LIITE: Taantuman vaikutukset tiedustelun toteutus ja tuloskuvat sektoreittain

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIITE: Taantuman vaikutukset tiedustelun toteutus ja tuloskuvat sektoreittain"

Transkriptio

1 Liite, sivu 1 LIITE: Taantuman vaikutukset tiedustelun toteutus ja tuloskuvat sektoreittain Tuloskuvat ja tulosten tulkinta Tuloskuvat esitetään järjestyksessä yritykset, kunnat, valtio ja kirkko. Yritykset on jaettu neljään luokkaan sen mukaan, mikä on ollut taantuman vaikutus tuotannon tai palvelutuotannon määrään: - Yritykset, joiden tuotanto tai palvelutuotanto on laskenut enemmän kuin 20 % - Yritykset, joiden tuotanto tai palvelutuotanto on laskenut enemmän kuin 5 ja enintään 20 % - Yritykset, joiden tuotanto tai palvelutuotanto on noussut tai laskenut enintään 5 % - Yritykset, joiden tuotanto tai palvelutuotanto on noussut yli 5 % Jokaisesta yritysluokasta tai julkisen sektorin organisaatioista esitetään neljä kuvaa: - Mihin yritys tai organisaatio on panostanut? - Kuinka suuri on panostuksen merkitys yritykselle tai organisaatiolle? - Mitä säästötoimenpiteitä on käytetty? - Kuinka suuri on eri toimenpiteiden merkitys yritykselle tai organisaatiolle? Tiedustelun ensisijainen tarkoitus on kuvata sitä, miten yrityksissä ja julkisen sektorin organisaatioissa toimitaan taantuman aikana. Jonkin toimenpiteen, esimerkiksi koulutuksen tai lomautusten, käyttö ei suoraan kerro, kuinka suuri osa henkilöstöstä ja mitkä henkilöstöryhmät sen piirissä ovat. Vastausvaihtoehdot eri toimenpiteille ovat seuraavat: 1. Emme ole käyttäneet tätä tai ei ole mahdollinen meillä 2. Olemme käyttäneet mutta merkitys organisaatiollemme on vähäinen 3. Olemme käyttäneet ja merkitys organisaatiollemme on kohtalainen 4. Olemme käyttäneet ja merkitys organisaatiollemme on suuri 5. Olemme käyttäneet mutta en osaa arvioida (vielä) toimenpiteen merkitystä Käytön yleisyyttä arvioitaessa otettiin huomioon vaihtoehdot 2 5. Merkitystä arvioitaessa ainoastaan vastausvaihtoehdot 2 4. Panostusten ja säästötoimien kohdalla asteikko ja menettely olivat vastaavia.

2 Liite, sivu 2 Julkisten organisaatioiden tulosten osalta on huomattava, että niissä ei voida käyttää kaikkia kyselyssä lueteltuja keinoja. Sama koskee joitakin yksityisiä aloja. Tämän vuoksi erityisesti merkityksiä koskevien vastausten tulkinta edellyttää julkisen sektorin ja eri alojen säädöspohjan tuntemusta. Yksittäisen toimenpiteen merkitystä ei yleensä ole laskettu, mikäli sen käyttö on vähäistä (alle 10 %). Merkitykseen liittyvät vastaukset kuvaavat jo tehtyjen toimenpiteiden merkitystä niitä käyttäneille yrityksille tai organisaatioille. Vastaukset on painotettu vastanneiden yritysten tai organisaatioiden henkilömäärällä. Näin pyritään saamaan tarkempi kuva siitä, millaisilla työpaikoilla useimmat ihmiset työskentelevät. Miten tiedustelu toteutettiin? Työmarkkinakeskusjärjestöjen yhteinen tiedustelu taantuman vaikutuksista Helmi-maaliskuun vaihteessa 2010 Elinkeinoelämän keskusliitto toteutti osana Tuottavuuden pyöreän pöydän seminaarivalmisteluja yrityskyselyn taantuman vaikutuksista. Kunnallinen työmarkkinalaitos, Valtion työmarkkinalaitos ja Kirkon työmarkkinalaitos toteuttivat samana ajankohtana vastaavan julkisen sektorin kyselyn. Julkisen sektorin kyselylomake oli lähes sama kuin yksityisellä sektorilla, jotta saadaan kokonaiskuva koko työmarkkinakentästä. Vain yrityksille soveltuvat taustakysymykset jätettiin pois tai muokattiin niitä niin, että ne soveltuvat paremmin kuvaamaan julkisen sektorin organisaatioita. Tiedustelu oli ensimmäinen laatuaan. Kenelle tiedustelu lähetettiin ja kuinka moni vastasi? Yritysten kokoluokka Suuri, 250 tai enemmän EK:n jäsenyritysten henkilöstön määrä jäsentietojärjestelmässä Kokoluokan yrityksistä otokseen otettiin Otok sen koko Henkilöstön määrä otosyrityksissä Vastanneet yritykset Vastausprosentti yritysten lukumäärän mukaan Henkilöstön määrä vastanneissa yrityksissä Vastausprosentti henkilöstön määrän mukaan Henkilöstön määrä otoskertoimilla Kaikki % % Keskisuuri Kaikki % % Keskisuuri Pieni Mikro alle Joka toinen Joka viides Ei kysytä % % % % (41) Yhteensä % %

3 Liite, sivu 3 Yrityskyselyä varten muodostettiin Elinkeinoelämän keskusliiton jäsenrekisteristä otos, johon kuuluivat kaikki vähintään sata henkilöä työllistävät yritykset, joka toinen henkilöä työllistävistä yrityksistä ja joka viides tätä pienemmistä yrityksistä. Alle kymmenen hengen yrityksiltä ei kysytty. Kysely lähetettiin hieman päälle yritykseen, vastausprosentit ovat noin 40 vastaajien lukumäärällä mitaten ja noin 60 vastanneiden yritysten henkilömäärällä mitaten. Otoksen muodostaminen ja vastanneiden lukumäärä on kuvattu tarkemmin seuraavassa taulukossa. Tiedustelu lähetettiin yritysten toimitusjohtajille tai henkilöstöjohtajille. Siihen vastaamiseen tarvittiin aikaa noin 15 minuuttia. Samaan aikaan kysely lähti 476 kunnalle ja kuntayhtymälle, joissa henkilöstöä vuonna 2008 oli henkilöä. Kyselyyn vastasi 169 henkilöstöasioista vastaavaa. Vastausprosentti oli 36 %, henkilömäärällä mitaten vastaukset kattoivat 48 % kunnallisesta henkilöstöstä. Vastaajien kunnissa tai kuntayhtymissä oli henkilöstöä yhteensä Vastaajista 19 % edusti henkilöstömäärältään alle sadan henkilön kuntia tai kuntayhtymiä, 23 % henkilön, 20 % henkilön, 13 % henkilön ja 25 % henkilön kuntia ja kuntayhtymiä. Valtion osalta vastaajat olivat ministeriöiden ja virastojen kansliapäälliköitä, hallinto- tai henkilöstöjohtajia. Vastaajien lukumäärä oli 27 ja kysely lähetettiin 94 henkilölle. Vastausprosentiksi muodostui 29 % ja vastaukset kattavat 14 % valtion henkilöstöstä. Valtiolla työskenteli kuluvan vuoden tammikuussa henkilöä ja vastaajien organisaatioissa työskenteli henkilöä. Vastaajista 26 % edusti henkilöstömäärältään alle 99 henkilön organisaatioita, 30 % henkilön, 18 % henkilön, 15 % henkilön ja 11 % yli 1000 henkilön organisaatioita. Kirkon työmarkkinalaitos lähetti tiedustelun 328 seurakuntaan ja seurakuntayhtymään. Kyselyyn saatiin vastaus 106 organisaatiosta, joten vastausprosentti oli 32. Henkilöstöä vastaajien organisaatioissa oli yhteensä 5 596, kun koko kirkon henkilöstömäärä vuonna 2009 oli yhteensä , josta vakinaisia oli Vastanneet edustivat siten noin 26 % koko henkilöstöstä ja 40 % vakinaisista. Seurakunnat ja seurakuntayhtymät ovat henkilöstömäärältään pieniä työpaikkoja. Niistä 70 %:lla on palveluksessaan alle 30 henkilöä. Vastaajista 64 % edusti henkilöstömäärältään tällaisia työpaikkoja, 10 % henkilön, 14 % henkilön, 11 % 100 henkilön ja sitä suurempia seurakuntia ja seurakuntayhtymiä. Tulosten tarkastelua varten yritykset jaettiin neljään ryhmään Yksityisellä sektorilla, jossa taantuma vaikutti tuntuvimmin, vastaukset luokiteltiin edelleen neljään ryhmään sen mukaan, mikä sillä hetkellä oli taantuman vaikutus tuotannon tai palvelutuotannon määrään verrattuna taantumaa edeltävään aikaan. Lisäksi kysyttiin vaikutusta liikevaihtoon, tilauskantaan, tehtyjen työtuntien määrään ja henkilöstön määrään. Yritykset, joiden tuotanto tai palvelutuotanto on laskenut enemmän kuin 20 % (258 kpl, henkilöä) Yritykset, joiden tuotanto tai palvelutuotanto on laskenut enemmän kuin 5 ja enintään 20 % (314 kpl, henkilöä) Yritykset, joiden tuotanto tai palvelutuotanto on noussut tai laskenut enintään 5 % (568 kpl, henkilöä) Yritykset, joiden tuotanto tai palvelutuotanto on noussut yli 5 % (75 kpl, henkilöä) Näin saatiin seitsemän luokkaa: Yritykset taantuman vaikutusten mukaan neljään luokkaan jaettuna, kunta, valtio ja kirkko. Tätä ryhmittelyä käytetään raportoinnissa.

4 Liite, sivu 4 Mihin on panostettu yrityksissä, joiden tuotanto tai palvelutuotanto on laskenut enemmän kuin 20 % (osuus henkilöstöstä näissä yrityksissä) Toimintatapojen merkittävä kehittäminen 99 % Toiminnan uudelleen organisointi 96 % Uusien tuote tai palvelukonseptien kehittäminen 94 % Voimakas satsaus markkinointiin tai myyntiin 93 % Panostukset työelämän laatuun tai työhyvinvointiin 89 % Panostukset esimiesten osaamiseen 88 % Tiiviimpi verkostoituminen yhteistyökumppanien kanssa 84 % Henkilöstön jatko- tai täydennyskouluttaminen 80 % Avainhenkilöiden sitouttaminen organisaatioon 80 % Henkilökohtaisten kehityssuunnitelmien laatiminen 79 % Henkilöstön koulutuksen lisääminen Henkilöstön uudelleenkouluttaminen (uusiin tehtäviin tai uuteen osaamiseen) Investoinnit tietotekniikan hyödyntämiseen 73 % 71 % 78 % Liiketoiminnan laajentaminen kokonaan uusille alueille 67 % Kansainvälisen toiminnan laajentaminen 66 % Joustavien työaikajärjestelyjen kehittäminen 57 % Uusien osaajien rekrytointi 54 % Investoinnit laitteisiin 51 % Ostopalvelujen/alihankinnan lisääminen (ulkoistaminen) 51 % Ostopalvelujen/alihankinnan vähentäminen (sisäistäminen) 43 % Yritys os tot 21 % Toimintojen keskittäminen Suomeen 21 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

5 Liite, sivu 5 Panostusten merkitys yrityksille, joiden tuotanto tai palvelutuotanto on laskenut enemmän kuin 20 % (0 = vähäinen, 1 = kohtalainen, 2 = suuri) Toiminnan uudelleen organisointi 1,3 Voimakas satsaus markkinointiin tai myyntiin 1,3 Kansainvälisen toiminnan laajentaminen 1,3 Toimintatapojen merkittävä kehittäminen Uusien tuote tai palvelukonseptien kehittäminen Panostukset esimiesten osaamiseen Avainhenkilöiden sitouttaminen organisaatioon Yritys os tot Liiketoiminnan laajentaminen kokonaan uusille alueille Investoinnit laitteisiin Toimintojen keskittäminen Suomeen Henkilökohtaisten kehityssuunnitelmien laatiminen Panostukset työelämän laatuun tai työhyvinvointiin Tiiviimpi verkostoituminen yhteistyökumppanien kanssa Investoinnit tietotekniikan hyödyntämiseen Joustavien työaikajärjestelyjen kehittäminen Ostopalvelujen/alihankinnan vähentäminen (sisäistäminen) Ostopalvelujen/alihankinnan lisääminen (ulkoistaminen) Henkilöstön jatko- tai täydennyskouluttaminen Henkilöstön koulutuksen lisääminen Uusien osaajien rekrytointi Henkilöstön uudelleenkouluttaminen (uusiin tehtäviin tai uuteen osaamiseen) 0,0 1,5 2,0

6 Liite, sivu 6 Mitä säästötoimenpiteitä on käytetty yrityksissä, joiden tuotanto tai palvelutuotanto on laskenut enemmän kuin 20 % (osuus henkilöstöstä näissä yrityksissä) Lomautetaan henkilöstöä Karsitaan muita toimintomenoja Yleinen toimintamenojen karsiminen Lykätään hankintoja Rekrytoinneista pidättyminen Irtisanotaan henkilöstöä Ei jatketa määräaikaisia työsuhteita Ei palkata pois tai eläkkeelle siirtyvän tilalle uutta työntekijää Tulos tai voittopalkkiot pienenevät, koska tavoitteita ei saavutetan Palkataan kesä- tai kausityöntekijöitä aiempaa vähemmän Investointien lykkääminen Tarjotaan lomarahojen vaihtoa vapaaseen Matkustuskielto tai matkustamisen vähentäminen Keskittyminen olemassaoleviin asiakkaisiin Ylityökielto tai ylityön vähentäminen Työajan lyhentäminen Toimintojen tai palvelujen karsiminen Ostopalvelujen/alihankinnan vähentäminen (sisäistäminen)2 Koulutuskielto tai koulutuksen vähentäminen Luovutaan sopimuskorotusten päälle maksettavista meriittikorotuksista Ostopalvelujen/alihankinnan lisääminen (ulkoistaminen)2 Toimintojen siirtäminen maan sisällä Kokonaisten yksikköjen lopettaminen Karsitaan henkilöstöetuja Käytetään vuokratyötä aiempaa vähemmän Tarjotaan vapaaehtoisille osa-aikaisuutta tai opintovapaata Kannustetaan siirtymään varhaiseläkkeelle Siirrytään vuorotyöstä päivätyöhön Leikataan tulos tai voittopalkkioita Toimintojen siirtäminen ulkomaille Organisaatioiden yhdistyminen/yritysjärjestelyt (esim. fuusio) Sovitaan palkankorotusten lykkäämisestä Tarjotaan eropaketteja vapaaehtoisille Käytetään vuokratyötä aiempaa enemmän Sovitaan palkankorotusten leikkaamisesta Sovitaan palkkojen leikkaamisesta 97 % 96 % 96 % 95 % 90 % 89 % 88 % 86 % 85 % 82 % 80 % 77 % 74 % 72 % 67 % 63 % 58 % 53 % 52 % 50 % 50 % 49 % 49 % 49 % 46 % 41 % 41 % 41 % 37 % 37 % 31 % 25 % 24 % 20 % 16 % 11 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

7 Liite, sivu 7 Säästötoimenpiteiden merkitys yrityksille, joiden tuotanto tai palvelutuotanto on laskenut enemmän kuin 20 % (0 = vähäinen, 1 = kohtalainen, 2 = suuri) Lomautetaan henkilöstöä 1,8 Irtisanotaan henkilöstöä 1,7 Yleinen toimintamenojen karsiminen 1,4 Keskittyminen olemassaoleviin asiakkaisiin Ei jatketa määräaikaisia työsuhteita Karsitaan muita toimintomenoja Työajan lyhentäminen Toimintojen siirtäminen maan sisällä Ei palkata pois tai eläkkeelle siirtyvän tilalle uutta työntekijää Rekrytoinneista pidättyminen Kokonaisten yksikköjen lopettaminen Tulos tai voittopalkkiot pienenevät, koska tavoitteita ei saavutetan Investointien lykkääminen Lykätään hankintoja Toimintojen siirtäminen ulkomaille Organisaatioiden yhdistyminen/yritysjärjestelyt (esim. fuusio) Leikataan tulos tai voittopalkkioita Toimintojen tai palvelujen karsiminen Käytetään vuokratyötä aiempaa vähemmän Tarjotaan lomarahojen vaihtoa vapaaseen Luovutaan sopimuskorotusten päälle maksettavista meriittikorotuksista Tarjotaan eropaketteja vapaaehtoisille Matkustuskielto tai matkustamisen vähentäminen Sovitaan palkankorotusten lykkäämisestä Kannustetaan siirtymään varhaiseläkkeelle Ostopalvelujen/alihankinnan lisääminen (ulkoistaminen)2 Sovitaan palkkojen leikkaamisesta Siirrytään vuorotyöstä päivätyöhön Ylityökielto tai ylityön vähentäminen Sovitaan palkankorotusten leikkaamisesta Ostopalvelujen/alihankinnan vähentäminen (sisäistäminen)2 Palkataan kesä- tai kausityöntekijöitä aiempaa vähemmän Käytetään vuokratyötä aiempaa enemmän Tarjotaan vapaaehtoisille osa-aikaisuutta tai opintovapaata Karsitaan henkilöstöetuja Koulutuskielto tai koulutuksen vähentäminen 0,3 0,3 0,3 0,0 1,5 2,0

8 Liite, sivu 8 Mihin on panostettu yrityksissä, joiden tuotanto tai palvelutuotanto on laskenut enemmän kuin 5 ja enintään 20 % (osuus henkilöstöstä näissä yrityksissä) Toimintatapojen merkittävä kehittäminen 97 % Panostukset työelämän laatuun tai työhyvinvointiin 96 % Henkilöstön jatko- tai täydennyskouluttaminen 94 % Henkilökohtaisten kehityssuunnitelmien laatiminen 91 % Panostukset esimiesten osaamiseen 90 % Avainhenkilöiden sitouttaminen organisaatioon 89 % Uusien tuote tai palvelukonseptien kehittäminen 89 % Investoinnit tietotekniikan hyödyntämiseen 88 % Toiminnan uudelleen organisointi 88 % Tiiviimpi verkostoituminen yhteistyökumppanien kanssa 87 % Uusien osaajien rekrytointi 84 % Voimakas satsaus markkinointiin tai myyntiin 83 % Joustavien työaikajärjestelyjen kehittäminen Henkilöstön uudelleenkouluttaminen (uusiin tehtäviin tai uuteen osaamiseen) Henkilöstön koulutuksen lisääminen 73 % 70 % 75 % Investoinnit laitteisiin 70 % Kansainvälisen toiminnan laajentaminen 69 % Ostopalvelujen/alihankinnan lisääminen (ulkoistaminen) 66 % Liiketoiminnan laajentaminen kokonaan uusille alueille 58 % Ostopalvelujen/alihankinnan vähentäminen (sisäistäminen) 36 % Yritys os tot 35 % Toimintojen keskittäminen Suomeen 20 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

9 Liite, sivu 9 Panostusten merkitys yrityksille, joiden tuotanto tai palvelutuotanto on laskenut enemmän kuin 5 ja enintään 20 % (0 = vähäinen, 1 = kohtalainen, 2 = suuri) Toiminnan uudelleen organisointi 1,3 Toimintatapojen merkittävä kehittäminen Voimakas satsaus markkinointiin tai myyntiin Kansainvälisen toiminnan laajentaminen Uusien tuote tai palvelukonseptien kehittäminen Panostukset esimiesten osaamiseen Henkilökohtaisten kehityssuunnitelmien laatiminen Joustavien työaikajärjestelyjen kehittäminen Panostukset työelämän laatuun tai työhyvinvointiin Avainhenkilöiden sitouttaminen organisaatioon Tiiviimpi verkostoituminen yhteistyökumppanien kanssa Investoinnit tietotekniikan hyödyntämiseen Yritys os tot Henkilöstön koulutuksen lisääminen Uusien osaajien rekrytointi Henkilöstön jatko- tai täydennyskouluttaminen Ostopalvelujen/alihankinnan vähentäminen (sisäistäminen) Investoinnit laitteisiin Toimintojen keskittäminen Suomeen Ostopalvelujen/alihankinnan lisääminen (ulkoistaminen) Henkilöstön uudelleenkouluttaminen (uusiin tehtäviin tai uuteen osaamiseen) Liiketoiminnan laajentaminen kokonaan uusille alueille 0,0 1,5 2,0

10 Liite, sivu 10 Mitä säästötoimenpiteitä on käytetty yrityksissä, joiden tuotanto tai palvelutuotanto on laskenut enemmän kuin 5 ja enintään 20 % (osuus henkilöstöstä näissä yrityksissä) Yleinen toimintamenojen karsiminen Karsitaan muita toimintomenoja Lykätään hankintoja Tulos tai voittopalkkiot pienenevät, koska tavoitteita ei saavutetan Lomautetaan henkilöstöä Tarjotaan lomarahojen vaihtoa vapaaseen Ei jatketa määräaikaisia työsuhteita Rekrytoinneista pidättyminen Ei palkata pois tai eläkkeelle siirtyvän tilalle uutta työntekijää Investointien lykkääminen Irtisanotaan henkilöstöä Keskittyminen olemassaoleviin asiakkaisiin Palkataan kesä- tai kausityöntekijöitä aiempaa vähemmän Matkustuskielto tai matkustamisen vähentäminen Toimintojen tai palvelujen karsiminen Ostopalvelujen/alihankinnan lisääminen (ulkoistaminen)2 Työajan lyhentäminen Kokonaisten yksikköjen lopettaminen Kannustetaan siirtymään varhaiseläkkeelle Ylityökielto tai ylityön vähentäminen Toimintojen siirtäminen ulkomaille Koulutuskielto tai koulutuksen vähentäminen Luovutaan sopimuskorotusten päälle maksettavista meriittikorotuksista Karsitaan henkilöstöetuja Käytetään vuokratyötä aiempaa vähemmän Toimintojen siirtäminen maan sisällä Ostopalvelujen/alihankinnan vähentäminen (sisäistäminen)2 Käytetään vuokratyötä aiempaa enemmän Sovitaan palkankorotusten leikkaamisesta Organisaatioiden yhdistyminen/yritysjärjestelyt (esim. fuusio) Tarjotaan vapaaehtoisille osa-aikaisuutta tai opintovapaata Siirrytään vuorotyöstä päivätyöhön Leikataan tulos tai voittopalkkioita Tarjotaan eropaketteja vapaaehtoisille Sovitaan palkankorotusten lykkäämisestä Sovitaan palkkojen leikkaamisesta 98 % 93 % 89 % 86 % 82 % 78 % 77 % 75 % 75 % 73 % 72 % 69 % 67 % 64 % 60 % 58 % 58 % 53 % 48 % 48 % 47 % 46 % 45 % 45 % 42 % 41 % 35 % 33 % 30 % 24 % 21 % 21 % 20 % 18 % 13 % 13 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

11 Liite, sivu 11 Säästötoimenpiteiden merkitys yrityksille, joiden tuotanto tai palvelutuotanto on laskenut enemmän kuin 5 ja enintään 20 % (0 = vähäinen, 1 = kohtalainen, 2 = suuri) Irtisanotaan henkilöstöä Yleinen toimintamenojen karsiminen 1,3 1,3 Lomautetaan henkilöstöä Sovitaan palkkojen leikkaamisesta Keskittyminen olemassaoleviin asiakkaisiin Organisaatioiden yhdistyminen/yritysjärjestelyt (esim. fuusio) Toimintojen tai palvelujen karsiminen Tulos tai voittopalkkiot pienenevät, koska tavoitteita ei saavutetan Toimintojen siirtäminen ulkomaille Rekrytoinneista pidättyminen Karsitaan muita toimintomenoja Käytetään vuokratyötä aiempaa enemmän Kokonaisten yksikköjen lopettaminen Leikataan tulos tai voittopalkkioita Työajan lyhentäminen Ostopalvelujen/alihankinnan vähentäminen (sisäistäminen)2 Ei jatketa määräaikaisia työsuhteita Toimintojen siirtäminen maan sisällä Matkustuskielto tai matkustamisen vähentäminen Ei palkata pois tai eläkkeelle siirtyvän tilalle uutta työntekijää Ostopalvelujen/alihankinnan lisääminen (ulkoistaminen)2 Luovutaan sopimuskorotusten päälle maksettavista meriittikorotuksista Lykätään hankintoja Käytetään vuokratyötä aiempaa vähemmän Tarjotaan lomarahojen vaihtoa vapaaseen Investointien lykkääminen Kannustetaan siirtymään varhaiseläkkeelle Sovitaan palkankorotusten lykkäämisestä Tarjotaan eropaketteja vapaaehtoisille Ylityökielto tai ylityön vähentäminen Tarjotaan vapaaehtoisille osa-aikaisuutta tai opintovapaata Palkataan kesä- tai kausityöntekijöitä aiempaa vähemmän Koulutuskielto tai koulutuksen vähentäminen 0,3 Siirrytään vuorotyöstä päivätyöhön Sovitaan palkankorotusten leikkaamisesta Karsitaan henkilöstöetuja 0,2 0,2 0,2 0,0 1,5 2,0

12 Liite, sivu 12 Mihin on panostettu yrityksissä, joiden tuotanto tai palvelutuotanto on noussut tai laskenut enintään 5 % (osuus henkilöstöstä näissä yrityksissä) Panostukset työelämän laatuun tai työhyvinvointiin 96 % Toimintatapojen merkittävä kehittäminen 96 % Panostukset esimiesten osaamiseen 96 % Uusien tuote tai palvelukonseptien kehittäminen 90 % Henkilöstön jatko- tai täydennyskouluttaminen 88 % Avainhenkilöiden sitouttaminen organisaatioon 87 % Henkilökohtaisten kehityssuunnitelmien laatiminen 86 % Henkilöstön koulutuksen lisääminen 85 % Uusien osaajien rekrytointi 85 % Investoinnit tietotekniikan hyödyntämiseen 83 % Toiminnan uudelleen organisointi 82 % Tiiviimpi verkostoituminen yhteistyökumppanien kanssa 82 % Voimakas satsaus markkinointiin tai myyntiin 79 % Joustavien työaikajärjestelyjen kehittäminen Henkilöstön uudelleenkouluttaminen (uusiin tehtäviin tai uuteen osaamiseen) Investoinnit laitteisiin 71 % 66 % 75 % Liiketoiminnan laajentaminen kokonaan uusille alueille 57 % Ostopalvelujen/alihankinnan lisääminen (ulkoistaminen) 48 % Kansainvälisen toiminnan laajentaminen 35 % Ostopalvelujen/alihankinnan vähentäminen (sisäistäminen) 31 % Yritys os tot 31 % Toimintojen keskittäminen Suomeen 22 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

13 Liite, sivu 13 Panostusten merkitys yrityksille, joiden tuotanto tai palvelutuotanto on noussut tai laskenut enintään 5 (0 = vähäinen, 1 = kohtalainen, 2 = suuri) Panostukset esimiesten osaamiseen 1,4 Toimintatapojen merkittävä kehittäminen 1,4 Avainhenkilöiden sitouttaminen organisaatioon 1,3 Yritys os tot Uusien tuote tai palvelukonseptien kehittäminen Investoinnit tietotekniikan hyödyntämiseen Toiminnan uudelleen organisointi Henkilökohtaisten kehityssuunnitelmien laatiminen Henkilöstön jatko- tai täydennyskouluttaminen Voimakas satsaus markkinointiin tai myyntiin Panostukset työelämän laatuun tai työhyvinvointiin Uusien osaajien rekrytointi Investoinnit laitteisiin Henkilöstön koulutuksen lisääminen Joustavien työaikajärjestelyjen kehittäminen Kansainvälisen toiminnan laajentaminen Tiiviimpi verkostoituminen yhteistyökumppanien kanssa Toimintojen keskittäminen Suomeen Henkilöstön uudelleenkouluttaminen (uusiin tehtäviin tai uuteen osaamiseen) Ostopalvelujen/alihankinnan lisääminen (ulkoistaminen) Liiketoiminnan laajentaminen kokonaan uusille alueille Ostopalvelujen/alihankinnan vähentäminen (sisäistäminen) 0,0 1,5 2,0

14 Liite, sivu 14 Mitä säästötoimenpiteitä on käytetty yrityksissä, joiden tuotanto tai palvelutuotanto on noussut tai laskenut enintään 5 % (osuus henkilöstöstä näissä yrityksissä) Yleinen toimintamenojen karsiminen 90 % Karsitaan muita toimintomenoja Keskittyminen olemassaoleviin asiakkaisiin Lykätään hankintoja Ei palkata pois tai eläkkeelle siirtyvän tilalle uutta työntekijää Tarjotaan lomarahojen vaihtoa vapaaseen Ei jatketa määräaikaisia työsuhteita Rekrytoinneista pidättyminen Ostopalvelujen/alihankinnan lisääminen (ulkoistaminen)2 Palkataan kesä- tai kausityöntekijöitä aiempaa vähemmän Tulos tai voittopalkkiot pienenevät, koska tavoitteita ei saavutetan Investointien lykkääminen Irtisanotaan henkilöstöä Toimintojen tai palvelujen karsiminen Matkustuskielto tai matkustamisen vähentäminen Ylityökielto tai ylityön vähentäminen Luovutaan sopimuskorotusten päälle maksettavista meriittikorotuksista Kokonaisten yksikköjen lopettaminen Ostopalvelujen/alihankinnan vähentäminen (sisäistäminen)2 Toimintojen siirtäminen maan sisällä Kannustetaan siirtymään varhaiseläkkeelle Tarjotaan vapaaehtoisille osa-aikaisuutta tai opintovapaata Käytetään vuokratyötä aiempaa vähemmän Lomautetaan henkilöstöä Organisaatioiden yhdistyminen/yritysjärjestelyt (esim. fuusio) Työajan lyhentäminen Leikataan tulos tai voittopalkkioita Karsitaan henkilöstöetuja Tarjotaan eropaketteja vapaaehtoisille Koulutuskielto tai koulutuksen vähentäminen Käytetään vuokratyötä aiempaa enemmän Toimintojen siirtäminen ulkomaille Sovitaan palkankorotusten lykkäämisestä Siirrytään vuorotyöstä päivätyöhön Sovitaan palkankorotusten leikkaamisesta 76 % 71 % 68 % 68 % 66 % 64 % 63 % 55 % 54 % 52 % 49 % 47 % 46 % 44 % 36 % 35 % 34 % 34 % 30 % 30 % 30 % 29 % 28 % 26 % 25 % 25 % 24 % 23 % 21 % 20 % 16 % 11 % 10 % 8 % Sovitaan palkkojen leikkaamisesta 1 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

15 Liite, sivu 15 Säästötoimenpiteiden merkitys yrityksille, joiden tuotanto tai palvelutuotanto on noussut tai laskenut enintään 5 % (0 = vähäinen, 1 = kohtalainen, 2 = suuri) Organisaatioiden yhdistyminen/yritysjärjestelyt (esim. fuusio) Keskittyminen olemassaoleviin asiakkaisiin Lomautetaan henkilöstöä Yleinen toimintamenojen karsiminen Investointien lykkääminen Tarjotaan eropaketteja vapaaehtoisille Toimintojen siirtäminen ulkomaille Karsitaan muita toimintomenoja Tulos tai voittopalkkiot pienenevät, koska tavoitteita ei saavutetan Tarjotaan lomarahojen vaihtoa vapaaseen Kokonaisten yksikköjen lopettaminen Ostopalvelujen/alihankinnan vähentäminen (sisäistäminen)2 Irtisanotaan henkilöstöä Käytetään vuokratyötä aiempaa vähemmän Matkustuskielto tai matkustamisen vähentäminen Siirrytään vuorotyöstä päivätyöhön Ei palkata pois tai eläkkeelle siirtyvän tilalle uutta työntekijää Lykätään hankintoja Ei jatketa määräaikaisia työsuhteita Toimintojen siirtäminen maan sisällä Leikataan tulos tai voittopalkkioita Rekrytoinneista pidättyminen Työajan lyhentäminen Ostopalvelujen/alihankinnan lisääminen (ulkoistaminen)2 Toimintojen tai palvelujen karsiminen Käytetään vuokratyötä aiempaa enemmän Kannustetaan siirtymään varhaiseläkkeelle Koulutuskielto tai koulutuksen vähentäminen Luovutaan sopimuskorotusten päälle maksettavista meriittikorotuksista Palkataan kesä- tai kausityöntekijöitä aiempaa vähemmän Ylityökielto tai ylityön vähentäminen Sovitaan palkankorotusten lykkäämisestä 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Tarjotaan vapaaehtoisille osa-aikaisuutta tai opintovapaata Karsitaan henkilöstöetuja 0,1 0,1 0,0 1,5 2,0

16 Liite, sivu 16 Mihin on panostettu yrityksissä, joiden tuotanto tai palvelutuotanto on noussut yli 5 % (osuus henkilöstöstä näissä yrityksissä) Toimintatapojen merkittävä kehittäminen 98 % Panostukset työelämän laatuun tai työhyvinvointiin 96 % Uusien tuote tai palvelukonseptien kehittäminen 96 % Henkilöstön jatko- tai täydennyskouluttaminen 93 % Panostukset esimiesten osaamiseen 92 % Tiiviimpi verkostoituminen yhteistyökumppanien kanssa 91 % Toiminnan uudelleen organisointi 90 % Avainhenkilöiden sitouttaminen organisaatioon 87 % Uusien osaajien rekrytointi 86 % Voimakas satsaus markkinointiin tai myyntiin 83 % Joustavien työaikajärjestelyjen kehittäminen 79 % Henkilöstön koulutuksen lisääminen 78 % Investoinnit laitteisiin 78 % Investoinnit tietotekniikan hyödyntämiseen 78 % Henkilökohtaisten kehityssuunnitelmien laatiminen Henkilöstön uudelleenkouluttaminen (uusiin tehtäviin tai uuteen osaamiseen) 65 % 70 % Liiketoiminnan laajentaminen kokonaan uusille alueille 49 % Ostopalvelujen/alihankinnan lisääminen (ulkoistaminen) 46 % Ostopalvelujen/alihankinnan vähentäminen (sisäistäminen) 33 % Kansainvälisen toiminnan laajentaminen 32 % Yritys os tot 27 % Toimintojen keskittäminen Suomeen 22 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

17 Liite, sivu 17 Panostusten merkitys yrityksille, joiden tuotanto tai palvelutuotanto on noussut yli 5 % (0 = vähäinen, 1 = kohtalainen, 2 = suuri) Ostopalvelujen/alihankinnan vähentäminen (sisäistäminen) 1,5 Panostukset esimiesten osaamiseen 1,4 Toimintatapojen merkittävä kehittäminen 1,4 Avainhenkilöiden sitouttaminen organisaatioon 1,3 Tiiviimpi verkostoituminen yhteistyökumppanien kanssa Henkilökohtaisten kehityssuunnitelmien laatiminen Uusien tuote tai palvelukonseptien kehittäminen Panostukset työelämän laatuun tai työhyvinvointiin Voimakas satsaus markkinointiin tai myyntiin Investoinnit tietotekniikan hyödyntämiseen Joustavien työaikajärjestelyjen kehittäminen Yritys os tot Liiketoiminnan laajentaminen kokonaan uusille alueille Henkilöstön jatko- tai täydennyskouluttaminen Henkilöstön koulutuksen lisääminen Investoinnit laitteisiin Toiminnan uudelleen organisointi Uusien osaajien rekrytointi Henkilöstön uudelleenkouluttaminen (uusiin tehtäviin tai uuteen osaamiseen) Kansainvälisen toiminnan laajentaminen Ostopalvelujen/alihankinnan lisääminen (ulkoistaminen) Toimintojen keskittäminen Suomeen 0,0 1,5 2,0

18 Liite, sivu 18 Mitä säästötoimenpiteitä on käytetty yrityksissä, joiden tuotanto tai palvelutuotanto on noussut yli 5 % (osuus henkilöstöstä näissä yrityksissä) Yleinen toimintamenojen karsiminen 89 % Karsitaan muita toimintomenoja Keskittyminen olemassaoleviin asiakkaisiin Ostopalvelujen/alihankinnan lisääminen (ulkoistaminen)2 Ylityökielto tai ylityön vähentäminen Lykätään hankintoja Matkustuskielto tai matkustamisen vähentäminen Tulos tai voittopalkkiot pienenevät, koska tavoitteita ei saavutetan Palkataan kesä- tai kausityöntekijöitä aiempaa vähemmän Tarjotaan lomarahojen vaihtoa vapaaseen Investointien lykkääminen Rekrytoinneista pidättyminen Lomautetaan henkilöstöä Ei palkata pois tai eläkkeelle siirtyvän tilalle uutta työntekijää Irtisanotaan henkilöstöä Ei jatketa määräaikaisia työsuhteita Kannustetaan siirtymään varhaiseläkkeelle Käytetään vuokratyötä aiempaa vähemmän Toimintojen siirtäminen maan sisällä Toimintojen tai palvelujen karsiminen Ostopalvelujen/alihankinnan vähentäminen (sisäistäminen)2 Tarjotaan vapaaehtoisille osa-aikaisuutta tai opintovapaata Karsitaan henkilöstöetuja Työajan lyhentäminen Tarjotaan eropaketteja vapaaehtoisille Koulutuskielto tai koulutuksen vähentäminen Leikataan tulos tai voittopalkkioita Käytetään vuokratyötä aiempaa enemmän Kokonaisten yksikköjen lopettaminen Organisaatioiden yhdistyminen/yritysjärjestelyt (esim. fuusio) Siirrytään vuorotyöstä päivätyöhön Sovitaan palkankorotusten lykkäämisestä Luovutaan sopimuskorotusten päälle maksettavista meriittikorotuksista Toimintojen siirtäminen ulkomaille Sovitaan palkkojen leikkaamisesta Sovitaan palkankorotusten leikkaamisesta 79 % 71 % 66 % 58 % 51 % 49 % 48 % 47 % 43 % 42 % 41 % 39 % 38 % 38 % 38 % 32 % 30 % 30 % 29 % 28 % 26 % 25 % 24 % 23 % 22 % 18 % 17 % 15 % 15 % 14 % 14 % 14 % 7 % 4 % 2 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

19 Liite, sivu 19 Säästötoimenpiteiden merkitys yrityksille, joiden tuotanto tai palvelutuotanto on noussut yli 5 % (0 = vähäinen, 1 = kohtalainen, 2 = suuri) Luovutaan sopimuskorotusten päälle maksettavista meriittikorotuksista Keskittyminen olemassaoleviin asiakkaisiin Lomautetaan henkilöstöä 1,3 1,4 1,3 Investointien lykkääminen Toimintojen siirtäminen maan sisällä Sovitaan palkankorotusten lykkäämisestä Ostopalvelujen/alihankinnan vähentäminen (sisäistäminen)2 Yleinen toimintamenojen karsiminen Ei jatketa määräaikaisia työsuhteita Siirrytään vuorotyöstä päivätyöhön Ei palkata pois tai eläkkeelle siirtyvän tilalle uutta työntekijää Tarjotaan lomarahojen vaihtoa vapaaseen Käytetään vuokratyötä aiempaa vähemmän Karsitaan muita toimintomenoja Rekrytoinneista pidättyminen Lykätään hankintoja Organisaatioiden yhdistyminen/yritysjärjestelyt (esim. fuusio) Ylityökielto tai ylityön vähentäminen Irtisanotaan henkilöstöä Tarjotaan eropaketteja vapaaehtoisille Ostopalvelujen/alihankinnan lisääminen (ulkoistaminen)2 Tulos tai voittopalkkiot pienenevät, koska tavoitteita ei saavutetan Palkataan kesä- tai kausityöntekijöitä aiempaa vähemmän Käytetään vuokratyötä aiempaa enemmän Leikataan tulos tai voittopalkkioita Kokonaisten yksikköjen lopettaminen Työajan lyhentäminen Matkustuskielto tai matkustamisen vähentäminen 0,2 Toimintojen tai palvelujen karsiminen Koulutuskielto tai koulutuksen vähentäminen Tarjotaan vapaaehtoisille osa-aikaisuutta tai opintovapaata Karsitaan henkilöstöetuja Kannustetaan siirtymään varhaiseläkkeelle 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 1,5 2,0

20 Liite, sivu 20 Mihin on panostettu kuntasektorilla (osuus henkilöstöstä näissä kunnissa ja kuntayhtymissä) Panostukset työelämän laatuun tai työhyvinvointiin 90 % Tiiviimpi verkostoituminen yhteistyökumppanien kanssa 88 % Palveluprosessien uudistaminen 87 % Henkilöstön jatko- tai täydennyskouluttaminen 86 % Investoinnit tietotekniikan hyödyntämiseen 86 % Toiminnan uudelleen organisointi 86 % Toimintatapojen merkittävä kehittäminen 85 % Panostukset esimiesten osaamiseen 80 % Panostukset työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen 77 % Uusien tuote tai palvelukonseptien kehittäminen 76 % Investoinnit laitteisiin 66 % Uusien osaajien rekrytointi 62 % Joustavien työaikajärjestelyjen kehittäminen 60 % Avainhenkilöiden sitouttaminen organisaatioon 57 % Henkilöstön uudelleenkouluttaminen (uusiin tehtäviin tai uuteen osaamiseen) 54 % Henkilökohtaisten kehityssuunnitelmien laatiminen 53 % Ostopalvelujen/alihankinnan lisääminen (ulkoistaminen) 53 % Voimakas satsaus markkinointiin tai myyntiin 45 % Ostopalvelujen/alihankinnan vähentäminen (sisäistäminen) 27 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Seuraava askel - tuottavuus ja työelämän laatu suomalaisilla työpaikoilla. Katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen suomessa

Seuraava askel - tuottavuus ja työelämän laatu suomalaisilla työpaikoilla. Katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen suomessa Seuraava askel - tuottavuus ja työelämän laatu suomalaisilla työpaikoilla Katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen suomessa Tuottavuuden pyöreä pöytä Sihteeristön katsaus 16.3.2010 Tuottavuuden

Lisätiedot

JYTYN KENEEN SINÄ LUOTAT- KAMPANJAKYSELY syksy 2013

JYTYN KENEEN SINÄ LUOTAT- KAMPANJAKYSELY syksy 2013 JYTYN KENEEN SINÄ LUOTAT- KAMPANJAKYSELY syksy 2013 KENEEN SINÄ LUOTAT- KAMPANJAKYSELY Lähetettiin syyskuussa kaikille Jytyn jäsenille, joiden sähköpostiosoitteet olivat jäsenrekisterissä. Vastauksia yhteensä

Lisätiedot

Keskeiset tulokset paikallisesta sopimisesta kunta- ja valtiosektoreilla sekä sektorien vertailuja

Keskeiset tulokset paikallisesta sopimisesta kunta- ja valtiosektoreilla sekä sektorien vertailuja Keskeiset tulokset paikallisesta sopimisesta kunta- ja valtiosektoreilla sekä sektorien vertailuja Tuloksia Turun yliopiston työoikeuden tutkimushankkeesta Heikki Uhmavaara 27.2.2008 Kuntasektorin kysely

Lisätiedot

Tarve henkilöstömenosäästöihin jatkuu kuntasektorilla

Tarve henkilöstömenosäästöihin jatkuu kuntasektorilla Tarve henkilöstömenosäästöihin jatkuu kuntasektorilla Tiedotustilaisuus KT:n henkilöstömenosäästötiedustelun tuloksista 17.12.2014 Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen KT:n henkilöstömenosäästötiedustelu

Lisätiedot

Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011

Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011 TutkimusYksikön julkaisuja 1/2012 Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011 perälauta suosituin korotusvaihtoehdoista JOHDANTO Metallityöväen Liitto ry ja Teknologiateollisuus ry sopivat lokakuussa 2011

Lisätiedot

HR-Johtajabarometri 2014. Yhteenveto tuloksista MPS Enterprises Tutkimuspäällikkö Niilo Mäkelä

HR-Johtajabarometri 2014. Yhteenveto tuloksista MPS Enterprises Tutkimuspäällikkö Niilo Mäkelä HR-Johtajabarometri 2014 Yhteenveto tuloksista MPS Enterprises Tutkimuspäällikkö Niilo Mäkelä Kyselyn toteutus Kysely toteutettiin sähköisenä kyselynä 20.11.-3.12.2013 välisenä aikana. Vastaajat 2012 2013

Lisätiedot

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012 RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012 Anetjärvi Mikko Karvonen Kaija Ojala Satu Sisällysluettelo 1 TUTKIMUKSEN YLEISTIEDOT... 2 2 LIIKEVAIHTO... 5 3 TYÖVOIMA... 6 3.1 Henkilöstön määrä... 6 3.2 Rekrytoinnit...

Lisätiedot

Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013

Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013 Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013 Toteutimme syyskuussa 2013 jäsenillemme kyselyn liittyen mm. työhyvinvointiin, ajankohtaisiin työmarkkina-asioihin sekä luottamusmiestoimintaan.

Lisätiedot

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2013

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2013 RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2013 Hiltunen Heikki Junnila Tiia Luukkonen Aki Sisällysluettelo 1 TUTKIMUKSEN YLEISTIEDOT... 2 2 LIIKEVAIHTO... 5 3 TYÖVOIMA... 6 3.1 Henkilöstön määrä... 6 3.2 Rekrytoinnit...

Lisätiedot

Paikallinen sopiminen työaika-asioissa

Paikallinen sopiminen työaika-asioissa TIEDOTE 3.5.2007 Paikallinen sopiminen työaika-asioissa Turun yliopiston työoikeuden tutkimusryhmän kyselytutkimuksen osatuloksia Työaika joustaa työpaikoilla Yksityisen sektorin työpaikoilla on käytössä

Lisätiedot

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2014

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2014 RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2014 Sisällysluettelo 1. Selvityksen yleistiedot... 3 1.1. Toimialat... 3 1.2. Taustatiedot... 4 2. Liikevaihto ja talousodotukset... 4 2.1. Liikevaihtoindeksit... 4

Lisätiedot

KAUPUNGINJOHTAJA JUKKA-PEKKA UJULA. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå

KAUPUNGINJOHTAJA JUKKA-PEKKA UJULA. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KAUPUNGINJOHTAJA JUKKA-PEKKA UJULA Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PORVOON KAUPUNGIN ELINKEINOPOLIITTINEN SELVITYS TIEDOTUSTILAISUUS 29.8.2013 Selvityksen avulla halutaan arvioida Porvoon kaupungin

Lisätiedot

Palkitsemisen tila ja muutos Suomessa 2008

Palkitsemisen tila ja muutos Suomessa 2008 Palkitsemisen tila ja muutos Suomessa 2008 Toteuttajat: Tutkijat Aino Salimäki & Tina Sweins Tutkimusassistentit Jouko Heiskanen & Antti Salimäki Ohjaajat: Professorit Matti Vartiainen & Tomi Laamanen

Lisätiedot

Kysely ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen liittyvästä tuesta 5/2005

Kysely ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen liittyvästä tuesta 5/2005 Kysely ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen liittyvästä tuesta 5/2005 KYSELY ENSIMMÄISEN TYÖNTEKIJÄN PALKKAAMISEEN LIITTYVÄSTÄ TUESTA 1 1. Yhteenveto Yksinyrittäjiltä kysyttiin heidän valmiudesta palkata

Lisätiedot

Yleiskuva. Palkkatutkimus 2005, osa I. Tutkimuksen tausta. Tutkimusasetelma. Tulosten edustavuus

Yleiskuva. Palkkatutkimus 2005, osa I. Tutkimuksen tausta. Tutkimusasetelma. Tulosten edustavuus Palkkatutkimus 2005, osa I Yleiskuva Tutkimuksen tausta Tutkimusasetelma Tietotekniikan liitto (TTL) ja ITviikko suorittivat maalis-huhtikuussa 2005 perinteisen palkkatutkimuksen. Tutkimus on perinteisesti

Lisätiedot

Kehittämiskysely 2012. Tulokset

Kehittämiskysely 2012. Tulokset Kehittämiskysely 2012 Tulokset Tausta Kehittämiskysely toteutettiin eteläpohjalaisissa kaluste- ja asumisteollisuuden yrityksissä loka-marraskuussa 2012 Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa kohderyhmään

Lisätiedot

11. Jäsenistön ansiotaso

11. Jäsenistön ansiotaso 24 Kuvio 19. 11. Jäsenistön ansiotaso Tutkimuksessa selvitettiin jäsenistön palkkaukseen liittyviä asioita. Vastaajilta kysyttiin heidän kokonaiskuukausiansioitaan (kuukausibruttotulot). Vastaajia pyydettiin

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

PK-hallitusbarometri 2015. Kysely PK-yritysten hallitustyöskentelystä ja hallinnoinnin kehittämisestä

PK-hallitusbarometri 2015. Kysely PK-yritysten hallitustyöskentelystä ja hallinnoinnin kehittämisestä PK-hallitusbarometri 2015 Kysely PK-yritysten hallitustyöskentelystä ja hallinnoinnin kehittämisestä PK-hallitusbarometri Kauppakamarien PK-hallitusbarometri on valtakunnallinen kyselytutkimus, johon vastasi

Lisätiedot

Uudista ja uudistu 2009 Henkilöstöjohtamisen uudistamisen välttämättömyys - case Jyväskylän kaupunki - 23.9.2009

Uudista ja uudistu 2009 Henkilöstöjohtamisen uudistamisen välttämättömyys - case Jyväskylän kaupunki - 23.9.2009 Uudista ja uudistu 2009 Henkilöstöjohtamisen uudistamisen välttämättömyys - case Jyväskylän kaupunki - 23.9.2009 Pertti Malkki (FT, YTM) Henkilöstöjohtaja Sisältö Ajatuksia kuntien tuottavuuskehityksestä

Lisätiedot

Metsänhoitotöiden työvoima nyt ja tulevaisuudessa

Metsänhoitotöiden työvoima nyt ja tulevaisuudessa Metsänhoitotöiden työvoima nyt ja tulevaisuudessa Marja-Liisa Juntunen Kustannustehokas metsänhoito -seminaarisarja 2011 Kajaani 18.11.2011 Metsänhoitotöiden työvoima Vuosina 2006-2009 metsänhoitotöitä

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon suunta 2011 kyselytutkimuksen tulokset. Nordic Healthcare Group Oy Suomen Lääkäriliitto 1.4.2011

Perusterveydenhuollon suunta 2011 kyselytutkimuksen tulokset. Nordic Healthcare Group Oy Suomen Lääkäriliitto 1.4.2011 Perusterveydenhuollon suunta 0 kyselytutkimuksen tulokset Nordic Healthcare Group Oy Suomen Lääkäriliitto..0 Johdanto Perusterveysbarometri 0 Nordic Healthcare Group Oy ja Suomen Lääkäriliitto ovat toteuttaneet

Lisätiedot

Työmarkkinoiden pelikenttä

Työmarkkinoiden pelikenttä Työmarkkinoiden pelikenttä Luennon sisältö Työmarkkinajärjestöt Palkansaajien keskusjärjestöt Työnantajien keskusjärjestöt Ammattiliitto Luottamusmiesjärjestelmä Paikallinen toiminta Toimihenkilökeskusjärjestö

Lisätiedot

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015 Tampereen yliopistosta vuonna 29 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 21 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 214 uraseurantakysely toteutettiin vuonna 29

Lisätiedot

Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry

Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry 1 Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry Rauman Yrittäjät Yrittäjän asialla, paikallisesti 2 Rauman

Lisätiedot

Kunta-alan työmarkkinakatsaus. Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen 23.8.2013

Kunta-alan työmarkkinakatsaus. Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen 23.8.2013 Kunta-alan työmarkkinakatsaus Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen 23.8.2013 KT Kuntatyönantajat KT Kuntatyönantajat on kunta-alan työnantajajärjestö. Se ajaa kuntien ja kuntayhtymien etuja työmarkkinoilla.

Lisätiedot

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010 1 28.6.2010 Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010 Sisällys 1. Selvityksen tarkoitus s. 1 2. Selvityksen toteuttaminen s. 1 3. Selvityksen tulokset s. 2 3.1 Velkaantumisen

Lisätiedot

SUOMEN KIRJOITUSTULKIT RY:N JÄSENTEN NÄKEMYKSIÄ 1.9.2010 MUUTOKSEN JÄLKEEN - TIIVISTELMÄ KYSELYN RAPORTISTA

SUOMEN KIRJOITUSTULKIT RY:N JÄSENTEN NÄKEMYKSIÄ 1.9.2010 MUUTOKSEN JÄLKEEN - TIIVISTELMÄ KYSELYN RAPORTISTA SUOMEN KIRJOITUSTULKIT RY:N JÄSENTEN NÄKEMYKSIÄ 1.9.2010 MUUTOKSEN JÄLKEEN - TIIVISTELMÄ KYSELYN RAPORTISTA Kysely toisen palveluksessa oleville, opiskelijoille ja yrittäjille 1.4.2012 Suomen kirjoitustulkit

Lisätiedot

Henkilöstöpalvelut. Liikevaihtotiedustelu. Henkilöstövuokraus. Henkilöstöpalvelut. Henkilöstöpalveluiden. Henkilöstövuokrauspalveluiden

Henkilöstöpalvelut. Liikevaihtotiedustelu. Henkilöstövuokraus. Henkilöstöpalvelut. Henkilöstöpalveluiden. Henkilöstövuokrauspalveluiden Liikevaihtotiedustelu Henkilöstöpalvelut zhenkilöstöpalvelualan kokonaisliikevaihto oli joulukuussa 74,34 miljoonaa Liikevaihto supistui 3,6 prosenttia. Tiedustelun tiedot on tarkoitettu jäsenliiton sisäiseen

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalisen median käyttö autokaupassa Autoalan Keskusliitto ry 3/1 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalinen media suomessa Kaikista suomalaisista yli % on rekisteröitynyt

Lisätiedot

Kemijärven kaupungin yhteistoimintaneuvotteluiden päättäminen ja henkilöstömenoihin kohdistuvat säästötavoitteet

Kemijärven kaupungin yhteistoimintaneuvotteluiden päättäminen ja henkilöstömenoihin kohdistuvat säästötavoitteet Kaupunginhallitus 41 08.02.2016 Kaupunginhallitus 61 22.02.2016 Kemijärven kaupungin yhteistoimintaneuvotteluiden päättäminen ja henkilöstömenoihin kohdistuvat säästötavoitteet 526/02/024/2015 KH 08.02.2016

Lisätiedot

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa Yhdyskuntatekniset palvelut 04 3 1 Johdanto 1.1 Selvityksen taustaa Vuonna 1992 toteutettiin ensimmäisen kerran tämän tutkimusasetelman mukainen selvitys asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä.

Lisätiedot

Kandien kesätyöt 2014. Yhteenveto Lääkäriliiton opiskelijakyselyn tuloksista Tiedot on kerätty lokakuussa 2014

Kandien kesätyöt 2014. Yhteenveto Lääkäriliiton opiskelijakyselyn tuloksista Tiedot on kerätty lokakuussa 2014 Kandien kesätyöt 2014 Yhteenveto Lääkäriliiton opiskelijakyselyn tuloksista Tiedot on kerätty lokakuussa 2014 Kyselytutkimus lääketieteen opiskelijoille Kandien kesätöitä tutkittiin Lääkäriliiton Opiskelijatutkimuksen

Lisätiedot

Henkilöstöjohdon rooli ja organisaation tiedonhallinta

Henkilöstöjohdon rooli ja organisaation tiedonhallinta Henkilöstöjohdon rooli ja organisaation tiedonhallinta Strateginen työhyvinvointijohtaminen kunta-alalla Pauli Forma Henkilöstöjohtamisen seminaari 9.4.2013 Perustuu Kevan julkaisuun 1/2013 (Pauli Forma,

Lisätiedot

Metsänhoitotöiden työvoima nyt ja tulevaisuudessa

Metsänhoitotöiden työvoima nyt ja tulevaisuudessa Metsänhoitotöiden työvoima nyt ja tulevaisuudessa Marja-Liisa Juntunen Kustannustehokas metsänhoito -seminaarisarja 2011 Seinäjoki 2.12.2011 Metsänhoitotöiden työvoima Vuosina 2006-2009 metsänhoitotöitä

Lisätiedot

VERKOSTOANALYYSI raportti

VERKOSTOANALYYSI raportti Verkostosta Voimaa -projekti VERKOSTOANALYYSI raportti Net Effect Oy 1 Sisällys Yleisiä havaintoja Kysymyksenasettelu Koko verkosto, kaikki yksittäiset toimijat, kaikki suhteet (myös yksisuuntaiset) Aineiston

Lisätiedot

VASTUULLINEN KESÄDUUNI 2011 -KYSELY. Suomen lasten ja nuorten säätiö 13.5.2011

VASTUULLINEN KESÄDUUNI 2011 -KYSELY. Suomen lasten ja nuorten säätiö 13.5.2011 VASTUULLINEN KESÄDUUNI 2011 -KYSELY Suomen lasten ja nuorten säätiö 13.5.2011 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN Vastuullinen kesäduuni 2011 kysely toteutettiin työnantajille keväällä 2011. Kyselyssä selvitettiin

Lisätiedot

Terveyspalvelujen ulkoistaminen ja kilpailun toimivuus

Terveyspalvelujen ulkoistaminen ja kilpailun toimivuus Terveyspalvelujen ulkoistaminen ja kilpailun toimivuus Hennamari Mikkola, Kelan tutkimusosasto, Tieteiden talo 10.5.2010 Terveyspalvelujen markkinat Yksityinen tuottaja ja kuluttajat Yksityinen tuottaja

Lisätiedot

Työvoiman hankintakanavat palveluyrityksissä Kesäkuu 2000 Mikko Martikainen 1 Taustaa kyselylle Tämän selvityksen tulokset ovat osa Palvelutyönantajien jäsenyrityksille marraskuussa 1999 lähetettyä kyselyä,

Lisätiedot

Henkilöstön edustaja -barometrin keskeisiä havaintoja. Erkki Auvinen, STTK

Henkilöstön edustaja -barometrin keskeisiä havaintoja. Erkki Auvinen, STTK Henkilöstön edustaja -barometrin keskeisiä havaintoja, STTK 7.5.2015 Vastaajat Henkilöstön edustaja -barometriin vastasi 1 941 STTK:laista luottamusmiestä ja työsuojeluvaltuutettua Puolet kyselyyn vastanneista

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 0 Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa Kuopio..0 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 0 1 Johdanto Selvityksen taustaa Tutkimus asukkaiden teknisiä palveluita koskevista

Lisätiedot

Lupajärjestelmän kehittäminen. EK:n yrityskyselyn tulokset

Lupajärjestelmän kehittäminen. EK:n yrityskyselyn tulokset Lupajärjestelmän kehittäminen EK:n yrityskyselyn tulokset Joka kolmannella kokemusta lupien hakemisesta tai niihin liittyvien ilmoitusten tekemisestä % osuus kaikista vastaajista % osuus vastaajista TOIMIALA

Lisätiedot

Eduskuntavaaliehdokastutkimus. Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry

Eduskuntavaaliehdokastutkimus. Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry Eduskuntavaaliehdokastutkimus Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry 18.3.2015 Tutkimusasetelma Aula Research Oy toteutti kyselytutkimuksen eduskuntavaaliehdokkaiden parissa ayliikkeen teemoihin

Lisätiedot

Koillismaalaiset yritykset kaipaavat tietoa ja palvelua alueen yritysneuvontapalveluista

Koillismaalaiset yritykset kaipaavat tietoa ja palvelua alueen yritysneuvontapalveluista LEHDISTÖTIEDOTE, 28.11.2011 JULKAISUVAPAA HETI Yrityskyselyllä tietoa yritysneuvontapalvelusta Koillismaalaiset yritykset kaipaavat tietoa ja palvelua alueen yritysneuvontapalveluista Koillismaalaisille

Lisätiedot

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA 1 YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA Työmarkkinat ovat murroksessa. Suomea varjostanut taantuma on jatkunut ennätyksellisen pitkään. Pk-yritysten merkitystä ei tule aliarvioida taantumasta

Lisätiedot

Yleiskuva. Palkkatutkimus 2008. Tutkimuksen tausta. Tutkimuksen tavoite. Tutkimusasetelma

Yleiskuva. Palkkatutkimus 2008. Tutkimuksen tausta. Tutkimuksen tavoite. Tutkimusasetelma Palkkatutkimus 2008 Yleiskuva Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoite Tutkimusasetelma Tietotekniikan liitto (TTL) ja Tietoviikko suorittivat kesäkuussa 2008 perinteisen palkkatutkimuksen. Tutkimus on perinteisesti

Lisätiedot

Valtiokonttorin Kaiku-työhyvinvointipalvelut & Valtion henkilöstöpalvelut tukenanne organisaatioiden muutostilanteissa

Valtiokonttorin Kaiku-työhyvinvointipalvelut & Valtion henkilöstöpalvelut tukenanne organisaatioiden muutostilanteissa Valtiokonttorin Kaiku-työhyvinvointipalvelut & Valtion henkilöstöpalvelut tukenanne organisaatioiden muutostilanteissa TORI-henkilöstöfoorumi 19.12.2012 Liisa Virolainen, Kaiku-työhyvivointipalvelut Riitta

Lisätiedot

Toimihenkilöbarometri 2013

Toimihenkilöbarometri 2013 Toimihenkilöbarometri 2013 Seppo Nevalainen 2 7. 11. 2 0 1 3 Vastanneet jäsenliitoittain Yhteensä N = 1288 Miehet N = 307 Naiset N = 979 Naisten osuus, % Vastausprosentti Painokerroin Ammattiliitto PRO

Lisätiedot

Kunta-alan tuloksellisuuskysely 2012

Kunta-alan tuloksellisuuskysely 2012 KT Kuntatyönantajat Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO Kunta-alan unioni (Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry ja Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry) Tekniikka ja

Lisätiedot

HeTa. Rovaniemi 23.9.2010

HeTa. Rovaniemi 23.9.2010 Kirkon palvelukeskushanke HeTa KiTo-teemapäivät Rovaniemi Lakimuutos Toukokuussa 2010 hyväksyttiin, että ev.lut.kirkkoon perustetaan kirjanpidon ja palkanlaskennan palvelukeskus, joka palvelee kirkon talousyksiköitä.

Lisätiedot

Sijoittumisen yhteisseuranta

Sijoittumisen yhteisseuranta Sijoittumisen yhteisseuranta Seuraavat korkeakoulut keräsivät vuonna 2009 yhteistyössä tietoa valmistuneistaan Jyväskylän yliopisto Lapin yliopisto Turun yliopisto Turun kauppakorkeakoulu Åbo Akademi Hämeen

Lisätiedot

Mitä Visma Severan toimintoja haluaisit käyttää puhelimella?

Mitä Visma Severan toimintoja haluaisit käyttää puhelimella? Mitä Visma Severan toimintoja haluaisit käyttää puhelimella? Severa Mobile -kyselyn tulokset Alkusanat Iso kiitos kaikille kyselyyn vastanneille! Saimme 389 vastausta, joka on kattava otos asiantuntija-

Lisätiedot

StaffPoint -yritysesittely. Yhtis-projekti Unto Nokelainen 29.11.2004

StaffPoint -yritysesittely. Yhtis-projekti Unto Nokelainen 29.11.2004 StaffPoint -yritysesittely Yhtis-projekti Unto Nokelainen 29.11.2004 StaffPoint Oy Suomen suurin henkilöstöpalveluyritys syntyi, kun Extra Henkilöstöpalvelut ja Jokela Capital yhdistyivät kesällä 2004.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon ITratkaisujen

Sosiaali- ja terveydenhuollon ITratkaisujen 26.1.2014 Joulukuussa 2013 toteutetun kyselyn tulokset Sosiaali- ja terveydenhuollon ITratkaisujen hyödyntämistä ja tietohallintoa koskeva kysely Tomi Dahlberg Karri Vainio Sisältö 1. Kysely, sen toteutus,

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

UusiKunta-taloustoimikuntaa avustava henkilöstövastaavien työryhmä

UusiKunta-taloustoimikuntaa avustava henkilöstövastaavien työryhmä UusiKunta-taloustoimikunnan esitys selvityshenkilö Osmo Soininvaaralle Uuden Kunnan henkilöstöjohtamisen periaatteiksi mukaan otettavaksi yhdistymissopimukseen tai sen liitteeseen UusiKunta-taloustoimikuntaa

Lisätiedot

Tulikivi Oyj. Liiketoimintakatsaus. Heikki Vauhkonen

Tulikivi Oyj. Liiketoimintakatsaus. Heikki Vauhkonen Tulikivi Oyj Liiketoimintakatsaus 7.10.2013 Vuosi 2013 Vuosi 2013 Tulikivi-konsernin liikevaihto toisella vuosineljänneksellä oli 10,6 Me (13,2 Me 4-6/2012), liiketulos -0,8 (0,6) Me ja tulos ennen veroja

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 Tilastointihetken henkilöstömäärät 2009-2014 Henkilöstömäärä 686 (703) Henkilötyövuosia yht. 639 (649) HENKILÖSTÖMÄÄRÄ 2009-2014 800 761 756 750 710 703 700 671 650 686 Opetushenkilöstö

Lisätiedot

Poolian Palkkatutkimus 2013 05/2013

Poolian Palkkatutkimus 2013 05/2013 Poolian Palkkatutkimus 2013 05/2013 Palkkatutkimuksen taustoja Palkkatutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa työnhakijoidemme nykyistä palkkatasoa ja verrata sitä heidän koulutukseensa ja työkokemukseensa

Lisätiedot

Kysely yritysten valmiudesta palkata pitkäaikaistyötön

Kysely yritysten valmiudesta palkata pitkäaikaistyötön Kysely yritysten valmiudesta palkata pitkäaikaistyötön 18.2.2005 1 KYSELY YRITYSTEN VALMIUDESTA PALKATA PITKÄAIKAISTYÖTÖN 1 1 Yhteenveto Yrityksiltä kysyttiin eri toimenpiteiden vaikuttavuudesta pitkäaikaistyöttömien

Lisätiedot

Perustiedot. Sukupuoli. Jäsenyys Lakimiesliitossa

Perustiedot. Sukupuoli. Jäsenyys Lakimiesliitossa 1 Sisällys Perustiedot... 3 Sukupuoli... 3 Jäsenyys Lakimiesliitossa... 3 Työnantaja ja työsuhde... 4 Toimialajakauma... 4 Yrityksen koko... 4 Työsuhteen kesto... 5 Työsuhteen laatu... 5 Palkka... 6 Palkkausmuoto...

Lisätiedot

Uudenmaan PK-yritysten kehittäminen -kysely. Helmikuu 2010

Uudenmaan PK-yritysten kehittäminen -kysely. Helmikuu 2010 Uudenmaan PK-yritysten kehittäminen -kysely Helmikuu 2010 Kyselyn taustaa ELY-keskus tukee yrityksiä tarjoamalla neuvonta-, kehittämis- ja rahoituspalveluja. ELYkeskuksen tavoitteena on jatkuvasti kehittää

Lisätiedot

Kysely erilaisista työsopimuksista ja työntekomuodoista

Kysely erilaisista työsopimuksista ja työntekomuodoista 1 S Kysely erilaisista työsopimuksista ja työntekomuodoista Suomen Yrittäjät, maaliskuu 2016 2 Kysely erilaisista työsopimuksista ja työntekomuodoista SISÄLLYS KYSELY ERILAISISTA TYÖSOPIMUKSISTA JA TYÖNTEKOMUODOISTA...

Lisätiedot

Keskeiset tulokset paikallisesta sopimisesta yksityisellä sektorilla. Martti Kairinen Turun yliopisto

Keskeiset tulokset paikallisesta sopimisesta yksityisellä sektorilla. Martti Kairinen Turun yliopisto Keskeiset tulokset paikallisesta sopimisesta yksityisellä sektorilla Martti Kairinen Turun yliopisto Tutkimus paikallisesta sopimisesta Turun yliopiston työoikeuden oppiaineessa on tehty useita selvityksiä

Lisätiedot

4.4.2013 SIJOITTUMISKYSELY NUORISO- JA VAPAA-AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO- KOULUTUKSESTA VUOSINA 2008 2012 VALMISTUNEILLE

4.4.2013 SIJOITTUMISKYSELY NUORISO- JA VAPAA-AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO- KOULUTUKSESTA VUOSINA 2008 2012 VALMISTUNEILLE 1 G6 Opistot/ Mari Uusitalo RAPORTTI 4.4.2013 SIJOITTUMISKYSELY NUORISO- JA VAPAA-AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO- KOULUTUKSESTA VUOSINA 2008 2012 VALMISTUNEILLE Sijoittumiskyselyn kohderyhmä Sijoittumiskyselyn

Lisätiedot

Perusterveysbarometri Nordic Healthcare Group Oy ja Suomen Lääkäriliitto

Perusterveysbarometri Nordic Healthcare Group Oy ja Suomen Lääkäriliitto Perusterveysbarometri Nordic Healthcare Group Oy ja Suomen Lääkäriliitto Johdanto ja keskeiset tulokset Perusterveysbarometri 2 Nordic Healthcare Group Oy ja Suomen Lääkäriliitto ovat toteuttaneet yhteistyössä

Lisätiedot

Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy

Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy T-Media Oy T-Media tarjoaa parhaat palvelut maineen ja sidosryhmäsuhteiden johtamiseen. Palvelemme asiakkaitamme

Lisätiedot

Asiakaskysely 2011. Olemme toimineet FINASin kanssa yhteistyössä. KAIKKI VASTAAJAT Vastaajia yhteensä: 182 (61%) Sähköpostikutsujen määrä: 298

Asiakaskysely 2011. Olemme toimineet FINASin kanssa yhteistyössä. KAIKKI VASTAAJAT Vastaajia yhteensä: 182 (61%) Sähköpostikutsujen määrä: 298 Asiakaskysely 2011 FINAS-akkreditointipalvelun asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin marras-joulukuussa 2011. Kysely lähetettiin sähköisenä kaikille FINASin asiakkaille. Kyselyyn saatiin yhteensä 182

Lisätiedot

PK hallitusbarometri VII 2015. Pirkanmaa Tampereen kauppakamarialue

PK hallitusbarometri VII 2015. Pirkanmaa Tampereen kauppakamarialue PK hallitusbarometri VII 205 Pirkanmaa alue Alue Kaikki vastaajat (N=280) N 200 80 60 40 20 00 80 60 40 20 0 7 55 3 33 40 72 78 59 29 35 50 09 77 22 4 9 78 82 Asema organisaatiossa 60 50 40 30 20 0 0 53

Lisätiedot

Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä

Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä Laura Bordi, FM, tutkija, suunnittelija Marja-Liisa Manka, FT, professori, tutkimusjohtaja Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu

Lisätiedot

HYVINVOINTI VAIKUTTAVUUS TUOTTAVUUSOHJELMA (LUONNOS) SISÄLLYSLUETTELO. 1. Johdanto. 2. Tavoitteet. 3. Kehittämiskohteet. 4. Organisaatio. 5.

HYVINVOINTI VAIKUTTAVUUS TUOTTAVUUSOHJELMA (LUONNOS) SISÄLLYSLUETTELO. 1. Johdanto. 2. Tavoitteet. 3. Kehittämiskohteet. 4. Organisaatio. 5. Toimitusjohtaja SUUNNITELMA 08.03.2012 HYVINVOINTI VAIKUTTAVUUS TUOTTAVUUSOHJELMA (LUONNOS) SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Tavoitteet 3. Kehittämiskohteet 4. Organisaatio 5. Toteutus 6. Aikataulu 7. Rahoitus

Lisätiedot

Kemiönsaaren kunnan henkilöstöanalyysi 2012. Ulf Lindholm Bjarne Andersson Suomen Kuntaliitto 2012

Kemiönsaaren kunnan henkilöstöanalyysi 2012. Ulf Lindholm Bjarne Andersson Suomen Kuntaliitto 2012 Kemiönsaaren kunnan henkilöstöanalyysi 212 Ulf Lindholm Bjarne Andersson Suomen Kuntaliitto 212 1 Henkilöstökysely Kysely lähetettiin ruotsiksi ja suomeksi yhteensä 525 Kemiönsaaren kunnan työntekijälle

Lisätiedot

Mervi Karikorpi, johtaja 19.11.2010

Mervi Karikorpi, johtaja 19.11.2010 TYKO-hanke: Yrityskyselyn tulokset t Mervi Karikorpi, johtaja 19.11.2010 Sisältö Tarve Odotukset t Yrityskyselyn palaute Johtopäätökset t 2 Teknologiateollisuuden henkilöstö Arvioitu muutos 2013 2009:

Lisätiedot

Tutkimus suomalaisesta designista Mitä design merkitsee yrityksille Tammikuu 2012

Tutkimus suomalaisesta designista Mitä design merkitsee yrityksille Tammikuu 2012 Tutkimus suomalaisesta designista Mitä design merkitsee yrityksille Tammikuu 2012 JOHDANTO Tämän tutkimuksen avulla on pyritty selvittämään, mitä mieltä suomalaiset yritykset ovat designista. Tutkimuksen

Lisätiedot

Kauppakamarin kysely: Miten Venäjän talousromahdus ja -pakotteet vaikuttavat suomalaisiin yrityksiin? 17.2.2015

Kauppakamarin kysely: Miten Venäjän talousromahdus ja -pakotteet vaikuttavat suomalaisiin yrityksiin? 17.2.2015 Kauppakamarin kysely: Miten Venäjän talousromahdus ja -pakotteet vaikuttavat suomalaisiin yrityksiin? 17.2.2015 Laaja valtakunnallinen otanta Kyselyyn vastasi lähes 1700 kauppakamarien jäsenyritystä eri

Lisätiedot

PERUUTUSPEILIIN KATSOMISTA VAI ETEENPÄIN SUUNTAAMISTA?

PERUUTUSPEILIIN KATSOMISTA VAI ETEENPÄIN SUUNTAAMISTA? PERUUTUSPEILIIN KATSOMISTA VAI ETEENPÄIN SUUNTAAMISTA? Terve yritys pulssikysely ennustaa työhyvinvoinnin tasoa kehityspäällikkö Sabina Brunou sabina.brunou@diacor.fi 5157 PALVELUMME TYÖPAIKOILLE Työhyvinvointipalvelut

Lisätiedot

Savonlinnan kaupunki 2013

Savonlinnan kaupunki 2013 Savonlinnan kaupunki 2013 Kuntasi työhyvinvointisyke Yleistä kyselystä Savonlinnan kaupungin työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin organisaation palveluksessa olevien työntekijöiden työhyvinvointi ja siinä

Lisätiedot

Janette Leppänen Turun ammattikorkeakoulu

Janette Leppänen Turun ammattikorkeakoulu Janette Leppänen Turun ammattikorkeakoulu Tavoitteet Taustalla tarve saada kattava arvio haasteen onnistumisesta Tukee alkanutta strategiatyötä Arviointia lähestytään prosessiarvioinnin kautta pyritään

Lisätiedot

Palvelukonsepti suurasiakkaille

Palvelukonsepti suurasiakkaille Palvelukonsepti suurasiakkaille Merplast Oy on vuonna 2005 perustettu työpaikkojen työturvallisuuteen ja siihen liittyvään konsultointiin keskittyvä yhtiö. Asiakkaitamme ovat pienet ja keskisuuret yritykset,

Lisätiedot

Kotunet. - julkaisuja 1. Kehitysvammaliiton jäsenkysely: toiminnalla jäsenten kannatus. Leena Matikka. Sisältö. Julkaisija

Kotunet. - julkaisuja 1. Kehitysvammaliiton jäsenkysely: toiminnalla jäsenten kannatus. Leena Matikka. Sisältö. Julkaisija Kotunet - julkaisuja 1 Sisältö Kehitysvammaliiton monipuolisella toiminnalla jäsenten kannatus 2 Kyselyn toteutus 2 Vastausten edustavuus 3 Vastanneiden henkilöiden kuvailu 4 Tulokset 4 Leena Matikka Kehitysvammaliiton

Lisätiedot

Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2010-2012 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO 2 PALKKOJEN KOROTTAMINEN Palkkojen

Lisätiedot

MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK

MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK Lisää tähän otsikko MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK KANSANTALOUS VÄESTÖKEHITYS JA TUOTTAVUUS Kestävyysvaje aiempaakin suurempi:

Lisätiedot

KUNTAPALVELUT Presidenttifoorumi 16.9.2008. Toimitusjohtaja Risto Parjanne

KUNTAPALVELUT Presidenttifoorumi 16.9.2008. Toimitusjohtaja Risto Parjanne KUNTAPALVELUT Presidenttifoorumi 16.9.2008 Toimitusjohtaja Risto Parjanne Palveluista selviytyminen edellyttää kuntien aseman säilymistä vahvana (järjestämisvastuu) hyvää taloutta henkilöstön saatavuutta

Lisätiedot

1. Yhteystiedot * Etunimi. Sukunimi. Matkapuhelin. Sähköposti. Postitoimipaikka. Organisaatio. Kunta

1. Yhteystiedot * Etunimi. Sukunimi. Matkapuhelin. Sähköposti. Postitoimipaikka. Organisaatio. Kunta Koulujen tietotekniikkakartoitus 2013 Koulujen tietotekniikkakartoitus 2013 on osa laajempaa kunnille ja kuntayhtymille lähetettävää tietotekniikkakartoitusta. Kysely koskee kunnallisia perusopetuksen

Lisätiedot

Suomen suurin ja vaikuttavin elinkeinoelämän järjestö

Suomen suurin ja vaikuttavin elinkeinoelämän järjestö Suomen suurin ja vaikuttavin elinkeinoelämän järjestö Yrittäjien oma järjestö Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt 400 20 54 Jäsenyrityksiä 116 000 Luottamushenkilöt yli 4 000 Jäseniä kuntien

Lisätiedot

Työaika Suomessa ja muissa maissa. Joulukuu 2010 Työmarkkinasektori EK

Työaika Suomessa ja muissa maissa. Joulukuu 2010 Työmarkkinasektori EK Työaika Suomessa ja muissa maissa Joulukuu 2010 EK Säännöllisen vuosityöajan pituus 1910-2010 Teollisuuden työntekijät päivätyössä 3000 2800 2600 2400 2200 Tuntia vuodessa Vuosityöajan pituus: vuonna 1920

Lisätiedot

Verkostoituminen metsätalouden palvelutuotannossa

Verkostoituminen metsätalouden palvelutuotannossa Verkostoituminen metsätalouden palvelutuotannossa Juho Rantala 8.11.2011 Kuopio Kustannustehokas metsänhoito seminaarisarja 2011 Metsätalouden erikoispiirteitä Perinteinen toimintakulttuuri lyhytjänteinen

Lisätiedot

Yhteenveto Toteutus Tulokset. Tietoa vastaajista. Työmarkkinaedunvalvonta ml. luottamusmiestoiminta Yhteiskunnallinen vaikuttaminen Jäsenpalvelut

Yhteenveto Toteutus Tulokset. Tietoa vastaajista. Työmarkkinaedunvalvonta ml. luottamusmiestoiminta Yhteiskunnallinen vaikuttaminen Jäsenpalvelut Yhteenveto Toteutus Tulokset Työmarkkinaedunvalvonta ml. luottamusmiestoiminta Yhteiskunnallinen vaikuttaminen Jäsenpalvelut Tietoa vastaajista @TEK_akateemiset Työelämän edunvalvonnassa vastaajat nostavat

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOSKYSELY / SOMERON KAUPUNGIN TYÖNTEKIJÄT JA LUOTTAMUSHENKILÖT LOKAKUU 2010

ILMASTONMUUTOSKYSELY / SOMERON KAUPUNGIN TYÖNTEKIJÄT JA LUOTTAMUSHENKILÖT LOKAKUU 2010 ILMASTONMUUTOSKYSELY / SOMERON KAUPUNGIN TYÖNTEKIJÄT JA LUOTTAMUSHENKILÖT LOKAKUU 2010 Someron kaupunki on mukana Kuntaliiton ilmastohankkeessa "Kokonaisuuden hallinta ja ilmastonmuutos kunnan päätöksenteossa".

Lisätiedot

MUUTOKSET. Viestinnän Keskusliiton ja Mediaunioni MDU:n. väliseen TYÖEHTOSOPIMUKSEEN

MUUTOKSET. Viestinnän Keskusliiton ja Mediaunioni MDU:n. väliseen TYÖEHTOSOPIMUKSEEN MUUTOKSET Viestinnän Keskusliiton ja Mediaunioni MDU:n väliseen TYÖEHTOSOPIMUKSEEN Sopimus on voimassa 1.10.2012 31.10.2014 MUUTOKSET Viestinnän Keskusliiton ja Mediaunioni MDU:n väliseen TYÖEHTOSOPIMUKSEEN

Lisätiedot

Tasa arvoa palkkaukseen. Työn vaativuuden sekä pätevyyden ja suoriutumisen arvioinnin toimivuus Suomessa 1.9.2008 31.12.2011

Tasa arvoa palkkaukseen. Työn vaativuuden sekä pätevyyden ja suoriutumisen arvioinnin toimivuus Suomessa 1.9.2008 31.12.2011 Tasa arvoa palkkaukseen Työn vaativuuden sekä pätevyyden ja suoriutumisen arvioinnin toimivuus Suomessa 1.9.2008 31.12.2011 Perustietoja tutkimus ja kehittämishankkeesta Laaja alainen, samoja menetelmiä

Lisätiedot

Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea

Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea Liite 23 Opetus- ja kasvatusltk 27.11.2014 Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea Kuntaliitto (Lahtinen & Selkee) on vuonna 2014 tehnyt selvityksen varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Venäjän kaupan barometri Kevät 2015. Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä:

Venäjän kaupan barometri Kevät 2015. Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä: Venäjän kaupan barometri Kevät 2015 Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä: Venäjän kaupassa ollaan kasvuhakuisia Tämän kevään Barometrissä esitimme kolme ylimääräistä kysymystä, joista yksi

Lisätiedot

IT-ERP Tietohallinnon toiminnanohjausratkaisuna. ja ITIL palveluiden kehittämisessä

IT-ERP Tietohallinnon toiminnanohjausratkaisuna. ja ITIL palveluiden kehittämisessä IT-ERP Tietohallinnon toiminnanohjausratkaisuna ja ITIL palveluiden kehittämisessä Case PRH Timo Junnonen Esityksen sisältö: 1. Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) 2. PRH tietohallinto (PIT projekti)

Lisätiedot

Biotuli-kyselytutkimus

Biotuli-kyselytutkimus Biotuli-kyselytutkimus Toteutettiin keväällä 2012 Tavoitteena oli saada tietoa Kaakkois-Suomen yritysten näkemyksistä bioliiketoiminnasta sekä yhteistyösuhteista muiden yritysten kanssa. Vastaajina Etelä-Karjalaiset

Lisätiedot

KUNTIEN SÄÄSTÖTOIMET JA TULONLISÄYSKEINOT

KUNTIEN SÄÄSTÖTOIMET JA TULONLISÄYSKEINOT KUNTIEN SÄÄSTÖTOIMET JA TULONLISÄYSKEINOT SYKSY 211 Kunnallisalan kehittämissäätiö KAKS VTK Anna Laiho Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ...4 2. SÄÄSTÖTOIMET JA TULONLISÄYSKEINOT KUNNISSA....5 2.1 Tehdyt säästötoimet.5

Lisätiedot

MTL-Barometri 2Q/2013 Tulokset. Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 24.6.2013

MTL-Barometri 2Q/2013 Tulokset. Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 24.6.2013 MTL-Barometri 2Q/2013 Tulokset Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 24.6.2013 MTL-Barometri Q2/2013 Tutkimusajanjakso 21.5. 10.6.2013 Verkkotutkimus sähköpostikutsulla Kohderyhmänä 424 Suomen suurinta

Lisätiedot

TAL-IT2015 Tilitoimistojen ohjelmistot

TAL-IT2015 Tilitoimistojen ohjelmistot TAL-IT2015 Tilitoimistojen ohjelmistot TAL-IT2015 TILITOIMISTOJEN OHJELMISTOT KYSELY TILITOIMISTOAMMATTILAISILLE HEIDÄN KOKEMUKSISTAAN TALOUSHALLINNON OHJELMISTOISTA Taloushallintoliitto halusi selvittää

Lisätiedot

YLIMMÄN JOHDON SUORAHAKUPALVELUITA TARJOAVIEN YRITYSTEN TUNNETTUUS- JA MIELIKUVATUTKIMUS

YLIMMÄN JOHDON SUORAHAKUPALVELUITA TARJOAVIEN YRITYSTEN TUNNETTUUS- JA MIELIKUVATUTKIMUS YLIMMÄN JOHDON SUORAHAKUPALVELUITA TARJOAVIEN YRITYSTEN TUNNETTUUS- JA MIELIKUVATUTKIMUS TIIVISTELMÄ TUTKIMUKSEN KESKEISISTÄ TULOKSISTA 1 Johdanto Ylimmän johdon suorahakupalveluja tarjoavien yritysten

Lisätiedot

Seuraavat väitteet koskevat keskijohtoa eli tiimien esimiehiä ja päälliköitä tai vastaavia.

Seuraavat väitteet koskevat keskijohtoa eli tiimien esimiehiä ja päälliköitä tai vastaavia. KESKIJOHDON OSAAMISTARPEET Vastaajan taustatiedot: Vastaaja on: Vastaajan vastuualue: 1. Tiimin esimies tai vastaava 2. Päällikkö tai vastaava 3. Johtaja 1. Johto ja taloushallinto 2. Tutkimus ja kehitys

Lisätiedot