Siviilikriisinhallinnan kansallinen strategia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Siviilikriisinhallinnan kansallinen strategia"

Transkriptio

1 Siviilikriisinhallinnan kansallinen strategia Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 8/2014

2

3 Siviilikriisinhallinnan kansallinen strategia Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 8/2014

4

5 Julkaisija VALTIONEUVOSTON KANSLIA KUVAILULEHTI Tekijät Ulkoasiainministeriö Sisäministeriö Julkaisun laji Julkaisu Toimeksiantaja Valtioneuvoston kanslia Julkaisun nimi (myös ruotsinkielinen) Siviilikriisinhallinnan kansallinen strategia (Nationell strategi för civil krishantering) Tiivistelmä Valtioneuvoston periaatepäätös siviilikriisinhallinnan kansallisesta strategiasta perustuu hallitusohjelman kirjaukseen, jossa edellytetään, että Suomi panostaa voimakkaasti siviilikriisinhallintaan ja Suomen siviilikriisinhallintastrategia päivitetään. Päivitetty siviilikriisinhallinnan kansallinen strategia sisältää Suomen siviilikriisinhallinnan vision sekä määrittelee tavoitteet Suomen osallistumisen edelleen vahvistamiseksi ja siviilikriisinhallinnan voimavarojen ja osaamisen kehittämiseksi. Strategiassa huomioidaan kriisinhallinnan toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset. Siviilikriisinhallinnan kansallisen strategian päivittämisestä on päätetty hallitusohjelmassa, jossa todetaan että Suomi panostaa voimakkaasti siviilikriisinhallintaan, ja Suomen siviilikriisinhallintastrategia päivitetään. Siviilikriisinhallinnan kansallinen strategia laadittiin vuonna Päivitetyn siviilikriisinhallinnan kansallisen strategian mukaan siviilikriisinhallinta on osa keinovalikoimaa, jolla Suomi osallistuu pyrkimyksiin ehkäistä kriisien ja niiden vaikutusten leviämistä. Strategian vision mukaan Suomi on aktiivinen vaikuttaja ja edelläkävijä Euroopan unionin ja kansainvälisten järjestöjen siviilikriisinhallinnan toiminnassa ja kehittämisessä. Tavoitteena on, että kansainvälinen siviilikriisinhallinta on koordinoitua, ihmisoikeuksien kunnioitukseen, demokratiaan, tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen perustuvaa asiantuntijatoimintaa, joka oikeusvaltioperiaatteen mukaisesti edistää rauhaa, vakautta ja kestävää kehitystä. Tavoitteena on myös kiinnittää huomiota naisten asemaan kriisinhallinnassa ja konflikteissa. Strategia määrittelee tavoitteet Suomen osallistumisen edelleen vahvistamiseksi sekä siviilikriisinhallinnan voimavarojen ja osaamisen kehittämiseksi. Strategiassa huomioidaan toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset, mukaan lukien EU:n Lissabonin sopimuksen voimaantulo. Kriisinhallinnan vaikuttavuus on teema, johon kiinnitetään entistä enemmän huomiota. Siviilikriisinhallinta on osa Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Siviilikriisinhallinnan tehtävät voivat olla tuki-, tarkkailu-, neuvonanto- ja koulutustehtäviä tai esimerkiksi poliisisektorin toimeenpanevia tehtäviä. Siviilikriisinhallinnalla edistetään myös rajat ylittävien turvallisuusuhkien ennaltaehkäisyä ja hallintaa. Siviilikriisinhallinnan kansallisen strategian päivitys on valmisteltu ulkoasianministeriön ja sisäministeriön yhteistyönä. Siviilikriisinhallinnan neuvottelukunnan tehtävänä on ollut seurata strategian päivittämistä. Avainsanat Siviilikriisinhallinta, kansallinen strategia Sarjan nimi ja numero Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 8/2014 Kokonaissivumäärä 26 Julkaisun jakelu Verkkosivuilla pdf: Tiedustelut: ISSN Kieli Fi Luottamuksellisuus Julkinen ISBN PDF ISBN Nid Kustantaja Valtioneuvoston kanslia

6 Utgivare STATSRÅDETS KANSLI PRESENTATIONSBLAD Författare Utrikesministeriet Inrikesministeriet Typ av publikation Publikation Uppdragsgivare Statsrådets kansli Publikationens namn Nationell strategi för civil krishantering Referat Statsrådets principbeslut om nationell strategi för civil krishantering baserar sig på regeringsprogrammet där man förutsätter att Finland satsar kraftigt på civil krishantering och att Finlands nationella strategi för civil krishantering uppdateras. Den uppdaterade nationella strategin för civil krishantering innehåller visionen för Finlands civila krishantering samt fastställer målen för ett ytterligare stärkande av Finlands deltagande och för utvecklande av resurserna för och kunnandet inom civil krishantering. I strategin beaktas de förändringar som skett i verksamhetsmiljön. Beslutet om uppdateringen av den nationella strategin för civil krishantering har gjorts i regeringsprogrammet där man poängterar att Finland satsar kraftigt på civil krishantering och den nationella strategin för civil krishantering uppdateras. Den nationella strategin för civil krishantering godkändes Enligt den uppdaterade strategin för civil krishantering är krishanteringen en del av det urval medel genom vilka Finland deltar i ansträngningarna att förebygga spridning av kriser och deras konsekvenser. Enligt visionen är Finland en aktiv påverkare och föregångare i Europeiska unionens (EU) och de internationella organisationernas civila krishanteringsverksamhet och i dess utvecklande. Syftet är att internationell krishantering är koordinerad sakkunnigverksamhet som grundar sig på respekt för de mänskliga rättigheterna, demokrati, jämställdhet och jämlikhet och som i enlighet med rättstatsprincipen främjar fred, stabilitet och hållbar utveckling. Avsikten är också att fästa uppmärksamhet vid kvinnors ställning i krishantering och konflikter. Strategin fastställer målen för ett ytterligare stärkande av Finlands deltagande och för utvecklande av resurserna för och kunnandet inom civil krishantering. I strategin beaktas de förändringar som skett i verksamhetsmiljön, inbegripet ikraftträdande av EU:s Lissabonfördrag. Genomslaget för krishanteringen är ett tema vid vilket uppmärksamhet fästs i allt större grad. Civil krishantering är en del av Finlands utrikes-och säkerhetspolitik. Civil krishantering kan omfatta uppgifter som avser stöd, observation, rådgivning och utbildning eller t.ex. verkställande av uppgifter inom polissektorn. Genom civil krishantering främjas också förebyggandet och hanteringen av gränsöverskridande säkerhetshot. Uppdateringen av den nationella strategin för civil krishantering har förberets i samarbete mellan utrikes- och inrikesministeriet. Delegationen för civil krishantering har haft som uppgift att övervaka strategins uppdatering. Nyckelord Civil krishantering, nationell strategi Seriens namn och nummer Statrådets kanslis publikationsserie 8/2014 Sidantal 26 Distribution och försäljning Publikationen som PDF: Ytterligare information: ISSN Språk Fi Sekretessgrad Offentlig ISBN PDF ISBN Tryck Förläggare Statsrådets kansli 4

7 SISÄLLYS Esipuhe Suomen siviilikriisinhallinnan visio Siviilikriisinhallinta osana ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa Suomen siviilikriisinhallinnan läpileikkaavat teemat Siviilikriisinhallinnan toimintaympäristöt Siviilikriisinhallinnan kansainvälinen viitekehys Siviilikriisinhallinnan ja sisäisen turvallisuuden yhtymäkohdat Kotimaan valmiuksien kehittäminen Toimintaa ohjaavat arvot Koulutus Rekrytointi Asiantuntijoiden oikeudellinen asema Materiaaliset ja logistiset valmiudet Operaatioseuranta ja tilannekuva Tutkimus ja kehittäminen sekä vaikuttavuuden arviointi Sidosryhmäyhteistyö ja yhteensovittaminen Toimeenpano ja seuranta

8 6

9 Esipuhe Siviilikriisinhallinta on osa keinovalikoimaa, jolla Suomi osallistuu pyrkimyksiin ehkäistä kriisien ja niiden vaikutusten leviämistä. Vuonna 2008 hyväksytyllä siviilikriisinhallinnan kansallisella strategialla vahvistettiin Suomen valmiuksia osallistua siviilikriisinhallintaan. Strategia on päivitetty perustuen pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelmaan. Strategia sisältää Suomen siviilikriisinhallinnan vision ja määrittelee tavoitteet Suomen osallistumisen edelleen vahvistamiseksi sekä siviilikriisinhallinnan voimavarojen ja osaamisen kehittämiseksi. Kansainvälisessä yhteistyössä tehdään ratkaisut siitä, milloin ja miten kriisinhallinnan välineitä halutaan käyttää. Kansainvälisillä järjestöillä ja Euroopan unionilla saattaa yhdellä konfliktialueella olla useita erityyppisiä sotilaallisen ja siviilikriisinhallinnan operaatioita. Tästä syystä on tärkeää edistää koordinaatiota kansainvälisten toimijoiden kesken ja vahvistaa kokonaisvaltaista näkökulmaa operaatioiden suunnittelussa ja toteutuksessa. Suomi edistää tätä niin kansainvälisen tason yhteistyössä kuin myös omassa kriisinhallintaosallistumisessaan. Siviilikriisinhallinta on osa Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Siviilikriisinhallinnan tehtävät voivat olla tuki-, tarkkailu-, neuvonanto- ja koulutustehtäviä tai esimerkiksi poliisisektorin toimeenpanevia tehtäviä. Siviilikriisinhallinnalla edistetään myös rajat ylittävien turvallisuusuhkien ennaltaehkäisyä ja hallintaa. Suomen siviilikriisinhallinta on painottunut viime vuosina Afganistaniin, Kosovoon ja Georgiaan. Siviilikriisinhallinnan kansallisen strategian päivityksessä huomioidaan toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset, mukaan lukien EU:n Lissabonin sopimuksen voimaantulo. Kriisinhallinnan vaikuttavuus on teema, johon kiinnitetään entistä enemmän huomiota. Rauhanvälitys samoin kuin esimerkiksi pyrkimys osallistua YK:n poliittisiin operaatioihin nousee päivityksessä esiin. Siviilikriisinhallintaoperaatioiden yhä vaativammat toimintaympäristöt asettavat haasteita siviilikriisinhallinnan asiantuntijoiden koulutukselle, rekrytoinnille ja varustamiselle. Tavoitteena on, että Suomi voi tarvittaessa nopeallakin varoitusajalla lähettää riittävästi päteviä asiantuntijoita siviilikriisinhallintatehtäviin, osallistumisen painopistealueiden edellyttämällä tavalla. Siviilikriisinhallinnan kansallisen strategian päivitys julkaistaan hetkellä, jolloin Euroopan turvallisuusja yhteistyöjärjestö Etyj on perustanut kansainvälisen monitorointimission Ukrainaan. Suomi asetti ensimmäiset asiantuntijaehdokkaat monitorointimissioon alle vuorokauden sisällä siitä, kun Etyj teki päätöksen mission perustamista. Tämä on ajankohtainen osoitus siitä, että Suomi kykenee nopeasti tarjoamaan osaamista ja asiantuntijoita vaativiin siviilikriisinhallinnan tehtäviin ja näin edistämään kansainvälisen yhteisön pyrkimyksiä tilanteen vakauttamiseksi. Ulkoministeri Erkki Tuomioja Sisäministeri Päivi Räsänen 7

