Kaukametsän opiston ylläpitäjänä ja toimialueena on Kajaanin kaupunki. Opiston uusi ylläpitämislupa tulee voimaan

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaukametsän opiston ylläpitäjänä ja toimialueena on Kajaanin kaupunki. Opiston uusi ylläpitämislupa tulee voimaan 1.1.2013"

Transkriptio

1 0

2 KAUKAMETSÄN OPISTON PERUSTIEDOT Kaukametsän opiston juuret ulottuvat vuoteen 1920, jolloin Kajaanin kansalaisopisto aloitti toimintansa. Opistotoiminta lakkautettiin vuonna Kajaanin maalaiskuntaan vuonna 1971 perustetusta kansalaisopistosta tuli Kajaanin kaupungin kansalaisopisto kuntaliitoksen yhteydessä vuonna Opisto siirtyi nykyisiin tiloihin vuonna 1987, jolloin myös nimi muutettiin Kaukametsän opistoksi. Näin myös koko Kaukametsän alue sai nimensä. Kaukametsän alue rakennuksineen on ainutlaatuinen ja merkittävä arkkitehtoninen kokonaisuus maailmassa. Alueen suunnittelun pohjana on vuonna 1982 pidetty arkkitehtikilpailu. Ensimmäisenä alueelle valmistui kansalaisopisto, joka otettiin käyttöön kesällä Konsertti- ja kongressisali valmistui vuonna Kaukametsän kulttuurikeskuksen laajennusosa ja Kainuun musiikkiopiston opetustilat valmistuivat Kaukametsän Kongressi- ja kulttuurikeskus on Kajaanin kaupungin sivistystoimialan tulosalue, joka alayksiköitä ovat Kaukametsän opisto, Kainuun Musiikkiopisto sekä Kajaanin kaupungin kokous- ja kulttuuripalvelut. Kaukametsän opiston ylläpitäjänä ja toimialueena on Kajaanin kaupunki. Opiston uusi ylläpitämislupa tulee voimaan KAUKAMETSÄN OPISTON TEHTÄVÄ, ARVOT, VISIO, PERUSSTRATEGIA JA TAVOITTEET Tehtävä Kaikkien ikä- ja väestöryhmien elinikäisen oppimisen tukeminen Sivistyksellisen hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden edistäminen Arvot Ajattelu, tunne, tahto ja toiminta ihmisen kasvussa Visio Kaukametsän opisto on tunnettu ja arvostettu vapaan sivistystyön toimija ja suunnan näyttäjä 1

3 Kaukametsän opiston perusstrategia Kaukametsän opisto toimii niin, että kansalaisopistopalvelut ovat lähipalveluina kaikkien kuntalaisten saatavilla. Kaukametsän opisto pyrkii toiminnallaan vaikuttamaan niin, että opistoille taataan riittävät resurssit toiminnan ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Kaukametsän opisto viestii aktiivisesti ja avoimesti. Kaukametsän opisto ylläpitää ja luo paikallisia, kansallisia ja kansainvälisiä yhteistyöverkostoja Kaukametsän opistossa toteutetaan opiston perustehtävää tukevia projekteja. Kaukametsän opistossa työskentelee riittävä määrä ammattitaitoista henkilökuntaa. Strategiset tavoitteet Väestön ikääntymisen tuomiin haasteisiin vastaaminen Syrjäytymisen ehkäisy Henkilöstön osaamisen vahvistaminen Johtamisen kehittäminen Tietoyhteiskunta valmiuksien tukeminen ja tiedottamisen tehostaminen Kestävän kehityksen edistäminen Moniarvoisuuden edistäminen Strategiatyö Kaukametsän opiston tehtävänä on järjestää opetusta, joka ylläpitää ja edistää kajaanilaisten kykyä selviytyä muuttuvassa yhteiskunnassa. Opetuksessa korostuvat vapaan sivistystyön periaatteet, joilla tuetaan monipuolista yksilöllistä kehittymistä, kykyä toimia yhteisöissä sekä edistää tasa-arvoa ja moniarvoisuuden toteutumista yhteiskunnassa. Opiston toimintaan kohdistuvat ulkoiset normit ja ohjausjärjestelmät ovat vähäiset. Tämä asettaa opiston arvojen toteutumiselle ja toiminnan sisällöille suuren merkityksen. Opisto pyrkii jatkuvaan toimintansa arviointiin ja kehittämiseen tavoitteena asiakas- ja opiskelijalähtöinen laadun parantaminen. Opiston ydintoimintoja ovat opetus, opetuksen sisältöjen tuottaminen ja kehittäminen, opetuksen suunnittelu ja toteutus, asiakaspalvelu sekä henkilökunnan osaamisen kehittäminen. Laatutyö Opistossa on kehitetty opetuksen ja toiminnan laatua systemaattisesti vuodesta 2007 lähtien Euroopan laatupalkintomallin (EFQM) mukaan. Visuaalisten taiteiden yleisen oppimäärän arviointi on aloitettu syksyllä 2012 soveltaen Virvatulimallia. Opisto osallistui vuoden 2009 Kansalaisopistojen laatupalkintokilpailuun ja sijoittui Suomen viiden parhaan kansalaisopiston joukkoon. 2

4 1. JOHTAJUUS 1a Miten johtajat kehittävät mission, vision ja arvot sekä toimivat erinomaisuutta edistävän kulttuurin esikuvina? Miten toiminnan suunnittelu ja johtaminen tukevat opiston perustehtävän toteutumista? Kaukametsän opiston missio, visio ja strategia pohjautuvat Kajaanin kaupungin vastaaviin asiakirjoihin. Opisto on mukana Kajaanin kaupungin sivistystoimen tulosalueen strategiatyössä. Opiston viestintästrategian mukaisesti tieto lähetetään samanaikaisena ja samanlaisena kaikille asianomaisille yksiköille ja työntekijöille. Opiston missio, visio ja strategia ovat mukana aineryhmien työssä. Niitä käsitellään myös johdon ja henkilöstön välisissä tuloskeskusteluissa. Johtamisen toimintaperiaatteena on nopea reagointi ja läheisyys. Johtamisen esikuvallisina arvoina ovat ajattelu, tunne ja tahto toiminnan kehittämisessä. Opiston johto perustelee päätöksensä ja toimenpiteensä kaupungin strategian ja ohjeistusten sekä opiston perustehtävän, arvojen, tuloskortin ja talouden mukaan. Henkilöstökokoukset ja tiimit toimivat muun viestinnän ohella keskeisinä strategian edistämisen työkaluina. Johtajuutta arvioidaan työryhmän toimivuustutkimuksella sekä kehityskeskusteluissa. Opiston johto kiinnittää erityistä huomiota henkilökohtaisen palautteen vastanottamiseen ja prosessointiin. Arviointi on jatkuva prosessi. Työryhmän toimivuustutkimus tehdään joka toinen vuosi ja kehityskeskustelut joka vuosi. Innovatiivisuus Myönteinen asenne kehittämiseen Uskallus ja halu tuoda esiin ja ottaa vastaan luovia ratkaisuja ja vaihtoehtoja. 1b Miten johtajat osallistuvat henkilökohtaisesti opiston johtamisjärjestelmän kehittämiseen ja miten he johtavat toimintaa? Miten johtajuutta tuetaan ja kehitetään? Miten eri johtamistehtävissä olevat saavat palautetta toiminnastaan? Opiston organisaatio on suhteellisen ohut, mistä seuraa, että kaikki työntekijät osallistuvat sekä työyhteisön kehittämiseen että käytännön toteuttamistyöhön. Opiston johdolla on mahdollisuus osallistua kaupungin järjestämään esimieskoulutukseen. Opiston rehtori osallistuu Kaukametsän tulosalueen johtoryhmään ja strategiatyöhön sekä Kajaanin kaupungin sivistystoimialan johto- ja strategiaryhmän. Johtotiimi arvioi opiston tiimien tehtäväkuvia. Opiston tuloskortti päivitetään vuosittain. Johtotiimi arvioi vuosittain tuloksia ja tekee tarvittavia muutoksia toimintatapoihin. Arviointiin liittyy myös hyvien käytänteiden ja kokemustiedon siirtäminen opiston sisällä esim. tiimien kesken ja opetus- ja tukipalvelujen tiimien välillä. 1c Miten johtajat ovat vuorovaikutuksessa sidosryhmien, yhteistyökumppanien ja yhteiskunnan edustajien kanssa? Rehtori laatii sivistyslautakuntaan opistoon liittyvät päätösesitykset ja toimii siten osaltaan esittelijänä lautakunnan kokouksissa. 3

