALVELULIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ? KANNATTAAKO SE? MITEN SUOMALAISET YRITYKSET HYÖDYNTÄVÄT VERKOSTOJA PALVELULIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ? KANNATTAAKO SE? Dosentti Elina Jaakkola Turun kauppakorkeakoulu, Turun yliopisto Serve Research Brunch 18.9.2013

Lisätiedot

Rakensimme myynnille harjoitusohjelman. Valmennamme nyt asiakasta haastavia ratkaisumyyjiä. yhteistyössä:

Rakensimme myynnille harjoitusohjelman. Valmennamme nyt asiakasta haastavia ratkaisumyyjiä. yhteistyössä: Rakensimme myynnille harjoitusohjelman. Valmennamme nyt haastavia ratkaisumyyjiä. yhteistyössä: Loimme uutta yhteistyössä Talent Vectia Oy:n kanssa Asiakasta haastava ratkaisumyyntivalmennus Emme ole myyjiä

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Tekesin ohjelma 2006 2013 Serve luotsaa suomalaista palveluosaamista kansainvälisessä kärjessä Palveluliiketoiminnan kehittäminen vahvistaa yritysten

Lisätiedot

Miten yhteiskunnalliset haasteet, julkiset palvelut ja yritysten liiketoiminta kohtaavat vai kohtaavatko?

Miten yhteiskunnalliset haasteet, julkiset palvelut ja yritysten liiketoiminta kohtaavat vai kohtaavatko? Miten yhteiskunnalliset haasteet, julkiset palvelut ja yritysten liiketoiminta kohtaavat vai kohtaavatko? Ville Valovirta Miten liiketoimintaa sosiaalisista innovaatioista? -seminaari 23.1.2013 2 1. Miten

Lisätiedot

(Suomen virallinen tilasto (SVT) 2010) 100 % 75 % 50 % 25 % 0 % kyllä ei Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - julkinen sektori (34) Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - kuluttajat (35) Pääasialliset

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Helsingin Yrittäjien seminaari 1.3.2011 Kumppanuus Yritysmyönteistä yhteistyötä mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen

Lisätiedot

Myynnin ja markkinoinnin rajapinnan haasteet kansainvälistä kauppaa tekevässä yrityksessä. 5.11.2013 Tommi Lindbom, toimitusjohtaja Junttan Oy

Myynnin ja markkinoinnin rajapinnan haasteet kansainvälistä kauppaa tekevässä yrityksessä. 5.11.2013 Tommi Lindbom, toimitusjohtaja Junttan Oy Myynnin ja markkinoinnin rajapinnan haasteet kansainvälistä kauppaa tekevässä yrityksessä 5.11.2013 Tommi Lindbom, toimitusjohtaja Junttan Oy 1 Junttan Oy lyhyesti Kuopiolainen yritys, perustettu 1976

Lisätiedot

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesäkuussa 2014. Vastauksia kertyi yhteensä 34 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille!

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesäkuussa 2014. Vastauksia kertyi yhteensä 34 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kesä 2014 ASIAKASTYYTYVÄISYYS Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesäkuussa 2014. Vastauksia kertyi yhteensä 34 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kokosimme tähän dokumenttiin yhteenvedon tutkimuksen

Lisätiedot

Verkkoviestintäkartoitus

Verkkoviestintäkartoitus Verkkoviestintäkartoitus 9.2.2015 Minna Helynen minna.helynen@tampere.fi http://www.tyollisyysportti.fi/seutunuotta https://www.facebook.com/seutunuotta @seutunuotta http://takuullatekemista.blogspot.fi/

Lisätiedot

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus AALTO PK-JOKO 79 Uuden sukupolven johtamisvalmennus Kenelle PK-JOKO soveltuu? Pienten ja keskisuurten yritysten toimitusjohtajille nykyisille ja tuleville avainhenkilöille tulosyksiköiden johdolle Joilla

