Kajaanin kaupunki Tarkastuslautakunta ARVIOINTIKERTOMUS KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kajaanin kaupunki Tarkastuslautakunta ARVIOINTIKERTOMUS KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA 4.5.2011"

Transkriptio

1 ARVIOINTIKERTOMUS 2010 KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA

2 SISÄLTÖ Tiivistelmä suosituksista Tarkastuslautakunnan kokoonpano Tarkastuslautakunnan toiminta Tilintarkastus 4 2 Arvioinnin tarkoitus ja lähtökohdat 4 3 Kaupungin strategian mukainen toiminta 5 4 Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toimialakohtainen toteutuminen Kaupunginhallituksen alainen toiminta Sivistystoimiala Ympäristötekninen toimiala Kainuun pelastuslaitos Kaupungin palvelustrategia ja palvelujen kustannukset Investoinnit Tilinpäätösanalyysi 19 5 Kaupungin määräämisvallassa oleville yhteisöille asetettujen tavoitteiden toteutuminen Liikelaitokset Kaupungin tytäryhtiöt 23 6 Sisäisen valvonnan järjestämisen arviointi 24 7 Talouden tasapainotuksen toteutuma 25 8 Kaupungin rakennusten korjausvelan hallinta 26 9 Vuoden 2008 arviointikertomuksen sisältämien huomautusten käsittely Kiitokset 26 Allekirjoitukset 27 Liitteet 2

3 Tiivistelmä suosituksista 1. Kaupungin strategian ohjausvoiman parantamiseksi koko kaupunkia, toimialoja ja liikelaitoksia kehotetaan kiinnittämään huomiota tavoiteasetannassaan aikaansaannoksiin ja tuloksiin sekä haluttuihin vaikutuksiin kuntalaisten näkökulmasta. Lisäksi koko kaupungin, toimialojen ja liikelaitosten strategisiin ja vuositavoitteisiin tulee liittää arviointitapa, kriteerit ja tavoitetasot, jotta voidaan arvioida, onko edetty strategisten tavoitteiden suuntaisesti ja onko asetettuihin vuositavoitteisiin päästy. 2. esittää, että uusi talousarvio ja -suunnitelman malli otetaan käyttöön. 3. toteaa, että vuoden 2010 hyvä tulos antaa uskoa tulevaisuuteen, mutta on huomattava, että hyvä tulos syntyi veroprosenttien korotuksella ja valtion toimenpiteillä. Toimialojen tulee panostaa tuottavuuden ja taloudellisuuden parantamiseen, jotta toimintakatteen kasvu on pienempää kuin tulorahoituksen kasvu. 4. Talouden sopeuttamisohjelma on hyvin käynnistynyt, mutta toteutuakseen suunnitelman mukaisesti se vaatii, että käyttötalouden menot kasvavat selvästi vähemmän kuin tulot. Kun otetaan huomioon kaupungin suuret investointitarpeet tulevina vuosina, nykyinen ohjelma ei tule riittämään kertyneiden alijäämien kattamiseen. Menokehityksen hallitsemiseksi tarvitaan uusia rakenteellisia ratkaisuja ja säästötoimenpiteitä tulevina vuosina, jotta kertyneet alijäämät ja tulorahoitusvaje saadaan hallintaan ja katettua. Seuranta ja arviointi toteutetaan niin, että seurantaraportit ovat selkeitä ja ne antavat riittävät ja oikeat tiedot ohjelman toteutumisesta. Henkilöstösuunnitelmiin sisällytetään toimenpiteet, joilla henkilöstön osaaminen, motivaatio ja työkyky saadaan säilymään muutostilanteessa. Lisäksi henkilöstön moniosaamisen kehittämiseen tulee panostaa tulevina vuosina. 5. esittää, että kaupungin rakennusomaisuudesta laaditaan mahdollisimman pikaisesti selvitys korjausvelan määrästä omana työnä tai ostopalveluna yhteistyössä käyttäjien kanssa. 6. Kaupungin toimialoja, liikelaitoksia ja tytäryhtiöitä kehotetaan kaikilla toimintatasoilla kiinnittämään huomiota sisäiseen valvontaan, jotta toimitaan taloudellisesti, tuottavasti ja tarkoituksenmukaisesti sekä johdon ja talouden raportointi on luotettavaa. Konserniohjauksen osalta tarkastuslautakunta kehottaa uudistamaan kaupungin omistajapoliittiset linjaukset ja konserniohjeen, koska edellinen ohje on vuodelta Lisäksi edellytetään, että taseen maa- ja vesialueet eritellään riittävän yksityiskohtaisesti kaupungin eri omaisuuserien arvottamisen parantamiseksi ja metsäomaisuuden arvo määritellään vuosittain ja taseeseen tehdään mahdolliset tarvittavat oikaisut. 7. esittää harkittavaksi, että kaupunginvaltuusto käyttää ohjausvaltaansa ja laajentaa sitovuustasoaan koskemaan myös liikelaitosten toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita tunnuslukuineen. 8. suosittaa, että valtuusto asettaa sellaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet tytäryhtiöilleen, jotta niiden avulla pystytään seuraamaan tytäryhtiöiden toiminnallista ja taloudellista merkitystä omistajalle. 3

4 1 TARKASTUSLAUTAKUNTA 1.1 Tarkastuslautakunnan kokoonpano Vuosiksi valittuun tarkastuslautakuntaan ovat kuuluneet seuraavat jäsenet ja varajäsenet: jäsen Paavo Enroth Ritva Mikkonen Pertti Ahlqvist Markku Tolonen Leena Törrö varajäsen Maarit Rantakurtakko Minna Haataja Seppo Elfving Johanna Pyhtilä Heikki Hekkala Tarkastuslautakunnan puheenjohtajaksi on nimetty Paavo Enroth ja varapuheenjohtajaksi Ritva Mikkonen. Tarkastuslautakunnan sihteerinä on toiminut sisäinen tarkastaja Seija Huttunen. 1.2 Tarkastuslautakunnan toiminta Tarkastuslautakunnan arviointi on vaaleilla valittujen luottamushenkilöiden suorittamaa kaupungin talouden ja hallinnon arviointia ja valvontaa, jonka tavoitteena on hankkia uutta tietoa toiminnan suuntaamiseksi ja parantamiseksi. Tehtävänsä mukaisesti lautakunta on kaupunginvaltuuston hyväksymän vision ja kaupungin strategian pohjalta arvioinut toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista viitekehyksenä tasapainotettu tuloksellisuusmalli. Arviointi, seuranta ja valvonta ovat päätöksentekoprosessin olennaisia osia. Niiden tarkoituksena on tukea päätösten tekemistä ja toimeenpanoa osoittamalla, onko käytettävissä olevia voimavaroja ollut riittävästi ja ovatko ne kohdentuneet tarkoituksenmukaisesti. Tarkastuslautakunnan keskeisenä painopistealueena vuonna 2010 ovat olleet lakisääteisten arviointitehtävien lisäksi investointikohteet ja korjausvelkaselvitys, työllisyyden hoito, koulukyyditykset, leasingvuokrat, riskienhallinta ja teknisen puolen kunnossapitotoiminnot. Lautakunta on laatinut arviointimuistion ajalta ja jättänyt sen kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi. Kaupunginvaltuusto on käsitellyt sen ja merkinnyt sen tiedoksi. Kertomusvuonna tarkastuslautakunta on pitänyt kymmenen kokousta ja käsitellyt niissä 76 asiaa. Lisäksi lautakunta on kokoontunut kolme kertaa vuonna 2011 arviointikertomuksen laadintaa varten. Tutustumiskäyntejä on tehty mm. Kätönlahden päiväkotiin ja Renforsin Rantaan. 1.3 Tilintarkastus Kaupunginvaltuuston tekemän päätöksen mukaisesti kaupungin ulkoisesta tilintarkastuksesta vuonna 2010 on huolehtinut KPMG Julkishallinnon palvelut Oy. Toimeksiannon vastuunalaisena JHTT tilintarkastajana on toiminut JHTT Paula Hellén Toivanen ja hänen varahenkilönään JHTT; KHT Antti Kääriäinen. Tilintarkastusryhmään ovat kuuluneet myös KHT, JHTT Katri Hokkanen, KTK Sanna Tapaninen ja FT, KTM Susanna Piltonen (tietojärjestelmätarkastus). Kaupungin tilintarkastuksen laajuus tilikaudella 2010 on ollut 58 tarkastuspäivää. Tilintarkastajat ovat raportoineet kolme kertaa havainnoistaan tarkastuslautakunnalle. 2 ARVIOINNIN TARKOITUS JA LÄHTÖKOHDAT Tarkastuslautakunnan arviointitehtävä on kuntalain 71 :n mukaisesti osa kaupungin ulkoista tarkastusta, jonka toisen osan muodostaa tilintarkastajan suorittama lainmukaisuuden tarkastaminen ja tilintarkastus. Tilintarkastaja keskittyy kuntalain 73 :ssä tilintarkastajan tehtäväksi säädettyihin tarkastustehtäviin. Toiminnan tavoitteellisuuden, tarkoituksenmukaisuuden ja tuloksellisuuden arviointi kuuluu tarkastuslautakunnalle. Kaupungin strategisena johtajana valtuusto päättää kuntalain 13 :n nojalla mm. kaupungin toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista. Kaupunkiorganisaation hallinnosta vastaa ja sitä johtaa kaupungin- 4

5 hallitus, jonka tehtävänä on panna täytäntöön valtuuston päätökset. valvoo ja arvioi valtuuston puolesta ja apuna kaupunginhallituksen johtamaa täytäntöönpanoprosessia ja tuloksia. Arviointi on nähtävä oleellisena osana kaupungin johtamisjärjestelmää ja keinona kehittää kaupungin toimintaa ja palveluja. Arvioinnin lähtökohtana ovat valtuuston visio, tavoitteet ja palvelustrategia. Arviointi on kaupungin toiminnan tuloksellisuuden, tarkoituksenmukaisuuden ja vaikuttavuuden kokonaisvaltaista arviointia, jossa on mukana myös kuntalaisen näkökulma. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on myös arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä tasapainottavan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyyttä ja realistisuutta. Kaupunginhallituksen rooli tasapainottavan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman laatimisessa ja tasapainotusta koskevan selonteon antamisessa on keskeinen. Tehtävänsä toteuttamiseksi lautakunta on saanut selvityksiä toimintojen järjestämistavoista, kuullut toiminta- ja talousasioissa kaupunginjohtajaa, talousjohtajaa, vastuualueiden ja tulosyksiköiden esimiehiä sekä liikelaitosten edustajia. Kokouksissa on käsitelty tilintarkastukseen liittyviä asioita, tarkastuksen raportointia ja arviointikohteita. Toimialojen raportit, selvitykset ja asiakaskyselyjen tulokset ovat olleet tarkastuslautakunnan käytettävissä. Asian selkeyttämiseksi arviointikertomuksessa on toistettu taulukkomuotoisesti valtuustoon nähden sitovat kaupungin strategian ja toimialojen strategiset tavoitteet, vaikka ne ovat esitetty tilinpäätöksessä sanallisessa muodossa. 3 KAUPUNGIN STRATEGIAN MUKAINEN TOIMINTA Kaupungin strategia on tarkistettu vuonna 2009 ja se on hyväksytty vuoden 2010 talousarvion hyväksynnän yhteydessä. Kaupungin strategia muodostuu perustehtävästä, arvoista, visiosta, strategisista valinnoista ja strategista tavoitteista. Arvojen ja vision tehtävänä on sitouttaa sekä luottamushenkilöorganisaatio että henkilöstö yhteisesti hyväksyttyjen arvostusten omaksumiseen ja toteuttamiseen sekä ne edesauttavat luomaan ja tukemaan hyvää toimintatapaa ja onnistumista. Strategiaan kirjatut arvot ovat oikeudenmukaisuus, suvaitsevaisuus, turvallisuus ja luottamus tulevaisuuteen. Visioon on kirjattu kuntalaisille annettu lupaus luovuuden, osaamisen ja vaivattoman arjen kaupungista. Kaupungin strategiaa tukevat elinkeino- ja henkilöstöstrategiat sekä muut toimintaohjelmat. Kaupunginvaltuuston hyväksymät strategiset valinnat ovat olleet osaamisperusteinen elinkeinopolitiikka ja alueiden käyttö, Kajaanin kaupunki on hyvä ja arvostettu työnantaja sekä talouden tasapainottaminen ja palvelustrategia. Strategisten valintojen ja niiden perustalle laadittujen strategisten tavoitteiden ohjausvoima konkretisoituu siinä, miten se siirtyy käytännön toiminnaksi ja liittyy saumattomasti asiakaspintaan. Kaupungin strategian linjaukset ja tavoitteet on viety toimialojen, liikelaitosten ja tytäryhtiöiden strategioihin ohjaamaan ja suuntaamaan niiden toimintaa. Kuntalain mukaisesti talousarviossa esitettävien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden tulee perustua kunnan strategiaan ja strategisiin tavoitteisiin. Vuositavoitteen tulee olla osa strategisen tavoitteen toteuttamista. Strategisen tavoitteen aikajänne on useita vuosia, mutta talousarvion tavoite kohdistuu vain seuraavalle vuodelle. Kaupungissa otettiin käyttöön luvulla tasapainotettuun tuloksellisuuteen perustuva strategia ja johtamisjärjestelmä (TaTu), jota on muutettu hieman vuosien varrella. Vuoden 2005 arviointikertomuksessaan tarkastuslautakunta esitti, että tavoitteiden merkittävyyteen, selkeyteen ja mitattavuuteen tulee kiinnittää huomiota, jotta seuranta ja arviointi mahdollistuvat ja toimintaa voidaan ohjata päämäärän suuntaan. Tarkastuslautakunnan esityksellä ei ollut positiivista vaikutusta, vaan vuosina talousarvioon on kirjattu vuositavoitteiden sijasta pelkästään toimenpiteet. Arviointityötä tehdessään tarkastuslautakunta on kokenut hyvin haasteelliseksi toteuttaa arviointitehtävänsä kuntalain hengen mukaisesti. Tavoitteiden asettaminen ja niihin liitettävä arviointapa, mittarointi ja tavoitetason määritys ovat olleet koko kuntakentälle hyvin haasteellista ja Kajaanin kaupunki on yksi muiden joukossa. Kuntatalouden vakauden ja kestävyyden parantamiseksi vuonna 2009 valtionvarainministeriö on perustanut 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelman, johon liittyy myös mittareiden määrittelyjä. Työn tuloksia ei ole vielä voitu hyödyntää. 5 Talousarvioon 2010 kirjattuihin strategisiin tavoitteisiin ei ole liitetty arviointitapoja ja mittareita. Näin ollen tilinpäätöksessä (Tilinpäätös 2010, 56) on raportoitu strategisten tavoitteiden toteutumisesta sanalli-

6 sessa muodossa ja tehdyistä toimenpiteistä taulukkomuotoisesti. Alla olevaan taulukkoon on koottu tavoitteet, toimenpiteiden lukumäärä ja lyhennelmä tavoitteiden toteutumasta. Strateginen linjaus/tavoite Osaamisperusteinen elinkeinopolitiikka Kajaanin kehittäminen tiiviinä maakuntakeskuksena ja houkuttelevana yritysympäristönä Aktiivinen toiminta rakennemuutoksen hallitsemiseksi seudulla Vuonna 2010 tehtyjen toimenpiteiden lkm tavoitteen saavuttamiseksi Lyhennelmä tavoitteen toteutumasta 1 keskustaajaman uusi osayleiskaavan päivitys on käynnistynyt. Hunajakujan ja Kangasmaaston asemakaavat ovat laillistuneet. 1 jälkihoito onnistunut, kaupungin tukea omille ja ulkoisille yrityspalvelutahoille, Korkea-asteen koulutuksen ja tutkimuksen alueellisen vaikuttavuuden parantaminen Alueen saavutettavuuden lisääminen liikenneyhteyksiä parantamalla 3 ammattikorkeakoulun hyvä menestys, konsortioyhteistyö, MIKES- ja CEMIS- toiminta 3 kokeiluluontoisesti uusi lentovuoro, muutoin ei Kajaanin kaupunki on hyvä ja arvotettu työnantaja Henkilöstömäärän mitoittaminen tuotettavien palvelujen mukaisesti 1 henkilöstösuunnitelma Henkilöstön kehittäminen tämän hetken ja tulevaisuuden osaamistarpeita vastaavasti 1 osaamiskartoituksia Suureen eläkepoistumaan varautuminen 1 henkilöstösuunnitelma, Kajaanisopimus Talouden tasapainottaminen ja palvelustrategia Talouden tasapainottamisohjelmaan sitoutuminen ja sen toteuttaminen 1 sitouduttu ja ohjelma käynnistynyt hyvin Kertyneiden alijäämien kattaminen vuoden 2016 loppuun mennessä 8 mahdollinen saavuttaa Palveluketjujen oikea-aikaisuuden ja saumattomuuden varmistaminen 4 tiedonohjausprojekti meneillään Valmistautuminen hallintokokeilun jälkeiseen aikaan 3 vakinaistaminen ei onnistunut ja neuvottelut jatkoajan rahoitusmallin uudistamiseksi Palvelustrategia ja sen toteutus on osa kaupunkistrategian toiminnallistamista. Kaupungin taloudellisen tilanteen huomioon ottaen on tärkeää, että palveluntuottajat pysyvät annetuissa talousraameissa sekä toiminta on tuloksellista ja kilpailukykyistä. Kaupungin palvelustrategian arviointia on tarkemmin kohdassa 4.5. Kaupungin strategian toteutumisen objektiivista arviointia ei voida tehdä, koska tavoitteille ei ole asetettu minkäänlaisia arviointitapoja tai mittareita. Ainoastaan talouden osalta voidaan antaa tarkkoja toteutumistietoja, jotka käyvät ilmi tilinpäätöksen erilaisissa selvityksissä, tulos-, rahoitus- ja taselaskelmissa ja niiden tunnusluvuissa. Suositus Tarkastuslautakunnan subjektiivisen arvion mukaan kaupunkia on johdettu talousarvion strategisten valintojen suuntaisesti. kehottaa kaupungin strategian ohjausvoiman parantamiseksi koko kaupunkia, toimialoja ja liikelaitoksia kiinnittämään huomiota tavoiteasetannassaan aikaansaannoksiin ja tuloksiin sekä haluttuihin vaikutuksiin kuntalaisten näkökulmasta. Lisäksi strategisiin ja vuositavoitteisiin tulee liittää arviointitapa, kriteerit ja tavoitetasot, jotta voidaan arvioida, onko edetty strategisten tavoitteiden suuntaisesti ja onko asetettuihin vuositavoitteisiin päästy. Perustelu Alueen elinvoiman ja toimintakyvyn säilyttämisellä taataan rakenteellisten ja toiminnallisten muutosten jatkumo. Kaupungin toiminnan ja talouden kehitys on turvattava, jotta kaupunki pystyy pitämään palvelulupauksensa luovuuden, osaamisen ja vaivattoman arjen kaupunkina. Kohde 6

7 Koordinoijana kaupunginhallitus ja operatiivinen johto koskettaa luottamushenkilöorganisaatiota että koko henkilöstöä Aikataulu vuoden 2012 talousarvio ja taloussuunnitelma , seuranta ja arviointi talouden ja toiminnan osavuosiraportointi, tilinpäätös ja arviointikertomus 4. TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOIMIALAKOHTAINEN TOTEUTU- MINEN 4.1 Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginhallituksen toimialaan kuuluvat kaupunginhallituksen ohella keskushallinto ja työllisyyden hoito sekä Kainuun maakunta kuntayhtymän maksuosuudet. Kaupunginhallituksen toimialan strategiset tavoitteet ovat samat kuin kaupungin strategiassa. Toimenpiteiden osalta (Tilinpäätös 2010,64) painotukset ovat olleet myös rakennemuutoksen jälkihoitoon vaikuttaminen, osaamisperusteinen elinkeinopolitiikka, talouden tasapainottaminen ja valmistautuminen hallintokokeilun jälkeiseen aikaan. Kaupunginhallitus on itsearvioinut koko hallituksen ja oman työn onnistumista toimintakautensa lopuksi. Arvoasteikko oli viisiportainen eli erittäin hyvä, hyvä, tyydyttävä, huono ja erittäin huono. Omassa ja koko hallitustyöskentelyssä koettiin onnistutun hyvin. Henkilöstöjohtamisessa ja talousvallan ylläpidossa saatiin hyvä tulos, mutta palvelujen ohjaus ja konsernijohtaminen jäivät tyydyttävälle tasolle. Samoin reagointikyky toimintaympäristön muutosten ennakointiin, luottamushenkilöiden ja henkilöstön asiantuntemuksen hyödyntämiseen ja uusiin tietoyhteiskunnan haasteisiin vastaamisessa koettiin jääneen tyydyttävälle tasolle. Yksittäisistä kohdista parhaimmiksi asioiksi koettiin toimiva yhteistyö kaupunginhallituksen ja johtavien viranhaltijoiden välillä, tärkeisiin asioihin käytettiin riittävästi aikaa, ennakoiva työskentely ja onnistunut johdon rekrytointi. Vastaavasti koettiin, että oli epäonnistuttu valtakunnallisissa kehittämishankkeissa, uusien palvelutuotantotapojen kehittämisessä ja palveluverkon suunnittelussa. Kaupungin maksuosuudet Kainuun maakunta kuntayhtymälle vuosilta ja arvio vuosille selviävät alla olevasta taulukosta. Taulukko 1. Kaupungin maksuosuudet Kainuun maakunta kuntayhtymälle ja arvio vuosille Vuosi Maksuosuus - Maksu Lisäys ed. Kasvu- % /asukas % TP vuoteen , , , , , , , , , , , , , , Lähde: Kainuun maakunta yhtymän tilinpäätökset, rahoitusosuudet Vuoden 2010 maksuosuuden kasvu on aiheutunut kaupungin tulo- ja kiinteistöveroprosenttien korotusten vaikutuksista verotulojen kasvuun ja valtionosuuksien arvioitua paremmasta kehityksestä. Maksuosuuden kasvuun vaikuttavat tulevina vuosina väestön ikääntyminen, yleinen kunta-alan kustannustason nousu (VM:n arvio 2,5 %) ja lainsäädännön muutoksista johtuvat lisäykset. Työllisyyden hoidossa (Tilinpäätös 2010, 70) on toimittu perustehtävän mukaisesti ja asetetut tavoitteet ovat toteutuneet hyvin. Tavoitteeksi asetettu työmarkkinatuen kuntaosuuden 5 %:n pienentyminen vuodesta 2009 toteutui 15,5 %:sesti, koska Kelalle maksettava työmarkkinatuen kuntarahoitusosuus pieneni eurosta euroon eli euroa. 7 Alla olevasta kuviosta nähdään, että työmarkkinatuen kuntarahoitusosuudessa on ollut laskeva suunta useamman vuoden ajan ja hyvä suunta näyttää jatkuvan myös eteenpäin.

8 Syitä onnistumiseen ovat olleet kuntouttavan työtoiminnan kehittyminen ja työllisyystilanteen parantuessa yhä useampi henkilö työllistyy normaaleille työmarkkinoille. Lisäksi osa henkilöistä ikääntyy ja jää eläkkeelle. Kuvio 1. Kajaanin kaupungin työmarkkinatuen kuntarahoitusosuuden kehitystä Taantuma oli jyrkkä, mutta työllisyys on alkanut kohentumaan nopeammin kuin on osattu odottaa. Työttömyyttä on vähentänyt aktiivitoimenpiteiden lisääminen vuoden 2010 aikana. Palkkatuella työllistettyjä on ollut Kajaanin kaupungissa 13 henkilöä enemmän edelliseen vuoteen verrattuna. Pääosa nuorista työllistyi varhaiskasvatuksen päiväkotiharjoittelijoiksi. Taulukko 2. Kajaanin työttömien lukumäärä ja työttömyysaste vuosina Vuosi Työttömät (lomautetut ml.) ka. yhteensä joista alle 25-v työttömiä pitkäaikaistyöttömät työttömyysaste 12,6 14,6 13,4 Positiivista on, että nuorten alle 25 -vuotiaitten työttömyys on hieman laskenut edelliseen vuoteen verrattuna ja positiivinen kehitys on jatkunut vuonna Työttömyyden ohella nuoren ongelmat usein kasaantuvat, eikä niitä voida hoitaa yhden sektorin toimenpiteillä. Tällöin tarvitaan yli sektorirajojen tapahtuvaa viranomaisyhteistyötä ja tietojen vaihtoa. Syrjäytyminen merkitsee inhimillisestä näkökulmasta uhkaa nuorelle itselleen, hänen perheelleen ja lähipiirille, mutta myös yhteiskunnalle monin eri tavoin. Ilman ammattia oleva nuori on erityisen suuressa syrjäytymisvaarassa, sillä hänen työllistymismahdollisuutensa ovat heikot (TEM:n julkaisu 12/2011). Tulevaisuudessa koulutuksen merkitys kasvaa entisestään. Keskushallinnon (Tilinpäätös 2010, 74) toimenpiteet ovat tukeneet koko kaupunginkonsernin toimintaa. Keskushallinnossa saatettiin loppuun kehittämisprojekti, jonka tuloksena sivistyspalvelukeskus yhdistettiin keskushallintoon alkaen. Kuntaliitto on valmistelemassa uutta kunnan ja kuntayhtymän talousarvio ja -suunnitelman mallia. Kyseiseen malliin on otettu mm. selkeät ohjeet, kuinka kuntalain edellyttämät toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet tulee asettaa ja kuinka niiden tulisi olla mitattavissa määrällisesti tai laadullisesti. Talousarvion valmistelusta vastaa kaupunginhallitus sekä kukin toimielin omalla tehtäväalueellaan sekä johtokunnat liikelaitoksissa. 8

9 Suositus esittää, että uusi talousarvio ja -suunnitelman malli otetaan käyttöön ja samalla huolehditaan, että toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet asetetaan, siten, että ne ovat määrällisesti ja laadullisesti mitattavissa. Perustelu Hyvin laadittu talousarvo ja -suunnitelma ohjaavat kaupungin tehtävien hoitamista ja taloudenhallintaa Kohde toimialat, liikelaitokset ja tytäryhtiöt Aikataulu työn käynnistys keväällä 2011, vuoden 2012 talousarvio ja taloussuunnitelma , seuranta ja arviointi talouden ja toiminnan osavuosiraportointi, tilinpäätös ja arviointikertomus 4.2 Sivistystoimiala Sivistystoimiala toteuttaa kaupungin strategisia linjauksia ja strategisia tavoitteita omalta osaltaan. Vuoden toimintaa on ohjannut talouden tasapainottamisohjelma. Talousarvioon 2010 kirjattuihin strategisiin tavoitteisiin ei ole liitetty arviointitapoja ja mittareita. Näin ollen (Tilinpäätös ) on raportoitu strategisten tavoitteiden toteutumisesta sanallisessa muodossa ja tehdyistä toimenpiteistä taulukkomuotoisesti. Alla olevaan taulukkoon on koottu tavoitteet, toimenpiteiden lukumäärä ja lyhennelmä tavoitteiden toteutumasta. Strateginen linjaus/tavoite Palvelukyky ja vaikuttavuus Asukkaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia tukevat palvelut ovat laadukkaita ja saatavissa oikeaan aikaan suhteessa palvelutarpeeseen Uudistuminen ja henkilöstön työkyky Yhteistyössä palveluja tuottava henkilöstö ja työnjohto ovat osaavia ja työhönsä sitoutuneita. Prosessit ja rakenteet Toimialan organisaatio ja palveluverkko on palvelukykyinen ja kustannustehokas Toiminnallisia tavoitteita toteutetaan talouden tasapainottamisohjelman päätösten mukaisesti Kehitetään yhteistyömuotoja toimialalla ja kaupungin hallinnon sekä maakunnan toimielinten kanssa. Taloudelliset resurssit Toimintakatteen kasvu on suunnitelmakaudella kustannusten nousua pienempi, mihin pyritään talouden tasapainottamisohjelman päätöksen noudattamisella. Vuonna 2010 tehtyjen toimenpiteiden lkm tavoitteen saavuttamiseksi 6 Selvitys tavoitteen toteutumasta Päivähoitopaikka on tarjottu tarvitseville. Perusopetuksen asiakaskyselyn tulos oli hyvä. 3 sairauspoissaolojen vähentyminen 1 Yksikkökustannusten nousu edelliseen vuoteen verrattuna osoittaa, ettei organisaatio ole ollut kustannustehokas. Palvelukyky on ollut hyvä. 2 Ohjelmaa on toteutettu suunnitelman mukaisesti. 1 kulttuuripolun toteuttaminen, sivistyspalvelukeskus yhdistetty keskushallintoon ja hyvinvointikertomus maakunnan kanssa 3 Toimintakatteen kasvu 4,48 % ja toimintamenojen kasvu 4,98 %, joten tavoite toteutunut Varhaiskasvatuksen palvelujen kysyntä on ollut edelleen kasvussa. Kuluneena vuonna avattiin kunnalliset päiväkodit Kätönlahteen ja Kylmänkadulle sekä yksityinen päiväkoti laajensi toimintaansa Honkirämeen entisissä nuorisotiloissa. Perusopetuksen rakenteita on purettu lakkauttamalla Kirkkoahon, Paltaniemen ja Vuottolahden koulut sekä Teppanan erityistä tukea tarvitsevat oppilaat on hajautettu eri kouluille. Rakennemuutokset ja tuntivähennykset ovat vähentäneet kustannuksia euroa, mutta kustannuksia ei ole saatu alenemaan oppilasmäärän pienentymisen suhteessa. Oppilasmäärä pienentyi 100 oppilaalla edelliseen vuoteen verrattuna. Perusopetuksessa on kehitetty erilaisia tukimuotoja oppimisen ja koulunkäynnin tueksi. Tukimuotoja ovat kaikille oppilaille tarjolla oleva yleinen tuki, joidenkin oppilaiden tarvitsema tehostettu tuki ja erityinen tuki. Monipuolisten tukimuotojen tavoitteena on ollut vähentää erityisopetussiirtoja. 9

10 Perusopetuksen tulosalueen tavoitteeseen on päästy, sillä osa-aikaisesti ja kokoaikaisesti erityisopetuksen piirissä olevien oppilaiden määrää on saatu pienenemään. Lukuvuonna osaaikaisesti erityisopetukseen siirrettyjä oppilaita oli 357 oppilasta ja syksyllä 2010 heitä oli 263 oppilasta eli vähennystä on tapahtunut 94 oppilaan verran. Vastaavana ajankohtana kokoaikaisesti erityisopetuksessa olleiden määrä on pienentynyt 232 oppilaasta 192 oppilaaseen. Kehittämistoimien tukena on käytetty valtakunnallista Kelpo- hanketta vuodesta 2008 alkaen ja se jatkuu vuoden 2011 loppuun. valitsi erityiseksi arviointikohteeksi koululaiskuljetukset, koska haluttiin selvittää palvelujen toimivuutta. Vuonna 2010 kuljetuksista on hoidettu linja-autoilla 42 % ja takseilla 58 %. Taksikuljetusten määrä on hieman lisääntynyt vuosien varrella, koska linja-autovuoroja on lakkautettu. Arviointikyselyn mukaan kolmas - ja yhdeksäsluokkalaisten mielestä koulumatkan turvallisuus oli erittäin hyvää tasoa ja kuudesluokkalaiset kokivat turvallisuuden olevan hyvää tasoa. Koulukohtaista vaihtelua oli eniten kuudesluokkalaisten keskuudessa. Kysely tehtiin keväällä 2010, joten Kirkkoahon, Paltaniemen ja Vuottolahden koulut olivat vielä toiminnassa. Sivistystoimiala kilpailuttaa tarvittavilta osin koululaiskuljetukset vuosittain, mutta ongelmana on joukkoliikenteen väheneminen ja todellisen kilpailun puute taksiliikenteen osalla. Markkinoiden toimimattomuus ei ole yksistään Kajaanin ongelma, vaan sitä ilmenee suuressa osassa Suomea. Lisäksi muita haasteita ovat kaluston koko, pitkät etäisyydet, aikataulutus, reititys ja vaarallisiksi luokitellut tieosuudet. Kuva 2. Paltaniemen koulun oppilaita Koululaiskuljetusten piirissä olevien lasten määrä ja kustannustiedot selviävät alla olevassa taulukossa. Koulujen lakkauttaminen vaikuttaa jonkin verran kuljetusten kasvuun. Viimeisimmät koulujen lakkauttamiset eivät lisänneet taksikuljetusten tarvetta, sillä kuljetukset voitiin järjestää linja-autoilla. Taulukko 4. Kajaanin kaupungin koululaiskuljetukset vuosina Kohde Kuljetuskustannukset, Kajaani Vuolijoki Yhteensä muutos Kuljetusoppilaat, lkm Kajaani Vuolijoki Yhteensä /keskim. kulj.oppilas / keskim. kulj.oppilas koko maassa

11 Kuljettavien opp. osuus koko oppilasmäärästä 19,5 20,5 19,9 20,0 20,0 21,7 Kuljetettavien opp. osuus koko oppilasmäärästä koko maassa 22,7 22,9 23,0 23,1 23,3.. Kuljetushintojen nousu on ollut merkittävä. Ainoastaan poikkeuksen tekee vuosi 2009, jolloin kustannukset pienentyivät. Myös oppilaiden määrä on ollut 10 oppilasta pienempi. Joukkoliikenteen vähenemisen johdosta on jouduttu ja joudutaan yhä enemmän turvautumaan taksikuljetuksiin. Kustannusten nousuun vaikuttaa reittitaksan poisjäänti ja hintasääntelyn puute. Epävarmuus linjaliikennebussien vuorojen jatkuvuudesta on lisääntynyt ja Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on vähentänyt linjaautovuorojen ostamista. Kilpailutusmarkkinat eivät toimi parhaalla mahdollisella tavalla ja kilpailutuksesta saadaan vähän taloudellista hyötyä. Suurimmalle osalle reiteistä ei ole kilpailevia tarjouksia, ainoastaan yksi tarjoaja. Taloudellisten resurssien (Tilinpäätös 2010,82) osalta toimialan toimintatuotot ylittyivät euroa ja toimintamenot ylittyivät euroa, joten toimintakate ylittyi eurolla. Suurimmat poikkeamat syntyivät henkilöstökuluissa euroa ja palvelujen ostoissa euroa. Strategisten tavoitteiden toteutumisen objektiivista arviointia ei voida tehdä, koska tavoitteille ei ole asetettu minkäänlaista arviointitapaa tai mittaria. Poikkeuksen tästä tekee taloudellisille resursseille asetettu tavoite. Suositus esittää, että asetettaviin strategisiin sekä toiminnallisiin ja taloudellisiin vuositavoitteisiin liitetään arviointitapa, mittarit ja niiden tavoitetasot. esittää, että sivistystoimialan tulee panostaa tuottavuuden kehittämiseen, jotta toimialan taloudenhallinta paranee. Perustelu lasten ja oppilasmäärien muutokset, toiminnan tehostaminen, jotta tuottavuus paranee, seuranta ja arviointi Kohde sivistyslautakunta, johto ja henkilöstö Aikataulu vuoden 2012 talousarvio ja taloussuunnitelma , seuranta ja arviointi talouden ja toiminnan osavuosiraportointi, tilinpäätös ja arviointikertomus 4.3 Ympäristötekninen toimiala Kaupunkirakennetta tiivistävien asemakaavamuutosten ja toteutetun maapolitiikan avulla Kajaania on kehitetty maakuntakeskuksena. Lisäksi on uudistettu maankäyttöpoliittinen ohjelma vuosille Ohjelma toimii ohjeena maanhankinnassa. luovutuksissa ja kaavoituksessa. Tilinpäätöksessä (2010,97) on raportoitu strategisten tavoitteiden toteutumiseksi tehdyistä toimenpiteistä. Alla olevaan taulukkoon on koottu tavoitteet ja selvitys tavoitteiden toteumasta. Strategisten tavoitteiden toteutumisen objektiivista arviointia ei voida tehdä, koska tavoitteille ei ole asetettu minkäänlaista arviointitapaa tai mittaria. 11 Strateginen linjaus/tavoite Palvelukyky ja vaikuttavuus Alueen saavutettavuuden lisääminen liikenneyhteyksiä parantamalla Kajaanin kehittäminen tiiviinä maakuntakeskuksena ja houkuttelevana yritysympäristönä Uudistuminen ja henkilöstön työkyky Vuonna 2010 tehtyjen toimenpiteiden lkm tavoitteen saavuttamiseksi Selvitys tavoitteen toteutumasta 1 Joukkoliikenteen tukikustannukset n Uudet asemakaava-alueet tarjoavat hyviä asuinympäristöjä. Omakotitaloja valmistui 52,rivitaloja 2 ja muita rakennuksia 218. hyvä työpaikka - toteutettu henkilöstöstrategiaa ja henkilöstösuunnitelmaa Aktiivinen rekrytointi ja henkilöstön koulutus Henkilöstön työkyvyn ylläpito 4 avoimena oleviin paikkoihin ollut hyvin hakijoita ja palkattu maankäyttöinsinööri, arkkitehti ja

Kajaanin kaupunki Tarkastuslautakunta Arviointikertomus 2008

Kajaanin kaupunki Tarkastuslautakunta Arviointikertomus 2008 Kajaanin kaupunki Arviointikertomus 2008 Havainnekuva : Ajoneuvojen ympärivuotinen testauskeskus ARVIOINTIKERTOMUS 2008 KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA 2 SISÄLTÖ Tiivistelmä 3 1 4 1.1 Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki Tarkastuslautakunta ARVIOINTIKERTOMUS KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA. Tiivistelmä esityksistä

Kajaanin kaupunki Tarkastuslautakunta ARVIOINTIKERTOMUS KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA. Tiivistelmä esityksistä ARVIOINTIKERTOMUS 2007 KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA Tiivistelmä esityksistä 1. Strategisten valintojen myötä on määritelty menestymisen kannalta tärkeimmät alueet, joissa on onnistuttu. Näihin

Lisätiedot

Arviointikertomus 2013

Arviointikertomus 2013 Kajaanin kaupunki Arviointikertomus 2013 Arviointikertomus 2013 Tarkastuslautakunta 27.5.2014 II Sisältö TIIVISTELMÄ... III 1 KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA... 1 1.1 Tarkastuslautakunnan kokoonpano...

Lisätiedot

SALON KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2012

SALON KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2012 SALON KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2012 2 Sisällysluettelo 1. TARKASTUSLAUTAKUNTA JA SEN TOIMINTA... 3 Tarkastuslautakunnan tehtävät ja kokoonpano... 3 1.2. Tarkastuslautakunnan toiminta...

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS 2011

ARVIOINTIKERTOMUS 2011 ARVIOINTIKERTOMUS 2011 Riihimäen kaupungin tarkastuslautakunta 2009 2012 Sisällysluettelo 1. RIIHIMÄEN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA... 1 1.1. Tarkastuslautakunnan toiminta vuonna 2011... 1 1.2. Tilintarkastusyhteisö...

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015

TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 10.12.2012 FORSSAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2013 1 YLEISTÄ...

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 Kaupunginvaltuusto 2.6.2014

Tilinpäätös 2013 Kaupunginvaltuusto 2.6.2014 Tilinpäätös 2013 Kaupunginvaltuusto 2.6.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kaupunginjohtajan katsaus 5 Yleinen taloustilanne 6 Kuntatalous 6 Kaupunkikehityksen

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010 0 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2010 1 Sisältö 1 Olennaiset tapahtumat kunnan taloudessa... 3 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 3 1.2 Kunnan hallinto... 5 1.2.1 Kunnanvaltuusto... 5 1.2.2 Kunnanhallitus...

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNTA. Arviointikertomus 2010

HAUKIPUTAAN KUNTA. Arviointikertomus 2010 HAUKIPUTAAN KUNTA Arviointikertomus 2010 Tarkastuslautakunta 19.5.2011 Sisältö 1. TARKASTUSLAUTAKUNTA... 4 1.1 Tarkastuslautakunnan tehtävät ja toimivaltuudet... 4 1.2 Arvio tarkastuslautakunnan saamasta

Lisätiedot

2.2.3 Investointien toteutuminen... 162 2.2.4 Rahoitusosan toteutuminen... 170 2.2.4.1 Kaupunki ja taseyksiköt (pl. Liikelaitokset)... 170 2.2.4.

2.2.3 Investointien toteutuminen... 162 2.2.4 Rahoitusosan toteutuminen... 170 2.2.4.1 Kaupunki ja taseyksiköt (pl. Liikelaitokset)... 170 2.2.4. 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 3 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus... 3 1.1.2 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset... 5 1.1.3

Lisätiedot

Talousarvio 2014. Kouvolan kaupungin. & Taloussuunnitelma 2014 2017

Talousarvio 2014. Kouvolan kaupungin. & Taloussuunnitelma 2014 2017 Talousarvio 2014 Kouvolan kaupungin & Taloussuunnitelma 2014 2017 Kaupunginvaltuusto 9.12.2013 Kouvolan kaupunki Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2017 Sisällysluettelo 1 Kaupunginjohtajan katsaus...

Lisätiedot

Kuvat: Raahen kaupungin kuva-arkisto. Tilinpäätös 2014 Tasekirja

Kuvat: Raahen kaupungin kuva-arkisto. Tilinpäätös 2014 Tasekirja Kuvat: Raahen kaupungin kuva-arkisto Tilinpäätös 2014 Tasekirja Kaupunginhallitus 30.3.2015 Sisällys 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus... 3 1.2 Kunnan hallinto... 4 1.3 Yleinen taloudellinen

Lisätiedot

Arviointikertomus 2013

Arviointikertomus 2013 Arviointikertomus 2013 Nurmijärven kunta, Tarkastuslautakunta Arviointikertomus vuodelta 2013 SISÄLLYS Arviointikertomus 2013... 1 1. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan katsaus... 3 2. Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 12.5.2015 Kuvassa vasemmalta Anna Turunen, Johanna Auranen, Marja-Liisa Strengell-Sääski, tilintarkastajat Johanna Lundström ja

Tarkastuslautakunta 12.5.2015 Kuvassa vasemmalta Anna Turunen, Johanna Auranen, Marja-Liisa Strengell-Sääski, tilintarkastajat Johanna Lundström ja Tarkastuslautakunta 12.5.2015 Kuvassa vasemmalta Anna Turunen, Johanna Auranen, Marja-Liisa Strengell-Sääski, tilintarkastajat Johanna Lundström ja Antti Kärkkäinen, tarkastuspäällikkö Anitta Vilkko, puheenjohtaja

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2010 TASEKIRJA

HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2010 TASEKIRJA HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2010 TASEKIRJA KAUPUNGINHALLITUS 21.3.2011 2 HEINOLAN KAUPUNKI - TASEKIRJA 2010 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1.1 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2010

KAJAANIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2010 KAJAANIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2010 Kaupunginhallitus 5.4.2011 Kaupunginvaltuusto 13.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 6 1.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset... 6 1.2 Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Kärkölän kunta puh 040 308 6200 Virkatie 1 fax 040 308 6216 16600 Järvelä www.karkola.fi karkolan.kunta@karkola.fi KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Sisällys 1. Vuoden 2013 talousarvioesitys

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2010

TASEKIRJA VUODELTA 2010 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2010 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 2014

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 2014 TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 2014 SISÄLLYSLUTTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...3 TALOUSARVION YLEINEN OSA...7 1. Talousarviota ja -suunnitelmaa koskevat säännökset... 7 2. Kuntastrategia...

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2012

KIRKKONUMMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2012 KIRKKONUMMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2012 Kunnanvaltuusto 17.6.2013 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS Kunnanjohtajan katsaus 1 Kunnan organisaatio 2 Yleinen taloudellinen kehitys 3 Kirkkonummen kunnan toiminnan

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Valtuusto hyväksynyt 12 /12/2012 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanvaltuuston päätös 12.12.2012 3 Kunnan visio 4 1.

Lisätiedot

Sisällysluettelo Sivu

Sisällysluettelo Sivu Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 3 Yleinen ja oman alueen taloudellisen kehitys 7

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin. Tilinpäätös 2011

Kouvolan kaupungin. Tilinpäätös 2011 Kouvolan kaupungin Tilinpäätös 2011 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus... 1 1.1.2 Kouvolan kaupungin hallinto...

Lisätiedot

Liite 1/Kh 24.3.2014 62

Liite 1/Kh 24.3.2014 62 Liite 1/Kh 24.3.2014 62 TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS 20102013 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 28.3.201124.3.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 6 1.2.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA Liite /Kh 25.5.2015 TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA 2010 2014 Kunnanhallitus 25.5.2015 28.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 5 1.2. Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

LIMINGAN KUNTA Tasekirja 2014

LIMINGAN KUNTA Tasekirja 2014 LIMINGAN KUNTA Tasekirja 2014 TASEKIRJAN SISÄLTÖ Toimintakertomus 3 Talousarvion toteutuminen 30 Tilinpäätöslaskelmat 60 Konsernilaskelmat 65 Liitetiedot 69 Allekirjoitukset ja merkinnät 89 Luettelot ja

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2011

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2011 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2011 Kunnanhallitus 26.03.2012 Kunnanvaltuusto 18.06.2012 1 Tilinpäätös 2011 Kansikuva: Kiinteistö Oy Siilinjärven Lentokapteeni QVIM Arkkitehdit Oy Valokuva: Konserni- ja

Lisätiedot

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 1 HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 Kunnanhallitus 24.11.2014 277 Kunnanhallitus 8.12.2014 295 Kunnanvaltuusto 18.12.2014 2 YLEISPERUSTELUT 1

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 HYRYNSALMEN KUNTA Toimintakertomus ja tilinpäätös Kunnanhallitus 24.3.2015 Kunnanvaltuusto 10.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Olennaiset tapahtumat kunnan toiminnassa ja taloudessa...

Lisätiedot

Porin kaupunki Arviointikertomus

Porin kaupunki Arviointikertomus 012 kaupunki Arviointikertomus Sisällys TARKASTUSLAUTAKUNTA 5 TARKASTUSTOIMINTA 6 Vuoden 2011 arviointikertomuksen käsittely 6 Vuoden 2012 tarkastustoiminta 6 TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN

Lisätiedot