Ilmiantoja koskeva toimintapolitiikka ("Toimintapolitiikka")

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ilmiantoja koskeva toimintapolitiikka ("Toimintapolitiikka")"

Transkriptio

1 Ilmiantoja koskeva toimintapolitiikka ("Toimintapolitiikka") 1/9

2 Toimitusjohtajan tervehdys Arizona Chemicalille sääntöjen noudattaminen on yksi liiketoimintamme kannalta kriittisistä ydinarvoista. Sääntöjen noudattamista korostetaan myös intranetissä ja julkisilla verkkosivuilla julkaistuissa eettisissä toimintaohjeissamme. Tiivistetysti voidaan sanoa, että eettiset käytännöt ja lakien ja asetusten noudattaminen ovat periaatteita, joista emme milloinkaan tingi. Noudatamme lakia ja pyrimme kaikin tavoin paitsi täyttämään lain edellyttämät vaatimukset, myös kehittämään parhaita toimintatapoja kaikissa sääntöjen noudattamiseen tähtäävissä toimissamme. Nämä ovat periaatteita, joiden vastaisen toiminnan seuraukset sekä yrityksellemme että mahdollisesti yksittäisille työntekijöillemme saattavat olla vakavia. Kaikissa toimintamaissamme liiketoimintaamme säätelevät nykyään monenlaiset lait. Niiden tunteminen ja tunnollinen tapahtuneista tai mahdollisista rikkomuksista ilmoittaminen on yrityksemme maineen kannalta olennaisen tärkeää. Seuraaville sivuille kootun toimintapolitiikkamme tarkoituksena on korostaa sinun vastuutasi Arizona Chemical tiimin jäsenenä siitä, ettemme milloinkaan riko lakia tai tingi eettisistä säännöistämme. Voimme olla oman toimialamme ykkösiä ja tuottava sijoituskohde vain, jos noudatamme kaikessa toiminnassamme lakia ja tiukimpia mahdollisia sisäisiä ja ulkoisia eettisiä normeja. Haluamme, että asiakkaamme valitsevat Arizona Chemicalin yhteistyökumppanikseen paitsi tuotteiden ja palveluiden laadun, myös toimintamme eettisyyden vuoksi. Samoilla perusteilla pyrimme valitsemaan myös omat yhteistyökumppanimme. Toiminnan eettisyys ja sääntöjen noudattaminen ovat liian tärkeitä seikkoja, jotta kenelläkään olisi oikeus vaieta. Toivon, että jatkatte edelleen työtänne yrityksemme menestyksen hyväksi. KEES VERHAAR Toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja lokakuussa 2012 Arizona Chemicalin ilmiantoja koskeva toimintapolitiikka 2/9

3 1 Soveltamisala ja vastuut (a) Tämä toimintapolitiikka koskee kaikkia yhtiön työntekijöitä ja korvaa kaikki aiemmat aihetta koskevat toimintapolitiikat. (b) Yhtiön kaikki työntekijät ja edustajat vastaavat itse siitä, että heidän toimintansa on tämän toimintapolitiikan mukaista. Osastopäälliköt vastaavat sääntöjen noudattamisesta omalla osastollaan sekä siitä, että kaikki työntekijät sekä yhtiöön suoraan yhteydessä olevat edustajat ovat saaneet tiedon tästä toimintapolitiikasta paikallisissa laeissa ja asetuksissa säädetyllä tavalla. (c) Edellä kohdissa a) ja b) säädetystä huolimatta tässä toimintapolitiikassa tarkoitetut ilmoitukset koskevat vain toimintapolitiikan liitteessä 1 määriteltyjä rikkomuksiin syyllistyneitä henkilöitä. 2 Perusta ja tavoitteet (a) Tässä toimintapolitiikassa määritellään, miten yhtiön työntekijät, osakkaat tai muut tahot tekevät yhtiön ilmiantoja koskevan toimintapolitiikan puitteissa ilmoituksia liitteessä 1 kuvatuista ristiriidoissa sääntöjen noudattamisessa ja eettisissä toimintatavoissa, miten ilmoitukset otetaan vastaan, millä tavoin niitä säilytetään ja miten ne käsitellään. Tässä toimintapolitiikassa kielletään myös ankarasti sellaiseen henkilöön kohdistuva irtisanominen, vainoaminen, syrjintä tai muu vastatoimenpide, joka on laillisesti antanut tietoa lain tai yhtiön toimintapolitiikan väitettyä rikkomista koskevan yhtiön oman tai yleisen tutkinnan tai oikeuskäsittelyn avuksi. (b) Tämän toimintapolitiikan noudattaminen on pakollista kaikille yhtiön työntekijöille ja edustajille. Tässä toimintapolitiikassa mainitun ilmiantojärjestelmän käyttö on kuitenkin vapaaehtoista, ja sen tarkoitus on täydentää yrityksen tavanomaisia sisäisiä raportointijärjestelmiä. (c) Tämän toimintapolitiikan tarkoituksena on varmistaa kaikkien sellaisten soveltuvien lakisääteisten vaatimusten noudattaminen, jotka koskevat ilmoitusten tekemistä toimintapolitiikan liitteessä 1 luetelluista seikoista sääntöjen noudattamisessa ja eettisissä toimintatavoissa sekä sitä, miten ilmoitukset otetaan vastaan, millä tavoin niitä säilytetään ja miten ne käsitellään. Painopiste on liiketoiminnallisissa ja ammatillisissa toimintaohjeissa, soveltuvan lainsäädännön noudattamisessa, hyvässä yrityskansalaisuudessa, väärinkäytösten ehkäisemisessä ja selvittämisessä sekä yrityksen kannalta erityisen riskialttiiden osa alueiden tunnistamisessa. (d) Tämän toimintapolitiikan tarkoituksena on lisäksi mahdollistaa ilmoitettujen sääntöjen noudattamista tai eettisiä ohjeita koskevien mahdollisten ilmoitettujen väärinkäytösten mittaaminen ja raportointi koko yrityksen laajuisesti yhtiön hallitukselle. 3 Määritelmät ja selitykset (a) Eettistä toimintaa koskevan ilmoitusmenettelyn väärinkäytöllä tarkoitetaan yhtiön sääntöjen noudattamisen ja eettisen toiminnan valvontaan tarkoitetun puhelinlinjan tai muiden tähän toimintapolitiikkaan kuuluvien ilmoitusmenetelmien vilpillistä hyödyntämistä, jonka tarkoituksena on vainota ja/tai vahingoittaa yhtiön johtajaa, työntekijää, edustajaa, johtoryhmää (Global Lead Team) tai hallitusta ja/tai muuten vaikuttaa kielteisesti johonkin edellä mainittuun tahoon tai yhtiön etuihin taikka ilmoittaa tietoisesti vääriä tietoja. 3/9

4 (b) Edustajilla tarkoitetaan muita kuin yhtiön työntekijöitä, joilla on asianmukainen valtuutus toimia yhtiön puolesta, mukaan lukien yhtiölle palveluita tuottavat kolmannet osapuolet, kuten urakoitsijat, konsultit, neuvonantajat ja liikekumppanit. (c) Hallituksella tarkoitetaan AZC Holding Company LLC:n hallitusta, ei kuitenkaan yhtiön toimitusjohtajaa. (d) Yhtiöllä tarkoitetaan kaikkia oikeushenkilöitä/liiketoimintayksiköitä, jotka ovat joskus olleet tai ovat parhaillaan Arizona Chemical konsernin osia tai muuttuvat sellaisiksi, sekä niiden työntekijöitä ja edustajia. (e) Yhtiön sääntöjen noudattamisen ja eettisen toiminnan valvontaan tarkoitetulla puhelinlinjalla tarkoitetaan yhtiön hankkimaa ilmoitusjärjestelmää, jonka tarkoitus on muodostaa mekanismi havaittujen tai epäiltyjen väärinkäytösten luottamuksellista ja nimetöntä ilmoittamista varten. Yhtiön sääntöjen noudattamisen ja eettisen toiminnan valvontaan tarkoitettuun puhelinlinjaan voidaan soittaa maksutta kaikkina vuorokaudenaikoina ja viikonpäivinä, ja se ottaa vastaan puheluita lähes kaikilla kielillä numeroissa, jotka on lueteltu liitteessä 2. Yhtiön sääntöjen noudattamisen ja eettisen toiminnan valvontaan tarkoitettuun puhelinlinjaan voidaan ottaa yhteyttä myös Internetin kautta osoitteessa (f) Yhtiön johtajalla tarkoitetaan toimitusjohtajaa, talousjohtajaa, lakiasiainjohtajaa, varapääjohtajaa (VP) tai muuta ylempään johtoon tai talousjohtoon kuuluvaa henkilöä. (g) Eettisellä toimikunnalla tarkoitetaan yhtiön sääntöjen noudattamista valvovaa komiteaa (lakiasiantuntija, henkilöstöpäällikkö ja sisäisen tarkastuksen päällikkö). (h) Tutkintaohjeella tarkoitetaan liitteessä 3 kuvattua, eettisen toimikunnan julkaisemaa toimintaohjetta, jossa säädetään väitettyjen väärinkäytösten tutkinnassa noudatettavasta menettelystä. (i) Rikkomukseen syyllistyneellä henkilöllä tarkoitetaan tämän toimintapolitiikan liitteessä 1 määriteltyä henkilöä. (j) Väärinkäytöksellä tarkoitetaan tämän toimintapolitiikan liitteessä 1 kuvattua yhtiön tai rikkomukseen syyllistyneen henkilön tekemää vakavaa rikettä. (k) Ilmoituksella tarkoitetaan epäiltyä tai tapahtunutta väärinkäytöstä, josta tehdään ilmoitus esimiehelle, oman osaston päällikölle, sisäiselle tarkastukselle, lakiasiainosastolle, henkilöstöosastolle, eettiselle toimikunnalle, hallitukselle tai yhtiön sääntöjen noudattamisen ja eettisen toiminnan valvontaan tarkoitettua puhelinlinjaa käyttäen. 4 Ohjeet, säännöt ja menettelyt (a) Väärinkäytöksestä ilmoittaminen: - Kaikkia yhtiön työntekijöitä ja edustajia kehotetaan ilmoittamaan kaikista havaitsemistaan väärinkäytöksistä eettiselle toimikunnalle, yhtiön sääntöjen noudattamisen ja eettisen toiminnan valvontaan tarkoitettua puhelinlinjaa käyttäen tai hallitukselle siinä tapauksessa, että ilmoituksen tekeminen eettisen toimikunnan jäsenille ei ole kyseisessä tilanteessa mahdollista. Tätä ilmiantojärjestelmää käytetään vain silloin, kun tavanomaiset paikalliset tiedotus ja ilmoituskanavat (muun muassa suora ilmoittaminen johdolle, oman osaston päällikölle, sisäiselle tarkastukselle, lakiasiainosastolle tai henkilöstöosastolle) ovat riittämättömiä tai eivät sovellu tarkoitukseen. 4/9

5 - Ilmoituksen tekemisen yhteydessä ilmoituksen tehneen työntekijän tai edustajan henkilöllisyys pidetään salassa menettelyn kaikissa vaiheissa, eikä sitä missään tapauksessa paljasteta kolmansille osapuolille, kuten rikkomukseen syyllistyneelle henkilölle. Myös rikkomukseen syyllistyneen henkilön henkilöllisyys pidetään salassa. Henkilöllisyys saatetaan joutua paljastamaan ilmoituksen jatkotutkinnassa mukana oleville henkilöille tai tutkinnan seurauksena nostetun kanteen yhteydessä. - Yhtiön sääntöjen noudattamisen ja eettisen toiminnan valvontaan tarkoitetun puhelinlinjan kautta voidaan jättää nimettömiä ilmoituksia. Yhtiö ei kuitenkaan suosittele tätä esimerkiksi siksi, että nimettömän ilmoituksen tutkinta on vaikeampaa, ja toisaalta ilmoituksen tehneen työntekijän tai edustajan suojelu on helpompi järjestää, jos hänen henkilöllisyytensä on tiedossa. Jos ilmoitus on jätetty nimettömänä, tietojen käsittelyssä noudatetaan erityismenettelyä, joka on esimerkiksi ilmoituksen ensimmäisen vastaanottajan ilmoitukselle suorittama ennakkotarkastelu sen varalta, että ilmoitus voidaan julkistaa ilmiantojärjestelmän puitteissa järjestelmän mahdollisten väärinkäytösten sekä asianosaisille henkilöille aiheutuvan kohtuuttoman vahingon ehkäisemiseksi. - Jos ilmoitus tehdään tavanomaisten tiedotus ja ilmoituskanavien kautta, ilmoituksen vastaanottaja ryhtyy kaikkiin tarpeellisiin toimiin sen varmistamiseksi, että eettinen toimikunta on saanut koostetut tiedot ilmoituksesta riippumatta ilmoituksen tutkintatavasta (katso kohta b). Näin eettinen toimikunta voi seurata ilmoitusten etenemistä keskitetysti yhtiön puolesta ja varmistaa, että ilmoitusten käsittelyssä noudatetaan tätä toimintapolitiikkaa. - Eettinen toimikunta on ottanut käyttöön ja johtaa menetteyä, jota noudatetaan tiedotettaessa eettisen lautakunnan vastaanottamista ilmoituksista muille asian kannalta keskeisille sisäisille osastoille, ja huolehtii tästä menettelystä. Kyseinen osasto voi osallistua tutkintaan. Ilmoitukset käsitellään paikallisesti, paitsi silloin, kun tämä ei ole ilmoituksen luonteen huomioon ottaen mahdollista (esimerkiksi tapauksissa, joissa paikallinen johto on osallisena). - Eettinen toimikunta arvioi, missä määrin osastoille on tiedotettava ilmoituksen yksityiskohdista ja perustuuko tiedottaminen ilmoituksen koostettuihin tietoihin vai yksittäisen tutkinnan tietoihin. Ilmiantojärjestelmän puitteissa olisi käsiteltävä vain niitä henkilötietoja, jotka ovat puolueettomasti arvioiden ehdottoman välttämättömiä esitettyjen väitteiden tarkistamiseksi. Eettinen toimikunta varmistaa, että kaikki ilmiantojärjestelmään liittyvä tiedonkäsittely on puolueettomasti arvioiden perusteltua. Tältä osin eettinen toimikunta varmistaa, että kerätyt ja käsitellyt tiedot välitetään siinä määrin kuin tarpeellista niille henkilöille, jotka ovat yhtiön sisällä nimenomaisessa vastuussa tutkinnasta tai ilmoitettujen seikkojen tarkistamiseen vaadittavista toimenpiteistä. Näitä tietoja vastaanottavien henkilöiden on varmistettava, että vastaanotettuja tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja turvatoimia noudattaen. - Eettinen toimikunta varmistaa, että ilmoitusten vastaanottamista, käsittelyä, tutkintaa ja raportointia koskeva menettely noudattaa sen maan lakeja ja asetuksia, jossa ilmoitus on tehty. (b) Väärinkäytöksiä koskevien ilmoitusten käsittely - Eettinen toimikunta on pääasiallisessa vastuussa siitä, että ilmoituksen tutkinta on huolellista, luottamuksellista, pätevää ja asianmukaista. Sääntöjen rikkomista koskevien ilmoitusten tekemiseen tarkoitetuilla työkaluilla varmistetaan, että tutkinnassa noudatettava menettely on yhdenmukainen. - Eettinen toimikunta suorittaa tutkinnan ammattimaisella, riippumattomalla ja puolueettomalla tavalla tai huolehtii sellaisen järjestämisestä. Tutkinnassa käytettyjen resurssien määrä ja laatu on suhteutettava ilmoituksen luonteeseen. Eettisen toimikunnan on tarpeen mukaan hyödynnettävä lakiasiainosaston, henkilöstöosaston tai sisäisen tarkastuksen resursseja ilmoitusten tutkinnan riippumattomuuden ja puolueettomuuden varmistamiseksi. - Eettisen toimikunnan on varmistettava, että ilmoituksia tutkivat yhtiön työntekijät ovat tehtävään päteviä ja asianmukaisesti koulutettuja ja että heitä sitovat tehtävään sovellettavat salassapitovelvoitteet. Tarvittaessa eettinen toimikunta antaa tehtävään koulutuksen tai järjestää sellaista. Eettisen toimikunnan on myös varmistettava, että ilmoitusten tutkintamenettelyä sovelletaan yhtiössä johdonmukaisesti ilmoitusten tekemiseen tarkoitettuja työkaluja hyödyntäen. - Ilmoituksen tutkinnan tarkoituksena on muun muassa i) todeta, tukevatko tosiasiat väitteitä siitä, että yksi tai useampia väärinkäytöksiä on tapahtunut ii) todeta, onko tapahtunut muita väärinkäytöksiä iii) tunnistaa väärinkäytöksestä mahdollisesti aiheutuvia taloudellisesti, oikeudellisesti tai muussa suhteessa riskialttiita seikkoja sekä iv) tunnistaa liiketoimintaan liittyviä seikkoja, jotka vaativat parannuksia väärinkäytöksen vuoksi. Tutkinnan laajuus on eettisen toimikunnan päätettävissä. - Kun tutkinta on valmis ja löydökset tehty, eettinen toimikunta tai tutkinnan suorittaja i) antaa ilmoituksen tekijälle tai tekijöille (jos tiedossa) palautetta tutkinnan tuloksesta; ii) ilmoittaa asiasta vastaavalle johdolle, jotta se voi ryhtyä tilanteessa asianmukaisiin toimenpiteisiin väärinkäytökseen syyllistyneen henkilön rankaisemiseksi. Eettinen toimikunta antaa lisäksi suosituksia toimintapolitiikan ja menettelyiden kehittämisestä siten, että väärinkäytöksen toistuminen vältetään. - Kaikki väärinkäytöksiä koskevat epäilyt, joissa rikkomukseen syyllistynyt henkilö ei ole eettisen toimikunnan tai johtoryhmän (Global Lead Team) jäsen, annetaan välittömästi eettisen toimikunnan tutkittaviksi. Riippumattomuuden ja puolueettomuuden varmistamiseksi eettinen toimikunta vastaa tutkinnan suorittamisesta tai valvonnasta niissä tapauksissa, joissa väärinkäytöksestä epäilty henkilö ei ole eettisen toimikunnan tai johtoryhmän jäsen. 5/9

6 - Jos väärinkäytöksestä epäilty henkilö on eettisen toimikunnan ja/tai johtoryhmän jäsen, tapaus annetaan välittömästi hallituksen tutkittavaksi. Riippumattomuuden ja puolueettomuuden varmistamiseksi hallitus vastaa kaikkien sellaisten tapausten tutkinnasta, joissa epäilty henkilö on eettisen toimikunnan ja/tai johtoryhmän jäsen. - Eettinen toimikunta tallentaa tietokantaansa kaikki sille toimitetut ilmoitukset (ja niihin liittyvien tutkintojen tulokset). Nämä tiedot, riippumatta siitä, perustuvatko ne koostettuihin tietoihin vai yksittäisen tutkinnan tietoihin, on oltava asianmukaisesti muiden osastojen sekä yhtiön sisäisten tarkastajien saatavilla. - Eettinen toimikunta toteuttaa kaikki tarvittavat toimenpiteet ja oikeussuojakeinot varjellakseen ilmoituksessa olevia luottamuksellisia ja arkaluonteisia tietoja tarpeettomalta ilmitulolta. Ilmoituksen tehneen yrityksen työntekijän tai edustajan henkilöllisyyttä suojellaan mahdollisimman tarkoin tämän toimintapolitiikan sekä soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. (c) Määräajoin tehtävät yhteenvedot ja arviointi - Eettinen toimikunta laatii yhteenvetoja ilmoitusten koostetuista tiedoista ja siitä, miten yhtiö on ilmoitusten suhteen toiminut niissä asioissa, joista eettinen toimikunta on saanut tiedon, sekä esittää yhteenvedot määräajoin johtoryhmälle ja hallitukselle. Jos väärinkäytös on ollut huomattava, eettinen toimikunta voi raportoida ilmoituksia koskevia tietoja johtoryhmälle ja hallitukselle myös muussa kuin koostetussa muodossa. - Eettinen toimikunta ja toimiva johto yhteistyössä arvioivat väärinkäytöstapaukset ja ratkaisevat, onko syytä muuttaa toimintapolitiikkaa, menettelyitä, koulutusta, valvontaa, sisäistä tarkastusta tai seurantajärjestelmiä tai toteuttaa muita toimenpiteitä, jotta vastaavien väärinkäytösten esiintyminen jatkossa estettäisiin kokonaan tai esiintymisen mahdollisuutta vähennettäisiin. (d) Kääntyminen hallituksen puoleen (ainoastaan tapauksissa, joissa väärinkäytöksestä epäilty henkilö on eettisen toimikunnan ja/tai johtoryhmän jäsen) - Työntekijät voivat ilmoittaa väärinkäytöksistä suoraan yhtiön hallitukselle, jos epäillään, että väärinkäytökseen on syyllistynyt eettisen toimikunnan ja/tai johtoryhmän jäsen. Ilmoittaminen tapahtuu soittamalla tai ottamalla kirjallisesti yhteyttä yhtiön sääntöjen noudattamisen ja eettisen toiminnan valvontaan tarkoitetulle puhelinlinjalle, jonka käytössä olevat puhelinnumerot ja osoite on mainittu liitteessä 2. - Yhtiön hallitukselle näihin puhelinnumeroihin ja osoitteeseen jätettyjä puheluita ja kirjallisia viestejä ottaa vastaan ympärivuorokautisesti kaikkina viikonpäivinä ulkopuolinen palveluntarjoaja, jonka kanssa yhtiö on laatinut sopimuksen tällaisten viestien vastaanottamisesta yhtiön puolesta (yhtiön sääntöjen noudattamisen ja eettisen toiminnan valvontaan tarkoitetun puhelinlinjan ylläpitämisestä). Kun palveluntarjoaja ottaa vastaan yhdelle tai useammalle hallituksen jäsenelle tarkoitetun puhelun tai kirjallisen viestin, palveluntarjoaja lähettää viestit tai tiedot puheluista sähköpostilla hallituksen jäsenille. Tämän jälkeen hallituksen jäsenet käyvät läpi kirjalliset viestit ja puhelutiedot ja päättävät, millaisiin toimiin viestien tai puhelutietojen johdosta on mahdollisesti tarpeen ryhtyä. - Kaikki puhelutiedot ja viestit välitetään sille tai niille hallituksen jäsenille, joille ne on tarkoitettu, paitsi jos ne ovat luonteeltaan merkityksettömiä tai eivät muuten liity kirjanpitoon, sisäiseen valvontaan, sisäiseen tarkastukseen, hallinto ja ohjausjärjestelmiin, terveys, turvallisuus ja ympäristökysymyksiin tai johonkin muuhun yrityksen kannalta merkittävään oikeudelliseen tai eettiseen kysymykseen. Myös kaikista sellaisista viesteistä, joita ei välitetä hallitukselle, laaditaan kuitenkin raportti, ja raportit ja viestit säilytetään ja annetaan hallituksen jäsenten nähtäväksi, jos he näin toivovat. - Myös niissä tapauksissa, joista raportoidaan suoraan hallitukselle, kerätty ja käsitelty tieto rajataan tiukasti niihin tietoihin, jotka ovat esitettyjen väitteiden tarkistamisen kannalta puolueettomasti arvioiden ehdottoman välttämättömiä. Tiedot välitetään ainoastaan niille henkilöille, jotka ovat nimenomaisesti vastuussa tutkinnasta tai ilmoitettujen asioiden johdosta tehtävistä toimenpiteistä. 5 Vastatoimet Yhtiön työntekijöiltä ja edustajilta kielletään ehdottomasti työntekijöihin tai edustajiin kohdistuva irtisanominen, vainoaminen, syrjintä tai muu vastatoimenpide, jonka syynä on i) laillisesti tapahtunut tietojen antaminen väitettyä väärinkäytöstä koskevan yhtiön oman tai yleisen tutkinnan tai oikeuskäsittelyn avuksi tai ii) työntekijän tai edustajan vilpittömästi ja hyvässä uskossa tekemä ilmoitus. Tätä säännöstä ei kuitenkaan pidä tulkita siten, että se suojaisi ilmoituksen tehnyttä yhtiön työntekijää hänen omasta väärinkäytöksestään johtuvalta seuraamukselta. 6 Tietojen säilyttäminen Kaikki yhtiön työntekijöiden ja edustajien tekemistä väärinkäytöksiä kootut tiedot ovat luottamuksellisia ja ne on säilytettävä turvallisessa paikassa. Henkilötietoja saa säilyttää vain tarpeelliseksi katsotun ajan, ja ne on hävitettävä viimeistään kaksi kuukautta sen jälkeen, kun ilmoituksen tutkinta on päättynyt. Mikäli tiedot kuitenkin ovat oleellisia jonkin vireillä olevan tai mahdollisen riita asian tai tutkinnan kannalta, niitä ei pidä hävittää, vaan ne on säilytettävä kyseisen riita asian tai tutkinnan keston ajan. Näin toimittaessa henkilötiedot on poistettava riita asian tai tutkinnan päätyttyä. 7 Henkilötietojen käsittely, tiedonsaantioikeus ja oikaisut (a) Henkilötietojen valvonnan käsittely tämän ilmiantojärjestelmän mukaan riippuu maasta - Hollannissa, Yhdysvalloissa ja Suomessa: Arizona Chemical B.V. ja Arizona Chemical LLC - Isossa Britanniassa: Arizona Chemical Ltd - Ruotsissa: Arizona Chemical Aktiebolag - Ranskassa: Arizona Chemical SAS France ja Arizona Chemical B.V. 6/9

7 (b) Käsittelyn tarkoituksena on i) ilmoittaa työpaikalla esiintyvistä (epäillyistä) terveyttä uhkaavista, vaarallisista, laittomista tai epäoikeudenmukaisista työpaikkaa koskevista tilanteista, joita ei käsitellä asianmukaisesti paikallisella tasolla ja ii) arvioida tehty ilmoitus sekä tarvittaessa tutkia ilmoitus ja ryhtyä ilmoituksesta johtuviin jatkotoimenpiteisiin. (c) Siirrettyjä henkilötietoja voidaan luovuttaa seuraaville vastaanottajille tai vastaanottajaryhmille: Arizona yhtiön ja muiden konsernin yksiköiden työntekijät, joiden vastuulla tapauksen käsittely on; Arizona yhtiön ja muiden konsernin yksiköiden työntekijät, joiden vastuulla ilmoituksesta johtuvat jatkotoimenpiteet ovat; edellä mainittujen työntekijöiden esimiehet; yhtiön toimeenpaneva johto; ilmiantojärjestelmän palveluntarjoajan työntekijät; oikeus ja valvontaviranomaiset, poliisi, hallintovirkamiehet ja kilpailuviranomaisten henkilöstö; ulkopuolinen lakiasiantuntija ja muut (ulkoiset) ilmoituksen lopputuloksen käsittelyyn liittyvät neuvonantajat.. (d) Työntekijöillä ja edustajilla on oikeus pyytää yhtiötä ilmoittamaan itseään koskevien henkilötietojen käsittelystä, ja he voivat pyytää yhtiötä korjaamaan, täydentämään tai poistamaan nämä tiedot tai estämään niiden käyttö siinä tapauksessa, että tiedot ovat virheellisiä, epätäydellisiä tai vanhentuneita. Näiden oikeuksien käyttämistä voidaan rajoittaa, jos tällä voidaan varmistaa muiden asiassa mukana olevien tahojen oikeuksien ja vapauksien suojelu. 8 Rikkomukseen syyllistyneelle henkilölle ilmoittaminen Tiedon rikkomukseen syyllistyneelle henkilölle hänestä tehdystä ilmoituksesta antaa lähtökohtaisesti eettinen toimikunta viimeistään silloin, kun asiaan liittyvät tiedot on tallennettu, jotta henkilö voi käyttää oikeuttaan vastustaa omien henkilötietojensa käsittelyä. Henkilölle, josta ilmoitus on tehty, ei kuitenkaan anneta tietoa ennen ryhtymistä välttämättömiin suojatoimenpiteisiin, erityisesti sellaisiin, joiden tarkoituksena on estää ilmoituksen käsittelyn kannalta välttämättömän todistusaineiston tuhoaminen. 9 Valvonta / Seuranta (a) Ellei tässä toimintapolitiikassa muuta mainita, esimiesten, osastopäälliköiden ja eettisen toimikunnan vastuulla on järjestää tarvittava valvonta ja muut sellaiset prosessit, joiden tarkoituksena on varmistaa, että väärinkäytöksistä ilmoittaminen tapahtuu tämän toimintapolitiikan sääntöjen ja menettelyiden mukaisesti. (b) Eettinen toimikunta valvoo säännöllisesti tässä toimintapolitiikassa säädettyjen menettelyiden noudattamista. 10 Rikkomukset Ilmoittaminen ja seuraamukset (a) (b) Tämän toimintapolitiikan rikkomisesta on tehtävä ilmoitus eettiselle toimikunnalle tai yhtiön sääntöjen noudattamisen ja eettisen toiminnan valvontaan tarkoitetulle puhelinlinjalle. Tässä toimintapolitiikassa kuvattujen menettelyiden noudattamatta jättämisestä sekä ilmoitusten vastaanottajiksi nimettyjen tai yhtiössä tutkinnasta tai ilmoitetuista seikoista seuraaviin jatkotoimenpiteisiin ryhtymisestä vastaavien työntekijöiden suorittamasta henkilötietojen laittomasta käsittelystä voi seurata rangaistus, joka voi olla esimerkiksi tai työsuhteen välitön päättäminen. 11 Väärinkäyttö Seuraamukset (a) (b) Jos eettinen toimikunta havaitsee, että eettistä toimintaa koskevaa ilmoitusmenettelyä on väärinkäytetty paikallisessa lainsäädännössä tarkoitetulla tavalla, asiasta laaditaan raportti, joka toimitetaan johtajalle ja paikalliselle henkilöstöosastolle. Eettistä toimintaa koskevan ilmoitusmenettelyn tai tämän toimintapolitiikan väärinkäytöstä saattaa seurata rangaistus, joka voi olla esimerkiksi työsuhteen päättäminen. Joidenkin maiden lainsäädännön mukaan tämän toimintapolitiikan väärinkäyttö saatetaan katsoa jopa rikokseksi, josta voidaan määrätä rikosoikeudellinen seuraamus. 12 Hyväksyntä / Muutokset (a) (b) Johtoryhmä ja hallitus ovat hyväksyneet tämän toimintapolitiikan, ja se korvaa kaikki samaa aihetta käsittelevät aiemmat toimintapolitiikat. Tätä toimintapolitiikkaa voivat muuttaa vain johtoryhmä ja hallitus neuvoteltuaan tarvittaessa paikallisen ammattiyhdistyksen ja/tai paikallisen tietosuojavaltuutetun kanssa. 7/9

8 Rikkomus liite 1 SUOMI Rikkomusilmoitukset saavat koskea ainoastaan yhtiön työntekijän tai edustajan ( rikkomuksesta epäilty henkilö ) rikkomusta. Rikkomusilmoitukset saattavat liittyä seuraaviin rikkomuksesta epäillyn henkilön toimiin: Kilpailu: Sääntöjenvastaisten myynti- ja markkinointitapojen käyttö. Tähän kategoriaan kuuluvat syytökset, jotka koskevat epäreilua kilpailua, epäeettisiä markkinointikäytäntöjä, kilpailijan liikesalaisuuksien käyttämistä sekä halventavien huomautusten tekemistä kilpailijoista. Epäreilua kilpailua koskeva syytös kattaa hinnoista, strategioista tai myyntiehdoista keskustelun kilpailijoiden kanssa. Se kattaa myös sopimukset, joilla jaetaan asiakkaita tai alueita. Tähän kategoriaan kuuluu myös kilpailijaa koskevien tietojen hankkiminen sääntöjen vastaisella tavalla. Eturistiriidat: Kun rikkomuksesta epäilty henkilö teki päätöksen sallien omien henkilökohtaisten etujensa olevan tai vaikuttavan olevan ristiriidassa yhtiön etujen kanssa. Tämä kategoria kattaa sukulaisen palkkaamisen tai valvonnan, taloudellisen, liiketoiminnallisen tai henkilökohtaisen intressin yhtiön toimittajassa tai kilpailijassa sekä muun ulkopuolisen ja henkilökohtaisen intressin, joka on ristiriidassa yhtiön etujen kanssa. Tähän kuuluu yhtiön ulkopuolinen työsuhde, joka aiheuttaa eturistiriidan tai heikentää tuottavuutta ja tehokkuutta. Luottamukselliset tai yksinoikeudelliset tiedot: Kun rikkomuksesta epäilty henkilö sääntöjenvastaisesti menetti, käytti tai piti hallussaan ei-julkisia tietoja, joita yhtiön on suojeltava. Tämä kategoria kattaa ohjelmistopiratismin, tietojen sääntöjenvastaisen kopioinnin sekä yhtiön, yhtiön työntekijän tai yhtiön edustajan patentin, tekijänoikeuden ja/tai tuotemerkin luvattoman käytön. Tämä kategoria kattaa myös yhtiön liiketoimintasuunnitelmien, hinnoittelutietojen, markkinointiohjelmien, henkilöstötietojen ja taloudellisten raporttien sääntöjenvastaisen julkitulon. Edellä mainittujen lisäksi tähän kategoriaan kuuluvat myös asiakkaita tai toimittajia koskevat luottamukselliset tiedot. Välikohtaus asiakkaan tiloissa: Kun rikkomuksesta epäilty henkilö käyttäytyi sääntöjenvastaisesti asiakkaan alueella. Tämä kategoria kattaa mm. laittoman toiminnan tiloissa, varkaudet, vandalismin ja fyysisen väkivallan. Työhönottokäytännöt: Kun rikkomuksesta epäilty henkilö käyttäytyi sääntöjenvastaisesti työntekijän rekrytointiin, palkkaukseen, toimeksiantoon, arviointiin, ylennykseen, koulutukseen, kurinpitoon tai palkitsemiseen liittyen. Tämä kategoria kattaa syrjintäväitteet (rotu, väri, sukupuoli, kansallinen alkuperä, ikä, siviilisääty, uskonto, vamma, seksuaalinen suuntautuminen, veteraaniasema tai muu sovellettavan lainsäädännön suojelema asema). Petos: liiketapahtumien kirjaaminen sääntöjenvastaisesti kirjanpitoon tai sisäisten kirjanpitoja talousraportointisääntöjen noudattamatta jättäminen, mukaan lukien (i) taloudellisten tietojen vääristelty tai väärentäminen, (ii) kulujen, tulojen tai liiketapahtumien virheellinen ilmoittaminen, (iii) petos tai tahallinen virhe sisäisten taloudellisten raporttien tai lakisääteisen

9 tilinpäätöksen valmistelussa, käsittelyssä tai tarkastuksessa, (iv) petos tai tahallinen virhe yhtiön taloudellisten ja liiketoiminnallisten tietojen kirjaamisessa ja ylläpidossa, (v) valheelliset lausunnot sijoittajille, säätelyviranomaisille, valtion viranomaisille tai sijoittavan yleisön jäsenille, (vi) yhtiön kirjanpidon sisäisten valvontajärjestelmien tai muiden käytäntöjen tai menettelytapojen käyttämättä jättäminen, (vii) yhtiön omaisuuden väärinkäyttö, lainvastainen käyttäytyminen työntekijöitä kohtaan työpaikalla, (viii) kilpailulainsäädännön, korruption vastaisen lainsäädännön, tietosuojalainsäädännön tai immateriaalioikeuksien rikkominen, (ix) työsuhde-etuuksia koskevat petokset (x) omaisuuden väärinkäyttö (esim. yhtiön omaisuuden varastaminen, haamutyöntekijät, liioitellut kulut) ja (xi) vilpilliset ilmoitukset (esim. valheelliset suositukset, valheellinen työaikakirjanpito, valheelliset rahoitusasiakirjat). Lahjat, juomarahat ja kestitseminen: Kun rikkomuksesta epäilty henkilö otti vastaan jotain arvokasta, kuten lahjan, lippuja tai kestitsemistä, keneltä tahansa, joka pyrkii vaikuttamaan liiketoimintapäätökseen. Arvokkaan kohteen voi tarjota toimittaja tai asiakas (mahdollinen tai olemassa oleva), esimies tai alainen, tai rikkomuksesta epäilty henkilö voi pyytää sitä. Tämä kattaa tilanteet, joissa lahjan antaja saattaisi yrittää hankkia tai saada erikoispalveluksia rikkomuksesta epäillyltä henkilöltä. Tämä kattaa myös kestitsemisen, jota ei tarjota vilpittömistä (bone fide) liiketoiminnallisista syistä. (Katso myös yhtiön korruption vastaiset ohjeet.) Sisäpiirikaupat ja arvopapereihin liittyvät rikkomukset: Kun rikkomuksesta epäillyn henkilön tiedossa oli ei-julkisia, tärkeitä yhtiötä koskevia tietoja, joita hän sitten käytti osakekaupassa. Ei-julkisia, tärkeitä yhtiötä koskevia tietoja ovat mm. taloudelliset tulokset, tulosarviot, muutokset yhtiön johdossa, suuret sopimukset ja mahdolliset yrityshankinnat. Toiminta yhtiön sisällä: Kun jonkin aktiviteetti on ristiriidassa yhtiön vakiintuneiden liiketoimintakäytäntöjen, -menetelmien ja -menettelytapojen kanssa. Tämä kategoria kattaa syytökset, joiden mukaan rikkomuksesta epäilty henkilö ei noudattanut sisäisiä ohjeita, liiketoiminnan vakiokäytäntöjä tai työpaikan terveys- ja turvallisuusmenetelmiä. Käyttäytyminen työpaikalla: Kun rikkomuksesta epäilty henkilö käyttäytyi sääntöjenvastaisesti ollessaan yhtiön tiloissa tai hoitaessaan yhtiön asioita. Tämä kategoria kattaa häirinnän, uhkailun, omaisuuden varastamisen, loukkaavan puheen, sopimattomat suhteet työntekijöiden välillä ja fyysisen väkivallan. Tämä kattaa myös materiaalien sääntöjenvastaisen kaupittelun ja jakelun. Kansainvälisen kaupan valvonta: Sääntöjen vastainen toiminta kotimaan ulkopuolisissa liiketoimissa ( kotimaa viittaa maahan, jossa ilmoitettu rikkomus tapahtuu). Tämä kategoria kattaa vientiluvat, rahoitustapahtumat, boikottien vastaiset lait sekä sääntöjenvastaisten maksujen tarjoamisen tai antamisen virkamiehille kotimaan ulkopuolella. Sisäisten järjestelmien väärinkäyttö: Kun rikkomuksesta epäilty henkilö käytti yhtiön puhelinjärjestelmiä, tietokoneita, sähköposteja, puhepostia, fakseja, puhelinneuvottelupalveluita, kopiokoneita, sisäisiä tietojärjestelmiä tai Internetiä sääntöjenvastaisesti. Tämä kattaa järjestelmien käytön lainvastaisten, pornografisten,

10 loukkaavien, hyökkäävien ja halventavien viestien lähettämiseen. Tämä kattaa myös tietojen sääntöjen vastaisen lataamisen. Tähän kuuluu myös järjestelmien käyttö rahankeruuseen ja yhtiön liiketoimintaan liittymättömien tietojen levitykseen. Rahanpesu: Kun rikkomuksesta epäilty henkilö, kuten esim. toimittaja yritti pestä tuottoa, joka on saatu rikoksesta kuten huumekaupasta, lahjonnasta tai petoksesta piilottaakseen rahat tai saadakseen summat vaikuttamaan laillisilta saamalla ne näyttämään yhtiön kanssa tehdyiltä tavanomaisilta liiketapahtumilta. Poliittinen toiminta ja hyväntekeväisyystoiminta: Kun rikkomuksesta epäilty henkilö suoritti maksun poliittiselle puolueelle, poliittiselle organisaatiolle, hyväntekeväisyysjärjestölle tai vaaleilla valitulle viranomaiselle, joka suoraan vaikuttaa yhtiön liiketoiminnallisiin etuihin. Tämä kategoria kattaa myös edellä mainittujen organisaatioiden toimintaan osallistumisen. Hankinnat: Syytös, joka liittyy tarvikkeiden tai palveluiden ostamiseen yhtiön käyttöön. Nämä syytökset liittyvät toimittajan valintaan, toimittajan kelpoisuuteen tai hintaan, joka yhtiöltä tarvikkeista tai palveluista veloitettiin. Arkistot ja asiakirjojen säilyttäminen: Kun rikkomuksesta epäilty henkilö ei säilyttänyt tai suojellut yhtiön kirjanpitoa ja asiakirjoja yhtiön asiakirjojen säilytystä koskevien ohjeiden mukaisesti. Tämä kategoria kattaa yhtiön asiakirjojen säilytyksen ja tuhoamisen siitä riippumatta, missä muodossa ne ovat. Tämä kategoria kattaa asiakirjojen tuhoamisen tai salaamisen säilytysvelvollisuuksien välttämiseksi. Määräysten noudattamatta jättäminen: Kun rikkomuksesta epäilty henkilö ei noudattanut viranomaisen sääntöä tai määräystä. Nämä säännöt ja määräykset kattavat työntekijöiden tarkastusvaatimukset, viisumi- ja maahanmuuttosäännöt, palkkameno- ja verovelvollisuudet, palkka- ja työaikalait, työlainsäädännön rikkomukset, osakekauppasäännöt ja muut viralliset säännöt. Ilmoittajiin kohdistuvat kostotoimet: Kun henkilöä, joka ilmoitti mahdollisesta etiikkaan tai sääntöjen noudattamiseen liittyvästä rikkomuksesta, kohdeltiin epäreilusti ilmoituksen tekemisen vuoksi. Päihteet: Kun rikkomuksesta epäilty henkilö käytti alkoholia tai lääkeaineita (laillisia tai laittomia) työssä ollessaan. Tämä kategoria kattaa tilanteen, jossa rikkomuksesta epäilty henkilö käyttää reseptilääkettä, joka heikentää hänen kykyään tehdä hänen työnsä asianmukaisesti.

11 Puhelinnumerot Liite 2 Kiina (Etelä) Meksiko Singapore Yhdysvallat Jäljempänä mainittu koskee seuraavia maita: Suomi, Ranska, Saksa, Alankomaat, Venäjä, Ruotsi, Yhdistynyt kuningaskunta Valitsemaasi paikkaa koskevia ilmoituksia ei tällä hetkellä oteta vastaan tämän sivuston kautta. Tee ilmoitus ottamalla yhteyttä paikalliseen johtoon. SIVU 1/1

12 Liite 3 Yhtiön hallitus Tutkinta Tilanteen oikaiseminen Vain mikäli ilmoitus koskee johtoryhmän tai eettisen toimikunnan jäsentä Sääntöjenmukaisuuden ja eettisen toiminnan valvontaan tarkoitettu puhelinlinja Laatii raportin Eettinen toimikunta Vastaa ensiarvioinnista kyllä Ilmoituksen perusteella suoritetaan tutkinta siitä, onko sääntöjä rikottu (rikkomuksen luonteesta riippuen) Tilanteen oikaiseminen ei Ei tarvetta sääntöjenmukaisuuden tutkimiseen Palaute ilmoituksen tekijälle Paikallisjohto/henkilöstöhallinto Ilmoituksen tekijä Tekee valituksen

Styronin eettinen ohjeisto

Styronin eettinen ohjeisto Styronin eettinen ohjeisto Eettiset käytännöt ja ohjeiden noudattaminen Sisällysluettelo Alustus s. 2 PÄÄJOHTAJAN ALKUSANAT Styronin eettinen ohjeisto 1. STYRONIN ARVOT s. 3 s. 3 Vastuullinen huolenpito

Lisätiedot

PerkinElmerin toimintanormisto liike-elämässä

PerkinElmerin toimintanormisto liike-elämässä PerkinElmerin toimintanormisto liike-elämässä PERKINELMERIN YRITYSETIIKKA Päämäärä PerkinElmerin toimintanormisto liike-elämässä ("normisto") määrittelee arvot ja periaatteet, jotka ohjaavat suhteitamme

Lisätiedot

Viacomin kansainväliset liiketoimintaohjeet

Viacomin kansainväliset liiketoimintaohjeet Viacomin kansainväliset liiketoimintaohjeet 1 2 Sisällys Viesti hallituksen puheenjohtajalta ja toimitusjohtajalta 4 Ohjeiden ymmärtäminen ja käyttäminen 6 Lakien, sääntöjen ja säädösten noudattaminen

Lisätiedot

Liiketoiminnan eettinen säännöstö

Liiketoiminnan eettinen säännöstö Liiketoiminnan eettinen säännöstö Sisällys Johdanto 1 Rehellisyytemme suojeleminen 2 Sovellettavuus ja noudattaminen 2 Yritysostot 2 Yhteis- ja osakkuusyritykset 2 Säännöstön vastainen toiminta 3 Sisäinen

Lisätiedot

Työntekijän toimintaohjeet 1 (19) Public. Posti Group Oyj:n. Posti Group Corporation. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644

Työntekijän toimintaohjeet 1 (19) Public. Posti Group Oyj:n. Posti Group Corporation. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644 1 (19) Posti Group Oyj:n Työntekijän 2 (19) Vastuullisuus on ollut Postin kulmakiviä jo lähes 400 vuoden ajan, postitoiminnan alkuajoista lähtien. Tänään sekä liiketoimintamme että maantieteellinen toimintaalueemme

Lisätiedot

TAPA- JA LIIKETOIMINTASÄÄNNÖSTÖ

TAPA- JA LIIKETOIMINTASÄÄNNÖSTÖ TAPA- JA LIIKETOIMINTASÄÄNNÖSTÖ 1 ESIPUHE 02 Lainsäädännön 07 Henkilökohtaisten tietojen Arvoisat työntekijät, arvoisat toimihenkilöt, Olympuksen Euroopan yhtiöiden (kaikki Olympus Europa Holding SE:hen

Lisätiedot

Menettelysäännöissä Xylem ja yritys viittaavat Xylem Inc. -yhtiöön ja kaikkiin sen value centereihin ja liiketoimintayksiköihin.

Menettelysäännöissä Xylem ja yritys viittaavat Xylem Inc. -yhtiöön ja kaikkiin sen value centereihin ja liiketoimintayksiköihin. Menettelysäännöt Menettelysäännöissä Xylem ja yritys viittaavat Xylem Inc. -yhtiöön ja kaikkiin sen value centereihin ja liiketoimintayksiköihin. Meidän työmme Meidän asiakkaamme Meidän työntekijämme Meidän

Lisätiedot

Philip Morris Internationalin toimintaohje

Philip Morris Internationalin toimintaohje Philip Morris Internationalin toimintaohje Philip Morris Internationalin toimintaohje Rehellisyys oikein toimiminen Kysy itseltäsi ennen toimeen ryhtymistä: Onko toiminta laillista? Noudattaako toiminta

Lisätiedot

Fujitsu Way Code of Conduct Global Business Standards

Fujitsu Way Code of Conduct Global Business Standards Fujitsu Way Code of Conduct Global Business Standards Contents Fujitsu Way / Fujitsun toimintatapa... 3 Fujitsu Way ja globaalit liiketoimintasäännöt... 3 Global Perspective / Globaali näkökulma... 4 Fujitsun

Lisätiedot

Eettiset säännöt. Luottamus. Kunnioitus. Rehellisyys.

Eettiset säännöt. Luottamus. Kunnioitus. Rehellisyys. Eettiset säännöt Luottamus. Kunnioitus. Rehellisyys. Sitoumuksemme UTC:n sitoumukset määrittävät sen, keitä olemme ja kuinka toimimme. Ne ovat työssämme keskeisiä ja vievät meitä eteenpäin. Toimintatapa

Lisätiedot

Eettisen toiminnan ja hyvän liiketavan ohjeet CODEOFETHICSAND BUSINESSCONDUCT BUSINESSCONDUCT. www.ttigroup.com

Eettisen toiminnan ja hyvän liiketavan ohjeet CODEOFETHICSAND BUSINESSCONDUCT BUSINESSCONDUCT. www.ttigroup.com Eettisen toiminnan ja hyvän liiketavan ohjeet CODEOFETHICSAND CODEOFETHICSAND CODEOFETHICSAND CODEOFETHICSAND BUSINESSCONDUCT BUSINESSCONDUCT BUSINESSCONDUCT BUSINESSCONDUCT www.ttigroup.com Sisällysluettelo

Lisätiedot

onnistumme kaikessa toiminnassamme toimimme aina oikein sitoudumme tarjoamaan asiakkaillemme parhaita ratkaisuja

onnistumme kaikessa toiminnassamme toimimme aina oikein sitoudumme tarjoamaan asiakkaillemme parhaita ratkaisuja .1 .2 LAATU onnistumme kaikessa toiminnassamme REHELLISYYS toimimme aina oikein OMISTAUTUMINEN sitoudumme tarjoamaan asiakkaillemme parhaita ratkaisuja INNOVOINTI kehitämme jatkuvasti toimintaamme luovalla

Lisätiedot

Yleinen menettelytapasäännöstö

Yleinen menettelytapasäännöstö Yleinen menettelytapasäännöstö Ethics Line www.rolls-royce.com/ethicsline Voit esittää kysymyksen tai nostaa esiin huolenaiheesi milloin tahansa käyttämällä Rolls Roycen Ethics Line -palvelunumeroa. Viesti

Lisätiedot

Keitä olemme ja miten toimimme

Keitä olemme ja miten toimimme Hyvien toimintatapojen säännöt Keitä olemme ja miten toimimme Hyvien toimintatapojen sääntöjä koskeva kirje pääjohtajalta Tämä käsikirja sisältää AkzoNobelin hyvien toimintatapojen säännöt. AkzoNobel on

Lisätiedot

It s a Question of Ethics. Borealis Ethics Policy

It s a Question of Ethics. Borealis Ethics Policy It s a Question of Ethics Borealis Ethics Policy 2 It s a Question of Ethics Johdanto eivät vain ole sanoja paperilla, vaan kuuluvat jokaisen borealislaisen elämään paikkakunnasta tai työtehtävistä riippumatta.

Lisätiedot

Liiketoiminta- SunChemical

Liiketoiminta- SunChemical Liiketoiminta- S T A N D A R D I T JA - O H J E E T SunChemical Muutama sana liiketoimintamme periaatteista Sun Chemical, maailmanlaajuinen markkinajohtaja alallaan, on sitoutunut noudattamaan arvojärjestelmäänsä.

Lisätiedot

Ramirentkonsernin. eettiset ohjeet. www.ramirent.com

Ramirentkonsernin. eettiset ohjeet. www.ramirent.com Ramirentkonsernin eettiset ohjeet www.ramirent.com 2 Ramirent-konsernin eettiset ohjeet Sisällys 1. Henkilöstö... 5 1.1. Yhtäläiset mahdollisuudet ja yhdenmukainen kohtelu 1.2. Ihmisoikeudet 1.3. Hyvinvointi

Lisätiedot

LIIKETOIMINNAN EETTISET OHJEET

LIIKETOIMINNAN EETTISET OHJEET LIIKETOIMINNAN EETTISET OHJEET JOHDANTO: Nämä liiketoiminnan eettiset ohjeet kattavat laajan valikoiman erilaisia liiketoiminnan käytäntöjä ja menettelytapoja. Ne eivät kata kaikkia mahdollisia esille

Lisätiedot

Liiketoiminnan menettelytapaohje. Compass Group PLC. Helmikuu 2011

Liiketoiminnan menettelytapaohje. Compass Group PLC. Helmikuu 2011 Liiketoiminnan menettelytapaohje Compass Group PLC Helmikuu 2011 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto Viesti Richard Cousinsilta 3 Liiketoiminnan menettelytapaohje 4 Avun ja neuvojen pyytäminen 5 Speak Up 6 Visiot

Lisätiedot

Liiketoiminnan eettinen säännöstö

Liiketoiminnan eettinen säännöstö Liiketoiminnan eettinen säännöstö Yleiskatsaus konsernin yleisistä toimintaperiaatteista ja ohjeista, jotka koskevat sekä keskinäistä käyttäytymistämme että suhteitamme ulkopuolisiin sidosryhmiin. Tarkempia

Lisätiedot

PKC GROUPIN TOIMINTAOHJEET (CODE OF CONDUCT)

PKC GROUPIN TOIMINTAOHJEET (CODE OF CONDUCT) 1 PKC GROUPIN TOIMINTAOHJEET (CODE OF CONDUCT) 1 Sisällysluettelo 1. KOHDE JA TAVOITE...2 2. TOIMINTAOHJEIDEN PERUSTA...2 3. LAKIEN, SÄÄNTÖJEN JA MÄÄRÄYSTEN NOUDATTAMINEN SEKÄ HALLINTO...2 3.1 Lakien,

Lisätiedot

OM Group, Inc:n Eettiset ohjeet ja etiikka

OM Group, Inc:n Eettiset ohjeet ja etiikka OM Group, Inc:n Eettiset ohjeet ja etiikka OM Group Inc. sitoutuu suoraan ja tytäryhtiöidensä (alempana kutsuttuna OM Group tai yritys; tytäryhtiöt luetellaan liitteessä A, joka on liitetty Ohjeisiin)

Lisätiedot

MENETTELYTAPA JA EETTISET OHJEET

MENETTELYTAPA JA EETTISET OHJEET MENETTELYTAPA JA EETTISET OHJEET OMG Finlandin hallitus on päättänyt ottaa käyttöön nämä menettelytapa- ja eettiset ohjeet ( menettelytapaohjeet ) 1.11.2004 alkaen. Menettelytapaohjeet on esitetty ja hyväksytty

Lisätiedot

Yleiset ehdot PALVELU. 1. Yleistä

Yleiset ehdot PALVELU. 1. Yleistä Yleiset ehdot izettle AB, 556806-0734, ( izettle ), Kungsgatan 9, 111 43 Tukholma, tarjoaa palvelua, joka mahdollistaa tili- ja luottokorttimaksujen vastaanottamisen matkapuhelimen ja tabletin välityksellä

Lisätiedot

Eettinen ohjeisto. SCA:n eettinen ohjeisto 1

Eettinen ohjeisto. SCA:n eettinen ohjeisto 1 Eettinen ohjeisto SCA:n eettinen ohjeisto 1 Viesti konsernijohtajalta Hyvät kollegat, Johtavana maailmanlaajuisena hygienia- ja metsätuoteyrityksenä meidän täytyy harjoittaa liiketoimintaamme vastuullisesti

Lisätiedot

Maailmanlaajuiset liiketoimintanormit

Maailmanlaajuiset liiketoimintanormit Maailmanlaajuiset liiketoimintanormit Viesti toimitusjohtajalta Maailman johtavana dialyysi- ja tehohoitotuotteiden valmistajana meillä on velvollisuus ylläpitää hyvää mainetta eettisesti vastuuntuntoisena

Lisätiedot

Nämä käytännesäännöt on päivätty 21. joulukuuta 2010, ja niitä saatetaan päivittää ajoittain.

Nämä käytännesäännöt on päivätty 21. joulukuuta 2010, ja niitä saatetaan päivittää ajoittain. Johdanto perusperiaatteet ja sovellusala Takeda Pharmaceutical Company Limited ja kaikki sen tytäryhtiöt (yhdessä Takeda ) ovat vankasti sitoutuneetnoudattamaan kaikkia sovellettavia lakeja ja määräyksiä.

Lisätiedot

5.1.1 Euroopan unionin neuvoston asetus EKP:n valtuuksista määrätä seuraamuksia

5.1.1 Euroopan unionin neuvoston asetus EKP:n valtuuksista määrätä seuraamuksia Suomen Pankin säännöt vastapuolille ja asiakkaille Muut asiat 5 Muut asiat 5.1 Sanktiot 5.1.1 Euroopan unionin neuvoston asetus EKP:n valtuuksista määrätä seuraamuksia 5.1.2. Euroopan keskuspankin asetus

Lisätiedot

Lahjonnanvastaiset periaatteet. Soveltamisohjeet

Lahjonnanvastaiset periaatteet. Soveltamisohjeet Lahjonnanvastaiset periaatteet Soveltamisohjeet Vaikka lahjonnanvastaisten periaatteiden soveltamisohjeisto on Transparency Internationalin tuottama, sen sisältö ei kirjaimellisesti noudata TI:n virallista

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU)

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 12.11.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 295/35 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 996/2010, annettu 20 päivänä lokakuuta 2010, siviili-ilmailun onnettomuuksien ja vaaratilanteiden

Lisätiedot