Lisätiedot

ICT:n johtamisella tuloksia

ICT:n johtamisella tuloksia Tuottava IT ICT:n johtamisella tuloksia Data: Tietohallintojen johtaminen Suomessa 2012 Tietääkö liiketoimintajohto mitä IT tekee? Ei osaa sanoa tietääkö Ei tiedä Osittain Tietää 0 % 10 % 20 % 30 % 40

Lisätiedot

Palvelumuotoilu ja muotoiluajattelu bisneksessä

Palvelumuotoilu ja muotoiluajattelu bisneksessä Palvelumuotoilu ja muotoiluajattelu bisneksessä Hanna-Riina Vuontisjärvi Projektipäällikkö/ Palvelumuotoilija Lapin yliopisto, Taiteiden Tiedekunta hanna-riina.vuontisjarvi@ulapland.fi Mitä palvelumuotoilija

Lisätiedot

Yhteisöllinen oppiminen ja asiakaslähtöinen toiminta avaimet tuottavuuteen ja kasvuun. Tekes-liideri aamukahvitilaisuus 27.5.

Yhteisöllinen oppiminen ja asiakaslähtöinen toiminta avaimet tuottavuuteen ja kasvuun. Tekes-liideri aamukahvitilaisuus 27.5. Yhteisöllinen oppiminen ja asiakaslähtöinen toiminta avaimet tuottavuuteen ja kasvuun Tekes-liideri aamukahvitilaisuus 27.5.2015, Tampere Yritys Lähtökohta Tarve kehittämiselle Esityksen sisältö Kehityshanke

Lisätiedot

INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK

INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK Mikä on innovaatio innovaatiostrategia innovaatiopolitiikka???

Lisätiedot

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään.

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään. 28.12.2007 HN Palvelun tuotteistaminen, palvelutuote Miksi on oltava tuote? Jotta olisi jotain myytävää! Voiko osaaminen olla tuote? Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalisen median käyttö autokaupassa Autoalan Keskusliitto ry 3/1 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalinen media suomessa Kaikista suomalaisista yli % on rekisteröitynyt

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuus ry Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Tutkimuksella selvitettiin syyskuussa 2010 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Korjausrakentamisen palveluja ja teollista toimintaa

Korjausrakentamisen palveluja ja teollista toimintaa Miten julkiset hankinnat voivat tukea rakentamisen cleantechratkaisuja? Motiva / Tekes seminaari 10.2.2015 Korjausrakentamisen palveluja ja teollista toimintaa Tekesin Rakennettu ympäristö ja Huippuostajat

Lisätiedot

Tuotekehitys palveluna

Tuotekehitys palveluna Kumppani joka tukee menestystäsi Tuotekehitys palveluna Tekniikka 2010, Jyväskylä Ville Volanen Koko tuotekehitysprojekti samasta paikasta Protoshop tarjoaa tuotekehitystä yhdistettynä tuotteen kaupallistamiseen,

Lisätiedot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot KAARI-TYÖHYVINVOINTIKYSELY 1 (8) Kysymykset ja vastausvaihtoehdot JOHTAMINEN TYÖYKSIKÖSSÄ Tässä osiossa arvioit lähiesimiehesi työskentelyä. Myös esimiehet arvioivat omaa lähiesimiestään. en enkä Minun

Lisätiedot

VetoVoimaa meille kans! Rahoitusta tuottavien palvelujen organisointiin ja johtamiseen

VetoVoimaa meille kans! Rahoitusta tuottavien palvelujen organisointiin ja johtamiseen VetoVoimaa meille kans! Rahoitusta tuottavien palvelujen organisointiin ja johtamiseen Maarit Lahtonen, asiantuntija Työelämän innovaatiot ja kehittäminen DM 629213 11-2011 VetoVoimaa! tekesläisen silmin

Lisätiedot

Palvelujen esittely. Kaupaks - aamiaistilaisuus 24.8.2012

Palvelujen esittely. Kaupaks - aamiaistilaisuus 24.8.2012 Palvelujen esittely Kaupaks - aamiaistilaisuus 24.8.2012 Tradella Oy Communicon Oy PL 248, 80101 Joensuu Puh. 050 5172 976 info@tradella.fi Puh. 044 271 8451 info@communicon.fi Y-tunnus 2342 155-3, kotipaikka

