USNKKIIGSVATUS. Finnish Journal of Music Education. Vol. r, No r. H;rrus-Arurnun YU0PTST0

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "USNKKIIGSVATUS. Finnish Journal of Music Education. Vol. r, No r. H;rrus-Arurnun YU0PTST0"

Transkriptio

1

2 USNKKIIGSVATUS Finnish Journal of Music Education Vol. r, No r YU0PTST0 H;rrus-Arurnun

3 Musiikkikasvatus, vuosikerta 1, numero 1 Finnish Journal of Music Education, volume 1, number Julkaisijat / Publishers: Sibelius-Akatemian musiikkikasvatuksen osasto Sibelius Academy, Department ot Music Education Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta, musiikkikasvatuksen koulutus- ja tutkimusyksikkd University of Oulu, Faculty of Education, Center for Music Education and Research PdAtoimittaja/ Managing Editor apulaisprofessori Marjut Laitinen, Sibelius-Akatemia Toimituskunta / Editorial Board professori Kai Karma, Sibelius-Akatemia professori Jukka Louhivuori, JyvAskyl6n yliopisto lehtori Terhi Oksanen, Koulujen musiikinopettajat ry professori Heikki Ruismdki, Oulun yliopisto assistentti Heidi Westerlund, Sibelius-Akatemia Toimitussihteeri / Editorial assistant Markku Kaikkonen Ulkoasu ia taitto / Layout Mikael Kivelii Sari Mattila Piirrokset rehtori Lassi Rajamaa, Sibelius-Akatemia Toimituksen osoite / Editorial Address Sibelius-Akatemia Musiikkikasvatuksen osasto I P -346 PL 86, FIN Helsinki Lukijalle Marjut Laitinen Artikkelit ja katsa David J. Elliott Thomas A. Regelsk Keith Swanwick Pentti Miiattinen Eija Kauppinen Heikki Ruismiiki, Lauri VAkevit, Juha Ojala puh (tel) +358-(9) fax +358-(9) Tilaukset Toimituksen osoite, Pirjo Nadasi puh Tilaushinnat kotimaahan koko vuosi 150 mk (sis.postikulut) irtonumero 80 mk (sissltda alv.n 22o/o, mutta ei postikuluja) Subscriptions At the editorial address Subscription rate 180 FIM Musiikkikasvatus ilmestyy vuonna 1996 kaksi kertaa. The Journal is published twice in tssn \\ fttt.'t> t' w///,ru 411 't'lot"taf' 011 Kierratykseen sopiva tuote Alhaiset peestdt valmistuksessa Hakapaino Oy, Helsinki 1996 Lectioita ja opinni Leena Hyvonen Jukka Louhivuori Musiikki ja tekno Heikki Ruismiiki Ajankohtaista Mariut Laitinen Musiikkikasvatus Vsk. I Nro I t996

4 Lukijalle Sisiillysluettelo Marjut Laitinen Ieemana filosofia.. Artikkelit ja katsaukset David J. Elliott Thomas A. Regelski Keith Swanwick Pentti Mddttanen Eija Kauppinen Heikki Ruismdki, Lauri Vdkevd, Juha Ojala Music Education in Finland: A New philosophical View....6 Tiivistelmd s.21 Prolegomenon To a Praxial philosophy of Music ano Music Education Tiivistelmd s.39 Music Education: ls there Life beyond School?...41 A response to David Elliott Tiivistelmd s.46 Pragmaattista musiikin filosofiaa David J. Elliott musiikista ja musiikkikasvatuksesra Summary s.50 Musiikinopettajan l6ytoretki musiikkikasvatuksen filosofiaan Summary s.55 Kontekstuaalinen pluralismi Oulun yliopiston musiikkikasvatuksen opiskelijoiden musiikkikdsityksissd...56 Summary s.65 Lectioita ja opinniiytteitd Leena Hyvdnen Yksilonkehityksen varhaisvaiheet musiikin kokemisen perustana...66 Summary s.70 Jukka Louhivuori Musiikki ja teknologia Heikki Ruismiiki Ajankohtaista Ala-asteen oppilas musiikin kuunteliiana - Arvio KK Leena Hyvdsen vditoskirjaita....'.,.,,' '...71 Marjut Laitinen Lehden teemoja toistuvia palstoja Ohjeita kirjoittajille Lehden toimituskunta ja kirjoittajat Editors & Contributors of FJME Volj, No 1...g0 FJME Vol. r No r 1996

