Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan tiedotuslehti UUTISVILLA. Kuva: Erkki Nylamo 2001

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan tiedotuslehti UUTISVILLA. Kuva: Erkki Nylamo 2001"

Transkriptio

1 Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan tiedotuslehti UUTISVILLA Kuva: Erkki Nylamo 2001 TURUN YLIOPISTO Lääketieteellisen tiedekunnan kanslia Villa Medica Tiedotuslehti /2007

2 SISÄLTÖ PÄÄKIRJOITUS... 3 TIEDEKUNTANEUVOSTON PÄÄTÖKSIÄ Professorin virkojen täyttöön liittyvät asiat... 4 Dosentuureihin liittyvät asiat... 4 Muiden virkojen täyttöön liittyvät asiat... 5 Muut asiat... 5 Painatusluvan myöntäminen sekä vastaväittäjät ja kustokset... 5 Väitöskirjojen hyväksyminen... 5 Muut jatko-opinto-asiat... 6 Opintoasiat... 6 Virantäyttöasiat... 7 Turun yliopiston stipendit ja apurahat... 7 ILMOITUSASIAT... 8 Oppimateriaalin tuottajapalkinto Muutoksia lääketieteellisen tiedekunnan henkilökunnassa... 8 Lääketieteellinen tiedekunta suljettuna Tiedekunnan kanslian henkilökunta... 9 Lääketieteellisen tiedekunnan Turun yliopisto Tiedotuslehti UUTISVILLA Lääketieteellinen tiedekunta Digipaino 2007 Kiinamyllynkatu 13 Painos 525 kpl Turku Päätoimittaja: puh.(02) Hallintopäällikkö Risto Knuuti fax. (02) Toimittaja: Korkeakoulusihteeri Kaija Kangasjärvi 2

3 PÄÄKIRJOITUS Yleiset taidot näkyviin Lääketieteellisestä tiedekunnasta valmistuva akateeminen asiantuntija omaksuu peruskoulutuksen aikana alansa teoreettisten tietojen ja käytännön taitojen lisäksi myös ns. yleisiä eli koulutusalasta riippumattomia taitoja. Yleisiä taitoja opetetaan tai niitä syvennetään myös jatkokoulutuksen aikana ja harjaantuminen jatkuu vielä tämän jälkeenkin, mutta peruskoulutusvaiheessa luodaan pohja näille taidoille. Yleisten taitojen opetuksessa ei ole olemassa vain yhtä hyväksikoettua tapaa. Joidenkin taitojen opetukseen soveltuvat hyvin erilliskurssit (esim. kirjallinen viestintä), osa opitaan parhaiten integroituna asiasisällön oppimiseen (esim. tutkimustaidot) ja osa taas parhaiten liitettynä päivittäiseen työskentelyyn (esim. tiedonhankintataidot). Asiantuntijaksi kasvamisessa yleiset taidot ovat kuitenkin keskeisen tärkeitä, sillä ne helpottavat paitsi opiskelua ja oppimista, myös edistävät tulevaisuuden työelämävalmiuksien omaksumista. Lääkärin työssä, ja siksi myös lääkärikoulutuksessa, keskeistä on toimiva potilas-lääkäri-suhde. Siinä kulminoituvat lääkärin ammatillinen taito, kommunikaatiokyky ja empatia. Lääketieteellisen tietomäärän jatkuvasti kasvaessa ja lääkärin työhön kohdistuvien vaatimusten lisääntyessä on nähty tärkeäksi uudistaa lääketieteen peruskoulutuksen opinto-ohjelmia integroimalla koulutussisältöjä ja kehittämällä opetus- ja tukimekanismeja. Keskeisenä päämääränä tässä kehitystyössä on kouluttaa tiedollisesti ja taidollisesti päteviä ja samalla humaanisti ja laaja-alaisesti ajattelevia tulevaisuuden lääkäreitä, jotka myös tiedostaisivat yleisten taitojen hallinnan tärkeyden. Esimerkkejä lääketieteen ammattilaisten työssään tarvitsemista yleisistä taidoista ovat mm. oman työn ja ajankäytön hallinta, kommunikaatiotaidot, tiimityötaidot ja epävarmuuden sieto sekä eettisyys; kaikki taitoja, jotka tulee riittävästi huomioida jo lääkärikoulutuksen aikana (General Medical Council, UK: Tomorrow s doctors, 2003). Näitä taitoja käsitellään epäilemättä lääketieteen peruskoulutuksen aikana laajalti nykyisinkin, niitä ei vain ole tuotu riittävän selvästi esille. Pystyäksemme paremmin hahmottamaan yleisten taitojen osuutta ja merkitystä koulutuksessa, ne pitäisikin tuoda selvästi näkyväksi esim. opinto-oppaaseen. Lääketieteellisen koulutuksen tutkimus- ja kehittämisyksikkö (TUTKE) on selvittänyt tiedekunnan lääkäriopiskelijoille ja heidän opettajilleen osoitetulla kyselyllä näkemyksiä siitä, kuinka tärkeinä yleiset taidot nähdään lääkärin työn kannalta ja missä laajuudessa yleiset taidot huomioidaan nykyisessä opetussuunnitelmassa. Kyselyyn vastasi 556 lääketieteen opiskelijaa eri vuosikursseilta (vastausprosentti 70%) ja 100 opettajaa (66%). Opiskelijoiden ja opettajien arviot olivat useimpien taitojen kohdalla samansuuntaisia. Oman alan teoreettinen osaaminen koettiin hyvin tärkeäksi työelämässä, ja sitä arvioitiin myös opetetettavan riittävästi. Tyytyväisiä oltiin myös ryhmätyötaitojen kehittymiseen. Sen sijaan empaattisuutta ja ihmisen kohtaamisen taitoa kysyttäessä yli puolet opiskelijoista (66%) ja 48% opettajista on sitä mieltä, että tätä lääkärin työn kannalta merkittävää taitoa opetetaan yliopistossa liian vähän. Samansuuntaisia tuloksia saatiin epävarmuuden siedon, johtamistaidon, ajankäytön hallinnan ja työssä jaksamisen osalta. Tulokset löytyvät Medica-portaalista TUTKEn kansiosta: taidot 2007/. TUTKE kartoittaa tämän kesän ja syksyn kuluessa tarkemmin yleisten taitojen osuutta lääketieteen opetussuunnitelmatyössä. Myös yleisten taitojen työelämäulottuvuutta on ryhdytty selvittämään. Selvitysten pohjalta harkitaan toimenpidesuosituksia yleisten taitojen näkyvyyden ja merkityksen korostamiseksi tiedekunnan peruskoulutuksessa. Pekka Kääpä, prof. TUTKE 3

4 TIEDEKUNTANEUVOSTON PÄÄTÖKSIÄ Professorin virkojen täyttöön liittyvät asiat Esittelijä: Hallintopäällikkö Risto Knuuti, puh Tiedekuntaneuvosto totesi, että lukien avoimeksi tullut lääketieteellisen genetiikan professorin virka on edelleen tarpeellinen, päätti, että se ei ryhdy toimenpiteisiin viran opetusalan tai tehtäväpiirin muuttamiseksi tai täsmentämiseksi, päätti esittää virantäyttöselosteen kanslerin hyväksyttäväksi, sekä päätti esittää rehtorinvirastolle, että virka julistettaisiin haettavaksi ensi tilassa sen jälkeen, kun virantäyttöseloste on hyväksytty. Tiedekuntaneuvosto päätti esittää kanslerille, että dosentti Sakari Suominen nimitettäisiin kansanterveystieteen professorin määräaikaiseen virkasuhteeseen lukien siksi kunnes virka vakinaisesti täytetään, kuitenkin enintään asti. Tiedekuntaneuvosto päätti esittää kanslerille, että dosentti Timo Hurme nimitettäisiin lastenkirurgian osa-aikaisen professorin määräaikaiseen virkasuhteeseen Willy Serlon virkavapauden ajaksi Tiedekuntaneuvosto päätti valita asiantuntijoiksi arvioimaan dosentti Tommi Vasankarin kelpoisuutta terveysliikunnan professorin määräaikaiseen virkasuhteeseen professori Leo Niskasen Kuopiosta, varalla: professori Rainer Rauramaa Kuopiosta ja professori Kent Sahlinin Tukholmasta, varalla: professori Jens Bangsbo Kööpenhaminasta. Tiedekuntaneuvosto päätti, että ennen kuin päätös pannaan toimeen, dosentti Vasankarille varataan mahdollisuus esittää huomautuksensa asiantuntijaehdokkaiden suhteen. Mikäli hänellä ei ole huomauttamista, mainitut henkilöt on tällä päätöksellä valittu asiantuntijoiksi. Edelleen tiedekuntaneuvosto päätti, että asiantuntijoille saadaan määrätä enintään kahden kuukauden määräaika lausuntojensa antamista varten. Dosentuureihin liittyvät asiat Esittelijä: Hallintopäällikkö Risto Knuuti, puh Tiedekuntaneuvosto päätti vapauttaa dosentti Irma Holopaisen opetusnäytteen antamisesta lastenneurologian dosentuuria varten, totesi, että Holopainen täyttää säädetyt vaatimukset hakemaansa dosentuuriin, totesi hänen kiinnittämisensä yliopistoon opetuksen ja tutkimuksen kannalta tarkoituksenmukaiseksi sekä päätti esittää kanslerille, että Holopainen nimitettäisiin lastenneurologian dosentiksi Turun yliopistoon. Tiedekuntaneuvosto päätti pyytää professori Jyrki Kuikan ja professori Aapo Ahosen asiantuntijalausunnot FT Merja Haaparanta-Solinin tieteellisestä pätevyydestä kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen dosentiksi. Tiedekuntaneuvosto päätti pyytää professori Tuula Pirttilän ja professori Mauno Reunasen asiantuntijalausunnot LT Laura Airaksen tieteellisestä pätevyydestä neurologian dosentiksi. Tiedekuntaneuvosto päätti pyytää dosentti Marianne Anderssonin ja professori Folke Lagerlöfin asiantuntijalausunnot HLT Leo Tjäderhanen tieteellisistä ansioista kariologian ja endodontian dosentuuriin. Koska asiantuntijaehdokkaiden suostumista tehtävään ei ollut etukäteen varmistettu, tiedekuntaneuvosto valitsi molempien asiantuntijaehdokkaiden varahenkilöksi do- 4

5 sentti Helena Forssin. Tiedekuntaneuvosto päätti edelleen, että dosentuurin hakijaa ei vapauteta opetusnäytteen antamisesta. Muiden virkojen täyttöön liittyvät asiat Esittelijä: Hallintopäällikkö Risto Knuuti, puh Tiedekuntaneuvosto päätti lausuntonaan rehtorinvirastolle puoltaa kliinis-teoreettisen laitoksen esitystä, että avoinna oleva elektronimikroskopian assistentin virka julistettaisiin haettavaksi, kuitenkin siten, että virka julistettaisiin tässä vaiheessa haettavaksi vain kaksivuotiskaudeksi. Muut asiat Esittelijä: Hallintopäällikkö Risto Knuuti, puh Tiedekuntaneuvosto valitsi professori Pekka Hännisen tiedekunnan varadekaaniksi, jonka tehtäväalue on tila- ja infrastruktuuriasiat, toimikaudeksi Painatusluvan myöntäminen sekä vastaväittäjät ja kustokset Esittelijä: Korkeakoulusihteeri Outi Irjala, puh LL Marjatta Strandberg (LT-tutkinto): The role of transesophageal echocardiography in patients with ischemic stroke, transient ischemic attack, or atrial fibrallation. Vastaväittäjä: dosentti Kaj Groundstroem, Sisätautien klinikka, Kymenlaakson keskussairaala, kustos: professori Jaakko Hartiala. FM Saija Savolainen (FT-tutkinto): The role of estrogen receptor betan in the male lower urinary tract and prostate. Vastaväittäjä: dosentti Paula Martikainen, Laboratoriokeskus, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, kustos: professori Sari Mäkelä. Väitöskirjojen hyväksyminen Esittelijä: Korkeakoulusihteeri Outi Irjala, puh LL Marjaana Luukkaa (LT-tutkinto): Squamous Cell Carcinoma of the Oral Cavity, Oropharynx, and Hypopharynx: Treatment, Outcome, and Prognostic Factors With Special Reference to Matrix Metalloproteinase 13 and Prolyl Hydroxylase Domain Protein 2. LL Ville Paavilainen (LT-tutkinto): Epidemiological, clinical and histopathological study on basal cell carcinoma of the eyelid. 5

6 Muut jatko-opinto-asiat Esittelijä: Korkeakoulusihteeri Outi Irjala, puh Tiedekuntaneuvosto päätti hyväksyä LT-, HLT-, FT-tohtorin tutkintojen teoriaopintojen muuntokertoimeksi 2. Myös TtL-ja TtT-tutkintojen osalta päätös on esityksen mukainen sillä varauksella, että esityksen mukainen käytäntö on alalla yhtenäinen koko maassa. Hoitotieteen laitos varmistaa käytännön yhdenmukaisuuden.muutos otettaneen käyttöön alkaen. Opintoasiat Lääketieteen lisensiaatin tutkinto: Esittelijä: Opintopäällikkö Anita Toivola, puh Tiedekuntaneuvosto hyväksyi lääketieteen lisensiaatin tutkinnon opetussuunnitelmat lukuvuodelle lääketieteen perustutkinnon suunnittelutoimikunnan (TST) esityksen mukaisina pienin täsmennyksin. Tiedekuntaneuvosto hyväksyi lääketieteen lisensiaatin tutkinnon pysyväismääräysten, harjoitteluohjesäännön ja syventävien opintojen määräysten muutokset lukuvuodelle Tiedekuntaneuvosto hyväksyi hoitotieteen perusopintojen (25 ov) opetussuunnitelman avointa yliopisto-opetusta varten lukuvuodelle täydennyskoulutuskeskuksen esityksen mukaisesti kuitenkin muutettuna yhden oppikirjan osalta. Terveyden biotieteiden koulutusohjelma ja maisteriohjelma: Esittelijä: Korkeakoulusihteeri Heli Törmänen, p Tiedekuntaneuvosto hyväksyi terveyden biotieteiden koulutusohjelman ja maisteriohjelman opetussuunnitelmat lukuvuodelle Terveystieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinto: Esittelijä: Korkeakoulusihteeri Kaija Kangasjärvi, p Tiedekuntaneuvosto hyväksyi terveystieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen opetussuunnitelman lukuvuodelle sekä hyväksyi terveystieteiden koulutusalan pysyväis- ja siirtymävaiheen määräykset. Hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinto: Esittelijä: Suunnittelija Heli Vinkka-Puhakka, puh Tiedekuntaneuvosto hyväksyi hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinnon opetussuunnitelmat lukuvuodelle Tiedekuntaneuvosto hyväksyi hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinnon pysyväismääräykset lukuvuodelle

7 Virantäyttöasiat Esittelijä: Korkeakoulusihteeri Sanna-Mari Tammilaakso, puh Tiedekuntaneuvosto päätti vapauttaa Kaisu Pienihäkkisen oeptusnäyteen anatamisesta lehtorin viran täytön yhteydessä ja päätti esittää yliopiston rehtorille, että lehtorin virkaan (2674), tehtäväpiirinä sosiaalihammaslääketiede, nimitettäisiin HLT, EHL dosentti Kaisu Pienihäkkinen alkaen toistaiseksi. Turun yliopiston stipendit ja apurahat Tiedekuntaneuvoston päätöksiin perustuen Turun yliopiston stipendit ja apurahat päätetiin jakaa seuraavasti: Emil ja Blida Maunulan rahaston tuoton ( ) seuraaville hakijoille LT Tuomas Jartti FM Maritta Löytömäki FT Mikko Laukkanen FM Marika Karikoski FM Teijo Pellinen LL Riikka Riihonen FM Kaisa Koskinen Lydia Maria Julinin rahaston tuoton seuraaville hakijoille: Lääk.yo Jonni Knaapi LL Anna Arponen Ida Varpu Parten Syöpätutkimusrahaston tuoton (860 ) FM Anu Kalliolle Gerda ja Ella Saarisen rahaston tuoton (2 060 ) TtM Sirkku Rankiselle. Aili Salon rahaston tuoton (6 810 ) FM Maaria Kleemolalle (3 000 ) ja FK Anne Jokilammelle (3 810 ) Erkki ja Liisa Hurmeen rahaston tuoton (2 160 ) FM Karoliina Vuoriluodolle. Väinö Hakasen rahaston tuoton (1 320 ) FM Pekka Heikkiselle Elli Lausteen stipendirahaston tuoton (250 ) LK Laura Mustoselle esittää rehtorinvirastolle muiden rahastojen apurahat jaettaviksi stipenditoimikunnan esityksen mukaisesti. 7

8 ILMOITUSASIAT Oppimateriaalin tuottajapalkinto 2007 Tiedekunnan myöntämä Oppimateriaalin tuottajapalkinto jaettiin lääketieteellisen tiedekunnan publiikin yhteydessä VPK:n talolla Palkinto myönnettiin patologian oppiaineelle oppiaineessa kehitetylle mikroskooppiopetukselle, joka kuuluu keskeisenä opetuksena Terve ja sairas ihminen opintokokonaisuuteen. Patologian oppiaineessa mikroskooppiopetusta on viime vuosien aikana uudistettu perusteellisesti sekä opetuksen sisällön että opetusmenetelmien osalta. Nykyisessä muodossa mikroskooppiopetus käsittää kliinisiä potilastapauksia, joiden pohjalta opetus on muotoiltu ongelmakeskeiseksi, opiskelijalähtöisekseksi ja viimeisimpiä moderneja demonstraatiomenetelmiä soveltavaksi. Muutoksia lääketieteellisen tiedekunnan henkilökunnassa Korkeakoulusihteeri Outi Irjala on tiedekunnan tieteellisen jatkokoulutuksen esittelijä ja vastuussa väitöskirja-asioista. Puh. (02) (Työaika klo 8-12) Toimistosihteeri Sari Huttunen toimii hallintopäällikön sihteerinä ja hoitaa professorien ja dosenttien virantäyttöihin liittyvät toimistotyöt. Lisäksi hänellä on perusterveydenhuollon lisäkoulutus. Puh. (02) Toimistosihteeri Riitta Paju hoitaa jatkossa väitöskirja-asiat, jatkokoulutusopiskelijoiden neuvonnan, amanuenssitodistukset sekä matka-apurahat.puh. (02) Toimistosihteeri Katja Kirstilä hoitaa peruskoulutuksen opintoneuvonnan ja toimistotyöt sekä tutkintotodistukset. Puh. (02) Lääketieteellinen tiedekunta suljettuna Lääketieteellisen tiedekunnan kanslia Villa Medica on suljettuna henkilökunnan kesälomien takia. Tiedekunta toimii tavalliseen tapaan ennen ja jälkeen kesälomien. 8

9 Tiedekunnan kanslian henkilökunta Dekaani Tapani Rönnemaa, puh. Kliininen laitos (02) (ajanvaraukset (02) ) Varadekaani Olli Lassila, Kliinis-teoreettinen laitos, puh (02) Varadekaani Markku Koulu, Biolääketieteen laitos, puh (02) Varadekaani Pekka Hänninen, Biolääketieteen laitos, puh.(02) Hallintopäällikkö Risto Knuuti puh. (02) Tiedekunnan kanslian esimies Tiedekunnan yleis- ja taloushallintoasioiden esittelijä Professorien ja dosenttien virantäyttöasioiden esittelijä Korkeakoulusihteeri Sanna-Mari Tammilaakso puh. (02) Tiedekunnan, kliinisen laitoksen, kliinis-teoreettisen laitoksen ja hammaslääketieteen laitoksen esittelijä Erikoishammaslääkärikoulutuksen esittelijä Hallintopäällikön sijainen Opintopäällikkö Anita Toivola puh. (02) Tiedekunnan perustutkintokoulutuksen ja opiskelijavalinnan esittelijä. Lääketieteen perustutkintokoulutus Terveystieteiden kandidaatin-/maisterikoulutus Publiikit/lääkärinvalatilaisuudet Korkeakoulusihteeri Soile Salonen puh. (02) Tiedekunnan erikoislääkärikoulutuksen esittelijä. PGS-johtoryhmän sekä sen alaisuudessa toimivien työryhmien sihteeri. Erikoislääkärin tutkinnon lisäkoulutusohjelmat. Jatkokoulusta koskevien stipendien ja matkakulukorvausten esittelijä Korkeakoulusihteeri Outi Irjala puh. (02) (Työaika klo 8-12) Tiedekunnan tieteellisen jatkokoulutuksen esittelijä Väitöskirja-asiat Korkeakoulusihteeri Heli Törmänen puh. (02) Tiedekunnan ja biolääketieteen laitoksen esittelijä Terveyden biotieteiden koulutusohjelma Korkeakoulusihteeri Kaija Kangasjärvi sposti: puh. (02) Tiedekunnan ja hoitotieteen laitoksen esittelijä Kansainväliset asiat Tiedekunnan englanninkieliset www-sivut Tiedekunnan tiedotuslehden toimitus PR- ja tiedotustoimintaan liittyvät asiat Suunnittelija Anna-Liisa Koivisto Puh. (02) GSM Muuntokoulutus Toimistosihteeri Päivi Aalto puh. (02) Biolääketieteen ja kliinis-teoreettisen laitoksen toimistotehtävät Toimistosihteeri Raija Ahokas puh. (02) Sivuaineopinnot Peruskoulutuksen toimistotehtäviä Kiinamyllyn viikkokalenteri Tiedekunnan WWW-sivujen päivitys Toimistosihteeri Sari Huttunen puh. (02) Hallintopäällikön sihteeri Professorien ja dosenttien virantäyttöihin liittyvät toimistotyöt Perusterveydenhuollon lisäkoulutus Toimistosihteeri Anne-Mari Johansson puh. (02) PGS:n kurssi- ja talousasiat Toimistosihteeri Katja Kirstilä puh. (02) Peruskoulutuksen opintoneuvonta ja toimistotyöt Tutkintotodistukset Toimistosihteeri Laina Kotikivi puh. (02) Tiedekunnan yleiset toimistotyöt Osastosihteeri Pirjo Nironen puh. (02) Kliinisen laitoksen toimistotyöt Toimistosihteeri Riitta Paju puh. (02) Väitöskirja-asiat Jatkokoulutusopiskelijoiden neuvonta amanuenssitodistukset, matka-apurahat Toimistosihteeri Hanna Virtanen sposti: puh. (02) Tiedekunnan laskut ja määräraha seuranta Projektisihteeri/ projektikoordinaattori Johanna Laine Puh. (02) Muuntokoulutus Projektisihteeri Erika Österholm Puh. (02) Muuntokoulutus Henkilökunnan sähköpostiosoitteet: 9

Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan tiedotuslehti UUTISVILLA. Kuva: Erkki Nylamo 2001

Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan tiedotuslehti UUTISVILLA. Kuva: Erkki Nylamo 2001 Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan tiedotuslehti UUTISVILLA Kuva: Erkki Nylamo 2001 TURUN YLIOPISTO Lääketieteellisen tiedekunnan kanslia Villa Medica Tiedotuslehti 30.11.2007 13/2007 SISÄLTÖ

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTO OPINTO-OPAS HAMMASLÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA

TURUN YLIOPISTO OPINTO-OPAS HAMMASLÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA TURUN YLIOPISTO OPINTO-OPAS 2009 2010 HAMMASLÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA Turun yliopisto SISÄLLYSLUETTELO Hammaslääketieteen lisensiaatin koulutusohjelmaan hyväksytyille...

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA n:o 9 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Nieminen, puh. 2003 Tiedekuntaneuvosto Rantakari, puh. 2004 Aika: tiistaina 9.11.2004, klo 9.15 Paikka: kokoushuone L-314

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN 205 KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN KANSLIAN JA LAITOSTEN YHTEYSTIEDOT Tiedekunnan kanslia 33014 Tampereen yliopisto Käyntiosoite: Ratapihankatu 55 Yliopiston vaihde, puh. (03) 355 111 Telefax (03) 3551

Lisätiedot

Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkö- ja tietotekniikan osasto Tuotantotalouden osasto Linnanmaa

Lisätiedot

1. Johdanto. Johdanto. 1.1. Oppaan sisältö

1. Johdanto. Johdanto. 1.1. Oppaan sisältö Johdanto 5 1. Johdanto Teknillisen tiedekunnan opinto-opas on tarkoitettu opiskelijan ja opettajan käsikirjaksi. Tiedekunnan opinto-oppaan lisäksi muita tärkeitä oppaita ovat Vaasan yliopiston yleisopas,

Lisätiedot

Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkötekniikan osasto Tietotekniikan osasto Tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

HALLITUS. Aihe HALLITUKSEN KOKOUS nro 3/2009. Aika Tiistai 15.12.2009 kello 9.15. Paikka Hallituksen kokoushuone HR 144

HALLITUS. Aihe HALLITUKSEN KOKOUS nro 3/2009. Aika Tiistai 15.12.2009 kello 9.15. Paikka Hallituksen kokoushuone HR 144 HALLITUS Aihe HALLITUKSEN KOKOUS nro 3/2009 Aika Tiistai 15.12.2009 kello 9.15 Paikka Hallituksen kokoushuone HR 144 Asialistat Hallintojohtaja A 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus A 14 Vararehtoreiden

Lisätiedot

Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Teknillinen tiedekunta Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkötekniikan osasto Tietotekniikan osasto Tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 ISSN 0782-9302 Toimitus: Heikki Kuoppala Kannen suunnittelu: Oulun yliopisto, Viestintäpalvelut Koulutusohjelmakohtaiset tekstin toimittajat / koostajat:

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTO OPINTO-OPAS ERIKOISLÄÄKÄRIN TUTKINTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA

TURUN YLIOPISTO OPINTO-OPAS ERIKOISLÄÄKÄRIN TUTKINTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA TURUN YLIOPISTO OPINTO-OPAS 2011 2013 ERIKOISLÄÄKÄRIN TUTKINTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA Sisällysluettelo 1. ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUSTA KOSKEVAT ASETUKSET... 5 2. OPINTO-OIKEUDEN MYÖNTÄMINEN...5 3. HALLINTO

Lisätiedot

Lapin yliopisto taiteiden tiedekunta

Lapin yliopisto taiteiden tiedekunta Lapin yliopisto taiteiden tiedekunta Taiteiden tiedekunta Yliopistonkatu 8 PL 122 96101 Rovaniemi Puhelin (016) 341 341 (vaihde) Lapin yliopisto taiteiden tiedekunta vastaava toimittaja taitto paino Maija-Sisko

Lisätiedot

Liikunnan ja terveyden uralla

Liikunnan ja terveyden uralla Pauli Vuolle Liikunnan ja terveyden uralla vuosina 1984 2008 valmistuneiden liikunta- ja terveystieteiden maistereiden sekä työelämässä toimivien liikunnanohjaajien (AMK) urakehitys 1 Pauli Vuolle Liikunnan

Lisätiedot

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto Lääketieteen lisensiaatin tutkinto Lääketieteen lisensiaatin tutkinto on paitsi akateeminen myös selkeästi ammattiin johtava tutkinto. Suurin osa opinnoista on kaikille yhteistä ja pakollista. Ensimmäisten

Lisätiedot

Lääkärien kokemukset näyttöön perustuvan lääketieteen opetuksen riittävyydestä peruskoulutuksessa

Lääkärien kokemukset näyttöön perustuvan lääketieteen opetuksen riittävyydestä peruskoulutuksessa Terveydenhuoltotutkimus tieteessä Pentti Nieminen FT, dosentti, lehtori Oulun yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta, tietoteknologian ryhmä pentti.nieminen@oulu.fi Harri Silvola LL, erikoistuva lääkäri

Lisätiedot

Vaasan opetusterveyskeskus

Vaasan opetusterveyskeskus VAASAN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Vaasan opetusterveyskeskus Hankesuunnitelma Raimo Isoaho, Birgitta Majors & Markku Sirviö 2012-2014 Vaasan opetusterveyskeskuksen hankesuunnitelma 1. JOHDANTO

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 4/2014 1

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 4/2014 1 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 4/2014 1 17.03.2014 Aika 17.03.2014, 13:00-14:40 Paikka AU300 Joensuun kampus; Sn3097 Kuopion kampus Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Siiskonen Harri puheenjohtaja 1-24

Lisätiedot

KORKEAKOULUOPISKELIJAN MONET MAHDOLLISUUDET

KORKEAKOULUOPISKELIJAN MONET MAHDOLLISUUDET Tuula Peura - Ulla Kekäläinen KORKEAKOULUOPISKELIJAN MONET MAHDOLLISUUDET Joustava opintoketju Pohjois-Savossa -hankkeen loppuraportti 1 Savonia-ammattikorkeakoulu Julkaisutoiminta PL 6 (Microkatu 1 D)

Lisätiedot

OPISKELIJAEDUSTAJAN OPAS. Turun yliopiston kauppakorkeakoulun hallinnon opiskelijaedustajille ja TuKY:n toimijoille

OPISKELIJAEDUSTAJAN OPAS. Turun yliopiston kauppakorkeakoulun hallinnon opiskelijaedustajille ja TuKY:n toimijoille OPISKELIJAEDUSTAJAN OPAS Turun yliopiston kauppakorkeakoulun hallinnon opiskelijaedustajille ja TuKY:n toimijoille 2 Sisällys 1 ALKUSANAT... 4 Kokemuksia opiskelijaedustamisesta... 5 Opiskelijaedustajan

Lisätiedot

viesti KIPU No 1 Maaliskuu 2007 Kipu ja koulutus Syöpäpotilaiden oirekartoitus Draamaleikkiä ja Peiliterapiaa

viesti KIPU No 1 Maaliskuu 2007 Kipu ja koulutus Syöpäpotilaiden oirekartoitus Draamaleikkiä ja Peiliterapiaa KIPU viesti No 1 Maaliskuu 2007 S U O M E N K I V U N T U T K I M U S Y H D I S T Y K S E N J Ä S E N L E H T I Kipu ja koulutus Syöpäpotilaiden oirekartoitus Draamaleikkiä ja Peiliterapiaa KIPUviesti

Lisätiedot

LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS OPINTO-OPAS 2013-2015

LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS OPINTO-OPAS 2013-2015 1 LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS OPINTO-OPAS 2013-2015 2 Sisällys ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUKSEN PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET... 5 1. HALLINTO JA PÄÄTÖKSENTEKO... 5 2. OPINTO-OIKEUDEN MYÖNTÄMINEN

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO INFORMAATIOVERKOSTOJEN KOULUTUSOHJELMA

SISÄLLYSLUETTELO INFORMAATIOVERKOSTOJEN KOULUTUSOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO 1 TEKNILLINEN KORKEAKOULU...1 1.1 Tehtävät...1 1.2 Yksiköt...2 1.3 Hallinto...2 2 TIETOTEKNIIKAN OSASTO...4 3 AUTOMAATIO- JA SYSTEEMITEKNIIKAN OSASTO...7 4 TUOTANTOTALOUDEN OSASTO...9

Lisätiedot

LIITE: Koosteet vuoden opettaja ja vuoden opintojakso -esityksistä 2014

LIITE: Koosteet vuoden opettaja ja vuoden opintojakso -esityksistä 2014 LIITE: Koosteet vuoden opettaja ja vuoden opintojakso -esityksistä 2014 Turun yliopiston vuoden opettaja 2014 NIMI TITTELI JA OPPIAINE EHDOTTAJAT HENKILÖKUNNAN PUOLESTA EHDOTTAJAT OPISKELIJOIDEN PUOLESTA

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 5/2015 1. Educa-rakennuksen neuvotteluhuone E204/SOKL A130 (videoneuvottelu)

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 5/2015 1. Educa-rakennuksen neuvotteluhuone E204/SOKL A130 (videoneuvottelu) Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 5/2015 1 20.05.2015 Aika 20.05.2015, 10:15-12:11 Paikka Educa-rakennuksen neuvotteluhuone E204/SOKL A130 (videoneuvottelu) Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Väisänen Pertti

Lisätiedot

Projektit hallinnassa? Kartoitus projektinhallinnan opetuksesta Tampereen yliopistossa

Projektit hallinnassa? Kartoitus projektinhallinnan opetuksesta Tampereen yliopistossa Projektit hallinnassa? Kartoitus projektinhallinnan opetuksesta Tampereen yliopistossa Tampereen yliopisto YHTIS-projekti Toimittanut Hanna Järvinen Syksy 2004 1 Sisällys 1 Johdanto...2 2 Projektinhallinnan

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 3/2015 1 (19)

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 3/2015 1 (19) Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 3/2015 1 (19) 24.03.2015 Aika 24.03.2015, 14:04-14:50 Paikka Joensuu M302 ja Kuopio ME201 Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Peltola Heli professori, jäsen 1-16 Friberg

Lisätiedot

KULTTUURITUOTANNON JA

KULTTUURITUOTANNON JA TURUN YLIOPISTO HUMANISTINEN TIEDEKUNTA KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMA OPINTO-OPAS 2010 2011 Julkaisija: TURUN YLIOPISTO Toimittaja: Maija Santikko Sivunvalmistus ja taitto:

Lisätiedot

Opinto-opas 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-as 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkö- ja tietotekniikan osasto Tuotantotalouden osasto Linnanmaa

Lisätiedot

Terveydenhuollon osastonhoitajan työn sisältö tällä hetkellä ja tulevaisuudessa

Terveydenhuollon osastonhoitajan työn sisältö tällä hetkellä ja tulevaisuudessa HELSINGIN YLIOPISTO Yleislääketieteen ja perusterveydenhuollon osasto Arja Narinen Terveydenhuollon osastonhoitajan työn sisältö tällä hetkellä ja tulevaisuudessa tutkimus perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon

Lisätiedot

opinto-opas 2014-2015 Oulun yliopisto kauppakorkeakoulu

opinto-opas 2014-2015 Oulun yliopisto kauppakorkeakoulu opinto-opas 2014-2015 Oulun yliopisto kauppakorkeakoulu Toimittajat: Vuokko Iinatti ja Merja Inget Kannen suunnittelu: Petri Ovaskainen ISSN: 1457-8506 Juvenes Print - Suomen Yliopistopaino Oy Oulu 2014

Lisätiedot