YRITYKSEN MAINEEN RAKENTUMINEN REKRYTOINTIVIESTINNÄSSÄ VASTUULLISEN LIIKETOIMINNAN KÄSITTEIDEN AVULLA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YRITYKSEN MAINEEN RAKENTUMINEN REKRYTOINTIVIESTINNÄSSÄ VASTUULLISEN LIIKETOIMINNAN KÄSITTEIDEN AVULLA"

Transkriptio

1 TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamistieteiden laitos YRITYKSEN MAINEEN RAKENTUMINEN REKRYTOINTIVIESTINNÄSSÄ VASTUULLISEN LIIKETOIMINNAN KÄSITTEIDEN AVULLA Yrityksen hallinto Pro gradu tutkielma Heinäkuu 2008 Ohjaaja: Johanna Kujala Anssi Juntunen

2 TIIVISTELMÄ Tampereen yliopisto Johtamistieteiden laitos, yrityksen hallinto Tekijä: JUNTUNEN, ANSSI Tutkielman nimi: Yrityksen maineen rakentuminen rekrytointiviestinnässä vastuullisen liiketoiminnan käsitteiden avulla Pro gradu tutkielma: 77s. + 4 liitesivua. Aika: Heinäkuu 2008 Avainsanat: Vastuullinen liiketoiminta, sidosryhmät, viestintä, maine, rekrytointi Tutkimuksessa käsitellään yrityksen vastuullisen liiketoiminnan merkitystä maineen rakentamisessa etenkin rekrytointiviestinnän kautta. Tutkimuksessa tarkastellaan, miten vastuullisen liiketoiminnan käsitteitä käytetään rekrytointiviestinnässä ja pohditaan, miten vastuullinen liiketoiminta vaikuttaa maineeseen. Tutkimuksen metodi on kvalitatiivinen. Vastuullisuuden ja maineen suhdetta on kuvattu tutkimuksessa tutkijan luomalla teoreettisella viitekehyksellä, joka koostuu vastuullisen liiketoiminnan, viestinnän, maineen ja sidosryhmien käsitteistä. Lähtökohtana on, että yrityksen tulee ottaa taloudellinen, ympäristöllinen ja sosiaalinen vastuu huomioon liiketoiminnassaan. Yritys ei voi ajatella ainoastaan taloudellista tulosta muiden vastuun näkökulmien kustannuksella. Saadakseen hyötyä vastuullisuudestaan yritys viestii siitä sidosryhmilleen eli kertoo, että yritys ajattelee ja arvostaa myös toimintaympäristön odotuksia yrityksen toiminnasta ja haluaa toimia sen mukaisesti. Kun yritys toimii odotusten mukaan vastuullisesti ja viestii siitä oikein, vaikuttaa se positiivisesti sidosryhmien mielikuviin yrityksestä ja yrityksen maine kasvaa. Hyvä maine on kilpailutekijä, josta on myös taloudellista hyötyä. Tutkimuksen empiirisenä aineistona olevat työpaikkailmoitukset ovat kerätty yhden kuukauden ajalta sekä Aamulehden että Helsingin Sanomien sunnuntainumeroista. Tutkimuksen empiirisessä osiossa yritysten rekrytointiviestinnässään käyttämää vastuullisen liiketoiminnan käsitteistöä kuvataan sisällönanalyysin avulla. Rekrytointiviestinnästä tutkimuksessa tulkitaan vastuullisuuden merkkejä siitä, millaista yrityskuvaa yritys pyrkii rakentamaan vastuullisen liiketoiminnan käsitteillä. Empiriassa pyritään ottamaan myös kantaa vastuullisen liiketoiminnan käsitteiden käyttämisen tarkoitusperistä ja merkityksestä. Tutkimuksen tuloksena on käsitys vastuullisen liiketoiminnan mahdollisuuksista maineen rakentajana sekä käsitys miten vastuullisuuden viestinnällä yrityskuvaa on rakennettu rekrytointi-ilmoituksissa.

3 Sisällysluettelo 1 Johdanto Aihealueen esittely ja merkitys Tutkimusongelman täsmennys ja tavoite Tutkimuksen kulku Tutkimuksen käsitteellinen eteneminen Tutkielman eteneminen Tutkielman alustavan viitekehyksen rakentaminen Vastuullisen liiketoiminnan mallit Vastuullinen toiminta mainepääoman kartuttajana Hyvän yrityksen maine Yrityksen sidosryhmäsuhteiden ulottuvuudet Rekrytointi Tutkielman alustava teoreettinen viitekehys Vastuullinen liiketoiminta Vastuullisuuden sisältö Yrityksen vastuu sidosryhmille Vastuullisuuden tasot Viestintä Viestintäprosessi Yrityksen viestinnän tarkoitus Sidosryhmät viestinnän kohteena Maine Maine rakentuu sidosryhmien käsityksistä ja kokemuksista Maine kilpailutekijänä Maineenhallinta Yrityksen maine työnantajana Täsmennetty teoreettinen viitekehys Empiirinen tutkimus Aineisto Aineiston valinnan tausta ja aineiston keruu Aineiston käsittely Aineiston tulkinnan metodit Vastuullisen liiketoiminnan käsitteet rekrytointiviestinnässä Yleiset huomiot ilmoituksista Sertifikaatit Arvot Ympäristön huomioiminen Sosiaalisen vastuun viestintä Muu vastuullisuuden viestintä Tutkimustulosten koonti Keskustelu Johtopäätökset Luotettavuuden arviointi Aiheita jatkotutkimuksille...72 LÄHDELUETTELO LIITE 1: Esimerkki Aamulehden aineiston taulukoinnista...78 LIITE 2: Esimerkki Helsingin Sanomien aineiston taulukoinnista...80

4 4 1 Johdanto 1.1 Aihealueen esittely ja merkitys Tutkielman lähtökohtana on ajatus, että yrityksen vastuullisilla periaatteilla ja vastuullisella toiminnalla voidaan saavuttaa etua kilpailijoihin nähden esimerkiksi parantuneen maineen, helpottuvan rekrytoinnin ja sijoittajien kasvavan kiinnostuksen myötä. Vastuullinen liiketoiminta voi parhaimmillaan luoda yritykselle positiivisesti erottuvan maineen. Maine aineettomana pääomana on tärkeä osa yrityksen menestystekijöitä. Voidaan myös ajatella, että vastuullinen liiketoiminta on riskien hallintaa, jolla vastataan maineriskeihin rakentamalla liiketoiminnan kestävyyttä ja vastuullista yrityskuvaa. Vastuullisella toiminnalla voidaan saavuttaa kilpailuetua, jolla parannetaan yrityksen menestysmahdollisuuksia tulevaisuudessa. Vastuullisuus liiketoiminnassa on vuosien saatossa saanut useita tulkintoja. Liikemiesten velvollisuus on harjoittaa päätöksentekomenetelmiä ja noudattaa toimintatapoja, jotka ovat linjassa yhteiskuntamme tavoitteiden ja arvojen kanssa (Bowen 1953, 6). Sosiaalisten vastuiden idea edellyttää, että yrityksellä on taloudellisten ja oikeudellisten velvollisuuksien lisäksi niitä laajempia velvollisuuksia yhteiskuntaan kohtaan (McGuire 1963, 144). Koska toiminta voi vaikuttaa myös yrityksen ulkopuolisiin ryhmiin, sosiaalisen vastuun sisältö juontuu toiminnan eettisistä seurauksista. (Davis 1967, 46). Jokainen yritys tavoittelee parempaa julkisuuskuvaa saadakseen enemmän asiakkaita, parempaa työvoimaa ja niin edelleen. Sosiaaliset päämäärät ovat ihmisille tärkeimpiä, joten yrityksen, joka tavoittelee parempaa mainetta, on tuettava sosiaalisia päämääriä. (Davis 1973, 314) Vastuullinen liiketoiminta käsittää taloudellisen, sosiaalisen ja ekologisen vastuun näkökulman yrityksen toiminnassa ja se kohdistuu kaikkiin yrityksen sidosryhmiin. Vastuullisuuden merkitys on myös kasvanut huomattavasti yrityksen raportoinnissa. (Henriques & Richardson 2004, 17 20) Sidosryhmät ohjaavat yrityksiä entistä vastuullisempaan suuntaan eli yritysten täytyy hallita vastuullisuus samalla tavalla kuin esimerkiksi kannattavuus. Yritysten täytyy tehdä asiat paremmin ja myös muut

5 5 yrityksen toimintaan vaikuttavat odotukset huomioiden. Sidosryhmiä kiinnostavat yritysten eettiset toimintatavat, kuten toimitaanko ympäristöä vahingoittaen, voiko yrityksen lupauksiin luottaa ja kantaako yritys vastuunsa teoistaan. Jos yrityksen toimintatavat eivät miellytä, asiakkaat, työntekijät ja muut yritykselle merkittävät sidosryhmät eivät välttämättä halua tehdä yhteistyötä yrityksen kanssa. Vastuullista toimintaa nykyisessä kovan kilpailun markkinatilanteessa ei pidä nähdä vain kuluja kasvattavana turhuutena vaan yritysten täytyy ottaa huomioon, mitä vastuullinen tai vastuuton toiminta voi tuoda tullessaan. Vastuullinen liiketoiminta mahdollistaa yrityksen menestyksen pitkällä aikavälillä, koska sidosryhmävuoropuhelulla voidaan sanoa saavutettavan oikeutus ja lupa toimia muilta yhteiskunnan jäseniltä. (Talvio & Välimaa 2004, 51) Vastuullisuudesta ei ainakaan ole haittaa yrityskuvalle, päinvastoin, mutta katteettomien lupausten tai vastuuttomasti lyhyen aikavälin voiton tavoitteleminen esimerkiksi ympäristöasioiden uhalla voi johtaa suuriin vaikeuksiin liiketoiminnassa. Könnölän ja Rinteen (2001, 9) mukaan yrityksen liiketoiminnan vastuita pohtimalla on mahdollista saada myös uusia näkökulmia liiketoiminnan kehittämiseen. Heidän ajatuksensa pohjaavat käsitykseen, jossa menestyvät yritykset noudattavat lakeja, huolehtivat henkilökunnastaan, sekä kuuntelevat niin asiakasta kuin omistajaa. Aidosti vastuullinen yritys osoittaa käytännön toiminnallaan innovatiivisuutta, avoimuutta ja viime kädessä vastuullisuutta turvautumatta kyseenalaisiin rahantekomenetelmiin kuten ympäristön ylikuormittamiseen ja lapsityövoimaan. World Economic Forumin (2002) tekemän tutkimuksen mukaan yritysten mielestä vastuullisuus on hyvää liiketoimintaa, koska se auttaa maine- ja brändipääoman hallitsemisessa, työvoiman saamisessa, motivoimisessa ja sitoutumisessa. Vastuullisuuden avulla saadaan kilpailukykyä sekä markkina-asemaa on mahdollista parantaa. Tärkeä on myös sidosryhmiltä saatu lupa toimia. Yritysten tulee osoittaa, että he huolehtivat työntekijöistään. Henkilöstöstä huolehtimisen pelisääntöjä ja vastuullisuutta henkilöstöä kohtaan on mahdollista käyttää hyväksi uusien työntekijöiden hankinnassa rekrytointiviestinnän avulla. Osaavan

6 6 henkilöstön saaminen ja henkilöstön yrityksessä pysyminen ovat yksi yritysten ja johtajien suurimmista ongelmista ja haasteista. Turban ja Greening (1996, ) ovat tutkineet vastuullisuuden, maineen ja rekrytoinnin suhdetta. Heidän tutkimuksensa johtopäätöksenä todetaan, että yrityksen tulee viestiä potentiaalisten työntekijöiden joukolle tarjoavansa sosiaalista vastuuta edistävän työympäristön sekä kulttuurin ja ympäristön, joka vahvistaa työntekijöiden identiteettiä. Samalla vahvistetaan myös yrityksen identiteettiä, vastuullisuutta ja mainetta. Heidän tutkimuksensa mukaan vastuullisuudella on positiivisia vaikutuksia yrityksen maineeseen ja kiinnostavuuteen työpaikkana. Maineella on suuri merkitys yrityksen suhteessa yhteisöön, henkilöstöön, ympäristöön sekä kuluttajien näkemykseen tuotteen laadusta. Myös kiinnostavuus työnantajana on hyvän maineen seuraus. Tutkimuksen tulokset vahvistavat käsitystä, jonka mukaan vastuullisella toiminnalla on positiivisista vaikutuksista maineeseen sekä mahdollisten työntekijöiden määrään ja laatuun. Tutkimukset ovat osoittaneet esimerkiksi, että 94 % Yhdysvalloissa MBAtutkinnon suorittaneista haastatelluista olivat valmiita työskentelemään pienemmällä palkalla yrityksessä, joka tunnetaan ympäristön, henkilöstön ja muut sidosryhmät huomioonottavasta toiminnastaan. Tukea Turbanin ja Greeningin tutkimukselle antavat myös Schmidt Arbinger ja Freeman (2000, ), jotka ovat tutkineet vastuullisuutta kilpailuetuna etenkin koulutettujen ja korkeamman aseman tehtäviin rekrytoitaessa. Koulutetut ja esimerkiksi vakuuttavan työkokemuksen avulla korkeaan asemaan pyrkivät työnhakijat ovat erityisasemassa, koska heillä on enemmän valinnanvaraa työmarkkinoilla. 1.2 Tutkimusongelman täsmennys ja tavoite Tutkimuksella on aina jokin tarkoitus tai tehtävä, joka ohjaa tutkimusstrategisia valintoja (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2000, 151). Tämän tutkimuksen tarkoitus on löytää ja analysoida rekrytointiviestinnästä merkkejä, joilla vastuullista liiketoimintaa käytetään maineen parantamisen apuvälineenä ja rekrytointiviestinnässä työnhakijoiden huomion herättämiseksi.

7 7 Tutkimuksen lähtökohtana on, että yritys voi parantaa mainettaan vastuullisen liiketoiminnan avulla. Tarkoitukseni on selvittää, miten vastuullisen liiketoiminnan avulla mainetta voi parantaa ja millaista yrityskuvaa yritykset haluavat vastuullisen liiketoiminnan käsitteillä rakentaa ja miksi. Tutkimuksen pääkysymys on: Millaista mainetta yritykset rakentavat vastuullisen liiketoiminnan käsitteiden avulla rekrytointiviestinnässä? Tutkimuksessa selvitetään, millaista mainetta yritykset pyrkivät luomaan tuomalla esiin vastuullisen liiketoiminnan käsitteitä rekrytointiviestinnässään. Tutkimuksessa pohditaan myös miksi vastuullista liiketoimintaa ja sen käsitteitä halutaan tuoda esille yrityksen toiminnassa ja viestinnässä. Alaongelmina tutkielmassa ovat: Miten vastuullista liiketoimintaa voidaan käsitteellistää? Tutkimuksessa tarkastellaan teorian avulla, mitä vastuullinen liiketoiminta on, kenelle yritys on vastuussa ja miksi vastuun tiedostaminen on tärkeää. Miten yrityksen viestinnän ja maineen välistä suhdetta voidaan käsitteellistää? Tutkimuksessa pohditaan teorian avulla, miksi vastuullisuuden viestintä on tärkeää ja miten viestinnän avulla vaikutetaan myös maineen rakentamiseen. Miten yritykset käyttävät vastuullisen liiketoiminnan käsitteitä hyväkseen rekrytointiviestinnässä? Tutkimuksessa selvitetään empirian avulla, miten vastuullisen liiketoiminnan käsitteitä käytetään rekrytointiviestinnässä ja mitä vastuullisen liiketoiminnan käsitteitä erityisesti tuodaan esiin viestinnän keinoin.

8 8 1.3 Tutkimuksen kulku Tutkimuksen käsitteellinen eteneminen Tutkimusote on kvalitatiivinen eli laadullinen. Kvalitatiivisen tutkimuksen perusajatuksena on kuvata todellisuutta mahdollisemman kokonaisvaltaisesti ja siten pyrkiä löytämään tosiasioita (Hirsjärvi ym. 2000, 151). Laadullinen tutkimus on kaksiosainen tutkimus. Ensin pyritään pelkistämään havainnot tarkastelemalla aineistoa teoreettis-metodologisesta näkökulmasta eli teoreettisen viitekehyksen ja tutkimusongelman näkökulmasta. Tarkastelussa esiin nousseista havainnoista pyritään löytämään yhteisiä tekijöitä ja siihen pohjautuen toisessa vaiheessa tuloksia tulkitsemalla pyritään tutkimusongelmien ratkaisuun. (Alasuutari 1993, 23) Laadullisen aineiston analyysillä pyritään luomaan hajanaiseen aineistoon selkeyttä ja tuottaa siten uutta tietoa tutkittavasta asiasta. Analyysin avulla aineisto pyritään tiivistämään kadottamatta sen sisältämää informaatiota. Analyysin tulokset ovat aina tutkijan ajattelutyön tuloksena syntyneitä konstruktioita. Tutkija työstää aineistosta analyysinsa perustuen tutkimuksen tarkoitukseen ja aikaisempien tutkimusten perehtyneisyyteen. (Eskola & Suoranta 1998, 138,158) Tutkimuksen empiiristä aineistoa on analysoitu sisällönanalyysin avulla. Sisällönanalyysillä voidaan analysoida aineistoa systemaattisesti. Analyysillä pyritään tiivistämään ja yleistämään tutkittava ilmiö järjestelemällä aineisto johtopäätöksiä varten ilman, että aineiston sisältämä tieto katoaa. Sisällönanalyysissä aineisto pilkotaan osiin ja kootaan uudelleen loogisen päättelyn ja tulkinnan avulla. (Tuomi & Sarajärvi, ). Tutkimus on lähtenyt liikkeelle vastuullisen liiketoiminnan pohdinnasta eli mitä vastuita yrityksellä on ja kenelle. Vastuullisessa liiketoiminnassa merkittävässä osassa ovat yritysetiikka ja laaja sidosryhmien huomioiminen. Vastuullisuudesta tulee myös viestiä, jotta siitä voidaan hyötyä. Yritys voi hyötyä vastuullisuudestaan esimerkiksi parantuneen maineen muodossa. Maineesta on hyötyä rekrytoinnissa, koska paremman maineen voidaan sanoa houkuttelevan enemmän parempia työntekijöitä. Tutkimuksen

9 9 lähtökohtana vastuullisella liiketoiminnalla tavoitellaan kilpailuetua, mutta tutkimuksessa kilpailuetu otetaan annettuna eikä sitä tarkastella tarkemmin teorian tasolla. Tutkimuksen ajattelun etenemistä on havainnollistettu kuviossa 1. Kilpailuetu! Rekrytointi Maine Viestintä Etiikka Sidosryhmäajattelu Vastuullinen liiketoiminta Kuvio 1. Tutkielman eteneminen Vastuullinen liiketoiminta on yrityksen arvoista, tavoitteista ja toiminnoista juontuvaa vastuuta, joka ottaa huomioon sidosryhmiensä odotukset. Vastuullisuuden perustana ovat taloudelliset, ympäristölliset ja sosiaaliset periaatteet. Tavoitteena on kestävän kehityksen tukeminen vapaaehtoisesti. (Elinkeinoelämän keskusliitto 2006) Sidosryhmiä ovat kaikki ryhmät ja yksilöt, jotka voivat vaikuttaa yrityksen toimintaan ja tavoitteiden saavuttamiseen, sekä kaikki ryhmät, joihin yritys voi vaikuttaa (Freeman, 1984). Viestintää kuvataan seuraavalla lauseella kuka sanoo mitä, kenelle, minkä välityksellä ja millaisin vaikutuksin. (Vuokko 2002, 28 29) Maine on sidosryhmien näkemys organisaatiosta ja siitä, miten luotettava, vastuullinen ja uskottava organisaatio on (Aula & Heinonen 2002, 25 26). Rekrytoinnilla tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä, joilla tarvittava työvoima saadaan hankituksi yritykseen (Viitala 2004, 242).

10 Tutkielman eteneminen Johdantokappaleessa 1 kerrotaan aluksi tutkimuksen taustasta ja esitellään tutkimuskysymykset. Johdannossa pyritään havainnollistamaan myös tämän tutkimuksen prosessin kulkua eli miten tutkijan ajattelu on käsitteellisesti edennyt tutkimusta tehdessä. Kappale 2 muodostaa tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen. Aluksi esitellään vastuullisen liiketoiminnan ja maineen välistä suhdetta selittäviä malleja ja rekrytointiin liittyvää teoriaa, joiden pohjalta rakennetaan tutkielmalle alustava viitekehys. Vastuullisen liiketoiminnan osio käsittelee vastuullisen liiketoiminnan sisältöä eli taloudellisen, ympäristöllisen ja sosiaalisen vastuun näkökulmia (Henriques & Richardson 2004, 17 20). Vastuullisuuden kannalta pohditaan myös yrityksen vastuullisuuden tasoja, joita ovat taloudellinen, lainmukainen, eettinen ja vapaaehtoinen vastuu (Carroll & Buchholtz 2006, 35 41). Myös sidosryhmät vastuullisen liiketoiminnan kohteena saavat huomiota. Seuraavaksi tarkastellaan yrityksen viestinnän teoriaa ja merkitystä vuorovaikutuksessa sidosryhmien kanssa. Viestintäkappaleessa aukaistaan yrityksen viestintäprosessin toimintaa sekä tärkeyttä yrityksen liiketoiminnan kannalta. Mainetta käsittelevässä osassa käydään läpi maineen merkitystä kilpailutekijänä sekä maineen rakentumista sidosryhmien kertomuksista ja kokemuksista. Lopuksi esitellään tutkimuksen täsmennetty teoreettinen viitekehys. Tutkimuksella etsitään vastauksia vastuullisen liiketoiminnan vaikutuksia viestinnän kautta maineeseen. Yksi paremman maineen hyötyjä on sen vaikutukset yrityksen rekrytointiin eli parempi maine houkuttelee enemmän osaavia työnhakijoita. Rekrytointiin liittyviä näkökulmia tuodaan esiin jokaisessa kappaleessa. Tutkielman empiirinen aineisto vastuullisen liiketoiminnan viestinnästä (kappale 3) on kerätty työpaikkailmoitusten muodossa Aamulehden sekä Helsingin Sanomien sunnuntai-numeroista yhden kuukauden ajanjaksolta. Ilmoituksista analysoidaan yritysten esille tuomia vastuullisen liiketoiminnan käsitteitä rekrytointia tukevana tekijänä. Lopuksi muodostetaan synteesi tutkielman tuloksista.

11 11 Kappaleessa 4 esitetään tutkielman johtopäätökset teoreettisten sekä empiiristen implikaatioiden osalta. Aiheita on pohdittu myös jatkotutkimusta varten. Raportin etenemistä on havainnollistettu kuviossa 2. Kappale 1 Tutkimuksen tausta Tutkimuskysymykset Tutkimuksen kulku Kappale 2 Tutkielman perustana olevat mallit ja teoria Alustava teoreettinen viitekehys o Vastuullinen liiketoiminta o Viestintä o Maine Täsmennetty teoreettinen viitekehys Kappale 3 Aineiston keruu Metodi Analyysi Tulokset Kappale 4 Johtopäätökset ja keskustelu Luotettavuus Jatkotutkimus Kuvio 2. Tutkielman eteneminen.

12 12 2 Tutkielman alustavan viitekehyksen rakentaminen 2.1 Vastuullisen liiketoiminnan mallit Tutkielman lähtökohtana ovat toimineet kolme seuraavaksi esitettyä ajatusmallia vastuullisen liiketoiminnan, sidosryhmien ja maineen yhteyksistä. Mallit kuvaavat vastuullisuuden ja maineen suhdetta vastuullisuuden, maineen tai sidosryhmien näkökulmasta. Ensimmäinen malli kuvaa vastuullisen toiminnan vaikutuksista mainepääoman kartuttamisessa, toinen hyvän maineen rakennukseen tarvittavia tekijöitä ja kolmas sidosryhmien vaikutusta yritykseen. Lisäksi esiteltävän rekrytointiin liittyvän teorian merkitys on ollut lähtökohtaisesti suuri tutkimusta aloitettaessa Vastuullinen toiminta mainepääoman kartuttajana Mainepääoman kartuttamisen mallin lähtökohtana on yrityksen oman vastuunsa tunteminen. Prosessissa vastuullisuudesta nousevat eettinen toiminta, yhteiskunnallinen integraatio ja taloudellisen kannattavuuden turvaaminen johtavat hyvään maineeseen ja sitä kautta kilpailukyvyn parantumiseen. Eettinen toiminta tarkoittaa yleisiä, yhteiskunnallisia sääntöjä, joita myös sidosryhmien oletetaan noudattavan. Yrityksen integraatio yhteiskuntaan tarkoittaa yritystä osana yhteiskuntaa hyödykkeiden tuottajana, veronmaksajana sekä työllistäjänä. Laajemmassa näkökulmassa yrityksen tulee tuntea toimintaympäristönsä. Yrityksen menestyminen ja maine perustuu sidosryhmiin, joten yrityksen vastuullisen liiketoiminnan perusta on sidosryhmien tarpeiden huomiointi ja tyydyttäminen. Yhteiskunnallinen osallistuminen antaa yritykselle tuntuman markkinoihinsa ja siten parantaa päätöksenteon onnistumista. Lyhyellä tähtäimellä sidosryhmien uskollisuus ja luottamus yritykseen kasvavat. Pitkällä tähtäimellä parantunut maine tuo yritykselle kilpailuetua ja vaikuttaa positiivisesti myös taloudelliseen tulokseen. (Könnölä & Rinne 2001, 42 43) Kuvio 3 kuvaa mainepääoman karttumisen prosessia vastuullisen liiketoiminnan avulla.

13 13 Toiminnan Yhtiön Sidos- Lyhyt Pitkä Perusta toiminta ryhmät tähtäin tähtäin Taloudellinen toiminta Työntekijät Sijoittajat Uskollisuus/ motivaatio Kilpailuetu Vastuullisuus Integraatio Yhteiskuntaan Asiakkaat Luottamus Maine Eettinen toiminta Yhteiskunta Ym. Uskottavuus Usko Tuloksellisuus Kuvio 3. Malli vastuullisen toiminnan vaikutuksista mainepääoman kartuttamisesta. (Könnölä & Rinne 2001, 43 muunneltu Logan, Roy & Regelbrugge, 1997) Mallissa keskeistä tämän tutkimuksen kannalta on lähtökohta eli yrityksen vastuullisuus ja lopputulos eli parantunut maine, jonka kautta mahdollistetaan kilpailuedun saavuttaminen ja parempi tuloksellisuus. Malli on oikeansuuntaisesta sisällöstään huolimatta monimutkainen kokonaisuus, jossa etenkin kuvion muodossa liian monta tärkeää asiaa pyritään nostamaan prosessin keskiöön ja mallin syy-seuraus-suhteet jäävät liian epäselviksi Hyvän yrityksen maine Maineen kautta ajateltuna vastuullisen liiketoiminnan ja maineen suhde on esitetty kuviossa 4. Hyvän maineen aikaansaaminen yrityksessä edellyttää hyviä tekoja, hyvän viestintää ja hyvää suhdetoimintaa. Yrityksen maine rakentuu aina hyvien tekojen pohjalle. Maine kuitenkin rakentuu yleisössä, joten hyvien tekojen kommunikointi on tärkeää eli tarvitaan hyvien tekojen viestintää. Maine on tarinoita, joita yrityksestä kerrotaan, joten toiminta ilman kommunikointia ei ole vielä johda hyvään maineeseen, koska kukaan ei tiedä hyvistä teoista. Hyvät sidosryhmäsuhteet syntyvät vuorovaikutussuhteissa eli kun yritys kommunikoi hyviä tekojaan yleisölle. Hyvät suhteet yhdessä tekojen ja viestinnän kanssa luovat maineen. (Aula & Mantere 2005, 26 27)

14 14 Hyvän viestintä Hyvän yrityksen Hyvät teot maine Hyvät suhteet Kuvio 4. Maine edellyttää hyviä tekoja, hyvää viestintää ja erinomaista suhteiden hoitoa (Aula & Mantere 2005, 27). Tämän tutkimuksen kannalta mallissa keskeistä ovat sen osat eli teot, viestintä, suhteet ja maine. Maineen tavoittelu ei kuitenkaan voi olla lähtökohtaisesti ajattelun keskiössä kun vastuullisuus otetaan osaksi yrityksen liiketoimintaa. Maine on seuraus hyvistä teoista, tekojen viestinnästä ja vuorovaikutuksessa syntyneistä hyvistä suhteista Yrityksen sidosryhmäsuhteiden ulottuvuudet Sidosryhmäsuhteisiin perustuvan mainekäsityksen mukaan maine kehittyy yritystä ympäröivässä sidosryhmäverkostossa. Yrityksen sidosryhmäsuhteilla on kolme ulottuvuutta: maine, hyvä hallintotapa ja yritysvastuu (kuvio 5). Mallin keskeisinä kysymyksiä ovat, mikä on maineen suhde yrityksen hallintotapaan ja vastuulliseen liiketoimintaan. (Aula & Mantere 2005, 37) Yrityksen maine SIDOSRYHMÄ- SUHTEET Hyvä hallintotapa Yritysvastuu Kuvio 5. Sidosryhmäsuhteiden ulottuvuudet (Aula & Mantere 2005, 37).

15 15 Mallin kolme ulottuvuutta ovat asioita, jotka tulevat ymmärretyksi vuorovaikutuksessa sidosryhmien kanssa. Yrityksen maine syntyy, kun yritys noudattaa hyviä tapoja, toiminta on eettisesti kestävää ja yritys pitää hyviä suhteita kaikkiin sidosryhmiinsä. (Aula & Mantere 2005, 64 66) Tämän tutkimuksen kannalta mallin keskeinen anti on sidosryhmien merkityksen tunnistaminen kaikessa yrityksen toiminnassa ja etenkin vastuullisuudessa, hyvässä hallintotavassa ja maineen rakentumisessa. Vastuullisen yrityksen tulee noudattaa hyvän hallintotavan käytäntöjä ja panostaa sidosryhmäsuhteisiinsa vaikuttaakseen yrityskuvaan ja maineeseen Rekrytointi Rekrytoinnilla tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä, joilla tarvittava työvoima saadaan hankituksi yritykseen (Viitala 2004, 242). Rekrytointi jaetaan kahteen ryhmään: sisäiseen ja ulkoiseen rekrytointiin. Sisäisestä rekrytoinnista on kysymys silloin, kun jo työsuhteessa oleva henkilö nimitetään avoinna olevaan toimeen organisaation sisältä. Ulkoinen rekrytointi tarkoittaa organisaation ulkopuolelta tulevan henkilön valitsemista. (Kauhanen 2003, 66) Rekrytointi on organisaation funktio, jonka tehtävänä on osaamisen ja henkilöstön riittävyys. Yritys voi rekrytoida menestystä tai täyttää syntynyt aukko henkilöstössä. Toisin sanoen rekrytoidaan täysin uutta osaamista tai täytetään tyhjäksi jäänyt aukko henkilöstössä. Rekrytointi on valtava mahdollisuus, koska uudessa työntekijässä on potentiaalia kehittyä ja kehittää, menestyä ja luoda menestystä. Onnistunut rekrytointiprosessi auttaa saamaan osaamista, jakamaan informaatiota tuotteista ja palveluista, luomaan hyvää yrityskuvaa ja hankkimaan myös uusia asiakkaita. (Vahtio 2005, 11 13) Jokaisen yrityksen menestys perustuu osaltaan osaavaan henkilöstöön. Yritysten suurin haaste on osaavan henkilöstön löytäminen ja saaminen työntekijäksi. Työtä ei enää pidetä elämäntyönä eli samalle työnantajalle tehtävänä koko uran ajan. Yritysten on vaikea rekrytoida, motivoida ja sitouttaa korkeasti koulutettuja ihmisiä tarpeeksi. Vaikka yrityksen talous, tuote ja markkinointi olisivat kunnossa, voi liiketoiminta olla

16 16 tehotonta, koska yrityksessä ei ole riittävästi tiettyjä taitoja omaavia henkilöitä, jotta yritys pystyisi vastaamaan nopeasti kaikkiin markkinamahdollisuuksiin. Se puolestaan heikentää kilpailukykyä. (Tulgan 2001, 32 34) Yritysten rekrytointitarpeet ovat suuret, mutta vaikeuksia oikean työntekijän löytämiseksi on huomattavasti. Ongelmana ovat olleet etenkin hakijoiden puutteet osaamisessa ja koulutuksessa. (Vahtio 2005, 47) Onnistuessaan rekrytointi tuo osaamista ja kilpailuetua. Epäonnistuessaan rekrytoinnista aiheutuu hukattua aikaa, taloudellisia resursseja ja yritys ei saa kaipaamaansa osaamista Tutkielman alustava teoreettinen viitekehys Kolmen edeltävän ajatusmallin ja rekrytointiteorian synteesinä on luotu tutkielman alustava teoreettinen viitekehys kuvion 6 mukaisesti. Viitekehys rakentuu vastuullisen liiketoiminnan, viestinnän, maineen, sidosryhmien ja rekrytoinnin muodostamasta kokonaisuudesta. Maine Viestintä Vastuullinen liiketoiminta Sidosryhmät REKRYTOINTI Kuvio 6. Tutkielman alustava teoreettinen viitekehys Tutkimuksen lähtökohtana on, että vastuullisen liiketoiminnan periaatteita noudattava yritys voi saada kilpailuetua vastuullisuudestaan viestinnän avulla parantuneen maineen seurauksena. Vastuullisuudella, hyvillä teoilla sekä niiden oikeanlaisella viestinnällä on positiivisia vaikutuksia maineeseen eli hyvät teot johtavat hyvään maineeseen viestinnän toimiessa työkaluna. Viitekehyksen lähtökohta on, että vastuullisuuden tulee olla tekemisen ja sen taustalla olevan ajattelun perusta ollakseen aitoa. Hyvä maine on seurausta vastuullisesta liiketoiminnasta. Hyvä maine sekä imago yrityksenä ja

17 17 työnantajana houkuttelevat enemmän laadukkaita työnhakijoita, jota tarkastellaan tutkimuksen empiirisesti toteutettavassa osiossa. Viitekehyksen vastuullisen liiketoiminnan, viestinnän ja maineen osassa on erityisen tärkeää ymmärtää sidosryhmien rooli. Sidosryhmät ohjaavat yrityksiä vastuullisemmiksi ja heidät nähdään vastuun kohteena. Yrityksen viestinnän kohteena ovat yrityksen kaikki sidosryhmät eli yritystä koskeva informaatio välitetään sidosryhmille. Yrityksen maine syntyy sidosryhmien kokemuksissa ja kertomuksissa, joten vastuullisesti hoidetun liiketoiminnan ja viestinnän seurauksena sidosryhmät mahdollisesti luottavat yritykseen enemmän ja yrityksen maine kasvaa. Sidosryhmien roolia käsitellään osana koko teoreettista tutkimusta. Koska yritys pyrkii viestinnällään rekrytoinnin onnistumiseen, käsitellään tutkielman alustavan viitekehyksen vastuullista liiketoimintaa, viestintää ja mainetta etenkin rekrytoinnin kannalta. Jokaisessa edellä mainitussa kolmessa teorian osassa pohditaan osan merkitystä rekrytoinnille. 2.2 Vastuullinen liiketoiminta Vastuullisuuden sisältö Vastuullinen liiketoiminta on syntynyt kestävän kehityksen ideologian myötävaikutuksesta. Antonio Tencatin kirjoituksessa (Zsolnai 2004, ) kestävä kehitys tarkoittaa organisaation kapasiteettia jatkaa toimintaansa äärettömään jatkuvasti vahvistamalla talous-, sosiaali- ja ympäristönäkökulmia liiketoiminnassa. Yrityksen lopullisen päämäärän ollessa lisäarvon tuottaminen, ei se voi unohtaa kontekstia, jossa se toimii. Sidosryhmien vaikutukset näkyvät organisaation toiminnassa. Esimerkiksi kuluttajien luottamus, osaaminen, tieto ovat ensiarvoisen tärkeitä yrityksen menestykselle, jota kestävän kehityksen tuomat taloudellinen vauraus, sosiaalinen koheesio ja ympäristönsuojelu ylläpitävät ja lisäävät.

18 18 John Elkingtonin Triple Bottom Line eli kolmikantamalli on yksi kuuluisimmista vastuullisuuden malleista. Triple Bottom Line syntyi kestävän kehityksen ja yrityksen sosiaalisen vastuun pohjalle. Eettiset periaatteet omaavan yrityksen yksi tärkeimmistä päämääristä on pyrkimys pitkän tähtäimen menestykseen kestävän kehityksen kautta, joten kyseinen pyrkimys ohjaa liiketoimintaa vastuullisemmaksi. Mallin lähtökohtana ovat juuri kestävän kehityksen osa-alueet eli taloudellinen vastuu, sosiaalinen vastuu ja ympäristövastuu (kuvio 7). (Henriques & Richardson 2004, 17 20) Yrityksen tulee harjoittaa liiketoimintaansa kestävältä pohjalta koko toimintaympäristö huomioiden, joten pelkkä taloudellinen näkökulma ei enää riitä. TALOUDELLINEN VASTUU SOSIAALINEN VASTUU YMPÄRISTÖVASTUU Kuvio 7. Triple Bottom line. (Henriques & Richardson 2004, 17) Niin sanotussa kolmikantamallissa vastuullisen liiketoiminnan ulottuvuudet tulevat esiin seuraavasti: yrityksen tuloksen ja toiminnan jatkuvuuteen vaikuttaa se, että yritys toimii taloudellisesti terveellä pohjalla, että se minimoi tai jopa eliminoi ympäristöhaittansa, ja että se pystyy vastaamaan sidosryhmiensä odotuksiin. Ideana on, että yritykset pyrkivät tekemään omaehtoisesti sellaista, mitä niiltä ei virallisesti vaadita, mutta jonka kautta ne vahvistavat olemassaolon oikeuttaan ja turvaavat toimintansa jatkuvuuden. (Juholin 2004, 14) Byerlyn mukaan sosiaali- ja ympäristövastuun esilletulo on yksinkertaisesti seuraus kasvavasta huolesta esimerkiksi ympäristövaikutuksista ja ihmisoikeuksista. Kyse on siis huolesta oman planeettamme tulevaisuudesta. Edellä mainittujen vastuiden tarkoitus on herättää markkinoilla toimivia ymmärtämään huolen aiheellisuus. Vastuullisuuden tarkoitus on edistää vapaaehtoista ja proaktiivista liiketoimintaa. (Demirag 2005, ) Yritys on oikeudellinen, poliittinen, sosiaalinen ja taloudellinen instituutio, joten

19 19 sen vastuukysymyksien tarkastelussa ei riitä pelkkä taloudellinen lähtökohta (Järvinen 2004, 140). Taloudellista vastuuta täydentämään tulleiden sosiaali- ja ympäristönäkökulmien voidaan sanoa tukevan yrityksen todellista päämäärää eli hengissä säilymistä. Voitto ja kannattavuus ovat vain osa hengissä säilymisen ehtoja. Sosiaali- ja ympäristövastuun kustannuksella tehty tulos voi johtaa siihen, että yhteiskunta hylkii yritystä, jonka seurauksena yrityksen toimintaedellytykset vaikeutuvat. (Ketola 2005, 39) Yritys ei voi harjoittaa liiketoimintaansa ajatellen pelkästään taloudellista menestymistä jättäen huomioimatta toimintansa muut seuraukset. Yrityksen tulee myös toimia oikein sosiaalisesti ja ympäristöä ajatellen. Taloudellinen vastuu Taloustieteen nobelisti Milton Friedman sanoi aikanaan 1970-luvulla, että yrityksen ainoa vastuu yhteiskunnalle on tehdä paras mahdollinen taloudellinen tulos lain ja yhteiskunnan sääntöjen puitteissa (Friedman 1970). Tukea Friedmanille antaa Peter F. Drucker, joka toteaa (2002, 23 24), että organisaatio on olemassa jotain nimenomaista tehtävää ja tarkoitusta varten. Yrityksen toiminnan tarkoitus on taloudellinen suorituskyky. Eli yritys on olemassa vain taloudellisten suoritusten takia, koska se voi perustella olemassaoloaan ja vaikutusvaltaansa vain taloudellisilla tuloksilla. Käytännössä yrityksen johto epäonnistuu, jos kaikki päätökset eivät perustu taloudellisen suorituskyvyn eli voimavarojen varallisuutta tuottavan kyvyn parantamiseen. Levittin mukaan hyvinvointi ja yhteiskunta eivät ole yrityksen liiketoimintaa rahan tekeminen on (Siltaoja 2006, 32). Taloudellisen voiton tavoittelu erottaa yrityksen muista organisaatiomuodoista kuten julkishallinnosta ja järjestöistä. Taloudellinen kannattavuus on liiketoiminnan jatkumisen edellytys. Siksi yritys on taloudestaan vastuussa ennen kaikkea itselleen, mutta myös muille sidosryhmille. Elinkeinoelämän keskusliiton (2007) mukaan taloudellinen vastuu on laajempi käsite kuin pelkkä tulos. Taloudellinen vastuu tarkoittaa kannattavuutta, kilpailukykyä, tehokkuutta ja omistajien tuotto-odotuksiin vastaamista. Yrityksen tulee osallistua myös taloudellisen yhteiskunnan hyvinvoinnin tuottamiseen ja taloudellisten edellytysten luomiseen ympäristö- ja sosiaalivastuulle.

20 20 Taloudellisessa vastuussa on kyse taloudellisesta toiminnasta, riskienhallinnasta ja hallintokäytännöistä. Välitön taloudellinen vastuu sisältää esimerkiksi palkkojen, osinkojen ja verojen maksamista eli lakisääteisiä velvollisuuksia. Välillinen vastuu tarkastelee taloudellista vastuuta laajemmassa, kansantaloudellisessa merkityksessä. Välillisesti yrityksen vaikutukset yhteiskuntaan ovat esimerkiksi alueiden hyvinvoinnin, työllisyyden ja innovaatioidensa kautta. Vaikutuksia ilmenee välillisesti myös yrityksen alihankkijoiden ja heidän liiketoimintansa kautta. (Rohweder 2004, 98) Yrityksen taloudelliset vaikutukset ja vastuut ulottuvat myös yrityksen ulkopuolelle. Vain kannattavan yrityksen voi sanoa pystyvän antamaan oman panoksensa yhteiskunnalle. Kannattavuutta ei nähdä liiketoiminnan tarkoituksena vaan rajoittavana tekijänä. Voitto ei ole selitys tai peruste liiketoiminnalle, vaan testi niiden oikeellisuudesta. Yhteiskunnallisessa ulottuvuudessa on kyse hengissä säilymisestä, koska yritys ei elä tyhjiössä vaan sen voidaan sanoa olevan yhteiskunnan ja talouden välikappale. Liiketoiminnan annetaan jatkaa niin kauan kuin yhteiskunta ja talous uskovat sen tarkoittavan välttämätöntä, hyödyllistä ja tuottavaa työtä. (Drucker 2002, 27, 40) Taloudellinen hyvinvointi ja kannattavuus ovat jokaisen yrityksen hengissä säilymisen edellytys. Yrityksen toimintaedellytykset katoavat, kun se ei enää pärjää taloudellisesti. Ympäristövastuu Yrityksen ympäristövastuullinen toiminta on yrityksen aiheuttamien ympäristöongelmien- ja riskien hallintaa ja liiketoiminnan suunnittelua kestävästi esimerkiksi raaka-aineiden ja energian tarkoituksenmukaisuuteen ja saasteiden minimoimiseen perustuen. (Rohweder 2004, 99) Ympäristövastuullisuutta on myös luonnon monimuotoisuuden turvaaminen, tehokas ja säästävä luonnonvarojen käyttäminen sekä ilmastonmuutoksen torjunta (Elinkeinoelämän keskusliitto 2006). Yrityksen tulee tiedostaa toimintansa ympäristövaikutukset. Vastuullinen yritys ei tuhlaa luonnonvaroja tai energiaa eikä kuormita ympäristöä ylimääräisillä saasteilla. Raimo Lovio ja Mika Kuisma ovat esittäneet, että ympäristönsuojelulla on myös positiivista taloudellista vaikutusta. Perustelut on ryhmitelty nelikenttänä, jonka ulottuvuudet ovat lyhyt ja pitkä aikaväli sekä välittömästi ja välillisesti vaikuttavat

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta SIDOSRYHMÄVUOROPUHELU VASTUULLISEN LIIKETOIMINNAN VÄLINEENÄ. VUOROPUHELU YRITYSTEN JA KANSALAISJÄRJESTÖJEN VÄLILLÄ. URN:NBN:fi:jyu-2005107 Johtaminen Pro

Lisätiedot

Yhteiskuntavastuun tarkastelua asiakkaan näkökulmasta: case Osuuspankki

Yhteiskuntavastuun tarkastelua asiakkaan näkökulmasta: case Osuuspankki Markkinoinnin osasto International marketing Yhteiskuntavastuun tarkastelua asiakkaan näkökulmasta: case Osuuspankki Työn tarkastajat: Professori Sami Saarenketo Professori Olli Kuivalainen Helsinki 16.8.2007

Lisätiedot

Elina Haverinen, Katja Huikari ja Suvi Tuuna YHTEISKUNTAVASTUU YRITYKSESSÄ - CASE BOLIDEN KOKKOLA OY

Elina Haverinen, Katja Huikari ja Suvi Tuuna YHTEISKUNTAVASTUU YRITYKSESSÄ - CASE BOLIDEN KOKKOLA OY Elina Haverinen, Katja Huikari ja Suvi Tuuna YHTEISKUNTAVASTUU YRITYKSESSÄ - CASE BOLIDEN KOKKOLA OY Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Helmikuu 2009 1 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

YHTEISKUNTATIETEIDEN TIEDEKUNTA. Saara Jurmu SIDOSRYHMÄLÄHTÖISEN YRITYSVASTUURAPORTOINNIN KEHITTÄMINEN KOHDEYRITYKSELLE

YHTEISKUNTATIETEIDEN TIEDEKUNTA. Saara Jurmu SIDOSRYHMÄLÄHTÖISEN YRITYSVASTUURAPORTOINNIN KEHITTÄMINEN KOHDEYRITYKSELLE YHTEISKUNTATIETEIDEN TIEDEKUNTA Saara Jurmu SIDOSRYHMÄLÄHTÖISEN YRITYSVASTUURAPORTOINNIN KEHITTÄMINEN KOHDEYRITYKSELLE Pro gradu -tutkielma Talousjohtamisen maisteriohjelma Syksy 2012 Lapin yliopisto,

Lisätiedot

Sidosryhmäajattelu ja vastuullinen liiketoiminta case Fujitsu oy

Sidosryhmäajattelu ja vastuullinen liiketoiminta case Fujitsu oy TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu Sidosryhmäajattelu ja vastuullinen liiketoiminta case Fujitsu oy Yrityksen johtaminen Pro gradu tutkielma Marraskuu 2012 Ohjaaja: Arja Ropo Jaakko Arola TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Yrityksen yhteiskunnallinen vastuu ja yrityksen maine suomalaisen lehtitalon esimiesten käsityksissä

Yrityksen yhteiskunnallinen vastuu ja yrityksen maine suomalaisen lehtitalon esimiesten käsityksissä LTA 3/04 P. 294 324 MARJO SILTAOJA Yrityksen yhteiskunnallinen vastuu ja yrityksen maine suomalaisen lehtitalon esimiesten käsityksissä ABSTRAKTI Yritysetiikkaan liitettävissä kysymyksissä keskustelua

Lisätiedot

Yritysvastuutoimet ja -viestintä Finanssialan Keskusliiton jäsenyhteisöissä. Marjo Rakuuna Y07MY

Yritysvastuutoimet ja -viestintä Finanssialan Keskusliiton jäsenyhteisöissä. Marjo Rakuuna Y07MY Yritysvastuutoimet ja -viestintä Finanssialan Keskusliiton jäsenyhteisöissä Marjo Rakuuna Y07MY Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2011 Tiivistelmä Liiketalouden koulutusohjelma Tekijät Marjo Rakuuna

Lisätiedot

Vastuullinen finanssiala yhteiskuntavastuuraportointi maineenhallinnan ja työnantajakuvan tukena pankki- ja vakuutusalan yrityksissä

Vastuullinen finanssiala yhteiskuntavastuuraportointi maineenhallinnan ja työnantajakuvan tukena pankki- ja vakuutusalan yrityksissä Vastuullinen finanssiala yhteiskuntavastuuraportointi maineenhallinnan ja työnantajakuvan tukena pankki- ja vakuutusalan yrityksissä Päivi Mikkola IY07 Opinnäytetyö 22.11.2009 Tiivistelmä 22.11.2009 Liiketalouden

Lisätiedot

HENKILÖSTÖ VASTUULLISUUDEN TUOTTAJANA JA VIESTIJÄNÄ

HENKILÖSTÖ VASTUULLISUUDEN TUOTTAJANA JA VIESTIJÄNÄ HENKILÖSTÖ VASTUULLISUUDEN TUOTTAJANA JA VIESTIJÄNÄ Finnairin esimiesten näkökulma Liiketaloustiede, johtamisen ja organisoinnin pro gradu -tutkielma Laatija: Riina Kasurinen 88265 Ohjaaja: TkT Pia Arenius

Lisätiedot

Yrityksen yhteiskuntavastuu ja sosiaalinen yritystoiminta

Yrityksen yhteiskuntavastuu ja sosiaalinen yritystoiminta Yrityksen yhteiskuntavastuu ja sosiaalinen yritystoiminta Kestävää työllisyyttä sosiaalisissa yrityksissä -projekti Kirsi Hanikka Päivi Korpela Arto Mähönen Christer Nyman 1 2 Yrityksen yhteiskuntavastuu

Lisätiedot

YRITYSVASTUURAPORTOINNIN VERTAILUKELPOISUUS JA RAPORTOINNIN KEHIT- TÄMINEN - CASE KONE OYJ

YRITYSVASTUURAPORTOINNIN VERTAILUKELPOISUUS JA RAPORTOINNIN KEHIT- TÄMINEN - CASE KONE OYJ YRITYSVASTUURAPORTOINNIN VERTAILUKELPOISUUS JA RAPORTOINNIN KEHIT- TÄMINEN - CASE KONE OYJ Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Laskentatoimi Pro gradu -tutkielma Kesäkuu 2013 Laatija: Laura Simola

Lisätiedot

MAAKUNNALLISEN VIESTINTÄYHTEISTYÖN TEHOSTAMINEN SIDOSRYHMÄSUHTEITA JA SIDOSRYHMÄVIESTINTÄÄ KEHITTÄMÄLLÄ CASE: ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITTO

MAAKUNNALLISEN VIESTINTÄYHTEISTYÖN TEHOSTAMINEN SIDOSRYHMÄSUHTEITA JA SIDOSRYHMÄVIESTINTÄÄ KEHITTÄMÄLLÄ CASE: ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITTO MAAKUNNALLISEN VIESTINTÄYHTEISTYÖN TEHOSTAMINEN SIDOSRYHMÄSUHTEITA JA SIDOSRYHMÄVIESTINTÄÄ KEHITTÄMÄLLÄ CASE: ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITTO Saara Lehtonen Pro gradu -tutkielma Yhteisöviestintä Viestintätieteiden

Lisätiedot

YRITYSETIIKKA Numero 1/2014 Vuosikerta 6 (2014) Julkaisija: EBEN Suomi ry EBEN Finland rf ISSN 1797-8866 www.eben-net.fi

YRITYSETIIKKA Numero 1/2014 Vuosikerta 6 (2014) Julkaisija: EBEN Suomi ry EBEN Finland rf ISSN 1797-8866 www.eben-net.fi Numero 1/2014 Vuosikerta 6 (2014) Julkaisija: EBEN Suomi ry EBEN Finland rf ISSN 1797-8866 www.eben-net.fi 1/2014 www.eben-net.fi Pääkirjoitus Tavoitteena geenimuunneltu elämä? Euroopan komissio hyväksyi

Lisätiedot

Brändin muutos näkökulmia onnistuneeseen sisäiseen implementointiin

Brändin muutos näkökulmia onnistuneeseen sisäiseen implementointiin Brändin muutos näkökulmia onnistuneeseen sisäiseen implementointiin Mari Karjalainen Yhteisöviestinnän pro gradu - tutkielma Syksy 2009 Jyväskylän yliopisto Viestintätieteiden laitos SISÄLLYS 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

HAAGA-HELIA AMMATTIKORKEAKOULU. Liiketalouden koulutusohjelma

HAAGA-HELIA AMMATTIKORKEAKOULU. Liiketalouden koulutusohjelma HAAGA-HELIA AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Raija Helén JÄTELAITOSTEN YHTEISKUNTAVASTUUN GRI-TUNNUSLUVUT Opinnäytetyö 2007 TIIVISTELMÄ SAMMANDRAG ABSTRACT ZUSAMMENFASSUNG Koulutusohjelma

Lisätiedot

JOHTORYHMÄN RISKIENHALLINTA JA YRITYSTEN YHTEISKUNTAVASTUU

JOHTORYHMÄN RISKIENHALLINTA JA YRITYSTEN YHTEISKUNTAVASTUU JOHTORYHMÄN RISKIENHALLINTA JA YRITYSTEN YHTEISKUNTAVASTUU Vastuullinen johtaminen riskienhallinnan näkökulman laajentajana Liiketaloustiede, johtamisen ja organisoinnin pro gradu -tutkielma Laatija: Jouni

Lisätiedot

J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O. PALVELUN LAATUUN JA SEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT: Esimerkkinä kylpylät

J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O. PALVELUN LAATUUN JA SEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT: Esimerkkinä kylpylät J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O Taloustieteiden tiedekunta PALVELUN LAATUUN JA SEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT: Esimerkkinä kylpylät Yrittäjyyden pro gradu tutkielma Syksy 2003 Laatija: Tarja

Lisätiedot

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA YHTEISET VOIEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA Teknologiateollisuus ry Metallityöväen Liitto ry Puh. (09) 19 231 Puh. 020 77 4001 www.teknologiateollisuus.fi www.metalliliitto.fi ISBN

Lisätiedot

SUOMALAISTEN JOUKKUEURHEILUYRITYSTEN MENESTYSTEKIJÄT. laitoksen. laitosneuvoston kokouksessa / 2003 hyväksytty. arvosanalla

SUOMALAISTEN JOUKKUEURHEILUYRITYSTEN MENESTYSTEKIJÄT. laitoksen. laitosneuvoston kokouksessa / 2003 hyväksytty. arvosanalla HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU Markkinoinnin laitos Yrittäjyys ja pk-yritysten johtaminen SUOMALAISTEN JOUKKUEURHEILUYRITYSTEN MENESTYSTEKIJÄT Yrittäjyys ja pk-yritysten johtaminen Pro gradu -tutkielma Henri

Lisätiedot

Työnantajabrändin viestintä organisaation verkkosivuilla - genrenäkökulma

Työnantajabrändin viestintä organisaation verkkosivuilla - genrenäkökulma Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Työnantajabrändin viestintä organisaation verkkosivuilla - genrenäkökulma Talouselämän viestintä Maisterin tutkinnon tutkielma Jane Ora 2014 Johtamisen laitos Aalto-yliopisto

Lisätiedot

Vastuullinen suhtautuminen ydinvoimapäätökseen diskurssianalyyttinen tutkimus

Vastuullinen suhtautuminen ydinvoimapäätökseen diskurssianalyyttinen tutkimus LTA 4/03 P. 495 517 PINJA HALME ja TUOMO TAKALA Vastuullinen suhtautuminen ydinvoimapäätökseen diskurssianalyyttinen tutkimus TIIVISTELMÄ Tässä artikkelissa selvitetään, millä tavoin ydinvoiman lisärakentamisesta

Lisätiedot

YMPÄRISTÖPALVELUIDEN MERKITYS JA TARVE VARSI- NAIS-SUOMEN ALUEEN PK- YRITYKSISSÄ

YMPÄRISTÖPALVELUIDEN MERKITYS JA TARVE VARSI- NAIS-SUOMEN ALUEEN PK- YRITYKSISSÄ Opinnäytetyö (AMK) Liiketalouden koulutusohjelma International Marketing 2010 Jenni Suominen YMPÄRISTÖPALVELUIDEN MERKITYS JA TARVE VARSI- NAIS-SUOMEN ALUEEN PK- YRITYKSISSÄ OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Vastuullinen yritystoiminta. käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä

Vastuullinen yritystoiminta. käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä EK 2006 Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä

Lisätiedot

Suomalaisten lihanjalostajien vastuullisuusviestintä niiden verkkosivuilla. KTT Aino Halinen-Kaila, KTT Juha Panula

Suomalaisten lihanjalostajien vastuullisuusviestintä niiden verkkosivuilla. KTT Aino Halinen-Kaila, KTT Juha Panula TIIVISTELMÄ x Pro gradu -tutkielma Lisensiaatintutkielma Väitöskirja Oppiaine Markkinointi Päivämäärä 28.10.2014 Tekijä Johanna Laiho Matrikkelinumero 418972 Sivumäärä 93 s. Otsikko Suomalaisten lihanjalostajien

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

Visuaalisen ilmeen strateginen merkitys yritysbrändin rakennuksessa

Visuaalisen ilmeen strateginen merkitys yritysbrändin rakennuksessa Visuaalisen ilmeen strateginen merkitys yritysbrändin rakennuksessa Suomen kieli ja viestintä Maisterin tutkinnon tutkielma Leena Seppänen 2011 Viestinnän laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu AALTO-YLIOPISTON

Lisätiedot

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Strategian käytäntöön

Lisätiedot

Markkinointi sosiaalisessa mediassa osana markkinoinnin tuottavuutta: Case Valio Facebook

Markkinointi sosiaalisessa mediassa osana markkinoinnin tuottavuutta: Case Valio Facebook Markkinointi sosiaalisessa mediassa osana markkinoinnin tuottavuutta: Case Valio Facebook Markkinointi Maisterin tutkinnon tutkielma Anni Mielityinen 2011 Markkinoinnin laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden laitos URHEILUN SPONSOROINTIPÄÄTÖKSIIN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden laitos URHEILUN SPONSOROINTIPÄÄTÖKSIIN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden laitos URHEILUN SPONSOROINTIPÄÄTÖKSIIN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Pro gradu tutkielma, markkinointi Miia Marttinen 30.11.2010

Lisätiedot

Arvioinnin kartalla. matka teoriasta käytäntöön

Arvioinnin kartalla. matka teoriasta käytäntöön M e r v i A a l t o - K a l l i o P a u l a S a i k k o n e n P i r j o K o s k i n e n - O l l o n q v i s t Arvioinnin kartalla matka teoriasta käytäntöön TERVEYDEN EDISTÄMISEN KESKUS CENTRET FÖR HÄLSOFRÄMJANDE

Lisätiedot