5 Opiston rehtori ottaa tarvittaessa yhteyttä kuntatason poliittisiin päättäjiin. Keskeisenä vaikuttamisen keinona on opistotyön esittely. Opisto on mukana sekä Kajaanin kaupungin sisäisissä että ulkoisissa verkostoitumis-, sidosryhmä- ja työryhmäkokouksissa. Yhteydenpitoa sivistys lautakunnan kanssa pidetään tärkeänä. Hankeyhteistyö eri sidosryhmien ja yhteistyökumppaneiden kanssa vahvistaa opiston kykyä suoriutua omasta perustehtävästään ja olla mukana erilaisissa palvelutehtävissä. Vaikuttamisen muotoja ovat yhteistyötahojen ja päättäjien sekä vaikuttajien vierailukäynnit opistolle, lausunto- ja puheenvuoropyyntöihin vastaaminen sekä positiivinen näkyvyys mediassa. Laatuarvioinnin yhteydessä opisto tarkastelee asemaansa koulutuspalvelujen tarjoajana kaupungissa sekä menestymistään koulutuksen hankintakilpailuissa, esim. maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksessa. 1d Miten johtajat vahvistavat ja tukevat erinomaisuutta edistävää kulttuuria työyhteisössä? Miten johtajat luovat hyvän työyhteisön? Opiston johto toimii hyvän käytöksen, kunnioittavan suhtautumisen sekä korkean työmoraalin esimerkkeinä työyhteisössä. Opistossa on yhdessä sovitut pelisäännöt, joiden noudattamista edellytetään jokaiselta. Tieto saatetaan samanaikaisena ja samansisältöisenä kaikille. Jokaisella työntekijällä on mahdollisuus tulla kuulluksi. Henkilöstö- ja tiimikokouksia pidetään säännöllisesti. Epäkohtiin puututaan välittömästi. Opistossa noudatetaan kiusaamisen 0-toleranssilinjaa. Työssä jaksamiseen sekä palkitsemiseen kiinnitetään huomiota. Yhteisöllisyys Suvaitsevuus ja erilaisuuden hyväksyminen Yhteisen näkemyksen etsiminen 1e Miten johtajat tunnistavat muutostarpeet ja saavat aikaan muutoksia työyhteisössä? Pohjan muutostarpeiden tunnistamiselle luo toisaalta sisäisen arvioinnin järjestelmä, toisaalta kaupunkitasoisessa strategiatyössä mukana olo. Muutosten tunnistamisen edellytyksenä on opiston johdon yhteiskunnallinen valveutuneisuus. Muutostarpeet tulee kyetä perustelemaan hyvin. Pohjana on riittävä tiedon jakaminen. Muutokset perustellaan henkilöstölle ja niiden toimeenpano valmistellaan huolella. Opiston johto osallistuu muutosten valmistelu- ja toteutusprosesseihin mahdollisimman paljon. 2. TOIMINTAPERIAATTEET JA STRATEGIA 2a Miten toimintaperiaatteet ja strategia perustuvat opiskelijoiden sekä sidosryhmien nykyisiin ja tuleviin tarpeisiin ja odotuksiin? Strategian ohjaavina arvoina ovat vapaan sivistystyön sekä Kajaanin kaupungin arvot sekä opiston perustehtävä. Kajaanin kaupunki laatii ja päivittää oman strategiansa vuosittain. Tältä pohjalta sivistystoimiala, Kaukametsän tulosalue ja Kaukametsän opisto päivittävät omat strategiansa. Näin opisto soveltaa kaupungin, toimialan ja tulosalueen strategiaa oman strategiansa luomisessa ja päivittämisessä. Omaan strategiaan vaikuttavat myös valtionhallinnon, yhteistyökumppaneiden ja kolmannen sektorin tarpeet. Opisto vie Kaukametsän 4

6 tulosalueen johtoryhmän kautta myös toimialan ja kaupungin tavoitteiksi omia näkemyksiään. Opisto kerää opiskelijatarpeita asiakaspalautteiden sekä tuntiopettajien toiveiden välityksellä. Muita tietoja saadaan väestöaloitteista, trendeistä, edellisen vuoden kokemuksista sekä opiskelijatoiveista. Kokonaisten opiskelijaryhmien tarpeisiin vastataan räätälöimällä kursseja. Strategian pohjana ovat myös väestöennusteet, kaupunkisuunnittelu ja opetussuunnitelmien kehittäminen sekä yhteiskunnallinen tilanne ja sen muutokset. Suunnittelussa näkyvät myös aineryhmien pedagogiset tarpeet ja opettajien näkemykset. Opiston johto arvioi tavoitteiden toteutumista sekä valmistelee seuraavan vuoden tavoitteet edellisen vuoden toimintakertomuksen pohjalta huhtikuussa. Arvioinnin kohteena ovat edellisen vuoden ydinprosessit ja niihin liittyvät tukiprosessit. Arviointikanavia ovat keskeisesti esimerkiksi asiakaspalautteet, väestöpalaute, opiston ja Kajaanin kaupungin nettipalaute sekä itsearviointi. Osallistuminen rakentavasti itsearviointiin ja laadun sekä prosessien kehittämiseen. 2b Miten toimintaperiaatteet ja strategia perustuvat itsearvioinnista saatavaan tietoon, tutkimuksiin, oppimiseen ja luovaan toimintaan? Toimintaperiaatteet ja strategia perustuvat opiston osalta toimintakertomukseen kehityskeskusteluihin ja työryhmän toimivuustutkimukseen. Mukana ovat myös opiston opiskelijatiedot ja tilastot. Sidosryhmien palaute ja toiveet vaikuttavat myös laadittavaan strategiaan. Taloutta arvioidaan neljännesvuosittain johtotiimissä ja puolivuosittain koko toiminnan ja tulosten osalta. Rehtori käy keskustelut johtotiimin jäsenten kanssa kerran vuodessa. Työryhmän toimivuustutkimuksen tulokset arvioidaan tulosten saavuttua yhdessä henkilöstön kanssa ja niiden pohjalta laaditaan tarvittavat toimenpiteet. Portfolioarviointia käytetään taiteen perusopetuksessa. Opiskelija-arviointia ovat myös näyttelyt sekä opinnäytetyöt esim. käsityö- ja kuvataideaineissa sekä avoimen yliopiston opintopistetulokset. Työvoimakoulutuksessa on käytössä kansalliset OPAL- ja AR- VI -arviointi. 2c Miten toimintaperiaatteita ja strategioita kehitetään, arvioidaan ja pidetään ajan tasalla? Kehittämisorganisaationa opiston sisällä toimii tiimiorganisaatio. Ainealueittaiset sekä koko opistoa koskevat kehittämisajatukset tuodaan tiimikokouksiin. Ainealueiden vastaavat opettajat tuovat arvioinnin tulokset sekä kehittämisehdotukset johtotiimin käsittelyyn. Osa kehittämis- ja muutosehdotuksista lähtee toimeenpanoon suoraan johtoryhmältä. Tarvittaessa rehtori vie muutosehdotukset opiston tavoitepainotuksista Kaukametsän tulosyksikön johtoryhmään strategisiksi tavoitteiksi. Osa päätyy kaupunkitason sitoviksi tavoitteiksi. Vastaavasti kaupunkitason sitovista tavoitteista sekä sivistystoimen strategiatavoitteista tuodaan teemoja opiston tavoitteisiin sekä tiimeille pohdittaviksi ja käytännön toimenpiteiksi vietäviksi. 5

7 Kestävä kehitys, osallistaminen, osallistuminen ja työntekijän vaikutusmahdollisuuksien edistäminen. 2d Miten toimintaperiaatteet ja strategia viestitään ja muunnetaan käytännön toiminnaksi? Huhtikuussa pidettävässä johtotiimin kokouksessa käydään läpi opiston edellisen vuoden tuloskorttitavoitteet sekä toteutumat. Samalla todennetaan ja varmennetaan alkavan vuoden tavoitteet sekä sovitaan työnjaosta ja toimenpiteistä. Johtotiimi arvioi ja ohjaa tulostavoitteiden etenemistä sekä toteutumista. Toimintakertomus viedään opiston nettisivuille. Toimintakertomus esitellään tuntiopettajien kokouksessa syyskauden alussa. 3. HENKILÖSTÖ 3a Miten henkilöstövoimavaroja suunnitellaan, hallitaan ja kehitetään? Opistolla on oma henkilöstösuunnitelma osana kaupungin talousarvioprosessia. Kaupungilla on uusien ja täytettävien vakanssien kohdalla täyttölupamenettely. Tuntiopettajia voidaan lisätä nettobudjetoinnin mukaan eli henkilöstön tarve riippuu osaamisen myynnistä. Ainealueen vastaavalla opettajalla on melko itsenäinen päätöksentekovaltuus omien kurssien ja valmisteluvastuu tuntiopettajien pitämien kurssien suhteen. Rehtori allekirjoittaa tuntiopettajien työsopimukset ainealueen vastaavan opettajan valmistelun pohjalta. Henkilöstöresurssit arvioidaan talousarvion laadinnan yhteydessä. Keskeistä jo olevan ja rekrytoitavan henkilöstön suhteen on asiantuntijuus. Henkilöstöarviointia tapahtuu kehityskeskustelujen ja jatkuvan arvioinnin sekä toiminnan tulosten välityksellä. Työryhmän toimivuustutkimuksen tulokset arvioidaan yhteisesti johtotiimissä ja sovitaan kehittämistoimenpiteistä. 3b Miten henkilöstön tietämys ja osaaminen tunnistetaan ja miten niitä kehitetään ja ylläpidetään? Opisto suosii henkilöstön kouluttautumista. Omaehtoinen kehittäminen on koulutuksen toimintakriteerinä. Työnantaja järjestää yhteistä koulutusta tarpeen mukaan. Viime vuosina on järjestetty teemakoulutusta esim. turvallisuudesta ja ensiavusta. Keskeinen periaate on toimintatapojen tunnistaminen ja kehittäminen. Myönteinen asenne kehittämiseen Halu kehittää osaamistaan Ainealueen vastaava opettaja tietää vastuualueensa tuntiopettajien osaamistarpeet mm. keskustelujen ja tuntiopettajien työtyytyväisyyskyselyn välityksellä. Henkilöstön osaamisen tunnistamista käytetään uusien tehtävien hoidossa ja synergiassa esim. ainealueiden välillä. Henkilöstön erityisosaamista hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan. Kehityskeskustelut toimivat keskeisenä osaamisen arviointivälineenä. Tämän lisäksi osaamista arvioidaan asiakaspalauttein. 6

8 3c Miten henkilöstön osallistumista edistetään ja henkilöstöä valtuutetaan? Opistossa ainealue tiimit ovat melko itsenäisiä työn kehittäjiä. Samoin opettajat ovat omalla ainealueellaan suhteellisen itsenäisiä. Osallistumista edistetään kokousten avulla. Opistossa ovat käytössä opiston johtotiimin, ainealue tiimien ja opiston koko henkilökunnan kokoukset. Rehtori laatii johtotiimin ja koko henkilökunnan kokousten esityslistat. Ainealueen vastaava opettaja laatii ainealuetiimin esityslistat. Kokoukset sovitaan etukäteen. Opistolla on käytössään vuosikello. Avoin yhteis- ja tiimityö vastuualueiden ja työhön liittyvien sidosryhmien kanssa 3d Miten työyhteisössä käydään vuoropuhelua? Kaukametsän opiston vakiintunut työtapa on käydä jatkuvaa ja avointa vuoropuhelua henkilöstön kesken. Kokouksia pidetään koko henkilökunnan kanssa ja tiimeittäin. Kokousten sisällöistä ja päätöksistä tehdään muistioita, jotka tallennetaan sähköisessä muodossa. Jokaisella on oikeus ja mahdollisuus tuoda haluamansa asia keskusteluun ns. matalan kynnyksen periaatteella esimiehen kanssa. Esimies pyrkii rohkaisemaan henkilöstöä rakentavan myönteisen ja kielteisen palautteen antamisessa. Osaamisen jakaminen dialogissa muiden kanssa 3e Miten henkilöstöä palkitaan, henkilöstölle annetaan tunnustusta ja henkilöstön hyvinvoinnista huolehditaan? Miten henkilöstön turvallisuudesta huolehditaan? Henkilöstöasioita käsitellään johtotiimin kokouksissa. Henkilöstön palkitsemisessa noudatetaan kaupungin ja sivistystoimen linjauksia. Lisäksi opistolla on omia käytäntöjä muistamisessa ja palkitsemisessa. Henkilöstön osaamista markkinoidaan sisäisesti ja henkilöstöä kannustetaan kehittämään jatkuvasti taitojaan. Merkkipäivät, opintosaavutukset ja läksiäiset huomioidaan. Opistossa järjestetään yhteisiä tilaisuuksia ja hyvinvointia edistävää koulutusta. saavutettaessa. Opisto toteuttaa Kajaanin kaupungin aktiivisen välittämisen mallia. Puheeksiotto - käytännöllä varmistetaan, ettei synny käsittelemättömiä pitkäkestoisia ongelmatilanteita esim. pitkien tai useiden sairauslomatapausten yhteydessä. Tämä koskee myös työpaikkakiusaamista. Työterveyshuolto ja työsuojelu konsultoivat ja ovat läheisessä yhteistyössä opiston kanssa työhyvinvoinnista huolehtimassa. Arviointitoiminta on jatkuvaa. 7

9 4. KUMPPANUUDET JA RESURSSIT 4a Miten ulkoisia kumppanuussuhteita johdetaan ja hallitaan? Opisto jakaa kumppanuutensa neljään lohkoon. Kaupungin sisäisiä kumppaneita ovat sivistystoimiala, tietohallinto, keskushallinto, tilapalvelut, ravitsemus- ja puhtaanapitopalvelut, yrityspalvelut ja luottamuselimet. Tuntiopettajat muodostavat oman lohkonsa. Ulkoisia kumppaneita ovat työvoimahallinto, seurakunnat, Kuntaliitto, Opetushallitus, opetus- ja kulttuuriministeriö, ELY-keskus, Kainuun ja Kajaanin aikuisoppilaitokset ja koulutusorganisaatiot sekä Kainuun kansalaisopistot, KOL, VSY, muut kansalaisopistot, Tampereen yliopisto, kolmas sektori, kansainväliset kumppanit, Pohjois-Suomen AVI, media, kuntatyönantaja, ammattijärjestöt, Kainuun maakunta kuntayhtymän työterveyshuolto ja tieto- ja hallintopalvelut sekä koulutuksen tilaajat eli yritykset. Opiston palveluntuottajia ovat asiantuntijayritykset, mm. painotalot Opisto hakee tarkoituksenmukaisia ja tehtävänsä kannalta soveltuvia kumppaneita. Kumppanuuksista huolehditaan tutustuttamalla opistoon ja sen toimintaan ja työskentelemällä hyvää tulosta tuottavalla tavalla. Tämä lisää luotettavuutta, jatkuvuutta ja uskottavuutta. Valtakunnalliset yleiset kielitutkinnot (YKI) on yksi kumppanuuden muoto (Jyväskylän yliopisto, Opetushallitus). Hankerahoituksessa voi olla mukana useita kumppaneita riippuen hankkeesta. Hankkeilla voi olla myös ohjausryhmä. Kumppanuuksia arvioidaan palautekeskustelujen ja sähköisen arviointikyselyn avulla. Opisto perehdyttää uudet sivistyslautakunnan luottamushenkilöt opiston toimintaan. 4b Miten taloudellisia resursseja hallitaan? Talousarvio noudattaa kunnallista kaavaa. Opisto on vuosittaisessa nettobudjetissa ja talousarvion nettoraamin määrittelee Kajaanin kaupunginvaltuusto. Talousarvion lisäksi opisto laatii investointisuunnitelman ja henkilöstösuunnitelman. Talousarvion suunnitelmineen laatii rehtori ja Kaukametsän talouspäällikkö, asiakirjat käsittelee Kaukametsän johtoryhmä. Talousarvion seurannan mukaan rehtori esittää muutokset sivistysjohtajalle. Tilinpäätösennusteen laativat rehtori ja talouspäällikkö. Investointisuunnitelmat esitetään kaupungin sivistystoimelle. Opisto hakee projekti- ja hankerahoitusta Opetushallitukselta ja opetusministeriöltä erityisesti opiston strategisten tavoitteiden suuntaisiin projekteihin, esim. syrjäytymisen ehkäisyyn ja aliedustettujen kansalaisryhmien opintojen pariin rohkaisuun. Opisto on nettobudjettiyksikkö, jossa talousarvio perustuu menojen ja tulojen tasapainoon. 8

10 Taloutta seurataan kuukausittain vertaamalla käyttösuunnitelmaa edellisen vuoden toteumaan. Tilinpäätöksen arvioinnin pohjalta rehtori ja talouspäällikkö tekevät lyhyen toimintakertomuksen helmikuussa. Opiston johto tekee laajan toimintakertomuksen, jonka perusteella voidaan tehdään muutoksia seuraavan vuoden talousarvioon. Taloudellisten resurssien laadintaan on olemassa vuosikello. Nettoraami ja edellisen vuoden tilinpäätöksen arviointi ja investointisuunnitelma tehdään elokuussa, Maahanmuuttajakoulutusta järjestetään hankintakilpailutuksen kautta. Kestävä kehitys Taloudellinen ajattelu 4c Miten rakennuksia, laitteita ja materiaaleja hallitaan? Opisto hallitsee käyttötilojaan kolmella eri tavalla. Opiston omien tilojen käyttö on kiintiöity eri aineille. Kiintiöt tarkistetaan vuosittain. Omien tilojen varauksia hallinnoidaan Hellewi -ohjelmalla ja Ebsolut -tilanvarausohjelmalla. Koulutilojen käyttövuorot anotaan kouluilta ja muista tiloista tehdään tarvittavat sopimukset. Ainealueiden vastaavat opettajat varaavat opetustilat tai esittävät tilatarpeet toimistosihteerille. Toimistosihteeri tekee koulujen tilavaraukset Hellewin tilavarauslomakkeella. Vahtimestari siirtää tilavaraukset Ebsolut -tilanvarausohjelmaan. Tarvittaessa rehtori yhdessä johtoryhmän kanssa ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin uusien tilojen hankkimiseksi ja sopimusten solmimiseksi. Opetusmateriaalia hallinnoivat opettajat. Opistolle on hankittu jonkin verran opetusmateriaalia. Kaikkiin aineisiin ei ole olemassa valmista opetusmateriaalia, ja näissä aineissa käytetäänkin suurimmaksi osaksi opettajien itse valmistamaa materiaalia. Näytemateriaaleja saadaan myös kustantajilta ja yrityksiltä. Opiston omissa opetuspisteissä käytetään suurimmaksi osaksi opistolle hankittua opetusvälineistöä, kouluissa koulujen välineistöä. Toimitilapalvelu järjestää tilatekniset palvelut. Kunnossapidon hoitaa kaupungin Toimitilapalvelu. Ergonomiakartoitukset tehdään työhuoneiden osalta. Opisto noudattaa opetuksessa sekä kaupungin yleisiä että opistolle laadittuja turvallisuusohjeita. Ekologista toimintatapaa arvostava toimintakulttuuri 4d Miten teknologiaa hallitaan? Kaupungin tietohallinto vastaa opiston Atk-opetuksen tietotekniikasta ja ohjelmista. Opiston yhdyshenkilö on toimistosihteeri. Hän laatii ohjeet ja opastaa käytössä. Kainuun maakuntakuntayhtymän tietohallinto vastaa opiston hallintoverkosta. Opistolla 9

11 käytössä olevat tietokoneet (sekä toimistokäytössä olevat hallintoverkon että opetuskäytössä olevat opetusverkon laitteet) ovat vuokralaitteita. Opisto järjestää henkilöstökoulutusta uuden teknologian ja ohjelmistojen hallinnasta ja käytöstä. Atk-avusteisesta opetuksesta vastaa kukin aineopettaja mahdollisuuksien mukaan. Muista välineistä ja laitteista vastaavat asianomaiset aineopettajat. Huolto ja kunnostus hoidetaan ammattitaitoisesti joko kaupungin organisaatiossa tai kuhunkin välineistöön erikoistuneen asiantuntijaliikkeen kanssa. Matkapuhelimia opisto hankkii tarpeen mukaan. Puhelinyhdyshenkilönä toimii Kaukametsän toimistopäällikkö. Kopiokoneet vuokrataan Kajaanin kaupungin ja Kainuun Maakunta kuntayhtymän sopimusten puitteissa. 4 e Miten tietoa, tietämystä ja tietopääomaa hallitaan? Opistossa noudatetaan yleisiä tietosuoja- ja salassapitosäännöksiä. Opiston kurssi-, opiskelija- ja henkilökuntatietoja ylläpidetään Hellewi -kurssihallinto - ohjelmalla. Opiston tietohallinnosta vastaa rehtori. Tietoturva toteutuu käyttäjätunnusja salasanajärjestelyin sekä noudattamalla Kajaanin kaupungin tietoturvaohjeita. Hellewi -kurssihallinto -ohjelma toimii ainoastaan opiston hallintoverkossa, johon kirjautumiseen tarvitaan erilliset käyttäjätunnukset. Kaukametsän opisto hyödyntää Kajaanin kaupungin tietohallinnon mahdollisuuksia, esim. intranetiä. Intranetissä ylläpidetään runsasta määrää henkilöstölle arvokasta tietoa, kuten menettelyohjeita, lomakkeita ja erilaisia aineistoja. Työehtosopimuksissa opisto noudattaa OVTES:iä ja KVTES:iä. Opisto korostaa jokaisen työntekijän oman osaamisen käyttöä koko opiston hyväksi. Tuntiopettajien osaaminen todetaan rekrytoinnissa, heillä on myös mahdollisuus täydennyskoulutukseen mahdollisuuksien mukaan. 5. PROSESSIT 5a Miten prosesseja suunnitellaan ja hallitaan järjestelmällisesti? Kaukametsän opistossa on kaksitoista prosessia, jotka ovat opetussuunnitelman perusteet, lukuvuoden opetussuunnitelma, avoimen kansalaisopisto-opetuksen kurssisuunnittelu, tiedottaminen, tukipalvelut, oppilashallinto, opetuksen toteuttaminen, työvoimakoulutuksen hankinta, työvoimakoulutuksen järjestäminen (maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen prosessit), henkilöstöhallinto, päätöksen teko, tiedon hallinta, talousprosessi. Ydinprosesseja ovat avoimen kansalaisopisto-opetuksen kurssisuunnitteluprosessi, tukipalveluprosessi ja opetuksen toteuttamisen prosessi. Avoimen kansalaisopisto-opetuksen ja taiteenperusopetuksen kurssisuunnitteluprosessiin kuuluvat asiakaspalaute, tuntiopettajien palaute, opiskelija-analyysi, osallistujamäärät, taloudelliset resurssit ja reunaehdot, tilahallinta, tilaresurssit, opettajien saatavuus, lainsäädäntö ym. ohjeet ja tuntiopettajien rekrytointi. 10

12 Tukipalveluprosessiin kuuluvat henkilöstön tehtäväkuvien arviointi, sähköiset tiedonhallintajärjestelmät, täydennyskoulutus, asiakaspalaute, ylläpitäjän edellyttämä palvelutaso ja palvelun sopeuttaminen. Opetuksen toteuttamisen prosessi koostuu henkilöstösuunnittelusta, toteutumiskriteerien seurannasta, sähköisten tiedonhallintajärjestelmien tuesta, laatukriteerien täyttymisestä, opiskelijaksi otosta ja itse opetuksesta. Arviointi sisältää asiakas -arvioinnin koulutuksen ja kansalaisopistopalvelujen osalta, opetuksen arvioinnin ja itsearvioinnin. Talousprosessi on kuvattu kohdassa 4b. Viestintä- ja markkinointiprosessiin kuuluvat opinto-ohjelmat, lehti-ilmoitukset, nettisivut, esitteet, erillismarkkinointi, radiomainonta, tapahtumat sekä sidosryhmätiedottaminen. Strategiaprosessi, sen suunnittelu, toteuttaminen ja arviointi on kuvattu kohdassa 2. Prosessien keskeinen arviointiväline on toimintakertomus ja tuloskortti. Sen toteutumista seuraa johtotiimi. Prosessien parantamisen välineinä opistossa toimivat asiakaspalaute, tilastoseuranta, hiljaisten signaalien huomioonottaminen, benchmarking eli vertailu toisiin organisaatioihin, lähinnä kansalaisopistoihin. 5b Miten prosesseja parannetaan tarpeiden mukaisesti ja innovatiivisuutta hyödyntäen, jotta tyydytetään asiakkaiden ja muiden sidosryhmien tarpeet ja tuotetaan heille lisäarvoa? Asiakaspalautetta kerätään systemaattisesti ja siitä otetaan opiksi. Ainealueen vastaava opettaja vastaa ainealueestaan ja ryhtyy tarvittaessa parantamistoimiin. Opisto ottaa vastaan myös sähköistä palautetta opiston kotisivun palautelinkin kautta sekä kaupungin palautejärjestelmän kautta. Opisto vastaa palautteeseen, jos sitä pyydetään. Palautteet tulevat opiston toimistoon, josta palaute siirtyy rehtorille ja ainealueen vastuuopettajalle. Vaikeisiin reklamaatioihin ottaa kantaa johtotiimi. Kurssien toteutumista seurataan kurssi- ja ainealuekohtaisesti sekä tilastollisesti. Johtotiimi seuraa kokonaisvaltaisesti tilastojen valossa opiston toimintaa. Lisäksi opisto toimittaa Tilastokeskuksen, Kajaanin kaupungin ja muiden viranomaisten pyytämät tilastotiedot säännönmukaisesti. Myös eri kanavia myöten saatu tieto vaikuttaa prosessin sujuvuuteen. Yksi keskeinen oppimisen muoto on palautteesta oppiminen ja toimintatapojen parantaminen esim. negatiivisen asiakaspalautteen herättämänä. Tästä kantaa vastuun koko henkilöstö. 5c Miten tuotteita ja palveluja suunnitellaan ja kehitetään asiakkaiden tarpeiden ja odotusten perusteella? Kaukametsän opisto on asettanut yleiset laatukriteerit kurssien toteuttamiselle. Opiskelijaminimi on sovittu, opiskelutila on asianmukainen, tilassa on asianmukainen välineistö ja kurssilla on pedagogiset kriteerit täyttävä opettaja. Opisto ei toteuta sellaista kurs- 11

13 sia, jolla nämä kriteerit eivät toteudu. Tällä perustellaan esim. toteuttamisen kannalta mahdottomaksi osoittautuvan asiakastoiveen hylkääminen. Myyntikoulutuksessa on myös muita kriteerejä kuten tilaajan vaatimukset ja opetustilan erityisvaatimukset. Opisto järjestää uusia kursseja opiskelijatoiveisiin perustuen, tuntiopettajien ideoiden pohjalta, päätoimisten opettajien ideoinnin perusteella, resurssien mukaan ja myyntikoulutuksessa tilaajan tarpeiden mukaisesti, joskus myös kokeiluluonteisesti. Opisto vastaanottaa opiskelijoiden toiveita sähköpostin välityksellä, kurssipalautelomakkeissa olevien toiveiden muodossa, erilaisissa palautekeskusteluissa, toivomuslistojen muodossa, työpaikoilta tulevina toiveina ja koulujen yhteydenottojen muodossa. Kurssiehdotukset toimitetaan ainealueen vastaaville opettajille, jotka suunnittelevat niiden pohjalta lopullisia kursseja yhdessä tuntiopettajien kanssa. Ainealueen vastaavat opettajat esittelevät uutuuskurssit tiimeissä ja henkilöstökokouksissa, jolloin sisäinen arviointi toteutuu. Myös kysyntätrendejä arvioidaan yhdessä. Kurssin toteutuksen vaiheet ovat: kurssisuunnitelman laadinta, keskustelu kurssilaisten kanssa kurssin alussa, suunnitelman muokkaaminen keskustelujen ja jatkuvan arvioinnin pohjalta, itse opetus, opettajan osuus, oppimisen arviointi, ryhmäytymisestä huolehtiminen, opetuksen ja materiaalien nivominen kokonaisuudeksi, av-välineiden käytön suunnittelu ja käyttö, kurssin oheistuotteet (itseopiskelu, tietojen haku), oman opetuksen arviointi ja tarvittavien muutosten toteuttaminen. Kurssin toteuttamista arvioidaan vapaamuotoisesti tai sähköisesti Hellewi -hallintoohjelman palautelomakkeen avulla tai vastaavalla paperilomakkeella. Arviointitavat on ohjeistettu tuntiopettajille. Toimistosihteeri vastaa palautteen kokoamisesta. Kerätty palaute toimitetaan ainealueen vastaavalle opettajalle, joka käsittelee palautteen ja keskustelee siitä tuntiopettajan kanssa. Ainealueen vastaava opettaja ryhtyy tarvittaessa parannustoimenpiteisiin. Maahanmuuttajaopetuksessa käytetään valtakunnallisia OPAL- ja ARVI-arviointia. Palautetta saadaan myös asiakkaiden erilaisten yhteydenottojen kautta. Palautteet käsitellään asiaankuuluvasti eri henkilöstöryhmissä ja ryhdytään tarpeellisiin toimenpiteisiin viipymättä. 5d Miten tuotteita ja palveluja tuotetaan, toimitetaan, tuetaan ja huolletaan? Kaukametsän opiston palvelujen toteuttamisen tukeminen ja huolto on jaoteltu neljään eri lohkoon: opinto-opas, kursseille ilmoittautuminen, opetuksen tukipalvelut sekä asiakkaiden palautteet ja opiston oma arviointi. Opetuksen tukipalvelut on kuvattu kohdissa 4c ja 4d sekä 5a. Opinto-oppaassa on mainittu kunkin kurssin osalta kurssin nimi, aika, paikka, tuntimäärä, opettaja, sisältö ja materiaali sekä kurssimaksu. Opinto-opas ilmestyy kaksi kertaa vuodessa, ja se jaetaan joka kotiin Kajaanissa. Opinto-oppaan toimittamisesta vastaa rehtori. Jokaisella ainealueella ja siten ainealueen vastaavalla opettajalla on vastuu oman aineensa kurssien valmistelemisesta ja opinto-opastekstien tuottamisesta. Useimmiten kurssin opettaja laatii alustavan tekstin. Opinto-oppaan toimittaminen ja mainosten hankkiminen on keskitetty tiedotussihteerille. 12

14 Opinto-oppaan valmistamisessa on yksi tekstioikoluku. Tämän jälkeen layoutoikolukuja on yksi, kaksi tai kolme opinto-ohjelman laajuudesta riippuen. Opintooppaan taitto ja painatus on ulkoistettu kilpailutuksen jälkeen. Kotijakelun hoitaa jakeluyritys ja kaupungin sisäisen jakelun Kajaanin kaupungin info ja Kaukametsän vahtimestarit. Kursseille ilmoittautumisia otetaan vastaan kahdesti vuodessa keskitettyinä ilmoittautumispäivinä sekä niiden jälkeen non-stop -periaatteella. Keskitetyn ilmoittautumisen alkaminen valitaan Hellewi -hallinto-ohjelmasta ja ilmoittautumispäivät päätetään opiston johtotiimissä. Keskitettyinä ilmoittautumispäivinä koko opiston henkilökunta ottaa ilmoittautumisia vastaan sekä paikan päällä että puhelimitse. Tämän lisäksi käytännössä lähes tauotta ympäri vuoden ja vuorokauden voi ilmoittautua internet-sovelluksen kautta, soittamalla opiston toimistoon tai käymällä opiston toimistossa ilmoittautumassa. Ilmoittautumiset kirjataan ajantasaisesti opiston kurssihallintojärjestelmään, josta kurssien ilmoittautumistilannetta voidaan jatkuvasti seurata. Jokainen ainealueen vastaava opettaja seuraa oman ainealueensa kurssien ilmoittautumistilanteen kehittymistä. Hänen vastuullaan on huolehtia siitä, että tuntiopettaja ja ilmoittautuneet saavat tiedon kurssin käynnistymisestä tai mahdollisesta peruuntumisesta. Ratkaisu kurssin mahdollisesta peruuntumisesta pyritään tekemään viimeistään kaksi viikkoa ennen kurssin ensimmäistä kokoontumispäivää. Joskus voidaan sopia tuntiopettajan kanssa muusta käytännöstä. Ilmoittautumisprosessi asiakkaan näkökulmasta on kuvattu opinto-oppaassa. 5e Miten asiakassuhteita hallitaan ja kehitetään? Kaukametsän opistolla on käytössä ainealueen vastaava opettaja järjestelmä. Opiston päätoimiset aineenopettajat toimivat joko yhden tai useamman ainealueen vastuuopettajina. Tehtäviin kuuluvat oman vastuualueen kurssisuunnittelu, tarjonnan ja sisältöjen kehittäminen, tuntiopettajien rekrytoinnin valmistelu sekä pedagoginen ohjaus, opintoneuvonta ja tiedotetekstien laatiminen. Laite- ja välinehankinnat ovat myös osa tehtäviä. Opistossa on toimistosihteeri ja tiedotussihteeri. Heidän tehtävänään on kurssi- ja oppilashallinto sekä tuntiopettajahallinto. Opintoneuvonnan toimivuutta arvioidaan toiminnasta tehtyjen havaintojen pohjalta. Se johtaa esim. tuotesisältöjen tarkentamiseen ja kehittämiseen. Jokainen puhelin- ja kirjallinen palaute käsitellään, ja se johtaa tarvittaviin toimenpiteisiin. Opiskelijoilta kerätään myös kurssipalaute ja sen yhteydessä aloitteet. Informatiivinen joka kotiin jaettava opinto-ohjelma on kuvattu kohdassa 5d. Opisto tekee asiakaspalautekyselyn joka toinen vuosi. Niistä saadaan monenlaista sekä oppiaineeseen että palveluihin liittyvää palautetta. Opistossa laaditaan lukuvuosittaiset seurantatilastot, joita käydään läpi johtotiimissä sekä ainealuetiimien ja henkilöstön kokouksissa. Kurssitarjonnan benchmarkkaus tapahtuu seuraamalla toisten opistojen kurssitarjontaa. Viestintä- ja markkinointiprosessi on kuvattu kohdassa 5a. Opisto käyttää aktiivisesti omia nettisivujaan sekä hyödyntää Kainuun aikuiskouluttajien yhteistä OpinRaitti -portaalia. Nettisivuilla kerrotaan opiskelusta ja opiston käytännöistä sekä tiedotetaan erityisistä tapahtumista ja tilaisuuksista. Nettisivuilla ylläpidetään ajantasaisia yhteystietoja. Kurssit siirtyvät automaattisesti Hellewi -ohjelmasta tarjolle internettiin. Jokainen päätoiminen opettaja, tiedotussihteeri, toimistosihteeri sekä rehtori 13

15 tiedottavat omalta osaltaan sähköpostilla opiston toiminnasta ja tilaisuuksista omille sidosryhmilleen. Asiakassuhteiden hallintaan liittyy myös osallistuva vaikuttaminen erilaisten hankkeiden suunnitteluryhmien ja viranomaisyhteistyön kautta sekä yhteistyö kolmannen sektorin kanssa. Osallistuvaa vaikuttamista on myös henkilöstön osallistuminen luottamustoimiin ja järjestötyöhön. Opisto hyödyntää kaupungin sähköisen palautekanavan, kurssipalautteiden, sähköpostipalautteiden ja muun palautteen antamia tietoja kehittääkseen asiakassuhteiden hallintaa käsittelemällä kaikki saapuneet palautteet asianomaisissa ryhmissä. Opiston yleiseen sähköpostilaatikkoon tulevat palautteet luetaan ja niihin vastataan. Tarvittaessa palaute toimitetaan edelleen sille henkilölle, jota se koskee. 6. ASIAKAS- JA OPISKELIJATULOKSET Asiakastyytyväisyys (1-5) Opiskelijamäärä Kurssilaisten määrä Kurssilaisten määrä asukasluvusta % 7. HENKILÖSTÖTULOKSET Työtyytyväisyys (1-4) Vakinaisten henkilötyövuosien määrä (htv) Vakinaisen henkilökunnan sairauspoissaolot (h) 8. YHTEISKUNNALLISET TULOKSET Toimintakertomus 9. KESKEISET TULOKSET (Resurssi- ja taloustulokset) Kurssien yleisarvosana (1-5) Euroa/ tunti Oppituntien määrä LIITTEET (sähkoisinä tallenteina y-asemalla) 1. Kaukametsän opisto kaupungin ja sivistystoimialan organisaatiossa 2. Kaukametsän opiston organisaatio ja toimintasuunnitelma Tiimit ja niiden tehtävät 3. Strategiset asiakirjat 4. Yhteistyö ja kumppanuudet 5. Prosessikuvaukset 6. Toimintakertomus 7. Tuloskortti 8. Vuosikello 9. Opiston esitteet ja esittelydiat 10. Opetussuunnitelman perusteet 11. Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmat 12. Kotouttamiskoulutusten opetussuunnitelmat 13. Radar-arviointiin perustuva opiston itsearviointi- ja kehittämisjärjestelmä 14. Kaukametsän opiston toiminnan kuvaus 15. Laatu Kaukametsän opiston menestystekijänä -tutkielma Kannen kuva Pekka Agarth 14

LYSEON TIIMIEN PUHEENJOHTAJIEN HAASTATTELUT 5 / Tilatiimi Laatutyön osa-alueet: henkilöstö + kumppanuudet ja resurssit

LYSEON TIIMIEN PUHEENJOHTAJIEN HAASTATTELUT 5 / Tilatiimi Laatutyön osa-alueet: henkilöstö + kumppanuudet ja resurssit OULUN LYSEON LUKION LAATUTYÖ Omaa tarinaa laadusta Mitä koulu edustaa sinulle? Mitä haluat saada aikaan omassa työssäsi? Miksi laatutyötä tarvitaan? Miten haluat itse olla mukana laatutyössä? Miten sinun

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA

SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA Sotkamon kansalaisopiston henkilöstö on työstänyt Osaava - koulutuksen aikana vuosina 2011 2012 opistolle räätälöityä laatukäsikirjaa. Käsikirja on EFQM (European

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille 2015-2020 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 23.9.2015 Kaarinan strategia Visio Maailma muuttuu Kaarina toimii! Toiminta-ajatus Järjestämme

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

OKM:n laaturyhmän linjaukset Laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin toteutus ja kriteerien esittely

OKM:n laaturyhmän linjaukset Laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin toteutus ja kriteerien esittely Työseminaari Vaasassa - Laadunhallintajärjestelmien itsearviointiosaaminen Vaasa 15.1.2015 klo 9.15-10.45 OKM:n laaturyhmän linjaukset Laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin toteutus ja kriteerien

Lisätiedot

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän:

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän: Sivistyslautakunta 55 18.05.2016 Joensuun seudun kasvatuksen ja koulutuksen toimintaohjelma 2016-2020 155/20.201/2016 Sivistyslautakunta 18.05.2016 55 Joensuun seudun seitsemän kuntaa, Ilomantsi, Joensuu,

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI Käsittely: YH 10.11.2016 108 YV 25.11.2016 18 Versio 1.1 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Strategiset lähtökohdat... 4 3 Strategiset tavoitteet... 5 4 Kriittiset

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS LUMA-seminaari 15.1.2013 1 Opetussuunnitelmatyön kokonaisuus 2 Yleissivistävän koulutuksen uudistaminen

Lisätiedot

Opetussuunnitelmat. uudistuvat Tarja Ruohonen

Opetussuunnitelmat. uudistuvat Tarja Ruohonen Opetussuunnitelmat uudistuvat 2016 Tarja Ruohonen OPS-uudistuksen tavoitteita: Kasvun ja oppimisen jatkumon vahvistaminen Rakennetaan olemassaoleville vahvuuksille Määritellään kasvatustyötä ja toimintakulttuurin

Lisätiedot

Keskustelu ja kuulemistilaisuus:

Keskustelu ja kuulemistilaisuus: Keskustelu ja kuulemistilaisuus: Ammatillisen koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien kriteerit Johtaja Mika Tammilehto Lähtökohtia Ammatillisen koulutuksen tasalaatuisuuden varmistaminen

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Valitsen ohjatusti työssäoppimis- ja näytön toteuttamista. Suunnittelee työssäoppimisen. Työssäoppimisjakson suunnitteleminen

Valitsen ohjatusti työssäoppimis- ja näytön toteuttamista. Suunnittelee työssäoppimisen. Työssäoppimisjakson suunnitteleminen PROSESSIKAAVIO ammattiosaamisen arviointi (näytöt) (luonnos 5) 15.8.2007 1 (7) OPISKELIJAN PROSESSI Valmentaudun topjaksoon Valitsen ohjatusti työssäoppimis- ja näyttöpaikan Suunnittelen työssäoppimisen

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan?

Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan? Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan? Raila Oksanen 1.9.2016 Page 1 Monikäyttöisyyden lähtökohta CAF on tarkoitettu helppokäyttöiseksi työkaluksi julkisen sektorin organisaatioiden

Lisätiedot

2016 Perehdyttäminen

2016 Perehdyttäminen 2016 Perehdyttäminen PEREHDYTTÄMISOHJELMA Perehdytettävä: Vastuuhenkilö: TYÖHÖNOTON VALMISTELU Tehtävien läpikäyminen ja suunnittelu Työpaikkailmoituksen laatiminen Alkutietojen antaminen Työhönottohaastattelujen

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

Iisalmen lyseo. Strategia ja laatukäsikirja

Iisalmen lyseo. Strategia ja laatukäsikirja Iisalmen lyseo Strategia ja laatukäsikirja 2015-2020 Päivitetty 1.6.2016 Strategia ja laatukäsikirja 2015 2020, Iisalmen lyseo 1/6 Strategia Toiminta-ajatus, missio - koulun rooli yhteiskunnassa, koulun

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN MUSIIKKIOPISTO

KANKAANPÄÄN MUSIIKKIOPISTO ARVOT-VISIO-STRATEGIA 2012 2020 KANKAANPÄÄN MUSIIKKIOPISTO Kankaanpään kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on hyväksynyt strategian 22.12.2011 Kankaanpään kaupungin koulutuslautakunta on hyväksynyt

Lisätiedot

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon suorittaneella on yrityksen johtajalta edellytettävä yrityksen strategisen johtamisen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kansainvälisen toiminnan arvot ja visio... 3 3. Kansainvälisen toiminnan Strategiset tavoitteet... 3 4. Kansainvälinen toiminta... 5 4.1 Kansainvälisen toiminnan

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikkö 1 -taso KEHITTÄMIS- JA HALLINTOPALVELUT Tulosyksikkö 1: Hallinto - vastuuhenkilö: talous- ja hallintopäällikkö HALLINTO TP 2014 TA+M

Lisätiedot

Lasten ja nuorten palvelut

Lasten ja nuorten palvelut Lasten ja nuorten palvelut 1.1.2014 Varhaiskasvatuksen johtamismallin muutos 1 Marja-Liisa Akselin 3.4.2014 Muutoksen tavoitteet (Kh 18.2.2013) Valmistelun keskeisenä tavoitteena on kehittää uudelle palvelualueelle

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Laatuverkoston tapaaminen 31.10.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Laatutyöryhmä työskentelee Ehdotus koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. työskentelee matkailutapahtuman

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. työskentelee matkailutapahtuman Hyväksymismerkinnät 1 (5) Näytön kuvaus Matkailutapahtumien näyttö toteutetaan osallistumalla matkailutapahtuman toimintaan omalla työosuudellaan. Tutkinnon osan tavoitteisiin on osallistua 7 matkailutapahtuman

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

Laatutyö nousuun Pirkanmaalla ja Kanta-Hämeessä. Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä. PL 119 37601 Valkeakoski

Laatutyö nousuun Pirkanmaalla ja Kanta-Hämeessä. Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä. PL 119 37601 Valkeakoski 1 (7) Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä n yhteystiedot Juuso Hyvärinen juuso.hyvarinen@vsky.fi puh. 044 906 0320 PL 119 37601 Valkeakoski Toiminnan vakiintuneisuus, esim. vuosikello. Laadunhallinnan

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä

Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä Pilotoinnin perehdyttämispäivä 17.12.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillisen koulutuksen vastuualue Koulutuspolitiikan

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Sivistystoimen Talouspäälliköiden Kesäpäivät Merja Narvo-Akkola

Sivistystoimen Talouspäälliköiden Kesäpäivät Merja Narvo-Akkola Sivistystoimen Talouspäälliköiden Kesäpäivät 6.6.2013 Merja Narvo-Akkola Suomi OPH, Hallitus Kunta Sivistys- ja opetustoimi Koulu Rehtori ja opettajat Opetussuunnitelma-uudistus Johtamisen laatukriteerit

Lisätiedot

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella 2014-2017 Sopimuksen tarkoitus Tällä operatiivisella sopimuksella pääprosessia edustava toimialajohtaja

Lisätiedot

Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma

Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma Helsingin kaupungin tarkastuslautakunnan ja -viraston sisäisen ja ulkoisen viestinnän linjaukset. Suunnitelma on otettu käyttöön tarkastusjohtajan päätöksellä 28.12.2015

Lisätiedot

Osaava: Laatua Siikalatvalla. Laatupaja

Osaava: Laatua Siikalatvalla. Laatupaja Osaava: Laatua Siikalatvalla Laatupaja 7.5.2013 Päivän ohjelma 13.00-13.15 Tervetuloa: päivän ohjelma ja esiin tulleet kysymykset 13.15-13.30 Pelisäännöt ja sovitut asiat - tiedon jakaminen - laatutyön

Lisätiedot

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki TAIKAKUUn valokuvakilpailu Katse tulevaisuuteen Annika Oksa, Raahen lukio OPETUSTOIMEN STRATEGIA VUOSILLE 2016-2020 OPLA 20.1.2016 7 SISA LTO 1. OPETUSTOIMEN KESKEISET

Lisätiedot

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa.

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Päivähoidon laatukriteerit Hakeminen Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Henkilökunta tuntee päivähoitoyksikkönsä

Lisätiedot

CAF-koulutus Kivalo-opisto

CAF-koulutus Kivalo-opisto CAF-koulutus Kivalo-opisto Anni Miettunen 19.3.2016 Lämmittelyä aiheeseen Mitä palvelun laatu on? Mitä laadulla tarkoitetaan? Miten palvelun laatu tuotetaan? Kuka määrittää palvelun laadun? Miten laatua

Lisätiedot

RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017. Raisio KASVUN PAIKKA

RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017. Raisio KASVUN PAIKKA RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017 Raisio KASVUN PAIKKA TULEVIEN VUOSIEN HENKILÖSTÖHALLINNOLLISIA HAASTEITA Niukat taloudelliset resurssit Henkilöstön eläköityminen Henkilöstön saatavuus ja

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia 2017-2021 suomen taiteilijaseuran strategia 2017 2021 VISIOMME Visiomme on vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija. Suomen

Lisätiedot

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit... 3 Toiminnan dokumentointi ja

Lisätiedot

Hyvän hoidon kriteeristö

Hyvän hoidon kriteeristö Hyvän hoidon kriteeristö Työkirja työyhteisöille muistisairaiden ihmisten hyvän hoidon ja elämänlaadun kehittämiseen ja arviointiin 4., uudistettu painos 2016 1 Muistisairaan ihmisen hyvän hoidon elementit

Lisätiedot

Sivistyspalvelujen päävastuualueen johtosääntö

Sivistyspalvelujen päävastuualueen johtosääntö VIRTAIN KAUPUNKI Sivistyspalvelujen päävastuualueen johtosääntö Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 Kaupunginkanslia VIRTAIN KAUPUNKI 1 Sisällysluettelo 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET... 2 1 Johtosäännön soveltaminen...

Lisätiedot

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Pirjo Koivula Opetusneuvos Opetushallitus 16.4.2009 Opiskelun ja hyvinvoinnin tuen järjestämistä koskeva perusopetuslain sekä esi- ja perusopetuksen

Lisätiedot

Balanced Scorecard (BSC) = Tasapainoitettu mittaristo

Balanced Scorecard (BSC) = Tasapainoitettu mittaristo Balanced Scorecard (BSC) = Tasapainoitettu mittaristo Jaana Bom Merja Prepula Balanced Scorecard Yritysstrategian ja rakenteen yhdensuuntaistamisjärjestelmä Strateginen johtamisjärjestelmä Strategiset

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin kriteerit

Ammatillisen koulutuksen laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin kriteerit 1. LAATUKULTTUURI JA LAADUNHALLINNAN KOKONAISUUS Laadunhallinta osana koulutuksen järjestäjän johtamisjärjestelmää toiminnan ohjausta ja toimintaa 1.1 Laadunhallinta ei kytkeydy johtamisjärjestelmään.

Lisätiedot

Tulevaisuuden tietoyhteiskuntataidot

Tulevaisuuden tietoyhteiskuntataidot Tulevaisuuden tietoyhteiskuntataidot Perusopetuksen yleisten tavoitteiden ja tuntijaon uudistaminen 18.3.2010 Jyrki Koskinen Sisältö Mitkä tiedot, taidot ja osaamisen muodot korostuvat tulevaisuuden tietoyhteiskunnassa?

Lisätiedot

Laatua Siikalatvalla

Laatua Siikalatvalla Laatua Siikalatvalla Päivän ohjelma 13.00-13.45 Yhteenvetoa tehdystä työstä huomioita tulevaan työhön Orientaatiota: Mainitkaa kolme asiaa, jotka mietityttävät tässä laatutyössä. 13.45-14.00 Tauko Poimintoja

Lisätiedot

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet:

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osallistuu tuote- tai asiakasvastuualueen toimenpide-

Lisätiedot

Johanna Paavolainen, LL, liiketoimintajohtaja Mainio Vire Oy

Johanna Paavolainen, LL, liiketoimintajohtaja Mainio Vire Oy Omavalvonta osana oman toiminnan systemaattista laadunhallintaa Valvira 25.8.2015 Johanna Paavolainen, LL, liiketoimintajohtaja Mainio Vire Oy Mainiossa Vireessä jo 15 vuotta Tarjoamme sosiaali- ja hoivapalveluja

Lisätiedot

1 (8) NUORISOASIAINKESKUS. Nuorisotoimenjohtaja/PS 1.2.2014. Ntj 27.1.2014 4 NUORISOASIAINKESKUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ

1 (8) NUORISOASIAINKESKUS. Nuorisotoimenjohtaja/PS 1.2.2014. Ntj 27.1.2014 4 NUORISOASIAINKESKUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1 (8) Ntj 27.1.2014 4 NUORISOASIAINKESKUKSEN 1. Strategiaperusta Nuorisoasiainkeskuksen toimintasääntö perustuu kaupunginvaltuuston 27.11.2002 hyväksymään nuorisotoimen johtosääntöön. Siinä nuorisoasiainkeskuksen

Lisätiedot

Työssäoppimisen ohjaus soveltuu pääosin käytettäväksi myös opiskelijoiden liikkuvuusjaksoilla

Työssäoppimisen ohjaus soveltuu pääosin käytettäväksi myös opiskelijoiden liikkuvuusjaksoilla Työssäoppimisen ohjaus soveltuu pääosin käytettäväksi myös opiskelijoiden liikkuvuusjaksoilla SUUNNITTELU JA VALMENNUS TYÖSSÄOPPIMISEEN TYÖSSÄOPPIMISEN ALOITUS TYÖELÄMÄYHTEISTYÖN SUUNNITELMA Työpaikka-analyysi

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa.

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. LUKU 4 YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN TOIMINTAKULTTUURI 4.5 Paikallisesti päätettävät asiat Toimintakulttuuri

Lisätiedot

PIRKAN OPISTON KOULUTUSSUUNNITELMA

PIRKAN OPISTON KOULUTUSSUUNNITELMA PIRKAN OPISTON KOULUTUSSUUNNITELMA Osaamisen kehittäminen ja koulutussuunnitelma Kuntia koskevan yhteistoimintalain mukaan kunta on velvollinen laatimaan yhteistoimintamenettelyssä vuosittain henkilöstö-

Lisätiedot

Savon koulutuskuntayhtymän hallitus ja kuntayhtymän johtaja Heikki Helve sopivat johtajasopimuksella hyvän johtamisen edellytyksistä seuraavaa:

Savon koulutuskuntayhtymän hallitus ja kuntayhtymän johtaja Heikki Helve sopivat johtajasopimuksella hyvän johtamisen edellytyksistä seuraavaa: JOHTAJASOPIMUS Savon koulutuskuntayhtymän hallitus ja kuntayhtymän johtaja Heikki Helve sopivat johtajasopimuksella hyvän johtamisen edellytyksistä seuraavaa: 1. Kuntayhtymän johtaminen Kuntayhtymän johtaja

Lisätiedot

Koulutus ja tietoyhteiskunta vuoteen 2020 mennessä

Koulutus ja tietoyhteiskunta vuoteen 2020 mennessä Koulutus ja tietoyhteiskunta vuoteen 2020 mennessä Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät Valtiosihteeri Heljä Misukka 8.12.2010 Helsinki Tuottava ja uudistuva Suomi- Digitaalinen agenda vv. 2011-2020

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

HELMIKUU Yhteiset asiat

HELMIKUU Yhteiset asiat Pirkan opiston toiminnan vuosikello TAMMIKUU Tilinpäätöksen valmistelu Kevään opinto-ohjelman tiedotus Seuraavan syksyn raamin valmistelu Tammiseminaari Kysely syksyn kuntapainotuksista jaostoon ja ohjausryhmälle

Lisätiedot

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto 25.08.2016 Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto Päiväkodissamme noudatetaan Siilinjärven kunnan esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelmaa. Yhteisöllisen oppilashuollon tarkoituksena on luoda

Lisätiedot

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto. Ammatillisen näyttötutkinnon peruste

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto. Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto: Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon suorittaneella

Lisätiedot

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto. Ammatillisen näyttötutkinnon peruste

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto. Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto: Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon suorittaneella

Lisätiedot

ARVOKIRJA. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän toiminta-ajatus, visio ja arvot

ARVOKIRJA. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän toiminta-ajatus, visio ja arvot ARVOKIRJA Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän toiminta-ajatus, visio ja arvot 2 Tehtävämme on edistää kainuulaisten hyvinvointia ja osallisuutta. Järjestämme vastuullamme olevat sosiaali-,

Lisätiedot

Opintohallinnon ja tietohallinnon yhteistyö. Valmistelevan työryhmän ehdotus. Pekka Linna,

Opintohallinnon ja tietohallinnon yhteistyö. Valmistelevan työryhmän ehdotus. Pekka Linna, Opintohallinnon ja tietohallinnon yhteistyö. Valmistelevan työryhmän ehdotus Pekka Linna, 3.6.2014 Yhteistyöryhmän perustaminen Perustetaan yhteistyöryhmä tukemaan opintohallinnon ja tietohallinnon vastuualueita

Lisätiedot

Strategiakortit 2016

Strategiakortit 2016 Kh 26.4.2016 120 Liite kh nro 1 Ptktark. UTAJÄRVEN KUNTA Strategiakortit 2016 LIITE Väritunnisteet: Etenee suunnitellusti Viivästynyt Ei etene/keskeytynyt TALOUS Päämäärä: Kuntatalous on vakaa Kriittiset

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia käytännön asiakaspalvelutehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa,

Lisätiedot

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Lukiopäivät 11.-12.11.2015 Eija Kauppinen, Kimmo Koskinen, Anu Halvari & Leo Pahkin Perusteiden oppimiskäsitys (1) Oppiminen on seurausta

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta VIESTINTÄSTRATEGIA 2017 2020 Oulun yliopiston ylioppilaskunta Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Nykytila 2.1. Kehittämiskohteiden toteutuminen 3. Perusviesti 4. Viestintä ylioppilaskunnan strategian toteuttajana

Lisätiedot

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto 2016-2020 Iholiiton Kevätpäivät 19.3.2016 Tampere Ajattelulle annettava aikaa - strategia ei synny sattumalta, vaan riittävän vuorovaikutuksen tuloksena Miten

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

OPETUSALAN JOHTAMISEN FOORUMI 5.-6.6.2013 HELSINKI

OPETUSALAN JOHTAMISEN FOORUMI 5.-6.6.2013 HELSINKI OPETUSALAN JOHTAMISEN FOORUMI 5.-6.6.2013 HELSINKI RINNAKKAISSEMINAARI 8: Rehtorin työnkuva, pätevyysvaatimukset ja opetusalan työaikajärjestelyt tulevaisuudessa Matti Lahtinen, OPH Kristiina Haavisto,

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso

Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso Verkosto: Hankasalmi Joutsa Jyväskylä Jämsä Kannonkoski Karstula Keuruu Kinnula

Lisätiedot

Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki / Kirjastopalvelujen näkökulma

Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki / Kirjastopalvelujen näkökulma Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki / näkökulma Vetovoimainen kaupunki - Liikunnan ja kulttuurin tarjonta - Aktiivinen kaupunkielämä - Kehittyvä kaupunkikeskus - Liikunnan ja kulttuurin näkyvyys

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (9) Suomenkielisen työväenopiston jk reh/6 27.08.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (9) Suomenkielisen työväenopiston jk reh/6 27.08.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (9) 72 A. Belle Selene Xian valtuustoaloite vähäosaisten opiskelun tarpeesta HEL 2013-003033 T 00 00 03 Päätös Johtokunta päätti antaa valtuutettu Belle Selene Xian

Lisätiedot

Tulevaisuuden kunta ja Kunnat ohjelma

Tulevaisuuden kunta ja Kunnat ohjelma Tulevaisuuden kunta ja Kunnat 2021 -ohjelma Kainuun maakuntatilaisuus 19.4.2016 Jarkko Majava, va kehityspäällikkö Aineisto: www.kunnat.net/maakuntatilaisuudet 4.4.2016 Luonnos Kuntaliiton strategisista

Lisätiedot

TSL:n strategia vuosille

TSL:n strategia vuosille TSL:n strategia vuosille 2011 2015 PERUSTEHTÄVÄ TSL on kaksikielinen sivistysjärjestö, jonka perustehtävänä on edistää demokratiaa, yhteiskunnallista ja sivistyksellistä tasa-arvoa sekä suvaitsevaisuutta

Lisätiedot

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Ohjeet opiskelijalle Vaihtoehdoissa A ja B opiskelija harjoittelee joko

Lisätiedot

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Markus Pauni. Strateginen päämäärä. Kaupunkistrategian. Sivistystoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Markus Pauni. Strateginen päämäärä. Kaupunkistrategian. Sivistystoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle Elinvoimainen oppiva kaupunkiseutu tavoitteet Kulttuurin liikunnan edelläkävijyys Ohjelma fyysisten olosuhteiden kehittämiseksi nuorisotoimen lautakunnan liikuntalautakunnan toimialalla Järjestö- harrastustoiminnan

Lisätiedot

SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTAMISJÄRJESTELMÄ

SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTAMISJÄRJESTELMÄ SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTAMISJÄRJESTELMÄ Syyskuu 2015 Rehtori Taina Saarinen 1 Johtaminen Mihin suuntaan ja mihin ei? Onko onnistuttu vai ei? Tavoiteasetanta ja vaikuttavuusarviointi Missä päätetään

Lisätiedot

LÄHIESIMIESTYÖN AMMATTITUTKINTO 2015

LÄHIESIMIESTYÖN AMMATTITUTKINTO 2015 Näyttötutkinnon perusteet LÄHIESIMIESTYÖN AMMATTITUTKINTO 2015 Määräys 38/011/2015 Määräykset ja ohjeet 2015:34 Opetushallitus Määräykset ja ohjeet 2015:34 ISBN 978-952-13-6122-7 (pdf) ISSN-L 1798-887X

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI Sivistyslautakunta 5 20.01.2016 SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI SIVLK 20.01.2016 5 Valmistelu ja lisätiedot: koulutusjohtaja

Lisätiedot

JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN VARHAISKASVATUKSEN MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ. KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA / VAKA/ Virpi Timonen 10/20/15

JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN VARHAISKASVATUKSEN MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ. KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA / VAKA/ Virpi Timonen 10/20/15 1 JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN VARHAISKASVATUKSEN MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA / VAKA/ Virpi Timonen 10/20/15 Long-range planning does not deal with the future decisions, but with

Lisätiedot

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tuen tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen tarjoaminen kuuluvat opettajan työhön ja kaikkiin opetustilanteisiin. Tuki rakennetaan opettajien sekä tarvittaessa muiden

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Työelämässä hankitun osaamisen tunnustaminen Itä-Suomen korkeakouluissa

Työelämässä hankitun osaamisen tunnustaminen Itä-Suomen korkeakouluissa Työelämässä hankitun osaamisen tunnustaminen Itä-Suomen korkeakouluissa Työelämäyhteistyö aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa 1 Esityksen sisältö AHOT-prosessi MAMKissa AHOTin

Lisätiedot

Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen (pohjaehdotus)

Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen (pohjaehdotus) Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen 2012 2014 (pohjaehdotus) Arviointilomakkeiden tarkoitus Kunkin vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto Karkkila. Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi

Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto Karkkila. Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto 14.- 15.9.2015 Karkkila Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi Koulua ympäröivä maailma muuttuu Teknologia Ilmastonmuutos, luonto

Lisätiedot

Mitä laadulla tarkoitetaan lukiokoulutuksessa?

Mitä laadulla tarkoitetaan lukiokoulutuksessa? Laadunhallinta ja tuloksellisuus lukiokoulutuksessa Lukioseminaari 11.4.2012, Kuntatalo Juha Karvonen, kehittämispäällikkö Mitä laadulla tarkoitetaan lukiokoulutuksessa? Lukioseminaari 11.4.2012 Lukion

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5).5.2015 Tämä asiakirjan osio kuvaa ammattiosaamisen näyttöä. Näyttötutkinnossa tutkintotilaisuuden järjestelyt ja osaamisen arviointi toteutuvat sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus Suomessa Tiina Tähkä, Opetushallitus

Opetussuunnitelmauudistus Suomessa Tiina Tähkä, Opetushallitus Opetussuunnitelmauudistus Suomessa 2.6.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA Paikalliset tarpeet ja linjaukset

Lisätiedot