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu Riitta Konkola 26.4.2016 Metropolia lyhyesti Monialainen ammattikorkeakoulu Osakeyhtiö; omistajat Helsinki, Espoo, Vantaa,

Lisätiedot

Rahapäivä 14.9.2010 Asiakaslähtöisemmäksi, globaalimmaksi ja tuottavammaksi KONEeksi. Matti Alahuhta Toimitusjohtaja

Rahapäivä 14.9.2010 Asiakaslähtöisemmäksi, globaalimmaksi ja tuottavammaksi KONEeksi. Matti Alahuhta Toimitusjohtaja Rahapäivä 14.9.2010 Asiakaslähtöisemmäksi, globaalimmaksi ja tuottavammaksi KONEeksi Matti Alahuhta Toimitusjohtaja Sisältö Vuosi on alkanut hyvin KONEen kilpailukyvyn kehittäminen Miten KONE on kehittynyt

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työhyvinvoinnin tilannekuva - Työnantajan nykyiset tiedot ja taidot toimintaan Rauno Pääkkönen Elina Ravantti Selvityksen tarkoitus ja toteutus Muodostaa käsitys mitä työhyvinvoinnilla

Lisätiedot

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn maalis-huhtikuussa 2013. Vastauksia kertyi yhteensä 38 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille!

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn maalis-huhtikuussa 2013. Vastauksia kertyi yhteensä 38 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kevät 2013 ASIAKASTYYTYVÄISYYS Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn maalis-huhtikuussa 2013. Vastauksia kertyi yhteensä 38 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kokosimme tähän dokumenttiin yhteenvedon

Lisätiedot

Kasvun haasteita Venäjällä. strategia, myynti ja johtaminen

Kasvun haasteita Venäjällä. strategia, myynti ja johtaminen Kasvun haasteita Venäjällä strategia, myynti ja johtaminen Yritysten toiminta Venäjän markkinoilla (1) Venäjän markkinoiden liiketoimintastrategia on selkeästi määritelty Venäjän liiketoimintastrategia

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma Liite 1 Viestintäsuunnitelma 2014-2016 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL:n viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelman tehtävänä on antaa suunta viestinnän toimenpiteille vuosille 2014 2016. Viestintäsuunnitelma

Lisätiedot

Maaginen messuvalmennus VALLOITA VAELTAVAT ASIAKKAAT LUO TODELLISIA MYYNTILIIDEJÄ TAIVUTA MYYJÄSI TEKEMÄÄN TULOSTA

Maaginen messuvalmennus VALLOITA VAELTAVAT ASIAKKAAT LUO TODELLISIA MYYNTILIIDEJÄ TAIVUTA MYYJÄSI TEKEMÄÄN TULOSTA Maaginen messuvalmennus VALLOITA VAELTAVAT ASIAKKAAT LUO TODELLISIA MYYNTILIIDEJÄ TAIVUTA MYYJÄSI TEKEMÄÄN TULOSTA TaikuriLaurila Rementor Maagisesti erottuva ja tehokas messumyynnin koulutuskokonaisuus

Lisätiedot

Tutkimus ICT-alan myynnin esteistä Yhteenveto 2014. Erkki Tuomi

Tutkimus ICT-alan myynnin esteistä Yhteenveto 2014. Erkki Tuomi Tutkimus ICT-alan myynnin esteistä Yhteenveto 2014 Erkki Tuomi Tutkimuksen perustiedot 140 ICT-alan yritystä sisältää 26 face-to-face haastattelua Vastaajat: Toimitusjohtajia Myyntijohtajia Muuta johtoa

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin strateginen ulottuvuus onko sitä?

Työhyvinvoinnin strateginen ulottuvuus onko sitä? Työhyvinvoinnin strateginen ulottuvuus onko sitä? XXI Pohjois-Suomen työmarkkinaseminaari 22.1.2016 Tutkimusjohtaja, dos. Mikko Luoma Vaasan yliopisto Ajan henki Pitkä taantuma koettelee yksityistä ja

Lisätiedot

Sidosryhmien merkitys taloushallinnon palvelukeskusten toiminnassa

Sidosryhmien merkitys taloushallinnon palvelukeskusten toiminnassa Place for a picture Sidosryhmien merkitys taloushallinnon palvelukeskusten toiminnassa Jukka Rautavalta 1 First Name Last Name 25.5.2012 Fazer-konserni lyhyesti Vuonna 1891 perustettu perheyritys Ruokailupalveluja,

Lisätiedot

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää,

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, 8.6.2016 Neuvonantaja osaksi yrityksen tiimiä Yrityksen tiimi = operatiivinen tiimi + hallitus + neuvonantajat

Lisätiedot

Liideri livenä Tampereella 4.6.2014. Pk-yritysten verkostokumppanuusmalli uudet mallit liiketoimintaan ja johtajuuteen Janne Aaltonen Kehitysjohtaja

Liideri livenä Tampereella 4.6.2014. Pk-yritysten verkostokumppanuusmalli uudet mallit liiketoimintaan ja johtajuuteen Janne Aaltonen Kehitysjohtaja Liideri livenä Tampereella 4.6.2014 Pk-yritysten verkostokumppanuusmalli uudet mallit liiketoimintaan ja johtajuuteen Janne Aaltonen Kehitysjohtaja Tampereen Puhelin Oy on vuonna 2003 perustettu tietoliikenne-

Lisätiedot

Tekes rahoitusta ja riskin jakamista myös media-alalle. Jakelun ajankohtaispäivä - Anna Alasmaa 20.11.2014

Tekes rahoitusta ja riskin jakamista myös media-alalle. Jakelun ajankohtaispäivä - Anna Alasmaa 20.11.2014 Tekes rahoitusta ja riskin jakamista myös media-alalle Jakelun ajankohtaispäivä - Anna Alasmaa 20.11.2014 Kasvua uudistumisesta Viestintätoimialan strategiset tavoitteet Asiakasrajapinta- ja jakeluratkaisut

Lisätiedot

Hyvät eväät ETEENPÄIN

Hyvät eväät ETEENPÄIN Hyvät eväät ETEENPÄIN YRITYKSILLE SIIVET Yritysten kehittämispalvelut kaikissa ELY-keskuksissa UUSI PALVELUKOKONAISUUS pk-yrityksille Olipa yrityksesi minkä tahansa haasteen tai muutoksen edessä, saat

Lisätiedot

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Markus Kajanto Teollisuuden digitalisaation myötä johdon käsitykset organisaation resursseista, osaamisesta ja prosesseista ovat avainasemassa

Lisätiedot

Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle

Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle HELSINGIN YLIOPISTO RURALIA-INSTITUUTTI Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle KASVOT LUOMULLE 1. Perustiedot (lyhyesti ja ytimekkäästi) Mitä yritys myy? Mikä on pääkohderyhmä? Kenelle myydään? Miten

Lisätiedot

Tekesin rahoitusmahdollisuudet demonstraatiohankkeisiin

Tekesin rahoitusmahdollisuudet demonstraatiohankkeisiin Tekesin rahoitusmahdollisuudet demonstraatiohankkeisiin Martti Korkiakoski 24.5.2010 10/2009 Copyright Tekes Sähköisiin ajoneuvoihin liittyviä selvityksiä 10/2009 Copyright Tekes Sähköisiin ajoneuvoihin

Lisätiedot

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma (2008) 2012 2015 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Ohjelman tavoitteena on uudistaa sosiaali- ja terveyspalveluita innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi.

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi. TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Sähköisen liiketoiminnan mahdollisuudet: Sisäiset ja ulkoiset prosessit Toiminnan tehostaminen, reaaliaikaisuus Toiminnan raportointi ja seuranta,

Lisätiedot

Seuraavat väitteet koskevat keskijohtoa eli tiimien esimiehiä ja päälliköitä tai vastaavia.

Seuraavat väitteet koskevat keskijohtoa eli tiimien esimiehiä ja päälliköitä tai vastaavia. KESKIJOHDON OSAAMISTARPEET Vastaajan taustatiedot: Vastaaja on: Vastaajan vastuualue: 1. Tiimin esimies tai vastaava 2. Päällikkö tai vastaava 3. Johtaja 1. Johto ja taloushallinto 2. Tutkimus ja kehitys

Lisätiedot

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT Markkinointi on Asiakaslähtöistä ajattelu Tuote-, hinta-, jakelutie- ja viestintäratkaisujen tekemistä ja toimenpiteiden toteuttamista mahdollisimman hyvän taloudellisen

Lisätiedot

Turvallisuuden ja toimintavarmuuden hallinta tieliikenteen kuljetusyrityksissä. Anne Silla ja Juha Luoma VTT

Turvallisuuden ja toimintavarmuuden hallinta tieliikenteen kuljetusyrityksissä. Anne Silla ja Juha Luoma VTT Turvallisuuden ja toimintavarmuuden hallinta tieliikenteen kuljetusyrityksissä Anne Silla ja Juha Luoma VTT Click to edit Master Tutkimuksen title style tavoitteet Click Selvittää to edit toimintatapoja

Lisätiedot

3. Arvot luovat perustan

3. Arvot luovat perustan 3. Arvot luovat perustan Filosofia, uskonto, psykologia Integraatio: opintojen ohjaus Tässä jaksossa n Omat arvot, yrityksen arvot n Visio vie tulevaisuuteen Osio 3/1 Filosofia Uskonto 3. Arvot luovat

Lisätiedot

Työkirja idean liiketoimintapotentiaalin arviointiin ja jalostamiseen menestystuotteeksi ja palveluksi

Työkirja idean liiketoimintapotentiaalin arviointiin ja jalostamiseen menestystuotteeksi ja palveluksi ENNAKOINTI MAHDOLLISUUKSIEN IDE NT IF IOINT I IDE A IDE AN ARVIOINTI JALOSTAMINEN LT KONSEPTIN S UUNNITTEL U TUOTEKEHITYS TUOTANTO LANSEERAUS L IIKETOIMINNAN UUDIS TAMINEN G1 G2 G3 G4 IDE OINT IPR OS E

Lisätiedot

Yritysyhteenliittymän markkinointi

Yritysyhteenliittymän markkinointi Yritysyhteenliittymän markkinointi Hankintayksikön markkinakartoitus l. RFI Toimittajat voivat markkinoida tuotteitaan ja palveluitaan hankintayksikölle kuten muillekin potentiaalisille asiakkaille - aktiiviset

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

Yksityisen sosiaali- ja terveysalan osaamis- ja johtamishaasteet

Yksityisen sosiaali- ja terveysalan osaamis- ja johtamishaasteet Yksityisen sosiaali- ja terveysalan osaamis- ja johtamishaasteet Ennakointiselvityshanke 2 Tilaajan Uudenmaan ELY-keskus Kohteena yksityisen sosiaali- ja terveyspalvelualan organisaatioiden 2010-luvun

Lisätiedot

MARKKINAT MUUTTUVAT - hallitsetko haasteet

MARKKINAT MUUTTUVAT - hallitsetko haasteet MARKKINAT MUUTTUVAT - hallitsetko haasteet MYYNNILLÄ MENESTYKSEEN BN Advisors Finland Oy Ilkka Ruuska Menestys - perustuu kasvuun? Kasvu - perustuu myyntiin? MENESTYVÄN LIIKETOIMINNAN VIITEKEHYS Kasvu

Lisätiedot

Financial Statement Scorecard as a Tool for Small Business Management 1 LIIKEVAIHTO / TUOTTEIDEN ARVONLISÄVEROTON MYYNTI ASIAKASULOTTUVUUS

Financial Statement Scorecard as a Tool for Small Business Management 1 LIIKEVAIHTO / TUOTTEIDEN ARVONLISÄVEROTON MYYNTI ASIAKASULOTTUVUUS YRITYKSEN MAKSUKYKY JA STRATEGINEN JOHTAMINEN HELSINKI 29.1.2010 OTM, KTM MIKKO HAKOLA 1 TULOSLASKELMAPERUSTEINEN MITTARISTO JOHDON KONTROLLITYÖVÄLINEESTÄ Financial Statement Scorecard as a Tool for Small

Lisätiedot

Valmet Automotiven kilpailukyky globaalissa toimintaympäristössä. 19.9.2015 Turku

Valmet Automotiven kilpailukyky globaalissa toimintaympäristössä. 19.9.2015 Turku Valmet Automotiven kilpailukyky globaalissa toimintaympäristössä 19.9.2015 Turku Kilpailukyky? On usean tekijän summa Kustannustehokkuus Innovatiivisuus Toimitusketjun hallinta Koulutetun työvoiman saatavuus

Lisätiedot

ASIAKASKOKEMUKSEN MITTAAMINEN

ASIAKASKOKEMUKSEN MITTAAMINEN ASIAKASKOKEMUKSEN MITTAAMINEN Linnoitustie 4 Violin-talo 5 krs., FI-02600 Espoo www.triplewin.fi will invest into customer experience leadership Miten rakennetaan asiakaskokemuksen johtamiseen toimiva

Lisätiedot

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet VTT Älykkään liikenteen ja logistiikan seminaari Espoo 2.11.2010 Vuorineuvos, taloustiet. tri Kari Neilimo Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet Muuttuva elinkeinojen rakenne; kasvava ja monimuotoistuva

Lisätiedot

Ajatuksia sote-integraatiosta Yhtymäjohtaja Juha Heino

Ajatuksia sote-integraatiosta Yhtymäjohtaja Juha Heino Ajatuksia sote-integraatiosta Yhtymäjohtaja Juha Heino 24.11.2015 Väittämiä Organisaation strategia on pragmaattinen kuvaus tulevien vuosien keskeisistä linjauksista Sote-integraatio tuottaa nopeasti konkreettisia

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

PK hallitusbarometri VII 2015. Pirkanmaa Tampereen kauppakamarialue

PK hallitusbarometri VII 2015. Pirkanmaa Tampereen kauppakamarialue PK hallitusbarometri VII 205 Pirkanmaa alue Alue Kaikki vastaajat (N=280) N 200 80 60 40 20 00 80 60 40 20 0 7 55 3 33 40 72 78 59 29 35 50 09 77 22 4 9 78 82 Asema organisaatiossa 60 50 40 30 20 0 0 53

Lisätiedot

Tietoverkkotekniikan tutkimusjohtaja

Tietoverkkotekniikan tutkimusjohtaja Logistiikka-alan yritysten tietotekniset valmiudet Etelä-Kymenlaaksossa Tietoverkkotekniikan tutkimusjohtaja Havaintoja toimialasta Logistiikka-alan yritykset Kymenlaaksossa Yli 50 hlön yrityksiä: etelässä

Lisätiedot

ProCoach -kehitysohjelmat

ProCoach -kehitysohjelmat ProCoach -kehitysohjelmat Työkalu kilpailukykyisen liiketoiminnan rakentamiseen Toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti ja se näkyy yritysten asiakkailleen tarjoamien palvelujen määrän ja saatavuuden paranemisena,

Lisätiedot

Asiakkaiden tunnistaminen ja liidipoten1aalin kasva3aminen Marko Viljanen

Asiakkaiden tunnistaminen ja liidipoten1aalin kasva3aminen Marko Viljanen marko.viljanen@jm.eto.fi gsm 041-5340051 Asiakkaiden tunnistaminen ja liidipoten1aalin kasva3aminen Marko Viljanen Customer Experience Design 21.10.2014 Tunnistaminen, avaaminen ja kehittäminen Haluamme

Lisätiedot