ALUETYÖN YKSIKKÖ ja LÄHITYÖHANKE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ALUETYÖN YKSIKKÖ ja LÄHITYÖHANKE"

Transkriptio

1 ALUETYÖN YKSIKKÖ ja LÄHITYÖHANKE Arkiturvallisuutta ja viihtyisyyttä Arkiturvallisuuden parantaminen yhteisöllisyyden kautta Teija Tanska

2 Aluetyön yksikkö Sosiaalivirasto > Aiva > Sosta perustettu selkiyttämään ja kehittämään aluetyötä, toimii kaikilla vastuualueilla ja alueellisissa verkostoissa yhdyskuntatyö ja lähiöasemat kumppanuustalot lähityö

3 VERKOS TO-TYÖ SYRJÄYTYM ISEN EHKÄISY LAATUKÄSI KIRJA KUMPPANU US- STRATEGIA POIKKIHAL - LINNOLLIS UUS EHKÄIS EVÄ TYÖ ASUKAS- OSALLIS UUS SOSV:N ELÄMÄNKA ARIORG. AKTIVOINTI A, KUNTOUTUST A, TYÖLLISTÄM ISTÄ JALKAUTUV AN TYÖN PALUU LÄHIT YÖ- HANKE VERTA IS-TYÖ VILLI LÄNSI MATALAN KYNNYKSEN PALVELUPIS TEET URBA N SUKKA & SAKKI CASE JAKOMÄ KI ALUERAKEN- TAMISPROJ EKTIT? TES S ALUETYÖN YKSIKKÖ PALVEL U- VERKKO KUMPPANU US- SOPIMUKS ET KUMPPANU US-TYÖ MONIAM- MATILLIS UUS JÄYHÄT RAKENT EET TUTKIM US TERVE JA TURVALLI NEN NK. PAIKALLI SUUS KADOTETT IIN VAPAA- EHTOIST YÖ OPPIA RUOTSI STA RYHMÄ- TOIMINT A POLIISI - YHTEIST YÖ ASUKA S- TILAT HYVÄ VUOSA ARI LÄHIÖ ASEMA T ASUKAS- VAIKUTTAMI NEN LÄHIÖ- PROJE KTI

4 Asukastalot Yhdyskuntatyöntekijä Lähityö Yhdyskuntatyö Aluetyö

5 Aluetyön tilat Eteläinen alue Asukas- ja kumppanuustalo Betania & Kumppanuustalo Hanna Itäinen alue Kontulan, Myllypuron ja Vuosaaren lähiöasemat Pohjoinen alue Asukastalo Saunabaari, Kumppanuustalo Oulunkylän seurahuone, Malmin toimintakeskus, Pihlajamäen lähiöasema Läntinen alue Asukastila Hopeala

6 Asukastalot alueen keskuksia Aluetta koskevan tiedon välittäminen asukastoimijoille ja päätöksentekijöille Voimistetaan ja kunnioitetaan lähiyhteisöjen omaehtoista asukasosallisuutta HELSINKILÄI NEN ALUETYÖ Tuetaan asukkaita koulutukseen ja työelämään tarjoamalla toimintapaikkoja. Painopisteenä alle 25-vuotiaat. Tuetaan palveluverkon toteutumista edistämällä jalkautuvaa ja alueellista työotetta Edistetään vastuualueiden yhteistyötä Alueellinen joustava yhteistyöverkosto Luottamuksen rakentaminen asukkaiden ja viranomaisten välillä sekä viranomaisyhteistyössä Kumppanuus järjestöjen kanssa

7 ALUETYÖ ASUKKAIDEN KANSSA SOSIAALIVIR ASTO ALUETYÖ ASUKKAIDEN KANSSA / SOSIAALIVIRASTO työn keskiössä alueen asukkaat vahvistetaan kansalaisten osallisuutta yhteisössä ylläpidetään matalan kynnyksen toimintaa ja tiloja ALUETYÖ ASUKKAIDEN KANSSA / SOSIAALIVIRASTO / TOIMIJAYHTEISTYÖ tuoda näkyviin alueen huolet ja puutteet yhteinen tietoisuus asuinalueista ja kaupungin kokonaistilanteesta segregaation ja eriarvoistumiskehityksen pysäyttäminen) asuinalueiden turvallisuuden ja viihtyisyyden parantaminen ollaan mukana alueellisissa tapahtumissa taloudellinen avustaminen suvaitsevaisuuden edistäminen ALUETYÖ ASUKKAIDEN KANSSA / TOIMIJAYHTEISTYÖ tehdä alueen resurssit & mahdollisuudet näkyviksi aluetyöryhmien koordinointi aluefoorumeihin osallistuminen kohotetaan asuinalueiden imagoa ja turvallisuutta SOSIAALIVIRASTO / TOIMIJAYHTEISTYÖ tiedon vaihto synnyttää luottamusta ja yhteistoimintaa toimijoiden verkottaminen yksilöllinen asiakasohjaus TOIMIJAYHTEISTY Ö

8 Lähityön tavoite ja käytännön toteutus Tavoitteena parantaa helsinkiläisten kokemaa turvallisuudentunnetta ja asuinalueiden viihtyisyyttä Hankkeessa projektivastaava ja kuusi lähityöntekijää, joilla on sosiaalialan koulutus ja työkokemusta eri ikä- ja asiakasryhmien kanssa työskentelystä Työskentely työpareina ja näkyvissä työvaatteissa, pääosin kadulla Jokaisella työparilla on omat kaupunginosansa Kohdealueina pääosin Itä-, Pohjois- ja Etelä-Helsinki

9 Työmenetelmät Jalkautuva työ (50 %) Havainnointi Palveluneuvonta ja saattaminen palveluihin Häiriöihin puuttuminen Tehtäväpyynnöt muille viranomaisille Asumisyksiköiden ympäristötyö Ulkona asuvien etsivä työ Verkostoituminen (40 %) Säännölliset tapaamiset muiden toimijoiden kuten poliisin, nuorisotyön jne. kanssa Raportointi (10 %) Viikoittainen raportointi poliisille, sosiaalivirastolle, turvallisuus- ja valmiusyksikölle ym. Lähityön kohtaamiset v % % Katukohtaamisia Kohtaamisia asukastilaisuuksissa

10 Esimerkkitapaus lähityön työskentelytavoista Turvallisuushuoli: Asukas tekee lähityölle ilmoituksen nuorten aiheuttamista häiriöistä ja ilkivallasta, palvelutalon asukkaat eivät uskalla liikkua alueella. Konkreettisilla toimenpiteillä vaikuttaminen: jalkautuminen ilkivallan kohteeksi joutuneelle alueelle, havainnointi, puuttuminen. Vuorovaikutustasolla vaikuttaminen: keskustelut alueella oleskelevan nuorison kanssa, asennekasvatus, seurauksista informoiminen, vaihtoehtoisen toiminnan etsiminen, mahdollisiin taustalta löytyviin vaikeisiin koti- tms. olosuhteisiin interventio. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen: ilmiöstä keskusteleminen lähiyhteisössä, yhteisön vastuuttaminen ja puuttumiseen rohkaiseminen, nuorisopalvelujen puutteen tai ilkivallan kohteeksi joutuneen paikan rakenteellisten ongelmien vieminen asianomaisen viraston tietoon.

11 Yhteistyön mahdollisuudet Tähän mennessä tehty yhteistyö: - AIVA: Jalkautuva työ palveluyksiköiden ympäristössä häiriöiden vähentämiseksi, asiakkaiden ohjaukset ja saatot kadulta palveluihin, palveluohjaus ja neuvonta päiväkeskuksissa, työparina kotikäynneillä, yhteiset jalkautumiset sosiaaliaseman työntekijöiden kanssa - VAVA: Yhteiset jalkautumiset leipäjonoon, tehty huoli-ilmoituksia esim. muistamattomista vanhuksista, asiakkaan vuokrarästiasioiden selvittely ja ohjaus, sairaalasta kotiutuvien arjessa avustaminen (ruoka, lääkkeet) - Yhteistyön palvelutalossa: turvallisuus ohjeistus (yhdessä pankkiautomaatille, kertanostorajoitukset), naapuriapu ja ilmoittautumistaulut

12 Yhteisöllisyyttä ja osallisuutta vahvistavat työmuodot - Katutyötä tai muuta jalkautuvaa/etsivää työtä vaativat tilanteet - Asiakasta vaikea tavoittaa perinteisin menetelmin / ei kykene itse hakeutumaan palveluihin (fyysiset ja psyykkiset rajoitteet) - Työntekijä tarvitsee lisätietoa asiakkaan sen hetkisestä voinnista ja olosuhteista päätöksentekoa varten - Asukkaiden kuulemista tai aktivoimista vaativat tilanteet - Uusien palvelujen sijoittaminen asuinalueille - Karttakysely

13 Turvallisuus -turvattomuus Niemelä (1997): Turvallisuus on inhimillinen peruspyrkimys, turvattomuus taas sitä että on uhkia, joiden vuoksi peruspyrkimys on vaarassa jäädä toteutumatta Kaufmann (1970): Turvallisuuden tarve ilmenee suojautumisena ja puolustautumisena ulkoisia vaaroja vastaan jatkuvuuden ja järjestyksen tarpeena (ennustettavuus) pyrkimyksenä sisäiseen, henkiseen tasapainoon Turvallisuus arvona: varmuutta, vaarattomuutta, väkivallan ja rikollisuuden poissaoloa, luotettavuutta, ennustettavuutta Tarpeen ja arvon lisäksi turvallisuus on ihmis- ja kansalaisoikeus Koettu turvallisuus ja turvattomuus ilmenevät lapsuuden kokemuksiin perustuvana perusturvallisuutena ja turvattomuutena elämänkulkuun ja elämänkaaren eri vaiheisiin liittyvänä turvallisuutena ja turvattomuutena

14 Turvattomuus vanhuusiässä (Niemelä 2007) Turvattomuutta aiheuttavia tekijöitä: 1. Maailmanlaajuiset ekologiset ja maailmantilanteeseen liittyvät tekijät: sodat ja poliittinen kiihkomielisyys; luonnonmullistukset <- elämänkokemus 2. Kovat arvot ja ihmisten välinpitämättömyys toisiaan kohtaan 3. Poikkeava käyttäytyminen: omaisuus- ja väkivaltarikollisuus; vanhusten kaltoinkohtelu; maahanmuuttajat (vieraus pelottaa elämän alku- ja loppupuolella tavanomaista enemmän) 4. Uhka perustarpeiden tyydyttämättömyydestä: eläketulojen ja sairausturvan leikkaamisen pelko; eläketulojen niukkuus; yksin asuminen ja sen myötä yksinäisyys 5. Autonomian menettäminen: laitoshoitoon joutuminen, riippuvaiseksi tuleminen, toisaalta pelko laitospaikkojen vähentämisestä; oman ruumiillisen ja henkisen koskemattomuuden menettämisen uhka

15 Miten turvattomuuteen voidaan vaikuttaa sosiaalityöllä? (Niemelä 2007) Vanhusten hyvinvoinnin perusedellytyksistä huolehtiminen (mm. asuminen ja asumisen palvelutaso) Kaltoinkohtelun havaitseminen ja siihen puuttuminen (koulutuksen merkitys) Kuolemisen yhteisöllistäminen? Omaishoitajajärjestelmän kehittäminen (hoitajan jaksamisesta huolehtiminen) ja vanhusten sosiaalisten verkostojen luominen

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 Hirvensalmi Kangasniemi Mikkeli Mäntyharju Pertunmaa Puumala Ristiina Suomenniemi Laatija Johanna Will-Orava Lapsiperhepalveluiden

Lisätiedot

Hille Koskela Riikka Nurminen. Ymmärtää voi, mutta hyväksyä ei Jakomäen ilkivallanehkäisyprojektin arvioinnin loppuraportti

Hille Koskela Riikka Nurminen. Ymmärtää voi, mutta hyväksyä ei Jakomäen ilkivallanehkäisyprojektin arvioinnin loppuraportti Hille Koskela Riikka Nurminen Ymmärtää voi, mutta hyväksyä ei Jakomäen ilkivallanehkäisyprojektin arvioinnin loppuraportti 12.6.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. Arviointitutkimuksen tavoitteet 2. Tutkimuksen teoreettinen

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Helsinki 2013 Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysalan keskus

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysalan keskus POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysalan keskus Eveliina Hannonen Leila Ryynänen MIEKKII OLIN VUOROTELLEN TEKEMÄSSÄ, SE OLI HYVÄ KOKEMUS. Erityistä tukea tarvitsevien nuorten osallisuus

Lisätiedot

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA Eettisesti toimien, itsenäisyyttä tukien SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA SISÄLLYS JOHDANTO... 4 1 SUPERILAISET VAMMAISPALVELUISSA... 6 2 VAMMAISUUDEN MÄÄRITTELY... 7 3 VAMMAISPALVELUTYÖN ETIIKKA...

Lisätiedot

NUORTEN KOKEMUKSIA KUNTOUTUKSESTA NUORTEN STARTTIPAJALLA

NUORTEN KOKEMUKSIA KUNTOUTUKSESTA NUORTEN STARTTIPAJALLA NUORTEN KOKEMUKSIA KUNTOUTUKSESTA NUORTEN STARTTIPAJALLA Maarit Ervasti Opinnäytetyö, kevät 2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Sosiaalialan koulutusohjelma Diakonisen sosiaalityön suuntautumisvaihtoehto

Lisätiedot

HELSINGIN ASUMISNEUVONNAN TOIMINTAMALLI

HELSINGIN ASUMISNEUVONNAN TOIMINTAMALLI HELSINGIN ASUMISNEUVONNAN TOIMINTAMALLI Asumisneuvonta on on Helsingin Sosiaali- Sosiaaliviraston ja asunnottomuutta terveysviraston asunnottomuutta ennaltaehkäisevää ennaltaehkäisevää toimintaa, toimintaa,

Lisätiedot

Onhan siitä hyötyy, et mä nousen ylös sängystä, lähen ulos ja teen jotain. Nuorten kokemuksia Voimalinja hankkeen ryhmätoiminnasta

Onhan siitä hyötyy, et mä nousen ylös sängystä, lähen ulos ja teen jotain. Nuorten kokemuksia Voimalinja hankkeen ryhmätoiminnasta Onhan siitä hyötyy, et mä nousen ylös sängystä, lähen ulos ja teen jotain Nuorten kokemuksia Voimalinja hankkeen ryhmätoiminnasta Lassila, Laura 2012 Tikkurila Laurea-ammattikorkeakoulu Tikkurila Onhan

Lisätiedot

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI SUUNNITELMA JÄRVI-POHJANMAAN LASTENSUOJELUN JÄRJES- TÄMISESTÄ JA KEHITTÄMISESTÄ VUOSILLE 2013-2016 -ENNALTA EHKÄISYSTÄ KORJAAVAAN TYÖHÖN SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 3

Lisätiedot

MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali

MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali Mitä on nuorisoalan ehkäisevä päihdetyö? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali 2. uudistettu painos Toimittajat:

Lisätiedot

KUKA MUU MUKA?! Opas hyvien suhteiden edistämiseen ja muukalaisvihan torjumiseen

KUKA MUU MUKA?! Opas hyvien suhteiden edistämiseen ja muukalaisvihan torjumiseen KUKA MUU MUKA?! Opas hyvien suhteiden edistämiseen ja muukalaisvihan torjumiseen Tämä opas on julkaistu osana Good Relations -hanketta, joka on saanut rahoitusta Euroopan unionin perusoikeuksia ja kansalaisuutta

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas Löydä oma tarinasi -ryhmämalli Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille Ryhmänohjaajan opas Suomen Mielenterveysseura Suomen Mielenterveysseura on kansanterveys- ja kansalaisjärjestö.

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelut. Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin. Tampereen kaupunki

Hyvinvointipalvelut. Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin. Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Julkaisuja 1/2008 Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin Selvitys palveluohjauksen toteuttamismahdollisuuksista vanhustyössä Tampellan, Juhannuskylän ja Kyttälän alueilla

Lisätiedot

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh.

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp l a s t e n s u o j e l u n keskusliitto Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 Julkaisija: Lastensuojelun

Lisätiedot

mun koti on täällä kokemuksia ammatillisesti ohjatun yhteisöasumisen vakauttamismahdollisuuksista Valma-projekti 2008-2012 mun koti { 1 } on täällä

mun koti on täällä kokemuksia ammatillisesti ohjatun yhteisöasumisen vakauttamismahdollisuuksista Valma-projekti 2008-2012 mun koti { 1 } on täällä mun koti on täällä kokemuksia ammatillisesti ohjatun yhteisöasumisen vakauttamismahdollisuuksista Valma-projekti 2008-2012 mun koti { 1 } on täällä mun koti { 2 } on täällä mun koti on täällä Toimittaja:

Lisätiedot

Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013

Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013 Arki, arvot, elämä, etiikka Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013 a a e e Arki, arvot, elämä,

Lisätiedot

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille Opit käyttöön-hanke Sisällys Kenelle opas on kirjoitettu, Mihin opasta tarvitaan?... 4 1. Laki ja kunta luovat kivijalan nuorten

Lisätiedot

Kouluyhteisön terveyden edistämiseen liittyviä säädöksiä ja suosituksia

Kouluyhteisön terveyden edistämiseen liittyviä säädöksiä ja suosituksia Tukimateriaali kouluyhteisön terveys- ja hyvinvointiohjelman suunnitteluun Kouluyhteisön terveyden edistämiseen liittyviä säädöksiä ja suosituksia Elina Savola, Koulun terveys- ja hyvinvointihanke 2 Kouluyhteisön

Lisätiedot

OPASTAVA YHTEISTYÖ PERHEIDEN KANSSA MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖSSÄ 2011-2013

OPASTAVA YHTEISTYÖ PERHEIDEN KANSSA MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖSSÄ 2011-2013 OPASTAVA YHTEISTYÖ PERHEIDEN KANSSA MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖSSÄ 2011-2013 LOPPURAPORTTI Sauli Suominen Merja Tuominen Karri Blommila 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. LÄHTÖKOHDAT... 4 2.1. Tavoitteet...

Lisätiedot

Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A.

Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A. 8:2014 Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen Heini Maijanen ja Pirkko Haikara Euroopan maaseudun kehittämisen

Lisätiedot

Riitta Koskipää & Hannamari Rajakoski-Tamminen. Eikä sekään mitä tehdään kun vaan tullaan tänne ja tavataan

Riitta Koskipää & Hannamari Rajakoski-Tamminen. Eikä sekään mitä tehdään kun vaan tullaan tänne ja tavataan Riitta Koskipää & Hannamari Rajakoski-Tamminen Eikä sekään mitä tehdään kun vaan tullaan tänne ja tavataan toisia Kotorinteen alueen yhteisöllisyyden vahvistaminen ryhmätoimintojen avulla Opinnäytetyö

Lisätiedot

4.4 Oppilashuollon yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki

4.4 Oppilashuollon yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki 4.4 Oppilashuollon yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki 4.4.1 Oppilashuollon määritelmä Oppilashuollolla tarkoitetaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi nuorisolain sekä opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa tulevaisuuden osaamis- ja luovuusperustasta.

Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa tulevaisuuden osaamis- ja luovuusperustasta. Yhteiskunnallinen toimintaympäristö on voimakkaassa murroksessa. Laajat yhteiskunnalliset muutokset edellyttävät opetus- ja kulttuuriministeriöltä pitkälle yli hallituskausien menevää suuntaviivojen kartoittamista

Lisätiedot

MUN KAIKKI ON TÄRKEITÄ

MUN KAIKKI ON TÄRKEITÄ MUN KAIKKI ON TÄRKEITÄ SOS-LAPSIKYLÄÄN SIJOITETTUJEN LASTEN SOSIAALISET VERKOSTOT Pro gradu -tutkielma Sonja Vanhanen 83199 Syksy 2009 Sosiaalipolitiikan laitos Turun yliopisto TURUN YLIOPISTO Sosiaalipolitiikan

Lisätiedot

Varhainen avoin yhteistyö Nurmijärven kunnassa

Varhainen avoin yhteistyö Nurmijärven kunnassa Varhainen avoin yhteistyö Nurmijärven kunnassa Sisällys 1. Varhaisesta puuttumisesta varhaiseen avoimeen yhteistyöhön 2. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin turvaaminen osana kuntastrategiaa 3. Puheeksiottamisen

Lisätiedot

Jotta jokaisella olisi hyvä

Jotta jokaisella olisi hyvä Jotta jokaisella olisi hyvä Voimavaroja vahvistava vanhustenkeskus METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUJA SARJA C: ARTIKKELIT 1 Toimittaneet Elisa Mäkinen ja Marianne Roivas Elisa Mäkinen ja Marianne

Lisätiedot