Ilmiantoja koskeva toimintapolitiikka ("Toimintapolitiikka")

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ilmiantoja koskeva toimintapolitiikka ("Toimintapolitiikka")"

Transkriptio

1 Ilmiantoja koskeva toimintapolitiikka ("Toimintapolitiikka") 1/9

2 Toimitusjohtajan tervehdys Arizona Chemicalille sääntöjen noudattaminen on yksi liiketoimintamme kannalta kriittisistä ydinarvoista. Sääntöjen noudattamista korostetaan myös intranetissä ja julkisilla verkkosivuilla julkaistuissa eettisissä toimintaohjeissamme. Tiivistetysti voidaan sanoa, että eettiset käytännöt ja lakien ja asetusten noudattaminen ovat periaatteita, joista emme milloinkaan tingi. Noudatamme lakia ja pyrimme kaikin tavoin paitsi täyttämään lain edellyttämät vaatimukset, myös kehittämään parhaita toimintatapoja kaikissa sääntöjen noudattamiseen tähtäävissä toimissamme. Nämä ovat periaatteita, joiden vastaisen toiminnan seuraukset sekä yrityksellemme että mahdollisesti yksittäisille työntekijöillemme saattavat olla vakavia. Kaikissa toimintamaissamme liiketoimintaamme säätelevät nykyään monenlaiset lait. Niiden tunteminen ja tunnollinen tapahtuneista tai mahdollisista rikkomuksista ilmoittaminen on yrityksemme maineen kannalta olennaisen tärkeää. Seuraaville sivuille kootun toimintapolitiikkamme tarkoituksena on korostaa sinun vastuutasi Arizona Chemical tiimin jäsenenä siitä, ettemme milloinkaan riko lakia tai tingi eettisistä säännöistämme. Voimme olla oman toimialamme ykkösiä ja tuottava sijoituskohde vain, jos noudatamme kaikessa toiminnassamme lakia ja tiukimpia mahdollisia sisäisiä ja ulkoisia eettisiä normeja. Haluamme, että asiakkaamme valitsevat Arizona Chemicalin yhteistyökumppanikseen paitsi tuotteiden ja palveluiden laadun, myös toimintamme eettisyyden vuoksi. Samoilla perusteilla pyrimme valitsemaan myös omat yhteistyökumppanimme. Toiminnan eettisyys ja sääntöjen noudattaminen ovat liian tärkeitä seikkoja, jotta kenelläkään olisi oikeus vaieta. Toivon, että jatkatte edelleen työtänne yrityksemme menestyksen hyväksi. KEES VERHAAR Toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja lokakuussa 2012 Arizona Chemicalin ilmiantoja koskeva toimintapolitiikka 2/9

3 1 Soveltamisala ja vastuut (a) Tämä toimintapolitiikka koskee kaikkia yhtiön työntekijöitä ja korvaa kaikki aiemmat aihetta koskevat toimintapolitiikat. (b) Yhtiön kaikki työntekijät ja edustajat vastaavat itse siitä, että heidän toimintansa on tämän toimintapolitiikan mukaista. Osastopäälliköt vastaavat sääntöjen noudattamisesta omalla osastollaan sekä siitä, että kaikki työntekijät sekä yhtiöön suoraan yhteydessä olevat edustajat ovat saaneet tiedon tästä toimintapolitiikasta paikallisissa laeissa ja asetuksissa säädetyllä tavalla. (c) Edellä kohdissa a) ja b) säädetystä huolimatta tässä toimintapolitiikassa tarkoitetut ilmoitukset koskevat vain toimintapolitiikan liitteessä 1 määriteltyjä rikkomuksiin syyllistyneitä henkilöitä. 2 Perusta ja tavoitteet (a) Tässä toimintapolitiikassa määritellään, miten yhtiön työntekijät, osakkaat tai muut tahot tekevät yhtiön ilmiantoja koskevan toimintapolitiikan puitteissa ilmoituksia liitteessä 1 kuvatuista ristiriidoissa sääntöjen noudattamisessa ja eettisissä toimintatavoissa, miten ilmoitukset otetaan vastaan, millä tavoin niitä säilytetään ja miten ne käsitellään. Tässä toimintapolitiikassa kielletään myös ankarasti sellaiseen henkilöön kohdistuva irtisanominen, vainoaminen, syrjintä tai muu vastatoimenpide, joka on laillisesti antanut tietoa lain tai yhtiön toimintapolitiikan väitettyä rikkomista koskevan yhtiön oman tai yleisen tutkinnan tai oikeuskäsittelyn avuksi. (b) Tämän toimintapolitiikan noudattaminen on pakollista kaikille yhtiön työntekijöille ja edustajille. Tässä toimintapolitiikassa mainitun ilmiantojärjestelmän käyttö on kuitenkin vapaaehtoista, ja sen tarkoitus on täydentää yrityksen tavanomaisia sisäisiä raportointijärjestelmiä. (c) Tämän toimintapolitiikan tarkoituksena on varmistaa kaikkien sellaisten soveltuvien lakisääteisten vaatimusten noudattaminen, jotka koskevat ilmoitusten tekemistä toimintapolitiikan liitteessä 1 luetelluista seikoista sääntöjen noudattamisessa ja eettisissä toimintatavoissa sekä sitä, miten ilmoitukset otetaan vastaan, millä tavoin niitä säilytetään ja miten ne käsitellään. Painopiste on liiketoiminnallisissa ja ammatillisissa toimintaohjeissa, soveltuvan lainsäädännön noudattamisessa, hyvässä yrityskansalaisuudessa, väärinkäytösten ehkäisemisessä ja selvittämisessä sekä yrityksen kannalta erityisen riskialttiiden osa alueiden tunnistamisessa. (d) Tämän toimintapolitiikan tarkoituksena on lisäksi mahdollistaa ilmoitettujen sääntöjen noudattamista tai eettisiä ohjeita koskevien mahdollisten ilmoitettujen väärinkäytösten mittaaminen ja raportointi koko yrityksen laajuisesti yhtiön hallitukselle. 3 Määritelmät ja selitykset (a) Eettistä toimintaa koskevan ilmoitusmenettelyn väärinkäytöllä tarkoitetaan yhtiön sääntöjen noudattamisen ja eettisen toiminnan valvontaan tarkoitetun puhelinlinjan tai muiden tähän toimintapolitiikkaan kuuluvien ilmoitusmenetelmien vilpillistä hyödyntämistä, jonka tarkoituksena on vainota ja/tai vahingoittaa yhtiön johtajaa, työntekijää, edustajaa, johtoryhmää (Global Lead Team) tai hallitusta ja/tai muuten vaikuttaa kielteisesti johonkin edellä mainittuun tahoon tai yhtiön etuihin taikka ilmoittaa tietoisesti vääriä tietoja. 3/9

4 (b) Edustajilla tarkoitetaan muita kuin yhtiön työntekijöitä, joilla on asianmukainen valtuutus toimia yhtiön puolesta, mukaan lukien yhtiölle palveluita tuottavat kolmannet osapuolet, kuten urakoitsijat, konsultit, neuvonantajat ja liikekumppanit. (c) Hallituksella tarkoitetaan AZC Holding Company LLC:n hallitusta, ei kuitenkaan yhtiön toimitusjohtajaa. (d) Yhtiöllä tarkoitetaan kaikkia oikeushenkilöitä/liiketoimintayksiköitä, jotka ovat joskus olleet tai ovat parhaillaan Arizona Chemical konsernin osia tai muuttuvat sellaisiksi, sekä niiden työntekijöitä ja edustajia. (e) Yhtiön sääntöjen noudattamisen ja eettisen toiminnan valvontaan tarkoitetulla puhelinlinjalla tarkoitetaan yhtiön hankkimaa ilmoitusjärjestelmää, jonka tarkoitus on muodostaa mekanismi havaittujen tai epäiltyjen väärinkäytösten luottamuksellista ja nimetöntä ilmoittamista varten. Yhtiön sääntöjen noudattamisen ja eettisen toiminnan valvontaan tarkoitettuun puhelinlinjaan voidaan soittaa maksutta kaikkina vuorokaudenaikoina ja viikonpäivinä, ja se ottaa vastaan puheluita lähes kaikilla kielillä numeroissa, jotka on lueteltu liitteessä 2. Yhtiön sääntöjen noudattamisen ja eettisen toiminnan valvontaan tarkoitettuun puhelinlinjaan voidaan ottaa yhteyttä myös Internetin kautta osoitteessa (f) Yhtiön johtajalla tarkoitetaan toimitusjohtajaa, talousjohtajaa, lakiasiainjohtajaa, varapääjohtajaa (VP) tai muuta ylempään johtoon tai talousjohtoon kuuluvaa henkilöä. (g) Eettisellä toimikunnalla tarkoitetaan yhtiön sääntöjen noudattamista valvovaa komiteaa (lakiasiantuntija, henkilöstöpäällikkö ja sisäisen tarkastuksen päällikkö). (h) Tutkintaohjeella tarkoitetaan liitteessä 3 kuvattua, eettisen toimikunnan julkaisemaa toimintaohjetta, jossa säädetään väitettyjen väärinkäytösten tutkinnassa noudatettavasta menettelystä. (i) Rikkomukseen syyllistyneellä henkilöllä tarkoitetaan tämän toimintapolitiikan liitteessä 1 määriteltyä henkilöä. (j) Väärinkäytöksellä tarkoitetaan tämän toimintapolitiikan liitteessä 1 kuvattua yhtiön tai rikkomukseen syyllistyneen henkilön tekemää vakavaa rikettä. (k) Ilmoituksella tarkoitetaan epäiltyä tai tapahtunutta väärinkäytöstä, josta tehdään ilmoitus esimiehelle, oman osaston päällikölle, sisäiselle tarkastukselle, lakiasiainosastolle, henkilöstöosastolle, eettiselle toimikunnalle, hallitukselle tai yhtiön sääntöjen noudattamisen ja eettisen toiminnan valvontaan tarkoitettua puhelinlinjaa käyttäen. 4 Ohjeet, säännöt ja menettelyt (a) Väärinkäytöksestä ilmoittaminen: - Kaikkia yhtiön työntekijöitä ja edustajia kehotetaan ilmoittamaan kaikista havaitsemistaan väärinkäytöksistä eettiselle toimikunnalle, yhtiön sääntöjen noudattamisen ja eettisen toiminnan valvontaan tarkoitettua puhelinlinjaa käyttäen tai hallitukselle siinä tapauksessa, että ilmoituksen tekeminen eettisen toimikunnan jäsenille ei ole kyseisessä tilanteessa mahdollista. Tätä ilmiantojärjestelmää käytetään vain silloin, kun tavanomaiset paikalliset tiedotus ja ilmoituskanavat (muun muassa suora ilmoittaminen johdolle, oman osaston päällikölle, sisäiselle tarkastukselle, lakiasiainosastolle tai henkilöstöosastolle) ovat riittämättömiä tai eivät sovellu tarkoitukseen. 4/9

