Sijoitustoiminnan tuotot , ,60. Maksetut korvaukset , ,66

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sijoitustoiminnan tuotot 21 016 820,73 17 793 998,60. Maksetut korvaukset -908 944 331,34-893 577 947,66"

Transkriptio

1 TULOSLASKELMA Vakuutusmaksutulo ja lakisääteiset rahoitusosuudet Vakuutusmaksutulo , ,86 Valtion osuus , ,11 Kansaneläkelaitoksen osuus , , , ,78 Sijoitustoiminnan tuotot , ,60 Maksetut korvaukset , ,66 Vastuuvelan muutos Vakuutusmaksuvastuu , ,14 Korvausvastuu , , , ,90 Liikekulut , ,45 Sijoitustoiminnan kulut , ,65 Vakuutustoiminnan tulos , ,72 Muut tuotot Lomitustoiminnan tuotot , ,89 Muut kulut Lomitustoiminnan kulut , ,01 Työturvallisuustoiminnan kulut , , , ,61 Tilikauden tulos 0,00 0,00 1

2 TASE VASTAAVAA AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Aineettomat oikeudet , ,15 SIJOITUKSET Kiinteistösijoitukset Kiinteistöosakkeet , ,37 Muut sijoitukset Osakkeet ja osuudet , ,42 Rahoitusmarkkinavälineet ,00 0,00 Muut lainasaamiset , , , ,79 SAAMISET Vakuutusmaksusaamiset , ,12 Saaminen valtiolta ja Kelalta , ,77 Muut saamiset , , , ,46 MUU OMAISUUS Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto , ,04 Muut aineelliset hyödykkeet , ,51 Rahat ja pankkisaamiset , , , ,34 SIIRTOSAAMISET Korot ja vuokrat , ,99 Muut siirtosaamiset , , , ,89 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,63 VASTATTAVAA VASTUUVELKA Vakuutusmaksuvastuu , ,90 Korvausvastuu , , , ,07 VELAT Ensivakuutustoiminnasta , ,13 Velka valtiolle ja Kelalle , ,85 Muut velat , , , ,68 SIIRTOVELAT , ,88 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,63 2

3 RAHOITUSLASKELMA Liiketoiminnan rahavirta Saadut vakuutusmaksut , ,17 - jälleenvakuuttajille maksettu osuus , ,27 Valtion ja Kelan osuus , ,87 Maksetut korvaukset , ,32 - jälleenvakuuttajilta saatu osuus 0, ,97 Saadut korot , ,62 Saadut osingot , ,34 Saadut muut sijoitustulot , ,26 Tulot liiketoiminnan muista tuotoista Lomitustoiminnan tulot , ,87 Muut maksut liiketoiminnan kuluista Lomitustoiminnan kulut , ,65 Työturvallisuustoiminnan kulut , ,76 Muut kulut , ,93 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja , ,17 Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista , ,84 Liiketoiminnan rahavirta , ,33 Investointien rahavirta Investoinnit sijoituksiin (pl. rahavarat) , ,34 Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden sekä muun omaisuuden investoinnit ja luovutustulot (netto) , ,33 Investointien rahavirta , ,67 Rahavarojen muutos , ,66 Rahavarat tilikauden alussa *) , ,13 Rahavarat tilikauden lopussa *) , ,79 *) sisältää tase-erän Rahat ja pankkisaamiset sekä rahoitusmarkkinavälineisiin sisältyvät pankkien sijoitustodistukset 3

4 Tilinpäätöksen liitetiedot TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET Säädökset Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen tilinpäätöstä laadittaessa noudatetaan maatalousyrittäjän eläkelain (MYEL) kirjanpitoa ja tilinpäätöstä koskevia säännöksiä, sosiaali- ja terveysministeriön (STM) antamia asetuksia, Finanssivalvonnan (Fiva) ohjeita ja määräyksiä sekä voimassa olevaa kirjanpitolakia ja -asetusta. STM:n asetuksella säädetään Melan tilinpäätöksen laatimista koskevat poikkeukset vakuutusyrityksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä annettuun asetukseen. Vuodelta 2014 laadittavaan Melan tilinpäätökseen sovelletaan STM:n asetusta /614 vakuutusyrityksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä siihen asetuksilla /6 ja /49 Melan tilinpäätöstä koskevin poikkeuksin sekä Fiva:n määräys- ja ohjekokoelma Dnro 9/101/2011. Konsernitilinpäätös Melan kokonaan omistamia kiinteistöyhtiöitä koskevat tiedot annetaan taseen liitetietoina eikä konsernitilinpäätöstä laadita. Yhdisteleminen ei ole tarpeen oikean ja riittävän kuvan antamiseksi Melan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta (KPL 6 luku, 3 ja Fiva 6/101/2010). Saamiset Saamiset esitetään taseessa joko nimellisarvon tai tätä alemman todennäköisen arvon määräisinä. Epävarmat saamiset on kirjattu nimellisarvoa alempaan todennäköiseen arvoon. Epävarmojen vakuutusmaksusaamisten arvonalennukset, velkajärjestelyssä ja yrityssaneerauksessa anteeksiannetut saatavat sekä vanhentuvat maksut käsitellään luottotappioina, jotka esitetään vakuutusmaksutulon oikaisuna. MATA-regressisaamiset ja luopumisjärjestelmän eläkkeiden pääoma-arvojen palautussaamiset on kirjattu todennäköiseen arvoon. Muilta osin saamiset on kirjattu nimellisarvoonsa. Sijoitukset Sijoitukset arvostetaan Fiva:n ohjeen mukaisesti joko hankintamenoon tai hankintamenoa alhaisempaan käypään arvoon. Arvostus on suoritettu fifo-periaatteen mukaisesti joko hankintamenoon tai sitä alempaan käypään arvoon. Jatkuvan kaupankäynnin kohteena olevien sijoitusten markkinahinnan alittaessa niiden hankintaarvon kirjataan ero arvonalennuksena sijoitustoiminnan kuluihin. Sijoituksista tehtyjen arvonalennusten palautukset kirjataan sijoitustoiminnan tuloksi ja näin pienentävät tehtyjä aliarvostuksia enintään hankintamenoon asti. Koko juoksuaikansa pidettäväksi tarkoitetut joukkovelkakirjalainat on arvostettu taseessa hankintamenoon, johon on lisätty tai josta on vähennetty nimellisarvon ja hankinta-arvon erotus jaksotettuna korkotuotoiksi tai niiden vähennykseksi. Sijoitustodistukset arvostetaan hankintamenoon. Kiinteistösijoitukset on taseessa arvostettu joko hankintahintaan, lisättynä mahdollisilla aktivoiduilla hankinnoilla tai sitä alempaan käypään arvoon. Kiinteistöjen käypinä arvoina käytetään joko ulkopuolisen asiantuntijan arviota tai sisäisellä laskentamenetelmällä suoritettuja arviointeja. 4

