Siviilikriisinhallinnan kansallinen strategia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Siviilikriisinhallinnan kansallinen strategia"

Transkriptio

1 Siviilikriisinhallinnan kansallinen strategia Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 8/2014

2

3 Siviilikriisinhallinnan kansallinen strategia Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 8/2014

4

5 Julkaisija VALTIONEUVOSTON KANSLIA KUVAILULEHTI Tekijät Ulkoasiainministeriö Sisäministeriö Julkaisun laji Julkaisu Toimeksiantaja Valtioneuvoston kanslia Julkaisun nimi (myös ruotsinkielinen) Siviilikriisinhallinnan kansallinen strategia (Nationell strategi för civil krishantering) Tiivistelmä Valtioneuvoston periaatepäätös siviilikriisinhallinnan kansallisesta strategiasta perustuu hallitusohjelman kirjaukseen, jossa edellytetään, että Suomi panostaa voimakkaasti siviilikriisinhallintaan ja Suomen siviilikriisinhallintastrategia päivitetään. Päivitetty siviilikriisinhallinnan kansallinen strategia sisältää Suomen siviilikriisinhallinnan vision sekä määrittelee tavoitteet Suomen osallistumisen edelleen vahvistamiseksi ja siviilikriisinhallinnan voimavarojen ja osaamisen kehittämiseksi. Strategiassa huomioidaan kriisinhallinnan toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset. Siviilikriisinhallinnan kansallisen strategian päivittämisestä on päätetty hallitusohjelmassa, jossa todetaan että Suomi panostaa voimakkaasti siviilikriisinhallintaan, ja Suomen siviilikriisinhallintastrategia päivitetään. Siviilikriisinhallinnan kansallinen strategia laadittiin vuonna Päivitetyn siviilikriisinhallinnan kansallisen strategian mukaan siviilikriisinhallinta on osa keinovalikoimaa, jolla Suomi osallistuu pyrkimyksiin ehkäistä kriisien ja niiden vaikutusten leviämistä. Strategian vision mukaan Suomi on aktiivinen vaikuttaja ja edelläkävijä Euroopan unionin ja kansainvälisten järjestöjen siviilikriisinhallinnan toiminnassa ja kehittämisessä. Tavoitteena on, että kansainvälinen siviilikriisinhallinta on koordinoitua, ihmisoikeuksien kunnioitukseen, demokratiaan, tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen perustuvaa asiantuntijatoimintaa, joka oikeusvaltioperiaatteen mukaisesti edistää rauhaa, vakautta ja kestävää kehitystä. Tavoitteena on myös kiinnittää huomiota naisten asemaan kriisinhallinnassa ja konflikteissa. Strategia määrittelee tavoitteet Suomen osallistumisen edelleen vahvistamiseksi sekä siviilikriisinhallinnan voimavarojen ja osaamisen kehittämiseksi. Strategiassa huomioidaan toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset, mukaan lukien EU:n Lissabonin sopimuksen voimaantulo. Kriisinhallinnan vaikuttavuus on teema, johon kiinnitetään entistä enemmän huomiota. Siviilikriisinhallinta on osa Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Siviilikriisinhallinnan tehtävät voivat olla tuki-, tarkkailu-, neuvonanto- ja koulutustehtäviä tai esimerkiksi poliisisektorin toimeenpanevia tehtäviä. Siviilikriisinhallinnalla edistetään myös rajat ylittävien turvallisuusuhkien ennaltaehkäisyä ja hallintaa. Siviilikriisinhallinnan kansallisen strategian päivitys on valmisteltu ulkoasianministeriön ja sisäministeriön yhteistyönä. Siviilikriisinhallinnan neuvottelukunnan tehtävänä on ollut seurata strategian päivittämistä. Avainsanat Siviilikriisinhallinta, kansallinen strategia Sarjan nimi ja numero Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 8/2014 Kokonaissivumäärä 26 Julkaisun jakelu Verkkosivuilla pdf: Tiedustelut: ISSN Kieli Fi Luottamuksellisuus Julkinen ISBN PDF ISBN Nid Kustantaja Valtioneuvoston kanslia

6 Utgivare STATSRÅDETS KANSLI PRESENTATIONSBLAD Författare Utrikesministeriet Inrikesministeriet Typ av publikation Publikation Uppdragsgivare Statsrådets kansli Publikationens namn Nationell strategi för civil krishantering Referat Statsrådets principbeslut om nationell strategi för civil krishantering baserar sig på regeringsprogrammet där man förutsätter att Finland satsar kraftigt på civil krishantering och att Finlands nationella strategi för civil krishantering uppdateras. Den uppdaterade nationella strategin för civil krishantering innehåller visionen för Finlands civila krishantering samt fastställer målen för ett ytterligare stärkande av Finlands deltagande och för utvecklande av resurserna för och kunnandet inom civil krishantering. I strategin beaktas de förändringar som skett i verksamhetsmiljön. Beslutet om uppdateringen av den nationella strategin för civil krishantering har gjorts i regeringsprogrammet där man poängterar att Finland satsar kraftigt på civil krishantering och den nationella strategin för civil krishantering uppdateras. Den nationella strategin för civil krishantering godkändes Enligt den uppdaterade strategin för civil krishantering är krishanteringen en del av det urval medel genom vilka Finland deltar i ansträngningarna att förebygga spridning av kriser och deras konsekvenser. Enligt visionen är Finland en aktiv påverkare och föregångare i Europeiska unionens (EU) och de internationella organisationernas civila krishanteringsverksamhet och i dess utvecklande. Syftet är att internationell krishantering är koordinerad sakkunnigverksamhet som grundar sig på respekt för de mänskliga rättigheterna, demokrati, jämställdhet och jämlikhet och som i enlighet med rättstatsprincipen främjar fred, stabilitet och hållbar utveckling. Avsikten är också att fästa uppmärksamhet vid kvinnors ställning i krishantering och konflikter. Strategin fastställer målen för ett ytterligare stärkande av Finlands deltagande och för utvecklande av resurserna för och kunnandet inom civil krishantering. I strategin beaktas de förändringar som skett i verksamhetsmiljön, inbegripet ikraftträdande av EU:s Lissabonfördrag. Genomslaget för krishanteringen är ett tema vid vilket uppmärksamhet fästs i allt större grad. Civil krishantering är en del av Finlands utrikes-och säkerhetspolitik. Civil krishantering kan omfatta uppgifter som avser stöd, observation, rådgivning och utbildning eller t.ex. verkställande av uppgifter inom polissektorn. Genom civil krishantering främjas också förebyggandet och hanteringen av gränsöverskridande säkerhetshot. Uppdateringen av den nationella strategin för civil krishantering har förberets i samarbete mellan utrikes- och inrikesministeriet. Delegationen för civil krishantering har haft som uppgift att övervaka strategins uppdatering. Nyckelord Civil krishantering, nationell strategi Seriens namn och nummer Statrådets kanslis publikationsserie 8/2014 Sidantal 26 Distribution och försäljning Publikationen som PDF: Ytterligare information: ISSN Språk Fi Sekretessgrad Offentlig ISBN PDF ISBN Tryck Förläggare Statsrådets kansli 4

7 SISÄLLYS Esipuhe Suomen siviilikriisinhallinnan visio Siviilikriisinhallinta osana ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa Suomen siviilikriisinhallinnan läpileikkaavat teemat Siviilikriisinhallinnan toimintaympäristöt Siviilikriisinhallinnan kansainvälinen viitekehys Siviilikriisinhallinnan ja sisäisen turvallisuuden yhtymäkohdat Kotimaan valmiuksien kehittäminen Toimintaa ohjaavat arvot Koulutus Rekrytointi Asiantuntijoiden oikeudellinen asema Materiaaliset ja logistiset valmiudet Operaatioseuranta ja tilannekuva Tutkimus ja kehittäminen sekä vaikuttavuuden arviointi Sidosryhmäyhteistyö ja yhteensovittaminen Toimeenpano ja seuranta

8 6

9 Esipuhe Siviilikriisinhallinta on osa keinovalikoimaa, jolla Suomi osallistuu pyrkimyksiin ehkäistä kriisien ja niiden vaikutusten leviämistä. Vuonna 2008 hyväksytyllä siviilikriisinhallinnan kansallisella strategialla vahvistettiin Suomen valmiuksia osallistua siviilikriisinhallintaan. Strategia on päivitetty perustuen pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelmaan. Strategia sisältää Suomen siviilikriisinhallinnan vision ja määrittelee tavoitteet Suomen osallistumisen edelleen vahvistamiseksi sekä siviilikriisinhallinnan voimavarojen ja osaamisen kehittämiseksi. Kansainvälisessä yhteistyössä tehdään ratkaisut siitä, milloin ja miten kriisinhallinnan välineitä halutaan käyttää. Kansainvälisillä järjestöillä ja Euroopan unionilla saattaa yhdellä konfliktialueella olla useita erityyppisiä sotilaallisen ja siviilikriisinhallinnan operaatioita. Tästä syystä on tärkeää edistää koordinaatiota kansainvälisten toimijoiden kesken ja vahvistaa kokonaisvaltaista näkökulmaa operaatioiden suunnittelussa ja toteutuksessa. Suomi edistää tätä niin kansainvälisen tason yhteistyössä kuin myös omassa kriisinhallintaosallistumisessaan. Siviilikriisinhallinta on osa Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Siviilikriisinhallinnan tehtävät voivat olla tuki-, tarkkailu-, neuvonanto- ja koulutustehtäviä tai esimerkiksi poliisisektorin toimeenpanevia tehtäviä. Siviilikriisinhallinnalla edistetään myös rajat ylittävien turvallisuusuhkien ennaltaehkäisyä ja hallintaa. Suomen siviilikriisinhallinta on painottunut viime vuosina Afganistaniin, Kosovoon ja Georgiaan. Siviilikriisinhallinnan kansallisen strategian päivityksessä huomioidaan toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset, mukaan lukien EU:n Lissabonin sopimuksen voimaantulo. Kriisinhallinnan vaikuttavuus on teema, johon kiinnitetään entistä enemmän huomiota. Rauhanvälitys samoin kuin esimerkiksi pyrkimys osallistua YK:n poliittisiin operaatioihin nousee päivityksessä esiin. Siviilikriisinhallintaoperaatioiden yhä vaativammat toimintaympäristöt asettavat haasteita siviilikriisinhallinnan asiantuntijoiden koulutukselle, rekrytoinnille ja varustamiselle. Tavoitteena on, että Suomi voi tarvittaessa nopeallakin varoitusajalla lähettää riittävästi päteviä asiantuntijoita siviilikriisinhallintatehtäviin, osallistumisen painopistealueiden edellyttämällä tavalla. Siviilikriisinhallinnan kansallisen strategian päivitys julkaistaan hetkellä, jolloin Euroopan turvallisuusja yhteistyöjärjestö Etyj on perustanut kansainvälisen monitorointimission Ukrainaan. Suomi asetti ensimmäiset asiantuntijaehdokkaat monitorointimissioon alle vuorokauden sisällä siitä, kun Etyj teki päätöksen mission perustamista. Tämä on ajankohtainen osoitus siitä, että Suomi kykenee nopeasti tarjoamaan osaamista ja asiantuntijoita vaativiin siviilikriisinhallinnan tehtäviin ja näin edistämään kansainvälisen yhteisön pyrkimyksiä tilanteen vakauttamiseksi. Ulkoministeri Erkki Tuomioja Sisäministeri Päivi Räsänen 7

10 8

11 1 Suomen siviilikriisinhallinnan visio Suomi on aktiivinen vaikuttaja ja edelläkävijä Euroopan unionin (EU) ja kansainvälisten järjestöjen siviilikriisinhallinnan toiminnassa ja kehittämisessä. Suomen tavoitteena on, että kansainvälinen siviilikriisinhallinta on koordinoitua, ihmisoikeuksien kunnioitukseen, demokratiaan, tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen perustuvaa asiantuntijatoimintaa, joka oikeusvaltioperiaatteen mukaisesti edistää rauhaa, vakautta ja kestävää kehitystä. 9