5 - Ilmoituksen tekemisen yhteydessä ilmoituksen tehneen työntekijän tai edustajan henkilöllisyys pidetään salassa menettelyn kaikissa vaiheissa, eikä sitä missään tapauksessa paljasteta kolmansille osapuolille, kuten rikkomukseen syyllistyneelle henkilölle. Myös rikkomukseen syyllistyneen henkilön henkilöllisyys pidetään salassa. Henkilöllisyys saatetaan joutua paljastamaan ilmoituksen jatkotutkinnassa mukana oleville henkilöille tai tutkinnan seurauksena nostetun kanteen yhteydessä. - Yhtiön sääntöjen noudattamisen ja eettisen toiminnan valvontaan tarkoitetun puhelinlinjan kautta voidaan jättää nimettömiä ilmoituksia. Yhtiö ei kuitenkaan suosittele tätä esimerkiksi siksi, että nimettömän ilmoituksen tutkinta on vaikeampaa, ja toisaalta ilmoituksen tehneen työntekijän tai edustajan suojelu on helpompi järjestää, jos hänen henkilöllisyytensä on tiedossa. Jos ilmoitus on jätetty nimettömänä, tietojen käsittelyssä noudatetaan erityismenettelyä, joka on esimerkiksi ilmoituksen ensimmäisen vastaanottajan ilmoitukselle suorittama ennakkotarkastelu sen varalta, että ilmoitus voidaan julkistaa ilmiantojärjestelmän puitteissa järjestelmän mahdollisten väärinkäytösten sekä asianosaisille henkilöille aiheutuvan kohtuuttoman vahingon ehkäisemiseksi. - Jos ilmoitus tehdään tavanomaisten tiedotus ja ilmoituskanavien kautta, ilmoituksen vastaanottaja ryhtyy kaikkiin tarpeellisiin toimiin sen varmistamiseksi, että eettinen toimikunta on saanut koostetut tiedot ilmoituksesta riippumatta ilmoituksen tutkintatavasta (katso kohta b). Näin eettinen toimikunta voi seurata ilmoitusten etenemistä keskitetysti yhtiön puolesta ja varmistaa, että ilmoitusten käsittelyssä noudatetaan tätä toimintapolitiikkaa. - Eettinen toimikunta on ottanut käyttöön ja johtaa menetteyä, jota noudatetaan tiedotettaessa eettisen lautakunnan vastaanottamista ilmoituksista muille asian kannalta keskeisille sisäisille osastoille, ja huolehtii tästä menettelystä. Kyseinen osasto voi osallistua tutkintaan. Ilmoitukset käsitellään paikallisesti, paitsi silloin, kun tämä ei ole ilmoituksen luonteen huomioon ottaen mahdollista (esimerkiksi tapauksissa, joissa paikallinen johto on osallisena). - Eettinen toimikunta arvioi, missä määrin osastoille on tiedotettava ilmoituksen yksityiskohdista ja perustuuko tiedottaminen ilmoituksen koostettuihin tietoihin vai yksittäisen tutkinnan tietoihin. Ilmiantojärjestelmän puitteissa olisi käsiteltävä vain niitä henkilötietoja, jotka ovat puolueettomasti arvioiden ehdottoman välttämättömiä esitettyjen väitteiden tarkistamiseksi. Eettinen toimikunta varmistaa, että kaikki ilmiantojärjestelmään liittyvä tiedonkäsittely on puolueettomasti arvioiden perusteltua. Tältä osin eettinen toimikunta varmistaa, että kerätyt ja käsitellyt tiedot välitetään siinä määrin kuin tarpeellista niille henkilöille, jotka ovat yhtiön sisällä nimenomaisessa vastuussa tutkinnasta tai ilmoitettujen seikkojen tarkistamiseen vaadittavista toimenpiteistä. Näitä tietoja vastaanottavien henkilöiden on varmistettava, että vastaanotettuja tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja turvatoimia noudattaen. - Eettinen toimikunta varmistaa, että ilmoitusten vastaanottamista, käsittelyä, tutkintaa ja raportointia koskeva menettely noudattaa sen maan lakeja ja asetuksia, jossa ilmoitus on tehty. (b) Väärinkäytöksiä koskevien ilmoitusten käsittely - Eettinen toimikunta on pääasiallisessa vastuussa siitä, että ilmoituksen tutkinta on huolellista, luottamuksellista, pätevää ja asianmukaista. Sääntöjen rikkomista koskevien ilmoitusten tekemiseen tarkoitetuilla työkaluilla varmistetaan, että tutkinnassa noudatettava menettely on yhdenmukainen. - Eettinen toimikunta suorittaa tutkinnan ammattimaisella, riippumattomalla ja puolueettomalla tavalla tai huolehtii sellaisen järjestämisestä. Tutkinnassa käytettyjen resurssien määrä ja laatu on suhteutettava ilmoituksen luonteeseen. Eettisen toimikunnan on tarpeen mukaan hyödynnettävä lakiasiainosaston, henkilöstöosaston tai sisäisen tarkastuksen resursseja ilmoitusten tutkinnan riippumattomuuden ja puolueettomuuden varmistamiseksi. - Eettisen toimikunnan on varmistettava, että ilmoituksia tutkivat yhtiön työntekijät ovat tehtävään päteviä ja asianmukaisesti koulutettuja ja että heitä sitovat tehtävään sovellettavat salassapitovelvoitteet. Tarvittaessa eettinen toimikunta antaa tehtävään koulutuksen tai järjestää sellaista. Eettisen toimikunnan on myös varmistettava, että ilmoitusten tutkintamenettelyä sovelletaan yhtiössä johdonmukaisesti ilmoitusten tekemiseen tarkoitettuja työkaluja hyödyntäen. - Ilmoituksen tutkinnan tarkoituksena on muun muassa i) todeta, tukevatko tosiasiat väitteitä siitä, että yksi tai useampia väärinkäytöksiä on tapahtunut ii) todeta, onko tapahtunut muita väärinkäytöksiä iii) tunnistaa väärinkäytöksestä mahdollisesti aiheutuvia taloudellisesti, oikeudellisesti tai muussa suhteessa riskialttiita seikkoja sekä iv) tunnistaa liiketoimintaan liittyviä seikkoja, jotka vaativat parannuksia väärinkäytöksen vuoksi. Tutkinnan laajuus on eettisen toimikunnan päätettävissä. - Kun tutkinta on valmis ja löydökset tehty, eettinen toimikunta tai tutkinnan suorittaja i) antaa ilmoituksen tekijälle tai tekijöille (jos tiedossa) palautetta tutkinnan tuloksesta; ii) ilmoittaa asiasta vastaavalle johdolle, jotta se voi ryhtyä tilanteessa asianmukaisiin toimenpiteisiin väärinkäytökseen syyllistyneen henkilön rankaisemiseksi. Eettinen toimikunta antaa lisäksi suosituksia toimintapolitiikan ja menettelyiden kehittämisestä siten, että väärinkäytöksen toistuminen vältetään. - Kaikki väärinkäytöksiä koskevat epäilyt, joissa rikkomukseen syyllistynyt henkilö ei ole eettisen toimikunnan tai johtoryhmän (Global Lead Team) jäsen, annetaan välittömästi eettisen toimikunnan tutkittaviksi. Riippumattomuuden ja puolueettomuuden varmistamiseksi eettinen toimikunta vastaa tutkinnan suorittamisesta tai valvonnasta niissä tapauksissa, joissa väärinkäytöksestä epäilty henkilö ei ole eettisen toimikunnan tai johtoryhmän jäsen. 5/9

