Henkilöstörahastot Suomessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Henkilöstörahastot Suomessa"

Transkriptio

1 1 243 TYÖPOLIITTINEN TUTKIMUS Matti Vartiainen, Christina Sweins Henkilöstörahastot Suomessa - toimivuus ja kannustevaikutukset

2 2 Työpoliittinen tutkimus Nro 243 Matti Vartiainen, Christina Sweins Henkilöstörahastot Suomessa - toimivuus ja kannustevaikutukset TYÖMINISTERIÖ ISBN Helsinki 2002 ISSN

3 3 TIIVISTELMÄ Henkilöstörahastot Suomessa toimivuus ja kannustevaikutukset Tutkimus toteutettiin vuosina Siinä selvitettiin, miten henkilöstörahastot toimivat yritystasolla. Hankkeen tutkimuskysymykset olivat: - Mitä ovat voittopalkkiot ja henkilöstörahastot? - Mikä on henkilöstörahastojen tausta ja paikka palkitsemisen kokonaisuudessa, ja millaisia ovat rahastoista saadut kokemukset? - Mitä strategisia tavoitteita henkilöstörahastoilla on? - Miten henkilöstörahastot toimivat ja vaikuttavat käytännössä? - Mikä on henkilöstörahastojen tulevaisuus? Tutkimus kohdistui 36:een toiminnassa olevaan rahastoon ja niiden taustayrityksiin. Niitä koskevia dokumentteja saatiin paitsi rahastoilta ja yrityksiltä myös työministeriöstä ja Tilastokeskuksesta. Myös alkuvaiheen lehtikirjoittelua käytettiin lähteinä. Rahastojen toimivuutta selvittävään kyselyyn osallistui 1038 henkilöä 31 yrityksestä. Lisäksi yritysten johto (n=30) ja henkilöstörahastojen toimihenkilöt (n=34) haastateltiin ja he vastasivat kyselyyn. Myös kolme henkilöstörahastojen suunnitteluun osallistunutta henkilöä haastateltiin. Henkilöstörahastoihin on maksettu voittopalkkioita yhteensä noin 336,4 miljoonaa euroa. Vuonna 1999 rahastojen yhteenlaskettu arvo oli 275,6 miljoonaa euroa. Rahastoihin maksettavien voittopalkkioerien määräytymisperusteet ovat usein monimutkaisia, mikä todennäköisesti heikentää niiden vaikutusta operatiivista toimintaa ohjaavana mekanismina. Rahasto-osuudet maksetaan yleensä suhteessa työaikaan tai työaikaan ja palkkaan. Omaan yritykseen sijoittaminen on määrällisesti vähäistä. Henkilöstö on tyytyväinen rahastojen olemassaoloon. Henkilöstörahastot syntyivät Suomeen pääasiassa ruotsalaisen mallin mukaan, johon yhdistettiin yhdysvaltalaisen ESOP-järjestelmän piirteitä, erityisesti yrityksen vapaaehtoisuus perustaa voittopalkkiojärjestelmä. Euroopassa henkilöstörahastoja on vähän, vaikka keskustelu niistä on vilkastunut. Yritystasolla voittopalkkiojärjestelmällä ja henkilöstörahastolla on tulospalkkauksen piirteitä, mutta ne poikkeavat huomattavasti operatiivisista ja taktisista tulospalkkausjärjestelmistä. Voittopalkkioita maksetaan rahastoihin harvoin muiden kuin taloudellisen tuloksen pohjalta. Henkilöstörahastojen tavoitteet ovat jonkin verran muuttuneet matkan varrella. Rahastoja perusteltiin niitä suunniteltaessa yrityksen menestyksen parantamisella, yhteistoiminnan edistämisellä, henkilöstön sitoutumisen ja motivaation lisäämisellä. Tänään johto korostaa oikeudenmukaista palkitsemista, sitoutumisen, motivaation ja taloudellisen tiedon lisäämistä. Henkilöstö pitää tärkeänä osuuden saamista yrityksen menestymisestä. Henkilöstörahastojen toiminnan yleiset ja oman rahaston toimintaperiaatteet tunnetaan myös heikosti. Näyttää siltä, että perustamisvaiheen jälkeen kommunikointi tavoitteista ja toimintaperiaatteista heikkenee huomattavasti, samoin yrityksen toiminnan taloudellisten periaatteiden koulutus. Rahastoja pidetään kuitenkin jakoperusteiltaan oikeudenmukaisena ja toimintaperiaatteiltaan reiluna järjestelmänä henkilöstön keskuudessa. Rahastojen toiminnalliset vaikutukset yrityksen toimintaan arvioidaan myönteisiksi. Rahastojen arvioidaan lisänneen yritykseen sitoutumista, kiinnostusta

4 4 työhön ja ponnistelun haluja. Kuormittavia vaikutuksia, kuten haitallista kiireen tuntua ja työmäärien lisääntymistä rahastojen takia, ei havaittu. Henkilöstörahastojen ohjaavuus on selkeimmin yhteydessä henkilöstörahaston toimivuuteen. Toimivaksi koettu henkilöstörahasto liitetään oman yrityksen hyvään maineeseen ympäristössään, toimialallaan, paikkakunnallaan sekä ulkopuolisten ja asiakkaiden silmissä. Tutkimuksessa ehdotetaan seuraavia asioita rahastojen kehittämiseksi: 1. Henkilöstörahastojen kehittämisen lähtökohtana on niiden toimintastrategian ja tavoitteiden määrittely sekä kansallisella ja yrityksen tasolla. Nyt ei ole täysin selvää, mihin voittopalkkioilla ja rahastoilla pyritään. 2. Henkilöstörahastojen paikka selvitettävä muiden palkitsemistapojen, erityisesti tulospalkkausjärjestelmien joukossa. Voittopalkkion perusteita voidaan kehittää tulospalkkauksen suuntaan. 3. Yrityksen osakkeiden omistus lisää kiinnostusta yrityksen toimintaan, joten sitä tulisi lisätä. Yhdistämällä voittopalkkion määräytymisperusteiden konkreettisuus ja oman yrityksen osakkeiden omistus voidaan saada aikaan paitsi sitoutumista lisäävä, myös kannustava ja tavoitteiden toteuttamiseen ohjaava vaikutus.

5 5 SUMMARY Employee Ownership Funds in Finland functionality and personnel outcomes The study was carried out in The purpose was to find out, how funds operate on a company level. The research questions were: - What are gainsharing rewards and employee ownership funds in practice? - What is the background of funds and their role as a part of total reward system, and what are the experiences gained from them? - What kind of strategical aims the funds have? - How the funds function in practice, and what are their outcomes? - What is the future of the funds? The data consists of 36 operating funds and the firms behind them. Documents were collected from funds and firms themselves and from Ministry of Labour and Statistical Center of Finland. Newspaper articles dealing with the starting phases in the beginning of 90 s were also utilized. The functionality and outcomes were studied by personnel questionnaire (n=1038) from 31 companies. In addition, top management (n=30) and functionaries of the funds (n=34) were interviewed, and they filled a questionnaire. Interview data was collected from three persons who had participated in the planning of the fund legislation. Companies paid in as shares to fund about euros 336,4 miljons. In 1999, the net value of the funds was euros 275,6 miljons. The indicators of gainsharing bases were rather complicated. This very likely weakens their incfluence as a guiding mechanism of operative actions in companies. The shares are usually paid and distributed based on working time or working time and pay. The funds only seldom invest on their own company. The personnel is, however, satisfied with the funds. The employee ownership funds were founded up based mainly on Swedish experiences. The characteristics of ESOPs (Employee Stock Ownership Plan) in the USA, especially the voluntariness to found up gainsharing systems was included. There are few funds in Europe but the discussion on them has increased. On the company level, gainsharing systems and funds have fea tures that remind the features of results-oriented pay. Gainsharing, however, greatly differs from them, especially from operative and tactical results-oriented pay systems. Gainsharing is only seldom paid based on something else than the economical result of a company. The targets and motivations behind the funds have changed to some extent during the time run. Funds were justified during their design phase by the success of an enterprise, increase of collaboration and personnel commitment and motivation. The personnel considered important to receive a fair deal of a company s economical success. The general and company-specific action principles of employee funds were acknowledged fairly weakly. It seems that after their establishment, communication on goals and activity principles weakens a lot, as well as the education and training of companies economical basis. The funds are, however, considered fair among personnel, especially in relation to the principles of reward distribution and decision making. The functional outcomes of funds were evaluated as good. The funds were related to higher commitment to a company, and

6 6 increased interest and efforts. Stress and mental load, for example feelings of haste and the increase of work amount, were not reported. The experienced functionality of funds was most clearly related to the guiding and feedback provided by the funds. The well functioning fund was related to good organization image in its environment, field of activity, and in the eyes of customers and outsiders. The study provides the following suggestions to improve the functionality of the funds: 1. The starting point is to to define the purpose, strategy and goals on the national and enterprise levels. Now it seems not to be clear what gainsharing and funds aim at. 2. The role and status of funds among other pay and reward systems are to be clarified. This deals especially with the borderline with the operative results-oriented pay systems. The basis and indicators of gainsharing can be developed to the direction of indicators in the results-oriented pay systems. 3. The amount of the share ownership in own company should be increased. By integrating the concrete bases and indicators of gainsharing with the ownership of own company s shares, it is possible to create a reward system that increases commitment, and also guides towards realization of company s strategy and goals.

7 7 Tutkimusryhmä Professori Matti Vartiainen Tutkija Christina Sweins Tutkija Tapio Paavilainen ( ) Työpsykologian ja johtamisen laboratorio, TAI tutkimuslaitos, TKK, PL 9500, TKK. Sähköpostiosoite: Johtoryhmä Raili Hartikka, Työministeriö Jukka Karhu, Palvelutyönantajat Pentti Vainio, SAK Risto Uosukainen, Pay Management Finland Oy (aik. Palkansaajasäätiö) Tutkimuksen rahoittajat Helsingin Sanomain 100-vuotissäätiö Palkansaajasäätiö Työministeriö Työsuojelurahasto Tämä raportti löytyy sähköisessä muodossa osoitteessa: Haluamme kiittää yhteistyöstä seuraavia yrityksiä ja henkilöstörahastoja: Aamulehti-yhtymän henkilöstörahasto: Sven Seger, ABB Installaatiot: Ritva Marjeta ja ABB Installaatiot-Yhtiöiden henkilöstörahasto: Ari Grönroos, Atria: Juha Grön ja Atria-Konsernin henkilöstörahasto: Leila Vikberg, Cultor/Danisco: Antti Becker ja Cultor-konsernin henkilöstörahasto: Erkki Luoma, Fundia-Wire: Kaj Haga ja Dalsbrukin henkilöstörahasto: Yngve Sjöberg, Finnair: Tero Palatsi ja Juhani Sinisalo ja Finnair Oyj:n henkilöstörahasto: Petri Pentti, Gummerus: Jarmo Porkka ja Gummeruksen Kirjapainon henkilöstörahasto: Vilho Kelli, Oyj Hartwall Ab: Markku Sirén ja Oyj Hartwall Ab:n henkilöstörahasto: Leena Siekkinen, Helsinki Media: Marit Oksanen ja Helsinki Median henkilöstörahasto: Seppo Jokinen, Fiskars Inhan tehtaat: Pauli Lantonen ja Inhan Tehtaat Oy Ab:n henkilöstörahasto: Risto Viitanen, Fortum: Paula Aarnio ja Fortumin henkilöstörahasto: Esko Keitaanranta ja Anja Pessala, Jyväskylän teatteriravintolat Oy:n henkilöstörahasto: Reijo Joensuu, Kemira Agro Oy: Hannu Hartokari ja Kemira Agro Oy:n henkilöstörahasto: Jyrki Mäntylä, Kemira Chemicals Oy: Håkan Kylander ja Kemira Chemicals Oy:n henkilöstörahasto: Jouni Kukkonen, Kemira Pigments Oy:n henkilöstörahasto: Liisa Ylituomi, KM-Yhtymä Oy: Tuovi Vaaranta, Kontiotuote Oy: Jalo Poijula ja Kontiotuote Oy:n henkilöstörahasto: Heimo Kemppainen, Kymen Lehtimedia: Antti Mäkelä ja Kymen Lehtimedia-konsernin henkilöstörahasto: Tapio Lainesalo, Kymin Paperiteollisuus Oy:n henkilöstörahasto Pentti Suokas, Lahti Energia Oy: Pentti Kuusela ja Lahti Energia Oy:n henkilöstörahasto: Jorma Härmä, Leonia: Harri Hietaranta ja Leonia-konsernin henkilöstörahasto: Marja Lamberg, Lännen Puhelin ja Lännen Puhelimen henkilöstörahasto: Seppo Haapasalo, Merita: Ari Laakso ja Merita Pankin henkilöstörahasto: Kari Ahola, Outokumpu Oy: Antti Närhi ja Outokumpu-konsernin henkilöstörahasto: Esa Sirviö, Pellonpaja Oy: Väinö Takala ja Pellonpaja Oy:n henkilöstörahasto: Kari Lehtola, Perel Group: Pertti Rantala ja Perhera: Jukka Räsänen, Pohjolan Sanomat Henkilöstörahasto Timo Keskikallio, PS-Print: Raimo Ala-Kokkila, Rautaruukki Oy: Ilkka Arjaluoto ja Rautaruukin henkilöstörahasto: Matti Korkala ja Pauli Kastel, Restel: Kari Lalu, Salon Seudun Osuuskauppa: Raimo Honkanen ja Salon Seudun Osuuskaupan henkilöstörahasto: Jukka Ekroos, Sanoma Osakeyhtiö: Martti Ojares ja Sanoma Osakeyhtiön henkilöstörahasto: Jouko Vanninen, Savon Mediat: Matti Rönkä ja Savon Mediat henkilöstörahasto: Vesa Kärkkäinen, Sunila Oy: Matti Suokas ja Sunila Oy:n henkilöstörahasto: Markku Hynninen, Tapiola-Yhtiöt: Markku Paakkanen ja Tapiola-yhtiöiden henkilöstörahasto: Ritva Matilainen, Oy Teampac Ab: Stefan Carlsson ja Oy Teampac Ab:n henkilöstörahasto: Jan Bergholm, Valmet: Tauno Pekuri ja Valmet-konsernin henkilöstörahasto: Martti Luhanko, Verdandi: Folke Lindström ja Verdandi-yhtiöiden henkilöstörahasto: Jukka Sjösten ja Volvo Carrus: Bernadette Fougstedt, Tilastokeskus: Susanna Laine. Lisäksi haluamme kiittää seuraavia henkilöitä: Matti Pekkanen, Tapani Saukkonen, Eero Tuomainen

8 8 Alkusanat Tämä tutkimus käsittelee henkilöstörahastoja ja niiden toimivuutta Suomessa. Tutkimus arvioi toimivuutta yrityksen sisäisestä näkökulmasta, operatiivisen toiminnan kannalta. Raportissa kuvataan aluksi voittopalkkiojärjestelmä ja henkilöstörahasto palkitsemistapoina. Samalla kuvataan lyhyesti henkilöstörahastojen tausta Suomessa ja muuallakin. Varsinaiset tutkimuskysymykset käsittelevät ensiksi voittopalkkiojärjestelmien ja rahastojen toimintamekanismeja. Toiseksi selvitetään rahastojen taustaa ja paikkaa palkitsemisen kokonaisuudessa. Kolmanneksi haetaan vastausta siihen, mitkä ovat yritysten ja henkilöstön rahastoihin suuntaamat odotukset ja miten ne vastaavat alkuperäisiä tavoitteita. Neljänneksi kysytään, miten henkilöstörahastot toimivat ja mitkä ovat niiden toiminnalliset ja henkilöstöön kohdistuvat vaikutukset. Lopuksi tarkastellaan vielä rahastojen tulevaisuuden haasteita. Tämä raportti perustuu kesällä 2001 julkaistuun väliraporttiin. Tuolloin suurin osa keskeisestä haastatteluaineistosta oli vielä käsittelemättä. Lisäksi aiemmin tehdyn ulkomaisen tutkimuksen seulominen oli kesken. Tutkijaryhmän onneksi Työministeriö rahoitti tutkimuksen loppuun saattamisen, niin että nyt on käsillä täydennetty ja parannettu versio aiemmasta väliraportista. Tutkimusryhmän työnjako oli seuraavankaltainen. Christina Sweins vastasi muun työn ohella erityisesti rahastoihin liittyvän taloudellisen tiedon keräämisestä ja käsittelystä. Tietoja henkilöstörahastoihin liittyvistä tavoitteista ja niiden toteutumisesta kerättiin yritysjohdon ja henkilöstörahastojen puheenjohtajien haastattelujen avulla. Haastatteluja oli suunnittelemassa ja toteuttamassa myös Tapio Paavilainen. Haastatteluaineiston analysoinnissa apuna olivat tekniikan ylioppilaat Mirkka Lehtinen ja Kaisa Ruohola syksyllä Mika Teikari tallensi kyselyaineistomme. Matti Vartiainen vastasi puolestaan kokonaisuudesta ja kirjoitustyön etenemisestä. Tämä raportti ei olisi tässä pisteessä ilman toimintaamme erinomaisesti tukeneen johtoryhmän työtä. Raili Hartikka, Jukka Karhu, Pentti Vainio ja Risto Uosukainen auttoivat meitä aina, kun tarvetta apuun esiintyi. Suuret kiitokset kuuluvat myös henkilöstörahastoille ja niiden taustalla oleville yrityksille. Erityisesti henkilöstörahastojen neuvottelukunnan puheenjohtaja Jouko Vanninen oli suureksi avuksi. Työministeriön Päivi Järviniemi puolestaan odotti kärsivällisesti tutkimuksen valmistumista ja auttoi tämän raportin julkaisemisessa. TKK:n Työpsykologian ja johtamisen laboratorion Palkitsijat-ryhmä on antanut suuren panoksen raporttiimme korjaamalla sen ajatus - ja muita virheitä sekä antamalla muuta henkistä tukea. Kiitokset erityisesti sekä väliraportin että loppuraportin loppusuoran kommentoijille: Anna, Anu H., Anu K., Kiisa, Kirsi, Niilo ja Tomi. Ilman rahoittajiamme emme olisi tässä. Viimeiset kiitokset siis menevät teille: Helsingin Sanomien 100-vuotissäätiö, Palkansaajasäätiö, Työministeriö ja Työsuojelurahasto. Espoossa kesäkuussa 2002 Matti Vartiainen Tina Sweins

9 9 SISÄLTÖ Alkusanat 1 Tutkimuskysymykset, menetelmät ja tutkimusprosessi Tutkimuskysymykset Aineisto ja tutkimukseen osallistuneet henkilöt Tiedonkeruumenetelmät Tutkimuksen toteuttaminen Henkilöstörahastot ja niiden toimintamekanismit Suomessa Henkilöstörahastojen yleiset toimintaperiaatteet Henkilöstörahastojen pelisäännöt Rahaston perustaminen Jäsenyys Voittopalkkion määräytyminen Voittopalkkion jako henkilökohtaisiin rahasto-osuuksiin Jäsenosuudet ja niiden nosto Voittopalkkioiden ja rahasto-osuuksien verotus Rahastojen hallinto ja sijoitustoiminta Hallinto Rahastojen sijoitustoiminta Henkilöstörahastojen tausta ja toimintakokemukset Henkilöstörahastojen tausta Henkilöstörahastot Suomessa Yhteys Ruotsin palkansaajarahastoihin Voitonjakojärjestelmät ja henkilöstörahastot Euroopassa Henkilöstörahastot USA:ssa Employee Stock Ownership Plan (ESOP) Yhteenveto henkilöstörahastoista Henkilöstörahastot muiden palkitsemistapojen joukossa Osa tulospalkkauksen kokonaisuutta Henkilöstörahastojen toimivuus muiden palkitsemistapojen joukossa Aikaisempia tutkimuksia voitonjaon ja henkilöstörahastojen toimivuudesta Voitonjakoon ja henkilöstörahastoon liittyvät tavoitteet Voitonjaon ja henkilöstörahastojen yleiset tavoitteet Tavoitteet henkilöstörahastoja perustettaessa Tavoitteet tänään - perusteluja rahaston käytölle Johdon perusteluja rahaston käytölle Puheenjohtajien ja henkilöstön perusteluja rahaston käytölle Henkilöstörahaston tavoitteiden tuntemus Tavoitteiden muuttuminen rahastojen toimiaikana Henkilöstörahastojen käyttö, toimivuus ja kannustevaikutukset Henkilöstörahaston toimintaperiaatteiden tuntemus Henkilöstörahastojen käyttötavat Henkilöstörahaston vaikutukset toimintaan ja ilmapiiriin Vaikutukset sitoutumiseen, motivaatioon ja kuormittumiseen Henkilöstörahaston toimivuuteen yhteydessä olevat tekijät Mallin tekijöiden kuvaus Henkilöstörahaston toimivuutta selittävät tekijät Hyvin toimivien henkilöstörahastojen erot huonommin toimiviin rahastoihin Henkilöstörahaston toimivuuden yhteys sisäiseen työmotivaatioon, yrityskuvaan, sitoutumiseen ja kuormittavuuteen Henkilöstörahastot nyt ja tulevaisuudessa Henkilöstörahastojen toimivuus ja kannustevaikutukset Henkilöstörahastojen toimintaympäristö ja taloudellinen toiminta Tausta ja lähtökohdat Henkilöstörahastojen tavoitteet...80

10 Miten henkilöstörahastot toimivat ja vaikuttavat Henkilöstörahastojen kehittämishaasteet Henkilöstörahastojen kehittäminen Henkilöstörahastoa koskevan strategian toimeenpano Aikaisempia kehittämisehdotuksia Voittopalkkion määräytymisperusteiden kehittäminen ja oman yrityksen osakkaiden omistus...88 Lähteet Liitteet 1. Rahastojen tausta teemahaastattelu 2. Taloudellisten tietojen luokat 3. Johto ja puheenjohtajat - teemahaastattelu 4. Johdon kyselyn keskiarvot ja hajonnat 5. Puheenjohtajien kyselyn keskiarvot ja hajonnat 6. Henkilöstökyselyn keskiarvot ja hajonnat 7. Johdon ja puheenjohtajien teemahaastattelu - Atlas-luokat 8. Henkilöstörahastojen toimivuuden arvioinnissa käytetyt summamuuttujat ja yksittäiset kysymykset

11 1 1 Tutkimuskysymykset, menetelmät ja tutkimusprosessi Tässä luvussa esitellään aluksi Henkilöstörahastot Suomessa toimivuus ja kannustevaikutukset tutkimushankkeen tutkimuskysymykset. Tämän jälkeen kuvataan aineisto ja kohdejoukko. Sitten käydään läpi tiedonkeruumenetelmät ja tutkimuksen toteuttaminen. Seuraavat luvut ovat vastauksia esitettyihin tutkimuskysymyksiin. 1.1 Tutkimuskysymykset Päätutkimuskysymys on, kuinka henkilöstörahastot toimivat yritystasolla. Minkä tahansa palkitsemisjärjestelmän tulee toimia organisaation ja sen henkilöstön mielestä hyvin, jotta se kannattaa ottaa käyttöön ja ylläpitää. Siksi tässä tutkimuksessa selvitetään henkilöstörahastojen taustaa ja tavoitteita, käyttöä ja toimivuutta sekä kannustevaikutuksia. Lisäksi hahmotellaan tulevaisuuden vaihtoehtoja. Henkilöstörahastoihin kohdistui monenlaisia odotuksia henkilöstörahastolakia säädettäessä 1980-luvun lopulla. Tässä tutkimuksessa rahastojen perustamisvaiheen tavoitteita verrataan yritysten johdon ja henkilöstörahastojen puheenjohtajien sekä henkilöstön käsityksiin tavoitteista tänä päivänä. Rahastojen käyttöä kuvataan lähinnä niiden taloudellisen toiminnan kannalta. Rahastojen toimivuutta tutkitaan useista näkökulmista. Oletuksena on se, että toimivuuteen vaikuttaa keskeisesti tapa, jolla järjestelmää käytetään ja sen toiminnasta tiedotetaan. Tämä oletus syntyi aiemman tulospalkkausjärjestelmiä koskevan tutkimuksen pohjalta. Tutkimus (Nurmela ym. 1999) osoitti, että tulospalkkauksen toimivuuteen vaikuttavat olennaisesti järjestelmän käytön ja palkkioiden jaon oikeudenmukaisuus, johdon tapa toimia, yhteensopivuus organisaation tavoitteiden kanssa ja järjestelmän toimiminen palautteen ja kehittämisen välineenä. Toimivuutta selvitetään myös rahastojen jäsenten saaman taloudellisen hyödyn ja yrityksen toiminnassa näkyvien vaikutusten kannalta. Lisäksi selvitetään rahastojen vaikutuksia sitoutumiseen, yrityskuvaan, motivaatioon sekä työmäärän ja kiireen kokemiseen. Tutkimusprojektin aikana selvitettiin seuraavia kysymyksiä: 1. Mitä ovat voittopalkkiot ja henkilöstörahastot? - Mitä ovat henkilöstörahastot ja voittopalkkiot ja niiden taloudelliset mekanismit? - Miten rahasto perustetaan ja miten se toimii (perustaminen, jäsenyys, voittopalkkion määräytyminen ja jako, nosto ja verotus)? - Miten rahastojen hallinto ja sijoitustoiminta hoidetaan? 2. Mikä on henkilöstörahastojen tausta ja paikka palkitsemisen kokonaisuudessa, ja millaisia ovat rahastoista saadut kokemukset? - Mikä on henkilöstörahastojen tausta Suomessa? - Minkälaisia ovat voitonjakojärjestelmät muualla? - Mikä on henkilöstörahaston paikka muiden palkitsemistapojen joukossa? - Mitä tiedetään voitonjaon ja henkilöstörahastojen toimivuudesta empiiristen tutkimusten pohjalta? 3. Mitä strategisia tavoitteita henkilöstörahastoilla on? - Mitä voittopalkkioilla tavoitellaan Suomessa ja muualla? - Mihin henkilöstörahastoilla pyrittiin alunperin? - Mitä työnantaja tavoittelee henkilöstörahastoilla? - Mitä työntekijät tavoittelevat henkilöstörahastoilla? - Miten tavoitteet ja odotukset ovat muuttuneet verrattaessa nykytilannetta rahastojen suunnitteluvaiheen tilanteeseen? - Miten rahaston tavoitteet tunnetaan?

12 2 4. Miten henkilöstörahastot toimivat ja vaikuttavat käytännössä? - Miten rahaston toimintaperiaatteet tunnetaan? - Miten rahastoja käytetään? - Mitkä ovat henkilöstörahaston toiminnalliset ja ilmapiirivaikutukset? - Mitkä ovat vaikutukset sitoutumiseen, motivaatioon ja kuormittumiseen? - Mitkä tekijät ovat yhteydessä rahastojen toimivuuteen? 5. Mikä on henkilöstörahastojen tulevaisuus? - Mitkä ovat muutospaineet? - Miten rahastojen toimintaa voisi kehittää? 1.2 Aineisto ja tutkimukseen osallistuneet henkilöt Tutkimuksen kohteena olivat kaikki Suomessa toimivat henkilöstörahastot. Henkilöstörahastojen ohella tutkittiin myös niiden taustayritysten toimintaa ja voittopalkkiojärjestelmiä. Henkilöstö-rahastojen toimintaa ja toimivuutta tutkittiin taloudellisen tiedon ja henkilöstön eri ryhmien tulkintojen avulla. Toimivuuden tulkitsijatahoina olivat yritysten johto, henkilöstörahastojen puheenjohtajat ja rahastojen piirissä oleva henkilöstö. Taustadokumentit Taloudelliseen tietoon ja toimintaperiaatteisiin liittyvät dokumentit saatiin Työministeriöstä ja Tilastokeskuksesta. Lisäksi käytettiin rahastojen perustamisvaiheen lehtikirjoituksia sekä aiempia suomalaisia ja ulkomaisia tutkimuksia. Henkilöstörahastoja ja yrityksiä koskevat dokumentit Varsinainen tutkimusaineisto koostuu dokumenteista ja muusta tiedosta, jotka saatiin 36:sta Suomessa toimivasta henkilöstörahastosta. Kaikista rahastoista ja niiden taustayrityksistä ei saatu samoja tietoja. Rahastolain säätämisvaihetta koskeva tieto perustuu erityisesti sen aikaiseen lehtikirjoitteluun. Lisäksi haastateltiin henkilöstörahastolain suunnitteluun osallistuneita Pekkasen komitean jäseniä. Myös yritysten ja henkilöstörahastojen edustajia haastateltiin ja heille samoin kuin henkilöstölle tehtiin kussakin yrityksessä kysely. Taloudellisen aineiston osalta tiedonkeruu kohdistui vuosiin Joiltakin osin rahastojen taloudellista toimintaa selvitettiin vuodesta 1990 alkaen. Henkilöstörahastojen toimintaympäristön kuvaus käsittää tutkimuksessamme yrityksen toimialan, omistusrakenteen, toimintaympäristön sekä yrityksen taloudelliset tunnusluvut. Toimintaa tarkastellaan tutkimalla voittopalkkiojärjestelmiä, rahaston perustamista, henkilöstörahaston jäsenyyttä ja voittopalkkion jakoa. Henkilöstörahastoja verrataan tutkimuksemme pohjalta muihin kannustejärjestelmiin. Rahastojen hallintoa sekä sijoitustoimintaa käydään läpi. Yritykset, joilla on henkilöstörahasto, toimivat eri toimialoilla. Seuraavat alat ovat tutkimuksessamme edustettuina: prosessiteollisuus, media, pienteollisuus, sähkö-, kaasu- ja vesihuolto, majoitus- ja ravitsemistoiminta, kuljetus, varastointi ja tietoliikenne, rahoitustoiminta, vakuutustoiminta, teollisuuselektroniikka, rakentaminen sekä tukku- ja vähittäiskauppa. Näiden toimialojen prosentuaalinen jakauma tutkimusaineistossa näkyy kuvassa 1.1.

13 3 YRITYSTEN TOIMIALAJAKO Vakuutustoiminta 6 % Rahoitustoiminta 6 % Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 6 % Media 18 % Prosessiteollisuus 31 % Majoitus- ja ravitsemistoiminta 6 % Tukku- ja vähittäiskauppa 3 % Rakentaminen 3 % Sähkö-,kaasu ja vesihuolto 6 % Pienteollisuus 12 % Teollisuuselektroniikka 3 % Kuva 1.1 Rahastoyritysten jakautuminen toimialoittain. Toimialajako perustuu Tilastokeskuksen jakoon, johon on lisätty ryhmä teollisuuselektroniikka. Yritysten omistusrakenne on jaoteltu valtionyhtiöihin ja valtion osakkuusyhtiöihin sekä muuhun omistukseen. Valtion omistuksessa tai enimmäisomistuksessa on 28,6 prosenttia yrityksistä ja muussa omistuksessa loput. Tutkittavat yritykset sijaitsevat ympäri Suomea. Yhdellä paikkakunnalla toimii 22,9 prosenttia, useammalla paikkakunnalla toimii 45,7 prosenttia ja hajautetusti ympäri Suomea toimii 31,4 prosenttia. Liikevaihto yrityksissä vaihteli 2,5 miljoonasta eurosta 8,2 miljardiin euroon, joten yritykset ovat eri suuruusluokkaa. Pienimmässä yrityksessä oli töissä 27 henkilöä ja suurimmassa henkilöä. Liikevoitto 1 tai tappio vaihteli vuonna 1999 henkilöstörahastoyrityksissä 39 miljoonan euron tappiosta 777,5 miljoonan euron voittoon. Keskimäärin yritykset tekivät voittoa 92,6 miljoonaa euroa. Monissa johdon haastatteluissa todettiin, että viimeisten viiden vuoden aikana yrityksissä on tehty yhtiöittämisiä ja fuusioita, jotka vaikuttivat yritysten tuloksiin. Myös lama vaikutti henkilöstörahastoihin. Eräs haastateltava sanoi: Silloin vuonna 1991, kun voittopalkkio ensi kerran määriteltiin, oli jo huono vuosi eikä mitään kertynyt, 1992 oli vahvasti tappiollinen vuosi, mentiin syvälle lamaan. Vuosi 1993 oli painajaismainen vuosi. Toinen henkilö ilmaisi asian näin: Lama kouraisi. Meilläkin lama otti niin syvältä, että liikevaihto meni kolmannekseen vuodesta 1989 vuoteen Tarvittaessa on käytetty Euron kurssia 5,95 ja Tanskan kruunun kurssia per (0,7988).

14 4 Kyselyihin osallistuneet henkilöt Henkilöstökyselyyn osallistui 1038 henkilöä 31 yrityksestä. Heistä 97 prosenttia oli vakinaisessa työsuhteessa. Tutkituissa yrityksissä oli jonkin verran määräaikaisia työsuhteita, mutta suurin osa määräaikaisista työntekijöistä ei kuulunut henkilöstörahaston piiriin, eivätkä he näin kuuluneet tutkimuksen kohderyhmään. Vastaajista 76 prosenttia teki säännöllistä päivätyötä. Kaksi- tai kolmivuorotyötä teki vastaajista vain 19 prosenttia. Muut työaikamuodot, kuten säännöllinen ilta- tai yötyö tai muu työ, olivat tutkimuksessa harvinaisia. Näiden työaikamuotojen yhteenlaskettu osuus oli noin 4 prosenttia. Vastaajat olivat työskennelleet yrityksissä 0-46 vuotta, keskimäärin 18 vuotta. Nykyisessä työtehtävässä vastaajat olivat työskennelleet 0-40 vuotta, keskimäärin 10,5 vuotta. Tehdyt työtunnit viikossa vaihtelivat yhdestä tunnista 78:aan tuntiin. Keskimääräinen työskentelyaika viikossa oli 38,7 tuntia. Kaikkien kyselyyn vastanneiden henkilöiden keski-ikä oli 45 vuotta. Eniten vastauksia saatiin ryhmästä vuotiaat ja ryhmästä vuotiaat. Lähes puolella vastaajista ei ollut lainkaan alle 18-vuotiaita lapsia. Noin 40 prosentilla oli yhdestä kahteen lasta ja lopuilla kolme lasta tai enemmän. Vastanneiden joukossa sekä miehet että naiset olivat hyvin edustettuina. Vastaajista naisia oli 441 (42,5 %) ja miehiä 589 (56,7 %) Koulutustaustaltaan enemmistö vastaajista (37,2 prosenttia) oli ammattikoulun tai lukion käyneitä. Opistotason koulutuksen saaneita oli vastaajista 26,6 prosenttia. Peruskoulun tai kansakoulun käyneitä oli 21,1 prosenttia ja ammattikorkeakoulun käyneitä oli 11,2 prosenttia. Korkeakoulun tai yliopiston suorittaneita oli tutkimusaineistossa kaikkein vähiten, vain 2,8 prosenttia. Esimiesasemassa työskenteleviä oli vastaajista 16,9 prosenttia. Vastaajista 80 prosenttia kuului työntekijöihin, 10 prosenttia alempiin toimihenkilöihin, 4 prosenttia ylempiin toimihenkilöihin ja 6 prosenttia johtoon. Kuukausipalkkaa vastaajat saivat oman ilmoituksensa mukaan euroa, keskipalkka oli 2263 euroa (kuva 1.2). VASTAAJIEN KUUKAUSIPALKKA % ,7 24,4 20,3 0,6 2, Euroa Kuva 1.2 Kyselyyn vastanneiden kuukausipalkkojen jakautuminen (summat alun perin annettu markoissa, muuntokurssi 5,95)

15 5 Vastaajista 57,8 prosenttia ilmoitti tekevänsä yksilötyötä ja 41 prosenttia ryhmätyötä. Vertailuaineistona käytetään TKK:n Työpsykologian ja johtamisen laboratoriossa toteutetun Tulospalkkaustutkimuksen tuloksia (Nurmela ym. 1999). Kyseisessä tutkimuksessa selvitettiin 30 suomalaisen, eri toimialoilla toimivan organisaation tulospalkkausjärjestelmiä ja niiden vaikutuksia. Haastatellut henkilöt Haastattelut toteutettiin kahdessa vaiheessa, niin että aluksi haastateltiin kolmea rahastolain suunnitteluun 1980-luvun lopussa osallistunutta henkilöä rahastojen tavoitteista ja lähtökohdista. Sitten haastateltiin henkilöstörahastoyritysten johtoa (n=30) ja rahastojen puheenjohtajia (n=34) voittopalkkiojärjestelmän ja rahastojen senhetkisistä tavoitteista. 1.3 Tiedonkeruumenetelmät Henkilöstörahastojen perustamisvaihetta tutkittiin tutustumalla kirjallisiin lähteisiin ja haastattele-malla rahastolain suunnitteluun osallistuneita henkilöitä (Liite 1). Henkilöstörahastojen taloudellista toimintaa tutkittiin rahastojen ja yritysten vuosikertomusten sekä Työministeriön ja Tilastokeskuksen tilastojen avulla (Liite 2). Yritysten johtoa ja henkilöstörahastojen puheenjohtajia sekä rahastojen toimihenkilöitä haastateltiin (Liite 3) ja heille tehtiin kysely (johto, n=30; puheenjohtajat, n=34) (Liite 4 ja 5). Lisäksi henkilöstörahastojen jäsenkunnalle suunnattiin kysely (Liite 6). Henkilöstökyselyitä jaettiin 1956 kappaletta ja takaisin saatiin 1038 vastausta (vastausprosentti 53%) yhteensä 31 henkilöstörahastoyrityksestä. Tutkimuskysymykset ja niiden selvittämiseen käytetyt tiedonkeruumenetelmät on kuvattu taulukossa Tutkimuksen toteuttaminen Alkuselvitykset ja haastattelut Tutkimus käynnistyi maaliskuussa vuonna 2000 (kuva 1.3). Tutkimuksen tavoitteet täsmennettiin tekemällä vapaamuotoinen haastattelukierros intressiryhmien (johtoryhmä, tutkimuksen rahoittajat, henkilöstörahastojen neuvottelukunta) parissa. Henkilöstörahastojen perustamisvaiheen lähtökohtia ja tavoitteita kartoitettiin keräämällä komiteanmietintöjä, lehtiartikkeleita ja muita kirjallisia dokumentteja. Lisäksi haastateltiin kolmea rahastojen suunnitteluun osallistunutta henkilöä. Haastattelun (Liite 1) aihepiirejä olivat: rahastojen synty, rahastojen toiminnan aloitusvaihe sekä rahastojen nykyisyys ja tulevaisuus. Muualla maailmassa käytettävistä voittopalkkiojärjestelmistä ja henkilöstörahastoista kerättiin kirjallista tietoa. Henkilöstörahastojen ja yritysten toimintaa ja taloudellisia tietoja koskevat dokumentit Henkilöstörahastoja ja niiden taustayrityksiä koskevan tiedon kerääminen alkoi toukokuussa 2000 ja jatkui tutkimuksen loppuun asti. Henkilöstörahastoja koskevaa tietoa saatiin Työministeriöön toimitetuista rahastojen säännöistä, vuosi- ja sijoitusraporteista sekä Tilastokeskuksen taloudellisista raporteista. Johdon ja puheenjohtajien haastattelusta saatiin taloudellista toimintaa koskevaa tietoa. Rahastojen taustayrityksistä kerättiin tietoja Internetistä ja vuosikertomuksista. Saatu tieto ryhmiteltiin seuraavien teemojen (Liite 2) alle: yrityksen toimiala, rakenne ja toimintaympäristö, yrityksen keskeiset tunnusluvut, voittopalkkiojärje stelmä sekä rahastojen hallinto, sijoitustoiminta ja maksetut voittopalkkiot.

16 6 Taulukko 1.1 Tutkimuskysymykset ja tiedonkeruumenetelmät. Tutkimuskysymys Mitä tutkitaan? Tiedonkeruumenetelmät 1. Mitä ovat voittopalkkiot ja henkilöstörahastot? (luku 2) 2. Mikä on henkilöstörahastojen tausta, paikka ja niistä saadut kokemukset? (luku 3) 3. Mitä strategisia tavoitteita henkilöstörahastoilla on? (luku 4) 4. Miten henkilöstörahastot toimivat ja vaikuttavat käytännössä? (luku 5) 5. Mikä on henkilöstörahastojen tulevaisuus? (luku 6) Mitä ovat henkilöstörahastot ja voittopalkkiot ja niiden taloudelliset mekanismit? - Miten rahasto perustetaan ja miten se toimii (perustaminen, jäsenyys, voittopalkkion määräytyminen ja jako, nosto ja verotus)? - Miten rahastojen hallinto ja sijoitustoiminta hoidetaan? - Mikä on henkilöstörahastojen tausta Suomessa? - Minkälaisia ovat voitonjakojärjestelmät muualla? - Mikä on henkilöstörahaston paikka muiden palkitsemisjärjestelmien joukossa? - Mitä tiedetään voitonjaon ja henkilöstörahastojen toimivuudesta empiiristen tutkimusten pohjalta? - Mitä voittopalkkioilla tavoitellaan Suomessa ja muualla? - Mihin henkilöstörahastoilla pyrittiin alunperin? - Mitä työnantaja tavoittelee henkilöstörahastoilla? - Mitä työntekijät tavoittelevat henkilöstörahastoilla? - Miten tavoitteet ja odotukset ovat muuttuneet verrattaessa nykytilannetta rahastojen suunnitteluvaiheen tilanteeseen? - Miten rahaston tavoitteet tunnetaan? - Miten rahaston toimintaperiaatteet tunnetaan? - Miten rahastoja käytetään? - Mitkä ovat henkilöstörahaston toiminnalliset ja ilmapiirivaikutukset? - Mitkä ovat vaikutukset sitoutumiseen, motivaatioon ja kuormittumiseen? - Mitkä tekijät ovat yhteydessä rahastojen toimivuuteen? - Mitkä ovat muutospaineet? - Miten rahastojen toimintaa voisi kehittää? - Dokumentit: lehtiartikkelit, kirjallisuus, mietinnöt, muistiot yritysten ja rahastojen vuosikertomukset, Työministeriön ja Tilastokeskuksen tilastot, TT:n tilastot, yritysten voittopalkkioperusteet - Haastattelu: johto ja rahastojen puheenjohtajat - Dokumentit: lehtiartikkelit, kirjallisuus - Haastattelu: johto ja rahastojen hallitusten puheenjohtajat - Henkilöstökysely - Dokumentit: lehtiartikkelit, kirjallisuus - Haastattelu: Matti Pekkanen, Tapani Saukkonen ja Eero Tuomainen - Haastattelu: johto ja rahastojen hallitusten puheenjohtajat - Kysely: johto ja rahastojen hallitusten puheenjohtajat - Henkilöstökysely - Haastattelu: johto ja rahastojen hallitusten puheenjohtajat - Kysely: johto ja rahastojen hallitusten puheenjohtajat - Henkilöstökysely - Haastattelu: johto ja rahastojen hallitusten puheenjohtajat - Henkilöstökysely

17 7 Johdon ja puheenjohtajien haastattelu ja kysely Yritysten johdon ja rahastojen puheenjohtajien haastattelu- ja kyselyteemat olivat samat. Taustaajatuksena oli verrata heidän näkemyksiään toisiinsa ja toisaalta rahastojen jäsenistön mielipiteisiin. Haastattelu (Liite 3) sisälsi seuraavat pääteemat: rahastojen tavoitteet, toiminta, vaikutukset ja tulevaisuus. Suurin osa haastatteluista toteutettiin erikseen johdolle (n=23) ja puheenjohtajille (n=25). Loput (n=9) olivat yhteishaastatteluja. Tulosten tulkinnassa yhteishaastattelujen katsottiin edustavan johdon mielipidettä. Kyselyn (Liite 4 ja 5) aihepiirejä olivat: yrityskuva, koko palkitsemisjärjestelmän arviointi ja kehittämistarpeet, henkilöstörahaston perustamisen syyt omassa yrityksessä ja henkilöstörahastojen vaikutukset. Haastattelua ja kyselyä kokeiltiin kesällä 2000 Sanoma Oy:ssä ja niihin tehtiin joitakin pieniä muutoksia. Henkilöstökysely Henkilöstökyselyn kerääminen alkoi yrityskäyntien yhteydessä. Osa kyselyistä jätettiin täytettäväksi käyntien yhteydessä. Suurin osa postitettiin yritysten yhdyshenkilöille edelleen jaettavaksi. Vastaajiksi pyydettiin henkilöitä kaikista eri henkilöstöryhmistä, jotka ovat edustettuina rahastossa. Henkilöstökyselyn (Liite 6) teema t olivat seuraavat: vastaajan taustatiedot, sitoutuminen työpaikkaan, yrityskuva, työmotivaatio, koko palkitsemisjärjestelmän arviointi ja kehittämistarpeet, palkkausjärjestelmätyytyväisyys, henkilöstörahaston perustamisen syyt omassa yrityksessä, henkilöstörahaston yleisten toimintaperiaatteiden ja oman henkilöstörahaston tuntemus, yrityksen tavoitteet ja henkilöstörahasto, rahaston oikeudenmukaisuus ja henkilöstörahastojen vaikutukset kevät-kesä syksy 2001 talvi-kevät syksy 2002 Tutkimuksen aloittaminen Tausta - henkilöiden haastattelu Taustatietoja Suomesta ja maailmalta Työpaikkaa koskevien dokumenttien kerääminen Pilottikysely Sanoma Oy: ssä Taloudellis - ten tietojen keruu: TM, tilastokeskus, yritykset Kirje rahastoille tutkimukseen osallistu - misesta K Y S E L Y N S U U N N I T T E L U Johdon (n=30) haastattelu + kysely Rahastojen puheen - johtajien (n=34) haastattelu + kysely Kohdeyksi - kön henkilös - tökysely (n=1038) Taloudellisten tietojen sekä haastattelujen ja kyselyjen analysointi T U T K I M U S T U L O K S E T Tulosten raportointi kirjallisesti - kuvaus henkilöstö - rahastojen toimivuudesta ja kannuste - vaikutuksista - kehittämis - kohteet Kuva 1.3 Tutkimusprosessin vaiheet.

18 8 Kerätyn aineiston käsittely Rahastojen perustamisvaiheessa mukana olleiden johdon edustajien ja puheenjohtajien haastattelut litteroitiin. Litteroidut tekstit käsiteltiin Atlas-ohjelmistolla luokittelemalla vastaukset teemoittain (Liite 7). Luokittelun ja koodauksen toteuttivat hankkeeseen palkatut kaksi tutkimusapulaista. Kyselyaineisto käsiteltiin SPSS-ohjelmistolla.

19 9 2 Henkilöstörahastot ja niiden toimintamekanismit Suomessa Tässä luvussa kuvataan voittopalkkiojärjestelmän ja henkilöstörahaston yleiset toimintaperiaatteet. Tässä yhteydessä esitellään yritystason ja kansallisen tason perusmekanismit. Myös rahaston perusta-misen ja käytön pelisäännöt sekä hallintoon ja sijoitustoimintaan liittyvät mekanismit käydään läpi. Lisäksi esitetään tietoja mm. maksetuista voittopalkkio-osuuksista ja rahastopääomista. 2.1 Henkilöstörahastojen yleiset toimintaperiaatteet Taustalla voittopalkkio Voittopalkkiolla tarkoitetaan tässä voittojen jakoa pääoman omistajien ja työntekijöiden kesken, niin että peruspalkan lisäksi kokonaispalkkaan kuuluu vaihteleva, yrityksen voiton tai muun tuloksen perusteella määräytyvä osa. Toisin kuin yksilöllinen suorituspalkkaus voittopalkkio kohdistuu usein kaikkiin tai suureen ryhmään työntekijöitä. Mitä ovat henkilöstörahastot ja voittopalkkiot? Henkilöstörahasto on yrityksen tai viraston henkilöstön perustama, omistama ja hallitsema rahasto, joka hallinnoi yritykseltä tai virastolta voittopalkkioerinä vastaanottamiaan varoja sekä niiden sijoittamisesta saamiaan tuottoja. (Henkilöstörahasto. Yhdessä tehdystä tuloksesta 2000) 2. Rahaston perustaminen edellyttää, että yritys ottaa käyttöön voittopalkkiojärjestelmän, jossa yritys sitoutuu suorittamaan rahastolle voittopalkkioeriä. Voittopalkkioerä määräytyy... olennaisesti yrityksen... liikevoitosta lisättynä poistoilla tai sen jälkeisestä toiminnan kannattavuutta osoittavasta erästä ja mahdollisesti lisäksi muista yrityksen toiminnan tehokkuutta osoittavista tekijöistä (Henkilöstö-rahastolaki 1989). Olennaisesti käsitteen tarkoitusta on tulkittu siten, että henkilöstörahastolain mukaisen henkilöstörahastoon siirrettävän voittopalkkion pitää vähintään 50 prosenttisesti perustua kannattavuutta osoittavaan erään (Juustoa ruisleivälle 2001). Loput 50 prosenttia voivat perustua muihin mittareihin. Tämä tekee henkilöstörahastosta käyttötarkoitukseltaan ja vaikutuksiltaan omanlaatuisensa tulospalkkaustavan. Virastoissa voittopalkkiojärjestelmän korvaa tulospalkkausjärjestelmä, jonka mukaisesti virasto maksaa rahastolle tulospalkkioita. Rahasto voi saada varoja myös lahjoituksina ja testamentilla. Voittopalkkiojärjestelmän ja henkilöstörahastojen taloudelliset toimintamekanismit Voittopalkkioerä lasketaan yrityksen eri tavoin mitattavasta tuloksesta ja siitä vähennetään usein kynnystuotto, esimerkiksi liikevoitto vähennettynä kynnystuotolla. Liikevoiton ja kynnystuoton erotus on sellaista tulosta, jolla voidaan kattaa yrityksen riskejä ja joka voi toimia puskurina suhdanne- ja markkinavaihteluissa. Tästä erotuksesta maksetaan voittopalkkioerät. Yrityksen, voittopalkkiojärjestelmän ja henkilöstörahaston suhdetta voidaan kuvata kuvan 2.1 tapaan. Muiden tulospalkkausjärjestelmien tapaan voidaan ajatella, että voittopalkkiot rahastolle toimivat palkkakustannusten joustamismahdollisuutena yritykselle. Myös palkansaajan kannalta palkkioiden pois jääminen taloudellisen taantuman oloissa lienee mieluisampaa kuin työehtoihin sidotun palkan alentaminen. Kovin suurta joustoelementtiä tulos- ja voittopalkkiot eivät kuitenkaan tällä hetkellä tuo sen enempää yrityksen kuin koko yhteiskunnankaan tasolla. Esimerkiksi teollisuudessa tulospalkkioi-den osuus palkkasummasta vuonna 1998 oli 146,4 miljoonaa euroa eli 1,9 prosenttia palkkasummasta, valtiolla 0,2 prosenttia ja kunnissa 0,1 prosenttia (Nurmela ym.1999). Samana vuonna maksettiin 2 Voittopalkkioista ja henkilöstörahastoista on kirjoitettu lain voimaantulon jälkeen (15. syyskuuta 1989) muutamia kirjoja ja opinnäytteitä, joista osa mainitaan lähdeluettelossa.

20 10 voittopalkkioita henkilöstörahastoihin 28,9 miljoonaa euroa ja vuonna 2000 yhteensä 64,9 miljoonaa euroa. YRITYS Palkat Voittopalkkiot Sijoitus Sijoituk - sen purku Käteinen voittopalkkio Siirto rahastoon Sijoituksen tuotto RAHASTO Sijoitus ulkopuolelle Verot Sotumaksut Tel-maksu Rahaston ylijäämän jako Rahastoosuuden nosto Sijoituksen tuotto Verot HENKILÖSTÖ Kuva 2.1 Voittopalkkiojärjestelmän ja henkilöstörahaston pääpiirteet (Osallistumisjärjestelmäkomitean mietintö 1987:40).

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA

KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA Tuotantotalouden koulutusohjelma KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA Diplomityöaihe on hyväksytty Tuotantotalouden

Lisätiedot

Palkitsemisen tila ja muutos Suomessa 2008

Palkitsemisen tila ja muutos Suomessa 2008 Palkitsemisen tila ja muutos Suomessa 2008 Toteuttajat: Tutkijat Aino Salimäki & Tina Sweins Tutkimusassistentit Jouko Heiskanen & Antti Salimäki Ohjaajat: Professorit Matti Vartiainen & Tomi Laamanen

Lisätiedot

Palkat ja palkitseminen 2016

Palkat ja palkitseminen 2016 Wärtsilä Oyj Abp Vuosikertomus 2016 Hallinnointi 1 Palkat ja palkitseminen 2016 Hallituksen jäsenten palkkiot Varsinainen yhtiökokous päättää vuosittain hallituksen jäsenten palkkioista toimikaudeksi kerrallaan.

Lisätiedot

3. Edellisen tilikauden tuloslaskelma tai tuloslaskelman yhteenveto sekä tase.

3. Edellisen tilikauden tuloslaskelma tai tuloslaskelman yhteenveto sekä tase. 1. Yhtiön nimi sekä valtion omistus- ja äänivaltaosuus. HAUS kehittämiskeskus Oy Suomen valtio omistaa koko osakekannan. 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä. 2 Yhtiön toimiala Yhtiö toimii julkisia hankintoja

Lisätiedot

Palkka- ja palkkioselvitys

Palkka- ja palkkioselvitys 1 Palkka- ja palkkioselvitys Palkitsemisjärjestelmien tarkoituksena on tukea DNA:n strategista, taloudellista ja operatiivista suuntaa, motivoida sekä palkita yrityksen menestyksestä. DNA:ssa noudatetaan

Lisätiedot

LEASEGREEN GROUP PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS SISÄLTÖ

LEASEGREEN GROUP PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS SISÄLTÖ LEASEGREEN GROUP PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 2 2 PALKITSEMISTA KOSKEVA PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS... 2 2.1 HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKITSEMINEN JA PALKITSEMISEN VALMISTELU... 2 2.2 TOIMITUSJOHTAJAN

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Palkka- ja palkkioselvitys 2013

Palkka- ja palkkioselvitys 2013 PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2013 1 Palkka- ja palkkioselvitys 2013 Cargotecin palkka- ja palkkioselvityksessä esitetään yhtiön palkka- ja palkitsemisperiaatteet sekä maksetut palkkiot hallituksen jäsenille,

Lisätiedot

Wärtsilä Oyj Abp Vuosikertomus 2015

Wärtsilä Oyj Abp Vuosikertomus 2015 Wärtsilä Oyj Abp Vuosikertomus 2015 Tämä pdf-tiedosto koostuu Wärtsilän vuosikertomuksesta valituista osioista ja se voi poiketa muista tuotetuista tiedostoista. Raportti kokonaisuudessaan löytyy osoitteesta

Lisätiedot

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 015 Evli Pankki Oyj PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2015 2 Evli noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. Tämä palkka- ja palkkioselvitys on laadittu hallinnointikoodin

Lisätiedot

2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä 1. Yhtiön toimialana ovat informaatioteknologiapalvelut ja niihin liittyvät tehtävät.

2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä 1. Yhtiön toimialana ovat informaatioteknologiapalvelut ja niihin liittyvät tehtävät. 9.5.2012 Liitemuistio 1 Palkitsemistiedot 1. a) Yhtiön nimi b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus 1. Tieto Oyj 2. 10,3 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä 1. Yhtiön toimialana ovat informaatioteknologiapalvelut

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Joustava tapa palkita

Joustava tapa palkita Palkkiorahasto Anna rahan kasvaa Palkkiorahasto on tehokas palkitsemisen keino. Yrityksen johdolle rahasto on johtamisen työkalu, joka räätälöidään palvelemaan yrityksen liiketoiminnan tavoitteita, henkilöstön

Lisätiedot

SOK:n palkka- ja palkkioselvitys

SOK:n palkka- ja palkkioselvitys SOK:n palkka- ja palkkioselvitys 2015 Palkitsemisen periaatteet SOK:ssa SOK:n hallintoneuvosto on asettanut pysyvän palkitsemisvaliokunnan, jonka tehtävänä on arvioida ja kehittää koko S-ryhmän ylimmän

Lisätiedot

1 (5) PALKITSEMINEN VAPO OY:SSÄ. 1. Yhtiön nimi ja valtion omistus- ja äänivaltaosuus Vapo Oy Valtion omistus 50,1 %

1 (5) PALKITSEMINEN VAPO OY:SSÄ. 1. Yhtiön nimi ja valtion omistus- ja äänivaltaosuus Vapo Oy Valtion omistus 50,1 % 1 (5) 2.5.2012 PALKITSEMINEN VAPO OY:SSÄ 1. Yhtiön nimi ja valtion omistus- ja äänivaltaosuus Vapo Oy Valtion omistus 50,1 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on harjoittaa turveteollisuutta,

Lisätiedot

Palkka- ja palkkioselvitys

Palkka- ja palkkioselvitys HKScan Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 2010 6.4.2011 Sisältö 1. Hallituksen jäsenten palkitseminen 2 1.1 Hallituksen jäsenille maksetut palkat ja palkkiot vuonna 2010.. 2 2. Toimitusjohtajan ja johtoryhmän

Lisätiedot

Alma Media Oyj:n palkka- ja palkkioselvitys

Alma Media Oyj:n palkka- ja palkkioselvitys Alma Media Oyj:n palkka- ja palkkioselvitys 2012 Alma Media noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 15.6.2010 antamaa, 1.10.2010 alkaen voimassa olevaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia sellaisenaan.

Lisätiedot

PALKITSEMISTA KOSKEVIEN TIETOJEN JULKISUUS VALTIO- OMISTEISISSA YHTIÖISSÄ. b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus

PALKITSEMISTA KOSKEVIEN TIETOJEN JULKISUUS VALTIO- OMISTEISISSA YHTIÖISSÄ. b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus PALKITSEMISTA KOSKEVIEN TIETOJEN JULKISUUS VALTIO OMISTEISISSA YHTIÖISSÄ 1. a) Yhtiön nimi Alko Oy b) Valtion omistus ja äänivaltaosuus Valtion omistus ja äänivaltaosuus 100 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä

Lisätiedot

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

Vuosi 2006. Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja

Vuosi 2006. Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja Vuosi 2006 Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja 1 Disclaimer This presentation is confidential and is intended solely for the use of the recipients of the presentation in connection with their consideration

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä 222222222222222222 Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010 ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS. F-Secure Oyj

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS. F-Secure Oyj PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS F-Secure Oyj 12. toukokuuta 2014 Sisällys Hallituksen ja yhtiön johtoryhmän jäsenten palkitseminen... 3 Hallitus... 3 Hallituksen palkitseminen... 3 Toimitusjohtaja... 4 Johtoryhmän

Lisätiedot

Caverion Oyj:n palkka- ja palkkioselvitys vuodelta 2015. Julkinen

Caverion Oyj:n palkka- ja palkkioselvitys vuodelta 2015. Julkinen Caverion Oyj:n palkka- ja palkkioselvitys vuodelta 2015 Julkinen Palkka- ja palkkioselvitys 2015 26.1.2016 Julkinen Sisällysluettelo I Palkitsemisen päätöksentekojärjestys... 2 II Palkitsemisen periaatteet

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Palkka- ja palkkioselvitys...3

SISÄLLYSLUETTELO. Palkka- ja palkkioselvitys...3 PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2015 SISÄLLYSLUETTELO Palkka- ja palkkioselvitys...3 Tämä sivu on tulostettu HKScanin verkkovuosikertomuksesta 2015. Lue kertomus kokonaisuudessaan osoitteesta vuosikertomus2015.hkscan.com.

Lisätiedot

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj Tulos Q1 2013 Helsinki, 19.4.2013 Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj 19.4.2013 1 Sisältö Suomisen Q1 2013 lyhyesti Taloudellinen katsaus Q1 2013 Strategian

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

Information on preparing Presentation

Information on preparing Presentation Information on preparing Presentation Seminar on big data management Lecturer: Spring 2017 20.1.2017 1 Agenda Hints and tips on giving a good presentation Watch two videos and discussion 22.1.2017 2 Goals

Lisätiedot

Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma Tämän hetkinen tilanne ja todennäköinen toteutuma

Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma Tämän hetkinen tilanne ja todennäköinen toteutuma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma 2013 2015 1. Yleistä Ylioppilaskunnan hallitus on valmistellut keskipitkän aikavälin taloussuunnitelman (KTS). KTS:n

Lisätiedot

PALKITSEMISTIEDOT ALKO OY

PALKITSEMISTIEDOT ALKO OY PALKITSEMISTIEDOT ALKO OY 1. a) Yhtiön nimi Alko Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus Valtion omistus- ja äänivaltaosuus 100 %. 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on harjoittaa sille

Lisätiedot

DNA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2017

DNA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2017 1 (5) DNA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2017 Hallituksen ehdotukset ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi varsinaiselle yhtiökokoukselle 2017 2 (5) Hallituksen

Lisätiedot

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 1 (5)

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 1 (5) PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 1 (5) Tämä esitys on Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin (2010) suosituksessa 47 tarkoitettu Raisio Oyj:n palkka- ja palkkioselvitys. Esitetyt tiedot ovat pääsääntöisesti

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

Palkkatietämys Suomessa

Palkkatietämys Suomessa Palkkatietämys Suomessa Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi -tapaaminen 16.11.2012 Anu Hakonen & Johanna Maaniemi Aalto-yliopisto Tuotantotalouden laitos Tausta Nykyaikaisten i palkkaus- ja palkitsemisjärjestelmien

Lisätiedot

Talouskriisi ei näy osingoissa

Talouskriisi ei näy osingoissa Talouskriisi ei näy osingoissa Author : albert 1 / 6 2 / 6 Pörssifirmojen yhtiökokouksissa eivät ilmeet luultavasti tänä keväänä ole kovinkaan synkät, sillä monet yhtiöt korottavat osinkoa. Vajaata 40

Lisätiedot

Korkeakoulujen tietohallinto ja tutkimus: kumpi ohjaa kumpaa?

Korkeakoulujen tietohallinto ja tutkimus: kumpi ohjaa kumpaa? Korkeakoulujen tietohallinto ja tutkimus: kumpi ohjaa kumpaa? Kerro meille datastasi työpaja 10.4.2013 Antti Auer Tietohallintopäällikkö Jyväskylän yliopisto Strateginen kehittäminen Johtamista, tutkimushallintoa

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

Alma Media Oyj:n palkka- ja palkkioselvitys

Alma Media Oyj:n palkka- ja palkkioselvitys Alma Media Oyj:n palkka- ja palkkioselvitys 2014 Kuva: Miika Kainu Alma Media noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 15.6.2010 antamaa, 1.10.2010 alkaen voimassa olevaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia

Lisätiedot

Espoon kaupungin omistajapolitiikka

Espoon kaupungin omistajapolitiikka Espoon kaupungin omistajapolitiikka ESPOON KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIIKKA 2016 2 (5) Sisällysluettelo 1 Tausta... 3 2 Omistajapolitiikan päämäärä... 3 3 Omistajapolitiikan tavoitteet... 4 4 Ohjausperiaatteet...

Lisätiedot

Palkkatasotutkimus 2015

Palkkatasotutkimus 2015 Palkkatasotutkimus Tuloksia Taustaa Vuotuinen palkkatasotutkimus antaa poikkileikkauksen jäsenten sijoittumisesta työmarkkinoilla ja palkkatasosta Lokakuun ansiot (tunnusluvuissa mukana kokoaikatyössä

Lisätiedot

Kokouksessa olivat edustettuina osakkeenomistajat liitteenä 1 olevan ääniluettelon mukaisesti. Hallituksen puheenjohtaja Mikko Nikula avasi kokouksen.

Kokouksessa olivat edustettuina osakkeenomistajat liitteenä 1 olevan ääniluettelon mukaisesti. Hallituksen puheenjohtaja Mikko Nikula avasi kokouksen. HKSCAN OYJ PÖYTÄKIRJA NRO 1/2016 HKSCAN OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 13.4.2016 klo 10.00 11.53 Paikka: Läsnä: Finlandia-talo, Mannerheimintie 13, Helsinki Kokouksessa olivat edustettuina osakkeenomistajat

Lisätiedot

1 (6) HYPO KONSERNIN PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS

1 (6) HYPO KONSERNIN PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 1 (6) HYPO KONSERNIN PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS Tämä selvitys sisältää Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen N:o 575/213 artiklan 450 mukaiset tiedot Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin palkitsemisjärjestelmästä.

Lisätiedot

Työmarkkinatutkimus 1/2014 Lehdistöaamiainen, Ravintola Loiste,

Työmarkkinatutkimus 1/2014 Lehdistöaamiainen, Ravintola Loiste, Työmarkkinatutkimus 1/2014 Lehdistöaamiainen, Ravintola Loiste, 8.4.2014 Pro on Yksi Suomen suurimmista ammattiliitoista: suurin yksityisen sektorin toimihenkilöliitto ja Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n

Lisätiedot

1. a) Yhtiön nimi: Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 16,70 %

1. a) Yhtiön nimi: Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 16,70 % Liitemuistio 1 Palkitsemistiedot 1. a) Yhtiön nimi: Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 16,70 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä: Yhtiön toimialana on harjoittaa

Lisätiedot

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ tutkimus KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2009 1 Tiivistelmä Yrittäjien lomat Suomen Yrittäjien maaliskuun 2009 lopussa tekemässä jäsenkyselyssä tiedusteltiin yrittäjiltä lomista ja lomatoiveista

Lisätiedot

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS. F-Secure Oyj

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS. F-Secure Oyj PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS F-Secure Oyj 4. huhtikuuta 2016 Sisällys Hallituksen ja yhtiön johtoryhmän jäsenten palkitseminen... 3 Hallitus... 3 Hallituksen palkitseminen... 3 Toimitusjohtaja... 3 Johtoryhmän

Lisätiedot

FINNLINES OYJ 26.10.2005

FINNLINES OYJ 26.10.2005 FINNLINES OYJ 26.10.2005 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2005 Olennaiset tapahtumat katsauskaudella :n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 17. maaliskuuta 2005, vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2004 ja myönsi

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen Yhtiökokous 2011. Hotelli Scandic Marski 16.3.2011 klo 17.00

Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen Yhtiökokous 2011. Hotelli Scandic Marski 16.3.2011 klo 17.00 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen Yhtiökokous 2011 Hotelli Scandic Marski 16.3.2011 klo 17.00 Amanda vuonna 2010 Vuosi 2010 Tunnuslukuja (M ) 2010 2009 Hallinnointipalkkiot 4.0 4.3 Sijoitustoiminnan

Lisätiedot

Ympäristöliiketoiminta 2010

Ympäristöliiketoiminta 2010 Ympäristö ja luonnonvarat 2011 Ympäristöliiketoiminta 2010 Metalliteollisuus suurin ympäristöliiketoiminnan tuottaja vuonna 2010 Vuonna 2010 ympäristöliiketoiminnan yhteenlaskettu liikevaihto teollisuudessa

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Palkka- ja palkkioselvitys sekä palkitsemisraportti

Palkka- ja palkkioselvitys sekä palkitsemisraportti Palkka- ja palkkioselvitys sekä palkitsemisraportti CapMan Oyj:n hallituksen vahvistama 11.2.2016. Tämä CapMan Oyj:n (jäljempänä CapMan) palkka- ja palkkioselvitys on laadittu 1.1.2016 voimaan tulleen

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Toimitusjohtaja Juha Näkki 13.8.2014 Toimintaympäristö 4-6/2014 Teknisten suunnittelupalveluiden ja teknisen dokumentoinnin ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa alkanut

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

TietoEnator Oyj:n varsinainen yhtiökokous 1/2007

TietoEnator Oyj:n varsinainen yhtiökokous 1/2007 2007-03-22 1 (6) TietoEnator Oyj:n varsinainen yhtiökokous 1/2007 Aika Paikka Läsnä 22.3.2007, klo 17.00 alkaen TietoEnator Oyj, Kutojantie 6-8, Espoo Läsnä oli henkilökohtaisesti tai asiamiehen edustamina

Lisätiedot

ELINKEINOTOIMINNAN VEROVELAT

ELINKEINOTOIMINNAN VEROVELAT ELINKEINOTOIMINNAN VEROVELAT HTSY Verohallinto 3.3.2015 2 (5) ELINKEINOTOIMINNAN VEROVELAT Vuoden 2013 lopulla elinkeinotoiminnan verovelkaa oli miltei kolme miljardia euroa ja yritysten verovelat näyttävät

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/2004 10-12/2003 2004 2003 Liikevaihto 391,0 683,8 2 533,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 9,3 6,7 89,5 28,0 Kulut -353,0-625,6-2

Lisätiedot

Business definitions Nordea Mortgage Bank Plc

Business definitions Nordea Mortgage Bank Plc Business definitions Nordea Mortgage Bank Plc Return on equity Net profit for the year excluding non-controlling interests as a percentage of average equity for the year. Average equity including net profit

Lisätiedot

Liitemuistio 1. Palkitsemistiedot. 1. a) Yhtiön nimi Fortum Oyj. b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus 50,76% 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä

Liitemuistio 1. Palkitsemistiedot. 1. a) Yhtiön nimi Fortum Oyj. b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus 50,76% 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Liitemuistio 1 Palkitsemistiedot 1. a) Yhtiön nimi Fortum Oyj b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus 50,76% 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on sähkön, lämmön ja kaasun tuotanto, hankinta,

Lisätiedot

Maanantai 21.3.2016, klo 13.00. Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Maanantai 21.3.2016, klo 13.00. Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat. PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 (7) KEMIRA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2016 Aika: Paikka: Läsnä: Maanantai 21.3.2016, klo 13.00 Scandic Marina Congress Center, osoitteessa Katajanokanlaituri 6, Helsinki Kokouksessa

Lisätiedot

Päätoimialojen kehitys ja työpaikkojen muutos Satakunnassa

Päätoimialojen kehitys ja työpaikkojen muutos Satakunnassa Päätoimialojen kehitys ja työpaikkojen muutos Satakunnassa "AVAA SATAKUNNAN OPINOVI" AIKUISOHJAUS TYÖELÄMÄN VOIMAVARANA -SEMINAARI 19.1.2010 Projektitutkija Saku Vähäsantanen Turun kauppakorkeakoulu, Porin

Lisätiedot

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5)

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Osavuosikatsaus 1.1.2004-31.3.2004 (3 kk) - Liikevaihto: 38,3 miljoonaa euroa (1-3/2003: 40,2) - Liikevoitto: 1,9 (-0,1) miljoonaa euroa - Saatujen tilausten

Lisätiedot

Digian johdon palkka- ja palkkioselvitys

Digian johdon palkka- ja palkkioselvitys Digian johdon palkka- ja palkkioselvitys Tämä palkka- ja palkkioselvitys sisältää yhteenvedon Digia Oyj:n hallitusten jäsenten ja toimivan johdon taloudellisista eduista, palkitsemisjärjestelmästä ja palkitsemisen

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

YT-TILASTOT 2015 7.1.2016 ILKKA KAUKORANTA

YT-TILASTOT 2015 7.1.2016 ILKKA KAUKORANTA YT-TILASTOT 2015 7.1.2016 ILKKA KAUKORANTA 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 Alkaneiden yt-neuvotteluiden alaiset henkilöt 2011Q1 2011Q2 2011Q3 2011Q4 2012Q1 2012Q2 2012Q3

Lisätiedot

ASPO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 (7) 7.4.2016, klo 10.00 Scandic Marina Congress Centerissä osoitteessa Katajanokanlaituri 6, 00160 Helsinki.

ASPO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 (7) 7.4.2016, klo 10.00 Scandic Marina Congress Centerissä osoitteessa Katajanokanlaituri 6, 00160 Helsinki. ASPO OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 (7) VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika ja paikka Läsnä 7.4.2016, klo 10.00 Scandic Marina Congress Centerissä osoitteessa Katajanokanlaituri 6, 00160 Helsinki. Kokouksessa olivat

Lisätiedot

Konsernin tuloslaskelma (pdf-sivu 15, sivunumero 73) Konsernin tase (pdf-sivu 14, sivunumero 72)

Konsernin tuloslaskelma (pdf-sivu 15, sivunumero 73) Konsernin tase (pdf-sivu 14, sivunumero 72) 9.5.2012 Liitemuistio 1 Tiedot: 1. a) Yhtiön nimi: Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 8,58 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä: Yhtiön toimialana on harjoittaa malmien

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Palkka- ja palkkioselvitys 2016 Palkitsemisraportti vuodelta

Palkka- ja palkkioselvitys 2016 Palkitsemisraportti vuodelta Palkka- ja palkkioselvitys 2016 Palkitsemisraportti vuodelta 2016 15.2.2017 1 2 Palkka- ja palkkioselvitys 2016 JOHDANTO Tämä on Suomen Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n antaman Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin

Lisätiedot

1. a) Yhtiön nimi: TeliaSonera AB b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 11,7 %

1. a) Yhtiön nimi: TeliaSonera AB b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 11,7 % Liitemuistio 1 Palkitsemistiedot 1. a) Yhtiön nimi: TeliaSonera AB b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 11,7 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on laajassa mielessä televiestintäpalveluiden

Lisätiedot

P A L K K A - J A P A L K K I O S E L V I T Y S

P A L K K A - J A P A L K K I O S E L V I T Y S P A L K K A - J A P A L K K I O S E L V I T Y S 2 0 1 2 Tämä palkka- ja palkkioselvitys on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2010 suosituksen 47 mukaisesti. Hallintoneuvoston jäsenten palkitseminen

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2012 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma

Lisätiedot

SISÄLTÖ. 3 Sampo-konsernin palkitsemisperiaatteet. 5 Hallituksen jäsenten palkitseminen

SISÄLTÖ. 3 Sampo-konsernin palkitsemisperiaatteet. 5 Hallituksen jäsenten palkitseminen Maaliskuu 2015 SISÄLTÖ 3 Sampo-konsernin palkitsemisperiaatteet 5 Hallituksen jäsenten palkitseminen 5 Konsernijohtajan ja johtoryhmän muiden jäsenten palkitseminen 2 Sampo-konsernin palkka- ja palkkioselvitys

Lisätiedot

PALKITSEMISTA KOSKEVIEN TIETOJEN JULKISUUS VALTIO-OMISTEISISSA YHTIÖISSÄ

PALKITSEMISTA KOSKEVIEN TIETOJEN JULKISUUS VALTIO-OMISTEISISSA YHTIÖISSÄ PATRIA OYJ 2.5.2013 1(6) PALKITSEMISTA KOSKEVIEN TIETOJEN JULKISUUS VALTIO-OMISTEISISSA YHTIÖISSÄ 1. a) Yhtiön nimi - Patria Oyj b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus - 73,2 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä

Lisätiedot

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola Turvatiimi lyhyesti Liikevaihto 27,6 meuroa, henkilöstöä 750, toimintaa yli 20 paikkakunnalla Atine Group Oy:n tytäryhtiö (n

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET 16.3.2016 PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE OSINGONJAKOEHDOTUS Digia Oyj:n vapaa oma pääoma oli 31.12.2015 päivätyn taseen mukaan 34.214.777,30 euroa,

Lisätiedot

Etteplan Oyj. Liiketoimintakatsaus 2009

Etteplan Oyj. Liiketoimintakatsaus 2009 Etteplan Oyj Liiketoimintakatsaus 2009 Sisältö Taloudellinen kehitys Toimintaympäristö Yhtiön kehitys Taloudelliset tunnusluvut Näkymät 2010 Taloudellinen kehitys* Milj. euroa 2009 2008 Muutos Liikevaihto

Lisätiedot

Työttömyysvakuutusrahaston palkka- ja palkkioselvitys vuodelta 2015

Työttömyysvakuutusrahaston palkka- ja palkkioselvitys vuodelta 2015 Työttömyysvakuutusrahaston palkka- ja palkkioselvitys vuodelta 2015 Sisällysluettelo 1 Työttömyysvakuutusrahaston palkka- ja palkkioselvitys vuodelta 2015... 1 1.1 Hallintoneuvoston jäsenten palkkiot ja

Lisätiedot

Uusi SeutUra -hanke. Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista

Uusi SeutUra -hanke. Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista Uusi SeutUra -hanke Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista Pielisen Karjalan vahvat klusterit Tässä aineistossa on tarkasteltu Pielisen Karjalan eli

Lisätiedot

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os.

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os. Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os. 1. Kari Toivonen Helsingin Tarmo 2. Kari Keskinen Tampereen Voimailijat 3. Pekka Laakso Rauman Voimailijat

Lisätiedot

Kinkkupuulaaki 2014 Kinkkupuulaaki 2013

Kinkkupuulaaki 2014 Kinkkupuulaaki 2013 Kinkkupuulaaki 2016 Kinkkupuulaaki 2015 1. 0 1. Esa Luoma 88 2. 0 2. Kimmo Saarinen 84 3. 0 3. Hannu Haimi 80 4. 0 4. Petri Federley 79 5. 0 5. Pekka Pärssinen 78 6. 0 6. Päivi Jokinen 77 7. 0 Reetta Tuomainen

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LAKIALOITE 110/2009 vp Laki vakuutetun sairausvakuutusmaksun ja työnantajan sairausvakuutusmaksun suuruudesta vuonna 2010 ja sairausvakuutuslain 7 luvun :n ja 18 luvun :n muuttamisesta Eduskunnalle ALOITTEEN

Lisätiedot

Tasa-arvo yhteiskunnassa ja työelämässä. Opettajan tukimateriaali

Tasa-arvo yhteiskunnassa ja työelämässä. Opettajan tukimateriaali Tasa-arvo yhteiskunnassa ja työelämässä Opettajan tukimateriaali Tasa-arvo -materiaalia Diasarjaan on koottu linkkejä ja Lapin Letkan laatimaa tasa-arvomateriaalia, joita opettaja voi hyödyntää tasa- arvoa

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia. Tilinpäätöstiedote vuodelta 2013 1 Osuuskunta KPY konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1.-31.12.2013 Vuoden 2013 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 247,0 miljoonaa euroa (216,1 miljoonaa euroa vuonna

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 24. 24 Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Espoon Asunnot Oy:n vuoden 2016 varsinaiseen yhtiökokoukseen

Espoon kaupunki Pöytäkirja 24. 24 Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Espoon Asunnot Oy:n vuoden 2016 varsinaiseen yhtiökokoukseen 14.03.2016 Sivu 1 / 1 633/2016 00.04.02.00 24 Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Espoon Asunnot Oy:n vuoden 2016 varsinaiseen yhtiökokoukseen Valmistelijat / lisätiedot: Eva Elston-Hämäläinen,

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015 1 / 11 TASEKIRJA Kiinteistö Oy Finnoonportti Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase...

Lisätiedot

Messukeskuksen kongressisiipi, Rautatieläisenkatu 3, Helsinki. 1 043 edustettua osakasta Liite 1

Messukeskuksen kongressisiipi, Rautatieläisenkatu 3, Helsinki. 1 043 edustettua osakasta Liite 1 1 (7) KESKO OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS PÖYTÄKIRJA NRO 1/2008 Paikka Messukeskuksen kongressisiipi, Rautatieläisenkatu 3, Helsinki Aika 31.3.2008 klo 13.00 14.50 Läsnä Osakkaat 1 043 edustettua osakasta

Lisätiedot

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Benedict Wrede avasi kokouksen.

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Benedict Wrede avasi kokouksen. Turvatiimi Oyj Pöytäkirja 1/2014 1(6) TURVATIIMI OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 20.3.2014, klo 9.00 9.30 Paikka: Läsnä: Rake-sali, Erottajankatu 4 C, 00120 Helsinki. Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina

Lisätiedot

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 1 (5) Componenta Oyj Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) 2011 Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on käsitelty Componenta Oyj:n hallituksen kokouksessa

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot