Eläkeuudistus ja suomalaisten rahastosäästäjien mielipiteet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Eläkeuudistus ja suomalaisten rahastosäästäjien mielipiteet"

Transkriptio

1 Eläkeuudistus ja suomalaisten rahastosäästäjien mielipiteet Joonas Pekkanen Tutkija Mika Vaihekoski Rahoitusinstituutin johtaja 2002 LTT-Tutkimus Oy Pohjoinen Rautatiekatu 21 B Helsinki Puhelin (09) Telekopio (09) Kotisivu:

2 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO ELÄKEJÄRJESTELMISTÄ Eläkejärjestelmien kolmipilarimalli Terminologiaa Etuus- ja maksuperusteinen eläkejärjestelmä Jakojärjestelmä ja rahastoiva eläkejärjestelmä Julkinen ja yksityinen eläkejärjestelmä Muita eläkejärjestelmäkeskustelussa esiintyviä termejä Eläkejärjestelmien uudistus Eläkeuudistusten tutkimus Neljä eläkeuudistusvaihtoehtoa Eläkejärjestelmän vaikutukset kansantalouteen Jakojärjestelmän ja rahastoivan eläkejärjestelmän riskit Henkilökohtaiset sosiaalitilit SUOMEN NYKYINEN ELÄKEJÄRJESTELMÄ Kansaneläkejärjestelmän historia Työeläkejärjestelmän kehitys Puron työryhmä Pukkilan työryhmä Julkinen keskustelu Suomen eläkejärjestelmä kansainvälisessä vertailussa Nykyisen eläketurvan yhteenveto Suomen eläketurvan taso verrattuna muihin maihin Kritiikkiä Suomen työeläkejärjestelmää kohtaan Suomalaisten mielipiteet työeläketurvastaan TOTEUTETUT ELÄKEUUDISTUKSET MUUALLA MAAILMASSA Ruotsin eläkeuudistus Uudistuksen tausta Uuden eläkejärjestelmän rakenne Sijoituskohteiden valinta Järjestelmän erityispiirteitä Siirtyminen uuteen järjestelmään Uudistuksen vastaanotto Eläkeuudistuksia muualla läntisessä Euroopassa Saksan eläkeuudistus Iso-Britannian eläkeuudistus Itä- ja Keski-Euroopan maiden uudistukset Latinalaisen Amerikan eläkeuudistukset SUOMALAISTEN RAHASTOSÄÄSTÄJIEN MIELIPIDE Kyselyn toteutus Kyselyyn vastanneiden tausta

3 5.2.1 Demografinen analyysi Vastaajien asiantuntemus Nykyinen ja uusi eläkejärjestelmä Mielipiteet nykyisestä työeläkejärjestelmästä Yksilöllisen päätäntävallan kannatus Sijoituspäätösten tarkkuus Järjestelmän huonot ja hyvät puolet YHTEENVETO LÄHTEET LIITTEET

4 1 JOHDANTO Suomen nykyisessä järjestelmässä yksityisen puolen työeläkkeet on kustannettu perinteisesti palkansaajilta ja työnantajilta kerätyillä tel-maksuilla. Järjestelmän suurin ongelma on kuitenkin tulevaisuudessa se, ettei nykyistä eläketasoa (noin 60 prosenttia ansiotasosta) voida ylläpitää ilman kohtuuttoman suuria tel-maksuja työssäkäyville, koska eläkeläisten määrä kasvaa samalla kun palkansaajien määrä kutistuu. Tähän ns. eläkepommiin vaikuttaa suurten ikäluokkien siirtyminen eläkkeelle 2010 lähtien 1 sekä odotettavissa oleva jatkuva eliniän pidentyminen yhdistettynä syntyvyyden vähentymiseen. Suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa ja sosiaaliturvaa kohtaavat ongelmat eivät ole mitenkään ainutlaatuisia, sillä kaikki OECD-maat kamppailevat samojen pulmien kanssa. Suomea ongelmat koskevat kuitenkin erityisen voimakkaasti ja ensimmäisten joukossa, sillä ikärakenteen muutos on maailmanennätysluokkaa (Hautala ja Tuukkanen, 1999). Taulukko 1 kuvaa vanhuushuoltosuhteen arvioitua kehittymistä EU-maissa. Ongelman täsmällistä suuruutta on kuitenkin mahdotonta arvioida, sillä mm. nettosiirtolaisuus- ja syntyvyysoletukset vaikuttavat laskelmiin (Valkonen ja Lassila, 1998). Eläkejärjestelmien uudistamistarpeesta on jo pitkään käyty keskusteluita kansainvälisten järjestöjen piirissä. Keskustelua on käyty sekä läntisten teollisuusmaiden näkökulmasta (OECD) että globaalimmin kehittyvien maiden ja siirtymätalouksien näkökulmasta (Maailmanpankki). EU:ssa kysymys on ollut lähinnä näkemyseroista julkisen sektorin kattamattoman eläkevastuun merkityksestä rahaliiton laajentuessa. (Lundqvist, 1999) EU:n huoli jäsenmaiden eläkejärjestelmien kehityksestä on selvä. Komissio on pyytänyt jäsenmaita laatimaan kansallisen eläkestrategian syyskuun 2002 puoliväliin mennessä. Kansallisista strategioista laaditaan ilmeisesti yhteenveto ja niitä analysoidaan. Jo nyt on selvää, etteivät eläkeasiat ole enää täysin kansallisia kysymyksiä. Esimerkkinä tästä on EYtuomioistuimen julkisasiamiehen kanta, että myös ulkomaille maksetut vapaaehtoiset eläkevakuutusmaksut ovat verovähennyskelpoisia samoin ehdoin kuin Suomessa otettujen eläkevakuutusten maksut (HS ). 1 Keskimääräinen eläkkeellejäänti-ikä on 59 vuotta. Ellei tämä luku nouse, ensimmäinen suuri ikäluokka tulee tähän ikään vuoteen 2010 mennessä. 3

5 Taulukko 1. Vanhuushuoltosuhde EU-maissa (yli 64-vuotiaat/ vuotiaat), % Muutos Saksa 23,3 29,2 31,9 8,6 Ranska 24,3 25,5 32,6 8,3 Italia 26,5 31,0 35,5 9,0 Iso-Britannia 24,0 24,7 29,8 5,8 Espanja 24,4 36,5 29,8 5,4 Alankomaat 20,6 22,5 29,8 9,7 Belgia 25,4 26,9 32,6 7,2 Ruotsi 26,8 27,9 33,4 6,6 Suomi 21,9 24,7 35,0 13,1 Tanska 22,1 24,3 30,1 8,0 Itävalta 22,6 25,6 28,5 5,9 Irlanti 17,8 20,5 29,2 11,4 Kreikka 25,5 29,3 32,3 6,8 Portugali 22,5 24,3 27,3 4,8 Luxemburg 21,5 23,5 27,9 6,4 EU-15 24,1 27,1 31,7 7,6 Lähde: Eurostat (1997) Kesäkuussa 2001 Eurooppa-neuvosto asetti Göteborgissa kolme pitkän aikavälin tavoitetta jäsenmaiden eläkepolitiikalle: eläkkeiden riittävyys ja rahoituksen kestävyys sekä niiden uudistaminen vastaamaan talouden, yhteiskunnan ja yksilöiden muuttuvia tarpeita. Ruotsissa tilanteeseen on reagoitu ja siellä tehtiin vuonna 1998 laajamittainen eläkeuudistus, jonka tarkoitus on huomioida jatkuva eliniän ja vanhuushuoltosuhteen kasvu. Uusi järjestelmä antaa palkansaajalle mahdollisuuden sijoittaa itse osa lakisääteisistä eläkemaksuistaan tiettyihin rahastoihin. Uusi valtion laitos koordinoi keskitetysti työeläkemaksujen keräämistä ja sijoittamista. Vastaavaa järjestelmää on harkittu myös esimerkiksi USA:ssa (Financial Times 2002). Ruotsin järjestelmän tavoitteena on saada kansalaiset aktiivisemmin osallistumaan oman talouden hoitoon sekä toisaalta antaa heille mahdollisuuksia ja joustoa omien eläkkeidensä hoitoon, lisätä kilpailua ja järjestelmän läpinäkyvyyttä palkansaajien suuntaan. Tämän selvityksen tarkoituksena on herättää keskustelua myös Suomen eläkejärjestelmän kehittämisestä. Selvityksessä tarkastellaan mm. seuraavia kysymyksiä: Minkälainen on Suomen nykyinen työeläkejärjestelmää ja mitkä ovat sen haasteet ja heikkoudet? Minkälaisia uudistuksia on muualla maailmassa tehty ja mitä voimme oppia näistä uudistuksista? Kuinka 4

