Toiminta-ajatuksesta tuloskorttiin. kuntayhtymän johtaja palvelulinjajohtaja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toiminta-ajatuksesta tuloskorttiin. kuntayhtymän johtaja palvelulinjajohtaja riitta-liisa.reitera@karviainen.fi"

Transkriptio

1 Toiminta-ajatuksesta tuloskorttiin Riitta-Liisa Reiterä Pirkko Hynynen kuntayhtymän johtaja palvelulinjajohtaja

2 Karviainen ja PARAS-hanke Mihin kunta- ja palvelurakenneuudistus pyrkii? voimavarojen kokoamiseen ja skaalaetuihin, joilla tavoitellaan elinvoimaisuutta ja mahdollisuutta selviytyä kunnallisten tehtävien ylikuormasta. Miksi sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueita? riittävä väestöpohja sote-palvelujen tuottamiselle (väh asukasta) sosiaali- ja terveyspalvelujen yhtenäisyys palvelujen turvaaminen myös jatkossa skaalaetuja ja toimintavarmuutta lisäämällä Muutetaanko vain organisaatiorakenteita? Muutetaanko myös prosesseja ja toimintatapoja? yhteistoiminta-alueen kokoamisprojekti kestää n. 3-5 vuotta

3 Avopalveluiden vahvistaminen Vanhasta uutta - ohjelma vuonna 2010, jolloin oli käyty läpi koko Karviaisen tehtäväpohja, etsitty tehtävät, joista voidaan luopua ja ehdotettu lakkautettavien tilalle uusia tehtäviä siten, että Karviaisessa olevien vakanssien määrä pysyi vuonna 2010 jokseenkin samana kuin vuonna Tällä järjestelyllä saatiin työpanosta kohdennettua niihin palveluihin ja asiakasryhmiin, jotka tarvitsivat lisäpanostusta; hallinnon ja tukipalvelujen vakansseja muuttui sosiaalityöntekijöiksi, psykologeiksi, terveydenhoitajiksi, lähihoitajiksi, osastonhoitajiksi, perheneuvojiksi jne. Vahvista heikoin lenkki ohjelma vuonna 2011 Lähtökohtana oli laadittu palvelutasosuunnitelma Suunnitelmassa on kartoitettu nykyinen tilanne suhteessa toimintaa sääteleviin lakeihin ja asetuksiin valtakunnalliseen tai viiteryhmän tasoon kansallisten kehittämisohjelmien asettamien palveluvaatimusten suhteen Näin syntyi käsitys niistä palveluosioista, jotka kaipaavat vahvistamista

4 Tasapainotettu toiminnan johtaminen Mitkä tekijät haastavat meitä? Visio Mikä on tahtotilamme? Ydinarvot Mitkä asiat ovat meille tärkeitä? Missio Miksi olemme olemassa? Toiminta -suunnitelma Mitä teemme? Toimintaympäristö Strategiakartta Mihin panostamme? Tuloskortti Mitkä ovat tavoitteemme ja mittarit? Yksikkö kohtaiset tavoitteet Mitä on yksiköiden tehtävä Henkilökohtaiset tavoitteet Mitä johdon ja työntekijän tulee tehdä S T R A T E G I S E T T U L O K S E T Vaikuttavuus yhteiskunnalle Laadukkaat palvelut asiakkaalle Tehokkaat ja hyvät toimintatavat Motivoitunut ja osaava henkilöstö Johtamisprosessi Balentor Oy Missiosta tuloksiin prosessi

5 Karviaisen toiminta-ajatus Karviainen on kehittyvä perusturvakuntayhtymä, joka tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita Karkkilan, Nummi- Pusulan ja Vihdin asukkaille ammattitaidolla elämän eri vaiheissa. Karviainen tukee ihmistä ammattitaidolla koko elämän ajan!

6 Mihin pyrimme Karviainen on luotettava sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottaja, jonka asiantuntijuutta, ammattitaitoa ja uusiutumiskykyä arvostetaan. Asiakkaan osallisuus, asiakkaan yksityisyyden ja itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen, prosessien kehittäminen asiakkaan tarpeista lähtien

7 Karviaisen toiminta perustuu yhteisille arvoille: Myönteisyys Uudistuminen Oikeudenmukaisuus Vastuullisuus Asiakkaan osallisuus

8 Mitä MYÖNTEISYYS on eli arvon mukainen käyttäytyminen Positiivinen, optimistinen ja ihmisarvoa kunnioittava tapa toimia. positiivinen suhtautuminen asiakkaisiin, omaan työhön, työyhteisöön sekä uusiin ideoihin kohteliaisuus, joustavuus ja avoimuus asiakastyössä tulevaisuusoptimismi, ratkaisukeskeisyys

9 Mitä MYÖNTEISYYS ei ole eli arvon vastainen käyttäytyminen: Pessimistinen ja negatiivinen kaikki on huonosti tai ennen kaikki oli paremmin asenne Aliarvioidaan onnistumisen mahdollisuuksia Arvostellaan keskeneräisiä asioita Otetaan potilas vastaan selkä edellä tai surkutellaan asioita asiakkaalle Mustamaalataan organisaatiota - > negatiivisuus kertautuu, ja tulee pandemia

10 Mitä JATKUVA UUDISTUMINEN on eli arvon mukainen käyttäytyminen Osaamisen reflektointi, arviointi ja kehittäminen ammattitaidon ja osaamisen tuntemus, vahvuuksien ja kehittymistarpeiden tunnistaminen rakentava kriittisyys, oppimishalukkuus, tavoitteellisuus, innovatiivisuuden arvostaminen koulutus, uuden tiedon ja toimintamallien hankkiminen ja siirtäminen käytäntöön tietojärjestelmien ja tekniikan hyödyntäminen

11 Mitä JATKUVA UUDISTUMINEN ei ole eli arvon vastainen käyttäytyminen: Vanhoihin toimintamalleihin jämähtäminen, näin on tehty aina ennenkin MUTU-tuntumalla eläminen vanhentuneisiin tietoihin nojautuen Muutosvastarinta Välinpitämättömyys, EVVK asenne Ei oteta vastaan palautetta

12 Mitä OIKEUDENMUKAISUUS on eli arvon mukainen käyttäytyminen Toiminta noudattaa yhtäläisiä sääntöjä ja kriteereitä, ja asiakkaiden kohtelu on tasa-arvoista. toimintaa ohjaavat säännöt tunnetaan, niihin sitoudutaan, ja niitä sovelletaan yhtäläisesti. asiakkaiden ja alaisten kohtelu on avointa, tasa-arvoista ja myönteistä, kaikilla on tasapuoliset mahdollisuudet hyvään hoitoon

13 Mitä OIKEUDENMUKAISUUS ei ole eli arvon vastainen käyttäytyminen: Asenteellinen tai ennakkoluuloinen kohtelu, syrjintä Joidenkin asiakkaiden tai työntekijöiden suosiminen Ei selkeitä toimintaohjeita

14 Mitä VASTUULLISUUS on eli arvon mukainen käyttäytyminen Tiedostetaan palveluprosessien eri vaiheet, ja kannetaan vastuu niiden loppuunsaattamisesta varmistetaan, että palvelukokonaisuutta koskevat tiedot löytyvät itseltä, asiakkailta ja työtovereilta varmistetaan, että asiakas saa hänelle kuuluvat palvelut, palveluvastuu oman työn tarkoituksen muistaminen; nähdään oma työ osana laajempaa kokonaisuutta

15 Mitä VASTUULLISUUS ei ole eli arvon vastainen käyttäytyminen Epäselvät työnjaot ja vastuut (vastuu esimiehellä), toisten syyttely (työntekijöiden, järjestelmien), ei ohjata asiakkaita eteenpäin (ei kuulu mulle) välinpitämätön suhtautuminen työhön/työaikoihin/asiakkaisiin/työtovereihin, älä tee tänään, jos joku muu voi tehdä huomenna, sitoutumattomuus, vastuun pakoilu, syyllistäminen

