KONSERNITASON SOPIMUS NAISTEN JA MIESTEN VÄLISESTÄ AMMATILLISESTA TASA-ARVOSTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KONSERNITASON SOPIMUS NAISTEN JA MIESTEN VÄLISESTÄ AMMATILLISESTA TASA-ARVOSTA"

Transkriptio

1 KONSERNITASON SOPIMUS NAISTEN JA MIESTEN VÄLISESTÄ AMMATILLISESTA TASA-ARVOSTA JOHDANTO SUEZ ENVIRONNEMENT -konserni ja sen eurooppalaiset työmarkkinaosapuolet haluavat kehittää sosiaalista vuoropuheluaan yhteiskunnallisen vastuun alalla ja edistää erityisesti ammatillista tasa-arvoa kaikkien työntekijöiden välillä. Yhteiskunnallisen vastuun toimintapolitiikka vastaa samalla sekä solidaarisuuden että hyvän henkilöstöhallinnon tarpeisiin. Yhtäläisten mahdollisuuksien, tasapuolisen kohtelun ja henkilöstön monimuotoisuuden edistäminen on ehdoton vaatimus SUEZ ENVIRONNEMENT konsernissa. Muistutamme aluksi, että : naisten ja miesten välinen tasa-arvo on sekä kansainvälisellä että Euroopan unionin tasolla tunnustettu perusoikeus naisten ja miesten välinen tasa-arvo on yksi viidestä Euroopan unionin perusarvosta, jotka sen tulee sisällyttää kaikkeen toimintaansa 1, perusoikeuskirja 2 korostaa tasa-arvoa ja kieltää kaiken sukupuoleen perustuvan syrjinnän. Tunnustamme, että : EU-lainsäädäntö ja kansalliset lainsäädännöt, jotka kieltävät sukupuoleen perustuvan syrjinnän ja kannustavat naisten ja miesten tasapuoliseen kohteluun työelämässä, johon kuuluu sama palkka samasta tai samanarvoisesta työstä, ja SUEZ ENVIRONNEMENT -konsernin ja ammattijärjestöjen sitoutuminen toteuttamaan naisten ja miesten tasa-arvoa kaikilla tasoilla ovat edesauttaneet naisten lukumäärän kasvua työmarkkinoilla, pääsyä parempaan koulutukseen ja naisten ja miesten välisen palkkaeron kaventumista. Toteamme kuitenkin valitettavasti, että : palkkaeroja on edelleen nähtävissä naisten ja miesten välillä monilla sektoreilla, työmarkkinoilla naiset ovat joskus yliedustettuina matalapalkka-aloilla ja aliedustettuina päätöksentekotasolla 3. Sopimusosapuolet sopivat näinollen, että on ryhdyttävä uusiin toimiin varsinkin samapalkkaisuuden toteuttamiseksi ja naisten pääsyn helpottamiseksi päätöksentekotason tehtäviin, kuten EU:n strategiassa naisten ja miesten tasa-arvosta todetaan. Naisten ja miesten ammatillisen tasa-arvon politiikka koostuu kahdesta pääasiallisesta toimintalinjasta : syrjinnän torjunta yhtäläisten mahdollisuuksien ja tasapuolisen kohtelun toteuttamiseksi monimuotoisuuden edistäminen konsernia rikastuttavana tekijänä. Ammatillinen tasa-arvo edistää konsernin taloudellista ja sosiaalista suorituskykyä, sen koheesiota ja edesauttaa lisäksi ajattelutapojen kehitystä koko yhteiskunnassa. 1 Sopimus Euroopan unionista: artiklat 2 ja 3, Sopimus Euroopan unionin toiminnasta: artikla 8 2 Artikla 23 3 Koko Euroopan unionin tasolla ero naisten ja miesten tuntipalkassa on 16 % (lähde Eurostat). 1

2 SUEZ ENVIRONNEMENT korostaa erityisesti yleisiä periaatteita yhtäläisten mahdollisuuksien tarjoamisesta kaikille ammattiuran alusta loppuun. Tässä mielessä SUEZ ENVIRONNEMENT sitoutuu toimimaan ja tekemään aloitteita monimuotoisuuden ja yhteiskunnallisen etenemisen hyväksi, koska ne tuovat yhtiötä lähemmäksi sen asiakaskuntaa. SUEZ ENVIRONNEMENT ja allekirjoittaneet ammattijärjestöt pyrkivät tällä sopimuksella ylittämään eurooppalaisen ja kansallisten lainsäädäntöjen vähimmäismääräykset. ARTIKLA 1 - Sopimuksen tarkoitus Naisten ja miesten välinen ammatillinen tasa-arvo : on yrityksille sekä haaste että sitoumus, joka liittyy juridisiin kysymyksiin, elämäntapoihin, työn organisaatioon ja ammatilliseen kehityspolitiikkaan (mm. pätevyyden arviointiin) on tärkeä aihe myös työmarkkinaosapuolille, mikä edellyttää sen ottamista sosiaalisen vuoropuhelun piiriin kattaa kaikki teemat, jotka kuuluvat syrjinnän torjuntaan varsinkin samapalkkaisuusaiheessa, ja tähtää siihen, että ns. lasikattoilmiön 4 häviämisellä naiset saisivat pelkästään ammatillisen pätevyyden perusteella samat urakehitysmahdollisuudet kuin miehet johtaa konsernin pohtimaan työn organisaatiota ja joustavuutta paremman tasapainon saavuttamiseksi työntekijöiden työelämän ja yksityiselämän välillä unohtamatta kuitenkaan konsernin muodostavien yhtiöiden suorituskyvyn kehitystä. Tämän sopimuksen tarkoituksena on määritellä ne edellytykset, joilla voidaan vähentää ja poistaa perusteettomia eroja siellä missä niitä todetaan ja joilla voidaan päästä : yhtäläisiin mahdollisuuksiin naisille ja miehille samapalkkaisuuteen naisten ja miesten välillä huomioiden kaikki ansiotulon osat samojen työehtojen puitteissa parempaan tasapainoon työelämän ja yksityiselämän välillä sekä naisille että miehille. SUEZ ENVIRONNEMENT konserni sitoutuu kehittämään ajattelutapoja ja käyttäytymistä tällä alalla. Konsernijohto rohkaisee kaikkia tytäryhtiöitä koostamaan henkilöstönsä siten, että se edustaa kaikkia yhteiskunnan osia monimuotoisuuden kehittämiseksi. Vaikka naisten osuus työelämässä kasvaa jatkuvasti, heidän edustuksensa on edelleen liian pieni kaikilla tasoilla konsernin tytäryhtiöissä. Sopimusosapuolet sopivat käyttävänsä samanaikaisesti kaikkia tässä sopimuksessa mainittuja toimitapoja ja välineitä torjuakseen ennakkoluuloja ja edistääkseen naisten ja miesten välistä ammatillista tasa-arvoa konsernin piirissä. SUEZ ENVIRONNEMENT konsernin eurooppalaiseen toimintapiiriin kuuluvien maiden monimuotoisuus on rikastuttuva tekijä, joka antaa hyvät edellytykset konsernin sitoumusten määrittelylle. Kulttuurillisten, sosiaalisten, taloudellisten ja lainsäädännöllisten erojen huomioon ottaminen vaatii päättäväistä ja käytännöllistä lähestymistapaa näiden sitoumusten toimeenpanossa. ARTIKLA 2 - Sopimuksen soveltamispiiri Tätä sopimusta sovelletaan konsernin eurooppalaisiin tytäryhtiöihin, jotka kuuluvat kokonaisuudessaan SUEZ ENVIRONNEMENT konsernin tilinpäätöksen konsolidointipiiriin tai joista konserni omistaa yli 50% määräävän vaikutusvallan kriteerejä noudattaen. 4 Kaikki ennakkoluuloista ja kaavamaisista ajattelutavoista johtuvat näkymättömät esteet ja organisaatioiden toimintatavat, jotka voivat jarruttaa naisten urakehitystä. 2

3 ARTIKLA 3 Toimintasuunnitelmat ja sitoumukset 3.1 Toimintasuunnitelmat Yli 150 työntekijää työllistävät konsernin tytäryhtiöt sitoutuvat tekemään yhteenvedon ammatillisen tasa-arvon toteutumiseksi suoritetuista toimista ja laatimaan aiheesta uuden toimintasuunnitelman, joka sisältää tämän sopimuksen teemat. Niiden yli 150 työntekijää työllistävien tytäryhtiöiden, joilla ei ole vielä toimintasuunnitelmaa tästä aiheesta, täytyy ottaa käyttöön tämän sopimuksen sisältämät säännöt 15 kuukauden kuluessa sopimuksen allekirjoittamisesta. Toimintasuunnitelmaa käsitellään asianomaisten yhtiöiden työmarkkinaosapuolten (ammattijärjestöjen edustajat ja/tai yritysneuvostot kunkin maan lainsäädännön mukaisesti) muodostamassa työryhmässä. Tämän työryhmän tehtävänä on analysoida eroja miesten ja naisten välillä selvien ja ymmärrettävien tietojen perusteella, jotka koskevat ansiotulorakennetta, koulutusta, urakehitystä jne. Tämän artiklan määräykset eivät kuitenkaan kyseenalaista kansallisen lainsäädännön tai työehtosopimusten suotuisampia sääntöjä, kun sellaisia on olemassa. 3.2 Sitoumukset ajattelutapojen ja käyttäytymisen kehittämiseksi Naisten ja miesten ammatillisen tasa-arvon periaatteen noudattaminen on yhtiön valtuulla. Tämän toimintapolitiikan onnistuminen edellyttää kuitenkin ajattelutapojen ja käyttäytymisen kehitystä kaikkien osapuolien piirissä (yhtiön johto, päälliköt, henkilöstöhallinto, henkilöstön edustajat ja työntekijät) sen suhteen, miten miesten ja naisten asema nähdään sekä työssä että yksityiselämässä. Säännöllinen ja rakentava sosiaalinen vuoropuhelu kaikilla tasoilla edesauttaa edellä mainittua kehitystä. Sen avulla voidaan taata tasaarvotavoitteiden täysimääräinen sisällyttäminen kaikkiin kollektiivisiin sopimuksiin sekä konsernin että sen tytäryhtiöiden tasolla. SUEZ ENVIRONNEMENT tulee tukemaan innovatiivisia aloitteita ja ohjelmia, jotka edesauttavat naisten ammatillista kehitystä ja integraatiota esimerkiksi oppisopimuskoulutuksen avulla kaikkiin operatiivisiin ja hallinnollisiin toimiin. 3.3 Viestintä / johdon toimet Konserni sitoutuu tiedottamaan tästä sopimuksesta : kaikille työntekijöilleen näiden tietoisuuden parantamiseksi ammatillisesta tasa-arvosta artiklassa 2 määriteltyyn sopimuksen soveltamispiiriin kuuluvien tytäryhtiöiden johtajille, jotta heidät saataisiin mukaan sopimuksen toimeenpanoon, ja kyseisten maiden henkilöstöhallintoverkostolle. Konserni sitoutuu jatkamaan ja kehittämään yhtäläisiä mahdollisuuksia koskevaa koulutusta, johon naisten ja miesten ammatillinen tasa-arvo kuuluu yhtenä osa-alueena artiklassa 2 määriteltyyn sopimuksen soveltamispiiriin kuuluvien tytäryhtiöiden henkilöstön edustajille ja ammattijärjestöille. Ammatillisen tasa-arvon teemoja sekä monimuotoisuuden ja naisten osallistumisen edistämistä - myös aydelegaatioissa - voidaan lisäksi käsittellä neljän vuoden välein järjestettävässä seminaarissa, joka on määritelty SUEZ ENVIRONNEMENT -konsernin Eurooppalaisen yritysneuvoston perustussopimuksessa. Tämän seminaarin osallistujina ovat työmarkkinaosapuolet (eurooppalaiset ammattiliittojen federaatiot mukaanlukien), johdon edustajat ja henkilöstöhallinnon edustajat asianomaisista maista. Niihin voidaan kutsua ulkopuolisia osallistujia käsiteltävien aiheiden mukaan. ARTIKLA 4 - Yhtäläisten mahdollisuuksien takaaminen rekrytoinnissa Rekrytointi on yksi keino edistää sukupuolten tasapainoista edustusta työpaikoilla, mikä parantaa yritysten dynaamisuutta. Odotettavissa olevaan väestötieteelliseen kehitykseen (eli suurten sukupolvien 3

4 eläköitymiseen) liittyvä rekrytointitarpeiden kasvu antaa uusia mahdollisuuksia miesten ja naisten edustuksen tasapainottamiseen naisten osuus konsernin henkilöstöstä oli 20,4 % mutta se vaihteli suuresti eri maiden, toimialojen ja henkilöstöryhmien välillä. Vuoden 2014 lopussa naisten osuus hallituspaikoista oli 31%. SUEZ ENVIRONNEMENT sitoutuu parantamaan naisille tarjottavien työpaikkojen monipuolisuutta ja edistämään naisten edustusta kaikissa konsernin ammateissa. Naisten pääsyä teknisiin tehtäviin ja suorittavaan työhön tullaan kannustamaan erityisesti ja samalla tullaan parantamaan naisvaltaisten alojen ammattien arvostusta ja vetovoimaa sekä miehille että naisille. Konsernissa katsotaan myös, että oppisopimuskoulutuksella voidaan edistää sukupuolten tasapuolista edustusta työpaikalla. Siksi SUEZ ENVIRONNEMENT sitoutuu kehittämään erilaisia toimia ja yhteistyöhankkeita sopivien oppilaitosten kanssa konsernin ammattien arvostuksen parantamiseksi. Konserni ja siihen kuuluvat yksiköt sitoutuvat siihen, että konsernissa työskentelevät naiset saavat aktiivisen roolin nuorisolle suunnatuissa ammattialojemme esittelytapahtumissa. Tässä mielessä tuutoritoiminta on avainasemassa sekä toimialamme ammattien arvostuksen parantamiseksi että eri sukupolvien yhteistyön edistämiseksi. Osaamisen, tieto-taidon ja yhtiön "muistin" säilyttäminen konsernissa edellyttää kykyä siirtää ne sukupolvelta toiselle. Tähän liittyville toimille voidaan antaa enemmän arvoa liiketoimintayksikköjen käynnissä olevien tuutoriohjelmien piirissä. Edellä mainittujen sitoumusten lisäksi konserni sitoutuu seuraaviin periaatteisiin rekrytointiprosessin suhteen : Työpaikkailmoitusten sanamuotoon kiinnitetään erityinen huomio (järjestelmällinen maininta molemmista sukupuolista: ranskaksi H/F). Työpaikkailmoituksissa ei saa käyttää kaavamaisia kuvauksia ammateista tai niihin liittyvistä oletetuista erityispiirteistä (jatkuva käytettävissä oleminen, liikkuvuus). Ulkopuolisille rekrytointitoimistoille annettavissa ohjeissa otetaan huomioon konsernin vaatimukset monimuotoisuudesta ja ammatillisesta tasa-arvosta. Esimerkkinä tästä on vaatimus esitellä rekrytoivalle tytäryhtiölle järjestelmällisesti useampia työpaikan pätevyysvaatimuksia vastaavia naishakijoita valikoitujen hakijoiden joukossa aina kun se on mahdollista. Konserni sitoutuu suorittamaan rekrytointiprosessien tarkistuksen mahdollisten syrjivien tekijöiden löytämiseksi ja poistamiseksi. Tässä yhteydessä SUEZ ENVIRONNEMENT muistuttaa, että rekrytointikriteerien täytyy perustua tutkintoihin, asiantuntemukseen, pätevyyteen ja kokemukseen. Näinollen ketään ei voi hylätä rekrytointiprosessissa sukupuolen, ulkonäön, alkuperän, sukunimen, asuin- tai synnyinpaikan, iän, vamman, poliittisen kannan, uskonnon, seksuaalisen suuntautumisen, ammattijärjestöön kuulumisen tai ammattijärjestötoiminnan takia. Tässä tarkoituksessa sekä naisten paremman pääsyn aikaansaamiseksi ammattialoillemme, konsernin eri kokonaisuuksien henkilöstöosastot pyrkivät tarjoamaan koulutusta monimuotoisuuden tiedostamisesta rekrytointeja suorittaville päälliköille. Naispuolisen hakijan työhönottoa ei voi evätä (todellisen, oletetun tai tulevan) raskauden takia. Kaikenlainen tiedon etsintä hakijan raskaudesta on kielletty konsernissa. Tässä yhteydessä muistutetaan, että EU-lainsäädännön periaatteiden mukaan tasa-arvon periaate ei estä pitämästä voimassa tai toteuttamasta toimenpiteitä, jotka tarjoavat erityisetuja aliedustettuna olevalla sukupuolelle työllisyyden, työn ja palkan suhteen (Euroopan unionin perusoikeuskirjan 23 artikla). Konsernin tavoite : Nostaa naisten osuus vähintään 25 prosenttiin vuosittaisista rekrytoinneista pysyvään työsuhteeseen mennessä noudattaen edellä mainittua EU:n periaatetta. Ne toimintakokonaisuudet, joissa 5 Konsernin henkilöstöraportti 4

5 on jo päästy edellä mainittuun tavoitteeseen, pyrkivät nostamaan naisten osuutta viidellä prosentilla mennessä. ARTIKLA 5 - Toimet naisten ja miesten välisen tasa-arvon toteutumiseksi urakehityksessä Konserni sitoutuu tukemaan paremmin naisten urakehitystä heidän koko uransa ajan kannustaakseen heidän etenemistään yhtiöiden kaikille vastuutasoille ja päästäkseen tavoitteeseen naisten ja miesten tasa-arvosta. Konserni sitoutuu : edistämään vapaaehtoista sisäistä liikkuvuutta sukupuolten edustuksen tasapainottamiseksi eri tehtävissä ja helpottamaan ammatin ja työtehtävien vaihtoa huolehtimaan naistyöntekijöiden ammatillisesta seurannasta äitiysloman aikana ja sen jälkeen (sekä miesten että naisten seurannasta adoptioloman tapauksessa). Ennen työntekijän lähtöä äitiys/adoptiolomalle esimies tapaa työntekijän tämän lähtöä ja väliaikaista sijaisuutta koskevien asioiden valmistelemiseksi. Työntekijän palatessa työpaikalle kyseisen loman jälkeen esimies järjestää uuden tapaamisen, jossa hän kertoo työntekijälle tärkeimmistä tapahtumista tämän poissaolon aikana ja jossa keskustellaan työntekijän työhönpaluusta. Poissaolon pituudesta riippuen työntekijälle voidaan laatia tarvittaessa ammatillinen osaamiskartoitus. Työntekijän työllistettävyyden ylläpitämiseksi hänelle tullaan tarjoamaan äitiysloman ja vanhempainloman aikana järjestettyjä hänen tehtäviinsä tarvittavia koulutuksia. Nämä periaatteet koskevat myös vanheimpainlomaa ryhtymään tarpeellisiin toimiin naistyöntekijöiden työlosuhteiden väliaikaiseksi sopeuttamiseksi raskauden aikana ja imetysaikana (varsinkin jos he altistuvat työssään vaarallisille aineille) ja/tai työajan sopeuttamiseksi silloin, kun se sisältää riskejä heidän turvallisuudelleen tai terveydelleen. Äitiys-, isyys- tai adoptioloman jälkeen työntekijällä on oikeus saada takaisin entinen työpaikkansa tai sitä vastaava työpaikka sellaisine työehtoineen, jotka eivät ole hänelle entisiä ehtoja epäedullisempia. Lisäksi hänellä on oikeus päästä osalliseksi kaikista hänen poissaoloaikanaan tapahtuneista työehtojen parannuksista, joihin hän olisi ollut oikeutettu em. loman aikana huolehtimaan siitä, että naisten ja miesten tasa-arvo otetaan huomioon työolosuhteiden ja työpaikkojen parantamistoimien yhteydessä (esimerkiksi henkilökohtaiset suojavälineet, vaatteet jne.). Toimitilojen tulee sopia sekä miehille että naisille. Tämä tullaan ottamaan huomioon etukäteen tuotantolaitosten suunnitteluvaiheessa, jossa määritellään toimeksiantajan kanssa tilat ja varusteet molempia sukupuolia edustaville työntekijöille oli heitä paikalla sillä hetkellä tai ei. Sukupuolikysymys tulee ottaa huomioon työterveys-, työturvallisuus- ja riskianalyyseissä, joissa tulee analysoida ja arvioida työolosuhteiden erityistä vaikutusta naispuolisiin työntekijöihin. SUEZ ENVIRONNEMENT kannustaa naisten etenemistä johtotehtäviin, päättävät elimet kuten hallitus mukaanlukien, ja yleisesti ottaen kaikkiin esimiestehtäviin. Konsernin tavoite : Nostaa naisten osuus vähintään 25 prosenttiin kaikista eri tason johtotehtävissä toimivista pysyvistä palkansaajista (korkein johto mukaanlukien) mennessä noudattaen artiklassa 4 mainittua EU:n periaatetta. ARTIKLA 6 - Yhtäläinen pääsy ammatilliseen koulutukseen Konsernissa pyritään parantamaan päälliköiden tietoisuutta heidän alaistensa osaamisen kehittämisen ja urakehityksen tarpeista. Konserni sitoutuu kuitenkin kiinnittämään huomionsa ensisijaisesti naisten 6 Konsernin henkilöstöraportti 7 Konsernin henkilöstöraportti 5

6 ammatillisen koulutuksen tarpeisiin ja varsinkin naisten pääsyyn tutkintoihin ja esimiesasemaan johtaviin koulutuksiin, jotka edistävät heidän urakehitystään. Jokaisen tytäryhtiön tulee taata työntekijöilleen yhtäläinen pääsy ammatilliseen koulutukseen. Koulutusta mittaavat indikaattorit lisätään liiketoimintayksikköjen vuosittaiseen seurantaan. ARTIKLA 7 - Naisverkostojen ja mentoroinnin kannustaminen Konserni kehittää naisverkostoja ja ottaa käyttöön asteittain erityisen mentorointijärjestelmän 8 helpottaakseen naisten etenemistä korkeimpiin johtotehtäviin ja rikkoakseen ns. lasinkaton. Johtotehtävissä olevia naisia kannustetaan jakamaan kokemustaan sekä yhtiön sisällä että eri oppilaitosten ja yliopistojen opiskelijoille. ARTIKLA 8 - Henkilöstön edustus Konsernin johto tunnustaa, että henkilöstön edustuselimet edistävät sosiaalista vuoropuhelua konsernin sisällä. Tämän johdosta SUEZ ENVIRONNEMENT haluaa tämän sopimuksen piirissä sitoutua siihen, että edustustehtävän hoito, mikä kertoo työntekijän henkilökohtaisesta sitoutumisesta, ei ole esteenä hänen ammatilliselle urakehitykselleen. Allekirjoittaneet ammattijärjestöt pyrkivät lisäämään monimuotoisuutta ja naisten osuutta konsernin henkilöstönedustuselimissä. ARTIKLA 9 - Sama palkka samasta suorituksesta ja pätevyydestä Naisten ja miesten samapalkkaisuus, joka kattaa peruspalkan, tulospalkkiot ja muut edut, on keskeinen tasaarvotekijä yhteiskunnassa ja se vaikuttaa eläkkeeseen sekä työ- ja yksityiselämän yhteensovittamiseen. Koko henkilöstön kattava läpinäkyvä palkkausjärjestelmä antaa positiivisen kuvan yrityksen arvoista ja työtavoista. Oikeudenmukainen ja syrjimätön järjestelmä kertoo hyvästä johtamistavasta ja edesauttaa tehokkaasti kaupallisten tavoitteiden saavuttamista, sillä se kannustaa kaikkia työntekijöitä mahdollisimman suureen tuottavuuteen. Konsernissa tullaan tehostamaan etiikkasääntöjen levittämistä (ja etiikkaneuvonantajien verkon laajentamista), jotta ne saataisiin kaikkien tietoon. Mahdollisesti löydettävät suoraan tai epäsuorasti syrjivät palkkausmenettelyt tulee tunnistaa ja poistaa. Tätä varten henkilöstön edustuselinten täytyy saada tiedot niiden edustamassa kokonaisuudessa käytetystä ansiotulorakenteesta. Konsernin piiriin kuuluvat yhtiöt sitoutuvat seuraaviin toimiin käytettävissä olevien tietojen pohjalta : 9.1 Mahdollisten erojen asteittainen hallinta Konsernissa tähdätään naisten ja miesten samapalkkaisuuteen ja sen säilyttämiseen pysyvästi. Artiklassa 2 mainitut toimintakokonaisuudet sitoutuvat ryhtymään kaikkiin toimiin todettujen palkkaerojen tasoittamiseksi, kun henkilöt tekevät samaa työtä tai saman vastuutason työtä samalla pätevyydellä ja samalla vastuulla. Tämä sitoumus kuuluu artiklassa 3.1 määriteltyyn toimintasuunnitelmaan. Uusissa rekrytoinneissa täytyy noudattaa täydellistä samapalkkaisuutta miesten ja naisten välillä, kun heidän pätevyytensä on sama ja heidän tehtävänsä ovat samantasoisia tai ne sisältävät saman vastuun. Jos konsernin piirissä todetaan voimassa olevia lakeja rikkova yksittäinen palkkausta koskeva syrjintätapaus, se täytyy korjata enintään 3 kuukauden sisällä takautuvin korvauksin. 8 Mentorointitoiminnassa on kaksi osapuolta: mentori (ohjaaja) joka on luotettava, rikkaan ja monipuolisen kokemuksen omaava mies tai nainen, ja oppilas. Mentori ohjaa, auttaa ja motivoi oppilastaan siirtäen tälle aktiivisesti ja ennakoivasti omaa yrittäjäkokemustaan ja sosiaalista osaamistaan. 6

7 9.2 Äitiyslomien neutralisointi henkilökohtaisten palkankorostusten ja lisäpalkkioiden suhteen SUEZ ENVIRONNEMENT sitoutuu valvomaan sitä, että äitiyslomilla ei ole mitään negatiivisia seurauksia asianomaisten naisten palkka- ja urakehitykselle. Tässä mielessä henkilöstöhallintojohdon tehtävänä on valvoa sitä, ettei äitiyslomilla ole negatiivisia vaikutuksia henkilökohtaisiin palkankorotuksiin ja ansiotulon muuttuvien osien määrittelyyn. Konsernitasolla seurataan erityisen tarkasti vanhempainlomien vaikutusta asianomaisten työntekijöiden ansiokehitykseen verrattuna heidän henkilöstöryhmiensä keskiansioiden kehitykseen. 9.3 Osa-aikaisen henkilöstön hallinta Konsernin johto tähdentää, että osa-aikatyöhön siirtymistä toivovaa työntekijää kohtaan ei saa harjoittaa minkäänlaista syrjintää, eikä varsinkaan hänen uuteen työaikaansa liittyvää syrjintää. Osa-aikaisten työntekijöiden ansioihin kiinnitetään erityistä huomiota, koska enemmistö heistä on naisia. Tarkoituksena on varmistaa, että osa-aikaisten työntekijöiden ansiokehitys vastaa kokopäiväisten työntekijöiden ansiokehitystä. Lisäksi konsernin johto tähdentää, että työn määrän täytyy olla suhteessa työsopimuksessa määriteltyyn työaikaan ja että työtaakkaa täytyy tutkia työntekijän siirtyessä osa-aikatyöhön. Kokopäiväistä työpaikkaa hakevien osa-aikaisten työntekijöiden hakemukset otetaan huolelliseen käsittelyyn. ARTIKLA 10 - Työelämän ja yksityiselämän parempi tasapaino Työelämän ja yksityiselämän yhteensovittaminen ei koske ainoastaan naisia. Miespuoliset työntekijät, jotka haluavat ottaa suuremman roolin perhe-elämässään, voivat kokea työpaikallaan, että yrityksen johto tai heidän kolleegansa vastustavat tällaista toivomusta. Konserni pyrkii parantamaan työntekijöiden mahdollisuuksia sovittaa yhteen työelämä ja yksityiselämä hyvin monenlaiset elämäntilanteet huomioonottaen. Tähän tavoitteeseen pyritään ensisijaisesti pohtimalla työn erilaisia organisointitapoja ja innovatiivista politiikkaa elämänlaadun parantamiseksi työpaikalla. Tällä alalla käyttöönotettavien toimien täytyy vastata työntekijöiden tarpeita, jotka muuttuvat elämän aikana. Lisäksi on pidettävä mielessä, että pitkät ja/tai epäsäännölliset työajat haittaavat työelämän ja yksityiselämän yhteensovittamista. Työolosuhteet täytyy järjestää siten, että työntekijät onnistuvat suoriutumaan velvollisuuksistaan perhe-elämässä vanhempiensa tai lastensa suhteen, kansalaisvelvollisuuksiensa suhteen jne. Jotta kaikille työntekijöille voitaisiin taata yhtäläinen oikeus työelämän ja yksityiselämän tasapainoon, miesten käyttämää oikeutta vanhempainlomaan 9 ja/tai isyyslomaan täytyy pitää normaalina ja toivottavana asiana yrityksen kaikilla tasoilla. Konsernin tytäryhtiöiden täytyy valvoa yhdessä työmarkkinaosapuolten kanssa, ettei minkään sopimuksen sisällössä tueta ajatusta siitä, että vain naiset huolehtisivat perheestä. Kulttuurillisesti on tärkeää kehittää ajattelutapoja siihen suuntaan, että vanhemmuus koskee samalla tavalla miehiä kuin naisiakin. Artiklassa 3.1 määritellyn seurannan yhteydessä tullaan tarkastelemaan näiden periaatteiden noudattamista sekä vanhemmuutta tukevien toimien ja aloitteiden kehittämistä. ARTIKLA 11 - Seksuaalisen häirinnän ennaltaehkäisy Konsernin johto muistuttaa, että työntekijän ihmisarvoa loukkaava seksuaaliluonteinen alentava tai nöyryyttävä käytös tai puhe, joka asettaa työntekijän kiusalliseen, loukkaavaan, vihamieliseen, uhkaavaan, tai väkivaltaiseen tilanteeseen, on kielletty. 9 Neuvoston 08/03/2010 vanhempainlomasta antaman EU-direktiivin 2010/18/EU mukaisesti 7

