MAATALOUDEN INTERVENTIORAHASTON TILINPAATOS VUODELTA 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAATALOUDEN INTERVENTIORAHASTON TILINPAATOS VUODELTA 2008"

Transkriptio

1 MAATALOUDEN INTERVENTIORAHASTON TILINPAATOS VUODELTA 2008

2

3 Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA JOHTOKUNNAN KATSAUS TULOKSELUSUUDEN KUVAUS TILINPÄÄTOSLASKELMIEN ANALYYSI Rahoitus Talousan/ion toteutuminen Tuotto- ja kululaskelma Tase SISAISEN VALVONNAN ARVIOINTI- JA VAHVISTUSLAUSUMA TUOlTO- JA KULULASKELMA INTAKTS- OCH KOSTNADSKALKYL TASE BALANSRÄKNING RAHOITUSLASKELMA LIITETIEDOT: LIITE 1. TULOSLASKELMA (KIWANPITOLAIN MUKAINEN) LITE 2 A TULOSLASKELMA LITE 2. B TASE (LAAD~U SUORITEPERUSTEELLA) LIITE 3. MUUT VALTIOKONTrORIN VAATIMAT UiTEET LIITE 4.TULOKSEN MUODOSTUMINEN TILIKAUTENA

4

5 ALLEKIRJOITUKSET MAATALOUDEN INTERVENTIORAHASTO Maatalouden interventiorahaston johtokunta on tanaan hyväksynyt rahaston tilinpäätöksen (toimintakertomus ja tuotto- ja kululaskelma, tase sekä rahoituslaskelmaja muut liitetiedot) vuodelta Helsingissä, 3. päivänä maaliskuuta 2009 t4ju.d GZ Hannele Laihonen Tc{ - /., 9- -?cz Liz- Petri Syrjänen Mika Tasa Päivi Wallin Suoritetusta tilintarkastuksesta on tanaan annettu tilintarkastuskertomus. Tilinpäätös on laadittu sovellettaviksi tulevien säännösten ja hyvän kirjanpitotavan mukaan. 1. Helsingissä //. päivänä i'f cj"-' kuuta 2009 Tuula Laitinen, JHTT \ J& LWk.6 Seppo Suontausta, KHT

6

7 1. TOIMINTAKERTOMUS ventiovarastot olivat tyhjät, rahalii- VUODELTA 2008 kenne oli poikkeuksellisen vähäistä JOHTOKUNNAN KATSAUS Myös rahaston tulot supistuivat EUtulojen takia. Oheinen taulukko kuvaa toiminnan, menojen ja tulojen muu- Vuosi 2008 oli rahaston neljästoista toksia. toimintavuosi tuli voimaan Maatalouden interventiorahastoa koskeva lain muutos. Sen sisältämät oleelliset muutokset ovat seuraavat: - Suomesta käsin väliaikaisesti rahoitettavat EU:n vientituet ja suuri osa sisämarkkinatuista siirtyivat rahoitettaviksi valtion talousarviosta, ja rahastosta rahoitettaviksi jäävät vain ruoka-apu ja interventiovarastointi - lainanottovaltuus 100 milj. euroa (aikaisemmin 250 milj. euroa) Laissa on tarkennuksena määräys, että maatalouden interventiorahaston hallintoa hoitaa muilta kuin 2-4 momentissa ja 3 :ssä mainituilta osin Maaseutuvirasto, mutta johtokunta johtaa ja ohjaa rahaston toimintaa. Maksuliike-, kirjanpito- ja tilastointitehtavat on laissa suoraan määrätty Maaseutuviraston hoidettavaksi. Vuonna 2008 rahaston toimijoissa ei tapahtunut muutoksia, sillä Maaseutuvirasto suoritti tehtavat lukien maaseutuvirastolain perusteella. Johtokunta hvväksvi alkuvuodesta 2008 muutoksen <öjärjestykseensä lähinnä rahastolain muutoksesta johtuen. Rahaston varainhankinnassa ei tapahtunut kertomusvuonna muutoksia. Rahaston lainapääoma oli 0 jo toista vuotta. Lain muutoksen johdosta rahaston toimialue supistui ja kun inter- MIRAN TOIMINTA milj. E milj. Emilj. E 1. EU:n rahoittama tukitoiminta Vientituet 44,2 23,l - Cisamarkkinatuet 12,2 7,48 2,74 Tukien tarkaisinperinnat, korot, sanktiot ja vakuus- 0,o menetykset -0,lS -0,04 0,O EU-tuet yhteensä 56,3 30,s 2,74 2. Rahaston tuotot (+) ja kulut (-) ~enekinedistamisen kansallinen osuus -0,22 Tuotot interventiosta 6,20 Kulut interventiosta -3,97 Tuotot vakuusperinnöista 0,lO Rahoituskulut -0,95 Ruoka-avun kansall. kulut -0,74 Kiinteät kulut -0,lO Tuotoista ja kuluista valtion vastattaviksi jaa -0,33 3. Liiketoiminta Interventio-ostot Interventiomyynnit 4. Tuloutukset EU:sta Valtion talousarviosta 5. Tunnuslukuja Rahaston varat Lainapaaoma Oma pääoma Rahaston tulos Lainan keskikorko (%) Rahastosta maksettujen tukien määrä laski vuoteen 2007 verrattuna 89,5 Olo, koska EU:n vientituet ja suuri osa sisämarkkinatuista siirtyivat rahoitettaviksi valtion talousarviosta. Vain ruoka-apuun ja interventiovarastoin-

8 tiin liittyvät menot jäivät rahoitettaviksi interventiorahastosta. Rahaston johtokunta vastaa rahaston hallinnosta sekä talouden ja toiminnan asianmukaisesta ja rjestämisestä. Johtokunnan tehtävät on määritelty maatalouden interventiorahastosta annetun lain 4 5:ssä. Johtokunnan tärkein tehtävä on edelleen turvata rahastosta maksettavien menojen rahoitus. Johtokunta kokoontui vuoden aikana 6 kertaa (vuonna kertaa). Toiminnan supistuminen heijastui suoraan johtokunnan työmäärään. Koska EU:n rahoitus tuloutetaan rahastoon jälkikäteen, rahaston on katettava menot ensin kansallisista varoista. Valtioneuvosto on myöntänyt rahastolle tätä tarkoitusta varten 100 milj. euron lainanottovaltuuden. Vuonna 2008 EU:n rahoittaman toiminnan osuus oli 83 % ja Suomen valtion 17 % kaikista rahaston menoista. Rahaston tulos päättyneeltä tilikaudelta 2008 oli 0,571 milj. euroa alijäämäinen. Vuoden 2008 talousarviossa osoitettu 1 milj. euron siirto toteutettiin lokakuussa. Oma pääoma kasvoi 0,4 milj. eurolla noin 6,l milj. euroon. Katsaus tulevaan toimintaan: Vuonna 2009 rahaston toiminta laajenee taas ratkaisevasti, kun interventio-ostot ovat markkinatilanteesta johtuen käynnistyneet ja niiden rahoittaminen alkanut parin vuoden tauon jälkeen. Ohraa ostettaneen noin 20 milj. eurolla ja maitojauhetta ja voita runsaalla 2 rnilj. eurolla. EU:n ruoka-apuohjelmaa ollaan uudistamassa, mutta päätöksiä ei ole EU:ssa vielä tehty (komission ehdotus: nykyinen kokonaan EUrahoitteinen ja rjestelmä muuttuisi EUosarahoitteiseksi) Vuoden 2010 ohjelma, johon Suomi on ilmoittanut osallistuvansa, toteutetaan voimassa olevin ehdoin. Toiminnan volyymiksi muodostunee noin 34 milj. euroa, joista pääosa interventio-ostoja (25 milj. euroa). Myös lainanotto alkaa uudelleen TULOKSELLISUUDEN KUVAUS Rahaston tehtävistä säädetään lailla ja asetuksella. Rahaston lainanottovaltuudesta annetussa valtioneuvoston päätöksessä todetaan, että lainaa voidaan ottaa ja nostaa vain siinä määrin kuin rahaston rahoitustilanne edellyttää, ja laina-aika on enintään yksi vuosi. Ministeriö ei ole asettanut erikseen tulostavoitteita rahaston toiminnalle. Johtokunta on itse asettanut tavoitteikseen: A. Toiminnan edellvttämän rahoituksen turvaaminen häiriöittä B. Vaikuttavuus ja tehokkuus C Ra~ortoinnin luotettavuus ia kattavuus A. Ensimmäinen tavoite tarkoittaa rahaston vastuulla olevan EU:n interventiotoiminnan rahoituksen turvaamista kaikissa oloissa. Tämä tarkoittaa rahastosta maksettaviksi tulevien tukirnenojen ja varastoonostojen edellyttämän lainamäärän ottamista. Vuoden 2008 interventiotoiminnan rahoitus turvattiin ja tavoite toteutui.

9 ~ ~ B. Tavoite edellyttää, että rahoituksen hankinta tapahtuu mahdollisimman pienin kustannuksin. Rahoitus tulee turvata, mutta lainaa tulee ottaa vain välttämätön maara. Lainojen määrien oikea arviointi ja eräpäivien ajoittaminen Euroopan maatalousrahastolta saatavien maksatusten mukaan on likviditeetin ja korkokustannusten kannalta tärkeätä. Vaikuttavuus ja tehokkuus saavutetaan maarittamälla lainasummat ja nosto- ja takaisinmaksuajat joustavasti ja mahdollisimman tarkoin rahoitustarvetta vastaavasti. Kertomusvuonna oli tarkoitus jatkaa käytäntöä tehdä ehdollisia lainapaatöksia eli valtuuspaatöksia, jolloin lainaa nostettaessa maara tarkennettaisiin 2 vrk ennen nostopäivää. Lainaa ei kuitenkaan tarvittu. Johtokunnan vuoden 2008 toiminta tuki edellä todettujen tavoitteiden toteutumista. Johtokunta kokoontui 6 kertaa, minkä lisaksi se piti yhden puhelinkokouksen. Kertomusvuonna ei tehty lainapäätöksiä. Rahaston johtokunnan toiminnasta aiheutui vuonna 2008 kuluja yhteensä euroa, mistä euroa (-4 Olo) oli kokous- ja kuukausipalkkioita, 1300 euroa (-23 Olo) toimistomenoja ja 400 euroa (-93 Olo) muita menoja. EU:n interventiotoimintaan liittyvät muut vastuut on Maaseutuvirastolla, jonka toimintakertomuksessa olevat tuloksellisuuden kuvaukset kattavat myös varsinaisen EU:n interventiotoiminnan. Vaikuttavuus- ja tehokkuustavoitteen voidaan katsoa toteutuneen kohtuullisesti. Rahaston käytettävissä olevat varat kasvoivat, vaikka kaikki luotot oli maksettu pois, ja varat olivat vuoden lopulla noin 5,9 milj. euroa; kaytettavissa olevien varojen kasvu johtui mm. siitä, että niitä ei ollut sitoutuneina varastoihin TILINPAATOSLASKELMIEN ANALYYSI Rahoitus Kertomusvuonna uusia lainoja ei nostettu: rahoitustodistuksia ei laskettu liikkeeseen eika luotollista tiliä kaytetty. Rahastolla ei myöskään ollut vanhoja lainoja, joita olisi pitänyt maksaa C. Edellä todetut tavoitteet A ja B takaisin. edellvttavat tarkkaa tietoa menoien ajoigmisesta ja rahamarkkinoiden Rahasto järjesti vuonna 2008 rahoimuutostrendeista. Maaseutuvirasto tuksen tukimenoille. ioiden määrä oli kaikkiaan 2,7 milj. e'uioa. Varsinaisten toimittaa johtokunnalle menoennusteet lainapaatöksia varten. Johtokunta mm. päättää varojen kayttösuunnitelmasta ja antaa vuosittaisen tilinpäätöksen lisaksi myös valitilinpaatöksen tilanteen pohjalta seka seuraa kuukausittain rahavirtaa, tulosta ja tasetta. Naista johdettu budjettisiirron tarve maaritetaan mahdollisuuksien mukaan jo alkuvuodesta. tukien lisaksi rahasto rahoitti ruokaavun kansallisia kuluja 0,55 milj. eurolla. Interventio-ostoja ei tehty, eika interventiosta myyty tuotteita (varastot tyhjinä koko vuoden). Yleisesti korot rahamarkkinoilla olivat lievassa nousussa syksyyn saakka. Tammi-lokakuussa rahastolle tärkeä 1

10 kk euribor nousi tasolta 4,2 O/O tasoon 5,2 Olo. Nousu muuttui nopeaksi laskuksi loka-joulukuussa ja saavutti vuoden alhaisimman tasonsa joulukuun viimeisellä viikolla päätyen 2,7 Ol0:iin maailmantalouden laman alkuvaiheessa. Valtion talousarviosta siirrettiin rahastoon 1,O milj. euroa vuonna Rahaston ei vuonna 2008 ollut mainittavia tuottoja (pidätetyt vakuudet 7,53 euroa). Rahaston kulut ruokaavun toteuttamisesta olivat vastaavasti noin 0,553 milj. euroa Talousarvion toteutuminen Valtion vuoden 2008 talousarviossa momentilla ( ) osoitettiin siirroksi Maatalouden interventiorahas- toon 1,O milj. euroa kattamaan niitä menoja, joita EU ei korvaa rahastolle. Näiden menojen määräksi vuonna 2008 arvioitiin 2,O milj. euroa. Muilla tuloilla arvioitiin voitavan kattaa 1,O milj. euroa, joten rahastosiirroksi tarvittiin 1,O milj. euroa. Talousarviossa osoitettu määräraha siirrettiin rahastoon. Niiden menojen maara, joita EU ei korvaa rahastolle, oli 0,571 milj. euroa (ero ennustettuun oli -1,429 milj. euroa). Kun budjettisiirto oli 1,O milj. euroa ja toteutunut tarve 0,571 milj. euroa, rahastolle jäi siis 0,429 milj. euroa käytettäväksi vastaavaan tarkoitukseen vuonna Tuotto- ja kululaskelma Tilikauden alijaama on 0,571 milj. euroa (v alijaama 1,103 milj. eu- roa). Toiminnan tuotot supistuivat edellisvuoden 15,6 milj. eurosta nollaan. Toiminnan kulut olivat 0,571 milj. euroa (v varsinaiset kulut 3,O milj. euroa). Syynä supistumiseen oli interventio-ostojen loppuminen tilapäisesti. Rahaston tuloksen oli tehdyssä lt-suunnitelmassa ennustettu olevan -0,708 milj. euroa. Ennustettua parempi tulos johtui ruokaavun alv:n ja rahaston hallinnollisten kulujen ennustettua pienemmistä määristä. Kansallisiksi vakuusperinnöiksi arvioitiin euroa, mutta ne olivat vain 7,53 euroa. Rahastosta rahoitettavan EU:n ruokaapuohjelman kustannukset olivat yhteensä 3,290 milj. euroa. Siitä EU:n rahoitusosuus on 2,736 milj. euroa. Kuljetus- ja varastointikulut euroa ja ruoka-avun arvonlisävero euroa jäivät kansallisesti rahoitettaviksi ja rahaston lopullisiksi menoiksi Tase Rahaston vaihto-omaisuuden maara tilivuoden alkaessa ja päättyessä oli 0 euroa. Saamiset olivat 0,246 milj. euroa (v ,7 milj. euroa). Tämän erän muodostavat saatavat EMTR:sta ja saatavan pieneneminen johtuu tukien vähenemisestä. Rahaston rahoitusvarat olivat vuodenvaihteessa 5,896 milj. euroa (v ,582 milj. euroa). Oma pääoma kasvoi 6,141 milj. euroon edellisvuoden noin 5,713 milj. eurosta.

11 Vieras paaoma oli yhteensä 83 euroa (edellisenä vuonna euroa). Vieras paaoma oli siirtovelkaa. Taseen loppusumma oli 6,142 milj. euroa (v ,268 milj. euroa) SISAISEN VALVONNAN ARVIOINTI- JA VAHVISTUSLAUSUMA Koska rahaston tehtävät on saadöksin jaettu maa- ja metsatalousministeriön, Maaseutuviraston, Valtiokonttorin ja rahaston johtokunnan kesken, jokainen vastuullinen organisaatio vastaa omien tehtäviensä sisaisen valvonnan ja rjestamisesta. Kun vastuuta on näin hajautettu usealle organisaatiolle, se edellyttää kokonaisvastuun kantavalta maa- ja metsatalousministeriölta huomion kiinnittämistä kokonaisuuden hallintaan. Rahaston johtokunta suorittaa saannöllisesti lainanottoon, maksuvalmiuteen ja rahoituskustannuksiin liittyvää sisäistä valvontaa (jokaisen kokouksen asialistalla on kohdat naista). Rahaston johtokunta käy läpi Maaseutuviraston raportointijarjestelmasta tulostetut tuotekohtaiset menot, usean kuukauden likviditeettiennusteet, rahoitustodistus- ja lainaluettelot, samoin kuin rahavirtalaskelmat seka tuloksen ja taseen kuukausivertailut. Lainanoton lisatarpeen varalle on kaytössa puhelinkokous. Johtokunnan tekemät päätökset lainanoton enimmaismaarista ovat luoneet paremmat mahdollisuudet lainanoton oikeamaaraiseen mitoitukseen, ja myös vahentaneet puhelinkokouksia. Johtokunta toteaa, että sen toiminnassa käytetty sisäinen valvonta tayttaa sille saadetyt vaatimukset. Tässä toimintakertomuksessa kasitel- Iaan johtokunnan tehtävien sisaisen valvonnan ja rjestamista.

12 2. TUOTTO- JA KULULASKELMA 2008 TOIMINNAN TUOTOT Makullisen toiminnan tuatot Muut toiminnan tuolct TOIMINNAN KULUT Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikaudrn aikana EU-korv./cstojm arvmlemus Varastojen lisäys (-)tai vahwnys (+) tien kilöstökulut Vuduat Palwlujen ostot Muut kdut SIIRTOTALOUDEN TUOTOT JA KULUT Tuctot Tuotot eiirkeindamälle EMT-rah. 9, ~ Tuctot koötalaiksille EMTiah ,YI ,11 Kulut Kdut elinkeiiwdamälle Kultt kctitaloukille 0, ,YI ,YI Maaseutuvirasto / ah

13 Intäkts- och kostnadskaikyl1,l Interventionsfonden för jordbruket INTAKTS- OCH KOSTNADSKALKYL Intäkter av verksamhet Intakter av avgiftsbeiagda verksamhet Ovriga intäkter Kostnader av verksamhet: Material, förnödenheter och varor Inköp EU-komp. Inedskrivningar av inköp Okning (-) eller minskning (t) av lager Penonalkostnader Hyror Inköp av tjanster Ovriga kostnader Finansiella intäkter och kostnader Finansiella kostnader Overföringsekonomins intakter och kostnader: Intakter: Intakter för naringsliv frin EJB-fond 9,57 Intakter för huslig ekonomi frfin UB-fond , ,ll Kostnader: Avgifter för naringsliv 0,OO Avgifter för huslig ekonomi , ,54 Räkenskapsperiodens intäkts-/kostnadsaterstod , Landsbygdsverket 1 ah

14 3. TASE Maatalouden interventiorahasto TASE VASTAAVAA VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS VAIHTO-OMAISUUS Tavarat LYHYTAIKAISET SAAMISET Myynticaamiset 0,OO 0,OO Siirtosaamiset , ,27 Muut lyhytaikaiset saamiset 0,OO , , ,39 RAHAT, PANKKISAAMISET JA MUUT RAHOITUSVARAT Yhdystilisaatava valtiolta ,35 VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS YHTEENSA ,86 VASTAAVAA YHTEENSA ,86 OMA PÄÄOMA Rahaston pääoma , ,41 Edellisten tilikausien pääoman muutos , ,29 Talousa~iosiirrot ,OO ,OO Tilikauden tuotto-/kulujaamä , , , LYHYTAIKAINEN Lvhvtaik.euromaäraiset lainat Gháston hoitoon jätetyt vieraat varat 0,OO ;16 Siirtovelat 83,OO 83,OO 6 461, ,31 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSA VASTATTAVAA Y HTEENSA 83,OO , , , Maaseutuvirasto 1 ah

15 Interventionsfonden för jordbruket OMSA~NINGS- OCH FINANSIERINGSTILLG~NGAR Omsattningstillgi3ngar Fardiga produkter / Varor Kortfristiga fordningar Försäbningsfordringar 0,OO Resultatregleringar ,51 Ovriga kortfristiga fordringar 0,OO ,51 Kassa, banktillgodohavanden och andra finansieringsmedel Kollektivkontofordring fran staten ,35 OMSA~NINGS- OCH FINANSIERINGSTILLG~NGAR SAMMANLAGT ,86 AKTIVA SAMMANLAGT ,86 PASSIVA EGET KAPiiAL Fondens eget kapital ,41 Kapital förandring fran tidigare rakenskapsp ,47 Budgetöveforing ,OO Rakenskapsper. intakts./kostnadsaterstod , ,86 F~MMANDE KAP~AL Kortfristigt iän 0,OO Frarnrnande rnedel Iamnade i fondens vird 0,OO Resultatregleringar 83,OO 83,OO FRÄMMANDE KAPiiAL SAMMANLAGT 83,00 PASSIVA SAMMANLAGT , Landsbygdsverket / ah

16 4. RAHOITUSLASKELMA 2008 MAATALOUDEN INTERVENTIORAHASTO RAHASTON RAHOITUSLASKELMA OMA TOIMINTA Veronluonteiset tulot Palv. myynti, vuokrat, kayttökorv. ja muut toim.tulot Korkotulot ja voiton tuloutukset Tavaroiden ja palveluiden ostomenot Henkilöstömenot Muut menot Korkomenot OMAN TOIMINNAN RAHAVIRTA SIIRTOTALOUS Siirtotalouden tulot Tulonsiirrot kunnille Tulonsiirrot elinkeinoelämälle Tulonsiirrot kotitalouksille Muut tulonsiirrot kotimaahan SIIRTOTALOUDEN RAHAVIRTA INVESTOINNIT Kayttöomaisuusinvestoinnit Käyttöomaisuuden myyntivoitot Sijoitukset arvopapereihin Sijoitusten myyntivoitot Annetut lainat Annettujen lainojen takaisinmaksut INVESTOINTIEN RAHAVIRTA RAHOITUS Oman pääoman muutos -josta siirrto talousarviosta Velan muutos RAHOITUKSEN RAHAVIRTA LIKVIDIEN VAROJEN MUUTOS LIKVIDIT VARAT 1.1. LIKVIDIT VARAT MUUTOS Maaseutuvirasto / ah

17 5. LIITETIEDOT: LIITE 1. Tuloslaskelma ,2008 (kirjanpitolain mukainen) Maatalouden interventiorahasto TULOSLASKELMA Liikevaihto -9, ,93 Muuttuvat kulut Aineet, tarvikkeet ja tavarat ostot 0,oo O,oo./. Arvonalennus EU-korv. 0,OO 0,OO Varaston väh./ lis ,17 Myyntikate -9, ,76 Muut toiminnan tuotot Vakuus- ja muut perinnät Kiinteät kulut Henkilöstömenot Toimistomenot Muut menot Ruoka-avun kulut Kuljetusmenot Muut ruoka-apuun liit. Arvonlisivero Julkinen varastointi Vuokrat Muut varasto-palv. Rahoituskulut Korkokulut Siirtotalouden tuotot ja kulut Siirtotalouden tuotot EU:lta Julkinen varastointi 0,OO ,64 Tukimaksut 0,OO ,30 Eiintalvikeapu , ,78 Tuloutus EU:lta /m-kate ,ll ,96 Siirtotalouden kulut elinkeinoelämälle, EU korvaus Vientituet Muut tuet Elintarvikeapu Siirtotalouden kulut elinkeinoelämälle; kans.osuus Tilikauden ali-/ylijäämä Maaseutuvirasto / Anja Huuhtanen, paaki rjanpitäja

18 Liite 2. A Tuloslaskelma Maatalouden interventiorahasto Liite ja lisätiedot tilinpäätokseen Kijanpito on laadlitu suoriteperusteella TULOSLASKELMA Liikevaihto Kotimaan myynti, vehnä: myynnin korjaus 2 Tavaraostot 3 Varaston muutos 4 Varaston arvonalennukset 5 Myyntikate 6 Muut toiminnan tuotot senttipyöristykset ja muut tuotot 7 Kiinteät kulut Henkilöstömenot Toimistopalvelut Edustusmenot Muut palvelut Ruoka-avun kulut Ku~etuspalvelut Muut ruoka-apuun liitt. palv ,40 Alv luov.tuotteista ja palv , ,24 Julk.varast./varastovuokrat: vuokrat 0,OO vakuusmaksun palautus, Tapiola 364, ,61 8 Rahoituskulut Korkokulut rahoitustodistukset luotollinen sh-tili 9 Siirtotalouden tuotot ja kulut Siirtotalouden tuotot EU:lta a lulkiselie varastoinnille: tekniset kulut EU-korv. 0,OO rahoituskulut EU-korv. 0,00 0,OO b Elintarvike-apuun ,54 c Myyntikatteen tuioutus EU:lta 9, ,11 10 Siirtotalouden kulut elinkeinoelämälle, EU korv. Elintarvikeapu ,54 Tilikauden ylijäämä , Maaseutuvirasto 1 Anja Huuhtanen, pääkirjanpitäjä

19 Liite 2. B Tase (laadittu suoriteperusteella) Liite ja lisätiedot tilinpäätökseen 31.12,2008 Kirjanppito on laadittu suoriteperusteel/a TASE VASTAAVAA 1 Vaihto-omaisuus 2 Saamiset Myyntisaamiset Tavaramyynti Siirtosaamiset eri luettelon mukaan EAGF saatavat marraskuulta saatavat joulukuulta 13.kausi/2007 (Faudit-Ed): ohra/ tekniset kust ,74 Arvoniisäverosaamiset 1 664, ,51 3 Rahat Interventiorahaston varat valtion kassassa ,35 VASTAAVAAYHTEENSA 4 Oma pääoma Rahaston paaoma Talousarviosiirrot Aikaisempien tilikausien alijaama Tilikauden alijaama 5 Vieras paaoma Lainat Rahaston hoitoon jätetyt vieraat varat Siirtovelat Muut siirtoveiat eri luettelon mukaan Maaseutuvirasto 1 Anja Huuhtanen, pääkirjanpitäjä

20 LIITE 3. MUUT VALTIOKONiTORIN VAATIMAT LIIiTEET Maatalouden interventiorahasto Liite 1 : Selvitys tilinpäätöksen laatimisperiaatteista ja vertailtavuudesta Vuooen 2008 aikana Maatalouden Interventtoranaston kirjanpdossa Kas:te ti;n vain elintarvikejakelua kosuevia EAGF-rahastolra saatavia tdkia. Md~t tuktmuodot siirrettiin talousarviokirian~itoon Taseeseen aiemmin sisältyneet rahaston hoitoon jajetyt vieraat varat siirrettiin talousarviokirjanpitoon i Kirjanpito on laadittu suoriteperusteisesti. Liite 2 : Nettoutetut tulot ja menot Talousarvion ulkopuolisella rahastolla tuloja ja menoja ei nettouteta Liite 3 : Arviomaararahojen ylitykset Talousarvion ulkopuoiisella rahastolla ei ole arviomäärärahoja Liite 4 : Peruutetut siirretyt määrärahat Talousarvion ulkopuolisella rahastolla ei ole siirrewä määrärahoja Liite 5 : Henkilöstökulujen erittely Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Yhteensä Liite 6 : Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet ja niiden muutokset Rahastolla ei ole sellaisia omaisuuseria joista olisi tehtävä suunnitelman mukaisia poistoja Liite 7:Kayttöomaisuuden sekä muiden pitävaikutteisten menojen poistot Rahastolla ei ole käyttöomaisuutta. Liite 8: Rahoitustuotot ja -kulut Rahoitustuotot Muutos 0,oo 0,oo 0,oo Rahoitustuotot yhteensä 0,OO 0,OO 0,OO Rahoituskulut Muutos Korot euromäaraisistä veloista , ,07 Muut rahoituskuiut 0,OO ,OO Rahoituskulut yhteen& 0,OO , ,07 Netto 0,OO , ,07 Liite 9: Rahastosta annetut lainat Rahastosta ei myönnetä lainoja Liite 10: Arvopaperit ja oman pääoman ehtoiset sijoitukset Rahasto ei tee sijoituksia

21 Liite 11: Taseen rahoituserat ja velat Vaihtuvakorkoiset Kiinteakorkoiset Yhteensä Alle 1-5 Yli Alle 1-5 Yli 1 vuosi vuotta 5 vuotta 1 vuosi vuotta 5 vuotta Vastaavien rahoituserat Muut lyhytaikaiset saarniset ,51 0,OO 0,OO 0,OO 0,OO 0,OO ,51 Yhdystilisaatavat valtiolta ,35 0,OO 0,OO 0,OO 0,OO 0,OO ,35 Yhteensä ,86 0,OO 0,OO 0,OO 0,OO 0,OO , Vaihtuvakorkoiset Kiinteakorkoiset Yhteensä Alle 1-5 Yli Alle 1-5 Yli 1 vuosi vuotta 5 vuotta 1 vuosi vuotta 5 vuotta Vastattavien rahoituserat Otetut euromaaraiset lainat , ,OO 0,OO 0,OO 0,OO Talletetut vieraat varat 0,OO 0,OO 0,OO 0,OO 0,OO 0,OO 0,OO Muut siirtovelat 83,OO 0,OO 0,OO 0,OO 0,OO 0,OO 83,OO Yhteensä 83,OO 0,OO 0,OO 0,OO 0,OO 0,OO 83,OO

22 Liite 12: Valtiontakaukset ja -takuut sekä muut vastuut Rahaslo ei myönnä takauksia eika takuita Liite 13: Taseeseen sisältyvät rahastoidut varat Rahaston taseeseen ei sisälly rahastoituja varoja Liite 14: Taseeseen sisältymättömät rahastoidut varat Rahasto ei hallinnoi talousarvion ulkopuolella olevia saatiöita, rahastoja eika yhdistyksiä. Liite 15: Velan muutokset Muutos Lyhytaikaiset lainat ,OO 0,OO Yhteensä 0,OO 0,OO 0,OO Liite 16: Velan maturiteettijakauma ja duraatio Maturiteettijakauma (velan jakauma jäljellä olevan juoksuajan mukaan) Velkojen juoksuaika kirjanpitoarvo % Kaypa arvo ki janpitoarvo % Kaypa arvo 0-1 vuotta 0,OO 0,000 0,OO 0,OO 0,000 0,OO Velat yhteensä 0,OO 0,OO 0,OO 0,00 Velan duraatio (velan markkina-arvolla painoleltu kassavirtojen keskimääräinen maksuhetki) Vuosi Duraalio Liite 17 : Oikeiden ja riittävien tietojen antamiseksi tarvittavat muut täydentävät tiedot Maaseutuvirasto 1 ah

23 LIITE 4. TULOKSEN MUODOSTUMINEN TILIKAUTENA ,2008 MAATALOUDEN INTERVENTIORAHASTO TULOKSEN MUODOSTUMINEN TILIKAUTENA Kirjanpidon myyntikate Faudit: Eu:lta saatu myyntikate Elintarv.avut/ maksut asiakkaille _"_, EU-korv. Julkinen varastointi Kulut EU:n maksamat tuet Muut toiminnan tuotot Kiinteät kulut (ei varast.) Rahoituskulut Maaseutuvirasto / Anja Huuhtanen, päakirjanpitaja

24 MAATALOUDEN INTERVENTIORAHASTO PL HELSINKI

25 TILINTARKASTUSKERTOMUS Maa- ja metsatalousmiuisteriöile Olemme tarkastatieet Maatalouden intewentiorahaston ki rjanpidon, tilinpaatöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta Tilinpäätös sisältää taseen, tuotto- ja kululaskelman, ralioituslaskelman seka liitetiedot. Johtokunnan vastuu Rahaston johtokunta vastaa tilinpaatöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siita, että ne antavat oikeat ja riittavat tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpaatöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien saannösten ja maaraysten mukaisesti. Rahastosta annetun lain mukaan johtokunta vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asiamnukaisesta järjestämisestä ja Maaseutuvirasto vastaa siita, että kirjanpito on lain mukainen ja että maksnliike on luotettavalla tavalla järjestetty. Tilintarkastajan velvollisuudet Tilintarkastajan tulee suorittaa tilintarkastus Suomessa noudatettavan Iiyvan tilintarkastustavan mukaisesti ja sen perusteella antaa lausuito tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää ammattieettisten periaatteiden noudattamista ja tilintarkastuksen suunnittelua ja suorittamista siten, että saadaan kohtuullinen varmuus siita, että tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa ei ole olennaisia virheellisyyksiä ja että johtokunnan jäsenet ovat toimineet rahastosta annetun lain mukaisesti. Tilintarkastustoimen~iteillä tulisi varmistua tilinpäätöksen ia toimintakertomuksen lukuien ia muiden tietoien oikeellisuudesta. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan ja arvioihin riskeistä, että tilinpäätöksessä on väärinkaytöksestä tai virheestä iolituva olennainen virheellisyys... Tarvittavia tarkastustoimenpiteitä suunniteltaessa arvioidaan myös tilinpaatöksen laadintaan ja esittämiseen liittyvää sisäistä valvontaa. Lisäksi arvioidaan tilinpaatöksen ja toiniintakertomuksen yleistä esittämistapaa, tilinpaatöksen laatimisperiaatteita sekä johdon tilinpaatöksen laadinnassa soveltamia arvioita. Tilintarkastus on toteutettu Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Käsityksemme mukaan oleinme suorittaneet tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvia tarkastustoimeiipiteita lausuntoamme varten. Lausunto Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös, joka osoittaa tilikaudelta ,08 euron kulujaainää ja toimintakertomus antavat Suomessa voiniassa olevien tilinpaatöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten ja maaräysten mukaisesti oikeat ja riittavat tiedot rahaston toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpaatöksen tiedot ovat ristiriidattomia ja tilinpaatös voidaan vahvistaa. Rahaston liallintoa ja toimintaa on lioidettn sitä koskevien saannösten ja maaraysten niukaisesti. Johtokunnan ehdotus rahaston tuloksen kasittelystä on rahastoa koskevan lain mukainen. Helsinki 11. päivärca maaliskuuta " &&,kuula Lai inen JHTT Valtiontalouden tarkastusvirasto cio Itä-Suomen Iaäninhallitus Raatiliuoneenkatu 5, PL MIKKELI Tuokko Tilintarkastus Oy KHT-yhteisö JpS& Se o Suontausta Munkkinienien puistotie HELSINKI p Y

MAATALOUDEN INTERVENTIORAHASTON TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2007

MAATALOUDEN INTERVENTIORAHASTON TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2007 MAATALOUDEN INTERVENTIORAHASTON TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2007 2 SISÄLTÖ Sivu ALLEKIRJOITUKSET... 5 1. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007... 7 1.1. JOHTOKUNNAN KATSAUS... 7 1.2. TULOKSELLISUUDEN KUVAUS... 8 1.3.

Lisätiedot

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Sisältö: Toimintakertomus ja Iiitetiedot 1-2 Tase 3 Tuloslaskelma 4 Käytetyt kirjanpitokirjat 5 TOIMINTAKERTOMUS ASOYNELOSPESA Tilikausi 01.01.2009-31.12.2009

Lisätiedot

Oikeuskanslerinviraston tilinpäätös 2013 Oikeuskanslerinviraston talousarvion toteutumalaskelma Osaston, momentin ja tilijaottelun numero ja nimi Tilinpäätös 2012 Talousarvio 2013 (TA + LTA:t) Tilinpäätös

Lisätiedot

Paistinkaantajat Ry Y-tunnus TIL I N P A A T 6 S 2010 Sivu 2065277-8 01.01.2010-31.12.2010. Paistinkaantajat Ry T A S E K I R J A 31.12.2010.

Paistinkaantajat Ry Y-tunnus TIL I N P A A T 6 S 2010 Sivu 2065277-8 01.01.2010-31.12.2010. Paistinkaantajat Ry T A S E K I R J A 31.12.2010. Paistinkaantajat Ry Y-tunnus TIL I N P A A T 6 S 2010 Sivu 1 Paistinkaantajat Ry T A S E K I R J A 31.12.2010 Sisallys Sivu Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Luettelo kaytetyista tilikirjoista 5 Tositelajit

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

31.12.2012 26.3.2013. Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi. 12 kuukauden liukuva summa. Mrd 12 kuukauden liukuva summa

31.12.2012 26.3.2013. Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi. 12 kuukauden liukuva summa. Mrd 12 kuukauden liukuva summa 31.12.2012 Talousarviotalouden tulot ja menot Talousarviotalouden yli-/alijäämä 55 50 Mrd 12 kuukauden liukuva summa Tulot Menot Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi 5 0 45-5 40-10 35-15

Lisätiedot

Valtiontalouden kuukausitiedote

Valtiontalouden kuukausitiedote Valtiokonttori Hallinnon ohjaus 17.7.2009 Valtiontalouden kuukausitiedote 30.6.2009 Valtion talousarvion toteutumalaskelma Verot ja veronluonteiset tulot talousarviokirjanpidosta (erittely) Valtion tuotto-

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

Valtiontalouden kuukausitiedote

Valtiontalouden kuukausitiedote Valtiokonttori Hallinnon ohjaus 31.03.2008 Valtiontalouden kuukausitiedote 31.12.2007 Valtion talousarvion toteutumalaskelma Verot ja veronluonteiset tulot talousarviokirjanpidosta (erittely) Valtion tuotto-

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA V-tunnus

EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA V-tunnus EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA 01.01.2013-31.12.2013 EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY 1 TILINPÄÄTÖS 31.12.2013 Tase Tuloslaskelma Liitetiedot Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

Valtiontalouden kuukausitiedote

Valtiontalouden kuukausitiedote Valtiokonttori Hallinnon ohjaus 3.4.2006 Valtiontalouden kuukausitiedote 31.12.2005 Valtion talousarvion toteutumalaskelma Verot ja veronluonteiset tulot talousarviokirjanpidosta (erittely) Valtion tuotto-

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2008-31.12.2008. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka 1454032-3. Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI.

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2008-31.12.2008. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka 1454032-3. Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI. LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2008-31.12.2008 1454032-3 Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI Helsinki SisSllysluettelo Sivu Tase Tuloslaskelma Liitetiedot 3-5 Allekirjoitukset

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA STOCK TRADERS TEAM FINLAND OY elo Esa Uusikartano Eurantie 198 23800 LAITILA Y-tunnus: 1860758-0 Kotipaikka: Laitila TASEKIRJA Tilikausi 01.01.2015-31.12.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 TASEKIRJA

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Valtiontalouden kuukausitiedote

Valtiontalouden kuukausitiedote Valtiokonttori Hallinnon ohjaus 02.04.2007 Valtiontalouden kuukausitiedote 31.12.2006 Valtion talousarvion toteutumalaskelma Verot ja veronluonteiset tulot talousarviokirjanpidosta (erittely) Valtion tuotto-

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016 TILINPÄÄTÖS 2016 TULOSLASKELMA 2016 2015 Liikevaihto 2 994 437 3 576 109 Valmistus omaan käyttöön 0 140 276 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 436-115 284 Palvelujen ostot -344 363-400

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Oy Höntsy Ab, Tilinpäätös Oy Höntsy Ab

Oy Höntsy Ab, Tilinpäätös Oy Höntsy Ab Oy Höntsy Ab Tilinpäätös ajalta 1.7.2016-30.6.2017 1 OY HÖNTSY AB Pirkankatu 53 A 4 33230 Tampere Kotipaikka Tampere Y-tunnus 2352244-2 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Mikroyrityksen liitetiedot 6

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 Tasekirja Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 2 Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys Tase 2011 Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 327,37 452,01

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

KUUMA-johtokunta Liite 11a

KUUMA-johtokunta Liite 11a KUUMA-johtokunta 8.3.2015 11 Liite 11a TASEKIRJA 31.12.2016 1 KUUMA -liikelaitos TASE 1.1. - 31.12.2016 1.1. - 31.12.2015 VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT 472 254,43 205 625,88 Saamiset 472 254,43 205 625,88

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

PRO LUOMU RY TILINPÄÄTÖS

PRO LUOMU RY TILINPÄÄTÖS PRO LUOMU RY TILINPÄÄTÖS 1.1. - 31.12.2016 Pro Luomu ry TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2016 Sisällys Sivu Toimintakertomus 1-11 Tase 12 Tuloslaskelma 13 Liitetiedot 14 Luettelo kirjanpitokirjoista

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön määräys

Valtiovarainministeriön määräys VALTIOVARAINMINISTERIÖ Helsinki 19.1.2016 TM 1601 VM/2931/00.00.00/2015 Valtiovarainministeriön määräys valtion tilinpäätöksen kaavoista ja liitteenä ilmoitettavista tiedoista Valtiovarainministeriö on

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA Oy 30.6.2014 TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA 1.1.2014-30.6.2014 Tämä katsaus ei täytä First North -sääntöjen asettamia vaatimuksia puolivuotiskatsaukselle TULOSLASKELMA 01.01.2014-30.6.2014 01.01.-30.06.2014

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön määräys

Valtiovarainministeriön määräys VALTIOVARAINMINISTERIÖ Helsinki 19.1.2016 TM 1603 VM/23/00.00.00/2016 Valtiovarainministeriön määräys kirjanpitoyksikön tilinpäätöksen kaavoista ja liitteenä ilmoitettavista tiedoista Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY. Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013

SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY. Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013 Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 2 Tase 3 Tilinpäätöksen liitetiedot 4 Tuloslaskelma toimialoittain 5 Budjettivertailu 6 Tilinpäätöksen allekirjoitukset

Lisätiedot

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj Cleantech Invest Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 1 CLEANTECH INVEST OYJ Malminrinne 1 B 00180 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 2005438-0 Sisällys Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Pyynikin käsityöläispanimo Oy, Tilinpäätös Pyynikin käsityöläispanimo Oy

Pyynikin käsityöläispanimo Oy, Tilinpäätös Pyynikin käsityöläispanimo Oy Pyynikin käsityöläispanimo Oy Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 1 PYYNIKIN KÄSITYÖLÄISPANIMO OY Tesoman valtatie 24 33300 TAMPERE Kotipaikka TAMPERE Y-tunnus 2513994-9 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3

Lisätiedot

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011 Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu 1 00520 Helsinki Y-tunnus 0835106-7 NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä 31.12.2021 asti Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSLASKELMAT JA NIIDEN LIITTEENÄ ANNETTAVAT TIEDOT

TILINPÄÄTÖSLASKELMAT JA NIIDEN LIITTEENÄ ANNETTAVAT TIEDOT 60 LIITE 4. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT JA NIIDEN LIITTEENÄ ANNETTAVAT TIEDOT SISÄLLYS 1. Tilinpäätöslaskelmat Talousarvion toteumalaskelma 61 Tuotto- ja kululaskelma 01.01.-31.12.2005 63 Tase 31.12.2005 64 2.

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TILINPÄÄTÖS 1.1. - 31.12.2016 Säilytettävä vähintään 31.12.2026 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2016 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Joensuun Jääkarhut ry

TILINPÄÄTÖS Joensuun Jääkarhut ry 1 / 14 TILINPÄÄTÖS Joensuun Jääkarhut ry Ytunnus: 01.01.2016 31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 14 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016 31.12.2016 Sisällysluettelo Vuosikertomus

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2013

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2013 MAANOMISTAJAIN LIITTO - T A S E K I R J A Tilinpäätös 31.12.2013 Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Kirjanpitokirjat Allekirjoitukset MAANOMISTAJAIN LIITTO - : y-tunnus 0201663-9 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94 RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) LIITE I TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT Vakuusrahaston tuloslaskelma laaditaan seuraavan kaavan mukaisesti: TULOSLASKELMA 1.1.19xx - 31.12.19xx Varsinainen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy

TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy 1 / 11 TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy Y-tunnus: 01.01.2016-31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016-31.12.2016 Sisällysluettelo Tase... 3

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Privanet Group -konserni 1-12/2016 1-12/2015 Muutos 7-12/2016 7-12/2015 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto,

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Eettisen kaupan puolesta ry

TILINPÄÄTÖS Eettisen kaupan puolesta ry 1 / 8 TILINPÄÄTÖS Eettisen kaupan puolesta ry Y-tunnus: 1.1. 31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 8 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. 31.12.2016 Sisällysluettelo Tase... 3 Tuloslaskelma...

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2012

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2012 MAANOMISTAJAIN LIITTO - T A S E K I R J A Tilinpäätös 31.12.2012 Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Kirjanpitokirjat Allekirjoitukset MAANOMISTAJAIN LIITTO - : y-tunnus 0201663-9 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 48 A 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023

Lisätiedot

Suvisaariston Navigaatioseura ry. TILINPÄÄTÖS

Suvisaariston Navigaatioseura ry. TILINPÄÄTÖS 1 Suvisaariston Navigaatioseura ry. TILINPÄÄTÖS Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Kotipaikka: Espoo Laatija: Samuli Suonpää Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti.

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä vähintään 31.12.2021 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2011 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Hyvigolf Oy, Tilinpäätös Hyvigolf Oy. Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta

Hyvigolf Oy, Tilinpäätös Hyvigolf Oy. Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta Hyvigolf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-001 1 HYVIGOLF OY Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka Hyvinkää Y-tunnus 0677032-1 Sisällys Sivu

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Y-tunnus 2009335-5 1 TASEKIRJA 31.12.2010 Toimintakertomus Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Sisällyslueftelo: Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot 5-6 Päiväys

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

FINGRID DATAHUB OY TILINPÄÄTÖS

FINGRID DATAHUB OY TILINPÄÄTÖS FINGRID Datahub 8.2.2017 Y-tunnus 2745543-5 FINGRID DATAHUB OY TILINPÄÄTÖS 16.02.2016-31.12.2016 FINGRID DATAHUB OY SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot Hallituksen

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

Saunatar Finland Oy Ltd

Saunatar Finland Oy Ltd Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.4.2016-31.3.2017 Säilytettävä vähintään 31.3.2027 asti. Osoite: Kohmankaari 3 33310 TAMPERE Kotipaikka Tampere Y-tunnus 2393377-8 TASEKIRJA 31.3.2017

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2009-31. 12.2009. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka. 14il032-3. Lapinfahdenkatu 22 B 4142 OO180 HELSINKI.

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2009-31. 12.2009. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka. 14il032-3. Lapinfahdenkatu 22 B 4142 OO180 HELSINKI. LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2009-31. 12.2009 14il032-3 Lapinfahdenkatu 22 B 4142 OO180 HELSINKI Helsinki Lumituuli Oy Sisiillysluettelo Sivu Tase Tuloslaskelma Liitetiedot Allekirjoitukset

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot