LIITE: Taantuman vaikutukset tiedustelun toteutus ja tuloskuvat sektoreittain

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIITE: Taantuman vaikutukset tiedustelun toteutus ja tuloskuvat sektoreittain"

Transkriptio

1 Liite, sivu 1 LIITE: Taantuman vaikutukset tiedustelun toteutus ja tuloskuvat sektoreittain Tuloskuvat ja tulosten tulkinta Tuloskuvat esitetään järjestyksessä yritykset, kunnat, valtio ja kirkko. Yritykset on jaettu neljään luokkaan sen mukaan, mikä on ollut taantuman vaikutus tuotannon tai palvelutuotannon määrään: - Yritykset, joiden tuotanto tai palvelutuotanto on laskenut enemmän kuin 20 % - Yritykset, joiden tuotanto tai palvelutuotanto on laskenut enemmän kuin 5 ja enintään 20 % - Yritykset, joiden tuotanto tai palvelutuotanto on noussut tai laskenut enintään 5 % - Yritykset, joiden tuotanto tai palvelutuotanto on noussut yli 5 % Jokaisesta yritysluokasta tai julkisen sektorin organisaatioista esitetään neljä kuvaa: - Mihin yritys tai organisaatio on panostanut? - Kuinka suuri on panostuksen merkitys yritykselle tai organisaatiolle? - Mitä säästötoimenpiteitä on käytetty? - Kuinka suuri on eri toimenpiteiden merkitys yritykselle tai organisaatiolle? Tiedustelun ensisijainen tarkoitus on kuvata sitä, miten yrityksissä ja julkisen sektorin organisaatioissa toimitaan taantuman aikana. Jonkin toimenpiteen, esimerkiksi koulutuksen tai lomautusten, käyttö ei suoraan kerro, kuinka suuri osa henkilöstöstä ja mitkä henkilöstöryhmät sen piirissä ovat. Vastausvaihtoehdot eri toimenpiteille ovat seuraavat: 1. Emme ole käyttäneet tätä tai ei ole mahdollinen meillä 2. Olemme käyttäneet mutta merkitys organisaatiollemme on vähäinen 3. Olemme käyttäneet ja merkitys organisaatiollemme on kohtalainen 4. Olemme käyttäneet ja merkitys organisaatiollemme on suuri 5. Olemme käyttäneet mutta en osaa arvioida (vielä) toimenpiteen merkitystä Käytön yleisyyttä arvioitaessa otettiin huomioon vaihtoehdot 2 5. Merkitystä arvioitaessa ainoastaan vastausvaihtoehdot 2 4. Panostusten ja säästötoimien kohdalla asteikko ja menettely olivat vastaavia.

2 Liite, sivu 2 Julkisten organisaatioiden tulosten osalta on huomattava, että niissä ei voida käyttää kaikkia kyselyssä lueteltuja keinoja. Sama koskee joitakin yksityisiä aloja. Tämän vuoksi erityisesti merkityksiä koskevien vastausten tulkinta edellyttää julkisen sektorin ja eri alojen säädöspohjan tuntemusta. Yksittäisen toimenpiteen merkitystä ei yleensä ole laskettu, mikäli sen käyttö on vähäistä (alle 10 %). Merkitykseen liittyvät vastaukset kuvaavat jo tehtyjen toimenpiteiden merkitystä niitä käyttäneille yrityksille tai organisaatioille. Vastaukset on painotettu vastanneiden yritysten tai organisaatioiden henkilömäärällä. Näin pyritään saamaan tarkempi kuva siitä, millaisilla työpaikoilla useimmat ihmiset työskentelevät. Miten tiedustelu toteutettiin? Työmarkkinakeskusjärjestöjen yhteinen tiedustelu taantuman vaikutuksista Helmi-maaliskuun vaihteessa 2010 Elinkeinoelämän keskusliitto toteutti osana Tuottavuuden pyöreän pöydän seminaarivalmisteluja yrityskyselyn taantuman vaikutuksista. Kunnallinen työmarkkinalaitos, Valtion työmarkkinalaitos ja Kirkon työmarkkinalaitos toteuttivat samana ajankohtana vastaavan julkisen sektorin kyselyn. Julkisen sektorin kyselylomake oli lähes sama kuin yksityisellä sektorilla, jotta saadaan kokonaiskuva koko työmarkkinakentästä. Vain yrityksille soveltuvat taustakysymykset jätettiin pois tai muokattiin niitä niin, että ne soveltuvat paremmin kuvaamaan julkisen sektorin organisaatioita. Tiedustelu oli ensimmäinen laatuaan. Kenelle tiedustelu lähetettiin ja kuinka moni vastasi? Yritysten kokoluokka Suuri, 250 tai enemmän EK:n jäsenyritysten henkilöstön määrä jäsentietojärjestelmässä Kokoluokan yrityksistä otokseen otettiin Otok sen koko Henkilöstön määrä otosyrityksissä Vastanneet yritykset Vastausprosentti yritysten lukumäärän mukaan Henkilöstön määrä vastanneissa yrityksissä Vastausprosentti henkilöstön määrän mukaan Henkilöstön määrä otoskertoimilla Kaikki % % Keskisuuri Kaikki % % Keskisuuri Pieni Mikro alle Joka toinen Joka viides Ei kysytä % % % % (41) Yhteensä % %

3 Liite, sivu 3 Yrityskyselyä varten muodostettiin Elinkeinoelämän keskusliiton jäsenrekisteristä otos, johon kuuluivat kaikki vähintään sata henkilöä työllistävät yritykset, joka toinen henkilöä työllistävistä yrityksistä ja joka viides tätä pienemmistä yrityksistä. Alle kymmenen hengen yrityksiltä ei kysytty. Kysely lähetettiin hieman päälle yritykseen, vastausprosentit ovat noin 40 vastaajien lukumäärällä mitaten ja noin 60 vastanneiden yritysten henkilömäärällä mitaten. Otoksen muodostaminen ja vastanneiden lukumäärä on kuvattu tarkemmin seuraavassa taulukossa. Tiedustelu lähetettiin yritysten toimitusjohtajille tai henkilöstöjohtajille. Siihen vastaamiseen tarvittiin aikaa noin 15 minuuttia. Samaan aikaan kysely lähti 476 kunnalle ja kuntayhtymälle, joissa henkilöstöä vuonna 2008 oli henkilöä. Kyselyyn vastasi 169 henkilöstöasioista vastaavaa. Vastausprosentti oli 36 %, henkilömäärällä mitaten vastaukset kattoivat 48 % kunnallisesta henkilöstöstä. Vastaajien kunnissa tai kuntayhtymissä oli henkilöstöä yhteensä Vastaajista 19 % edusti henkilöstömäärältään alle sadan henkilön kuntia tai kuntayhtymiä, 23 % henkilön, 20 % henkilön, 13 % henkilön ja 25 % henkilön kuntia ja kuntayhtymiä. Valtion osalta vastaajat olivat ministeriöiden ja virastojen kansliapäälliköitä, hallinto- tai henkilöstöjohtajia. Vastaajien lukumäärä oli 27 ja kysely lähetettiin 94 henkilölle. Vastausprosentiksi muodostui 29 % ja vastaukset kattavat 14 % valtion henkilöstöstä. Valtiolla työskenteli kuluvan vuoden tammikuussa henkilöä ja vastaajien organisaatioissa työskenteli henkilöä. Vastaajista 26 % edusti henkilöstömäärältään alle 99 henkilön organisaatioita, 30 % henkilön, 18 % henkilön, 15 % henkilön ja 11 % yli 1000 henkilön organisaatioita. Kirkon työmarkkinalaitos lähetti tiedustelun 328 seurakuntaan ja seurakuntayhtymään. Kyselyyn saatiin vastaus 106 organisaatiosta, joten vastausprosentti oli 32. Henkilöstöä vastaajien organisaatioissa oli yhteensä 5 596, kun koko kirkon henkilöstömäärä vuonna 2009 oli yhteensä , josta vakinaisia oli Vastanneet edustivat siten noin 26 % koko henkilöstöstä ja 40 % vakinaisista. Seurakunnat ja seurakuntayhtymät ovat henkilöstömäärältään pieniä työpaikkoja. Niistä 70 %:lla on palveluksessaan alle 30 henkilöä. Vastaajista 64 % edusti henkilöstömäärältään tällaisia työpaikkoja, 10 % henkilön, 14 % henkilön, 11 % 100 henkilön ja sitä suurempia seurakuntia ja seurakuntayhtymiä. Tulosten tarkastelua varten yritykset jaettiin neljään ryhmään Yksityisellä sektorilla, jossa taantuma vaikutti tuntuvimmin, vastaukset luokiteltiin edelleen neljään ryhmään sen mukaan, mikä sillä hetkellä oli taantuman vaikutus tuotannon tai palvelutuotannon määrään verrattuna taantumaa edeltävään aikaan. Lisäksi kysyttiin vaikutusta liikevaihtoon, tilauskantaan, tehtyjen työtuntien määrään ja henkilöstön määrään. Yritykset, joiden tuotanto tai palvelutuotanto on laskenut enemmän kuin 20 % (258 kpl, henkilöä) Yritykset, joiden tuotanto tai palvelutuotanto on laskenut enemmän kuin 5 ja enintään 20 % (314 kpl, henkilöä) Yritykset, joiden tuotanto tai palvelutuotanto on noussut tai laskenut enintään 5 % (568 kpl, henkilöä) Yritykset, joiden tuotanto tai palvelutuotanto on noussut yli 5 % (75 kpl, henkilöä) Näin saatiin seitsemän luokkaa: Yritykset taantuman vaikutusten mukaan neljään luokkaan jaettuna, kunta, valtio ja kirkko. Tätä ryhmittelyä käytetään raportoinnissa.

4 Liite, sivu 4 Mihin on panostettu yrityksissä, joiden tuotanto tai palvelutuotanto on laskenut enemmän kuin 20 % (osuus henkilöstöstä näissä yrityksissä) Toimintatapojen merkittävä kehittäminen 99 % Toiminnan uudelleen organisointi 96 % Uusien tuote tai palvelukonseptien kehittäminen 94 % Voimakas satsaus markkinointiin tai myyntiin 93 % Panostukset työelämän laatuun tai työhyvinvointiin 89 % Panostukset esimiesten osaamiseen 88 % Tiiviimpi verkostoituminen yhteistyökumppanien kanssa 84 % Henkilöstön jatko- tai täydennyskouluttaminen 80 % Avainhenkilöiden sitouttaminen organisaatioon 80 % Henkilökohtaisten kehityssuunnitelmien laatiminen 79 % Henkilöstön koulutuksen lisääminen Henkilöstön uudelleenkouluttaminen (uusiin tehtäviin tai uuteen osaamiseen) Investoinnit tietotekniikan hyödyntämiseen 73 % 71 % 78 % Liiketoiminnan laajentaminen kokonaan uusille alueille 67 % Kansainvälisen toiminnan laajentaminen 66 % Joustavien työaikajärjestelyjen kehittäminen 57 % Uusien osaajien rekrytointi 54 % Investoinnit laitteisiin 51 % Ostopalvelujen/alihankinnan lisääminen (ulkoistaminen) 51 % Ostopalvelujen/alihankinnan vähentäminen (sisäistäminen) 43 % Yritys os tot 21 % Toimintojen keskittäminen Suomeen 21 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

5 Liite, sivu 5 Panostusten merkitys yrityksille, joiden tuotanto tai palvelutuotanto on laskenut enemmän kuin 20 % (0 = vähäinen, 1 = kohtalainen, 2 = suuri) Toiminnan uudelleen organisointi 1,3 Voimakas satsaus markkinointiin tai myyntiin 1,3 Kansainvälisen toiminnan laajentaminen 1,3 Toimintatapojen merkittävä kehittäminen Uusien tuote tai palvelukonseptien kehittäminen Panostukset esimiesten osaamiseen Avainhenkilöiden sitouttaminen organisaatioon Yritys os tot Liiketoiminnan laajentaminen kokonaan uusille alueille Investoinnit laitteisiin Toimintojen keskittäminen Suomeen Henkilökohtaisten kehityssuunnitelmien laatiminen Panostukset työelämän laatuun tai työhyvinvointiin Tiiviimpi verkostoituminen yhteistyökumppanien kanssa Investoinnit tietotekniikan hyödyntämiseen Joustavien työaikajärjestelyjen kehittäminen Ostopalvelujen/alihankinnan vähentäminen (sisäistäminen) Ostopalvelujen/alihankinnan lisääminen (ulkoistaminen) Henkilöstön jatko- tai täydennyskouluttaminen Henkilöstön koulutuksen lisääminen Uusien osaajien rekrytointi Henkilöstön uudelleenkouluttaminen (uusiin tehtäviin tai uuteen osaamiseen) 0,0 1,5 2,0

6 Liite, sivu 6 Mitä säästötoimenpiteitä on käytetty yrityksissä, joiden tuotanto tai palvelutuotanto on laskenut enemmän kuin 20 % (osuus henkilöstöstä näissä yrityksissä) Lomautetaan henkilöstöä Karsitaan muita toimintomenoja Yleinen toimintamenojen karsiminen Lykätään hankintoja Rekrytoinneista pidättyminen Irtisanotaan henkilöstöä Ei jatketa määräaikaisia työsuhteita Ei palkata pois tai eläkkeelle siirtyvän tilalle uutta työntekijää Tulos tai voittopalkkiot pienenevät, koska tavoitteita ei saavutetan Palkataan kesä- tai kausityöntekijöitä aiempaa vähemmän Investointien lykkääminen Tarjotaan lomarahojen vaihtoa vapaaseen Matkustuskielto tai matkustamisen vähentäminen Keskittyminen olemassaoleviin asiakkaisiin Ylityökielto tai ylityön vähentäminen Työajan lyhentäminen Toimintojen tai palvelujen karsiminen Ostopalvelujen/alihankinnan vähentäminen (sisäistäminen)2 Koulutuskielto tai koulutuksen vähentäminen Luovutaan sopimuskorotusten päälle maksettavista meriittikorotuksista Ostopalvelujen/alihankinnan lisääminen (ulkoistaminen)2 Toimintojen siirtäminen maan sisällä Kokonaisten yksikköjen lopettaminen Karsitaan henkilöstöetuja Käytetään vuokratyötä aiempaa vähemmän Tarjotaan vapaaehtoisille osa-aikaisuutta tai opintovapaata Kannustetaan siirtymään varhaiseläkkeelle Siirrytään vuorotyöstä päivätyöhön Leikataan tulos tai voittopalkkioita Toimintojen siirtäminen ulkomaille Organisaatioiden yhdistyminen/yritysjärjestelyt (esim. fuusio) Sovitaan palkankorotusten lykkäämisestä Tarjotaan eropaketteja vapaaehtoisille Käytetään vuokratyötä aiempaa enemmän Sovitaan palkankorotusten leikkaamisesta Sovitaan palkkojen leikkaamisesta 97 % 96 % 96 % 95 % 90 % 89 % 88 % 86 % 85 % 82 % 80 % 77 % 74 % 72 % 67 % 63 % 58 % 53 % 52 % 50 % 50 % 49 % 49 % 49 % 46 % 41 % 41 % 41 % 37 % 37 % 31 % 25 % 24 % 20 % 16 % 11 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

7 Liite, sivu 7 Säästötoimenpiteiden merkitys yrityksille, joiden tuotanto tai palvelutuotanto on laskenut enemmän kuin 20 % (0 = vähäinen, 1 = kohtalainen, 2 = suuri) Lomautetaan henkilöstöä 1,8 Irtisanotaan henkilöstöä 1,7 Yleinen toimintamenojen karsiminen 1,4 Keskittyminen olemassaoleviin asiakkaisiin Ei jatketa määräaikaisia työsuhteita Karsitaan muita toimintomenoja Työajan lyhentäminen Toimintojen siirtäminen maan sisällä Ei palkata pois tai eläkkeelle siirtyvän tilalle uutta työntekijää Rekrytoinneista pidättyminen Kokonaisten yksikköjen lopettaminen Tulos tai voittopalkkiot pienenevät, koska tavoitteita ei saavutetan Investointien lykkääminen Lykätään hankintoja Toimintojen siirtäminen ulkomaille Organisaatioiden yhdistyminen/yritysjärjestelyt (esim. fuusio) Leikataan tulos tai voittopalkkioita Toimintojen tai palvelujen karsiminen Käytetään vuokratyötä aiempaa vähemmän Tarjotaan lomarahojen vaihtoa vapaaseen Luovutaan sopimuskorotusten päälle maksettavista meriittikorotuksista Tarjotaan eropaketteja vapaaehtoisille Matkustuskielto tai matkustamisen vähentäminen Sovitaan palkankorotusten lykkäämisestä Kannustetaan siirtymään varhaiseläkkeelle Ostopalvelujen/alihankinnan lisääminen (ulkoistaminen)2 Sovitaan palkkojen leikkaamisesta Siirrytään vuorotyöstä päivätyöhön Ylityökielto tai ylityön vähentäminen Sovitaan palkankorotusten leikkaamisesta Ostopalvelujen/alihankinnan vähentäminen (sisäistäminen)2 Palkataan kesä- tai kausityöntekijöitä aiempaa vähemmän Käytetään vuokratyötä aiempaa enemmän Tarjotaan vapaaehtoisille osa-aikaisuutta tai opintovapaata Karsitaan henkilöstöetuja Koulutuskielto tai koulutuksen vähentäminen 0,3 0,3 0,3 0,0 1,5 2,0

8 Liite, sivu 8 Mihin on panostettu yrityksissä, joiden tuotanto tai palvelutuotanto on laskenut enemmän kuin 5 ja enintään 20 % (osuus henkilöstöstä näissä yrityksissä) Toimintatapojen merkittävä kehittäminen 97 % Panostukset työelämän laatuun tai työhyvinvointiin 96 % Henkilöstön jatko- tai täydennyskouluttaminen 94 % Henkilökohtaisten kehityssuunnitelmien laatiminen 91 % Panostukset esimiesten osaamiseen 90 % Avainhenkilöiden sitouttaminen organisaatioon 89 % Uusien tuote tai palvelukonseptien kehittäminen 89 % Investoinnit tietotekniikan hyödyntämiseen 88 % Toiminnan uudelleen organisointi 88 % Tiiviimpi verkostoituminen yhteistyökumppanien kanssa 87 % Uusien osaajien rekrytointi 84 % Voimakas satsaus markkinointiin tai myyntiin 83 % Joustavien työaikajärjestelyjen kehittäminen Henkilöstön uudelleenkouluttaminen (uusiin tehtäviin tai uuteen osaamiseen) Henkilöstön koulutuksen lisääminen 73 % 70 % 75 % Investoinnit laitteisiin 70 % Kansainvälisen toiminnan laajentaminen 69 % Ostopalvelujen/alihankinnan lisääminen (ulkoistaminen) 66 % Liiketoiminnan laajentaminen kokonaan uusille alueille 58 % Ostopalvelujen/alihankinnan vähentäminen (sisäistäminen) 36 % Yritys os tot 35 % Toimintojen keskittäminen Suomeen 20 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

9 Liite, sivu 9 Panostusten merkitys yrityksille, joiden tuotanto tai palvelutuotanto on laskenut enemmän kuin 5 ja enintään 20 % (0 = vähäinen, 1 = kohtalainen, 2 = suuri) Toiminnan uudelleen organisointi 1,3 Toimintatapojen merkittävä kehittäminen Voimakas satsaus markkinointiin tai myyntiin Kansainvälisen toiminnan laajentaminen Uusien tuote tai palvelukonseptien kehittäminen Panostukset esimiesten osaamiseen Henkilökohtaisten kehityssuunnitelmien laatiminen Joustavien työaikajärjestelyjen kehittäminen Panostukset työelämän laatuun tai työhyvinvointiin Avainhenkilöiden sitouttaminen organisaatioon Tiiviimpi verkostoituminen yhteistyökumppanien kanssa Investoinnit tietotekniikan hyödyntämiseen Yritys os tot Henkilöstön koulutuksen lisääminen Uusien osaajien rekrytointi Henkilöstön jatko- tai täydennyskouluttaminen Ostopalvelujen/alihankinnan vähentäminen (sisäistäminen) Investoinnit laitteisiin Toimintojen keskittäminen Suomeen Ostopalvelujen/alihankinnan lisääminen (ulkoistaminen) Henkilöstön uudelleenkouluttaminen (uusiin tehtäviin tai uuteen osaamiseen) Liiketoiminnan laajentaminen kokonaan uusille alueille 0,0 1,5 2,0

10 Liite, sivu 10 Mitä säästötoimenpiteitä on käytetty yrityksissä, joiden tuotanto tai palvelutuotanto on laskenut enemmän kuin 5 ja enintään 20 % (osuus henkilöstöstä näissä yrityksissä) Yleinen toimintamenojen karsiminen Karsitaan muita toimintomenoja Lykätään hankintoja Tulos tai voittopalkkiot pienenevät, koska tavoitteita ei saavutetan Lomautetaan henkilöstöä Tarjotaan lomarahojen vaihtoa vapaaseen Ei jatketa määräaikaisia työsuhteita Rekrytoinneista pidättyminen Ei palkata pois tai eläkkeelle siirtyvän tilalle uutta työntekijää Investointien lykkääminen Irtisanotaan henkilöstöä Keskittyminen olemassaoleviin asiakkaisiin Palkataan kesä- tai kausityöntekijöitä aiempaa vähemmän Matkustuskielto tai matkustamisen vähentäminen Toimintojen tai palvelujen karsiminen Ostopalvelujen/alihankinnan lisääminen (ulkoistaminen)2 Työajan lyhentäminen Kokonaisten yksikköjen lopettaminen Kannustetaan siirtymään varhaiseläkkeelle Ylityökielto tai ylityön vähentäminen Toimintojen siirtäminen ulkomaille Koulutuskielto tai koulutuksen vähentäminen Luovutaan sopimuskorotusten päälle maksettavista meriittikorotuksista Karsitaan henkilöstöetuja Käytetään vuokratyötä aiempaa vähemmän Toimintojen siirtäminen maan sisällä Ostopalvelujen/alihankinnan vähentäminen (sisäistäminen)2 Käytetään vuokratyötä aiempaa enemmän Sovitaan palkankorotusten leikkaamisesta Organisaatioiden yhdistyminen/yritysjärjestelyt (esim. fuusio) Tarjotaan vapaaehtoisille osa-aikaisuutta tai opintovapaata Siirrytään vuorotyöstä päivätyöhön Leikataan tulos tai voittopalkkioita Tarjotaan eropaketteja vapaaehtoisille Sovitaan palkankorotusten lykkäämisestä Sovitaan palkkojen leikkaamisesta 98 % 93 % 89 % 86 % 82 % 78 % 77 % 75 % 75 % 73 % 72 % 69 % 67 % 64 % 60 % 58 % 58 % 53 % 48 % 48 % 47 % 46 % 45 % 45 % 42 % 41 % 35 % 33 % 30 % 24 % 21 % 21 % 20 % 18 % 13 % 13 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

11 Liite, sivu 11 Säästötoimenpiteiden merkitys yrityksille, joiden tuotanto tai palvelutuotanto on laskenut enemmän kuin 5 ja enintään 20 % (0 = vähäinen, 1 = kohtalainen, 2 = suuri) Irtisanotaan henkilöstöä Yleinen toimintamenojen karsiminen 1,3 1,3 Lomautetaan henkilöstöä Sovitaan palkkojen leikkaamisesta Keskittyminen olemassaoleviin asiakkaisiin Organisaatioiden yhdistyminen/yritysjärjestelyt (esim. fuusio) Toimintojen tai palvelujen karsiminen Tulos tai voittopalkkiot pienenevät, koska tavoitteita ei saavutetan Toimintojen siirtäminen ulkomaille Rekrytoinneista pidättyminen Karsitaan muita toimintomenoja Käytetään vuokratyötä aiempaa enemmän Kokonaisten yksikköjen lopettaminen Leikataan tulos tai voittopalkkioita Työajan lyhentäminen Ostopalvelujen/alihankinnan vähentäminen (sisäistäminen)2 Ei jatketa määräaikaisia työsuhteita Toimintojen siirtäminen maan sisällä Matkustuskielto tai matkustamisen vähentäminen Ei palkata pois tai eläkkeelle siirtyvän tilalle uutta työntekijää Ostopalvelujen/alihankinnan lisääminen (ulkoistaminen)2 Luovutaan sopimuskorotusten päälle maksettavista meriittikorotuksista Lykätään hankintoja Käytetään vuokratyötä aiempaa vähemmän Tarjotaan lomarahojen vaihtoa vapaaseen Investointien lykkääminen Kannustetaan siirtymään varhaiseläkkeelle Sovitaan palkankorotusten lykkäämisestä Tarjotaan eropaketteja vapaaehtoisille Ylityökielto tai ylityön vähentäminen Tarjotaan vapaaehtoisille osa-aikaisuutta tai opintovapaata Palkataan kesä- tai kausityöntekijöitä aiempaa vähemmän Koulutuskielto tai koulutuksen vähentäminen 0,3 Siirrytään vuorotyöstä päivätyöhön Sovitaan palkankorotusten leikkaamisesta Karsitaan henkilöstöetuja 0,2 0,2 0,2 0,0 1,5 2,0

12 Liite, sivu 12 Mihin on panostettu yrityksissä, joiden tuotanto tai palvelutuotanto on noussut tai laskenut enintään 5 % (osuus henkilöstöstä näissä yrityksissä) Panostukset työelämän laatuun tai työhyvinvointiin 96 % Toimintatapojen merkittävä kehittäminen 96 % Panostukset esimiesten osaamiseen 96 % Uusien tuote tai palvelukonseptien kehittäminen 90 % Henkilöstön jatko- tai täydennyskouluttaminen 88 % Avainhenkilöiden sitouttaminen organisaatioon 87 % Henkilökohtaisten kehityssuunnitelmien laatiminen 86 % Henkilöstön koulutuksen lisääminen 85 % Uusien osaajien rekrytointi 85 % Investoinnit tietotekniikan hyödyntämiseen 83 % Toiminnan uudelleen organisointi 82 % Tiiviimpi verkostoituminen yhteistyökumppanien kanssa 82 % Voimakas satsaus markkinointiin tai myyntiin 79 % Joustavien työaikajärjestelyjen kehittäminen Henkilöstön uudelleenkouluttaminen (uusiin tehtäviin tai uuteen osaamiseen) Investoinnit laitteisiin 71 % 66 % 75 % Liiketoiminnan laajentaminen kokonaan uusille alueille 57 % Ostopalvelujen/alihankinnan lisääminen (ulkoistaminen) 48 % Kansainvälisen toiminnan laajentaminen 35 % Ostopalvelujen/alihankinnan vähentäminen (sisäistäminen) 31 % Yritys os tot 31 % Toimintojen keskittäminen Suomeen 22 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

13 Liite, sivu 13 Panostusten merkitys yrityksille, joiden tuotanto tai palvelutuotanto on noussut tai laskenut enintään 5 (0 = vähäinen, 1 = kohtalainen, 2 = suuri) Panostukset esimiesten osaamiseen 1,4 Toimintatapojen merkittävä kehittäminen 1,4 Avainhenkilöiden sitouttaminen organisaatioon 1,3 Yritys os tot Uusien tuote tai palvelukonseptien kehittäminen Investoinnit tietotekniikan hyödyntämiseen Toiminnan uudelleen organisointi Henkilökohtaisten kehityssuunnitelmien laatiminen Henkilöstön jatko- tai täydennyskouluttaminen Voimakas satsaus markkinointiin tai myyntiin Panostukset työelämän laatuun tai työhyvinvointiin Uusien osaajien rekrytointi Investoinnit laitteisiin Henkilöstön koulutuksen lisääminen Joustavien työaikajärjestelyjen kehittäminen Kansainvälisen toiminnan laajentaminen Tiiviimpi verkostoituminen yhteistyökumppanien kanssa Toimintojen keskittäminen Suomeen Henkilöstön uudelleenkouluttaminen (uusiin tehtäviin tai uuteen osaamiseen) Ostopalvelujen/alihankinnan lisääminen (ulkoistaminen) Liiketoiminnan laajentaminen kokonaan uusille alueille Ostopalvelujen/alihankinnan vähentäminen (sisäistäminen) 0,0 1,5 2,0

14 Liite, sivu 14 Mitä säästötoimenpiteitä on käytetty yrityksissä, joiden tuotanto tai palvelutuotanto on noussut tai laskenut enintään 5 % (osuus henkilöstöstä näissä yrityksissä) Yleinen toimintamenojen karsiminen 90 % Karsitaan muita toimintomenoja Keskittyminen olemassaoleviin asiakkaisiin Lykätään hankintoja Ei palkata pois tai eläkkeelle siirtyvän tilalle uutta työntekijää Tarjotaan lomarahojen vaihtoa vapaaseen Ei jatketa määräaikaisia työsuhteita Rekrytoinneista pidättyminen Ostopalvelujen/alihankinnan lisääminen (ulkoistaminen)2 Palkataan kesä- tai kausityöntekijöitä aiempaa vähemmän Tulos tai voittopalkkiot pienenevät, koska tavoitteita ei saavutetan Investointien lykkääminen Irtisanotaan henkilöstöä Toimintojen tai palvelujen karsiminen Matkustuskielto tai matkustamisen vähentäminen Ylityökielto tai ylityön vähentäminen Luovutaan sopimuskorotusten päälle maksettavista meriittikorotuksista Kokonaisten yksikköjen lopettaminen Ostopalvelujen/alihankinnan vähentäminen (sisäistäminen)2 Toimintojen siirtäminen maan sisällä Kannustetaan siirtymään varhaiseläkkeelle Tarjotaan vapaaehtoisille osa-aikaisuutta tai opintovapaata Käytetään vuokratyötä aiempaa vähemmän Lomautetaan henkilöstöä Organisaatioiden yhdistyminen/yritysjärjestelyt (esim. fuusio) Työajan lyhentäminen Leikataan tulos tai voittopalkkioita Karsitaan henkilöstöetuja Tarjotaan eropaketteja vapaaehtoisille Koulutuskielto tai koulutuksen vähentäminen Käytetään vuokratyötä aiempaa enemmän Toimintojen siirtäminen ulkomaille Sovitaan palkankorotusten lykkäämisestä Siirrytään vuorotyöstä päivätyöhön Sovitaan palkankorotusten leikkaamisesta 76 % 71 % 68 % 68 % 66 % 64 % 63 % 55 % 54 % 52 % 49 % 47 % 46 % 44 % 36 % 35 % 34 % 34 % 30 % 30 % 30 % 29 % 28 % 26 % 25 % 25 % 24 % 23 % 21 % 20 % 16 % 11 % 10 % 8 % Sovitaan palkkojen leikkaamisesta 1 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

15 Liite, sivu 15 Säästötoimenpiteiden merkitys yrityksille, joiden tuotanto tai palvelutuotanto on noussut tai laskenut enintään 5 % (0 = vähäinen, 1 = kohtalainen, 2 = suuri) Organisaatioiden yhdistyminen/yritysjärjestelyt (esim. fuusio) Keskittyminen olemassaoleviin asiakkaisiin Lomautetaan henkilöstöä Yleinen toimintamenojen karsiminen Investointien lykkääminen Tarjotaan eropaketteja vapaaehtoisille Toimintojen siirtäminen ulkomaille Karsitaan muita toimintomenoja Tulos tai voittopalkkiot pienenevät, koska tavoitteita ei saavutetan Tarjotaan lomarahojen vaihtoa vapaaseen Kokonaisten yksikköjen lopettaminen Ostopalvelujen/alihankinnan vähentäminen (sisäistäminen)2 Irtisanotaan henkilöstöä Käytetään vuokratyötä aiempaa vähemmän Matkustuskielto tai matkustamisen vähentäminen Siirrytään vuorotyöstä päivätyöhön Ei palkata pois tai eläkkeelle siirtyvän tilalle uutta työntekijää Lykätään hankintoja Ei jatketa määräaikaisia työsuhteita Toimintojen siirtäminen maan sisällä Leikataan tulos tai voittopalkkioita Rekrytoinneista pidättyminen Työajan lyhentäminen Ostopalvelujen/alihankinnan lisääminen (ulkoistaminen)2 Toimintojen tai palvelujen karsiminen Käytetään vuokratyötä aiempaa enemmän Kannustetaan siirtymään varhaiseläkkeelle Koulutuskielto tai koulutuksen vähentäminen Luovutaan sopimuskorotusten päälle maksettavista meriittikorotuksista Palkataan kesä- tai kausityöntekijöitä aiempaa vähemmän Ylityökielto tai ylityön vähentäminen Sovitaan palkankorotusten lykkäämisestä 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Tarjotaan vapaaehtoisille osa-aikaisuutta tai opintovapaata Karsitaan henkilöstöetuja 0,1 0,1 0,0 1,5 2,0

16 Liite, sivu 16 Mihin on panostettu yrityksissä, joiden tuotanto tai palvelutuotanto on noussut yli 5 % (osuus henkilöstöstä näissä yrityksissä) Toimintatapojen merkittävä kehittäminen 98 % Panostukset työelämän laatuun tai työhyvinvointiin 96 % Uusien tuote tai palvelukonseptien kehittäminen 96 % Henkilöstön jatko- tai täydennyskouluttaminen 93 % Panostukset esimiesten osaamiseen 92 % Tiiviimpi verkostoituminen yhteistyökumppanien kanssa 91 % Toiminnan uudelleen organisointi 90 % Avainhenkilöiden sitouttaminen organisaatioon 87 % Uusien osaajien rekrytointi 86 % Voimakas satsaus markkinointiin tai myyntiin 83 % Joustavien työaikajärjestelyjen kehittäminen 79 % Henkilöstön koulutuksen lisääminen 78 % Investoinnit laitteisiin 78 % Investoinnit tietotekniikan hyödyntämiseen 78 % Henkilökohtaisten kehityssuunnitelmien laatiminen Henkilöstön uudelleenkouluttaminen (uusiin tehtäviin tai uuteen osaamiseen) 65 % 70 % Liiketoiminnan laajentaminen kokonaan uusille alueille 49 % Ostopalvelujen/alihankinnan lisääminen (ulkoistaminen) 46 % Ostopalvelujen/alihankinnan vähentäminen (sisäistäminen) 33 % Kansainvälisen toiminnan laajentaminen 32 % Yritys os tot 27 % Toimintojen keskittäminen Suomeen 22 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

17 Liite, sivu 17 Panostusten merkitys yrityksille, joiden tuotanto tai palvelutuotanto on noussut yli 5 % (0 = vähäinen, 1 = kohtalainen, 2 = suuri) Ostopalvelujen/alihankinnan vähentäminen (sisäistäminen) 1,5 Panostukset esimiesten osaamiseen 1,4 Toimintatapojen merkittävä kehittäminen 1,4 Avainhenkilöiden sitouttaminen organisaatioon 1,3 Tiiviimpi verkostoituminen yhteistyökumppanien kanssa Henkilökohtaisten kehityssuunnitelmien laatiminen Uusien tuote tai palvelukonseptien kehittäminen Panostukset työelämän laatuun tai työhyvinvointiin Voimakas satsaus markkinointiin tai myyntiin Investoinnit tietotekniikan hyödyntämiseen Joustavien työaikajärjestelyjen kehittäminen Yritys os tot Liiketoiminnan laajentaminen kokonaan uusille alueille Henkilöstön jatko- tai täydennyskouluttaminen Henkilöstön koulutuksen lisääminen Investoinnit laitteisiin Toiminnan uudelleen organisointi Uusien osaajien rekrytointi Henkilöstön uudelleenkouluttaminen (uusiin tehtäviin tai uuteen osaamiseen) Kansainvälisen toiminnan laajentaminen Ostopalvelujen/alihankinnan lisääminen (ulkoistaminen) Toimintojen keskittäminen Suomeen 0,0 1,5 2,0

18 Liite, sivu 18 Mitä säästötoimenpiteitä on käytetty yrityksissä, joiden tuotanto tai palvelutuotanto on noussut yli 5 % (osuus henkilöstöstä näissä yrityksissä) Yleinen toimintamenojen karsiminen 89 % Karsitaan muita toimintomenoja Keskittyminen olemassaoleviin asiakkaisiin Ostopalvelujen/alihankinnan lisääminen (ulkoistaminen)2 Ylityökielto tai ylityön vähentäminen Lykätään hankintoja Matkustuskielto tai matkustamisen vähentäminen Tulos tai voittopalkkiot pienenevät, koska tavoitteita ei saavutetan Palkataan kesä- tai kausityöntekijöitä aiempaa vähemmän Tarjotaan lomarahojen vaihtoa vapaaseen Investointien lykkääminen Rekrytoinneista pidättyminen Lomautetaan henkilöstöä Ei palkata pois tai eläkkeelle siirtyvän tilalle uutta työntekijää Irtisanotaan henkilöstöä Ei jatketa määräaikaisia työsuhteita Kannustetaan siirtymään varhaiseläkkeelle Käytetään vuokratyötä aiempaa vähemmän Toimintojen siirtäminen maan sisällä Toimintojen tai palvelujen karsiminen Ostopalvelujen/alihankinnan vähentäminen (sisäistäminen)2 Tarjotaan vapaaehtoisille osa-aikaisuutta tai opintovapaata Karsitaan henkilöstöetuja Työajan lyhentäminen Tarjotaan eropaketteja vapaaehtoisille Koulutuskielto tai koulutuksen vähentäminen Leikataan tulos tai voittopalkkioita Käytetään vuokratyötä aiempaa enemmän Kokonaisten yksikköjen lopettaminen Organisaatioiden yhdistyminen/yritysjärjestelyt (esim. fuusio) Siirrytään vuorotyöstä päivätyöhön Sovitaan palkankorotusten lykkäämisestä Luovutaan sopimuskorotusten päälle maksettavista meriittikorotuksista Toimintojen siirtäminen ulkomaille Sovitaan palkkojen leikkaamisesta Sovitaan palkankorotusten leikkaamisesta 79 % 71 % 66 % 58 % 51 % 49 % 48 % 47 % 43 % 42 % 41 % 39 % 38 % 38 % 38 % 32 % 30 % 30 % 29 % 28 % 26 % 25 % 24 % 23 % 22 % 18 % 17 % 15 % 15 % 14 % 14 % 14 % 7 % 4 % 2 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

19 Liite, sivu 19 Säästötoimenpiteiden merkitys yrityksille, joiden tuotanto tai palvelutuotanto on noussut yli 5 % (0 = vähäinen, 1 = kohtalainen, 2 = suuri) Luovutaan sopimuskorotusten päälle maksettavista meriittikorotuksista Keskittyminen olemassaoleviin asiakkaisiin Lomautetaan henkilöstöä 1,3 1,4 1,3 Investointien lykkääminen Toimintojen siirtäminen maan sisällä Sovitaan palkankorotusten lykkäämisestä Ostopalvelujen/alihankinnan vähentäminen (sisäistäminen)2 Yleinen toimintamenojen karsiminen Ei jatketa määräaikaisia työsuhteita Siirrytään vuorotyöstä päivätyöhön Ei palkata pois tai eläkkeelle siirtyvän tilalle uutta työntekijää Tarjotaan lomarahojen vaihtoa vapaaseen Käytetään vuokratyötä aiempaa vähemmän Karsitaan muita toimintomenoja Rekrytoinneista pidättyminen Lykätään hankintoja Organisaatioiden yhdistyminen/yritysjärjestelyt (esim. fuusio) Ylityökielto tai ylityön vähentäminen Irtisanotaan henkilöstöä Tarjotaan eropaketteja vapaaehtoisille Ostopalvelujen/alihankinnan lisääminen (ulkoistaminen)2 Tulos tai voittopalkkiot pienenevät, koska tavoitteita ei saavutetan Palkataan kesä- tai kausityöntekijöitä aiempaa vähemmän Käytetään vuokratyötä aiempaa enemmän Leikataan tulos tai voittopalkkioita Kokonaisten yksikköjen lopettaminen Työajan lyhentäminen Matkustuskielto tai matkustamisen vähentäminen 0,2 Toimintojen tai palvelujen karsiminen Koulutuskielto tai koulutuksen vähentäminen Tarjotaan vapaaehtoisille osa-aikaisuutta tai opintovapaata Karsitaan henkilöstöetuja Kannustetaan siirtymään varhaiseläkkeelle 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 1,5 2,0

20 Liite, sivu 20 Mihin on panostettu kuntasektorilla (osuus henkilöstöstä näissä kunnissa ja kuntayhtymissä) Panostukset työelämän laatuun tai työhyvinvointiin 90 % Tiiviimpi verkostoituminen yhteistyökumppanien kanssa 88 % Palveluprosessien uudistaminen 87 % Henkilöstön jatko- tai täydennyskouluttaminen 86 % Investoinnit tietotekniikan hyödyntämiseen 86 % Toiminnan uudelleen organisointi 86 % Toimintatapojen merkittävä kehittäminen 85 % Panostukset esimiesten osaamiseen 80 % Panostukset työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen 77 % Uusien tuote tai palvelukonseptien kehittäminen 76 % Investoinnit laitteisiin 66 % Uusien osaajien rekrytointi 62 % Joustavien työaikajärjestelyjen kehittäminen 60 % Avainhenkilöiden sitouttaminen organisaatioon 57 % Henkilöstön uudelleenkouluttaminen (uusiin tehtäviin tai uuteen osaamiseen) 54 % Henkilökohtaisten kehityssuunnitelmien laatiminen 53 % Ostopalvelujen/alihankinnan lisääminen (ulkoistaminen) 53 % Voimakas satsaus markkinointiin tai myyntiin 45 % Ostopalvelujen/alihankinnan vähentäminen (sisäistäminen) 27 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

TAPAHTUMAKARTOITUS 2013

TAPAHTUMAKARTOITUS 2013 TAPAHTUMAKARTOITUS 2013 Tapahtumia Pohjois-Karjalaan hanke 2010-2013 Anna Jetsu Projektikoordinaattori 25.1.2013 1 Tapahtumakartoitus Tapahtumakartoitus toteutettiin 18.12.2012-8.1.2013 Survey Monkey kyselyn

Lisätiedot

Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013

Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013 Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013 Toteutimme syyskuussa 2013 jäsenillemme kyselyn liittyen mm. työhyvinvointiin, ajankohtaisiin työmarkkina-asioihin sekä luottamusmiestoimintaan.

Lisätiedot

Tarve henkilöstömenosäästöihin jatkuu kuntasektorilla

Tarve henkilöstömenosäästöihin jatkuu kuntasektorilla Tarve henkilöstömenosäästöihin jatkuu kuntasektorilla Tiedotustilaisuus KT:n henkilöstömenosäästötiedustelun tuloksista 17.12.2014 Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen KT:n henkilöstömenosäästötiedustelu

Lisätiedot

KT:n henkilöstömenosäästötiedustelu

KT:n henkilöstömenosäästötiedustelu KT:n henkilöstömenosäästötiedustelu Tiedustelussa selvitettiin vuoden 2015 säästöjen tilanne sekä arvio säästötarpeista vuodelle 2016 Tiedustelu lähetettiin kaikkiin Manner-Suomen kuntiin ja kuntayhtymiin

Lisätiedot

KAUPUNGINJOHTAJA JUKKA-PEKKA UJULA. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå

KAUPUNGINJOHTAJA JUKKA-PEKKA UJULA. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KAUPUNGINJOHTAJA JUKKA-PEKKA UJULA Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PORVOON KAUPUNGIN ELINKEINOPOLIITTINEN SELVITYS TIEDOTUSTILAISUUS 29.8.2013 Selvityksen avulla halutaan arvioida Porvoon kaupungin

Lisätiedot

Palkitsemisen tila ja muutos Suomessa 2008

Palkitsemisen tila ja muutos Suomessa 2008 Palkitsemisen tila ja muutos Suomessa 2008 Toteuttajat: Tutkijat Aino Salimäki & Tina Sweins Tutkimusassistentit Jouko Heiskanen & Antti Salimäki Ohjaajat: Professorit Matti Vartiainen & Tomi Laamanen

Lisätiedot

Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2012

Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2012 TUTKIMUSYKSIKÖN JULKAISUJA 1/2013 Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2012 PAIKALLISET RATKAISUT HARVASSA, YLEISKOROTUS YLEISIN VAIHTOEHTO JOHDANTO Metallityöväen Liitto ry ja Teknologiateollisuus ry

Lisätiedot

Avoimen julkisen tiedon vaikutus suomalaisiin yrityksiin

Avoimen julkisen tiedon vaikutus suomalaisiin yrityksiin Avoimen julkisen tiedon vaikutus suomalaisiin yrityksiin Maankäyttötieteiden laitos Geoinformatiikan tutkimusyhmä Julkisen tiedon avaaminen - tutkimustietoa avaamispäätöksen tueksi Tarve Paikkatietojen

Lisätiedot

Kysely yritysten valmiudesta palkata pitkäaikaistyötön

Kysely yritysten valmiudesta palkata pitkäaikaistyötön Kysely yritysten valmiudesta palkata pitkäaikaistyötön 18.2.2005 1 KYSELY YRITYSTEN VALMIUDESTA PALKATA PITKÄAIKAISTYÖTÖN 1 1 Yhteenveto Yrityksiltä kysyttiin eri toimenpiteiden vaikuttavuudesta pitkäaikaistyöttömien

Lisätiedot

Henkilöstöpalvelut. Liikevaihtotiedustelu. Henkilöstöpalvelut. Henkilöstöpalvelut

Henkilöstöpalvelut. Liikevaihtotiedustelu. Henkilöstöpalvelut. Henkilöstöpalvelut j Liikevaihtotiedustelu zvuoden 216 alussa kyselyyn tehtiin muutoksia ja otettiin mukaan kokonaan uusi liikevaihtokategoria. Muutoksista johtuen kaikki vuoden 216 luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia

Lisätiedot

Henkilöstöpalvelut. Liikevaihtotiedustelu. Henkilöstöpalvelut. Henkilöstöpalvelut

Henkilöstöpalvelut. Liikevaihtotiedustelu. Henkilöstöpalvelut. Henkilöstöpalvelut j Liikevaihtotiedustelu zvuoden 1 alussa kyselyyn tehtiin muutoksia ja otettiin mukaan kokonaan uusi liikevaihtokategoria. Muutoksista johtuen kaikki vuoden 1 luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia vuoden

Lisätiedot

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015 Tampereen yliopistosta vuonna 29 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 21 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 214 uraseurantakysely toteutettiin vuonna 29

Lisätiedot

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa Yhdyskuntatekniset palvelut 04 3 1 Johdanto 1.1 Selvityksen taustaa Vuonna 1992 toteutettiin ensimmäisen kerran tämän tutkimusasetelman mukainen selvitys asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä.

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

2 Kuinka montaa suoritusmittaria toimipaikassa seurattiin vuosina 2011 ja 2016?

2 Kuinka montaa suoritusmittaria toimipaikassa seurattiin vuosina 2011 ja 2016? Osa A Johtaminen 1 Mikä seuraavista kuvaa parhaiten toimipaikassa tehtyjä toimenpiteitä, kun tuotannossa havaittiin ongelma vuosina 2011 ja 2016? Esimerkki: laadullisen vian löytäminen tuotteesta tai koneiston

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 0 Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa Kuopio..0 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 0 1 Johdanto Selvityksen taustaa Tutkimus asukkaiden teknisiä palveluita koskevista

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon suunta 2011 kyselytutkimuksen tulokset. Nordic Healthcare Group Oy Suomen Lääkäriliitto 1.4.2011

Perusterveydenhuollon suunta 2011 kyselytutkimuksen tulokset. Nordic Healthcare Group Oy Suomen Lääkäriliitto 1.4.2011 Perusterveydenhuollon suunta 0 kyselytutkimuksen tulokset Nordic Healthcare Group Oy Suomen Lääkäriliitto..0 Johdanto Perusterveysbarometri 0 Nordic Healthcare Group Oy ja Suomen Lääkäriliitto ovat toteuttaneet

Lisätiedot

Miten kuntasektorilla säästettiin henkilöstömenoissa 2016? Mitkä ovat säästötarpeet 2017?

Miten kuntasektorilla säästettiin henkilöstömenoissa 2016? Mitkä ovat säästötarpeet 2017? Miten kuntasektorilla säästettiin henkilöstömenoissa 2016? Mitkä ovat säästötarpeet 2017? KT:n tiedotustilaisuus 7.2.2017 Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen KT:n tiedustelu henkilöstösäästöistä Tiedustelussa

Lisätiedot

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

Kemiönsaaren kunnan henkilöstöanalyysi 2012. Ulf Lindholm Bjarne Andersson Suomen Kuntaliitto 2012

Kemiönsaaren kunnan henkilöstöanalyysi 2012. Ulf Lindholm Bjarne Andersson Suomen Kuntaliitto 2012 Kemiönsaaren kunnan henkilöstöanalyysi 212 Ulf Lindholm Bjarne Andersson Suomen Kuntaliitto 212 1 Henkilöstökysely Kysely lähetettiin ruotsiksi ja suomeksi yhteensä 525 Kemiönsaaren kunnan työntekijälle

Lisätiedot

Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry

Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry 1 Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry Rauman Yrittäjät Yrittäjän asialla, paikallisesti 2 Rauman

Lisätiedot

Kansainvälistymis ja kaupanestekysely. Keskeiset havainnot

Kansainvälistymis ja kaupanestekysely. Keskeiset havainnot Kansainvälistymis ja kaupanestekysely Keskeiset havainnot Taustaa: vientiyritysten määrä EK:n yrityskyselyissä Vientiyritysten lukumäärä* 25 000 20 000 15 000 16 000 19 000 20 000 21 000 000 5 000 0 2008

Lisätiedot

UusiKunta-taloustoimikuntaa avustava henkilöstövastaavien työryhmä

UusiKunta-taloustoimikuntaa avustava henkilöstövastaavien työryhmä UusiKunta-taloustoimikunnan esitys selvityshenkilö Osmo Soininvaaralle Uuden Kunnan henkilöstöjohtamisen periaatteiksi mukaan otettavaksi yhdistymissopimukseen tai sen liitteeseen UusiKunta-taloustoimikuntaa

Lisätiedot

Henkilöstö ja koulutustiedustelu 2014

Henkilöstö ja koulutustiedustelu 2014 Henkilöstö ja koulutustiedustelu 2014 Kysely koskee yrityksen / organisaation henkilöstöä Suomessa 1 YRITYKSEN HENKILÖSTÖMÄÄRÄ JA ENNUSTE llmoittakaa yrityksenne palveluksessa olevan henkilöstön lukumäärä

Lisätiedot

yrittäjän työterveyshuolto

yrittäjän työterveyshuolto yrittäjän työterveyshuolto Tiivistelmä 1 Yrittäjän oma hyvinvointi on tärkeää niin yrittäjän itsensä kuin koko liiketoiminnan kannalta. Hyvinvoinnin yksi osatekijä on toimiva työterveyshuolto. Työterveyshuollolla

Lisätiedot

Kemijärven kaupungin yhteistoimintaneuvotteluiden päättäminen ja henkilöstömenoihin kohdistuvat säästötavoitteet

Kemijärven kaupungin yhteistoimintaneuvotteluiden päättäminen ja henkilöstömenoihin kohdistuvat säästötavoitteet Kaupunginhallitus 41 08.02.2016 Kaupunginhallitus 61 22.02.2016 Kemijärven kaupungin yhteistoimintaneuvotteluiden päättäminen ja henkilöstömenoihin kohdistuvat säästötavoitteet 526/02/024/2015 KH 08.02.2016

Lisätiedot

Kauppakamarien yritysjohtajakysely digitalisaatiosta. Syyskuu 2014

Kauppakamarien yritysjohtajakysely digitalisaatiosta. Syyskuu 2014 Kauppakamarien yritysjohtajakysely digitalisaatiosta Syyskuu 2014 Kyselystä Kauppakamarien yritysjohtajakysely kartoitti digitalisaatioon liittyviä haasteita ja tavoitteita yrityksissä. Toteutettiin 8.9.

Lisätiedot

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA 1 YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA Työmarkkinat ovat murroksessa. Suomea varjostanut taantuma on jatkunut ennätyksellisen pitkään. Pk-yritysten merkitystä ei tule aliarvioida taantumasta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Asuntotuotantotoimisto

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Asuntotuotantotoimisto Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 143 n tulospalkkiojärjestelmä vuodelle 2016 HEL 2016-005570 T 01 02 03 01 Päätös päätti hyväksyä asuntotuotantotoimiston tulospalkkiojärjestelmän vuodelle 2016 seuraavasti:

Lisätiedot

Kotunet. - julkaisuja 1. Kehitysvammaliiton jäsenkysely: toiminnalla jäsenten kannatus. Leena Matikka. Sisältö. Julkaisija

Kotunet. - julkaisuja 1. Kehitysvammaliiton jäsenkysely: toiminnalla jäsenten kannatus. Leena Matikka. Sisältö. Julkaisija Kotunet - julkaisuja 1 Sisältö Kehitysvammaliiton monipuolisella toiminnalla jäsenten kannatus 2 Kyselyn toteutus 2 Vastausten edustavuus 3 Vastanneiden henkilöiden kuvailu 4 Tulokset 4 Leena Matikka Kehitysvammaliiton

Lisätiedot

Kesätyökysely työnantajille Suomen lasten ja nuorten säätiö & Taloudellinen tiedotustoimisto

Kesätyökysely työnantajille Suomen lasten ja nuorten säätiö & Taloudellinen tiedotustoimisto Kesätyökysely työnantajille 2012 Suomen lasten ja nuorten säätiö & Taloudellinen tiedotustoimisto Tutkimuksen toteutus Mitä tutkittiin? Tavoitteena selvittää työnantajien käytäntöjä kesätyöntekijöiden

Lisätiedot

Yksilötutka-työhyvinvointikysely

Yksilötutka-työhyvinvointikysely Yksilötutka-työhyvinvointikysely Yksilötutka-työhyvinvointikyselyllä kartoitetaan, mikä on vastaajan oma arvio työhyvinvointinsa tilasta tällä hetkellä. Vastaaminen on vapaaehtoista ja tapahtuu anonyymisti.

Lisätiedot

Perusterveysbarometri Nordic Healthcare Group Oy ja Suomen Lääkäriliitto

Perusterveysbarometri Nordic Healthcare Group Oy ja Suomen Lääkäriliitto Perusterveysbarometri Nordic Healthcare Group Oy ja Suomen Lääkäriliitto Johdanto ja keskeiset tulokset Perusterveysbarometri 2 Nordic Healthcare Group Oy ja Suomen Lääkäriliitto ovat toteuttaneet yhteistyössä

Lisätiedot

Eduskuntavaaliehdokastutkimus. Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry

Eduskuntavaaliehdokastutkimus. Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry Eduskuntavaaliehdokastutkimus Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry 18.3.2015 Tutkimusasetelma Aula Research Oy toteutti kyselytutkimuksen eduskuntavaaliehdokkaiden parissa ayliikkeen teemoihin

Lisätiedot

Keskeiset tulokset paikallisesta sopimisesta yksityisellä sektorilla. Martti Kairinen Turun yliopisto

Keskeiset tulokset paikallisesta sopimisesta yksityisellä sektorilla. Martti Kairinen Turun yliopisto Keskeiset tulokset paikallisesta sopimisesta yksityisellä sektorilla Martti Kairinen Turun yliopisto Tutkimus paikallisesta sopimisesta Turun yliopiston työoikeuden oppiaineessa on tehty useita selvityksiä

Lisätiedot

Mervi Karikorpi, johtaja 19.11.2010

Mervi Karikorpi, johtaja 19.11.2010 TYKO-hanke: Yrityskyselyn tulokset t Mervi Karikorpi, johtaja 19.11.2010 Sisältö Tarve Odotukset t Yrityskyselyn palaute Johtopäätökset t 2 Teknologiateollisuuden henkilöstö Arvioitu muutos 2013 2009:

Lisätiedot

SAK:n tavoitteet sopimuskierrokselle

SAK:n tavoitteet sopimuskierrokselle SAK:n tavoitteet sopimuskierrokselle 2005-2006 2.11.2004 04.09.2004 SAK/SAM/NN SAK:n tavoitteet sopimuskierrokselle 2005-2006 Työelämän muutosturvallisuuden vahvistaminen Työn tilaajan vastuu ja ammattiliiton

Lisätiedot

Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä

Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä Laura Bordi, FM, tutkija, suunnittelija Marja-Liisa Manka, FT, professori, tutkimusjohtaja Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu

Lisätiedot

Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy

Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy T-Media Oy T-Media tarjoaa parhaat palvelut maineen ja sidosryhmäsuhteiden johtamiseen. Palvelemme asiakkaitamme

Lisätiedot

Henkilöstön asema muutostilanteessa. Info- ja keskustelutilaisuus

Henkilöstön asema muutostilanteessa. Info- ja keskustelutilaisuus Henkilöstön asema muutostilanteessa Info- ja keskustelutilaisuus 29.3.2007 VN:n päätökset 2001 ja 2006 Vuoden 2001 periaatepäätöksen tavoitteena varautua ikärakenteen muutoksesta johtuviin toimiin valtionhallinnossa

Lisätiedot

Kevan toimintaympäristötutkimus 2016

Kevan toimintaympäristötutkimus 2016 Kevan toimintaympäristötutkimus 2016 Tutkimuksesta Keva seuraa toimintaympäristönsä keskeisiä ja ajankohtaisia muutoksia säännöllisesti toteutettavalla tutkimuksella. Otos: kuntaorganisaatiot, joissa on

Lisätiedot

Juhta 11.6.2014 Kuntien tietotekniikkakartoituksen esittely. Erityisasiantuntija Elisa Kettunen

Juhta 11.6.2014 Kuntien tietotekniikkakartoituksen esittely. Erityisasiantuntija Elisa Kettunen Juhta 11.6.2014 Kuntien tietotekniikkakartoituksen esittely Erityisasiantuntija Elisa Kettunen Aiheet Tunnusluvut ja tietohallinnon organisointi Toiminnan kehittäminen ja haasteet Avoin data, avoin lähdekoodi

Lisätiedot

Kysely erilaisista työsopimuksista ja työntekomuodoista

Kysely erilaisista työsopimuksista ja työntekomuodoista 1 S Kysely erilaisista työsopimuksista ja työntekomuodoista Suomen Yrittäjät, maaliskuu 2016 2 Kysely erilaisista työsopimuksista ja työntekomuodoista SISÄLLYS KYSELY ERILAISISTA TYÖSOPIMUKSISTA JA TYÖNTEKOMUODOISTA...

Lisätiedot

Pirkanmaan yritysbarometri II/2015

Pirkanmaan yritysbarometri II/2015 Pirkanmaan yritysbarometri II/215 Lokakuu 215 Markus Sjölund Pirkanmaan yritysbarometri ll/215 Yhteensä 361 vastausta Kysely lähetettiin Pirkanmaalla 1 651:lle Vastausprosentti = 22 Osuus vastaajista Pirkanmaan

Lisätiedot

YLIMMÄN JOHDON SUORAHAKUPALVELUITA TARJOAVIEN YRITYSTEN TUNNETTUUS- JA MIELIKUVATUTKIMUS

YLIMMÄN JOHDON SUORAHAKUPALVELUITA TARJOAVIEN YRITYSTEN TUNNETTUUS- JA MIELIKUVATUTKIMUS YLIMMÄN JOHDON SUORAHAKUPALVELUITA TARJOAVIEN YRITYSTEN TUNNETTUUS- JA MIELIKUVATUTKIMUS TIIVISTELMÄ TUTKIMUKSEN KESKEISISTÄ TULOKSISTA 1 Johdanto Ylimmän johdon suorahakupalveluja tarjoavien yritysten

Lisätiedot

Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2010-2012 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO 2 PALKKOJEN KOROTTAMINEN Palkkojen

Lisätiedot

MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK

MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK Lisää tähän otsikko MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK KANSANTALOUS VÄESTÖKEHITYS JA TUOTTAVUUS Kestävyysvaje aiempaakin suurempi:

Lisätiedot

OHJE 1 (5) 16.12.2011 VALMERI-KYSELYN KÄYTTÖOHJEET. Kyselyn sisältö ja tarkoitus

OHJE 1 (5) 16.12.2011 VALMERI-KYSELYN KÄYTTÖOHJEET. Kyselyn sisältö ja tarkoitus OHJE 1 (5) VALMERI-KYSELYN KÄYTTÖOHJEET Kyselyn sisältö ja tarkoitus Valmeri-kysely on työntekijöille suunnattu tiivis työolosuhdekysely, jolla saadaan yleiskuva henkilöstön käsityksistä työoloistaan kyselyn

Lisätiedot

Syksyn 2012 yrityskohtainen palkkaneuvottelu UIL & YTN

Syksyn 2012 yrityskohtainen palkkaneuvottelu UIL & YTN Syksyn 2012 yrityskohtainen palkkaneuvottelu UIL & YTN Agenda Avaus ja esittäytyminen Yrityskohtainen sopiminen (paikallinen sopiminen) Taustat ja tavoite Ohjeet Miten syksyn 2011 palkkaneuvottelut sujuivat?

Lisätiedot

KUNTIEN SÄÄSTÖTOIMET JA TULONLISÄYSKEINOT

KUNTIEN SÄÄSTÖTOIMET JA TULONLISÄYSKEINOT KUNTIEN SÄÄSTÖTOIMET JA TULONLISÄYSKEINOT SYKSY 211 Kunnallisalan kehittämissäätiö KAKS VTK Anna Laiho Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ...4 2. SÄÄSTÖTOIMET JA TULONLISÄYSKEINOT KUNNISSA....5 2.1 Tehdyt säästötoimet.5

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri

Pk-yritysbarometri 9.11.2012 1 9.11.2012 2 Pk-yritysbarometri Suomen Yrittäjät, Finnvera Oyj sekä työ- ja elinkeinoministeriö tekevät yhteistyössä pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa ja taloudellista toimintaympäristöä

Lisätiedot

Yhteenveto Toteutus Tulokset. Tietoa vastaajista. Työmarkkinaedunvalvonta ml. luottamusmiestoiminta Yhteiskunnallinen vaikuttaminen Jäsenpalvelut

Yhteenveto Toteutus Tulokset. Tietoa vastaajista. Työmarkkinaedunvalvonta ml. luottamusmiestoiminta Yhteiskunnallinen vaikuttaminen Jäsenpalvelut Yhteenveto Toteutus Tulokset Työmarkkinaedunvalvonta ml. luottamusmiestoiminta Yhteiskunnallinen vaikuttaminen Jäsenpalvelut Tietoa vastaajista @TEK_akateemiset Työelämän edunvalvonnassa vastaajat nostavat

Lisätiedot

Tietoja ulkomaalaisista lääkäreistä Suomessa. Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos ja Työsuojelurahasto

Tietoja ulkomaalaisista lääkäreistä Suomessa. Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos ja Työsuojelurahasto Tietoja ulkomaalaisista lääkäreistä Suomessa Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos ja Työsuojelurahasto Kyselytutkimuksen tausta Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Lisätiedot

EK tutki: Osaamisvajeet ja avun tarve pk-yrityksissä. Kysely Suomen yrityskummeille

EK tutki: Osaamisvajeet ja avun tarve pk-yrityksissä. Kysely Suomen yrityskummeille EK tutki: Osaamisvajeet ja avun tarve pk-yrityksissä Kysely Suomen yrityskummeille Selvityksen aineisto Yrityskummit alueilla 45 35 3 25 15 1 5 17 Yrityskummit suuralueittain* 19 Uusimaa Etelä-Suomi Länsi-Suomi

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Henkilöstöpalvelut. Henkilöstövuokrauspalveluiden liikevaihdon. arvo oli 1 019,76 miljoonaa euroa. Kasvua vuoteen 2014 nähden oli 13,9 prosenttia.

Henkilöstöpalvelut. Henkilöstövuokrauspalveluiden liikevaihdon. arvo oli 1 019,76 miljoonaa euroa. Kasvua vuoteen 2014 nähden oli 13,9 prosenttia. Liikevaihtotiedustelu Henkilöstöpalvelut zhenkilöstöpalvelualan kokonaisliikevaihto oli joulukuussa 95,62 vuoden 214 joulukuuhun verrattuna 28,5 prosenttia. Tiedustelun tiedot on tarkoitettu jäsenliiton

Lisätiedot

Itä-Suomen seudulliset liikkumistutkimukset Itä-Suomen liikkumistutkimus 2015

Itä-Suomen seudulliset liikkumistutkimukset Itä-Suomen liikkumistutkimus 2015 Itä-Suomen seudulliset liikkumistutkimukset 2015 Itä-Suomen liikkumistutkimus 2015 30.12.2015 2 Kalvosarjan sisältö Tutkimuksen taustatietoja Liikkumisen erityispiirteitä maakunnat ja Itä-Suomi seudut

Lisätiedot

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan näkymät 2013 2014 Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan myynti 2012 Liikevaihto yht. 129 mrd. euroa (pl. alv) 13% 12% 30 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa 58% Lähde:

Lisätiedot

Biotuli-kyselytutkimus

Biotuli-kyselytutkimus Biotuli-kyselytutkimus Toteutettiin keväällä 2012 Tavoitteena oli saada tietoa Kaakkois-Suomen yritysten näkemyksistä bioliiketoiminnasta sekä yhteistyösuhteista muiden yritysten kanssa. Vastaajina Etelä-Karjalaiset

Lisätiedot

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS-

Lisätiedot

Henkilöstöprosessittyöryhmä

Henkilöstöprosessittyöryhmä Henkilöstöprosessittyöryhmä Puheenjohtajakokous 9.1.2014 Helena Metsälä 10.1.2014 Työryhmä kokoonpano Helena Metsälä Nina Merilahti Pori, pj Pomarkku Olli Luoma Harjavalta Inkeri Tiitinen Bella Ahto Luvia

Lisätiedot

Yliopistoissa käytetään erilaisia. ja suoriutumisen arviointiin. Yliopistoissa harjoitellaan TYÖMARKKINATUTKIMUS 2011

Yliopistoissa käytetään erilaisia. ja suoriutumisen arviointiin. Yliopistoissa harjoitellaan TYÖMARKKINATUTKIMUS 2011 TYÖMARKKINATUTKIMUS Yliopistoissa harjoitellaan suoriutumisen arviointia Teksti Henna Laasonen Kuvat istockphoto TEKin joulu tammikuussa toteutetussa työmarkkinatutkimuksessa kerättiin ensimmäistä kertaa

Lisätiedot

Paikallisen järjestelyvaraerän käyttö vuonna Kunnallinen työmarkkinalaitos

Paikallisen järjestelyvaraerän käyttö vuonna Kunnallinen työmarkkinalaitos Paikallisen järjestelyvaraerän käyttö vuonna 2003 Kunnallinen työmarkkinalaitos Anne Hotti 19.5.2004 Paikallisen järjestelyvaraerän käyttö vuonna 2003 Yleistä: Vuonna 2003 kunnissa ja kuntayhtymissä oli

Lisätiedot

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia OAJ:n Työolobarometrin tuloksia 31.1.2014 OAJ:n Työolobarometrin perustiedot Kysely toteutettiin loka-marraskuussa 2013 Kyselyn vastaajia 1347 Opetusalan ammattijärjestön ja Finlands Svenska Lärarförbundin

Lisätiedot

LEASEGREEN GROUP PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS SISÄLTÖ

LEASEGREEN GROUP PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS SISÄLTÖ LEASEGREEN GROUP PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 2 2 PALKITSEMISTA KOSKEVA PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS... 2 2.1 HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKITSEMINEN JA PALKITSEMISEN VALMISTELU... 2 2.2 TOIMITUSJOHTAJAN

Lisätiedot

Kilpailukykysopimukseen perustuvan 24 tunnin vuosittaisen työajan lisäyksen toteuttaminen 1.1.2017 alkaen (uusi kohta 12 :n viimeiseksi kohdaksi)

Kilpailukykysopimukseen perustuvan 24 tunnin vuosittaisen työajan lisäyksen toteuttaminen 1.1.2017 alkaen (uusi kohta 12 :n viimeiseksi kohdaksi) Pöytäkirja 1 (8) 23.5.2016 KUMITEOLLISUUS: Kilpailukykysopimukseen perustuvan 24 tunnin vuosittaisen työajan lisäyksen toteuttaminen 1.1.2017 alkaen (uusi kohta 12 :n viimeiseksi kohdaksi) Vuosittaista

Lisätiedot

Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2013

Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2013 Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2013 Jäsentyytyväisyyskyselyn toteutus 2013 Kohderyhmän muodostivat kauppakamareiden luottamushenkilöt sekä jäsenyhteisöiden yhteyshenkilöt. Kyselyyn osallistui

Lisätiedot

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kieku-palvelujen tuottajana

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kieku-palvelujen tuottajana Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kieku-palvelujen tuottajana Pirjo Pöyhiä Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus www.palkeet.fi Pirjo Pöyhiä 2.4.2014 1 Palkeet - Vaikuttava

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Oikeustieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin

Lisätiedot

Palvelujen suhdannetilanne: Suunta hitaasti ylöspäin, mutta kuluvana vuonna jäädään nollan tuntumaan

Palvelujen suhdannetilanne: Suunta hitaasti ylöspäin, mutta kuluvana vuonna jäädään nollan tuntumaan Palvelujen suhdannetilanne: Suunta hitaasti ylöspäin, mutta kuluvana vuonna jäädään nollan tuntumaan, Palvelujen suhdannekatsaus Matti Paavonen, ekonomisti Palvelualojen työnantajat PALTA ry Suomi on riippuvainen

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Teologisessa tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa 20 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 5 3 Kadut 3 4 Puistojen hoito

Lisätiedot

Tuotanto vähentynee kuluvan vuoden alussa - henkilökunnan määrä pysynee ennallaan

Tuotanto vähentynee kuluvan vuoden alussa - henkilökunnan määrä pysynee ennallaan Suhdannebarometri Helmikuu 2010 Häme Helmikuu 2015 Teollisuus ja rakentaminen Suhdannetilanne on viime kuukausien paranemisesta huolimatta heikko Tuotanto vähentynee kuluvan vuoden alussa - henkilökunnan

Lisätiedot

Palvelusetelikysely kunnille tammi-helmikuussa 2012. Erityisasiantuntija Anu Nemlander

Palvelusetelikysely kunnille tammi-helmikuussa 2012. Erityisasiantuntija Anu Nemlander Palvelusetelikysely kunnille tammi-helmikuussa 2012 Erityisasiantuntija Anu Nemlander Palvelusetelikysely kunnille Uusi palvelusetelilainsäädäntö astui voimaan 1.8.2009 ja sitä sovelletaan kuntien järjestämiin

Lisätiedot

Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2007

Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Lainsäädännön muutokset voimaan 1.8.2005 Vuoden 2005 elokuun alusta tuli voimaan sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Palvelujen tuottaminen Pekka Järvinen STM Keskeiset asiat Lakisääteinen julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto toteutetaan jatkossakin kunnallisena toimintana

Lisätiedot

Ajankohtaista tuottavuudesta ja palkitsemisesta. niilo.hakonen@ek.fi 11.2.2011

Ajankohtaista tuottavuudesta ja palkitsemisesta. niilo.hakonen@ek.fi 11.2.2011 Ajankohtaista tuottavuudesta ja palkitsemisesta niilo.hakonen@ek.fi 11.2.2011 Työolobarometrien tuloksia: Työelämän laatu kouluarvosanalla mitattuna 2004-2010 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 10 9 8,9

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnitelma

Tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvosuunnitelma 2017-2019 1. JOHDANTO 3 2. TASA-ARVOSELVITYS 4 Tasa-arvoisuuden kokeminen 7 Koulutus 7 3. PERIAATTEET JA TOIMENPITEET TASA-ARVON EDISTÄMISEKSI 7 Henkilöstön rekrytointi 7 Tasa-arvoisen

Lisätiedot

Vuoden 2014 palkankorotusten toteutuminen

Vuoden 2014 palkankorotusten toteutuminen TUTKIMUSYKSIKÖN JULKAISUJA 1/2015 Vuoden 2014 palkankorotusten toteutuminen KONSERNIOHJAUS VAIKEUTTAA TYÖPAIKKAKOHTAISTA SOPIMISTA Työpaikoista 86 prosenttia toteutti palkankorotukset perälaudan mukaisesti.

Lisätiedot

1 PELTI- JA TEOLLISUUSERISTYSALAN TYÖNTEKIJÖIDEN PALKANKOROTUKSET

1 PELTI- JA TEOLLISUUSERISTYSALAN TYÖNTEKIJÖIDEN PALKANKOROTUKSET METALLITEOLLISUUDENHARJOITTAJAIN LIITTO MTHL:N TYÖNANTAJAT Jukka Huhtala/EL JÄSENTIEDOTE 3/2008 1 (5) 27.8.2008 Jakelu Rakennuspelti- ja teollisuuseristysalan jäsenliikkeet 1 PELTI- JA TEOLLISUUSERISTYSALAN

Lisätiedot

Kieku-käyttäjäpäivä. Kilpailukykysopimus Kieku-ratkaisun näkökulmasta Markku Kivioja, Valtiokonttori

Kieku-käyttäjäpäivä. Kilpailukykysopimus Kieku-ratkaisun näkökulmasta Markku Kivioja, Valtiokonttori Kieku-käyttäjäpäivä Kilpailukykysopimus Kieku-ratkaisun näkökulmasta, Valtiokonttori Kilpailukykysopimuksen pääkohdat: Työajan pidennys (1/2) Neuvottelutulos 31.5.2016 valtion virka- ja työehtosopimuksista

Lisätiedot

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Lainsäädännön muutokset voimassa vuodesta 2004 Terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutusta koskeva

Lisätiedot

Palkansaajien osaaminen ja kouluttautuminen. Vastausjakaumia TNS Gallup 2016 kyselystä

Palkansaajien osaaminen ja kouluttautuminen. Vastausjakaumia TNS Gallup 2016 kyselystä Palkansaajien osaaminen ja kouluttautuminen Vastausjakaumia TNS Gallup 016 kyselystä Vastaajien lukumääriä Painottamaton Painotettu Akavalaiset 769 816 Muut 58 577 Akavalaiset: Mies 60 7 Nainen 09 5 Alle

Lisätiedot

Investointitiedustelu

Investointitiedustelu Investointitiedustelu Kesäkuu 2015 Investointitiedustelu Kesäkuu 2015 Sisältö Johdanto... 3 Tiivistelmä... 3 Tiedustelumenetelmä, esitettävät kysymykset ja kattavuus... 3 Teollisuuden ja energia-alan

Lisätiedot

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Esittäjän nimi 24.11.2014 1 Sisältö: Keskeisiä tuloksia Aineiston kuvailu Taustatiedot (Sp, ikä, yliopisto, tutkinnot, vuosikurssi, opintopisteet)

Lisätiedot

Yritysten kasvun suunta kysely

Yritysten kasvun suunta kysely Yritysten kasvun suunta kysely Kysely suunnattiin marraskuussa 2015 webropol kyselynä pääosin PPY:n jäsenyrityksiin, vastaajia 662 kpl. Kempeleen osuus vastaajista 75 vastaajaa. KASVUN SUUNTA KYSELY Olen

Lisätiedot

Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: Vuosina 2008 ja 2009 Tampereen yliopistossa tohtorin tutkinnon suorittaneiden uraseuranta

Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: Vuosina 2008 ja 2009 Tampereen yliopistossa tohtorin tutkinnon suorittaneiden uraseuranta Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: Vuosina 2008 ja 2009 Tampereen yliopistossa tohtorin tutkinnon suorittaneiden uraseuranta Tampereen yliopisto Ura- ja rekrytointipalvelut Kyselyn toteutus ja

Lisätiedot

Vanhusneuvostokysely 2012

Vanhusneuvostokysely 2012 Vanhusneuvostokysely 2012 Kysely numero 4/83/2012 Marraskuu 2012 Kunta Tässä kyselyssä vanhusneuvostolla tarkoitetaan vanhusneuvostoja, vastaavia muulla nimellä toimivia yhteistyöelimiä (esimerkiksi ikäihmisten

Lisätiedot

Kielitaitotarkastajille lähetetyn kyselyn analyysiraportti

Kielitaitotarkastajille lähetetyn kyselyn analyysiraportti TRAFI//.../ Kielitaitotarkastajille lähetetyn kyselyn analyysiraportti Raportin laatija: Lisätietoja: Kristiina Roivainen asiantuntija, Auditointiosasto kristiina.roivainen@trafi.fi p. 9 3 83 Jukka Hirviranta

Lisätiedot

Pk-yritysten työllisyysnäkymät ja maahanmuuttajien rekrytointi. Johanna Alatalo Neuvotteleva virkamies TEM/KOY

Pk-yritysten työllisyysnäkymät ja maahanmuuttajien rekrytointi. Johanna Alatalo Neuvotteleva virkamies TEM/KOY Pk-yritysten työllisyysnäkymät ja maahanmuuttajien rekrytointi Johanna Alatalo Neuvotteleva virkamies TEM/KOY Pk-yritysten suhdannenäkymät ovat kääntyneet myönteisempään suuntaan Suhdannenäkymät vuodentakaiseen

Lisätiedot

TEOLLINEN KILPAILUKYKY PALAAKO TUOTANTO SUOMEEN?

TEOLLINEN KILPAILUKYKY PALAAKO TUOTANTO SUOMEEN? TEOLLINEN KILPAILUKYKY PALAAKO TUOTANTO SUOMEEN? 8.2.2016 Professori Jussi Heikkilä, jussi.heikkila@tut.fi Tuotannon strateginen ja operatiivinen johtaminen Tuotannon operatiivisen johtamisen keskeiset

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen työpaikoilla

Osaamisen kehittäminen työpaikoilla Osaamisen kehittäminen työpaikoilla 1 Suhdannenäkymien saldoluku Bkt:n määrän muutos, % Suhdannenäkymät ja BKT 90 70 50 0 - -0-50 BKT Suhdannenäkymät puoli vuotta aiemmin 8 6 4 2 0-2 -4-6 -70-8 -90 - II/00

Lisätiedot

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala 19.5.2009 1 Julkisen palvelutuotannon tehostaminen Resurssit Tarpeet, Vaateet, Odotukset Julkista kehittämällä johtaminen,

Lisätiedot

Selvitys maatalouden koneurakoinnin kysynnästä ja tarjonnasta Sonkajärvellä kyselyn havainnot

Selvitys maatalouden koneurakoinnin kysynnästä ja tarjonnasta Sonkajärvellä kyselyn havainnot Selvitys maatalouden koneurakoinnin kysynnästä ja tarjonnasta Sonkajärvellä kyselyn havainnot KYSELYN TAVOITE JA TOTEUTUS Tavoitteena oli selvittää maatalouden koneurakoinnin kysyntä ja tarjonta Sonkajärvellä

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

Maailma kylässä -festivaalin näytteilleasettajatutkimus Sanna Myllymäki

Maailma kylässä -festivaalin näytteilleasettajatutkimus Sanna Myllymäki Maailma kylässä -festivaalin näytteilleasettajatutkimus 2016 Sanna Myllymäki Toteutuksesta Kysely toteutettiin lomakehaastatteluna festivaalialueella 28-29.5.2016 Kyselylomake jaettiin kaikille festivaalin

Lisätiedot

Keväällä 2010 valmistuneista kyselyyn vastanneista opiskelijoista oli työllistynyt 59,6 % ja syksyllä 2010 valmistuneista 54,2 %.

Keväällä 2010 valmistuneista kyselyyn vastanneista opiskelijoista oli työllistynyt 59,6 % ja syksyllä 2010 valmistuneista 54,2 %. Ammattikorkeakoulujen valtakunnallinen Päättökysely Kysely toteutetaan opintojen loppuvaiheessa ja se kuvaa opiskelijoiden käsityksiä koulutuksesta sekä heidän työtilanteestaan valmistumisvaiheessa. Kysely

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalvelualan tila ja tulevaisuudennäkymät OTE

Hoito- ja hoivapalvelualan tila ja tulevaisuudennäkymät OTE Hoito- ja hoivapalvelualan tila ja tulevaisuudennäkymät OTE Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja TEM raportteja 3/2015 26 4.5 Yksityisen sektorin asema Nykyisessä sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmässä

Lisätiedot

Työtehtävien ja palkkojen dynamiikka

Työtehtävien ja palkkojen dynamiikka Työtehtävien ja palkkojen dynamiikka Rita Asplund ä Antti Kauhanen ä Mika Maliranta Julkaisija: Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA) Kustantaja: Taloustieto Oy Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA Sarja

Lisätiedot