6 - Jos väärinkäytöksestä epäilty henkilö on eettisen toimikunnan ja/tai johtoryhmän jäsen, tapaus annetaan välittömästi hallituksen tutkittavaksi. Riippumattomuuden ja puolueettomuuden varmistamiseksi hallitus vastaa kaikkien sellaisten tapausten tutkinnasta, joissa epäilty henkilö on eettisen toimikunnan ja/tai johtoryhmän jäsen. - Eettinen toimikunta tallentaa tietokantaansa kaikki sille toimitetut ilmoitukset (ja niihin liittyvien tutkintojen tulokset). Nämä tiedot, riippumatta siitä, perustuvatko ne koostettuihin tietoihin vai yksittäisen tutkinnan tietoihin, on oltava asianmukaisesti muiden osastojen sekä yhtiön sisäisten tarkastajien saatavilla. - Eettinen toimikunta toteuttaa kaikki tarvittavat toimenpiteet ja oikeussuojakeinot varjellakseen ilmoituksessa olevia luottamuksellisia ja arkaluonteisia tietoja tarpeettomalta ilmitulolta. Ilmoituksen tehneen yrityksen työntekijän tai edustajan henkilöllisyyttä suojellaan mahdollisimman tarkoin tämän toimintapolitiikan sekä soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. (c) Määräajoin tehtävät yhteenvedot ja arviointi - Eettinen toimikunta laatii yhteenvetoja ilmoitusten koostetuista tiedoista ja siitä, miten yhtiö on ilmoitusten suhteen toiminut niissä asioissa, joista eettinen toimikunta on saanut tiedon, sekä esittää yhteenvedot määräajoin johtoryhmälle ja hallitukselle. Jos väärinkäytös on ollut huomattava, eettinen toimikunta voi raportoida ilmoituksia koskevia tietoja johtoryhmälle ja hallitukselle myös muussa kuin koostetussa muodossa. - Eettinen toimikunta ja toimiva johto yhteistyössä arvioivat väärinkäytöstapaukset ja ratkaisevat, onko syytä muuttaa toimintapolitiikkaa, menettelyitä, koulutusta, valvontaa, sisäistä tarkastusta tai seurantajärjestelmiä tai toteuttaa muita toimenpiteitä, jotta vastaavien väärinkäytösten esiintyminen jatkossa estettäisiin kokonaan tai esiintymisen mahdollisuutta vähennettäisiin. (d) Kääntyminen hallituksen puoleen (ainoastaan tapauksissa, joissa väärinkäytöksestä epäilty henkilö on eettisen toimikunnan ja/tai johtoryhmän jäsen) - Työntekijät voivat ilmoittaa väärinkäytöksistä suoraan yhtiön hallitukselle, jos epäillään, että väärinkäytökseen on syyllistynyt eettisen toimikunnan ja/tai johtoryhmän jäsen. Ilmoittaminen tapahtuu soittamalla tai ottamalla kirjallisesti yhteyttä yhtiön sääntöjen noudattamisen ja eettisen toiminnan valvontaan tarkoitetulle puhelinlinjalle, jonka käytössä olevat puhelinnumerot ja osoite on mainittu liitteessä 2. - Yhtiön hallitukselle näihin puhelinnumeroihin ja osoitteeseen jätettyjä puheluita ja kirjallisia viestejä ottaa vastaan ympärivuorokautisesti kaikkina viikonpäivinä ulkopuolinen palveluntarjoaja, jonka kanssa yhtiö on laatinut sopimuksen tällaisten viestien vastaanottamisesta yhtiön puolesta (yhtiön sääntöjen noudattamisen ja eettisen toiminnan valvontaan tarkoitetun puhelinlinjan ylläpitämisestä). Kun palveluntarjoaja ottaa vastaan yhdelle tai useammalle hallituksen jäsenelle tarkoitetun puhelun tai kirjallisen viestin, palveluntarjoaja lähettää viestit tai tiedot puheluista sähköpostilla hallituksen jäsenille. Tämän jälkeen hallituksen jäsenet käyvät läpi kirjalliset viestit ja puhelutiedot ja päättävät, millaisiin toimiin viestien tai puhelutietojen johdosta on mahdollisesti tarpeen ryhtyä. - Kaikki puhelutiedot ja viestit välitetään sille tai niille hallituksen jäsenille, joille ne on tarkoitettu, paitsi jos ne ovat luonteeltaan merkityksettömiä tai eivät muuten liity kirjanpitoon, sisäiseen valvontaan, sisäiseen tarkastukseen, hallinto ja ohjausjärjestelmiin, terveys, turvallisuus ja ympäristökysymyksiin tai johonkin muuhun yrityksen kannalta merkittävään oikeudelliseen tai eettiseen kysymykseen. Myös kaikista sellaisista viesteistä, joita ei välitetä hallitukselle, laaditaan kuitenkin raportti, ja raportit ja viestit säilytetään ja annetaan hallituksen jäsenten nähtäväksi, jos he näin toivovat. - Myös niissä tapauksissa, joista raportoidaan suoraan hallitukselle, kerätty ja käsitelty tieto rajataan tiukasti niihin tietoihin, jotka ovat esitettyjen väitteiden tarkistamisen kannalta puolueettomasti arvioiden ehdottoman välttämättömiä. Tiedot välitetään ainoastaan niille henkilöille, jotka ovat nimenomaisesti vastuussa tutkinnasta tai ilmoitettujen asioiden johdosta tehtävistä toimenpiteistä. 5 Vastatoimet Yhtiön työntekijöiltä ja edustajilta kielletään ehdottomasti työntekijöihin tai edustajiin kohdistuva irtisanominen, vainoaminen, syrjintä tai muu vastatoimenpide, jonka syynä on i) laillisesti tapahtunut tietojen antaminen väitettyä väärinkäytöstä koskevan yhtiön oman tai yleisen tutkinnan tai oikeuskäsittelyn avuksi tai ii) työntekijän tai edustajan vilpittömästi ja hyvässä uskossa tekemä ilmoitus. Tätä säännöstä ei kuitenkaan pidä tulkita siten, että se suojaisi ilmoituksen tehnyttä yhtiön työntekijää hänen omasta väärinkäytöksestään johtuvalta seuraamukselta. 6 Tietojen säilyttäminen Kaikki yhtiön työntekijöiden ja edustajien tekemistä väärinkäytöksiä kootut tiedot ovat luottamuksellisia ja ne on säilytettävä turvallisessa paikassa. Henkilötietoja saa säilyttää vain tarpeelliseksi katsotun ajan, ja ne on hävitettävä viimeistään kaksi kuukautta sen jälkeen, kun ilmoituksen tutkinta on päättynyt. Mikäli tiedot kuitenkin ovat oleellisia jonkin vireillä olevan tai mahdollisen riita asian tai tutkinnan kannalta, niitä ei pidä hävittää, vaan ne on säilytettävä kyseisen riita asian tai tutkinnan keston ajan. Näin toimittaessa henkilötiedot on poistettava riita asian tai tutkinnan päätyttyä. 7 Henkilötietojen käsittely, tiedonsaantioikeus ja oikaisut (a) Henkilötietojen valvonnan käsittely tämän ilmiantojärjestelmän mukaan riippuu maasta - Hollannissa, Yhdysvalloissa ja Suomessa: Arizona Chemical B.V. ja Arizona Chemical LLC - Isossa Britanniassa: Arizona Chemical Ltd - Ruotsissa: Arizona Chemical Aktiebolag - Ranskassa: Arizona Chemical SAS France ja Arizona Chemical B.V. 6/9

7 (b) Käsittelyn tarkoituksena on i) ilmoittaa työpaikalla esiintyvistä (epäillyistä) terveyttä uhkaavista, vaarallisista, laittomista tai epäoikeudenmukaisista työpaikkaa koskevista tilanteista, joita ei käsitellä asianmukaisesti paikallisella tasolla ja ii) arvioida tehty ilmoitus sekä tarvittaessa tutkia ilmoitus ja ryhtyä ilmoituksesta johtuviin jatkotoimenpiteisiin. (c) Siirrettyjä henkilötietoja voidaan luovuttaa seuraaville vastaanottajille tai vastaanottajaryhmille: Arizona yhtiön ja muiden konsernin yksiköiden työntekijät, joiden vastuulla tapauksen käsittely on; Arizona yhtiön ja muiden konsernin yksiköiden työntekijät, joiden vastuulla ilmoituksesta johtuvat jatkotoimenpiteet ovat; edellä mainittujen työntekijöiden esimiehet; yhtiön toimeenpaneva johto; ilmiantojärjestelmän palveluntarjoajan työntekijät; oikeus ja valvontaviranomaiset, poliisi, hallintovirkamiehet ja kilpailuviranomaisten henkilöstö; ulkopuolinen lakiasiantuntija ja muut (ulkoiset) ilmoituksen lopputuloksen käsittelyyn liittyvät neuvonantajat.. (d) Työntekijöillä ja edustajilla on oikeus pyytää yhtiötä ilmoittamaan itseään koskevien henkilötietojen käsittelystä, ja he voivat pyytää yhtiötä korjaamaan, täydentämään tai poistamaan nämä tiedot tai estämään niiden käyttö siinä tapauksessa, että tiedot ovat virheellisiä, epätäydellisiä tai vanhentuneita. Näiden oikeuksien käyttämistä voidaan rajoittaa, jos tällä voidaan varmistaa muiden asiassa mukana olevien tahojen oikeuksien ja vapauksien suojelu. 8 Rikkomukseen syyllistyneelle henkilölle ilmoittaminen Tiedon rikkomukseen syyllistyneelle henkilölle hänestä tehdystä ilmoituksesta antaa lähtökohtaisesti eettinen toimikunta viimeistään silloin, kun asiaan liittyvät tiedot on tallennettu, jotta henkilö voi käyttää oikeuttaan vastustaa omien henkilötietojensa käsittelyä. Henkilölle, josta ilmoitus on tehty, ei kuitenkaan anneta tietoa ennen ryhtymistä välttämättömiin suojatoimenpiteisiin, erityisesti sellaisiin, joiden tarkoituksena on estää ilmoituksen käsittelyn kannalta välttämättömän todistusaineiston tuhoaminen. 9 Valvonta / Seuranta (a) Ellei tässä toimintapolitiikassa muuta mainita, esimiesten, osastopäälliköiden ja eettisen toimikunnan vastuulla on järjestää tarvittava valvonta ja muut sellaiset prosessit, joiden tarkoituksena on varmistaa, että väärinkäytöksistä ilmoittaminen tapahtuu tämän toimintapolitiikan sääntöjen ja menettelyiden mukaisesti. (b) Eettinen toimikunta valvoo säännöllisesti tässä toimintapolitiikassa säädettyjen menettelyiden noudattamista. 10 Rikkomukset Ilmoittaminen ja seuraamukset (a) (b) Tämän toimintapolitiikan rikkomisesta on tehtävä ilmoitus eettiselle toimikunnalle tai yhtiön sääntöjen noudattamisen ja eettisen toiminnan valvontaan tarkoitetulle puhelinlinjalle. Tässä toimintapolitiikassa kuvattujen menettelyiden noudattamatta jättämisestä sekä ilmoitusten vastaanottajiksi nimettyjen tai yhtiössä tutkinnasta tai ilmoitetuista seikoista seuraaviin jatkotoimenpiteisiin ryhtymisestä vastaavien työntekijöiden suorittamasta henkilötietojen laittomasta käsittelystä voi seurata rangaistus, joka voi olla esimerkiksi tai työsuhteen välitön päättäminen. 11 Väärinkäyttö Seuraamukset (a) (b) Jos eettinen toimikunta havaitsee, että eettistä toimintaa koskevaa ilmoitusmenettelyä on väärinkäytetty paikallisessa lainsäädännössä tarkoitetulla tavalla, asiasta laaditaan raportti, joka toimitetaan johtajalle ja paikalliselle henkilöstöosastolle. Eettistä toimintaa koskevan ilmoitusmenettelyn tai tämän toimintapolitiikan väärinkäytöstä saattaa seurata rangaistus, joka voi olla esimerkiksi työsuhteen päättäminen. Joidenkin maiden lainsäädännön mukaan tämän toimintapolitiikan väärinkäyttö saatetaan katsoa jopa rikokseksi, josta voidaan määrätä rikosoikeudellinen seuraamus. 12 Hyväksyntä / Muutokset (a) (b) Johtoryhmä ja hallitus ovat hyväksyneet tämän toimintapolitiikan, ja se korvaa kaikki samaa aihetta käsittelevät aiemmat toimintapolitiikat. Tätä toimintapolitiikkaa voivat muuttaa vain johtoryhmä ja hallitus neuvoteltuaan tarvittaessa paikallisen ammattiyhdistyksen ja/tai paikallisen tietosuojavaltuutetun kanssa. 7/9

8 Rikkomus liite 1 SUOMI Rikkomusilmoitukset saavat koskea ainoastaan yhtiön työntekijän tai edustajan ( rikkomuksesta epäilty henkilö ) rikkomusta. Rikkomusilmoitukset saattavat liittyä seuraaviin rikkomuksesta epäillyn henkilön toimiin: Kilpailu: Sääntöjenvastaisten myynti- ja markkinointitapojen käyttö. Tähän kategoriaan kuuluvat syytökset, jotka koskevat epäreilua kilpailua, epäeettisiä markkinointikäytäntöjä, kilpailijan liikesalaisuuksien käyttämistä sekä halventavien huomautusten tekemistä kilpailijoista. Epäreilua kilpailua koskeva syytös kattaa hinnoista, strategioista tai myyntiehdoista keskustelun kilpailijoiden kanssa. Se kattaa myös sopimukset, joilla jaetaan asiakkaita tai alueita. Tähän kategoriaan kuuluu myös kilpailijaa koskevien tietojen hankkiminen sääntöjen vastaisella tavalla. Eturistiriidat: Kun rikkomuksesta epäilty henkilö teki päätöksen sallien omien henkilökohtaisten etujensa olevan tai vaikuttavan olevan ristiriidassa yhtiön etujen kanssa. Tämä kategoria kattaa sukulaisen palkkaamisen tai valvonnan, taloudellisen, liiketoiminnallisen tai henkilökohtaisen intressin yhtiön toimittajassa tai kilpailijassa sekä muun ulkopuolisen ja henkilökohtaisen intressin, joka on ristiriidassa yhtiön etujen kanssa. Tähän kuuluu yhtiön ulkopuolinen työsuhde, joka aiheuttaa eturistiriidan tai heikentää tuottavuutta ja tehokkuutta. Luottamukselliset tai yksinoikeudelliset tiedot: Kun rikkomuksesta epäilty henkilö sääntöjenvastaisesti menetti, käytti tai piti hallussaan ei-julkisia tietoja, joita yhtiön on suojeltava. Tämä kategoria kattaa ohjelmistopiratismin, tietojen sääntöjenvastaisen kopioinnin sekä yhtiön, yhtiön työntekijän tai yhtiön edustajan patentin, tekijänoikeuden ja/tai tuotemerkin luvattoman käytön. Tämä kategoria kattaa myös yhtiön liiketoimintasuunnitelmien, hinnoittelutietojen, markkinointiohjelmien, henkilöstötietojen ja taloudellisten raporttien sääntöjenvastaisen julkitulon. Edellä mainittujen lisäksi tähän kategoriaan kuuluvat myös asiakkaita tai toimittajia koskevat luottamukselliset tiedot. Välikohtaus asiakkaan tiloissa: Kun rikkomuksesta epäilty henkilö käyttäytyi sääntöjenvastaisesti asiakkaan alueella. Tämä kategoria kattaa mm. laittoman toiminnan tiloissa, varkaudet, vandalismin ja fyysisen väkivallan. Työhönottokäytännöt: Kun rikkomuksesta epäilty henkilö käyttäytyi sääntöjenvastaisesti työntekijän rekrytointiin, palkkaukseen, toimeksiantoon, arviointiin, ylennykseen, koulutukseen, kurinpitoon tai palkitsemiseen liittyen. Tämä kategoria kattaa syrjintäväitteet (rotu, väri, sukupuoli, kansallinen alkuperä, ikä, siviilisääty, uskonto, vamma, seksuaalinen suuntautuminen, veteraaniasema tai muu sovellettavan lainsäädännön suojelema asema). Petos: liiketapahtumien kirjaaminen sääntöjenvastaisesti kirjanpitoon tai sisäisten kirjanpitoja talousraportointisääntöjen noudattamatta jättäminen, mukaan lukien (i) taloudellisten tietojen vääristelty tai väärentäminen, (ii) kulujen, tulojen tai liiketapahtumien virheellinen ilmoittaminen, (iii) petos tai tahallinen virhe sisäisten taloudellisten raporttien tai lakisääteisen

9 tilinpäätöksen valmistelussa, käsittelyssä tai tarkastuksessa, (iv) petos tai tahallinen virhe yhtiön taloudellisten ja liiketoiminnallisten tietojen kirjaamisessa ja ylläpidossa, (v) valheelliset lausunnot sijoittajille, säätelyviranomaisille, valtion viranomaisille tai sijoittavan yleisön jäsenille, (vi) yhtiön kirjanpidon sisäisten valvontajärjestelmien tai muiden käytäntöjen tai menettelytapojen käyttämättä jättäminen, (vii) yhtiön omaisuuden väärinkäyttö, lainvastainen käyttäytyminen työntekijöitä kohtaan työpaikalla, (viii) kilpailulainsäädännön, korruption vastaisen lainsäädännön, tietosuojalainsäädännön tai immateriaalioikeuksien rikkominen, (ix) työsuhde-etuuksia koskevat petokset (x) omaisuuden väärinkäyttö (esim. yhtiön omaisuuden varastaminen, haamutyöntekijät, liioitellut kulut) ja (xi) vilpilliset ilmoitukset (esim. valheelliset suositukset, valheellinen työaikakirjanpito, valheelliset rahoitusasiakirjat). Lahjat, juomarahat ja kestitseminen: Kun rikkomuksesta epäilty henkilö otti vastaan jotain arvokasta, kuten lahjan, lippuja tai kestitsemistä, keneltä tahansa, joka pyrkii vaikuttamaan liiketoimintapäätökseen. Arvokkaan kohteen voi tarjota toimittaja tai asiakas (mahdollinen tai olemassa oleva), esimies tai alainen, tai rikkomuksesta epäilty henkilö voi pyytää sitä. Tämä kattaa tilanteet, joissa lahjan antaja saattaisi yrittää hankkia tai saada erikoispalveluksia rikkomuksesta epäillyltä henkilöltä. Tämä kattaa myös kestitsemisen, jota ei tarjota vilpittömistä (bone fide) liiketoiminnallisista syistä. (Katso myös yhtiön korruption vastaiset ohjeet.) Sisäpiirikaupat ja arvopapereihin liittyvät rikkomukset: Kun rikkomuksesta epäillyn henkilön tiedossa oli ei-julkisia, tärkeitä yhtiötä koskevia tietoja, joita hän sitten käytti osakekaupassa. Ei-julkisia, tärkeitä yhtiötä koskevia tietoja ovat mm. taloudelliset tulokset, tulosarviot, muutokset yhtiön johdossa, suuret sopimukset ja mahdolliset yrityshankinnat. Toiminta yhtiön sisällä: Kun jonkin aktiviteetti on ristiriidassa yhtiön vakiintuneiden liiketoimintakäytäntöjen, -menetelmien ja -menettelytapojen kanssa. Tämä kategoria kattaa syytökset, joiden mukaan rikkomuksesta epäilty henkilö ei noudattanut sisäisiä ohjeita, liiketoiminnan vakiokäytäntöjä tai työpaikan terveys- ja turvallisuusmenetelmiä. Käyttäytyminen työpaikalla: Kun rikkomuksesta epäilty henkilö käyttäytyi sääntöjenvastaisesti ollessaan yhtiön tiloissa tai hoitaessaan yhtiön asioita. Tämä kategoria kattaa häirinnän, uhkailun, omaisuuden varastamisen, loukkaavan puheen, sopimattomat suhteet työntekijöiden välillä ja fyysisen väkivallan. Tämä kattaa myös materiaalien sääntöjenvastaisen kaupittelun ja jakelun. Kansainvälisen kaupan valvonta: Sääntöjen vastainen toiminta kotimaan ulkopuolisissa liiketoimissa ( kotimaa viittaa maahan, jossa ilmoitettu rikkomus tapahtuu). Tämä kategoria kattaa vientiluvat, rahoitustapahtumat, boikottien vastaiset lait sekä sääntöjenvastaisten maksujen tarjoamisen tai antamisen virkamiehille kotimaan ulkopuolella. Sisäisten järjestelmien väärinkäyttö: Kun rikkomuksesta epäilty henkilö käytti yhtiön puhelinjärjestelmiä, tietokoneita, sähköposteja, puhepostia, fakseja, puhelinneuvottelupalveluita, kopiokoneita, sisäisiä tietojärjestelmiä tai Internetiä sääntöjenvastaisesti. Tämä kattaa järjestelmien käytön lainvastaisten, pornografisten,

10 loukkaavien, hyökkäävien ja halventavien viestien lähettämiseen. Tämä kattaa myös tietojen sääntöjen vastaisen lataamisen. Tähän kuuluu myös järjestelmien käyttö rahankeruuseen ja yhtiön liiketoimintaan liittymättömien tietojen levitykseen. Rahanpesu: Kun rikkomuksesta epäilty henkilö, kuten esim. toimittaja yritti pestä tuottoa, joka on saatu rikoksesta kuten huumekaupasta, lahjonnasta tai petoksesta piilottaakseen rahat tai saadakseen summat vaikuttamaan laillisilta saamalla ne näyttämään yhtiön kanssa tehdyiltä tavanomaisilta liiketapahtumilta. Poliittinen toiminta ja hyväntekeväisyystoiminta: Kun rikkomuksesta epäilty henkilö suoritti maksun poliittiselle puolueelle, poliittiselle organisaatiolle, hyväntekeväisyysjärjestölle tai vaaleilla valitulle viranomaiselle, joka suoraan vaikuttaa yhtiön liiketoiminnallisiin etuihin. Tämä kategoria kattaa myös edellä mainittujen organisaatioiden toimintaan osallistumisen. Hankinnat: Syytös, joka liittyy tarvikkeiden tai palveluiden ostamiseen yhtiön käyttöön. Nämä syytökset liittyvät toimittajan valintaan, toimittajan kelpoisuuteen tai hintaan, joka yhtiöltä tarvikkeista tai palveluista veloitettiin. Arkistot ja asiakirjojen säilyttäminen: Kun rikkomuksesta epäilty henkilö ei säilyttänyt tai suojellut yhtiön kirjanpitoa ja asiakirjoja yhtiön asiakirjojen säilytystä koskevien ohjeiden mukaisesti. Tämä kategoria kattaa yhtiön asiakirjojen säilytyksen ja tuhoamisen siitä riippumatta, missä muodossa ne ovat. Tämä kategoria kattaa asiakirjojen tuhoamisen tai salaamisen säilytysvelvollisuuksien välttämiseksi. Määräysten noudattamatta jättäminen: Kun rikkomuksesta epäilty henkilö ei noudattanut viranomaisen sääntöä tai määräystä. Nämä säännöt ja määräykset kattavat työntekijöiden tarkastusvaatimukset, viisumi- ja maahanmuuttosäännöt, palkkameno- ja verovelvollisuudet, palkka- ja työaikalait, työlainsäädännön rikkomukset, osakekauppasäännöt ja muut viralliset säännöt. Ilmoittajiin kohdistuvat kostotoimet: Kun henkilöä, joka ilmoitti mahdollisesta etiikkaan tai sääntöjen noudattamiseen liittyvästä rikkomuksesta, kohdeltiin epäreilusti ilmoituksen tekemisen vuoksi. Päihteet: Kun rikkomuksesta epäilty henkilö käytti alkoholia tai lääkeaineita (laillisia tai laittomia) työssä ollessaan. Tämä kategoria kattaa tilanteen, jossa rikkomuksesta epäilty henkilö käyttää reseptilääkettä, joka heikentää hänen kykyään tehdä hänen työnsä asianmukaisesti.

