JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO. Jyväskylän yliopiston sähköpostiosoitepolitiikka. Hyväksytty tietohallinnon johtoryhmässä (pöytäkirja 11/2007)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO. Jyväskylän yliopiston sähköpostiosoitepolitiikka. Hyväksytty tietohallinnon johtoryhmässä 11.9.2007 (pöytäkirja 11/2007)"

Transkriptio

1 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Jyväskylän yliopiston sähköpostiosoitepolitiikka Hyväksytty tietohallinnon johtoryhmässä (pöytäkirja 11/2007) Periaatteet: 1. Kaikki nykyisin käytössä olevat osoitteet toimivat jatkossakin viestien vastaanotossa myöhemmin lueteltuja poikkeuksia lukuun ottamatta. 2. Jokaiselle yliopistoyhteisön jäsenelle (henkilökunta, opiskelijat ja näihin rinnastettavat) luodaan pysyvä osoite, joka on muotoa (tai vaihtoehtoisesti käyttäjän näin halutessa Etunimi ja sukunimi johdetaan yliopiston rekistereissä olevista virallisista henkilötiedoista yhdenmukaisin translitterointisäännöin (skandinaaviset ja muut erikoiskirjaimet korvaten). Käyttäjä voi valita, mitä etunimistä käytetään. Tarkentimen käyttäjä voi valita käytettävissä olevasta koodiavaruudesta niin, että syntyvä tunnus ei ole ristiriidassa aiemmin luotujen osoitteiden kanssa. a. Pysyvän osoitteen rinnalle voidaan tarvittaessa luoda muotoa olevia aliaksia, jos tämä katsotaan viestinnällisesti tarkoituksenmukaiseksi. b. Chydenius Instituutissa voidaan osoitteen rinnalla osoitetta. c. Hallintovirasto voi antaa yliopistoon läheisesti liittyvälle sidosryhmälle luvan käyttää muotoisia osoitteita. Domain tarkentimen tulee erottaa sidosryhmä yliopiston yksiköistä ja sen käyttö on sidosryhmien osalta pakollista. 3. Muotoa olevat aliakset toimivat vastaanotettaville sähköposteille niin kauan, kun ne ovat Postiosoite: Puhelin: PL 35 *(014) Y-tunnus Jyväskylän yliopisto Telefax: (014)

2 2(6) yksikäsitteisiä. Mikäli alias ei ole yksikäsitteinen, vastaanotettavat viestit palautetaan lähettäjälle kehotuksella tarkentaa osoitetta yliopiston hakupalvelujen avulla. Aliaksen rikkoutuessa (kaiman tullessa yliopistoon) käyttäjiä informoidaan tilanteesta välittömästi. a. Kuten 2a. 4. Yliopisto julkistaa ulospäin vain käyttäjän preferoimaa kohdan 2/2a tai 3/3a mukaista osoitetta. Tämä koskee niin yhteystietoja, osoitehakuja kuin sähköpostiohjelmistojen luomaa lähettäjäinformaatiotakin. 5. Käyttäjä voi halutessaan kommunikoida muotoista osoitettaan viestien allekirjoitusosiossa ja henkilökohtaisilla www sivuillaan. tyyppisien osoitteiden kommunikoinnissa tulee pidättäytyä yliopiston vahvistamiin domain nimiin. Jos käyttäjä kommunikoi myös yksityisiä sähköpostiosoitteitaan yliopiston sähköpostissa tai www sivuilla, hänen tulee ilmaista selvästi, että kyseessä on yksityinen, ei virkatehtäviin liittyvä, osoite. 6. Nykyisin käytössä oleva osoite voi lakata toimimasta seuraavissa tapauksissa: a. lakkaa toimimasta, jos etunimi.sukunimi lakkaa olemasta yksikäsitteinen yliopiston tasolla. b. lakkaa toimimasta, jos se ei ole yksikäsitteinen ja sen jälkeen muodostettu lakkaa toimimasta myös, jos etunimi.sukunimi lakkaa olemasta yksikäsitteinen yliopiston tasolla. Ennen muodostetut tunnukset voivat jäädä toimimaan viestien vastaanotossa, mutta kaikkia asianomaisia etu.sukunimi kaimoja tulee tiedottaa asiasta. c. lakkaa, jos se muodostaa konfliktin muotoisen osoitteen kanssa. (Koskee lähinnä yksiköiden omissa sp järjestelmissä olleita tunnuksia). d. Käyttäjän pyynnöstä tai domain tarkentimeen liittyvän säännön perusteella voidaan poistaa tarkentimella varustettu osoite.

3 3(6) 7. Siirtymäaikataulu a. Nykyisin voimassaolevat etunimi.sukunimi muotoiset aliakset kartoitetaan ja tunnistetaan rikkoutuvat osoitteet. Osoitteiden haltijoita informoidaan etukäteen. b. Uusien aliasten luominen tehdään jokaista käyttäjää kuullen/informoiden syksyn 2007 aikana ja aktivoidaan testikäyttöön. c. aliakset aktivoidaan kattavasti 3 kk sen jälkeen, kun kohta b on viety läpi. Muutoksesta tiedotetaan laajemmin tässä vaiheessa. d. Aliasten aktivoinnin jälkeen ilmoitetaan päivämäärä (vähintään kolmen kuukauden päähän), jolloin muiden kuin etunimi.[tarkennin].sukunimi osoitteiden välittäminen lähtevän sähköpostin mukana lakkaa. Ennen tuota määräpäivää käyttäjien tulee vaihtaa osoitteensa yliopiston ulkopuolisilla sähköpostilistoilla ja muissa vastaavissa palveluissa sekä oman sähköpostiohjelmansa asetuksissa. Perustelut: 1. Yliopistollisessa ympäristössä sähköpostiosoitteiden pysyvyys on korostetun tarpeellista (julkaisut, pitkäkestoinen kv. yhteistyö). 2. Tarvitaan ensisijaisesti pysyvästi yksikäsitteinen osoite, joka on kohtuullisen helposti yhdistettävissä haltijaansa. Tarkentimena käytetään ensisijaisesti toisen etunimen alkukirjainta (tai toisen ja kolmannen käyttäjän näin halutessa). Ristiriitatilanteet ratkaistaan lisäämällä tarvittaessa järjestysnumero tarkentimeen. Ts. tarkentimet ovat muotoa.a.,.a1., jne tai.a.b., jne. Tarvittaessa osoite on voitava yhdistää myös organisaatioyksikköön tai statukseen (laitos domain tai student tunniste), jolla on kuitenkin vain puhtaasti viestinnällinen funktio. Lisätunniste ei erottele etunimi.sukunimiavaruuksia toisistaan, koska tämä johtaisi konflikteihin yksikön tai statuksen vaihtuessa. Esimerkkejä sidosryhmistä, joissa laitosdomainin käyttö on perusteltua, ovat normaalikoulu, Uniservices ja mahdollinen alumnipalvelu. 3. Etunimi.sukunimi muotoiset osoitteet ovat vakiintuneet oletusarvoisiksi osoitemuodoiksi. Niiden käyttö ei kuitenkaan saa vaarantaa viestisalaisuutta. Tällä hetkellä JY:n

4 4(6) osoiteavaruudessa etunimi.sukunimi tunnus on yksikäsitteinen noin 94% tapauksista ja noin 6% käyttäjistä tunnus voidaan assosioida useampaan käyttäjään. 4. Viestinnällisen kuvan yhtenäistämiseksi ja monenkirjavien osoitevarianttien jakelun vähentämiseksi systemaattisesti jaettavien osoitteiden muotoa on tarpeen harmonisoida. Käyttäjä voi valita, jaetaanko yksikäsitteistä muotoa vai mahdollisesti myöhemmin rikkoutuvaa mutta käyttäjälle yksinkertaisempaa muotoa. 5. Monissa tapauksissa käyttäjätunnus toimii haltijansa akronyyminä ja identiteetin osana eikä sen käytöstä ole tarpeen täysin luopua. 6. Osoitteiden tulee olla yksikäsitteisiä. Vanhentuneita, pelkkiä roskaposteja kerääviä, tunnuksia on voitava tarpeen mukaan poistaa. Domain tarkentimia käyttöön otettaessa voidaan sopia säännöistä, joiden mukaan tarkentimellinen osoite on voimassa, jos halutaan, että tarkennin esim. viestii tietystä stauksesta tai sijoittumisesta organisaatioon. 7. Muutoksille, niistä tiedottamiselle ja niihin varautumiselle on syytä varata riittävästi aikaa vaikka tekninen muutostyö olisikin varsin suoraviivaista. Jyväskylän yliopiston yksikkö, rooli ja asiointiosoitteiden politiikka Hyväksytty tietohallinnon johtoryhmässä (pöytäkirja 11/2007) Periaatteet: 1. Hallintovirasto vahvistaa jokaiselle yksikölle, yksikön esityksestä, vähintään yhden yksikkökohtaisen tunnisteen. Vahvistettavien tunnisteiden tulee kommunikoida yhteys yksikköön sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Tunnisteet eivät saa olla ristiriidassa jo käytössä olevien domain nimien ja vastaavien kanssa. 2.Kaikki yksikköön viittaavat rooli ja asiointiosoitteet ovat muotoa missä yksikko on (mikä tahansa) yksikölle kohdassa 1 vahvistettu tunniste. 3. Hallintovirasto vahvistaa yliopistolle ja sen jokaiselle yksikölle yleisen asiointi ja yhteydenotto osoitteen. Yleiseen asiointiosoitteeseen saapuneet viestit arkistoidaan. Jokainen

5 5(6) yksikkö vahvistaa työjärjestyksen yleiseen asiointiosoitteeseen saapuneiden viestien käsittelylle ja tiedottaa sähköpostin ylläpitäjää työjärjestyksestä ja siihen tulevista muutoksista. 4. Hallintovirasto vahvistaa yliopiston keskeisille ulkoisille ja sisäisille toiminnoille yhtenäiset rooli/asiointinimet, tarpeen mukaan sekä suomeksi että englanniksi. Jokaisen rooli/asiointinimen osalta vahvistetaan erikseen viestien arkistointi ja käsittelyperiaatteet sekä yksikkökohtaiset työjärjestykset. 5. Edellisten lisäksi hallintovirasto voi vahvistaa yksikön pyynnöstä muita rooli ja asiointiosoitteita. Tarvittaessa yksikölle voidaan varata oma nimiavaruus, jonka sisällä se voi itsenäisesti hallinnoida tarvitsemiaan asiointiosoitteita. Näiden osalta yksikön tulee vahvistaa arkistointiperiaatteet ja työjärjestykset. 6. Arkistointi ja käsittelyperiaatteita ja työjärjestyksiä vahvistettaessa tulee huomioida seuraavat asiat. a. Arkistointiajan tulee olla riittävän pitkä, jotta vireillä olevien asioiden historiaa voi tarvittaessa seurata. b. Arkistojen tulee olla tarvittaessa kulloinkin roolia/tehtävää hoitavan henkilö luettavissa. c. Asiointiosoitteisiin tulleisiin viesteihin annetut vastaukset tulee arkistoida vastaavalla tavalla kuin alkuperäiset viestit. d. Työjärjestyksellä on huolehdittava, että asiointiosoitteisiin tulleisiin viesteihin voidaan reagoida ilman kohtuutonta viivettä. Perusteita 1. Tunnisteille tarvitaan keskitetty vahvistusmenettely päällekkäisyyksien eliminoimiseksi. Vahvistetuilla tunnisteilla vähennetään tahatonta ylimääräisten varianttien generointia. Jos selkeää kaikissa tilanteissa toimivaa tunnistetta ei löydy, on vahvistettava useampia (kotimainen, kansainvälinen, mahdollinen lyhenne/akronyymi). 2. Yksikkö ja toiminto on syytä erottaa selkeästi, jotta rakenne on helpompi mieltää ja muistaa.

6 6(6) 3. Yhtenäiset osoitteet selkeyttävät viestintää. Yleistä asiointiosoitetta voi kommunikoida virallisena yhteydenottokanavana. Tällöin sen käsittelysäännöt on laadittava vastaavalla pieteetillä. Käsittelysäännöistä päättämisen ja niiden toimeenpanon työnjako on syytä pitää selkeänä. 4. Yksiköille yhteisiä tai muuten laajasti esiintyviä rooleja ja toimintoja varten on syytä ylläpitää yhteistä terminologiaa. Esimerkkejä kaikille yksiköille yhteisistä ovat mm. johtaja, talousasiat, henkilöstöasiat, myös mm. opintoasiat on syytä kanonisoida yliopiston tasolla. Eri rooleissa ja toiminnoissa yhteydenottojen luonne ja samanaikaisesti toimivien henkilöiden määrä vaihtelevat, joten työjärjestykset ja säännöt tulee vahvistaa tapauskohtaisesti. Tulee myös muistaa, että asian käsittelijä ei välttämättä kuulu yksikköön, johon osoite viittaa (vrt. tiedekunnan yhteinen palvelukeskus, joka hoitaa yksiköiden talousasioita). 5. Keskitettyä vahvistamista tarvitaan hallinnoimaan rajallista nimiavaruutta ja vähentämään tarpeetonta kirjavuutta. Erilaisten ryhmien ja kolleegioiden sähköpostilistat voidaan sisällyttää tähän osioon. Näidenkin osalta on selkeästi vahvistettava listojen tietojen ylläpitovastuut. Omia nimiavaruuksia voidaan antaa mm. erilaisille järjestelmille ja niihin liittyville sähköpostiosoitteille, kuten Korppi

Sähköpostisäännöt lyhyesti

Sähköpostisäännöt lyhyesti Sähköpostisäännöt lyhyesti Sähköpostin käyttäjällä on yksi tai useampia rooleja Esimerkiksi henkilökuntaa ja opiskelijoita koskevat säännöt ovat osittain erilaiset. Kaikkia sääntöjä on noudatettava Käytä

Lisätiedot

Sähköpostisäännöt lyhyesti

Sähköpostisäännöt lyhyesti Sähköpostisäännöt lyhyesti Sähköpostin käyttäjällä on yksi tai useampia rooleja esimerkiksi henkilökuntaa ja opiskelijoita koskevat säännöt ovat osittain erilaiset. Kaikkia sääntöjä on noudatettava käytä

Lisätiedot

SÄHKÖPOSTIN KÄSITTELYSÄÄNNÖT

SÄHKÖPOSTIN KÄSITTELYSÄÄNNÖT Sähköpostin käsittelysäännöt ovat osa Humanistisen ammattikorkeakoulun tietohallinnon laatimaa säännöstöä. Nämä säännöt koskevat Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijoita, henkilökuntaa ja kaikkia

Lisätiedot

Mitä tulikaan sovittua? Yksityisyydensuoja internetpalveluiden sopimuksissa

Mitä tulikaan sovittua? Yksityisyydensuoja internetpalveluiden sopimuksissa Mitä tulikaan sovittua? Yksityisyydensuoja internetpalveluiden sopimuksissa 28.10.2014 Sisällysluettelo 1 Taustaa... 3 1.1 Internetin palveluista... 3 1.2 Sopimuksen syntyminen... 3 1.3 Internetpalvelusopimuksen

Lisätiedot

TUNNISTAMINEN JULKISHALLINNON VERKKOPALVELUISSA

TUNNISTAMINEN JULKISHALLINNON VERKKOPALVELUISSA TUNNISTAMINEN JULKISHALLINNON VERKKOPALVELUISSA 12/2006 VALTIONHALLINNON TIETOTURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄ Pääotsikko/luku TUNNISTAMINEN JULKISHALLINNON VERKKOPALVELUISSA 12/2006 VALTIOVARAINMINISTERIÖ HALLINNON

Lisätiedot

FORSSAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJEET

FORSSAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJEET FORSSAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJEET Sisältö 1. Viestintäohjeen tavoitteet 2. Strategiset lähtökohdat 2.1 Viestinnän tavoitteet 2.2 Forssan visio 2025 2.3 Forssan viestinnän visio 2.4 Viestinnän strategiset

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKIKONSERNIN VIESTINTÄOHJE

SASTAMALAN KAUPUNKIKONSERNIN VIESTINTÄOHJE SASTAMALAN KAUPUNKIKONSERNIN VIESTINTÄOHJE 1. Johdanto 2. Kunta ja konserni 3. Viestinnän lähtökohdat 3.1 Sastamalan kaupungin strategia 3.2 Viestintää ohjaava lainsäädäntö ja suositukset 3.3 Viestinnän

Lisätiedot

JHS 159 ISO OID-yksilöintitunnuksen soveltaminen julkishallinnossa

JHS 159 ISO OID-yksilöintitunnuksen soveltaminen julkishallinnossa JHS 159 ISO OID-yksilöintitunnuksen soveltaminen julkishallinnossa Versio: 1.1 5.10.2012 Julkaistu: 17.6.2010 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 JOHDANTO 3 2 SOVELTAMISALA 3 3 TERMIT JA MÄÄRITELMÄT

Lisätiedot

SÄHKÖISEN ASIOINNIN JA DEMOKRATIAN VAUHDITTAMISOHJELMA Asiakirjahallinnon vaatimusten katselmointi

SÄHKÖISEN ASIOINNIN JA DEMOKRATIAN VAUHDITTAMISOHJELMA Asiakirjahallinnon vaatimusten katselmointi RAPORTTI JulkICT-toiminto 13.2.2013 SÄHKÖISEN ASIOINNIN JA DEMOKRATIAN VAUHDITTAMISOHJELMA Asiakirjahallinnon vaatimusten katselmointi Tomi Voutilainen, BDO Consulting Oy Isamaria Räsänen, Yoso Oy Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma 2015-2016. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Viestintäsuunnitelma 2015-2016. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Viestintäsuunnitelma 2015-2016 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän viestintäsuunnitelma 2015-2016 1 1. JOHDANTO... 2 2. VIESTINNÄN TAVOITTEET

Lisätiedot

Kuvaus Virvelinrannan toimintaympäristön innovaatiotoimintaa edistävistä sähköisistä järjestelmistä

Kuvaus Virvelinrannan toimintaympäristön innovaatiotoimintaa edistävistä sähköisistä järjestelmistä Virvelinrannan hyvinvointiyrittäjyyden ja innovaatiotoiminnan edistämishanke VAPA 2 Kuvaus Virvelinrannan toimintaympäristön innovaatiotoimintaa edistävistä sähköisistä järjestelmistä Kari Jääskeläinen

Lisätiedot

LibNet 2.1 tilaustenhallintapalvelu

LibNet 2.1 tilaustenhallintapalvelu LibNet 2.1 tilaustenhallintapalvelu Käyttöohje Sisältö 1. Yleistä... 4 1.1. Tekniset vaatimukset... 4 2. Ylläpito... 5 2.1. Käyttäjäprofiilit... 6 2.1.1. Valmiin profiilin muokkaaminen... 7 2.1.2. Uuden

Lisätiedot

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää.

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Kysymys 1. Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Vastaus: Tarvitaan 4 referenssiä. On oltava kaksi referenssiä, joille on tuotettu kuvattua

Lisätiedot

Sosiaalisen median mahdollisuudet hallinnolle

Sosiaalisen median mahdollisuudet hallinnolle Pdf-tiedosto verkkoversiosta 1.0 KATSAUS Sosiaalisen median mahdollisuudet hallinnolle Toimittanut Tuija Aalto Oikeusministeriö Demokratia- ja kieliasioiden yksikkö 4.6.2010 Teos on lisensoitu Creative

Lisätiedot

Katso-organisaatiotunniste & WebTaMo

Katso-organisaatiotunniste & WebTaMo Katso-organisaatiotunniste & WebTaMo Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...3 2 PERUSTIETOJA KATSO-TUNNISTEESTA JA TAMO-TARKISTUSPALVELUSTA...4 Katso-organisaatiotunniste...4 WebTaMo...5 3 HENKILÖLLISYYDEN VARMENTAMINEN

Lisätiedot

BirdLifen paikallistoimintamalli

BirdLifen paikallistoimintamalli BirdLifen paikallistoimintamalli ohjeita paikalliseen lintuharrastustoimintaan alueellisen lintuyhdistyksen sisällä Käyttöohje: Jos dokumentti näyttää pitkältä, lue aluksi sisällysluettelo ja kappaleet

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymän sosiaalisen median käyttöpolitiikka

Kainuun maakunta -kuntayhtymän sosiaalisen median käyttöpolitiikka Kainuun maakunta -kuntayhtymän sosiaalisen median käyttöpolitiikka Hyväksytty YT-toimikunnassa 27.10.2011 1. YLEISTÄ SOSIAALISESTA MEDIASTA... 2 1.1. SOSIAALISEN MEDIAN AVAIN OMA TILI/PROFIILI... 3 1.2.

Lisätiedot

Jäsenyhdistyssivut ja tiedostopankki

Jäsenyhdistyssivut ja tiedostopankki 1 Jäsenyhdistyssivut ja tiedostopankki Käyttöohje pitkä oppimäärä Päivitetty 9.10.2014 Sisällys Jäsenyhdistyssivu... 3 Mikä jäsenyhdistyssivu on ja mitä se ei ole?... 3 Sivun tilaaminen getting started!...

Lisätiedot

Asiakirjahallinnon ohje

Asiakirjahallinnon ohje Ohje 1.0 1 (10) 1892/030/2012 10.9.2012 Julkinen Liikennevirasto Asiakirjahallinnon ohje Voimassa 1.1.2010 alkaen. Kumoaa Merenkulkulaitoksen arkistosäännön (238/094/2008), Ratahallintokeskuksen asiakirjahallinnon

Lisätiedot

Noppa-opintoportaalin OHJE OPETTAJALLE V 12/12

Noppa-opintoportaalin OHJE OPETTAJALLE V 12/12 Noppa-opintoportaalin OHJE OPETTAJALLE V 12/12 1 Yleistä... 3 Muistilista Nopan opintojaksosivuston ylläpitäjälle... 4 Kerro opiskelijoille Nopasta opintojakson alkaessa... 4 Opintojaksotietojen siirtyminen

Lisätiedot

Profiilinhallinta. Unifaun Online 2012-09-10

Profiilinhallinta. Unifaun Online 2012-09-10 Profiilinhallinta Unifaun Online 2012-09-10 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Profiilihallinnan keskeisimmät käsitteet... 4 3 Hallintaoikeus... 6 4 Esimerkkiyritys Oy Kukka Ab... 7 5 Profiilihallinnan

Lisätiedot

Lopen kunta TIEDOTUS- JA VIESTINTÄOHJE

Lopen kunta TIEDOTUS- JA VIESTINTÄOHJE Lopen kunta TIEDOTUS- JA VIESTINTÄOHJE Käsittely: Kunnanhallitus 14.2.2011 ( 55) Päivitetty 27.4.2011 SISÄLLYSLUETTELO VIESTINNÄN LÄHTÖKOHDAT... 1 ULKOINEN TIEDOTTAMINEN... 2 TIEDOTTAMINEN PÄÄTÖKSENTEOSTA...

Lisätiedot

Tietosuoja. Tietosuojakäytänne: 1 Käytännesääntöjen tarkoitus. 2 Soveltamisala. 3 Määritelmät

Tietosuoja. Tietosuojakäytänne: 1 Käytännesääntöjen tarkoitus. 2 Soveltamisala. 3 Määritelmät Tietosuoja Tietosuojakäytänne: 1 Käytännesääntöjen tarkoitus Suomen Markkinatutkimusliitto ry (SMTL) on laatinut nämä käytännesäännöt mielipide- ja markkinatutkimuksia (jäljempänä tutkimus) tekeviä jäsenyrityksiään

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJE VIESTIKÄÄMME AKTIIVISESTI, AVOIMESTI NOPEASTI VIISAASTI JA YMMÄRRETTÄVÄSTI

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJE VIESTIKÄÄMME AKTIIVISESTI, AVOIMESTI NOPEASTI VIISAASTI JA YMMÄRRETTÄVÄSTI UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJE VIESTIKÄÄMME AKTIIVISESTI, AVOIMESTI NOPEASTI VIISAASTI JA YMMÄRRETTÄVÄSTI Tiedotus- ja matkailusihteeri Heli Kruuna-Rauvola Johtoryhmä 19.10.2004 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Tikon ostolaskujen käsittely

Tikon ostolaskujen käsittely Toukokuu 2012 1 (57) Käyttöohje 6.1.2 SP1 Copyright Aditro 2012 Toukokuu 2012 2 (57) Sisällysluettelo Johdanto... 4 1. Järjestelmävaatimukset... 5 1.1. Sovellusversion päivitys... 7 1.2. Internet Explorer

Lisätiedot

Kotisivujen abc. Kotisivujen abc s. 1 www.planeetta.net

Kotisivujen abc. Kotisivujen abc s. 1 www.planeetta.net Kotisivujen abc Sisällysluettelo: Kotisivujen abc... s. 1 1. Perusteet... s. 2 2. Suunnittelu... s. 5 3. Koosto... s. 9 4. Julkaisu... s. 12 5. Ylläpito ja päivitys... s. 14 6. Markkinointi... s. 15 Kotisivut

Lisätiedot

Sonera CA. Varmennepolitiikka Sonera Class 2 -varmenne. Voimassa 30.5.2005 lähtien Versio 2.2

Sonera CA. Varmennepolitiikka Sonera Class 2 -varmenne. Voimassa 30.5.2005 lähtien Versio 2.2 1 (42) 30.5.2005 Sonera CA Varmennepolitiikka Sonera Class 2 -varmenne Voimassa 30.5.2005 lähtien Versio 2.2 Varmennepolitiikan OID-tunnus: 1.3.6.1.4.1.271.2.3.1.1.2 Ohjelmistovarmenteet yksityinen avain

Lisätiedot

Näissä PINS-ohjelman ehdoissa määritellään PINS-etuohjelmaan osallistumista koskevat ehdot ja säännöt.

Näissä PINS-ohjelman ehdoissa määritellään PINS-etuohjelmaan osallistumista koskevat ehdot ja säännöt. PINS -ETUOHJELMAN EHDOT (PÄIVITETTY 29.4.2014) Näissä PINS-ohjelman ehdoissa määritellään PINS-etuohjelmaan osallistumista koskevat ehdot ja säännöt. Määritelmät 1.1 Coalition Rewards Coalition Rewards

Lisätiedot

Sosiaalisen median tietoturvaohje

Sosiaalisen median tietoturvaohje VALTIOVARAINMINISTERIÖ Hallinnon kehittämisosasto LAUSUNTOVERSIO 29.9.2010 Sosiaalisen median tietoturvaohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä LUONNOS Sosiaalisen median tietoturvaohje 2

Lisätiedot

Palvelukuvaus. Sonera Viestintäpalvelu VIP. 1.1 Palveluratkaisu 8.5.2014

Palvelukuvaus. Sonera Viestintäpalvelu VIP. 1.1 Palveluratkaisu 8.5.2014 Palvelukuvaus 8.5.2014 Sonera Viestintäpalvelu VIP 1.1 Palveluratkaisu Sonera Viestintäpalvelu VIP on yrityksille tarkoitettu viestintäratkaisu, joka yhdistää viestinnän palvelut sekä asiakaspalvelu-,

Lisätiedot