8 Nämä periaatteet luetellaan konsernin eettisissä säännössä. Häirinnän torjuntaan koulutetun etiikkaneuvonantajien verkon täytyy ryhtyä toimiin esimiesten ja johtajien kanssa kaikenlaisen seksuaalisen häirinnän ehkäisemiseksi. Todetun häirinnän tapauksessa se takaa asianmukaisten toimien välittömän toimeenpanon häirinnän lopettamiseksi ja sen toistumisen estämiseksi.tämä ei luonnollisesti estä yhtiön muiden, kyseisen työntekijän valitsemien toimijoiden, kuten johdon, henkilöstöosaston tai ammattijärjestön puuttumista asiaan. Konsernin johto tulee rohkaisemaan kaikkia tiedotuskampanjoita tästä aiheesta. ARTIKLA 12 - Rakenneuudistukset Rakenneuudistusten tapauksessa, olivat ne sisäisiä tai toimintojen ulkoistamiseen johtavia, konserni sitoutuu kohtelemaan henkilöstöä tasapuolisesti. ARTIKLA 13 - Tavarantoimittajat ja aliurakoitsijat Konserni sitoutuu valvomaan sitä, että sen tavarantoimittajat ja aliurakoitsijat noudattavat naisten ja miesten tasa-arvoperiaatetta. ARTIKLA 14 Sopimuksen soveltaminen Tämän sopimuksen periaatteita täytyy soveltaa konserniin kuuluvissa kokonaisuuksissa. Sopimuksen sisältämät säännöt eivät kuitenkaan korvaa myönteisempiä kansallisia lakeja tai työehtosopimuksia, kun sellaisia on olemassa. Ammatillista tasa-arvoa mittaavia indikaattoreita seurataan liiketoimintayksikköjen paikallisissa henkilöstönedustuselimissä niiden organisaation mukaan (kts. Art. 3.01). ARTIKLA 15 Työllisyys- ja koulutustyöryhmän rooli Allekirjoittaneet ammattijärjestöt ja eurooppalaiset ammattiliittojen federaatiot valtuuttavat EYN:n seuraamaan tämän sopimuksen toimeenpanoa sen Työllisyys- ja koulutustyöryhmän kautta, joka tulee saamaan siihen tarvittavat tiedot ja työvälineet. Ensimmäisen sopimusvuoden aikana järjestetään kaksi seurantakokousta, joihin myös eurooppalaisten ammattiliittojen federaatioiden edustaja voi osallistua, ja seuraavina vuosina vähintään yksi kokous. Konsernin johto ja sopimuksen seurannasta vastuussa oleva työryhmä voivat sopia tarvittaessa ylimääräisen seurantakokouksen järjestämisestä. SUEZ ENVIRONNEMENTIN tasolla EYN:n Työllisyys- ja koulutustyöryhmä : valvoo tämän sopimuksen periaatteiden ja sitoumusten noudattamista sekä muiden konsernin tasolla solmittujen ammatillista tasa-arvoa käsittelevien sopimusten noudattamista seuraa ja ehdottaa uusia konsernin ammatillisen tasa-arvon politiikkaan kuuluvia indikaattoreita ja ehdottaa tarvittaessa korjaavia toimia. ARTIKLA 16 - Sopimuksen seuranta Työllisyys- ja koulutustyöryhmä on vastuussa tämän sopimuksen seurannasta artiklassa 14 määrätyllä tavalla. Se kokoontuu kerran vuodessa erityisesti seurantaa varten järjestettyyn kokoukseen, johon myös sopimuksen allekirjoittaneet eurooppalaiset ammattiliittojen federaatiot osallistuvat. Työryhmän tehtävänä on määritellä käytettävät indikaattorit ja sopimuksen seuranta- ja valvontatavat. 8

9 ARTIKLA 17 - Taantumanestolauseke Tämän sopimukset eri kohdat eivät voi missään tapauksessa vähentää eri maissa ja Euroopan unionin piirissä voimassaolevia lakisääteisiä velvoitteita ja/tai paikallisissa työehtosopimuksissa sovittuja velvoitteita naisten ja miesten välisen ammatillisen tasa-arvon alalla. ARTIKLA 18 - Sopimuksen tulkinta ja tarkistaminen Koska tämä sopimus käännetään useille kielille, vain ranskankielinen versio (allekirjoitettu versio) pätee sopimusosapuolten välillä. Vain sopimuksen tulkintaan liittyvät kysymykset kuuluvat erityisen neuvotteluryhmän ja eurooppalaisten ammattiliittojen federaatioiden käsiteltäväksi, jos Työllisyys- ja koulutustyöryhmän ammatillista tasa-arvoa käsittelevässä kokouksessa ei päästä yhteisymmärrykseen sopimuksen tulkinnasta. Jos työryhmässä ei päästä yhteisymmärrykseen sopimuksen tulkinnasta, sopimusosapuolet kutsuvat koolle niitä edustavan epävirallisen komitean ratkaisemaan riita-asiat. Ranskan työnlain artiklan L määräysten mukaisesti sopimusta voidaan tarkistaa konsernin johdon pyynnöstä tai yhden tai useamman sen allekirjoittaneen ammattijärjestön pyynnöstä, tai siihen myöhemmin liittyneen ammattijärjestön pyynnöstä, artiklassa L ja sitä seuraavissa artikloissa määrätyin tavoin. Sopimusosapuolet voivat irtisanoa sopimuksen millä hetkellä hyvänsä Ranskan työnlain artikloissa L , L ja niitä seuraavissa artikloissa määrätyin tavoin. Irtisanomistapauksessa sopimus raukeaa kolmen kuukauden kuluttua irtisanomisilmoituksesta, jonka sopimuksen irtisanoja joutuu lähettämään muille sopimusosapuolille. Sopimusta voidaan tarkistaa Ranskan työnlain voimassaolevien määräysten mukaisesti. ARTIKLA 19 - Sopimuksen voimaanastuminen ja voimassaoloaika Sopimus astuu voimaan seuraavana päivänä sen rekisteröinnistä Nanterre'in DIRECCTE-työvirastoon ja Nanterre'in työtuomioistuimen kansliaan. Sopimus solmitaan alkuperäiseksi määräajaksi, joka päättyy Sopimusosapuolet tulevat kokoontumaan vuoden 2018 ensimmäisellä vuosipuoliskolla tehdäkseen sopimuksesta kokonaisvaltaisen katsauksen ja tarkastaakseen tavoitteiden saavuttamisen yleisellä tasolla. Tämän arvioinnin jälkeen sopimusta voidaan jatkaa tai sitä voidaan tarkistaa allekirjoittajien välisellä sopimuksella. ARTIKLA 20 - Sopimuksen rekisteröinti ja muut mahdolliset muodollisuudet Ranskan työlain mukaisesti sopimus rekisteröidään Nanterre'in DIRECCTE-työvirastoon ja Nanterre'in työtuomioistuimen kansliaan. Pariisissa, 31. maaliskuuta 2015 SUEZ ENVIRONNEMENT -konsernin ja sopimuksen artiklassa 2 määritellyt ehdot täyttävien tytäryhtiöiden puolesta : 9

10 Jean-Louis CHAUSSADE toimitusjohtaja Denys NEYMON henkilöstöjohtaja Eurooppalaisten ammattiliittojen federaatioiden puolesta : EPSU INDUSTRIALL Jan Willem GOUDRIAAN Isabelle BARTHES Ranskan edustajat : C.F.D.T. C.F.E.-C.G.C. C.F.E.-C.G.C. C.G.T. C.G.T. C.F.T.C. F.O. 10

11 Saksan edustaja : Belgian edustaja : Hans-Jürgen DEBUS Walter DE BRUYN Espanjan edustaja : Josep RODES Suomen edustaja : Italian edustaja : Jyrki TYRY Antonio ZAGARI Luxemburgin edustaja : Alankomaiden edustaja : 11

12 Puolan edustaja : Tsekin tasavallan edustaja : Artur PIETRZAK Pavel RŮŽIČKA Ison-Britannian edustaja : Ruotsin edustaja : Clive STEPHENS Knut OTTER 12

13 LIITE 1 AMMATILLISEN TASA-ARVON INDIKAATTORIT YRITYSTASOLLA KÄYTETTÄVÄT INDIKAATTORIT (yli 150 työntekijää) Tietojen erittely sukupuolen mukaan : 1. Miesten lukumäärä naisten lukumäärään verrattuna 2. Suhdeluvut (%) 3. Henkilöstökategoriat (kenttätyöntekijät, toimihenkilöt, johtotehtävissä olevat) 4. Yhteensä 1. Yleiset työolosuhteet a/ Henkilöstömäärät - Pysyvät ja määräaikaiset työsopimukset - Ikäjakauma b/ Työaika ja työn organisaatio - Kokopäivätyö ja osa-aikatyö - Päivystys, yötyö, epätyypilliset työajat viikonloput mukaanlukien, jaksottainen työ c/ Äitiys-, isyys- ja vanhempainlomat - Äitiyslomien lukumäärä - Vanhempainlomaa ottavien miesten ja naisten lukumäärä, isyyslomien lukumäärä d/ Rekrytointi e/ Yrityksen palveluksesta poistuneet työntekijät - Poistuneet työntekijät poistumissyyn mukaan erityltynä (henkilöstöraportti) f/ Ylennykset - Henkilöstökategoriaa vaihtaneiden palkansaajien lukumäärä 2. Ansiotulot a. Vuosittaiset bruttopalkat henkilöstöryhmittäin (määritellään paikallisesti), kiinteä ansiot ja vaihtelevat ansiot 3. Koulutus a. Koulutustuntien lukumäärä 4. Muut työolosuhteet a. Sairauspoissaolot (tunneissa) 13

GDF SUEZ -KONSERNIN EUROOPPALAINEN SOPIMUS NAISTEN JA MIESTEN VÄLISESTÄ AMMATILLISESTA TASA-ARVOSTA

GDF SUEZ -KONSERNIN EUROOPPALAINEN SOPIMUS NAISTEN JA MIESTEN VÄLISESTÄ AMMATILLISESTA TASA-ARVOSTA GDF SUEZ -KONSERNIN EUROOPPALAINEN SOPIMUS NAISTEN JA MIESTEN VÄLISESTÄ AMMATILLISESTA TASA-ARVOSTA 1 Johdanto Jatkona solmitulle maailmanlaajuiselle sopimukselle perusoikeuksista, sosiaalisesta vuoropuhelusta

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-22. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. PE510.492v01-00 17.4.2013. Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Sharon Bowles (PE507.

TARKISTUKSET 1-22. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. PE510.492v01-00 17.4.2013. Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Sharon Bowles (PE507. EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 17.4.2013 PE510.492v01-00 TARKISTUKSET 1-22 Sharon Bowles (PE507.945v01-00) sukupuolten tasapuolisesta edustuksesta rahoituspalvelualalla

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnitelma 2007 2009. Yliasiamiespäivä 16.10.2007

Tasa-arvosuunnitelma 2007 2009. Yliasiamiespäivä 16.10.2007 Tasa-arvosuunnitelma 2007 2009 Yliasiamiespäivä 16.10.2007 Tasa-arvosuunnitelman rakenne Tasa-arvotilanteen nykytila Henkilöstön rakenne Palkkakartoitus Työn ja perheen yhteensovittaminen Koulutus ja itsensä

Lisätiedot

Sopimus sosiaalisista takuista Suez-konsernin henkilöstölle

Sopimus sosiaalisista takuista Suez-konsernin henkilöstölle 20. joulukuuta 2007 Sopimus sosiaalisista takuista Suez-konsernin henkilöstölle SOPIMUSOSAPUOLET SUEZ O.Y., jonka pääkonttori sijaitsee osoitteessa 16, rue de la Ville l'evêque, Pariisi (75008), ja sen

Lisätiedot

TASA-ARVOSUUNNITELMA OSAKSI TYÖPAIKAN YHTEISTOIMINTAA P R O S E. Selvitys. Käynnistys. Seuranta. Suunnittelu. Toteutus

TASA-ARVOSUUNNITELMA OSAKSI TYÖPAIKAN YHTEISTOIMINTAA P R O S E. Selvitys. Käynnistys. Seuranta. Suunnittelu. Toteutus TASA-ARVOSUUNNITELMA OSAKSI TYÖPAIKAN YHTEISTOIMINTAA P R O S E S S I Seuranta Käynnistys Selvitys Suunnittelu Toteutus ao/amää/kalvot2004/tasa-arvolaki 2005 uusi 1 1. Tasa-arvosuunnitelman laatiminen

Lisätiedot

Poistetaan naisten ja miesten välinen palkkaero. http://ec.europa.eu/equalpay

Poistetaan naisten ja miesten välinen palkkaero. http://ec.europa.eu/equalpay Poistetaan naisten ja miesten välinen palkkaero Sisällys Mitä sukupuolten palkkaero tarkoittaa? Miksi sukupuolten palkkaerot säilyvät? Mitä EU tekee? Miksi asia on tärkeä? Sukupuolten palkkaero vaikuttaa

Lisätiedot

PYHÄRANNAN KUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2017

PYHÄRANNAN KUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2017 YTT Liite 2 PYHÄRANNAN KUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2017 Yleistä Uudistettu laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (tasa-arvolaki) tuli voimaan kesäkuun 1 päivänä 2005. Lain merkittävimpiä

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA 2015-2017

KONTIOLAHDEN KUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA 2015-2017 KONTIOLAHDEN KUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA 2015-2017 Kvalt. 8.12.2014 x SISÄLTÖ 1. TASA-ARVOSUUNNITELMAN TAUSTA JA TARKOITUS... 3 1.1 Tasa-arvosuunnitelman tavoitteet... 3 1.2 Lainsäädännön edellytykset...

Lisätiedot

TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS

TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS 1 15.4.2015 Naisten ja miesten tasa-arvo työelämässä Naisten ja miesten tosiasiallisissa oloissa tuntuvia eroja Työelämässä rakenteita, jotka ylläpitävät sukupuolten

Lisätiedot

TYÖYHTEISÖN TASA-ARVO

TYÖYHTEISÖN TASA-ARVO TYÖYHTEISÖN TASA-ARVO KOULUTUKSEN TAVOITTEET JA SISÄLTÖ Tavoitteet: Ymmärtää keskeinen lainsäädäntö sukupuolten välisestä tasa-arvosta organisaation näkökulmasta Ymmärtää sukupuolten välisen tasa-arvon

Lisätiedot

MUSTASAAREN KUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA

MUSTASAAREN KUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA MUSTASAAREN KUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA Tasa-arvolain 1.6.2005 voimaan tullut uudistus velvoittaa kaikkia vähintään 30 työntekijää työllistäviä työpaikkoja laatimaan tasa-arvosuunnitelman. Mustasaaren

Lisätiedot

KONSERNITASON SOPIMUS PERUSPERIAATTEISTA TYÖTERVEYDEN JA TYÖTURVALLISUUDEN ALALLA

KONSERNITASON SOPIMUS PERUSPERIAATTEISTA TYÖTERVEYDEN JA TYÖTURVALLISUUDEN ALALLA KONSERNITASON SOPIMUS PERUSPERIAATTEISTA TYÖTERVEYDEN JA TYÖTURVALLISUUDEN ALALLA JOHDANTO Tämän sopimuksen allekirjoittajat haluavat määritellä SUEZ ENVIRONNEMENT konsernin yhtiöissä noudatettavat perusperiaatteet

Lisätiedot

TASA-ARVOLAKI TYÖELÄMÄSSÄ

TASA-ARVOLAKI TYÖELÄMÄSSÄ TASA-ARVOLAKI TYÖELÄMÄSSÄ Koulutus työelämän asiantuntijoille 14.4.2015 Hallitussihteeri Projektipäällikkö Outi Viitamaa-Tervonen Tasa-arvolain syrjintäkiellot työelämässä Terhi Tullkki 15.4.2015 Suomen

Lisätiedot

Henkilökuntaa rekrytoitaessa noudatetaan voimassa olevia sääntöjä ja määräyksiä pätevyysvaatimuksista ja kelpoisuusehdoista.

Henkilökuntaa rekrytoitaessa noudatetaan voimassa olevia sääntöjä ja määräyksiä pätevyysvaatimuksista ja kelpoisuusehdoista. ALAVIESKAN KUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA 1. Tavoitteet Kunnanvaltuusto 26.9.2006 19 Tavoitteena on tasa-arvoinen, yhteistyökykyinen ja kehittyvä sekä hyvää tulosta tekevä työyhteisö, jossa tasa-arvo on osa

Lisätiedot

Tasa-arvo työpaikalla - lainsäädäntömuutokset luottamusmiehen työn kannalta

Tasa-arvo työpaikalla - lainsäädäntömuutokset luottamusmiehen työn kannalta Tasa-arvo työpaikalla - lainsäädäntömuutokset luottamusmiehen työn kannalta STTK:n luottamusmies 2015 -seminaarin työpaja to 7.5.2015 klo 13.15-13.55 Anja Lahermaa, lakimies, STTK Tasa-arvolain muutokset

Lisätiedot

Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto. Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017. Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12.

Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto. Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017. Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12. Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017 Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12.2015 / 18 1 Tasa-arvosuunnitelma vuosille 2016-2017 Tasa-arvotilanteen selvitys

Lisätiedot

Rekrytointi ja sitoutuminen Toimintakehys

Rekrytointi ja sitoutuminen Toimintakehys Rekrytointi ja sitoutuminen Toimintakehys 1. JOHDANTO 1.1 Kaikkien pääsy terveydenhuoltopalveluihin on perusihmisoikeus. Tämä oikeus muodostaa olennaisen osan Euroopan sosiaalista mallista. Kaikkien merkittävien

Lisätiedot

Tasa-arvolaki työelämässä

Tasa-arvolaki työelämässä Tasa-arvolaki työelämässä Mahdollisuus vai taakka? Koulutus työelämän asiantuntijoille 23.4.2015 TASA-ARVOLAKI 2 23.4.2015 Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (609/1986) Tarkoitus: estää sukupuoleen

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnitelma

Tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvosuunnitelma Jalasjärven kunta Kunnanhallitus 12.8.2013 1 JALASJÄRVEN KUNTA TASA-ARVOSUUNNITELMA 1. Johdanto Työpaikkojen tasa-arvotyön sisältöä määrittää tasa-arvolaki. Tasa-arvolain mukaan jokaisella

Lisätiedot

KUULEMISMENETTELY TYÖPAIKAN MONIARVOISUUDESTA JA SYRJINNÄN TORJUNNASTA

KUULEMISMENETTELY TYÖPAIKAN MONIARVOISUUDESTA JA SYRJINNÄN TORJUNNASTA KUULEMISMENETTELY TYÖPAIKAN MONIARVOISUUDESTA JA SYRJINNÄN TORJUNNASTA 14.06.2005-15.07.2005 Kriteereitä vastaavia vastauksia: 803/803. Yrityksen toimiala D - Teollisuus 225 28,0% K - Kiinteistöalan toiminta,

Lisätiedot

Sama palkka samasta ja samanarvoisesta työstä

Sama palkka samasta ja samanarvoisesta työstä Palkkatasa-arvon edistäminen samapalkkaisuusohjelmassa Outi Viitamaa-Tervonen, sosiaali- ja terveysministeriö Ansaitset enemmän! UNI Naiset Finland 1.9.2012 Naisten ja miesten välinen palkkaero on Suomessa

Lisätiedot

Pron tutkimus: Sukupuolten välinen palkkaero näkyy myös esimiesten palkoissa

Pron tutkimus: Sukupuolten välinen palkkaero näkyy myös esimiesten palkoissa TIEDOTE 1 (5) Pron tutkimus: Sukupuolten välinen palkkaero näkyy myös esimiesten palkoissa Työpaikoilla naiset valikoituvat harvemmin esimiestehtäviin ja sellaisiin työnkuviin, jotka mahdollistavat etenemisen

Lisätiedot

Toimittajien menettelyohje

Toimittajien menettelyohje Toimittajien menettelyohje 1 (3) 01/01/2015 Toimittajien menettelyohje Tausta ja tarkoitus Posti on ensisijainen valintasi postin, logistiikan ja verkkokaupan palveluissa. Huolehdimme kaupankäynnin ja

Lisätiedot

TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2015-S-1119 FORTUM POWER AND HEAT OY sekä FINEXTRA OY

TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2015-S-1119 FORTUM POWER AND HEAT OY sekä FINEXTRA OY TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2015-S-1119 FORTUM POWER AND HEAT OY sekä FINEXTRA OY 2(5) SOPIMUKSEN TARKOITUS Fortum Power and Heat Oy (Kuormanhaltija), y-tunnus: 0109160-2 ja Finextra Oy (Finextra),

Lisätiedot

Board Professionals Parhaat henkilöt oikeille paikoille sukupuoleen katsomatta

Board Professionals Parhaat henkilöt oikeille paikoille sukupuoleen katsomatta Board Professionals Parhaat henkilöt oikeille paikoille sukupuoleen katsomatta Yhteenvetoraportti 23.10.2009 Anu Valtari Riitta Ahlholm Verkkohaastattelun tavoitteet ja toteutus Verkkohaastattelun tavoitteena

Lisätiedot

SCA:n eettinen ohjeisto

SCA:n eettinen ohjeisto SCA:n eettinen ohjeisto 1 Eettinen ohjeisto SCA:n eettinen ohjeisto SCA on sitoutunut luomaan osakkeenomistajilleen lisäarvoa ja rakentamaan kunnioitukseen, vastuullisuuteen ja arvostukseen perustuvat

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Naisten oikeuksien ja tasa-arvoasioiden valiokunta 25. kesäkuuta 2001 LAUSUNTO Naisten oikeuksien ja tasa-arvoasioiden valiokunnalta Ulkoasioiden, ihmisoikeuksien sekä yhteisen

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN KUNNAN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA

PUNKALAITUMEN KUNNAN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA 1 Yht.tmk 15.3.2007 4 PUNKALAITUMEN KUNNAN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA 2 SISÄLLYSLUETTELO sivu 2 1. JOHDANTO sivu 3 2. TAVOITTEET JA ARVOT TYÖPAIKKOJEN TASA-ARVON JA sivu 3 YHDENVERTAISUUDEN

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN TASA-ARVOSUUNNITELMA

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN TASA-ARVOSUUNNITELMA HYVINKÄÄN KAUPUNGIN TASA-ARVOSUUNNITELMA 2008 2 1. TASA-ARVON EDISTÄMISVELVOITE Tasa-arvolaki tuli voimaan 1.1.1987 (Laki naisten ja miesten välisestä tasaarvosta 8.8.1986/609). Lain tavoitteena on estää

Lisätiedot

Puolison rooli nais- ja miesjohtajien urilla

Puolison rooli nais- ja miesjohtajien urilla Puolison rooli nais- ja miesjohtajien urilla Suvi Heikkinen Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu NaisUrat-hanke Työn ja yksityiselämän tasapaino 6.5.2014 Väitöskirjatutkimus Pyrkimyksenä on selvittää

Lisätiedot

Tasa arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma. Mustasaaren kunta 2016 2018

Tasa arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma. Mustasaaren kunta 2016 2018 Tasa arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma Mustasaaren kunta 2016 2018 Käsittelyt: Työsuojelutoimikunta 20.10.2015 Yhteistyötoimikunta 16.11.2015 Henkilöstöjaosto 24.11.2015 Kunnanhallitus 19.1.2016 Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Keskusteluja tasa-arvosta ja tasa-arvolaista oppilaitoksissa

Keskusteluja tasa-arvosta ja tasa-arvolaista oppilaitoksissa Keskusteluja tasa-arvosta ja tasa-arvolaista oppilaitoksissa Tarkoitus: Keskustelun tavoitteena on selkiyttää tasa-arvolain ymmärtämistä sekä sitä, kuinka itse voi vaikuttaa lain toteutumiseen. Tarkoituksena

Lisätiedot

TYÖVOIMAA SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIHIN KEINONA KANSAINVÄLINEN REKRYTOINTI? AMMATTIJÄRJESTÖN NÄKÖKULMA

TYÖVOIMAA SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIHIN KEINONA KANSAINVÄLINEN REKRYTOINTI? AMMATTIJÄRJESTÖN NÄKÖKULMA TYÖVOIMAA SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIHIN KEINONA KANSAINVÄLINEN REKRYTOINTI? AMMATTIJÄRJESTÖN NÄKÖKULMA Kirsi Markkanen Kehittämispäällikkö Tehy ry 26.3.2010 1 Kansainvälisen rekrytoinnin Lähtökohtia

Lisätiedot

Uudenkaupungin kaupungin tasa-arvosuunnitelma. * Yhteisty ötoimikunta 29.11.2006 * Yhteisty ötoimikunta 17.01.2007 * Kaupunginhallitus 05.02.

Uudenkaupungin kaupungin tasa-arvosuunnitelma. * Yhteisty ötoimikunta 29.11.2006 * Yhteisty ötoimikunta 17.01.2007 * Kaupunginhallitus 05.02. 1 Uudenkaupungin kaupungin tasa-arvosuunnitelma * Yhteisty ötoimikunta 29.11.2006 * Yhteisty ötoimikunta 17.01.2007 * Kaupunginhallitus 05.02.2007 1 Johdanto Tasa-arvosuunnitelman laatiminen perustuu lakiin

Lisätiedot

OHJEET TASA-ARVO- SUUNNITELMAN TEKEMISEEN

OHJEET TASA-ARVO- SUUNNITELMAN TEKEMISEEN Miten kehittää henkilöstön hyvinvointia ja edistää sukupuolten tasa-arvoa? OHJEET TASA-ARVO- SUUNNITELMAN TEKEMISEEN 1) KOKOA RYHMÄ 2) SELVITÄ NAISET JA MIEHET NUMEROINA 3) TEE PALKKAKARTOITUS 4) KERÄÄ

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Pelisääntöjen laatiminen

Reilun Pelin työkalupakki: Pelisääntöjen laatiminen Reilun Pelin työkalupakki: Pelisääntöjen laatiminen Tavoitteet Tämä diaesitys ohjaa työpaikkaa luomaan työpaikalle yhteiset pelisäännöt eli yhteiset toimintatavat. Yhteiset toimintatavat parantavat yhteishenkeä

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan linjaus

Vapaaehtoistoiminnan linjaus YHDESSÄ MUUTAMME MAAILMAA Vapaaehtoistoiminnan linjaus Suomen Punainen Risti 2008 Hyväksytty yleiskokouksessa Oulussa 7.-8.6.2008 SISÄLTÖ JOHDANTO...3 VAPAAEHTOISTOIMINNAN LINJAUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET

Lisätiedot

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Media Oyj 2011 Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Median Code of Conduct -- eettinen ohjeistus Tämä eettinen ohjeistus koskee kaikkia Alma Median ja sen tytäryhtiöiden työntekijöitä organisaatiotasosta

Lisätiedot

Palkkakartoitus. Tarja Arkio, asiantuntija, Akava. Toimenpiteet tasa arvon edistämiseksi työelämässä (Tasa arvol 6 a )

Palkkakartoitus. Tarja Arkio, asiantuntija, Akava. Toimenpiteet tasa arvon edistämiseksi työelämässä (Tasa arvol 6 a ) Palkkakartoitus Tarja Arkio, asiantuntija, Akava Toimenpiteet tasa arvon edistämiseksi työelämässä (Tasa arvol 6 a ) Jos työnantajan palvelussuhteessa olevan henkilöstön määrä on säännöllisesti vähintään

Lisätiedot

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kunnan koko huomioon ottaen ainakin:

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kunnan koko huomioon ottaen ainakin: JOROISTEN KUNTA HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 214 1. Johdanto Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa määrää, että kunnassa on laadittava yhteistoimintamenettelyssä vuosittain

Lisätiedot

Sosiaalisesti kestävän kehityksen mukaisten hankintojen hyödyntäminen

Sosiaalisesti kestävän kehityksen mukaisten hankintojen hyödyntäminen Sosiaalisesti kestävän kehityksen mukaisten hankintojen hyödyntäminen Maahanmuuttoasioiden päällikkö Teemu Haapalehto How Fair Is Finland -seminaari 29.11.2011 Työllisyyspolitiikan uudistaminen Espoon

Lisätiedot

Läsnätyön juridiikka

Läsnätyön juridiikka Läsnätyön juridiikka Etätyö vai Läsnätyö Työnteon uudet mallit / Hetky Akva Asianajaja, Counsel/Employment, Henna Kinnunen Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy 1 Sisältö Läsnätyön juridinen luonne Läsnätyöhön

Lisätiedot

Kansainvälisten asiain valiokunta

Kansainvälisten asiain valiokunta Mietintö 1 (5) Kansainvälisten asiain valiokunta Rauhantyö, kansainvälinen solidaarisuus ja ay-oikeudet Esitykset 4.1.1 4.1.14 Liitto vaikuttaa asevarustelukehitykseen ja rauhantyöhön kansainvälisissä

Lisätiedot

Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista

Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN KONFERENSSI Bryssel, 14. toukokuuta 2012 (OR. en) CIG 1/12 Asia: Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista CIG 1/12 HKE/phk PÖYTÄKIRJA

Lisätiedot

Mitä tarkoitetaan monimuotoisuudella ja yhdenvertaisuudella?

Mitä tarkoitetaan monimuotoisuudella ja yhdenvertaisuudella? Työpaikkavalmenta koulutusmateriaali Mitä tarkoitetaan monimuotoisuudella yhdenvertaisuudella? Sisältö Mitä monimuotoisuus ssä tarkoittaa? Yhdenvertaisuus syrjinnän kielto ssä lakien puitteissa Positiivinen

Lisätiedot

EUROOPAN TYÖMARKKINAOSAPUOLTEN VUOROPUHELU: MONIALAISET SUUNTAVIIVAT TYÖHÖN LIITTYVÄN KOLMANNEN OSAPUOLEN VÄKIVALLAN JA HÄIRINNÄN TORJUNTAAN

EUROOPAN TYÖMARKKINAOSAPUOLTEN VUOROPUHELU: MONIALAISET SUUNTAVIIVAT TYÖHÖN LIITTYVÄN KOLMANNEN OSAPUOLEN VÄKIVALLAN JA HÄIRINNÄN TORJUNTAAN EUROOPAN TYÖMARKKINAOSAPUOLTEN VUOROPUHELU: MONIALAISET SUUNTAVIIVAT TYÖHÖN LIITTYVÄN KOLMANNEN OSAPUOLEN VÄKIVALLAN JA (Epävirallinen käännös 1.12.2011) (I) JOHDANTO 1. Suuntaviivojen tavoitteena on varmistaa,

Lisätiedot

Tasa-arvon tilastoseuranta keskustasolla. Tilastokoulutus Tilastokeskus 8.10.2008 Mika Happonen, VTML

Tasa-arvon tilastoseuranta keskustasolla. Tilastokoulutus Tilastokeskus 8.10.2008 Mika Happonen, VTML Tasa-arvon tilastoseuranta keskustasolla Tilastokoulutus Tilastokeskus 8.10.2008 Mika Happonen, VTML Lähtökohdat Uudistettu tasa-arvolaki (2005) Taustalla EU:n samapalkkaisuus ja tasa-arvodirektiivit naisten

Lisätiedot

VAKUUTUSALAN TASA- ARVORAPORTTI 2011

VAKUUTUSALAN TASA- ARVORAPORTTI 2011 VAKUUTUSALAN TASA- ARVORAPORTTI 2011 Vuoden 2010 tilastojen valossa VAKUUTUSVÄEN LIITTO VvL ry n 17.2.2012 n Vakuutusalan tasa-arvoraportti 2011 n 2 Vakuutusalan työvoima Alalla työskenteli vuonna 2010

Lisätiedot

Työmarkkinoiden pelikenttä

Työmarkkinoiden pelikenttä Työmarkkinoiden pelikenttä Luennon sisältö Työmarkkinajärjestöt Palkansaajien keskusjärjestöt Työnantajien keskusjärjestöt Ammattiliitto Luottamusmiesjärjestelmä Paikallinen toiminta Toimihenkilökeskusjärjestö

Lisätiedot

Ajankohtaista Suomen rakennerahastovalmistelussa. ESR:n näkökulmasta Päivi Bosquet opetus- ja kulttuuriministeriö

Ajankohtaista Suomen rakennerahastovalmistelussa. ESR:n näkökulmasta Päivi Bosquet opetus- ja kulttuuriministeriö Ajankohtaista Suomen rakennerahastovalmistelussa rahoituskaudelle 2014-2020 ESR:n näkökulmasta Päivi Bosquet opetus- ja kulttuuriministeriö ESR rahoitus Suomessa 2014-2020 Euroopan sosiaalirahaston varoilla

Lisätiedot

Työnantajan velvollisuus edistää tasa arvoa

Työnantajan velvollisuus edistää tasa arvoa Työnantajan velvollisuus edistää tasa-arvoa Anja Lahermaa, lakimies, STTK 17.4.2015 1 Työnantajan velvollisuus edistää tasa arvoa (tasa arvol 6, 15.4.2005/232) Kaikki työnantajat edistettävä sukupuolten

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSKYSELY

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSKYSELY TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSKYSELY 1. Sukupuoli nmlkj Nainen nmlkj Mies nmlkj Ei yksiselitteisesti määriteltävissä 2. Ikä nmlkj alle 31 vuotta nmlkj 31 40 vuotta nmlkj 41 0 vuotta nmlkj yli 0 vuotta 3.

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS KEURUUN KAUPUNKI KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS 1. Osapuolet 1..1Keuruun kaupunki (jäljempänä Kaupunki ) Perusturva / työllisyyspalvelut työllisyyspäällikkö Erja Koivula Multiantie

Lisätiedot

Palvelualojen ammattiliiton strategia vuoteen 2015

Palvelualojen ammattiliiton strategia vuoteen 2015 Palvelualojen ammattiliiton strategia vuoteen 2015 Strategiatyön eteneminen Strategiaperusta 2015 Toimintaympäristön (työelämän) muutosvoimat Globalisaatio (Globaali) taloustaantuma /lama Ikääntyminen

Lisätiedot

Puolustusministeriön henkilöstöpoliittinen tasa-arvosuunnitelma. 2 Tasa-arvotyöryhmän perustaminen

Puolustusministeriön henkilöstöpoliittinen tasa-arvosuunnitelma. 2 Tasa-arvotyöryhmän perustaminen 1(7) Puolustusministeriön henkilöstöpoliittinen tasa-arvosuunnitelma 1 Johdanto Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain (609/1986, tasaarvolaki) tavoitteena on estää sukupuoleen perustuva

Lisätiedot

Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen

Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen Puitesopimus Keski-Suomen työpajoilla tapahtuvaa nuorisoasteen koulutuksena toteutettavaa opetussuunnitelmaperusteisen koulutuksen opintojaksojen suorittamista koskien Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen

Lisätiedot

Määräaikaiset työsuhteet. - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille

Määräaikaiset työsuhteet. - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille Määräaikaiset työsuhteet - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille 1 2 Määräaikaiset työsuhteet - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille Uuden yliopistolain (558/2009) voimaantulon

Lisätiedot

Eurooppalaiset menettelysäännöt sovittelijoille

Eurooppalaiset menettelysäännöt sovittelijoille FI FI FI Eurooppalaiset menettelysäännöt sovittelijoille Näissä menettelysäännöissä vahvistetaan periaatteita, joita yksittäiset sovittelijat voivat halutessaan noudattaa omalla vastuullaan. Sovittelijat

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-15. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2130(INI) 17.12.2013. Lausuntoluonnos Nuno Melo. PE524.619v01-00

TARKISTUKSET 1-15. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2130(INI) 17.12.2013. Lausuntoluonnos Nuno Melo. PE524.619v01-00 EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 17.12.2013 2013/2130(INI) TARKISTUKSET 1-15 Nuno Melo (PE524.605v01-00) Lissabonin sopimuksen täytäntöönpanosta

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2016 COM(2016) 302 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Filippiinien tasavallan hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen

Lisätiedot

Quality Consulting M.Mikkola OY Mari.mikkola@qcmm.fi 050-3205088

Quality Consulting M.Mikkola OY Mari.mikkola@qcmm.fi 050-3205088 Quality Consulting M.Mikkola OY Mari.mikkola@qcmm.fi 050-3205088 Laadunhallintajärjestelmän tulisi olla organisaation strateginen päätös ISO9001 tarkoituksena ei ole edellyttää, että kaikilla laadunhallintajärjestelmillä

Lisätiedot

Anna tutki: Naisen asema työelämässä

Anna tutki: Naisen asema työelämässä Anna tutki: Naisen asema työelämässä 2 Tutkimuksen tausta ja toteutus Tavoitteena selvittää naisten asemaa työelämässä Tutkimuksen teettäjä Yhtyneet Kuvalehdet Oy / Anna-lehti, toteutus Iro Research Oy

Lisätiedot

Code Eettiset of ohjeemme. It s all about values

Code Eettiset of ohjeemme. It s all about values Code Eettiset of ohjeemme Conduct It s all about values JOHDANTO Eettisten ohjeidemme perustana ovat Nordzuckerin arvot, jotka ovat yrityskulttuurimme kulmakivi. Arvot ohjaavat toimintaamme pulmatilanteissa,

Lisätiedot

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE)

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) 20.5.2010 1 / 5 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Finlands Universitetsfastigheter Ab:n (jäljempänä yhtiö ) päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan osakeyhtiölakia

Lisätiedot

TYÖMINISTERIÖN HENKILÖSTÖPOLIITTINEN TASA-ARVOSUUNNITELMA 1.11.2002 31.12.2005

TYÖMINISTERIÖN HENKILÖSTÖPOLIITTINEN TASA-ARVOSUUNNITELMA 1.11.2002 31.12.2005 Työministeriö 2002 Työhallinnon tasa-arvotyöryhmä TYÖMINISTERIÖN HENKILÖSTÖPOLIITTINEN TASA-ARVOSUUNNITELMA 1.11.2002 31.12.2005 Sisällysluettelo s. 1. Johdanto 2 2. Tasa-arvotyöryhmä 2 3. Tavoitteet ja

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettely

Yhteistoimintamenettely Yhteistoimintamenettely Yrityksen suunnitelmat, periaatteet ja tavoitteet Hotelli Cumulus Mikkeli 12.-13.2.2011 Tuula Sillanpää TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto Henkilöstösuunnitelma ja koulutustavoitteet

Lisätiedot

Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista

Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista 1796 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Protokoll in finnischer Sprachfassung (Normativer Teil) 1 von 10 JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN KONFERENSSI Bryssel, 14. toukokuuta 2012 (OR. en)

Lisätiedot

Työtä eri elämänvaiheissa ja ajankäyttö Äidit ja ikääntyvät

Työtä eri elämänvaiheissa ja ajankäyttö Äidit ja ikääntyvät Lehdistötiedote Julkaistavissa 8.1.07 klo.00 Työtä eri elämänvaiheissa ja ajankäyttö Äidit ja ikääntyvät Eurooppalaisten ajankäyttö on samankaltaistumassa, mutta Suomessa pienten lasten vanhemmilla ja

Lisätiedot

Tasa-arvoa ja monimuotoisuutta edistäen

Tasa-arvoa ja monimuotoisuutta edistäen Tasa-arvoa ja monimuotoisuutta edistäen Uskomme, että monimuotoisuus ja ihmisten erilaisuus työyhteisössä lisää organisaation suorituskykyä lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä. 1. Päämääränämme on lisätä

Lisätiedot

Aluekehitysvaliokunta. Mietintöluonnos Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl (PE487.740v04-00)

Aluekehitysvaliokunta. Mietintöluonnos Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl (PE487.740v04-00) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Aluekehitysvaliokunta 21.6.2013 2011/0276(COD) TARKISTUS 543 Mietintöluonnos Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl (PE487.740v04-00) muutetusta ehdotuksesta Euroopan

Lisätiedot

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ 2 (7) Sisällys 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 AVOIN SÄHKÖNTOIMITUS... 3

Lisätiedot

Liikkuvuus. Koulutus Stardardit. Työllistyvyys

Liikkuvuus. Koulutus Stardardit. Työllistyvyys Tunnistaminen Laatu Liikkuvuus Koulutus Stardardit Työllistyvyys Kehitetään työelämälähtöisiä tutkintoja sekä koulutusohjelmia VSPORT+ Projekti Avaintavoite VSPORT+ hankkeelle on kehittää läpi alan vuorovaikutteisen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 12.11.2014 2014/0124(COD) LAUSUNTOLUONNOS naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta työllisyyden

Lisätiedot

Työelämän sääntely ja hyvän työpaikan pelisäännöt. Tarja Kröger Hallitusneuvos

Työelämän sääntely ja hyvän työpaikan pelisäännöt. Tarja Kröger Hallitusneuvos Työelämän sääntely ja hyvän työpaikan pelisäännöt Tarja Kröger Hallitusneuvos Mistä työelämän sääntely rakentuu? A. Työlainsäädäntö B. Alakohtaiset työehtosopimukset Normaalisitovat työehtosopimukset Yleissitovat

Lisätiedot

Maahanmuuttajat ja esimiestyö hyvässä työyhteisössä. Riitta Wärn asiantuntija Elinkeinoelämän keskusliitto EK 7.2.2008

Maahanmuuttajat ja esimiestyö hyvässä työyhteisössä. Riitta Wärn asiantuntija Elinkeinoelämän keskusliitto EK 7.2.2008 Maahanmuuttajat ja esimiestyö hyvässä työyhteisössä Riitta Wärn asiantuntija Elinkeinoelämän keskusliitto EK 7.2.2008 Maahanmuuttajia tarvitaan v. 2030 mennessä työikäisiä on 300 000 henkeä vähemmän kuin

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta 9.10.2013 Pilvi Heiskanen, toiminnanjohtaja Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry www.kotikunnas.

Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta 9.10.2013 Pilvi Heiskanen, toiminnanjohtaja Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry www.kotikunnas. Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta 9.10.2013 Pilvi Heiskanen, toiminnanjohtaja Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry www.kotikunnas.fi Turun lähimmäispalveluyhdistys ry Kotikunnas Yhdistys on perustettu

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNGIN LUKIOIDEN TASA-ARVOSUUNNITELMA. Kouvolassa, toukokuussa 2008. Tasa-arvotyöryhmä: Tuomas Riikonen, Kouvolan Lyseon lukio (pj.

KOUVOLAN KAUPUNGIN LUKIOIDEN TASA-ARVOSUUNNITELMA. Kouvolassa, toukokuussa 2008. Tasa-arvotyöryhmä: Tuomas Riikonen, Kouvolan Lyseon lukio (pj. KOUVOLAN KAUPUNKI Sivistystoimen toimiala Lukiokoulutus KOUVOLAN KAUPUNGIN LUKIOIDEN TASA-ARVOSUUNNITELMA Kouvolassa, toukokuussa 2008 Tasa-arvotyöryhmä: Kouvolan kaupunki, opettajajäsenet: Tuomas Riikonen,

Lisätiedot

13.10.2010 A7-0032/87

13.10.2010 A7-0032/87 13.10.2010 A7-0032/87 87 Johdanto-osan 9 kappale (9) Raskaana olevien, äskettäin synnyttäneiden tai imettävien työntekijöiden herkän tilanteen vuoksi heille on myönnettävä oikeus vähintään 18 viikon yhtäjaksoiseen

Lisätiedot

Puitesopimus. Euroopan Nahkateollisuuden Ympäristö- ja Yhteiskuntavastuuraportti Sosiaalisektorin dialogikomitea Nahka/Parkitseminen

Puitesopimus. Euroopan Nahkateollisuuden Ympäristö- ja Yhteiskuntavastuuraportti Sosiaalisektorin dialogikomitea Nahka/Parkitseminen Puitesopimus Euroopan Nahkateollisuuden Ympäristö- ja Yhteiskuntavastuuraportti Sosiaalisektorin dialogikomitea Nahka/Parkitseminen (Komitean hyväksymä 17. heinäkuuta 2008) 1. Johdanto COTANCE ja ETUF:TCL,

Lisätiedot

SAVUKOSKEN KUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA VUOSILLE 2012 2014

SAVUKOSKEN KUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA VUOSILLE 2012 2014 SAVUKOSKEN KUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA VUOSILLE 2012 2014 2 1 JOHDANTO 2 TASA-ARVOSELVITYS 2.1 Erittely naisten ja miesten sijoittumisesta eri tehtäviin 2.2 Palkkakartoitus 2.3 Tasa-arvokysely ja tasa-arvokoulutus

Lisätiedot

U R H E I L I J A S O P I M U S

U R H E I L I J A S O P I M U S U R H E I L I J A S O P I M U S Sopimuksen tausta ja tavoitteet Suomen Ilmailuliitto ry (jäljempänä SIL ) ja (SIL:n jäsenmaksun maksanut jäsen, jäljempänä Urheilija, molemmat yhdessä jäljempänä Osapuolet

Lisätiedot

Sovitut toimintatavat

Sovitut toimintatavat Green Building Council Finland Sovitut toimintatavat 4.4.2013 Toimielimet Vuosikokous Valitsee hallituksen ja sen puheenjohtajan sekä vaalitoimikunnan, sääntömuutokset Hyväksyy vuosittain toimintasuunnitelman

Lisätiedot

SAMPO OYJ:N HALLITUKSEN MONIMUOTOISUUS- POLITIIKKA

SAMPO OYJ:N HALLITUKSEN MONIMUOTOISUUS- POLITIIKKA SAMPO OYJ:N HALLITUKSEN MONIMUOTOISUUS- POLITIIKKA SISÄLTÖ 3 Hallituksen koko 3 Riippumattomuus 3 Jäsenten valinta 4 Nimitys- ja palkkiovaliokunnan tehtävät 2 Sampo Oyj:n hallituksen monimuotoisuuspolitiikka

Lisätiedot

50+ TYÖELÄMÄSSÄ Kokemus Esiin 50+ -Seminaari

50+ TYÖELÄMÄSSÄ Kokemus Esiin 50+ -Seminaari 50+ TYÖELÄMÄSSÄ Kokemus Esiin 50+ -Seminaari 22.4.2015 Vantaa Kirsi Rasinaho koulutus- ja työvoimapoliittinen asiantuntija SAK ry 22.4.2015 SAK 1 IKÄÄNTYNEIDEN JAKSAMINEN SAK:LAISILLA TYÖPAIKOILLA 22.4.2015

Lisätiedot

HYY Yhtymän sopimus Global Compactin periaatteiden noudattamisesta ja raportointi 2014 1 (6)

HYY Yhtymän sopimus Global Compactin periaatteiden noudattamisesta ja raportointi 2014 1 (6) HYY Yhtymän sopimus Global Compactin periaatteiden noudattamisesta ja raportointi 2014 1 (6) 2 (6) HYY YHTYMÄN GLOBAL COMPACTIN PERIAATTEIDEN NOUDATTAMISESTA HYY Yhtymä on hyväksytty YK:n Global Compact

Lisätiedot

1.6. voimaan tulevat tasa-arvolain muutokset asettavat vuosittain laadittavalle tasaarvosuunnitelmalle

1.6. voimaan tulevat tasa-arvolain muutokset asettavat vuosittain laadittavalle tasaarvosuunnitelmalle Tasa-arvosuunnittelu Jokaisella vähintään 30-työntekijää säännöllisesti työllistävällä työnantajalla tulee olla tasaarvosuunnitelma Tasa-arvosuunnitelmaa päivitetään vuosittain Suunnitelman voi sisällyttää

Lisätiedot

1. Sosiaalipolitiittinen ohjelma

1. Sosiaalipolitiittinen ohjelma 1. Sosiaalipolitiittinen ohjelma A5-0291/2000 Euroopan parlamentin päätöslauselma komission tiedonannosta neuvostolle, Euroopan parlamentille, talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle sosiaalipoliittisesta

Lisätiedot

Työhön ulkomaille - lähetetyt työntekijät. Marika Peltoniemi 25.8.2011

Työhön ulkomaille - lähetetyt työntekijät. Marika Peltoniemi 25.8.2011 Työhön ulkomaille - lähetetyt työntekijät Marika Peltoniemi 25.8.2011 Ulkomaantyöskentely lainvalintaa koskevat säännöt EI SOPIMUSTA EU/ETA -MAA SOPIMUSMAA Suomen kansallinen lainsäädäntö ja toisen maan

Lisätiedot

SOPIMUS MONINAISUUDESTA DANONE KONSERNI / UITA

SOPIMUS MONINAISUUDESTA DANONE KONSERNI / UITA SOPIMUS MONINAISUUDESTA DANONE KONSERNI / UITA JOHDANTO Moninaisuuden tulee olla pysyvä tavoite. Tässä hengessä DANONE konserni ja UITA vahvistavat, että moninaisuutta suosivat toimintamallit on keino

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2011 Oulun yliopisto / Muut yliopistot

Työhyvinvointikysely 2011 Oulun yliopisto / Muut yliopistot Työhyvinvointikysely 2011 n yliopisto / Muut yliopistot Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 1215 100% 80% 60% 55% 60% 40% 45% 40% 20% 0% Nainen (KA: 1.452, Hajonta: 1.117)

Lisätiedot

Korvaava työ KEMIANTEOLLISUUS RY TEAM TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITTO RY AMMATTILIITTO PRO RY YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY

Korvaava työ KEMIANTEOLLISUUS RY TEAM TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITTO RY AMMATTILIITTO PRO RY YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY Korvaava työ KEMIANTEOLLISUUS RY TEAM TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITTO RY AMMATTILIITTO PRO RY YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY 16.8.2013 Työyhteisön puutteellinen tuki Korvaavasta työn pelisäännöistä ei ole

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA Julkaistu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2014

SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA Julkaistu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2014 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA Julkaistu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2014 101/2014 (Suomen säädöskokoelman n:o 1018/2014) Valtioneuvoston asetus Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan

Lisätiedot

Työaika, palkat ja työvoimakustannukset

Työaika, palkat ja työvoimakustannukset Työaika, palkat ja työvoimakustannukset Konsultit 2HPO 1 Osa-aikaista ja määräaikaista työtä tekevien osuus palkansaajista Lähde: Tilastokeskus ja Findikaattori 2 Työsuhteiden muodot 2000-2012 Lähde: Tilastokeskus

Lisätiedot

Mitä velvoitteita syrjinnän kielto ja tasapuolisen kohtelun vaatimus asettavat työnantajalle? MaRan Marraspäivä 19.11.2014

Mitä velvoitteita syrjinnän kielto ja tasapuolisen kohtelun vaatimus asettavat työnantajalle? MaRan Marraspäivä 19.11.2014 Mitä velvoitteita syrjinnän kielto ja tasapuolisen kohtelun vaatimus asettavat työnantajalle? MaRan Marraspäivä 19.11.2014 MaRa-koulutuspalvelut Suvi Lahti-Leeve Syrjintäkielto ja tasapuolinen kohtelu

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: PÄÄTÖSASIAKIRJA EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Epäasiallinen käyttäytyminen puheeksi

Reilun Pelin työkalupakki: Epäasiallinen käyttäytyminen puheeksi Reilun Pelin työkalupakki: Epäasiallinen käyttäytyminen puheeksi Tavoitteet Tämä diaesitys auttaa epäasiallisen käyttäytymisen puheeksi ottamisessa työpaikalla. Tavoitteena on luoda yhteinen näkemys siitä,

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI 26.8.2003 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 201 A/1 III (Tiedotteita) EUROOPAN PARLAMENTTI PALVELUKSEEN OTTAMISTA KOSKEVA ILMOITUS NRO PE/77/S SISÄISISTÄ TOIMISTA VASTAAVIEN VALIOKUNTIEN PÄÄOSASTON

Lisätiedot

Hankkeen tarkastaminen, A1828/2006, art 13

Hankkeen tarkastaminen, A1828/2006, art 13 Hankkeen tarkastaminen, A1828/2006, art 13 Tarkastuslistan kysymykset 5A12-14: Tiedotus ja julkisuus tuensaajan toiminnassa, Kestävä kehitys ja ympäristövaikutukset, Yhtäläiset mahdollisuudet ja syrjimättömyys

Lisätiedot