5 Tilinpäätöksen liike- ja asuinkiinteistöjen käyvät arvot per perustuvat ulkopuolisen asiantuntijan suorittamaan arviointiin. Asunto Oy Tapiolan Pyökin, Asunto Oy Tapiolan Saarnin ja Kiinteistö Oy Tapiolan Jalopuupysäköinnin osalta käypänä arvona käytetään huoneistojen yhteenlaskettua julkisen hinnaston mukaista myyntihintaa. Asunto Oy Tapiolan Tammessa käypänä arvona käytetään tase-arvoa. Toimintokohtaiset liikekulut Liikekulut ja poistot kirjataan toimintokohtaisesti tuloslaskelman eriin. Korvausten ja työkyvyn ylläpidon hoitamisesta aiheutuneet kulut sisältyvät maksettuihin korvauksiin, sijoitustoiminnasta aiheutuva kuluosuus sijoitustoiminnan kuluihin. Liikekuluina esitetään vakuutusten hoidon ja hallinnon kulut. Lakisääteiset maksut sisältyvät hallintokuluihin. Muissa kuluissa esitetään lomituksen ja työturvallisuuden hoitokulujen osuus. Poistot kirjataan vuonna 2006 vahvistetun poistosuunnitelman mukaisesti siten, että standardi atkohjelmat ja muut pitkävaikutteiset menot poistetaan viiden vuoden tasapoistoin ja koneet ja kalusto 25 %:n menojäännöspoistoina. Yleinen koneiden, laitteiden sekä standardiohjelmien aktivointiraja on Taidehankinnoista ei tehdä säännönmukaisia poistoja. Lomitusjärjestelmän suunnittelukulut on aktivoitu ja poistetaan vaikutusaikanaan 8 vuoden kuluessa. Poistot aloitetaan kunkin ohjelmaosion valmistumisvuotena. Henkilökunnan eläkejärjestelyt Henkilöstön lakisääteinen eläketurva sekä lisäeläketurva (työsuhde alkanut ennen ) on hoidettu Tapiola-yhtiöissä. Eläkevakuutusmaksut on kirjattu tuloslaskelmaan suoriteperusteisesti. Vastuuvelan laskentaperiaatteet Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen on kirjattava vastuuvelkana STM:n vahvistamien perusteiden mukaisesti MYEL:n mukaisen eläketurvan järjestämisestä johtuvien tulevien menojen peittämiseen tarvittavat varat siihen määrään asti, johon eläkelaitoksen ne tulot, joita ei ole käytettävä muihin tarkoituksiin, riittävät menojen peittämiseen (MYEL 125 ). Apurahansaajien MYEL- eläketurvan vakuutusmaksuvastuu rahoitetaan apurahansaajien vakuutusmaksuilla ja sijoitustoiminnan tuotoilla vähennettynä kuluilla. Kuluilla tarkoitetaan tilinpäätöksessä korvausmenoja ja kohtuullisia hoitokuluja. Jäljelle jäävä osa tuotoista siirretään vakuutusmaksuvastuuseen STM:n vahvistamien perusteiden mukaisesti. Maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain (MATA) mukaisen työvahinkoturvan järjestämisestä aiheutuva vastuu rahoitetaan perusturvaosuudesta, valtion osuudesta ja maatalousyrittäjien vakuutusmaksuosuudesta MATA 15 :n 2 ja 3 momenteissa todettujen rahoitusosuuksien suhteessa. Työvahinkoturvan järjestämisestä johtuvien tulevien menojen peittämiseen tarvittavat varat Melan on kirjattava STM:n vahvistamien perusteiden mukaisesti korvausvastuuna. Siihen on siirrettävä vuosittain määrä, jolla MATA 15 :n 3 momentissa mainittu vakuutettujen osuus eroaa vuotuisesta vakuutusmaksutulosta. Sen lisäksi, mitä kokonaiskustannusten rahoittamisesta MATA 15 :ssä säädetään, Kansaneläkelaitoksen ja Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen on vuosina suoritettava perusturvaosuuden osalta ennen vuotta 2004 syntyneen vastuuvajauksen kattamiseksi korvausvastuun täydennysmaksua siten, että täydennysmaksu jakaantuu Kelan ja Melan vastattaviin osuuksiin 15 :n 2 momentissa säädettyjen rahoitusosuuksien suhteessa. Perusteiden mukaan täydennysmaksu on tasasuuruinen eli 2,5 miljoonaa euroa/v, josta Kelan osuus on 1,9 miljoonaa euroa ja Melan Myel-osuus 0,6 miljoonaa euroa. Vapaa-ajan tapaturmavakuutusta koskeva vastuuvelka lasketaan STM:n vahvistamien perusteiden mukaan. 5

6 Lyhenteiden selitykset: MYEL LUEL LUTUL MATA MATA-Va MELA-PVRL RHV VEKL maatalousyrittäjän eläkelaki luopumiseläkelaki laki maatalousyrittäjien luopumistuesta ( ) ja laki maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta ( ) maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslaki vapaa-ajan tapaturmavakuutus laki sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta maatalousyrittäjille ryhmähenkivakuutus laki valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle kolmevuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta 6

7 TULOSLASKELMAN LIITTEET VAKUUTUSMAKSUTULO JA LAKISÄÄTEISET RAHOITUSOSUUDET Vakuutusmaksutulo MYEL-peruseläkevakuutus , ,61 Ryhmähenkivakuutus , ,69 MATA-Ta- vakuutus , ,18 MATA-Va- vakuutus , ,97 Vakuutusmaksutulo ennen luottotappioita ja jälleenvakuuttajien osuutta , ,45 Luottotappiot vakuutusmaksusaamisista (-) MYEL , ,57 MATA , ,73 RHV , , , ,32 Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta , ,13 Jälleenvakuuttajien osuus (-) , ,27 Vakuutusmaksutulo , ,86 Valtion osuus x) MYEL , ,72 LUEL , ,40 LUTUL , ,85 MATA , ,13 MELA-PVRL , ,01 Valtion osuus , ,11 Kansaneläkelaitoksen osuus , ,81 Vakuutusmaksutulo ja lakisääteiset rahoitusosuudet , ,78 x) ei sisällä lomituksen valtion osuutta 7

8 TULOSLASKELMAN LIITTEET MAKSETUT KORVAUKSET Eläkkeet MYEL peruseläkkeet x) , ,85 MYEL lisäeläkkeet 8 860, ,44 TyEL,TEL, LEL,TaEL, MEL,VEL,KUEL,KIEL,KELAL peruseläkk , ,91 TyEL,TEL, LEL,TaEL, MEL,VEL,KUEL,KIEL,KELAL lisäeläkk , ,36 Palkattomilta ajoilta karttuneet eläkkeet ja VEKL , ,40 YEL peruseläkkeet , ,84 YEL lisäeläkkeet 9 433, ,52 LUEL , ,40 LUTUL , ,83 MATA , ,25 MATA mom:n ja 15 a :n mukainen osuus (-) , , , , , ,99 Korvaukset MATA , ,87 MELA-PVRL , ,09 RHV , , , ,58 Eläkkeet ja korvaukset , ,57 Muut suoritukset , ,07 Vastuunjakokorvaukset (-) TyEL-LEL-TaEL-MEL , ,41 YEL , ,81 Palkattomilta ajoilta karttuneet eläkkeet , , , ,11 VEKL-Valtion korvaus , ,13 Maksetut korvaukset ennen hoitokuluja ja jv-osuutta , ,40 Korvaustoiminnon hoitokulut , ,09 Työkyvyn ylläpitotoiminnon hoitokulut , ,14 Maksetut korvaukset ennen jv-osuutta , ,63 Jälleenvakuuttajien osuus (-) 0, ,97 Maksetut korvaukset , ,66 x) sisältää myös MYELin osuuden MATAlle 8

9 TULOSLASKELMAN LIITTEET SIJOITUSTOIMINNAN NETTOTUOTON ERITTELY Sijoitustoiminnan tuotot Tuotot kiinteistösijoituksista Muut tuotot (vuokratuotot) , ,22 Muut tuotot 0, , , ,22 Tuotot muista sijoituksista Osinkotuotot ja voitto-osuudet , ,34 Korkotuotot , ,76 Muut tuotot , , , , , ,00 Arvonalentumisten palautukset , ,53 Myyntivoitot , , , ,60 Sijoitustoiminnan kulut Kulut kiinteistösijoituksista , ,70 Kulut muista sijoituksista , ,50 Korkokulut ja muut vieraan pääoman kulut , , , ,04 Sijoitusten arvonalentumiset ja poistot Arvonalentumiset , ,35 Sij.om. suunn.muk.poistot 0, ,74 0, ,35 Myyntitappiot , , , ,05 Sijoitustoiminnan hoitokulut , , , ,65 Sijoitustoiminnan nettotuotto tuloslaskelmassa , ,95 Sijoitustoiminnan nettotuoton jakautuminen: MYEL - toiminta , ,15 MATA -Ta - toiminta , ,96 MATA- Va- toiminta , , , ,95 9

10 TULOSLASKELMAN LIITTEET LIIKEKULUT Kokonaisliikekulut toiminnoittain (ei sisällä lomitusta ja työturvallisuutta) Liikemenot Suunn.mukaiset Yhteensä Yhteensä poistot Maksetut korvaukset , , , ,23 Korvaustoiminnon hoitokulut , , , ,09 Työkyvyn ylläpitotoiminnon hoitokulut ,03 0, , ,14 Liikekulut , , , ,45 Vakuutustoiminnon hoitokulut , , , ,62 Hallinnosta aiheutuvat kulut , , , ,83 Sijoitustoiminnan liikekulut , , , ,60 Kokonaisliikekulut , , , ,28 Tuloslaskelman hallinnon kulujen erittely Lakisääteiset maksut ETK:n kustannusosuus , ,08 TELK Työeläkeas. muutoksenh , ,52 Finanssivalvonnan valvontamaksu 9 445, , , ,79 Muut hallintokulut , ,83 Yhteensä , ,62 Tilintarkastajan palkkiot Tilintarkastus , ,08 Muut palvelut tai veroneuvonta 2 343,60 0, , ,08 Kokonaisliikekulujen jakautuminen MYEL- toiminta , ,43 MATA-Ta - toiminta , ,15 MATA-Va - toiminta , ,15 LUTU - toiminta , , , ,28 Henkilöstökulut (ei sisällä lomitusta ja työturvallisuutta) Palkat ja palkkiot , ,65 Eläkekulut , ,80 Muut henkilösivukulut , ,59 Muut henkilöstökulut , , , ,80 Johdon palkat ja palkkiot, eläkesitoumukset, rahalainat ja niiden ehdot sekä vakuudet ja vastuusitoumukset Palkkiot valtuuskunnan jäsenille ja varajäsenille , ,00 Palkkiot hallituksen jäsenille ja varajäsenille , ,00 Palkat ja palkkiot toimitusjohtajalle ja hänen sijaiselleen , ,22 Toimitusjohtajan eläkeiäksi on sovittu 63 vuotta. Lisäeläketurva on järjestetty Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö LähiTapiolassa. Luottamustoimessa oleville henkilöille on kustannettu TyEL-järjestelmän vähimmäisehtojen mukainen eläketurva. Johdolle ei ole annettu rahalainoja, vakuuksia eikä myönnetty muita vastuusitoumuksia. Henkilöstön keskimääräinen nettohenkilömäärä Konttorihenkilöstö Asiamiehet