5 mysta arvoista ja paam kulloisenkin opetussuun ja valittu profiili mririreiei Teemana filosofia Miksi David Elliott on ajankohtainen ja haluttu myos korostaa, ettd taiteissa on kysymys paljosta muustakin kuin kauneuseldmyk- kiistanalainen? Siksi, ettd hdn on muita kiirkevimmin vaatinut uutta filosofista nzikemystd musiikin sistii, ja tehdei selveiksi se, ettd esteettinen kasvatus on aivan eri asia kuin estetisoiva opetus. ja musiikkikasvatuksen perustaksi. Ndkemystii, joka pystyisi kattamaan kaikki musiikin ilmenemismuodot. Hdnen ja toisen p6:ikirjoittajamme kaisevasti laajentu nut ja monimuotoistunut. Ero Samanaikaisesti musiikin maailmankuva on rat- Regelskin kohdalla se on merkinnyt irtautumista yli 25 vuotta sitten vallinneeseen tilanteeseen esteettisestd musiikkikasityksestd ja siihen nojaavasta taidekasvatuksen ideologiasta. Esteettisen hiten, kdsitys ihmisestti ja hiinen voimavarojen- on dramaattinen. Ja viimeiseksi, mutta ei vd- konseption sijaan he esittavat ajatuksiaan pragmaattisen filosofisen koulukunnan hengessd, psykologian johdosta tyystin erilainen kuin nelsa sytyttamisesta oppijana on kognitiivisen erityisesti Deweyn kasvatusndkemyksen perillisin i. Tiimii kytkeytyy heiddn teksteissdiin konjdnnesvuosisata sitten. struktiivis-kognitiiviseen oppimiskdsitykseen. Suhteessa ooetussuunnitelma-kdsitteeseen on opettajat iiskettriin pantu uuden Keskeisimmdksi kdsitteeksi nousee toiminta, mielen toiminta. Musiikin ja muiden "taitamisalojen" tilanteen eteen. Keskusjohtoisesta suunnittelusta on jiiljelld vain raamit. ltse pitii:i tietaiei ja tiedon, osaamisen ja oppimisen ymmdrtdmiseen on toiminnan kasitteistolla suuri merkitys, samoin ptizittad, mikd on tdrkeaa tai valttam:itdntd. myos nonverbaalisten prosessien tutkimukselle ja Ylhaalta ei sanella ihanteita, tavoitteita, opetustapoja eikii oppisisdlt6j:i materiaaleineen. Sen sovelluksiin. sijaan on pystyttava itselleen, rehtoreille, oppilaiden vanhemmille ja rahoittajille perustele- Suomen peruskoulun opetussuunnitelmassa, vuodesta 1970 ldhtien, musiikki on sijoittunut esteettisen kasvatuksen osa-alueeseen. taan. Puhumattakaan siita, mita opetetaan, mimaan jo sekin, miksi ja kenelle musiikkia opete- Korostettiin esteettisten arvojen kokemisen ja eldmyksen merkitystd. Kauneuden kokemusten kat- osaaminen, pitktijanteinen motivaatio, ja miten ten opetetaan, tai siitii, mihin perustuu kestiiv6 sottiin kuuluvan jokaisen lapsen, tulevan kansalaisen, perusoikeuksiin. llmaisussa ja eldmyksisasettelua voi tukea. Opettajat niin kouluissa, oppilaan itsearviointia tai omaa tavoitteensa ndhtiin koululaisen oppimishalun eli motivaation perusta. Kaikki tdmd juurtui syvdlle sekii kou- sdidddsmuutosten sekd teknokraattisen tulos- opistoissa kuin korkeakouluissakin ovat lujen etta opettajankoulutuksen opetukseen. ajattelun paineissa joutuneet uudella tavalla Muuntumista ja muuttumista on kuitenkin tapahtunut paljon 25 vuoden aikana. Nykyisin puhutaan pohtimaan tyonsii perimmdisid perusteita. taidekasvatuksesta. Entistii sel keiim mi n pu h utaan Minkdrin alan musiikkikasvatta.ja ei voi eri taiteenaloille ominaisten prosessien ja materiaalien opiskelusta, taitojen oppimisesta, har- perimiitiedon, auktoriteettien, oppimateriaalien endii tehdir tyotddn pel kdstiiiin kokemuksen, joittelusta, harjaantumisesta sekd muusta tyypillisesti toiminnallisen tiedon omaksumisesta. On Ooetusta ei voi suunnitella ilman omaa tai normatiivisten opettajankirjojen varassa. niike- Niinpd Musiikk simmdisestii teemasta pi ettd liikkeelleldhto tapahtu Aiheen valinnasta sittenj siikkikasvatus onkin suor tdmdn ensimmdisenenglanniksi. Keskustelu filosofiasta ei suomeksi ole kdyty. Mutta epdilemdttds Lienee harvinais yhdessd numerossa kirjo tunnetuimoiin lukeutuv PaiAartikkelim me kirjoitta kalainen orofessori David E luentovierailun Suomee artikkelinsa niiden kysy luentoyleison joukosta ko professori Thomas Rege ton professori Keith Swa ouheenvuoronsa Elliotti kirjaan "Music Matters". Se lehdessd suomeksi arvic Mairitt:inen. Musiikinope puolestaan pohdiskelee menten luetuimmilla mus feilla olisi kdytdnndn mus vaa. Oulun uudessa koulu selvitelld, millaisia taust musiikkikasvatuksen opi kerrotaan orof. Heikki Ruis artikkelissa. Oulussa toim Leena Hyvdnen, jonka v tdssd lehdessd. Musiikkikasvatu sen ensimmainen tiete Suomessa. Aloite lehdenp belius-akatemian musiikk Oulun yliopiston musiikki tutkimusyksikon kanssa c vuoden 1996 aikana ilm Tulevien numeroiden ai tiimiin lehden Ajankoht tyon keiytainnolle ja empi varattu ai hepiireja tuonne roissa. Lehden toinen nu aikana. Musiikkikasvatus Vsk. r Nro r 1996

6 mysta arvoista ja paamaaristd. Niistd kohoaa Musiikkikasvatus tulee jatkossa olemaan selvdsti enemmdn suomenkielinen, kuin se kulloisenkin opetussuu nnitel man ydin. Tavoitteet ja valittu profiili mddriidvat muun. on tdssd ensimmaisessdl numerossaan. Kuhunkin tulevaan numeroon on ajateltu sijoittaa keskimddrin yksi muunkielinen artikkeli seka tar- Niinpd Musiikkikasvatus-lehden ensimmiiisestii teemasta paatettaessa oli selviiii, keimpien tekstien englanninkieliset tiivistelmat. ettd liikkeelleldhto tapahtuisi f ilosof ian merkeissd. Tiivistelmat toimitetaan myos Internetiin, Sibelius- Aiheen valinnasta sitten johtui, eta vaikka Musiikkikasvatus onkin suomenkielinen lehti, ovat Akatemian ja Oulun yliopiston sivuille. timdn ensimmdise numeron pairiartikkelit Eldvdn pedagogisen tyon kannalta on englanniksi. Keskustelua musiikkikasvatuksentarkeaa, ettd ammattikuntamme omanarvontunto, filosofiasta ei suomeksi ole vield vakavasti ottaen osaamisen tunne ja kehitystarpeet kohoavat. Ndin kdyty. Mutta epeiilemdtti se on alkamassa. on kdymdssd. Murroksesta ja kaaoksesta selviytymiseen tarvitaan yhteyksid, tiivistd tuntumaa Lienee harvinaista, etta aikakausilehden tietoon, tutkimukseen ja kriittiseen ajatustenvaihtoon. Musiikkikasvatus-lehti aikoo pitdir yhdessd numerossa kirjoittaa kolme maailman tunnetui mpin lukeutuvaa su u n nan niiyttajaa. lukijansa tassa suhteessa ajan tasalla. Toimituskunta tahtoo kehittad lehted sellaiseksi, ettd Pidartikkelimme kirjoittaja, kanadalais-amerikkalainen professori David Elliotteki syksylki 1995 se koetaan yhteiseksi tiedon ;a ajatusten kanavaksi maamme musiikkikasvatuksen moninaisilla luentovierailun Suomeen. Hdn on jtisentdnyt artikkelinsa niiden kysymysten nojaan, joita sektoreilla. Lukijoidemme tuki, kritiikki ja ehdotukset ovat tassa mielessii hvvin tervetulleita. luentoyleison joukosta kohosi. Yhdysvaltalainen professori Thomas Regelski ja Lontoon yliopiston professori Keith Swanwick esittdvdt vastapuheenvuoronsa Elliottin iiskeniiin julkaistuun Marjut Laitinen kirjaan "Music Matters". Samaista kirjaa on tdssd lehdessi suomeksi arvioinut professori Pentti Miiiittiinen. Musiikinopettaja Eija Lappalainen puolestaan pohdiskelee, mita viime vuosikymmenten luetuimmilla musiikkikasvatuksen filosofeilla olisi kiiytii non musiiki nopettajalle annettavaa. Oulun uudessa koulutusyksikossd on alettu selvitellii, millaisia taustafilosofioita sikdl6isilld musiikkikasvatuksen opiskelijoilla on. Asiasta kenotaan prof. Heikki Ruismden tutkimusryhmdn artikkelissa. Oulussa toimii myos musiikin tohtori Leena Hyvdnen, jonka vditdslectio julkaistaan tdssd lehdessd. Musiikkikasvatus on musiikkikasvatuksen ensimmiiinen tieteellinen aikakausilehti Suomessa. Aloite lehden perustamisesta lirhti Sibelius-Akatem ian musiikkikasvatuksen osastolta. Oulun yliopiston musiikkikasvatuksen koulutus- ja tutkimusyksikon kanssa osasto kantaa vastuun vuoden 1996 aikana ilmestyvistd numeroista. Tulevie numeroiden aihepiireistd kerrotaan taman lehden Ajankohtaista-palstalla. Opetustyon kdryttinnolle ja empiiriselle tutkimukselle on varattu aihepi irejii tuonnempana tulevissa numeroissa. Lehden toinen numero ilmestyy syksyn arkana. FjME Vol. r No r 1996

7 David J. Elliott Music Education in Finland: A new philosophical view During October, 1995, I had the privilege music educators before, during, and after these of visiting Finland to present a series of lectures presentations, and visiting several different sites at the Sibelius Academy and at the University of of music teaching and learning (which advanced Jyvdskyld. My audiences on these occasions my understanding of Finnish music education well included music professors from various beyond the knowledge I had gained on my two departments within these institutions, undergraduate and graduate music education students I noted several topics of concern that my Finnish previous visits to this beautifully musical country), and in-service music teachers at all levels of colleagues raised with regularity: namely, What instruction from many areas of Finland. kinds of music should be taught and learned in Finnish school music programs? What degree of The overall intention of my presentations emphasishould be placed on the achievement was to explain the theoretical and practical of musical"standards of excellence" in school and dimensions of a new "praxial" (or action-centered) community-based music programs? Should music philosophy of music education that I detail in Music teachers participate in "integrating" music with Matters: A New Philosophy of Music Education other subjects "across the school curriculum"? (Elliott, 1995). I believe it is reasonable to call this What qualifications should music teacherstrive effort a "new" philosophy because its foundations for and possess? and recommendations for music teaching and learning differ fundamentally from the Taken together, these questions and conventional philosophy of "music education as issues constilute a fascinating yet difficult web of aesthetic education"that my esteemed colleagues challenges for anyone who takes a serious interest Bennett Reimer (1970/1989) and Keith in music education. In an attemot to meet these Swanwick (1976) have advocated for many years challenges and, hopefully, resolve successfully at and that has influenced music education in many least some of the above issues and questions, I parts of the world, including Finland. will combine several themes and arguments from recent research efforts (i.e., Elliott, 1993a, 1993b, More specifically, my presentations were 1994, 1995, 1996a, 1996b) with notes and designed to offer a perspective on the nature and reflections I generateduring and after my recent value of music and music education that might experiences in Finland. assist Finnish music teachers. music curriculum developers, and university-level music teacher Please understand, however, that this educators concerned with the myriad theoretical effort in philosophical (i.e., critical) thinking intends and practical details that swirl around three basic to deliver nothing more or less (in this limited questions: Music Education in Finland -- Whv? space) than a reasonable position on some What? and How? aspects of the very complex human endeavor we call "music education" from the viewpoint of In the course of addressing questions someone who know something (but by no means during my presentations, talking with Finnish everything) of the special circumstances of and Musiikkikasvatus Vsk. r Nro r 1996

8

9 social-cultural forces that act for and against music of musicing. Music listening is, therefore, an education in Finland. essential thread that binds musicers, musicing and musical products together. Taking the above With these preliminaries out of the way, thoughts together we see that "music" is a where shall we begin to build reasonable answers multidimensional human phenomenon involving to the broad and specific questions listed above? two interlocking forms of intentional human action: To me, the logical starting point is the nature of music making and music listening. These actions musrc. are not merely linked;they are mutually defining and reinforcing. Let us call the human reality formed by this interlocking relationship a musical The Nature of Music oractice. As I proffer elsewhere (Elliott, 1994, Music makers are Dractitioners of a 1995, 1996a), there is a self-evident fact lying human practice called MUSIC that has various behind, beneath and around our musical sub-practices, sub-specialties, or arts of music involvements that provides us with an indisputable that go by such names as jazz, Baroque music, starting point for saying what music is: namely, rock music, Finnish traditional music, and so on. human action. Without some form of intentionalthe subdivisions, of course, continue. For human action, there can be neither musical example, what we commonly call"jazz" is really a sounds, nor "works" of musical sound. In short, cluster of related musical sub-practices that go what music is, at root, is a human activity. Here is by such names as dixieland, swing, bebop, cool a certain starting point that leads to a multi-part and hard bop. (We could follow a similar process way of saying what music is and why it matters. of subdivision for choral practices, opera, Finnish Let me explain. traditional music, and so on). In the case of (say) Beethoven's Eroica, The fundamental theme I wish to draw or the kete drumming of the Asante people, or a from this discussion, and emphasize strongly, is Zuni lullaby, or Duke Ellington's Cotton Tail, and the following:music is a diverse human practice. in every example of a musical product that comes Worldwide, there are thousands of musical to mind, what we are presented with is more than practices, or "Musics." Each musical practice a piece of music, a composition, an improvisation, a performance, a "work of artl'what we who are practitioners (amateur or professional) pivots on the shared understandings of musicers are presented with is the outcome of a particular of that practice. As a result, each musical practice kind of intentional human action. Music is not simply a collection of products, pieces, or objects. musical products or musical works. These produces music in the sense of specific kinds of Fundamentally, music is something that people products are identifiable as the outcomes of oo. particular musical practices because they evince (manifest, or demonstrate) the shared principles Several points follow from the above. and standards of the musical practitioners who First, if music is essentially a form of intentional make them.this how we know Barooue choral human action, then music must necessarily singing, bebop jazz improvisation (and so on) involve at leasthree dimensions:a doer or maker, when we hear them: by the stylistic features the product he or she makes, and the activity manifested in the musical sound patterns whereby he or she makes her product. But this is themselves. Specific musical practices eventuate obviously incomplete;for any instance of human in specific musical styles. activity doers do whathey do in a specificontext. A useful way to tie these thoughts Moreover, musical doing always includes together is to alter the visual form of the word another kind of doing called music listening. Music "music" in three different ways ---- MUSIC, Music, makers listen to what they do and make and to and music. MUSIC (uppercase) is a diverse what other musicers do and make. Also, for each human practice consisting in many different kind of music making there is a group of people musical practices or Musics (uppercase M). Each who act specifically as listeners (auditors, or and every musical practice (or Music) involves the audiences) for the musical products of that kind two corresponding and mutually reinforcing activities of music maki word music (lowerca works that eventuate fr( of the practitioners v compose, arrange, or practice. Mention of "l brings us to the next key is the nature of "musica or "musical understa can answer this adequately, then we c one of the most fundam in music education:w worth teaching and lea Music Education: What ShallWeTeach tn essen worldwide depend on t listeners knowing how construct successive a sound patterns artist Competent, proficient: are people who have I and chain musical patte how to vary and tran creatively; how to judge con-structions in rel traditions of musical prz emotional expressive ano so on. ln short, music a matter of procedura say "essentially" becau argue that four other I contribute to the proc making in a variety of tr moment. But what ab listening? All acts of n involve music listening a matter of know-how in the sense of intern is so, I suggest, b experience of a music static object waiting "c an apple on a tree. Listr What we experiencei Musiikkikasvaffs Vsk. r Nro r 1996

10 activities of music making and music listening.the word music (lowercase) refers to the musical works that eventuate from the musical knowledge of the practitioners who perform, improvise, compose, arrange, or conduct in a particular oractice. (live or recorded) involves various kinds of "information" that arise in consciousness through interactions between (i) our powers of attention, cognition, emotion, intention and memory and (ii) the artistically created aural patterns we call a musical work. What we can say, then, is that Mention of "knowledge" brings us to the next key issue. What music listening is fundamentally a matter of knowing how to coverlly is the nature of "musical knowledge" construct successive and or "musical understanding"? lf we simultaneous musical sound patterns can answer this ouestion in relation to the traditions and adequately, then we can address one of the most fundamental issues in music education: what is most worth teaching and learning? standards of specific musical practices. Competent, proficient and expert music listeners are people who have developed the procedural knowledge required to identify, interpret, "piece together" and Music Education: What Shall We Teach? otherwise cognize (or make sense of) particular kinds of musical patterns. Again, however, four other kinds of musical knowledge ln essence, all musical practices worldwide depend on music makers and music contribute to the procedural essence of music listening in a variety of ways (see below). listeners knowing how to interpret and overtly construct successive and simultaneous musical sound patterns artistically (cf. Elliott, 1993). Competent, proficient and expert music makers are people who have learned how to construct This brings us to an essential relationship: the procedural dimension of music making and the procedural dimension of music listening are two sides of the same cognitive coin. and chain musical patterns together expressively, While music making involves the overt how to vary and transform musical patterns creatively;how to judge the quality of their musical con-structions in relation to standards and traditions of musical practice; how to interpret the emotional expressiveness of musical patterns; and so on. construction of musical patterns, music listening involves the covert construction of musical patterns. (Whereas all forms of music making involve the constructiv ex-pression of musical relationships, all forms of music listening involve the constructive im-oression of musical relationships). What this means, in turn, is that In short, musical knowledge is essentially a matter of procedural (or action) knowledge. I say "essentially" because it seems reasonable to people who know how to listen intelligently for a particular style of music (e.9., Bebop, Balinese Gamelan music, or Finnish traditional singing) argue that four other kinds of musical knowing possess the same kinds of knowing that artistic contribute to the procedural essence of music music makers depend on to interpret and perform making in a variety of ways, as I shall explain in a moment. But what about the nature of music listening? that style of music. In this view, there is a direct and intimate relationship between music making and music listening. All acts of music performing always involve music listening. And music listening also a matter of know-how, or procedural knowledge, in the sense of internal (mental) know-how. This is so, I suggest, because our conscious experience of a musical work is not a copy of a static object waiting "out there" to be picked like an apple on a tree. Listening a matter of minding. What we experience as a musical performance Let me restate what I have just written. Whenever a person (child or adult) is performing and/or listening for music effectively, he or she is exhibiting a multidimensional form of knowledge called musicianship (which always includes listenership). Musicianship demonstrates itself in actions, not words. lt is a form of procedural knowledge, or what Schon (1983, 1990) also calls "thinking-in-action" and "knowing-in-actionl' lfme Vol. r No r 1996

11 Thus it is entirely appropriate to describe Critical ref lecting-in-action is f undamental competent, proficient and expert performers to musicianship because music making and music (children or adults) as thinking very hard and very listening are not simple matters of "habits, deeply (butacitly) as they perform (or improvise) behaviors, routines, or skillsl'why not? Because music. Music makers exhibitheir musical musicing and listening cannot be reduced to knowledge -- their musicianship --- in the quality verifiable methods that always work and that can of whathey get done in and through their actions always be expressed in words. Principles of of singing or playing. Thus, the proof of my musicing and listening, like chess strategies, do musicianship lies in the quality of my music not guarantee success. They are always making as a performer (improviser, composer, provisional. The effectiveness, flexibility and arranger, or conductor). And to understand and portability of musicianship hinges on the critical assess the quality of my musicianship as exhibited selection and deployment of all forms of musical in my music performing, my evaluators (and other knowing. listeners) must possess a reasonable level of procedural competency in music performing Another basic component of musicianship is impressionistic musical knowledge. This themselves. kind of knowing is often called musical "intuitionl' But while musicianship is procedural in In practice, impressionistic musical knowledge is essence, four other kinds of musical knowing a strongly felt sense that one line of musical action contribute to this essence in surrounding and is better than another, or not quite right, and so supporting ways. The names I give to these four on. Music makers and listeners acquire nonverbal kinds of knowing are: formal musical knowledge, impressions, or a "sense of thingsj'while doing, informal musical knowledge, impressionisticmaking, and reflecting-in-action. To develop musical knowledge, and supervisory musical musicianship is, in part, to develop a student's knowledge. "feel" for what "counts" in musical situations. Put another way, musicianship includes "cognitive Any sort of verbal information about emotions" for the musicing, listening and musical music is a matter of formal musical knowledge. works of specific musical practices. Most musical practices are sufficiently complex that music makers and listeners utilize historical Supervisory knowledge is sometimes facts, verbal descriptions of techniques, theoretical called metaknowledge or metacognition.this form ideas about musical structure (and so on) to of musical knowing includes the disposition and advance their nonverbal thinking-in-action as ability to monitor, adjust, balance, manage, oerformers and audience members. With the oversee, and otherwise regulate one's musical guidance of competent teachers, students learn thinking both in action ("in-the-moment")and over to reflect on the causes of their the long-term development of one's musical successes and failures in the musicianship. course of thinking-in-action as productive musical apprentices. Based on the proposals Students learn how to target their made thus far it seems fair to suggest attention to different aspects of their that a oerson who knows how to musical thinking-in-action relation make music and how to listen for to verbal concepts. music competently (proficiently, or expertly) possesses musical Informal musical knowledge knowledge or musical understanding involves the ability to reflect critically in the robust sense of a "working in action. Reflecting critically understanding" of music. And clearly, depends, in turn, on knowing when and how to a "working understanding" of music includes make musical judgments. And knowing how to practical principles and the ability to make effective make musical judgments depends on a situational judgments about one's actions in relation to the understanding of the standards and traditions of applicable standards, traditions, obligations and musical practice that ground and surround specific ethics of a given musical practice. kinds of music making. Let me summ implications of this discu Recall. first. thatfouroth that constitute music i nformal, impressioni knowledge --- are ess situated. Accordingly, asi also suggests, to devel reouires that music edu music making "at the teaching-learning expe ln terms o development, then, mu design and implemenp immerse music stude students) in musical pra authentic music mak development ought to ta verbal concepts, not fr qualities j'and not from re musical thinking-in-a improvising primaril arranging and conduc Second, learn intelligently for the mus reouires that studen "inside" of musical or practitioners" (Schon require students to liste they make themselv ensemble), students lea of musicing and listeni terms of cause-effecw co m pariso n-contra prod uctio n-i nterpretatio Another way of is to say that music list to be taught and learn room situations tha deliberately organizet mate the producti authentic musical pra name I give to this kind c learning situation is cur practicum (cf. Elliott,1 curriculum based on : serves to contextual and its component kno curriculum based on sy proficient music makin center of the belief sys Musiikkikasvatus Vsk. r Nro r 1996 IO

12 Let me summarize the educational musical practices. In this view, artistic listening -- implications of this discussion to the present point. - listening for what one is attempting to do Recall, first, that four of the five kinds of knowledge musically through performing, improvising and so that constitute musicianship --- procedural, on --- is the primary form of listening in music informal, impressionistic and supervisory musical education. Artistic listening is directed toward knowledge --- are essentially nonverbal and authentic musical problem-finding and problemsolving. situated. Accordingly, as Howard Gardner (1991) also suggests, to develop musical understanding requires that music educators place productive music making "at the center" of the music teaching-learning experience (pp ). In all these ways, a general music curriculum centered on productive and authentic music making provides the opportunities and challengestudents need to develop critical and intuitive musical dispositions for the music of ditferent musical practices. ln terms of music curriculum development, then, music educators need to design and implement programs that induct and immerse music students (indeed, all music students) in musical practices through active and authentic music making. Music curriculum What oractices? Should music students in Finland learn to make and listen to Finnish traditional musics, Western "classical" musics, and other musical practices whenever possible? Yes, yes, and yes. Let me explain. development ought to take its direction not from verbal concepts, not from so-called "aesthetic qualities j'and not from recordings, but rather from What Musics Shall We Teach? musical thinking-in-action: from performing and improvising primarily, and from composing, arranging and conducting whenever possible. As I have argued above, and in different details elsewhere (Elliott, 1995, 1996a), MUSIC is a diverse human practice and, therefore, "music Second, learning to listen deeply and intelligently for the music of a particular practice requires that students learn music from the "inside" of musical oractices: as "reflective education" is (or should be) concerned with MUSIC in this broad sense (as opposed to teaching just, say, one or two Western "art-music" practices, or just jazz practices, and so on). practitioners" (Schon, 1990). When teachers require students to listen artistically for the music they make themselves (and with others in an ensemble), students learn how different aspects of musicing and listening relate to one another in But if this is so, then music teachers have good reasons to ask: How shall we go aboul selecting musical practices for music teaching and learning? Are some musical practices"better"than terms of cause-effect, whole-part, form-function, others? Does it make sense to select musical co mpariso n-co ntrast ano oractices on the basis of students' production-interpretation relations. cultural traditions? Another way of putting this Let me approach these is to say that music listening ought questions by observing that it is not to be taught and learned in classroom situations that teachers strongly that all Western European uncommon to find people who believe deliberately organize to approximate the productive goals of superior to (say) rock, pop, or avant- "classical" practices are inherently authentic musical practices. The garde practices. Others want to claim name I give to this kind of teachinglearning situation is curriculum-as- and "honest" while jazz is inherently that "folk music" is inherently "natural" practicum (cf. Elliott, 1995, p. 253ff). A music "bad musicl'and so on. curriculum based on authentic music making serves to contextualize and situate listenership What can we make of such talk? To and its component knowings. A music education answer, suppose we attempt to decide which is curriculum based on systematic efforts to teach "best" among three different Musics: (say) proficient music making places students at the Baroque instrumental music, a piece of Finnish center of the belief systems that groundifferent traditional instrumental music. and a work of FjME Vol. r No r 1996

Creative Futures Conference Proceedings

Creative Futures Conference Proceedings Marjo Mäenpää & Taina Rajanti (eds) Creative Futures Conference Proceedings 10. -11. October 2007 in Pori, Finland Marjo Mäenpää, Taina Rajanti (eds.) Creative Futures Conference Proceedings Publication

Lisätiedot

Studying Market Place Cultures

Studying Market Place Cultures 8 2/ 2014 Studying Market Place Cultures Special issue on 3rd Nordic Conference on Consumer Research Studying Marketplace Cultures and Communities using Practice Theories: Methodological Challenges Practice

Lisätiedot

Service Design in Customer Acquisition in the Context of Public Services: Engaging Home Care Customers in Service- Centre Activities

Service Design in Customer Acquisition in the Context of Public Services: Engaging Home Care Customers in Service- Centre Activities Copenhagen Business School 2015 Ms.Soc. Service Management 12.05.15 Service Design in Customer Acquisition in the Context of Public Services: Engaging Home Care Customers in Service- Centre Activities

Lisätiedot

Työn muutos ja hyvinvointi tietoyhteiskunnassa

Työn muutos ja hyvinvointi tietoyhteiskunnassa Toimittaneet Mikko Härmä ja Tarja Nupponen Työn muutos ja hyvinvointi tietoyhteiskunnassa Sitran raportteja 22 Helsinki 2 TYÖN MUUTOS JA HYVINVOINTI TIETOYHTEISKUNNASSA 2002 kirjoittajat ja Sitra Graafinen

Lisätiedot

The cultural construction of school mathematics and student achievement. Trends in Science Education Research from a German Perspective

The cultural construction of school mathematics and student achievement. Trends in Science Education Research from a German Perspective The cultural construction of school mathematics and student achievement Paul Andrews Stockholm University, Sweden paul.andrews@mnd.su.se In this talk I will consider the extent to which school mathematics

Lisätiedot

Taustamateriaalia tulevaisuusvaliokunnan skenaariohankkeeseen

Taustamateriaalia tulevaisuusvaliokunnan skenaariohankkeeseen TYÖ TULEVAISUUDESSA Taustamateriaalia tulevaisuusvaliokunnan skenaariohankkeeseen Suomen uhat ja mahdollisuudet - politiikan keinot uudistaa työn, opiskelun ja muun toiminnan ajoittumista joustavasti ja

Lisätiedot

Contemporary marketing

Contemporary marketing Anton Molander Contemporary marketing A study of marketing's role in large Finnish service firms Master of Sciences Thesis Department of Marketing HANKEN- Swedish School of Economic and Business Administration

Lisätiedot

Puheenvuoroja maailmanlaajuiseen vastuuseen kasvamisesta

Puheenvuoroja maailmanlaajuiseen vastuuseen kasvamisesta Opetusministeriö Undervisningsministeriet Puheenvuoroja maailmanlaajuiseen vastuuseen kasvamisesta Opetusministeriön julkaisuja 2008:13 Taina Kaivola (toim.) Puheenvuoroja maailmanlaajuiseen vastuuseen

Lisätiedot

Instituutti sai uuden kyltin!

Instituutti sai uuden kyltin! SIIRTOLAISUUS MIGRATION 1/2015 Instituutti sai uuden kyltin! Siirtolaisuus Migration 1/2015 42. vuosikerta / 42 th year ISSN 0355-3779 (painettu) ISSN 1799-6406 (verkkojulkaisu) Julkaisija/Publisher Siirtolaisuusinstituutti

Lisätiedot

U.S. Schooling and Health Care Revisited:

U.S. Schooling and Health Care Revisited: Pääkirjoitus 1 2 U.S. Schooling and Health Care Revisited: Assaying Uses of Gross Domestic Product Arthur Melmed & Jean H.P. Paelinck In an exploratory study of certain aspects of the troubled U.S. schooling

Lisätiedot

DEVELOPMENT OF INFORMATION SECURITY SERVICES FOR FINNISH HEALTHCARE ORGANIZATIONS

DEVELOPMENT OF INFORMATION SECURITY SERVICES FOR FINNISH HEALTHCARE ORGANIZATIONS AALTO UNIVERSITY SCHOOL OF ELECTRICAL ENGINEERING Anna Torvinen DEVELOPMENT OF INFORMATION SECURITY SERVICES FOR FINNISH HEALTHCARE ORGANIZATIONS Thesis for Master of Science degree has been submitted

Lisätiedot

Edda-verkosto Lainion lumikylässä 5 Maria Huhmarniemi ja Anniina Koivurova

Edda-verkosto Lainion lumikylässä 5 Maria Huhmarniemi ja Anniina Koivurova Sisältö Kesän jäsentiedote 1/2007 3 Martina Paatela-Nieminen Edda-verkosto Lainion lumikylässä 5 Maria Huhmarniemi ja Anniina Koivurova Talvitaidetta Jäämeren rannalla 8 Hanna Lehtonen, Suvituuli Tölli,

Lisätiedot

Insert Your Logo Here

Insert Your Logo Here UPPSALA UNIVERSITY Magister Thesis 30 ECTS Department of Business Studies January 2008 Business Administration and Economics Programme Insert Your Logo Here A Comparative Study of the Television Spot and

Lisätiedot

Degree Programme in Hospitality, Tourism and Experience Management Course Descriptions 2014-2015. Fundamentals of Hospitality, Tourism and Experience

Degree Programme in Hospitality, Tourism and Experience Management Course Descriptions 2014-2015. Fundamentals of Hospitality, Tourism and Experience Degree Programme in Hospitality, Tourism and Experience Management Course Descriptions 2014-2015 Fundamentals of Hospitality, Tourism and Experience Code: ORI1RZ001 Extent: 9 ECTS Timing: Year 1, Period

Lisätiedot

Spaces for learning: past, present and future

Spaces for learning: past, present and future Spaces for learning: past, present and future Proceedings of the FMSERA 30 th annual symposium in Vaasa, November 6-8, 2013 Ann-Sofi Röj-Lindberg, Lars Burman, Berit Kurtén-Finnäs & Karin Linnanmäki (Eds.)

Lisätiedot

MA in Translation Studies Socio-Translation and Socio-Linguistics. ST/09/01 First submission. 31/5/2010 Laksmi Holland 4,100

MA in Translation Studies Socio-Translation and Socio-Linguistics. ST/09/01 First submission. 31/5/2010 Laksmi Holland 4,100 Student ID number Module Number (1-6) 5 990716 Title of Degree Programme: Title of Module: Assessment Task No. Submission Date Submitted Name of tutor Word Count MA in Translation Studies Socio-Translation

Lisätiedot

From Maria to Marjatta: The Transformation of an Oral Poem in Elias Lönnrot s Kalevala 1

From Maria to Marjatta: The Transformation of an Oral Poem in Elias Lönnrot s Kalevala 1 Oral Tradition, 8/2 (1993): 247-288 From Maria to Marjatta: The Transformation of an Oral Poem in Elias Lönnrot s Kalevala 1 Thomas DuBois The question of Elias Lönnrot s role in shaping the texts that

Lisätiedot

Conflict Management as a Means to the Sustainable Use of Natural Resources

Conflict Management as a Means to the Sustainable Use of Natural Resources This is a shortened version of an research article to be published in Silva Fennica 40(4) in November 2006. It will be available at http://www.metla.fi/silvafennica/full/sf40/sf404687.pdf Simo Kyllönen,

Lisätiedot

Talentia-lehti / Sosiaalityön tutkimuksen seura 2010. Tutkiva sosiaalityö. Oikeudenmukainen ja kunnioittava sosiaalityö

Talentia-lehti / Sosiaalityön tutkimuksen seura 2010. Tutkiva sosiaalityö. Oikeudenmukainen ja kunnioittava sosiaalityö Talentia-lehti / Sosiaalityön tutkimuksen seura Talentia-lehti / Sosiaalityön tutkimuksen seura 2010 Tutkiva sosiaalityö Oikeudenmukainen ja kunnioittava sosiaalityö Teija Karttunen & Kati Närhi (toim.)

Lisätiedot

Hollo-Instituutin symposiumi 9.-11.10.2013

Hollo-Instituutin symposiumi 9.-11.10.2013 1 Hollo-Instituutin symposiumi 9.-11.10.2013 Ohjelma / Programme Abstraktit / Abstarcts Biot / Bios Sisällys ABSTRAKTIT ABSTRACTS... 4 KESKIVIIKKO 9.10.2013 WEDNESDAY... 4 Ke 9:00 12:00 Wed... 4 Presymposium

Lisätiedot

Suomen LEADER+ -ohjelman väliarviointi 2003. Päivi Pylkkänen (toim.)

Suomen LEADER+ -ohjelman väliarviointi 2003. Päivi Pylkkänen (toim.) Suomen LEADER+ -ohjelman väliarviointi 2003 MMM:n julkaisuja 2/2004 Maa- ja metsätalousministeriö Suomen LEADER+ -ohjelman väliarviointi 2003 MMM:n julkaisuja 2/2004 Suomen LEADER+ -ohjelman väliarviointi

Lisätiedot

MUUTTUVA MATKAILU. MATKAILUALAN VERKOSTOYLIOPISTO 10 vuotta tieteellä ja taiteella matkailun asiantuntijuuteen

MUUTTUVA MATKAILU. MATKAILUALAN VERKOSTOYLIOPISTO 10 vuotta tieteellä ja taiteella matkailun asiantuntijuuteen 1 MUUTTUVA MATKAILU MATKAILUALAN VERKOSTOYLIOPISTO 10 vuotta tieteellä ja taiteella matkailun asiantuntijuuteen TIETOA MATKAILUSTA JA MATKAILUELINKEINOSTA 1-2/2005 2 Sisällysluettelo ESIPUHE... 4 I JUURET...

Lisätiedot

Siirtolaisuus Migration 4/2011. Sisältö Contents. Ismo Söderling Pääkirjoitus: Lehtikirjoittelua rasismista ja amerikansuomalaista horioppia

Siirtolaisuus Migration 4/2011. Sisältö Contents. Ismo Söderling Pääkirjoitus: Lehtikirjoittelua rasismista ja amerikansuomalaista horioppia Siirtolaisuus Migration 4/2011 38. vuosikerta / 38th year ISSN 0355-3779 (painettu) ISSN 1799-6406 (verkkojulkaisu) Julkaisija / Publisher Siirtolaisuusinstituutti Migrationsinstitutet The Institute of

Lisätiedot

FINNISH: AN ESSENTIAL GRAMMAR

FINNISH: AN ESSENTIAL GRAMMAR FINNISH: AN ESSENTIAL GRAMMAR This is the ideal reference grammar for the student of Finnish. It gives a systematic account of the structures of the written language and also features the characteristics

Lisätiedot

Policies, Practices and Data on unaccompanied Minors in 2014

Policies, Practices and Data on unaccompanied Minors in 2014 EMN FOCUSSED STUDY 3 2014 Policies, Practices and Data on unaccompanied Minors in 2014 Co-financed by the European Union 2 Policies, practices and data on unaccompanied minors in 2014 ISBN 978-952-5920-39-0

Lisätiedot

Siirtolaisuus Migration 4/2008

Siirtolaisuus Migration 4/2008 Siirtolaisuus Migration 4/2008 Siirtolaisuus Migration 4/2008 35. vuosikerta / 35th year ISSN 0355-3779 Julkaisija / Publisher Siirtolaisuusinstituutti Migrationsinstitutet The Institute of Migration Eerikinkatu

Lisätiedot

Ninth-graders understanding of Anglicisms

Ninth-graders understanding of Anglicisms Ninth-graders understanding of Anglicisms Bachelor s thesis Ville Hämäläinen University of Jyväskylä Department of Languages English May 2015 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Tiedekunta Faculty Humanistinen tiedekunta

Lisätiedot

The Use of Detention and Alternatives to Detention in the Context of Immigration Policies

The Use of Detention and Alternatives to Detention in the Context of Immigration Policies EMN FOCUSSED STUDY 1 2014 The Use of Detention and Alternatives to Detention in the Context of Immigration Policies Co-financed by the European Union 2 The use of detention and alternatives to detention

Lisätiedot

1 996 SIIRTOLAISUU MIGRATION

1 996 SIIRTOLAISUU MIGRATION SIIRTOLAISU USI NSTITUUTTI. MIGRATIONSINSTITUTET O INSTITUTE OF MIGRAT Relations and Social The Case of Kurdish in Finland i Suikki-Honkanen aurrngossa t and Migration in Africa Valtonen in Caribbean Saressalo

Lisätiedot

Cambridge, Sendai, Taipei, Geneve, Pietari, Johannesburg. T&k-toiminta kansainvälistyy voimakkaasti. Laureasta viidennen kerran laatuyksikkö

Cambridge, Sendai, Taipei, Geneve, Pietari, Johannesburg. T&k-toiminta kansainvälistyy voimakkaasti. Laureasta viidennen kerran laatuyksikkö Laurea tutkii ja kehittää 1/ 2010 Laurea Research & Development Laureasta viidennen kerran laatuyksikkö Service Design is the Future Laurea kasvuyrittäjyyden edistäjänä Cambridge, Sendai, Taipei, Geneve,

Lisätiedot