SOTE-ENNAKOINTI varhaiskasvatuksen tulevaisuuden ennakointi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOTE-ENNAKOINTI varhaiskasvatuksen tulevaisuuden ennakointi"

Transkriptio

1 SOTE-ENNAKOINTI varhaiskasvatuksen tulevaisuuden ennakointi Marja-Liisa Vesterinen VARHAISKASVATUKSEN TULEVAISUUDEN VISIO, MUUTOKSET JA HAASTEET SOTE-ENNAKOINTI-projektin varhaiskasvatusalaa koskevat tulevaisuuden visiot ja niistä johtuvat muutokset sekä tulevaisuuden haasteet on koottu kuvioon 1. Vision luomisessa toimi asiantuntijaraatina Lappeenrannan kasvatus- ja opetustoimen varhaiskasvatuksen johtoryhmä, sähköpostivastauksillaan kuuden kaupungin varhaiskasvatusjohtajat tai heidän johtoryhmänsä ja SOTE-ENNAKOINNIN oma projektiryhmä. Lisäksi vision, muutosten ja haasteiden muodostamisessa hyödynnettiin ajankohtaisia tutkimuksia, dokumentteja, artikkeleita ja seminaariaineistoja. VARHAISKASVATUKSEN TULEVAISUUDEN VISIO, MUUTOKSET JA HAASTEET VISIOT: Päivähoitoyksiköt monipuolistuvat ja kasvavat tulevaisuudessa Asiakaslähtöisyys, yksilöllisyys ja kasvatuskumppanuus korostuvat Erityisen tuen tarve kasvaa Lainsäädäntö tulee muuttamaan sisällöllisiä vaatimuksia MUUTOSTRENDIT: Ammattiryhmät ja osaaminen moninaistuvat, mutta myös eriytyvät Varhaiskasvatuksen hallintomalli eriytyminen hallinnolliseen ja pedagogiseen johtoon vahvistuu Taloudellinen ja hallinnollinen ajattelu voimistuu myös varhaiskasvatuksessa tuloksellisuuden kriteerinä Varhaiskasvatus siirretään opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle Moniammatillinen yhteistyö lisääntyy ja selkiytyy HAASTEET: Lapsen maailma laajenee viestintävälineiden kautta; lapsuuden lyhenemisen uhka Varhainen puuttuminen Lastentarhanopettajakoulutuksen saaneista tulee olemaan pulaa, mikä haastaa sosionomi(amk)- koulutusta Kansainvälistyminen ja monikulttuurisuus näkyy yhä enemmän ja haastaa osaamista sekä työmuotoja Teknologian käyttö päivähoidossa lisääntyy Kuvio 1 Varhaiskasvatuksen tulevaisuuden visio, muutokset ja haasteet..

2 Kuvioon 1 koottua visiota, muutoksia ja haasteita selostetaan seuraavassa yksityiskohtaisemmin. VARHAISKASVATUKSEN VISIOT Päivähoitoyksiköt monipuolistuvat ja kasvavat tulevaisuudessa Päivähoitoyksiköt suurenevat ja monipuolistuvat. Yhä enemmän rakennetaan keskuspäiväkoteja ja monipuolisia päivähoitocentereitä, joissa on paljon erilaista harrastetoimintaa (esim. kuvataidekoulu, musiikkileikkikoulu tai liikuntakerho) ja palvelupisteitä (esim. neuvola, vanhusten päiväkeskus). Päiväkoti ja alakoulu rakennetaan samaan rakennuskompleksiin yhtenäisen sujuvan opintopolun tukemiseksi. Tämä malli ei ole riippuvainen kunnan koosta, vaan ajatusmallia voidaan soveltaa minkä tahansa kokoisessa uudisrakentamisessa. Päiväkotiyksiköissä on joustavasti erilaisia päivähoitomahdollisuuksia, kuten avoin päiväkoti, vuoropäivähoito, leikkitoimintaa ja vapaita päivähoitomuotoja. Vuorohoitoyksiköiden määrä kasvaa ja aukioloajat pitenevät vanhempien työaikojen muuttuessa vanhempien ilta- ja yötyö kasvaa, vuorohoitotarpeet kasvavat nykyinen henkilöstömäärä ei riitä kaikkiin työvuoroihin Erityisen tuen tarpeessa olevien lapsia varten ei tarvita lisää erityispäiväkoteja, vaan erityislapset ovat päiväkodissa muiden lasten ryhmissä mukana mahdollisimman paljon. Asiakaslähtöisyys korostuu Palvelut kootaan asiakkaan ympärille, koska asiakaslähtöisyys ja kysyntälähtöisyys kasvavat. Tähän muutokseen halutaan vastata asiakkaan kannalta joustavasti ja räätälöidysti. Perhekeskeisyys tulee asiakaskeskeisyyden tilalle pysyvästi ja edellyttää kokeneilta työntekijöiltä poisoppimista vanhasta asiantuntijuus- ja professioajattelusta. Lasten ja perheiden yksilöllisten palvelutarpeiden korostuminen edellyttää uusia palvelutuotteita ja joustavuutta toimintatapoihin. Vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö ja vuorovaikutus tulee lisääntymään. Palvelujen suunnittelu ja asiakaslähtöinen ennakointi kuitenkin vaikeutuu muuttuvien yhteiskunnallisten, taloudellisten ja mm. perheiden arjen muuttuessa ja muuttoliikkeen nopeutuessa ja kasvaessa. Muutokset haastavat päiväkodit uudenlaiseen tiimityöhön ja toimintatapaan päivähoitoalueen sisällä. Yksilöllisyys ja kasvatuskumppanuus korostuvat Päivähoidon merkitys osana lapsen nykyistä ja tulevaa elämää koetaan aiempaa tärkeämmäksi. Lapsi asiakkaana on päiväkodin suunnittelun ja toiminnan keskiössä. Perheiden kiinnostus ja vaatimustaso nousevat. Kasvatuskumppanuus-ajattelu ja päivähoidon räätälöinti perhekohtaisesti korostuvat entisestään ja hakevat parhaita muotojaan, jotta koko päiväkotiyhteisö siirtyy asiantuntijalähtöisyydestä perhelähtöisyyteen. Vuorovaikutus perheen kanssa on oleellinen osa toimintaa ja sen ytimenä on dialogisuus.

3 Yksilölliset tarpeet lisääntyvät ja niihin etsitään ratkaisuja yhdessä perheen kanssa (hoitoajat, vuorotyö, erityistarpeet, yksilöllinen varhaiskasvatussuunnitelma). Toisaalta perheiden vaatimustasolle halutaan asettaa yhdessä sovittuja rajoja. Erityisen tuen tarve kasvaa Tulevaisuudessa korostuvat perherakenteiden muutokset, kansainvälisyys, lasten ja perheiden ongelmat, jopa pahoinvointi mielenterveys-, päihde- ja työttömyysongelmien vuoksi. Näin ollen varhaiskasvatuksen haasteena on enenevässä määrin kyky toimia yhdessä koko perheen kanssa ja kyky ennalta ehkäisevään toimintaan ja varhaiseen puuttumiseen sekä perheen ohjaamiseen asiantuntijaverkostossa apua saamaan (sosiaalipedagoginen osaaminen ja palveluohjaus). Erityislastentarhanopettajakoulutuksen vuotuisia sisäänottoja kasvatetaan. Ekokulttuurinen lähestymistapa tarjoaa työvälineen perheen lähestymiseen yksilöllisesti. Lainsäädäntö tulee muuttamaan sisällöllisiä vaatimuksia Kaikkein pienimpien lasten kotihoitoa halutaan lisätä ja tukea. Keinoiksi haastatteluissa tarjottiin, että harkitaan vanhempainrahakauden pidentämistä, äitiys-/ vanhempainloman subjektiivisen päivähoitooikeuden rajoittamista (esim. osa-aikainen hoito, kuntalisän ehtona perheen alle kouluikäisten hoito muuten kuin kunnallisessa päivähoidossa). Pienten lasten oikeutta saada ylläpitää yhteyttä päivähoitoryhmäänsä äidin uuden äitiysloman aikana on myös puolustettu lapsen edun nimissä vastapainona kustannustehokkuuden vaatimukselle ja sille, että kotihoidon kuntalisää voisi saada vain, jos perheen kaikki alle kouluikäiset lapset ovat kunnallisen päivähoidon ulkopuolella. Tämä edellyttää joustavia osapäivä- tai osakuukausiratkaisuja entistä enemmän päiväkoteihin. Lainsäädäntö määrittelee tulevaisuudessa myös päivähoidon sisällöllisiä vaatimuksia samalla tavoin kuin perusopetusta koskeva lainsäädäntö määrittää perusopetussisältöjä. MUUTOSTRENDIT Ammattiryhmät ja osaaminen moninaistuvat, mutta myös eriytyvät Varhaiskasvatuksellinen osaaminen, lapsen kasvun ja kehityksen osaaminen ja tätä kautta lapsen tarpeisiin vastaaminen kuuluvat kaikille ammattiryhmille ja edellyttävät kaikilta ammattiryhmiltä osaamista. Eri ammattiryhmien erityisosaamista ja vahvuuksia hyödynnetään työnjaossa ja ammattinimikkeissä. Erityisosaamisen tarve kasvaa. Myös verkosto-osaaminen ja kumppanuustaidot korostuvat tulevaisuudessa. Itse ei tarvitse osata kaikkea, vaan muiden osaamista on osattava hyödyntää. Päiväkodin henkilöstöllä on kasvava palveluohjaustehtävä. Perhepäivähoitajien rekrytointi vaikeutuu ja siksi tarvitaan uusia rekrytointihoukukkeita. Ohjaus- ja suunnitteluosaamista odotetaan tulevaisuudessa sekä lastentarhanopettajakoulutuksen että sosionomi(amk)-tutkinnon suorittaneilta. Työvuorosuunnittelussa varmistetaan lastentarhanopettajille 8 %:n suunnitteluaika pedagogisen laadun sekä kasvatuskumppanuuden ja erityisopetukseen tarvittavan ajan turvaamiseksi.

4 Johtamista keskitetään siten, että usealla päiväkodilla on yhteinen hallinnollinen johtaja, mahdollisesti kasvatustieteiden maisterin tutkinnon tai sosionomi(yamk)-tutkinnon suorittanut henkilö. Varhaiskasvatuksen hallinto eriytyy hallinnolliseen ja pedagogiseen johtoon Päivähoidossa lisätään ammattijohtajuutta. Alueellisesti varhaiskasvatuksen johtaminen eriytyy ainakin suurilla paikkakunnilla palvelualuemallin mukaisesti useaa päiväkotia johtaviin palvelualuejohtajiin ja päiväkotikohtaisiin pedagogisiin päiväkodin johtajiin. Palvelualuemalli antaa johdolle mahdollisuuksia optimoida alueen päiväkodeissa henkilöstön käyttöä. Henkilöstölle muutos merkitsee sitä, että työpiste voi tarvittaessa olla muussakin kuin omassa päiväkodissa. Malli johtaa maisteritasoisen päivähoidon johtajien koulutukseen sekä heidän ja sosionomi(yamk)- tutkinnon suorittaneiden rekrytoinnin kasvuun palvelualuejohtajien vakansseille. Taloudellinen ja hallinnollinen ajattelu voimistuu varhaiskasvatuksessa Edelliseen kohtaan liittyen myös taloudellinen ja johtamistaidollinen toiminta nousee tärkeäksi tavoitteeksi ja tuloksellisuuden kriteeriksi varhaiskasvatuksessa. Taloudellisuutta tavoitellaan kustannustehokkailla päivähoitokeskuksilla, keskitetyllä aluejohtamisella ja henkilöiden työpisteen laajentamisella koskemaan joustavasti alueen eri päiväkoteja. Myös paremmalla koulutukseen ja osaamisprofiiliin perustuvalla työnjaolla tavoitellaan toiminnan tehokkuutta. Päivähoidossa taloudelliseen henkilöstömitoitukseen ja sen riittävyyteen vaikutetaan tulevaisuudessa entistä enemmän myös pitäytymällä tiukasti niissä tehtävissä, jotka varhaiskasvatus on itselleen määrittänyt strategioissaan ja rajapintojen selkiyttämisessä muiden toimijoiden kanssa. Henkilöstön tietoisuus täsmentyy koko palvelujärjestelmästä ja omasta roolista siinä sekä omasta työnkuvasta nykyiseen verrattuna. Varhaiskasvatus siirtyy opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle Varhaiskasvatus on sosiaali- ja terveysministeriön hallinnon alaista toimintaa toisin kuin muu kasvatus- ja opetustoiminta. Varhaiskasvatus tulee siirtymään sosiaali- ja terveysministeriöstä opetus- ja kulttuuriministeriön alaisuuteen lähivuosina. Tämä mahdollistaa kiinteän ja sujuvan siirtymisen päivähoidosta esiopetuksen kautta alakouluun joustavilla ja yksilöllisillä malleilla ja aikatauluilla. Siirtymisessä korostetaan varhaiskasvatuksen tehtävää lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen ohjaamisessa ja tukemisessa. Vuonna 2010 oli jo yli 200 kuntaa siirtänyt kunnallisen päivähoidon opetustoimeen. Uusi hallinnonala on saanut muutosta kuvaavan nimen, esim. kasvatus- ja opetustoimi. Muutostrendi näkyy jo uudessa varhaiskasvatuksen ja koulurakennusten suunnittelussa toteutuksessa: maahamme on jo syntynyt tai on suunnitteilla paljon rakennuskomplekseja. joissa syntyy palveluskeskustyyppisiä ratkaisuja. Niihin tullaan liittämään varsinkin uusilla asuinalueilla uudisrakentamisen yhteydessä alueen neuvolatoiminta, vanhusten palvelupiste ja mahdollisesti myös terveydenhuollon hoitajavastaanottopiste sekä muita palveluja. Moniammatillinen yhteistyö lisääntyy ja selkiytyy Lapsen kasvu ja kehitys tulee nähdä kokonaisvaltaisena tapahtumana, joka tapahtuu aina vuorovaikutuksena ympäristön kanssa. Pedagogisen osaamisen lisäksi tarvitaan varhaiskasvatustyössä monenlaista osaamista ja monialaista tietoa, kuten tietoa perheen tukemisesta, lastensuojelutyöstä, per-

5 heiden erilaisista ongelmista sekä mielenterveys- ja päihdeongelmista (Pennanen Forss 2002, 26) ja palvelujärjestelmästä, jotta lasta ja perhettä pystytään auttamaan. Moniammatillisuuden lisääntyessä tarvitaan prosessien kuvaamista ja vastuiden selkiytymistä. Koko henkilöstön on yhdessä hyvä käydä prosessit läpi niistä keskustellen, jotta kaikille syntyy yhteinen käsitys uusista toimintatavoista. Päiväkodin työ edellyttää verkosto- ja tiimityön osaamista sekä tietotekniikan ja sosiaalisen median käytön hallintaa. Päivähoidon yhteistyötahoja ovat mm. neuvolat, lastensuojeluviranomaiset ja perhetyöntekijät. Viime aikoina toimintaa on alettu organisoida uudella tavalla perhekeskuksiin, hyvinvointineuvoloihin jne., jotta erilaiset ammattilaiset muodostaisivat niissä tiiviin moniammatillisen tukiverkon perheelle pulmatilanteissa ja kehittäisivät yhdessä uusia työmuotoja perheen auttamiseksi. Uusia yhteistyömuotoja kuvataan Imatralla toimivaa hyvinvointineuvolaa koskevassa artikkelissa (Kohvakka &Peltola) kirjan osassa 2. HAASTEET Varhainen puuttuminen Varhaiskasvatus on osa seudullista ennaltaehkäisevää lastensuojelua ja myös osa kunta- tai aluetason hyvinvointistrategiaa. Ne perustuvat aukottomaan palvelujärjestelmään, jossa prosessit ja varsinkin niiden rajapinnat on huolella kuvattu ja kaikki asianomaiset ovat tutustuneet niihin tuntien omat roolinsa ja vastuunsa moniammatillisessa yhteistyössä ja verkostoissa. Myös kasvatuskumppanuussuhde perheeseen on oltava toimiva ja luottamuksellinen, jotta koko perhe saadaan mukaan huolen heikkojen signaalien alkaessa ilmaantua. Varhaiskasvatuksen henkilöstön tehtävänä on reagoida nopeasti lapsiin liittyvissä ongelmatilanteissa, mm. lastensuojeluilmoitusten tekeminen tulee ymmärtää toimimisena lapsen parhaaksi eikä perhettä vastaan. Lastentarhanopettajakoulutuksen saaneista tulee olemaan pulaa Päiväkotien johtajien haastatteluissa ja ammattilehtien artikkeleissa on tullut toistuvasti esiin uhka siitä, että lastentarhanopettajakoulutuksen saaneista lastentarhanopettajista tulee olemaan suurta puutetta päiväkotityössä, koska lastentarhanopettajakoulutuksen saaneiden kasvatustieteiden kandidaattien on helppoa ja houkuttelevaa jatkaa opintoja peruskoulun opettajan pätevyyteen. Peruskoulun opettajan työ on paremmin palkattua ja lomat ovat pidempiä kuin päiväkotityössä. Toisena houkukkeena jatko-opintoihin tulee olemaan edellä kuvattu trendi, jonka mukaan varhaiskasvatuksen hallintotehtäviä varten vaaditaan yliopistokoulutukseen varhaiskasvatuksen maisterin tutkintoa, joka tuo lisäpätevyyttä uudella tavalla organisoitaviin varhaiskasvatuksen alueellisiin johtotehtäviin. Sosionomeille on tarjolla ylempi ammattikorkeakoulututkinto, joka tuo hallinnollista ja taloudellista lisäosaamista johtamiseen. Kansainvälistyminen ja monikulttuurisuus näkyy yhä enemmän Varhaiskasvatuksen asiakkaana on yhä useammin maahanmuuttajaperhe. Eri kielisiä ja eri kulttuuritaustaisia lapsia tulee lisää päiväkoteihin. Päivähoidossa toteutuva kasvatus, ohjaus ja opetus on osa lapsen ja perheen kotouttamisohjelmaa. Päiväkodin henkilöstön on tunnettava kotouttamisprosessi ja maahanmuuttoon liittyvä lainsäädäntö.

6 Monikulttuurisille lapsille on turvattava tietoisuus omasta kulttuurista. Oikeus sen säilyttämiseen korostuu. Varhaiskasvatus osallistuu maahanmuuttajalapsen opetukseen ja ohjaukseen, jolla tämä oppii suomalaista kulttuuria, kieltä ja oppii toimimaan yhdessä suomalaisten lasten kanssa. Kansainvälistyminen päiväkodissa nähdään kahdensuuntaisena: monikulttuurisuutta ja uutta tietoa tarvitaan päivähoidon henkilöstölle ja päiväkodin suomalaislapsille sekä toisaalta maahanmuuttajalapsille perheineen. Monikulttuurisuuden myötä päiväkodin yhteistyöverkosto laajenee. Monikulttuurisuustiedoista ja taidoista tarvitaan lisäkoulutusta henkilöstölle. Varhaiskasvatuksen johdon asenne maahanmuuttoon ja monikulttuurisiin lapsiin heijastuu päiväkodin muuhun henkilöstöön. Monikulttuurisuuden tuomia odotuksia, haasteita ja osaamistarpeita selvitetään tarkemmin osan 3 lopussa erillisessä artikkelissa sekä varhaiskasvatuksen että sosiaali- ja terveysalan koulutuksessa, työssä ja asiakkuuksissa. Teknologian käyttö päivähoidossa lisääntyy Päivähoidon asiakasperheiden kanssa asioidaan yhä enemmän sähköisen tietojärjestelmän kautta (mm. hallinnolliset asiat, päivähoitoon haku, päivähoitomaksut). Yhteistyö perheen ja päivähoidon välillä sähköisessä muodossa tulee yhä lisääntymään. Kaikkien ammattiryhmien työvälineenä tulevat olemaan sähköiset viestintävälineet. Toistaiseksi teknologian tarjoamat mahdollisuudet ovat usein vielä hyödyntämättä joko tietokoneiden tai atk-taitojen puutteen vuoksi. Atk:lla tehtävät paperityöt lisääntyvät kaikissa ammattiryhmissä ja vähentävät aikaa olla lasten kanssa. Asiaan kiinnitetään huomiota, jotta paperityötä järkeistetään dokumentoinnissa ja kirjaamisessa.

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINNON AMMATILLISIA TULEVAISUUDENNÄKYMIÄ

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINNON AMMATILLISIA TULEVAISUUDENNÄKYMIÄ MONISTE 9/2008 Maria Ruuskanen LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINNON AMMATILLISIA TULEVAISUUDENNÄKYMIÄ OSAAMISTARPEIDEN ENNAKOINTI VUOSILLE 2015 2020 Opetushallitus ja tekijä Taitto: Tmi Eija Högman Moniste

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN TULEVAISUUDEN VISIO, MUUTOKSET JA HAASTEET

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN TULEVAISUUDEN VISIO, MUUTOKSET JA HAASTEET Marja-Liisa Vesterinen SOSIAALI- JA TERVEYSALAN TULEVAISUUDEN VISIO, MUUTOKSET JA HAASTEET Sosiaali- ja terveydenhuollon tulevaisuuden visiot on koottu asiantuntijaraadin ja sosiaali- ja terveysalan organisaatioiden

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN SEUDULLINEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKASTRATEGIA 2008-2015

VARHAISKASVATUKSEN SEUDULLINEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKASTRATEGIA 2008-2015 VARHAISKASVATUKSEN SEUDULLINEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKASTRATEGIA 2008-2015 Tuula Kontio Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja B.6:2008 Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen

Lisätiedot

Anna-Maija Koskinen ja Pia Laibert LÄHIHOITAJA TULEVAISUUDEN HOITOTYÖN OSAAJANA. Lähihoitajan työ tulevaisuudessa

Anna-Maija Koskinen ja Pia Laibert LÄHIHOITAJA TULEVAISUUDEN HOITOTYÖN OSAAJANA. Lähihoitajan työ tulevaisuudessa Anna-Maija Koskinen ja Pia Laibert LÄHIHOITAJA TULEVAISUUDEN HOITOTYÖN OSAAJANA Tässä artikkelissa käsittelemme SOTE-ENNAKOINTI- projektin tuloksia lähihoitajan työn näkökulmasta. Tarkastelun kohteena

Lisätiedot

AMMATTINI ON MITÄ PARHAIN. Raportti Pohjois-Kymenlaakson perhepäivähoitajien osaamisesta varhaisessa havainnoinnissa.

AMMATTINI ON MITÄ PARHAIN. Raportti Pohjois-Kymenlaakson perhepäivähoitajien osaamisesta varhaisessa havainnoinnissa. AMMATTINI ON MITÄ PARHAIN Raportti Pohjois-Kymenlaakson perhepäivähoitajien osaamisesta varhaisessa havainnoinnissa Tiina Kirvesniemi SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. TAUSTATILANNE POHJOIS-KYMENLAAKSOSSA..4

Lisätiedot

Lapsen hyvän kasvun ja kehityksen. riskitekijöiden ja suojaavien tekijöiden tunnistaminen

Lapsen hyvän kasvun ja kehityksen. riskitekijöiden ja suojaavien tekijöiden tunnistaminen Lapsen hyvän kasvun ja kehityksen riskitekijöiden ja suojaavien tekijöiden tunnistaminen 1 Opaskirjan on laatinut Helsingin kaupungin sosiaaliviraston lapsiperheiden palvelujen vastuualueen riskiolosuhdetyöryhmä

Lisätiedot

Päiväkodin ja lastenneuvolan moniammatillinen yhteistyö Espoossa

Päiväkodin ja lastenneuvolan moniammatillinen yhteistyö Espoossa Päiväkodin ja lastenneuvolan moniammatillinen yhteistyö Espoossa Korolainen Marica 2008 Otaniemi Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Otaniemi Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu Imatra Päiväkodin ja lastenneuvolan

Lisätiedot

ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN LASTEN JA HEIDÄN PERHEIDENSÄ HUOMIOIMINEN PÄIVÄHOITO- JÄRJESTELMÄSSÄ. Hanna Panula

ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN LASTEN JA HEIDÄN PERHEIDENSÄ HUOMIOIMINEN PÄIVÄHOITO- JÄRJESTELMÄSSÄ. Hanna Panula ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN LASTEN JA HEIDÄN PERHEIDENSÄ HUOMIOIMINEN PÄIVÄHOITO- JÄRJESTELMÄSSÄ Hanna Panula Pro gradu tutkielma Erityispedagogiikan laitos Jyväskylän yliopisto Syksy 2007 2 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

-HYVÄ LAPSUUS- PERUSTIETOA PÄIVÄHOIDOSTA

-HYVÄ LAPSUUS- PERUSTIETOA PÄIVÄHOIDOSTA -HYVÄ LAPSUUS- PERUSTIETOA PÄIVÄHOIDOSTA Nina Hemmilä & Titta Husgafvel Opinnäytetyö, syksy 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Selvitys lasten päivähoidon ja esiopetuksen sekä koululaisten iltapäivätoiminnan hallinnollisesta asemasta Kosken Tl ja Marttilan kunnissa

Selvitys lasten päivähoidon ja esiopetuksen sekä koululaisten iltapäivätoiminnan hallinnollisesta asemasta Kosken Tl ja Marttilan kunnissa Selvitys lasten päivähoidon ja esiopetuksen sekä koululaisten iltapäivätoiminnan hallinnollisesta asemasta Kosken Tl ja Marttilan kunnissa 6.5.2012 Sisältö 1. Taustaksi 3 2. Varhaiskasvatuksen kokonaisuus

Lisätiedot

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 1 Lastensuojelun arviointi Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 2 Turun kaupungin tarkastuslautakunta Lastensuojelun arviointi SISÄLLYSLUETTELO Arvioinnin tavoite ja keskeiset johtopäätökset 1

Lisätiedot

Kokoomuksen eduskuntaryhmän PAREMPI KOULU. -raportti

Kokoomuksen eduskuntaryhmän PAREMPI KOULU. -raportti Kokoomuksen eduskuntaryhmän PAREMPI KOULU -raportti SISÄLLYSLUETTELO s. 3 s. 4-5 s. 6-11 s. 12 s. 14 s. 16 s. 18 s. 22 s. 24 s. 26 s. 26 s. 27 s. 27 Johdanto 10 Keskeisintä askelta koulutuksen kehittämiseksi

Lisätiedot

VARHAINEN TUKI. Varhainen tuki O P A S. kohti hyviä käytäntöjä. Kohti hyviä käytäntöjä -opas

VARHAINEN TUKI. Varhainen tuki O P A S. kohti hyviä käytäntöjä. Kohti hyviä käytäntöjä -opas 1 Varhainen tuki O P A S Varhainen tuki Kohti hyviä käytäntöjä -opas VARHAINEN TUKI kohti hyviä käytäntöjä Helsingin sosiaalivirasto, Lapsiperheiden palvelut, Perhekeskustoiminta Varhainen tuki 2 ISBN

Lisätiedot

Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana

Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana Riika Mari Hoppari Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Yhteiskuntapolitiikka Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2014 Sisällys 1 Johdanto...

Lisätiedot

Etsivän nuorisotyön ja työotteen pika-analyysi. Kaupunki-innovaatiot -hanke Kesäkuu 2011 Jaana Männikkö

Etsivän nuorisotyön ja työotteen pika-analyysi. Kaupunki-innovaatiot -hanke Kesäkuu 2011 Jaana Männikkö Etsivän nuorisotyön ja työotteen pika-analyysi Kaupunki-innovaatiot -hanke Kesäkuu 2011 Jaana Männikkö TIIVISTELMÄ Etsivän nuorisotyö on laajentunut Suomessa viimeisten kolmen vuoden aikana Opetus- ja

Lisätiedot

Sivistyspalvelut kuntarakenne-selvityksessä

Sivistyspalvelut kuntarakenne-selvityksessä Sivistyspalvelut kuntarakenne-selvityksessä Forssan kaupunki, Humppilan kunta, Jokioisten kunta ja Tammelan kunta tekevät vapaaehtoisen kuntarakenneselvityksen. Hankkeen tavoitteena on mm. tehdä selvitys

Lisätiedot

ESI- JA ALKUOPETUKSEN NIVELVAIHE VANHEMPIEN KOKEMUKSIA MONIAMMATILLISESTA YHTEISTYÖSTÄ ERITYISEN TUEN TILANTEISSA

ESI- JA ALKUOPETUKSEN NIVELVAIHE VANHEMPIEN KOKEMUKSIA MONIAMMATILLISESTA YHTEISTYÖSTÄ ERITYISEN TUEN TILANTEISSA ESI- JA ALKUOPETUKSEN NIVELVAIHE VANHEMPIEN KOKEMUKSIA MONIAMMATILLISESTA YHTEISTYÖSTÄ ERITYISEN TUEN TILANTEISSA Katri Piippo-Näätänen Pro gradu tutkielma Kasvatustieteiden tiedekunta Lapin yliopisto

Lisätiedot

KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014

KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 1 KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 Sisällys MIKSI TARVITAAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA?... 2 1. LASTEN JA NUORTEN KASVUOLOT JA HYVINVOINTI KAUNIAISISSA... 3 2. LASTEN,

Lisätiedot

PERHEKESKUKSEN PERUSTAMISEN HANKESUUNNITELMA

PERHEKESKUKSEN PERUSTAMISEN HANKESUUNNITELMA PERHEKESKUKSEN PERUSTAMISEN HANKESUUNNITELMA Sisällysluettelo 1. Perhekeskuksen tarve ja tausta(miksi?) 1 2. Kohderyhmä ja hyödynsaajat (Keitä varten?) 4 3. Tavoitteet ja tulokset (Mitä on tarkoitus saada

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN PALVELUSTRATEGIA 2020

RAUMAN KAUPUNGIN PALVELUSTRATEGIA 2020 RAUMAN KAUPUNGIN PALVELUSTRATEGIA 2020 Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 20.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 1. PALVELUSTRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT... 2 1.1 KUNTIEN TOIMINTAYMPÄRISTÖÖN JA RESURSSEIHIN LIITTYVÄT

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö MEHTÄLÄ, ULLA ESIOPETUKSEN TIEDONSIIRTOMALLI ERI TOIMIJOIDEN KOKEMANA Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja Sastamalan kaupunki 2014 SASTAMALAN KAUPUNKI Aarnontie 2 A, PL 23, 38201 SASTAMALA, puh. (03) 521 31, faksi (03) 5213 4099 sastamala@sastamala.fi, etunimi.sukunimi@sastamala.fi,

Lisätiedot

UURAISTEN HYVINVOINTI/LASTENSUOJELUSUUNNITELMA 2009-

UURAISTEN HYVINVOINTI/LASTENSUOJELUSUUNNITELMA 2009- UURAISTEN HYVINVOINTI/LASTENSUOJELUSUUNNITELMA 2009- Sisällysluettelo 1 Johdanto... 4 1.1 Lastensuojelusuunnitelman lähtökohdat... 4 1.2. Lastensuojelusuunnitelman laadinta... 5 2 Työryhmän toimenpide-ehdotukset

Lisätiedot

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ Karhukuntien palvelustrategia 2008 K O U L U T U S P A L V E L U T Hyväksytty Karhukuntien neuvottelukunnassa 10.12.2003 sekä seudun kuntien valtuustoissa tammikuussa 2004. SISÄLLYS

Lisätiedot

Moniammatillinen. yhteistyö. Mari Kontio

Moniammatillinen. yhteistyö. Mari Kontio Moniammatillinen yhteistyö Mari Kontio 1 Moniammatillinen yhteistyö Mari Kontio Julkaisija TUKEVA-hanke Oulun seutu www.ouka.fi/seutu/tukeva Taitto Mainostoimisto SIBERIA Oy Paino Oulu 2010 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 Hirvensalmi Kangasniemi Mikkeli Mäntyharju Pertunmaa Puumala Ristiina Suomenniemi Laatija Johanna Will-Orava Lapsiperhepalveluiden

Lisätiedot

SUPERIN SELVITYKSIÄ 2013 JOUSTAKAA, JOUSTAKAA KYLLÄ TE PÄRJÄÄTTE

SUPERIN SELVITYKSIÄ 2013 JOUSTAKAA, JOUSTAKAA KYLLÄ TE PÄRJÄÄTTE SUPERIN SELVITYKSIÄ 2013 JOUSTAKAA, JOUSTAKAA KYLLÄ TE PÄRJÄÄTTE Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin selvitys lasten päivähoidon tilasta 2013 Lasten päivähoidon selvitys Päivähoidon jäsenkysely

Lisätiedot

Sisällysluettelo SOTELA, 20.5.2015 17:00, Esityslista 1

Sisällysluettelo SOTELA, 20.5.2015 17:00, Esityslista 1 Sisällysluettelo SOTELA, 20.5.2015 17:00, Esityslista 1-1 Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)... 1 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 77 Pöytäkirjan tarkastajat... 3 78 Käsittelyjärjestys...

Lisätiedot

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS FCG KONSULTOINTI OY Mikko Kenni, Anna Laiho, Jussi Kukkonen LUONNOS Työvaliokunnan elinvoima-tarkastelu Kuntien elinvoima voidaan nähdä kattavan laajemmin eri elementtejä

Lisätiedot

Päivähoidon hallinnon muutos. Muutoksen vaikutukset

Päivähoidon hallinnon muutos. Muutoksen vaikutukset Päivähoidon hallinnon muutos Muutoksen vaikutukset 21.10.2011 Sisältö Toimeksianto... 2 Päivähoidon hallinnon muutos, puolesta ja vastaan tiivistelmä taustaselvityksestä... 2 SWOT-analyysit päivähoidon

Lisätiedot