11 Puhelinnumerot Liite 2 Kiina (Etelä) Meksiko Singapore Yhdysvallat Jäljempänä mainittu koskee seuraavia maita: Suomi, Ranska, Saksa, Alankomaat, Venäjä, Ruotsi, Yhdistynyt kuningaskunta Valitsemaasi paikkaa koskevia ilmoituksia ei tällä hetkellä oteta vastaan tämän sivuston kautta. Tee ilmoitus ottamalla yhteyttä paikalliseen johtoon. SIVU 1/1

12 Liite 3 Yhtiön hallitus Tutkinta Tilanteen oikaiseminen Vain mikäli ilmoitus koskee johtoryhmän tai eettisen toimikunnan jäsentä Sääntöjenmukaisuuden ja eettisen toiminnan valvontaan tarkoitettu puhelinlinja Laatii raportin Eettinen toimikunta Vastaa ensiarvioinnista kyllä Ilmoituksen perusteella suoritetaan tutkinta siitä, onko sääntöjä rikottu (rikkomuksen luonteesta riippuen) Tilanteen oikaiseminen ei Ei tarvetta sääntöjenmukaisuuden tutkimiseen Palaute ilmoituksen tekijälle Paikallisjohto/henkilöstöhallinto Ilmoituksen tekijä Tekee valituksen

Kysymykset/vastaukset

Kysymykset/vastaukset Kysymykset/vastaukset 1) Mikä on L ORÉAL Ethics Open Talk -sivuston soveltamisalue? L ORÉAL Ethics Open Talk -sivusto noudattaa alla olevassa kysymyksessä 2 määriteltyjä ehtoja ja mahdollistaa seuraaviin

Lisätiedot

Eettiset toimintaohjeet

Eettiset toimintaohjeet Eettiset toimintaohjeet 1 JOHDANTO 1.1 Näiden toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltamisala Finnair on suomalainen lentoyhtiö, jolla on symboliarvoa ja joka on kansainvälisen ilmailuyhteisön arvostettu jäsen.

Lisätiedot

Toimittajien menettelyohje

Toimittajien menettelyohje Toimittajien menettelyohje 1 (3) 01/01/2015 Toimittajien menettelyohje Tausta ja tarkoitus Posti on ensisijainen valintasi postin, logistiikan ja verkkokaupan palveluissa. Huolehdimme kaupankäynnin ja

Lisätiedot

SCA:n eettinen ohjeisto

SCA:n eettinen ohjeisto SCA:n eettinen ohjeisto 1 Eettinen ohjeisto SCA:n eettinen ohjeisto SCA on sitoutunut luomaan osakkeenomistajilleen lisäarvoa ja rakentamaan kunnioitukseen, vastuullisuuteen ja arvostukseen perustuvat

Lisätiedot

VÄÄRINKÄYTÖSEPÄILYJEN ILMOITUSKÄYTÄNTÖ

VÄÄRINKÄYTÖSEPÄILYJEN ILMOITUSKÄYTÄNTÖ VÄÄRINKÄYTÖSEPÄILYJEN ILMOITUSKÄYTÄNTÖ 1. Yhteenveto Amcor on sitoutunut eettisten käytäntöjen ja vilpittömien suhteiden tiukimpiin vaatimuksiin ja suojaamaan henkilöitä, jotka ilmoittavat hyvässä uskossa

Lisätiedot

Code Eettiset of ohjeemme. It s all about values

Code Eettiset of ohjeemme. It s all about values Code Eettiset of ohjeemme Conduct It s all about values JOHDANTO Eettisten ohjeidemme perustana ovat Nordzuckerin arvot, jotka ovat yrityskulttuurimme kulmakivi. Arvot ohjaavat toimintaamme pulmatilanteissa,

Lisätiedot

Plus500CY Ltd. Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet

Plus500CY Ltd. Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet Plus500CY Ltd. Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet 1. Johdanto 1.1. Tässä eturistiriitoja koskevassa käytännössä määritetään, kuinka Plus500CY Ltd.

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARIN KIINTEISTÖNARVIOINTILAUTAKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

KESKUSKAUPPAKAMARIN KIINTEISTÖNARVIOINTILAUTAKUNNAN TYÖJÄRJESTYS KESKUSKAUPPAKAMARIN KIINTEISTÖNARVIOINTILAUTAKUNNAN TYÖJÄRJESTYS Keskuskauppakamarin kiinteistönarviointilautakunnan sääntöjen 8 :n mukaan lautakunta voi antaa tarkempia ohjeita ja määräyksiä asioiden

Lisätiedot

THE WARRANTY GROUP, INC. ONGELMIEN ESITTÄMISTÄ JA ILMOITTAMISTA KOSKEVAT PERIAATTEET

THE WARRANTY GROUP, INC. ONGELMIEN ESITTÄMISTÄ JA ILMOITTAMISTA KOSKEVAT PERIAATTEET THE WARRANTY GROUP, INC. ONGELMIEN ESITTÄMISTÄ JA ILMOITTAMISTA KOSKEVAT PERIAATTEET Yhtiön hallitus on hyväksynyt asiakirjan 18. lokakuuta 2011 PERIAATTEET The Warranty Group, Inc. on sitoutunut tarjoamaan

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän tarkastusvaliokunnan työjärjestyksen

Lisätiedot

Rehellisen liiketoiminnan periaatteet

Rehellisen liiketoiminnan periaatteet Rehellisen liiketoiminnan periaatteet Sisällys 1. Epäreilusta kilpailusta pidättyminen... 2 2. Sidosryhmien kanssa toimiminen... 2 3. Lahjonnasta kieltäytyminen... 3 4. Eturistiriitojen torjuminen... 3

Lisätiedot

ODE TOIMITTAJIEN CODE OF CONDUCT. Coor Group

ODE TOIMITTAJIEN CODE OF CONDUCT. Coor Group ODE TOIMITTAJIEN CODE OF CONDUCT Coor Group Vahvistettu Coorin hallituksessa 11. joulukuuta 2014 TARKOITUS JA SOVELLUSALA Etiikassa on pohjimmiltaan kyse siitä, mitä tekoja pidetään oikeina ja miten meidän

Lisätiedot

EETTISET SÄÄNNÖT. Eurooppalainen painos

EETTISET SÄÄNNÖT. Eurooppalainen painos EETTISET SÄÄNNÖT Eurooppalainen painos Kaikille työntekijöille MIKSI BRP:LLÄ ON EETTISET SÄÄNNÖT? Miksi BRP:llä on eettiset säännöt? Yhtiö on oikeushenkilö itse asiassa useita oikeushenkilöitä - joka

Lisätiedot

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Media Oyj 2011 Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Median Code of Conduct -- eettinen ohjeistus Tämä eettinen ohjeistus koskee kaikkia Alma Median ja sen tytäryhtiöiden työntekijöitä organisaatiotasosta

Lisätiedot

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt 10/11/2016 ESMA/2016/1477 FI Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Viittaukset, lyhenteet ja määritelmät...

Lisätiedot

Eurooppalaiset menettelysäännöt sovittelijoille

Eurooppalaiset menettelysäännöt sovittelijoille FI FI FI Eurooppalaiset menettelysäännöt sovittelijoille Näissä menettelysäännöissä vahvistetaan periaatteita, joita yksittäiset sovittelijat voivat halutessaan noudattaa omalla vastuullaan. Sovittelijat

Lisätiedot

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA SISÄINEN OHJE SO 21 1 (5) SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA Vahvistettu :n hallituksessa 2014-09-19 1 Toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltaminen Näiden sisäisten toimintaohjeiden

Lisätiedot

Tarkastuskomitean mandaatti

Tarkastuskomitean mandaatti EKP JULKINEN Tarkastuskomitean mandaatti Euroopan keskuspankin (EKP) neuvosto on perustanut EKP:n työjärjestyksen artiklan 9a nojalla korkean tason tarkastuskomitean. Se vahvistaa nykyisiä sisäisen ja

Lisätiedot

IT-palvelujen ka yttö sa a nnö t

IT-palvelujen ka yttö sa a nnö t IT-palvelujen ka yttö sa a nnö t Tampereen yliopisto Yliopistopalvelut / tietohallinto Rehtorin päätös 28.8.2014. Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 2 2 Käyttövaltuudet ja käyttäjätunnus... 2 2.1 Käyttövaltuudet...

Lisätiedot

Tietosuoja KERÄÄTKÖ TALLENNATKO KÄYTÄTKÖ HENKILÖTIETOJA? Mitä henkilötiedot ovat? Paremmat säännöt pienten yritysten kannalta.

Tietosuoja KERÄÄTKÖ TALLENNATKO KÄYTÄTKÖ HENKILÖTIETOJA? Mitä henkilötiedot ovat? Paremmat säännöt pienten yritysten kannalta. 0100101000011010100010001010110101101111000101000 00101000011010100010001010110101101111000101 Paremmat säännöt pienten yritysten kannalta Tietosuoja 01001001010000110101000100010101101011011110001 Tietosuojaa

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ TARKASTUSVALIOKUNNANTYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän tarkastusvaliokunnan työjärjestyksen

Lisätiedot

2.1. Noudatamme kansallisia ja kansainvälisiä lakeja ja säädöksiä. Noudatamme asianmukaisia kansainvälisiä ja kansallisia lakeja ja säädöksiä.

2.1. Noudatamme kansallisia ja kansainvälisiä lakeja ja säädöksiä. Noudatamme asianmukaisia kansainvälisiä ja kansallisia lakeja ja säädöksiä. EETTISET PERIAATTEET 1. Johdanto Ahlstromin eettisissä periaatteissa kuvataan ne eettiset periaatteet, jotka ohjaavat yhtiömme liiketoimintaa. Periaatteet perustuvat ydinarvoihimme, joita ovat vastuullinen

Lisätiedot

Liike-elämän etiikan toimintaohjeet Smithsin toimittajille

Liike-elämän etiikan toimintaohjeet Smithsin toimittajille Liike-elämän etiikan toimintaohjeet Smithsin toimittajille Smiths Group on globaali konserni, joka toimii vuorovaikutuksessa asiakkaiden, osakkeenomistajien ja toimittajien kanssa maailmanlaajuisesti.

Lisätiedot

Shellin yleiset tietosuojaperiaatteet

Shellin yleiset tietosuojaperiaatteet Shellin yleiset tietosuojaperiaatteet 1. Johdanto Shellin toimiessa Suomessa saattaa syntyä tilanteita, joissa Shell kerää henkilötietoja. Shellin yleiset tietosuojaperiaatteet on laadittu, jotta voidaan

Lisätiedot

STOCKMANNIN KORRUPTION VASTAISET PERIAATTEET

STOCKMANNIN KORRUPTION VASTAISET PERIAATTEET STOCKMANNIN KORRUPTION VASTAISET PERIAATTEET 1. Tarkoitus Näiden korruption vastaisten periaatteiden tarkoituksena on tarkentaa ohjeita suhtautumisessamme korruptioon ja eturistiriitatilanteisiin, joita

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÖIDEN SÄHKÖPOSTIEN TUNNISTAMISTIETOJEN KÄSITTELYOIKEUS, KUN EPÄILLÄÄN YRITYSSALAISUUKSIEN VUOTAMISTA

TYÖNTEKIJÖIDEN SÄHKÖPOSTIEN TUNNISTAMISTIETOJEN KÄSITTELYOIKEUS, KUN EPÄILLÄÄN YRITYSSALAISUUKSIEN VUOTAMISTA TYÖNTEKIJÖIDEN SÄHKÖPOSTIEN TUNNISTAMISTIETOJEN KÄSITTELYOIKEUS, KUN EPÄILLÄÄN YRITYSSALAISUUKSIEN VUOTAMISTA Nice Tuesday 11.11.2008 asianajaja Klaus Nyblin 1 1. Nykyisin: työnantajilla ei oikeutta tunnistamistietojen

Lisätiedot

EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013

EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013 EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013 Tekijä: Åsa Fredriksson Laadittu: 24. helmikuuta 2013 Tarkistettu: 10. syyskuuta 2014 Versio:

Lisätiedot

[yksilöitynä käsiteltävät henkilötiedot ja käsittelyn kesto] [yksilöitynä henkilötietojen tyyppi ja rekisteröityjen ryhmät]

[yksilöitynä käsiteltävät henkilötiedot ja käsittelyn kesto] [yksilöitynä henkilötietojen tyyppi ja rekisteröityjen ryhmät] 1(5) L I I T E 5B T I E T O S U O J A 1. TARKOITUS Tällä tietosuojaliitteellä ( Tietosuojaliite ) [tilaaja] ( Tilaaja ) rekisterinpitäjänä ja käsittelijänä ja [toimittaja] ( Toimittaja ) henkilötietojen

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN VALVONTA

SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN VALVONTA SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN VALVONTA Sosiaalihuollon ammattihenkilölain toimeenpanon koulutus- ja infotilaisuus Oulu 24.2.2016 Lakimies Riitta Husso, Valvira 23.2.2016 1 Toimivalta ja vastuu (15

Lisätiedot

KILPAILUTTAMO PALVELU

KILPAILUTTAMO PALVELU YLEISET KÄYTTÖEHDOT LAATIMALLA, ESIKATSELEMALLA, SELAAMALLA, LÄHETTÄMÄLLÄ, VASTAANOTTAMALLA TAI LUKEMALLA TARJOUSPYYNNÖN KILPAILUTTAMO:N WWW-SIVUILTA (MYÖHEMMIN PALVELU) SEN LAATIJA (MYÖHEMMIN ASIAKAS)

Lisätiedot

Tarkastuskomitean mandaatti

Tarkastuskomitean mandaatti EKP JULKINEN Marraskuu 201 7 Tarkastuskomitean mandaatti Euroopan keskuspankin (EKP) neuvosto on perustanut EKP: n työjärjestyksen artiklan 9 b nojalla korkean tason tarkastuskomitean. Se vahvistaa käytössä

Lisätiedot

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011 Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille Huhtikuu 2011 JOHDANTO Sodexon periaatteisiin liiketoiminnassa kuuluu korkeat eettiset standardit. Tämän vuoksi olemme laatineet Code of Conduct, toimintaohjeistuksen

Lisätiedot

Tietosuojatyöryhmä. Työryhmän 23 päivänä helmikuuta 1999 hyväksymä. suositus 1/99

Tietosuojatyöryhmä. Työryhmän 23 päivänä helmikuuta 1999 hyväksymä. suositus 1/99 5093/98/FI/lopullinen WP 17 Tietosuojatyöryhmä Työryhmän 23 päivänä helmikuuta 1999 hyväksymä suositus 1/99 ohjelmistojen ja laitteistojen Internetissä suorittamasta ei-havaittavasta ja automaattisesta

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN VALVONTA

SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN VALVONTA SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN VALVONTA Sosiaalihuollon ammattihenkilölain toimeenpanon koulutus- ja infotilaisuus Lakimies Riitta Husso, Valvira 11.3.2016 1 Toimivalta ja vastuu (15 ) 1. Työntekijä

Lisätiedot

SBL:n hallituksen esitys uudeksi kurinpitosäännöstöksi. Suomen Bridgeliitto - Finlands Bridgeförbund r.y. Kurinpitosäännöstö Syyskuu 2011

SBL:n hallituksen esitys uudeksi kurinpitosäännöstöksi. Suomen Bridgeliitto - Finlands Bridgeförbund r.y. Kurinpitosäännöstö Syyskuu 2011 SBL:n hallituksen esitys uudeksi kurinpitosäännöstöksi. Suomen Bridgeliitto - Finlands Bridgeförbund r.y. Kurinpitosäännöstö Syyskuu 2011 Johdanto Kilpailubridgen laki edellyttää kaikilta pelaajilta korkeimpien

Lisätiedot

TIETOTURVA- JA TIETOSUOJARIKKOMUSTEN SEURAAMUSTAULUKKO

TIETOTURVA- JA TIETOSUOJARIKKOMUSTEN SEURAAMUSTAULUKKO TIETOTURVA- JA TIETOSUOJARIKKOMUSTEN SEURAAMUSTAULUKKO 3.4.2015 Taustaa Lainsäädäntö edellyttää (esim. sosiaali- ja terveydenhuollossa) palveluista vastuussa olevan valvomaan asiakas/potilastietojen käyttöä

Lisätiedot

KEMIRAN LIIKETAPAPERIAATTEET

KEMIRAN LIIKETAPAPERIAATTEET KEMIRAN LIIKETAPAPERIAATTEET 1 Liiketapaperiaatteemme kuvaavat liiketoimintamme perusvaatimukset Kemira tarjoaa asiantuntemusta ja räätälöityjä kemikaaliyhdistelmiä runsaasti vettä käyttäville teollisuudenaloille.

Lisätiedot

EEttisEt toimintaohjeet

EEttisEt toimintaohjeet Eettiset toimintaohjeet Husqvarna-konsernin eettiset toimintaohjeet noudattavat YK:n Global Compact -aloitteen periaatteita, joiden tarkoitus on saada yritykset toimimaan ihmisoikeuksia, työntekijöiden

Lisätiedot

Tietoturvallisuusliite

Tietoturvallisuusliite Tietoturvallisuusliite [Yhteistyökumppanin nimi] STATUS Laatinut: Tarkastanut ja hyväksynyt: Versio no: Tiedoston nimi: Tallennushakemisto: Pvm SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 2 1 Määritelmät... 3

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

Eturistiriitojen käsittelyn periaatteet

Eturistiriitojen käsittelyn periaatteet Eturistiriitojen käsittelyn periaatteet Tammikuu 2018 1. Tarkoitus Danske Bank -konserni ( konserni ) tarjoaa laajan valikoiman rahoituspalveluita ja on siksi altis mahdollisille ja toteutuneille eturistiriidoille.

Lisätiedot

Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten

Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten Ohjeet riskinarvioinnista ja tietyn tyyppisten strukturoitujen yhteissijoitusyritysten kokonaisriskin laskennasta ESMA/2012/197

Lisätiedot

SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 FI

SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 FI Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. heinäkuuta 2015 (OR. en) SN 4357/1/15 REV 1 ILMOITUS Asia: Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan menettelysäännöt SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 EUROOPPA-NEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN

Lisätiedot

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE)

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) 20.5.2010 1 / 5 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Finlands Universitetsfastigheter Ab:n (jäljempänä yhtiö ) päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan osakeyhtiölakia

Lisätiedot

Henkilötietojen käsittely sähköisen tunnistamisen luottamusverkostossa

Henkilötietojen käsittely sähköisen tunnistamisen luottamusverkostossa Suositus Henkilötietojen käsittely sähköisen tunnistamisen luottamusverkostossa n suosituksen liite Suositus 1 (9) Sisältö 1 Johdanto... 3 2 LUOTTAMUSVERKOSTO JA SEN TOIMINTA... 3 2.1 Luottamusverkosto...

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. heinäkuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. heinäkuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. heinäkuuta 206 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 206/026 (NLE) 8523/6 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: JAI 34 USA 23 DATAPROTECT 43 RELEX 334 NEUVOSTON PÄÄTÖS rikosten

Lisätiedot

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2 (5) 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2.3 Tilintarkastuskertomus Kuntalain 73 75 säädetään tilintarkastajan tehtävistä. Tilintarkastajan on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden

Lisätiedot

Whistleblower-ohjeistus

Whistleblower-ohjeistus Whistleblower-ohjeistus Whistleblower-ohjeistus... 1 1. Johdanto... 1 2. Soveltamisala henkilöstö... 1 3. Yleistä kehotus ilmoittaa kyseenalaisista kirjanpitokäytännöistä ja muista lakien tai yhtiön toimintaperiaatteiden

Lisätiedot

Euroopan parlamentin jäsenten menettelysäännöt taloudellisten etujen ja eturistiriitojen alalla

Euroopan parlamentin jäsenten menettelysäännöt taloudellisten etujen ja eturistiriitojen alalla Euroopan parlamentin jäsenten menettelysäännöt taloudellisten etujen ja eturistiriitojen alalla 1 artikla Pääperiaatteet Edustajantointa harjoittaessaan Euroopan parlamentin jäsenet 2 artikla a) noudattavat

Lisätiedot

TAPAMME TOIMIA -PERIAATTEET -PERIAATTEET

TAPAMME TOIMIA -PERIAATTEET -PERIAATTEET TAPAMME TOIMIA -PERIAATTEET -PERIAATTEET TAPAMME TOIMIA -PERIAATTEET OLEMME OSA JOKIVARSIEN ELÄMÄÄ 5 Viesti toimitusjohtajalta 6 Lainsäädännön ja hyvien liiketoimintatapojen noudattaminen 8 Reilu kilpailu

Lisätiedot

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas.

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas. Kódex správania Kó Kódex správania E ode of Conduct Eet ttiset ohjeet Etikos kodeks deksas Kode eks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex enskod iska regler Etisk regelsæ Kodeks p Eettiset ohjeet

Lisätiedot

KOMISSIO ASETUS (EY) No...

KOMISSIO ASETUS (EY) No... KOMISSIO ASETUS (EY) No... Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien teräsköysien ja -kaapeleiden tuonnissa neuvoston asetuksella (EY) N:o 1796/1999 käyttöön otettujen polkumyyntitoimenpiteiden mahdollista

Lisätiedot

OHJEET VÄHIMMÄISPALVELUT JA -TOIMINNOT SISÄLTÄVÄSTÄ LUETTELOSTA EBA/GL/2015/ Ohjeet

OHJEET VÄHIMMÄISPALVELUT JA -TOIMINNOT SISÄLTÄVÄSTÄ LUETTELOSTA EBA/GL/2015/ Ohjeet EBA/GL/2015/06 06.08.2015 Ohjeet direktiivin 2014/59/EU 65 artiklan 5 kohdan nojalla laadittavasta luettelosta, joka sisältää vastaanottajalle siirrettävän liiketoiminnan harjoittamiseksi tarvittavat vähimmäispalvelut

Lisätiedot

EVALUATIIVISEN SOVITTELUN SÄÄNNÖT

EVALUATIIVISEN SOVITTELUN SÄÄNNÖT RIL Sovittelu 1 (5) EVALUATIIVISEN SOVITTELUN SÄÄNNÖT I SOVITTELUN ALOITTAMINEN 1 Hakemus Asianosaisten on toimitettava sovittelun aloittamista koskeva kirjallinen hakemus liitteineen RIL Sovittelulle.

Lisätiedot

MENETTELYTAPA JA EETTISET OHJEET

MENETTELYTAPA JA EETTISET OHJEET MENETTELYTAPA JA EETTISET OHJEET OMG Finlandin hallitus on päättänyt ottaa käyttöön nämä menettelytapa- ja eettiset ohjeet ( menettelytapaohjeet ) 1.11.2004 alkaen. Menettelytapaohjeet on esitetty ja hyväksytty

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA. Yhtymähallitus 10.4.2014 41

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA. Yhtymähallitus 10.4.2014 41 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA Johdanto Tietosuojapolitiikassa kuvataan henkilöön liittyvien henkilötietojen tai muiden luottamuksellisten tietojen käytön periaatteet ja menetelmät

Lisätiedot

Uusi asunto-osakeyhtiölaki

Uusi asunto-osakeyhtiölaki OULUN LÄÄNIN KIINTEISTÖYHDISTYS Hyvän asumisen puolesta Uusi asunto-osakeyhtiölaki Osakkeenomistajan remontit Pakkalan Sali 2. 9 2010 Pekka Luoto Uusien määräysten tavoitteita, miksi uudet määräykset ovat

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1 (5) UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän hallituksen työjärjestyksen (työjärjestys) 31.5.2006. Työjärjestystä on muutettu viimeksi

Lisätiedot

Laki. arvopaperimarkkinalain muuttamisesta

Laki. arvopaperimarkkinalain muuttamisesta Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan arvopaperimarkkinalain (746/2012) 1 luvun :n 1 momentin 8 kohta, 13 ja 14 luku, 15 luvun :n 2 momentti ja 16 luvun 3,

Lisätiedot

VINCIT GROUP OYJ KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017

VINCIT GROUP OYJ KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017 VINCIT GROUP OYJ KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017 I (I) SISÄLLYSLUETTELO 1 VINCIT GROUP -KONSERNIN KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017... 1 2 KANNUSTINJÄRJESTELMÄN PERUSTEET JA LAAJUUS... 1 3 OSAKKEIDEN ILMOITTAMINEN KANNUSTINJÄRJESTELMÄN

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKKI

EUROOPAN KESKUSPANKKI FI Tämä asiakirja on EKP:n neuvoston jäsenille osoitettujen menettelytapaohjeiden epävirallinen konsolidoitu toisinto ja laadittu ainoastaan tiedotustarkoituksiin. B EUROOPAN KESKUSPANKKI MENETTELYTAPAOHJEET

Lisätiedot

Mitä henkilötietoja minusta kerätään ja mistä lähteistä?

Mitä henkilötietoja minusta kerätään ja mistä lähteistä? TIETOSUOJASELOSTE Työnhakija- ja työntekijäehdokasrekisteri Yleistä Jotta voimme palvella sinua parhaamme mukaan, edellyttää se, että keräämme ja käsittelemme joitakin sinua koskevia tietoja. Arvostamme

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 2 2. TYÖSUOJELUN MÄÄRITELMÄ... 2 3. TYÖSUOJELUTOIMINNAN TAVOITTEET... 2 4. TYÖSUOJELUTOIMENPITEET JA SEURANTA... 2 4.1 Ennakoiva

Lisätiedot

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta 1 Keski-Pohjanmaan liiton hallintosääntö 1.1.2011 30 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE Versio: 1.0 Päivämäärä: Lokakuu 2011 Laatinut: Kathrin Aigner Osasto: konsernin lakiasiainosasto

TOIMINTAOHJE Versio: 1.0 Päivämäärä: Lokakuu 2011 Laatinut: Kathrin Aigner Osasto: konsernin lakiasiainosasto TOIMINTAOHJE Versio: 1.0 Päivämäärä: Lokakuu 2011 Laatinut: Kathrin Aigner Osasto: konsernin lakiasiainosasto JOHDANTO Monier-konserni uskoo maailmaan, jossa kattojen ko ko potentiaali hyödynnetään, jotta

Lisätiedot

LEGO Technic Rakenna digitaalisesti! Kilpailu yleiset määräykset ja ehdot

LEGO Technic Rakenna digitaalisesti! Kilpailu yleiset määräykset ja ehdot Rakenna digitaalisesti! Määräykset ja ehdot LEGO Technic Rakenna digitaalisesti! Kilpailu yleiset määräykset ja ehdot Huomaa, että kaikkien verkkokilpailuihin osallistuvien täytyy noudattaa alla esitettyjä

Lisätiedot

Järjestäjä järjestää kilpailun yhteistyössä GoGreenin/Lantmännen Cerealian kanssa (jäljempänä Yhteistyökumppani ).

Järjestäjä järjestää kilpailun yhteistyössä GoGreenin/Lantmännen Cerealian kanssa (jäljempänä Yhteistyökumppani ). Parempi ruoka syyskuun kilpailu Kilpailun nimi, paikka ja ajankohta: Parempi ruoka syyskuun arvonta, kilpailu 1.9.2014. 30.9.2014. Palkinto ja sen arvo:3 kpl smoothie-tuotepakettia, arvo noin 45 euroa

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 14/2013

Määräykset ja ohjeet 14/2013 Määräykset ja ohjeet 14/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro FIVA 15/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1 Parikkalan kunta SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Tietosuojaseloste (5)

Tietosuojaseloste (5) 1.10.2017 1(5) Tietosuojaseloste Tässä tietosuojaselosteesta (jäljempänä tietosuojaseloste ) on kuvattu henkilötietojen käsittelykäytännöt, mukaan lukien kuvaus kerätyistä henkilötiedoista ja niiden käsittelytavoista.

Lisätiedot

EUROOPAN ALH-SIVUSTOJEN TOIMINTAPERIAATE

EUROOPAN ALH-SIVUSTOJEN TOIMINTAPERIAATE EUROOPAN ALH-SIVUSTOJEN TOIMINTAPERIAATE 1 Euroopan ALH-sivustojen toimintaperiaate Lisätäkseen Amwayn, Amwayn tuotteiden ja Amwayn liiketoimintamahdollisuuden tunnettavuutta sekä ALH:ien tukemiseksi liiketoiminnan

Lisätiedot

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT JAKSO 4 MENETTELYJEN KIELI Ohjeet virastossa suoritettavaan

Lisätiedot

Tämän lain tarkoituksena on suojella eläimiä parhaalla mahdollisella tavalla kärsimykseltä, kivulta ja tuskalta. Lakia sovelletaan kaikkiin eläimiin.

Tämän lain tarkoituksena on suojella eläimiä parhaalla mahdollisella tavalla kärsimykseltä, kivulta ja tuskalta. Lakia sovelletaan kaikkiin eläimiin. 11.02.2014 Mustiala Tämän lain tarkoituksena on suojella eläimiä parhaalla mahdollisella tavalla kärsimykseltä, kivulta ja tuskalta. Lakia sovelletaan kaikkiin eläimiin. 39 Tarkastus: Jos on aihetta epäillä,

Lisätiedot

Grillikuume Weber-kilpailu 2015

Grillikuume Weber-kilpailu 2015 Grillikuume Weber-kilpailu 2015 Kilpailun nimi, paikka ja ajankohta: Grillikuume - Weber-kilpailu, 22.4.2015. 1.7.2015. Palkinto ja sen arvo: Viikkokilpailu 1: Weber-grillituotesetti, 105,5 euroa Viikkokilpailu

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän hallituksen työjärjestyksen (työjärjestys) 31.5.2006.

Lisätiedot

Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet. Tampereen kaupunki

Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet. Tampereen kaupunki Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet 1 Taustaa Kaupungin toimintamallin arvioinnin ja henkilöstön kanssa käsiteltyjen Kunta10 - työhyvinvointikyselyn tulosten pohjalta kaupungissa on havaittu

Lisätiedot

Asiakas voi varata Erottajan Kasinon käyttöönsä internet-osoitteessa

Asiakas voi varata Erottajan Kasinon käyttöönsä internet-osoitteessa EROTTAJAN KASINON YLEISET VARAUS- JA PERUUTUSEHDOT (VOIMASSA 1.8.2012 ALKAEN) 1. Soveltamisala Näitä Erottajan Kasinon yleisiä varaus- ja peruutusehtoja ( Yleiset Ehdot ) ja Erottajan Kasinon käyttösääntöjä

Lisätiedot

Käyttöehdot. 1. Käyttöehtojen tarkoitus ja soveltamisala

Käyttöehdot. 1. Käyttöehtojen tarkoitus ja soveltamisala 1.5.2016 Käyttöehdot 1. Käyttöehtojen tarkoitus ja soveltamisala 1.1 Näitä käyttöehtoja sovelletaan Palveluntarjoajan ja Edenred Finland Oy:n ( Edenred ) väliseen sopimukseen. Palveluntarjoaja voi näiden

Lisätiedot

TUTKIMUSALAN KANSAINVÄLINEN MARIE CURIE -HENKILÖSTÖVAIHTO-OHJELMA Useita rahoituksen saajia käsittävät hankkeet

TUTKIMUSALAN KANSAINVÄLINEN MARIE CURIE -HENKILÖSTÖVAIHTO-OHJELMA Useita rahoituksen saajia käsittävät hankkeet LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET TUTKIMUSALAN KANSAINVÄLINEN MARIE CURIE -HENKILÖSTÖVAIHTO-OHJELMA Useita rahoituksen saajia käsittävät hankkeet III.1 Määritelmät Tässä avustussopimuksessa sovelletaan II.1

Lisätiedot

toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä

toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Ohjeet toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä 1. Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet Näiden ohjeiden asema 1. Tämä

Lisätiedot

Europolin yhteisen valvontaviranomaisen lausunto (Lausunto 10/60) Europolin ilmoituksesta tietojen käsittelystä: rekrytointi- ja valintaprosessi

Europolin yhteisen valvontaviranomaisen lausunto (Lausunto 10/60) Europolin ilmoituksesta tietojen käsittelystä: rekrytointi- ja valintaprosessi EUROPOL JOINT SUPERVISORY BODY Europolin yhteisen valvontaviranomaisen lausunto (Lausunto 10/60) Europolin ilmoituksesta tietojen käsittelystä: rekrytointi- ja valintaprosessi Europolin yhteinen valvontaviranomainen

Lisätiedot

Tietoja EthicsPointista

Tietoja EthicsPointista Tietoja EthicsPointista Raportointi yleistä Raportoinnin turvallisuus ja luottamuksellisuus Vinkit ja parhaat käytännöt Tietoja EthicsPointista Mikä on EthicsPoint? EthicsPoint on kattava ja luottamuksellinen

Lisätiedot

Viranomainen, joka on vastuussa hallinnollisista tai oikeudellisista toimenpiteistä:

Viranomainen, joka on vastuussa hallinnollisista tai oikeudellisista toimenpiteistä: SÄÄNTÖJENVASTAISUUSILMOITUS Ohjelmakausi 2007-2013 Ilmoitus toimitetaan vain sähköpostitse osoitteeseen tovi@tem.fi. ILMOITUKSEN TUNNISTETIEDOT (työ- ja elinkeinoministeriö täyttää) Viitenumero Jäsenvaltion

Lisätiedot

Tämä on englanninkielisen asiakirjan käännös, jonka ainoana tarkoituksena on tehdä tekstin lukeminen sinulle helpommaksi.

Tämä on englanninkielisen asiakirjan käännös, jonka ainoana tarkoituksena on tehdä tekstin lukeminen sinulle helpommaksi. Tämä on englanninkielisen asiakirjan käännös, jonka ainoana tarkoituksena on tehdä tekstin lukeminen sinulle helpommaksi. Englanninkielinen alkuperäisteksi on määräävä, mitä tulee oikeuksiisi ja velvollisuuksiisi.

Lisätiedot

SÄHKÖPOSTIN KÄYTÖSTÄ SOSIAALIHUOLLOSSA

SÄHKÖPOSTIN KÄYTÖSTÄ SOSIAALIHUOLLOSSA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO SÄHKÖPOSTIN KÄYTÖSTÄ SOSIAALIHUOLLOSSA Päivitetty 15.09.2010 www.tietosuoja.fi 2 SÄHKÖPOSTIN KÄYTÖSTÄ SOSIAALIHUOLLOSSA Tämän ohjeen tarkoituksena on antaa suosituksia sähköpostin

Lisätiedot

Henkilöstöyksikön ohje 1.6.2011. Huomautus ja varoitus virka- ja työsuhteessa. mukaisesti työn suorittamisesta.

Henkilöstöyksikön ohje 1.6.2011. Huomautus ja varoitus virka- ja työsuhteessa. mukaisesti työn suorittamisesta. Henkilöstöyksikön ohje 1.6.2011 Huomautus ja varoitus virka- ja työsuhteessa Viranhaltijan on suoritettava virkasuhteeseen kuuluvat tehtävät asianmukaisesti ja viivytyksettä noudattaen asianomaisia säännöksiä

Lisätiedot

Suomen Cheerleadingliiton kurinpitomääräykset Hyväksytty liittohallituksessa

Suomen Cheerleadingliiton kurinpitomääräykset Hyväksytty liittohallituksessa Suomen Cheerleadingliiton kurinpitomääräykset Hyväksytty liittohallituksessa 16.06.2017 1 Soveltamisalaan kuuluvat henkilöt ja yhteisöt: Liiton kuripitomääräysten alaisia ovat: - liiton jäsenseurat - jäsenseurojen

Lisätiedot

eq-konsernin palkitsemisperiaatteet

eq-konsernin palkitsemisperiaatteet eq-konsernin palkitsemisperiaatteet Sisällys eq-konsernin palkitsemisperiaatteet... 3 1. Palkitsemista ohjaavat periaatteet ja tavoitteet... 3 2. Päätöksentekojärjestys... 3 3. Palkitsemisessa noudatettavat

Lisätiedot

Code of Conduct eettinen ohjeistus

Code of Conduct eettinen ohjeistus Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Media Oyj 2016 Sisällys 1. Almamedialaiset...1 2. Alma Media -konsernin edun ajaminen... 2 3. Yhteistyö ja kumppanuudet... 2 4. Asiakkaat... 3 5. Lakien, säädösten

Lisätiedot

Yksilöiden suojelua henkilötietojen käsittelyssä koskeva työryhmä

Yksilöiden suojelua henkilötietojen käsittelyssä koskeva työryhmä EUROOPAN KOMISSIO PÄÄOSASTO XV Sisämarkkinat ja rahoituspalvelut Tiedon vapaa liikkuvuus yhtiöoikeus ja rahoitustiedot Tiedon vapaa liikkuvuus, tietosuoja ja siihen liittyvät kansainväliset asiat DG XV

Lisätiedot

Lapsen oikeuksien sopimus/ Henkinen väkivalta Mirella Huttunen, Kotimaan vaikuttamistyön päällikkö

Lapsen oikeuksien sopimus/ Henkinen väkivalta Mirella Huttunen, Kotimaan vaikuttamistyön päällikkö Lapsen oikeuksien sopimus/ Henkinen väkivalta Mirella Huttunen, Kotimaan vaikuttamistyön päällikkö YK:n lapsen oikeuksien sopimus 19 artikla Sopimusvaltiot ryhtyvät kaikkiin asianmukaisiin lainsäädännöllisiin,

Lisätiedot

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (TyVM 3/2001 vp). Nyt koolla oleva eduskunta on hyväksynyt seuraavat

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (TyVM 3/2001 vp). Nyt koolla oleva eduskunta on hyväksynyt seuraavat Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä laiksi yksityisyyden suojasta työelämässä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 75/2000 vp). Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunta

Lisätiedot

MARKKINOIDEN VÄÄRINKÄYTTÖASETUS

MARKKINOIDEN VÄÄRINKÄYTTÖASETUS MARKKINOIDEN VÄÄRINKÄYTTÖASETUS YHTIÖN HALLINNON JÄSENEN NÄKÖKULMA Työeläkevakuuttajat TELA 23.8.2016 Lakiasiainjohtaja Leena Siirala Ilmarinen Hallintoelinten roolista TYÖELÄKEYHTIÖN HALLINTOJÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

EUROOPAN PARLAMENTTI Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 9.12.2014 2014/2155(INI) TARKISTUKSET 1-17 Monica Macovei (PE541.595v01-00) vuosikertomuksesta 2012 EU:n taloudellisten

Lisätiedot

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 17.2.2016 HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS :n (jäljempänä Yhtiö ) hallitus on hyväksynyt tämän työjärjestyksen osana konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmää. Työjärjestys ohjaa hallituksen työskentelyä ja täydentää

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 HYVINVOINTIALAN LIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja paikka Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. Liitto on Elinkeinoelämän

Lisätiedot

Uusi kuntalaki: Miten sähköisiä toimintatapoja edistetään? Katariina Huikko, lakimies Kuntalaki uudistuu seminaari Kuntatalo 3.6.

Uusi kuntalaki: Miten sähköisiä toimintatapoja edistetään? Katariina Huikko, lakimies Kuntalaki uudistuu seminaari Kuntatalo 3.6. Uusi kuntalaki: Miten sähköisiä toimintatapoja edistetään? Katariina Huikko, lakimies Kuntalaki uudistuu seminaari Kuntatalo 3.6.2014 Tavoitteena Ajasta ja paikasta riippumattoman päätöksenteon mahdollistaminen

Lisätiedot

Nämä käytännesäännöt on päivätty 21. joulukuuta 2010, ja niitä saatetaan päivittää ajoittain.

Nämä käytännesäännöt on päivätty 21. joulukuuta 2010, ja niitä saatetaan päivittää ajoittain. Johdanto perusperiaatteet ja sovellusala Takeda Pharmaceutical Company Limited ja kaikki sen tytäryhtiöt (yhdessä Takeda ) ovat vankasti sitoutuneetnoudattamaan kaikkia sovellettavia lakeja ja määräyksiä.

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. lokakuuta 2016 (OR. en) Hanke: asiakirjojen julkisuuteen sovellettava jäsenvaltioiden lainsäädäntö

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. lokakuuta 2016 (OR. en) Hanke: asiakirjojen julkisuuteen sovellettava jäsenvaltioiden lainsäädäntö Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. lokakuuta 2016 (OR. en) 13558/16 INF 185 API 107 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat Hanke: asiakirjojen julkisuuteen

Lisätiedot