16 Strategiset valinnat Seudullinen palveluntuottaja Terveyden ja toimintakyvyn edistäjä Kaikki asiakkaat yhtä arvokkaita Toimintatapa on tulevaisuusorientoitunut ja moniammatillinen Kehittyvä organisaatio Sitoutuneet ihmiskeskeiset osaajat

17 STRATEGISET VALINNAT Seudullinen palveluntuottaja Karviainen on seudullinen sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottaja/järjestäjä Karkkilan, Nummi-Pusulan ja Vihdin alueella Nykynäkemyksen mukaan (Paras-hanke, puitelaki) Karviaisen alueen väestöpohja on riittävän suuri monipuolisten sosiaali- ja terveyspalvelujen (perusterveydenhuolto) tuottamiseen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

18 Mitä se on? Jokaisessa jäsenkunnassa lähipalveluina koko väestöä tai ikäluokkaa koskevat avopalvelut Äitiys- ja lastenneuvolat Kouluterveydenhuolto Lapsiperheiden kotipalvelut Lääkärinvastaanotot ja muu kansanterveydellinen vastaanotto Suun terveydenhuolto Sosiaalityö, pääsääntöisesti Erilaisia asumispalveluja Kotihoito ja sen tukipalvelut (Vuodeosastot)

19 Mitä se on? Alueelliset palvelut Lääkärin iltavastaanotto Lastenvalvojan tehtävät Perheneuvola ja muut erityispalvelut Katkaisu Sosiaalinen kuntoutus Erityiset asumispalvelumuodot Karviaista laajemmalla alueella Ilta- ja viikonloppupäivystys Ensihoito- ja sairaankuljetus Erikoissairaanhoito

20 STRATEGISET VALINNAT Terveyden, työ- ja toimintakyvyn edistäminen Palvelujen järjestämisen johtoajatuksena on tukea ja edistää terveyttä, työ- ja toimintakykyä koko elämänkaaren ajan Näin ollen panostetaan ennalta ehkäisevään ja kuntouttavaan työhön ja asiakkaiden kotona asumisen tukemiseen kannustetaan ihmisiä ja yhteisöjä vastuullisuuteen elämäntavoissa ja hoitosuhteissa tämän edellytyksenä on, että myös kuntien ja muiden yhteisöjen arvot ja toiminta tukevat tavoitetta Karviaisen toiminnassa tavoite merkitsee riittävää panostusta suuria väestöryhmiä koskeviin avopalveluihin

21 STRATEGISET VALINNAT Kaikki asiakkaat ovat yhtä arvokkaita Karviaisen kaikki asiakkaat ovat yhtä arvokkaita ja kaikkia kohdellaan seuraavien eettisten periaatteiden mukaisesti: vastuullisuus tasapuolisuus kannustaminen asiakkaan omaan vastuunottoon asiakkaan kokemustensa arvostaminen

22 STRATEGISET VALINNAT Tulevaisuusorientoitunut toimintatapa Karviaisen toimintatapa on tulevaisuusorientoitunut toiminta kattaa koko elämänkaaren Strateginen aloitus lapsista ja nuorista, koska heillä edessä pisin elämänkaari proaktiivinen ennalta ehkäisevä terveydenhuolto on elämänkaaren kestävää terveyden hallintaa, jossa kannustetaan yksilön omaan vastuunottoon; sekä sairauden hallintaa, joka myös vaatii ihmisen omaa vastuunottoa sairauden hoitoon liittyvistä elämäntavoista ja lääkehoidon noudattamisesta, pienentää erikoissairaanhoidon jaksoja yms. lisäksi palvelulupaus kokonaisesta elämästä kotona kotona asumisen tukeminen pienentää laitoshoidon ja erikoissairaanhoidon kustannuksia

