MAATALOUDEN INTERVENTIORAHASTON TILINPAATOS VUODELTA 2008

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAATALOUDEN INTERVENTIORAHASTON TILINPAATOS VUODELTA 2008"

Transkriptio

1 MAATALOUDEN INTERVENTIORAHASTON TILINPAATOS VUODELTA 2008

2

3 Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA JOHTOKUNNAN KATSAUS TULOKSELUSUUDEN KUVAUS TILINPÄÄTOSLASKELMIEN ANALYYSI Rahoitus Talousan/ion toteutuminen Tuotto- ja kululaskelma Tase SISAISEN VALVONNAN ARVIOINTI- JA VAHVISTUSLAUSUMA TUOlTO- JA KULULASKELMA INTAKTS- OCH KOSTNADSKALKYL TASE BALANSRÄKNING RAHOITUSLASKELMA LIITETIEDOT: LIITE 1. TULOSLASKELMA (KIWANPITOLAIN MUKAINEN) LITE 2 A TULOSLASKELMA LITE 2. B TASE (LAAD~U SUORITEPERUSTEELLA) LIITE 3. MUUT VALTIOKONTrORIN VAATIMAT UiTEET LIITE 4.TULOKSEN MUODOSTUMINEN TILIKAUTENA

4

5 ALLEKIRJOITUKSET MAATALOUDEN INTERVENTIORAHASTO Maatalouden interventiorahaston johtokunta on tanaan hyväksynyt rahaston tilinpäätöksen (toimintakertomus ja tuotto- ja kululaskelma, tase sekä rahoituslaskelmaja muut liitetiedot) vuodelta Helsingissä, 3. päivänä maaliskuuta 2009 t4ju.d GZ Hannele Laihonen Tc{ - /., 9- -?cz Liz- Petri Syrjänen Mika Tasa Päivi Wallin Suoritetusta tilintarkastuksesta on tanaan annettu tilintarkastuskertomus. Tilinpäätös on laadittu sovellettaviksi tulevien säännösten ja hyvän kirjanpitotavan mukaan. 1. Helsingissä //. päivänä i'f cj"-' kuuta 2009 Tuula Laitinen, JHTT \ J& LWk.6 Seppo Suontausta, KHT

6

7 1. TOIMINTAKERTOMUS ventiovarastot olivat tyhjät, rahalii- VUODELTA 2008 kenne oli poikkeuksellisen vähäistä JOHTOKUNNAN KATSAUS Myös rahaston tulot supistuivat EUtulojen takia. Oheinen taulukko kuvaa toiminnan, menojen ja tulojen muu- Vuosi 2008 oli rahaston neljästoista toksia. toimintavuosi tuli voimaan Maatalouden interventiorahastoa koskeva lain muutos. Sen sisältämät oleelliset muutokset ovat seuraavat: - Suomesta käsin väliaikaisesti rahoitettavat EU:n vientituet ja suuri osa sisämarkkinatuista siirtyivat rahoitettaviksi valtion talousarviosta, ja rahastosta rahoitettaviksi jäävät vain ruoka-apu ja interventiovarastointi - lainanottovaltuus 100 milj. euroa (aikaisemmin 250 milj. euroa) Laissa on tarkennuksena määräys, että maatalouden interventiorahaston hallintoa hoitaa muilta kuin 2-4 momentissa ja 3 :ssä mainituilta osin Maaseutuvirasto, mutta johtokunta johtaa ja ohjaa rahaston toimintaa. Maksuliike-, kirjanpito- ja tilastointitehtavat on laissa suoraan määrätty Maaseutuviraston hoidettavaksi. Vuonna 2008 rahaston toimijoissa ei tapahtunut muutoksia, sillä Maaseutuvirasto suoritti tehtavat lukien maaseutuvirastolain perusteella. Johtokunta hvväksvi alkuvuodesta 2008 muutoksen <öjärjestykseensä lähinnä rahastolain muutoksesta johtuen. Rahaston varainhankinnassa ei tapahtunut kertomusvuonna muutoksia. Rahaston lainapääoma oli 0 jo toista vuotta. Lain muutoksen johdosta rahaston toimialue supistui ja kun inter- MIRAN TOIMINTA milj. E milj. Emilj. E 1. EU:n rahoittama tukitoiminta Vientituet 44,2 23,l - Cisamarkkinatuet 12,2 7,48 2,74 Tukien tarkaisinperinnat, korot, sanktiot ja vakuus- 0,o menetykset -0,lS -0,04 0,O EU-tuet yhteensä 56,3 30,s 2,74 2. Rahaston tuotot (+) ja kulut (-) ~enekinedistamisen kansallinen osuus -0,22 Tuotot interventiosta 6,20 Kulut interventiosta -3,97 Tuotot vakuusperinnöista 0,lO Rahoituskulut -0,95 Ruoka-avun kansall. kulut -0,74 Kiinteät kulut -0,lO Tuotoista ja kuluista valtion vastattaviksi jaa -0,33 3. Liiketoiminta Interventio-ostot Interventiomyynnit 4. Tuloutukset EU:sta Valtion talousarviosta 5. Tunnuslukuja Rahaston varat Lainapaaoma Oma pääoma Rahaston tulos Lainan keskikorko (%) Rahastosta maksettujen tukien määrä laski vuoteen 2007 verrattuna 89,5 Olo, koska EU:n vientituet ja suuri osa sisämarkkinatuista siirtyivat rahoitettaviksi valtion talousarviosta. Vain ruoka-apuun ja interventiovarastoin-

8 tiin liittyvät menot jäivät rahoitettaviksi interventiorahastosta. Rahaston johtokunta vastaa rahaston hallinnosta sekä talouden ja toiminnan asianmukaisesta ja rjestämisestä. Johtokunnan tehtävät on määritelty maatalouden interventiorahastosta annetun lain 4 5:ssä. Johtokunnan tärkein tehtävä on edelleen turvata rahastosta maksettavien menojen rahoitus. Johtokunta kokoontui vuoden aikana 6 kertaa (vuonna kertaa). Toiminnan supistuminen heijastui suoraan johtokunnan työmäärään. Koska EU:n rahoitus tuloutetaan rahastoon jälkikäteen, rahaston on katettava menot ensin kansallisista varoista. Valtioneuvosto on myöntänyt rahastolle tätä tarkoitusta varten 100 milj. euron lainanottovaltuuden. Vuonna 2008 EU:n rahoittaman toiminnan osuus oli 83 % ja Suomen valtion 17 % kaikista rahaston menoista. Rahaston tulos päättyneeltä tilikaudelta 2008 oli 0,571 milj. euroa alijäämäinen. Vuoden 2008 talousarviossa osoitettu 1 milj. euron siirto toteutettiin lokakuussa. Oma pääoma kasvoi 0,4 milj. eurolla noin 6,l milj. euroon. Katsaus tulevaan toimintaan: Vuonna 2009 rahaston toiminta laajenee taas ratkaisevasti, kun interventio-ostot ovat markkinatilanteesta johtuen käynnistyneet ja niiden rahoittaminen alkanut parin vuoden tauon jälkeen. Ohraa ostettaneen noin 20 milj. eurolla ja maitojauhetta ja voita runsaalla 2 rnilj. eurolla. EU:n ruoka-apuohjelmaa ollaan uudistamassa, mutta päätöksiä ei ole EU:ssa vielä tehty (komission ehdotus: nykyinen kokonaan EUrahoitteinen ja rjestelmä muuttuisi EUosarahoitteiseksi) Vuoden 2010 ohjelma, johon Suomi on ilmoittanut osallistuvansa, toteutetaan voimassa olevin ehdoin. Toiminnan volyymiksi muodostunee noin 34 milj. euroa, joista pääosa interventio-ostoja (25 milj. euroa). Myös lainanotto alkaa uudelleen TULOKSELLISUUDEN KUVAUS Rahaston tehtävistä säädetään lailla ja asetuksella. Rahaston lainanottovaltuudesta annetussa valtioneuvoston päätöksessä todetaan, että lainaa voidaan ottaa ja nostaa vain siinä määrin kuin rahaston rahoitustilanne edellyttää, ja laina-aika on enintään yksi vuosi. Ministeriö ei ole asettanut erikseen tulostavoitteita rahaston toiminnalle. Johtokunta on itse asettanut tavoitteikseen: A. Toiminnan edellvttämän rahoituksen turvaaminen häiriöittä B. Vaikuttavuus ja tehokkuus C Ra~ortoinnin luotettavuus ia kattavuus A. Ensimmäinen tavoite tarkoittaa rahaston vastuulla olevan EU:n interventiotoiminnan rahoituksen turvaamista kaikissa oloissa. Tämä tarkoittaa rahastosta maksettaviksi tulevien tukirnenojen ja varastoonostojen edellyttämän lainamäärän ottamista. Vuoden 2008 interventiotoiminnan rahoitus turvattiin ja tavoite toteutui.

9 ~ ~ B. Tavoite edellyttää, että rahoituksen hankinta tapahtuu mahdollisimman pienin kustannuksin. Rahoitus tulee turvata, mutta lainaa tulee ottaa vain välttämätön maara. Lainojen määrien oikea arviointi ja eräpäivien ajoittaminen Euroopan maatalousrahastolta saatavien maksatusten mukaan on likviditeetin ja korkokustannusten kannalta tärkeätä. Vaikuttavuus ja tehokkuus saavutetaan maarittamälla lainasummat ja nosto- ja takaisinmaksuajat joustavasti ja mahdollisimman tarkoin rahoitustarvetta vastaavasti. Kertomusvuonna oli tarkoitus jatkaa käytäntöä tehdä ehdollisia lainapaatöksia eli valtuuspaatöksia, jolloin lainaa nostettaessa maara tarkennettaisiin 2 vrk ennen nostopäivää. Lainaa ei kuitenkaan tarvittu. Johtokunnan vuoden 2008 toiminta tuki edellä todettujen tavoitteiden toteutumista. Johtokunta kokoontui 6 kertaa, minkä lisaksi se piti yhden puhelinkokouksen. Kertomusvuonna ei tehty lainapäätöksiä. Rahaston johtokunnan toiminnasta aiheutui vuonna 2008 kuluja yhteensä euroa, mistä euroa (-4 Olo) oli kokous- ja kuukausipalkkioita, 1300 euroa (-23 Olo) toimistomenoja ja 400 euroa (-93 Olo) muita menoja. EU:n interventiotoimintaan liittyvät muut vastuut on Maaseutuvirastolla, jonka toimintakertomuksessa olevat tuloksellisuuden kuvaukset kattavat myös varsinaisen EU:n interventiotoiminnan. Vaikuttavuus- ja tehokkuustavoitteen voidaan katsoa toteutuneen kohtuullisesti. Rahaston käytettävissä olevat varat kasvoivat, vaikka kaikki luotot oli maksettu pois, ja varat olivat vuoden lopulla noin 5,9 milj. euroa; kaytettavissa olevien varojen kasvu johtui mm. siitä, että niitä ei ollut sitoutuneina varastoihin TILINPAATOSLASKELMIEN ANALYYSI Rahoitus Kertomusvuonna uusia lainoja ei nostettu: rahoitustodistuksia ei laskettu liikkeeseen eika luotollista tiliä kaytetty. Rahastolla ei myöskään ollut vanhoja lainoja, joita olisi pitänyt maksaa C. Edellä todetut tavoitteet A ja B takaisin. edellvttavat tarkkaa tietoa menoien ajoigmisesta ja rahamarkkinoiden Rahasto järjesti vuonna 2008 rahoimuutostrendeista. Maaseutuvirasto tuksen tukimenoille. ioiden määrä oli kaikkiaan 2,7 milj. e'uioa. Varsinaisten toimittaa johtokunnalle menoennusteet lainapaatöksia varten. Johtokunta mm. päättää varojen kayttösuunnitelmasta ja antaa vuosittaisen tilinpäätöksen lisaksi myös valitilinpaatöksen tilanteen pohjalta seka seuraa kuukausittain rahavirtaa, tulosta ja tasetta. Naista johdettu budjettisiirron tarve maaritetaan mahdollisuuksien mukaan jo alkuvuodesta. tukien lisaksi rahasto rahoitti ruokaavun kansallisia kuluja 0,55 milj. eurolla. Interventio-ostoja ei tehty, eika interventiosta myyty tuotteita (varastot tyhjinä koko vuoden). Yleisesti korot rahamarkkinoilla olivat lievassa nousussa syksyyn saakka. Tammi-lokakuussa rahastolle tärkeä 1

10 kk euribor nousi tasolta 4,2 O/O tasoon 5,2 Olo. Nousu muuttui nopeaksi laskuksi loka-joulukuussa ja saavutti vuoden alhaisimman tasonsa joulukuun viimeisellä viikolla päätyen 2,7 Ol0:iin maailmantalouden laman alkuvaiheessa. Valtion talousarviosta siirrettiin rahastoon 1,O milj. euroa vuonna Rahaston ei vuonna 2008 ollut mainittavia tuottoja (pidätetyt vakuudet 7,53 euroa). Rahaston kulut ruokaavun toteuttamisesta olivat vastaavasti noin 0,553 milj. euroa Talousarvion toteutuminen Valtion vuoden 2008 talousarviossa momentilla ( ) osoitettiin siirroksi Maatalouden interventiorahas- toon 1,O milj. euroa kattamaan niitä menoja, joita EU ei korvaa rahastolle. Näiden menojen määräksi vuonna 2008 arvioitiin 2,O milj. euroa. Muilla tuloilla arvioitiin voitavan kattaa 1,O milj. euroa, joten rahastosiirroksi tarvittiin 1,O milj. euroa. Talousarviossa osoitettu määräraha siirrettiin rahastoon. Niiden menojen maara, joita EU ei korvaa rahastolle, oli 0,571 milj. euroa (ero ennustettuun oli -1,429 milj. euroa). Kun budjettisiirto oli 1,O milj. euroa ja toteutunut tarve 0,571 milj. euroa, rahastolle jäi siis 0,429 milj. euroa käytettäväksi vastaavaan tarkoitukseen vuonna Tuotto- ja kululaskelma Tilikauden alijaama on 0,571 milj. euroa (v alijaama 1,103 milj. eu- roa). Toiminnan tuotot supistuivat edellisvuoden 15,6 milj. eurosta nollaan. Toiminnan kulut olivat 0,571 milj. euroa (v varsinaiset kulut 3,O milj. euroa). Syynä supistumiseen oli interventio-ostojen loppuminen tilapäisesti. Rahaston tuloksen oli tehdyssä lt-suunnitelmassa ennustettu olevan -0,708 milj. euroa. Ennustettua parempi tulos johtui ruokaavun alv:n ja rahaston hallinnollisten kulujen ennustettua pienemmistä määristä. Kansallisiksi vakuusperinnöiksi arvioitiin euroa, mutta ne olivat vain 7,53 euroa. Rahastosta rahoitettavan EU:n ruokaapuohjelman kustannukset olivat yhteensä 3,290 milj. euroa. Siitä EU:n rahoitusosuus on 2,736 milj. euroa. Kuljetus- ja varastointikulut euroa ja ruoka-avun arvonlisävero euroa jäivät kansallisesti rahoitettaviksi ja rahaston lopullisiksi menoiksi Tase Rahaston vaihto-omaisuuden maara tilivuoden alkaessa ja päättyessä oli 0 euroa. Saamiset olivat 0,246 milj. euroa (v ,7 milj. euroa). Tämän erän muodostavat saatavat EMTR:sta ja saatavan pieneneminen johtuu tukien vähenemisestä. Rahaston rahoitusvarat olivat vuodenvaihteessa 5,896 milj. euroa (v ,582 milj. euroa). Oma pääoma kasvoi 6,141 milj. euroon edellisvuoden noin 5,713 milj. eurosta.

11 Vieras paaoma oli yhteensä 83 euroa (edellisenä vuonna euroa). Vieras paaoma oli siirtovelkaa. Taseen loppusumma oli 6,142 milj. euroa (v ,268 milj. euroa) SISAISEN VALVONNAN ARVIOINTI- JA VAHVISTUSLAUSUMA Koska rahaston tehtävät on saadöksin jaettu maa- ja metsatalousministeriön, Maaseutuviraston, Valtiokonttorin ja rahaston johtokunnan kesken, jokainen vastuullinen organisaatio vastaa omien tehtäviensä sisaisen valvonnan ja rjestamisesta. Kun vastuuta on näin hajautettu usealle organisaatiolle, se edellyttää kokonaisvastuun kantavalta maa- ja metsatalousministeriölta huomion kiinnittämistä kokonaisuuden hallintaan. Rahaston johtokunta suorittaa saannöllisesti lainanottoon, maksuvalmiuteen ja rahoituskustannuksiin liittyvää sisäistä valvontaa (jokaisen kokouksen asialistalla on kohdat naista). Rahaston johtokunta käy läpi Maaseutuviraston raportointijarjestelmasta tulostetut tuotekohtaiset menot, usean kuukauden likviditeettiennusteet, rahoitustodistus- ja lainaluettelot, samoin kuin rahavirtalaskelmat seka tuloksen ja taseen kuukausivertailut. Lainanoton lisatarpeen varalle on kaytössa puhelinkokous. Johtokunnan tekemät päätökset lainanoton enimmaismaarista ovat luoneet paremmat mahdollisuudet lainanoton oikeamaaraiseen mitoitukseen, ja myös vahentaneet puhelinkokouksia. Johtokunta toteaa, että sen toiminnassa käytetty sisäinen valvonta tayttaa sille saadetyt vaatimukset. Tässä toimintakertomuksessa kasitel- Iaan johtokunnan tehtävien sisaisen valvonnan ja rjestamista.

12 2. TUOTTO- JA KULULASKELMA 2008 TOIMINNAN TUOTOT Makullisen toiminnan tuatot Muut toiminnan tuolct TOIMINNAN KULUT Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikaudrn aikana EU-korv./cstojm arvmlemus Varastojen lisäys (-)tai vahwnys (+) tien kilöstökulut Vuduat Palwlujen ostot Muut kdut SIIRTOTALOUDEN TUOTOT JA KULUT Tuctot Tuotot eiirkeindamälle EMT-rah. 9, ~ Tuctot koötalaiksille EMTiah ,YI ,11 Kulut Kdut elinkeiiwdamälle Kultt kctitaloukille 0, ,YI ,YI Maaseutuvirasto / ah

13 Intäkts- och kostnadskaikyl1,l Interventionsfonden för jordbruket INTAKTS- OCH KOSTNADSKALKYL Intäkter av verksamhet Intakter av avgiftsbeiagda verksamhet Ovriga intäkter Kostnader av verksamhet: Material, förnödenheter och varor Inköp EU-komp. Inedskrivningar av inköp Okning (-) eller minskning (t) av lager Penonalkostnader Hyror Inköp av tjanster Ovriga kostnader Finansiella intäkter och kostnader Finansiella kostnader Overföringsekonomins intakter och kostnader: Intakter: Intakter för naringsliv frin EJB-fond 9,57 Intakter för huslig ekonomi frfin UB-fond , ,ll Kostnader: Avgifter för naringsliv 0,OO Avgifter för huslig ekonomi , ,54 Räkenskapsperiodens intäkts-/kostnadsaterstod , Landsbygdsverket 1 ah

14 3. TASE Maatalouden interventiorahasto TASE VASTAAVAA VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS VAIHTO-OMAISUUS Tavarat LYHYTAIKAISET SAAMISET Myynticaamiset 0,OO 0,OO Siirtosaamiset , ,27 Muut lyhytaikaiset saamiset 0,OO , , ,39 RAHAT, PANKKISAAMISET JA MUUT RAHOITUSVARAT Yhdystilisaatava valtiolta ,35 VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS YHTEENSA ,86 VASTAAVAA YHTEENSA ,86 OMA PÄÄOMA Rahaston pääoma , ,41 Edellisten tilikausien pääoman muutos , ,29 Talousa~iosiirrot ,OO ,OO Tilikauden tuotto-/kulujaamä , , , LYHYTAIKAINEN Lvhvtaik.euromaäraiset lainat Gháston hoitoon jätetyt vieraat varat 0,OO ;16 Siirtovelat 83,OO 83,OO 6 461, ,31 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSA VASTATTAVAA Y HTEENSA 83,OO , , , Maaseutuvirasto 1 ah

15 Interventionsfonden för jordbruket OMSA~NINGS- OCH FINANSIERINGSTILLG~NGAR Omsattningstillgi3ngar Fardiga produkter / Varor Kortfristiga fordningar Försäbningsfordringar 0,OO Resultatregleringar ,51 Ovriga kortfristiga fordringar 0,OO ,51 Kassa, banktillgodohavanden och andra finansieringsmedel Kollektivkontofordring fran staten ,35 OMSA~NINGS- OCH FINANSIERINGSTILLG~NGAR SAMMANLAGT ,86 AKTIVA SAMMANLAGT ,86 PASSIVA EGET KAPiiAL Fondens eget kapital ,41 Kapital förandring fran tidigare rakenskapsp ,47 Budgetöveforing ,OO Rakenskapsper. intakts./kostnadsaterstod , ,86 F~MMANDE KAP~AL Kortfristigt iän 0,OO Frarnrnande rnedel Iamnade i fondens vird 0,OO Resultatregleringar 83,OO 83,OO FRÄMMANDE KAPiiAL SAMMANLAGT 83,00 PASSIVA SAMMANLAGT , Landsbygdsverket / ah

16 4. RAHOITUSLASKELMA 2008 MAATALOUDEN INTERVENTIORAHASTO RAHASTON RAHOITUSLASKELMA OMA TOIMINTA Veronluonteiset tulot Palv. myynti, vuokrat, kayttökorv. ja muut toim.tulot Korkotulot ja voiton tuloutukset Tavaroiden ja palveluiden ostomenot Henkilöstömenot Muut menot Korkomenot OMAN TOIMINNAN RAHAVIRTA SIIRTOTALOUS Siirtotalouden tulot Tulonsiirrot kunnille Tulonsiirrot elinkeinoelämälle Tulonsiirrot kotitalouksille Muut tulonsiirrot kotimaahan SIIRTOTALOUDEN RAHAVIRTA INVESTOINNIT Kayttöomaisuusinvestoinnit Käyttöomaisuuden myyntivoitot Sijoitukset arvopapereihin Sijoitusten myyntivoitot Annetut lainat Annettujen lainojen takaisinmaksut INVESTOINTIEN RAHAVIRTA RAHOITUS Oman pääoman muutos -josta siirrto talousarviosta Velan muutos RAHOITUKSEN RAHAVIRTA LIKVIDIEN VAROJEN MUUTOS LIKVIDIT VARAT 1.1. LIKVIDIT VARAT MUUTOS Maaseutuvirasto / ah

17 5. LIITETIEDOT: LIITE 1. Tuloslaskelma ,2008 (kirjanpitolain mukainen) Maatalouden interventiorahasto TULOSLASKELMA Liikevaihto -9, ,93 Muuttuvat kulut Aineet, tarvikkeet ja tavarat ostot 0,oo O,oo./. Arvonalennus EU-korv. 0,OO 0,OO Varaston väh./ lis ,17 Myyntikate -9, ,76 Muut toiminnan tuotot Vakuus- ja muut perinnät Kiinteät kulut Henkilöstömenot Toimistomenot Muut menot Ruoka-avun kulut Kuljetusmenot Muut ruoka-apuun liit. Arvonlisivero Julkinen varastointi Vuokrat Muut varasto-palv. Rahoituskulut Korkokulut Siirtotalouden tuotot ja kulut Siirtotalouden tuotot EU:lta Julkinen varastointi 0,OO ,64 Tukimaksut 0,OO ,30 Eiintalvikeapu , ,78 Tuloutus EU:lta /m-kate ,ll ,96 Siirtotalouden kulut elinkeinoelämälle, EU korvaus Vientituet Muut tuet Elintarvikeapu Siirtotalouden kulut elinkeinoelämälle; kans.osuus Tilikauden ali-/ylijäämä Maaseutuvirasto / Anja Huuhtanen, paaki rjanpitäja

18 Liite 2. A Tuloslaskelma Maatalouden interventiorahasto Liite ja lisätiedot tilinpäätokseen Kijanpito on laadlitu suoriteperusteella TULOSLASKELMA Liikevaihto Kotimaan myynti, vehnä: myynnin korjaus 2 Tavaraostot 3 Varaston muutos 4 Varaston arvonalennukset 5 Myyntikate 6 Muut toiminnan tuotot senttipyöristykset ja muut tuotot 7 Kiinteät kulut Henkilöstömenot Toimistopalvelut Edustusmenot Muut palvelut Ruoka-avun kulut Ku~etuspalvelut Muut ruoka-apuun liitt. palv ,40 Alv luov.tuotteista ja palv , ,24 Julk.varast./varastovuokrat: vuokrat 0,OO vakuusmaksun palautus, Tapiola 364, ,61 8 Rahoituskulut Korkokulut rahoitustodistukset luotollinen sh-tili 9 Siirtotalouden tuotot ja kulut Siirtotalouden tuotot EU:lta a lulkiselie varastoinnille: tekniset kulut EU-korv. 0,OO rahoituskulut EU-korv. 0,00 0,OO b Elintarvike-apuun ,54 c Myyntikatteen tuioutus EU:lta 9, ,11 10 Siirtotalouden kulut elinkeinoelämälle, EU korv. Elintarvikeapu ,54 Tilikauden ylijäämä , Maaseutuvirasto 1 Anja Huuhtanen, pääkirjanpitäjä

19 Liite 2. B Tase (laadittu suoriteperusteella) Liite ja lisätiedot tilinpäätökseen 31.12,2008 Kirjanppito on laadittu suoriteperusteel/a TASE VASTAAVAA 1 Vaihto-omaisuus 2 Saamiset Myyntisaamiset Tavaramyynti Siirtosaamiset eri luettelon mukaan EAGF saatavat marraskuulta saatavat joulukuulta 13.kausi/2007 (Faudit-Ed): ohra/ tekniset kust ,74 Arvoniisäverosaamiset 1 664, ,51 3 Rahat Interventiorahaston varat valtion kassassa ,35 VASTAAVAAYHTEENSA 4 Oma pääoma Rahaston paaoma Talousarviosiirrot Aikaisempien tilikausien alijaama Tilikauden alijaama 5 Vieras paaoma Lainat Rahaston hoitoon jätetyt vieraat varat Siirtovelat Muut siirtoveiat eri luettelon mukaan Maaseutuvirasto 1 Anja Huuhtanen, pääkirjanpitäjä

20 LIITE 3. MUUT VALTIOKONiTORIN VAATIMAT LIIiTEET Maatalouden interventiorahasto Liite 1 : Selvitys tilinpäätöksen laatimisperiaatteista ja vertailtavuudesta Vuooen 2008 aikana Maatalouden Interventtoranaston kirjanpdossa Kas:te ti;n vain elintarvikejakelua kosuevia EAGF-rahastolra saatavia tdkia. Md~t tuktmuodot siirrettiin talousarviokirian~itoon Taseeseen aiemmin sisältyneet rahaston hoitoon jajetyt vieraat varat siirrettiin talousarviokirjanpitoon i Kirjanpito on laadittu suoriteperusteisesti. Liite 2 : Nettoutetut tulot ja menot Talousarvion ulkopuolisella rahastolla tuloja ja menoja ei nettouteta Liite 3 : Arviomaararahojen ylitykset Talousarvion ulkopuoiisella rahastolla ei ole arviomäärärahoja Liite 4 : Peruutetut siirretyt määrärahat Talousarvion ulkopuolisella rahastolla ei ole siirrewä määrärahoja Liite 5 : Henkilöstökulujen erittely Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Yhteensä Liite 6 : Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet ja niiden muutokset Rahastolla ei ole sellaisia omaisuuseria joista olisi tehtävä suunnitelman mukaisia poistoja Liite 7:Kayttöomaisuuden sekä muiden pitävaikutteisten menojen poistot Rahastolla ei ole käyttöomaisuutta. Liite 8: Rahoitustuotot ja -kulut Rahoitustuotot Muutos 0,oo 0,oo 0,oo Rahoitustuotot yhteensä 0,OO 0,OO 0,OO Rahoituskulut Muutos Korot euromäaraisistä veloista , ,07 Muut rahoituskuiut 0,OO ,OO Rahoituskulut yhteen& 0,OO , ,07 Netto 0,OO , ,07 Liite 9: Rahastosta annetut lainat Rahastosta ei myönnetä lainoja Liite 10: Arvopaperit ja oman pääoman ehtoiset sijoitukset Rahasto ei tee sijoituksia

21 Liite 11: Taseen rahoituserat ja velat Vaihtuvakorkoiset Kiinteakorkoiset Yhteensä Alle 1-5 Yli Alle 1-5 Yli 1 vuosi vuotta 5 vuotta 1 vuosi vuotta 5 vuotta Vastaavien rahoituserat Muut lyhytaikaiset saarniset ,51 0,OO 0,OO 0,OO 0,OO 0,OO ,51 Yhdystilisaatavat valtiolta ,35 0,OO 0,OO 0,OO 0,OO 0,OO ,35 Yhteensä ,86 0,OO 0,OO 0,OO 0,OO 0,OO , Vaihtuvakorkoiset Kiinteakorkoiset Yhteensä Alle 1-5 Yli Alle 1-5 Yli 1 vuosi vuotta 5 vuotta 1 vuosi vuotta 5 vuotta Vastattavien rahoituserat Otetut euromaaraiset lainat , ,OO 0,OO 0,OO 0,OO Talletetut vieraat varat 0,OO 0,OO 0,OO 0,OO 0,OO 0,OO 0,OO Muut siirtovelat 83,OO 0,OO 0,OO 0,OO 0,OO 0,OO 83,OO Yhteensä 83,OO 0,OO 0,OO 0,OO 0,OO 0,OO 83,OO

22 Liite 12: Valtiontakaukset ja -takuut sekä muut vastuut Rahaslo ei myönnä takauksia eika takuita Liite 13: Taseeseen sisältyvät rahastoidut varat Rahaston taseeseen ei sisälly rahastoituja varoja Liite 14: Taseeseen sisältymättömät rahastoidut varat Rahasto ei hallinnoi talousarvion ulkopuolella olevia saatiöita, rahastoja eika yhdistyksiä. Liite 15: Velan muutokset Muutos Lyhytaikaiset lainat ,OO 0,OO Yhteensä 0,OO 0,OO 0,OO Liite 16: Velan maturiteettijakauma ja duraatio Maturiteettijakauma (velan jakauma jäljellä olevan juoksuajan mukaan) Velkojen juoksuaika kirjanpitoarvo % Kaypa arvo ki janpitoarvo % Kaypa arvo 0-1 vuotta 0,OO 0,000 0,OO 0,OO 0,000 0,OO Velat yhteensä 0,OO 0,OO 0,OO 0,00 Velan duraatio (velan markkina-arvolla painoleltu kassavirtojen keskimääräinen maksuhetki) Vuosi Duraalio Liite 17 : Oikeiden ja riittävien tietojen antamiseksi tarvittavat muut täydentävät tiedot Maaseutuvirasto 1 ah

23 LIITE 4. TULOKSEN MUODOSTUMINEN TILIKAUTENA ,2008 MAATALOUDEN INTERVENTIORAHASTO TULOKSEN MUODOSTUMINEN TILIKAUTENA Kirjanpidon myyntikate Faudit: Eu:lta saatu myyntikate Elintarv.avut/ maksut asiakkaille _"_, EU-korv. Julkinen varastointi Kulut EU:n maksamat tuet Muut toiminnan tuotot Kiinteät kulut (ei varast.) Rahoituskulut Maaseutuvirasto / Anja Huuhtanen, päakirjanpitaja

24 MAATALOUDEN INTERVENTIORAHASTO PL HELSINKI

25 TILINTARKASTUSKERTOMUS Maa- ja metsatalousmiuisteriöile Olemme tarkastatieet Maatalouden intewentiorahaston ki rjanpidon, tilinpaatöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta Tilinpäätös sisältää taseen, tuotto- ja kululaskelman, ralioituslaskelman seka liitetiedot. Johtokunnan vastuu Rahaston johtokunta vastaa tilinpaatöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siita, että ne antavat oikeat ja riittavat tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpaatöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien saannösten ja maaraysten mukaisesti. Rahastosta annetun lain mukaan johtokunta vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asiamnukaisesta järjestämisestä ja Maaseutuvirasto vastaa siita, että kirjanpito on lain mukainen ja että maksnliike on luotettavalla tavalla järjestetty. Tilintarkastajan velvollisuudet Tilintarkastajan tulee suorittaa tilintarkastus Suomessa noudatettavan Iiyvan tilintarkastustavan mukaisesti ja sen perusteella antaa lausuito tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää ammattieettisten periaatteiden noudattamista ja tilintarkastuksen suunnittelua ja suorittamista siten, että saadaan kohtuullinen varmuus siita, että tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa ei ole olennaisia virheellisyyksiä ja että johtokunnan jäsenet ovat toimineet rahastosta annetun lain mukaisesti. Tilintarkastustoimen~iteillä tulisi varmistua tilinpäätöksen ia toimintakertomuksen lukuien ia muiden tietoien oikeellisuudesta. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan ja arvioihin riskeistä, että tilinpäätöksessä on väärinkaytöksestä tai virheestä iolituva olennainen virheellisyys... Tarvittavia tarkastustoimenpiteitä suunniteltaessa arvioidaan myös tilinpaatöksen laadintaan ja esittämiseen liittyvää sisäistä valvontaa. Lisäksi arvioidaan tilinpaatöksen ja toiniintakertomuksen yleistä esittämistapaa, tilinpaatöksen laatimisperiaatteita sekä johdon tilinpaatöksen laadinnassa soveltamia arvioita. Tilintarkastus on toteutettu Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Käsityksemme mukaan oleinme suorittaneet tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvia tarkastustoimeiipiteita lausuntoamme varten. Lausunto Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös, joka osoittaa tilikaudelta ,08 euron kulujaainää ja toimintakertomus antavat Suomessa voiniassa olevien tilinpaatöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten ja maaräysten mukaisesti oikeat ja riittavat tiedot rahaston toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpaatöksen tiedot ovat ristiriidattomia ja tilinpaatös voidaan vahvistaa. Rahaston liallintoa ja toimintaa on lioidettn sitä koskevien saannösten ja maaraysten niukaisesti. Johtokunnan ehdotus rahaston tuloksen kasittelystä on rahastoa koskevan lain mukainen. Helsinki 11. päivärca maaliskuuta " &&,kuula Lai inen JHTT Valtiontalouden tarkastusvirasto cio Itä-Suomen Iaäninhallitus Raatiliuoneenkatu 5, PL MIKKELI Tuokko Tilintarkastus Oy KHT-yhteisö JpS& Se o Suontausta Munkkinienien puistotie HELSINKI p Y

MAATALOUDEN INTERVENTIORAHASTON TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2007

MAATALOUDEN INTERVENTIORAHASTON TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2007 MAATALOUDEN INTERVENTIORAHASTON TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2007 2 SISÄLTÖ Sivu ALLEKIRJOITUKSET... 5 1. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007... 7 1.1. JOHTOKUNNAN KATSAUS... 7 1.2. TULOKSELLISUUDEN KUVAUS... 8 1.3.

Lisätiedot

Puhelinosuuskunta LPO:n Toimintakertomus 2009

Puhelinosuuskunta LPO:n Toimintakertomus 2009 Puhelinosuuskunta LPO:n Toimintakertomus Julkaisemme toimintakertomuksen pelkästään sähköisessä muodossa. Toimintakertomus on luettavissa osoitteessa www.lpo.fi. Pyydettäessä meiltä saa paperille tulostetun

Lisätiedot

Valtion televisio- ja radiorahaston tilinpäätös vuodelta 2012 1 (15)

Valtion televisio- ja radiorahaston tilinpäätös vuodelta 2012 1 (15) Valtion televisio- ja radiorahaston tilinpäätös vuodelta 2012 1 (15) 2 (15) Sisältö 1 Toimintakatsaus... 3 2 Tuloksellisuuden kuvaus... 4 3 Tilinpäätöslaskelmien analyysi... 4 4 Sisäisen valvonnan arviointi-

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N ( 0 9 ) 4 7 6 4 4 2 0 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 142. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Puhelinosuuskunta LPO. Toimintakertomus 2008

Puhelinosuuskunta LPO. Toimintakertomus 2008 Puhelinosuuskunta LPO Toimintakertomus Julkaisemme toimintakertomuksen pelkästään sähköisessä muodossa. Toimintakertomus on luettavissa osoitteessa www.lpo.fi. Pyydettäessä meiltä saa paperille tulostetun

Lisätiedot

Pohjolan Voima tilinpäätös

Pohjolan Voima tilinpäätös 09 Pohjolan Voima tilinpäätös Sisältö Tilinpäätös 2009 3 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätösperusteet 6 Tuloslaskelman liitetiedot 8 Taseen liitetiedot 11 Osake-erittely 24 Ehdotus vuosituloksen

Lisätiedot

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Sisältö: Toimintakertomus ja Iiitetiedot 1-2 Tase 3 Tuloslaskelma 4 Käytetyt kirjanpitokirjat 5 TOIMINTAKERTOMUS ASOYNELOSPESA Tilikausi 01.01.2009-31.12.2009

Lisätiedot

SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS

SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS Suomen Lähikauppa Oy Suomen Lähikauppa -konserni SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS 2009 Y-tunnus 1905481-8 Suomen Lähikauppa Oy Suomen Lähikauppa -konserni SISÄLLYSLUETTELO SIVU HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

Tilinpäätös. Tilinpäätös 2014 2013

Tilinpäätös. Tilinpäätös 2014 2013 Tilinpäätös Tilinpäätös 2014 2013 Tuloste verkkovuosikertomuksesta www.annualreport.finnfund.fi/2014 Sisältö Tilinpäätös Johtokunnan toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Valtion ydinjätehuoltorahaston tilinpäätös 2014

Valtion ydinjätehuoltorahaston tilinpäätös 2014 n tilinpäätös 2014 SISÄLLYS 1. TOIMINTAKERTOMUS... 4 1.1 JOHDON KATSAUS... 4 1.2 TOIMINTA-AJATUS JA TEHTÄVÄT... 4 1.2.1 Varautumisrahasto... 5 1.2.2 Ydinturvallisuustutkimusrahasto... 7 1.2.3 Ydinjätetutkimusrahasto...

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 16

Sisällysluettelo. Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 16 - 1 - Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...s. 3 Yleistä yhtiöstä ja toiminnoista...s. 4 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2009...s. 6 Talouden tunnuslukuja...s. 8 Tuloslaskelma...s. 9 Tase vastaavaa...s.

Lisätiedot

http://www.nordicaluminium.fi/vuosikertomus2009/index.html?tulosta=1

http://www.nordicaluminium.fi/vuosikertomus2009/index.html?tulosta=1 Page 1 of 41 Alumiinin markkinajohtaja ja edelläkävijä Nordic Aluminium suunnittelee, valmistaa ja markkinoi korkeatasoisia alumiiniprofiileja sekä pitkälle jalostettuja alumiinikomponentteja. Yritys on

Lisätiedot

Vuosikertomus 1.1. 31.12.2008

Vuosikertomus 1.1. 31.12.2008 Vuosikertomus 1.1. 31.12.2008 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 3 TILINPÄÄTÖS 4 Hallituksen toimintakertomus 4 Konsernitilinpäätös 9 Emoyhtiön tilinpäätös 20 Tilintarkastuskertomus 27 Taloudellliset tunnusluvut

Lisätiedot

Sisältö. Tilinpäätös. Johtokunnan toimintakertomus. Tuloslaskelma. Tase. Rahoituslaskelma. Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Sisältö. Tilinpäätös. Johtokunnan toimintakertomus. Tuloslaskelma. Tase. Rahoituslaskelma. Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Vuosikertomus 2012 Sisältö Tilinpäätös Johtokunnan toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut liitetiedot

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N 0 2 0 7 4 1 3 8 7 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 143. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010. Ikaalisten-Parkanon Puhelin Osakeyhtiö

VUOSIKERTOMUS 2010. Ikaalisten-Parkanon Puhelin Osakeyhtiö VUOSIKERTOMUS 2010 Ikaalisten-Parkanon Puhelin Osakeyhtiö 2 (21) 1. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Päättynyt tilikausi oli Ikaalisten Parkanon Puhelin Osakeyhtiön, IPP:n: 118:s. Yrityksen asema televiestintämarkkinoilla

Lisätiedot

Yhtiömme arvoissa on ITUA. Iloisuus Tuloksellisuus Uudistuvuus Asiakaslähtöisyys

Yhtiömme arvoissa on ITUA. Iloisuus Tuloksellisuus Uudistuvuus Asiakaslähtöisyys Vuosikertomus 2009 Yhtiömme arvoissa on ITUA. Iloisuus Tuloksellisuus Uudistuvuus Asiakaslähtöisyys Sisällysluettelo TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 5 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 6 RAHOITUSLASKELMA 10 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN LIIKELAITOKSEN JA TASEYKSIKKÖNÄ KÄSITELTÄVÄN RAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN LIIKELAITOKSEN JA TASEYKSIKKÖNÄ KÄSITELTÄVÄN RAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ 3 KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Kauppa- ja teollisuusministeriö Helsinki 14.9.1999 YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN LIIKELAITOKSEN JA TASEYKSIKKÖNÄ KÄSITELTÄVÄN RAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ

Lisätiedot

ja oikaisumenettely Saamiset kirjataan taseeseen nimellisarvoon, kuitenkin enintään todennäköiseen arvoon.

ja oikaisumenettely Saamiset kirjataan taseeseen nimellisarvoon, kuitenkin enintään todennäköiseen arvoon. 1 JHTT-TUTKINTO 2010 OSA II MALLIRATKAISU TEHTÄVÄ 1 (6 PISTETTÄ) nro Tarkastuskohde Tarkastushavainto, arviointi ja oikaisumenettely Raportin sisältö, virhettä puutetta oikaista jos tai ei Missä raportissa

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2008 VALION ELÄKEKASSA VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ

VUOSIKERTOMUS 2008 VALION ELÄKEKASSA VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VUOSIKERTOMUS 2008 VALION ELÄKEKASSA VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ SISÄLTÖ Sivut Vuosikokoukset Eläkekassa ja Vakuutusyhtiö lyhyesti 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 VALION ELÄKEKASSA 3 20 Toimintakertomus

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Paistinkaantajat Ry Y-tunnus TIL I N P A A T 6 S 2010 Sivu 2065277-8 01.01.2010-31.12.2010. Paistinkaantajat Ry T A S E K I R J A 31.12.2010.

Paistinkaantajat Ry Y-tunnus TIL I N P A A T 6 S 2010 Sivu 2065277-8 01.01.2010-31.12.2010. Paistinkaantajat Ry T A S E K I R J A 31.12.2010. Paistinkaantajat Ry Y-tunnus TIL I N P A A T 6 S 2010 Sivu 1 Paistinkaantajat Ry T A S E K I R J A 31.12.2010 Sisallys Sivu Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Luettelo kaytetyista tilikirjoista 5 Tositelajit

Lisätiedot

( ) HÄTÄKESKUSLAITOS NÖOCENTRALSVERKET. Hätäkeskuslaitos - kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2013

( ) HÄTÄKESKUSLAITOS NÖOCENTRALSVERKET. Hätäkeskuslaitos - kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2013 ( ) HÄTÄKESKUSLAITOS NÖOCENTRALSVERKET Hätäkeskuslaitos - kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2013 Hätäkeskuslaitoksen julkaisu 1 12014 Kuvaliulehti HÄTÄKESKUSLAITOS NÖOCENTRALSVERKET Julkaisun paivämäärä: 7.3.2014

Lisätiedot

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy Roineenkatu 24, PL 89 37601 VALKEAKOSKI Puh. (03) 5691 101 Telefax (03) 5846 000 Y-tunnus 1032198-3 Kaupparekisteri nro 647.731 Sisällysluettelo

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 31.12.2004 Dnro 87/20/2005 1 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN TILINPÄÄTÖS 2004 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKATSAUS...2 2. TULOKSELLISUUDEN

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ

YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Kauppa- ja teollisuusministeriö YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ Helsinki 2007 Painetun julkaisun ISBN 978-952-213-224-6 Verkkojulkaisun

Lisätiedot

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 AKT HOLDINGS OY Työpajankatu 10 A, PL 16 00581 HELSINKI Y-tunnus 2194007-7 Kotipaikka Helsinki TASEKIRJA TILIKAUDELTA 1.1.2013-31.12.2013 Sisältö Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2009 VALION ELÄKEKASSA I VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ

VUOSIKERTOMUS 2009 VALION ELÄKEKASSA I VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VUOSIKERTOMUS 2009 VALION ELÄKEKASSA I VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ SISÄLTÖ Sivut Vuosikokoukset Eläkekassa ja Vakuutusyhtiö lyhyesti 1 Avainlukuja 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 VALION ELÄKEKASSA 3

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2010

TASEKIRJA VUODELTA 2010 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2010 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot