Siviilikriisinhallinnan kansallinen strategia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Siviilikriisinhallinnan kansallinen strategia"

Transkriptio

1 Siviilikriisinhallinnan kansallinen strategia Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 8/2014

2

3 Siviilikriisinhallinnan kansallinen strategia Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 8/2014

4

5 Julkaisija VALTIONEUVOSTON KANSLIA KUVAILULEHTI Tekijät Ulkoasiainministeriö Sisäministeriö Julkaisun laji Julkaisu Toimeksiantaja Valtioneuvoston kanslia Julkaisun nimi (myös ruotsinkielinen) Siviilikriisinhallinnan kansallinen strategia (Nationell strategi för civil krishantering) Tiivistelmä Valtioneuvoston periaatepäätös siviilikriisinhallinnan kansallisesta strategiasta perustuu hallitusohjelman kirjaukseen, jossa edellytetään, että Suomi panostaa voimakkaasti siviilikriisinhallintaan ja Suomen siviilikriisinhallintastrategia päivitetään. Päivitetty siviilikriisinhallinnan kansallinen strategia sisältää Suomen siviilikriisinhallinnan vision sekä määrittelee tavoitteet Suomen osallistumisen edelleen vahvistamiseksi ja siviilikriisinhallinnan voimavarojen ja osaamisen kehittämiseksi. Strategiassa huomioidaan kriisinhallinnan toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset. Siviilikriisinhallinnan kansallisen strategian päivittämisestä on päätetty hallitusohjelmassa, jossa todetaan että Suomi panostaa voimakkaasti siviilikriisinhallintaan, ja Suomen siviilikriisinhallintastrategia päivitetään. Siviilikriisinhallinnan kansallinen strategia laadittiin vuonna Päivitetyn siviilikriisinhallinnan kansallisen strategian mukaan siviilikriisinhallinta on osa keinovalikoimaa, jolla Suomi osallistuu pyrkimyksiin ehkäistä kriisien ja niiden vaikutusten leviämistä. Strategian vision mukaan Suomi on aktiivinen vaikuttaja ja edelläkävijä Euroopan unionin ja kansainvälisten järjestöjen siviilikriisinhallinnan toiminnassa ja kehittämisessä. Tavoitteena on, että kansainvälinen siviilikriisinhallinta on koordinoitua, ihmisoikeuksien kunnioitukseen, demokratiaan, tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen perustuvaa asiantuntijatoimintaa, joka oikeusvaltioperiaatteen mukaisesti edistää rauhaa, vakautta ja kestävää kehitystä. Tavoitteena on myös kiinnittää huomiota naisten asemaan kriisinhallinnassa ja konflikteissa. Strategia määrittelee tavoitteet Suomen osallistumisen edelleen vahvistamiseksi sekä siviilikriisinhallinnan voimavarojen ja osaamisen kehittämiseksi. Strategiassa huomioidaan toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset, mukaan lukien EU:n Lissabonin sopimuksen voimaantulo. Kriisinhallinnan vaikuttavuus on teema, johon kiinnitetään entistä enemmän huomiota. Siviilikriisinhallinta on osa Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Siviilikriisinhallinnan tehtävät voivat olla tuki-, tarkkailu-, neuvonanto- ja koulutustehtäviä tai esimerkiksi poliisisektorin toimeenpanevia tehtäviä. Siviilikriisinhallinnalla edistetään myös rajat ylittävien turvallisuusuhkien ennaltaehkäisyä ja hallintaa. Siviilikriisinhallinnan kansallisen strategian päivitys on valmisteltu ulkoasianministeriön ja sisäministeriön yhteistyönä. Siviilikriisinhallinnan neuvottelukunnan tehtävänä on ollut seurata strategian päivittämistä. Avainsanat Siviilikriisinhallinta, kansallinen strategia Sarjan nimi ja numero Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 8/2014 Kokonaissivumäärä 26 Julkaisun jakelu Verkkosivuilla pdf: Tiedustelut: ISSN Kieli Fi Luottamuksellisuus Julkinen ISBN PDF ISBN Nid Kustantaja Valtioneuvoston kanslia

6 Utgivare STATSRÅDETS KANSLI PRESENTATIONSBLAD Författare Utrikesministeriet Inrikesministeriet Typ av publikation Publikation Uppdragsgivare Statsrådets kansli Publikationens namn Nationell strategi för civil krishantering Referat Statsrådets principbeslut om nationell strategi för civil krishantering baserar sig på regeringsprogrammet där man förutsätter att Finland satsar kraftigt på civil krishantering och att Finlands nationella strategi för civil krishantering uppdateras. Den uppdaterade nationella strategin för civil krishantering innehåller visionen för Finlands civila krishantering samt fastställer målen för ett ytterligare stärkande av Finlands deltagande och för utvecklande av resurserna för och kunnandet inom civil krishantering. I strategin beaktas de förändringar som skett i verksamhetsmiljön. Beslutet om uppdateringen av den nationella strategin för civil krishantering har gjorts i regeringsprogrammet där man poängterar att Finland satsar kraftigt på civil krishantering och den nationella strategin för civil krishantering uppdateras. Den nationella strategin för civil krishantering godkändes Enligt den uppdaterade strategin för civil krishantering är krishanteringen en del av det urval medel genom vilka Finland deltar i ansträngningarna att förebygga spridning av kriser och deras konsekvenser. Enligt visionen är Finland en aktiv påverkare och föregångare i Europeiska unionens (EU) och de internationella organisationernas civila krishanteringsverksamhet och i dess utvecklande. Syftet är att internationell krishantering är koordinerad sakkunnigverksamhet som grundar sig på respekt för de mänskliga rättigheterna, demokrati, jämställdhet och jämlikhet och som i enlighet med rättstatsprincipen främjar fred, stabilitet och hållbar utveckling. Avsikten är också att fästa uppmärksamhet vid kvinnors ställning i krishantering och konflikter. Strategin fastställer målen för ett ytterligare stärkande av Finlands deltagande och för utvecklande av resurserna för och kunnandet inom civil krishantering. I strategin beaktas de förändringar som skett i verksamhetsmiljön, inbegripet ikraftträdande av EU:s Lissabonfördrag. Genomslaget för krishanteringen är ett tema vid vilket uppmärksamhet fästs i allt större grad. Civil krishantering är en del av Finlands utrikes-och säkerhetspolitik. Civil krishantering kan omfatta uppgifter som avser stöd, observation, rådgivning och utbildning eller t.ex. verkställande av uppgifter inom polissektorn. Genom civil krishantering främjas också förebyggandet och hanteringen av gränsöverskridande säkerhetshot. Uppdateringen av den nationella strategin för civil krishantering har förberets i samarbete mellan utrikes- och inrikesministeriet. Delegationen för civil krishantering har haft som uppgift att övervaka strategins uppdatering. Nyckelord Civil krishantering, nationell strategi Seriens namn och nummer Statrådets kanslis publikationsserie 8/2014 Sidantal 26 Distribution och försäljning Publikationen som PDF: Ytterligare information: ISSN Språk Fi Sekretessgrad Offentlig ISBN PDF ISBN Tryck Förläggare Statsrådets kansli 4

7 SISÄLLYS Esipuhe Suomen siviilikriisinhallinnan visio Siviilikriisinhallinta osana ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa Suomen siviilikriisinhallinnan läpileikkaavat teemat Siviilikriisinhallinnan toimintaympäristöt Siviilikriisinhallinnan kansainvälinen viitekehys Siviilikriisinhallinnan ja sisäisen turvallisuuden yhtymäkohdat Kotimaan valmiuksien kehittäminen Toimintaa ohjaavat arvot Koulutus Rekrytointi Asiantuntijoiden oikeudellinen asema Materiaaliset ja logistiset valmiudet Operaatioseuranta ja tilannekuva Tutkimus ja kehittäminen sekä vaikuttavuuden arviointi Sidosryhmäyhteistyö ja yhteensovittaminen Toimeenpano ja seuranta

8 6

9 Esipuhe Siviilikriisinhallinta on osa keinovalikoimaa, jolla Suomi osallistuu pyrkimyksiin ehkäistä kriisien ja niiden vaikutusten leviämistä. Vuonna 2008 hyväksytyllä siviilikriisinhallinnan kansallisella strategialla vahvistettiin Suomen valmiuksia osallistua siviilikriisinhallintaan. Strategia on päivitetty perustuen pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelmaan. Strategia sisältää Suomen siviilikriisinhallinnan vision ja määrittelee tavoitteet Suomen osallistumisen edelleen vahvistamiseksi sekä siviilikriisinhallinnan voimavarojen ja osaamisen kehittämiseksi. Kansainvälisessä yhteistyössä tehdään ratkaisut siitä, milloin ja miten kriisinhallinnan välineitä halutaan käyttää. Kansainvälisillä järjestöillä ja Euroopan unionilla saattaa yhdellä konfliktialueella olla useita erityyppisiä sotilaallisen ja siviilikriisinhallinnan operaatioita. Tästä syystä on tärkeää edistää koordinaatiota kansainvälisten toimijoiden kesken ja vahvistaa kokonaisvaltaista näkökulmaa operaatioiden suunnittelussa ja toteutuksessa. Suomi edistää tätä niin kansainvälisen tason yhteistyössä kuin myös omassa kriisinhallintaosallistumisessaan. Siviilikriisinhallinta on osa Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Siviilikriisinhallinnan tehtävät voivat olla tuki-, tarkkailu-, neuvonanto- ja koulutustehtäviä tai esimerkiksi poliisisektorin toimeenpanevia tehtäviä. Siviilikriisinhallinnalla edistetään myös rajat ylittävien turvallisuusuhkien ennaltaehkäisyä ja hallintaa. Suomen siviilikriisinhallinta on painottunut viime vuosina Afganistaniin, Kosovoon ja Georgiaan. Siviilikriisinhallinnan kansallisen strategian päivityksessä huomioidaan toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset, mukaan lukien EU:n Lissabonin sopimuksen voimaantulo. Kriisinhallinnan vaikuttavuus on teema, johon kiinnitetään entistä enemmän huomiota. Rauhanvälitys samoin kuin esimerkiksi pyrkimys osallistua YK:n poliittisiin operaatioihin nousee päivityksessä esiin. Siviilikriisinhallintaoperaatioiden yhä vaativammat toimintaympäristöt asettavat haasteita siviilikriisinhallinnan asiantuntijoiden koulutukselle, rekrytoinnille ja varustamiselle. Tavoitteena on, että Suomi voi tarvittaessa nopeallakin varoitusajalla lähettää riittävästi päteviä asiantuntijoita siviilikriisinhallintatehtäviin, osallistumisen painopistealueiden edellyttämällä tavalla. Siviilikriisinhallinnan kansallisen strategian päivitys julkaistaan hetkellä, jolloin Euroopan turvallisuusja yhteistyöjärjestö Etyj on perustanut kansainvälisen monitorointimission Ukrainaan. Suomi asetti ensimmäiset asiantuntijaehdokkaat monitorointimissioon alle vuorokauden sisällä siitä, kun Etyj teki päätöksen mission perustamista. Tämä on ajankohtainen osoitus siitä, että Suomi kykenee nopeasti tarjoamaan osaamista ja asiantuntijoita vaativiin siviilikriisinhallinnan tehtäviin ja näin edistämään kansainvälisen yhteisön pyrkimyksiä tilanteen vakauttamiseksi. Ulkoministeri Erkki Tuomioja Sisäministeri Päivi Räsänen 7

10 8

11 1 Suomen siviilikriisinhallinnan visio Suomi on aktiivinen vaikuttaja ja edelläkävijä Euroopan unionin (EU) ja kansainvälisten järjestöjen siviilikriisinhallinnan toiminnassa ja kehittämisessä. Suomen tavoitteena on, että kansainvälinen siviilikriisinhallinta on koordinoitua, ihmisoikeuksien kunnioitukseen, demokratiaan, tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen perustuvaa asiantuntijatoimintaa, joka oikeusvaltioperiaatteen mukaisesti edistää rauhaa, vakautta ja kestävää kehitystä. 9

12 2 Siviilikriisinhallinta osana ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa Siviilikriisinhallinnan tavoitteena on yhteiskunnan toimintaedellytysten palauttaminen lähettämällä kriisialueille ulkopuolista ei-sotilaallista asiantuntija-apua. Siviilikriisinhallinnalla tuetaan valtion keskeisten yhteiskunnallisten toimintojen kehittämistä ja toimintaedellytysten vahvistamista. Siviilikriisinhallinta kattaa konfliktien ehkäisemiseen sekä rauhan ja vakauden ylläpitämiseen tähtäävät toimet, mutta myös pitkäkestoisemmat tilapäiset toimet, joiden tavoitteena on vahvistaa julkista hallintoa, oikeusvaltion periaatteita, ihmisoikeuksia ja demokratiaa. Siviilikriisinhallinnan tehtävät vaihtelevat tuki-, tarkkailu-, neuvonanto- ja koulutustehtävistä eri viranomaistoimijoita, kuten poliisia tai oikeuslaitosta korvaaviin tehtäviin toimeenpanevissa eli eksekutiivisissa operaatioissa. Osallistuminen kansainväliseen siviilikriisinhallintaan on keskeinen osa Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Tavoitteena on, että osallistuminen keskitetään ulko- ja turvallisuuspolitiikan kannalta merkittäviin operaatioihin. Suomi osallistuu kansainväliseen yhteistyöhön rauhan ja ihmisoikeuksien turvaamiseksi sekä tukeakseen kriisimaiden yhteiskunnallista kehitystä. Siviilikriisinhallinta on osa laajaa kokonaisvaltaista keinovalikoimaa, jolla Suomi pyrkii vakauttamaan maailman konfliktialueita, ehkäisemään uusien globaalien uhkien leviämistä ja parantamaan tätä kautta myös Suomen turvallisuutta. Siviilikriisinhallinnalla edistetään myös rajat ylittävien turvallisuusuhkien ennaltaehkäisyä ja hallintaa. Samalla Suomi osallistuu kansainväliseen vastuunkantoon ja tukee konfliktien ennaltaehkäisyä, ratkaisemista ja rauhanrakentamista. Siviilikriisinhallinta sekä siihen liittyvä yhteistyö ovat tärkeä osa Suomen suhteita yksittäisiin maihin ja kansainvälisiin järjestöihin. Siviilikriisinhallinnalla lisätään Suomen kansainvälistä painoarvoa ja näkyvyyttä sekä kehitetään suomalaista osaamista. Suomen siviilikriisinhallintaosallistumisen painopiste on Euroopan unionin siviilikriisinhallintaoperaatioissa. Suomen tavoitteena on EU:n siviilikriisinhallinnan vahvistaminen osana unionin yhteistä turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa. Suomi osallistuu siviilikriisinhallinnan voimavaroin myös Yhdistyneiden kansakuntien (YK), Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön (Etyj) ja Euroopan neuvoston (EN) toimeenpanemaan siviilikriisinhallintaan tai siviilikriisinhallinnaksi määriteltäviin tehtäviin esimerkiksi Pohjois-Atlantin liiton (Nato) kanssa. Yhteistyötä tehdään myös pohjoismaiden kesken ja muissa maaryhmissä. Suomi pyrkii kehittämään kriisinhallintatoiminnan vaikuttavuutta, vaikuttavuuden arviointia sekä kykyjään osallistua kriisinhallintaan kokonaisvaltaisella ja Suomen vahvuudet huomioon ottavalla tavalla. Suomi korostaa yhteistyön ja koordinaation tarvetta eri välineiden, kuten siviili- ja sotilaallisen kriisinhallinnan, rauhanvälityksen, kehitysyhteistyön, humanitaarisen avun, diplomatian sekä taloudellisten ulkosuhteiden ja pakotteiden välillä. Näiden toimintojen roolit ja vastuut ovat erillisiä, mutta ne voivat olla toisiaan täydentäviä. Siviilikriisinhallinnassa on tärkeää huomioida kansalaisjärjestöjen rooli. Siviilikriisinhallintaoperaatioissa tavoitteena on 150 suomalaisasiantuntijan keskimääräinen vuosittainen taso. Tavoitteena on lähettää suomalaisia siviilikriisinhallintaoperaatioiden johtotehtäviin sekä muihin vaikuttavuudeltaan merkittäviin tehtäviin. Suomalaisten asiantuntijoiden lähettäminen riittävässä määrin EU:n, YK:n, Etyj:n ja muiden kansainvälisten järjestöjen toimielimiin tarjoaa Suomelle mahdollisuuden vaikuttaa kansainvälisen siviilikriisinhallinnan kehittämiseen sekä operaatioiden suunnitteluun ja toteutukseen. Asiantuntijoiden lähettämiseen ja kotimaan valmiuksien kehittämiseen varataan tarvittavat taloudelliset resurssit. Laissa siviilihenkilöstön osallistumisesta kriisinhallintaan (1287/2004) säädetyn toimialajaon mukaisesti ulkoasiainministeriö käsittelee siviilihenkilöstön osallistumista kriisinhallintaan koskevat asiat. Sisäministeriö käsittelee kotimaan valmiuksia koskevat asiat sekä asiat, jotka koskevat pelastustoimen alaan kuuluvan avun antamista pelastuslain nojalla. 10

13 Siviilikriisinhallintaoperaatioihin osallistumista koskevat päätökset perustuvat Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisiin tavoitteisiin. Päätöksissä huomioidaan kriisialueen omat tarpeet, operaation mandaatti ja toimintaympäristö. Osallistumisesta päätettäessä otetaan huomioon oikeus- ja sisäasioiden tavoitteet sekä kotimaan valmiudet ja kansallinen kyky osallistua operaatioihin. Päätöksen Suomen osallistumisesta siviilikriisinhallintaoperaatioon tekee ulkoasiainministeriö. Hallituksen esityksessä (HE 206/2004 vp) määritellään siviilikriisinhallintaoperaatioihin liittyvien asioiden vieminen valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittiseen ministerivaliokuntaan ja EU:n siviilikriisinhallintaoperaatioihin liittyvien asioiden vieminen hallituksen EU-ministerivaliokuntaan. 2.1 Suomen siviilikriisinhallinnan läpileikkaavat teemat Ihmisoikeuksien ja tasa-arvon edistäminen, oikeusvaltioperiaatteen vahvistaminen sekä kokonaisvaltainen lähestymistapa ovat Suomen ulkopolitiikan läpileikkaavia teemoja, jotka heijastuvat siviilikriisinhallintaan ja sen kehittämiseen. Suomi edistää aktiivisesti näitä teemoja siviilikriisinhallinnan yhteydessä kansainvälisillä foorumeilla. Läpileikkaavat teemat huomioidaan suomalaisten asiantuntijoiden kouluttamisessa sekä asetettaessa asiantuntijoita ehdokkaiksi kansainvälisiin siviilikriisinhallintatehtäviin. Ihmisoikeuksien kunnioittaminen. Aktiivinen ihmisoikeuspolitiikka ja kansainvälisten ihmisoikeussopimusten kunnioittaminen sisältyvät keskeisesti Suomen kaikkeen siviilikriisinhallintaan. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen. Suomi edistää tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja syrjimättömyyden periaatteita siviilikriisinhallinnan kaikilla osa-alueilla. Siviilikriisinhallinnassa toteutetaan YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1325 Naiset, rauha ja turvallisuus Suomen kansallista toimintaohjelmaa. Suomi pyrkii siviilikriisinhallintaan liittyvissä toimissa parantamaan kriisialueiden naisten ja tyttöjen asemaa, vahvistamaan omaa osallistumistaan ja osaamistaan 1325-kysymyksissä sekä edistämään sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumista. Suomi toimii sen puolesta, että Naiset, rauha ja turvallisuus -päätöslauselmien mukaiset tavoitteet kirjataan operaatioiden mandaatteihin ja ohjausasiakirjoihin. Suomi tukee kansainvälisten järjestöjen tavoitteita lisätä naisten määrää kriisinhallinnassa ja muissa kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden tehtävissä. Suomi huomioi siviilikriisinhallinnassa myös lasten asemaa aseellisissa konflikteissa koskevan YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman Oikeusvaltioperiaatteen vahvistaminen. Oikeusvaltioperiaatteen vahvistaminen on Suomen siviilikriisinhallinnan keskeinen tavoite. Yhteiskuntien perusrakenteiden vahvistamiseksi tuetaan kriisialueiden omien turvallisuusrakenteiden ja oikeusvaltion kehittymistä sekä turvallisuustoimijoiden kouluttamista. Oikeusvaltion perustana tulee olla kaikille, myös naisille ja lapsille, kuuluvien ihmis- ja perusoikeuksien kunnioittaminen ja toteuttaminen. Kansallisten ihmisoikeuselinten toimintamahdollisuuksien turvaaminen on tärkeä osa oikeusvaltioperiaatteen vahvistamista. Oikeusvaltioperiaatteen vahvistamiseen kuuluvat sekä perusoikeudelliset, rikos- ja prosessioikeudelliset, että kansalaisten elämään vaikuttavat siviilioikeudelliset asiat. Rikosoikeusjärjestelmää kehitettäessä tulee huomioida koko rikosoikeudellinen ketju esitutkinnasta syyteharkintaan, tuomioistuimien toimintaan ja rikosseuraamuksiin. Kokonaisvaltaisuuden huomioiminen. Suomi korostaa siviilikriisinhallinnassa johdonmukaisesti kokonaisvaltaisuuden periaatetta. Kokonaisvaltaisen lähestymistavan mukaan siviili- ja sotilaallista kriisinhallintaa sekä kehitysyhteistyötä ja humanitaarista apua tulee koordinoida keskenään parhaan mahdollisen yhteisvaikutuksen ja kestävien tulosten aikaansaamiseksi. Yhteisenä tavoitteena on tukea konfliktista toipuvan yhteiskunnan eheytymistä ja inhimillisen turvallisuuden vahvistamista. Kohdealueiden tilanteeseen voidaan vaikuttaa myös diplomaattisilla toimilla ja kauppapolitiikan keinoin. Suomen kokonaisvaltaisella kriisinhallintastrategialla ja sen toimeenpanolla tehostetaan Suomen osallistumista ja lisätään toiminnan vaikuttavuutta. Kaikessa tässä kuvatussa tunnustetaan humanitäärisen avun puolueettomuus ja riippumattomuus. 11

14 2.2 Siviilikriisinhallinnan toimintaympäristöt Maailman valtioista lähes viisikymmentä voidaan luokitella hauraiksi. Yli 1,5 miljardia ihmistä elää valtioissa, jotka kärsivät väkivaltaisista konflikteista tai jatkuvasta poliittisesta ja rikollisesta väkivallasta, mikä aiheuttaa mittaamatonta inhimillistä kärsimystä, hätää ja turvattomuutta. Taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen epätasaisuus, demokratian ja ihmisoikeuksien loukkaukset sekä oikeusvaltion toimimattomuus heikentävät valtioiden toimintakykyä ja legitiimisyyttä. Arvo- ja määräysvallan puutteesta kärsivät heikot instituutiot eivät kykene tuottamaan turvallisuutta, oikeudenmukaisuutta tai työllisyyttä tukevaa talouskehitystä. Hauraiden valtioiden tila voi heijastua laajemmin konflikteina ja johtaa humanitaarisiin kriiseihin. Alueellisten ja paikallisten konfliktien seuraukset ulottuvat yhä useammin konfliktien välittömän ympäristön ulkopuolelle. Konfliktialueet ja hauraat valtiot saattavat toimia kasvualustana ääriliikkeille ja terrorismille sekä järjestäytyneelle rikollisuudelle. Tämä kehitys saattaa heijastua kielteisesti myös Euroopan unionin ja Suomen sisäiseen turvallisuuteen. Hauraiden valtioiden mukanaan tuomat haasteet ovat lisänneet kysyntää laajemmalle siviilikriisinhallintaosaamiselle sekä asiantuntijatuelle kriisialueiden turvallisuussektorin uudistamiseksi. Siviilikriisinhallinnan keinoin pyritään edistämään kohdealueen hallinnon toimintakykyä ja kokonaisvaltaista vastuullisuutta. Onnistuneen vastuunsiirron kannalta olennaista on kohdevaltion omistajuus ja muun muassa valtion oman siviilikapasiteetin kehittäminen. Siviilikriisinhallinnan toimintaympäristöt konfliktialueilla ovat aiempaa vaativampia ja riskialttiimpia myös operaatioiden henkilöstön turvallisuuden kannalta, mikä on herättänyt keskustelua lähetettyjen asiantuntijoiden turvajärjestelyistä. Operaatiot sijaitsevat yhä kauempana Euroopasta hyvin erilaisissa luonnonoloissa ja työskentelyolosuhteissa, mikä korostaa operaatioiden logistiikan, varustuksen ja huollon merkitystä. Toimintaympäristön muutokset asettavat uusia vaatimuksia kotimaan valmiuksille sekä edellyttävät nopeaa tiedon kulkua. Keskeiseen asemaan nousevat EU:n ja kansainvälisten järjestöjen tiedonkulkua parantavien järjestelmien kehittäminen, jotka palvelevat siviilikriisinhallinnan erityistilanteita. Siviilikriisinhallinnan yhä haastavammat toimintaympäristöt asettavat uusia vaatimuksia siviili-sotilas -yhteistoiminnalle. Kriisien moniulotteisuus vaatii usein sekä sotilaallista että siviilikriisinhallintaa kuin myös muita siviilitoimintoja, mikä osaltaan korostaa toimijoiden yhteistyön merkitystä. Siviili-sotilas -yhteistoiminnan keskeisiä yhteistyöalueita ovat koulutus-, tutkimus-, materiaali-, logistiikka- ja asiantuntijatuki, rekrytoinnin koordinointi sekä tilannekuvan muodostaminen. Siviilikriisinhallintaa tulee arvioida ja tarpeen mukaan kehittää huomioiden kansainvälisen toimintaympäristön asettamat vaatimukset. Lainsäädännön ei tule muodostaa estettä kokonaisvaltaiselle toiminnalle kriisinhallinnassa. 2.3 Siviilikriisinhallinnan kansainvälinen viitekehys Euroopan unioni. Suomelle tärkein siviilikriisinhallinnan viitekehys on Euroopan unioni. EU on vahvistanut jatkuvasti asemaansa siviilikriisinhallinnan toimijana. Unionin yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan puitteissa toteutettava siviilikriisinhallinta tukee EU:n ulkoisen toiminnan vaikuttavuutta ja vahvistaa unionin kansainvälistä asemaa. Suomen tavoitteena on varmistaa, että EU pystyy toimimaan yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan alalla entistä tehokkaammin, yhtenäisemmin ja johdonmukaisemmin. Lissabonin sopimuksen myötä aiempaa kokonaisvaltaisempi toiminta on tuonut kriisinhallinnan vahvemmin osaksi EU:n muita toimia ja politiikkaa kriisialueilla. Kokonaisvaltaisen lähestymistavan tavoitteena on EU:n ulkosuhdeinstrumenttien tehokkaampi ja johdonmukaisempi hyödyntäminen konfliktinehkäisystä jälleenrakentamiseen. Lähestymistavalla pyritään EU:ssa siihen, että siviilikriisinhallinta ja muut EU:n toimet, esimerkiksi komission ohjelmat ja politiikat, täydentävät toisiaan, ja että ne kaikki huomioidaan 12

15 suunniteltaessa uusia toimia kriisialueilla. Erityisesti valmisteltaessa jollain alueella siviilikriisinhallintatoimintojen lakkauttamista, tulisi varmistaa, että EU:n osallistumista jatketaan alueella muita instrumenttejä ja politiikkoja hyödyntäen. EU:n siviilikriisinhallinnassa painotetaan turvallisuustehtäviä laajemman oikeusvaltiokehityksen huomioimista. Painopisteitä ovat poliisitoimen kehittäminen, siviilihallinnon ja oikeusvaltioperiaatteen vahvistaminen, tarkkailutehtävät ja yhä enenevässä määrin rajaturvallisuustehtävät. EU:n kriisinhallintatoiminnassa on tavoitteena valtavirtaistaa ihmisoikeudet ja tasa-arvonäkemykset kaikkeen toimintaan. Suomi vaikuttaa aktiivisesti EU:n Naiset, rauha ja turvallisuus -työn kehittämiseen, toimeenpanon suunnitteluun, raportointiin ja seurantaan sekä edistää tasa-arvo-asiantuntemuksen riittävää resursointia EU:n kriisinhallintarakenteissa. EU:n kriisinhallinnan ja oikeus- ja sisäasioiden välisen yhteistyön vahvistaminen tuottaa uusia mahdollisuuksia unionin siviilikriisinhallintaan. Vahvempi yhteistyö näiden politiikka-alojen kesken on tärkeää, jotta voidaan vastata sekä ulko- ja turvallisuuspolitiikan että oikeus- ja sisäasioiden tavoitteisiin. Vahvempi yhteistyö takaa myös siviilikriisinhallinnan asiantuntijoiden riittävyyden. Suomi on ollut alusta lähtien mukana kehittämässä EU:n siviilikriisinhallintaa. Suomi on yhä edelleen yksi unionin siviilikriisinhallintaan aktiivisimmin osallistuvista jäsenvaltioista. Tämän kautta myös Suomen vaikuttavuus Euroopan unionissa on lisääntynyt. Vaikuttavuutta tulee pitää yllä sijoittamalla suomalaisia asiantuntijoita myös tehtäviin, joissa voidaan vaikuttaa siviilikriisinhallinnan politiikan, konseptien ja toimintamuotojen kehittämiseen. EU:n siviilikriisinhallinnan laajennuttua kaikkiin operaatioihin osallistuminen ei ole Suomelle itseisarvo. Tavoitteena on, että osallistuminen keskitetään niihin ulko- ja turvallisuuspoliittisten sekä oikeus- ja sisäasioiden tavoitteiden kannalta merkittäviin operaatioihin, joissa Suomen panoksella voidaan saavuttaa erityistä lisäarvoa ja vaikuttavuutta, ja jotka ovat kotimaan valmiuksien kannalta toteutettavissa. Suomi osallistuu aktiivisesti EU:n siviilikriisinhallintaa koskevien rakenteiden, strategioiden, konseptien ja suorituskykyjen kehittämiseen sekä operaatioiden suunnitteluun ja toteutukseen. Suomi vaikuttaa siihen, että unionin kriisinhallintakykyä kehitetään kokonaisuutena, ja pyrkii osaltaan vaikuttamaan siihen, että unionilla on tarvittavat resurssit yhteisesti sovittujen kriisinhallintatehtävien toimeenpanoon. Pohjoismainen yhteistyö, erityisesti Ruotsin kanssa, on jatkossakin tärkeää. Yhteistyötä harjoitetaan esimerkiksi koulutuksen ja tutkimuksen kehittämiseksi. Suomen näkemyksen mukaan tarvittavien siviilikriisinhallintaresurssien varmistamiseksi myös kolmansien maiden osallistuminen EU:n siviilikriisinhallintaan on tärkeää. Lisäksi tämä tarjoaa väylän konkreettiselle yhteistyölle ja edistää EU:n kriisinhallinnan tuntemusta kolmansissa maissa. Suomi edistää unionin yhteistyön tiivistämistä kolmansien maiden ja muiden keskeisten kansainvälisten toimijoiden kanssa. Yhdistyneet kansakunnat. Yhdistyneiden kansakuntien (YK) peruskirjan mukaan YK:n turvallisuusneuvostolla on ensisijainen vastuu kansainvälisestä rauhasta ja turvallisuudesta. Vaikka siviilikriisinhallinta ei ole YK-yhteyksissä vakiintunut termi, toteutetaan vastaavaa toimintaa YK:ssa laajalti osana konfliktien ennaltaehkäisytoimintaa, rauhanturvaamista ja rauhanrakentamista. Toisin kuin EU:n toiminnassa, YK:n rauhanturvaamisessa erotellaan poliisit ja muut siviiliasiantuntijat omiksi ryhmikseen. YK on viime vuosina vahvistanut koherenssia rauhan, turvallisuuden ja kehityksen kesken sekä tehostanut kenttätoimintojensa koordinaatiota. Uusia suuria rauhanturvaoperaatioita on toteutettu integroituina niin, että ne käsittävät sotilasjoukon lisäksi laajat poliisi- ja siviilikomponentit. YK:n tavoitteena on siviiliasiantuntemuksen vahvistaminen YK:n omissa operatiivisissa kyvyissä, kumppanijärjestöissä sekä konfliktista toipuvien maiden omissa rakenteissa. Rauhanturvaoperaatioita toteutetaan rauhanturvatoiminnan osaston (DPKO) alaisuudessa. YK:n sihteeristön poliittinen osasto (DPA) puolestaan hallinnoi poliittisia missioita, joihin kuuluvat poliittista ratkaisua etsivät operaatiot, rauhanrakennusoperaatiot ja YK:n alueelliset, ennaltaehkäisevään työhön painottuvat operaatiot. 13

16 EU:n siviilikriisinhallinnan rakenteet Euroopan ulkosuhdehallinnon korkean edustajan suorassa alaisuudessa olevat Kriisinhallintaja suunnitteluosasto (CMPD) ja Siviilialan suunnittelu- ja toteutusvoimavara (CPCC) ovat unionin siviilikriisinhallinnan keskeisimpiä toimijoita. CMPD vastaa muun muassa EU:n siviilikriisinhallinnan uusien operaatioiden strategisesta suunnittelusta, strategiakatsauksista, koulutuskonsepteista sekä sopimuksista kolmansien maiden kanssa. CPCC vastaa operaatioiden johtamisesta ja niiden operatiivisesta toiminnasta. Sekä CMPD:n että CPCC:n perushenkilöstö muodostuu Euroopan ulkosuhdehallinnon virkamiehistä. Tämän lisäksi molemmat direktoraatit ovat voimakkaasti riippuvaisia jäsenmaiden lähettämistä eli sekondeeraamista kansallisista asiantuntijoista. Asiantuntijat osallistuvat EU:n siviilikriisinhallinnan linjausten ja päätösten valmisteluun ja niiden esittelyyn jäsenmaiden edustajille. Siviilikriisinhallintakomitea (CIVCOM) käsittelee ja valmistelee siviilikriisinhallintaa koskevat asiat poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean (PSC) käsittelyä varten. Ulkoasiainneuvosto, jonka puheenjohtajana toimii EU:n ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja, tekee siviilikriisinhallintaa koskevat poliittiset päätökset. PSC avustaa ulkoasioiden neuvostoa asioiden valmistelussa. PSC myös huolehtii neuvoston johdolla kriisinhallintaoperaatioiden poliittisesta valvonnasta ja strategisesta ohjaamisesta. Rauhanrakentamiseen liittyvä Suomen tuki YK:lle on keskittynyt koulutukseen, oikeusvaltiotoimintaan ja tasa-arvoon. Suomi edistää sukupuolten tasa-arvon toteutumista ja naisten määrän lisäämistä YK:n operaatioissa. Suomen aktiivisuus kansainvälisten rauhanvälityskapasiteettien vahvistamiseksi on nostanut keskusteluun myös asiantuntijuuden tarjoamisen rauhanvälitykseen ja poliittisiin prosesseihin liittyviin tehtäviin. Suomi on ollut keskeisessä roolissa siinä, että rauhanvälityksen merkitys on parin viime vuoden aikana kasvanut YK:ssa. Rauhanvälitys täydentää kokonaisvaltaisen kriisinhallinnan keinovalikoimaa ja sitä voidaan hyödyntää kaikissa konfliktin vaiheissa, mukaan lukien konfliktin ennaltaehkäisy ja rauhanrakentaminen. Poliittisilla missioilla on selkeä yhteys rauhanvälitykseen. Suomen osallistuminen YK:n rauhanturvaoperaatioihin poliisi- ja muissa siviiliasiantuntijatehtävissä on jäänyt viime vuosina vähäiseksi. Kansainvälisen pelastustoiminnan alalla YK alajärjestöineen on merkittävä yhteistyökumppani. Suomalaisten siviiliasiantuntijoiden määrää YK-tehtävissä pyritään lisäämään painottaen poliisi- ja oikeusvaltiotoiminnan kehittämistä. Tässä yhteydessä pyritään naispoliisien osallistumisen lisäämiseen. Käynnissä oleva YK:n työ siviilikapasiteettien vahvistamiseksi voi avata uusia mahdollisuuksia suomalaisten asiantuntijoiden lähettämiselle YK-tehtäviin. Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö. Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö (Etyj) toteuttaa siviilikriisinhallintaan rinnastettavaa toimintaa laajasti osana konfliktien ennaltaehkäisyä ja rauhanrakennusta. Etyjin siviilikriisinhallintaan rinnastettavat toiminnot yleistyivät jo 1990-luvun alussa. Lähtökohtana on peruskirjan mukainen laaja turvallisuuskäsitys, joka yhdistää poliittis-sotilaallisen, talous- ja ympäristö- sekä inhimillisen ulottuvuuden. Demokraattisten instituutioiden ja ihmisoikeuksien toimisto (ODIHR) tarkkailee vaaleja ja tukee osanottajavaltioita ihmisoikeussitoumusten toimeenpanossa. Keskeisenä välineenä järjestön toiminnassa ovat sen kenttäoperaatiot, joiden tehtäviin konfliktinehkäisyn ohella kuuluvat oikeusvaltioperiaatteen, demokratian ja ihmisoikeuksien edistäminen sekä vähemmistöjen aseman tukeminen. 14

17 Suomi kohdentaa siviilikriisinhallintaan liittyvää tukeaan Etyjin sihteeristölle, instituutioille tai sen kenttämissioille tapauskohtaisesti harkiten. Suomen temaattisina painopistealueina Etyjin kanssa tehtävässä hankeyhteistyössä ovat oikeusvaltio-, kansalaisyhteiskunta- ja demokratiakehityksen tukeminen sekä naisten aseman parantaminen. Euroopan neuvosto. Euroopan neuvosto (EN) on Euroopan vanhin yhteistyö- ja ihmisoikeusjärjestö. Siviilikriisinhallinnan näkökulmasta neuvosto on kriisinhallintatoiminnan standardien tuottaja, ei niinkään operatiivinen toimija. Sen perustehtävänä on ihmisoikeuksien sekä Euroopan turvallisuuden vahvistaminen edistämällä demokratiaa ja oikeusvaltion toimintaa Euroopassa. Euroopan neuvoston vahvuutena on sitova ihmisoikeussopimusten verkosto, joka sisältää myös sopimusten täytäntöönpanon seurantamekanismit. Erityisesti Euroopan ihmisoikeussopimus ja useat muut neuvoston yleissopimukset ovat luoneet sitovia standardeja tuomioistuinten itsenäisyydelle, oikeudenmukaiselle oikeudenkäynnille, kansainväliselle rikosoikeudelliselle yhteistyölle ja esimerkiksi vankien kohtelulle. Euroopan neuvoston toiminnan perusta on pitkälti yhteneväinen siviilikriisinhallinnan päämäärien kanssa. Neuvosto on aktiivinen sisältöjen ja standardien tuottaja hyvän hallinnon ja paikallisdemokratian edistämisessä. Se on merkittävä avustaja ja tukija itsenäistyvien tai demokratisoituvien valtioiden perustuslaillisen järjestelmän tai vaalijärjestelmän valmistelussa. Pohjois-Atlantin liitto. Pohjois-Atlantin liitto (Nato) on Afganistanin kokemusten myötä kehittänyt kokonaisvaltaista kriisinhallintakonseptiaan. Lähestymistapa painottaa siviili-sotilas-yhteistoiminnan tärkeyttä sekä vakauden ja kehityksen keskinäisriippuvuutta. Nato ei kuitenkaan pyri olemaan merkittävä toimija siviilikriisinhallinnassa, vaikka kokonaisvaltaisuuden huomioiminen tuokin sen operaatioihin mukaan siviilikriisinhallinnan komponentteja. Esimerkiksi Afganistanissa Natolla on ollut käynnissä merkittävä oikeusvaltiokehityksen tukimissio, johon on sisältynyt poliisikoulutusta. Yhteistoimintakykyä vahvistamaan on perustettu siviili-sotilas -yhteistyön yksikkö Naton kansainvälisen sihteeristön operaatio-osastolle sekä monialainen asiantuntijapooli, josta voidaan rekrytoida siviiliosaamista Nato-operaatioiden suunnittelun ja toimeenpanon tueksi. Keskeisiä Naton kumppaneita ovat YK ja Euroopan unioni. EU ja Nato pyrkivät tiiviimpään yhteistyöhön kriisinhallinnassa erityisesti kentällä, mikä on näkynyt muun muassa Kosovossa (KFOR ja EULEX Kosovo) sekä Afganistanissa (ISAF ja EUPOL Afghanistan). Yhteistyö muiden järjestöjen kanssa. Yhteiskuntien kehittämisessä ja lujittamisessa kansalaisjärjestöt ovat keskeisiä toimijoita, ja ne voivat myös tukea siviilikriisinhallintaoperaation tavoitteita. Järjestöt ovat usein paikalla jo ennen konfliktin kärjistymistä ja jatkavat työtään varsinaisten kriisinhallintatoimijoiden poistuttua. Pitkäaikaisen toiminnan myötä järjestöillä on paljon arvokasta tietoa ja kokemusta kriisialueiden olosuhteista. Suomi pyrkii edistämään siviilikriisinhallintatoimijoiden koordinaatiota kriisialueilla ja kannustaa yhteistyöhön paikallisen kansalaisyhteiskunnan kanssa. Suomalaiset kansalaisjärjestöt toimivat laajalti hauraissa valtioissa ja ovat jo vuosia tehneet yhteistyötä erityisesti ulkoasiainministeriön ja sisäministeriön kanssa siviilikriisinhallinnan saralla. Esimerkiksi suomalaisten kansalaisjärjestöjen konfliktin ehkäisemiseen ja kriisien hallintaan liittyvää toimintaa koordinoiva Kansalaisjärjestöjen konfliktinehkäisyverkosto KATU toimii aktiivisesti sisäministeriön alaisessa siviilikriisinhallinnan neuvottelukunnassa. 2.4 Siviilikriisinhallinnan ja sisäisen turvallisuuden yhtymäkohdat Kriisien ja konfliktien seuraukset ulottuvat yhä useammin kriisialueiden välittömän ympäristön ulkopuolelle. Siviilikriisinhallinnalla pyritään osaltaan hillitsemään kriisien vaikutusten leviämistä laajemmalle alueelle. 15

18 Euroopan unionissa jäsenmaiden sisäisen turvallisuuden kehittäminen nähdään sisä- ja ulkoasiainhallintojen yhteisenä haasteena. Tiettyihin turvallisuusuhkiin, kuten vakavaan tai järjestäytyneeseen rikollisuuteen, rajaturvallisuutta koskeviin uhkiin, hallitsemattomiin maahanmuuttovirtoihin tai terrorismin leviämiseen voidaan puuttua ajoissa lisäämällä lainvalvontaviranomaisten operatiivista yhteistyötä ja systemaattista tiedonvaihtoa siviilikriisinhallinnan kohdealueen, EU-virastojen ja EU:n jäsenmaiden välillä. EU:n sisäisen turvallisuuden pysyvä komitea (COSI) huolehtii unionin sisällä toteutettavan operatiivisen yhteistyön edistämisestä ja tehostamisesta sisäiseen turvallisuuteen kuuluvissa asioissa. Huomioiden rikollisuuden ja muiden turvallisuusriskien kansainvälisen luonteen, Suomi on ollut aktiivinen vaikuttaja EU:n yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan ja oikeus- ja sisäasioiden yhteistyön kehittämisessä sekä pyrkinyt tiivistämään linkkejä siviilikriisinhallintatoiminnan ja EU:n sisäiseen turvallisuuteen liittyvien politiikkojen välillä. Sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden yhteys huomioidaan myös Suomen siviilikriisinhallintavoimavarojen kehittämisessä. Siviilikriisinhallintatehtäviin osallistuneiden asiantuntijoiden kansainvälistä kokemusta hyödynnetään tässä yhteydessä. 16

19 3 Kotimaan valmiuksien kehittäminen Vastuu siviilikriisinhallinnan kotimaan valmiuksista on sisäministeriöllä. Kotimaan valmiuksiin kuuluvat siviilikriisinhallinnan asiantuntijoiden lähettämiseen liittyvät tehtävät, kuten rekrytointi ja siviilikriisinhallintakoulutuksen järjestäminen, materiaalisista ja logistisista valmiuksista huolehtiminen, kansalaisjärjestöjen kanssa toteutettava yhteistyö sekä kotimaan valmiuksien ylläpitämiseen ja kehittämiseen kuuluvien asioiden valmistelun yhteensovittaminen hallinnon eri aloilla. Suomen osallistumisen vahvistamisen ja näkyvyyden kannalta riittävän asiantuntijapoolin ylläpitäminen ja rekrytointi ovat keskeisimpiä kotimaan valmiuksien tehtäviä. Siviilikriisinhallinnan kotimaan valmiuksien tärkein tehtävä on varmistaa, että asiantuntijoiden määrä ja osaaminen vastaavat siviilikriisinhallinnan osallistumista ja osallistumisen painopistealueita. Suomi painottaa siviilikriisinhallinnassa poliisi-, oikeusvaltio-, rajaturvallisuus-, ihmisoikeus- ja tasa-arvoasiantuntemusta. Kriisialueiden hauraat tilanteet vaativat ihmisoikeuskysymysten tuntemusta. Suomen siviilikriisinhallinnan vahvuutena on osaamisen ja kotimaan valmiuksien laaja-alaisuus, kokonaisvaltaisuus ja eri toimijoiden välinen kiinteä yhteistyö. Poliisi-, oikeusvaltio-, rajaturvallisuus-, ihmisoikeus- ja tasa-arvoasiantuntemuksen ohella Suomi kehittää kykyään tarjota siviilikriisinhallintaan liittyviä erityisvalmiuksia tilanteissa, joissa vaaditaan erityisosaamista, kuten oikeuslääketieteellistä tukea, uhrintunnistusta ja sotarikostutkintaa, pelastussektorin varhaista tukea paikallisen kapasiteetin vahvistamiseksi sekä erilaisia rikosseuraamusmuotoja kuten vankeinhoitoa. Lisäksi tulisi tutkia muita oikeudellisen sektorin alueita, joilla Suomella on paljon annettavaa, kuten oikeudellisten palvelujen kehittämistä, oikeusapua ja oikeuden saatavuuteen vaikuttavia alueita. Huomiota kiinnitetään toimintaympäristöön liittyvään osaamiseen sekä konflikti- ja kulttuurisensitiivisyyteen. Siviilikriisinhallintaan liittyvällä suomalaisella osaamisella on kysyntää maailmalla. Siviilikriisinhallinta-, tasa-arvo-, ja yhdenvertaisuus- sekä kansainvälisen turvallisuusosaamisen vientiä pyritään lisäämään. Siviilikriisinhallintaoperaatioiden entistä vaativammat toimintaympäristöt asettavat uusia haasteita siviilikriisinhallinnan asiantuntijoiden koulutukselle, rekrytoinnille ja varustamiselle. Keskeisessä roolissa varustamisen osalta ovat operaatiotason järjestelyt. Varustautumista pyritään kehittämään esimerkiksi EU:n siviilikriisinhallinnassa, jotta operaatioiden käynnistäminen sujuisi nykyistä tehokkaammin. Asiantuntijoiden lähettäminen kauas kotimaastaan yhä riskialttiimpiin työskentelyolosuhteisiin edellyttää valtiotyönantajalta vastuunkantoa ja asiantuntijoiden turvallisuuden varmistamista. Asiantuntijoiden turvallisuudesta huolehditaan osana henkilöstöhallintoa ylläpitämällä toimivaa päivystys- ja tilannekuvajärjestelmää sekä varustamalla asiantuntijat tarkoituksenmukaisesti. Suomi pyrkii edistämään turvallisuuskysymysten parempaa huomioon ottamista ja kehittämistä myös EU-tasolla. Asiantuntijoiden julkisoikeudellisten palvelussuhteiden yhtäjaksoinen maksimikesto harkitaan johdonmukaisesti hallinnonalojen tavoitteiden, operaatioiden tarpeiden ja vaativuuden sekä työterveyshuollon kartoitusten pohjalta. Kriisinhallintakeskus Sisäministeriön alainen Kriisinhallintakeskus (CMC Finland) on siviilikriisinhallinnan kansallinen ja kansainvälinen osaamiskeskus. Sen tehtävinä on asiantuntijoiden koulutus ja rekrytointi kansainvälisiin siviilikriisinhallintatehtäviin, logistisista ja materiaalisista valmiuksista vastaaminen ja alaan liittyvä tutkimus-, kehittämis- ja projektitoiminta. Kriisinhallintakeskus toimii valtiotyönantajana siviilikriisinhallintatehtävissä toimiville asiantuntijoille. Kriisinhallintakeskus perustettiin vuonna 2007 osaksi Kuopiossa sijaitsevaa Pelastusopistoa. Tuolloin keskuksen tehtävinä oli järjestää siviilihenkilöstön kriisinhallintakoulutusta ja huolehtia kotimaan valmiuksien tutkimus- ja kehittämistoiminnasta. Vuodesta 2008 lähtien Kriisinhallintakeskus on vastannut kaikis- 17

20 ta siviilikriisinhallinnan kotimaan valmiuksiin kuuluvista operatiivisista tehtävistä. Rekrytointi ja koulutus kattavat niin julkishallinnon kuin yksityisen sektorin tai järjestöjen asiantuntijat tausta-ammatista riippumatta. Vuodesta 2009 lähtien Kriisinhallintakeskus on vastannut myös kansainväliseen pelastuspalveluun liittyvistä operatiivisista tehtävistä. 3.1 Toimintaa ohjaavat arvot Avoimuus ja julkisuusperiaate. Siviilikriisinhallinnan avoimuus, aktiivinen tiedottaminen ja asiakirjojen mahdollisimman laaja julkisuus luovat pohjaa siviilikriisinhallintatoiminnan ja sen tavoitteiden laajalle hyväksynnälle yhteiskunnassa. Avoimuus on osa hyvää hallintoa ja edistää eri hallinnonalojen, kansalaisjärjestöjen sekä muiden sidosryhmien osallistumista siviilikriisinhallinnasta käytävään keskusteluun. Aktiivinen viestintä ja tiedottaminen varmistavat sen, että eri alojen asiantuntijoilla on riittävästi tietoa siviilikriisinhallintatehtäviin hakeutumisesta. Viestinnän ja tiedottamisen siviilikriisinhallintatehtävistä tulee olla aktiivista ja kannustavaa myös eri hallinnonalojen sisällä, jotta tehtävistä kiinnostuneet ovat tietoisia miten hakeudutaan koulutukseen ja varsinaisiin tehtäviin. Ammatillisuus ja luotettavuus. Vaatimukset asiantuntijuudelle ja ammatillisuudelle kasvavat siviilikriisinhallinnan toimintaympäristöjen muuttuessa. Siviilikriisinhallinnan ammatillisuudessa keskeistä on asiantuntijoiden kyky arvioida ja kehittää osaamistaan, yhteistyökykyään ja omia vuorovaikutustaitojaan sekä taitoa asettaa työn tavoitteet etusijalle erityyppisissä tehtävissä ja operaatioissa. Luotettavuus, puolueettomuus ja monikulttuurisuuden ymmärtäminen ovat osa siviilikriisinhallinnan asiantuntijoiden ammattitaitoa. Muutoskykyisyys. Vastaaminen kansainvälisen toimintaympäristön kehitykseen edellyttää muutoskykyä siviilikriisinhallintaan osallistumisessa ja valmiuksien kehittämisessä. Muutoskykyisyys tarkoittaa Suomen siviilikriisinhallintatoiminnan ja asiantuntijoiden taitoja uudistua ja kehittää osaamistaan sekä valmiuksiaan toimintaympäristön vaatimusten mukaisesti. Siviilikriisinhallintaan osallistuminen ja kotimaan valmiuksien kehittäminen perustuvat ennakointiin, suunnitelmallisuuteen ja jatkuvuuteen. Yhteistyökyky ja aktiivinen osallistuminen Siviilikriisinhallintatoiminta edellyttää yhteistyötä kansallisesti ja kansainvälisesti, aktiivista osallistumista ja verkostoitumista. Siviilikriisinhallinnan eri toimijoiden tavoitteiden yhteensovittamisessa ja koordinaatiossa vaaditaan yhteistyökykyä kansallisella, kansainvälisellä ja operaatiotasolla. Riittävä osallistuvuus edellyttää eri toimijoiden, hallinnonalojen ja kansalaisjärjestöjen ja muiden sidosryhmien mahdollisuutta osallistua siviilikriisinhallinnan suunnitteluun ja toteutukseen. 3.2 Koulutus Siviilikriisinhallintakoulutuksen tärkein tehtävä on varmistaa, että Suomella on riittävästi koulutettuja asiantuntijoita vastaamaan siviilikriisinhallinnan osallistumista ja osallistumisen painopistealueita. Siviilikriisinhallinnan peruskoulutusta vahvistetaan ja kehitetään vastaamaan siviilikriisinhallinnan toimintaympäristöjen ja siviilikriisinhallintaoperaatioiden vaatimuksia. Koulutuksessa huomioidaan asiantuntijoiden turvallisuuteen liittyvät tekijät. Siviilikriisinhallinnan koulutuksessa keskeistä on asiantuntijoiden ihmisoikeus-, demokratia-, oikeusvaltio- sekä tasa-arvo-osaamisen kasvattaminen. Yhteistyötä tiivistetään edelleen sisäasiainhallinnon koulutustoimijoiden ja oppilaitosten kesken myös kokonaisvaltaisen kriisinhallinnan osaamiskeskuksen puitteissa koulutuksen kehittämiseksi. 18

Ulkoasiainministeriö Sisäministeriö. Siviilikriisinhallinnan kansallinen strategia

Ulkoasiainministeriö Sisäministeriö. Siviilikriisinhallinnan kansallinen strategia 1 Ulkoasiainministeriö Sisäministeriö Siviilikriisinhallinnan kansallinen strategia 2 Esipuhe Siviilikriisinhallinta on osa keinovalikoimaa, jolla Suomi osallistuu pyrkimyksiin ehkäistä kriisien ja niiden

Lisätiedot

Suomen arktinen strategia

Suomen arktinen strategia Suomen arktinen strategia Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 7/2010 Suomen arktinen strategia Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 7/2010 Julkaisija VALTIONEUVOSTON KANSLIA Julkaisun laji Julkaisu

Lisätiedot

CMC Finland ja sen rooli siviilikriisinhallinnassa. Jari Mustonen tutkimus- ja kehittämiskoordinaattori

CMC Finland ja sen rooli siviilikriisinhallinnassa. Jari Mustonen tutkimus- ja kehittämiskoordinaattori CMC Finland ja sen rooli siviilikriisinhallinnassa Jari Mustonen tutkimus- ja kehittämiskoordinaattori Siviilikriisinhallinta Uhkaavan tai toteutuneen konfliktin, suuronnettomuuden tai luonnonkatastrofin

Lisätiedot

Suomen kokonaisvaltainen kriisinhallintastrategia

Suomen kokonaisvaltainen kriisinhallintastrategia Suomen kokonaisvaltainen kriisinhallintastrategia ULKOASIAINMINISTERIÖ UTRIKESMINISTERIET Suomen kokonaisvaltainen kriisinhallintastrategia 13.11.2009 SISÄLLYSLUETTELO 3 1 Johdanto... 5 2 Strategiset

Lisätiedot

Euroopan unionin ulkopolitiikka. Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka. Yhteinen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka

Euroopan unionin ulkopolitiikka. Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka. Yhteinen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka Euroopan unionin ulkopolitiikka Yhteinen ulko- ja Yhteinen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka 1 Euroopan unionin ulkopolitiikka Yhteinen ulko- ja 2 Hanke Euroopan puolustusyhteisön perustamiseksi jo

Lisätiedot

90. (24.90 ja 24.10, osa) Kriisinhallinta ja ulkoasiainministeriön hallinnonalan muut menot

90. (24.90 ja 24.10, osa) Kriisinhallinta ja ulkoasiainministeriön hallinnonalan muut menot 90. (24.90 ja 24.10, osa) Kriisinhallinta ja ulkoasiainministeriön hallinnonalan muut menot Siviilikriisinhallinta Suomi osallistuu kansainväliseen kriisinhallintaan ulko- ja turvallisuuspoliittisin perustein

Lisätiedot

Puolustusvoimien kansainvälinen toiminta

Puolustusvoimien kansainvälinen toiminta Puolustusvoimien kansainvälinen toiminta - missio ja kyky - Kansainvälisen toiminnan perusmotiivit - missio - Ennaltaehkäistä ja rajoittaa kriisejä sekä estää niiden vaikutusten ulottuminen Suomeen. Parantaa

Lisätiedot

14098/15 team/rir/akv 1 DG C 1

14098/15 team/rir/akv 1 DG C 1 Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. marraskuuta 2015 (OR. fr) 14098/15 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 17. marraskuuta 2015 Vastaanottaja: Valtuuskunnat

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

SUOMEN OSALLISTUMINEN KANSAINVÄLISEEN KRIISINHALLINTAAN. Apulaisosastopäällikkö Anu Laamanen 19.5.2011

SUOMEN OSALLISTUMINEN KANSAINVÄLISEEN KRIISINHALLINTAAN. Apulaisosastopäällikkö Anu Laamanen 19.5.2011 SUOMEN OSALLISTUMINEN KANSAINVÄLISEEN KRIISINHALLINTAAN Apulaisosastopäällikkö Anu Laamanen EU:n turvallisuus- ja puolustuspolitiikka (CSDP) Ns. Petersbergin tehtävät osaksi EU:n yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa

Lisätiedot

Valtioneuvoston Selonteko 2008

Valtioneuvoston Selonteko 2008 Valtioneuvoston Selonteko 2008 VNS 2008 Sotilaallisen toimintaympäristön yleisiä trendejä EU:n ja Naton laajentuminen sekä järjestöjen välinen yhteistyö lisännyt turvallisuutta Sotilaallisen voiman käyttö

Lisätiedot

VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN. Väestön elinmahdollisuudet. Yhteiskunnan turvallisuus. Valtion itsenäisyys

VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN. Väestön elinmahdollisuudet. Yhteiskunnan turvallisuus. Valtion itsenäisyys Valtioneuvoston periaatepäätös 16.12.2010 VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN Väestön elinmahdollisuudet Yhteiskunnan turvallisuus Valtion itsenäisyys Talouden ja infrastruktuurin

Lisätiedot

Globaalien toimintaympäristöjen käytettävyyden turvaaminen

Globaalien toimintaympäristöjen käytettävyyden turvaaminen Globaalien toimintaympäristöjen käytettävyyden turvaaminen Yhteiskunnan kokonaisturvallisuus Yhteiskunnan turvallisuudesta huolehtiminen on valtiovallan keskeisimpiä tehtäviä ja yhteiskunnan elintärkeät

Lisätiedot

STRATEGIA 2016-2021 Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö - Demo ry

STRATEGIA 2016-2021 Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö - Demo ry STRATEGIA 2016-2021 Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö - Demo ry TAUSTA: DEMOKRATIATUESTA Demokratian tukeminen on rauhan, kehityksen, tasa-arvon ja ihmisoikeuksien tukemista. Ne toteutuvat

Lisätiedot

Ulkoisen ja sisäisen turvallisuuden keskinäisriippuvuus - Brysselin näkökulma

Ulkoisen ja sisäisen turvallisuuden keskinäisriippuvuus - Brysselin näkökulma Ulkoisen ja sisäisen turvallisuuden keskinäisriippuvuus - Brysselin näkökulma Juha Auvinen Yksikönpäällikkö, Humanitaarisen avun ja pelastuspalvelun pääosasto, EU-komissio Sisäisen turvallisuuden tutkimusseminaari

Lisätiedot

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA 02 04 05 06 08 09 12 Visio, tehtävä ja toiminta-ajatus Palvelulupaukset Strategiset tavoitteet Karvin tuloskortti

Lisätiedot

Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko Timo Kantola Apulaisosastopäällikkö/UM

Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko Timo Kantola Apulaisosastopäällikkö/UM Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko 23.11.2016 Timo Kantola Apulaisosastopäällikkö/UM Ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko Uusi käytäntö: UTP selonteko + puolustuspoliittinen selonteko

Lisätiedot

Sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton ministeriö

Sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton ministeriö Sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton ministeriö 2 Sisäasiainministeriö on sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton ministeriö Sisäministeriö vastaa sisäisestä turvallisuudesta, maahanmuutosta ja yhdenvertaisuuden

Lisätiedot

Siviilikriisinhallinnan kansallinen strategia. Sisäinen turvallisuus

Siviilikriisinhallinnan kansallinen strategia. Sisäinen turvallisuus Siviilikriisinhallinnan kansallinen strategia Sisäinen turvallisuus SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 19/2008 SISÄASIAINMINISTERIÖ Sisäinen turvallisuus Siviilikriisinhallinnan kansallinen strategia Helsinki

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

Työtä Suomen ja suomalaisten hyväksi

Työtä Suomen ja suomalaisten hyväksi Työtä Suomen ja suomalaisten hyväksi Suomen silmät ja korvat maailmalla Mitä ulkoministeriö tekee? Ulkoministeriö edistää Suomen ja suomalaisten turvallisuutta ja hyvinvointia. Toimii turvallisen ja oikeudenmukaisen

Lisätiedot

Kansainvälisen avun antaminen ja vastaanottaminen - päätöksenteko ja lainsäädännön kehittämiskohteet

Kansainvälisen avun antaminen ja vastaanottaminen - päätöksenteko ja lainsäädännön kehittämiskohteet Kansainvälisen avun antaminen ja vastaanottaminen - päätöksenteko ja lainsäädännön kehittämiskohteet STM:n valmiusseminaari 27.5.2016 Maija Iles, STM, kansainvälisten asioiden yksikkö Hallituksen esitys

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI B7-0254/1. Tarkistus. Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean PPE-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI B7-0254/1. Tarkistus. Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean PPE-ryhmän puolesta 11.6.2013 B7-0254/1 1 Johdanto-osan 7 viite ottaa huomioon 31. tammikuuta 2013 ja 18. helmikuuta 2013 annetut Euroopan unionin neuvoston päätelmät Malista, ottaa huomioon 31. tammikuuta 2013, 18. helmikuuta

Lisätiedot

Suomen vaikuttaminen muuttuvassa Euroopan unionissa

Suomen vaikuttaminen muuttuvassa Euroopan unionissa Suomen vaikuttaminen muuttuvassa Euroopan unionissa Eduskunnan suuri valiokunta 28.9.2016 Juhana Aunesluoma Tutkimusjohtaja, Eurooppa-tutkimuksen verkosto Helsingin yliopisto Network for European Studies

Lisätiedot

neuvottelukunta (RONK) Esitteitä 2002:7

neuvottelukunta (RONK) Esitteitä 2002:7 Romaniasiain neuvottelukunta (RONK) Esitteitä 2002:7 Romaniasiain neuvottelukunta Romaniasian neuvottelukunnan tehtävänä on edistää romaniväestön tasavertaisia yhteiskunnallisia osallistumismahdollisuuksia

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 28.11.2016 JOIN(2016) 54 final 2016/0366 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 105/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi siviilihenkilöstön osallistumisesta kriisinhallintaan annetun lain ja rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain 15 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Kunnallisen päätöksenteon luotettavuus

Kunnallisen päätöksenteon luotettavuus Kunnallisen päätöksenteon luotettavuus Olli Mäenpää, Helsingin yliopisto Kuntalaki uudistuu Kunnallisen päätöksenteon luotettavuus Kuntatalo 21.5.2013 Esityksen painopisteet 1. Julkishallinnon arvot ja

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON SELONTEKO EDUSKUNNALLE

VALTIONEUVOSTON SELONTEKO EDUSKUNNALLE VALTIONEUVOSTON SELONTEKO EDUSKUNNALLE Sotilasosaston asettaminen korkeaan valmiuteen osana Ruotsin, Suomen, Viron, Irlannin ja Norjan muodostaman EU:n taisteluosaston valmiusvuoroa 1.1. 30.6.2011 sekä

Lisätiedot

Kansliapäällikön puheenvuoro

Kansliapäällikön puheenvuoro Edessä oli pitkä urakka, mutta päätös oli tehty, ja sehän on aina hyvä juttu. Kansliapäällikön puheenvuoro Haastava tulevaisuus mistä yhteinen suunta? Valtiovarainministeriön ja Tampereen johtamiskorkeakoulun

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILIRAPORTTI VUODELTA 2007

TOIMINTAKERTOMUS JA TILIRAPORTTI VUODELTA 2007 6.6.2008 TOIMINTAKERTOMUS JA TILIRAPORTTI VUODELTA 2007 KATU 10 VUOTTA KATU täytti 10 vuotta huhtikuussa 2007 ja järjesti juhlavastaanoton toimistollaan 3.4.2008. Vastaanotolle saapui KATUn toiminnassa

Lisätiedot

Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret

Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret Finlands FN-Ungdom UN Youth of Finland Strategia 2016-2018 Suomen YK-nuoret ry on poliittisesti sitoutumaton valtakunnallinen nuorisojärjestö, jonka tehtävänä on tiedottaa

Lisätiedot

Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka 2009 Valtioneuvoston selonteko

Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka 2009 Valtioneuvoston selonteko Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka 2009 Valtioneuvoston selonteko STETEn seminaari 20.2.2009 Erityisasiantuntija Karoliina Honkanen Puolustuspoliittinen osasto Esityksen sisältö Toimintaympäristö

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2011

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Kepan voimassaolevan strategian ja ohjelman mukainen Tavoitteena poliittinen muutos, köyhdyttävien rakenteiden purkaminen ja köyhdyttämisen lopettaminen 29,3 % rahoituksesta käytetään

Lisätiedot

EDISTÄMME POTILASTURVALLISUUTTA YHDESSÄ. Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009 2013

EDISTÄMME POTILASTURVALLISUUTTA YHDESSÄ. Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009 2013 EDISTÄMME POTILASTURVALLISUUTTA YHDESSÄ Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009 2013 Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009 2013 STM asetti Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmän vuosille

Lisätiedot

Liikekumppanuus rauhan ja turvallisuuden rakentamisessa. Jyri Wuorisalo Human Security Finland/Kuopio Innovation Oy

Liikekumppanuus rauhan ja turvallisuuden rakentamisessa. Jyri Wuorisalo Human Security Finland/Kuopio Innovation Oy Liikekumppanuus rauhan ja turvallisuuden rakentamisessa Jyri Wuorisalo Human Security Finland/Kuopio Innovation Oy 11.6.2013 Kriisi- ja katastrofiliiketoiminta? Luonnonkatastrofit Kuva: Jukka Gröndahl

Lisätiedot

Lähisuhde- ja perheväkivallan. ehkäiseminen 2004 2007. Esitteitä 2004:9

Lähisuhde- ja perheväkivallan. ehkäiseminen 2004 2007. Esitteitä 2004:9 Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäiseminen 2004 2007 Esitteitä 2004:9 Turvallisuus on perusoikeus Turvallisuus on jokaisen perusoikeus ja hyvinvoinnin perusta. Väkivalta murentaa tätä turvallisuutta. Lisäksi

Lisätiedot

Johdanto sisäisen turvallisuuden strategian valmisteluun. Kehittämisneuvos Harri Martikainen

Johdanto sisäisen turvallisuuden strategian valmisteluun. Kehittämisneuvos Harri Martikainen Johdanto sisäisen turvallisuuden strategian valmisteluun Kehittämisneuvos Harri Martikainen Sisäisen turvallisuuden strategian laadinta Hankkeen toimikausi jakautuu kahteen osaan: 20.1.2015-31.3.2015,

Lisätiedot

Meripolitiikan rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa. EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki Valtioneuvoston kanslia

Meripolitiikan rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa. EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki Valtioneuvoston kanslia Meripolitiikan rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki Valtioneuvoston kanslia EMKR varojen jakauma Komissio: - 650 milj. euroa, josta meripolitiikka noin

Lisätiedot

YHTEISKUNNAN TURVALLISUUDEN STANDARDOINTI. Pertti Woitsch 6.10.2015

YHTEISKUNNAN TURVALLISUUDEN STANDARDOINTI. Pertti Woitsch 6.10.2015 YHTEISKUNNAN TURVALLISUUDEN STANDARDOINTI Pertti Woitsch 6.10.2015 1 Pertti Woitsch Security and Defense Industry Executive Senior Advisor, Geowise Oy Chairman, Surma Ltd. Director (non-exec), Temet Oy

Lisätiedot

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Johdanto Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Tamyn toiminta päättyy 31.12.2017 kolmen tamperelaisen korkeakoulun yhdistymisen myötä. Tamy ja Tampereen teknillisen

Lisätiedot

6.10.2015. Esimiestyö on pääsääntöisesti vaativampaa kuin esimiehen johtaman tiimin/ryhmän toimihenkilöiden tekemä työ.

6.10.2015. Esimiestyö on pääsääntöisesti vaativampaa kuin esimiehen johtaman tiimin/ryhmän toimihenkilöiden tekemä työ. Henkilöstöosasto 6.10.2015 ESIMIESTYÖN VAATIVUUSLUOKITUS Yleistä Esimiestyön vaativuuden arviointi perustuu vahvistettuun toimenkuvaukseen. Esimies toimii usein myös itse asiantuntijana, jolloin toimenkuvaukseen

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön hallinnonalan tutkimusstrategia 2014-

Sisäasiainministeriön hallinnonalan tutkimusstrategia 2014- Tutkimuksen painopistealueet sisäasiainministeriön hallinnonalalla Sisäasiainministeriön hallinnonalan tutkimusstrategia 2014- Tiina Ranta-Lassila, sisäasiainministeriö Kuopio 27.9.2013 27.9.2013 Tausta

Lisätiedot

YHTEISKUNNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA 2010

YHTEISKUNNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA 2010 YHTEISKUNNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA 2010 Pääsihteeri Aapo Cederberg 1 PERUSTANA KOKONAISMAANPUOLUSTUS Kokonaismaanpuolustuksella tarkoitetaan kaikkia niitä sotilaallisia ja siviilialojen toimia, joilla

Lisätiedot

Haluatko asiantuntijaksi? Siviilikriisinhallinnan työmahdollisuudet

Haluatko asiantuntijaksi? Siviilikriisinhallinnan työmahdollisuudet Teoksessa Siviilit kriisejä hallitsemassa - Matkalla kokonaisvaltaiseen kriisinhallintaan (KATU 2012, 108 115) Riina Kopola ja Anne Palm (toim.) Haluatko asiantuntijaksi? Siviilikriisinhallinnan työmahdollisuudet

Lisätiedot

Miten suojautua nykyisiltä tieto- ja kyberuhilta? Petri Vilander, Kyberturvallisuuspäällikkö, Elisa Oyj

Miten suojautua nykyisiltä tieto- ja kyberuhilta? Petri Vilander, Kyberturvallisuuspäällikkö, Elisa Oyj Miten suojautua nykyisiltä tieto- ja kyberuhilta? Petri Vilander, Kyberturvallisuuspäällikkö, Elisa Oyj Kyberturvallisuus toiminta Valtio Kyberturvallisuuden poliittinen ohjaus kuuluu valtioneuvostolle,

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-15. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2130(INI) 17.12.2013. Lausuntoluonnos Nuno Melo. PE524.619v01-00

TARKISTUKSET 1-15. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2130(INI) 17.12.2013. Lausuntoluonnos Nuno Melo. PE524.619v01-00 EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 17.12.2013 2013/2130(INI) TARKISTUKSET 1-15 Nuno Melo (PE524.605v01-00) Lissabonin sopimuksen täytäntöönpanosta

Lisätiedot

EU:n tasa-arvoinstituutti tasa-arvon edistäjänä

EU:n tasa-arvoinstituutti tasa-arvon edistäjänä EU:n tasa-arvoinstituutti tasa-arvon edistäjänä Eeva Raevaara, tasa-arvoyksikkö EU:n tasa-arvoinstituutti European Institute for Gender Equality (EIGE) 1990-luvun lopulla Ruotsi teki aloitteen instituutin

Lisätiedot

Kunnat tasa-arvon edistäjinä. Tukinainen ry 20 vuotta, juhlaseminaari 17.5.2013 Sinikka Mikola

Kunnat tasa-arvon edistäjinä. Tukinainen ry 20 vuotta, juhlaseminaari 17.5.2013 Sinikka Mikola Kunnat tasa-arvon edistäjinä Tukinainen ry 20 vuotta, juhlaseminaari 17.5.2013 Sinikka Mikola Kunnat naisten ja miesten tasa-arvon edistäjinä Palvelut tasa-arvon turvaajina Lasten päivähoito Vanhusten

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019 Työryhmä Eeva Häkkinen, Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi, Kangasniemen pty Senja Kuiri, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Aino Mäkitalo,

Lisätiedot

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY Sosten arviointifoorumi 4.6.2015 Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY 1 Mistä on kysymys? Arviointi = tiedon tuottamista toiminnasta, siihen liittyvistä kehittämistarpeista sekä toiminnan vaikuttavuudesta

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN. Väestön elinmahdollisuudet. Yhteiskunnan turvallisuus. Valtion itsenäisyys

VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN. Väestön elinmahdollisuudet. Yhteiskunnan turvallisuus. Valtion itsenäisyys Valtioneuvoston periaatepäätös 16.12.2010 VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN Väestön elinmahdollisuudet Yhteiskunnan turvallisuus Valtion itsenäisyys Talouden ja infrastruktuurin

Lisätiedot

Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus

Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus Erityisrikostorjuntasektorin johtaja, rikosylikomisario Antero Aulakoski 1 Turvallisuus on osa hyvinvointia

Lisätiedot

Ajankohtaista sisäisestä turvallisuudesta. Hamina 18.4.2013 Kia Vertio Sisäasiainministeriö

Ajankohtaista sisäisestä turvallisuudesta. Hamina 18.4.2013 Kia Vertio Sisäasiainministeriö Ajankohtaista sisäisestä turvallisuudesta Hamina 18.4.2013 Kia Vertio Sisäasiainministeriö 17.4.2013 Sisäisen turvallisuuden tavoite Pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelma 20.6.2011 Suomi on Euroopan

Lisätiedot

Kansalaisten Eurooppa -ohjelma

Kansalaisten Eurooppa -ohjelma Kansalaisten Eurooppa -ohjelma Minkälaisen Euroopan sinä haluat? Euroopan unionin jäsenmaissa elää yli 500 miljoonaa ihmistä. Jokainen jäsenmaan kansalainen on myös EU-kansalainen. Identiteettimme Euroopan

Lisätiedot

Suomen puheenjohtajuus Pohjoismaiden ministerineuvostossa 2007

Suomen puheenjohtajuus Pohjoismaiden ministerineuvostossa 2007 Suomen puheenjohtajuus Pohjoismaiden ministerineuvostossa 2007 Lapset ja nuoret Ikääntyvä väestö Perhevapaakustannukset ja tasa-arvo Työhyvinvointi ja työssä jaksaminen Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

Avustustoiminta. Vapaaehtoistoiminnan. tarkentavia ohjeita hakijoille

Avustustoiminta. Vapaaehtoistoiminnan. tarkentavia ohjeita hakijoille Avustustoiminta Vapaaehtoistoiminnan avustamisen periaatteet tarkentavia ohjeita hakijoille sisällysluettelo Taustaa...3 Vapaaehtoistoiminnan avustamisesta...3 Esimerkkejä linjausten mukaisista vapaaehtoistoiminnan

Lisätiedot

Riskit hallintaan ISO 31000

Riskit hallintaan ISO 31000 Riskit hallintaan ISO 31000 Riskienhallinta ja turvallisuus forum 17.10.2012 Riskienhallintajohtaja Juha Pietarinen Tilaisuus, Esittäjä Mitä on riskienhallinta? 2 Strategisten riskienhallinta Tavoitteet

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON. Strateg a

MAAHANMUUTTOVIRASTON. Strateg a MAAHANMUUTTOVIRASTON Strateg a 2013 2017 VISIO 2017 Maahanmuutosta kansalaisuuteen johtava asiantuntija, yhteistyökumppani ja palveluosaaja. Maahanmuuttovirasto on johtava toimija oleskeluluvan käsittelystä

Lisätiedot

Parempi työelämä uudelle sukupolvelle

Parempi työelämä uudelle sukupolvelle Parempi työelämä uudelle sukupolvelle strategia 2013 2016 1 Kannen kuva: Samuli Siirala ISBN 978-952-5628-61-6 2 Visio: Parempi työelämä uudelle sukupolvelle Akavan opiskelijat ovat olemassa jotta uusi

Lisätiedot

Syyrian tilanne. Kyllä Ei osaa sanoa Ei. Suomen tulisi lisätä humanitaarista apua alueelle

Syyrian tilanne. Kyllä Ei osaa sanoa Ei. Suomen tulisi lisätä humanitaarista apua alueelle Syyrian tilanne "Syyriassa on käyty sisällissotaa jo parin vuoden ajan. Miten kansainvälisen yhteisön ja Suomen tulisi mielestänne toimia tilanteen ratkaisemiseksi?" Kyllä Ei Kuva Suomen tulisi lisätä

Lisätiedot

Valtion. ylimmän johdon valintaperusteet

Valtion. ylimmän johdon valintaperusteet Valtion ylimmän johdon valintaperusteet pähkinänkuoressa Valtionhallinnon johtajapolitiikkaa koskevan valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisesti valtiovarainministeriö on täsmentänyt yhdessä ministeriöiden

Lisätiedot

kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki

kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki Johda kehitystä, kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki TAVOITTEENA SOSIAALISESTI KESTÄVÄ SUOMI 2020 Sosiaalisesti kestävä yhteiskunta kohtelee kaikkia yhteiskunnan jäseniä

Lisätiedot

CMC Finland. Kuopio, 2016. Teksti: Maritta Itäpuisto Taitto: Elina Ollila Kannen suunnittelu: Mainostoimisto SST

CMC Finland. Kuopio, 2016. Teksti: Maritta Itäpuisto Taitto: Elina Ollila Kannen suunnittelu: Mainostoimisto SST CMC Finland Kuopio, 2016 Teksti: Maritta Itäpuisto Taitto: Elina Ollila Kannen suunnittelu: Mainostoimisto SST Sisällys Lukijalle 1 Kriisinhallinnan tausta, tavoitteet ja toimijat 2 Koulutus ja rekrytointi

Lisätiedot

Koululainen ja maailman kriisit - Miten voimme ymmärtää maailman menoa ja miten voimme siihen vaikuttaa?

Koululainen ja maailman kriisit - Miten voimme ymmärtää maailman menoa ja miten voimme siihen vaikuttaa? Koululainen ja maailman kriisit - Miten voimme ymmärtää maailman menoa ja miten voimme siihen vaikuttaa? Peruskoulujen ja lukioiden kansainvälisyyspäivät Lahdessa, 13.11.2014 Kristi Raik, Ulkopoliittinen

Lisätiedot

Lapuan kaupunki. Henkilöstöstrategia 2015

Lapuan kaupunki. Henkilöstöstrategia 2015 Lapuan kaupunki Henkilöstöstrategia 2015 Visio Lapua on kasvava, energinen, toimivien palveluiden sekä monipuolisen kulttuurin ja viihtyisän ympäristön kaupunki. Kaupungin henkilöstö on asiantuntevaa,

Lisätiedot

OIKEUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Neuvotteleva virkamies Kaisa Tiusanen

OIKEUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Neuvotteleva virkamies Kaisa Tiusanen VALTIONEUVOSTON ASETUS PERUS- JA IHMISOIKEUSYHTEYSHENKILÖIDEN VERKOSTOSTA 1 Yleistä Valtioneuvosto hyväksyi 22.3.2012 kansallisen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelman, jonka perusteella oikeusministeriö

Lisätiedot

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus. Jenni Kuja-Aro 19.11.2014

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus. Jenni Kuja-Aro 19.11.2014 Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Jenni Kuja-Aro 19.11.2014 Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Suomi, jonka haluamme 2050. Kansallinen kestävän kehityksen strategia uudistettu 2013 Perinteisen

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan linjaus

Vapaaehtoistoiminnan linjaus YHDESSÄ MUUTAMME MAAILMAA Vapaaehtoistoiminnan linjaus Suomen Punainen Risti 2008 Hyväksytty yleiskokouksessa Oulussa 7.-8.6.2008 SISÄLTÖ JOHDANTO...3 VAPAAEHTOISTOIMINNAN LINJAUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET

Lisätiedot

Asukkaiden ja sidosryhmien osallistaminen osana kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelua. Sara Lukkarinen, Motiva Oy

Asukkaiden ja sidosryhmien osallistaminen osana kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelua. Sara Lukkarinen, Motiva Oy Asukkaiden ja sidosryhmien osallistaminen osana kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelua Sara Lukkarinen, Motiva Oy Alustuksen sisältö Kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelmat eli SUMPit, mistä kyse? Mitä

Lisätiedot

Uusi tunnus, uusi ilme

Uusi tunnus, uusi ilme Uusi tunnus, uusi ilme Johdanto Ulkoasiainministeriö uudistuu. Uudistumisesta kertoo ajanmukaistettu tunnus ja uusi, yhtenäinen visuaalinen ilme. Toiminta-ajatuksensa mukaisesti ulkoasiainministeriö edistää

Lisätiedot

Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki (817/2015)

Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki (817/2015) Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki (817/2015) Ammattihenkilölain aluekierros, Kuopio Neuvotteleva virkamies 2.3.2016 Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki voimaan 1.3.2016 Lisäksi 1.3. voimaan asetukset:

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014 Suunnitelma Valtiovarainministeriö/Julkisen hallinnon ICT - toiminto/vaatimukset ja suositukset JHKA-sihteeristö 22.1.2014 Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014 Julkisen hallinnon

Lisätiedot

Yritykset & ihmisoikeudet. 2.6.2014 Työministeri Lauri Ihalainen

Yritykset & ihmisoikeudet. 2.6.2014 Työministeri Lauri Ihalainen Yritykset & ihmisoikeudet 2.6.2014 Työministeri Lauri Ihalainen Valtioneuvosto, yhteiskuntavastuu ja ihmisoikeudet mistä on kyse? Valtioneuvoston yhteiskuntavastuupolitiikan isoimpia kysymyksiä tällä hetkellä

Lisätiedot

SISÄISEN TURVALLISUUDEN SUUNTA - KANSAINVÄLISEN, KANSALLISEN JA ALUEELLISEN SISÄISEN TURVALLISUUDEN YHTEISTYÖN LINJANVETOJA

SISÄISEN TURVALLISUUDEN SUUNTA - KANSAINVÄLISEN, KANSALLISEN JA ALUEELLISEN SISÄISEN TURVALLISUUDEN YHTEISTYÖN LINJANVETOJA SISÄISEN TURVALLISUUDEN SUUNTA - KANSAINVÄLISEN, KANSALLISEN JA ALUEELLISEN SISÄISEN TURVALLISUUDEN YHTEISTYÖN LINJANVETOJA Sisäisen turvallisuuden alueellisen yhteistyön seminaari, 5.9.2013 Kansliapäällikkö

Lisätiedot

Kansalaisyhteiskunta järjestöt mukaan. Pääsihteeri Kristiina Kumpula Suomen Punainen Risti

Kansalaisyhteiskunta järjestöt mukaan. Pääsihteeri Kristiina Kumpula Suomen Punainen Risti Kansalaisyhteiskunta järjestöt mukaan Pääsihteeri Kristiina Kumpula Suomen Punainen Risti Sisäisen turvallisuuden kehittäminen 06.09.2013 Järjestöillä erilaisia rooleja Kansalaisyhteiskunta on laajempi

Lisätiedot

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Ammatillisen peruskoulutuksen valtionavustushankkeiden aloitustilaisuus Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Opetusneuvos Leena.Koski@oph.fi www.oph.fi Hankkeen vaikuttavuuden

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 1. Johdanto Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry edustaa lähes 140 000 ammattikorkeakouluopiskelijaa. Vuonna 2013 SAMOKilla

Lisätiedot

Liikekumppanuus kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden rakentamisessa. Jyri Wuorisalo Human Security Finland/Kuopio Innovation Oy

Liikekumppanuus kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden rakentamisessa. Jyri Wuorisalo Human Security Finland/Kuopio Innovation Oy Liikekumppanuus kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden rakentamisessa Jyri Wuorisalo Human Security Finland/Kuopio Innovation Oy Verkoilla maailmalle, Turku 12.6.2013 Käsitteistä Kehitysliiketoiminta?

Lisätiedot

Luomun vientiseminaari 16.5. Team Finlandin anti luomuviennille

Luomun vientiseminaari 16.5. Team Finlandin anti luomuviennille Luomun vientiseminaari 16.5. Team Finlandin anti luomuviennille Ylitarkastaja Mikko Härkönen, TEM mikko.harkonen@tem.fi TEAM FINLAND: TAUSTAA Team Finland-verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 Toimintasuunnitelma 2012 YLEISTÄ Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy toimii Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa. Socomin osakkaina on 15 Kaakkois-Suomen kuntaa ja alueen ammattikorkeakoulut

Lisätiedot

VARAUTUMISSEMINAARI VARAUTUMINEN ALUEHALLINNON UUDISTUKSESSA

VARAUTUMISSEMINAARI VARAUTUMINEN ALUEHALLINNON UUDISTUKSESSA VARAUTUMISSEMINAARI 4.12.2008 VARAUTUMINEN ALUEHALLINNON UUDISTUKSESSA Pelastusylijohtaja Pentti Partanen VARAUTUMINEN Tarkoitetaan kaikkia niitä hallinnon ja elinkeinoelämän, tai jopa yksittäisen

Lisätiedot

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia 2015-2019 Visio METKA on Suomen suurin ja vaikuttavin opiskelijakunta niin taloudellisin kuin toiminnallisin mittarein mitattuna.

Lisätiedot

Konflikteista kehitykseen. Johdatus Euroopan unionin siviilikriisinhallintaan

Konflikteista kehitykseen. Johdatus Euroopan unionin siviilikriisinhallintaan Konflikteista kehitykseen Johdatus Euroopan unionin siviilikriisinhallintaan Toimittajat Senja Korhonen Johanna Sumuvuori Ulkoasu ja taitto Simo Hellsten Suomen Sadankomitealiitto ry. Kansalaisjärjestöjen

Lisätiedot

Riina Kopola ja Anne Palm (toim.) Siviilit kriisejä hallitsemassa Matkalla kokonaisvaltaiseen kriisinhallintaan

Riina Kopola ja Anne Palm (toim.) Siviilit kriisejä hallitsemassa Matkalla kokonaisvaltaiseen kriisinhallintaan Riina Kopola ja Anne Palm (toim.) Siviilit kriisejä hallitsemassa Matkalla kokonaisvaltaiseen kriisinhallintaan Toimittajat Riina Kopola ja Anne Palm Ulkoasu ja taitto Again Design Kansalaisjärjestöjen

Lisätiedot

SUOMEN ETU - GLOBAALI VASTUU. Ulkoministeriön strategia

SUOMEN ETU - GLOBAALI VASTUU. Ulkoministeriön strategia SUOMEN ETU - GLOBAALI VASTUU Ulkoministeriön strategia SUOMEN ETU - GLOBAALI VASTUU Ulkoministeriön strategia Helsingissä 19.10.2005 3 Ulkoministeriön strategian lähtökohdat Ulkoministeriön hallinnonala

Lisätiedot

STETEn ja Lohjan kaupungin järjestämä seminaari. 'Suomen painopisteet EU-puheenjohtajuuskauden turvallisuuspolitiikassa'

STETEn ja Lohjan kaupungin järjestämä seminaari. 'Suomen painopisteet EU-puheenjohtajuuskauden turvallisuuspolitiikassa' STETEn ja Lohjan kaupungin järjestämä seminaari 'Suomen painopisteet EU-puheenjohtajuuskauden turvallisuuspolitiikassa' Tiistaina 15.8.2006 klo 13-16 Lohjan kaupungin valtuustosali, Karstuntie 4 Esitys

Lisätiedot

EU-rahoitus järjestöjen kehitysyhteistyöhankkeille. Hanna Lauha, EU-hankeneuvoja, Kehys ry Kansalaisjärjestöseminaari 5.3.2008 hanna.lauha@kehys.

EU-rahoitus järjestöjen kehitysyhteistyöhankkeille. Hanna Lauha, EU-hankeneuvoja, Kehys ry Kansalaisjärjestöseminaari 5.3.2008 hanna.lauha@kehys. EU-rahoitus järjestöjen kehitysyhteistyöhankkeille Hanna Lauha, EU-hankeneuvoja, Kehys ry Kansalaisjärjestöseminaari 5.3.2008 hanna.lauha@kehys.fi Kaksi rahoituslähdettä Yhteisön kehitysyhteistyön rahoitus

Lisätiedot

Seurantajärjestelmä. Euroopan neuvoston yleissopimus ihmiskaupan vastaisesta toiminnasta

Seurantajärjestelmä. Euroopan neuvoston yleissopimus ihmiskaupan vastaisesta toiminnasta Seurantajärjestelmä Euroopan neuvoston yleissopimus ihmiskaupan vastaisesta toiminnasta Mitkä ovat yleissopimuksen tavoitteet? Euroopan neuvoston yleissopimus ihmiskaupan vastaisesta toiminnasta astui

Lisätiedot

KANSAINVÄLISEN OIKEUDEN KÄSIKIRJA

KANSAINVÄLISEN OIKEUDEN KÄSIKIRJA KANSAINVÄLISEN OIKEUDEN KÄSIKIRJA KANSAINVÄLISEN OIKEUDEN KÄSIKIRJA LAURI HANNIKAINEN TIMO KOIVUROVA TIETOSANOMA Tietosanoma ja Lauri Hannikainen 2014 ISBN 978-951-885-375-9 KL 33.1 Tietosanoma Bulevardi

Lisätiedot

YHTEISKUNTAOPPI PERUSOPETUKSESSA

YHTEISKUNTAOPPI PERUSOPETUKSESSA YHTEISKUNTAOPPI PERUSOPETUKSESSA Katsaus 16.12 2009 OPH Tom Gullberg, akademilektor i historiens och samhällslärans didaktik (Åbo Akademi i Vasa) 16.12.2009 Åbo Akademi - Strandgatan 2-65101 Vasa 1 Yhteiskuntaoppi

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 12. maaliskuuta 2014 (17.03) (OR. en) 7655/14 SOC 194 ILMOITUS. Sosiaalinen tilanne EU:ssa Neuvoston päätelmät

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 12. maaliskuuta 2014 (17.03) (OR. en) 7655/14 SOC 194 ILMOITUS. Sosiaalinen tilanne EU:ssa Neuvoston päätelmät EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 12. maaliskuuta 2014 (17.03) (OR. en) 7655/14 SOC 194 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat Sosiaalinen tilanne EU:ssa Neuvoston

Lisätiedot

Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2012 2020

Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2012 2020 Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2012 2020 Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2012 2020 Visio: Kymenlaaksolainen ympäristökasvatus on arvostettua käytännön toimintaa ja tiivistä yhteistyötä.

Lisätiedot

Demokratiakehitys. Network for European Studies / Juhana Aunesluoma www.helsinki.fi/yliopisto 18.11.2014 1

Demokratiakehitys. Network for European Studies / Juhana Aunesluoma www.helsinki.fi/yliopisto 18.11.2014 1 Demokratiakehitys Opetus- ja kulttuuriministeriön kirjastopäivät Helsinki, 12.11.2014 Juhana Aunesluoma Eurooppa-tutkimuksen verkosto Helsingin yliopisto Network for European Studies / Juhana Aunesluoma

Lisätiedot

KIVININET 30.10 Rajatonta kasvua Kaakossa

KIVININET 30.10 Rajatonta kasvua Kaakossa KIVININET 30.10 Rajatonta kasvua Kaakossa Mikko Härkönen, TEM mikko.harkonen@tem.fi MIKÄ TEAM FINLAND? Team Finland verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, maakuvaa, yritysten kansainvälistymistä

Lisätiedot

Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia

Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia Kirjastoverkkopäivät 2012 Minna Karvonen 23.10.2012 Mistä tässä on oikein kysymys? Tieto- ja viestintätekniikkaan kiinnittyvän

Lisätiedot

Team Finland ajankohtaiskatsaus. Marko Laiho, TEM Team Finland

Team Finland ajankohtaiskatsaus. Marko Laiho, TEM Team Finland Team Finland ajankohtaiskatsaus Marko Laiho, TEM Team Finland Tekesin Serve-ohjelman tutkimusbrunssi 16.12.2013 TEAM FINLAND: TAUSTAA JA TARKOITUS Team Finland -verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita,

Lisätiedot

Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia

Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia Kysely Lähetettiin aluekehittämisen keskeisille toimijoille heinäkuussa: Ministeriöt, ELYkeskukset, Maakuntien liitot, Tekes, eri sidosryhmät ja

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.12.2006 Helinä Mäenpää viestintäpäällikkö Jyväskylän kaupungin viestinnän tavoite Viestintä tukee tasapuolista tiedonsaantia,

Lisätiedot