23 STRATEGISET VALINNAT kokonaisvaltainen ja moniammatillinen toimintatapa Toimintatapa on kokonaisvaltainen ja moniammatillinen, rajoja ylittävä ja saumaton Toimijoiden kokonaisnäkemystä työnsä vaikutuksista vahvistetaan hyvällä esimiestoiminnalla, tiimityöllä ja koulutuksella Rekrytointi- ja henkilöstöpolitiikka on suunnitelmallista ja profiloitu mahdollisimman optimaalisesti ydintoimintaan (siksi vanhasta uutta ja vahvista heikoin lenkki ohjelmat) Palveluprosesseja kehitetään tarkoituksenmukaisiksi periaatteena yhtenäiset käytännöt. Toiminnan perustana ovat yhteiset arvot ja yhteinen tietopohja

24 STRATEGISET VALINNAT Kehittyvä ja kasvuorientoitunut perusturvaorganisaatio Johtajien ja esimiesten tehtävänä on kehittää organisaatioon kasvuorientoitunut ilmapiiri, mikä tarkoittaa henkilöstön ammatillista kasvua sekä organisaation yhteisöllisyyden ja identiteetin kehittämistä Elämänkaariajattelun tarkoituksena on varmistaa tarkoituksenmukainen palvelutoiminta ikäkausittain Yhtymähallitus, kuntayhtymän johtaja ja johtoryhmä huolehtivat kokonaisuuden yhteensovittamisesta ja hyvästä toimivuudesta yli palvelulinjarajojen

25 STRATEGISET VALINNAT Sitoutunut ihmiskeskeinen osaaja Karviaiset ovat työhönsä sitoutuneita, kehittyviä ja ihmiskeskeisiä osaajia Karviaisessa arvostetaan henkilöstön hyvää ammatillista osaamista, sitoutumista ja kehittymistä. Tämän tulee näkyä rekrytoinnissa, johtamisessa ja työyhteisön toiminnassa Kokemus/ikäjohtamisella panostetaan ikääntyvään avainosaajien joukkoon, jotta heidän työpanoksensa pysyisi organisaation käytössä ja osaamisensa siirtyisi myös nuorempien käsiin ennen eläkkeelle siirtymistä Karviainen huolehtii henkilöstön saatavuudesta sekä lyhyellä että pitkällä tähtäimellä

26 Karviaisen tasapainotetut tavoitteet Elämänkaarimalliin perustuvan palvelutuotannon vakiinnuttaminen Elämänkaarimallin tavoitteena on rakentaa 3-5 vuoden aikana toimiva, ylikunnallinen, talouden haasteista selviävä ja asiakasta kokonaisuutena palveleva verkosto-organisaatio. Yhteistyö toimijoiden välillä paranee, kun palvelut kootaan toimiviksi moniammatillisiksi tiimeiksi Elämänkaarien yhteistyöverkostojen luominen ja vahvistaminen Toiminnallisten uudistusten jalkauttaminen käytäntöön: elävät toimintayksiköt konsultoiva työtapa henkilöstön riittävyyden ennakointi; rekrytointipohjan pitkäjänteinen kehittäminen palvelutuotannon laadun ja toimintavarmuuden lisääminen Yhtenäisistä toimintatavoista huolehtiminen

27 TULOSKORTTI Karviainen NÄKÖKULMA MENESTYSTEKIJÄT Mitkä ovat ratkaisevat onnistumistekijämme tästä näkökulmasta? AVAINMITTARIT Mitkä mittarit kuvaavat parhaiten onnistumistamme? TAVOITTEET Millaiset tavoitteet asetamme? TOIMINNAN SUUNNITTELU Millainen organisoituminen takaa onnistumisen ja tulokset ASIAKASNÄKÖKULMA/VAIKUTTAVUUS Elämänkaarimallin hyvä ja onnistunut soveltaminen palvelutuotannossa Läpi elämänkaarien riittävä panostus ennalta ehkäisevään ja kuntouttavaan työhön, työssäkäymisen ja kotona asumisen tukemiseen Ikävakioitu sairastavuusindeksi jäsenkunnissa Elämäntapakysely kolmen vuoden välein Asiakastyytyväisyyskysely joka toinen vuosi Ikävakioitu sairastavuusindeksi paranee Elämäntavat paranevat Asiakkaiden luottamus Karviaiseen, kohtuullinen asiakastyytyväisyys, joka paranee kahden kyselyn välillä Toiminnan organisoiminen moniammatillisiksi tiimeiksi, joilla on hyvä kokonaiskäsitys hyvinvointiin ja terveyteen vaikuttavista tekijöistä Elämänkaarien yhteistyöverkostojen luominen ja vahvistaminen Asiakkaan voimavarojen hyödyntäminen ja vastuuttaminen

28 TULOSKORTTI NÄKÖKULMA MENESTYSTEKIJÄT Mitkä ovat ratkaisevat onnistumistekijämme tästä näkökulmasta? PROSESSINÄKÖKULMA Toimintatapa on tulevaisuusorientoitunut, kokonaisvaltainen ja moniammatillinen Hyvä käsitys palveluprosessien sisällöstä ja toimivuudesta AVAINMITTARIT Mitkä mittarit kuvaavat parhaiten onnistumistamme? Palvelukuvausten kattavuus Yhteistyöverkostojen kuvausten kattavuus Työtiimien osaamispohjan monipuolisuus TAVOITTEET Millaiset tavoitteet asetamme? Palveluprosessien kuvaaminen Yhtenäisten toimintaperiaatteiden ja -käytäntöjen luominen TOIMINNAN SUUNNITTELU Millainen organisoituminen takaa onnistumisen ja tulokset Elämänkaarimalliin soveltuvat prosessit vaativat kokonaisvaltaista ja moniammatillista otetta sekä johdolta että henkilöstöltä Hyvä asiakastiedotus ja hyvät yhteiset periaatteet Hyvä asiakassegmentointi ja eri segmenteille täsmällisempien tuotteiden kehittäminen

29 TULOSKORTTI NÄKÖKULMA MENESTYSTEKIJÄT Mitkä ovat ratkaisevat onnistumistekijämme tästä näkökulmasta? HENKILÖSTÖNÄKÖKULMA Karviaisen perustamiseen ja kehittämiseen sitoutuneet johtajat ja esimiehet Vetovoimaisen työnantajatoiminnan kehittäminen pitkällä tähtäyksellä AVAINMITTARIT Mitkä mittarit kuvaavat parhaiten onnistumistamme? TAVOITTEET Millaiset tavoitteet asetamme? Hakijamäärä avointa tehtävää kohti Työssäpysyvyys, eläköitymisen ajankohta, vaihtuvuus, sairauspoissaolot yms. keskeytykset Henkilöstön hyvinvointikyselyt Rekrytointi onnistuu, tehtäviin on useampia hakijoita ja saadaan tehtävään pätevä henkilö Ihmisten työssäpysyvyys nousee, eläköityminen aikaisintaan henkilökohtaisessa eläkeiässä, sairauspoissaolot eivät kasva Henkilöstökyselyjen mukainen työtyytyväisyys kasvaa kyselyjen välillä TOIMINNAN SUUNNITTELU Millainen organisoituminen takaa onnistumisen ja tulokset Johdonmukainen ja avoin rekrytointitoiminta Henkilöstön ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen sis. sekä ydintehtäväosaamisen ja että työelämäosaamisen (metaosaamisen) Panostus ikääntyviin avainosaajiin ja hiljaisen tiedon siirto. Hyvä ja tehokas yhteistyö korkeakoulujen ja ammatillisten oppilaitosten kanssa

30 TULOSKORTTI NÄKÖKULMA TALOUDELLISUUS MENESTYSTEKIJÄT Mitkä ovat ratkaisevat onnistumistekijämme tästä näkökulmasta? AVAINMITTARIT Mitkä mittarit kuvaavat parhaiten onnistumistamme? TAVOITTEET Millaiset tavoitteet asetamme? TOIMINNAN SUUNNITTELU Millainen organisoituminen takaa onnistumisen ja tulokset Palvelutarpeen hillitseminen huomioimalla hyvinvoinnin ja terveyden näkökohdat jäsenkuntien ja Karviaisen kaikessa päätöksenteossa Riittävän suuri väestöpohja palveluiden tuottamiselle Toimipaikkojen (osoite) tuotantotaloudellisesti tehokas käyttö Kustannustehokkaat hoitoketjut ja käytännöt Terveydenhuollon ja vanhustyön tarvevakioitu kustannusindeksi Kiinteistömenojen osuus kokonaismenoista ja yksikköhinnoista Tarvevakioitujen terveydenhuollon ja vanhustyön kustannusten indeksi pysyy valittujen viitekuntien (Kirkkonummi, Lohja, Nurmijärvi, Sipoo ja Tuusula) alapuolella Kiinteistö- ja hallintomenojen osuus kokonaismenoista pysyy aloitusvuoden tasossa Seudullisuuden tehokas hyväksikäyttö palvelujen tarjonnassa ja profiloinnissa siten, että palvelurakenne ja tarjonta on oikeassa suhteessa väestön määrään, rakenteeseen ja sijaintiin Yhteistyön tiivistäminen ESH:n ja muiden toimijoiden kanssa

31 Asemantie Nummela PL Nummela Puh ,

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015 kuntayhtymähallitus 30.9.2010 versio 30.8.2010 1 Johdanto Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen ydintavoitteena on, että kansalaisille pystytään

Lisätiedot

Oulunkaaren kuntayhtymä. Strategia 2011-2016

Oulunkaaren kuntayhtymä. Strategia 2011-2016 Oulunkaaren kuntayhtymä Strategia 2011-2016 3.12.2010 Sivu 2 Sisältö Sisältö... 2 1 Hyvinvointia ihmistä lähellä... 3 2 Yhteiset arvot ankkureina... 5 3 Visio yhteinen määräsatama... 6 4 Strategisten päämäärien

Lisätiedot

TUUSULAN VANHUSPOLITIIKKA VUOTEEN 2010. Toimintastrategian tarkistus vuoteen 2005

TUUSULAN VANHUSPOLITIIKKA VUOTEEN 2010. Toimintastrategian tarkistus vuoteen 2005 TUUSULAN VANHUSPOLITIIKKA VUOTEEN 2010 Toimintastrategian tarkistus vuoteen 2005 IkäLaatu -projekti, ohjaustyöryhmä Elokuu 2003 SISÄLTÖ: 1. JOHDANTO 3 2. VALTAKUNNALLISTA VANHUSPOLITIIKKAA 5 2.1 Ikäihmisten

Lisätiedot

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ Karhukuntien palvelustrategia 2008 K O U L U T U S P A L V E L U T Hyväksytty Karhukuntien neuvottelukunnassa 10.12.2003 sekä seudun kuntien valtuustoissa tammikuussa 2004. SISÄLLYS

Lisätiedot

Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi

Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Ihminen on oman elämänsä paras asiantuntija. Tiivistelmä Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma on linjausten kokonaisuus

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015 Yhtymähallitus 3.5.2011 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ 2 SEUDULLINEN NYKYTILANNE... 2 3 VANHUSPALVELUJEN

Lisätiedot

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA Jyväskylän verkostokaupungin ja Keurusseudun kuntien vanhuspalveluiden kehittämishanke SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA JULKAISU 1/2008 www.jyvaskylanseutu.fi/sivu.php/vanhuspalvelut

Lisätiedot

Keminmaan terveystoimen toimintajärjestelmä

Keminmaan terveystoimen toimintajärjestelmä Keminmaan terveystoimen toimintajärjestelmä Sisältö 1. TERVEYSTOIMEN ORGANISAATIO 1 1.1.Terveystoimen toiminnan tarkoitus 2 1.2.Terveystoimen perustehtävä... 3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA TOIMITILAT... 3 2.1.Keminmaa

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Yhteistyötoimikunta 27.10. Omistajaohjausryhmä 29.10. Yhtymähallitus 29.10. Pyhäjoen kunnanvaltuusto 17.12. Raahen kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA Ikäihmisten strategia ja kehittämisohjelma vuosille 2011 2015

TYRNÄVÄN KUNTA Ikäihmisten strategia ja kehittämisohjelma vuosille 2011 2015 TYRNÄVÄN KUNTA Ikäihmisten strategia ja kehittämisohjelma vuosille 2011 2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 4 03.02.2011 Kunnanhallitus 56 21.02.2011 Kunnanvaltuusto 30 15.06.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA Viimeksi päivitetty 5.4.2012 2 (16) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA KÄYTETYT TERMIT JA LYHENTEET 3 JOHDANTO

Lisätiedot

TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT. Johtaminen avainasemassa muutoksessa. Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta. n Tarja Honkalampi

TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT. Johtaminen avainasemassa muutoksessa. Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta. n Tarja Honkalampi TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT Johtaminen avainasemassa muutoksessa Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta n Tarja Honkalampi TEHYN JULKAISUSARJA F: 2/09 Johtaminen avainasemassa muutoksessa

Lisätiedot

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄ Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut Päivitetty 9.12.2010 sivu 2 Tiivistelmä Oulunkaaren tehtävänä on toimia palvelukuntayhtymänä jäsenkuntien

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja Sastamalan kaupunki 2014 SASTAMALAN KAUPUNKI Aarnontie 2 A, PL 23, 38201 SASTAMALA, puh. (03) 521 31, faksi (03) 5213 4099 sastamala@sastamala.fi, etunimi.sukunimi@sastamala.fi,

Lisätiedot

Eurajoki. Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2012 2014

Eurajoki. Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2012 2014 Eurajoki Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2012 2014 Eurajoen kunnanvaltuusto 13.12.2011 Esipuhe Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston poliittinen näkemys kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistämisestä ja

Lisätiedot

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 4 2 KERAVAN VANHUSPOLIITTISEN OHJELMAAN VAIKUTTAVAT ASIAKIRJAT... 6 2.1 VALTAKUNNALLISET OHJEET, SUOSITUKSET, SELVITYKSET JA LAINSÄÄDÄNTÖ

Lisätiedot

Toimiva arki Rakkaus. Turvallisuus. Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka

Toimiva arki Rakkaus. Turvallisuus. Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka Keuruun vanhuspoliittinen YksilöllisyyS Toimiva arki Rakkaus OsAllisuus Turvallisuus KaveriaEi jätetä Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka vuoteen 2020 Sisällysluettelo 1 STRATEGIAN

Lisätiedot

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Sivu 1 Sisällys ESIPUHE 3 1 LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN TAUSTA 5 2 SOTE-UUDISTUKSEN TAUSTAA JA KÄSITTEITÄ 8 2.1 Väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN TULEVAISUUDEN VISIO, MUUTOKSET JA HAASTEET

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN TULEVAISUUDEN VISIO, MUUTOKSET JA HAASTEET Marja-Liisa Vesterinen SOSIAALI- JA TERVEYSALAN TULEVAISUUDEN VISIO, MUUTOKSET JA HAASTEET Sosiaali- ja terveydenhuollon tulevaisuuden visiot on koottu asiantuntijaraadin ja sosiaali- ja terveysalan organisaatioiden

Lisätiedot

Asiakaslähtöinen Palvelutuotanto-ohjelma vuoteen 2020

Asiakaslähtöinen Palvelutuotanto-ohjelma vuoteen 2020 Nurmijärvi - elinvoimaa ja elämisen tilaa Helsingin seudulla Asiakaslähtöinen Palvelutuotanto-ohjelma vuoteen 2020 Valtuusto 20.6.2012 69 www.nurmijarvi.fi 2 Asiakaslähtöinen Palvelutuotanto-ohjelma vuoteen

Lisätiedot

INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA

INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA RAPORTTEJA 31 SELVITYSHENKILÖIDEN RAPORTTI KESKI-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELURAKENNESELVITYSHANKKEELLE 30.4.2011 INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON UUDISTAMISTARPEISIIN

Lisätiedot

Yhtymähallitus 7.8.2012 83 Liite

Yhtymähallitus 7.8.2012 83 Liite Yhtymähallitus 7.8.2012 83 Liite VASTINE TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUKSEEN TOIMIKAUDELTA 2011 Perusturvakuntayhtymä Karviaisen tarkastuslautakunta on antanut 16.5.2012 arviointikertomuksen vuoden

Lisätiedot

Ammatillisen osaamisen ja johtamisosaamisen arviointi, kehittäminen ja ylläpitäminen FSTKY:ssä vuoteen 2010 1.8.2005-31.10.2007 056/ESLH/KH/2005

Ammatillisen osaamisen ja johtamisosaamisen arviointi, kehittäminen ja ylläpitäminen FSTKY:ssä vuoteen 2010 1.8.2005-31.10.2007 056/ESLH/KH/2005 Forssan seudun terveydenhuollon ky. Ammatillisen osaamisen ja johtamisosaamisen arviointi, kehittäminen ja ylläpitäminen FSTKY:ssä vuoteen 2010 1.8.2005-31.10.2007 056/ESLH/KH/2005 Loppuraportti 16.4.2008

Lisätiedot

SOSIAALITYÖN PROFESSION ASEMA KUNNALLISTEN HYVINVOINTIPALVELUJEN RAKENNEMUUTOKSESSA. Toimintatutkimus Raahen kuntayhtymässä

SOSIAALITYÖN PROFESSION ASEMA KUNNALLISTEN HYVINVOINTIPALVELUJEN RAKENNEMUUTOKSESSA. Toimintatutkimus Raahen kuntayhtymässä SOSIAALITYÖN PROFESSION ASEMA KUNNALLISTEN HYVINVOINTIPALVELUJEN RAKENNEMUUTOKSESSA Toimintatutkimus Raahen kuntayhtymässä Marjo Kokkaret ja Päivi Nurkkala Pro gradu Sosiaalityö Jyväskylän yliopisto Kokkolan

Lisätiedot

Järjestämissuunnitelma 2014 2017

Järjestämissuunnitelma 2014 2017 2013 Järjestämissuunnitelma 2014 2017 Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Tiivistelmä... 2 2.1 Toimintaympäristön kuvaus... 2 2.2 Palvelutarvearviosta johdetut keskeiset linjaukset ja tavoitteet sosiaali- ja

Lisätiedot

Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016

Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016 Valtuusto 11.12.2013, LIITE 6 Fullmäktige BILAGA Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016 30.9.2013 Lopullinen versio, jossa huomioitu kuntien lausunnot. Sisältö 1. JOHDANTO... 4 2. TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS Meri - Lapin kehittämiskeskus Leena Leväsvirta, Seija Parviainen 31.3.2014 Kuva Roosa Sieriä 2 SISÄLTÖ 1. LÄNSI-POHJAN ALUEEN YHTEINEN TAHTOTILA JA AIKAISEMMAT

Lisätiedot

TERVEYSKESKUKSEN SUUNNITTELUTYÖRYHMÄN RAPORTTI, OSA 2

TERVEYSKESKUKSEN SUUNNITTELUTYÖRYHMÄN RAPORTTI, OSA 2 TERVEYSKESKUKSEN SUUNNITTELUTYÖRYHMÄN RAPORTTI, OSA 2 Perusturvalautakunta 11.2.2015 Liite 1 2 RAPORTTI OSA 2 ERIYTETYISTÄ PALVELUISTA INTEGROITUIHIN PALVELUIHIN 10.1.2015 JOHDANTO Tämä raportti täydentää

Lisätiedot

Anna-Maija Koskinen ja Pia Laibert LÄHIHOITAJA TULEVAISUUDEN HOITOTYÖN OSAAJANA. Lähihoitajan työ tulevaisuudessa

Anna-Maija Koskinen ja Pia Laibert LÄHIHOITAJA TULEVAISUUDEN HOITOTYÖN OSAAJANA. Lähihoitajan työ tulevaisuudessa Anna-Maija Koskinen ja Pia Laibert LÄHIHOITAJA TULEVAISUUDEN HOITOTYÖN OSAAJANA Tässä artikkelissa käsittelemme SOTE-ENNAKOINTI- projektin tuloksia lähihoitajan työn näkökulmasta. Tarkastelun kohteena

Lisätiedot