11 TULOSLASKELMAN LIITTEET VASTUUVELAN MUUTOKSEN ERITTELY Muutos MYEL-peruseläketurvan vakuutusmaksuvastuu , , , ,61 APUR. MYEL-perusturvan vakuutusmaksuvastuu , , , ,67 MYEL-lisäeläketurvan vakuutusmaksuvastuu 8 489,97-359, , ,48 MYEL-lisäeläketurvan korvausvastuu , , , ,73 MATA -Ta:n korvausvastuu , , , ,82 MATA -Va:n korvausvastuu , , , , , , , ,17 MUUT TUOTOT Lomitustoiminnan tuotot Kuntien lomituksen käyttökustannusten korvaus , ,39 Kuntien lomituksen hallintokustannusten korvaus , ,48 Melan lomituksen hallintokustannusten korvaus , ,00 Turkistuottajien lomituksen hallintokust.korvaus , ,20 Turkistuottajien lomituksen käyttökust.korvaus , ,85 Poronhoitajien sijaisapukustannusten korvaus ,61 428, , ,89 MUUT KULUT Lomitustoiminnan kulut Kuntien lomituksen käyttökustannukset , ,39 Kuntien lomituksen paikallishallintokustannukset , ,48 Turkistuottajien lomituksen hallintokustannukset , ,20 Turkistuottajien lomituksen käyttökustannukset , ,85 Poronhoitajien sijaisapukustannukset ,61 428,97 Melan lomituksen hoitokulut Henkilöstökulut , ,61 Atk-kulut , ,95 Muut kulut , ,60 Poistot , , , , , ,01 Työturvallisuustoiminnan kulut Työturvallisuuden apurahat , ,00 Työturvallisuuden hoitokulut , , , ,60 11

12 TASEEN LIITTEET SIJOITUKSET Sijoitusten käypä arvo ja arvostusero Sijoitukset Jäljelläoleva Kirjanpitoarvo Käypä arvo hankintameno Kiinteistösijoitukset Kiinteistöosakkeet , , ,00 Muut sijoitukset Osakkeet ja osuudet , , ,35 Rahoitusmarkkinavälineet , , ,05 Muut lainasaamiset , , , , , ,40 Rahoitusmarkkinavälineiden jäljellä oleva hankintameno sisältää korkotuotoiksi tai niiden vähennykseksi jaksotettua nimellisarvon ja hankintahinnan erotusta 0, ,72 Arvostusero (käyvän arvon ja kirjanpitoarvon erotus) ,68 Sijoitukset Jäljelläoleva Kirjanpitoarvo Käypä arvo hankintameno Kiinteistösijoitukset Kiinteistöosakkeet , , ,51 Muut sijoitukset Osakkeet ja osuudet , , ,41 Rahoitusmarkkinavälineet 0,00 0,00 0,00 Muut lainasaamiset , , , , , ,92 Rahoitusmarkkinavälineiden jäljellä oleva hankintameno sisältää korkotuotoiksi tai niiden vähennykseksi jaksotettua nimellisarvon ja hankintahinnan erotusta 0, ,79 Arvostusero (käyvän arvon ja kirjanpitoarvon erotus) ,13 12

13 TASEEN LIITTEET Kiinteistösijoitukset Kiinteistösijoitusten muutokset Kiinteistöosakkeet Hankintameno ,16 Lisäykset ,21 Vähennykset ,00 Hankintameno ,37 Hankintameno ,37 Lisäykset ,71 Vähennykset ,98 Hankintameno , Omassa käytössä olevat kiinteistöosakkeet Jäljellä oleva hankintameno ,92 Kirjanpitoarvo ,92 Käypä arvo ,24 Sijoituskiinteistö- ja asunto-osakkeet Omistusosuus Kirjanpitoarvo Käypä arvo Kiinteistö Oy Espoon Finnbo 100,0 % , ,00 Kiinteistö Oy Kauniaisten Asematie ,0 % , ,00 Kiinteistö Oy Metsätapiola 51,02 % , ,00 Kiinteistö Oy Tietäjäntie ,0 % , ,00 Kiinteistö Oy Hopia-avain 100,0 % , ,00 Kiinteistö Oy Kurunhelmi (myyty) 0,0 % 0,00 0,00 Asunto Oy Kauniaisten Läntinen Koulupolku 2 100,0 % , ,00 Asunto Oy Otatornit 29,6 % , ,00 Asunto Oy Kittilän Kätkäläinen 23,0 % , ,00 Vierumäki Golf Garden Oy rak.nro , , , ,00 Muut kiinteistö- ja asunto-osakkeet Kiinteistö Oy Metsätapiolan Pysäköinti 51,02 % , ,00 Kiinteistö Oy Tapiolan Jalopuupysäköinti 51,02 % , ,00 As Oy Tapiolan Jalava 51,02 % , ,00 As Oy Tapiolan Pyökki 51,02 % , ,00 As Oy Tapiolan Saarni 51,02 % , ,00 As Oy Tapiolan Tammi 51,02 % , , , ,00 Kiinteistö- ja asunto-osakkeet yhteensä , ,00 Muut sijoitukset Osakkeet ja osuudet Kirjanpitoarvo Käypä arvo Pörssiyhtiöt , ,27 Muut kuin pörssiyhtiöt yhteensä , ,92 Sijoitusrahasto-osuudet yhteensä , ,16 Osakkeet ja osuudet yhteensä , ,35 Joukkovelkakirjalainat , ,05 Muut lainasaamiset Lainasaamiset vakuuden mukaan jaoteltuna Pankkitakaus , ,00 13

14 TASEEN LIITTEET AINEETTOMIEN JA AINEELLISTEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET Aineettomat Aineelliset Yhteensä hyödykkeet hyödykkeet Hankintameno , , ,60 Edellisenä vuonna loppuun poistetut ,51 0, ,51 Lisäykset 0, , ,40 Vähennykset 0, , ,27 Hankintameno , , ,22 Kertyneet poistot , , ,90 Edellisenä vuonna loppuun poistetut ,51 0, ,51 Vähennysten kertyneet poistot 0, , ,59 Tilikauden poistot , , ,12 Kertyneet poistot , , ,92 Kirjanpitoarvo , , ,30 Hankinnat/poistot toiminnoittain Kirjanpitoarvo Lisäys/Vähennys Poisto Kirjanpitoarvo netto Lomitus Atk-järjestelmä ,11 0, , ,06 Hallinto ,10 0, , , ,21 0, , ,51 Työturvallisuus ,35 0, , ,41 Muu toiminta , , , , , , , ,30 VASTUUT Sijoitussitoumukset Sijoitussitoumuksista jäljellä oleva maksamaton osuus Essedel Russia Opportunity Fund Ky ,93 MedTECH Rahasto Ky ,00 VNT Management Oy / Power Fund II Ky ,68 Selected Mezzanine Funds I Ky ,24 Selected Private Equity Ky ,11 Leasingvuokra- ja muut sopimusperusteiset vastuut Vuonna 2015 maksettavat ,74 Myöhemmin maksettavat ,46 Yhteensä ,20 Vuokravastuut Vuonna 2014 maksettavat ,00 Myöhemmin maksettavat ,00 Yhteensä ,00 14

15 TASEEN LIITTEET SAAMINEN VALTIOLTA JA KELALTA / VELKA VALTIOLLE JA KELALLE Saaminen (+) /Velka (-) SAAMINEN VALTIOLTA /VELKA VALTIOLLE MYEL , ,72 LUEL , ,60 LUTUL , ,85 MATA , ,87 PVRL , , , ,89 SAAMINEN KELALTA/VELKA KELALLE MATA , , , ,08 SIIRTOVELAT Valtionosuusennakko (MMM) 0, ,66 Muut siirtovelat , , , ,00 SAAMINEN/VELKA VASTUUNJAOSTA Siirtosaaminen (+) / Siirtovelka (-) YEL-eläkkeet , ,29 TyEL-, TEL-, LEL-, TaEL-, MEL-, KELAL-, VEL-, KUEL- ja KIEL- eläkkeet , ,32 Palkattomilta ajoilta karttuneet eläkkeet , , , ,59 OMISTUKSET MUISSA YRITYKSISSÄ Oma pääoma Tilikauden voitto/ osuus tappio eur Melan kokonaan omistamat: % Kiinteistö Oy Espoon Finnbo, Espoo , ,23 Kiinteistö Oy Kauniaisten Asematie 13, Kauniainen , ,70 Kiinteistö Oy Tietäjäntie 11, Espoo , ,09 Asunto Oy Kauniaisten Läntinen Koulupolku 2, Kauniainen , ,69 Kiinteistö Oy Hopia-avain, Helsinki , ,59 Melan osittain omistamat: Kiinteistö Oy Metsätapiola, Espoo 51, , ,31 Kiinteistö Oy Metsätapiolan Pysäköinti, Espoo 51, , ,93 Kiinteistö Oy Tapiolan Jalopuupysäköinti, Espoo 41, , ,93 Asunto Oy Tapiolan Jalava, Espoo 7, ,06-500,00 Asunto Oy Tapiolan Pyökki, Espoo 51, , ,45 Asunto Oy Tapiolan Saarni, Espoo 51, , ,78 Asunto Oy Tapiolan Tammi, Espoo 51, , ,14 Asunto Oy Otatornit, Espoo 29, ,32 x) -687,18 x) Asunto Oy Kittilän Kätkäläinen, Kittilä 23, ,81 x) ,68 x) x) Vuoden 2013 tilinpäätöslukuja 15

16 TUNNUSLUVUT 1/3 Melan taloudellista kehitystä ja vakuutustoimintaa kuvaavat tunnusluvut Luvut eivät sisällä lomitusta 2014 milj. e 208,4 706,0 12, ,1 26,9 11,5 % 20,1 947,6-22,6 2,4 % 1,2 % 203,9 264, ,0 hlöä Vakuutusmaksutulo Valtion osuus Kansaneläkelaitoksen osuus Maksetut eläkkeet ja korvaukset Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin tuotto sitoutuneelle pääomalle, % Sijoitustoiminnan tulos käyvin arvoin Liikevaihto Kokonaisliikekulut % liikevaihdosta MYEL-liikekulut % MYEL- työtulosummasta Vastuuvelka Eläkevarat MYEL-työtulosumma MYEL-vakuutettuja MATA-vakuutettuja Eläkkeen- ja korvauksensaajia milj.e 207,7 698,3 13,3-993,2 19,0 9,2 % 12,9 937,0-25,1 2,7 % 1,4 % 184,4 241, ,7 hlöä milj. e 191,5 682,2 11,2-964,7 22,6 12,7 % 17,1 900,6-23,8 2,6 % 1,2 % 162,8 209, ,4 hlöä milj. e 183,7 662,0 12,3-929,9-5,2-3,0 % -10,6 873,4-23,8 2,7 % 1,1 % 146,9 178, ,6 hlöä Tunnuslukujen laskentakaavat ja tunnuslukujen sisältö Vakuutusmaksutulo MYEL- ja MATA-vakuutusmaksutulot suoriteperusteisesti ennen luottotappion ja jälleenvakuuttajien osuuden vähentämistä. Valtion osuus Melan saamat valtionosuudet MYEL-järjestelmän ja luopumisjärjestelmien kustannuksista. Kansaneläkelaitoksen osuus Kansaneläkelaitoksen suorittama osuus tapaturmajärjestelmän kustannuksista. Maksetut eläkkeet ja korvaukset Eläkkeensaajille maksetut eläkkeet ja korvaukset ennen vastuunjakokorvauksen vähentämistä Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin Sijoitusten nettotuotto käyvin arvoin = raportointikauden lopun ja alun markkina-arvojen muutos - kassavirta kauden aikana. Tuotto sitoutuneelle pääomalle lasketaan TWR (time weighted return) -kaavaa käyttäen. Tuoton päivänoteeraus = (Muutos - Kassavirta) / (Edellisen päivän markkina-arvo)*100 Muutos = Nykyinen markkina-arvo - edellisen päivän markkina-arvo Kassavirta = ostot - myynnit - tuotot + kulut Tuotto pidemmälle aikavälille lasketaan ketjuttamalla: Tuotto = ((1+tuotto1) * (1+tuotto2) *...* (1+tuotton) - 1)*100 Sijoitustoiminnan tulos käyvin arvoin Sijoitustoiminnan tulos käyvin arvoin = sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin - vastuuvelan tuottovaatimus. Liikevaihto Liikevaihto = vakuutusmaksutulo ennen vakuutusmaksusaamisten luottotappioita ja jälleenvakuuttajien osuutta + valtion osuus + Kansaneläkelaitoksen osuus + sijoitustoiminnan tuotot tuloslaskelman mukaan. Kokonaisliikekulut Toimintokohtaiset liikekulut yhteensä (eivät sisällä lomitusta ja työturvallisuutta). Vastuuvelka Taseen vastuuvelka Eläkevarat Eläkevarat = Melan vastuuvelka per sijoitusten kirjanpitoarvon ja käyvän arvon erotus. MYEL - työtulosumma Vakuutuskannasta per laskettu MYEL-työtulosumma koko vuodelle milj. e 180,0 651,4 11,6-916,5 15,3 11,7 % 10,4 851,9-24,1 2,8 % 1,2 % 133,3 162, ,2 hlöä

17 Sijoitusjakauma käyvin arvoin Perusjakauma Riskijaukauma ⁸) milj. euroa % milj. euroa % milj. euroa % ¹⁰) % ¹⁰) % ¹⁰) % ¹⁰) % ¹⁰) Korkosijoitukset yhteensä 129,35 51,5 116,01 52,9 129,35 51,5 52,9 54,2 57,4 50,3 Lainasaamiset ¹) 0,04 0,0 0,06 0,0 0,04 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 Joukkovelkakirjalainat 74,46 29,6 68,13 31,1 74,46 29,6 31,1 34,7 34,8 36,9 Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset ¹) ²) 54,84 21,8 47,81 21,8 54,84 21,8 21,8 19,4 22,5 13,2 TUNNUSLUVUT 2/3 Osakesijoitukset yhteensä 66,09 26,3 56,33 25,7 66,09 26,3 25,7 27,0 24,5 30,7 Noteeratut osakkeet ³) 60,96 24,3 50,67 23,1 60,96 24,3 23,1 24,6 22,1 28,9 Pääomasijoitukset ⁴) 5,09 2,0 5,62 2,6 5,09 2,0 2,6 2,4 2,3 1,7 Noteeraamattomat osakkeet ⁵) 0,04 0,0 0,04 0,0 0,04 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kiinteistösijoitukset yhteensä 49,96 19,9 40,40 18,4 49,96 19,9 18,4 15,7 14,6 15,3 Suorat kiinteistösijoitukset 48,36 19,2 39,09 17,8 48,36 19,2 17,8 15,1 14,1 14,3 Kiinteistösijoitusrahastot ja yhteissijoitukset 1,60 0,6 1,31 0,6 1,60 0,6 0,6 0,6 0,5 1,0 Muut sijoitukset 5,97 2,4 6,50 3,0 5,97 2,4 3,0 3,1 3,5 3,7 Hedge-rahastosijoitukset ⁶) 4,63 1,8 4,57 2,1 4,63 1,8 2,1 2,3 2,6 2,8 Hyödykesijoitukset 0,87 0,3 1,42 0,6 0,87 0,3 0,6 0,7 0,7 0,6 Muut sijoitukset ⁷) 0,46 0,2 0,52 0,2 0,46 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 Sijoitukset yhteensä 251,37 100,0 219,24 100,0 251,37 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Johdannaisten vaikutus ⁹) 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sijoitukset käyvin arvoin yhteensä 251,37 100,0 219,24 100,0 251,37 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Jvk-salkun modifioitu duraatio 4,88 1) Sisältää kertyneet korot 2) Sisältää rahat ja pankkisaamiset sekä kauppahintasaamiset ja -velat 3) Sisältää myös sekarahastot, jos niitä ei voida kohdistaa muualle 4) Sisältää pääomarahastot ja mezzanine-rahastot sekä infratruktuurisijoitukset 5) Sisältää myös noteeraamattomat kiinteistösijoitusyhtiöt 6) Sisältää kaikentyyppiset hedge-rahasto-osuudet riippumatta rahaston strategiasta 7) Sisältää erät, joita ei voida kohdistaa muihin sijoituslajeihin 8) Riskijakauma voidaan esittää vertailukausilta sitä mukaan kun tietoa kertyy (ei taannehtivasti). Mikäli luvut esitetään vertailukausilta ja kaudet eivät ole täysin vertailukelpoisia tulee tästä antaa tieto. 9) Sisältää johdannaisten vaikutuksen riski- ja perusjakauman erotukseen. Johdannaisten vaikutus voi olla +/-. Eron korjauksen jälkeen riskijakauman loppusumma täsmää perusjakaumaan. 10) Suhteellinen osuus lasketaan käyttäen jakajana "Sijoitukset käyvin arvoin yhteensä" -rivin loppusummaa. 17

TILINPÄÄTÖS- JA TASEKIRJAN SISÄLTÖ

TILINPÄÄTÖS- JA TASEKIRJAN SISÄLTÖ KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA Y-tunnus 0117086-1 TILINPÄÄTÖS- JA TASEKIRJA 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS- JA TASEKIRJAN SISÄLTÖ Sivu Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2013 1-12 TILINPÄÄTÖS Eteran ja

Lisätiedot

POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ. Tasekirja 31.12.2009

POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ. Tasekirja 31.12.2009 POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ Tasekirja 31.12.2009 POHJANTÄHTI Keskinäinen Vakuutusyhtiö TOIMINTAKERTOMUS VUODESTA 2009 Tulos Hallinto Pohjantähti Keskinäisen Vakuutusyhtiön vakuutusliiketoiminta

Lisätiedot

TASEKIRJA. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö. Y-tunnus: 2446938-0 01.01.2013-31.12.2013. Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti.

TASEKIRJA. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö. Y-tunnus: 2446938-0 01.01.2013-31.12.2013. Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti. TASEKIRJA Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö Y-tunnus: 01.01.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö 2(26) Tilinpäätös tilikaudelta

Lisätiedot

Henki-Fenn. Henki-Fennia Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011. Henki-Fennia. Henki-Fennia. Fennia. Henki-Fennia

Henki-Fenn. Henki-Fennia Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011. Henki-Fennia. Henki-Fennia. Fennia. Henki-Fennia Fennia F ia Henki-Fennia Henki-Fennia Henki-Fennia Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011 i-fennia Henki-Fennia Henki-Fenn Fennia Sisältö Henki-Fennia Henki-Fennian toimintakertomus ja tilinpäätös 2011

Lisätiedot

VERITAS ELÄKEVAKUUTUS TILINPÄÄTÖS 2014

VERITAS ELÄKEVAKUUTUS TILINPÄÄTÖS 2014 VERITAS ELÄKEVAKUUTUS TILINPÄÄTÖS 2014 Sisällysluettelo 2 6 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2014 7 Tuloslaskelma 8 9 Tase 10 Rahoituslaskelma 11 12 Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet 13 15 Tuloslaskelman

Lisätiedot

1 KIRJANPITO, TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS...

1 KIRJANPITO, TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS... Sisällysluettelo 1 KIRJANPITO, TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS... 1 1 1.1 KIRJANPITOA, TILINPÄÄTÖSTÄ JA KONSERNITILINPÄÄTÖSTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET... 1 2 1.1.1 Rahoituslaskelma... 1 2 1.1.2 Tuloslaskelman

Lisätiedot

Vuosikertomus 2014. Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö

Vuosikertomus 2014. Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö Vuosikertomus 2014 Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ Keinusaarentie 2, PL 164, 13101 HÄMEENLINNA Puhelin 020 763 4000 Y-tunnus 0146905-4, kotipaikka Hämeenlinna

Lisätiedot

Toimintakertomus 2007 1. Keskon Eläkekassa. Toimintakertomus

Toimintakertomus 2007 1. Keskon Eläkekassa. Toimintakertomus Toimintakertomus 2007 1 Keskon Eläkekassa Toimintakertomus 2007 2 Keskon Eläkekassa Toimintakertomus 2007 3 Sisältö Toimintakertomus 2007 4 Tuloslaskelma 13 Tase 14 Tuloslaskelma osastoittain 15 Tase osastoittain

Lisätiedot

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera Tilinpäätös 2013

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera Tilinpäätös 2013 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera Tilinpäätös 2013 Tilinpäätös- ja tasekirjan sisältö Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2013... 1 10 Tilinpäätös Eteran ja konsernin tilinpäätöksen laatimisperiaatteet...

Lisätiedot

Fennia Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014

Fennia Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Fennia Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus Hallituksen toimintakertomus Tilinpäätös Tuloslaskelma Tase Emoyhtiön rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Konserniyhtiöt

Lisätiedot

Määräyksiä on velvoittavina noudatettava.

Määräyksiä on velvoittavina noudatettava. MÄÄRÄYS/OHJE 19.12.2006 Dnro 13/002/2006 Eläkekassoille Valtuutussäännökset: Vakuutuskassalaki (1164/1992) 96, 97 Laki eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja vastuuvelan kattamisesta (1114/2006)

Lisätiedot

TASEKIRJA. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö. Y-tunnus: 2446938-0 01.07.2011-31.12.2012. Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti.

TASEKIRJA. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö. Y-tunnus: 2446938-0 01.07.2011-31.12.2012. Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti. TASEKIRJA Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö Y-tunnus: 01.07.2011-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö 2(27) Tilinpäätös tilikaudelta

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2010

TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2010 Henkivakuutusosakeyhtiö Retro TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2010 Vuosi 2010 oli yhtiön 91. toimintavuosi. Henkivakuutusosakeyhtiö Retron liiketoiminta Henkivakuutusosakeyhtiö Retron perinteiseen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS- JA TASEKIRJAN SISÄLTÖ. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2011 1-12

TILINPÄÄTÖS- JA TASEKIRJAN SISÄLTÖ. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2011 1-12 KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA Y-tunnus 0117086-1 TILINPÄÄTÖS- JA TASEKIRJA 31.12.2011 TILINPÄÄTÖS- JA TASEKIRJAN SISÄLTÖ Sivu Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2011 1-12 TILINPÄÄTÖS Eteran ja

Lisätiedot

KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA Tilinpäätös ja tasekirja 31.12.2014

KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA Tilinpäätös ja tasekirja 31.12.2014 1 KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA Tilinpäätös ja tasekirja 31.12.2014 Keskinäinen Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Kotipaikka Y tunnus 0117086 1 Eläkevakuutusyhtiö Etera PL 20, 00241 Helsinki Palkkatilanportti

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010. Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö. palveleva vakuutusyhtiö. Vuosikertomus 2013. Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö

Vuosikertomus 2010. Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö. palveleva vakuutusyhtiö. Vuosikertomus 2013. Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö Vuosikertomus 2010 Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö palveleva vakuutusyhtiö Vuosikertomus 2013 Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ Keinusaarentie 2, PL 164,

Lisätiedot

2012 Toimintakertomus ja tilinpäätös

2012 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 Toimintakertomus ja tilinpäätös Fennia Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 3 Hallituksen toimintakertomus 4 Tilinpäätös 7 Tuloslaskelma 7 Tase 10 Emoyhtiön rahoituslaskelma 13 Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Lisätiedot

Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas. 2007 Tilinpäätös

Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas. 2007 Tilinpäätös Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas 2007 Tilinpäätös Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2007 Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Tuloslaskelman liitteet

Lisätiedot

Fennia. Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011. Fennia. Fennia. Fennia. FenniaF. Fennia

Fennia. Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011. Fennia. Fennia. Fennia. FenniaF. Fennia Fennia FenniaF Fennia ia Fennia Fennia Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011 Fennia Fennia Fennian toimintakertomus ja tilinpäätös 2011 Fennia Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 5 Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

0195893-1 Helsinki Mikonkatu 15 A 00100 Helsinki

0195893-1 Helsinki Mikonkatu 15 A 00100 Helsinki 0195893-1 Helsinki Mikonkatu 15 A 00100 Helsinki TASEKIRJA TILIKAUDELTA 1.1.2012 31.12.2012 LUETTELO TILINPÄÄTÖSASIAKIRJOISTA Toimintakertomus... 3 Rahoituslaskelma... 10 Tuloslaskelma 1.1 31.12.2012...

Lisätiedot

Vuosikertomus 2008. 2008 tilinpäätös. Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas

Vuosikertomus 2008. 2008 tilinpäätös. Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas 2008 tilinpäätös Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2008 Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Tuloslaskelman liitteet

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2007 VALION ELÄKEKASSA VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ

VUOSIKERTOMUS 2007 VALION ELÄKEKASSA VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VUOSIKERTOMUS 2007 VALION ELÄKEKASSA VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ SISÄLTÖ Sivut Vuosikokoukset Eläkekassa ja Vakuutusyhtiö lyhyesti 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 VALION ELÄKEKASSA 3 20 Toimintakertomus

Lisätiedot

FINANSSIVALVONNAN VAKUUTUSSEKTORIN VAKUUTUSYHTIÖLAIN SOVELTAMISTA KOSKEVAT TÄYDENTÄVÄT MÄÄRÄYKSET JA OHJEET

FINANSSIVALVONNAN VAKUUTUSSEKTORIN VAKUUTUSYHTIÖLAIN SOVELTAMISTA KOSKEVAT TÄYDENTÄVÄT MÄÄRÄYKSET JA OHJEET MÄÄRÄYS/OHJE 1 (1) 19.02.2009 Dnro 1/101/2009 Kotimaisille vakuutusyhtiöille, työeläkevakuutusyhtiöille, vakuutusyhdistyksille, vakuutusomistusyhteisöille, kolmannen maan vakuutusyhtiöiden sivuliikkeille

Lisätiedot

Vuosikertomus 2012 Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö

Vuosikertomus 2012 Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö Vuosikertomus 2010 Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö palveleva vakuutusyhtiö Vuosikertomus 2012 Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ Keinusaarentie 2, PL 164,

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2008 VALION ELÄKEKASSA VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ

VUOSIKERTOMUS 2008 VALION ELÄKEKASSA VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VUOSIKERTOMUS 2008 VALION ELÄKEKASSA VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ SISÄLTÖ Sivut Vuosikokoukset Eläkekassa ja Vakuutusyhtiö lyhyesti 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 VALION ELÄKEKASSA 3 20 Toimintakertomus

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2009 VALION ELÄKEKASSA I VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ

VUOSIKERTOMUS 2009 VALION ELÄKEKASSA I VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VUOSIKERTOMUS 2009 VALION ELÄKEKASSA I VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ SISÄLTÖ Sivut Vuosikokoukset Eläkekassa ja Vakuutusyhtiö lyhyesti 1 Avainlukuja 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 VALION ELÄKEKASSA 3

Lisätiedot

SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA

SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA TASEKIRJA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 2 Hallituksen toimintakertomus... 3 Toimintaympäristö ja liiketoiminnan kehitys vuonna 2012... 3 Liiketoiminnan tulos ja taloudellinen

Lisätiedot

APTEEKKIEN ELÄKEKASSA TOIMINTAKERTOMUS

APTEEKKIEN ELÄKEKASSA TOIMINTAKERTOMUS APTEEKKIEN ELÄKEKASSA 2008 TOIMINTAKERTOMUS SISÄLTÖ Hallituksen puheenjohtajan tervehdys 4 Toimintapiiri ja hallinto 6 Riskienhallinta ja toimintaympäristö 7 Tulevaisuuden näkymät 8 Eläkkeet ja eläkevastuut

Lisätiedot

T O I M I N T A - 2014KERTOMUS

T O I M I N T A - 2014KERTOMUS TOIMINTA- 2014 KERTOMUS 2 TOIMINTAKERTOMUS 2014 HENKILÖSTÖ Hannu Hokka, toimitusjohtaja (09) 6126 2711 Tommi Mäkelä, sijoituspäällikkö (09) 6126 2713 TALOUS Varpu Hyvönen, talouspäällikkö (09) 6126 2715

Lisätiedot

SAMPO PANKKI OYJ TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 31.12.2010

SAMPO PANKKI OYJ TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 31.12.2010 SAMPO PANKKI OYJ TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 31.12.2010 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sampo Pankki Oyj on suomalainen pankki,

Lisätiedot