LIITE: Taantuman vaikutukset tiedustelun toteutus ja tuloskuvat sektoreittain

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIITE: Taantuman vaikutukset tiedustelun toteutus ja tuloskuvat sektoreittain"

Transkriptio

1 Liite, sivu 1 LIITE: Taantuman vaikutukset tiedustelun toteutus ja tuloskuvat sektoreittain Tuloskuvat ja tulosten tulkinta Tuloskuvat esitetään järjestyksessä yritykset, kunnat, valtio ja kirkko. Yritykset on jaettu neljään luokkaan sen mukaan, mikä on ollut taantuman vaikutus tuotannon tai palvelutuotannon määrään: - Yritykset, joiden tuotanto tai palvelutuotanto on laskenut enemmän kuin 20 % - Yritykset, joiden tuotanto tai palvelutuotanto on laskenut enemmän kuin 5 ja enintään 20 % - Yritykset, joiden tuotanto tai palvelutuotanto on noussut tai laskenut enintään 5 % - Yritykset, joiden tuotanto tai palvelutuotanto on noussut yli 5 % Jokaisesta yritysluokasta tai julkisen sektorin organisaatioista esitetään neljä kuvaa: - Mihin yritys tai organisaatio on panostanut? - Kuinka suuri on panostuksen merkitys yritykselle tai organisaatiolle? - Mitä säästötoimenpiteitä on käytetty? - Kuinka suuri on eri toimenpiteiden merkitys yritykselle tai organisaatiolle? Tiedustelun ensisijainen tarkoitus on kuvata sitä, miten yrityksissä ja julkisen sektorin organisaatioissa toimitaan taantuman aikana. Jonkin toimenpiteen, esimerkiksi koulutuksen tai lomautusten, käyttö ei suoraan kerro, kuinka suuri osa henkilöstöstä ja mitkä henkilöstöryhmät sen piirissä ovat. Vastausvaihtoehdot eri toimenpiteille ovat seuraavat: 1. Emme ole käyttäneet tätä tai ei ole mahdollinen meillä 2. Olemme käyttäneet mutta merkitys organisaatiollemme on vähäinen 3. Olemme käyttäneet ja merkitys organisaatiollemme on kohtalainen 4. Olemme käyttäneet ja merkitys organisaatiollemme on suuri 5. Olemme käyttäneet mutta en osaa arvioida (vielä) toimenpiteen merkitystä Käytön yleisyyttä arvioitaessa otettiin huomioon vaihtoehdot 2 5. Merkitystä arvioitaessa ainoastaan vastausvaihtoehdot 2 4. Panostusten ja säästötoimien kohdalla asteikko ja menettely olivat vastaavia.

2 Liite, sivu 2 Julkisten organisaatioiden tulosten osalta on huomattava, että niissä ei voida käyttää kaikkia kyselyssä lueteltuja keinoja. Sama koskee joitakin yksityisiä aloja. Tämän vuoksi erityisesti merkityksiä koskevien vastausten tulkinta edellyttää julkisen sektorin ja eri alojen säädöspohjan tuntemusta. Yksittäisen toimenpiteen merkitystä ei yleensä ole laskettu, mikäli sen käyttö on vähäistä (alle 10 %). Merkitykseen liittyvät vastaukset kuvaavat jo tehtyjen toimenpiteiden merkitystä niitä käyttäneille yrityksille tai organisaatioille. Vastaukset on painotettu vastanneiden yritysten tai organisaatioiden henkilömäärällä. Näin pyritään saamaan tarkempi kuva siitä, millaisilla työpaikoilla useimmat ihmiset työskentelevät. Miten tiedustelu toteutettiin? Työmarkkinakeskusjärjestöjen yhteinen tiedustelu taantuman vaikutuksista Helmi-maaliskuun vaihteessa 2010 Elinkeinoelämän keskusliitto toteutti osana Tuottavuuden pyöreän pöydän seminaarivalmisteluja yrityskyselyn taantuman vaikutuksista. Kunnallinen työmarkkinalaitos, Valtion työmarkkinalaitos ja Kirkon työmarkkinalaitos toteuttivat samana ajankohtana vastaavan julkisen sektorin kyselyn. Julkisen sektorin kyselylomake oli lähes sama kuin yksityisellä sektorilla, jotta saadaan kokonaiskuva koko työmarkkinakentästä. Vain yrityksille soveltuvat taustakysymykset jätettiin pois tai muokattiin niitä niin, että ne soveltuvat paremmin kuvaamaan julkisen sektorin organisaatioita. Tiedustelu oli ensimmäinen laatuaan. Kenelle tiedustelu lähetettiin ja kuinka moni vastasi? Yritysten kokoluokka Suuri, 250 tai enemmän EK:n jäsenyritysten henkilöstön määrä jäsentietojärjestelmässä Kokoluokan yrityksistä otokseen otettiin Otok sen koko Henkilöstön määrä otosyrityksissä Vastanneet yritykset Vastausprosentti yritysten lukumäärän mukaan Henkilöstön määrä vastanneissa yrityksissä Vastausprosentti henkilöstön määrän mukaan Henkilöstön määrä otoskertoimilla Kaikki % % Keskisuuri Kaikki % % Keskisuuri Pieni Mikro alle Joka toinen Joka viides Ei kysytä % % % % (41) Yhteensä % %

3 Liite, sivu 3 Yrityskyselyä varten muodostettiin Elinkeinoelämän keskusliiton jäsenrekisteristä otos, johon kuuluivat kaikki vähintään sata henkilöä työllistävät yritykset, joka toinen henkilöä työllistävistä yrityksistä ja joka viides tätä pienemmistä yrityksistä. Alle kymmenen hengen yrityksiltä ei kysytty. Kysely lähetettiin hieman päälle yritykseen, vastausprosentit ovat noin 40 vastaajien lukumäärällä mitaten ja noin 60 vastanneiden yritysten henkilömäärällä mitaten. Otoksen muodostaminen ja vastanneiden lukumäärä on kuvattu tarkemmin seuraavassa taulukossa. Tiedustelu lähetettiin yritysten toimitusjohtajille tai henkilöstöjohtajille. Siihen vastaamiseen tarvittiin aikaa noin 15 minuuttia. Samaan aikaan kysely lähti 476 kunnalle ja kuntayhtymälle, joissa henkilöstöä vuonna 2008 oli henkilöä. Kyselyyn vastasi 169 henkilöstöasioista vastaavaa. Vastausprosentti oli 36 %, henkilömäärällä mitaten vastaukset kattoivat 48 % kunnallisesta henkilöstöstä. Vastaajien kunnissa tai kuntayhtymissä oli henkilöstöä yhteensä Vastaajista 19 % edusti henkilöstömäärältään alle sadan henkilön kuntia tai kuntayhtymiä, 23 % henkilön, 20 % henkilön, 13 % henkilön ja 25 % henkilön kuntia ja kuntayhtymiä. Valtion osalta vastaajat olivat ministeriöiden ja virastojen kansliapäälliköitä, hallinto- tai henkilöstöjohtajia. Vastaajien lukumäärä oli 27 ja kysely lähetettiin 94 henkilölle. Vastausprosentiksi muodostui 29 % ja vastaukset kattavat 14 % valtion henkilöstöstä. Valtiolla työskenteli kuluvan vuoden tammikuussa henkilöä ja vastaajien organisaatioissa työskenteli henkilöä. Vastaajista 26 % edusti henkilöstömäärältään alle 99 henkilön organisaatioita, 30 % henkilön, 18 % henkilön, 15 % henkilön ja 11 % yli 1000 henkilön organisaatioita. Kirkon työmarkkinalaitos lähetti tiedustelun 328 seurakuntaan ja seurakuntayhtymään. Kyselyyn saatiin vastaus 106 organisaatiosta, joten vastausprosentti oli 32. Henkilöstöä vastaajien organisaatioissa oli yhteensä 5 596, kun koko kirkon henkilöstömäärä vuonna 2009 oli yhteensä , josta vakinaisia oli Vastanneet edustivat siten noin 26 % koko henkilöstöstä ja 40 % vakinaisista. Seurakunnat ja seurakuntayhtymät ovat henkilöstömäärältään pieniä työpaikkoja. Niistä 70 %:lla on palveluksessaan alle 30 henkilöä. Vastaajista 64 % edusti henkilöstömäärältään tällaisia työpaikkoja, 10 % henkilön, 14 % henkilön, 11 % 100 henkilön ja sitä suurempia seurakuntia ja seurakuntayhtymiä. Tulosten tarkastelua varten yritykset jaettiin neljään ryhmään Yksityisellä sektorilla, jossa taantuma vaikutti tuntuvimmin, vastaukset luokiteltiin edelleen neljään ryhmään sen mukaan, mikä sillä hetkellä oli taantuman vaikutus tuotannon tai palvelutuotannon määrään verrattuna taantumaa edeltävään aikaan. Lisäksi kysyttiin vaikutusta liikevaihtoon, tilauskantaan, tehtyjen työtuntien määrään ja henkilöstön määrään. Yritykset, joiden tuotanto tai palvelutuotanto on laskenut enemmän kuin 20 % (258 kpl, henkilöä) Yritykset, joiden tuotanto tai palvelutuotanto on laskenut enemmän kuin 5 ja enintään 20 % (314 kpl, henkilöä) Yritykset, joiden tuotanto tai palvelutuotanto on noussut tai laskenut enintään 5 % (568 kpl, henkilöä) Yritykset, joiden tuotanto tai palvelutuotanto on noussut yli 5 % (75 kpl, henkilöä) Näin saatiin seitsemän luokkaa: Yritykset taantuman vaikutusten mukaan neljään luokkaan jaettuna, kunta, valtio ja kirkko. Tätä ryhmittelyä käytetään raportoinnissa.

4 Liite, sivu 4 Mihin on panostettu yrityksissä, joiden tuotanto tai palvelutuotanto on laskenut enemmän kuin 20 % (osuus henkilöstöstä näissä yrityksissä) Toimintatapojen merkittävä kehittäminen 99 % Toiminnan uudelleen organisointi 96 % Uusien tuote tai palvelukonseptien kehittäminen 94 % Voimakas satsaus markkinointiin tai myyntiin 93 % Panostukset työelämän laatuun tai työhyvinvointiin 89 % Panostukset esimiesten osaamiseen 88 % Tiiviimpi verkostoituminen yhteistyökumppanien kanssa 84 % Henkilöstön jatko- tai täydennyskouluttaminen 80 % Avainhenkilöiden sitouttaminen organisaatioon 80 % Henkilökohtaisten kehityssuunnitelmien laatiminen 79 % Henkilöstön koulutuksen lisääminen Henkilöstön uudelleenkouluttaminen (uusiin tehtäviin tai uuteen osaamiseen) Investoinnit tietotekniikan hyödyntämiseen 73 % 71 % 78 % Liiketoiminnan laajentaminen kokonaan uusille alueille 67 % Kansainvälisen toiminnan laajentaminen 66 % Joustavien työaikajärjestelyjen kehittäminen 57 % Uusien osaajien rekrytointi 54 % Investoinnit laitteisiin 51 % Ostopalvelujen/alihankinnan lisääminen (ulkoistaminen) 51 % Ostopalvelujen/alihankinnan vähentäminen (sisäistäminen) 43 % Yritys os tot 21 % Toimintojen keskittäminen Suomeen 21 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

5 Liite, sivu 5 Panostusten merkitys yrityksille, joiden tuotanto tai palvelutuotanto on laskenut enemmän kuin 20 % (0 = vähäinen, 1 = kohtalainen, 2 = suuri) Toiminnan uudelleen organisointi 1,3 Voimakas satsaus markkinointiin tai myyntiin 1,3 Kansainvälisen toiminnan laajentaminen 1,3 Toimintatapojen merkittävä kehittäminen Uusien tuote tai palvelukonseptien kehittäminen Panostukset esimiesten osaamiseen Avainhenkilöiden sitouttaminen organisaatioon Yritys os tot Liiketoiminnan laajentaminen kokonaan uusille alueille Investoinnit laitteisiin Toimintojen keskittäminen Suomeen Henkilökohtaisten kehityssuunnitelmien laatiminen Panostukset työelämän laatuun tai työhyvinvointiin Tiiviimpi verkostoituminen yhteistyökumppanien kanssa Investoinnit tietotekniikan hyödyntämiseen Joustavien työaikajärjestelyjen kehittäminen Ostopalvelujen/alihankinnan vähentäminen (sisäistäminen) Ostopalvelujen/alihankinnan lisääminen (ulkoistaminen) Henkilöstön jatko- tai täydennyskouluttaminen Henkilöstön koulutuksen lisääminen Uusien osaajien rekrytointi Henkilöstön uudelleenkouluttaminen (uusiin tehtäviin tai uuteen osaamiseen) 0,0 1,5 2,0

6 Liite, sivu 6 Mitä säästötoimenpiteitä on käytetty yrityksissä, joiden tuotanto tai palvelutuotanto on laskenut enemmän kuin 20 % (osuus henkilöstöstä näissä yrityksissä) Lomautetaan henkilöstöä Karsitaan muita toimintomenoja Yleinen toimintamenojen karsiminen Lykätään hankintoja Rekrytoinneista pidättyminen Irtisanotaan henkilöstöä Ei jatketa määräaikaisia työsuhteita Ei palkata pois tai eläkkeelle siirtyvän tilalle uutta työntekijää Tulos tai voittopalkkiot pienenevät, koska tavoitteita ei saavutetan Palkataan kesä- tai kausityöntekijöitä aiempaa vähemmän Investointien lykkääminen Tarjotaan lomarahojen vaihtoa vapaaseen Matkustuskielto tai matkustamisen vähentäminen Keskittyminen olemassaoleviin asiakkaisiin Ylityökielto tai ylityön vähentäminen Työajan lyhentäminen Toimintojen tai palvelujen karsiminen Ostopalvelujen/alihankinnan vähentäminen (sisäistäminen)2 Koulutuskielto tai koulutuksen vähentäminen Luovutaan sopimuskorotusten päälle maksettavista meriittikorotuksista Ostopalvelujen/alihankinnan lisääminen (ulkoistaminen)2 Toimintojen siirtäminen maan sisällä Kokonaisten yksikköjen lopettaminen Karsitaan henkilöstöetuja Käytetään vuokratyötä aiempaa vähemmän Tarjotaan vapaaehtoisille osa-aikaisuutta tai opintovapaata Kannustetaan siirtymään varhaiseläkkeelle Siirrytään vuorotyöstä päivätyöhön Leikataan tulos tai voittopalkkioita Toimintojen siirtäminen ulkomaille Organisaatioiden yhdistyminen/yritysjärjestelyt (esim. fuusio) Sovitaan palkankorotusten lykkäämisestä Tarjotaan eropaketteja vapaaehtoisille Käytetään vuokratyötä aiempaa enemmän Sovitaan palkankorotusten leikkaamisesta Sovitaan palkkojen leikkaamisesta 97 % 96 % 96 % 95 % 90 % 89 % 88 % 86 % 85 % 82 % 80 % 77 % 74 % 72 % 67 % 63 % 58 % 53 % 52 % 50 % 50 % 49 % 49 % 49 % 46 % 41 % 41 % 41 % 37 % 37 % 31 % 25 % 24 % 20 % 16 % 11 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

7 Liite, sivu 7 Säästötoimenpiteiden merkitys yrityksille, joiden tuotanto tai palvelutuotanto on laskenut enemmän kuin 20 % (0 = vähäinen, 1 = kohtalainen, 2 = suuri) Lomautetaan henkilöstöä 1,8 Irtisanotaan henkilöstöä 1,7 Yleinen toimintamenojen karsiminen 1,4 Keskittyminen olemassaoleviin asiakkaisiin Ei jatketa määräaikaisia työsuhteita Karsitaan muita toimintomenoja Työajan lyhentäminen Toimintojen siirtäminen maan sisällä Ei palkata pois tai eläkkeelle siirtyvän tilalle uutta työntekijää Rekrytoinneista pidättyminen Kokonaisten yksikköjen lopettaminen Tulos tai voittopalkkiot pienenevät, koska tavoitteita ei saavutetan Investointien lykkääminen Lykätään hankintoja Toimintojen siirtäminen ulkomaille Organisaatioiden yhdistyminen/yritysjärjestelyt (esim. fuusio) Leikataan tulos tai voittopalkkioita Toimintojen tai palvelujen karsiminen Käytetään vuokratyötä aiempaa vähemmän Tarjotaan lomarahojen vaihtoa vapaaseen Luovutaan sopimuskorotusten päälle maksettavista meriittikorotuksista Tarjotaan eropaketteja vapaaehtoisille Matkustuskielto tai matkustamisen vähentäminen Sovitaan palkankorotusten lykkäämisestä Kannustetaan siirtymään varhaiseläkkeelle Ostopalvelujen/alihankinnan lisääminen (ulkoistaminen)2 Sovitaan palkkojen leikkaamisesta Siirrytään vuorotyöstä päivätyöhön Ylityökielto tai ylityön vähentäminen Sovitaan palkankorotusten leikkaamisesta Ostopalvelujen/alihankinnan vähentäminen (sisäistäminen)2 Palkataan kesä- tai kausityöntekijöitä aiempaa vähemmän Käytetään vuokratyötä aiempaa enemmän Tarjotaan vapaaehtoisille osa-aikaisuutta tai opintovapaata Karsitaan henkilöstöetuja Koulutuskielto tai koulutuksen vähentäminen 0,3 0,3 0,3 0,0 1,5 2,0

8 Liite, sivu 8 Mihin on panostettu yrityksissä, joiden tuotanto tai palvelutuotanto on laskenut enemmän kuin 5 ja enintään 20 % (osuus henkilöstöstä näissä yrityksissä) Toimintatapojen merkittävä kehittäminen 97 % Panostukset työelämän laatuun tai työhyvinvointiin 96 % Henkilöstön jatko- tai täydennyskouluttaminen 94 % Henkilökohtaisten kehityssuunnitelmien laatiminen 91 % Panostukset esimiesten osaamiseen 90 % Avainhenkilöiden sitouttaminen organisaatioon 89 % Uusien tuote tai palvelukonseptien kehittäminen 89 % Investoinnit tietotekniikan hyödyntämiseen 88 % Toiminnan uudelleen organisointi 88 % Tiiviimpi verkostoituminen yhteistyökumppanien kanssa 87 % Uusien osaajien rekrytointi 84 % Voimakas satsaus markkinointiin tai myyntiin 83 % Joustavien työaikajärjestelyjen kehittäminen Henkilöstön uudelleenkouluttaminen (uusiin tehtäviin tai uuteen osaamiseen) Henkilöstön koulutuksen lisääminen 73 % 70 % 75 % Investoinnit laitteisiin 70 % Kansainvälisen toiminnan laajentaminen 69 % Ostopalvelujen/alihankinnan lisääminen (ulkoistaminen) 66 % Liiketoiminnan laajentaminen kokonaan uusille alueille 58 % Ostopalvelujen/alihankinnan vähentäminen (sisäistäminen) 36 % Yritys os tot 35 % Toimintojen keskittäminen Suomeen 20 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

9 Liite, sivu 9 Panostusten merkitys yrityksille, joiden tuotanto tai palvelutuotanto on laskenut enemmän kuin 5 ja enintään 20 % (0 = vähäinen, 1 = kohtalainen, 2 = suuri) Toiminnan uudelleen organisointi 1,3 Toimintatapojen merkittävä kehittäminen Voimakas satsaus markkinointiin tai myyntiin Kansainvälisen toiminnan laajentaminen Uusien tuote tai palvelukonseptien kehittäminen Panostukset esimiesten osaamiseen Henkilökohtaisten kehityssuunnitelmien laatiminen Joustavien työaikajärjestelyjen kehittäminen Panostukset työelämän laatuun tai työhyvinvointiin Avainhenkilöiden sitouttaminen organisaatioon Tiiviimpi verkostoituminen yhteistyökumppanien kanssa Investoinnit tietotekniikan hyödyntämiseen Yritys os tot Henkilöstön koulutuksen lisääminen Uusien osaajien rekrytointi Henkilöstön jatko- tai täydennyskouluttaminen Ostopalvelujen/alihankinnan vähentäminen (sisäistäminen) Investoinnit laitteisiin Toimintojen keskittäminen Suomeen Ostopalvelujen/alihankinnan lisääminen (ulkoistaminen) Henkilöstön uudelleenkouluttaminen (uusiin tehtäviin tai uuteen osaamiseen) Liiketoiminnan laajentaminen kokonaan uusille alueille 0,0 1,5 2,0

10 Liite, sivu 10 Mitä säästötoimenpiteitä on käytetty yrityksissä, joiden tuotanto tai palvelutuotanto on laskenut enemmän kuin 5 ja enintään 20 % (osuus henkilöstöstä näissä yrityksissä) Yleinen toimintamenojen karsiminen Karsitaan muita toimintomenoja Lykätään hankintoja Tulos tai voittopalkkiot pienenevät, koska tavoitteita ei saavutetan Lomautetaan henkilöstöä Tarjotaan lomarahojen vaihtoa vapaaseen Ei jatketa määräaikaisia työsuhteita Rekrytoinneista pidättyminen Ei palkata pois tai eläkkeelle siirtyvän tilalle uutta työntekijää Investointien lykkääminen Irtisanotaan henkilöstöä Keskittyminen olemassaoleviin asiakkaisiin Palkataan kesä- tai kausityöntekijöitä aiempaa vähemmän Matkustuskielto tai matkustamisen vähentäminen Toimintojen tai palvelujen karsiminen Ostopalvelujen/alihankinnan lisääminen (ulkoistaminen)2 Työajan lyhentäminen Kokonaisten yksikköjen lopettaminen Kannustetaan siirtymään varhaiseläkkeelle Ylityökielto tai ylityön vähentäminen Toimintojen siirtäminen ulkomaille Koulutuskielto tai koulutuksen vähentäminen Luovutaan sopimuskorotusten päälle maksettavista meriittikorotuksista Karsitaan henkilöstöetuja Käytetään vuokratyötä aiempaa vähemmän Toimintojen siirtäminen maan sisällä Ostopalvelujen/alihankinnan vähentäminen (sisäistäminen)2 Käytetään vuokratyötä aiempaa enemmän Sovitaan palkankorotusten leikkaamisesta Organisaatioiden yhdistyminen/yritysjärjestelyt (esim. fuusio) Tarjotaan vapaaehtoisille osa-aikaisuutta tai opintovapaata Siirrytään vuorotyöstä päivätyöhön Leikataan tulos tai voittopalkkioita Tarjotaan eropaketteja vapaaehtoisille Sovitaan palkankorotusten lykkäämisestä Sovitaan palkkojen leikkaamisesta 98 % 93 % 89 % 86 % 82 % 78 % 77 % 75 % 75 % 73 % 72 % 69 % 67 % 64 % 60 % 58 % 58 % 53 % 48 % 48 % 47 % 46 % 45 % 45 % 42 % 41 % 35 % 33 % 30 % 24 % 21 % 21 % 20 % 18 % 13 % 13 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

11 Liite, sivu 11 Säästötoimenpiteiden merkitys yrityksille, joiden tuotanto tai palvelutuotanto on laskenut enemmän kuin 5 ja enintään 20 % (0 = vähäinen, 1 = kohtalainen, 2 = suuri) Irtisanotaan henkilöstöä Yleinen toimintamenojen karsiminen 1,3 1,3 Lomautetaan henkilöstöä Sovitaan palkkojen leikkaamisesta Keskittyminen olemassaoleviin asiakkaisiin Organisaatioiden yhdistyminen/yritysjärjestelyt (esim. fuusio) Toimintojen tai palvelujen karsiminen Tulos tai voittopalkkiot pienenevät, koska tavoitteita ei saavutetan Toimintojen siirtäminen ulkomaille Rekrytoinneista pidättyminen Karsitaan muita toimintomenoja Käytetään vuokratyötä aiempaa enemmän Kokonaisten yksikköjen lopettaminen Leikataan tulos tai voittopalkkioita Työajan lyhentäminen Ostopalvelujen/alihankinnan vähentäminen (sisäistäminen)2 Ei jatketa määräaikaisia työsuhteita Toimintojen siirtäminen maan sisällä Matkustuskielto tai matkustamisen vähentäminen Ei palkata pois tai eläkkeelle siirtyvän tilalle uutta työntekijää Ostopalvelujen/alihankinnan lisääminen (ulkoistaminen)2 Luovutaan sopimuskorotusten päälle maksettavista meriittikorotuksista Lykätään hankintoja Käytetään vuokratyötä aiempaa vähemmän Tarjotaan lomarahojen vaihtoa vapaaseen Investointien lykkääminen Kannustetaan siirtymään varhaiseläkkeelle Sovitaan palkankorotusten lykkäämisestä Tarjotaan eropaketteja vapaaehtoisille Ylityökielto tai ylityön vähentäminen Tarjotaan vapaaehtoisille osa-aikaisuutta tai opintovapaata Palkataan kesä- tai kausityöntekijöitä aiempaa vähemmän Koulutuskielto tai koulutuksen vähentäminen 0,3 Siirrytään vuorotyöstä päivätyöhön Sovitaan palkankorotusten leikkaamisesta Karsitaan henkilöstöetuja 0,2 0,2 0,2 0,0 1,5 2,0

12 Liite, sivu 12 Mihin on panostettu yrityksissä, joiden tuotanto tai palvelutuotanto on noussut tai laskenut enintään 5 % (osuus henkilöstöstä näissä yrityksissä) Panostukset työelämän laatuun tai työhyvinvointiin 96 % Toimintatapojen merkittävä kehittäminen 96 % Panostukset esimiesten osaamiseen 96 % Uusien tuote tai palvelukonseptien kehittäminen 90 % Henkilöstön jatko- tai täydennyskouluttaminen 88 % Avainhenkilöiden sitouttaminen organisaatioon 87 % Henkilökohtaisten kehityssuunnitelmien laatiminen 86 % Henkilöstön koulutuksen lisääminen 85 % Uusien osaajien rekrytointi 85 % Investoinnit tietotekniikan hyödyntämiseen 83 % Toiminnan uudelleen organisointi 82 % Tiiviimpi verkostoituminen yhteistyökumppanien kanssa 82 % Voimakas satsaus markkinointiin tai myyntiin 79 % Joustavien työaikajärjestelyjen kehittäminen Henkilöstön uudelleenkouluttaminen (uusiin tehtäviin tai uuteen osaamiseen) Investoinnit laitteisiin 71 % 66 % 75 % Liiketoiminnan laajentaminen kokonaan uusille alueille 57 % Ostopalvelujen/alihankinnan lisääminen (ulkoistaminen) 48 % Kansainvälisen toiminnan laajentaminen 35 % Ostopalvelujen/alihankinnan vähentäminen (sisäistäminen) 31 % Yritys os tot 31 % Toimintojen keskittäminen Suomeen 22 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

13 Liite, sivu 13 Panostusten merkitys yrityksille, joiden tuotanto tai palvelutuotanto on noussut tai laskenut enintään 5 (0 = vähäinen, 1 = kohtalainen, 2 = suuri) Panostukset esimiesten osaamiseen 1,4 Toimintatapojen merkittävä kehittäminen 1,4 Avainhenkilöiden sitouttaminen organisaatioon 1,3 Yritys os tot Uusien tuote tai palvelukonseptien kehittäminen Investoinnit tietotekniikan hyödyntämiseen Toiminnan uudelleen organisointi Henkilökohtaisten kehityssuunnitelmien laatiminen Henkilöstön jatko- tai täydennyskouluttaminen Voimakas satsaus markkinointiin tai myyntiin Panostukset työelämän laatuun tai työhyvinvointiin Uusien osaajien rekrytointi Investoinnit laitteisiin Henkilöstön koulutuksen lisääminen Joustavien työaikajärjestelyjen kehittäminen Kansainvälisen toiminnan laajentaminen Tiiviimpi verkostoituminen yhteistyökumppanien kanssa Toimintojen keskittäminen Suomeen Henkilöstön uudelleenkouluttaminen (uusiin tehtäviin tai uuteen osaamiseen) Ostopalvelujen/alihankinnan lisääminen (ulkoistaminen) Liiketoiminnan laajentaminen kokonaan uusille alueille Ostopalvelujen/alihankinnan vähentäminen (sisäistäminen) 0,0 1,5 2,0

14 Liite, sivu 14 Mitä säästötoimenpiteitä on käytetty yrityksissä, joiden tuotanto tai palvelutuotanto on noussut tai laskenut enintään 5 % (osuus henkilöstöstä näissä yrityksissä) Yleinen toimintamenojen karsiminen 90 % Karsitaan muita toimintomenoja Keskittyminen olemassaoleviin asiakkaisiin Lykätään hankintoja Ei palkata pois tai eläkkeelle siirtyvän tilalle uutta työntekijää Tarjotaan lomarahojen vaihtoa vapaaseen Ei jatketa määräaikaisia työsuhteita Rekrytoinneista pidättyminen Ostopalvelujen/alihankinnan lisääminen (ulkoistaminen)2 Palkataan kesä- tai kausityöntekijöitä aiempaa vähemmän Tulos tai voittopalkkiot pienenevät, koska tavoitteita ei saavutetan Investointien lykkääminen Irtisanotaan henkilöstöä Toimintojen tai palvelujen karsiminen Matkustuskielto tai matkustamisen vähentäminen Ylityökielto tai ylityön vähentäminen Luovutaan sopimuskorotusten päälle maksettavista meriittikorotuksista Kokonaisten yksikköjen lopettaminen Ostopalvelujen/alihankinnan vähentäminen (sisäistäminen)2 Toimintojen siirtäminen maan sisällä Kannustetaan siirtymään varhaiseläkkeelle Tarjotaan vapaaehtoisille osa-aikaisuutta tai opintovapaata Käytetään vuokratyötä aiempaa vähemmän Lomautetaan henkilöstöä Organisaatioiden yhdistyminen/yritysjärjestelyt (esim. fuusio) Työajan lyhentäminen Leikataan tulos tai voittopalkkioita Karsitaan henkilöstöetuja Tarjotaan eropaketteja vapaaehtoisille Koulutuskielto tai koulutuksen vähentäminen Käytetään vuokratyötä aiempaa enemmän Toimintojen siirtäminen ulkomaille Sovitaan palkankorotusten lykkäämisestä Siirrytään vuorotyöstä päivätyöhön Sovitaan palkankorotusten leikkaamisesta 76 % 71 % 68 % 68 % 66 % 64 % 63 % 55 % 54 % 52 % 49 % 47 % 46 % 44 % 36 % 35 % 34 % 34 % 30 % 30 % 30 % 29 % 28 % 26 % 25 % 25 % 24 % 23 % 21 % 20 % 16 % 11 % 10 % 8 % Sovitaan palkkojen leikkaamisesta 1 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

15 Liite, sivu 15 Säästötoimenpiteiden merkitys yrityksille, joiden tuotanto tai palvelutuotanto on noussut tai laskenut enintään 5 % (0 = vähäinen, 1 = kohtalainen, 2 = suuri) Organisaatioiden yhdistyminen/yritysjärjestelyt (esim. fuusio) Keskittyminen olemassaoleviin asiakkaisiin Lomautetaan henkilöstöä Yleinen toimintamenojen karsiminen Investointien lykkääminen Tarjotaan eropaketteja vapaaehtoisille Toimintojen siirtäminen ulkomaille Karsitaan muita toimintomenoja Tulos tai voittopalkkiot pienenevät, koska tavoitteita ei saavutetan Tarjotaan lomarahojen vaihtoa vapaaseen Kokonaisten yksikköjen lopettaminen Ostopalvelujen/alihankinnan vähentäminen (sisäistäminen)2 Irtisanotaan henkilöstöä Käytetään vuokratyötä aiempaa vähemmän Matkustuskielto tai matkustamisen vähentäminen Siirrytään vuorotyöstä päivätyöhön Ei palkata pois tai eläkkeelle siirtyvän tilalle uutta työntekijää Lykätään hankintoja Ei jatketa määräaikaisia työsuhteita Toimintojen siirtäminen maan sisällä Leikataan tulos tai voittopalkkioita Rekrytoinneista pidättyminen Työajan lyhentäminen Ostopalvelujen/alihankinnan lisääminen (ulkoistaminen)2 Toimintojen tai palvelujen karsiminen Käytetään vuokratyötä aiempaa enemmän Kannustetaan siirtymään varhaiseläkkeelle Koulutuskielto tai koulutuksen vähentäminen Luovutaan sopimuskorotusten päälle maksettavista meriittikorotuksista Palkataan kesä- tai kausityöntekijöitä aiempaa vähemmän Ylityökielto tai ylityön vähentäminen Sovitaan palkankorotusten lykkäämisestä 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Tarjotaan vapaaehtoisille osa-aikaisuutta tai opintovapaata Karsitaan henkilöstöetuja 0,1 0,1 0,0 1,5 2,0

16 Liite, sivu 16 Mihin on panostettu yrityksissä, joiden tuotanto tai palvelutuotanto on noussut yli 5 % (osuus henkilöstöstä näissä yrityksissä) Toimintatapojen merkittävä kehittäminen 98 % Panostukset työelämän laatuun tai työhyvinvointiin 96 % Uusien tuote tai palvelukonseptien kehittäminen 96 % Henkilöstön jatko- tai täydennyskouluttaminen 93 % Panostukset esimiesten osaamiseen 92 % Tiiviimpi verkostoituminen yhteistyökumppanien kanssa 91 % Toiminnan uudelleen organisointi 90 % Avainhenkilöiden sitouttaminen organisaatioon 87 % Uusien osaajien rekrytointi 86 % Voimakas satsaus markkinointiin tai myyntiin 83 % Joustavien työaikajärjestelyjen kehittäminen 79 % Henkilöstön koulutuksen lisääminen 78 % Investoinnit laitteisiin 78 % Investoinnit tietotekniikan hyödyntämiseen 78 % Henkilökohtaisten kehityssuunnitelmien laatiminen Henkilöstön uudelleenkouluttaminen (uusiin tehtäviin tai uuteen osaamiseen) 65 % 70 % Liiketoiminnan laajentaminen kokonaan uusille alueille 49 % Ostopalvelujen/alihankinnan lisääminen (ulkoistaminen) 46 % Ostopalvelujen/alihankinnan vähentäminen (sisäistäminen) 33 % Kansainvälisen toiminnan laajentaminen 32 % Yritys os tot 27 % Toimintojen keskittäminen Suomeen 22 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

17 Liite, sivu 17 Panostusten merkitys yrityksille, joiden tuotanto tai palvelutuotanto on noussut yli 5 % (0 = vähäinen, 1 = kohtalainen, 2 = suuri) Ostopalvelujen/alihankinnan vähentäminen (sisäistäminen) 1,5 Panostukset esimiesten osaamiseen 1,4 Toimintatapojen merkittävä kehittäminen 1,4 Avainhenkilöiden sitouttaminen organisaatioon 1,3 Tiiviimpi verkostoituminen yhteistyökumppanien kanssa Henkilökohtaisten kehityssuunnitelmien laatiminen Uusien tuote tai palvelukonseptien kehittäminen Panostukset työelämän laatuun tai työhyvinvointiin Voimakas satsaus markkinointiin tai myyntiin Investoinnit tietotekniikan hyödyntämiseen Joustavien työaikajärjestelyjen kehittäminen Yritys os tot Liiketoiminnan laajentaminen kokonaan uusille alueille Henkilöstön jatko- tai täydennyskouluttaminen Henkilöstön koulutuksen lisääminen Investoinnit laitteisiin Toiminnan uudelleen organisointi Uusien osaajien rekrytointi Henkilöstön uudelleenkouluttaminen (uusiin tehtäviin tai uuteen osaamiseen) Kansainvälisen toiminnan laajentaminen Ostopalvelujen/alihankinnan lisääminen (ulkoistaminen) Toimintojen keskittäminen Suomeen 0,0 1,5 2,0

18 Liite, sivu 18 Mitä säästötoimenpiteitä on käytetty yrityksissä, joiden tuotanto tai palvelutuotanto on noussut yli 5 % (osuus henkilöstöstä näissä yrityksissä) Yleinen toimintamenojen karsiminen 89 % Karsitaan muita toimintomenoja Keskittyminen olemassaoleviin asiakkaisiin Ostopalvelujen/alihankinnan lisääminen (ulkoistaminen)2 Ylityökielto tai ylityön vähentäminen Lykätään hankintoja Matkustuskielto tai matkustamisen vähentäminen Tulos tai voittopalkkiot pienenevät, koska tavoitteita ei saavutetan Palkataan kesä- tai kausityöntekijöitä aiempaa vähemmän Tarjotaan lomarahojen vaihtoa vapaaseen Investointien lykkääminen Rekrytoinneista pidättyminen Lomautetaan henkilöstöä Ei palkata pois tai eläkkeelle siirtyvän tilalle uutta työntekijää Irtisanotaan henkilöstöä Ei jatketa määräaikaisia työsuhteita Kannustetaan siirtymään varhaiseläkkeelle Käytetään vuokratyötä aiempaa vähemmän Toimintojen siirtäminen maan sisällä Toimintojen tai palvelujen karsiminen Ostopalvelujen/alihankinnan vähentäminen (sisäistäminen)2 Tarjotaan vapaaehtoisille osa-aikaisuutta tai opintovapaata Karsitaan henkilöstöetuja Työajan lyhentäminen Tarjotaan eropaketteja vapaaehtoisille Koulutuskielto tai koulutuksen vähentäminen Leikataan tulos tai voittopalkkioita Käytetään vuokratyötä aiempaa enemmän Kokonaisten yksikköjen lopettaminen Organisaatioiden yhdistyminen/yritysjärjestelyt (esim. fuusio) Siirrytään vuorotyöstä päivätyöhön Sovitaan palkankorotusten lykkäämisestä Luovutaan sopimuskorotusten päälle maksettavista meriittikorotuksista Toimintojen siirtäminen ulkomaille Sovitaan palkkojen leikkaamisesta Sovitaan palkankorotusten leikkaamisesta 79 % 71 % 66 % 58 % 51 % 49 % 48 % 47 % 43 % 42 % 41 % 39 % 38 % 38 % 38 % 32 % 30 % 30 % 29 % 28 % 26 % 25 % 24 % 23 % 22 % 18 % 17 % 15 % 15 % 14 % 14 % 14 % 7 % 4 % 2 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

19 Liite, sivu 19 Säästötoimenpiteiden merkitys yrityksille, joiden tuotanto tai palvelutuotanto on noussut yli 5 % (0 = vähäinen, 1 = kohtalainen, 2 = suuri) Luovutaan sopimuskorotusten päälle maksettavista meriittikorotuksista Keskittyminen olemassaoleviin asiakkaisiin Lomautetaan henkilöstöä 1,3 1,4 1,3 Investointien lykkääminen Toimintojen siirtäminen maan sisällä Sovitaan palkankorotusten lykkäämisestä Ostopalvelujen/alihankinnan vähentäminen (sisäistäminen)2 Yleinen toimintamenojen karsiminen Ei jatketa määräaikaisia työsuhteita Siirrytään vuorotyöstä päivätyöhön Ei palkata pois tai eläkkeelle siirtyvän tilalle uutta työntekijää Tarjotaan lomarahojen vaihtoa vapaaseen Käytetään vuokratyötä aiempaa vähemmän Karsitaan muita toimintomenoja Rekrytoinneista pidättyminen Lykätään hankintoja Organisaatioiden yhdistyminen/yritysjärjestelyt (esim. fuusio) Ylityökielto tai ylityön vähentäminen Irtisanotaan henkilöstöä Tarjotaan eropaketteja vapaaehtoisille Ostopalvelujen/alihankinnan lisääminen (ulkoistaminen)2 Tulos tai voittopalkkiot pienenevät, koska tavoitteita ei saavutetan Palkataan kesä- tai kausityöntekijöitä aiempaa vähemmän Käytetään vuokratyötä aiempaa enemmän Leikataan tulos tai voittopalkkioita Kokonaisten yksikköjen lopettaminen Työajan lyhentäminen Matkustuskielto tai matkustamisen vähentäminen 0,2 Toimintojen tai palvelujen karsiminen Koulutuskielto tai koulutuksen vähentäminen Tarjotaan vapaaehtoisille osa-aikaisuutta tai opintovapaata Karsitaan henkilöstöetuja Kannustetaan siirtymään varhaiseläkkeelle 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 1,5 2,0

Strategisen hyvinvoinnin tila Suomessa 2011

Strategisen hyvinvoinnin tila Suomessa 2011 TUTKIMUSRAPORTTI Strategisen hyvinvoinnin tila Suomessa 2011 Aura Ossi, Ahonen Guy, Ilmarinen Juhani TUTKIMUSRAPORTTI Strategisen hyvinvoinnin tila Suomessa 2011 Aura Ossi, Ahonen Guy ja Ilmarinen Juhani

Lisätiedot

VASTUULLISEN LIIKETOIMINNAN PAINOPISTEALUEET SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ 2012. Crnet Oy Tuula Pohjola 10.06.2012

VASTUULLISEN LIIKETOIMINNAN PAINOPISTEALUEET SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ 2012. Crnet Oy Tuula Pohjola 10.06.2012 VASTUULLISEN LIIKETOIMINNAN PAINOPISTEALUEET SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ 2012 Crnet Oy Tuula Pohjola 10.06.2012 1 VASTUULLISEN LIIKETOIMINNAN PAINOPISTEALUEET SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ 2012 Yhteenveto 3

Lisätiedot

Sosiaalibarometri. Sosiaalibarometri 2014. Ajankohtainen arvio hyvinvoinnista, palveluista sekä palvelujärjestelmän muutoksesta

Sosiaalibarometri. Sosiaalibarometri 2014. Ajankohtainen arvio hyvinvoinnista, palveluista sekä palvelujärjestelmän muutoksesta Sosiaalibarometri 2014 Sosiaalibarometri 2014 Sosiaalibarometri Miltä näyttää väestön hyvinvointi? Tulisiko työttömyysturvan vastikkeellisuutta lisätä ja etuuksia siirtää lisää Kelan vastuulle? Miten TE-palvelujen

Lisätiedot

Toimiiko harjoittelun palapeli? Korkea-asteen harjoittelun käytännöt ja kehittäminen -hankkeen loppuraportti

Toimiiko harjoittelun palapeli? Korkea-asteen harjoittelun käytännöt ja kehittäminen -hankkeen loppuraportti Toimiiko harjoittelun palapeli? Korkea-asteen harjoittelun käytännöt ja kehittäminen -hankkeen loppuraportti Toimiiko harjoittelun palapeli? Korkea-asteen harjoittelun käytännöt ja kehittäminen -hankkeen

Lisätiedot

Palkitaan tuloksesta! - Palkkiojärjestelmät yksityisellä sektorilla

Palkitaan tuloksesta! - Palkkiojärjestelmät yksityisellä sektorilla Palkitaan tuloksesta! - Palkkiojärjestelmät yksityisellä sektorilla EK:n palkkausjärjestelmätiedustelu 2011 Palkitaan tuloksesta! - Palkkiojärjestelmät yksityisellä sektorilla EK:n palkkausjärjestelmätiedustelu

Lisätiedot

Organisaatioiden rekrytointikäytännöt

Organisaatioiden rekrytointikäytännöt Organisaatioiden rekrytointikäytännöt Kyselytulokset syksyltä 2009, yhteenveto Työterveyslaitos ja HENRY ry Kirsi Junnila ja Laura Honkaniemi 1.3.2010 Työterveyslaitos Helsinki Työterveyslaitos Topeliuksenkatu

Lisätiedot

Työterveyshuollon periaatteet, toimintamallit ja yhteistyö

Työterveyshuollon periaatteet, toimintamallit ja yhteistyö Työterveyshuollon periaatteet, toimintamallit ja yhteistyö Kunnallinen työterveyshuoltotutkimus 2010 Kuntien eläkevakuutuksen raportteja 2/2010 Toni Pekka, Risto Kaartinen, Maija Träskelin, Pauli Forma

Lisätiedot

Rekrytointikanavat ja rekrytointivaikeudet EK:n jäsenyrityksissä

Rekrytointikanavat ja rekrytointivaikeudet EK:n jäsenyrityksissä Rekrytointikanavat ja rekrytointivaikeudet EK:n jäsenyrityksissä Rekrytointikanavat ja rekrytointivaikeudet EK:n jäsenyrityksissä Toukokuu 2005 Elinkeinoelämän keskusliitto EK 2005 Rekrytointikanavat ja

Lisätiedot

Tanja Matikainen Terttu Kauranen Tuuli Mirola. Saimaan ammattikorkeakoulun sidosryhmäkysely 2012

Tanja Matikainen Terttu Kauranen Tuuli Mirola. Saimaan ammattikorkeakoulun sidosryhmäkysely 2012 Tanja Matikainen Terttu Kauranen Tuuli Mirola Saimaan ammattikorkeakoulun sidosryhmäkysely 2012 Saimaan ammattikorkeakoulu Saimaa University of Applied Sciences 2012 SISÄLTÖ 1 Johdanto... 3 1.1 Kyselyn

Lisätiedot

Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2013

Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2013 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta 2013 Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2013 Sosiaalinen media ahkerassa käytössä yrityksissä Sosiaalista mediaa käyttää 38 prosenttia yrityksistä. Yleisimmin ne käyttävät

Lisätiedot

PK-yritysten vientimahdollisuudet hyödynnettävä

PK-yritysten vientimahdollisuudet hyödynnettävä PK-yritysten vientimahdollisuudet hyödynnettävä Selvitys viennin ja kansainvälistymisen edistämispalveluiden (VKE) käytöstä ja kehittämisestä PK-yritysten näkökulmasta PK-yritysten vientimahdollisuudet

Lisätiedot

Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2011

Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2011 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta 2011 Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2011 Avoimen lähdekoodin ohjelmia käytössä 79 prosentilla yrityksistä Avoimen lähdekoodin ohjelmia on käytössä hyvin yleisesti

Lisätiedot

Organisointikäytännöt, innovatiivisuus ja työhyvinvointi

Organisointikäytännöt, innovatiivisuus ja työhyvinvointi KATSAUS 310/2014 Organisointikäytännöt, innovatiivisuus ja työhyvinvointi Työnantaja- ja työntekijähaastatteluja yhdistävään MEADOW-aineistoon perustuva tutkimus 2 Simo Aho, Jaana Minkkinen ja Ari Mäkiaho

Lisätiedot

Keskusteluaiheita Discussion papers

Keskusteluaiheita Discussion papers TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Lönnrotinkatu 4 B FIN-00120 Helsinki Finland ETLAELINKEINOELÄMÄN Tel. +358-9-609 900 Telefax +358-9-601 753 http://www.etla.fi Keskusteluaiheita

Lisätiedot

Etelä Suomen logistiikkabarometri 1/2012

Etelä Suomen logistiikkabarometri 1/2012 Etelä-Suomen kuljetuskäytävän kilpailukyvyn kehittäminen Etelä Suomen logistiikkabarometri 1/2012 Logistiikka alan suhdannetilanne ja näkymät Laura Leppänen Elisa Holma Sakari Kajander Turun yliopisto

Lisätiedot

IT-barometri 2013 maksuton versio. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta

IT-barometri 2013 maksuton versio. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta IT-barometri 2013 maksuton versio Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta 31.12.2013 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Tutkimuksen toteutus, vastaajat

Lisätiedot

PK-Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus

PK-Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus PK-Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus Kyselytutkimus Suomen Yrittäjien jäsenistölle Sirpa Laitinen-Väänänen, Lahden ammattikorkeakoulu Liisa Vanhanen-Nuutinen, Haaga-Helia

Lisätiedot

Koulutusko kannattaa aina?

Koulutusko kannattaa aina? Koulutusko kannattaa aina? Eräiden korkeakoulutettujen ammattinimikkeiden ansiokehitys 1995 2004 Vesa Syrjä Palkansaajien tutkimuslaitos Raportteja 7 Helsinki 2006 ISBN 952 209 027 1 ISSN 1795 2832 Sisältö

Lisätiedot

Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2008

Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2008 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta 2008 Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2008 Laajakaista 88 prosentilla yrityksistä Laajakaistayhteys oli 88 prosentilla yrityksistä keväällä 2008. Laajakaista on edelleen

Lisätiedot

AKAVA EK KiT KT SAK STTK VTML Työmarkkinakeskusjärjestöjen työaikatyöryhmä TYÖAIKATYÖRYHMÄN RAPORTTI 2007 31.5.2007

AKAVA EK KiT KT SAK STTK VTML Työmarkkinakeskusjärjestöjen työaikatyöryhmä TYÖAIKATYÖRYHMÄN RAPORTTI 2007 31.5.2007 AKAVA EK KiT KT SAK STTK VTML Työmarkkinakeskusjärjestöjen työaikatyöryhmä TYÖAIKATYÖRYHMÄN RAPORTTI 2007 31.5.2007 Työmarkkinakeskusjärjestöjen työaikatyöryhmä Raportti 31.5.2007 1(49) TYÖAIKATYÖRYHMÄN

Lisätiedot

Onko palvelutarjonta alueellisesti tasapainossa?

Onko palvelutarjonta alueellisesti tasapainossa? Onko palvelutarjonta alueellisesti tasapainossa? Selvitys julkisten yrityskehitysja rahoituspalvelujen asiakastyytyväisyydestä Maaliskuu 2005 Onko palvelutarjonta alueellisesti tasapainossa? Selvitys julkisten

Lisätiedot

Mari Harald ESISELVITYS KAUPPATIETEIDEN MAISTERIOHJELMAN KÄYNNISTÄMISEKSI KOKKOLASSA

Mari Harald ESISELVITYS KAUPPATIETEIDEN MAISTERIOHJELMAN KÄYNNISTÄMISEKSI KOKKOLASSA Mari Harald ESISELVITYS KAUPPATIETEIDEN MAISTERIOHJELMAN KÄYNNISTÄMISEKSI KOKKOLASSA KOKKOLAN YLIOPISTOKESKUS CHYDENIUS ISBN 978-951-39-5927-2 (nid.) ISBN 978-951-39-5928-9 (verkkoj.) Jyväskylän yliopistopaino

Lisätiedot

SELVITYS POHJOISKARJALAISTEN PIENTEN JA KESKISUURTEN YRITYSTEN MARKKINOINTIOSAAMISESTA

SELVITYS POHJOISKARJALAISTEN PIENTEN JA KESKISUURTEN YRITYSTEN MARKKINOINTIOSAAMISESTA SELVITYS POHJOISKARJALAISTEN PIENTEN JA KESKISUURTEN YRITYSTEN MARKKINOINTIOSAAMISESTA Raija Komppula Tommi Laukkanen Hanna-Kaisa Raninen Helen Reijonen Niko Suhonen Sasu Tuominen ESIPUHE Pohjoiskarjalaisten

Lisätiedot

AutoMaint -osaamiskeskittymä Puh. 03 646 2627 etunimi.sukunimi@hamk.fi

AutoMaint -osaamiskeskittymä Puh. 03 646 2627 etunimi.sukunimi@hamk.fi Hämeen ammattikorkeakoulu Tietotie 1, 37630, Valkeakoski AutoMaint -osaamiskeskittymä Puh. 03 646 2627 etunimi.sukunimi@hamk.fi SISÄLLYSLUETTELO 1 ESIPUHE... 1 2 TAUSTATIEDOT... 2 3 YRITYSTEN LIIKEVAIHDON

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset Ari Koskela 2009 LUKIJALLE Kädessäsi on ote diplomityöstä, jossa selvitettiin

Lisätiedot

Metalli- ja rakennustuoteteollisuuden toimialaselvitys 2007

Metalli- ja rakennustuoteteollisuuden toimialaselvitys 2007 - ja rakennustuoteteollisuuden toimialaselvitys 2007 Kari Ventola Mikko Kesä 25.9.2007 Sisällysluettelo - ja rakennustuoteteollisuuden toimialaselvitys 2007...2 1. Johdanto...2 2. Tulokset...3 2.1. Yrityksen

Lisätiedot

Vastaanottaja. Tredea. Asiakirjatyyppi. Raportti. Päivämäärä 18.5.2015 YHTEENVETORAPORTTI KANSAINVÄLISTYMISSETELIT

Vastaanottaja. Tredea. Asiakirjatyyppi. Raportti. Päivämäärä 18.5.2015 YHTEENVETORAPORTTI KANSAINVÄLISTYMISSETELIT Vastaanottaja Tredea Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 18.5.2015 YHTEENVETORAPORTTI KANSAINVÄLISTYMISSETELIT YHTEENVETORAPORTTI KANSAINVÄLISTYMISSETELIT Ramboll P.O. Box 25 Säterinkatu 6 FI-02601 ESPOO

Lisätiedot

Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003

Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003 Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003 Marja Kurkela opiskelija Tampereen Yliopisto Aluetieteen ja ympäristöpolitiikan laitos Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 1.1 Tutkimuksen tausta...3 1.2 Tutkimuksen

Lisätiedot

Henkilöstötunnusluvut johtamisen tukena Tukea tuottavuuden ja työyhteisön hyvinvoinnin kehittämiseen

Henkilöstötunnusluvut johtamisen tukena Tukea tuottavuuden ja työyhteisön hyvinvoinnin kehittämiseen Henkilöstötunnusluvut johtamisen tukena Tukea tuottavuuden ja työyhteisön hyvinvoinnin kehittämiseen Marja-Liisa Manka & Liisa Hakala Henkilöstötunnusluvut johtamisen tukena 1 Henkilöstötunnusluvut johtamisen

Lisätiedot

Raportti kyselytutkimuksesta: YRITYSPÄÄTTÄJIEN KÄSITYKSIÄ VAMMAISTEN HENKILÖIDEN TYÖLLISTÄMISESTÄ

Raportti kyselytutkimuksesta: YRITYSPÄÄTTÄJIEN KÄSITYKSIÄ VAMMAISTEN HENKILÖIDEN TYÖLLISTÄMISESTÄ Raportti kyselytutkimuksesta: YRITYSPÄÄTTÄJIEN KÄSITYKSIÄ VAMMAISTEN HENKILÖIDEN TYÖLLISTÄMISESTÄ VATES säätiö Versio 25.8.2011 Marjatta Varanka Jukka Lindberg Sisältö 1. Tiivistelmä tuloksista... 2 2.

Lisätiedot