Systeemiälykkyys kehittämistoiminnassa Hanna Åby

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Systeemiälykkyys kehittämistoiminnassa. 8.12.2014 Hanna Åby"

Transkriptio

1 Systeemiälykkyys kehittämistoiminnassa Hanna Åby

2 Tutkimuksen tavoite Tutkimustyön tavoitteena oli tarkastella systeemiälykkyyden ilmenemismuotoja sosiaali- ja terveysalan kehittämistoiminnassa Hämeenlinnan kaupungin Virvelinranta YKS -osahankkeessa.

3 Tutkimuskohde Hämeenlinnan kaupunki Virvelinranta YKS osahanke, 12/2011-5/2014. Hankeen asettaja: TETOLA/ Vammaispalvelut Toteutuspaikka: Vammaispalveluiden palvelutuotanto, Virvelinranta Hankehenkilöstö: Kehittämispalveluiden alaisuudessa

4 Hämeenlinnan kaupungin organisaatio/www.hameenlinna.fi

5 Systeemiälykkyys Raimo Hämäläisen ja Esa Saarisen mukaan (2004) Älykästä toimintaa, joka hahmottaa kokonaisuuksia tarkoituksenmukaisesti ja luovasti. Systeemiälykäs henkilö osaa toimia järkevästi monimutkaisissa systeemirakenteissa. Taustalla on ymmärrys yksilöstä ja yhteiskunnasta systeeminä eli järjestelmänä, jossa on suuri määrä toisiinsa verkottuneita osia. Muutos yhdessä osassa aiheuttaa muutoksen koko systeemissä ja päinvastoin systeeminen muutos lähettää muutossignaalin verkoston jokaiseen osaan. Siiloutuneiden organisaatioiden ja itsenäisesti tehdyn työn sijasta korostuu vuorovaikutus, yhdessä tekeminen sekä tiedon ja kokemuksen jakaminen. Systeemiälykkyys rikkoo hallinnollisia sekä aikaan ja paikkaan sitoutuneita rajoja.

6 Systeemiälykkyyden positiivinen kierre Johdon ja esimiesten välillä vallitsee todellinen vuorovaikutus. Tavoitteet sovitaan ja kaikkien osapuolten mielipiteitä kuullaan. Esimiehet toimivat tiiminsä valmentajina ja jalkauttavat organisaation tavoitteet työyhteisöön. Toimintakulttuuri mahdollistaa keskustelevan ilmapiirin, jossa puhutaan avoimesti. Kaikkia kunnioitetaan ja ristiriitatilanteet selvitetään. Osaamista kehitetään, henkilöstö jakaa mielellään oman osaamisensa muille. Organisaatio oppii ja hyvät käytännöt mallinnetaan, mikä tehostaa ja mahdollistaa jatkuvan oppimisen. Prosessit ja työroolien hahmottaminen helpottaa työn jakamista ja parantaa resurssien käyttöä. Prosessien avulla johto saa oikeaa tietoa organisaatiosta. (Kesti 2012, )

7 Systeemiälykkyyden positiivinen kierre - edistävät vuorovaikutussuhteet Johto tukee rakentavaa toimintakulttuurin syntymistä arvojohtamisella. Virheet sallitaan ja niistä opitaan. Toimintakulttuuri tukee prosessien käyttöönottoa. Selkeät prosessit ja roolit helpottavat esimiestoimintaa, jota vahvistavat myös organisaation tukiprosessit. Esimiehet vahvistavat osaamisen kehittämistä ja toimivat valmentajina. Osaaminen ja sen myötä syntyneet kehitysideat antavat uusia mahdollisuuksia johdon strategiseen suunnitteluun ja liiketoiminnan kehittämiseen. (Kesti 2012, )

8 Systeemiälykkyyden negatiivinen kierre Johtamisella vaikutetaan suoraan toimintakulttuuriin. Voidaan esimerkiksi puuttua asioihin ohi esimiehen, antamalla määräyksiä suoraan työntekijöille. Työntekijät eriarvoistuvat, osa kokee olevansa vähemmän suosittuja ja arvokkaita kuin toiset. Toimintakulttuuriin syntyy kilpailevia toimintatapoja. Monet erilaiset toimintatavat eivät ole esimiehen tiedossa. Esimies kokee prosessimaisen toimintatavan uhkana, jolloin hän ei jaa vastuuta osaajille. Esimies teettää töitä tunnollisilla vastuunkantajilla, mikä aiheuttaa tiettyjen osaajien ylikuormittumisen. Tämä kokonaisuus johtaa tyytymättömyyteen, josta syytetään johtoa. (Kesti 2012, )

9 Kehittämistoiminta Tavoitteena on luoda uusia tai entistä parempia palveluita, tuotantovälineitä tai -menetelmiä. Toiminnalla tähdätään uusien aineiden, tuotteiden, tuotantoprosessien tai järjestelmien aikaansaamiseen tai olemassa olevien parantamiseen. Kehittyminen on sekä prosessi, että tulos, jolla yleensä tarkoitetaan muutosta parempaan. (Heikkilä, Jokinen & Nurmela 2008, 21.) Erilaiset kansalliset, raha-automaattiyhdistys (RAY) ja Euroopan Unionin (EU:n), Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), rahoitusmekanismit ja ohjelmat ovat tuoneet monivivahteisen lisänsä kehittämishankkeiden kenttään (Rinne 2009, 16). EU-ohjelmien kautta rahaa on suunnattu myös kuntien hyvinvointisektorille, paikkaamaan valtion ja kuntien rahoitusjärjestelmän muutoksen aikaan-saamaa kuntatalouden epävakautta. (Möttönen & Niemelä 2005, 54).

10 Kehittämishankkeen vaiheet Kettunen 2003.

11 Systeemiälykkyys kehittämistoiminnassa Systeemiälykäs kehittämistoiminta on toimijoiden kykyä hahmottaa itsensä aktiivisena osana organisaation kehittämistoiminnan kokonaisuutta, sekä myös halua toimia siinä organisaation kehittämistoimintaa edistävällä tavalla (Lyytimäki 2005). Kehittämistoiminta on monitahoinen sosiaalinen prosessi, johon vaikuttavat sillä hetkellä organisaatiossa vallalla olevat tekijät. Kestin (2010) mukaan systeemiälykkyyden avulla voidaan paremmin ymmärtää organisaation tilanne ja ennakoida tulevien haasteita, joihin kehittämistoiminnalla vastataan.

12 Tutkimuskysymykset Miten systeemiälykkyys näkyy sosiaali- ja terveysalan kehittämistoiminnassa? Miten systeemiälykkyys on toteutunut Virvelinranta YKS -osahankkeessa? Mitkä asiat edistävät kehittämistoimintaa? Mitkä asiat estävät kehittämistoimintaa?

13 Tutkimuksen menetelmälliset lähtökohdat Laadullinen tutkimus Tutkimuksessa käytettiin Virvelinranta YKS osahankkeen aineistoa, joka on valmistunut hankkeen toiminta-aikana 12/2011-5/2014. Aineisto kerättiin osahankkeen päätyttyä kesäkuussa Projektiryhmän kokousmuistioita 15 kpl, yhteensä 46 sivua. Ohjausryhmän kokousmuistioita 11 kpl, yhteensä 34 sivua. Hankkeen arviointimuistio, yhteensä 6 sivua. Loppuraportti 36 sivua. Aineistomateriaalia kertyi 122 sivua. Teoriasuuntautunut sisällönanalyysi systeemiälykkyyden teorian pohjalta

14 Miten systeemiälykkyys näkyy sosiaali- ja terveysalan kehittämistoiminnassa? Systeemiälykkyydestä kehittämistoiminnassa sosiaali- ja terveysalalla ei ole tehty tutkimuksia. Etsittäessä systeemiälykkyyden kyvykkyyksien (johtaminen, esimiestoiminta, toimintakulttuuri, osaaminen ja prosessit) esiintymistä sosiaali- ja terveysalan kehittämistoimintaa koskettavista tutkimuksista, löydettiin tutkimuksia, joissa kuvataan kyvykkyyksien kautta kehittämistoimintaan vaikuttavia tekijöitä. Tutkimuksissa keskityttiin johonkin hankkeen yksityiskohtaan mm. tavoitteiden toteutumiseen tai projektipäällikön kompetenssiin, hankkeita ei käsitelty kokonaisuutena. Systeemiälykkyys ei ole nähtävissä suoraan tutkimusten kautta sosiaali- ja terveysalan kehittämistoiminnassa.

15 Systeemiälykkyyden toteutuminen Virvelinranta YKS -osahankkeessa Johtaminen määrittää organisaation mission, vision ja toimintaajatuksen sekä luo strategian. Esimiestoiminta vastaa organisaation operatiivisesta toiminnasta sekä työyhteisöjen ja tiimien kehittämisestä. Toimintakulttuuri muodostuu arvoista ja työetiikasta, jotka työyhteisössä vallitsevat. Osaaminen Organisaatio hyötyy työntekijöiden osaamisesta silloin, kun sitä pystytään käyttämään. Prosessit Organisaation tehokkuus syntyy siitä, että se pystyy toteuttamaan perustehtävänsä ja asiakasprosessinsa mahdollisimman kustannustehokkaasti. Strategialähtöisyys Yhteistyö kehittämispalveluiden kanssa. Johto mahdollisti nopeat muutostarpeet. Hankkeella mutkaton yhteys johtoon. Sopimusohjaus. Yhteistyön vahvistaminen. Suunnannäyttäminen. Mahdollistaminen. Juurruttaminen. Avoin. Innovatiivinen. Osallisuus Yhteiset toimintatavat. Keskustelevan ilmapiiri. Osaamisen tunnistaminen. Moniosaaminen. Kehittämisosaaminen. Viestintä. Osaaminen tukee strategisia valintoja. Raportointi. Tukiprosessit. Tavoitteet asetettiin johdon toimesta viestintä Henkilöstöä ja asiakkaita ei osallistettu suunnitteluvaiheessa. Kehittämisrakenteet. Muutosvastarinta. Suunnittelemattomuus. Sitoutuminen. Osaamisen jakaminen Kilpailevat toimintatavat. Yhteistyö. Tietotekniikan pelkääminen. Osaamisen arvostaminen ja hyödyntäminen. Kehittämistoiminnan rakenteet ja prosessi.

16 Virvelinranta YKS -osahankkeen kehittämistoimintaa edistäneet ja estäneet tekijät Edistäneet tekijät Estäneet tekijät MÄÄRITTELYVAIHE Hanke kytkettiin strategiaan ja arvoihin. Osallisuus SUUNNITTELUVAIHE TOTEUTUSVAIHE PÄÄTTÄMISVAIHE Selkeät tavoitteet hankkeen toteuttamiseksi. Riittävän erilainen hankehenkilöstö, tehtävät määritelty. Hankehenkilöstö työskenteli Virvelinrannassa. Projekti- ja ohjausryhmät laaja-alaiset, tehtävät määritelty. Johdon mandaatti kokeilla ja kehittää. Kiinteä keskusteluyhteys johtoon. Suunnitelmallisuus. Asiakkaiden ja henkilöstön osallisuus. Aikataulu. Osallisuus. Raportointi. Juurruttaminen. Suunnitelman laajuus, päällekkäiset toiminnot. Sitoutuminen. Siiloutuminen. Varahenkilöiden puuttuminen kokouksissa. Hankeväsymys. Perustyöstä irrottautuminen. Organisaatio rakenteet.

17 Johtopäätöksiä Systeemiälykkyys ei toteutunut Virvelinranta YKS -osahankkeen määrittely- ja suunnitteluvaiheessa. Toteutus- ja päättämisvaiheessa systeemiälykkyys toteutui paremmin. Hanke näyttäytyi aineiston perusteella aktiiviselta toimijalta, verkostojen rakentajalta ja yhteistyön luojalta. Täsmällinen projektijohtamisen ote kehittämistyössä, niin prosessien kuin viestinnän kannalta on merkityksellistä. Virvelinranta YKS -osahanketta voidaan kuvata itsessään systeemisenä innovaationa, koska hankkeessa uudistettiin samanaikaisesti useita osa-alueita; prosesseja, palveluita, rakenteita, organisointitapoja, asiakkaiden ja työntekijöiden osaamista ja teknologian tuomia uusia mahdollisuuksia. Kehittämistoiminnan edistävät ja estävät tekijät vaikuttavat myös systeemiälykkyyteen. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että systeemiälykäs kehittämistoiminta näkyi ulospäin asioiden sujuvuutena, toiminnan tehokkuutena, hyvänä työilmapiirinä ja työnilona.

18 Kehittämisehdotukset Osapuolet mukaan kaikkiin hankkeen vaiheisiin. Kehittämisosaamisen varmistaminen jatkossa: Hankehallinnon osaaminen. Hankehenkilöstön rekrytointi oman organisaation sisältä on järkevää, silloin henkilöstö tuntee talon tavat ja ihmiset sekä pystyvät olemaan mukana hankkeen alusta saakka. Tieto jää taloon. Siiloutumisen estäminen. Hankkeen kiinnittyminen organisaatioon. Ennakoivan kehittämistoiminnan osaaminen näkyy kyvykkyytenä sitoa kompetenssit osaksi hanketta.

19 Kyvykkyydet näkyväksi hankkeen eri vaiheissa

Muutosjohtaminen, osaamisen johtaminen ja esimiestyö yhteys- ja palvelukeskusalalla

Muutosjohtaminen, osaamisen johtaminen ja esimiestyö yhteys- ja palvelukeskusalalla Pilvi Purmonen & Riitta Makkonen (toim.) Muutosjohtaminen, osaamisen johtaminen ja esimiestyö yhteys- ja palvelukeskusalalla Osaamisen kehittäminen sähköisessä liiketoiminnassa -hanke 1 Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Marjut Matala Miksi ei voida vastata miksi -kysymyksiin? : MUUTOSVIESTINNÄN MERKITYS MUUTOSTYÖSSÄ

Marjut Matala Miksi ei voida vastata miksi -kysymyksiin? : MUUTOSVIESTINNÄN MERKITYS MUUTOSTYÖSSÄ Marjut Matala Miksi ei voida vastata miksi -kysymyksiin? : MUUTOSVIESTINNÄN MERKITYS MUUTOSTYÖSSÄ Pro Gradu -tutkielma Hallintotieteen maisterinohjelma Kevät 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 1.1 Tutkimuksen

Lisätiedot

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA YHTEISET VOIEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA Teknologiateollisuus ry Metallityöväen Liitto ry Puh. (09) 19 231 Puh. 020 77 4001 www.teknologiateollisuus.fi www.metalliliitto.fi ISBN

Lisätiedot

Kehittämisprojekti. Johdon ja henkilöstön yhteistyön foorumi

Kehittämisprojekti. Johdon ja henkilöstön yhteistyön foorumi Kehittämisprojekti Johdon ja henkilöstön yhteistyön foorumi Sisällysluettelo Kehittämisprojekti on johdon ja henkilöstön yhteistyön foorumi............ 3 Miksi suomalaista työelämää on kehitettävä?......................

Lisätiedot

Verkostojohtamisen opas: Verkostotyöskentely sosiaali- ja terveysalalla

Verkostojohtamisen opas: Verkostotyöskentely sosiaali- ja terveysalalla Verkostojohtamisen opas: Verkostotyöskentely sosiaali- ja terveysalalla Versio 1.0 (30.12.2010) Muutosvoimaa vanhustyön osaamiseen -hankkeen julkaisu Tutkimusryhmä: Timo Järvensivu, KTT Katri Nykänen,

Lisätiedot

Kehittämistoiminta kunnissa Kuntien kehittämisprosessien hallinnan nykytila ja käytännöt

Kehittämistoiminta kunnissa Kuntien kehittämisprosessien hallinnan nykytila ja käytännöt Kehittämistoiminta kunnissa Kuntien kehittämisprosessien hallinnan nykytila ja käytännöt Ulriika Leponiemi & Pasi-Heikki Rannisto & Jari Stenvall & Ismo Lumijärvi & Risto Harisalo Kuntakehto, Tuottava

Lisätiedot

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Strategian käytäntöön

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

TAVOITTEENA OPPIVA ORGANISAATIO: Tutkimus aikuiskoulutusorganisaatiossa

TAVOITTEENA OPPIVA ORGANISAATIO: Tutkimus aikuiskoulutusorganisaatiossa TAVOITTEENA OPPIVA ORGANISAATIO: Tutkimus aikuiskoulutusorganisaatiossa Pro gradu tutkielma Heli Heiskanen Kauppatieteiden laitos Informaatioteknologian ja kauppatieteiden tiedekunta Kuopion yliopisto

Lisätiedot

KOPPI -projekti PROJEKTIPÄÄLLIKÖN KUUSIPAIKKAMALLI

KOPPI -projekti PROJEKTIPÄÄLLIKÖN KUUSIPAIKKAMALLI KOPPI -projekti PROJEKTIPÄÄLLIKÖN KUUSIPAIKKAMALLI Ajatuksia ja kokemuksia projektin ohjaamisesta Mari Räkköläinen, Petri Kallionpää, Paula Kilpeläinen, Pauli Koivusaari, Erja Kotimäki, Kirsti Salo Opetushallitus

Lisätiedot

TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT. Johtaminen avainasemassa muutoksessa. Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta. n Tarja Honkalampi

TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT. Johtaminen avainasemassa muutoksessa. Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta. n Tarja Honkalampi TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT Johtaminen avainasemassa muutoksessa Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta n Tarja Honkalampi TEHYN JULKAISUSARJA F: 2/09 Johtaminen avainasemassa muutoksessa

Lisätiedot

Metsätalouden työhyvinvoinnin T&K-ohjelma

Metsätalouden työhyvinvoinnin T&K-ohjelma Metsätehon raportti 219 29.11.2011 Metsätalouden työhyvinvoinnin T&K-ohjelma Metsämiesten Säätiön hankevalmistelu Arja Ala-Laurinaho (toim.) ISSN 1796-2374 (Verkkojulkaisu) METSÄTEHO OY PL 101 (Snellmaninkatu

Lisätiedot

TYÖYHTEISÖTAIDOT. sujuvuutta, tehokkuutta ja tulosta

TYÖYHTEISÖTAIDOT. sujuvuutta, tehokkuutta ja tulosta TYÖYHTEISÖTAIDOT sujuvuutta, tehokkuutta ja tulosta SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. TYÖYHTEISÖTAIDOT OSANA ORGANISAATIOTAITOJA 4 2.1 Esimiestaidot, alaistaidot - työyhteisötaidot 4 2.2 Pysyvä muutos

Lisätiedot

TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS

TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS Julkisen sektorin tuottavuustyön toinen aalto Tuottavuus synnyttää edellyttää Kestävä tuottavuus Työelämän laatu Innovaatiot mahdollistaa 7.4.2010 VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÄ OMAN TYÖNSÄ KEHITTÄJÄNÄ

TYÖNTEKIJÄ OMAN TYÖNSÄ KEHITTÄJÄNÄ Ritva Väistö (toim.) TYÖNTEKIJÄ OMAN TYÖNSÄ KEHITTÄJÄNÄ Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu C Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun julkaisuja C: Tiedotteita, 27 TYÖNTEKIJÄ OMAN TYÖNSÄ KEHITTÄJÄNÄ Ritva

Lisätiedot

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Leenamaija Otala CICERO Learning Network, 2011 Tiivistelmä CICERO Learning Network ja Henry ry. (Henkilöstönjohdonryhmä

Lisätiedot

Arvot ja arvojohtaminen esimiestyössä Case ISS Palvelut Oy. Pirita Tossavainen

Arvot ja arvojohtaminen esimiestyössä Case ISS Palvelut Oy. Pirita Tossavainen Arvot ja arvojohtaminen esimiestyössä Case ISS Palvelut Oy Pirita Tossavainen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2013 Tiivistelmä Liiketalouden koulutusohjelma 7.11.2013 Tekijä Pirita Tossavainen

Lisätiedot

Nostetaan tuottavuutta ja työelämän laatua yhdessä

Nostetaan tuottavuutta ja työelämän laatua yhdessä Nostetaan tuottavuutta ja työelämän laatua yhdessä Risto Tanskanen Elina Ravantti Rauno Pääkkönen Työterveyslaitos Helsinki 2013 Työterveyslaitos Topeliuksenkatu 41 a A 00250 Helsinki www.ttl.fi Valokuvat:

Lisätiedot

Heidi Juntunen KAJAANIN KAUPUNGIN SISÄISEN VIESTINNÄN TOIMIVUUS TYÖNTEKIJÖIDEN NÄKÖKULMASTA

Heidi Juntunen KAJAANIN KAUPUNGIN SISÄISEN VIESTINNÄN TOIMIVUUS TYÖNTEKIJÖIDEN NÄKÖKULMASTA Heidi Juntunen KAJAANIN KAUPUNGIN SISÄISEN VIESTINNÄN TOIMIVUUS TYÖNTEKIJÖIDEN NÄKÖKULMASTA Opinnäyte Kajaanin ammattikorkeakoulu Tradenomikoulutus Syksy 2006 SISÄLLYS KUVIOLUETTELO TIIVISTELMÄ ABSTRACT

Lisätiedot

Vuorovaikutuksella vaikuttavuuteen. Sosiaalialan hyvät käytännöt työn kehittämisen ja ohjaamisen välineenä Hyvät käytännöt -ohjelman loppuraportti

Vuorovaikutuksella vaikuttavuuteen. Sosiaalialan hyvät käytännöt työn kehittämisen ja ohjaamisen välineenä Hyvät käytännöt -ohjelman loppuraportti Vuorovaikutuksella vaikuttavuuteen. Sosiaalialan hyvät käytännöt työn kehittämisen ja ohjaamisen välineenä Hyvät käytännöt -ohjelman loppuraportti Stakes 17.12.2007 Satu Korhonen ja Ilse Julkunen 1 Sisällys

Lisätiedot

HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN. Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja

HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN. Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja Matti Mäkelä Jaana Kilpinen HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja

Lisätiedot

RAY:n arviointikoulutus

RAY:n arviointikoulutus RAY:n arviointikoulutus Tuomas Koskela & Henna Harju Arviointi- ja koulutusyksikkö 1 Sisältö 1. Taustaa 1.1. RAY: Arvioinnin tilaa kartoittava selvitys 2011 2. Miksi arviointia tarvitaan? 2.1. Yleistä

Lisätiedot

INNOTIIMI. YLE panostaa innovatiivisuuteen. Innovaatiostrategia koko organisaation juttu. Virtuaalisuus tuli jo tuliko Teillekin?

INNOTIIMI. YLE panostaa innovatiivisuuteen. Innovaatiostrategia koko organisaation juttu. Virtuaalisuus tuli jo tuliko Teillekin? 1 INNOVATIIVISUUS Kilpailukykyä Innovaatiotaidoilla Vapauttaa ja suuntaa yhteisöenergiaa Eläköön ideat, joita esimies ei tappanut! Sivut 8 10 YLE panostaa innovatiivisuuteen koko organisaation juttu Sivut

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA Viimeksi päivitetty 5.4.2012 2 (16) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA KÄYTETYT TERMIT JA LYHENTEET 3 JOHDANTO

Lisätiedot

TOP SCHOOL -HANKKEEN ARVIOINTI

TOP SCHOOL -HANKKEEN ARVIOINTI TOP SCHOOL -HANKKEEN ARVIOINTI 2013 TOP School -hankkeen rahoittajia ovat Pirkanmaan liitto, Euroopan aluekehitysrahasto ja Tampereen kaupunki 2 Lukijalle Kehittämishankkeen tavoitteena on aina tuottaa

Lisätiedot

TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ

TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ OPPIMATERIAALEJA 67 PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA TUTKIMUKSIA Tiina Hautala, Mira Ojalehto & Johanna Saarinen (toim.) TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ Ammattikorkeakoulu projektimaisen kehittämisen kumppanina Turun ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

TYÖAIKA-AUTONOMIAMALLIN SOVELTAMINEN JA KÄYTTÖÖNOTTO HYKS:N PEIJAKSEN SAIRAALAN KIRURGIAN POLIKLINIKALLA

TYÖAIKA-AUTONOMIAMALLIN SOVELTAMINEN JA KÄYTTÖÖNOTTO HYKS:N PEIJAKSEN SAIRAALAN KIRURGIAN POLIKLINIKALLA TYÖAIKA-AUTONOMIAMALLIN SOVELTAMINEN JA KÄYTTÖÖNOTTO HYKS:N PEIJAKSEN SAIRAALAN KIRURGIAN POLIKLINIKALLA Työaikasuunnittelun mahdollisuudet ja vaikutukset päivätyössä LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali-

Lisätiedot