KONSERNITASON SOPIMUS NAISTEN JA MIESTEN VÄLISESTÄ AMMATILLISESTA TASA-ARVOSTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KONSERNITASON SOPIMUS NAISTEN JA MIESTEN VÄLISESTÄ AMMATILLISESTA TASA-ARVOSTA"

Transkriptio

1 KONSERNITASON SOPIMUS NAISTEN JA MIESTEN VÄLISESTÄ AMMATILLISESTA TASA-ARVOSTA JOHDANTO SUEZ ENVIRONNEMENT -konserni ja sen eurooppalaiset työmarkkinaosapuolet haluavat kehittää sosiaalista vuoropuheluaan yhteiskunnallisen vastuun alalla ja edistää erityisesti ammatillista tasa-arvoa kaikkien työntekijöiden välillä. Yhteiskunnallisen vastuun toimintapolitiikka vastaa samalla sekä solidaarisuuden että hyvän henkilöstöhallinnon tarpeisiin. Yhtäläisten mahdollisuuksien, tasapuolisen kohtelun ja henkilöstön monimuotoisuuden edistäminen on ehdoton vaatimus SUEZ ENVIRONNEMENT konsernissa. Muistutamme aluksi, että : naisten ja miesten välinen tasa-arvo on sekä kansainvälisellä että Euroopan unionin tasolla tunnustettu perusoikeus naisten ja miesten välinen tasa-arvo on yksi viidestä Euroopan unionin perusarvosta, jotka sen tulee sisällyttää kaikkeen toimintaansa 1, perusoikeuskirja 2 korostaa tasa-arvoa ja kieltää kaiken sukupuoleen perustuvan syrjinnän. Tunnustamme, että : EU-lainsäädäntö ja kansalliset lainsäädännöt, jotka kieltävät sukupuoleen perustuvan syrjinnän ja kannustavat naisten ja miesten tasapuoliseen kohteluun työelämässä, johon kuuluu sama palkka samasta tai samanarvoisesta työstä, ja SUEZ ENVIRONNEMENT -konsernin ja ammattijärjestöjen sitoutuminen toteuttamaan naisten ja miesten tasa-arvoa kaikilla tasoilla ovat edesauttaneet naisten lukumäärän kasvua työmarkkinoilla, pääsyä parempaan koulutukseen ja naisten ja miesten välisen palkkaeron kaventumista. Toteamme kuitenkin valitettavasti, että : palkkaeroja on edelleen nähtävissä naisten ja miesten välillä monilla sektoreilla, työmarkkinoilla naiset ovat joskus yliedustettuina matalapalkka-aloilla ja aliedustettuina päätöksentekotasolla 3. Sopimusosapuolet sopivat näinollen, että on ryhdyttävä uusiin toimiin varsinkin samapalkkaisuuden toteuttamiseksi ja naisten pääsyn helpottamiseksi päätöksentekotason tehtäviin, kuten EU:n strategiassa naisten ja miesten tasa-arvosta todetaan. Naisten ja miesten ammatillisen tasa-arvon politiikka koostuu kahdesta pääasiallisesta toimintalinjasta : syrjinnän torjunta yhtäläisten mahdollisuuksien ja tasapuolisen kohtelun toteuttamiseksi monimuotoisuuden edistäminen konsernia rikastuttavana tekijänä. Ammatillinen tasa-arvo edistää konsernin taloudellista ja sosiaalista suorituskykyä, sen koheesiota ja edesauttaa lisäksi ajattelutapojen kehitystä koko yhteiskunnassa. 1 Sopimus Euroopan unionista: artiklat 2 ja 3, Sopimus Euroopan unionin toiminnasta: artikla 8 2 Artikla 23 3 Koko Euroopan unionin tasolla ero naisten ja miesten tuntipalkassa on 16 % (lähde Eurostat). 1

2 SUEZ ENVIRONNEMENT korostaa erityisesti yleisiä periaatteita yhtäläisten mahdollisuuksien tarjoamisesta kaikille ammattiuran alusta loppuun. Tässä mielessä SUEZ ENVIRONNEMENT sitoutuu toimimaan ja tekemään aloitteita monimuotoisuuden ja yhteiskunnallisen etenemisen hyväksi, koska ne tuovat yhtiötä lähemmäksi sen asiakaskuntaa. SUEZ ENVIRONNEMENT ja allekirjoittaneet ammattijärjestöt pyrkivät tällä sopimuksella ylittämään eurooppalaisen ja kansallisten lainsäädäntöjen vähimmäismääräykset. ARTIKLA 1 - Sopimuksen tarkoitus Naisten ja miesten välinen ammatillinen tasa-arvo : on yrityksille sekä haaste että sitoumus, joka liittyy juridisiin kysymyksiin, elämäntapoihin, työn organisaatioon ja ammatilliseen kehityspolitiikkaan (mm. pätevyyden arviointiin) on tärkeä aihe myös työmarkkinaosapuolille, mikä edellyttää sen ottamista sosiaalisen vuoropuhelun piiriin kattaa kaikki teemat, jotka kuuluvat syrjinnän torjuntaan varsinkin samapalkkaisuusaiheessa, ja tähtää siihen, että ns. lasikattoilmiön 4 häviämisellä naiset saisivat pelkästään ammatillisen pätevyyden perusteella samat urakehitysmahdollisuudet kuin miehet johtaa konsernin pohtimaan työn organisaatiota ja joustavuutta paremman tasapainon saavuttamiseksi työntekijöiden työelämän ja yksityiselämän välillä unohtamatta kuitenkaan konsernin muodostavien yhtiöiden suorituskyvyn kehitystä. Tämän sopimuksen tarkoituksena on määritellä ne edellytykset, joilla voidaan vähentää ja poistaa perusteettomia eroja siellä missä niitä todetaan ja joilla voidaan päästä : yhtäläisiin mahdollisuuksiin naisille ja miehille samapalkkaisuuteen naisten ja miesten välillä huomioiden kaikki ansiotulon osat samojen työehtojen puitteissa parempaan tasapainoon työelämän ja yksityiselämän välillä sekä naisille että miehille. SUEZ ENVIRONNEMENT konserni sitoutuu kehittämään ajattelutapoja ja käyttäytymistä tällä alalla. Konsernijohto rohkaisee kaikkia tytäryhtiöitä koostamaan henkilöstönsä siten, että se edustaa kaikkia yhteiskunnan osia monimuotoisuuden kehittämiseksi. Vaikka naisten osuus työelämässä kasvaa jatkuvasti, heidän edustuksensa on edelleen liian pieni kaikilla tasoilla konsernin tytäryhtiöissä. Sopimusosapuolet sopivat käyttävänsä samanaikaisesti kaikkia tässä sopimuksessa mainittuja toimitapoja ja välineitä torjuakseen ennakkoluuloja ja edistääkseen naisten ja miesten välistä ammatillista tasa-arvoa konsernin piirissä. SUEZ ENVIRONNEMENT konsernin eurooppalaiseen toimintapiiriin kuuluvien maiden monimuotoisuus on rikastuttuva tekijä, joka antaa hyvät edellytykset konsernin sitoumusten määrittelylle. Kulttuurillisten, sosiaalisten, taloudellisten ja lainsäädännöllisten erojen huomioon ottaminen vaatii päättäväistä ja käytännöllistä lähestymistapaa näiden sitoumusten toimeenpanossa. ARTIKLA 2 - Sopimuksen soveltamispiiri Tätä sopimusta sovelletaan konsernin eurooppalaisiin tytäryhtiöihin, jotka kuuluvat kokonaisuudessaan SUEZ ENVIRONNEMENT konsernin tilinpäätöksen konsolidointipiiriin tai joista konserni omistaa yli 50% määräävän vaikutusvallan kriteerejä noudattaen. 4 Kaikki ennakkoluuloista ja kaavamaisista ajattelutavoista johtuvat näkymättömät esteet ja organisaatioiden toimintatavat, jotka voivat jarruttaa naisten urakehitystä. 2

3 ARTIKLA 3 Toimintasuunnitelmat ja sitoumukset 3.1 Toimintasuunnitelmat Yli 150 työntekijää työllistävät konsernin tytäryhtiöt sitoutuvat tekemään yhteenvedon ammatillisen tasa-arvon toteutumiseksi suoritetuista toimista ja laatimaan aiheesta uuden toimintasuunnitelman, joka sisältää tämän sopimuksen teemat. Niiden yli 150 työntekijää työllistävien tytäryhtiöiden, joilla ei ole vielä toimintasuunnitelmaa tästä aiheesta, täytyy ottaa käyttöön tämän sopimuksen sisältämät säännöt 15 kuukauden kuluessa sopimuksen allekirjoittamisesta. Toimintasuunnitelmaa käsitellään asianomaisten yhtiöiden työmarkkinaosapuolten (ammattijärjestöjen edustajat ja/tai yritysneuvostot kunkin maan lainsäädännön mukaisesti) muodostamassa työryhmässä. Tämän työryhmän tehtävänä on analysoida eroja miesten ja naisten välillä selvien ja ymmärrettävien tietojen perusteella, jotka koskevat ansiotulorakennetta, koulutusta, urakehitystä jne. Tämän artiklan määräykset eivät kuitenkaan kyseenalaista kansallisen lainsäädännön tai työehtosopimusten suotuisampia sääntöjä, kun sellaisia on olemassa. 3.2 Sitoumukset ajattelutapojen ja käyttäytymisen kehittämiseksi Naisten ja miesten ammatillisen tasa-arvon periaatteen noudattaminen on yhtiön valtuulla. Tämän toimintapolitiikan onnistuminen edellyttää kuitenkin ajattelutapojen ja käyttäytymisen kehitystä kaikkien osapuolien piirissä (yhtiön johto, päälliköt, henkilöstöhallinto, henkilöstön edustajat ja työntekijät) sen suhteen, miten miesten ja naisten asema nähdään sekä työssä että yksityiselämässä. Säännöllinen ja rakentava sosiaalinen vuoropuhelu kaikilla tasoilla edesauttaa edellä mainittua kehitystä. Sen avulla voidaan taata tasaarvotavoitteiden täysimääräinen sisällyttäminen kaikkiin kollektiivisiin sopimuksiin sekä konsernin että sen tytäryhtiöiden tasolla. SUEZ ENVIRONNEMENT tulee tukemaan innovatiivisia aloitteita ja ohjelmia, jotka edesauttavat naisten ammatillista kehitystä ja integraatiota esimerkiksi oppisopimuskoulutuksen avulla kaikkiin operatiivisiin ja hallinnollisiin toimiin. 3.3 Viestintä / johdon toimet Konserni sitoutuu tiedottamaan tästä sopimuksesta : kaikille työntekijöilleen näiden tietoisuuden parantamiseksi ammatillisesta tasa-arvosta artiklassa 2 määriteltyyn sopimuksen soveltamispiiriin kuuluvien tytäryhtiöiden johtajille, jotta heidät saataisiin mukaan sopimuksen toimeenpanoon, ja kyseisten maiden henkilöstöhallintoverkostolle. Konserni sitoutuu jatkamaan ja kehittämään yhtäläisiä mahdollisuuksia koskevaa koulutusta, johon naisten ja miesten ammatillinen tasa-arvo kuuluu yhtenä osa-alueena artiklassa 2 määriteltyyn sopimuksen soveltamispiiriin kuuluvien tytäryhtiöiden henkilöstön edustajille ja ammattijärjestöille. Ammatillisen tasa-arvon teemoja sekä monimuotoisuuden ja naisten osallistumisen edistämistä - myös aydelegaatioissa - voidaan lisäksi käsittellä neljän vuoden välein järjestettävässä seminaarissa, joka on määritelty SUEZ ENVIRONNEMENT -konsernin Eurooppalaisen yritysneuvoston perustussopimuksessa. Tämän seminaarin osallistujina ovat työmarkkinaosapuolet (eurooppalaiset ammattiliittojen federaatiot mukaanlukien), johdon edustajat ja henkilöstöhallinnon edustajat asianomaisista maista. Niihin voidaan kutsua ulkopuolisia osallistujia käsiteltävien aiheiden mukaan. ARTIKLA 4 - Yhtäläisten mahdollisuuksien takaaminen rekrytoinnissa Rekrytointi on yksi keino edistää sukupuolten tasapainoista edustusta työpaikoilla, mikä parantaa yritysten dynaamisuutta. Odotettavissa olevaan väestötieteelliseen kehitykseen (eli suurten sukupolvien 3

4 eläköitymiseen) liittyvä rekrytointitarpeiden kasvu antaa uusia mahdollisuuksia miesten ja naisten edustuksen tasapainottamiseen naisten osuus konsernin henkilöstöstä oli 20,4 % mutta se vaihteli suuresti eri maiden, toimialojen ja henkilöstöryhmien välillä. Vuoden 2014 lopussa naisten osuus hallituspaikoista oli 31%. SUEZ ENVIRONNEMENT sitoutuu parantamaan naisille tarjottavien työpaikkojen monipuolisuutta ja edistämään naisten edustusta kaikissa konsernin ammateissa. Naisten pääsyä teknisiin tehtäviin ja suorittavaan työhön tullaan kannustamaan erityisesti ja samalla tullaan parantamaan naisvaltaisten alojen ammattien arvostusta ja vetovoimaa sekä miehille että naisille. Konsernissa katsotaan myös, että oppisopimuskoulutuksella voidaan edistää sukupuolten tasapuolista edustusta työpaikalla. Siksi SUEZ ENVIRONNEMENT sitoutuu kehittämään erilaisia toimia ja yhteistyöhankkeita sopivien oppilaitosten kanssa konsernin ammattien arvostuksen parantamiseksi. Konserni ja siihen kuuluvat yksiköt sitoutuvat siihen, että konsernissa työskentelevät naiset saavat aktiivisen roolin nuorisolle suunnatuissa ammattialojemme esittelytapahtumissa. Tässä mielessä tuutoritoiminta on avainasemassa sekä toimialamme ammattien arvostuksen parantamiseksi että eri sukupolvien yhteistyön edistämiseksi. Osaamisen, tieto-taidon ja yhtiön "muistin" säilyttäminen konsernissa edellyttää kykyä siirtää ne sukupolvelta toiselle. Tähän liittyville toimille voidaan antaa enemmän arvoa liiketoimintayksikköjen käynnissä olevien tuutoriohjelmien piirissä. Edellä mainittujen sitoumusten lisäksi konserni sitoutuu seuraaviin periaatteisiin rekrytointiprosessin suhteen : Työpaikkailmoitusten sanamuotoon kiinnitetään erityinen huomio (järjestelmällinen maininta molemmista sukupuolista: ranskaksi H/F). Työpaikkailmoituksissa ei saa käyttää kaavamaisia kuvauksia ammateista tai niihin liittyvistä oletetuista erityispiirteistä (jatkuva käytettävissä oleminen, liikkuvuus). Ulkopuolisille rekrytointitoimistoille annettavissa ohjeissa otetaan huomioon konsernin vaatimukset monimuotoisuudesta ja ammatillisesta tasa-arvosta. Esimerkkinä tästä on vaatimus esitellä rekrytoivalle tytäryhtiölle järjestelmällisesti useampia työpaikan pätevyysvaatimuksia vastaavia naishakijoita valikoitujen hakijoiden joukossa aina kun se on mahdollista. Konserni sitoutuu suorittamaan rekrytointiprosessien tarkistuksen mahdollisten syrjivien tekijöiden löytämiseksi ja poistamiseksi. Tässä yhteydessä SUEZ ENVIRONNEMENT muistuttaa, että rekrytointikriteerien täytyy perustua tutkintoihin, asiantuntemukseen, pätevyyteen ja kokemukseen. Näinollen ketään ei voi hylätä rekrytointiprosessissa sukupuolen, ulkonäön, alkuperän, sukunimen, asuin- tai synnyinpaikan, iän, vamman, poliittisen kannan, uskonnon, seksuaalisen suuntautumisen, ammattijärjestöön kuulumisen tai ammattijärjestötoiminnan takia. Tässä tarkoituksessa sekä naisten paremman pääsyn aikaansaamiseksi ammattialoillemme, konsernin eri kokonaisuuksien henkilöstöosastot pyrkivät tarjoamaan koulutusta monimuotoisuuden tiedostamisesta rekrytointeja suorittaville päälliköille. Naispuolisen hakijan työhönottoa ei voi evätä (todellisen, oletetun tai tulevan) raskauden takia. Kaikenlainen tiedon etsintä hakijan raskaudesta on kielletty konsernissa. Tässä yhteydessä muistutetaan, että EU-lainsäädännön periaatteiden mukaan tasa-arvon periaate ei estä pitämästä voimassa tai toteuttamasta toimenpiteitä, jotka tarjoavat erityisetuja aliedustettuna olevalla sukupuolelle työllisyyden, työn ja palkan suhteen (Euroopan unionin perusoikeuskirjan 23 artikla). Konsernin tavoite : Nostaa naisten osuus vähintään 25 prosenttiin vuosittaisista rekrytoinneista pysyvään työsuhteeseen mennessä noudattaen edellä mainittua EU:n periaatetta. Ne toimintakokonaisuudet, joissa 5 Konsernin henkilöstöraportti 4

5 on jo päästy edellä mainittuun tavoitteeseen, pyrkivät nostamaan naisten osuutta viidellä prosentilla mennessä. ARTIKLA 5 - Toimet naisten ja miesten välisen tasa-arvon toteutumiseksi urakehityksessä Konserni sitoutuu tukemaan paremmin naisten urakehitystä heidän koko uransa ajan kannustaakseen heidän etenemistään yhtiöiden kaikille vastuutasoille ja päästäkseen tavoitteeseen naisten ja miesten tasa-arvosta. Konserni sitoutuu : edistämään vapaaehtoista sisäistä liikkuvuutta sukupuolten edustuksen tasapainottamiseksi eri tehtävissä ja helpottamaan ammatin ja työtehtävien vaihtoa huolehtimaan naistyöntekijöiden ammatillisesta seurannasta äitiysloman aikana ja sen jälkeen (sekä miesten että naisten seurannasta adoptioloman tapauksessa). Ennen työntekijän lähtöä äitiys/adoptiolomalle esimies tapaa työntekijän tämän lähtöä ja väliaikaista sijaisuutta koskevien asioiden valmistelemiseksi. Työntekijän palatessa työpaikalle kyseisen loman jälkeen esimies järjestää uuden tapaamisen, jossa hän kertoo työntekijälle tärkeimmistä tapahtumista tämän poissaolon aikana ja jossa keskustellaan työntekijän työhönpaluusta. Poissaolon pituudesta riippuen työntekijälle voidaan laatia tarvittaessa ammatillinen osaamiskartoitus. Työntekijän työllistettävyyden ylläpitämiseksi hänelle tullaan tarjoamaan äitiysloman ja vanhempainloman aikana järjestettyjä hänen tehtäviinsä tarvittavia koulutuksia. Nämä periaatteet koskevat myös vanheimpainlomaa ryhtymään tarpeellisiin toimiin naistyöntekijöiden työlosuhteiden väliaikaiseksi sopeuttamiseksi raskauden aikana ja imetysaikana (varsinkin jos he altistuvat työssään vaarallisille aineille) ja/tai työajan sopeuttamiseksi silloin, kun se sisältää riskejä heidän turvallisuudelleen tai terveydelleen. Äitiys-, isyys- tai adoptioloman jälkeen työntekijällä on oikeus saada takaisin entinen työpaikkansa tai sitä vastaava työpaikka sellaisine työehtoineen, jotka eivät ole hänelle entisiä ehtoja epäedullisempia. Lisäksi hänellä on oikeus päästä osalliseksi kaikista hänen poissaoloaikanaan tapahtuneista työehtojen parannuksista, joihin hän olisi ollut oikeutettu em. loman aikana huolehtimaan siitä, että naisten ja miesten tasa-arvo otetaan huomioon työolosuhteiden ja työpaikkojen parantamistoimien yhteydessä (esimerkiksi henkilökohtaiset suojavälineet, vaatteet jne.). Toimitilojen tulee sopia sekä miehille että naisille. Tämä tullaan ottamaan huomioon etukäteen tuotantolaitosten suunnitteluvaiheessa, jossa määritellään toimeksiantajan kanssa tilat ja varusteet molempia sukupuolia edustaville työntekijöille oli heitä paikalla sillä hetkellä tai ei. Sukupuolikysymys tulee ottaa huomioon työterveys-, työturvallisuus- ja riskianalyyseissä, joissa tulee analysoida ja arvioida työolosuhteiden erityistä vaikutusta naispuolisiin työntekijöihin. SUEZ ENVIRONNEMENT kannustaa naisten etenemistä johtotehtäviin, päättävät elimet kuten hallitus mukaanlukien, ja yleisesti ottaen kaikkiin esimiestehtäviin. Konsernin tavoite : Nostaa naisten osuus vähintään 25 prosenttiin kaikista eri tason johtotehtävissä toimivista pysyvistä palkansaajista (korkein johto mukaanlukien) mennessä noudattaen artiklassa 4 mainittua EU:n periaatetta. ARTIKLA 6 - Yhtäläinen pääsy ammatilliseen koulutukseen Konsernissa pyritään parantamaan päälliköiden tietoisuutta heidän alaistensa osaamisen kehittämisen ja urakehityksen tarpeista. Konserni sitoutuu kuitenkin kiinnittämään huomionsa ensisijaisesti naisten 6 Konsernin henkilöstöraportti 7 Konsernin henkilöstöraportti 5

6 ammatillisen koulutuksen tarpeisiin ja varsinkin naisten pääsyyn tutkintoihin ja esimiesasemaan johtaviin koulutuksiin, jotka edistävät heidän urakehitystään. Jokaisen tytäryhtiön tulee taata työntekijöilleen yhtäläinen pääsy ammatilliseen koulutukseen. Koulutusta mittaavat indikaattorit lisätään liiketoimintayksikköjen vuosittaiseen seurantaan. ARTIKLA 7 - Naisverkostojen ja mentoroinnin kannustaminen Konserni kehittää naisverkostoja ja ottaa käyttöön asteittain erityisen mentorointijärjestelmän 8 helpottaakseen naisten etenemistä korkeimpiin johtotehtäviin ja rikkoakseen ns. lasinkaton. Johtotehtävissä olevia naisia kannustetaan jakamaan kokemustaan sekä yhtiön sisällä että eri oppilaitosten ja yliopistojen opiskelijoille. ARTIKLA 8 - Henkilöstön edustus Konsernin johto tunnustaa, että henkilöstön edustuselimet edistävät sosiaalista vuoropuhelua konsernin sisällä. Tämän johdosta SUEZ ENVIRONNEMENT haluaa tämän sopimuksen piirissä sitoutua siihen, että edustustehtävän hoito, mikä kertoo työntekijän henkilökohtaisesta sitoutumisesta, ei ole esteenä hänen ammatilliselle urakehitykselleen. Allekirjoittaneet ammattijärjestöt pyrkivät lisäämään monimuotoisuutta ja naisten osuutta konsernin henkilöstönedustuselimissä. ARTIKLA 9 - Sama palkka samasta suorituksesta ja pätevyydestä Naisten ja miesten samapalkkaisuus, joka kattaa peruspalkan, tulospalkkiot ja muut edut, on keskeinen tasaarvotekijä yhteiskunnassa ja se vaikuttaa eläkkeeseen sekä työ- ja yksityiselämän yhteensovittamiseen. Koko henkilöstön kattava läpinäkyvä palkkausjärjestelmä antaa positiivisen kuvan yrityksen arvoista ja työtavoista. Oikeudenmukainen ja syrjimätön järjestelmä kertoo hyvästä johtamistavasta ja edesauttaa tehokkaasti kaupallisten tavoitteiden saavuttamista, sillä se kannustaa kaikkia työntekijöitä mahdollisimman suureen tuottavuuteen. Konsernissa tullaan tehostamaan etiikkasääntöjen levittämistä (ja etiikkaneuvonantajien verkon laajentamista), jotta ne saataisiin kaikkien tietoon. Mahdollisesti löydettävät suoraan tai epäsuorasti syrjivät palkkausmenettelyt tulee tunnistaa ja poistaa. Tätä varten henkilöstön edustuselinten täytyy saada tiedot niiden edustamassa kokonaisuudessa käytetystä ansiotulorakenteesta. Konsernin piiriin kuuluvat yhtiöt sitoutuvat seuraaviin toimiin käytettävissä olevien tietojen pohjalta : 9.1 Mahdollisten erojen asteittainen hallinta Konsernissa tähdätään naisten ja miesten samapalkkaisuuteen ja sen säilyttämiseen pysyvästi. Artiklassa 2 mainitut toimintakokonaisuudet sitoutuvat ryhtymään kaikkiin toimiin todettujen palkkaerojen tasoittamiseksi, kun henkilöt tekevät samaa työtä tai saman vastuutason työtä samalla pätevyydellä ja samalla vastuulla. Tämä sitoumus kuuluu artiklassa 3.1 määriteltyyn toimintasuunnitelmaan. Uusissa rekrytoinneissa täytyy noudattaa täydellistä samapalkkaisuutta miesten ja naisten välillä, kun heidän pätevyytensä on sama ja heidän tehtävänsä ovat samantasoisia tai ne sisältävät saman vastuun. Jos konsernin piirissä todetaan voimassa olevia lakeja rikkova yksittäinen palkkausta koskeva syrjintätapaus, se täytyy korjata enintään 3 kuukauden sisällä takautuvin korvauksin. 8 Mentorointitoiminnassa on kaksi osapuolta: mentori (ohjaaja) joka on luotettava, rikkaan ja monipuolisen kokemuksen omaava mies tai nainen, ja oppilas. Mentori ohjaa, auttaa ja motivoi oppilastaan siirtäen tälle aktiivisesti ja ennakoivasti omaa yrittäjäkokemustaan ja sosiaalista osaamistaan. 6

7 9.2 Äitiyslomien neutralisointi henkilökohtaisten palkankorostusten ja lisäpalkkioiden suhteen SUEZ ENVIRONNEMENT sitoutuu valvomaan sitä, että äitiyslomilla ei ole mitään negatiivisia seurauksia asianomaisten naisten palkka- ja urakehitykselle. Tässä mielessä henkilöstöhallintojohdon tehtävänä on valvoa sitä, ettei äitiyslomilla ole negatiivisia vaikutuksia henkilökohtaisiin palkankorotuksiin ja ansiotulon muuttuvien osien määrittelyyn. Konsernitasolla seurataan erityisen tarkasti vanhempainlomien vaikutusta asianomaisten työntekijöiden ansiokehitykseen verrattuna heidän henkilöstöryhmiensä keskiansioiden kehitykseen. 9.3 Osa-aikaisen henkilöstön hallinta Konsernin johto tähdentää, että osa-aikatyöhön siirtymistä toivovaa työntekijää kohtaan ei saa harjoittaa minkäänlaista syrjintää, eikä varsinkaan hänen uuteen työaikaansa liittyvää syrjintää. Osa-aikaisten työntekijöiden ansioihin kiinnitetään erityistä huomiota, koska enemmistö heistä on naisia. Tarkoituksena on varmistaa, että osa-aikaisten työntekijöiden ansiokehitys vastaa kokopäiväisten työntekijöiden ansiokehitystä. Lisäksi konsernin johto tähdentää, että työn määrän täytyy olla suhteessa työsopimuksessa määriteltyyn työaikaan ja että työtaakkaa täytyy tutkia työntekijän siirtyessä osa-aikatyöhön. Kokopäiväistä työpaikkaa hakevien osa-aikaisten työntekijöiden hakemukset otetaan huolelliseen käsittelyyn. ARTIKLA 10 - Työelämän ja yksityiselämän parempi tasapaino Työelämän ja yksityiselämän yhteensovittaminen ei koske ainoastaan naisia. Miespuoliset työntekijät, jotka haluavat ottaa suuremman roolin perhe-elämässään, voivat kokea työpaikallaan, että yrityksen johto tai heidän kolleegansa vastustavat tällaista toivomusta. Konserni pyrkii parantamaan työntekijöiden mahdollisuuksia sovittaa yhteen työelämä ja yksityiselämä hyvin monenlaiset elämäntilanteet huomioonottaen. Tähän tavoitteeseen pyritään ensisijaisesti pohtimalla työn erilaisia organisointitapoja ja innovatiivista politiikkaa elämänlaadun parantamiseksi työpaikalla. Tällä alalla käyttöönotettavien toimien täytyy vastata työntekijöiden tarpeita, jotka muuttuvat elämän aikana. Lisäksi on pidettävä mielessä, että pitkät ja/tai epäsäännölliset työajat haittaavat työelämän ja yksityiselämän yhteensovittamista. Työolosuhteet täytyy järjestää siten, että työntekijät onnistuvat suoriutumaan velvollisuuksistaan perhe-elämässä vanhempiensa tai lastensa suhteen, kansalaisvelvollisuuksiensa suhteen jne. Jotta kaikille työntekijöille voitaisiin taata yhtäläinen oikeus työelämän ja yksityiselämän tasapainoon, miesten käyttämää oikeutta vanhempainlomaan 9 ja/tai isyyslomaan täytyy pitää normaalina ja toivottavana asiana yrityksen kaikilla tasoilla. Konsernin tytäryhtiöiden täytyy valvoa yhdessä työmarkkinaosapuolten kanssa, ettei minkään sopimuksen sisällössä tueta ajatusta siitä, että vain naiset huolehtisivat perheestä. Kulttuurillisesti on tärkeää kehittää ajattelutapoja siihen suuntaan, että vanhemmuus koskee samalla tavalla miehiä kuin naisiakin. Artiklassa 3.1 määritellyn seurannan yhteydessä tullaan tarkastelemaan näiden periaatteiden noudattamista sekä vanhemmuutta tukevien toimien ja aloitteiden kehittämistä. ARTIKLA 11 - Seksuaalisen häirinnän ennaltaehkäisy Konsernin johto muistuttaa, että työntekijän ihmisarvoa loukkaava seksuaaliluonteinen alentava tai nöyryyttävä käytös tai puhe, joka asettaa työntekijän kiusalliseen, loukkaavaan, vihamieliseen, uhkaavaan, tai väkivaltaiseen tilanteeseen, on kielletty. 9 Neuvoston 08/03/2010 vanhempainlomasta antaman EU-direktiivin 2010/18/EU mukaisesti 7

8 Nämä periaatteet luetellaan konsernin eettisissä säännössä. Häirinnän torjuntaan koulutetun etiikkaneuvonantajien verkon täytyy ryhtyä toimiin esimiesten ja johtajien kanssa kaikenlaisen seksuaalisen häirinnän ehkäisemiseksi. Todetun häirinnän tapauksessa se takaa asianmukaisten toimien välittömän toimeenpanon häirinnän lopettamiseksi ja sen toistumisen estämiseksi.tämä ei luonnollisesti estä yhtiön muiden, kyseisen työntekijän valitsemien toimijoiden, kuten johdon, henkilöstöosaston tai ammattijärjestön puuttumista asiaan. Konsernin johto tulee rohkaisemaan kaikkia tiedotuskampanjoita tästä aiheesta. ARTIKLA 12 - Rakenneuudistukset Rakenneuudistusten tapauksessa, olivat ne sisäisiä tai toimintojen ulkoistamiseen johtavia, konserni sitoutuu kohtelemaan henkilöstöä tasapuolisesti. ARTIKLA 13 - Tavarantoimittajat ja aliurakoitsijat Konserni sitoutuu valvomaan sitä, että sen tavarantoimittajat ja aliurakoitsijat noudattavat naisten ja miesten tasa-arvoperiaatetta. ARTIKLA 14 Sopimuksen soveltaminen Tämän sopimuksen periaatteita täytyy soveltaa konserniin kuuluvissa kokonaisuuksissa. Sopimuksen sisältämät säännöt eivät kuitenkaan korvaa myönteisempiä kansallisia lakeja tai työehtosopimuksia, kun sellaisia on olemassa. Ammatillista tasa-arvoa mittaavia indikaattoreita seurataan liiketoimintayksikköjen paikallisissa henkilöstönedustuselimissä niiden organisaation mukaan (kts. Art. 3.01). ARTIKLA 15 Työllisyys- ja koulutustyöryhmän rooli Allekirjoittaneet ammattijärjestöt ja eurooppalaiset ammattiliittojen federaatiot valtuuttavat EYN:n seuraamaan tämän sopimuksen toimeenpanoa sen Työllisyys- ja koulutustyöryhmän kautta, joka tulee saamaan siihen tarvittavat tiedot ja työvälineet. Ensimmäisen sopimusvuoden aikana järjestetään kaksi seurantakokousta, joihin myös eurooppalaisten ammattiliittojen federaatioiden edustaja voi osallistua, ja seuraavina vuosina vähintään yksi kokous. Konsernin johto ja sopimuksen seurannasta vastuussa oleva työryhmä voivat sopia tarvittaessa ylimääräisen seurantakokouksen järjestämisestä. SUEZ ENVIRONNEMENTIN tasolla EYN:n Työllisyys- ja koulutustyöryhmä : valvoo tämän sopimuksen periaatteiden ja sitoumusten noudattamista sekä muiden konsernin tasolla solmittujen ammatillista tasa-arvoa käsittelevien sopimusten noudattamista seuraa ja ehdottaa uusia konsernin ammatillisen tasa-arvon politiikkaan kuuluvia indikaattoreita ja ehdottaa tarvittaessa korjaavia toimia. ARTIKLA 16 - Sopimuksen seuranta Työllisyys- ja koulutustyöryhmä on vastuussa tämän sopimuksen seurannasta artiklassa 14 määrätyllä tavalla. Se kokoontuu kerran vuodessa erityisesti seurantaa varten järjestettyyn kokoukseen, johon myös sopimuksen allekirjoittaneet eurooppalaiset ammattiliittojen federaatiot osallistuvat. Työryhmän tehtävänä on määritellä käytettävät indikaattorit ja sopimuksen seuranta- ja valvontatavat. 8

9 ARTIKLA 17 - Taantumanestolauseke Tämän sopimukset eri kohdat eivät voi missään tapauksessa vähentää eri maissa ja Euroopan unionin piirissä voimassaolevia lakisääteisiä velvoitteita ja/tai paikallisissa työehtosopimuksissa sovittuja velvoitteita naisten ja miesten välisen ammatillisen tasa-arvon alalla. ARTIKLA 18 - Sopimuksen tulkinta ja tarkistaminen Koska tämä sopimus käännetään useille kielille, vain ranskankielinen versio (allekirjoitettu versio) pätee sopimusosapuolten välillä. Vain sopimuksen tulkintaan liittyvät kysymykset kuuluvat erityisen neuvotteluryhmän ja eurooppalaisten ammattiliittojen federaatioiden käsiteltäväksi, jos Työllisyys- ja koulutustyöryhmän ammatillista tasa-arvoa käsittelevässä kokouksessa ei päästä yhteisymmärrykseen sopimuksen tulkinnasta. Jos työryhmässä ei päästä yhteisymmärrykseen sopimuksen tulkinnasta, sopimusosapuolet kutsuvat koolle niitä edustavan epävirallisen komitean ratkaisemaan riita-asiat. Ranskan työnlain artiklan L määräysten mukaisesti sopimusta voidaan tarkistaa konsernin johdon pyynnöstä tai yhden tai useamman sen allekirjoittaneen ammattijärjestön pyynnöstä, tai siihen myöhemmin liittyneen ammattijärjestön pyynnöstä, artiklassa L ja sitä seuraavissa artikloissa määrätyin tavoin. Sopimusosapuolet voivat irtisanoa sopimuksen millä hetkellä hyvänsä Ranskan työnlain artikloissa L , L ja niitä seuraavissa artikloissa määrätyin tavoin. Irtisanomistapauksessa sopimus raukeaa kolmen kuukauden kuluttua irtisanomisilmoituksesta, jonka sopimuksen irtisanoja joutuu lähettämään muille sopimusosapuolille. Sopimusta voidaan tarkistaa Ranskan työnlain voimassaolevien määräysten mukaisesti. ARTIKLA 19 - Sopimuksen voimaanastuminen ja voimassaoloaika Sopimus astuu voimaan seuraavana päivänä sen rekisteröinnistä Nanterre'in DIRECCTE-työvirastoon ja Nanterre'in työtuomioistuimen kansliaan. Sopimus solmitaan alkuperäiseksi määräajaksi, joka päättyy Sopimusosapuolet tulevat kokoontumaan vuoden 2018 ensimmäisellä vuosipuoliskolla tehdäkseen sopimuksesta kokonaisvaltaisen katsauksen ja tarkastaakseen tavoitteiden saavuttamisen yleisellä tasolla. Tämän arvioinnin jälkeen sopimusta voidaan jatkaa tai sitä voidaan tarkistaa allekirjoittajien välisellä sopimuksella. ARTIKLA 20 - Sopimuksen rekisteröinti ja muut mahdolliset muodollisuudet Ranskan työlain mukaisesti sopimus rekisteröidään Nanterre'in DIRECCTE-työvirastoon ja Nanterre'in työtuomioistuimen kansliaan. Pariisissa, 31. maaliskuuta 2015 SUEZ ENVIRONNEMENT -konsernin ja sopimuksen artiklassa 2 määritellyt ehdot täyttävien tytäryhtiöiden puolesta : 9

10 Jean-Louis CHAUSSADE toimitusjohtaja Denys NEYMON henkilöstöjohtaja Eurooppalaisten ammattiliittojen federaatioiden puolesta : EPSU INDUSTRIALL Jan Willem GOUDRIAAN Isabelle BARTHES Ranskan edustajat : C.F.D.T. C.F.E.-C.G.C. C.F.E.-C.G.C. C.G.T. C.G.T. C.F.T.C. F.O. 10

11 Saksan edustaja : Belgian edustaja : Hans-Jürgen DEBUS Walter DE BRUYN Espanjan edustaja : Josep RODES Suomen edustaja : Italian edustaja : Jyrki TYRY Antonio ZAGARI Luxemburgin edustaja : Alankomaiden edustaja : 11

12 Puolan edustaja : Tsekin tasavallan edustaja : Artur PIETRZAK Pavel RŮŽIČKA Ison-Britannian edustaja : Ruotsin edustaja : Clive STEPHENS Knut OTTER 12

13 LIITE 1 AMMATILLISEN TASA-ARVON INDIKAATTORIT YRITYSTASOLLA KÄYTETTÄVÄT INDIKAATTORIT (yli 150 työntekijää) Tietojen erittely sukupuolen mukaan : 1. Miesten lukumäärä naisten lukumäärään verrattuna 2. Suhdeluvut (%) 3. Henkilöstökategoriat (kenttätyöntekijät, toimihenkilöt, johtotehtävissä olevat) 4. Yhteensä 1. Yleiset työolosuhteet a/ Henkilöstömäärät - Pysyvät ja määräaikaiset työsopimukset - Ikäjakauma b/ Työaika ja työn organisaatio - Kokopäivätyö ja osa-aikatyö - Päivystys, yötyö, epätyypilliset työajat viikonloput mukaanlukien, jaksottainen työ c/ Äitiys-, isyys- ja vanhempainlomat - Äitiyslomien lukumäärä - Vanhempainlomaa ottavien miesten ja naisten lukumäärä, isyyslomien lukumäärä d/ Rekrytointi e/ Yrityksen palveluksesta poistuneet työntekijät - Poistuneet työntekijät poistumissyyn mukaan erityltynä (henkilöstöraportti) f/ Ylennykset - Henkilöstökategoriaa vaihtaneiden palkansaajien lukumäärä 2. Ansiotulot a. Vuosittaiset bruttopalkat henkilöstöryhmittäin (määritellään paikallisesti), kiinteä ansiot ja vaihtelevat ansiot 3. Koulutus a. Koulutustuntien lukumäärä 4. Muut työolosuhteet a. Sairauspoissaolot (tunneissa) 13

EUROOPPALAINEN PERUSKIRJA NAISTEN JA MIESTEN VÄLISESTÄ TASA-ARVOSTA PAIKALLISHALLINNOSSA

EUROOPPALAINEN PERUSKIRJA NAISTEN JA MIESTEN VÄLISESTÄ TASA-ARVOSTA PAIKALLISHALLINNOSSA 1 EUROOPPALAINEN PERUSKIRJA NAISTEN JA MIESTEN VÄLISESTÄ TASA-ARVOSTA PAIKALLISHALLINNOSSA Peruskirja, jolla Euroopan kunnat ja maakunnat sitoutuvat käyttämään valtaansa ja yhteistyökumppanuuksiaan asukkaidensa

Lisätiedot

Luottamushenkilön tasa-arvo opas

Luottamushenkilön tasa-arvo opas Luottamushenkilön tasa-arvo opas Marja Erkkilä Marja Erkkilä ISBN 951-714-239-0 Ulkoasun suunnittelu ja taitto: Tero Valtonen & Tommi Luhtanen, Vihreä Peto Oy Paino: Kalevaprint 2005 SAK Esipuhe 1 Luottamushenkilön

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA Lopen kunta TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 2016 TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA 2014 2016 Käsittely: Yhteistyötoimikunta 19.5.2014 ( 14) Henkilöstöasiaintoimikunta 23.6.2014 ( 4) Lopen kunta

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu. Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua

Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu. Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua Y H T E I N E N T E K I J Ä Tasa-arvon kehittäminen teknologiateollisuudessa -hankeen (2005 2007) tavoitteena on ollut

Lisätiedot

ILO KANSAINVÄLINEN TYÖTOIMISTO GENEVE KOLMIKANTAINEN PERIAATEJULISTUS JOKA KOSKEE MONIKANSALLISIA YRITYKSIÄ JA SOSIAALIPOLITIIKKAA

ILO KANSAINVÄLINEN TYÖTOIMISTO GENEVE KOLMIKANTAINEN PERIAATEJULISTUS JOKA KOSKEE MONIKANSALLISIA YRITYKSIÄ JA SOSIAALIPOLITIIKKAA ILO KANSAINVÄLINEN TYÖTOIMISTO GENEVE KOLMIKANTAINEN PERIAATEJULISTUS JOKA KOSKEE MONIKANSALLISIA YRITYKSIÄ JA SOSIAALIPOLITIIKKAA KOLMIKANTAINEN PERIAATEJULISTUS, JOKA KOSKEE MONIKANSALLISIA YRITYKSIÄ

Lisätiedot

Menestystä monimuotoisuudesta elinvoimaa erilaisuudesta. Hyviä käytäntöjä monimuotoisuuden johtamiseen

Menestystä monimuotoisuudesta elinvoimaa erilaisuudesta. Hyviä käytäntöjä monimuotoisuuden johtamiseen Menestystä monimuotoisuudesta elinvoimaa erilaisuudesta Hyviä käytäntöjä monimuotoisuuden johtamiseen Sisällys 2 Tämä julkaisu on tuotettu osana YES Yhdenvertaisuus Etusijalle -hanketta, joka on saanut

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN JA NIIDEN JÄSENVALTIOIDEN SEKÄ TADŽIKISTANIN TASAVALLAN KUMPPANUUS- JA YHTEISTYÖSOPIMUS KUMPPANUUDEN PERUSTAMISESTA

EUROOPAN YHTEISÖJEN JA NIIDEN JÄSENVALTIOIDEN SEKÄ TADŽIKISTANIN TASAVALLAN KUMPPANUUS- JA YHTEISTYÖSOPIMUS KUMPPANUUDEN PERUSTAMISESTA EUROOPAN YHTEISÖJEN JA NIIDEN JÄSENVALTIOIDEN SEKÄ TADŽIKISTANIN TASAVALLAN KUMPPANUUS- JA YHTEISTYÖSOPIMUS KUMPPANUUDEN PERUSTAMISESTA CE/TJ/fi 1 CE/TJ/fi 2 BELGIAN KUNINGASKUNTA, TŠEKIN TASAVALTA, TANSKAN

Lisätiedot

DIREKTIIVIT. 18.3.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 68/13

DIREKTIIVIT. 18.3.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 68/13 18.3.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 68/13 DIREKTIIVIT NEUVOSTON DIREKTIIVI 2010/18/EU, annettu 8 päivänä maaliskuuta 2010, BUSINESSEUROPEN, UEAPME:n, CEEP:n ja EAY:n tekemän vanhempainvapaata

Lisätiedot

Sosiaalinen ostaminen: Opas sosiaalisten näkökohtien huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa

Sosiaalinen ostaminen: Opas sosiaalisten näkökohtien huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa Sosiaalinen ostaminen: Opas sosiaalisten näkökohtien huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa Tämä julkaisu on työllisyyttä ja sosiaalista yhteisvastuuta koskevan Euroopan unionin ohjelman (2007 2013)

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN JA NIIDEN JÄSENVALTIOIDEN SEKÄ TADŽIKISTANIN TASAVALLAN KUMPPANUUS- JA YHTEISTYÖSOPIMUS KUMPPANUUDEN PERUSTAMISESTA

EUROOPAN YHTEISÖJEN JA NIIDEN JÄSENVALTIOIDEN SEKÄ TADŽIKISTANIN TASAVALLAN KUMPPANUUS- JA YHTEISTYÖSOPIMUS KUMPPANUUDEN PERUSTAMISESTA 1300 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Abkommenstext finnisch (Normativer Teil) 1 von 131 EUROOPAN YHTEISÖJEN JA NIIDEN JÄSENVALTIOIDEN SEKÄ TADŽIKISTANIN TASAVALLAN KUMPPANUUS- JA YHTEISTYÖSOPIMUS

Lisätiedot

Naiset ja miehet valtiolla

Naiset ja miehet valtiolla Naiset ja miehet valtiolla Elokuu 2010 Sisällys 1. Johdanto 1 2. Lähtökohdat tasa-arvon tarkastelemiseksi 2 2.1 Lait ja suositukset 2 2.2 Hallituksen tasa-arvo-ohjelma 2008 2011 2 2.3 Viranomaisen velvollisuus

Lisätiedot

POHJOISMAIDEN NAISLIIKKEEN PÄÄTÖSASIAKIRJA POHJOISMAINEN FOORUMI MALMÖSTÄ 2014 NEW ACTION ON WOMEN S RIGHTS FEMINISTISET SOPIMUKSET JA VAATIMUKSET

POHJOISMAIDEN NAISLIIKKEEN PÄÄTÖSASIAKIRJA POHJOISMAINEN FOORUMI MALMÖSTÄ 2014 NEW ACTION ON WOMEN S RIGHTS FEMINISTISET SOPIMUKSET JA VAATIMUKSET POHJOISMAIDEN NAISLIIKKEEN PÄÄTÖSASIAKIRJA POHJOISMAINEN FOORUMI MALMÖSTÄ 2014 NEW ACTION ON WOMEN S RIGHTS FEMINISTISET SOPIMUKSET JA VAATIMUKSET 1 JOHDANTO YK järjesti neljännen naisten maailmankonferenssin

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 1999 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä heinäkuuta 1999 N:o 74 79 SISÄLLYS N:o Sivu 74 Asetus Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2013 Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2013 Sisällysluettelo Mallin keskeinen

Lisätiedot

Ansioiden mukaan. Palkkaa työstä vai tittelistä?

Ansioiden mukaan. Palkkaa työstä vai tittelistä? Ansioiden mukaan Palkkaa työstä vai tittelistä? Onko palkkasi oikeudenmukainen? Enemmistö suomalaisista kokee palkkansa olevan pienempi kuin omassa ammatissa tulisi olla verrattuna muihin ammatteihin.

Lisätiedot

Suomen työlainsäädäntö ja työelämän suhteet

Suomen työlainsäädäntö ja työelämän suhteet Suomen työlainsäädäntö ja työelämän suhteet Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Työlainsäädäntö... 5 Yleistä... 5 Työsopimuslaki (55/2001)... 6 Palkkaturva... 11 Työehtosopimuslaki (436/1946)... 11 Laki lähetetyistä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO VIHREÄ KIRJA. yritysten sosiaalisen vastuun eurooppalaisten puitteiden edistämisestä. (komission esittämä)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO VIHREÄ KIRJA. yritysten sosiaalisen vastuun eurooppalaisten puitteiden edistämisestä. (komission esittämä) EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, 18.7.2001 KOM(2001) 366 lopullinen VIHREÄ KIRJA yritysten sosiaalisen vastuun eurooppalaisten puitteiden edistämisestä. (komission esittämä) SISÄLLYSLUETTELO VIHREÄ

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

Monimuotoisuuden johtamisen koulutusopas

Monimuotoisuuden johtamisen koulutusopas Monimuotoisuuden johtamisen koulutusopas Laatijat: Marion Keil, Badrudin Amershi, Stephen Holmes, Hans Jablonski, Erika Lüthi, Kazuma Matoba, Angelika Plett ja Kailash von Unruh (International Society

Lisätiedot

Yhteistoimintalaki. Neuvotteluja yhteistoiminnan hengessä

Yhteistoimintalaki. Neuvotteluja yhteistoiminnan hengessä Yhteistoimintalaki Neuvotteluja yhteistoiminnan hengessä Sisällys Johdanto... 3 1 Luku: Yleiset säännökset... 4 2 Luku: Yhteistoiminnan osapuolet... 7 3 Luku: Henkilöstöryhmien edustajille annettavat tiedot...

Lisätiedot

Lissabonin sopimus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen muuttamisesta

Lissabonin sopimus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen muuttamisesta 417 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 16 finnische Sprachfassung d. Vertrags (Normativer Teil) 1 von 252 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, (OR. fr) CIG 14/07 Asia: Lissabonin sopimus Euroopan unionista

Lisätiedot

Työpaikkojen ja työyhteisöjen tasa-arvo- & monimuotoissuunnittelu ja -konsultointi

Työpaikkojen ja työyhteisöjen tasa-arvo- & monimuotoissuunnittelu ja -konsultointi Koulutuksen ja kulttuurin PO Elinikaisen oppimisen toimintaohjelma Koulutusohjelma Työpaikkojen ja työyhteisöjen tasa-arvo- & monimuotoissuunnittelu ja -konsultointi Laadittu yhteistyössä eurooppalaisten

Lisätiedot

Yrittäjyyttä edistävien ajattelutapojen ja taitojen kehittäminen EU:ssa. Opassarja

Yrittäjyyttä edistävien ajattelutapojen ja taitojen kehittäminen EU:ssa. Opassarja Opassarja Miten pk-yrityksiä koskevaa politiikkaa voidaan tukea rakennerahastoista? Yrittäjyyttä edistävien ajattelutapojen ja taitojen kehittäminen EU:ssa Yritys- ja teollisuustoiminta 1 3 Opassarja Miten

Lisätiedot

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille sekä talous- ja sosiaalikomitealle

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille sekä talous- ja sosiaalikomitealle Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille sekä talous- ja sosiaalikomitealle Innovaatioiden edistäminen patenttien avulla * * * Yhteisön patenttia ja Euroopan patenttijärjestelmää koskevan

Lisätiedot

Madridissa vuonna 2002 hyväksytty ikääntymistä koskeva kansainvälinen toimintaohjelma. Sosiaali- ja terveysministeriö

Madridissa vuonna 2002 hyväksytty ikääntymistä koskeva kansainvälinen toimintaohjelma. Sosiaali- ja terveysministeriö Madridissa vuonna 2002 hyväksytty ikääntymistä koskeva kansainvälinen toimintaohjelma Sosiaali- ja terveysministeriö 1 Poliittinen julistus 1 artikla Me YK:n toiseen ikääntymistä koskevaan maailmankonferenssiin

Lisätiedot

RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS

RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS Köyhyyttä kokevien ihmisten osallisuus yhteiskunnassa Tie osallisuuteen on kaksisuuntainen EU:n kolmas köyhyyttä kokevien ihmisten kokous Palais d Egmont,

Lisätiedot

Moninaisuus työelämässä Opas pk-yrityksille

Moninaisuus työelämässä Opas pk-yrityksille KE-78-09-735-FI-C Moninaisuus työelämässä Opas pk-yrityksille Euroopan unionin aloite Sisällysluettelo Pk-työnantajat ja moninaisuus 1 Mitä muut pk-työnantajat ajattelevat moninaisuudesta ja tekevät sen

Lisätiedot

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1612/68, annettu 15 päivänä lokakuuta 1968, työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta yhteisön alueella

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1612/68, annettu 15 päivänä lokakuuta 1968, työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta yhteisön alueella Neuvoston asetus (ETY) N:o 1612/68, annettu 15 päivänä lokakuuta 1968, työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta yhteisön alueella Virallinen lehti nro L 257, 19/10/1968 s. 0002-0012 Suomenk. erityispainos

Lisätiedot

[KIRJOITA ASIAKIRJAN OTSIKKO] YHDESSÄ TEHDEN. henki. hen. valtuustokaudelle 2013 2016 LAUKAAN KUNTA. valtuustokaudelle 2013-2016

[KIRJOITA ASIAKIRJAN OTSIKKO] YHDESSÄ TEHDEN. henki. hen. valtuustokaudelle 2013 2016 LAUKAAN KUNTA. valtuustokaudelle 2013-2016 L [Kirjoita yrityksen nimi] LAUKAAN KUNTA [Kirjoita tekijän nimi] YHDESSÄ TEHDEN ja valtuustokaudelle 2013-2016 henki Henkilöstöstrategia hyväksytty kunnan yhteistyöryhmässä 16.04.2014 hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

YHDESSÄ TYÖKYKYÄ! - työkyvyn tukiohjelma. Työkyvyn tukiohjelma on hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa XX.XX.2012.

YHDESSÄ TYÖKYKYÄ! - työkyvyn tukiohjelma. Työkyvyn tukiohjelma on hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa XX.XX.2012. 1 YHDESSÄ TYÖKYKYÄ! - työkyvyn tukiohjelma Työkyvyn tukiohjelma on hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa XX.XX.2012. 2 Sisällys 1 Johdanto ja tavoitteet... 3 2 Toimintaperiaatteita ja määritelmiä...

Lisätiedot