12 2 Siviilikriisinhallinta osana ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa Siviilikriisinhallinnan tavoitteena on yhteiskunnan toimintaedellytysten palauttaminen lähettämällä kriisialueille ulkopuolista ei-sotilaallista asiantuntija-apua. Siviilikriisinhallinnalla tuetaan valtion keskeisten yhteiskunnallisten toimintojen kehittämistä ja toimintaedellytysten vahvistamista. Siviilikriisinhallinta kattaa konfliktien ehkäisemiseen sekä rauhan ja vakauden ylläpitämiseen tähtäävät toimet, mutta myös pitkäkestoisemmat tilapäiset toimet, joiden tavoitteena on vahvistaa julkista hallintoa, oikeusvaltion periaatteita, ihmisoikeuksia ja demokratiaa. Siviilikriisinhallinnan tehtävät vaihtelevat tuki-, tarkkailu-, neuvonanto- ja koulutustehtävistä eri viranomaistoimijoita, kuten poliisia tai oikeuslaitosta korvaaviin tehtäviin toimeenpanevissa eli eksekutiivisissa operaatioissa. Osallistuminen kansainväliseen siviilikriisinhallintaan on keskeinen osa Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Tavoitteena on, että osallistuminen keskitetään ulko- ja turvallisuuspolitiikan kannalta merkittäviin operaatioihin. Suomi osallistuu kansainväliseen yhteistyöhön rauhan ja ihmisoikeuksien turvaamiseksi sekä tukeakseen kriisimaiden yhteiskunnallista kehitystä. Siviilikriisinhallinta on osa laajaa kokonaisvaltaista keinovalikoimaa, jolla Suomi pyrkii vakauttamaan maailman konfliktialueita, ehkäisemään uusien globaalien uhkien leviämistä ja parantamaan tätä kautta myös Suomen turvallisuutta. Siviilikriisinhallinnalla edistetään myös rajat ylittävien turvallisuusuhkien ennaltaehkäisyä ja hallintaa. Samalla Suomi osallistuu kansainväliseen vastuunkantoon ja tukee konfliktien ennaltaehkäisyä, ratkaisemista ja rauhanrakentamista. Siviilikriisinhallinta sekä siihen liittyvä yhteistyö ovat tärkeä osa Suomen suhteita yksittäisiin maihin ja kansainvälisiin järjestöihin. Siviilikriisinhallinnalla lisätään Suomen kansainvälistä painoarvoa ja näkyvyyttä sekä kehitetään suomalaista osaamista. Suomen siviilikriisinhallintaosallistumisen painopiste on Euroopan unionin siviilikriisinhallintaoperaatioissa. Suomen tavoitteena on EU:n siviilikriisinhallinnan vahvistaminen osana unionin yhteistä turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa. Suomi osallistuu siviilikriisinhallinnan voimavaroin myös Yhdistyneiden kansakuntien (YK), Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön (Etyj) ja Euroopan neuvoston (EN) toimeenpanemaan siviilikriisinhallintaan tai siviilikriisinhallinnaksi määriteltäviin tehtäviin esimerkiksi Pohjois-Atlantin liiton (Nato) kanssa. Yhteistyötä tehdään myös pohjoismaiden kesken ja muissa maaryhmissä. Suomi pyrkii kehittämään kriisinhallintatoiminnan vaikuttavuutta, vaikuttavuuden arviointia sekä kykyjään osallistua kriisinhallintaan kokonaisvaltaisella ja Suomen vahvuudet huomioon ottavalla tavalla. Suomi korostaa yhteistyön ja koordinaation tarvetta eri välineiden, kuten siviili- ja sotilaallisen kriisinhallinnan, rauhanvälityksen, kehitysyhteistyön, humanitaarisen avun, diplomatian sekä taloudellisten ulkosuhteiden ja pakotteiden välillä. Näiden toimintojen roolit ja vastuut ovat erillisiä, mutta ne voivat olla toisiaan täydentäviä. Siviilikriisinhallinnassa on tärkeää huomioida kansalaisjärjestöjen rooli. Siviilikriisinhallintaoperaatioissa tavoitteena on 150 suomalaisasiantuntijan keskimääräinen vuosittainen taso. Tavoitteena on lähettää suomalaisia siviilikriisinhallintaoperaatioiden johtotehtäviin sekä muihin vaikuttavuudeltaan merkittäviin tehtäviin. Suomalaisten asiantuntijoiden lähettäminen riittävässä määrin EU:n, YK:n, Etyj:n ja muiden kansainvälisten järjestöjen toimielimiin tarjoaa Suomelle mahdollisuuden vaikuttaa kansainvälisen siviilikriisinhallinnan kehittämiseen sekä operaatioiden suunnitteluun ja toteutukseen. Asiantuntijoiden lähettämiseen ja kotimaan valmiuksien kehittämiseen varataan tarvittavat taloudelliset resurssit. Laissa siviilihenkilöstön osallistumisesta kriisinhallintaan (1287/2004) säädetyn toimialajaon mukaisesti ulkoasiainministeriö käsittelee siviilihenkilöstön osallistumista kriisinhallintaan koskevat asiat. Sisäministeriö käsittelee kotimaan valmiuksia koskevat asiat sekä asiat, jotka koskevat pelastustoimen alaan kuuluvan avun antamista pelastuslain nojalla. 10

13 Siviilikriisinhallintaoperaatioihin osallistumista koskevat päätökset perustuvat Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisiin tavoitteisiin. Päätöksissä huomioidaan kriisialueen omat tarpeet, operaation mandaatti ja toimintaympäristö. Osallistumisesta päätettäessä otetaan huomioon oikeus- ja sisäasioiden tavoitteet sekä kotimaan valmiudet ja kansallinen kyky osallistua operaatioihin. Päätöksen Suomen osallistumisesta siviilikriisinhallintaoperaatioon tekee ulkoasiainministeriö. Hallituksen esityksessä (HE 206/2004 vp) määritellään siviilikriisinhallintaoperaatioihin liittyvien asioiden vieminen valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittiseen ministerivaliokuntaan ja EU:n siviilikriisinhallintaoperaatioihin liittyvien asioiden vieminen hallituksen EU-ministerivaliokuntaan. 2.1 Suomen siviilikriisinhallinnan läpileikkaavat teemat Ihmisoikeuksien ja tasa-arvon edistäminen, oikeusvaltioperiaatteen vahvistaminen sekä kokonaisvaltainen lähestymistapa ovat Suomen ulkopolitiikan läpileikkaavia teemoja, jotka heijastuvat siviilikriisinhallintaan ja sen kehittämiseen. Suomi edistää aktiivisesti näitä teemoja siviilikriisinhallinnan yhteydessä kansainvälisillä foorumeilla. Läpileikkaavat teemat huomioidaan suomalaisten asiantuntijoiden kouluttamisessa sekä asetettaessa asiantuntijoita ehdokkaiksi kansainvälisiin siviilikriisinhallintatehtäviin. Ihmisoikeuksien kunnioittaminen. Aktiivinen ihmisoikeuspolitiikka ja kansainvälisten ihmisoikeussopimusten kunnioittaminen sisältyvät keskeisesti Suomen kaikkeen siviilikriisinhallintaan. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen. Suomi edistää tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja syrjimättömyyden periaatteita siviilikriisinhallinnan kaikilla osa-alueilla. Siviilikriisinhallinnassa toteutetaan YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1325 Naiset, rauha ja turvallisuus Suomen kansallista toimintaohjelmaa. Suomi pyrkii siviilikriisinhallintaan liittyvissä toimissa parantamaan kriisialueiden naisten ja tyttöjen asemaa, vahvistamaan omaa osallistumistaan ja osaamistaan 1325-kysymyksissä sekä edistämään sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumista. Suomi toimii sen puolesta, että Naiset, rauha ja turvallisuus -päätöslauselmien mukaiset tavoitteet kirjataan operaatioiden mandaatteihin ja ohjausasiakirjoihin. Suomi tukee kansainvälisten järjestöjen tavoitteita lisätä naisten määrää kriisinhallinnassa ja muissa kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden tehtävissä. Suomi huomioi siviilikriisinhallinnassa myös lasten asemaa aseellisissa konflikteissa koskevan YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman Oikeusvaltioperiaatteen vahvistaminen. Oikeusvaltioperiaatteen vahvistaminen on Suomen siviilikriisinhallinnan keskeinen tavoite. Yhteiskuntien perusrakenteiden vahvistamiseksi tuetaan kriisialueiden omien turvallisuusrakenteiden ja oikeusvaltion kehittymistä sekä turvallisuustoimijoiden kouluttamista. Oikeusvaltion perustana tulee olla kaikille, myös naisille ja lapsille, kuuluvien ihmis- ja perusoikeuksien kunnioittaminen ja toteuttaminen. Kansallisten ihmisoikeuselinten toimintamahdollisuuksien turvaaminen on tärkeä osa oikeusvaltioperiaatteen vahvistamista. Oikeusvaltioperiaatteen vahvistamiseen kuuluvat sekä perusoikeudelliset, rikos- ja prosessioikeudelliset, että kansalaisten elämään vaikuttavat siviilioikeudelliset asiat. Rikosoikeusjärjestelmää kehitettäessä tulee huomioida koko rikosoikeudellinen ketju esitutkinnasta syyteharkintaan, tuomioistuimien toimintaan ja rikosseuraamuksiin. Kokonaisvaltaisuuden huomioiminen. Suomi korostaa siviilikriisinhallinnassa johdonmukaisesti kokonaisvaltaisuuden periaatetta. Kokonaisvaltaisen lähestymistavan mukaan siviili- ja sotilaallista kriisinhallintaa sekä kehitysyhteistyötä ja humanitaarista apua tulee koordinoida keskenään parhaan mahdollisen yhteisvaikutuksen ja kestävien tulosten aikaansaamiseksi. Yhteisenä tavoitteena on tukea konfliktista toipuvan yhteiskunnan eheytymistä ja inhimillisen turvallisuuden vahvistamista. Kohdealueiden tilanteeseen voidaan vaikuttaa myös diplomaattisilla toimilla ja kauppapolitiikan keinoin. Suomen kokonaisvaltaisella kriisinhallintastrategialla ja sen toimeenpanolla tehostetaan Suomen osallistumista ja lisätään toiminnan vaikuttavuutta. Kaikessa tässä kuvatussa tunnustetaan humanitäärisen avun puolueettomuus ja riippumattomuus. 11

14 2.2 Siviilikriisinhallinnan toimintaympäristöt Maailman valtioista lähes viisikymmentä voidaan luokitella hauraiksi. Yli 1,5 miljardia ihmistä elää valtioissa, jotka kärsivät väkivaltaisista konflikteista tai jatkuvasta poliittisesta ja rikollisesta väkivallasta, mikä aiheuttaa mittaamatonta inhimillistä kärsimystä, hätää ja turvattomuutta. Taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen epätasaisuus, demokratian ja ihmisoikeuksien loukkaukset sekä oikeusvaltion toimimattomuus heikentävät valtioiden toimintakykyä ja legitiimisyyttä. Arvo- ja määräysvallan puutteesta kärsivät heikot instituutiot eivät kykene tuottamaan turvallisuutta, oikeudenmukaisuutta tai työllisyyttä tukevaa talouskehitystä. Hauraiden valtioiden tila voi heijastua laajemmin konflikteina ja johtaa humanitaarisiin kriiseihin. Alueellisten ja paikallisten konfliktien seuraukset ulottuvat yhä useammin konfliktien välittömän ympäristön ulkopuolelle. Konfliktialueet ja hauraat valtiot saattavat toimia kasvualustana ääriliikkeille ja terrorismille sekä järjestäytyneelle rikollisuudelle. Tämä kehitys saattaa heijastua kielteisesti myös Euroopan unionin ja Suomen sisäiseen turvallisuuteen. Hauraiden valtioiden mukanaan tuomat haasteet ovat lisänneet kysyntää laajemmalle siviilikriisinhallintaosaamiselle sekä asiantuntijatuelle kriisialueiden turvallisuussektorin uudistamiseksi. Siviilikriisinhallinnan keinoin pyritään edistämään kohdealueen hallinnon toimintakykyä ja kokonaisvaltaista vastuullisuutta. Onnistuneen vastuunsiirron kannalta olennaista on kohdevaltion omistajuus ja muun muassa valtion oman siviilikapasiteetin kehittäminen. Siviilikriisinhallinnan toimintaympäristöt konfliktialueilla ovat aiempaa vaativampia ja riskialttiimpia myös operaatioiden henkilöstön turvallisuuden kannalta, mikä on herättänyt keskustelua lähetettyjen asiantuntijoiden turvajärjestelyistä. Operaatiot sijaitsevat yhä kauempana Euroopasta hyvin erilaisissa luonnonoloissa ja työskentelyolosuhteissa, mikä korostaa operaatioiden logistiikan, varustuksen ja huollon merkitystä. Toimintaympäristön muutokset asettavat uusia vaatimuksia kotimaan valmiuksille sekä edellyttävät nopeaa tiedon kulkua. Keskeiseen asemaan nousevat EU:n ja kansainvälisten järjestöjen tiedonkulkua parantavien järjestelmien kehittäminen, jotka palvelevat siviilikriisinhallinnan erityistilanteita. Siviilikriisinhallinnan yhä haastavammat toimintaympäristöt asettavat uusia vaatimuksia siviili-sotilas -yhteistoiminnalle. Kriisien moniulotteisuus vaatii usein sekä sotilaallista että siviilikriisinhallintaa kuin myös muita siviilitoimintoja, mikä osaltaan korostaa toimijoiden yhteistyön merkitystä. Siviili-sotilas -yhteistoiminnan keskeisiä yhteistyöalueita ovat koulutus-, tutkimus-, materiaali-, logistiikka- ja asiantuntijatuki, rekrytoinnin koordinointi sekä tilannekuvan muodostaminen. Siviilikriisinhallintaa tulee arvioida ja tarpeen mukaan kehittää huomioiden kansainvälisen toimintaympäristön asettamat vaatimukset. Lainsäädännön ei tule muodostaa estettä kokonaisvaltaiselle toiminnalle kriisinhallinnassa. 2.3 Siviilikriisinhallinnan kansainvälinen viitekehys Euroopan unioni. Suomelle tärkein siviilikriisinhallinnan viitekehys on Euroopan unioni. EU on vahvistanut jatkuvasti asemaansa siviilikriisinhallinnan toimijana. Unionin yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan puitteissa toteutettava siviilikriisinhallinta tukee EU:n ulkoisen toiminnan vaikuttavuutta ja vahvistaa unionin kansainvälistä asemaa. Suomen tavoitteena on varmistaa, että EU pystyy toimimaan yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan alalla entistä tehokkaammin, yhtenäisemmin ja johdonmukaisemmin. Lissabonin sopimuksen myötä aiempaa kokonaisvaltaisempi toiminta on tuonut kriisinhallinnan vahvemmin osaksi EU:n muita toimia ja politiikkaa kriisialueilla. Kokonaisvaltaisen lähestymistavan tavoitteena on EU:n ulkosuhdeinstrumenttien tehokkaampi ja johdonmukaisempi hyödyntäminen konfliktinehkäisystä jälleenrakentamiseen. Lähestymistavalla pyritään EU:ssa siihen, että siviilikriisinhallinta ja muut EU:n toimet, esimerkiksi komission ohjelmat ja politiikat, täydentävät toisiaan, ja että ne kaikki huomioidaan 12

15 suunniteltaessa uusia toimia kriisialueilla. Erityisesti valmisteltaessa jollain alueella siviilikriisinhallintatoimintojen lakkauttamista, tulisi varmistaa, että EU:n osallistumista jatketaan alueella muita instrumenttejä ja politiikkoja hyödyntäen. EU:n siviilikriisinhallinnassa painotetaan turvallisuustehtäviä laajemman oikeusvaltiokehityksen huomioimista. Painopisteitä ovat poliisitoimen kehittäminen, siviilihallinnon ja oikeusvaltioperiaatteen vahvistaminen, tarkkailutehtävät ja yhä enenevässä määrin rajaturvallisuustehtävät. EU:n kriisinhallintatoiminnassa on tavoitteena valtavirtaistaa ihmisoikeudet ja tasa-arvonäkemykset kaikkeen toimintaan. Suomi vaikuttaa aktiivisesti EU:n Naiset, rauha ja turvallisuus -työn kehittämiseen, toimeenpanon suunnitteluun, raportointiin ja seurantaan sekä edistää tasa-arvo-asiantuntemuksen riittävää resursointia EU:n kriisinhallintarakenteissa. EU:n kriisinhallinnan ja oikeus- ja sisäasioiden välisen yhteistyön vahvistaminen tuottaa uusia mahdollisuuksia unionin siviilikriisinhallintaan. Vahvempi yhteistyö näiden politiikka-alojen kesken on tärkeää, jotta voidaan vastata sekä ulko- ja turvallisuuspolitiikan että oikeus- ja sisäasioiden tavoitteisiin. Vahvempi yhteistyö takaa myös siviilikriisinhallinnan asiantuntijoiden riittävyyden. Suomi on ollut alusta lähtien mukana kehittämässä EU:n siviilikriisinhallintaa. Suomi on yhä edelleen yksi unionin siviilikriisinhallintaan aktiivisimmin osallistuvista jäsenvaltioista. Tämän kautta myös Suomen vaikuttavuus Euroopan unionissa on lisääntynyt. Vaikuttavuutta tulee pitää yllä sijoittamalla suomalaisia asiantuntijoita myös tehtäviin, joissa voidaan vaikuttaa siviilikriisinhallinnan politiikan, konseptien ja toimintamuotojen kehittämiseen. EU:n siviilikriisinhallinnan laajennuttua kaikkiin operaatioihin osallistuminen ei ole Suomelle itseisarvo. Tavoitteena on, että osallistuminen keskitetään niihin ulko- ja turvallisuuspoliittisten sekä oikeus- ja sisäasioiden tavoitteiden kannalta merkittäviin operaatioihin, joissa Suomen panoksella voidaan saavuttaa erityistä lisäarvoa ja vaikuttavuutta, ja jotka ovat kotimaan valmiuksien kannalta toteutettavissa. Suomi osallistuu aktiivisesti EU:n siviilikriisinhallintaa koskevien rakenteiden, strategioiden, konseptien ja suorituskykyjen kehittämiseen sekä operaatioiden suunnitteluun ja toteutukseen. Suomi vaikuttaa siihen, että unionin kriisinhallintakykyä kehitetään kokonaisuutena, ja pyrkii osaltaan vaikuttamaan siihen, että unionilla on tarvittavat resurssit yhteisesti sovittujen kriisinhallintatehtävien toimeenpanoon. Pohjoismainen yhteistyö, erityisesti Ruotsin kanssa, on jatkossakin tärkeää. Yhteistyötä harjoitetaan esimerkiksi koulutuksen ja tutkimuksen kehittämiseksi. Suomen näkemyksen mukaan tarvittavien siviilikriisinhallintaresurssien varmistamiseksi myös kolmansien maiden osallistuminen EU:n siviilikriisinhallintaan on tärkeää. Lisäksi tämä tarjoaa väylän konkreettiselle yhteistyölle ja edistää EU:n kriisinhallinnan tuntemusta kolmansissa maissa. Suomi edistää unionin yhteistyön tiivistämistä kolmansien maiden ja muiden keskeisten kansainvälisten toimijoiden kanssa. Yhdistyneet kansakunnat. Yhdistyneiden kansakuntien (YK) peruskirjan mukaan YK:n turvallisuusneuvostolla on ensisijainen vastuu kansainvälisestä rauhasta ja turvallisuudesta. Vaikka siviilikriisinhallinta ei ole YK-yhteyksissä vakiintunut termi, toteutetaan vastaavaa toimintaa YK:ssa laajalti osana konfliktien ennaltaehkäisytoimintaa, rauhanturvaamista ja rauhanrakentamista. Toisin kuin EU:n toiminnassa, YK:n rauhanturvaamisessa erotellaan poliisit ja muut siviiliasiantuntijat omiksi ryhmikseen. YK on viime vuosina vahvistanut koherenssia rauhan, turvallisuuden ja kehityksen kesken sekä tehostanut kenttätoimintojensa koordinaatiota. Uusia suuria rauhanturvaoperaatioita on toteutettu integroituina niin, että ne käsittävät sotilasjoukon lisäksi laajat poliisi- ja siviilikomponentit. YK:n tavoitteena on siviiliasiantuntemuksen vahvistaminen YK:n omissa operatiivisissa kyvyissä, kumppanijärjestöissä sekä konfliktista toipuvien maiden omissa rakenteissa. Rauhanturvaoperaatioita toteutetaan rauhanturvatoiminnan osaston (DPKO) alaisuudessa. YK:n sihteeristön poliittinen osasto (DPA) puolestaan hallinnoi poliittisia missioita, joihin kuuluvat poliittista ratkaisua etsivät operaatiot, rauhanrakennusoperaatiot ja YK:n alueelliset, ennaltaehkäisevään työhön painottuvat operaatiot. 13

16 EU:n siviilikriisinhallinnan rakenteet Euroopan ulkosuhdehallinnon korkean edustajan suorassa alaisuudessa olevat Kriisinhallintaja suunnitteluosasto (CMPD) ja Siviilialan suunnittelu- ja toteutusvoimavara (CPCC) ovat unionin siviilikriisinhallinnan keskeisimpiä toimijoita. CMPD vastaa muun muassa EU:n siviilikriisinhallinnan uusien operaatioiden strategisesta suunnittelusta, strategiakatsauksista, koulutuskonsepteista sekä sopimuksista kolmansien maiden kanssa. CPCC vastaa operaatioiden johtamisesta ja niiden operatiivisesta toiminnasta. Sekä CMPD:n että CPCC:n perushenkilöstö muodostuu Euroopan ulkosuhdehallinnon virkamiehistä. Tämän lisäksi molemmat direktoraatit ovat voimakkaasti riippuvaisia jäsenmaiden lähettämistä eli sekondeeraamista kansallisista asiantuntijoista. Asiantuntijat osallistuvat EU:n siviilikriisinhallinnan linjausten ja päätösten valmisteluun ja niiden esittelyyn jäsenmaiden edustajille. Siviilikriisinhallintakomitea (CIVCOM) käsittelee ja valmistelee siviilikriisinhallintaa koskevat asiat poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean (PSC) käsittelyä varten. Ulkoasiainneuvosto, jonka puheenjohtajana toimii EU:n ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja, tekee siviilikriisinhallintaa koskevat poliittiset päätökset. PSC avustaa ulkoasioiden neuvostoa asioiden valmistelussa. PSC myös huolehtii neuvoston johdolla kriisinhallintaoperaatioiden poliittisesta valvonnasta ja strategisesta ohjaamisesta. Rauhanrakentamiseen liittyvä Suomen tuki YK:lle on keskittynyt koulutukseen, oikeusvaltiotoimintaan ja tasa-arvoon. Suomi edistää sukupuolten tasa-arvon toteutumista ja naisten määrän lisäämistä YK:n operaatioissa. Suomen aktiivisuus kansainvälisten rauhanvälityskapasiteettien vahvistamiseksi on nostanut keskusteluun myös asiantuntijuuden tarjoamisen rauhanvälitykseen ja poliittisiin prosesseihin liittyviin tehtäviin. Suomi on ollut keskeisessä roolissa siinä, että rauhanvälityksen merkitys on parin viime vuoden aikana kasvanut YK:ssa. Rauhanvälitys täydentää kokonaisvaltaisen kriisinhallinnan keinovalikoimaa ja sitä voidaan hyödyntää kaikissa konfliktin vaiheissa, mukaan lukien konfliktin ennaltaehkäisy ja rauhanrakentaminen. Poliittisilla missioilla on selkeä yhteys rauhanvälitykseen. Suomen osallistuminen YK:n rauhanturvaoperaatioihin poliisi- ja muissa siviiliasiantuntijatehtävissä on jäänyt viime vuosina vähäiseksi. Kansainvälisen pelastustoiminnan alalla YK alajärjestöineen on merkittävä yhteistyökumppani. Suomalaisten siviiliasiantuntijoiden määrää YK-tehtävissä pyritään lisäämään painottaen poliisi- ja oikeusvaltiotoiminnan kehittämistä. Tässä yhteydessä pyritään naispoliisien osallistumisen lisäämiseen. Käynnissä oleva YK:n työ siviilikapasiteettien vahvistamiseksi voi avata uusia mahdollisuuksia suomalaisten asiantuntijoiden lähettämiselle YK-tehtäviin. Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö. Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö (Etyj) toteuttaa siviilikriisinhallintaan rinnastettavaa toimintaa laajasti osana konfliktien ennaltaehkäisyä ja rauhanrakennusta. Etyjin siviilikriisinhallintaan rinnastettavat toiminnot yleistyivät jo 1990-luvun alussa. Lähtökohtana on peruskirjan mukainen laaja turvallisuuskäsitys, joka yhdistää poliittis-sotilaallisen, talous- ja ympäristö- sekä inhimillisen ulottuvuuden. Demokraattisten instituutioiden ja ihmisoikeuksien toimisto (ODIHR) tarkkailee vaaleja ja tukee osanottajavaltioita ihmisoikeussitoumusten toimeenpanossa. Keskeisenä välineenä järjestön toiminnassa ovat sen kenttäoperaatiot, joiden tehtäviin konfliktinehkäisyn ohella kuuluvat oikeusvaltioperiaatteen, demokratian ja ihmisoikeuksien edistäminen sekä vähemmistöjen aseman tukeminen. 14

SUOMEN KANSALLINEN TOIMINTAOHJELMA 2012 2016 ULKOASIAINMINISTERIÖ UTRIKESMINISTERIET

SUOMEN KANSALLINEN TOIMINTAOHJELMA 2012 2016 ULKOASIAINMINISTERIÖ UTRIKESMINISTERIET YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselma 1325 (2000) NAISET, RAUHA JA TURVALLISUUS SUOMEN KANSALLINEN TOIMINTAOHJELMA 2012 2016 ULKOASIAINMINISTERIÖ UTRIKESMINISTERIET YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselma

Lisätiedot

Kriisinhallintaan ja muuhun kansainväliseen yhteistyöhön liittyvät lainsäädännön muutostarpeet työryhmän mietintö

Kriisinhallintaan ja muuhun kansainväliseen yhteistyöhön liittyvät lainsäädännön muutostarpeet työryhmän mietintö Kriisinhallintaan ja muuhun kansainväliseen yhteistyöhön liittyvät lainsäädännön muutostarpeet työryhmän mietintö ULKOASIAINMINISTERIÖ UTRIKESMINISTERIET KRIISINHALLINTAAN JA MUUHUN KANSAINVÄLISEEN YHTEISTYÖHÖN

Lisätiedot

YHTEISKUNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA

YHTEISKUNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA Valtioneuvoston periaatepäätös 16.12.2010 YHTEISKUNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA Valtioneuvoston periaatepäätös 16.12.2010 Eteläinen Makasiinikatu 8 PL 31, 00131 HELSINKI www.defmin.fi Taitto: Tiina Takala/puolustusministeriö

Lisätiedot

Suomen arktinen strategia 2013. Valtioneuvoston periaatepäätös 23.8.2013

Suomen arktinen strategia 2013. Valtioneuvoston periaatepäätös 23.8.2013 Suomen arktinen strategia 2013 Valtioneuvoston periaatepäätös 23.8.2013 Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 14/2013 Suomen arktinen strategia 2013 Valtioneuvoston periaatepäätös 23.8.2013 Valtioneuvoston

Lisätiedot

PUOLUSTUSHALLINNON KESTÄVÄN KEHITYKSEN OHJELMA. Puolustushallinnon kestävän kehityksen yhteistyöverkosto / 2010

PUOLUSTUSHALLINNON KESTÄVÄN KEHITYKSEN OHJELMA. Puolustushallinnon kestävän kehityksen yhteistyöverkosto / 2010 PUOLUSTUSHALLINNON KESTÄVÄN KEHITYKSEN OHJELMA Puolustushallinnon kestävän kehityksen yhteistyöverkosto / 2010 Sisällysluettelo PUOLUSTUSMINISTERILLE...1 JOHDANTO...3 1. KESTÄVÄ KEHITYS...4 2. KESTÄVÄ

Lisätiedot

Hallituksen vuosikertomus 2013. Osa 2/4: Ministeriöiden tuloksellisuusselvitys

Hallituksen vuosikertomus 2013. Osa 2/4: Ministeriöiden tuloksellisuusselvitys Hallituksen vuosikertomus 2013 Osa 2/4: Ministeriöiden tuloksellisuusselvitys Hallituksen julkaisusarja 2/2014 Hallituksen vuosikertomus 2013 Osa 2/4: Ministeriöiden tuloksellisuusselvitykset Hallituksen

Lisätiedot

CMC Finland Working Papers Vol. 3: No. 2/2009. Kriisinhallinnan asiantuntijuus muutoksessa: siviili- ja sotilastehtävien rajapinnat sekä identiteetti

CMC Finland Working Papers Vol. 3: No. 2/2009. Kriisinhallinnan asiantuntijuus muutoksessa: siviili- ja sotilastehtävien rajapinnat sekä identiteetti CMC Finland Working Papers Vol. 3: No. 2/2009 Kriisinhallinnan asiantuntijuus muutoksessa: siviili- ja sotilastehtävien rajapinnat sekä identiteetti Otsikko Loppuraportti (Matine) CMC Finland & Tampere

Lisätiedot

ASIANTUNTIJAN OPAS CMC FINLAND

ASIANTUNTIJAN OPAS CMC FINLAND ASIANTUNTIJAN OPAS CMC FINLAND CMC Finland Edited by: Juho Särkilä, CMC Finland, 21.5.2012. Versio korvaa 3.10.2011 ilmestyneen oppaan. JOHDANTO 4 CMC FINLAND 5 1 ASIANTUNTIJAKSI HAKEUTUMINEN 6 1.1 YLEISET

Lisätiedot

Turvallinen Suomi Tietoja Suomen kokonaisturvallisuudesta. Tietoja Suomen kokonaisturvallisuudesta

Turvallinen Suomi Tietoja Suomen kokonaisturvallisuudesta. Tietoja Suomen kokonaisturvallisuudesta Turvallinen Suomi Tietoja Suomen kokonaisturvallisuudesta Tietoja Suomen kokonaisturvallisuudesta 2014 2014 TURVALLINEN SUOMI Tietoja Suomen kokonaisturvallisuudesta www.turvallisuuskomitea.fi 2014 2 Laajemmat

Lisätiedot

KANSALLISEN KYBERTURVALLISUUSSTRATEGIAN TOIMEENPANO-OHJELMA

KANSALLISEN KYBERTURVALLISUUSSTRATEGIAN TOIMEENPANO-OHJELMA 1 (60) 11.3.2014 KANSALLISEN KYBERTURVALLISUUSSTRATEGIAN TOIMEENPANO-OHJELMA Sisältö KANSALLISEN KYBERTURVALLISUUSSTRATEGIAN TOIMEENPANO-OHJELMA... 1 1 JOHDANTO... 2 1.1 Oikeudellinen viitekehys... 3 1.2

Lisätiedot

Puolustusministeriön tulevaisuuskatsaus

Puolustusministeriön tulevaisuuskatsaus Puolustusministeriön tulevaisuuskatsaus www.defmin.fi PUOLUSTUSMINISTERIÖN TULEVAISUUSKATSAUS JOHDANTO... 2 1. TULEVAISUUDEN MUUTOSTEKIJÖIDEN VAIKUTUKSIA PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALAN KEHITYKSEEN...

Lisätiedot

441 002 Painotuote Taitto: Mainostoimisto Visuviestintä Oy, Taina Ståhl Kuva: Rodeo.fi Paino: Edita Prima Oy, Helsinki 2012

441 002 Painotuote Taitto: Mainostoimisto Visuviestintä Oy, Taina Ståhl Kuva: Rodeo.fi Paino: Edita Prima Oy, Helsinki 2012 18/2012 441 002 Painotuote Taitto: Mainostoimisto Visuviestintä Oy, Taina Ståhl Kuva: Rodeo.fi Paino: Edita Prima Oy, Helsinki 2012 KUVAILULEHTI 31.1.2012 Julkaisun nimi Kansallinen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelma

Lisätiedot

20 kysymystä ja vastausta. Uusi Nato? Karoliina Honkanen Janne Kuusela. SUOMEN ATLANTTI-SEURA Finlands Atlantsällskap Atlantic Council of Finland

20 kysymystä ja vastausta. Uusi Nato? Karoliina Honkanen Janne Kuusela. SUOMEN ATLANTTI-SEURA Finlands Atlantsällskap Atlantic Council of Finland 20 kysymystä ja vastausta Uusi Nato? Karoliina Honkanen Janne Kuusela SUOMEN ATLANTTI-SEURA Finlands Atlantsällskap Atlantic Council of Finland UUSI NATO? 20 kysymystä ja vastausta Karoliina Honkanen

Lisätiedot

I Lausuntopyyntö. II Tiivistelmä lausunnoista

I Lausuntopyyntö. II Tiivistelmä lausunnoista I Lausuntopyyntö Voimakeinojen käyttöä siviilikriisinhallinnassa koskevan hankkeen (SM040:00/2012) tavoitteena on selkiyttää siviilikriisinhallintaoperaatioon osallistuvien asiantuntijoiden oikeudellista

Lisätiedot

Luonnos 1 (21) KANSALLISEN KYBERTURVALLISUUSSTRATEGIAN TOIMEENPANO-OHJELMA Sisältö KANSALLISEN KYBERTURVALLISUUSSTRATEGIAN TOIMEENPANO-OHJELMA... 1 1 JOHDANTO... 1 1.1 Oikeudellinen viitekehys... 2 1.2

Lisätiedot

Euroopan unionin sisäisen turvallisuuden strategia

Euroopan unionin sisäisen turvallisuuden strategia FI Euroopan unionin sisäisen turvallisuuden strategia Kohti eurooppalaista turvallisuusmallia MAALISKUU 2010 Huomautus Oikeus- ja sisäasioiden neuvosto hyväksyi tämän tekstin 25. ja 26. helmikuuta 2010

Lisätiedot

Politiikkaohjelmien loppuraportti. Vaalikausi 2007 2011

Politiikkaohjelmien loppuraportti. Vaalikausi 2007 2011 Politiikkaohjelmien loppuraportti Vaalikausi 2007 2011 Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 6/2011 Politiikkaohjelmien loppuraportti Vaalikausi 2007 2011 Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 6/2011

Lisätiedot

Valtionhallinnon viestintäsuositus

Valtionhallinnon viestintäsuositus Valtionhallinnon viestintäsuositus Valtioneuvoston kanslian määräykset, ohjeet ja suositukset 2/2010 Valtionhallinnon viestintäsuositus Valtioneuvoston kanslian määräykset, ohjeet ja suositukset 2/2010

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön sidosryhmätoiminta ja henkilöstötilaisuudet. Ohjelma vuosiksi 2005-2006. Hallinto

Sisäasiainministeriön sidosryhmätoiminta ja henkilöstötilaisuudet. Ohjelma vuosiksi 2005-2006. Hallinto Sisäasiainministeriön sidosryhmätoiminta ja henkilöstötilaisuudet Ohjelma vuosiksi 2005-2006 Hallinto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 53/2004 SISÄASIAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 10.12.2004

Lisätiedot

Kehitysyhteistyön, kriisinhallinnan ja rauhanvälittämisen rajapinnat. Kyselytutkimus 2012

Kehitysyhteistyön, kriisinhallinnan ja rauhanvälittämisen rajapinnat. Kyselytutkimus 2012 Kehitysyhteistyön, kriisinhallinnan ja rauhanvälittämisen rajapinnat Kyselytutkimus 2012 Kehitysyhteistyön, kriisinhallinnan ja rauhanvälittämisen rajapinnat Kyselytutkimus 2012 Sisällys 1. Johdanto 3

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinohallinnon

Työ- ja elinkeinohallinnon Työ- ja elinkeinohallinnon strategia Suomen kehityspoliittisen ohjelman toteuttamiseksi Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 66/2009 Työ- ja elinkeinohallinnon strategia Suomen kehityspoliittisen

Lisätiedot

Suomen kyberturvallisuusstrategia

Suomen kyberturvallisuusstrategia Suomen kyberturvallisuusstrategia Valtioneuvoston periaatepäätös 24.1.2013 1 Sisällys 1. Johdanto...1 2. Kyberturvallisuuden visio...3 3. Kyberturvallisuuden johtaminen ja kansallinen koordinaatio...4

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2013

Sisäasiainministeriö kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2013 Sisäasiainministeriö kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2013 SISÄMINISTERIÖN JULKAISU 3/2014 Hallinto Sisäasiainministeriö -kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2013 SISÄMINISTERIÖN JULKAISU 3/2014 Hallinto Sisäasiainministeriö

Lisätiedot

KEPAN OHJELMA 2013-2015 Hallituksen esitys syyskokoukselle 23.11 23.11.2012. Liite 7A

KEPAN OHJELMA 2013-2015 Hallituksen esitys syyskokoukselle 23.11 23.11.2012. Liite 7A KEPAN OHJELMA 2013-2015 Hallituksen esitys syyskokoukselle 23.11 23.11.2012 Sisällysluettelo KEPAN OHJELMA 2013-2015...1 Katsaus edelliseen ohjelmakauteen: saavutukset ja haasteet 2010-2012...1 Ohjelman

Lisätiedot

Tekijänoikeuspolitiikka 2012

Tekijänoikeuspolitiikka 2012 Tekijänoikeuspolitiikka 2012 Keskustelumuistio Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2012:20 Tekijänoikeuspolitiikka 2012 Keskustelumuistio Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

Näyttöön perustuva päätöksenteko suomalainen neuvonantojärjestelmä

Näyttöön perustuva päätöksenteko suomalainen neuvonantojärjestelmä Näyttöön perustuva päätöksenteko suomalainen neuvonantojärjestelmä Valtioneuvoston kanslian raporttisarja 3/2014 Näyttöön perustuva päätöksenteko suomalainen neuvonantojärjestelmä Valtioneuvoston kanslian

Lisätiedot

OIKEUSMINISTERIÖN TAVOITTEET EUROOPAN UNIONISSA LATVIAN PUHEENJOHTAJAKAUDELLA 1.1.-30.6.2015

OIKEUSMINISTERIÖN TAVOITTEET EUROOPAN UNIONISSA LATVIAN PUHEENJOHTAJAKAUDELLA 1.1.-30.6.2015 OM 1/829/2014 OIKEUSMINISTERIÖN TAVOITTEET EUROOPAN UNIONISSA LATVIAN PUHEENJOHTAJAKAUDELLA 1.1.-30.6.2015 OIKEUSMINISTERIÖN EU-VALMISTELUN TYÖASIAKIRJA Yleisten kansainvälisten ja EU-asioiden yksikkö

Lisätiedot

SUOMEN PAIKKA MAAILMASSA? EUROOPPA-TIETOA EUROPAKUNSKAP. EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikka

SUOMEN PAIKKA MAAILMASSA? EUROOPPA-TIETOA EUROPAKUNSKAP. EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikka PAULI JÄRVENPÄÄ KIRSTI KAUPPI OLLI KIVINEN HANNA OJANEN RISTO PIIPPONEN OLLI REHN ANTTI SIERLA SUOMEN PAIKKA MAAILMASSA? EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikka EUROOPPA-TIETOA EUROPAKUNSKAP SUOMEN PAIKKA

Lisätiedot

Ihmiskaupan uhrin auttamista koskevan lainsäädännön kehittäminen Työryhmän selvitys. Maahanmuutto

Ihmiskaupan uhrin auttamista koskevan lainsäädännön kehittäminen Työryhmän selvitys. Maahanmuutto Ihmiskaupan uhrin auttamista koskevan lainsäädännön kehittäminen Työryhmän selvitys Maahanmuutto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 32/2013 SISÄASIAINMINISTERIÖ Maahanmuutto Ihmiskaupan uhrin auttamista

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot