MAATALOUDEN INTERVENTIORAHASTON TILINPAATOS VUODELTA 2008

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAATALOUDEN INTERVENTIORAHASTON TILINPAATOS VUODELTA 2008"

Transkriptio

1 MAATALOUDEN INTERVENTIORAHASTON TILINPAATOS VUODELTA 2008

2

3 Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA JOHTOKUNNAN KATSAUS TULOKSELUSUUDEN KUVAUS TILINPÄÄTOSLASKELMIEN ANALYYSI Rahoitus Talousan/ion toteutuminen Tuotto- ja kululaskelma Tase SISAISEN VALVONNAN ARVIOINTI- JA VAHVISTUSLAUSUMA TUOlTO- JA KULULASKELMA INTAKTS- OCH KOSTNADSKALKYL TASE BALANSRÄKNING RAHOITUSLASKELMA LIITETIEDOT: LIITE 1. TULOSLASKELMA (KIWANPITOLAIN MUKAINEN) LITE 2 A TULOSLASKELMA LITE 2. B TASE (LAAD~U SUORITEPERUSTEELLA) LIITE 3. MUUT VALTIOKONTrORIN VAATIMAT UiTEET LIITE 4.TULOKSEN MUODOSTUMINEN TILIKAUTENA

4

5 ALLEKIRJOITUKSET MAATALOUDEN INTERVENTIORAHASTO Maatalouden interventiorahaston johtokunta on tanaan hyväksynyt rahaston tilinpäätöksen (toimintakertomus ja tuotto- ja kululaskelma, tase sekä rahoituslaskelmaja muut liitetiedot) vuodelta Helsingissä, 3. päivänä maaliskuuta 2009 t4ju.d GZ Hannele Laihonen Tc{ - /., 9- -?cz Liz- Petri Syrjänen Mika Tasa Päivi Wallin Suoritetusta tilintarkastuksesta on tanaan annettu tilintarkastuskertomus. Tilinpäätös on laadittu sovellettaviksi tulevien säännösten ja hyvän kirjanpitotavan mukaan. 1. Helsingissä //. päivänä i'f cj"-' kuuta 2009 Tuula Laitinen, JHTT \ J& LWk.6 Seppo Suontausta, KHT

6

7 1. TOIMINTAKERTOMUS ventiovarastot olivat tyhjät, rahalii- VUODELTA 2008 kenne oli poikkeuksellisen vähäistä JOHTOKUNNAN KATSAUS Myös rahaston tulot supistuivat EUtulojen takia. Oheinen taulukko kuvaa toiminnan, menojen ja tulojen muu- Vuosi 2008 oli rahaston neljästoista toksia. toimintavuosi tuli voimaan Maatalouden interventiorahastoa koskeva lain muutos. Sen sisältämät oleelliset muutokset ovat seuraavat: - Suomesta käsin väliaikaisesti rahoitettavat EU:n vientituet ja suuri osa sisämarkkinatuista siirtyivat rahoitettaviksi valtion talousarviosta, ja rahastosta rahoitettaviksi jäävät vain ruoka-apu ja interventiovarastointi - lainanottovaltuus 100 milj. euroa (aikaisemmin 250 milj. euroa) Laissa on tarkennuksena määräys, että maatalouden interventiorahaston hallintoa hoitaa muilta kuin 2-4 momentissa ja 3 :ssä mainituilta osin Maaseutuvirasto, mutta johtokunta johtaa ja ohjaa rahaston toimintaa. Maksuliike-, kirjanpito- ja tilastointitehtavat on laissa suoraan määrätty Maaseutuviraston hoidettavaksi. Vuonna 2008 rahaston toimijoissa ei tapahtunut muutoksia, sillä Maaseutuvirasto suoritti tehtavat lukien maaseutuvirastolain perusteella. Johtokunta hvväksvi alkuvuodesta 2008 muutoksen <öjärjestykseensä lähinnä rahastolain muutoksesta johtuen. Rahaston varainhankinnassa ei tapahtunut kertomusvuonna muutoksia. Rahaston lainapääoma oli 0 jo toista vuotta. Lain muutoksen johdosta rahaston toimialue supistui ja kun inter- MIRAN TOIMINTA milj. E milj. Emilj. E 1. EU:n rahoittama tukitoiminta Vientituet 44,2 23,l - Cisamarkkinatuet 12,2 7,48 2,74 Tukien tarkaisinperinnat, korot, sanktiot ja vakuus- 0,o menetykset -0,lS -0,04 0,O EU-tuet yhteensä 56,3 30,s 2,74 2. Rahaston tuotot (+) ja kulut (-) ~enekinedistamisen kansallinen osuus -0,22 Tuotot interventiosta 6,20 Kulut interventiosta -3,97 Tuotot vakuusperinnöista 0,lO Rahoituskulut -0,95 Ruoka-avun kansall. kulut -0,74 Kiinteät kulut -0,lO Tuotoista ja kuluista valtion vastattaviksi jaa -0,33 3. Liiketoiminta Interventio-ostot Interventiomyynnit 4. Tuloutukset EU:sta Valtion talousarviosta 5. Tunnuslukuja Rahaston varat Lainapaaoma Oma pääoma Rahaston tulos Lainan keskikorko (%) Rahastosta maksettujen tukien määrä laski vuoteen 2007 verrattuna 89,5 Olo, koska EU:n vientituet ja suuri osa sisämarkkinatuista siirtyivat rahoitettaviksi valtion talousarviosta. Vain ruoka-apuun ja interventiovarastoin-

8 tiin liittyvät menot jäivät rahoitettaviksi interventiorahastosta. Rahaston johtokunta vastaa rahaston hallinnosta sekä talouden ja toiminnan asianmukaisesta ja rjestämisestä. Johtokunnan tehtävät on määritelty maatalouden interventiorahastosta annetun lain 4 5:ssä. Johtokunnan tärkein tehtävä on edelleen turvata rahastosta maksettavien menojen rahoitus. Johtokunta kokoontui vuoden aikana 6 kertaa (vuonna kertaa). Toiminnan supistuminen heijastui suoraan johtokunnan työmäärään. Koska EU:n rahoitus tuloutetaan rahastoon jälkikäteen, rahaston on katettava menot ensin kansallisista varoista. Valtioneuvosto on myöntänyt rahastolle tätä tarkoitusta varten 100 milj. euron lainanottovaltuuden. Vuonna 2008 EU:n rahoittaman toiminnan osuus oli 83 % ja Suomen valtion 17 % kaikista rahaston menoista. Rahaston tulos päättyneeltä tilikaudelta 2008 oli 0,571 milj. euroa alijäämäinen. Vuoden 2008 talousarviossa osoitettu 1 milj. euron siirto toteutettiin lokakuussa. Oma pääoma kasvoi 0,4 milj. eurolla noin 6,l milj. euroon. Katsaus tulevaan toimintaan: Vuonna 2009 rahaston toiminta laajenee taas ratkaisevasti, kun interventio-ostot ovat markkinatilanteesta johtuen käynnistyneet ja niiden rahoittaminen alkanut parin vuoden tauon jälkeen. Ohraa ostettaneen noin 20 milj. eurolla ja maitojauhetta ja voita runsaalla 2 rnilj. eurolla. EU:n ruoka-apuohjelmaa ollaan uudistamassa, mutta päätöksiä ei ole EU:ssa vielä tehty (komission ehdotus: nykyinen kokonaan EUrahoitteinen ja rjestelmä muuttuisi EUosarahoitteiseksi) Vuoden 2010 ohjelma, johon Suomi on ilmoittanut osallistuvansa, toteutetaan voimassa olevin ehdoin. Toiminnan volyymiksi muodostunee noin 34 milj. euroa, joista pääosa interventio-ostoja (25 milj. euroa). Myös lainanotto alkaa uudelleen TULOKSELLISUUDEN KUVAUS Rahaston tehtävistä säädetään lailla ja asetuksella. Rahaston lainanottovaltuudesta annetussa valtioneuvoston päätöksessä todetaan, että lainaa voidaan ottaa ja nostaa vain siinä määrin kuin rahaston rahoitustilanne edellyttää, ja laina-aika on enintään yksi vuosi. Ministeriö ei ole asettanut erikseen tulostavoitteita rahaston toiminnalle. Johtokunta on itse asettanut tavoitteikseen: A. Toiminnan edellvttämän rahoituksen turvaaminen häiriöittä B. Vaikuttavuus ja tehokkuus C Ra~ortoinnin luotettavuus ia kattavuus A. Ensimmäinen tavoite tarkoittaa rahaston vastuulla olevan EU:n interventiotoiminnan rahoituksen turvaamista kaikissa oloissa. Tämä tarkoittaa rahastosta maksettaviksi tulevien tukirnenojen ja varastoonostojen edellyttämän lainamäärän ottamista. Vuoden 2008 interventiotoiminnan rahoitus turvattiin ja tavoite toteutui.

9 ~ ~ B. Tavoite edellyttää, että rahoituksen hankinta tapahtuu mahdollisimman pienin kustannuksin. Rahoitus tulee turvata, mutta lainaa tulee ottaa vain välttämätön maara. Lainojen määrien oikea arviointi ja eräpäivien ajoittaminen Euroopan maatalousrahastolta saatavien maksatusten mukaan on likviditeetin ja korkokustannusten kannalta tärkeätä. Vaikuttavuus ja tehokkuus saavutetaan maarittamälla lainasummat ja nosto- ja takaisinmaksuajat joustavasti ja mahdollisimman tarkoin rahoitustarvetta vastaavasti. Kertomusvuonna oli tarkoitus jatkaa käytäntöä tehdä ehdollisia lainapaatöksia eli valtuuspaatöksia, jolloin lainaa nostettaessa maara tarkennettaisiin 2 vrk ennen nostopäivää. Lainaa ei kuitenkaan tarvittu. Johtokunnan vuoden 2008 toiminta tuki edellä todettujen tavoitteiden toteutumista. Johtokunta kokoontui 6 kertaa, minkä lisaksi se piti yhden puhelinkokouksen. Kertomusvuonna ei tehty lainapäätöksiä. Rahaston johtokunnan toiminnasta aiheutui vuonna 2008 kuluja yhteensä euroa, mistä euroa (-4 Olo) oli kokous- ja kuukausipalkkioita, 1300 euroa (-23 Olo) toimistomenoja ja 400 euroa (-93 Olo) muita menoja. EU:n interventiotoimintaan liittyvät muut vastuut on Maaseutuvirastolla, jonka toimintakertomuksessa olevat tuloksellisuuden kuvaukset kattavat myös varsinaisen EU:n interventiotoiminnan. Vaikuttavuus- ja tehokkuustavoitteen voidaan katsoa toteutuneen kohtuullisesti. Rahaston käytettävissä olevat varat kasvoivat, vaikka kaikki luotot oli maksettu pois, ja varat olivat vuoden lopulla noin 5,9 milj. euroa; kaytettavissa olevien varojen kasvu johtui mm. siitä, että niitä ei ollut sitoutuneina varastoihin TILINPAATOSLASKELMIEN ANALYYSI Rahoitus Kertomusvuonna uusia lainoja ei nostettu: rahoitustodistuksia ei laskettu liikkeeseen eika luotollista tiliä kaytetty. Rahastolla ei myöskään ollut vanhoja lainoja, joita olisi pitänyt maksaa C. Edellä todetut tavoitteet A ja B takaisin. edellvttavat tarkkaa tietoa menoien ajoigmisesta ja rahamarkkinoiden Rahasto järjesti vuonna 2008 rahoimuutostrendeista. Maaseutuvirasto tuksen tukimenoille. ioiden määrä oli kaikkiaan 2,7 milj. e'uioa. Varsinaisten toimittaa johtokunnalle menoennusteet lainapaatöksia varten. Johtokunta mm. päättää varojen kayttösuunnitelmasta ja antaa vuosittaisen tilinpäätöksen lisaksi myös valitilinpaatöksen tilanteen pohjalta seka seuraa kuukausittain rahavirtaa, tulosta ja tasetta. Naista johdettu budjettisiirron tarve maaritetaan mahdollisuuksien mukaan jo alkuvuodesta. tukien lisaksi rahasto rahoitti ruokaavun kansallisia kuluja 0,55 milj. eurolla. Interventio-ostoja ei tehty, eika interventiosta myyty tuotteita (varastot tyhjinä koko vuoden). Yleisesti korot rahamarkkinoilla olivat lievassa nousussa syksyyn saakka. Tammi-lokakuussa rahastolle tärkeä 1

10 kk euribor nousi tasolta 4,2 O/O tasoon 5,2 Olo. Nousu muuttui nopeaksi laskuksi loka-joulukuussa ja saavutti vuoden alhaisimman tasonsa joulukuun viimeisellä viikolla päätyen 2,7 Ol0:iin maailmantalouden laman alkuvaiheessa. Valtion talousarviosta siirrettiin rahastoon 1,O milj. euroa vuonna Rahaston ei vuonna 2008 ollut mainittavia tuottoja (pidätetyt vakuudet 7,53 euroa). Rahaston kulut ruokaavun toteuttamisesta olivat vastaavasti noin 0,553 milj. euroa Talousarvion toteutuminen Valtion vuoden 2008 talousarviossa momentilla ( ) osoitettiin siirroksi Maatalouden interventiorahas- toon 1,O milj. euroa kattamaan niitä menoja, joita EU ei korvaa rahastolle. Näiden menojen määräksi vuonna 2008 arvioitiin 2,O milj. euroa. Muilla tuloilla arvioitiin voitavan kattaa 1,O milj. euroa, joten rahastosiirroksi tarvittiin 1,O milj. euroa. Talousarviossa osoitettu määräraha siirrettiin rahastoon. Niiden menojen maara, joita EU ei korvaa rahastolle, oli 0,571 milj. euroa (ero ennustettuun oli -1,429 milj. euroa). Kun budjettisiirto oli 1,O milj. euroa ja toteutunut tarve 0,571 milj. euroa, rahastolle jäi siis 0,429 milj. euroa käytettäväksi vastaavaan tarkoitukseen vuonna Tuotto- ja kululaskelma Tilikauden alijaama on 0,571 milj. euroa (v alijaama 1,103 milj. eu- roa). Toiminnan tuotot supistuivat edellisvuoden 15,6 milj. eurosta nollaan. Toiminnan kulut olivat 0,571 milj. euroa (v varsinaiset kulut 3,O milj. euroa). Syynä supistumiseen oli interventio-ostojen loppuminen tilapäisesti. Rahaston tuloksen oli tehdyssä lt-suunnitelmassa ennustettu olevan -0,708 milj. euroa. Ennustettua parempi tulos johtui ruokaavun alv:n ja rahaston hallinnollisten kulujen ennustettua pienemmistä määristä. Kansallisiksi vakuusperinnöiksi arvioitiin euroa, mutta ne olivat vain 7,53 euroa. Rahastosta rahoitettavan EU:n ruokaapuohjelman kustannukset olivat yhteensä 3,290 milj. euroa. Siitä EU:n rahoitusosuus on 2,736 milj. euroa. Kuljetus- ja varastointikulut euroa ja ruoka-avun arvonlisävero euroa jäivät kansallisesti rahoitettaviksi ja rahaston lopullisiksi menoiksi Tase Rahaston vaihto-omaisuuden maara tilivuoden alkaessa ja päättyessä oli 0 euroa. Saamiset olivat 0,246 milj. euroa (v ,7 milj. euroa). Tämän erän muodostavat saatavat EMTR:sta ja saatavan pieneneminen johtuu tukien vähenemisestä. Rahaston rahoitusvarat olivat vuodenvaihteessa 5,896 milj. euroa (v ,582 milj. euroa). Oma pääoma kasvoi 6,141 milj. euroon edellisvuoden noin 5,713 milj. eurosta.

11 Vieras paaoma oli yhteensä 83 euroa (edellisenä vuonna euroa). Vieras paaoma oli siirtovelkaa. Taseen loppusumma oli 6,142 milj. euroa (v ,268 milj. euroa) SISAISEN VALVONNAN ARVIOINTI- JA VAHVISTUSLAUSUMA Koska rahaston tehtävät on saadöksin jaettu maa- ja metsatalousministeriön, Maaseutuviraston, Valtiokonttorin ja rahaston johtokunnan kesken, jokainen vastuullinen organisaatio vastaa omien tehtäviensä sisaisen valvonnan ja rjestamisesta. Kun vastuuta on näin hajautettu usealle organisaatiolle, se edellyttää kokonaisvastuun kantavalta maa- ja metsatalousministeriölta huomion kiinnittämistä kokonaisuuden hallintaan. Rahaston johtokunta suorittaa saannöllisesti lainanottoon, maksuvalmiuteen ja rahoituskustannuksiin liittyvää sisäistä valvontaa (jokaisen kokouksen asialistalla on kohdat naista). Rahaston johtokunta käy läpi Maaseutuviraston raportointijarjestelmasta tulostetut tuotekohtaiset menot, usean kuukauden likviditeettiennusteet, rahoitustodistus- ja lainaluettelot, samoin kuin rahavirtalaskelmat seka tuloksen ja taseen kuukausivertailut. Lainanoton lisatarpeen varalle on kaytössa puhelinkokous. Johtokunnan tekemät päätökset lainanoton enimmaismaarista ovat luoneet paremmat mahdollisuudet lainanoton oikeamaaraiseen mitoitukseen, ja myös vahentaneet puhelinkokouksia. Johtokunta toteaa, että sen toiminnassa käytetty sisäinen valvonta tayttaa sille saadetyt vaatimukset. Tässä toimintakertomuksessa kasitel- Iaan johtokunnan tehtävien sisaisen valvonnan ja rjestamista.

12 2. TUOTTO- JA KULULASKELMA 2008 TOIMINNAN TUOTOT Makullisen toiminnan tuatot Muut toiminnan tuolct TOIMINNAN KULUT Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikaudrn aikana EU-korv./cstojm arvmlemus Varastojen lisäys (-)tai vahwnys (+) tien kilöstökulut Vuduat Palwlujen ostot Muut kdut SIIRTOTALOUDEN TUOTOT JA KULUT Tuctot Tuotot eiirkeindamälle EMT-rah. 9, ~ Tuctot koötalaiksille EMTiah ,YI ,11 Kulut Kdut elinkeiiwdamälle Kultt kctitaloukille 0, ,YI ,YI Maaseutuvirasto / ah

13 Intäkts- och kostnadskaikyl1,l Interventionsfonden för jordbruket INTAKTS- OCH KOSTNADSKALKYL Intäkter av verksamhet Intakter av avgiftsbeiagda verksamhet Ovriga intäkter Kostnader av verksamhet: Material, förnödenheter och varor Inköp EU-komp. Inedskrivningar av inköp Okning (-) eller minskning (t) av lager Penonalkostnader Hyror Inköp av tjanster Ovriga kostnader Finansiella intäkter och kostnader Finansiella kostnader Overföringsekonomins intakter och kostnader: Intakter: Intakter för naringsliv frin EJB-fond 9,57 Intakter för huslig ekonomi frfin UB-fond , ,ll Kostnader: Avgifter för naringsliv 0,OO Avgifter för huslig ekonomi , ,54 Räkenskapsperiodens intäkts-/kostnadsaterstod , Landsbygdsverket 1 ah

14 3. TASE Maatalouden interventiorahasto TASE VASTAAVAA VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS VAIHTO-OMAISUUS Tavarat LYHYTAIKAISET SAAMISET Myynticaamiset 0,OO 0,OO Siirtosaamiset , ,27 Muut lyhytaikaiset saamiset 0,OO , , ,39 RAHAT, PANKKISAAMISET JA MUUT RAHOITUSVARAT Yhdystilisaatava valtiolta ,35 VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS YHTEENSA ,86 VASTAAVAA YHTEENSA ,86 OMA PÄÄOMA Rahaston pääoma , ,41 Edellisten tilikausien pääoman muutos , ,29 Talousa~iosiirrot ,OO ,OO Tilikauden tuotto-/kulujaamä , , , LYHYTAIKAINEN Lvhvtaik.euromaäraiset lainat Gháston hoitoon jätetyt vieraat varat 0,OO ;16 Siirtovelat 83,OO 83,OO 6 461, ,31 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSA VASTATTAVAA Y HTEENSA 83,OO , , , Maaseutuvirasto 1 ah

15 Interventionsfonden för jordbruket OMSA~NINGS- OCH FINANSIERINGSTILLG~NGAR Omsattningstillgi3ngar Fardiga produkter / Varor Kortfristiga fordningar Försäbningsfordringar 0,OO Resultatregleringar ,51 Ovriga kortfristiga fordringar 0,OO ,51 Kassa, banktillgodohavanden och andra finansieringsmedel Kollektivkontofordring fran staten ,35 OMSA~NINGS- OCH FINANSIERINGSTILLG~NGAR SAMMANLAGT ,86 AKTIVA SAMMANLAGT ,86 PASSIVA EGET KAPiiAL Fondens eget kapital ,41 Kapital förandring fran tidigare rakenskapsp ,47 Budgetöveforing ,OO Rakenskapsper. intakts./kostnadsaterstod , ,86 F~MMANDE KAP~AL Kortfristigt iän 0,OO Frarnrnande rnedel Iamnade i fondens vird 0,OO Resultatregleringar 83,OO 83,OO FRÄMMANDE KAPiiAL SAMMANLAGT 83,00 PASSIVA SAMMANLAGT , Landsbygdsverket / ah

16 4. RAHOITUSLASKELMA 2008 MAATALOUDEN INTERVENTIORAHASTO RAHASTON RAHOITUSLASKELMA OMA TOIMINTA Veronluonteiset tulot Palv. myynti, vuokrat, kayttökorv. ja muut toim.tulot Korkotulot ja voiton tuloutukset Tavaroiden ja palveluiden ostomenot Henkilöstömenot Muut menot Korkomenot OMAN TOIMINNAN RAHAVIRTA SIIRTOTALOUS Siirtotalouden tulot Tulonsiirrot kunnille Tulonsiirrot elinkeinoelämälle Tulonsiirrot kotitalouksille Muut tulonsiirrot kotimaahan SIIRTOTALOUDEN RAHAVIRTA INVESTOINNIT Kayttöomaisuusinvestoinnit Käyttöomaisuuden myyntivoitot Sijoitukset arvopapereihin Sijoitusten myyntivoitot Annetut lainat Annettujen lainojen takaisinmaksut INVESTOINTIEN RAHAVIRTA RAHOITUS Oman pääoman muutos -josta siirrto talousarviosta Velan muutos RAHOITUKSEN RAHAVIRTA LIKVIDIEN VAROJEN MUUTOS LIKVIDIT VARAT 1.1. LIKVIDIT VARAT MUUTOS Maaseutuvirasto / ah

17 5. LIITETIEDOT: LIITE 1. Tuloslaskelma ,2008 (kirjanpitolain mukainen) Maatalouden interventiorahasto TULOSLASKELMA Liikevaihto -9, ,93 Muuttuvat kulut Aineet, tarvikkeet ja tavarat ostot 0,oo O,oo./. Arvonalennus EU-korv. 0,OO 0,OO Varaston väh./ lis ,17 Myyntikate -9, ,76 Muut toiminnan tuotot Vakuus- ja muut perinnät Kiinteät kulut Henkilöstömenot Toimistomenot Muut menot Ruoka-avun kulut Kuljetusmenot Muut ruoka-apuun liit. Arvonlisivero Julkinen varastointi Vuokrat Muut varasto-palv. Rahoituskulut Korkokulut Siirtotalouden tuotot ja kulut Siirtotalouden tuotot EU:lta Julkinen varastointi 0,OO ,64 Tukimaksut 0,OO ,30 Eiintalvikeapu , ,78 Tuloutus EU:lta /m-kate ,ll ,96 Siirtotalouden kulut elinkeinoelämälle, EU korvaus Vientituet Muut tuet Elintarvikeapu Siirtotalouden kulut elinkeinoelämälle; kans.osuus Tilikauden ali-/ylijäämä Maaseutuvirasto / Anja Huuhtanen, paaki rjanpitäja

18 Liite 2. A Tuloslaskelma Maatalouden interventiorahasto Liite ja lisätiedot tilinpäätokseen Kijanpito on laadlitu suoriteperusteella TULOSLASKELMA Liikevaihto Kotimaan myynti, vehnä: myynnin korjaus 2 Tavaraostot 3 Varaston muutos 4 Varaston arvonalennukset 5 Myyntikate 6 Muut toiminnan tuotot senttipyöristykset ja muut tuotot 7 Kiinteät kulut Henkilöstömenot Toimistopalvelut Edustusmenot Muut palvelut Ruoka-avun kulut Ku~etuspalvelut Muut ruoka-apuun liitt. palv ,40 Alv luov.tuotteista ja palv , ,24 Julk.varast./varastovuokrat: vuokrat 0,OO vakuusmaksun palautus, Tapiola 364, ,61 8 Rahoituskulut Korkokulut rahoitustodistukset luotollinen sh-tili 9 Siirtotalouden tuotot ja kulut Siirtotalouden tuotot EU:lta a lulkiselie varastoinnille: tekniset kulut EU-korv. 0,OO rahoituskulut EU-korv. 0,00 0,OO b Elintarvike-apuun ,54 c Myyntikatteen tuioutus EU:lta 9, ,11 10 Siirtotalouden kulut elinkeinoelämälle, EU korv. Elintarvikeapu ,54 Tilikauden ylijäämä , Maaseutuvirasto 1 Anja Huuhtanen, pääkirjanpitäjä

19 Liite 2. B Tase (laadittu suoriteperusteella) Liite ja lisätiedot tilinpäätökseen 31.12,2008 Kirjanppito on laadittu suoriteperusteel/a TASE VASTAAVAA 1 Vaihto-omaisuus 2 Saamiset Myyntisaamiset Tavaramyynti Siirtosaamiset eri luettelon mukaan EAGF saatavat marraskuulta saatavat joulukuulta 13.kausi/2007 (Faudit-Ed): ohra/ tekniset kust ,74 Arvoniisäverosaamiset 1 664, ,51 3 Rahat Interventiorahaston varat valtion kassassa ,35 VASTAAVAAYHTEENSA 4 Oma pääoma Rahaston paaoma Talousarviosiirrot Aikaisempien tilikausien alijaama Tilikauden alijaama 5 Vieras paaoma Lainat Rahaston hoitoon jätetyt vieraat varat Siirtovelat Muut siirtoveiat eri luettelon mukaan Maaseutuvirasto 1 Anja Huuhtanen, pääkirjanpitäjä

20 LIITE 3. MUUT VALTIOKONiTORIN VAATIMAT LIIiTEET Maatalouden interventiorahasto Liite 1 : Selvitys tilinpäätöksen laatimisperiaatteista ja vertailtavuudesta Vuooen 2008 aikana Maatalouden Interventtoranaston kirjanpdossa Kas:te ti;n vain elintarvikejakelua kosuevia EAGF-rahastolra saatavia tdkia. Md~t tuktmuodot siirrettiin talousarviokirian~itoon Taseeseen aiemmin sisältyneet rahaston hoitoon jajetyt vieraat varat siirrettiin talousarviokirjanpitoon i Kirjanpito on laadittu suoriteperusteisesti. Liite 2 : Nettoutetut tulot ja menot Talousarvion ulkopuolisella rahastolla tuloja ja menoja ei nettouteta Liite 3 : Arviomaararahojen ylitykset Talousarvion ulkopuoiisella rahastolla ei ole arviomäärärahoja Liite 4 : Peruutetut siirretyt määrärahat Talousarvion ulkopuolisella rahastolla ei ole siirrewä määrärahoja Liite 5 : Henkilöstökulujen erittely Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Yhteensä Liite 6 : Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet ja niiden muutokset Rahastolla ei ole sellaisia omaisuuseria joista olisi tehtävä suunnitelman mukaisia poistoja Liite 7:Kayttöomaisuuden sekä muiden pitävaikutteisten menojen poistot Rahastolla ei ole käyttöomaisuutta. Liite 8: Rahoitustuotot ja -kulut Rahoitustuotot Muutos 0,oo 0,oo 0,oo Rahoitustuotot yhteensä 0,OO 0,OO 0,OO Rahoituskulut Muutos Korot euromäaraisistä veloista , ,07 Muut rahoituskuiut 0,OO ,OO Rahoituskulut yhteen& 0,OO , ,07 Netto 0,OO , ,07 Liite 9: Rahastosta annetut lainat Rahastosta ei myönnetä lainoja Liite 10: Arvopaperit ja oman pääoman ehtoiset sijoitukset Rahasto ei tee sijoituksia

21 Liite 11: Taseen rahoituserat ja velat Vaihtuvakorkoiset Kiinteakorkoiset Yhteensä Alle 1-5 Yli Alle 1-5 Yli 1 vuosi vuotta 5 vuotta 1 vuosi vuotta 5 vuotta Vastaavien rahoituserat Muut lyhytaikaiset saarniset ,51 0,OO 0,OO 0,OO 0,OO 0,OO ,51 Yhdystilisaatavat valtiolta ,35 0,OO 0,OO 0,OO 0,OO 0,OO ,35 Yhteensä ,86 0,OO 0,OO 0,OO 0,OO 0,OO , Vaihtuvakorkoiset Kiinteakorkoiset Yhteensä Alle 1-5 Yli Alle 1-5 Yli 1 vuosi vuotta 5 vuotta 1 vuosi vuotta 5 vuotta Vastattavien rahoituserat Otetut euromaaraiset lainat , ,OO 0,OO 0,OO 0,OO Talletetut vieraat varat 0,OO 0,OO 0,OO 0,OO 0,OO 0,OO 0,OO Muut siirtovelat 83,OO 0,OO 0,OO 0,OO 0,OO 0,OO 83,OO Yhteensä 83,OO 0,OO 0,OO 0,OO 0,OO 0,OO 83,OO

22 Liite 12: Valtiontakaukset ja -takuut sekä muut vastuut Rahaslo ei myönnä takauksia eika takuita Liite 13: Taseeseen sisältyvät rahastoidut varat Rahaston taseeseen ei sisälly rahastoituja varoja Liite 14: Taseeseen sisältymättömät rahastoidut varat Rahasto ei hallinnoi talousarvion ulkopuolella olevia saatiöita, rahastoja eika yhdistyksiä. Liite 15: Velan muutokset Muutos Lyhytaikaiset lainat ,OO 0,OO Yhteensä 0,OO 0,OO 0,OO Liite 16: Velan maturiteettijakauma ja duraatio Maturiteettijakauma (velan jakauma jäljellä olevan juoksuajan mukaan) Velkojen juoksuaika kirjanpitoarvo % Kaypa arvo ki janpitoarvo % Kaypa arvo 0-1 vuotta 0,OO 0,000 0,OO 0,OO 0,000 0,OO Velat yhteensä 0,OO 0,OO 0,OO 0,00 Velan duraatio (velan markkina-arvolla painoleltu kassavirtojen keskimääräinen maksuhetki) Vuosi Duraalio Liite 17 : Oikeiden ja riittävien tietojen antamiseksi tarvittavat muut täydentävät tiedot Maaseutuvirasto 1 ah

23 LIITE 4. TULOKSEN MUODOSTUMINEN TILIKAUTENA ,2008 MAATALOUDEN INTERVENTIORAHASTO TULOKSEN MUODOSTUMINEN TILIKAUTENA Kirjanpidon myyntikate Faudit: Eu:lta saatu myyntikate Elintarv.avut/ maksut asiakkaille _"_, EU-korv. Julkinen varastointi Kulut EU:n maksamat tuet Muut toiminnan tuotot Kiinteät kulut (ei varast.) Rahoituskulut Maaseutuvirasto / Anja Huuhtanen, päakirjanpitaja

24 MAATALOUDEN INTERVENTIORAHASTO PL HELSINKI

25 TILINTARKASTUSKERTOMUS Maa- ja metsatalousmiuisteriöile Olemme tarkastatieet Maatalouden intewentiorahaston ki rjanpidon, tilinpaatöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta Tilinpäätös sisältää taseen, tuotto- ja kululaskelman, ralioituslaskelman seka liitetiedot. Johtokunnan vastuu Rahaston johtokunta vastaa tilinpaatöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siita, että ne antavat oikeat ja riittavat tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpaatöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien saannösten ja maaraysten mukaisesti. Rahastosta annetun lain mukaan johtokunta vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asiamnukaisesta järjestämisestä ja Maaseutuvirasto vastaa siita, että kirjanpito on lain mukainen ja että maksnliike on luotettavalla tavalla järjestetty. Tilintarkastajan velvollisuudet Tilintarkastajan tulee suorittaa tilintarkastus Suomessa noudatettavan Iiyvan tilintarkastustavan mukaisesti ja sen perusteella antaa lausuito tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää ammattieettisten periaatteiden noudattamista ja tilintarkastuksen suunnittelua ja suorittamista siten, että saadaan kohtuullinen varmuus siita, että tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa ei ole olennaisia virheellisyyksiä ja että johtokunnan jäsenet ovat toimineet rahastosta annetun lain mukaisesti. Tilintarkastustoimen~iteillä tulisi varmistua tilinpäätöksen ia toimintakertomuksen lukuien ia muiden tietoien oikeellisuudesta. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan ja arvioihin riskeistä, että tilinpäätöksessä on väärinkaytöksestä tai virheestä iolituva olennainen virheellisyys... Tarvittavia tarkastustoimenpiteitä suunniteltaessa arvioidaan myös tilinpaatöksen laadintaan ja esittämiseen liittyvää sisäistä valvontaa. Lisäksi arvioidaan tilinpaatöksen ja toiniintakertomuksen yleistä esittämistapaa, tilinpaatöksen laatimisperiaatteita sekä johdon tilinpaatöksen laadinnassa soveltamia arvioita. Tilintarkastus on toteutettu Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Käsityksemme mukaan oleinme suorittaneet tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvia tarkastustoimeiipiteita lausuntoamme varten. Lausunto Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös, joka osoittaa tilikaudelta ,08 euron kulujaainää ja toimintakertomus antavat Suomessa voiniassa olevien tilinpaatöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten ja maaräysten mukaisesti oikeat ja riittavat tiedot rahaston toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpaatöksen tiedot ovat ristiriidattomia ja tilinpaatös voidaan vahvistaa. Rahaston liallintoa ja toimintaa on lioidettn sitä koskevien saannösten ja maaraysten niukaisesti. Johtokunnan ehdotus rahaston tuloksen kasittelystä on rahastoa koskevan lain mukainen. Helsinki 11. päivärca maaliskuuta " &&,kuula Lai inen JHTT Valtiontalouden tarkastusvirasto cio Itä-Suomen Iaäninhallitus Raatiliuoneenkatu 5, PL MIKKELI Tuokko Tilintarkastus Oy KHT-yhteisö JpS& Se o Suontausta Munkkinienien puistotie HELSINKI p Y

Oikeuskanslerinviraston tilinpäätös 2013 Oikeuskanslerinviraston talousarvion toteutumalaskelma Osaston, momentin ja tilijaottelun numero ja nimi Tilinpäätös 2012 Talousarvio 2013 (TA + LTA:t) Tilinpäätös

Lisätiedot

31.12.2012 26.3.2013. Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi. 12 kuukauden liukuva summa. Mrd 12 kuukauden liukuva summa

31.12.2012 26.3.2013. Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi. 12 kuukauden liukuva summa. Mrd 12 kuukauden liukuva summa 31.12.2012 Talousarviotalouden tulot ja menot Talousarviotalouden yli-/alijäämä 55 50 Mrd 12 kuukauden liukuva summa Tulot Menot Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi 5 0 45-5 40-10 35-15

Lisätiedot

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA STOCK TRADERS TEAM FINLAND OY elo Esa Uusikartano Eurantie 198 23800 LAITILA Y-tunnus: 1860758-0 Kotipaikka: Laitila TASEKIRJA Tilikausi 01.01.2015-31.12.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 TASEKIRJA

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

Valtiontalouden kuukausitiedote

Valtiontalouden kuukausitiedote Valtiokonttori Hallinnon ohjaus 02.04.2007 Valtiontalouden kuukausitiedote 31.12.2006 Valtion talousarvion toteutumalaskelma Verot ja veronluonteiset tulot talousarviokirjanpidosta (erittely) Valtion tuotto-

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön määräys

Valtiovarainministeriön määräys VALTIOVARAINMINISTERIÖ Helsinki 19.1.2016 TM 1601 VM/2931/00.00.00/2015 Valtiovarainministeriön määräys valtion tilinpäätöksen kaavoista ja liitteenä ilmoitettavista tiedoista Valtiovarainministeriö on

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön määräys

Valtiovarainministeriön määräys VALTIOVARAINMINISTERIÖ Helsinki 19.1.2016 TM 1603 VM/23/00.00.00/2016 Valtiovarainministeriön määräys kirjanpitoyksikön tilinpäätöksen kaavoista ja liitteenä ilmoitettavista tiedoista Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä vähintään 31.12.2021 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2011 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSLASKELMAT JA NIIDEN LIITTEENÄ ANNETTAVAT TIEDOT

TILINPÄÄTÖSLASKELMAT JA NIIDEN LIITTEENÄ ANNETTAVAT TIEDOT 60 LIITE 4. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT JA NIIDEN LIITTEENÄ ANNETTAVAT TIEDOT SISÄLLYS 1. Tilinpäätöslaskelmat Talousarvion toteumalaskelma 61 Tuotto- ja kululaskelma 01.01.-31.12.2005 63 Tase 31.12.2005 64 2.

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 7.5.2014 6. Tulos- ja rahoituslaskelma sekä talousarvion toteutumisvertailu 1.1. 31.3.2014... 2 7. Toimintakertomus

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi. 12 kuukauden liukuva summa. Mrd Kuukausisaldo ja lineaarinen trendi

Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi. 12 kuukauden liukuva summa. Mrd Kuukausisaldo ja lineaarinen trendi 30.6.2012 Talousarviotalouden tulot ja menot Talousarviotalouden yli-/alijäämä 55 50 12 kuukauden liukuva summa Tulot Menot 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi 5 0 45-5 40-10 35-15 Talousarviotalouden

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma

KIRJANPITO 22C Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma KIRJANPITO 22C00100 Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma TILIKAUDEN TILINPÄÄTÖS Tilinpäätös laaditaan suoriteperusteella: Yleiset tilinpäätös periaatteet (KPL 3:3 ): Tilikaudelle kuuluvat

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry 1 / 9 TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 9 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase... 3

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 50 A 6 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tdmd tasekirja on siiilytettiivti

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi. 12 kuukauden liukuva summa. Mrd 12 kuukauden liukuva summa

Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi. 12 kuukauden liukuva summa. Mrd 12 kuukauden liukuva summa 30.11.2012 Talousarviotalouden tulot ja menot Talousarviotalouden yli-/alijäämä 55 50 Mrd 12 kuukauden liukuva summa Tulot Menot Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi 5 0 45-5 40-10 35-15

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

63. (30.33) Metsähallitus

63. (30.33) Metsähallitus 1. Toimintaan liittyvät tasejärjestelyt 63. (30.33) Metsähallitus Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät eriytetään taloudellisesti liiketoiminnasta 1.1.2005 alkaen valtion liikelaitoksista annetun

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 5a: Siirtosaamiset ja velat

KIRJANPITO 22C Luento 5a: Siirtosaamiset ja velat KIRJANPITO 22C00100 Luento 5a: Siirtosaamiset ja velat Luento 5 Maksuperusteen oikaiseminen suoriteperusteeksi: Siirtosaamiset ja velat Henkilöstömenot: Palkat Henkilösivukulut 2 MENON JA TULON SYNTYMINEN,

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2017

Talousarvioesitys 2017 9. Valtion tuotto- ja kululaskelma ja tase Tämän luvun tarkoituksena on hallitusohjelman mukaisesti lisätä valtiontalouden tilinpitokäytäntöjen läpinäkyvyyttä ja avoimuutta sekä kuvata valtiontalouden

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu 1 00520 Helsinki Y-tunnus 0835106-7 NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä 31.12.2024 asti Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4

Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4 Kaupunginvaltuusto 25.5.20015 Liite 1 56 Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4 - Puhdistamohankkeen rahoituksesta on sovittu seuraavaa 2009. Veden käyttömaksuja korotetaan etukäteen

Lisätiedot

Leader Pyhäjärviseutu ry TASEKIRJA

Leader Pyhäjärviseutu ry TASEKIRJA TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Sisällys TULOSLASKELMA... 1 TASE... 2 LIITETIEDOT... 4 LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA... 6 TOSITELAJIT JA SÄILYTTÄMISTAPA... 6 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS... 7

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO Oletus 1, 8, 6, 4, 2,, Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO 913 KUM TOT. 912 KUM TOT. Ero ed. vuoteen 1212 KUM TOT. Ennuste ed. vuoden

Lisätiedot

UB urheiluseura alv UB14.WTR

UB urheiluseura alv UB14.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaik.

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 30.09.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TULOSLASKELMA 4 TASE 5 RAHOITUSLASKELMA 6 TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT 7 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT TUNNUSLUVUT 7 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti!

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti! Puhdasta pohjavettä paikallisesti! TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 Humppilan Vesihuolto Oy y-tunnus 0146438-4 Säilytys 31.12.2025 saakka Sivu 2 TILINPÄÄTÖKSEN SISÄLTÖ Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. KIRJANPITOLAIN

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

SUOMEN SAHATEOLLISUUSMIESTEN YHDISTYS RY Y-tunnus: TASEKIRJA

SUOMEN SAHATEOLLISUUSMIESTEN YHDISTYS RY Y-tunnus: TASEKIRJA Y-tunnus:0217058-0 1.1.-31.12.2015 TASEKIRJA Y-tunnus: 02{ 7058-0 Ti I i n päätös 1.1.201 5-31.1 2.201 5 Sisällysluettelo Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Tilinpäätöksen allekirjoitukset Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2010 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42 TULOSLASKELMA 1.1.- 1.1.-31.12.2014 Varsinainen toiminta 1 666 346,78 1 559 407,74 Henkilöstökulut -1 088 520,90-1 010 103,53 Muut kulut -624 774,61-608 425,26-1 713 295,51-1 618 528,79 Kulujäämä -46 948,73-59

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

SUOMEN METSÄTIETEELLINEN SEURA TASEKIRJA

SUOMEN METSÄTIETEELLINEN SEURA TASEKIRJA SUOMEN METSÄTIETEELLINEN SEURA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 SUOMEN METSÄTIETEELLINEN SEURA Kotipaikka Helsinki Y -tunnus 0202223-8 Tasekirja tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo: Tilinpäätös

Lisätiedot