10 8

11 1 Suomen siviilikriisinhallinnan visio Suomi on aktiivinen vaikuttaja ja edelläkävijä Euroopan unionin (EU) ja kansainvälisten järjestöjen siviilikriisinhallinnan toiminnassa ja kehittämisessä. Suomen tavoitteena on, että kansainvälinen siviilikriisinhallinta on koordinoitua, ihmisoikeuksien kunnioitukseen, demokratiaan, tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen perustuvaa asiantuntijatoimintaa, joka oikeusvaltioperiaatteen mukaisesti edistää rauhaa, vakautta ja kestävää kehitystä. 9

12 2 Siviilikriisinhallinta osana ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa Siviilikriisinhallinnan tavoitteena on yhteiskunnan toimintaedellytysten palauttaminen lähettämällä kriisialueille ulkopuolista ei-sotilaallista asiantuntija-apua. Siviilikriisinhallinnalla tuetaan valtion keskeisten yhteiskunnallisten toimintojen kehittämistä ja toimintaedellytysten vahvistamista. Siviilikriisinhallinta kattaa konfliktien ehkäisemiseen sekä rauhan ja vakauden ylläpitämiseen tähtäävät toimet, mutta myös pitkäkestoisemmat tilapäiset toimet, joiden tavoitteena on vahvistaa julkista hallintoa, oikeusvaltion periaatteita, ihmisoikeuksia ja demokratiaa. Siviilikriisinhallinnan tehtävät vaihtelevat tuki-, tarkkailu-, neuvonanto- ja koulutustehtävistä eri viranomaistoimijoita, kuten poliisia tai oikeuslaitosta korvaaviin tehtäviin toimeenpanevissa eli eksekutiivisissa operaatioissa. Osallistuminen kansainväliseen siviilikriisinhallintaan on keskeinen osa Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Tavoitteena on, että osallistuminen keskitetään ulko- ja turvallisuuspolitiikan kannalta merkittäviin operaatioihin. Suomi osallistuu kansainväliseen yhteistyöhön rauhan ja ihmisoikeuksien turvaamiseksi sekä tukeakseen kriisimaiden yhteiskunnallista kehitystä. Siviilikriisinhallinta on osa laajaa kokonaisvaltaista keinovalikoimaa, jolla Suomi pyrkii vakauttamaan maailman konfliktialueita, ehkäisemään uusien globaalien uhkien leviämistä ja parantamaan tätä kautta myös Suomen turvallisuutta. Siviilikriisinhallinnalla edistetään myös rajat ylittävien turvallisuusuhkien ennaltaehkäisyä ja hallintaa. Samalla Suomi osallistuu kansainväliseen vastuunkantoon ja tukee konfliktien ennaltaehkäisyä, ratkaisemista ja rauhanrakentamista. Siviilikriisinhallinta sekä siihen liittyvä yhteistyö ovat tärkeä osa Suomen suhteita yksittäisiin maihin ja kansainvälisiin järjestöihin. Siviilikriisinhallinnalla lisätään Suomen kansainvälistä painoarvoa ja näkyvyyttä sekä kehitetään suomalaista osaamista. Suomen siviilikriisinhallintaosallistumisen painopiste on Euroopan unionin siviilikriisinhallintaoperaatioissa. Suomen tavoitteena on EU:n siviilikriisinhallinnan vahvistaminen osana unionin yhteistä turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa. Suomi osallistuu siviilikriisinhallinnan voimavaroin myös Yhdistyneiden kansakuntien (YK), Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön (Etyj) ja Euroopan neuvoston (EN) toimeenpanemaan siviilikriisinhallintaan tai siviilikriisinhallinnaksi määriteltäviin tehtäviin esimerkiksi Pohjois-Atlantin liiton (Nato) kanssa. Yhteistyötä tehdään myös pohjoismaiden kesken ja muissa maaryhmissä. Suomi pyrkii kehittämään kriisinhallintatoiminnan vaikuttavuutta, vaikuttavuuden arviointia sekä kykyjään osallistua kriisinhallintaan kokonaisvaltaisella ja Suomen vahvuudet huomioon ottavalla tavalla. Suomi korostaa yhteistyön ja koordinaation tarvetta eri välineiden, kuten siviili- ja sotilaallisen kriisinhallinnan, rauhanvälityksen, kehitysyhteistyön, humanitaarisen avun, diplomatian sekä taloudellisten ulkosuhteiden ja pakotteiden välillä. Näiden toimintojen roolit ja vastuut ovat erillisiä, mutta ne voivat olla toisiaan täydentäviä. Siviilikriisinhallinnassa on tärkeää huomioida kansalaisjärjestöjen rooli. Siviilikriisinhallintaoperaatioissa tavoitteena on 150 suomalaisasiantuntijan keskimääräinen vuosittainen taso. Tavoitteena on lähettää suomalaisia siviilikriisinhallintaoperaatioiden johtotehtäviin sekä muihin vaikuttavuudeltaan merkittäviin tehtäviin. Suomalaisten asiantuntijoiden lähettäminen riittävässä määrin EU:n, YK:n, Etyj:n ja muiden kansainvälisten järjestöjen toimielimiin tarjoaa Suomelle mahdollisuuden vaikuttaa kansainvälisen siviilikriisinhallinnan kehittämiseen sekä operaatioiden suunnitteluun ja toteutukseen. Asiantuntijoiden lähettämiseen ja kotimaan valmiuksien kehittämiseen varataan tarvittavat taloudelliset resurssit. Laissa siviilihenkilöstön osallistumisesta kriisinhallintaan (1287/2004) säädetyn toimialajaon mukaisesti ulkoasiainministeriö käsittelee siviilihenkilöstön osallistumista kriisinhallintaan koskevat asiat. Sisäministeriö käsittelee kotimaan valmiuksia koskevat asiat sekä asiat, jotka koskevat pelastustoimen alaan kuuluvan avun antamista pelastuslain nojalla. 10

13 Siviilikriisinhallintaoperaatioihin osallistumista koskevat päätökset perustuvat Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisiin tavoitteisiin. Päätöksissä huomioidaan kriisialueen omat tarpeet, operaation mandaatti ja toimintaympäristö. Osallistumisesta päätettäessä otetaan huomioon oikeus- ja sisäasioiden tavoitteet sekä kotimaan valmiudet ja kansallinen kyky osallistua operaatioihin. Päätöksen Suomen osallistumisesta siviilikriisinhallintaoperaatioon tekee ulkoasiainministeriö. Hallituksen esityksessä (HE 206/2004 vp) määritellään siviilikriisinhallintaoperaatioihin liittyvien asioiden vieminen valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittiseen ministerivaliokuntaan ja EU:n siviilikriisinhallintaoperaatioihin liittyvien asioiden vieminen hallituksen EU-ministerivaliokuntaan. 2.1 Suomen siviilikriisinhallinnan läpileikkaavat teemat Ihmisoikeuksien ja tasa-arvon edistäminen, oikeusvaltioperiaatteen vahvistaminen sekä kokonaisvaltainen lähestymistapa ovat Suomen ulkopolitiikan läpileikkaavia teemoja, jotka heijastuvat siviilikriisinhallintaan ja sen kehittämiseen. Suomi edistää aktiivisesti näitä teemoja siviilikriisinhallinnan yhteydessä kansainvälisillä foorumeilla. Läpileikkaavat teemat huomioidaan suomalaisten asiantuntijoiden kouluttamisessa sekä asetettaessa asiantuntijoita ehdokkaiksi kansainvälisiin siviilikriisinhallintatehtäviin. Ihmisoikeuksien kunnioittaminen. Aktiivinen ihmisoikeuspolitiikka ja kansainvälisten ihmisoikeussopimusten kunnioittaminen sisältyvät keskeisesti Suomen kaikkeen siviilikriisinhallintaan. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen. Suomi edistää tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja syrjimättömyyden periaatteita siviilikriisinhallinnan kaikilla osa-alueilla. Siviilikriisinhallinnassa toteutetaan YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1325 Naiset, rauha ja turvallisuus Suomen kansallista toimintaohjelmaa. Suomi pyrkii siviilikriisinhallintaan liittyvissä toimissa parantamaan kriisialueiden naisten ja tyttöjen asemaa, vahvistamaan omaa osallistumistaan ja osaamistaan 1325-kysymyksissä sekä edistämään sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumista. Suomi toimii sen puolesta, että Naiset, rauha ja turvallisuus -päätöslauselmien mukaiset tavoitteet kirjataan operaatioiden mandaatteihin ja ohjausasiakirjoihin. Suomi tukee kansainvälisten järjestöjen tavoitteita lisätä naisten määrää kriisinhallinnassa ja muissa kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden tehtävissä. Suomi huomioi siviilikriisinhallinnassa myös lasten asemaa aseellisissa konflikteissa koskevan YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman Oikeusvaltioperiaatteen vahvistaminen. Oikeusvaltioperiaatteen vahvistaminen on Suomen siviilikriisinhallinnan keskeinen tavoite. Yhteiskuntien perusrakenteiden vahvistamiseksi tuetaan kriisialueiden omien turvallisuusrakenteiden ja oikeusvaltion kehittymistä sekä turvallisuustoimijoiden kouluttamista. Oikeusvaltion perustana tulee olla kaikille, myös naisille ja lapsille, kuuluvien ihmis- ja perusoikeuksien kunnioittaminen ja toteuttaminen. Kansallisten ihmisoikeuselinten toimintamahdollisuuksien turvaaminen on tärkeä osa oikeusvaltioperiaatteen vahvistamista. Oikeusvaltioperiaatteen vahvistamiseen kuuluvat sekä perusoikeudelliset, rikos- ja prosessioikeudelliset, että kansalaisten elämään vaikuttavat siviilioikeudelliset asiat. Rikosoikeusjärjestelmää kehitettäessä tulee huomioida koko rikosoikeudellinen ketju esitutkinnasta syyteharkintaan, tuomioistuimien toimintaan ja rikosseuraamuksiin. Kokonaisvaltaisuuden huomioiminen. Suomi korostaa siviilikriisinhallinnassa johdonmukaisesti kokonaisvaltaisuuden periaatetta. Kokonaisvaltaisen lähestymistavan mukaan siviili- ja sotilaallista kriisinhallintaa sekä kehitysyhteistyötä ja humanitaarista apua tulee koordinoida keskenään parhaan mahdollisen yhteisvaikutuksen ja kestävien tulosten aikaansaamiseksi. Yhteisenä tavoitteena on tukea konfliktista toipuvan yhteiskunnan eheytymistä ja inhimillisen turvallisuuden vahvistamista. Kohdealueiden tilanteeseen voidaan vaikuttaa myös diplomaattisilla toimilla ja kauppapolitiikan keinoin. Suomen kokonaisvaltaisella kriisinhallintastrategialla ja sen toimeenpanolla tehostetaan Suomen osallistumista ja lisätään toiminnan vaikuttavuutta. Kaikessa tässä kuvatussa tunnustetaan humanitäärisen avun puolueettomuus ja riippumattomuus. 11

14 2.2 Siviilikriisinhallinnan toimintaympäristöt Maailman valtioista lähes viisikymmentä voidaan luokitella hauraiksi. Yli 1,5 miljardia ihmistä elää valtioissa, jotka kärsivät väkivaltaisista konflikteista tai jatkuvasta poliittisesta ja rikollisesta väkivallasta, mikä aiheuttaa mittaamatonta inhimillistä kärsimystä, hätää ja turvattomuutta. Taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen epätasaisuus, demokratian ja ihmisoikeuksien loukkaukset sekä oikeusvaltion toimimattomuus heikentävät valtioiden toimintakykyä ja legitiimisyyttä. Arvo- ja määräysvallan puutteesta kärsivät heikot instituutiot eivät kykene tuottamaan turvallisuutta, oikeudenmukaisuutta tai työllisyyttä tukevaa talouskehitystä. Hauraiden valtioiden tila voi heijastua laajemmin konflikteina ja johtaa humanitaarisiin kriiseihin. Alueellisten ja paikallisten konfliktien seuraukset ulottuvat yhä useammin konfliktien välittömän ympäristön ulkopuolelle. Konfliktialueet ja hauraat valtiot saattavat toimia kasvualustana ääriliikkeille ja terrorismille sekä järjestäytyneelle rikollisuudelle. Tämä kehitys saattaa heijastua kielteisesti myös Euroopan unionin ja Suomen sisäiseen turvallisuuteen. Hauraiden valtioiden mukanaan tuomat haasteet ovat lisänneet kysyntää laajemmalle siviilikriisinhallintaosaamiselle sekä asiantuntijatuelle kriisialueiden turvallisuussektorin uudistamiseksi. Siviilikriisinhallinnan keinoin pyritään edistämään kohdealueen hallinnon toimintakykyä ja kokonaisvaltaista vastuullisuutta. Onnistuneen vastuunsiirron kannalta olennaista on kohdevaltion omistajuus ja muun muassa valtion oman siviilikapasiteetin kehittäminen. Siviilikriisinhallinnan toimintaympäristöt konfliktialueilla ovat aiempaa vaativampia ja riskialttiimpia myös operaatioiden henkilöstön turvallisuuden kannalta, mikä on herättänyt keskustelua lähetettyjen asiantuntijoiden turvajärjestelyistä. Operaatiot sijaitsevat yhä kauempana Euroopasta hyvin erilaisissa luonnonoloissa ja työskentelyolosuhteissa, mikä korostaa operaatioiden logistiikan, varustuksen ja huollon merkitystä. Toimintaympäristön muutokset asettavat uusia vaatimuksia kotimaan valmiuksille sekä edellyttävät nopeaa tiedon kulkua. Keskeiseen asemaan nousevat EU:n ja kansainvälisten järjestöjen tiedonkulkua parantavien järjestelmien kehittäminen, jotka palvelevat siviilikriisinhallinnan erityistilanteita. Siviilikriisinhallinnan yhä haastavammat toimintaympäristöt asettavat uusia vaatimuksia siviili-sotilas -yhteistoiminnalle. Kriisien moniulotteisuus vaatii usein sekä sotilaallista että siviilikriisinhallintaa kuin myös muita siviilitoimintoja, mikä osaltaan korostaa toimijoiden yhteistyön merkitystä. Siviili-sotilas -yhteistoiminnan keskeisiä yhteistyöalueita ovat koulutus-, tutkimus-, materiaali-, logistiikka- ja asiantuntijatuki, rekrytoinnin koordinointi sekä tilannekuvan muodostaminen. Siviilikriisinhallintaa tulee arvioida ja tarpeen mukaan kehittää huomioiden kansainvälisen toimintaympäristön asettamat vaatimukset. Lainsäädännön ei tule muodostaa estettä kokonaisvaltaiselle toiminnalle kriisinhallinnassa. 2.3 Siviilikriisinhallinnan kansainvälinen viitekehys Euroopan unioni. Suomelle tärkein siviilikriisinhallinnan viitekehys on Euroopan unioni. EU on vahvistanut jatkuvasti asemaansa siviilikriisinhallinnan toimijana. Unionin yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan puitteissa toteutettava siviilikriisinhallinta tukee EU:n ulkoisen toiminnan vaikuttavuutta ja vahvistaa unionin kansainvälistä asemaa. Suomen tavoitteena on varmistaa, että EU pystyy toimimaan yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan alalla entistä tehokkaammin, yhtenäisemmin ja johdonmukaisemmin. Lissabonin sopimuksen myötä aiempaa kokonaisvaltaisempi toiminta on tuonut kriisinhallinnan vahvemmin osaksi EU:n muita toimia ja politiikkaa kriisialueilla. Kokonaisvaltaisen lähestymistavan tavoitteena on EU:n ulkosuhdeinstrumenttien tehokkaampi ja johdonmukaisempi hyödyntäminen konfliktinehkäisystä jälleenrakentamiseen. Lähestymistavalla pyritään EU:ssa siihen, että siviilikriisinhallinta ja muut EU:n toimet, esimerkiksi komission ohjelmat ja politiikat, täydentävät toisiaan, ja että ne kaikki huomioidaan 12

15 suunniteltaessa uusia toimia kriisialueilla. Erityisesti valmisteltaessa jollain alueella siviilikriisinhallintatoimintojen lakkauttamista, tulisi varmistaa, että EU:n osallistumista jatketaan alueella muita instrumenttejä ja politiikkoja hyödyntäen. EU:n siviilikriisinhallinnassa painotetaan turvallisuustehtäviä laajemman oikeusvaltiokehityksen huomioimista. Painopisteitä ovat poliisitoimen kehittäminen, siviilihallinnon ja oikeusvaltioperiaatteen vahvistaminen, tarkkailutehtävät ja yhä enenevässä määrin rajaturvallisuustehtävät. EU:n kriisinhallintatoiminnassa on tavoitteena valtavirtaistaa ihmisoikeudet ja tasa-arvonäkemykset kaikkeen toimintaan. Suomi vaikuttaa aktiivisesti EU:n Naiset, rauha ja turvallisuus -työn kehittämiseen, toimeenpanon suunnitteluun, raportointiin ja seurantaan sekä edistää tasa-arvo-asiantuntemuksen riittävää resursointia EU:n kriisinhallintarakenteissa. EU:n kriisinhallinnan ja oikeus- ja sisäasioiden välisen yhteistyön vahvistaminen tuottaa uusia mahdollisuuksia unionin siviilikriisinhallintaan. Vahvempi yhteistyö näiden politiikka-alojen kesken on tärkeää, jotta voidaan vastata sekä ulko- ja turvallisuuspolitiikan että oikeus- ja sisäasioiden tavoitteisiin. Vahvempi yhteistyö takaa myös siviilikriisinhallinnan asiantuntijoiden riittävyyden. Suomi on ollut alusta lähtien mukana kehittämässä EU:n siviilikriisinhallintaa. Suomi on yhä edelleen yksi unionin siviilikriisinhallintaan aktiivisimmin osallistuvista jäsenvaltioista. Tämän kautta myös Suomen vaikuttavuus Euroopan unionissa on lisääntynyt. Vaikuttavuutta tulee pitää yllä sijoittamalla suomalaisia asiantuntijoita myös tehtäviin, joissa voidaan vaikuttaa siviilikriisinhallinnan politiikan, konseptien ja toimintamuotojen kehittämiseen. EU:n siviilikriisinhallinnan laajennuttua kaikkiin operaatioihin osallistuminen ei ole Suomelle itseisarvo. Tavoitteena on, että osallistuminen keskitetään niihin ulko- ja turvallisuuspoliittisten sekä oikeus- ja sisäasioiden tavoitteiden kannalta merkittäviin operaatioihin, joissa Suomen panoksella voidaan saavuttaa erityistä lisäarvoa ja vaikuttavuutta, ja jotka ovat kotimaan valmiuksien kannalta toteutettavissa. Suomi osallistuu aktiivisesti EU:n siviilikriisinhallintaa koskevien rakenteiden, strategioiden, konseptien ja suorituskykyjen kehittämiseen sekä operaatioiden suunnitteluun ja toteutukseen. Suomi vaikuttaa siihen, että unionin kriisinhallintakykyä kehitetään kokonaisuutena, ja pyrkii osaltaan vaikuttamaan siihen, että unionilla on tarvittavat resurssit yhteisesti sovittujen kriisinhallintatehtävien toimeenpanoon. Pohjoismainen yhteistyö, erityisesti Ruotsin kanssa, on jatkossakin tärkeää. Yhteistyötä harjoitetaan esimerkiksi koulutuksen ja tutkimuksen kehittämiseksi. Suomen näkemyksen mukaan tarvittavien siviilikriisinhallintaresurssien varmistamiseksi myös kolmansien maiden osallistuminen EU:n siviilikriisinhallintaan on tärkeää. Lisäksi tämä tarjoaa väylän konkreettiselle yhteistyölle ja edistää EU:n kriisinhallinnan tuntemusta kolmansissa maissa. Suomi edistää unionin yhteistyön tiivistämistä kolmansien maiden ja muiden keskeisten kansainvälisten toimijoiden kanssa. Yhdistyneet kansakunnat. Yhdistyneiden kansakuntien (YK) peruskirjan mukaan YK:n turvallisuusneuvostolla on ensisijainen vastuu kansainvälisestä rauhasta ja turvallisuudesta. Vaikka siviilikriisinhallinta ei ole YK-yhteyksissä vakiintunut termi, toteutetaan vastaavaa toimintaa YK:ssa laajalti osana konfliktien ennaltaehkäisytoimintaa, rauhanturvaamista ja rauhanrakentamista. Toisin kuin EU:n toiminnassa, YK:n rauhanturvaamisessa erotellaan poliisit ja muut siviiliasiantuntijat omiksi ryhmikseen. YK on viime vuosina vahvistanut koherenssia rauhan, turvallisuuden ja kehityksen kesken sekä tehostanut kenttätoimintojensa koordinaatiota. Uusia suuria rauhanturvaoperaatioita on toteutettu integroituina niin, että ne käsittävät sotilasjoukon lisäksi laajat poliisi- ja siviilikomponentit. YK:n tavoitteena on siviiliasiantuntemuksen vahvistaminen YK:n omissa operatiivisissa kyvyissä, kumppanijärjestöissä sekä konfliktista toipuvien maiden omissa rakenteissa. Rauhanturvaoperaatioita toteutetaan rauhanturvatoiminnan osaston (DPKO) alaisuudessa. YK:n sihteeristön poliittinen osasto (DPA) puolestaan hallinnoi poliittisia missioita, joihin kuuluvat poliittista ratkaisua etsivät operaatiot, rauhanrakennusoperaatiot ja YK:n alueelliset, ennaltaehkäisevään työhön painottuvat operaatiot. 13

16 EU:n siviilikriisinhallinnan rakenteet Euroopan ulkosuhdehallinnon korkean edustajan suorassa alaisuudessa olevat Kriisinhallintaja suunnitteluosasto (CMPD) ja Siviilialan suunnittelu- ja toteutusvoimavara (CPCC) ovat unionin siviilikriisinhallinnan keskeisimpiä toimijoita. CMPD vastaa muun muassa EU:n siviilikriisinhallinnan uusien operaatioiden strategisesta suunnittelusta, strategiakatsauksista, koulutuskonsepteista sekä sopimuksista kolmansien maiden kanssa. CPCC vastaa operaatioiden johtamisesta ja niiden operatiivisesta toiminnasta. Sekä CMPD:n että CPCC:n perushenkilöstö muodostuu Euroopan ulkosuhdehallinnon virkamiehistä. Tämän lisäksi molemmat direktoraatit ovat voimakkaasti riippuvaisia jäsenmaiden lähettämistä eli sekondeeraamista kansallisista asiantuntijoista. Asiantuntijat osallistuvat EU:n siviilikriisinhallinnan linjausten ja päätösten valmisteluun ja niiden esittelyyn jäsenmaiden edustajille. Siviilikriisinhallintakomitea (CIVCOM) käsittelee ja valmistelee siviilikriisinhallintaa koskevat asiat poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean (PSC) käsittelyä varten. Ulkoasiainneuvosto, jonka puheenjohtajana toimii EU:n ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja, tekee siviilikriisinhallintaa koskevat poliittiset päätökset. PSC avustaa ulkoasioiden neuvostoa asioiden valmistelussa. PSC myös huolehtii neuvoston johdolla kriisinhallintaoperaatioiden poliittisesta valvonnasta ja strategisesta ohjaamisesta. Rauhanrakentamiseen liittyvä Suomen tuki YK:lle on keskittynyt koulutukseen, oikeusvaltiotoimintaan ja tasa-arvoon. Suomi edistää sukupuolten tasa-arvon toteutumista ja naisten määrän lisäämistä YK:n operaatioissa. Suomen aktiivisuus kansainvälisten rauhanvälityskapasiteettien vahvistamiseksi on nostanut keskusteluun myös asiantuntijuuden tarjoamisen rauhanvälitykseen ja poliittisiin prosesseihin liittyviin tehtäviin. Suomi on ollut keskeisessä roolissa siinä, että rauhanvälityksen merkitys on parin viime vuoden aikana kasvanut YK:ssa. Rauhanvälitys täydentää kokonaisvaltaisen kriisinhallinnan keinovalikoimaa ja sitä voidaan hyödyntää kaikissa konfliktin vaiheissa, mukaan lukien konfliktin ennaltaehkäisy ja rauhanrakentaminen. Poliittisilla missioilla on selkeä yhteys rauhanvälitykseen. Suomen osallistuminen YK:n rauhanturvaoperaatioihin poliisi- ja muissa siviiliasiantuntijatehtävissä on jäänyt viime vuosina vähäiseksi. Kansainvälisen pelastustoiminnan alalla YK alajärjestöineen on merkittävä yhteistyökumppani. Suomalaisten siviiliasiantuntijoiden määrää YK-tehtävissä pyritään lisäämään painottaen poliisi- ja oikeusvaltiotoiminnan kehittämistä. Tässä yhteydessä pyritään naispoliisien osallistumisen lisäämiseen. Käynnissä oleva YK:n työ siviilikapasiteettien vahvistamiseksi voi avata uusia mahdollisuuksia suomalaisten asiantuntijoiden lähettämiselle YK-tehtäviin. Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö. Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö (Etyj) toteuttaa siviilikriisinhallintaan rinnastettavaa toimintaa laajasti osana konfliktien ennaltaehkäisyä ja rauhanrakennusta. Etyjin siviilikriisinhallintaan rinnastettavat toiminnot yleistyivät jo 1990-luvun alussa. Lähtökohtana on peruskirjan mukainen laaja turvallisuuskäsitys, joka yhdistää poliittis-sotilaallisen, talous- ja ympäristö- sekä inhimillisen ulottuvuuden. Demokraattisten instituutioiden ja ihmisoikeuksien toimisto (ODIHR) tarkkailee vaaleja ja tukee osanottajavaltioita ihmisoikeussitoumusten toimeenpanossa. Keskeisenä välineenä järjestön toiminnassa ovat sen kenttäoperaatiot, joiden tehtäviin konfliktinehkäisyn ohella kuuluvat oikeusvaltioperiaatteen, demokratian ja ihmisoikeuksien edistäminen sekä vähemmistöjen aseman tukeminen. 14

17 Suomi kohdentaa siviilikriisinhallintaan liittyvää tukeaan Etyjin sihteeristölle, instituutioille tai sen kenttämissioille tapauskohtaisesti harkiten. Suomen temaattisina painopistealueina Etyjin kanssa tehtävässä hankeyhteistyössä ovat oikeusvaltio-, kansalaisyhteiskunta- ja demokratiakehityksen tukeminen sekä naisten aseman parantaminen. Euroopan neuvosto. Euroopan neuvosto (EN) on Euroopan vanhin yhteistyö- ja ihmisoikeusjärjestö. Siviilikriisinhallinnan näkökulmasta neuvosto on kriisinhallintatoiminnan standardien tuottaja, ei niinkään operatiivinen toimija. Sen perustehtävänä on ihmisoikeuksien sekä Euroopan turvallisuuden vahvistaminen edistämällä demokratiaa ja oikeusvaltion toimintaa Euroopassa. Euroopan neuvoston vahvuutena on sitova ihmisoikeussopimusten verkosto, joka sisältää myös sopimusten täytäntöönpanon seurantamekanismit. Erityisesti Euroopan ihmisoikeussopimus ja useat muut neuvoston yleissopimukset ovat luoneet sitovia standardeja tuomioistuinten itsenäisyydelle, oikeudenmukaiselle oikeudenkäynnille, kansainväliselle rikosoikeudelliselle yhteistyölle ja esimerkiksi vankien kohtelulle. Euroopan neuvoston toiminnan perusta on pitkälti yhteneväinen siviilikriisinhallinnan päämäärien kanssa. Neuvosto on aktiivinen sisältöjen ja standardien tuottaja hyvän hallinnon ja paikallisdemokratian edistämisessä. Se on merkittävä avustaja ja tukija itsenäistyvien tai demokratisoituvien valtioiden perustuslaillisen järjestelmän tai vaalijärjestelmän valmistelussa. Pohjois-Atlantin liitto. Pohjois-Atlantin liitto (Nato) on Afganistanin kokemusten myötä kehittänyt kokonaisvaltaista kriisinhallintakonseptiaan. Lähestymistapa painottaa siviili-sotilas-yhteistoiminnan tärkeyttä sekä vakauden ja kehityksen keskinäisriippuvuutta. Nato ei kuitenkaan pyri olemaan merkittävä toimija siviilikriisinhallinnassa, vaikka kokonaisvaltaisuuden huomioiminen tuokin sen operaatioihin mukaan siviilikriisinhallinnan komponentteja. Esimerkiksi Afganistanissa Natolla on ollut käynnissä merkittävä oikeusvaltiokehityksen tukimissio, johon on sisältynyt poliisikoulutusta. Yhteistoimintakykyä vahvistamaan on perustettu siviili-sotilas -yhteistyön yksikkö Naton kansainvälisen sihteeristön operaatio-osastolle sekä monialainen asiantuntijapooli, josta voidaan rekrytoida siviiliosaamista Nato-operaatioiden suunnittelun ja toimeenpanon tueksi. Keskeisiä Naton kumppaneita ovat YK ja Euroopan unioni. EU ja Nato pyrkivät tiiviimpään yhteistyöhön kriisinhallinnassa erityisesti kentällä, mikä on näkynyt muun muassa Kosovossa (KFOR ja EULEX Kosovo) sekä Afganistanissa (ISAF ja EUPOL Afghanistan). Yhteistyö muiden järjestöjen kanssa. Yhteiskuntien kehittämisessä ja lujittamisessa kansalaisjärjestöt ovat keskeisiä toimijoita, ja ne voivat myös tukea siviilikriisinhallintaoperaation tavoitteita. Järjestöt ovat usein paikalla jo ennen konfliktin kärjistymistä ja jatkavat työtään varsinaisten kriisinhallintatoimijoiden poistuttua. Pitkäaikaisen toiminnan myötä järjestöillä on paljon arvokasta tietoa ja kokemusta kriisialueiden olosuhteista. Suomi pyrkii edistämään siviilikriisinhallintatoimijoiden koordinaatiota kriisialueilla ja kannustaa yhteistyöhön paikallisen kansalaisyhteiskunnan kanssa. Suomalaiset kansalaisjärjestöt toimivat laajalti hauraissa valtioissa ja ovat jo vuosia tehneet yhteistyötä erityisesti ulkoasiainministeriön ja sisäministeriön kanssa siviilikriisinhallinnan saralla. Esimerkiksi suomalaisten kansalaisjärjestöjen konfliktin ehkäisemiseen ja kriisien hallintaan liittyvää toimintaa koordinoiva Kansalaisjärjestöjen konfliktinehkäisyverkosto KATU toimii aktiivisesti sisäministeriön alaisessa siviilikriisinhallinnan neuvottelukunnassa. 2.4 Siviilikriisinhallinnan ja sisäisen turvallisuuden yhtymäkohdat Kriisien ja konfliktien seuraukset ulottuvat yhä useammin kriisialueiden välittömän ympäristön ulkopuolelle. Siviilikriisinhallinnalla pyritään osaltaan hillitsemään kriisien vaikutusten leviämistä laajemmalle alueelle. 15

18 Euroopan unionissa jäsenmaiden sisäisen turvallisuuden kehittäminen nähdään sisä- ja ulkoasiainhallintojen yhteisenä haasteena. Tiettyihin turvallisuusuhkiin, kuten vakavaan tai järjestäytyneeseen rikollisuuteen, rajaturvallisuutta koskeviin uhkiin, hallitsemattomiin maahanmuuttovirtoihin tai terrorismin leviämiseen voidaan puuttua ajoissa lisäämällä lainvalvontaviranomaisten operatiivista yhteistyötä ja systemaattista tiedonvaihtoa siviilikriisinhallinnan kohdealueen, EU-virastojen ja EU:n jäsenmaiden välillä. EU:n sisäisen turvallisuuden pysyvä komitea (COSI) huolehtii unionin sisällä toteutettavan operatiivisen yhteistyön edistämisestä ja tehostamisesta sisäiseen turvallisuuteen kuuluvissa asioissa. Huomioiden rikollisuuden ja muiden turvallisuusriskien kansainvälisen luonteen, Suomi on ollut aktiivinen vaikuttaja EU:n yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan ja oikeus- ja sisäasioiden yhteistyön kehittämisessä sekä pyrkinyt tiivistämään linkkejä siviilikriisinhallintatoiminnan ja EU:n sisäiseen turvallisuuteen liittyvien politiikkojen välillä. Sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden yhteys huomioidaan myös Suomen siviilikriisinhallintavoimavarojen kehittämisessä. Siviilikriisinhallintatehtäviin osallistuneiden asiantuntijoiden kansainvälistä kokemusta hyödynnetään tässä yhteydessä. 16

19 3 Kotimaan valmiuksien kehittäminen Vastuu siviilikriisinhallinnan kotimaan valmiuksista on sisäministeriöllä. Kotimaan valmiuksiin kuuluvat siviilikriisinhallinnan asiantuntijoiden lähettämiseen liittyvät tehtävät, kuten rekrytointi ja siviilikriisinhallintakoulutuksen järjestäminen, materiaalisista ja logistisista valmiuksista huolehtiminen, kansalaisjärjestöjen kanssa toteutettava yhteistyö sekä kotimaan valmiuksien ylläpitämiseen ja kehittämiseen kuuluvien asioiden valmistelun yhteensovittaminen hallinnon eri aloilla. Suomen osallistumisen vahvistamisen ja näkyvyyden kannalta riittävän asiantuntijapoolin ylläpitäminen ja rekrytointi ovat keskeisimpiä kotimaan valmiuksien tehtäviä. Siviilikriisinhallinnan kotimaan valmiuksien tärkein tehtävä on varmistaa, että asiantuntijoiden määrä ja osaaminen vastaavat siviilikriisinhallinnan osallistumista ja osallistumisen painopistealueita. Suomi painottaa siviilikriisinhallinnassa poliisi-, oikeusvaltio-, rajaturvallisuus-, ihmisoikeus- ja tasa-arvoasiantuntemusta. Kriisialueiden hauraat tilanteet vaativat ihmisoikeuskysymysten tuntemusta. Suomen siviilikriisinhallinnan vahvuutena on osaamisen ja kotimaan valmiuksien laaja-alaisuus, kokonaisvaltaisuus ja eri toimijoiden välinen kiinteä yhteistyö. Poliisi-, oikeusvaltio-, rajaturvallisuus-, ihmisoikeus- ja tasa-arvoasiantuntemuksen ohella Suomi kehittää kykyään tarjota siviilikriisinhallintaan liittyviä erityisvalmiuksia tilanteissa, joissa vaaditaan erityisosaamista, kuten oikeuslääketieteellistä tukea, uhrintunnistusta ja sotarikostutkintaa, pelastussektorin varhaista tukea paikallisen kapasiteetin vahvistamiseksi sekä erilaisia rikosseuraamusmuotoja kuten vankeinhoitoa. Lisäksi tulisi tutkia muita oikeudellisen sektorin alueita, joilla Suomella on paljon annettavaa, kuten oikeudellisten palvelujen kehittämistä, oikeusapua ja oikeuden saatavuuteen vaikuttavia alueita. Huomiota kiinnitetään toimintaympäristöön liittyvään osaamiseen sekä konflikti- ja kulttuurisensitiivisyyteen. Siviilikriisinhallintaan liittyvällä suomalaisella osaamisella on kysyntää maailmalla. Siviilikriisinhallinta-, tasa-arvo-, ja yhdenvertaisuus- sekä kansainvälisen turvallisuusosaamisen vientiä pyritään lisäämään. Siviilikriisinhallintaoperaatioiden entistä vaativammat toimintaympäristöt asettavat uusia haasteita siviilikriisinhallinnan asiantuntijoiden koulutukselle, rekrytoinnille ja varustamiselle. Keskeisessä roolissa varustamisen osalta ovat operaatiotason järjestelyt. Varustautumista pyritään kehittämään esimerkiksi EU:n siviilikriisinhallinnassa, jotta operaatioiden käynnistäminen sujuisi nykyistä tehokkaammin. Asiantuntijoiden lähettäminen kauas kotimaastaan yhä riskialttiimpiin työskentelyolosuhteisiin edellyttää valtiotyönantajalta vastuunkantoa ja asiantuntijoiden turvallisuuden varmistamista. Asiantuntijoiden turvallisuudesta huolehditaan osana henkilöstöhallintoa ylläpitämällä toimivaa päivystys- ja tilannekuvajärjestelmää sekä varustamalla asiantuntijat tarkoituksenmukaisesti. Suomi pyrkii edistämään turvallisuuskysymysten parempaa huomioon ottamista ja kehittämistä myös EU-tasolla. Asiantuntijoiden julkisoikeudellisten palvelussuhteiden yhtäjaksoinen maksimikesto harkitaan johdonmukaisesti hallinnonalojen tavoitteiden, operaatioiden tarpeiden ja vaativuuden sekä työterveyshuollon kartoitusten pohjalta. Kriisinhallintakeskus Sisäministeriön alainen Kriisinhallintakeskus (CMC Finland) on siviilikriisinhallinnan kansallinen ja kansainvälinen osaamiskeskus. Sen tehtävinä on asiantuntijoiden koulutus ja rekrytointi kansainvälisiin siviilikriisinhallintatehtäviin, logistisista ja materiaalisista valmiuksista vastaaminen ja alaan liittyvä tutkimus-, kehittämis- ja projektitoiminta. Kriisinhallintakeskus toimii valtiotyönantajana siviilikriisinhallintatehtävissä toimiville asiantuntijoille. Kriisinhallintakeskus perustettiin vuonna 2007 osaksi Kuopiossa sijaitsevaa Pelastusopistoa. Tuolloin keskuksen tehtävinä oli järjestää siviilihenkilöstön kriisinhallintakoulutusta ja huolehtia kotimaan valmiuksien tutkimus- ja kehittämistoiminnasta. Vuodesta 2008 lähtien Kriisinhallintakeskus on vastannut kaikis- 17

20 ta siviilikriisinhallinnan kotimaan valmiuksiin kuuluvista operatiivisista tehtävistä. Rekrytointi ja koulutus kattavat niin julkishallinnon kuin yksityisen sektorin tai järjestöjen asiantuntijat tausta-ammatista riippumatta. Vuodesta 2009 lähtien Kriisinhallintakeskus on vastannut myös kansainväliseen pelastuspalveluun liittyvistä operatiivisista tehtävistä. 3.1 Toimintaa ohjaavat arvot Avoimuus ja julkisuusperiaate. Siviilikriisinhallinnan avoimuus, aktiivinen tiedottaminen ja asiakirjojen mahdollisimman laaja julkisuus luovat pohjaa siviilikriisinhallintatoiminnan ja sen tavoitteiden laajalle hyväksynnälle yhteiskunnassa. Avoimuus on osa hyvää hallintoa ja edistää eri hallinnonalojen, kansalaisjärjestöjen sekä muiden sidosryhmien osallistumista siviilikriisinhallinnasta käytävään keskusteluun. Aktiivinen viestintä ja tiedottaminen varmistavat sen, että eri alojen asiantuntijoilla on riittävästi tietoa siviilikriisinhallintatehtäviin hakeutumisesta. Viestinnän ja tiedottamisen siviilikriisinhallintatehtävistä tulee olla aktiivista ja kannustavaa myös eri hallinnonalojen sisällä, jotta tehtävistä kiinnostuneet ovat tietoisia miten hakeudutaan koulutukseen ja varsinaisiin tehtäviin. Ammatillisuus ja luotettavuus. Vaatimukset asiantuntijuudelle ja ammatillisuudelle kasvavat siviilikriisinhallinnan toimintaympäristöjen muuttuessa. Siviilikriisinhallinnan ammatillisuudessa keskeistä on asiantuntijoiden kyky arvioida ja kehittää osaamistaan, yhteistyökykyään ja omia vuorovaikutustaitojaan sekä taitoa asettaa työn tavoitteet etusijalle erityyppisissä tehtävissä ja operaatioissa. Luotettavuus, puolueettomuus ja monikulttuurisuuden ymmärtäminen ovat osa siviilikriisinhallinnan asiantuntijoiden ammattitaitoa. Muutoskykyisyys. Vastaaminen kansainvälisen toimintaympäristön kehitykseen edellyttää muutoskykyä siviilikriisinhallintaan osallistumisessa ja valmiuksien kehittämisessä. Muutoskykyisyys tarkoittaa Suomen siviilikriisinhallintatoiminnan ja asiantuntijoiden taitoja uudistua ja kehittää osaamistaan sekä valmiuksiaan toimintaympäristön vaatimusten mukaisesti. Siviilikriisinhallintaan osallistuminen ja kotimaan valmiuksien kehittäminen perustuvat ennakointiin, suunnitelmallisuuteen ja jatkuvuuteen. Yhteistyökyky ja aktiivinen osallistuminen Siviilikriisinhallintatoiminta edellyttää yhteistyötä kansallisesti ja kansainvälisesti, aktiivista osallistumista ja verkostoitumista. Siviilikriisinhallinnan eri toimijoiden tavoitteiden yhteensovittamisessa ja koordinaatiossa vaaditaan yhteistyökykyä kansallisella, kansainvälisellä ja operaatiotasolla. Riittävä osallistuvuus edellyttää eri toimijoiden, hallinnonalojen ja kansalaisjärjestöjen ja muiden sidosryhmien mahdollisuutta osallistua siviilikriisinhallinnan suunnitteluun ja toteutukseen. 3.2 Koulutus Siviilikriisinhallintakoulutuksen tärkein tehtävä on varmistaa, että Suomella on riittävästi koulutettuja asiantuntijoita vastaamaan siviilikriisinhallinnan osallistumista ja osallistumisen painopistealueita. Siviilikriisinhallinnan peruskoulutusta vahvistetaan ja kehitetään vastaamaan siviilikriisinhallinnan toimintaympäristöjen ja siviilikriisinhallintaoperaatioiden vaatimuksia. Koulutuksessa huomioidaan asiantuntijoiden turvallisuuteen liittyvät tekijät. Siviilikriisinhallinnan koulutuksessa keskeistä on asiantuntijoiden ihmisoikeus-, demokratia-, oikeusvaltio- sekä tasa-arvo-osaamisen kasvattaminen. Yhteistyötä tiivistetään edelleen sisäasiainhallinnon koulutustoimijoiden ja oppilaitosten kesken myös kokonaisvaltaisen kriisinhallinnan osaamiskeskuksen puitteissa koulutuksen kehittämiseksi. 18

Ulkoasiainministeriö Sisäministeriö. Siviilikriisinhallinnan kansallinen strategia

Ulkoasiainministeriö Sisäministeriö. Siviilikriisinhallinnan kansallinen strategia 1 Ulkoasiainministeriö Sisäministeriö Siviilikriisinhallinnan kansallinen strategia 2 Esipuhe Siviilikriisinhallinta on osa keinovalikoimaa, jolla Suomi osallistuu pyrkimyksiin ehkäistä kriisien ja niiden

Lisätiedot

Siviilikriisinhallinnan kansallinen strategia

Siviilikriisinhallinnan kansallinen strategia Siviilikriisinhallinnan kansallinen strategia Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 8/2014 Siviilikriisinhallinnan kansallinen strategia Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 8/2014 Julkaisija VALTIONEUVOSTON

Lisätiedot

Suomen arktinen strategia

Suomen arktinen strategia Suomen arktinen strategia Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 7/2010 Suomen arktinen strategia Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 7/2010 Julkaisija VALTIONEUVOSTON KANSLIA Julkaisun laji Julkaisu

Lisätiedot

CMC Finland ja sen rooli siviilikriisinhallinnassa. Jari Mustonen tutkimus- ja kehittämiskoordinaattori

CMC Finland ja sen rooli siviilikriisinhallinnassa. Jari Mustonen tutkimus- ja kehittämiskoordinaattori CMC Finland ja sen rooli siviilikriisinhallinnassa Jari Mustonen tutkimus- ja kehittämiskoordinaattori Siviilikriisinhallinta Uhkaavan tai toteutuneen konfliktin, suuronnettomuuden tai luonnonkatastrofin

Lisätiedot

KRIISINHALLINTAKESKUS CMC FINLAND 10 VUOTTA

KRIISINHALLINTAKESKUS CMC FINLAND 10 VUOTTA KRIISINHALLINTAKESKUS CMC FINLAND 10 VUOTTA Kriisinhallintakeskus on vuonna perustettu 2007 siviilikriisinhallinnan ja kansainvälisen pelastustoimen osaamiskeskus. Se sijaitsee Kuopiossa osana Pelastusopistoa.

Lisätiedot

90. (24.90 ja 24.10, osa) Kriisinhallinta ja ulkoasiainministeriön hallinnonalan muut menot

90. (24.90 ja 24.10, osa) Kriisinhallinta ja ulkoasiainministeriön hallinnonalan muut menot 90. (24.90 ja 24.10, osa) Kriisinhallinta ja ulkoasiainministeriön hallinnonalan muut menot Siviilikriisinhallinta Suomi osallistuu kansainväliseen kriisinhallintaan ulko- ja turvallisuuspoliittisin perustein

Lisätiedot

Suomen kokonaisvaltainen kriisinhallintastrategia

Suomen kokonaisvaltainen kriisinhallintastrategia Suomen kokonaisvaltainen kriisinhallintastrategia ULKOASIAINMINISTERIÖ UTRIKESMINISTERIET Suomen kokonaisvaltainen kriisinhallintastrategia 13.11.2009 SISÄLLYSLUETTELO 3 1 Johdanto... 5 2 Strategiset

Lisätiedot

Euroopan unionin ulkopolitiikka. Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka. Yhteinen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka

Euroopan unionin ulkopolitiikka. Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka. Yhteinen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka Euroopan unionin ulkopolitiikka Yhteinen ulko- ja Yhteinen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka 1 Euroopan unionin ulkopolitiikka Yhteinen ulko- ja 2 Hanke Euroopan puolustusyhteisön perustamiseksi jo

Lisätiedot

14098/15 team/rir/akv 1 DG C 1

14098/15 team/rir/akv 1 DG C 1 Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. marraskuuta 2015 (OR. fr) 14098/15 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 17. marraskuuta 2015 Vastaanottaja: Valtuuskunnat

Lisätiedot

Puolustusvoimien kansainvälinen toiminta

Puolustusvoimien kansainvälinen toiminta Puolustusvoimien kansainvälinen toiminta - missio ja kyky - Kansainvälisen toiminnan perusmotiivit - missio - Ennaltaehkäistä ja rajoittaa kriisejä sekä estää niiden vaikutusten ulottuminen Suomeen. Parantaa

Lisätiedot

KRIISINHALLINTAKESKUS CMC FINLAND 10 VUOTTA

KRIISINHALLINTAKESKUS CMC FINLAND 10 VUOTTA Vuodesta 2007 Kriisinhallintakeskus on lähettänyt suomalaisia asiantuntijoita yli 850 tehtävään KRIISINHALLINTAKESKUS CMC FINLAND 10 VUOTTA Kriisinhallintakeskus on vuonna 2007 perustettu siviilikriisinhallinnan

Lisätiedot

SUOMEN OSALLISTUMINEN KANSAINVÄLISEEN KRIISINHALLINTAAN. Apulaisosastopäällikkö Anu Laamanen 19.5.2011

SUOMEN OSALLISTUMINEN KANSAINVÄLISEEN KRIISINHALLINTAAN. Apulaisosastopäällikkö Anu Laamanen 19.5.2011 SUOMEN OSALLISTUMINEN KANSAINVÄLISEEN KRIISINHALLINTAAN Apulaisosastopäällikkö Anu Laamanen EU:n turvallisuus- ja puolustuspolitiikka (CSDP) Ns. Petersbergin tehtävät osaksi EU:n yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa

Lisätiedot

Nvm Antti Häikiö Päivitys kuulemisen jälkeen; lisätty liite "10 käytäntöä: ulkoinen ympäristö - sisäinen turvallisuus

Nvm Antti Häikiö Päivitys kuulemisen jälkeen; lisätty liite 10 käytäntöä: ulkoinen ympäristö - sisäinen turvallisuus LAUSUNTO Ministeriön kansainvälisten asioiden yksikkö Siviilikriisinhallinnan vastuualue Nvm Antti Häikiö 6.10.2016 Hallintovaliokunta Päivitys 4.10. kuulemisen jälkeen; lisätty liite "10 käytäntöä: ulkoinen

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Ajankohtaista kehityspoliittisella osastolla Kansalaisjärjestöseminaari

Ajankohtaista kehityspoliittisella osastolla Kansalaisjärjestöseminaari Ajankohtaista kehityspoliittisella osastolla Kansalaisjärjestöseminaari 10.12.2008 Riitta Oksanen Yleisen kehityspolitiikan ja suunnittelun yksikkö (KEO-10) Kehityspoliittinen ohjelma 2007 Kohti oikeudenmukaista

Lisätiedot

Valtioneuvoston Selonteko 2008

Valtioneuvoston Selonteko 2008 Valtioneuvoston Selonteko 2008 VNS 2008 Sotilaallisen toimintaympäristön yleisiä trendejä EU:n ja Naton laajentuminen sekä järjestöjen välinen yhteistyö lisännyt turvallisuutta Sotilaallisen voiman käyttö

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma annettiin 18. lokakuuta 2017 samalla kun komissio julkaisi 11. täytäntöönpanoraportin turvallisuusunionista,

Toimintasuunnitelma annettiin 18. lokakuuta 2017 samalla kun komissio julkaisi 11. täytäntöönpanoraportin turvallisuusunionista, Sisäministeriö PERUSMUISTIO SM2017-00410 PO Taavila Hannele 08.12.2017 Asia Komission tiedonanto toimintasuunnitelmasta varautumisen tehostamisesta kemiallisista aineista, biologisista taudinaiheuttajista,

Lisätiedot

STRATEGIA 2016-2021 Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö - Demo ry

STRATEGIA 2016-2021 Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö - Demo ry STRATEGIA 2016-2021 Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö - Demo ry TAUSTA: DEMOKRATIATUESTA Demokratian tukeminen on rauhan, kehityksen, tasa-arvon ja ihmisoikeuksien tukemista. Ne toteutuvat

Lisätiedot

VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN. Väestön elinmahdollisuudet. Yhteiskunnan turvallisuus. Valtion itsenäisyys

VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN. Väestön elinmahdollisuudet. Yhteiskunnan turvallisuus. Valtion itsenäisyys Valtioneuvoston periaatepäätös 16.12.2010 VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN Väestön elinmahdollisuudet Yhteiskunnan turvallisuus Valtion itsenäisyys Talouden ja infrastruktuurin

Lisätiedot

Globaalien toimintaympäristöjen käytettävyyden turvaaminen

Globaalien toimintaympäristöjen käytettävyyden turvaaminen Globaalien toimintaympäristöjen käytettävyyden turvaaminen Yhteiskunnan kokonaisturvallisuus Yhteiskunnan turvallisuudesta huolehtiminen on valtiovallan keskeisimpiä tehtäviä ja yhteiskunnan elintärkeät

Lisätiedot

Sisäministeriö E-KIRJE SM PO Taavila Hannele Suuri valiokunta

Sisäministeriö E-KIRJE SM PO Taavila Hannele Suuri valiokunta Sisäministeriö EKIRJE SM201400289 PO Taavila Hannele 14.07.2014 Suuri valiokunta Asia Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle: EU:n sisäisen turvallisuuden strategian 2010 2014 viimeinen

Lisätiedot

Ulkoisen ja sisäisen turvallisuuden keskinäisriippuvuus - Brysselin näkökulma

Ulkoisen ja sisäisen turvallisuuden keskinäisriippuvuus - Brysselin näkökulma Ulkoisen ja sisäisen turvallisuuden keskinäisriippuvuus - Brysselin näkökulma Juha Auvinen Yksikönpäällikkö, Humanitaarisen avun ja pelastuspalvelun pääosasto, EU-komissio Sisäisen turvallisuuden tutkimusseminaari

Lisätiedot

Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikka. Ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko

Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikka. Ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikka Ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko Lapin alueellinen maanpuolustuksen jatkokurssi 1.11.2017 Timo Kantola Apulaisosastopäällikkö/UM Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan

Lisätiedot

Euroopan unionin tilanne ja toimintaympäristö 2017

Euroopan unionin tilanne ja toimintaympäristö 2017 Euroopan unionin tilanne ja toimintaympäristö 2017 Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta 1.3.2017 Juhana Aunesluoma Tutkimusjohtaja, Eurooppa-tutkimuksen verkosto Helsingin yliopisto 28.2.2017 1 Teemat EU:n

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 28.11.2016 JOIN(2016) 54 final 2016/0366 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko Timo Kantola Apulaisosastopäällikkö/UM

Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko Timo Kantola Apulaisosastopäällikkö/UM Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko 23.11.2016 Timo Kantola Apulaisosastopäällikkö/UM Ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko Uusi käytäntö: UTP selonteko + puolustuspoliittinen selonteko

Lisätiedot

Selvitys EUCCC- koulutettujen hakeutumisesta siviilikriisinhallintatehtäviin. Merita Remes

Selvitys EUCCC- koulutettujen hakeutumisesta siviilikriisinhallintatehtäviin. Merita Remes Selvitys EUCCC- koulutettujen hakeutumisesta siviilikriisinhallintatehtäviin Merita Remes Johdanto Siviilikriisinhallinnan peruskurssille osallistuu vuosittain kymmeniä motivoituneita ja osaavia eri alojen

Lisätiedot

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA 02 04 05 06 08 09 12 Visio, tehtävä ja toiminta-ajatus Palvelulupaukset Strategiset tavoitteet Karvin tuloskortti

Lisätiedot

Työtä Suomen ja suomalaisten hyväksi

Työtä Suomen ja suomalaisten hyväksi Työtä Suomen ja suomalaisten hyväksi Suomen silmät ja korvat maailmalla Mitä ulkoministeriö tekee? Ulkoministeriö edistää Suomen ja suomalaisten turvallisuutta ja hyvinvointia. Toimii turvallisen ja oikeudenmukaisen

Lisätiedot

ULKOASIAINMINISTERIÖ

ULKOASIAINMINISTERIÖ Kambodžalaiset osoittivat mieltään hallitusta vastaan Pnom Penhissä joulukuun lopussa 2013. Kuva: Rauli Virtanen Ulkoministeriön demokratiatukipolitiikan linjaus ULKOASIAINMINISTERIÖ Ulkoministeriön demokratiatukipolitiikan

Lisätiedot

Kansainvälisen avun antaminen ja vastaanottaminen - päätöksenteko ja lainsäädännön kehittämiskohteet

Kansainvälisen avun antaminen ja vastaanottaminen - päätöksenteko ja lainsäädännön kehittämiskohteet Kansainvälisen avun antaminen ja vastaanottaminen - päätöksenteko ja lainsäädännön kehittämiskohteet STM:n valmiusseminaari 27.5.2016 Maija Iles, STM, kansainvälisten asioiden yksikkö Hallituksen esitys

Lisätiedot

Kysely kansalaisjärjestölinjauksesta

Kysely kansalaisjärjestölinjauksesta Kysely kansalaisjärjestölinjauksesta 1. Voidaanko kansalaisjärjestöiltä edellyttää kehitysyhteistyöhankkeissaan kansalaisyhteiskunnan vahvistamiseen liittyvää kapasiteetin luomista kohdemaissa? Kyllä 90.9%

Lisätiedot

Sotilaan lähettäminen sotilastehtävään

Sotilaan lähettäminen sotilastehtävään Lausunto SM1417147 1 (5) 00.02.04 SMDno-2014-2634 Puolustusministeriö PL 31 Eteläinen Makasiinikatu 8 00130 Helsinki Lausuntopyyntö FI.PLM.20140-5805 382/40.03.00/2013 LAUSUNTO Lausuntopyyntöönne 7.11.2014

Lisätiedot

Sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton ministeriö

Sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton ministeriö Sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton ministeriö 2 Sisäasiainministeriö on sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton ministeriö Sisäministeriö vastaa sisäisestä turvallisuudesta, maahanmuutosta ja yhdenvertaisuuden

Lisätiedot

Sisäinen turvallisuus maakunnan strategisena voimavarana

Sisäinen turvallisuus maakunnan strategisena voimavarana Sisäinen turvallisuus maakunnan strategisena voimavarana Ari Evwaraye Sisäministeriö Alueiden uudistumisen neuvottelukunta 17.11.2017 (Valtioneuvoston periaatepäätös 5.10.2107) 10.11.2017 2 Sisäisen turvallisuuden

Lisätiedot

Siviilikriisinhallinnan kansallinen strategia. Sisäinen turvallisuus

Siviilikriisinhallinnan kansallinen strategia. Sisäinen turvallisuus Siviilikriisinhallinnan kansallinen strategia Sisäinen turvallisuus SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 19/2008 SISÄASIAINMINISTERIÖ Sisäinen turvallisuus Siviilikriisinhallinnan kansallinen strategia Helsinki

Lisätiedot

Suomen on sopeuduttava ilmastonmuutokseen. Suomen kestävän kehityksen toimikunta Maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen

Suomen on sopeuduttava ilmastonmuutokseen. Suomen kestävän kehityksen toimikunta Maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen Suomen on sopeuduttava ilmastonmuutokseen Suomen kestävän kehityksen toimikunta 22.4.2014 Maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen 1. Ilmastossa tapahtuneet muutokset ovat jo vaikuttaneet sekä luontoon

Lisätiedot

Kriisinhallintakeskuksen asemaa ja tehtäviä tarkastelevan selvitysryhmän selvitys

Kriisinhallintakeskuksen asemaa ja tehtäviä tarkastelevan selvitysryhmän selvitys Ministeri Risikko Siviilikriisinhallintalakityöryhmä Kriisinhallintakeskuksen asemaa ja tehtäviä tarkastelevan selvitysryhmän selvitys Sisäministeriö asetti 14.2.2017 selvitysryhmän arvioimaan Kriisinhallintakeskuksen

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI B7-0254/1. Tarkistus. Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean PPE-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI B7-0254/1. Tarkistus. Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean PPE-ryhmän puolesta 11.6.2013 B7-0254/1 1 Johdanto-osan 7 viite ottaa huomioon 31. tammikuuta 2013 ja 18. helmikuuta 2013 annetut Euroopan unionin neuvoston päätelmät Malista, ottaa huomioon 31. tammikuuta 2013, 18. helmikuuta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 27/ (6) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 27/ (6) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 27/2011 1 (6) 684 Lausunto Varautuminen ja kokonaisturvallisuus - komiteamietinnöstä HEL 2011-000148 T 00 01 06 Päätös päätti antaa komiteamietinnöstä seuraavan lausunnon:

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan ohessa edellä mainittu sosiaalisen suojelun komitean lausunto kokoontuvaa EPSCO-neuvostoa varten.

Valtuuskunnille toimitetaan ohessa edellä mainittu sosiaalisen suojelun komitean lausunto kokoontuvaa EPSCO-neuvostoa varten. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 15. helmikuuta 2011 (18.02) (OR. en) 6491/11 SOC 124 SAATE Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Sosiaalisen suojelun komitea Pysyvien edustajien komitea (Coreper I) / Neuvosto

Lisätiedot

neuvottelukunta (RONK) Esitteitä 2002:7

neuvottelukunta (RONK) Esitteitä 2002:7 Romaniasiain neuvottelukunta (RONK) Esitteitä 2002:7 Romaniasiain neuvottelukunta Romaniasian neuvottelukunnan tehtävänä on edistää romaniväestön tasavertaisia yhteiskunnallisia osallistumismahdollisuuksia

Lisätiedot

Suomen vaikuttaminen muuttuvassa Euroopan unionissa

Suomen vaikuttaminen muuttuvassa Euroopan unionissa Suomen vaikuttaminen muuttuvassa Euroopan unionissa Eduskunnan suuri valiokunta 28.9.2016 Juhana Aunesluoma Tutkimusjohtaja, Eurooppa-tutkimuksen verkosto Helsingin yliopisto Network for European Studies

Lisätiedot

Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret

Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret Finlands FN-Ungdom UN Youth of Finland Strategia 2016-2018 Suomen YK-nuoret ry on poliittisesti sitoutumaton valtakunnallinen nuorisojärjestö, jonka tehtävänä on tiedottaa

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

Työministeriö EDUSKUNTAKIRJELMÄ TM

Työministeriö EDUSKUNTAKIRJELMÄ TM Työministeriö EDUSKUNTAKIRJELMÄ TM2005-00146 MP Vattulainen Eeva 21.10.2005 VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta Viite Asia EU/Komission tiedonanto neuvostolle, parlamentille ja sosiaalikomitealle

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2011

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Kepan voimassaolevan strategian ja ohjelman mukainen Tavoitteena poliittinen muutos, köyhdyttävien rakenteiden purkaminen ja köyhdyttämisen lopettaminen 29,3 % rahoituksesta käytetään

Lisätiedot

Määrärahaa saa käyttää valtionavustusten maksamiseen käyttösuunnitelmassa mainituille yhteisöille.

Määrärahaa saa käyttää valtionavustusten maksamiseen käyttösuunnitelmassa mainituille yhteisöille. 90. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan muut menot Kioton joustomekanismit Tavoitteena on vahvistaa Suomen toimintaa kansainvälisessä ympäristöpolitiikassa, mihin pyritään mm. toteuttamalla Kioton pöytäkirjan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 105/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi siviilihenkilöstön osallistumisesta kriisinhallintaan annetun lain ja rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain 15 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON SELONTEKO EDUSKUNNALLE

VALTIONEUVOSTON SELONTEKO EDUSKUNNALLE VALTIONEUVOSTON SELONTEKO EDUSKUNNALLE Sotilasosaston asettaminen korkeaan valmiuteen osana Ruotsin, Suomen, Viron, Irlannin ja Norjan muodostaman EU:n taisteluosaston valmiusvuoroa 1.1. 30.6.2011 sekä

Lisätiedot

Kansainvälisen avun antaminen ja vastaanottaminen Puolustusvaliokunta

Kansainvälisen avun antaminen ja vastaanottaminen Puolustusvaliokunta Kansainvälisen avun antaminen ja vastaanottaminen Puolustusvaliokunta 9.9.2016 Lainsäädäntöjohtaja Hanna Nordström HE 72/2016 vp: laki kansainvälisen avun antamista ja pyytämistä koskevasta päätöksenteosta;

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan liitteessä neuvoston istunnossaan marraskuuta 2016 hyväksymät päätelmät urheiludiplomatiasta.

Valtuuskunnille toimitetaan liitteessä neuvoston istunnossaan marraskuuta 2016 hyväksymät päätelmät urheiludiplomatiasta. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. marraskuuta 2016 (OR. en) 14279/16 SPORT 79 FREMP 180 RELEX 932 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 22. marraskuuta 2016

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN NUORISOTYÖN JA POLITIIKAN OHJELMA (VANUPO) Nuorisotyön ja politiikan vastuualue

VALTAKUNNALLINEN NUORISOTYÖN JA POLITIIKAN OHJELMA (VANUPO) Nuorisotyön ja politiikan vastuualue VALTAKUNNALLINEN NUORISOTYÖN JA POLITIIKAN OHJELMA (VANUPO) 2017-2019 Nuorisotyön ja politiikan vastuualue Lain 5 mukaan: Uusi nuorisolaki tuli voimaan 1.1.2017 Valtioneuvosto hyväksyy joka neljäs vuosi

Lisätiedot

hallintovaliokunnalle.

hallintovaliokunnalle. ULKOASIAINVALIOKUNNAN LAUSUNTO 5/2004 vp Hallituksen esitys laiksi siviilihenkilöstön osallistumisesta kriisinhallintaan ja laiksi tuloverolain 76 :n muuttamisesta Hallintovaliokunnalle JOHDANTO Vireilletulo

Lisätiedot

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025 Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä Pelastustoimen strategia 2025 Pelastustoimen visio 2025: Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi - yhteistyössä. 31.5.2016 2 Toiminta-ajatus: Parannamme yhteiskunnan

Lisätiedot

Maakuntien asema ja rooli varautumisen toimijoina

Maakuntien asema ja rooli varautumisen toimijoina Maakuntien asema ja rooli varautumisen toimijoina Maakunnat varautumisen toimijoina -seminaari 26.9.2017 Varautumispäällikkö Jussi Korhonen, sisäministeriö Maakuntauudistuksen valmius- ja varautumistehtävien

Lisätiedot

Liikekumppanuus rauhan ja turvallisuuden rakentamisessa. Jyri Wuorisalo Human Security Finland/Kuopio Innovation Oy

Liikekumppanuus rauhan ja turvallisuuden rakentamisessa. Jyri Wuorisalo Human Security Finland/Kuopio Innovation Oy Liikekumppanuus rauhan ja turvallisuuden rakentamisessa Jyri Wuorisalo Human Security Finland/Kuopio Innovation Oy 11.6.2013 Kriisi- ja katastrofiliiketoiminta? Luonnonkatastrofit Kuva: Jukka Gröndahl

Lisätiedot

Kansliapäällikön puheenvuoro

Kansliapäällikön puheenvuoro Edessä oli pitkä urakka, mutta päätös oli tehty, ja sehän on aina hyvä juttu. Kansliapäällikön puheenvuoro Haastava tulevaisuus mistä yhteinen suunta? Valtiovarainministeriön ja Tampereen johtamiskorkeakoulun

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Australian välisen puitesopimuksen tekemisestä

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Australian välisen puitesopimuksen tekemisestä EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 28.11.2016 JOIN(2016) 51 final 2016/0367 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka 2009 Valtioneuvoston selonteko

Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka 2009 Valtioneuvoston selonteko Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka 2009 Valtioneuvoston selonteko STETEn seminaari 20.2.2009 Erityisasiantuntija Karoliina Honkanen Puolustuspoliittinen osasto Esityksen sisältö Toimintaympäristö

Lisätiedot

Kunnallisen päätöksenteon luotettavuus

Kunnallisen päätöksenteon luotettavuus Kunnallisen päätöksenteon luotettavuus Olli Mäenpää, Helsingin yliopisto Kuntalaki uudistuu Kunnallisen päätöksenteon luotettavuus Kuntatalo 21.5.2013 Esityksen painopisteet 1. Julkishallinnon arvot ja

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. marraskuuta 2007 (OR. en) 14621/07 CIVCOM 543 COSDP 866 RELEX 789 JAI 538 COMEM 174 EUJUST-LEX 31

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. marraskuuta 2007 (OR. en) 14621/07 CIVCOM 543 COSDP 866 RELEX 789 JAI 538 COMEM 174 EUJUST-LEX 31 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 20. marraskuuta 2007 (OR. en) 14621/07 CIVCOM 543 COSDP 866 RELEX 789 JAI 538 COMEM 174 EUJUST-LEX 31 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON YHTEINEN TOIMINTA Euroopan

Lisätiedot

PARLAMENTTIEN VÄLINEN KOKOUS EUROOPAN UNIONI VAKAUSSOPIMUSMAAT TEEMA I. Parlamenttien rooli Kaakkois-Euroopan vakaudessa

PARLAMENTTIEN VÄLINEN KOKOUS EUROOPAN UNIONI VAKAUSSOPIMUSMAAT TEEMA I. Parlamenttien rooli Kaakkois-Euroopan vakaudessa PARLAMENTTIEN VÄLINEN KOKOUS EUROOPAN UNIONI VAKAUSSOPIMUSMAAT TEEMA I Parlamenttien rooli Kaakkois-Euroopan vakaudessa Brysselissä 17 18. syyskuuta 2001 DT\441996.doc PE 302.062 PE 302.062 2/6 DT\441996.doc

Lisätiedot

Ulkoasiainvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle

Ulkoasiainvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Ulkoasiainvaliokunta 16.9.2011 2010/0273(COD) LAUSUNTOLUONNOS ulkoasiainvaliokunnalta kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle ehdotuksesta Euroopan

Lisätiedot

EDISTÄMME POTILASTURVALLISUUTTA YHDESSÄ. Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009 2013

EDISTÄMME POTILASTURVALLISUUTTA YHDESSÄ. Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009 2013 EDISTÄMME POTILASTURVALLISUUTTA YHDESSÄ Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009 2013 Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009 2013 STM asetti Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmän vuosille

Lisätiedot

Ilmastonmuutoksen kansallisen sopeutumisstrategian arviointi ja uudistaminen. Metsäneuvos Heikki Granholm, maa- ja metsätalousministeriö 30.1.

Ilmastonmuutoksen kansallisen sopeutumisstrategian arviointi ja uudistaminen. Metsäneuvos Heikki Granholm, maa- ja metsätalousministeriö 30.1. Ilmastonmuutoksen kansallisen sopeutumisstrategian arviointi ja uudistaminen Metsäneuvos Heikki Granholm, maa- ja metsätalousministeriö 30.1.2014 Helsingin seudun ilmastoseminaari 2014 Päästöjen odotetaan

Lisätiedot

10417/16 team/vpy/si 1 DG B 3A

10417/16 team/vpy/si 1 DG B 3A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. kesäkuuta 2016 (OR. en) 10417/16 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat SOC 418 GENDER 29 ANTIDISCRIM 41 FREMP

Lisätiedot

Digitaaliset palvelut kaikille Saavutettavuusdirektiivi verkkopalvelut ja sisällöt kaikille sopiviksi

Digitaaliset palvelut kaikille Saavutettavuusdirektiivi verkkopalvelut ja sisällöt kaikille sopiviksi Digitaaliset palvelut kaikille Saavutettavuusdirektiivi verkkopalvelut ja sisällöt kaikille sopiviksi Maria Nikkilä ja Markus Rahkola, VM, 3.5.2017 ValtioExpo @VM_MariaNikkila Digitalisaatio ja julkinen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILIRAPORTTI VUODELTA 2007

TOIMINTAKERTOMUS JA TILIRAPORTTI VUODELTA 2007 6.6.2008 TOIMINTAKERTOMUS JA TILIRAPORTTI VUODELTA 2007 KATU 10 VUOTTA KATU täytti 10 vuotta huhtikuussa 2007 ja järjesti juhlavastaanoton toimistollaan 3.4.2008. Vastaanotolle saapui KATUn toiminnassa

Lisätiedot

Johdanto sisäisen turvallisuuden strategian valmisteluun. Kehittämisneuvos Harri Martikainen

Johdanto sisäisen turvallisuuden strategian valmisteluun. Kehittämisneuvos Harri Martikainen Johdanto sisäisen turvallisuuden strategian valmisteluun Kehittämisneuvos Harri Martikainen Sisäisen turvallisuuden strategian laadinta Hankkeen toimikausi jakautuu kahteen osaan: 20.1.2015-31.3.2015,

Lisätiedot

Sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden keskinäisriippuvuus - SM:n strateginen tutkimushanke

Sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden keskinäisriippuvuus - SM:n strateginen tutkimushanke keskinäisriippuvuus - SM:n strateginen tutkimushanke Kansainvälisen turvallisuusympäristön nopea ja jatkuva muutos sekä maailman-laajuiset turvallisuusongelmat (mm. terrorismi ja laajamittainen maahanmuutto)

Lisätiedot

YHTEISKUNNAN TURVALLISUUDEN STANDARDOINTI. Pertti Woitsch 6.10.2015

YHTEISKUNNAN TURVALLISUUDEN STANDARDOINTI. Pertti Woitsch 6.10.2015 YHTEISKUNNAN TURVALLISUUDEN STANDARDOINTI Pertti Woitsch 6.10.2015 1 Pertti Woitsch Security and Defense Industry Executive Senior Advisor, Geowise Oy Chairman, Surma Ltd. Director (non-exec), Temet Oy

Lisätiedot

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Johdanto Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Tamyn toiminta päättyy 31.12.2017 kolmen tamperelaisen korkeakoulun yhdistymisen myötä. Tamy ja Tampereen teknillisen

Lisätiedot

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle 21.4.2016 Allianssin strategia 2021 Allianssi edistää nuorten hyvinvointia Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO EUROOPAN UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 13.4.2015 JOIN(2015) 10 final 2015/0073 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja sen

Lisätiedot

Keskeiset muutokset varautumisen vastuissa 2020

Keskeiset muutokset varautumisen vastuissa 2020 Keskeiset muutokset varautumisen vastuissa 2020 Sisältö 1. Maakunnan varautumistehtävät; toimialojen varautuminen ja konsernin varautumisen yhteensovittaminen 2. Alueellinen yhteinen varautuminen 3. Maakuntauudistuksen

Lisätiedot

Laki. poliisilain muuttamisesta

Laki. poliisilain muuttamisesta Laki poliisilain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan poliisilain (872/2011) 2 luvun 17 :n 4 momentti ja 9 luvun 10 :n 1 momentin 4 kohta, sellaisena kuin niistä on 2 luvun 17 :n 4 momentti

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kansainvälisen toiminnan arvot ja visio... 3 3. Kansainvälisen toiminnan Strategiset tavoitteet... 3 4. Kansainvälinen toiminta... 5 4.1 Kansainvälisen toiminnan

Lisätiedot

Lähisuhde- ja perheväkivallan. ehkäiseminen 2004 2007. Esitteitä 2004:9

Lähisuhde- ja perheväkivallan. ehkäiseminen 2004 2007. Esitteitä 2004:9 Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäiseminen 2004 2007 Esitteitä 2004:9 Turvallisuus on perusoikeus Turvallisuus on jokaisen perusoikeus ja hyvinvoinnin perusta. Väkivalta murentaa tätä turvallisuutta. Lisäksi

Lisätiedot

HANKINTASTRATEGIA. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

HANKINTASTRATEGIA. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto HANKINTASTRATEGIA Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 JULKISET HANKINNAT... 3 Syrjimättömyys... 3 Yhdenvertaisuus... 3 Avoimuus... 3 Suhteellisuus... 3 HANKINTATOIMINNAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu. Henkilöstöstrategia vuosille

Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu. Henkilöstöstrategia vuosille Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu Henkilöstöstrategia vuosille 2016 2018 1 2 Sisältö 1. Henkilöstöstrategiamme tarkoitus... 4 2. Henkilöstöstrategiamme päämäärä,

Lisätiedot

VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN. Väestön elinmahdollisuudet. Yhteiskunnan turvallisuus. Valtion itsenäisyys

VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN. Väestön elinmahdollisuudet. Yhteiskunnan turvallisuus. Valtion itsenäisyys Valtioneuvoston periaatepäätös 16.12.2010 VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN Väestön elinmahdollisuudet Yhteiskunnan turvallisuus Valtion itsenäisyys Talouden ja infrastruktuurin

Lisätiedot

Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus

Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus Erityisrikostorjuntasektorin johtaja, rikosylikomisario Antero Aulakoski 1 Turvallisuus on osa hyvinvointia

Lisätiedot

Kansalaisten Eurooppa -ohjelma

Kansalaisten Eurooppa -ohjelma Kansalaisten Eurooppa -ohjelma Minkälaisen Euroopan sinä haluat? Euroopan unionin jäsenmaissa elää yli 500 miljoonaa ihmistä. Jokainen jäsenmaan kansalainen on myös EU-kansalainen. Identiteettimme Euroopan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. marraskuuta 2016 (OR. en) 13645/1/16 REV 1 SPORT 72 FREMP 170 RELEX 884 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.9.2016 COM(2016) 621 final 2016/0301 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EU ICAO-sekakomiteassa omaksuttavasta Euroopan unionin kannasta, joka koskee päätöstä ilmaliikenteen hallintaa

Lisätiedot

Suomen kumppanuusyhteistyö Naton, Ruotsin, Pohjoismaiden ja EU:n kanssa Erityisasiantuntija Rasmus Hindrén

Suomen kumppanuusyhteistyö Naton, Ruotsin, Pohjoismaiden ja EU:n kanssa Erityisasiantuntija Rasmus Hindrén Suomen kumppanuusyhteistyö Naton, Ruotsin, Pohjoismaiden ja EU:n kanssa 2.3.2016 Erityisasiantuntija Rasmus Hindrén 1. Yleistä 2. EU 3. Suomi-Ruotsi 4. NORDEFCO 5. Nato 6. Yhteenveto 3.3.2016 2 VNS 2012

Lisätiedot

6.10.2015. Esimiestyö on pääsääntöisesti vaativampaa kuin esimiehen johtaman tiimin/ryhmän toimihenkilöiden tekemä työ.

6.10.2015. Esimiestyö on pääsääntöisesti vaativampaa kuin esimiehen johtaman tiimin/ryhmän toimihenkilöiden tekemä työ. Henkilöstöosasto 6.10.2015 ESIMIESTYÖN VAATIVUUSLUOKITUS Yleistä Esimiestyön vaativuuden arviointi perustuu vahvistettuun toimenkuvaukseen. Esimies toimii usein myös itse asiantuntijana, jolloin toimenkuvaukseen

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019 Työryhmä Eeva Häkkinen, Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi, Kangasniemen pty Senja Kuiri, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Aino Mäkitalo,

Lisätiedot

YHTEISKUNNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA 2010

YHTEISKUNNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA 2010 YHTEISKUNNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA 2010 Pääsihteeri Aapo Cederberg 1 PERUSTANA KOKONAISMAANPUOLUSTUS Kokonaismaanpuolustuksella tarkoitetaan kaikkia niitä sotilaallisia ja siviilialojen toimia, joilla

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-15. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2130(INI) 17.12.2013. Lausuntoluonnos Nuno Melo. PE524.619v01-00

TARKISTUKSET 1-15. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2130(INI) 17.12.2013. Lausuntoluonnos Nuno Melo. PE524.619v01-00 EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 17.12.2013 2013/2130(INI) TARKISTUKSET 1-15 Nuno Melo (PE524.605v01-00) Lissabonin sopimuksen täytäntöönpanosta

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön hallinnonalan tutkimusstrategia 2014-

Sisäasiainministeriön hallinnonalan tutkimusstrategia 2014- Tutkimuksen painopistealueet sisäasiainministeriön hallinnonalalla Sisäasiainministeriön hallinnonalan tutkimusstrategia 2014- Tiina Ranta-Lassila, sisäasiainministeriö Kuopio 27.9.2013 27.9.2013 Tausta

Lisätiedot

Meripolitiikan rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa. EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki Valtioneuvoston kanslia

Meripolitiikan rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa. EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki Valtioneuvoston kanslia Meripolitiikan rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki Valtioneuvoston kanslia EMKR varojen jakauma Komissio: - 650 milj. euroa, josta meripolitiikka noin

Lisätiedot

Kunnat tasa-arvon edistäjinä. Tukinainen ry 20 vuotta, juhlaseminaari 17.5.2013 Sinikka Mikola

Kunnat tasa-arvon edistäjinä. Tukinainen ry 20 vuotta, juhlaseminaari 17.5.2013 Sinikka Mikola Kunnat tasa-arvon edistäjinä Tukinainen ry 20 vuotta, juhlaseminaari 17.5.2013 Sinikka Mikola Kunnat naisten ja miesten tasa-arvon edistäjinä Palvelut tasa-arvon turvaajina Lasten päivähoito Vanhusten

Lisätiedot

HANKINTASTRATEGIA Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

HANKINTASTRATEGIA Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto HANKINTASTRATEGIA Kaupunginhallitus 23.1.2017 Kaupunginvaltuusto 30.1.2017 SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 STRATEGISET ARVOT... 3 Avoimuus... 3 Kestävä kasvu... 3 Kuntalaislähtöisyys... 3 Uudistumisvalmius... 3

Lisätiedot

Kohti sisäisen turvallisuuden strategiaa

Kohti sisäisen turvallisuuden strategiaa Kohti sisäisen turvallisuuden strategiaa Ratkaisujen Suomi - Pääministeri Juha Sipilän hallituksen strateginen ohjelma 29.5.2015 Suomi on maailman turvallisin maa asua, yrittää ja tehdä työtä. Hallitus

Lisätiedot

Minkälaista Venäjän turvallisuuspolitiikan tutkimusta Suomessa tarvitaan? I Aleksanteri-instituutti Runeberg-sali, Helsingin yliopisto

Minkälaista Venäjän turvallisuuspolitiikan tutkimusta Suomessa tarvitaan? I Aleksanteri-instituutti Runeberg-sali, Helsingin yliopisto Minkälaista Venäjän turvallisuuspolitiikan tutkimusta Suomessa tarvitaan? 17.11.2016 I Aleksanteri-instituutti Runeberg-sali, Helsingin yliopisto Mitkä ovat keskeisimmät Venäjän turvallisuuden kehitystrendit

Lisätiedot

Miten suojautua nykyisiltä tieto- ja kyberuhilta? Petri Vilander, Kyberturvallisuuspäällikkö, Elisa Oyj

Miten suojautua nykyisiltä tieto- ja kyberuhilta? Petri Vilander, Kyberturvallisuuspäällikkö, Elisa Oyj Miten suojautua nykyisiltä tieto- ja kyberuhilta? Petri Vilander, Kyberturvallisuuspäällikkö, Elisa Oyj Kyberturvallisuus toiminta Valtio Kyberturvallisuuden poliittinen ohjaus kuuluu valtioneuvostolle,

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan. Olemme poliittisesti

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 VISIO 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan.

Lisätiedot