Yrityksen taloustieteen professori, Tampereen yliopiston vararehtori, Arja Ropon alustus koski aihetta Postmodernin maailman totuudet ja johtaminen.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yrityksen taloustieteen professori, Tampereen yliopiston vararehtori, Arja Ropon alustus koski aihetta Postmodernin maailman totuudet ja johtaminen."

Transkriptio

1 Psykiatrinen Lääkärisema Egofunktio Oy:n koulutuspäivä sarjassa terveys ja Yhteiskunta järjestettiin tänä vuonna kymmenennen kerran. Sen tämänvuotinen otsikko oli: Kuka johtaa terveydenhuoltoa, johtaako kukaan? Yrityksen taloustieteen professori, Tampereen yliopiston vararehtori, Arja Ropon alustus koski aihetta Postmodernin maailman totuudet ja johtaminen. Alustuksessaan hän kuvaa kuinka yhden totuuden maailmankuva on harhainen ainakin organisaatioiden ja johtamisen maailmassa. Kun puhutaan asioiden todellisuudesta, ajatuksena on, että totuus on yksi ja ainoa. Hän kertoi itseltään kysyttävän tyypillisesti: Millainen on hyvä johtaja, miten on hyvä johtaa? Tällaisessa yksinkertaistetussa kysymyksessä kysyjä olettaa, että tutkija antaisi sen oikean, totuudellisen vastauksen. Kun lähtee purkamaan sitä, mistä tai kenen näkökulmasta, millä aikaperspektiivillä tai missä olosuhteissa, huomataan nopeasti, että on olemassa useita perusteltuja vastauksia, totuuksia. Ihmiset ajattelevat asioista useimmiten eri tavoilla ja on aika harvinaista sellaisen sukulaissielun löytyminen, jonka ajatukset menevät samansuuntaisesti omien ajatusten kanssa. Neuvotteluissa on mukana useita perusteltuja totuuksia. Ropo kuvaili alustuksessaan modernia ja postmodernia tiedon käsitystä, kuvaten modernin tiedon käsitystä faktoihin perustuvana, eksaktina, evidence based ja observaatio pohjaisena. Hän kuvasi modernin tiedonkäsityksen perustuvan subjekti-objekti -suhteelle, tietäjille ja ei-tietäjille, hierarkkiselle tiedonvälitykselle ja realistiselle maailmankuvalle. Tutkimuksen tehtäväksi hän määrittelee modernismissa totuuden lainalaisuuksien paljastamisen, oikean ja väärän tiedon toisistaan erottamisen. Modernissa totuuden ja tiedon käsityksessä johtamisen tulee perustua oikeaan tietoon ja oikeaan osaamiseen. Hierarkkinen organisaatiorakenne heijastelee ja vahvistaa modernia tietämisen käsitystä samoin kuin monet kulttuuriset arvostukset esimerkiksi ammateista ja koulutusaloista. Moninaisuuden, epämääräisyyden ja muutospaineiden keskellä nostaa päätään modernismin logiikka: Keskusjohto ja ylin johto tietää. Postmoderni tieto ja tietäminen on suhteellista ja syntyy suhteissa. Tieto riippuu näkökulmasta, on sosiaalisesti konstruoiva kulttuurinen prosessi, joka sisältää useita todellisuuksia. Kellään ei ole monopolia oikeaan tietoon; tieto on epämääräistä. Todellisuus ei olekaan ulkopuolellamme, vaan sitä luodaan koko ajan vuorovaikutuksessa muihin ihmisiin. Tehdään valintoja siitä mitä asioita otetaan esiin, keiden kanssa kehitellään jotain asiaa tai miten sanoitetaan asioita ja tilanteita. Johtaminen on erilaisten todellisuuksien kanssa kamppailua, valtapelejä, suhteissa elämistä, refleksiivisyyttä, käsitteellistä ja toiminnallista joustamista, kaikkea sitä mitä voidaan yhteisesti nimittää: Cognitive and behavioral complexity.

2 Professori Arja Ropo kysyi alustuksessaan: Onko postmodernismissa arvoja? Onko johtamisessa arvoja vai noudattaako se tyyliä; anything goes? Hän pohtii nostaako postmodernismi uudenlaisia arvoja jotka eivät välttämättä kumarra historiaa, hierarkiaa, valtaa tai rakenteita. Hän selvitteli sitä, nousevatko eri professioiden arvot entistä keskeisimmiksi neuvottelun osapuoliksi. - Postmodernissa maailmassa sisäinen etiikka nousee relationismin yli ja silti eri professioiden olisi pystyttävä löytämään erilaisuuksien yli yhteisyyttäkin, sanoi Ropo. Postmodernismi on helppo ottaa syntipukiksi kun asiat eivät mene oman mielen tai profession mukaisesti. Organisaatiot ovat aina kompleksisia suhteiden viidakoita, kaikenlaiset rajat ovat samentuneet eikä oikein tiedetä, kuka kukin on tai miten asiat oikein hoituvat. Virallinen organisaatio on vain ihanteellisen kontrolloidun toiminnan irvikuva. - Onko tässä kaikessa sittenkin kysymys vallasta ja kontrollista? Siitä että on niskan päällä, voi sanoa viimeisen sanan, osoittaa, kuinka asiat oikeasti ovat, kysyy Ropo. Onko kysymys siitä että tietää, ei ole epävarma asioiden prosessoinnista ja tietää missä asiat oikeasti päätetään. Onko muuta vaihtoehtoa kuin jatkuva arkinen kamppailu oikeassa olemisesta, sen osoittamisesta, että muut eivät ymmärrä asioiden oikeaa laitaa, ovat kapea-alaisia, väärässä tai jopa valehtelevat? Ropo sanoo, että kukaan ei hallitse kokonaisuutta, tieto on pirstaleista, päätöksiä tehdään vajavaisen jopa virheellisen tiedon valossa, mutta kysyy samalla: Mikä se kokonaisuus oikein on; missä luuraa oikea tieto, Totuus? Monia totuuksia on hyvä tarkastella muustakin kuin postmodernista ts. sosiaalisen konstruktionismin lähtökohdista. Duaaliset totuudet ovat kaksinapaisia dilemmoja joissa toinen valinta preferoi tai sulkee pois toisen. Klassisessa duaalisuudessa, staattisessa näkemyksessä organisaatioista ja johtamisesta pidetään kynsin hampain kiinni omista näkemyksistä. Paradoksaalisissa totuuksissa on samanaikaisesti ilmeinen vastakkainasettelu. Molemmat päät ovat hyväksyttyjä ja operoivat samanaikaisesti. Sekä että ajattelu pyrkii balanssin hakemiseen jollain aikavälillä esimerkiksi sellaisten polariteettien kesken kuin joustavuus kontrolli, tehokkuus inhimillinen hyvinvointi, sisäinen ulkoinen, muutos jatkuvuus. Tämän käsityksen mukaan organisaatiot ja johtaminen ovat jatkuvaa muotoutumista dynaamisesti neuvotteluprosesseissa, se on arjessa raskasta ja epämiellyttävää. Toimijatasojen totuuksilla tarkoitetaan käsityseroja operatiivisen työyhteisön ja strategisen johdon välillä, professioiden ja virkamiesten kesken, taiteellisten, tieteellisten ja taloudellisten, teknisen ja kaupallisen, alaisten, keskijohdon ja ylemmän johdon, saman alan eri professioiden tai saman alan erilaisten koulutustasojen tai tyyppien kesken. Monien totuuksien maailma edellyttää Professori Arja Ropon mukaan monien paradigmojen käyttöönottoa. Sekä modernien että postmodernien käytäntöjen tulisi olla käytössä sillä periaatteella. että toinen ei ole toistaan parempi, vaan molempia tarvitaan. Tarvitaan refleksiivisyyttä, neuvotteluja arjessa, särmien tunnistamista, riitojakin, mutta ennen muuta debatointia! Tampereen Kaupungin Terveystoimen johtava ylilääkäri Erkki Lehtomäki alusti seminaarissa aiheesta: Terveydenhuolto julkisten ja yksityisen toimijoiden rajapinnoilla. Lehtomäki aloitti luentonsa kertomalla että suomalainen terveydenhuolto on kansainvälisesti edullista. Sen hintaan vaikuttavat edullinen palkkataso ja sosiaalihuollon laitokset jotka hoitavat osan sellaisista tehtävistä mitkä muualla hoidetaan terveydenhuollon alaisuudessa. Suomalainen

3 terveydenhuoltojärjestelmä on monikanavainen ja siksi vaikea hallita. Kansainvälisessä vertailussa asiakkaat ovat tyytyväisiä vaikka heidän maksuosuutensa ovat korkeita. Hän jatkaa alustustaan vertailemalla julkista ja yksityistä terveydenhuoltoa Suomessa; julkista terveydenhuoltoa ohjataan budjetin avulla ja se rahoitetaan valtaosin verorahoilla; yksityinen terveydenhuolto on markkinaohjattua ja rahoitus muodostuu asiakkaiden itsensä ja vakuutusrahoituksen kautta; julkisen sektori hoitaa päivystyksen kun yksityisellä puolella ovat rajoitetut aukioloajat; yksityinen sektori keskittyy tuottaviin hoitoihin kun taas julkinen sektori takaa hoitojen kattavuuteen. Asiakkaat julkisella sektorilla ovat usein maksukyvyttömiä ja moniongelmaisia, yksityissektorilla sen sijaan hoito painottuu selkeisiin terveysongelmiin ja asiakkailla on maksukykyä. Lehtomäki kuvaa kuinka julkisen- ja yksityisen sektorin terveydenhuollon rajapinta ei ole selkeä ja se elää jatkuvassa muutoksessa. Julkinen sektori ostaa palveluja yksityiseltä sektorilta ja tuottaa työterveyshuoltoa joka kilpailee yksityisten palveluntuottajien kanssa. Yksityinen sektori saa julkista rahoitusta Kela korvausten muodossa. On julkisia liikelaitoksia ja lääkäreistä suurin osa on julkisen sektorin palveluksessa vaikka saattaakin tuottaa samanaikaisesti palveluja myös yksityissektorilla. Merkittävä on myös kolmannen sektorin osuus potilasjärjestöjen ja kuntoutuspalvelujen tuottajien muodossa. Pirkanmaalla vuonna 2002 yksityiset tuottivat 12,1 ja kolmas sektori 4,5 prosenttia terveyspalveluista. Yksityisen ja julkisen sektorin suhdetta Pirkanmaalla Ylilääkäri Lehtomäki kuvaa täydentävänä. Se pitää sisällään mm potilaan oikeuden valita lääkärinsä ja Second opinionin mahdollisuuden. Pirkanmaalla julkinen sektori ostaa yksityiseltä sektorilta palveluja ja suotuisaa kokemusta on myös omalääkärijärjestelmän integraatioilla. Lehtomäki kuvaa suhdetta kumppanuutena, jossa yhdessä kehitetään terveydenhuollon palveluja. - Miksi ostaa palveluja yksityiseltä, kysyi Lehtomäki alustuksessaan. Hän näkee rekrytoinnin keskeisenä kilpailun kohteena julkisen ja yksityisen välillä ja ostamisen olevan edessä silloin kun kunnallinen rekrytointi ei onnistu. Yrittäjyys nostaa tehokkuutta ja parantaa laatua. Ostamisen joustavuus on sopeutettavissa kysynnän muutoksiin mutta taloudellisuudesta hän puhuu konditionaalissa. Erilaisina yhteistyön vaihtoehtoina Lehtomäki kuvaa mahdollisuuksia joissa ostetaan työvoimaa omiin julkisen sektorin yksiköihin tai että julkisen sektorin lääkärit toimisivat itsenäisinä ammatinharjoittajina. Voidaan toteuttaa maksusitoumusostoja tai ostaa tietyn väestön koko hoito. Varteenotettavana kehittämiskohteena Lehtomäki kuvaili päivystyspalveluiden ostamista yksityissektorilta. Työvoiman vuokrauksessa, työvoima tulee tiettyihin ostajan osoittamiin tehtäviin tai pitkäaikaiseen tai lyhytaikaiseen sijaistukseen. Palkkaus voi olla suorite- tai aikaperusteinen. Ongelmana vuokrauksessa on jonkin verran kiistanalainen raja kunnalliseen työsuhteeseen (direktio-oikeus, vain oma työvoima, työvälineet itseltä jne ). Ammatinharjoittajamallissa on kyse siitä että itsenäinen ammatinharjoittaja toimisi kunnan tiloissa. Samanaikaisesti muut tiimin jäsenet olisivat kunnan tai lääkärin palkkalistoilla. Nykyisen lainsäädännön puitteissa tällainen ei meillä ole mahdollista, mutta käytäntö on voimassa esimerkiksi hollantilaisissa sairaaloissa. Tampereella ovat käytössä maksusitoumukset joiden avulla ostetaan käyntejä. Tässä mallissa ostaja voi osoittaa potilaat ja kunnallinen puoli tarjoaa tietojärjestelmät, ajanvarauksen, muun henkilökunnan ja laboratorio- ja kuvantamispalvelut. Lahdessa ostetaan väestövastuutyötä. Toiminta tapahtuu kunnan omissa tiloissa ja ostaa voidaan muutakin kuin sairausvastaanottoa. Palvelujen tuottaja voi ohjailla kysyntää esimerkiksi

4 puhelinneuvonnan tai hoitajavastaanoton avulla. Ongelmana tässä mallissa on maksuperuste joka saattaa olla kapitaatio tai suoritusperusteinen. Sen edellytyksenä on hyvin kehittynyt kustannuslaskenta ja hyvät tietojärjestelmät. Myös välillisten kustannusten (laboratorio, kuvantaminen, lähetteet, päivystyksen käyttö) hallinta on vaikeaa ja olennaista. Päivystyspalveluiden osto sopii Ylilääkäri Erkki Lehtomäen mukaan hyvin yksityistettäväksi. Päivystystyössä ei hoidon jatkuvuus ole merkittävä tekijä ja ongelmat ovat yleensä kapea-alaisia. Hinta voisi olla suoriteperusteinen tai kokonaiskustannusperusteinen. Työ edellyttää erityistä akuuttihoidon osaamista ja on vuorotyötä. Kun julkinen sektori lähtee ostamaan palveluja yksityissektorilta täytyy oma tuotteistus ja kustannuslaskenta olla todella kunnossa, painottaa Lehtomäki. Tarjouspyynnön tekeminen vaatii huolellisuutta ja osaamista. Siinä Tampereella on onnistuttu hyvin. - On tärkeää pitää mielessä kuinka paljon vaikuttaa laatu ja kuinka paljon hinta kokonaistaloudellisuutta verrattaessa painottaa Lehtomäki ja nimeää tulevaisuuden haasteiksi laastariveron ja hoitotakuun. Sosiaali- ja terveyspolitiikan professori Juhani Lehdon alustuksen aiheena oli: Mitä ja millaista osaamista edellyttää terveydenhuollon johtaminen. Hän tarkasteli johtamista: Ammatillisen senioriteetin kehyksestä: Terveydenhuolto on paikka jossa johtajuus liittyy keskeisesti senioriteettiin. Ainoastaan ammatillinen seniori voi ottaa johtamiskysymyksiin kantaa. Jos organisaatiot olisivat sellaisia että siellä olisi vain yksi ammattikunta ja johtajuus edellyttäisi ammatillista senioriteettiä suhteessa erikoislääkäreihin johtaisi se pitkälle johdettuna pirstoutumiseen erikoisaloittain. Jos myönnämme että terveydenhuollossa on muitakin asiantuntija ammatteja syntyy väistämättä konflikti siitä mihin historiassa saa mennä. Jos organisaatiot nähdään prosesseina voidaan myös ammatillisen senioriteetin ajatus nähdä prosessina. Voidaan kysyä onko organisaatioissa tasoja joilla tämä olisi relevanttia. Kun puhutaan psykiatrian toimialasta voidaan kysyä johdetaanko sitä ammatillisen senioriteetin mielessä. Jos ajatellaan että johtajan täytyy olla ammatillinen seniori mihin saakka tämä viedään? Voidaan kysyä, jatkaa Lehto, mitä on asiantuntijatyö. Jos tiimiin tuo jokainen oman panoksensa, kukaan ei ole seniori suhteessa toiseen. Poliittisen päätöksenteon ja ammatillisen autonomian välittäjän kehyksestä: Johtaja toimii ammatillisten organisaatioiden ja poliittisen päätöksenteon välimaastossa. Hänellä tulee olla kyky kääntää asiat yhdeltä kieleltä toiselle ja häneltä edellytetään lojaliteettia molempiin suuntiin. Suurin osa johtajista on kuitenkin organisaatioiden sisällä Hallintovirkamiestyön kehyksestä: Kuinka lääkäreistä koulutetaan johtajia, kysyy professori Juhani Lehto ja jatkaa että hallinto ja johtaminen ovat meidän mielessämme sukulaisia. Meillä puhutaan johtamisesta hallintona ja johtamisosaamisesta hallinnon pätevyytenä. Hyvä perinne on osata toimintaa rajaavan juridiikan, taloushallinnon ja henkilöstöhallinnon perusteet ja kieli. Hyvä terveydenhuollon johtaja toimii välittäjänä ammatillisuuden ja juridis-taloudellis-hallinnollisen ympäristön välillä. Henkilöstön voimaistamisen ja suuntaamisen kehyksestä: Sairaanhoitajilla osasto- ja ylihoitajan työssä on vahva kehys. Siinä henkilöstöstä huo9lenpito on vahvana ydinalueena. Lääkärijohtaminen sen sijaan jäsentyy usein ammatillisen senioriteetin ja, tai, karismaattisuuden kautta.

5 Managerialismin eli ammattijohtajuuden kehyksestä: Tässä johtaminen nähdään teknisten apuvälineiden (laskenta, mittarit, indikaatiot, laatutyökalut, strategiaprosessit) hyödyntäjänä. Lehto ei sinällään halunnut kritisoida laatutyökaluja muuta kuin toteamalla että jos niiden nielemä energia on suurempi kuin niistä saatava hyöty, niitä ei tulisi käyttää. Managerialismi toimii usein professionaalis-byrokraattisen poliittisen johtamisen kritiikkinä. Se toimii välittäjänä ammatillisuuden ja managerialisoituneen organisaatioympäristön välillä. Managerialismissa mietitään pitäisikö olla enemmän ammatillista johtamista. Senioriteetti korostaa liikaa kollegiaalisuutta. Poliittinen johtaminen puolestaan on vaaleista vaaleihin elämistä kun ammattijohtajat ovat joustavampia ja pitkäjänteisempiä. Ammattijohtaminen on terveydenhuollossa fiktio jolle on vaikea löytää kosketuspintaa todellisuudesta. - Olkoon ammattijohtaminen mitä tahansa, terveydenhuoltoon se tulee fiktiivisenä, totesi Lehto Verkostojohtamisen kehyksestä: Verkostojohtamisessa huomio keskitetään prosesseihin, hoitoketjuihin ja työnjakoihin. Siinä seurataan asiakkaita, maksajia, ulkoistamista ja alihankintaa. - Terveydenhuollon organisaatiot eivät ole halukkaita purkamaan hierarkkisuuttaan, sanoo Lehto. Jos hierarkiaa ei pureta, on verkostoituminen vaikeaa saada vaikuttavaksi tekijäksi. Välitasolla on verkostoitumisessa päästy hyvin vähän eteenpäin ja siksi johtajan tehtävänä on toimia välittäjänä verkostoituneen horisontaalisen ympäristön ja hierarkkisen toimintaorganisaation välillä. Johtamisen sukupuolen kehyksestä: Historiallisesti lääkärin suhde hoitajiin on mieslääkärin suhde naishoitajiin. Hoitajuus on historiallisesti kehittynyt naisjohtajan suhteena naishoitajiin mieslääkäreiden vallan alla. Ajatus ylihoitajasta johtajana on hyvin erilainen kuin ajatus mieslääkäristä johtajana. Sosiokulttuurisesti on olemassa miesjohtajia. Miksi hoitajajohtajuuden ja lääkärijohtajuuden raamit ovat niin erilaiset? Jos ilmiö ei johdu sukupuolesta sinällään niin kuinka paljon ammatillinen senioriteetti on miesjohtajuuden perustana. - On selvästi vaikeampaa olla naisjohtaja tai naislääkäri, toteaa Juhani Lehto lopuksi. Voiko johtaja valita johtamisorientaationsa? Orientaation valinnasta sanotaan että se on kiinni persoonallisuudesta, se on kiinni organisaation säännöistä ja vaatimuksista, se on kiinni ympäristön (alaiset, esimiehet, kumppanit, asiakkaat) odotuksista. Professori Lehdon mielestä realiteettien ristiriitaisuus suorastaan pakottaa valitsemaan realiteetit tunnistaen. Alustuksensa lopuksi professori Lehto esittää; Asiantuntijoiden johtajien vaatimuksia sanoen että - Johtaja ei voi olla parempi asiantuntija alaisten asiantuntijuus alueella täten nousee vaatimus jaetusta asiantuntijuudesta ja jaetusta johtamisesta. Kun johtajan täytyy ymmärtää asiantuntijan näkökulma esimerkiksi autonomia, etiikka, asiantuntemuksen rajat, kieli tai kulttuuri niin voiko johtajana olla ilman omaa asiantuntijana olemisen kokemusta. - Ihmisten ja asioiden johtaminen eivät ole erillisiä. Strategisen ja operatiivisen johtamisen rajaviiva käy alati epäselvemmäksi. Asiantuntijuudesta on tullut, ei ainoastaan yksilötason vaan myöskin tiimitason ilmiö. Henkilöstön hyvinvointi, organisaation ja yksilöiden tarpeiden yhteensovittamisen tarve lisääntyy. - Moniprofessionaalisissa organisaatioissa voi olla johtamisen kannalta sekä negatiivinen että positiivinen asia se, että oman profession asiantuntijoita voi olla helpompi ymmärtää. Saman

6 profession asiantuntijuudet eivät välttämättä ole lähempänä toisiaan kuin eri professioiden samanlaiset erityisasiantuntijuudet. Asiantuntijoiden johtaminen jaettuna johtamisena: Jaettu mestaruus tarkoittaa sitä että jokainen organisaation jäsen voi olla mestari jonkin asiantuntemuksen suhteen suhteessa toisiin. Jaettu asiantuntijuus pitää sisällään sen että tärkeä asiantuntijuus syntyy usein vasta tiimissä. Jaettu ohjautuminen tarkoittaa sitä että asiantuntijuuteen kuuluu suurempi itseohjautuvuus Jaettu hallinto tarkoittaa että asiajohtaminen (hallinto) ei ole irrallaan henkilöiden johtamisesta.

Uudenlaisen johtamisen tarve lean-, oppiva- ja elämänyhteisö organisaatiossa

Uudenlaisen johtamisen tarve lean-, oppiva- ja elämänyhteisö organisaatiossa Uudenlaisen johtamisen tarve lean-, oppiva- ja elämänyhteisö organisaatiossa Johtamisen tulevaisuuden visio Adriaan Bekman Johdanto Heti toisen maailmansodan jälkeen Peter Drucker, johtamisteorioiden edelläkävijä,

Lisätiedot

Sosiaalityö toimintakenttänsä rajoilla

Sosiaalityö toimintakenttänsä rajoilla Sosiaalityö toimintakenttänsä rajoilla Tapaustutkimus Lapin sairaanhoitopiirin erikoissairaanhoidon sosiaalityöstä Helka Haukkala Pro gradu-tutkielma Kevät 2013 Sosiaalityön koulutusohjelma Lapin yliopisto

Lisätiedot

Kohti näyttöön perustuvaa ammatillista käytäntöä?

Kohti näyttöön perustuvaa ammatillista käytäntöä? S T A K E S I N T Y Ö P A P E R E I T A 2 3 / 2 0 0 8 pertti KORTENIEMI, PEKKA BORG Kohti näyttöön perustuvaa ammatillista käytäntöä? Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus postimyynti:

Lisätiedot

TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT. Johtaminen avainasemassa muutoksessa. Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta. n Tarja Honkalampi

TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT. Johtaminen avainasemassa muutoksessa. Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta. n Tarja Honkalampi TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT Johtaminen avainasemassa muutoksessa Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta n Tarja Honkalampi TEHYN JULKAISUSARJA F: 2/09 Johtaminen avainasemassa muutoksessa

Lisätiedot

Verkostojohtamisen opas: Verkostotyöskentely sosiaali- ja terveysalalla

Verkostojohtamisen opas: Verkostotyöskentely sosiaali- ja terveysalalla Verkostojohtamisen opas: Verkostotyöskentely sosiaali- ja terveysalalla Versio 1.0 (30.12.2010) Muutosvoimaa vanhustyön osaamiseen -hankkeen julkaisu Tutkimusryhmä: Timo Järvensivu, KTT Katri Nykänen,

Lisätiedot

Vilttiketjuja vai ammattilaisia?

Vilttiketjuja vai ammattilaisia? Sitran selvityksiä 40 Vilttiketjuja vai ammattilaisia? Tuotannon johtaminen Tampereen ja Oulun kaupungeissa Miika Mielityinen 2 Sisällysluettelo Saatteeksi 4 Tiivistelmä 5 1 Johdanto 6 2 Tilaaja-tuottajamallin

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

Sisäinen yrittäjyys terveydenhuollossa

Sisäinen yrittäjyys terveydenhuollossa Eeva Laaksonen, Thomas Lemström, Juha V. Virtanen, Jarna Heinonen & Ulla Hytti Riittääkö innostus? Sisäinen yrittäjyys terveydenhuollossa Riittääkö innostus? Turun yliopiston kauppakorkeakoulu julkaisee

Lisätiedot

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat - TYÖKIRJA PK-YRITYKSEN HILJAISEN TIEDON JAKAMISEKSI Katri Helin Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Hyvinvointia Nääs-hanke Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Kun tiedostaminen

Lisätiedot

MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA?

MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? [ TYÖNANTAJUUDELLE ] VÄITEKIRJA-SARJA mitä tapahtuu huomenna? [ TYÖNANTAJUUDELLE ] KIRJOITTAJAT Maria Vesanen & Emma Varis KUVITUS JA TAITTO Lea-Maija Laitinen KUSTANTAJA Strateginen

Lisätiedot

uusivaltion työelämän kehittämislehti No 03 2013 Sinä olet ihminen ROHKEUTTA JA ELINVOIMAA PELIIN!

uusivaltion työelämän kehittämislehti No 03 2013 Sinä olet ihminen ROHKEUTTA JA ELINVOIMAA PELIIN! uusivaltion työelämän kehittämislehti No 03 2013 Sinä olet ihminen ROHKEUTTA JA ELINVOIMAA PELIIN! 03 UUSI-KAIKU 03 Pääkirjoitus 04 Valtio on hyvä työpaikka 8 Ajankohtaista 11 Ministeri Paula Risikko Nyt

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta SIDOSRYHMÄVUOROPUHELU VASTUULLISEN LIIKETOIMINNAN VÄLINEENÄ. VUOROPUHELU YRITYSTEN JA KANSALAISJÄRJESTÖJEN VÄLILLÄ. URN:NBN:fi:jyu-2005107 Johtaminen Pro

Lisätiedot

LPY. Vastuulliset. terveyspalvelumarkkinat. Eduskuntavaalit 2011: Onko kuntien paikka markkinoilla?

LPY. Vastuulliset. terveyspalvelumarkkinat. Eduskuntavaalit 2011: Onko kuntien paikka markkinoilla? LPY Lääkäripalveluyritykset ry:n lehti 1/2011 Onko kuntien paikka markkinoilla? HUS:n suunnitelmat hämmästyttävät Terveydenhuollon Robin Hood -ilmiö Vastuulliset terveyspalvelumarkkinat Eduskuntavaalit

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Matkaopas asiakaslähtöisten sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseen

Matkaopas asiakaslähtöisten sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseen Tekes Tekesin katsaus Tekes Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Huhtikuu 2011 ISSN 1797-7339 ISBN 978-952-457-523-2 Matkaopas asiakaslähtöisten sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseen vaihde

Lisätiedot

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN LIIKETALOUDEN TRADENOMIT TYÖELÄMÄSSÄ 2006

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN LIIKETALOUDEN TRADENOMIT TYÖELÄMÄSSÄ 2006 Kaisa-Mari Huovinen ja Piia Oranen MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN LIIKETALOUDEN TRADENOMIT TYÖELÄMÄSSÄ 2006 Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

Pasi Ahola, Pentti Arajärvi & Aulikki Kananoja (toim.) YHTEISET VAI OSTETUT? Sosiaalipalvelut hyvinvoinnin ja osallisuuden tuottajina

Pasi Ahola, Pentti Arajärvi & Aulikki Kananoja (toim.) YHTEISET VAI OSTETUT? Sosiaalipalvelut hyvinvoinnin ja osallisuuden tuottajina Pasi Ahola, Pentti Arajärvi & Aulikki Kananoja (toim.) YHTEISET VAI OSTETUT? Sosiaalipalvelut hyvinvoinnin ja osallisuuden tuottajina Kirjoittajat ja Kalevi Sorsa -säätiö rs Kansi ja ulkoasu: Harri Heikkilä

Lisätiedot

Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy.

Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy. Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy. Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon tutkielma Maria Berglund 2008 Markkinoinnin ja johtamisen laitos HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU

Lisätiedot

Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä

Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä Suvi Vesa Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto Menestyvät organisaatiot ja työhyvinvointi tietointensiivisessä

Lisätiedot

Julkinen sektori tehokkaammaksi

Julkinen sektori tehokkaammaksi Juha Peltoniemi 9. huhtikuuta 2015 Julkinen sektori tehokkaammaksi Sisällys Johdanto...1 Julkinen talous...2 Valtiontalous...3 Kuntien talouden rakenne...8 Sosiaalirahastot...10 Rajanveto yksityisen ja

Lisätiedot

Ekonomien ammatillisen osaamisen kehittäminen

Ekonomien ammatillisen osaamisen kehittäminen SEFEN RAPORTTEJA 4/2011 Ekonomien ammatillisen osaamisen kehittäminen työnantajien asenteet ja panostukset Anna Hartikainen SUOMEN EKONOMILII INLANDS EKONOMFÖRBUN JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU

Lisätiedot

KOHTI SUJUVIA TOIMINTAKÄYTÄNTÖJÄ VERKOSTOITUVASSA JA LOHKOUTUVASSA TYÖSSÄ

KOHTI SUJUVIA TOIMINTAKÄYTÄNTÖJÄ VERKOSTOITUVASSA JA LOHKOUTUVASSA TYÖSSÄ KOHTI SUJUVIA TOIMINTAKÄYTÄNTÖJÄ VERKOSTOITUVASSA JA LOHKOUTUVASSA TYÖSSÄ Minna Janhonen Minna Toivanen Kaisa Eskelinen Heli Heikkilä Anu Järvensivu kohti sujuvia toimintakäytäntöjä verkostoituvassa ja

Lisätiedot

Oppiminen järjestöorganisaatiossa Nyyti ry oppivana organisaationa

Oppiminen järjestöorganisaatiossa Nyyti ry oppivana organisaationa Oppiminen järjestöorganisaatiossa Nyyti ry oppivana organisaationa Ville Väärälä Pro gradu -tutkielma Kasvatustiede Soveltavan kasvatustieteenlaitos Helsingin yliopisto Toukokuu 2007 1 Johdanto...4 2 Käsitteitä...6

Lisätiedot

JOHTAMISEN HAASTEET MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ

JOHTAMISEN HAASTEET MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ Sanomalehtiyliopisto kevät 2010 JOHTAMISEN HAASTEET MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ 1 JULKAISU No 32 Avoin yliopisto 2 JOHTAMISEN HAASTEET MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ 3 Sanomalehtiyliopisto kevät 2010 4 Julkaisija

Lisätiedot

VERKOSTOITUMISTA HYVINVOINTIALALLA Yhteistoimintaa, mahdollisuuksia ja haasteita

VERKOSTOITUMISTA HYVINVOINTIALALLA Yhteistoimintaa, mahdollisuuksia ja haasteita VERKOSTOITUMISTA HYVINVOINTIALALLA Yhteistoimintaa, mahdollisuuksia ja haasteita Jenni Halava (84974) Tampereen yliopisto Sosiaalityön tutkimuksen laitos A5 Kandidaatintutkielma Ohjaaja: Suvi Raitakari

Lisätiedot

LAATU JA TESTAUS. Vastakkainasettelut testauskentällä 2/2013

LAATU JA TESTAUS. Vastakkainasettelut testauskentällä 2/2013 LAATU JA TESTAUS Vastakkainasettelut testauskentällä 2/2013 JULKAISIJA Testauksen osaamisyhteisö (TestausOSY) TOIMITUSKUNTA Jussi Ahonen Marko Lappalainen Antti-Pekka Marjamäki Agnieszka Nummi Laura Ojala

Lisätiedot

AKI JÄÄSKELÄINEN HARRI LAIHONEN ANTTI LÖNNQVIST SANNA PEKKOLA VIRPI SILLANPÄÄ JUHANI UKKO ARVOA PALVELUTUOTANNON MITTAREISTA

AKI JÄÄSKELÄINEN HARRI LAIHONEN ANTTI LÖNNQVIST SANNA PEKKOLA VIRPI SILLANPÄÄ JUHANI UKKO ARVOA PALVELUTUOTANNON MITTAREISTA AKI JÄÄSKELÄINEN HARRI LAIHONEN ANTTI LÖNNQVIST SANNA PEKKOLA VIRPI SILLANPÄÄ JUHANI UKKO ARVOA PALVELUTUOTANNON MITTAREISTA Tampereen teknillinen yliopisto Tampere 2013 teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus

Lisätiedot

PERINTÄ PALVELUNA PERINNÄN ROOLI ASIAKASSUHTEESSA

PERINTÄ PALVELUNA PERINNÄN ROOLI ASIAKASSUHTEESSA TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu PERINTÄ PALVELUNA PERINNÄN ROOLI ASIAKASSUHTEESSA Yrityksen johtaminen Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2015 Ohjaaja: Johanna Kujala Riikka Kannisto TIIVISTELMÄ Tampereen

Lisätiedot

YRITYSKULTTUURI 2009

YRITYSKULTTUURI 2009 YRITYSKULTTUURI 9 Julkaistavissa..9 klo 9. YRITYSKULTTUURI 9 Maaliskuu 9 KESKUSKAUPPAKAMARI Aleksanterinkatu, PL, Helsinki Puh. (9) 44 6, faksi (9) 65 www.chamber.fi ISBN 9-95-56--5 SAATTEEKSI Keskuskauppakamari

Lisätiedot