LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Kunnanhallitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Kunnanhallitus 11.06.2012"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 10/2012 Kunnanhallitus Käsiteltävät asiat 112. Kunnallisvaalit , vaalilautakuntien ja vaalilautakunnan asettaminen, ennakkoäänestys, vaalimainonta Indekon Oy:n osakkeiden myynti Mielakanranta - tilan käyttö Pitkäaikaistyöttömien työllistymisen tukeminen ja työttömyyden vähentäminen Hallintojohtajan palkan tarkistaminen Vesilaitoksen hoitajan työsuhde Saapuneet kirjeet Lupa penkereen ja sillan rakentamiseksi Kuhasensaaresta Kivijärven Rapasalonsalmen yli Iso-Rapasalon saareen Kiinteistö Oy Lemin Vuokratalojen ARA rahoituksen käyttö- ja luovutusrajoitukset...162

2 Viranomainen PÖYTÄKIRJA 10/2012 LEMIN KUNTA 150 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkitä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnantalo, kokoushuone Sinkko Eija puheenjohtaja Penttilä Arto varapuheenjohtaja Pietiläinen Risto jäsen Laitinen Sonja jäsen Tuomi Paula jäsen Tölski Jarmo jäsen Väisänen Kyösti jäsen Lehtonen Matti varajäsen Tapanainen Matti varajäsen MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) Junnonen Juha kunnanvaltuuston puheenjohtaja Huuhilo Marjo " I varapuheenjohtaja Koivisto Juha " II varapuheenjohtaja Luukkanen Simo esittelijä, kunnanjohtaja Peutere Markku pöytäkirjanpitäjä Pitkänen Pentti kunnankamreeri LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS Todettiin. ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKATUSTAPA (tarkastuspaikka ja -aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta) Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Risto Pietiläinen ja Kyösti Väisänen. PÖYTÄKIRJAN ALLE- KIRJOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme Eija Sinkko Tarkastusaika Lemillä klo 8.30 Allekirjoitukset Risto Pietiläinen Markku Peutere Kyösti Väisänen PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Paikka ja pvm Lemillä Virka-asema Hallintojohtaja

3 Kunnanhallitus Kunnallisvaalit , vaalilautakuntien ja vaalilautakunnan asettaminen, ennakkoäänestys, vaalimainonta Kunnanhallitus 112 Yleistä Ennakkoäänestys- ja muita vaalijärjestelyjä on laajemmin käsitelty kunnanhallituksille lähetetyssä oikeusministeriön kirjeessä (OM 13/51/2012). Oikeusministeriö lähettää myöhemmin varsinaiset vaaliohjeet eri vaaliviranomaisille. Syyskuussa 2012 oikeusministeriö järjestää kuntien vaaliviranomaisille koulutuskierroksen vaaleihin valmistautumisesta. Koulutuspaikat ja -ajat ilmenevät oikeusministeriön kirjeestä. Oikeusministeriön vaalisivuilla on yleistietoa vuoden 2012 vaaleista. Sivustolta löytyvät muun muassa kunnallisvaaleissa noudatettavat määräajat ja ehdokasasettelussa tarvittavat lomakkeet. Kuntaliiton vaalisivuilla jotka avataan , on monipuolista tietoa kunnista ja kunnallisvaaleista. Sivusto palvelee muun muassa ehdokkaita. Puolueet ovat pitäneet tärkeänä, että kunnat antaisivat ehdokkaille jo ehdokasasetteluvaiheessa tietoja kunnan määritellyistä tavoitteista sekä tietoiskutyyppistä koulutusta kunnasta ja sen toiminnasta. Kuntien toivotaan myös avaavan omilla kotisivuillaan vaaleihin liittyvän sivuston. Ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa ja ulkomailla Kunnallisvaalien ulkomainonta suositellaan aloitettavaksi viikkoa ennen ennakkoäänestyksen alkua eli Vaalilautakunta ja vaalitoimikunta Kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta ja laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä ja kotiäänestystä varten yksi tai useampi vaalitoimikunta (vaalilain 15 ). Vaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme. Vaalitoimikuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme. Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Vaalilautakunta ja vaalitoimikunta ovat päätösvaltaisia kolmijäsenisinä. Kunnallisvaaleissa ehdokkaana oleva henkilö ei voi olla vaalitoimikunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Ehdokkuus ei ole este olla vaalilautakunnan jäsenenä tai varajäsenenä. Ei ole myöskään sinänsä estettä valita samaa henkilöä vaalilautakuntaan ja vaalitoimikuntaan. Vaalikelpoisuus vaalilautakuntaan ja vaalitoimikuntaan määräytyy muutoin sen mukaan kuin kuntalaissa säädetään (33 ja 36 ).

4 Kunnanhallitus Ennakkoäänestyspaikat Ulkomainonta Keskusvaalilautakunta Jäsenet ja varajäsenet on valittava vaalikelpoisista kunnan asukkaista siten, että kunnassa edellisissä kunnallisvaaleissa ehdokkaita asettaneet äänestäjäryhmät mahdollisuuksien mukaan tulevat edustetuiksi kussakin vaalilautakunnassa ja vaalitoimikunnassa. Jäsenyyttä ei siis ole sidottu puoluerekisteriin merkittyihin puolueisiin, vaan kunnallisvaaleissa esiintyneisiin äänestäjäryhmiin, puolueiden lisäksi esimerkiksi yhteislistoihin. Jäsenten ja varajäsenten poliittista edustavuutta tarkastellaan erikseen. Myös tasa-arvolain soveltamisessa tarkastelu tehdään siten, että sekä jäsenissä että varajäsenissä on oltava naisia ja miehiä kumpiakin vähintään 40 %. Kunnilla on vastuu ennakkoäänestyspaikoista. Kunnanhallitus päättää itsenäisesti ja oman harkintansa mukaan yleisten ennakkoäänestyspaikkojen lukumäärästä ja sijainnista kunnassa. Vaalilain 9 :n mukaan yleisiä ennakkoäänestyspaikkoja on oltava jokaisessa kunnassa vähintään yksi, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Kuka tahansa äänioikeutettu voi äänestää kaikissa yleisissä ennakkoäänestyspaikoissa eli ennakkoäänestämistä ei ole sidottu kotikuntaan. Kunnallisvaalien ulkomainonta suositetaan aloitettavaksi niillä alueilla, jotka ovat kunnan hallinnassa ja määräämisvallassa, viikkoa ennen ennakkoäänestyksen aloittamista eli alkaen. Vaalien monista käytännön järjestelyistä vastaa kunnan keskusvaalilautakunta, joka on valittu koko vaalikaudeksi. Keskusvaalilautakunnan jäsen tai varajäsen, joka keskusvaalilautakunnalle toimitetun ehdokashakemuksen mukaan on asetettu puolueen tai valitsijayhdistyksen ehdokkaaksi, ei voi osallistua keskusvaalilautakunnan työskentelyyn kyseisissä vaaleissa. Ehdokkaaksi asettuvan keskusvaalilautakunnan jäsenen tai varajäsenen on syytä harkita eron pyytämistä, jolloin hänen tilalleen voidaan valita uusi jäsen tai varajäsen. Keskusvaalilautakunnan jäsenenä tai varajäsenenä ei voi olla henkilö, joka on puolueen tai valitsijayhdistyksen vaaliasiamies. Vaaliasiamieheksi valitun tulee pyytää eroa keskusvaalilautakunnan jäsenyydestä tai varajäsenyydestä. Keskusvaalilautakunta on päätösvaltainen viisijäsenisenä. Kunnanhallitus saa tarvittaessa määrätä väliaikaisen varajäsenen, jos lautakunnan varajäsen on kuollut taikka estynyt tai esteellinen. (valm MP)

5 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 1. Asettaa kirkonkylän ja Kuukanniemen äänestysalueiden vaalilautakunnat valitsemalla kumpaankin viisi jäsentä ja heille viisi varajäsentä sijaantulojärjestyksessä sekä kolmijäsenisen vaalitoimikunnan ja sille kolme varajäsentä niin ikään sijaantulojärjestyksessä. Kunnanhallitus valitsee lautakuntiin ja toimikuntaan puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat. 2. Päättää, että ennakkoäänestyspaikkana toimii viime eduskuntavaalien tapaan ja entisin aukioloajoin Lemin pääkirjasto. 3. Päättää, että ulkomainonta järjestetään totuttuun tapaan Kirkonkylässä ja Kuukanniemessä alkaen. Mainostajilta ei peritä maksua. hyväksyttiin. Kirkonkylän äänestysalueen vaalilautakunta Vaalilautakuntiin ja vaalitoimikuntaan valittiin seuraavat kokoonpanot: jäsen Vilhu Matti pj Sinkko Elvi vpj Rämä Maija Hakonen Hannu Stenberg Ulla-Maija varajäsen sijaantulojärjestyksessä Narvola Esa Lamponen Osmo Pesu Oiva Kohonen Tarja Huuhilo Marjo Kuukanniemen äänestysalueen vaalilautakunta jäsen Tölski Jarmo pj Sinkko Liisa vpj Juvonen Pertti Pietiläinen Risto Muukka Anja varajäsen sijaantulojärjestyksessä Sairanen Heli Kotisalo Janne Kangasmäki Leea Lensu Taisto Alaoutinen Ari Vaalitoimikunta jäsen Tiainen Jari pj Okko Antti vpj Värtö Kaija varajäsen sijaantulojärjestyksessä Sinkko Jaana Vilhu Matti Vakkila Eija

6 Kunnanhallitus Indekon Oy:n osakkeiden myynti Kunnanhallitus 77 Indekon Oy on Kaakkois-Suomen alueella toimiva pääomasijoitusrahasto. Indekon Oy on yhtiönä perustettu 1990 ja sen rahastotoiminta on aloitettu Rahaston hallinnoinnista vastaa Innofinance Oy. Suurimmat omistajat ovat Veraventure Oy 46,50 %, Lappeenrannan kaupunki 9,70 %, UPM Kymmene Oyj 9,57 %, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola 7,12 %, Nordea Pankki Suomi Oyj 6,03 % ja Stora Enso Oyj 2,85 %. Muita omistajia ovat kunnat. Lemin kunnan omistusosuus on 0,08%. Rahasto ei ole tehnyt uusia ensisijoituksia noin viiteen vuoteen. Rahaston sijoitukset ovat noin euron arvoisia ja rahastolla on likvidejä varoja noin 4 miljoonaa euroa. Koska Indekon Oy on julkisenemmistöinen rahasto, sen sijoitustoimintaan sovelletaan Euroopan Unionin valtiontukisäännöksiä, jotka käytännössä rajoittavat rahaston toimintaa. Mm. näistä rajoituksista johtuen rahaston toiminta on ollut passiivista. Indekon Oy:n vapauttamiseksi valtiontukisäännösten rajoituksista ja toiminnan aktivoimiseksi rahastoa pyritään muuttamaan yksityisenemmistöiseksi. Nyt ollaan toteuttamassa järjestelyä, jossa Kaakkois-Suomen alueen osuuspankit sijoittavat lisää pääomaa rahastoon ja ostavat kuntien tai muiden julkisyhteisöjen omistamia Indekon Oy:n osakkeita. Indekon Oy esittää, että Lemin kunta myisi osakkeensa Etelä-Karjalan Osuuspankille 2.632,00 euroa kauppahinnasta. Osakkeen hinnaksi tulee 9,40 euroa, joka on yhtiön vuoden 2010 taseen mukainen osakkeen nettosubstanssiarvo. Yhtiön tilintarkastajan lausunnon mukaan yhtiön hallituksen käsitystä substanssiarvosta osakkeen käypänä arvona voidaan pitää asianmukaisena. Substanssiarvo alittaa osakkeen kirjanpidollisen vasta-arvon, mikä selittyy yhtiön kertyneillä tappioilla. Osakkeella ei ole nimellisarvoa. Lemin kunnan taseessa Indekon Oy:n osakkeiden arvo on 4.709,26 euroa. Ostotarjouksen hyväksyminen merkitsisi siis osakkeiden myymistä runsaan euron tappiolla. Myyntiä voidaan perustella Indekon Oy:n vapauttamisella toimintaa rajoittavista valtiontukisäännöksistä. Jokainen osakkeenomistaja tekee kaupasta itsenäisen ratkaisunsa. Kaupat voidaan toteuttaa, vaikka osa myyjistä ei myy osakkeitaan pyynnön mukaisesti. Osakkeet ovat irtainta omaisuutta, jonka myymisestä päättää kunnanhallitus. (valm. Pentti Pitkänen) Kunnanhallitus päättää myydä Indekon Oy:n osakkeet Etelä-Karjalan Osuuspankille 2.632,00 euron kauppahinnasta. hyväksyttiin.

7 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 113 tä ei olla pantu täytäntöön. Asiasta on käyty keskusteluja joiden perusteella näyttää siltä, että Lemi voi jatkaa osakkaana, eikä kauppaa tarjotuilla hinnalla ole siten järkevää tehdä. Kunnanhallitus päättää, että kauppaa ei tehdä tarjotulla hinnalla. hyväksyttiin

8 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Mielakanranta - tilan käyttö Kunnanhallitus 108 Kunta omistaa Pien-Saimaan rannalla Taipalsaarten kunnan puolella Juntulan kylän Mielakanranta -nimisen kiinteistön RN:o 1:124. Pinta-alaltaan 1,06 ha:n tila on hankittu kuntalaisten venevalkama- ja virkistyskäyttöä ajatellen vuonna Ranta-alue on alun alkaen kunnanhallituksen päätöksellä annettu Huttulanseudun kyläyhdistyksen hoidettavaksi. Kyläyhdistys on mm jakanut venepaikat ja saanut periä venepaikkamaksut. Kyläyhdistyksessä on ajoittain ilmaantunut uupumusta rannan ylläpitoon talkoovoimin. Nytkin on meneillään mittava laiturin kunnostushanke. Rantaa on kunnostettu, rakennettu laituri ja grillikatos. Rannan vesi on pitkälle matalaa ja pinnan korkeus vaihtelee Saimaalle ominaiseen tapaan paljon. Venepaikat eivät sovellu purjeveneille eikä isoille moottoripursille vaan lähinnä soutuveneille ja pienille perämoottoriveneille. Vuosien mittaan on silloin tällöin ollut esillä kunnan liittyminen Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön jäseneksi. Lemiltä ei toistaiseksi ole löytynyt toimintaa soveltuvaa kohdetta ja asia ei ole edennyt. Mielakanranta saattaisi olla sopiva kohde. Virkistysaluesäätiön kohteet ovat yleensä säätiön ylläpidossa siten, että säätiö on tehnyt sopimuksen yhteistyötahojen kanssa ja maksaa korvaukset huollosta. Jos Mielakanranta tulisi virkistysaluesäätiön kohteisiin, se tulisi säätiöön kohdeluetteloon ja tiedotukseen mukaan. Huolto pitäisi hoitaa jonkun paikallisen tahon; kyläyhdistys tai paikallinen yrittäjä. Etelä- Karjalan virkistysaluesäätiön liittymisvaihe maksaisi kunnalle 0,32 euroa/asukas eli yht Erikseen tulisi mahdollisiin yhteishankkeisiin osallistuminen. Esimerkiksi meneillään on retkeilyhanke , sen kuntarahoitusosuus olisi 30 % ja Lemin osuus siten Säätiöllä ei valmisteltu maanhankintaa tälle vuodelle. Kiinteistön myynti kuuluu valtuuston päätettäviin. Kysymyksen voisi tulla vuokraus, säätiölle. Kysymys virkistysaluesäätiön jäsenyydestä olisi asian luonteen vuoksi ratkaistava valtuustossa. (valm MP) Kunnanhallitus tutustuu Mielakanrantaan maastossa ja keskustelee mahdollisesta maanvuokraamisesta ja liittymisestä Etelä-Karjalan Virkistysaluesäätiön jäseneksi. Asia päätettiin jättää pöydälle. Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön edustaja kutsutaan kokoukseen kuultavaksi. Merkittiin, että kokouksen jälkeen tutustuttiin Mielakanrantaan maastossa.

9 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 114 Etelä-Karjalan Virkistysaluesäätiön asiamies Hanna Ollikainen on kutsuttu kokoukseen kuultavaksi. Liite. Kunnanhallitus jatkaa asian käsittelyä. Kuultiin Hanna Ollikaisen selostus virkistysaluesäätiöstä ja sen toimintaperiaatteista. Keskusteltiin muun muassa Mielakanrannan mahdollisesta sopivuudesta ja sen merkitsemistä osaksi Kivijärven vesistöön kaavailtua kanoottireitistöä. Esittelijän ehdotuksesta päätettiin valmistella vuokrasopimusluonnosta, jonka jälkeen käsittelyä jatketaan.

10 Kunnanhallitus Pitkäaikaistyöttömien työllistymisen tukeminen ja työttömyyden vähentäminen Kunnanhallitus 115 Työ- ja elinkeinoministeriö on valinnut kunnat ensi syyskuussa alkavaan kuntakokeiluun. Hallitusohjelmaan sisältyvän kuntakokeilun tavoitteena on pitkäaikaistyöttömien työllistymisen tukeminen ja työttömyyden vähentäminen. Kokeilu kestää vuoden 2015 loppuun. Työ- ja elinkeinoministeriön ja Kuntaliiton tiedotteen ( ) mukaan kokeilukunnat koordinoivat pitkään työttömänä olleiden palveluiden järjestämistä ja ovat keskeisesti mukana kokeilun kohderyhmään kuluvien työttömien palvelutarpeiden arvioinnissa, palveluprosessien suunnittelussa sekä niiden etenemisen seurannassa. Omasta maakunnasta mukana ovat Imatra, Ruokolahti, Rautjärvi, Parikkala sekä Lappeenranta, Lemi, Savitaipale ja Luumäki. Kokeiluun tuli 61 hakemusta, joissa mukana 127 kuntaa. hyväksyttiin 23 hanketta, joissa mukana yhteensä 61 kuntaa. Kokeiluun Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

11 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Hallintojohtajan palkan tarkistaminen Kunnanhallitus 106 Hallintojohtaja Markku Peutereen palkkausta on viime vuosina tarkistettu vain kaikille yhteisten yleiskorotusten myötä. Palkkauksen tarkistaminen ja tarve siihen on tullut esille kehityskeskustelun yhteydessä. Johtoryhmän jäsenten keskinäisessä vertailussa hallintojohtajan palkkaus on kehittynyt muita hitaammin. Kunnanhallitus päättää korottaa hallintojohtajan tehtäväkohtaista palkkaa 200 eurolla kuukaudessa alkaen. Lisäksi kunnanhallitus myöntää hallintojohtaja Markku Peutereelle henkilökohtaisena lisänä 100 euroa kuukaudessa alkaen. Asia päätettiin jättää pöydälle lisäselvityksiä varten. Merkittiin, että Markku Peutere poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Pöytäkirjanpitäjänä toimi Pentti Pitkänen. Kunnanhallitus 116 Kunnanhallitus jatkaa asian käsittelyä. Markku Peutere poistui kokouksesta. Pöytäkirjanpitäjäksi valittiin Simo Luukkanen. Kunnanhallitus keskusteli asiasta. Paula Tuomi ehdotti 100 euroa tehtäväkohtaista palkkaa /kk alkaen. Risto Pietiläinen kannatti ehdotusta johon myös esittelijä yhtyi. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti korottaa tasokorotuksena hallintojohtajan tehtäväkohtaista kuukausipalkkaa 100 eurolla alkaen.

12 Kunnanhallitus Vesilaitoksen hoitajan työsuhde Kunnanhallitus 117 Vesilaitoksen hoitaja Matti Lehtonen jää teknisen osaston ilmoituksen mukaan eläkkeelle alkaen. Tehtävään koulutetaan laitosmiestä, joka aloittaa työnsä määräaikaisella työsuhteella Tekninen osasto pyytää lupaa työsuhteen vakinaiseen täyttämiseen alkaen. Kunnanhallitus suostuu pyyntöön. hyväksyttiin Saapuneet kirjeet Kunnanhallitus 118 Merkitään tiedoksi liitteessä 1 mainitut saapuneet kirjeet. (valm. ph). Merkittiin tiedoksi.

13 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Lupa penkereen ja sillan rakentamiseksi Kuhasensaaresta Kivijärven Rapasalonsalmen yli Iso-Rapasalon saareen Kunnanhallitus 98 Etelä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt otsikossa mainitun luvan perustettavan Rapasalonsalmen yksityistiekunnan hakemuksesta. Päätöksen antopäivä on Virallinen kuulutus ja päätös ovat nähtävänä mm Lemin kunnanvirastossa. Valitusaika päättyy on sähköisenä internetosoitteessa. at/documents/p%c3%a4%c3%a4t%c3%b6kset/vuosi %202012/esavi_paatos_95_2012_ pdf Päätöksen toimeenpano edellyttää sen lainvoimaisuutta. Kuten Lemin kunta on lausunnossaan todennut, hanke on voimassa olevan rantaosayleiskaavan vastainen. Yhtenä edellytyksenä on siten myös kaavan muuttaminen sellaiseksi, että hanke on lainvoimaisen kaavan mukainen. (valm MP) Kuulutus liitteenä. Kunnanhallitus merkitsee päätöksen tiedoksi. Kaavan muuttamisen käynnistämisestä päätetään erikseen valitusajan jälkeen. Kunnanhallitus 119 hyväksyttiin. Edellä selostetusta aluehallintoviraston päätöksestä on valitettu. Valitusasiakirjat ovat nähtävänä kunnanvirastossa Etelä-Suomen aluehallintovirasto varaa asianosaisille ja yleistä etua valvovalle viranomaiselle tilaisuuden vastineen antamiseen postitse tai sähköisesti mennessä osoitteella PL 110, Helsinki. Kirjelmässä on ilmoitettava diaarinumero ESA/540/04.09/2010. Määräajan noudattamata jättäminen ei estä asian ratkaisemista Vaasan hallintooikeudessa. Liitteenä valituskirjelmät ja aluearkkitehdin lausunto. Merkitään tiedoksi ja päätetään, että omaa vastinetta ei anneta. Aluearkkitehdin antama lausunto toimitetaan aluehallintovirastoon. hyväksyttiin.

14 Kunnanhallitus Kiinteistö Oy Lemin Vuokratalojen ARA rahoituksen käyttö- ja luovutusrajoitukset Kunnanhallitus 120 Kunnassa on ollut pitkään neuvotteluja Koy Lemin vuokratalojen osakkeiden myynnistä, mutta ne päättyivät viime vuonna tuloksettomina. Kuluvan vuoden aikana asia on virinnyt uudelleen esiin siten, että joitakin rivitaloja voitaisiin myydä yksityiselle toimijalle. Talousarvion mukaan kunnan omistaman asuntoyhtiön tavoitteena on asuntojen hyvä kunto ja vuokratason mitoittaminen siten, että yhtiön toiminta on taloudellisesti turvattu. ARA:n tukea saaneiden vuokratalojen käytölle ja luovutukselle on laista johtuvia kiinnitysrekisteriin ja osakeluetteloihin merkittyjä rajoituksia. Niistä on tietyin laissa säädetyin edellytyksin mahdollista saada vapautus. Kiinteistöyhtiö voi hakea vapautusta, jos kunta osakkeiden omistajana antaa tähän suostumuksensa. Kunnanhallitus suostuu siihen, että Kiinteistö Oy Lemin vuokratalojen käyttöä ja luovutusta koskeville rajoituksille saadaan hakea vapautusta Asumisen rahoitus ja kehittämiskeskus ARA:lta. hyväksyttiin. Merkittiin, että Matti Tapanaista ja Risto Pietiläistä vuokrataloyhtiön hallituksen jäseninä kuultiin, mutta he poistuivat kokouksesta käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi esteellisinä. Asian otettiin kunnanjohtajan pyynnöstä käsiteltäväksi ylimääräisenä. Toiseksi pöytäkirjantarkastajaksi Pietiläisen tilalle valittiin Arto Penttilä.

15 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kunnanhallitus Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät HallintolainkäyttöL 5 :n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax Lemin kunnanhallitus Toukkalantie LEMI puhelin telefax sähköposti: Pykälät Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Oikaisuvaatimuskirjelmän sisältö ja toimittaminen Ks. jäljempänä Liitetään pöytäkirjaan

16 VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vai se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax Kouvolan hallinto-oikeus Kauppamiehenkatu 43 C, PL KOUVOLA Sähköposti; Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax Pykälät valitusaika päivää Oikaisuvaatimus-/ valituskirjelmän sisältö ja toimittaminen Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava -päätös, johon haetaan muutosta -miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi -muutosvaatimuksen perusteet. Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan nimi ja kotikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen/valituksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle/valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan/oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimus-/valituskirjelmä. Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys oikaisuvaatimus-/valitusajan alkamisen ajankohdasta. Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä/valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintolain 12 :ssä /HLL 21 :ssä säädetään. Oikaisuvaatimusasiakirjat/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle viimeistään oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan vianomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä, Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimus-/valitusalan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite, postiosoite Pykälät Lisätietoja Valitusasiakirjat on toimitettava 1 ): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa. euroa Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. Liitetään pöytäkirjaan

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kunnanhallitus 5.5.2014 Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 69. Merkkipäivälista 2014...87 70. Eksoten kuntalaskutusmallin uudistaminen...72 71. Vanhan pappilan ohjausryhmän kokoonpano...73

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014. 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150. 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014. 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150. 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen... PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014 Asialista 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen...151 124. Talouden tasapainotusohjelma 2015-2019...152 125.

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013. 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013. 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343 PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013 Asialista 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343 262. Yleiskaavan muutos Särkemänkankaan alueella...345 263. Lastentarhanopettajan tehtävän

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 Asialista 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 49. Hallinto-oikeuden päätös kaavavalitusasiassa...71 50. Luottamustoimen päättyminen

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Mervi Niemelä, Eino Jokitulppo, Esko Kalapudas,

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

Irja Haaranen Leila Karttunen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen Leila Karttunen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 242) 7/2005 224 (- KOKOUSAIKA Maanantaina 18. huhtikuuta 2005 klo 18.30-19.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet nro sivu

Lisätiedot

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 483) 14/2005 461 (- KOKOUSAIKA Maanantaina 19. syyskuuta 2005 klo 18.30-19.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet nro sivu

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 13/2014 333 (-346) Aika Maanantaina 8. syyskuuta 2014 klo 18.00-18.45 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Pöytäkirja 2/2015 11. Tarkastuslautakunta 20.04.2015. Hakemisto

Pöytäkirja 2/2015 11. Tarkastuslautakunta 20.04.2015. Hakemisto Pöytäkirja 2/2015 11 Tarkastuslautakunta 20.04.2015 Hakemisto Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 8 Pöytäkirjan tarkastajat 14 9 Selonteko vuoden 2014 tilinpäätöksestä 15 10 Havaintoja sisäisestä

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 190 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 273 191 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2008 Maaseutulautakunta Sivu 1

SODANKYLÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2008 Maaseutulautakunta Sivu 1 Maaseutulautakunta Sivu 1 Kokousaika 23.05.2008 klo 10.00 13.00 Kokouspaikka Kunnanviraston kokoushuone 1 Käsittellyt asiat Asia no 10 Järjestäytymisasiat 3 11 Lainan myöntäminen kyläyhdistyksille 4 12

Lisätiedot

Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 6/2011 97 KOKOUSAIKA Torstai 12.5.2011 klo 09.00-10.17. Haapaveden kaupungintalo

Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 6/2011 97 KOKOUSAIKA Torstai 12.5.2011 klo 09.00-10.17. Haapaveden kaupungintalo HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA/JULKINEN Nro Sivu Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 6/2011 97 KOKOUSAIKA Torstai 12.5.2011 klo 09.00-10.17 KOKOUSPAIKKA Haapaveden kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

142 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 142 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

142 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 142 Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 10/2015 Lähettämispäivä Kunnanhallitus 13.5.2015 KOKOUSAIKA Maanantai 18.5.2015 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu (seuraava liite = )

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 15/2013. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 15/2013. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 15/2013 Kokousaika 14.10.2013 klo 18.00 20.35 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 3/2006 80 (-112 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 6. helmikuuta 2006 klo 18.30-19.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 9/2014 Kokousaika 19.5.2014 klo 18.00-20.30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kokousaika 30.5.2013 klo 18.30 19.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanvirasto, yhteispalvelupiste KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57 Kunnanhallitus 02.03.2015 Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56 Paikka Valtion virastotalo, valtuustosali Käsitellyt asiat 34-37 Otsikko Sivu 34 Kiinteistönhoitajan tehtävän

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Haapavedellä 24.11.2009 Ilmoitustaulunhoitaja

Haapavedellä 24.11.2009 Ilmoitustaulunhoitaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 22/2009 435 KOKOUSAIKA 23.11.2009 klo 18.05-20.22 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaupungintalo Erkki Rytky, puheenjohtaja Heikki Halla-aho,

Lisätiedot

Kunnanhallitus 4/2014 123 (-145) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Kunnanhallitus 4/2014 123 (-145) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 4/2014 123 (-145) Aika Maanantaina 17. maaliskuuta 2014 klo 18.00-18.55 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

VEHMAAN KUNTA KUNNANVALTUUSTO ASIALISTA Kokous nro 4 s. 84

VEHMAAN KUNTA KUNNANVALTUUSTO ASIALISTA Kokous nro 4 s. 84 KUNNANVALTUUSTO ASIALISTA Kokous nro 4 s. 84 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.08.2013 klo 18.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 49 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 86 50 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2013 336. Kunnanhallitus 04.11.2013. Aika 04.11.2013 klo 18:00-19:15. Kunnanhallituksen kokoushuone

Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2013 336. Kunnanhallitus 04.11.2013. Aika 04.11.2013 klo 18:00-19:15. Kunnanhallituksen kokoushuone Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2013 336 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika 04.11.2013 klo 18:00-19:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 206-212 Otsikko Sivu 206 Toiminnan ja talouden seurantaraportti

Lisätiedot

Reijo Mikkola. ASIAT: 16-20 Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan seuraavat tarkastusvuorossa olevat jäsenet TARKASTUSTAPA Anu Leppisaari Tapio Uusitalo

Reijo Mikkola. ASIAT: 16-20 Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan seuraavat tarkastusvuorossa olevat jäsenet TARKASTUSTAPA Anu Leppisaari Tapio Uusitalo TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUS 3/2008 KOKOUSAIKA: Perjantaina 30.05.2008 klo 10.00- KOKOUSPAIKKA: Isojoen kunnanvirasto, kunnanhallitus kokoussali ESITYSLISTA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET: Esa Lehtimäki, pj.

Lisätiedot

Heikki Halla-aho. Marjaana Laitila-Säily, Päivi Määttä. Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa,

Heikki Halla-aho. Marjaana Laitila-Säily, Päivi Määttä. Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 7/2010 131 KOKOUSAIKA 19.4.2010 klo 14.00-15.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Kaupungintalo Erkki Rytky, Heikki Halla-aho, Marjaana

Lisätiedot

Kunnanhallitus 5/2006 158 (- 187) KOKOUSAIKA Maanantaina 13. maaliskuuta 2006 klo 19.00-20.00. Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen

Kunnanhallitus 5/2006 158 (- 187) KOKOUSAIKA Maanantaina 13. maaliskuuta 2006 klo 19.00-20.00. Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 5/2006 158 (- 187) KOKOUSAIKA Maanantaina 13. maaliskuuta 2006 klo 19.00-20.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Puheenjohtaja. Mika Munkki

Puheenjohtaja. Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 118 Nro 4 Kokoustiedot Aika: Maanantai 25.02.2013, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 83 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 120 84 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot