JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI: KAUPUNKISTRATEGIA Päämäärä Kriittinen Arviointikriteeri 2007 Tavoitetaso 2007 menestystekijä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI: KAUPUNKISTRATEGIA 2007-2015 Päämäärä Kriittinen Arviointikriteeri 2007 Tavoitetaso 2007 menestystekijä"

Transkriptio

1 VAIKUTTAVUUS JA PALVELUKYKY Järvenpää Kaupunkilaisten mahdollistaa hyvän hyvinvoinnin edellytykset elämänlaadun Monipuolinen väestö. Lasten ja nuorten turvallisuus ja hyvinvointi. Asuminen viihtyisässä ja turvallisessa kaupunkiympäristössä. Keskustan kehittäminen. KUUMA-kuntien hyvinvointianalyysia käytetään säännöllisenä työkaluna. Ennaltaehkäisyyn tähtäävän toimenpidesuunnitelman Elinvoimaisuusmittarit, muuttoselvitykset ja huoltosuhde. Toimenpidesuunnitelman tarkistaminen ja Asuntopoliittista periaateohjelmaa toteutetaan. Harrastusmahdollisuuksien saatavuus. Kestävän kehityksen ohjaus on vakiintunut kaupunkiorganisaatiossa ja kaupunkilaisten keskuudessa. Asukkaiden tyytyväisyys ja turvallisuus. Tuusulanjärven ympäristön kehittäminen ja hyödyntäminen. Keskustan viihtyisyys ja vetovoimaisuus. Keskustan kaupalliset palvelut. Hyvinvointianalyysin tulosten systemaattinen läpikäynti ja hyödyntäminen päätöksenteossa ja toiminnassa. Tulosten perusteella valitaan keskeiset mittarit ja indikaattorit. Tulosten edellyttämien ja käynnistettyjen toimenpiteiden arviointi. Ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä koskeva suunnitelma on laadittu ja siihen liittyvät toimenpiteet on käynnistetty toimialojen yhteistyönä. Työllisten asukkaiden nettomuutto on positiivinen. Taloudellinen huoltosuhde on parempi kuin edellisenä vuonna. Elinvoimaisuusindeksi vahvistuu. Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia edistävistä toimenpiteistä on sovittu, ne ovat käytössä ja niiden vaikuttavuutta seurataan sovituilla indikaattoreilla. Valmisteltu asuntopoliittinen periaateohjelma. Liikunta-, kulttuuri- ja harrastusmahdollisuuksien saatavuus on turvattu ja liikuntapaikkojen kunnossapito järjestetty. Kaikille hallintokunnille on laadittu kestävän kehityksen ohjelma ja sitä toteutetaan. Tyytyväisyys ja turvallisuus ovat lisääntyneet tilastovertailuissa ja asukaskyselyissä. Turvallinen Järvenpää projektia on jatkettu. Esteettömyysohjelmaa on toteutettu. Toteutetaan Kaupunki siistiksi projektia. Vanhankylänniemen käyttö- ja hoitosuunnitelman toimenpiteitä on jatkettu. Rantapuiston viihtyisyys ja käytettävyys parantunut. Tuusulanjärvellä on monipuolista virkistyskäyttöä läpi vuoden. Helsingintien/Yhteiskouluntien kulmakorttelin no 125 kaavan hyväksymismenettely on käynnissä. Perhelän korttelin no 131 kehittämishanke ja keskustan pysäköintitalohanke edenneet. 1

2 Järvenpää on monipuolisen yritystoiminnan kilpailukykyinen, luovuuteen kannustava ja haluttu toimintaympäristö. Järvenpää on vireä ja monipuolisesti verkottunut osaamisen ja kulttuurin kaupunki. Järvenpää on julkisuuskuvaltaan vetovoimainen kaupunki. Yritysten toimintaedellytysten kehittäminen alueellisia voimavaroja yhdistämällä. Yritystonttien riittävyys, monipuolisuus ja kunnallistekninen valmius hyvillä yritysalueilla. Osaavan työvoiman saanti. Osaamisen verkottuminen. Laadukkaiden koulutuspalveluiden kattava toteuttaminen seutuyhteistyötä hyödyntäen. Kulttuurin monipuolinen tekeminen ja tarjonta useiden tahojen aktiivisena toimintana. verkottuminen ja aktiivisuus. Kaupungin myönteisen tunnettuuden lisääntyminen. KUUMAelinkeinoyhteistyön tulokset. Yritysten sijoittumisten onnistuminen. Uusien yritysten toimialojen monipuolisuus. Valmistustoiminnan ja korkean teknologian sekä palvelujen ja kaupan työpaikkojen määrä. Työvoiman rekrytoinnin onnistuminen. Seudullisen osaamispääoman strategian hyödyntäminen. Kansainvälistymisen edistäminen. Koulutuksen uudistuminen ajan vaatimusten Kulttuuritarjonnan määrä, monipuolisuus ja markkinointi. volyymi. Viestintästrategian mukainen toiminta. Julkisuuskuvatutkimukset Asukastutkimukset Yritystutkimukset Mediaseuranta KUUMA-elinkeinostrategian toimenpiteitä on jatkettu. Yhteistyötä kehitetään kuntien, uusyrityskeskuksen, Forumin ja muiden elinkeinotoimijoiden välillä. Tavoitellut yritykset sijoittuneet joustavasti ja nopeasti. Uusien työpaikka-alueiden kunnallistekniikan rakentaminen turvataan mm. Wärtsilän alueella. Uudet yritykset edustavat monipuolisesti eri toimialoja. Uusia valmistustoiminnan, korkean teknologian sekä palvelujen ja kaupan yrityksiä on sijoittunut kaupunkiin. Yritykset ovat pystyneet hyvin rekrytoimaan osaavaa työvoimaa. Oppilaitosten, osaamiskeskusten, yritysten ja seudullisten/kuuman toimijoiden välistä verkottumista on parannettu. Kansainvälistymisohjelman päivittäminen 1. elinkeinoelämä 2. osaamisen liikkuvuus 3. työvoiman liikkuvuus 4. kulttuurin vaihto 5. koulujen ja päiväkotien kansainvälisyys- ja kulttuurikasvatus Koulutuspalvelujen rakenteet ja sisältö vastaavat ajankohtaisia valtakunnallisia linjauksia ja oppimis- sekä muut tulokset ovat vähintään keskitasoa. Paikallinen kulttuuritarjonta on monipuolista, se on verkottunut seudullisesti ja koordinoitu yhteen. Tapahtumien tiedotusta ja markkinointia on tehostettu. Osallistuminen on lisääntynyt sekä Sibelius-viikkojen sisältöä ja järjestämistapaa on uudistettu. Järvenpää-talo on alueen keskeinen kulttuuri-, konserttija kongressitalo. yritysten määrä ja työllistäminen ovat kasvaneet. Viestintästrategian toimenpiteet toteutettu toimialoilla. Tutkimustulokset aiempaa positiivisempia. Tutkimustulosten mukaiset toimenpiteet tehty toimialoilla. 2

3 Uusien yritysten saaminen ja nykyisten yritysten pysyminen kaupungissa. TALOUS JA RESURSSIT Talouden tasapaino Investointien kattaminen mahdollistaa tulorahoituksella ja kaupungin velkaantumisen palvelukyvyn ja pysäyttäminen. elinvoimaisuuden. Yleiskaavan toteuttaminen mahdollistaa hallitun kasvun. Palveluiden järjestäminen taloudellisesti ja tehokkaasti. Kaupungin maksujen, taksojen ja veroperusteiden kilpailukykyisyys. hankinta. asemakaavoitus. kunnallistekniikka. Yritystilastot ja työssäkäyntitilastot. Toimintakatteen ja verorahoituksen suhde. Vuosikatteen taso ja suhde investointeihin. Lainamäärän taso ja kehitys. Investointihankkeiden priorisointi. Tuotantokustannusten kehitys. Omistajapolitiikka Kilpailukykyisyys verrokkikuntien joukossa. Yleiskaavan uusien asuntoja työpaikka-alueiden hankintamäärät. Uusien asunto- ja työpaikka-alueiden määrä. Kunnallistekniikan investointimäärärahat. Yritysten määrän ja työllistämisen nettokasvu jatkuu. Kaavoitusta on nopeutettu. Yritystonttien tarjonta lisääntyy. Toimintakatteen kasvu keskimäärin enintään 3 % kaudella Vuonna 2007 vuosikate 135 % poistoista ja vuonna %. Investointien tulorahoitustaso 100 % vuonna Enintään 1290 /asukas vuonna Lainamäärän kasvu pysäytetty vuoteen 2010 mennessä. Kehitetty järjestelmiä, joilla voidaan löytää tuottavimmat hankkeet. Elinkaarimallien käyttömahdollisuuksien selvitys tapauskohtaisesti. Investointien alueellinen koordinointi toimii. Peruspalvelujen ja keskeisten tukipalveluiden tuotantokustannukset eivät ole reaalisesti kasvaneet. Palveluissa arvioidaan eri tuotantotapoja. Keskeiset tukipalvelut tuotteistettu ja hinnoiteltu ja peruspalvelujen tuotteistus aloitettu. Omistajatavoitteet asetettu. Elinkaarimallien kartoitus aloitettu. Veroprosentit enintään verrokkikuntien keskitasolla. Aktiivinen maksu- ja taksatason päivitys. Asuntoalueet ha/v, työpaikka-alueet ha/v suunnitelmakaudella keskimäärin, erityisesti Lahden moottoritien eteläisen liittymän alueella. Asuinrakennusoikeutta k-m 2 /v ja työpaikka-alueita k- m 2 /v suunnitelmakaudella keskimäärin. Valmistellaan kuntien rajaalueiden yhteiskaavoitusta. Määrärahat asemakaavan voimaantuloa seuraavassa taloussuunnitelmassa. 3

4 PROSESSIT JA RAKENTEET Palvelut tuotetaan Palvelurakenteiden arviointi tehokkailla ja uudistaminen. palvelurakenteilla ja prosesseilla. Sijaintia hyödynnetään osana Helsingin seutua. Kaupunki toimii aktiivisessa vuorovaikutuksessa asukkaiden ja yhteisöjen sekä muiden sidosryhmien kanssa. Aktiivinen seutuyhteistyö palvelurakenteiden tehostamiseksi. Liikenneyhteyksien parantaminen seutuyhteistyönä. Oikea-aikainen ja avoin viestintä vuorovaikutus- ja päätöksentekoprosesseissa. Laaditaan väestö- ja palvelutarveanalyysi. Palvelustrategian KUUMA-toiminnan KUUMA-alueen yhteiset palveluhankkeet toteutuneet hyväksyttyjen tavoitteiden ja aikataulujen Poikittaisten tieyhteyksien parantaminen. Pääradan lisäraiteiden rakentaminen ja lisävuorojen Oikoradan aloitusjunavuorot. Junaliikenteen lippuvyöhykerajan muuttaminen. Lahden väylän toiminnallisuus parantunut. Viestintästrategian Asukaskysely ja vaikuttamismahdollisuudet. Yhteistoiminta yritysten kanssa. Oman palvelutuotannon valittujen ydinprosessien uudistaminen. Toimialojen pilottiprosessit hyväksytty ja aikataulutettu lautakuntien talousarviokäsittelyissä. Laadittu lista kaikista palvelustrategiaan ja prosessijohtamiseen liittyvistä piloteista. Palvelurakenne ennakoi ja kehittyy väestömuutosten Hyödynnetty ulkopuolisia palvelumarkkinoita. KUUMA-kuntien palvelustrategian mukainen kehittämistyö käynnissä ja KUUMApalvelustrategian vuoden 2007 kärkihankkeet toteutettu. Laadittu lista konkreettisista hankkeista. Nimetyt KUUMA-hankkeet edenneet suunnitellussa aikataulussa. Toteuttamisvalmiutta ja edunvalvontaa parannettu. Ensimmäinen vaihe: - klo 8 vuoro toteutunut - pääradalle yksi junavuoro lisää tunnissa - YTV-vyöhykkeen Keravakokeilun kokemukset on analysoitu. Yksi vuoro / tunti. Järvenpään kaupungin alueen asemat ja seisakkeet kuuluvat samaan C-vyöhykkeeseen. Valot Järvenpäähän saakka. Käytössä olevia viestintäkanavia kehitetty saadun palautteen perusteella. Uusia välineitä otettu käyttöön tarpeeseen pohjautuen. Kuntalaiset kokevat vaikuttamismahdollisuuksiensa parantuneen. Lasten ja nuorten vaikuttamismahdollisuuksia on lisätty ja laadittu nuorten kuulemis- ja osallisuussuunnitelma. Aktiivinen yhteistyö yritysten sekä elinkeinoelämän järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa. 4

5 OSAAMINEN JA UUDISTUMINEN Kaupunki on Johtamisen vetovoimainen oikeudenmukaisuus, työnantaja, jolla on vuorovaikutteisuus ja palveluksessaan suunnitelmallisuus. uudistumiskykyinen, motivoitunut henkilöstö. Palvelujen edellyttämä osaaminen. Toimintakulttuurin kehittäminen. Henkilöstön työtyytyväisyys ja työyhteisöjen hyvinvointi. Johtaminen ja esimiestyö. Henkilöstövoimavarojen oikea käyttö. Hyvä työnantajamaine. Osaamisen kehittäminen. Osallistavuus ja yhteistoiminnallisuus. Tavoitteellisuus ja tuloksellisuus. Johtamisjärjestelmän täytäntöönpano edennyt suunnitellusti. Johtamisen (esimiestyön) arviointimalli käytössä. Henkilöstösuunnitelma toteutuksessa. Ikäohjelma valmistunut. Rekrytointiyksikön toiminta käynnistetty. Rekrytoinnin onnistuminen. Osaaminen kartoitettu ja täydennyskoulutussuunnitelma laadittu ja käynnissä. Yhteistoiminnan uusi toimintamalli koko organisaatiossa käytössä. Kehityskeskustelut käydään koko henkilöstön kanssa ja keskustelujen kautta saatavaa informaatiota hyödynnetään systemaattisesti. Sairauspoissaolot Alentuneet vuodesta 2005 (pv/työntekijä) Työhyvinvointi Parantunut vuoden 2005 tasosta. Eläkkeelle siirtymisten Keski-ikä noussut. keski-ikä. 5

LOPEN KUNNAN STRATEGIA 2009

LOPEN KUNNAN STRATEGIA 2009 Valtuuston hyväksymä 23.1.2006 ( 3) LOPEN KUNNAN STRATEGIA 2009 1 Lopen kunnan strategian päivittäminen Johtoryhmä 5.9., 29.9., 24.10. ja 21.11.2005 Valtuusto 12. - 13.10.2005 Toimialatyöskentely : Hallinto

Lisätiedot

Asiakaslähtöinen Palvelutuotanto-ohjelma vuoteen 2020

Asiakaslähtöinen Palvelutuotanto-ohjelma vuoteen 2020 Nurmijärvi - elinvoimaa ja elämisen tilaa Helsingin seudulla Asiakaslähtöinen Palvelutuotanto-ohjelma vuoteen 2020 Valtuusto 20.6.2012 69 www.nurmijarvi.fi 2 Asiakaslähtöinen Palvelutuotanto-ohjelma vuoteen

Lisätiedot

ASIAKKAAT. Hyvin toimivat peruspalvelut 1.1. Kaupungin palveluihin tyytyväinen kuntalainen

ASIAKKAAT. Hyvin toimivat peruspalvelut 1.1. Kaupungin palveluihin tyytyväinen kuntalainen 1 KAUPUNGINHALLITUS ASIAKKAAT Hyvin toimivat peruspalvelut Kaupungin palveluihin tyytyväinen kuntalainen Asiakastyytyväisyyskyselyn tulosten analysointi ja kehittämistoimenpiteiden toteutus Kehittämistoimenpiteistä

Lisätiedot

Välitilinpäätös I 2012

Välitilinpäätös I 2012 Vetovoimainen yli 20 000 asukkaan Haukipudas tarjoaa turvallisen ja viihtyisän merellisen ympäristön asumiselle, työnteolle ja yrittämiselle Välitilinpäätös I 2012 1.1. - 31.7.2012 KH 17.9.2012 Yleiset

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMA

MÄNTSÄLÄN KUNTA TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMA Liite 1 Kunnanvaltuusto 7.12.2009 145 MÄNTSÄLÄN KUNTA TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMA 2010 2012 1 SISÄLLYSLUETTELO Taloussuunnitelma 2010-2012 Talousarvio 2010 1. KUNTASTRATEGIA...3 2. TALOUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2008. Taloussuunnitelma 2009-2010

TALOUSARVIO 2008. Taloussuunnitelma 2009-2010 TALOUSARVIO 2008 Taloussuunnitelma 2009-2010 Kaupunginhallitus 29.10.2007 TALOUSARVIO 2008 Toimittaja: Ulkoasu ja taitto: Kuvat: Painopaikka: Lohjan kaupunki Ulla Långström Lohjan kaupunki Painoyhtymä

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA 2011-2012

TALOUSARVIO 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA 2011-2012 TALOUSARVIO 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA 2011-2012 KH 30.11.2009 KV 12.12.2009 SUUNNITTELUN LÄHTÖTIEDOT Haukipudas osa Oulun seutua Haukiputaan kunta on Oulun seudun toiseksi suurin kunta. Seutukunnan muut

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

Välitilinpäätös I 2010 1.1.-30.4.2010

Välitilinpäätös I 2010 1.1.-30.4.2010 Vetovoimainen yli 20 000 asukkaan Haukipudas tarjoaa turvallisen ja viihtyisän merellisen ympäristön asumiselle, työnteolle ja yrittämiselle Välitilinpäätös I 2010 1.1.-30.4.2010 KH 31.5.2010 2 Talouskatsaus

Lisätiedot

talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2010-2011

talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2010-2011 talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2010-2011 Kaupunginhallitus 3.11.2008 TALOUSARVIO 2009 Toimittaja: Ulkoasu ja taitto: Kuvat: Painopaikka: Lohjan kaupunki Ulla Långström Lohjan kaupunki Karprint Oy SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Nokian kaupunki. Talousarvio 2007 Taloussuunnitelma 2007-2009

Nokian kaupunki. Talousarvio 2007 Taloussuunnitelma 2007-2009 NOKIAN KAUPUNKI Talousarvio 2007 Taloussuunnitelma 2007-2009 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 8.12.2007 Nokian kaupunki Talousarvio 2007 Taloussuunnitelma 2007-2009 Kannen kuvat: Maria Mäntynen Taitto: Marita

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 16.6..2008

Kaupunginhallitus 16.6..2008 YLÖJÄRVEN KAUPUNKISTRATEGIA 2009-2015 Kaupunginhallitus 16.6..2008 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. STRATEGIAPROSESSI 1.1. Mitä on strategia ja strateginen suunnittelu? 1 2. STRATEGIAPERUSTA 2 3. YLÖJÄRVEN VISIO

Lisätiedot

TALOUSARVION 2007 SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2007

TALOUSARVION 2007 SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2007 TALOUSARVION 2007 SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 2 Talousseuranta 1.1. - 1.1 Maakuntavaltuusto... 12 1.2 Tarkastuslautakunta, tarkastustoimi... 18 1.3 Maakuntahallitus... 20

Lisätiedot

Eurajoki. Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2012 2014

Eurajoki. Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2012 2014 Eurajoki Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2012 2014 Eurajoen kunnanvaltuusto 13.12.2011 Esipuhe Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston poliittinen näkemys kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistämisestä ja

Lisätiedot

EURA 2020 STRATEGISET LINJAUKSET VV. 2010-2020

EURA 2020 STRATEGISET LINJAUKSET VV. 2010-2020 EURA 2020 STRATEGISET LINJAUKSET VV. 2010-2020 "Eura on työtä ja toimeentuloa tarjoava, vetovoimainen Pyhäjärviseudun keskus" Kunnanhallitus 17.5.2010 Kunnanhallitus 7.6.2010 Kunnanhallitus 28.6.2010 Valtuustoseminaari

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2016

Vantaan kaupunki Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2016 Vantaan kaupunki Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2016 Vantaan kaupunki Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2016 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 19.11.2012 Kannen kuva Sakari Manninen, Viestintä

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015 kuntayhtymähallitus 30.9.2010 versio 30.8.2010 1 Johdanto Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen ydintavoitteena on, että kansalaisille pystytään

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2012 ja 2013

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2012 ja 2013 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2012 ja 2013 Valtuusto 16.11.2010 KV 11.11.2009 152 KH 04.11.2009 380 NURMIJÄRVEN KUNTA KUNTASTRATEGIA 2010-2020 2 JOHDANTO Kunnan toimintaympäristö

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 TALOUSARVIO 2012. Kaupunginvaltuusto 12.12.2011 95

TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 TALOUSARVIO 2012. Kaupunginvaltuusto 12.12.2011 95 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 TALOUSARVIO 2012 Kaupunginvaltuusto 12.12.2011 95 Sisältö YLEISPERUSTELUT... 1 KAUPUNKISTRATEGIA JA TOTEUTTAMISOHJELMAT... 1 TALOUDELLISET LÄHTÖKOHDAT... 3 Yleinen taloudellinen

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2010-2012

TALOUSSUUNNITELMA 2010-2012 TALOUSARVIO 21 TALOUSSUUNNITELMA 21-212 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.11.29 VALKEAKOSKEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 21 TALOUSSUUNNITELMA 21-212 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O sivu 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNKISTRATEGIA

Lisätiedot

KAUSTISEN KUNNAN STRATEGIA 2006-2009

KAUSTISEN KUNNAN STRATEGIA 2006-2009 1 KAUSTISEN KUNNAN STRATEGIA 2006-2009 Sisältö 1 VISIO, ARVOT, MENESTYSTEKIJÄT sivu 1.1 Visio 5 1.2 Arvot 5 1.3 Kaustisen menestystekijät 6 2 PERUSTA 2.1 Yleistä 6 2.2 Toimintaympäristö (historia, nykytila

Lisätiedot

Vantaan tulevaisuutta rakennetaan ja taloutta tasapainotetaan

Vantaan tulevaisuutta rakennetaan ja taloutta tasapainotetaan Vantaan tulevaisuutta rakennetaan ja taloutta tasapainotetaan Vantaan tulevaisuutta rakennetaan ja taloutta tasapainotetaan Vantaan talousarviovalmistelua on tehty useiden toimintaympäristöön liittyvien

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2009-2011

TALOUSSUUNNITELMA 2009-2011 TALOUSARVIO 29 TALOUSSUUNNITELMA 29-211 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 1.11.28 VALKEAKOSKEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 29 TALOUSSUUNNITELMA 29-211 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O sivu 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNKISTRATEGIA

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2018 KV 15.12.2014 113

ÄHTÄRIN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2018 KV 15.12.2014 113 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2018 KV 15.12.2014 113 1 Sisällysluettelo JOHDANTO... 4 I YLEISPERUSTELUT... 4 1. KAUPUNGIN ALUE... 4 2. VÄESTÖ JA TYÖPAIKAT... 4 3. ELINKEINOT...

Lisätiedot

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ Karhukuntien palvelustrategia 2008 K O U L U T U S P A L V E L U T Hyväksytty Karhukuntien neuvottelukunnassa 10.12.2003 sekä seudun kuntien valtuustoissa tammikuussa 2004. SISÄLLYS

Lisätiedot

T a l o u s a r v i o 2 0 1 3. Taloussuunnitelma 2014-2015

T a l o u s a r v i o 2 0 1 3. Taloussuunnitelma 2014-2015 T a l o u s a r v i o 2 1 3 Taloussuunnitelma 214-215 SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 2 VIHDIN KUNNAN TASAPAINOTETTU STRATEGIA 213... 3 YLEISPERUSTELUT... 19 KUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE JA

Lisätiedot

TASEKIRJA 2009 Kaupunginhallitus 29.3.2010

TASEKIRJA 2009 Kaupunginhallitus 29.3.2010 Kaupunginhallitus 29.3.2010 SISÄLTÖ TOIMINTAKERTOMUS... 1 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 2 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 3 Kaupungin organisaatio... 3 Toimielimet... 4 Kaupunginvaltuusto...

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKISTRATEGIA 2016

ORIVEDEN KAUPUNKISTRATEGIA 2016 ORIVEDEN KAUPUNKISTRATEGIA 2016 Kaupunginvaltuusto 26.10.2009 Monipuolista palvelutarjontaa viihtyisässä ja luonnonläheisessä kulttuurikaupungissa. Strategian uudistamisprosessi Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt

Lisätiedot

Talousarvion 2012 ja suunnitelman 2013-2014 suunni teluohje. Uuden Oulun taloustyöryhmä

Talousarvion 2012 ja suunnitelman 2013-2014 suunni teluohje. Uuden Oulun taloustyöryhmä Talousarvion 2012 ja suunnitelman 2013-2014 suunni teluohje Uuden Oulun taloustyöryhmä Sisältö Johdanto...3 Yhdistymisprosessi ja yhdistymissopimuksen toteuttaminen...3 Johtamisjärjestelmä...4 Yleinen

Lisätiedot

Kasvatuksen ja opetuksen kehittämisohjelma 2011 2018

Kasvatuksen ja opetuksen kehittämisohjelma 2011 2018 Liite 1/kv 10.10.2011 94 Kasvatuksen ja opetuksen kehittämisohjelma 2011 2018 Lohjan kaupunki Opetustoimi Sisällysluettelo 1. Johdanto...4 2. Johtaminen...6 3. Henkilöstö...8 4. Taloudelliset resurssit...10

Lisätiedot