6 Ruotsin hiljattainen eläkeuudistus on toteutunut ja onko Suomella mahdollisuus samansuuntaisiin uudistuksiin? Mitä mieltä suomalaiset rahastosäästäjät ovat mahdollisuudesta vaikuttaa eläkevarojen sijoittamiseen? Kysymyksiä tarkastellaan suomalaisen ja kansainvälisen kirjallisuuden, tilastojen sekä julkisen keskustelun pohjalta. Selvitys alkaa luvussa 2 katsauksella erilaisiin eläkemalleihin sekä aiheeseen liittyvään tutkimukseen ja terminologiaan. Luvussa 3 kuvataan Suomen nykyistä työeläkejärjestelmää, sen kehitystä ja viime aikoina käytyä keskustelua järjestelmän uudistamiseksi. Luvussa 4 kuvaillaan jo toteutuneita eläkeuudistuksia Ruotsissa sekä muualla maailmassa. Tutkimuksen empiirisen osan, suomalaisten rahastosäästäjien eläkeuudistusta koskevien mielipiteiden kartoituksen, tulokset esitellään luvussa 5. Selvitys päättyy luvun 6 yhteenvetoon ja johtopäätelmiin. 5

7 2 ELÄKEJÄRJESTELMISTÄ 2.1 Eläkejärjestelmien kolmipilarimalli Eri eläkejärjestelmiä on varsin hankala verrata kansainvälisesti. Yleisesti kuitenkin eläketurvan kokonaisuutta kuvataan ns. kolmen pilarin mallilla. Taulukko 2 kuvaa pilarimallia eri näkökulmista. Taulukko 2. Eläkejärjestelmien kolmen pilarin malli Kuvaus Eläkejärjestelmän tavoite Eläkeoikeuden peruste I pilari II pilari III pilari Yhteiskunnan määräämä lakisääteinen eläketurva Vähimmäistoimeentulon turvaaminen Kansalaisuus Sosiaalinen tila Työmarkkinoilla sovittu eläketurva Saavutetun kulutustason säilyttäminen Työsuhde Vapaaehtoinen lisäeläke Eläketurvan yksilöllinen räätälöinti Yksityinen sopimus Eläkkeen määräytymisperuste Tasasuuruinen Tarveharkintainen Ansioihin suhteutettu Maksuperusteinen Suomen eläkejärjestelmä ei noudata samaa pilarijakoa, sillä sekä kansaneläke että työeläke ovat lakisääteisiä, eli ensimmäisen pilarin piirissä. Kansainvälisesti on yleistä, että toisen pilarin työsuhteeseen sidottu eläketurva on työmarkkinajärjestöjen vapaasti ja hajautetusti neuvottelema osa eläketurvaa. Suomessa vuonna 1999 maksetuista eläkkeistä 95,6 prosenttia oli lakisääteisiä. Toiseen pilariin kuuluvia työnantajakohtaisia eläkkeitä maksettiin vain 3,8 prosenttia ja kolmannen pilarin yksilöllisiä lisäeläkkeitä vain 0,6 prosenttia kaikista eläkkeistä (Hietaniemi, 2001). Suomen nykyistä eläkejärjestelmää kuvataan tarkemmin luvussa Terminologiaa Aluksi on syytä määritellä mitä erilaisilla eläkejärjestelmillä ja niihin liittyvillä peruskäsitteillä tarkoitetaan. Ensiksi kuvataan erilaisia eläkejärjestelmiä kolmella akselilla: etuusperusteinen maksuperusteinen, jakoperusteinen rahastoiva, ja julkinen yksityinen. Seuraavaksi selvitetään tärkeimpien tutkimuksessa esiintyvien termien merkitys. 6

8 2.2.1 Etuus- ja maksuperusteinen eläkejärjestelmä Eläkejärjestelmät voidaan perusluonteensa perusteella jakaa kahteen pääryhmään: etuusperusteisiin ja maksuperusteisiin järjestelmiin. Yksinkertaistettu tyyppiesimerkki etuusperusteisesta järjestelmästä (ns. defined benefit, DB) on tilanne, jossa eläkkeensaajalle maksetaan eläkkeenä jokaiselta työvuodelta tietty prosenttiosuus eläkepalkasta, esimerkiksi 60 prosenttia viimeisen vuoden palkasta 40 työvuoden jälkeen. Tyyppiesimerkki toisaalta maksuperusteisesta järjestelmästä (ns. defined contribution, DC) voisi puolestaan olla tilanne, jossa eläkkeensaajalle maksetaan eläkkeenä takaisin kumuloituneet eläkemaksut korkoineen. (Holzman ja Palacios, 2001) Käytössä oleviin etuus- ja maksuperusteisiin eläkejärjestelmiin yleisimmin yhdistettyjä piirteitä kuvataan alla taulukossa 3. On kuitenkin huomattava, että käytössä oleva järjestelmä ei käytännössä rajoita sitä millaisia piirteitä siihen voidaan kytkeä (Lundqvist, 1999). Taulukko 3. Etuus- ja maksuperusteisten eläkejärjestelmien piirteitä Piirre Etuusperusteinen Maksuperusteinen Karttuminen Vanhemmalla korkeampi Nuorella korkeampi Nosto ennen eläkeikää Ei yleensä Kertasuoritus Etuus eläkeiässä Annuiteetti Kertasuoritus tai annuiteetti Varhaiseläkesubventio Yleensä Ei yleensä Investointiriski Maksun maksaja kantaa Etuuden saaja kantaa Täysi rahastointi Harvoin Usein (ei välttämättä) Indeksiturva Yleensä Ei Vakuutetun sijoituspäätökset Ei Usein Lähde: Lundqvist (1999) Jakojärjestelmä ja rahastoiva eläkejärjestelmä Eläkejärjestelmät voidaan jakaa kahteen ryhmään myös rahoituksen perusteella. Jakojärjestelmässä (pay-as-you-go, unfunded) nykyiset palkansaajat maksavat nykyisten eläkeläisten eläkkeet. Rahastoiva järjestelmä (funded) puolestaan rahastoi eli sijoittaa eläkemaksut tulevien eläkkeiden maksua varten. Jako ei ole diskreetti, vaan usein jakojärjestelmän kautta maksettujen eläkkeiden lisäksi rahastoidaan osa eläkemaksuista. 7

9 Suomen eläkejärjestelmä rahastoi noin neljänneksen työeläkevakuutusmaksuista. Lakisääteisistä eläkejärjestelmistä yhä noin puolet toimii puhtaasti jakojärjestelmäperiaatteella, kolmannes on Suomen tapaan osittain rahastoivia ja loput täysin rahastoivia (ainakin toisen pilarin osalta) (Palacios ja Pallarès-Miralles, 2000) Julkinen ja yksityinen eläkejärjestelmä Rahasointi keskustelu on usein myös keskustelua siitä, pitäisikö eläkejärjestelmän olla julkinen vai yksityinen (Valkonen ja Lassila, 1998). Toisessa ääripäässä eläkejärjestelmä on täysin valtion hallinnassa, jolloin se vastaa eläkemaksujen keräämisestä, kirjanpidosta, eläkkeiden maksamisesta ja varojen hallinnasta. Toisessa ääripäässä järjestelmä on hajautettu siten, että asiakkaat kilpailuttavat rahoituslaitoksia näiden toimintojen suorittamisesta Muita eläkejärjestelmäkeskustelussa esiintyviä termejä Eläkepalkalla tarkoitetaan ansiota, josta eläke lasketaan. Vuoden 1996 alusta alkaen siirryttiin Suomessa liukuvasti järjestelmään, jossa eläkepalkka määräytyi jokaisen työsuhteen 10 viimeisen vuoden ansioitten perusteella. Ansioita korjataan laskuissa vuosittain tel-indeksillä, jotta eläkepalkka vastaisi paremmin ansiotasoa eläkkeelle jäädessä. Indeksi on ns. puoliväliindeksi eli kuluttajahintaindeksin ja ansiotasoindeksin keskiarvo. Vuonna 2002 työmarkkinaosapuolet (pl. Akava) allekirjoittivat sopimuksen, jossa eläkepalkan määräytyminen tapahtuu jatkossa (aluksi liukuvasti) koko työsuhteen ansioitten perusteella. Korvausasteella (replacement rate) tarkoitetaan eläke-etuuden suhdetta palkkaan. Tunnuslukua käytetään usein kuvaamaan, kuinka antelias eläkejärjestelmä on eläkeläisille (Palacios ja Pallerès-Miralles, 2000). Eläkemaksuprosentti eli työeläkemaksujen palkkasummasuhde (contribution rate) on työnantajan ja palkansaajan yhteenlaskettujen eläkemaksujen suhde palkkaan. Suomessa palkkasummasuhde on viime vuosina ollut noin 21 prosenttia. Aktuaarisuusaste kuvaa eläkejärjestelmän reiluutta tietyn ikäryhmän edustajan kannalta vertaamalla eläkemaksujen tuottoa vaihtoehtoisen sijoituksen tuottoon. Eläke-etuuksien 8

10 nykyarvoa verrataan eläkemaksujen nykyarvoon. Jos aktuaarisuusaste on yksi, eläkejärjestelmä tuottaa yksilölle saman verran kuin hän olisi saanut, jos olisi sijoittanut maksujen verran käyvällä korkotasolla, ja nostanut säästöjä eläkevuosinaan. (Lassila ja Valkonen, 1999a) Aktuaarisuusasteeseen vaikuttaa eläkkeen määräytymisen yksityiskohdat, kuten karttumisprosentit (kuinka paljon eläkettä kertyy jokaiselta työvuodelta), eläkemaksujen indeksointi (kuinka otetaan huomioon palkkojen/elinkustannusten nousu), eläkepalkan laskentaperusteet sekä se, kuinka eläkkeet on rahoitettu. Mitä lähempänä järjestelmä on maksuperusteista järjestelmää sitä reilumpi se on. Odotettu aktuaarisuusaste on Suomen nykyisessä järjestelmässä vuonna 1955 työelämään siirtyneille noin 1,4 ja vuonna 2000 siirtyneille reilu 0,8. Vuonna 2030 työelämään siirtyvälle aktuaarisuusaste on noin 0,5 0,7 mm. riippuen väestön kehityksestä (syntyvyys, kuolleisuus ja siirtolaisuus). (Valkonen, 2002) Sukupolvisopimuksella viitataan usein eläkejärjestelmien luonteeseen tulojen uudelleenjakajina sukupolvien välillä. Ihmisellä on maksajan rooli työntekovuosinaan ja saajan rooli eläkkeelle jäädessään. Eläkkeiden rahoituksella sukupolvisopimuksella tarkoitetaan usein juuri ajatusta, jonka mukaan seuraava sukupolvi maksaa edellisen eläkkeet. Sopimukseen liittyy usein takuita esimerkiksi siltä varalta, että työntekijät kieltäytyisivät maksamasta eläkeläisten eläkkeitä, sekä ns. vapaamatkustuksen varalta. Sekä riskiä että tuottoa jaetaan sukupolvien välillä ja oikeudenmukaisen eläkejärjestelmän piirteisiin kuluu eri sukupolvien tasavertainen kohtelu. Jakojärjestelmä ei sukupolvisopimuksen näkökulmasta voi olla tasavertainen jo sen takia, että alunperin eläkkeitä on maksettu niille, jotka eivät ole niistä itse mitään maksaneet. Suuret ikäluokat tarkoittavat huippusyntyvyyden vuosina syntyneitä ihmisiä, jotka ovat jäämässä eläkkeelle suurissa määrin vuodesta 2010 alkaen (Hautala ja Tuukkanen, 1999). 9

11 2.3 Eläkejärjestelmien uudistus Eläkeuudistusten tutkimus Eläkeuudistuksia pohditaan ympäri maailmaa ja aiheeseen liittyvä akateeminen tutkimus on erittäin vilkasta. Eläkeuudistuksia koskevissa tutkimuksissa korostuvat erilaisten järjestelmien vaikutukset kansantalouden säästämiseen ja vaikutukset työvoiman tarjontaan (Valkonen ja Lassila, 1998). Akateeminen tutkimus eläkejärjestelmistä on keskittynyt lähinnä analysoimaan nykyisien eläkejärjestelmien toimivuutta ja toisaalta mallintamaan tulevaa kehitystä uudistetuissa järjestelmissä. Lisäksi käydään tiukkaa kädenvääntöä erilaisin järjestelmiin siirtymisen odotetuista hyödyistä. Niin jakojärjestelmillä ja rahastoivilla järjestelmillä, etuusperusteisilla ja maksuperusteisilla järjestelmillä, kuin yksityisillä ja julkisilla järjestelmilläkin on omat kannattajansa perusteluineen. Uusiin eläkejärjestelmiin siirtymistä on tarkasteltu ns. sukupolvimalleilla. Eläkeuudistuksien vaikutuksia simuloimalla voidaan tarkastella pitkän ja lyhyen aikavälin hyvinvointivaikutuksia eri sukupolville. Numeerisen mallinnuksen ja laskentatehon kehittyessä yhä enemmän muuttujia on voitu sisällyttää malleihin. Kun erilaiset väestönkehitysvaihtoehdot, likviditeettirajoitukset sekä hyödykkeiden määrän lisääminen on huomioitu uusimmissa malleissa, on riskin ja epävarmuuden tuominen malleihin teknisessä vaativuudessaan luonteva kehityssuunta. (Valkonen ja Lassila, 1998) Numeerisen sukupolvimallin pioneerien Auerbackin ja Kotlikoffin (1987) kehittämä malli kuvasi jakojärjestelmän perustamista (tai jakojärjestelmään siirtymistä rahastoivasta järjestelmästä). Kuten voidaan odottaa järjestelmä hyödyttäisi nykyisiä keski-ikäisiä ja eläkeläisiä, jotka saisivat ilmaisen eläkkeen, kun taas nuoret ja tulevat sukupolvet häviäisivät. Sittemmin, erityisesti 1990-loppupuolella, on mallinnettu jakojärjestelmästä rahastoivaan siirtymistä erilaisilla oletuksilla. Valkonen ja Lassila (1998) antavat kattavan katsauksen simulointimallien kehitykseen. 10

12 2.3.2 Neljä eläkeuudistusvaihtoehtoa Disney (2000) on varsin selkeällä tavalla jakanut eläkejärjestelmien uudistamisvaihtoehdot neljään geneeriseen malliin, jotka on kuvattu seuraavassa. Parametrinen jakojärjestelmä Puhtaasti jakoperusteinen eläkejärjestelmä voidaan tasapainottaa, jos hyväksytään taloudelliset riippuvuussuhteet. Jakojärjestelmä voidaan kuvata yksinkertaisen kaavan avulla. Jos B = eläkkeensaajien määrä, L = työntekijöiden määrä, w = keskipalkka, p = keskimääräinen eläke ja c = eläkemaksuprosentti, voidaan tasapainotila esittää muodossa: c = (B/L) (p/w) Suhdeluku (B/L) on huoltosuhteen käänteisluku ja (p/w) on keskimääräinen korvausaste. Eläkemaksuprosentin (Suomessa tällä hetkellä 21 prosenttia) alentaminen vaatii siis joko p:n tai B:n laskemista tai w:n tai L:n nostamista tai mitä tahansa niiden yhdistelmää. Huoltosuhteen laskeminen vaatii joko B:n laskemista, esimerkiksi nostamalla eläkeikää, tai L:n nostamista, esimerkiksi nostamalla eläkeiän lisäksi varhais- ja työkyvyttömyyseläkkeiden kynnystä. Korvausasteen laskeminen voi käytännössä tarkoittaa etuuksien leikkaamista, suoraan tai säätämällä indeksikorotuksia, tai keskipalkkojen kasvattamista. Parametrisessa jakojärjestelmässä tiettyjen muuttujien, esimerkiksi korvausasteen, pitäminen vakiona vaatii muiden sopeutumista. Tämän kaltaisien jakojärjestelmien simulaatioissa on havaittu, että tärkeimmäksi muuttujaksi nousee eläkeikä. Eläkeiän korottaminen, jopa sen liittäminen odotettuun elinikään, onkin ollut uudistusten avaintavoitteena. Jakojärjestelmän aktuaarisuuden parantaminen Jakojärjestelmän aktuaarisuusastetta voidaan nostaa vahvistamalla etuuksien ja maksujen välistä yhteyttä ikäryhmittäin. Järjestelmä määrittelee odotettuun palkkasummaan perustuvan tuotto-odotuksen jokaisen ikäryhmän maksamille eläkemaksuille. Eläkkeen karttumisprosentti määräytyy siten, että tuotto-odotus keskimäärin toteutuu. Aktuaariseen reiluuteen vaikuttaa myös järjestelmän tulonsiirrolliset ominaisuudet, jolloin huomio kiinnittyy mm. eläkepalkan määräytymiseen (viimeisen työvuoden palkka vs. työuran keskipalkka). Mahdollisimman 11

13 aktuaarisesti reilu jakojärjestelmä on maksuperusteinen, eli siis ns. nimellisten eläketilien järjestelmä. Täysi siirtyminen rahastoivaan järjestelmään Vaihtoehtona jakojärjestelmän paikkailulle on korvata se, kokonaan tai osittain, rahastoivalla järjestelmällä. Rahastoivaan järjestelmään siirryttäessä on yleensä kyse myös yksityistämisestä, sillä valtion rahastoja on kovin hankala pitää erillään muusta valtiontaloudesta. Täysin rahastoivan järjestelmän etuja Disneyn (2000) mukaan ovat jakojärjestelmää korkeampi tuotto-odotus sekä läpinäkyvyys siinä mielessä, että etuudet riippuvat selkeästi maksuista ja sijoitusten tuotoista jonkin julkishallinnollisen päätöksen sijasta 2. Jakojärjestelmän keräämät eläkemaksut ovat aina osittain veroluonteisia vääristäen työn tarjontaa sekä säästämiskäyttäytymistä rahastoivaan järjestelmään verrattuna. Siirryttäessä suoraan täysin rahastoivaan järjestelmään ei jakojärjestelmään enää suoriteta eläkemaksuja, vaan kaikki uudet maksut suoritetaan henkilökohtaisille eläketileille. Siirtymiseen liittyvä ongelma on kuitenkin se, että nykyisille eläkkeensaajille pitää maksaa heidän nykyiset ja tulevat eläkkeensä ja yhä työssä oleville pitää korvata siihen mennessä kertyneet eläkeoikeutensa. Koko vanhan jakojärjestelmän implisiittinen eläkevastuu muuttuu eksplisiittiseksi julkiseksi velaksi. Aiheutuva velka voidaan kattaa joko hyväksymällä korkeammat korkokulut, korottamalla tulo- tai kulutusverotusta, leikkaamalla valtion kulutusta tai myymällä omaisuutta. Täysin rahastoivia, eläketileihin perustuvia, järjestelmiä on kritisoitu siitä, että ne poistavat mahdollisuuden tulojen siirtämiseen eläkejärjestelmän avulla. Valtion tuleekin taata tietty minimieläkkeen taso, joka kustannetaan yhteisin verovaroin. Toinen yleinen väite on, että järjestelmä altistaa ihmiset sijoitusriskille. Disneyn (2000) mielestä eläketilit lähinnä korvaavat potentiaalisen poliittisen riskin potentiaalisella sijoitusriskillä. Disney kuitenkin huomauttaa, että sillä ovatko osakemarkkinat riskillisiä, ei itsessään ole merkitystä. Ennemminkin eläkesäästäjä voi hajauttaa sijoitusriskiä useammalle varainhoitajalle ja haluamiinsa omaisuuslajeihin. Todellista sijoitusriskiä liittyy markkinoiden heilahteluun henkilön jäädessä eläkkeelle, kun eläkkeen annuiteetti määräytyy eläketilin saldon perusteella. 12

14 Osittainen siirtyminen rahastoivaan järjestelmään Vaihtoehtona koko järjestelmän muuttamiselle rahastoivaksi kerralla on säilyttää jakojärjestelmä uuden rinnalla. Käytännössä siirtyminen uuteen järjestelmään olisi joko vapaaehtoista tai koskisi vain tiettyjä ikäluokkia. Englannissa valinta SERPS jakojärjestelmän ja uuden Personal Pension rahastoivan järjestelmän välillä on ollut vapaaehtoista. Monissa muissa uudistuksissa siirtyminen on koskenut vain tiettyä ikäluokkaa. Ruotsin uudistuksessa osittain rahastoivaan järjestelmään siirtyivät kaikki vuoden 1953 jälkeen syntyneet ja sitä vanhempien ikäryhmien eläke muodostuu yhdistelmänä uutta ja vanhaa järjestelmää (ks. kuvaaja 2). Oleellista siirtymisessä uuteen järjestelmään osittaisesti on kustannusten laajempi hajauttaminen. Esimerkiksi, jos vain nuorempi työväestö liittyisi uuteen järjestelmään, ehtisivät he tienata eläkeikään mennessä kohtuullisen eläkkeen eläketilin kasvaessa korkoa korolle. Samalla palkan kehittyessä aiempaan järjestelmään maksettujen eläkemaksujen merkitys laskisi. Toisaalta Disney (2000) huomauttaa myös, että vapaaehtoiset valinnat saattavat aiheuttaa sekaannusta ja johtaa joissain tilanteissa haitalliseen valintaan. Siirtymisessä rahastoivaan järjestelmään on monia mahdollisuuksia. Mexicossa osallistuminen uuteen järjestelmään on pakollista, mutta jo työelämässä oleville ihmisille taataan vähintään vanhan järjestelmän mukainen eläke. Kolumbiassa ja Englannissa ihmiset voivat siirtyä takaisin vanhan järjestelmän piiriin koska tahansa, kun taas Argentiinassa, Puolassa ja Unkarissa katumusaika on rajattu ja mielen voi muuttaa vain kerran. (Whitehouse ja Palacios, 1998) Siirtyminen osittain rahastoivaan järjestelmään ei kuitenkaan poista tarvetta tehdä jakojärjestelmään jäävästä osasta aktuaarisesti reilu. Uudistusten yhteydessä tuleekin usein tarkastella molempia järjestelmiä yhdessä Eläkejärjestelmän vaikutukset kansantalouteen 2 Suomessa Sosiaali- ja terveysministeriö määrää työeläkerahastojen tuottovaatimuksen eli laskuperustekoron. 13

15 Eläketiliuudistusten odotettua vaikutusta säästämiseen on pyritty selvittämään aiemmin tehtyjen uudistusten kokemusten perusteella. Lundqvistin (1999) kuvaa vaikutusten arvioinnin vaikeutta seuraavalla tavalla: - Mikäli siirtymisen rahoittamiseksi kerätyt verot pienentävät samalla mitalla kotitalouksien kulutusta, säästäminen kasvaa täysimääräisesti. Kotitaloudet voivat kuitenkin tasata kulutustaan elinkaarellaan ja supistaa muuta säästämistään. - Mikäli kotitaloudet yleensä säästävät puskuroidakseen lyhyen aikavälin tulovaihteluita, pakollinen pitkäaikaissäästäminen ei alenna tätä tarvetta, joten säästäminen kasvaa. Kulutuksen vähentyminen pienentää hyvinvointia ja voi johtaa liialliseen säästämiseen. - Yksilöllinen varautuminen eläketileihin liittyvään riskiin saattaa lisätä säästämistä kulutuksen ja hyvinvoinnin kustannuksella. - Eläketilit voivat auttaa ihmisiä ymmärtämään pitkäaikaisen säästämisen merkityksen, mikä lisää omalta osaltaan säästämistä. Suurin osa julkisista eläkejärjestelmistä on yhä jakojärjestelmiä, jotka eivät rahastoi eläkemaksuja tuleville polville (Disney, 2000). Eläkkeet rahoitetaan joko palkasta perittävillä maksuilla tai verovaroista. Verovaroin rahoitettavissa järjestelmissä, joissa maksuja ei ole korvamerkitty eläkevakuutusmaksuiksi, annetaan painoarvoa tulonsiirroille aktuaarisuuden kärsiessä. Disneyn mukaan ongelmia voi syntyä, kun useissa maissa julkisen sektorin työntekijöiden rahastoimattomia eläkevastuita ei ole huomioitu kansantalouden kirjanpidossa. Yksi rahastoivan järjestelmän mahdollisista ongelmista on globaali. Yhtenevä ikärakenne rikkaissa teollisuusmaissa johtaa samanaikaiseen tarpeeseen realisoida sijoituksia suurten ikäluokkien jäädessä eläkkeelle. Vaikutus globaaleihin varallisuusarvoihin riippuu siitä, kuinka maat järjestelevät eläkeasiansa ja kuinka kansainvälisesti rahastot on hajautettu. (Lundqvist, 1999 ja Disney, 2000) Jakojärjestelmän ja rahastoivan eläkejärjestelmän riskit Kaikissa pitkäaikaisissa sopimuksissa, kuten eläkesopimuksessa, on omat riskinsä. Maksuperusteisessa rahastoivassa järjestelmässä riskit kantaa vakuutettu suoraan. Mitä pienemmät tuotot sijoituksilla on sitä pienempi on eläke-etuus. Maksuperusteisen eläketilimallin riski toteutuu kuitenkin kumpaankin suuntaan: tuotot voivat olla odotuksia suuremmat tai pienemmät (Lundqvist, 1999). Yksittäinen eläkkeensaaja saa kantamansa riskin korvauksena mahdollisuuden parempaan tuottoon. Toisaalta, vaikka markkinat kokonaisuutena tuottaisivat hyvinkin, joidenkin eläkesäästäjien sijoitukset epäonnistuvat. 14

16 Maksuperusteisessa järjestelmässä riskit ovat suoremmin kytköksissä markkinoihin, hintojen vaihteluihin, odottamattomaan inflaatioon, työttömyyteen jne. Täytyy kuitenkin huomioida, että tässäkin tapauksissa yksittäisten eläkkeensaajien nettotulon riski on oletettua pienempi, koska valtio osallistuu riskinkantoon verotuksen ja tarveharkintaisen sosiaaliturvajärjestelmän kautta. Etuusperusteisen järjestelmän riskit puolestaan liittyvät palkkasumman kehitykseen, työvoiman kasvuun ja kuolleisuuteen, joita on hankala ennustaa (Cutler, 1999). Aaron (1999) puolestaan näkee etuusperusteisen järjestelmän riskit lähinnä poliittiisia. Kun järjestelmä ei ole taloudellisesti tasapainoinen, lainsäätäjät voivat toimia kahdella tavalla. Vastuullinen lainsäätäjä nostaa ja laskee etuuksia ja veroja siten, että yli- tai alijäämät jakautuvat tasaisesti ja hallitusti työntekijöille ja nykyisille sekä tuleville eläkkeensaajille. Vastuuton lainsäätäjä lykkää muutoksia ja tekee tulevat korjaukset vielä vaikeammaksi. Monet akateemikot (mm. Shoven, 1999 ja Cutler, 1999) ovatkin päätyneet ehdottamaan etuusperusteisen (julkishallinnollisen) ja maksuperusteisen (yksityisen) järjestelmän yhdistelmää, jossa osa eläkkeestä määräytyy kiinteänä osuutena eläkepalkasta tai tasaeläkkeenä ja osa perustuu henkilökohtaisen eläketilin saldoon eläkkeelle jäädessä, eli sijoitusten tuottoon. Shoven perustelee kaksiosaista järjestelmäänsä sillä, että se hajauttaa kumpaankin yksittäiseen järjestelmään liittyvät riskit kaikki munat eivät ole yhdessä korissa. Shoven (1999) esittää, että kaksiosainen järjestelmä lisää kansantalouden säästöastetta ja parantaa eläke-etuuksia Henkilökohtaiset sosiaalitilit Henkilökohtaiset sosiaalitilit ovat verotukselle vaihtoehtoinen tai täydentävä tapa järjestää sosiaaliturvan rahoitus (Lassila ja Valkonen, 1999b). Yleinen suuntaus eläkeuudistuksissa on siirtyä etuusperusteisesta jakojärjestelmästä kohti rahastoivaa maksuperusteista järjestelmää, jossa eläkemaksut talletettaisiin henkilökohtaisille eläketileille. Esimerkiksi Ruotsin eläkeuudistus perustuu henkilökohtaisiin eläketileihin. Seuraavassa kuvaillaan henkilökohtaisien eläketilien ja erikoistapauksena nimellisten eläketilien ominaisuuksia sekä lopuksi muita henkilökohtaisten tilien sovellusmahdollisuuksia sosiaaliturvan tarjoamisessa. 15

17 Henkilökohtaiset eläketilit Eläketilijärjestelmässä aktuaarisuusaste on yksi. Kaikki työntekijän ja työnantajan maksamat eläkemaksut kirjataan eläketilille, jonka saldo eläkkeelle jäädessä muodostaa eläkkeen. Saldo jokaisen vuoden lopussa on edellisen vuoden lopun saldo korotettuna indeksillä plus kyseisen vuoden eläkemaksut. Yksinkertaisimmillaan eläke-etuuden arvo on annuiteetti, joka vastaa eläketilin saldoa vapaavalintaisella eläkkeellesiirtymishetkellä jaettuna odotetulla eliniällä (Palmer, 2000): Annuiteetti = Pääoma / Eliniän odotus Tällöin järjestelmä ei mene epätasapainoon eliniän odotuksen kasvaessa esimerkiksi terveydenhuollon ja lääketieteen kehittyessä. Nimelliset eläketilit Niin sanottua nimellistä eläketilijärjestelmää (notional defined contribution) järjestelmää on pohdittu talouskirjallisuudessa 1960-luvulta lähtien, mutta Ruotsin uudistus (katso luku 4.1) oli ensimmäinen kerta kun sitä sovellettiin käytäntöön. Nyttemmin Italia, Latvia, Puola ja monet muut maat ovat toteuttaneet eläkeuudistuksen samoilla periaatteilla. (Palmer, 2002) Nimellisen eläketilin oleellinen ero tavalliseen eläketiliin on se, että kyseessä ei ole rahastoiva vaan jakojärjestelmä. Nimelliselle tilille kirjatut maksut kasvattavat tilin saldoa, mutta tosiasiallisesti kerätyt varat käytetään sen hetken eläkkeensaajien eläkkeisiin. Muut henkilökohtaiset sosiaalitilit Henkilökohtaisten tilien käytöstä on puhuttu myös muun sosiaaliturvan osalta. Fölster (1999) kuvaa henkilökohtaista koulutustiliä, työttömyystiliä, perhetiliä ja terveystiliä esimerkkeinä säästötilipohjaisista sosiaalivakuutuksista. Esimerkiksi Ruotsissa ja Britanniassa on keskusteltu veroetujen tarjoamisesta koulutustileille. Vaikka yhä useampi työntekijä tarvitsee lisäkoulutusta työuransa eri vaiheissa, on työnantajien halukkuus rahoittaa koulutusta alle sosiaalisesti optimaalisen tason, koska pelätään koulutetun työntekijän vaihtavan työpaikkaa. 16

18 Useimmilla ihmisillä ei ole mahdollisuutta itse rahoittaa opintojaan ja opiskeluajan elinkustannuksia eikä koulutusta kannata rahoittaa julkisella tuella, koska kokemuksen mukaan sinne hakeutuvat henkilöt etsivät taukoa työelämään ennemmin kuin investointia työelämään. Perusidea on se, että sekä työntekijä että työnantaja suorittavat verovapaita maksuja henkilön säästötilille. Tilin säästöjä voidaan käyttää koulutukseen ja tulotukeen opiskelun aikana. Koulutusmenot ovat verovapaita mutta tulotuki verotetaan normaalina tulona. Vaihtaessaan työpaikkaa henkilön mukana siirtyy hänen itsensä tallettamat maksut. Eläkkeelle jäännin yhteydessä tilisaldo voidaan maksaa ulos tai lisätä eläkesäästöihin. Tili auttaa erityisesti matala- ja keskipalkkaisia työntekijöitä, jotka saavat työnantajiltaan vähiten koulutusta ja omaavat pienimmät mahdollisuudet omarahoitukseen. 17

19 3 SUOMEN NYKYINEN ELÄKEJÄRJESTELMÄ 3.1 Kansaneläkejärjestelmän historia Suomen eläkevakuutusjärjestelmä juontaa juurensa vuoden 1937 kansaneläkelakiin. Kuten muissakin Pohjoismaissa, eläkevakuutus perustui alusta alkaen kansalaisuuteen sekä vakuutusperiaatteeseen ja eläkkeet olivat tulosidonnaisia. Muualla Euroopassa vanhuus- ja työkyvyttömyysvakuutus koski tyypillisesti vain määrättyä väestönosaa, kuten vähävaraisia tai työntekijöitä. (Niemelä, 1994) Vanhuuseläkkeeseen oli Suomessa aluksi oikeutettu jokainen 65-vuotias, jolta oli peritty pakolliset maksut vähintään kymmenen vuoden ajan. Eläkettä maksettiin vakuutetun henkilökohtaiselle eläketilille kertyneestä pääomasta. Kyseessä oli siis täysin rahastoiva maksuperusteinen järjestelmä, joka käytti henkilökohtaisia sosiaalitilejä. Lisäksi harkinnanvaraista lisäeläkettä maksettiin vähävaraisille valtion ja kuntien varoista. Kansaneläkejärjestelmää hoitamaan perustettu Kansaneläkelaitos sai rahastoihin pesämunaksi 840 miljoonaa markkaa, jota kartutettiin sijoitustuotoilla ja vakuutetuilta perittävillä maksuilla. Kovin hyvätasoista eläketurvaa järjestelmä ei kuitenkaan pystynyt tarjoamaan johtuen vakuutusmaksujen suhteellisen alhaisesta tasosta (2 % palkasta) sekä laajasta kattavuudesta (koko kansa). Järjestelmä oli myös suunniteltu siten, että se olisi tasapainoinen vasta vuonna 2020, kun rahastoissa olisi noin 14 miljardia markkaa. (Niemelä, 1994) Rahastoivaa maksuperusteista järjestelmää alettiin kritisoida 1950-luvulla. Vuoden 1937 kansaneläkelain toteuttaminen sattui erinomaisen huonoon aikaan. Sodan ajan korkea inflaatio söi rahastoitujen pääomien arvoa ja vakuutetut menettivät reaalisesti puolet pakkosäästämistään varoista. Henkilökohtaisista tileistä oli alunperin toivottu yksilöllisen säästämisharrastuksen ylläpitäjää. Rahastoivan järjestelmän valinnut valtio joutui kuitenkin maksamaan 2/3 eläke-etuuksista jakojärjestelmään kuuluvina lisäeläkkeinä budjetistaan rahastojen arvon romahdettua inflaation takia. Vuoden 1956 kansaneläkelain myötä Suomessa siirryttiin nykyiseen jakojärjestelmän soveltamiseen ja etuusperusteisiin eläkkeisiin pitkälti Ruotsin vuoden 1946 kansaneläkelain mallin mukaisesti. (Niemelä, 1994) 18

20 Uudessa järjestelmässä eläke ei ollut enää riippuvainen maksetuista eläkemaksuista vaan kaikille maksettiin samansuuruinen peruseläke sekä tarveharkintainen tukieläke. Jakojärjestelmässä kertyvät vakuutusmaksut jaettiin vuosittain vanhuksille ja työkyvyttömille. Mikäli vakuutusmaksut ja aiemmasta järjestelmästä periytyneen rahaston tuotto ei kattanut eläkkeiden suorittamista, maksoi valtio puuttuvan osan. 3.2 Työeläkejärjestelmän kehitys Työntekijöiden elintason kohotessa kasvoi kysyntä vähimmäistoimeentuloa paremmasta, kulutustasoa vastaavasta eläketurvasta. Ruotsin 1960 voimaan astunut työeläkejärjestelmä tarjosi ansiosidonnaisen eläketurvan kaikille työntekijöille ja yrittäjille. Samana vuonna saavutti hallituksen asettama työeläkekomitea yhteisen kannan Suomen työeläkejärjestelmän pohjaksi. Työmarkkinajärjestöt päätyivät malliin, jossa järjestelmä olisi pakollinen ja sen hallinta hajautettu olemassa oleville vakuutusyhtiöille, eläkekassoille ja säätiöille. Työnantaja vastasi täysin eläkevakuutusmaksuista uudessa järjestelmässä, kun työntekijäpuoli ei suostunut työeläkkeiden rahoitukseen osallistumiseen. Myös tästä syystä pidettiin luonnollisena vaihtoehtona, että varat tulivat talouselämän hallintaan keskitetyn valtiovallan sijasta. Työnantajille tuli muiden maiden järjestelmistä poikkeava mahdollisuus takaisinlainata kaksi kolmasosaa vakuutusmaksuista tel-laskuperustekorolla. Järjestelmän koettiin vastaavan Suomen suurimpaan tuotantoelämän ongelmaan, pääoman puutteeseen. (Niemelä, 1994) Työntekijöiden eläkelaki, TEL, hyväksyttiin ja sitä on täydennetty lukuisia kertoja. Alunperin laki kattoi vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkkeen. Uusia eläkelajeja on lisätty järjestelmään vuosien saatossa: perhe-eläke vuonna 1966, työttömyyseläke vuonna 1971, osatyökyvyttömyyseläke vuonna 1972, yksilöllinen varhaiseläke ja varhennettu vanhuuseläke vuonna 1986 ja osa-aikaeläke vuonna Työntekijöiden tel-maksut otettiin käyttöön vuonna Eläkkeiden karttumaprosentti on myös vaihdellut. Alkuperäinen yhden prosentin karttuma nostettiin vuonna 1975 takautuvasti 1,5 prosenttiin ja vuonna 1994 yli 60- vuotiaden karttuma nostettiin 2,5 prosenttiin. Ns. suuren työeläkeuudistuksen yhteydessä, vuoden 1995 alusta, karttumia alennettiin 1,2 prosenttiin vuotiaille ja 0,8 prosenttiin vuotiaille. Vuoden 2005 alusta astuvat voimaan työmarkkinaosapuolten ns. 19

Työeläkejärjestelmän sopeuttaminen pysyvään kasvun hidastumiseen

Työeläkejärjestelmän sopeuttaminen pysyvään kasvun hidastumiseen Työeläkejärjestelmän sopeuttaminen pysyvään kasvun hidastumiseen I ETLA Raportit ETLA Reports 17.6.2013 No 13 Työeläkejärjestelmän sopeuttaminen pysyvään kasvun hidastumiseen Tarmo Valkonen * Jukka Lassila

Lisätiedot

Suomen eläkejärjestelmän sopeutuminen eliniän pitenemiseen. Eläkekysymysten asiantuntijatyöryhmän raportti

Suomen eläkejärjestelmän sopeutuminen eliniän pitenemiseen. Eläkekysymysten asiantuntijatyöryhmän raportti Suomen eläkejärjestelmän sopeutuminen eliniän pitenemiseen Eläkekysymysten asiantuntijatyöryhmän raportti Suomen eläkejärjestelmän sopeutuminen eliniän pitenemiseen Eläkekysymysten asiantuntijatyöryhmän

Lisätiedot

KENEN ELÄKE ETUUDET SUOJATAAN JA MIKSI?

KENEN ELÄKE ETUUDET SUOJATAAN JA MIKSI? KENEN ELÄKE ETUUDET SUOJATAAN JA MIKSI? TUTKIMUS TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAKIA KOSKEVISTA SUOJASÄÄNNÖKSISTÄ VUOSINA 1961 2006 Pirjo Moilanen Topsos Sosiaalivakuutuksen ammatillinen lisensiaattitutkimus Sosiaalitieteiden

Lisätiedot

TYÖELÄKKEIDEN RAHOITTAMINEN

TYÖELÄKKEIDEN RAHOITTAMINEN 1/19 TYÖELÄKKEIDEN RAHOITTAMINEN TEL-ELÄKETURVA Työnantajan on järjestettävä työntekijöilleen ja heidän edunsaajilleen työntekijäin eläkelain (jäljempänä TEL) mukainen vähimmäiseläketurva. Pakollista vähimmäiseläketurvaa

Lisätiedot

Yrittäjien lakisääteinen sosiaaliturva Euroopassa

Yrittäjien lakisääteinen sosiaaliturva Euroopassa Juha Knuuti ja Mika Vidlund Yrittäjien lakisääteinen sosiaaliturva Euroopassa Eläketurvakeskuksen katsauksia 2006:1 Juha Knuuti ja Mika Vidlund Yrittäjien lakisääteinen sosiaaliturva Euroopassa Eläketurvakeskuksen

Lisätiedot

RAPORTTEJA. Sanna Tenhunen ja Risto Vaittinen. Eläkejärjestelmän automaattiset vakautusmekanismit

RAPORTTEJA. Sanna Tenhunen ja Risto Vaittinen. Eläkejärjestelmän automaattiset vakautusmekanismit R RAPORTTEJA Sanna Tenhunen ja Risto Vaittinen Eläkejärjestelmän automaattiset vakautusmekanismit teoriaa ja kokemuksia jarruista ja elinaikakertoimista Eläketur vakeskuksen rapor tteja 2010:7 RAPORTTEJA

Lisätiedot

Työurat pidemmäksi selvityksiä työuraryhmälle

Työurat pidemmäksi selvityksiä työuraryhmälle Hannu Uusitalo (toim.) Työurat pidemmäksi selvityksiä työuraryhmälle Eläketurvakeskuksen selvityksiä 2011:1 Hannu Uusitalo (toim.) Työurat pidemmäksi selvityksiä työuraryhmälle Eläketurvakeskuksen selvityksiä

Lisätiedot

ASUNTOSIJOITTAMISEN KILPAILUKYKYISYYS ELÄKESÄÄSTÄMISMUOTONA

ASUNTOSIJOITTAMISEN KILPAILUKYKYISYYS ELÄKESÄÄSTÄMISMUOTONA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Talouden ja yritysjuridiikan laitos Rahoitus ASUNTOSIJOITTAMISEN KILPAILUKYKYISYYS ELÄKESÄÄSTÄMISMUOTONA Työn ohjaaja/tarkastaja: Professori

Lisätiedot

KÄSIKIRJOJA. Jaakko Tuomikoski, Janne Sorainen ja Satu Kilponen. Lakisääteisen työeläkevakuutuksen vakuutustekniikkaa

KÄSIKIRJOJA. Jaakko Tuomikoski, Janne Sorainen ja Satu Kilponen. Lakisääteisen työeläkevakuutuksen vakuutustekniikkaa KK KÄSIKIRJOJA Jaakko Tuomikoski, Janne Sorainen ja Satu Kilponen Lakisääteisen työeläkevakuutuksen vakuutustekniikkaa Eläketurvakeskuksen käsikirjoja 2007:4 KÄSIKIRJOJA Jaakko Tuomikoski, Janne Sorainen

Lisätiedot

Working Paper Vapaaehtoinen eläkesäästäminen tulevaisuudessa. ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA), No.

Working Paper Vapaaehtoinen eläkesäästäminen tulevaisuudessa. ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA), No. econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Lassila,

Lisätiedot

1 Lakisääteisen eläketurvan varhaishistoria

1 Lakisääteisen eläketurvan varhaishistoria Eläketurvan historia 1 Lakisääteisen eläketurvan varhaishistoria Virkaeläkkeet harvojen etuoikeutena Nykyaikaisella lakisääteisellä eläketurvalla on merkittävin juurensa virkamiesten eläkkeissä. Vielä

Lisätiedot

RAPORTTEJA. Arto Laesvuori, Ismo Risku, Juha Knuuti, Sari Keski-Heikkilä ja Hannu Uusitalo. Työeläkkeiden indeksisuoja TEL:stä TyEL:iin

RAPORTTEJA. Arto Laesvuori, Ismo Risku, Juha Knuuti, Sari Keski-Heikkilä ja Hannu Uusitalo. Työeläkkeiden indeksisuoja TEL:stä TyEL:iin R RAPORTTEJA Arto Laesvuori, Ismo Risku, Juha Knuuti, Sari Keski-Heikkilä ja Hannu Uusitalo Työeläkkeiden indeksisuoja TEL:stä TyEL:iin Eläketurvakeskuksen raportteja 2009:1 RAPORTTEJA Arto Laesvuori,

Lisätiedot

Jani-Pekka Hietala ELÄMÄNKAARISIJOITTAMINEN CASE HENKI-FENNIA

Jani-Pekka Hietala ELÄMÄNKAARISIJOITTAMINEN CASE HENKI-FENNIA Jani-Pekka Hietala ELÄMÄNKAARISIJOITTAMINEN CASE HENKI-FENNIA Pro gradu tutkielma Rahoitus Helmikuu 2013 2 ESIPUHE Elämänkaarisijoittaminen ja sen tutkiminen osoittautui sangen mielenkiintoiseksi aiheeksi

Lisätiedot

Työeläke. Eläketurvastaan huolehtinut mäkikotka Matti Hautamäki EI HYPPÄÄ TYHJÄN PÄÄLLE

Työeläke. Eläketurvastaan huolehtinut mäkikotka Matti Hautamäki EI HYPPÄÄ TYHJÄN PÄÄLLE 5 2 0 1 0 Työeläke Eläketurvastaan huolehtinut mäkikotka Matti Hautamäki EI HYPPÄÄ TYHJÄN PÄÄLLE Sisältö 5 2010 4 13 22 24 4 Ammatikseen urheilevien eläketurva Mäkihyppääjä Matti Hautamäki ja jääkiekkoilija

Lisätiedot

HOITOKULUANALYYSI SUOMEN YKSITYISEN SEKTORIN TYÖELÄKEJÄRJES- TELMÄSTÄ

HOITOKULUANALYYSI SUOMEN YKSITYISEN SEKTORIN TYÖELÄKEJÄRJES- TELMÄSTÄ LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu Laskentatoimen maisteriohjelma Sirpa Maksimainen HOITOKULUANALYYSI SUOMEN YKSITYISEN SEKTORIN TYÖELÄKEJÄRJES- TELMÄSTÄ Työn ohjaaja/tarkastaja: Professori

Lisätiedot

408 VAPAAEHTOINEN ELÄKEVAKUUTUS JA VEROTUS Katsaus kirjallisuuteen ja empiirinen kuva vapaaehtoisen eläkesäästämisen kehityksestä

408 VAPAAEHTOINEN ELÄKEVAKUUTUS JA VEROTUS Katsaus kirjallisuuteen ja empiirinen kuva vapaaehtoisen eläkesäästämisen kehityksestä VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS 408 VAPAAEHTOINEN ELÄKEVAKUUTUS JA VEROTUS Katsaus kirjallisuuteen ja empiirinen kuva vapaaehtoisen eläkesäästämisen kehityksestä Seppo Kari Jaakko Kiander

Lisätiedot

SVEITSIN ELÄKEJÄRJESTELMÄ

SVEITSIN ELÄKEJÄRJESTELMÄ SVEITSIN ELÄKEJÄRJESTELMÄ Suunnittelu- ja laskentaosasto 2006 Juha Knuuti Sveitsin eläkejärjestelmä Päivitetty: Marraskuu 2006 Lisätietoja: Juha Knuuti puh. 010 751 2659 e-mail: juha.knuuti@etk.fi kv-tiimi:

Lisätiedot

03/2011. Ikääntyvien työttömyys ja työttömyysputki. Eläketurvakeskus. katsaus viimeaikaiseen kehitykseen. Signe Jauhiainen ja Juha Rantala

03/2011. Ikääntyvien työttömyys ja työttömyysputki. Eläketurvakeskus. katsaus viimeaikaiseen kehitykseen. Signe Jauhiainen ja Juha Rantala 03/2011 ELÄKETURVAKESKUKSEN RAPORTTEJA Ikääntyvien työttömyys ja työttömyysputki katsaus viimeaikaiseen kehitykseen Signe Jauhiainen ja Juha Rantala Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 03/2011 ELÄKETURVAKESKUKSEN

Lisätiedot

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Lönnrotinkatu 4 B 00120 Helsinki Finland Tel. 358-9-609 900 Telefax 358-9-601 753 World Wide Web: http://www.etla.fi/ Keskusteluaiheita

Lisätiedot

Lomituspalveluihin tehtyjen muutosten vaikutukset kotieläintiloilla 231.1999. Tutkimuksia. Leena Rantamäki-Lahtinen.

Lomituspalveluihin tehtyjen muutosten vaikutukset kotieläintiloilla 231.1999. Tutkimuksia. Leena Rantamäki-Lahtinen. MAATALOU DEN TALOUDELLINEN TUTKIMUSLAITOS 231.1999 Tutkimuksia AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE Finland Research reports LANTBRUKS- EKONOMISKA FORSKNINGS- ANSTALTEN Undersökningar Viljelijöiden

Lisätiedot

Yksityinen eläkesäästäminen ilmiön yleistyminen ja sen syitä

Yksityinen eläkesäästäminen ilmiön yleistyminen ja sen syitä Kati Ahonen Yksityinen eläkesäästäminen ilmiön yleistyminen ja sen syitä Eläketurvakeskuksen keskustelualoitteita 2008:3 Kati Ahonen Yksityinen eläkesäästäminen ilmiön yleistyminen ja sen syitä Eläketurvakeskuksen

Lisätiedot

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Lönnrotinkatu 4 B 12 Helsinki Finland Tel. 358-9-69 9 Telefax 358-9-61 753 World Wide Web: http://www.etla.fi/ Keskusteluaiheita

Lisätiedot

VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS

VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS 424 VAKUUTUSTURVAN VAJE PERHEEN- HUOLTAJAN KUOLEMAN KOHDATESSA Julkisen turvan taso ja yksityinen henkivakuutusturva Seppo Kari Tuomas Kosonen Outi Kröger

Lisätiedot

TYÖNANTAJIEN VÄLILLISET TYÖVOIMAKUSTANNUKSET -muistio

TYÖNANTAJIEN VÄLILLISET TYÖVOIMAKUSTANNUKSET -muistio 1 TYÖNANTAJIEN VÄLILLISET TYÖVOIMAKUSTANNUKSET -muistio 30.9.1997 Muistion laatinut Ari Myllyviita kansanedustaja Anne Huotarin avustaja 2 SISÄLLYSLUETTELO 2 1. Työnantajan välilliset työvoimakustannukset

Lisätiedot

TYÖELÄKEVAKUUTUSYHTIÖN YHTEISKUNTAVASTUULLINEN OSAKESIJOITTAMINEN

TYÖELÄKEVAKUUTUSYHTIÖN YHTEISKUNTAVASTUULLINEN OSAKESIJOITTAMINEN TYÖELÄKEVAKUUTUSYHTIÖN YHTEISKUNTAVASTUULLINEN OSAKESIJOITTAMINEN Institutionalistinen näkökulma työeläkeyhtiöiden sijoitustoiminnan legitimiteettiin Ville-Pekka Sorsa Yhteiskuntapolitiikan Pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

Toimivat työmarkkinat - hyvinvoiva yhteiskunta. Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n työmarkkinapoliittiset linjaukset 2006

Toimivat työmarkkinat - hyvinvoiva yhteiskunta. Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n työmarkkinapoliittiset linjaukset 2006 Toimivat työmarkkinat - hyvinvoiva yhteiskunta Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n työmarkkinapoliittiset linjaukset 2006 Toimivat työmarkkinat hyvinvoiva yhteiskunta Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n työmarkkinapoliittiset

Lisätiedot

Sosiaaliturva ja elämänvaiheet

Sosiaaliturva ja elämänvaiheet Suomen sosiaaliturvan kehitys esimerkkien ja tilastojen valossa Heikki Hiilamo Heikki Niemelä Pertti Pykälä Marja Riihelä Reijo Vanne Suomen sosiaaliturvan kehitys esimerkkien ja tilastojen valossa Heikki

Lisätiedot

162 TYÖMARKKINA- INSTITUUTIOT JA JOUSTAVUUS: SUOMI VERRATTUNA MUIHIN OECD- MAIHIN

162 TYÖMARKKINA- INSTITUUTIOT JA JOUSTAVUUS: SUOMI VERRATTUNA MUIHIN OECD- MAIHIN VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT-DISCUSSION PAPERS 162 TYÖMARKKINA- INSTITUUTIOT JA JOUSTAVUUS: SUOMI VERRATTUNA MUIHIN OECD- MAIHIN Jaakko Kiander Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government Institute

Lisätiedot

05/2012. Varautuminen eläkeaikaan. vapaaehtoisen säästämisen laajuus. Eläketurvakeskus. Sanna Tenhunen ELÄKETURVAKESKUKSEN RAPORTTEJA

05/2012. Varautuminen eläkeaikaan. vapaaehtoisen säästämisen laajuus. Eläketurvakeskus. Sanna Tenhunen ELÄKETURVAKESKUKSEN RAPORTTEJA 05/2012 ELÄKETURVAKESKUKSEN RAPORTTEJA Varautuminen eläkeaikaan vapaaehtoisen säästämisen laajuus Sanna Tenhunen Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 05/2012 ELÄKETURVAKESKUKSEN RAPORTTEJA Varautuminen

Lisätiedot

TASAVERO. Yksinkertainen, oikeudenmukainen ja kasvua tukeva verojärjestelmä. Martti Nyberg

TASAVERO. Yksinkertainen, oikeudenmukainen ja kasvua tukeva verojärjestelmä. Martti Nyberg TASAVERO Yksinkertainen, oikeudenmukainen ja kasvua tukeva verojärjestelmä Martti Nyberg www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi Kustantaja: Taloustieto

Lisätiedot