PIETIKÄINEN NIINA HR TUOTANTOJOHDON STRATEGISENA KUMPPANINA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PIETIKÄINEN NIINA HR TUOTANTOJOHDON STRATEGISENA KUMPPANINA"

Transkriptio

1 PIETIKÄINEN NIINA HR TUOTANTOJOHDON STRATEGISENA KUMPPANINA TAMPEREEN KAUPUNGIN JULKAISUJA SELVITYKSET JA KEHITTÄMISRAPORTIT 3/2014

2 PIETIKÄINEN NIINA HR TUOTANTOJOHDON STRATEGISENA KUMPPANINA General Executive MBA tutkielma Tampereen yliopisto Tampereen teknillinen yliopisto Ohjaaja Pasi-Heikki Rannisto Tampereen yliopisto TAMPEREEN KAUPUNGIN JULKAISUJA SELVITYKSET JA KEHITTÄMISRAPORTIT 3/2014

3 HALLINTO- JA TALOUSRYHMÄ PL 487, TAMPERE Kannen kuva: Henkilöstöpäivä elokuu Kuvaaja Susanna Lyly Tampere 2014 ISSN (Verkkojulkaisu) ISBN (Verkkojulkaisu)

4 1 TIIVISTELMÄ Tekijä: Pietikäinen, Niina Tutkielman nimi: HR tuotantojohdon strategisena kumppanina emba-tutkielma: 52 sivua, 2 liitesivua Aika: Syyskuu 2013 Avainsanat: HR, henkilöstötyö, strateginen kumppanuus, HR-roolit Kuntasektorin toimintaympäristö monimutkaistuu tulevina vuosina, jos uskomme vähäisimmässäkään määrin nykymuotoisen kehityksen jatkuvan. Organisaation sisäinen muutos- ja toimeenpanokyky epävarmassa ympäristössä on elintärkeää. Kuntaorganisaatiossa tulokset saadaan aikaan pääosin henkilöstövoimavaroja käyttäen. Tästä johtuen ei ole yhdentekevää, miten henkilöstövoimavaroja strategisesti johdetaan tai miten varmistetaan tarvittavat tuloksenteon edellytykset, kuten osaaminen ja motivaatio. Tutkielman tavoitteena on selvittää, miten strateginen HR voi parhaiten tukea tuotantojohtoa Tampereen kaupunkiorganisaatiossa. Tutkimusongelmaa lähestytään teoreettisen tarkastelun kautta, jonka taustalla on Tampereen kaupungin toimintamalli. Teoreettinen tarkastelu nostaa esille uuden julkisjohtamisen ja uuden julkisen hallinnan näkökulmat. Lisäksi tarkastelun kohteena ovat strateginen johtamisjärjestelmä sekä HR toiminnon tehtäväkenttä ja Ulrichin roolitypologiat. Tutkielman empiirisessä osassa selvitetään tuotannon johdon teemahaastatteluin strategisen HR:n nykytila suhteessa roolitypologioihin sekä HR toimintoon kohdistuvat odotukset ja kehittämisehdotukset. Teoreettiseen tarkasteluun ja empiirisen osion tulosten analysointiin perustuen rakentuu myös kehittämisratkaisuna näkemys henkilöstöjohtamisen kentästä ja mallista Tampereen kaupunkiorganisaatiossa sekä malli henkilöstöpolitiikan periaatteiksi. Tuotantojohtoa tukeva henkilöstöjohtaminen voi olla organisaatiolle merkittävä kilpailuetu. Tämä edellyttää kuitenkin toisaalta syvällistä henkilöstövoimavaraajattelua tuotannossa toisaalta HR:n kehittymistä hallinnollisesta tukitoiminnosta strategiseksi kumppaniksi. Käytännössä HR:n roolimuutos operatiivisesta toimijasta strategiseksi kumppaniksi vaatii aikaa kehittyäkseen. Strategisuus on henkilöstöresurssien näkökulmasta haasteellista jo pelkästään siksi, että liiketoiminta toimii usein varsin nopealla syklillä. Haasteena saattaa olla myös HR:n liiketoimintaymmärryksen puute tai tarve uuteen teknologiaan, uusiin rakenteisiin tai uusiin työprosesseihin. Tuottaakseen lisäarvoa tuotantojohdolle strategisena kumppanina HR:n tulee ymmärtää tuotannon toimintaa ja sen on osattava muuttaa liiketoimintastrategiat henkilöstövoimavarojen johtamisen fokusoiduiksi toimenpiteiksi. HR:ltä vaaditaan tehokkaita HR prosesseja ja kustannussäästöjä tuovia malleja. Siltä edellytetään monipuolisia kompetensseja ja se haastetaan luomaan pohja tuloksen tekemiselle, sitoutumiselle ja jatkuvalle kehittymiselle. HR toiminnon tuotannolle tuottamassa lisäarvossa on lopulta kyse yhdessä tekemisestä ja siitä, miten hyvin organisaatio toteuttaa henkilöstöjohtamisprosesseja ja miten henkilöstötoimi tukee organisaation toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamista. Tässä onnistuessaan HR voi osoittaa arvonsa organisaatiolle ja sen menestymiselle.

5 2 ALKUSANAT Enpä tainnut tietää kolme vuotta sitten opintoja käynnistellessäni, minkälaiselle matkalle olen lähdössä. Uuden oppimisen nälkä oli vaivannut mieltäni pitkään. Halusin luopua jo loppuun kalutuista hyvistä käytännöistä ja raivata tilaa tajuntaani räjäyttäville oivalluksille. Kaipasin aikaa keskittyä, syventyä ja rakentaa uutta. Irtiotto arjen työstä ja riuhtaisu perheen ytimestä tuntui ennakolta ylioptimistiselta haikailulta. Sitten muistin mottoni. Mikään ei ole mahdotonta. Ainoat rajat ovat ne, jotka itse itselleen asettaa. Oppiminen, perspektiivin laajentuminen ja tekstin tuottaminen on ollut riemukasta. Työn ja opintojen tiivis nivoutuminen yhteen piti opiskelumotivaation korkealla ja toi energiaa työtehtävien solmukohtien ratkaisemiseen. Tanakkaa teoriaa on tullut saatua rutkasti omaan työhön ja organisaation kehittämisen. Kaikkea ei tarvitse keksiä itse, vaan hyvästä teoriasta löytyy apu käytännön työhön. Työnantajalle kuuluu suuri kiitos siitä, että se tarjosi minulle tämän upean kehittymismahdollisuuden. Tampereen kaupunki on stimuloiva oppimisympäristö ja inspiroiva työpaikka. Opintomoduulien aikana syvennyin liiketoiminnan ja johtamisen teemoihin laajasti ja peilasin tutkijan näkökulmasta jokaisen opintomoduulin teemaa kaupunkiorganisaatioon. Tämän löytöretken jälkeen arvostan omaa organisaatiota ja Tampereen tekijöiden aikaansaannoksia entistä enemmän. Tutkielman ohjaajalle kuuluu kiitos rakentavasta otteesta ja pitkämielisyydestä. Haastattelemiani tuotantojohtajia ja toimitusjohtajia kiitän hyvästä haastatteluihin paneutumisesta ja arvokkaista minulle jaetuista näkemyksistä. Olen vaikuttunut heidän ammattitaidostaan ja työhön paneutumisestaan. Työyhteisölleni haluan ojentaa kiitoksen ymmärryksestä ja rohkaisusta. Ilman kotirintamaa moni ovi jäisi avaamatta ja horisontti näkemättä. Kiitos omasta tilasta ja arjen ekstrasta. On innostavaa tutkailla maailmaa ja kypsytellä uutta. Liike eteenpäin ja ulos saa tuntemaan, että elää väkevämmin. Tampereella, syyskuussa 2013 Niina Pietikäinen

6 3 SISÄLLYS Alkusanat Tutkielman tausta ja lähtökohdat Tutkielman tavoitteet ja tutkimusongelma Tutkielman rajaukset Tutkielman teoreettinen viitekehys Uusi julkisjohtaminen ja uusi julkinen hallinta Tilaaja-tuottaja malli Strateginen johtamisjärjestelmä Henkilöstöjohtaminen hyvän työelämän perustana Henkilöstötoiminnon kehitys HR:n tehtävät HR:n roolit HR organisaation menestystekijänä HR:stä strateginen kumppani Empiirisen osion toteutusmenetelmät Tampereen kaupungin toimintamalli ja sen nykytila Kaupungin toimintamalli Kaupungin HR toimijat Strategisen HR:n tehtävät ja toimintaperiaatteet Strategisen HR:n rooli Tampereen kaupungissa Tutkielman empiirinen tarkastelu Strategisen HR:n nykytila ja roolit Strategiseen HR:ään kohdistuvat kehittämistarpeet Strategisen HR:n tuottama lisäarvo Kehittämisehdotukset Johtopäätökset ja kehittämisratkaisut Strategisen HR:n nykytila ja roolit Strategiseen HR:ään kohdistuvat kehittämistarpeet Strategisen HR:n tuottama lisäarvo Kehittämisratkaisu Malli henkilöstöpolitiikan periaatteiksi Päätelmät Lähteet Liitteet... 52

7 4 1. TUTKIELMAN TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT Tutkielman ensimmäinen luku koostuu tutkielman taustasta ja tavoitteista. Luvun alussa avataan tutkielman lähtökohdat ja aihevalinnan perustelut. Toinen osio koostuu tavoitteiden, rajausten ja tutkimusmetodologian kuvauksista. Tavoitteet esitetään tutkimusongelman muodossa. Tutkimusongelma jaetaan myös osatavoitteisiin, jotka kiteytetään kysymysmuotoon. Muuttuva toimintaympäristö ja jatkuvat muutokset aiheuttavat epävarmuutta organisaatioissa ja yksilöissä. Kuntien toimintaympäristöstä on tullut aiempaa pirstaleisempi ja moniulotteisempi. Päätöksentekotilanteet ovat tämän johdosta entistä monimutkaisempia ja vaikeampia. Tietoisuus tulevaisuudesta on yhä hatarammalla perustalla ja päätöksenteon vaikutukset ovat vaikeasti ennakoitavissa. (Nyholm 2008, s. 134.) Kunta on moniarvoinen ja monitavoitteinen organisaatio. Kunnan johtaminen onkin taitelua erilaisten tavoitteiden ja pyrkimysten aallokossa. (Haveri et al. 2009, s ) Toiminnan monimutkaisuus ja kompleksisuus ovat kasvaneet yhteiskunnan muutoksen myötä luvun kunnat kohtaavat suuria haasteita muun muassa kansainvälisen kilpailun kiristymisen, väestön ikärakennemuutoksen sekä henkilöstön eläköitymisen muodossa. Väestön ikääntyminen tuo mukanaan palvelutarpeiden kasvun. (Hakari 2011, s. 352.) Monimutkaisuus kärjistyy, kun yhteiskunnalliset ongelmat ketjuuntuvat, instituutiot muuttuvat ja hallintorakenteet monimuotoistuvat. Tämä edellyttää tehtävien priorisointia, uuden oppimista ja uusia johtamismenetelmiä. Monimutkaistuvaa toimintaympäristöä ja organisaatiota ei pystytä enää johtamaan perinteisillä hallinnon keinoilla. (Haveri et al. 2009, s. 36.) Muuttuva toimintaympäristö haastaa kaupungin kehityksen. Vaikka se tarjoaa uusia mahdollisuuksia, se tuo mukanaan myös vaikeuksia, jotka hankaloittavat pyrkimyksiä saavuttaa halutunlainen tulevaisuus. Toimintaympäristön muuttuessa myös henkilöstöjohtamisessa tarvitaan uudenlaisia tulevaisuuteen kohdistuvia painotuksia. Nykytilaan keskittyvästä henkilöstönäkökulmasta tulisi pyrkiä enemmän ennakoivaan, tulevaisuuden toiminnan huomioonottavaan rooliin. (Holbeche 2001, s. 5 6.) Toimintaympäristön analysointi, omien vahvuuksien ja heikkouksien tunteminen sekä tulevaisuuden muutoshaasteiden ennakointi on olennaista, jotta kaupunki on jatkossakin kehityksen kärjessä. Tampereen toimintamalli on yksi yritys vastata tulevaisuuden haasteisiin. Tampereella on toteutettu vuodesta 2007 lähtien maassamme historiallista kuntauudistusta, jossa on otettu samalla kertaa käyttöön koko kaupunkia koskeva tilaaja-tuottaja malli, asiakaslähtöinen prosessimalli ja pormestarimalli kaupungin johtamisessa. Toimintamalli yhdistelee erilaisia kansainvälisesti koeteltuja malleja. Siinä on piirteitä uudesta julkisjohtamisesta (New Public Management, NPM), joka korostaa päätösvallan hajauttamista, palvelujen

8 5 kilpailuttamista ja valtuuston strategista merkitystä. Uudesta julkisen hallinnan mallista (New Public Governance, NPG) on omaksuttu verkostojen luominen julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin välillä sekä kuntalaisten osallistumismahdollisuuksien lisääminen. Toimintamallissa on nähtävissä myös piirteitä liiketalouden asiakasajattelusta (Customer Relationship Management, CRM) ja prosessijohtamisesta. Pormestarimallin opit on ammennettu eurooppalaisen kuntajohtamisen malleista. (Hakari 2009, s ) Kehitettävää on kuitenkin vielä kosolti. Tilaaja-tuottaja malli on saatava jatkossa joustavammaksi ja asiakasystävällisemmäksi. Monituottajamallia on myös laajennettava ja palvelutuotannon tuottavuutta parannettava. Pormestarimalli on antanut kasvot poliittiselle päätöksenteolle ja vahvistanut luottamushenkilöiden asemaa valmistelussa. Alueellisen osallistamisen mallit ovat lisänneet puolestaan kaupunkilaisten osallistumismahdollisuuksia. Poliittisten päätöksentekijöiden ja virkamiesten roolit vaativat kuitenkin vielä selkeyttämistä. Yhdessä tekemiseen on ladattu paljon odotuksia. Kaupungin toimintamallin myötä on uudistettu myös henkilöstötyötä. Henkilöstötyön uudistus käynnistyi kaupungin strategiatyön vanavedessä 2000 luvun taitteessa ja eteni henkilöstötyön prosessien kuvaukseen. Tämä tarkastelu toi mukanaan strategisen ja operatiivisen henkilöstötyön eriyttämisen ja palvelukeskusmalliin siirtymisen vuonna Tässä yhteydessä voitiin puhua jopa HR:n transformaatiosta eli henkilöstötyön perustavaa laatua olevasta muutoksesta ja murroksesta. Toimintamalli on ollut nyt käytössä kuusi vuotta, mutta kehittäminen niin mallin kuin toimintojenkin osalta on jatkuva prosessi. Tamperelainen toimintamalli on herättänyt paljon valtakunnallista keskustelua ja aiheen tiimoilta on tehty myös erilaisia tutkimuksia. Sen sijaan HR:n rooli on jäänyt vähemmälle huomiolle, vaikka nykyinen toimintamalli painottaa voimakkaasti tuloksellisuutta ja henkilöstön aikaansaannoksia. (Stenvall & Airaksinen 2009, s ) Taloudellinen ajattelu ja kurinalaisuus resurssien käytössä ovat tulleet aiempaa tärkeämmiksi alueiksi myös kuntaorganisaation johtamisessa. Tämän vuoksi toiminnassa tulisi ottaa entistä enemmän huomioon se, mitä resursseilla saadaan aikaan. Erityisesti monimutkaisten Tampereen kaupungin kaltaisten organisaatioiden tulisi olla henkilöstölähtöisiä ja vahvasti vuorovaikutteisia. Tämä on välttämätöntä jo henkilöstöltä edellytetyn luovuuden ja innovaatioiden takaamiseksi. Panostusten henkilöstövoimavarojen johtamiseen tulisi olla aiempaa suurempia, jotta mallin toimivuus voitaisiin taata. (Stenvall & Airaksinen 2009, s. 69.) Nämä vaateet heijastuvat suoraan myös HR:n rooliin ja konsernihallinnon strategiseen henkilöstötoimintoon kohdistuviin odotuksiin. Muutosvaatimukset HR:ää kohtaan ovat kasvaneet myös organisaation sisällä. Kristallisoimatta on kuitenkin jäänyt, mitä näillä muutosvaatimuksilla tarkoitetaan suhteessa nykytilaan ja kuntaorganisaation tarjoamiin mahdollisuuksiin. Tilanteen taustalla olevien ilmiöiden tarkastelu tekee tutkimuksesta ajankohtaisen, koska keskustelu konsernihallinnon ja tuotantoalueiden välisen työnjaon, vallan ja vastuun jakautumisesta käy ajoittain kiivaana. Keskustelu on voimistunut monituottajamalliin siirtymisen ja taloudellisen taantuman

9 6 aiheuttamien säästötoimenpiteiden seurauksena. Mikäli tutkimus omalta osaltaan onnistuu vauhdittamaan kaupungin toimintamallin kehittämistä, tutkimuksen hyödyt moninkertaistuvat Tutkielman tavoitteet ja tutkimusongelma Tutkielman tavoitteena on selvittää, miten strateginen HR voi parhaiten tukea tuotantojohtoa erityisesti Tampereen kaupunkiorganisaatiossa. Tutkielman viitekehys on esitetty kuviossa 1. Tutkimusongelma voidaan esittää kysymysmuodossa seuraavasti: Miten HR toimii tuotantojohdon strategisena kumppanina? Tutkimusongelma jakaantuu edelleen neljään alakysymykseen: Mitä lisäarvoa HR tuo parhaimmillaan tuotannon johtamiseen? Millainen on strategisen HR:n nykytila Tampereen kaupungissa HR:n roolijaotteluun pohjautuen? Minkälaisia kehittämistarpeita ja odotuksia kohdistuu nykymuotoiseen Tampereen kaupungin konsernihallinnon strategiseen HR toimintoon? Millaisilla kehittämisratkaisuilla kehittämistarpeisiin ja -odotuksiin voidaan vastata? TEORIA Julkinen hallintomalli Strateginen henkilöstötyö Henkilöstötyön kenttä Ulrichin roolitypologiat METODOLOGIA EMPIRIA HR TUOTANTOJOHDON Konstruktiivinen tutkimusote Teemahaastattelu STRATEGISENA KUMPPANINA TUTKIMUSONGELMA Miten HR toimii tuotantojohdon strategisena kumppanina? Mitä lisäarvoa HR tuo parhaimmillaan tuotannon johtamiseen? Millainen on strategisen HR:n nykytila Tampereen kaupungissa HR:n roolijaotteluun pohjautuen? Minkälaisia kehittämistarpeita ja odotuksia kohdistuu nykymuotoiseen Tampereen kaupungin konsernihallinnon strategiseen HR toimintoon? Millaisilla kehittämisratkaisuilla kehittämistarpeisiin ja -odotuksiin voidaan vastata? Kuvio 1. Tutkielman viitekehys

10 7 Tutkimusongelmaa lähestytään teoreettisen tarkastelun kautta, jonka taustalla on Tampereen kaupungin toimintamalli. Teoreettinen tarkastelu nostaa esille uuden julkisjohtamisen ja uuden julkisen hallinnan näkökulmat. Lisäksi tarkastelun kohteena ovat strateginen johtamisjärjestelmä sekä HR toiminnon tehtäväkenttä ja Ulrichin roolitypologiat. Tutkielma on kehittämistutkimus, joka sisältää myös empiirisen tarkastelun teemahaastattelujen muodossa ja on siten metodologialtaan lähinnä konstruktiivinen Tutkielman rajaukset Tutkimuksen rajaavana näkökulmana on nimenomaan strategisen HR:n tuotantojohdolle tuottama lisäarvo. Tampereen kaupungissa strategisen HR:n tehtävät kuuluvat konsernihallinnon henkilöstöyksikölle. Tutkimuksen ulkopuolelle rajataan näin ollen konsernihallinnon ohjauksessa toimivat palvelukeskukset. Tutkielma kohdistaa tarkastelun Tampereen kaupungin sisällä niin sanottuun peruskaupunkiin eli hyvinvointipalveluihin ja liikelaitoksiin. Tällöin yhtiöt ja yhteisöt jäävät tarkastelun ulkopuolelle. Vaikka konserniohjaus ulottuu myös tytäryhtiöihin ja yhteisöihin, niillä ei katsota olevan henkilöstöasioiden yhteyttä peruskaupungin kanssa. Julkinen hallinta eli governance on saanut paljon huomiota viime vuosina. Sen yhtenä päämääränä on luoda julkisen sektorin sekä yksityisen sektorin ja kolmannen sektorin välille verkostoja ja samalla vahvistaa kansalaisten aktiivista ja suoraa osallistumista julkisen sektorin toimintaan kompleksisessa toimintaympäristössä. Governance, toimintaympäristö, kaupungin toimintamalli, poliittinen ulottuvuus ja ammattiyhdistysliike ovat HR:n asemaan vaikuttavia tärkeitä elementtejä. Niitä tarkastellaan tässä tutkimuksessa kuitenkin vain taustoittavina seikkoina.

11 8 2. TUTKIELMAN TEOREETTINEN VIITEKEHYS Luvussa kaksi käsitellään tutkielman viitekehystä ja aihepiiriä teorian kautta. Siinä käydään läpi tilaaja-tuottaja malli muun muassa uusien julkisjohtamisen oppien kautta. Lisäksi luvussa pureudutaan henkilöstötoiminnon kehityspolkuun, HR:n ominaispiirteisiin, toimintakenttään ja roolitypologioihin. Lopuksi käydään läpi HR:n asemaa strategisena kumppanina ja kuvataan empiirisen tutkimusosion toteutusmenetelmät Uusi julkisjohtaminen ja uusi julkinen hallinta Uusi julkisjohtaminen (New Public Management, NPM) korostaa erityisesti taloutta ja tehokkuutta ja sen ajattelutapaa sovelletaan tyypillisesti tilaajatuottaja mallissa (Stenvall & Rannisto 2011, s. 30). Siinä on korostunut perinteisen julkishallinnon purkaminen, päätösvallan hajauttaminen sekä kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen rooli strategisena päätöksentekijänä eikä yksittäisten kysymysten ratkaisijana. (Haveri et al. 2009, 30.) Uuden julkisjohtamisen näkökulman mukaan poliittinen päätöksenteko ja toimintaa ohjaava konserni määrittävät tavoitteet. Taloudellisesti tehokkaimmat palveluiden toteuttamistavat pyritään varmistamaan sopimusohjauksellisin keinoin. Sopimusten avulla rajataan kompleksisuutta sopimalla eri toimijoiden vastuista ja velvoitteista tässä monimutkaistuvassa ympäristössä. Tämä pätee esimerkiksi palveluiden tehokkaaseen tuottamiseen. (Stenvall & Rannisto 2011, s. 30.) Tavoitteena on luoda hallinto, joka toimii entistä kustannustietoisemmin. Avainkysymys on, miten saada eri toimijat tekemään koko järjestelmän kannalta tarkoituksenmukaisia asioita eikä ajamaan vain omia etujaan. (Virtanen & Stenvall 2010, s. 47.) Uuden julkisjohtamisen mukaiset käytännöt ovat vahvistaneet johtamista ja luoneet sille edellytyksiä. Se pohjautuu näkemykseen, jonka mukaan toimeenpano perustuu ensisijaisesti ammatillisiin lähtökohtiin ja toiminnallinen tulos riippuu ammatillisesta johdosta. Uuden julkisjohtamisen erityispiirteitä ovat (Virtanen & Stenvall 2010, s ): Politiikan tekeminen ja toiminta on erotettu toisistaan. Laaja julkinen sektori ei ole itsestäänselvyys. Julkista hallintoa johtavat ammattijohtajat. Tehokkuus ja tuloksellisuus korostuvat julkisessa toiminnassa. Standardit, tulostavoitteet ja arvioinnit ovat tärkeitä. Yritysmäistä toimintatapaa korostetaan.

12 9 Markkinamekanismia, kilpailua ja sopimuksellisuutta hyödynnetään. Uusi julkisjohtaminen ei ole saanut kritiikitöntä hyväksyntää Suomessa, vaikka sen perusajatukset ovat vaikuttaneet merkittävästi julkisessa hallinnossa tehtyyn kehittämistyöhön (Rannisto 2005, s ). Uusi julkinen hallinta (New Public Governance, NPG) voidaan nähdä jatkumona uudelle julkisjohtamiselle. Näkökulmasta riippuen se joko haastaa tai täydentää edeltäjäänsä uusilla ratkaisuilla. Uuden julkisjohtamisen toteutuksessa esiin nousseet käytännön ongelmat ja kokemukset mallin heikkouksista on huomioitu governance toimintamallissa. Siinä pyritään luomaan verkostoja julkisen, yksityisen ja kolmannen ja sektorin välillä. (Hakari 2011, s. 352.) Uusi julkinen hallinta hakee ratkaisuja kuntien toimintaympäristöjen monimuotoistumiseen ja kompleksisoitumiseen. Verkostojen avulla kaupungin kehittämis-, palvelu- päätöksentekoprosesseihin voidaan saada mukaan kuntalaiset, yritykset ja muut sidosryhmät aiempaa laajemmin. Yhteistyön vahvistamisen tavoitteena on lisätä synergiaa kaupungin ja eri sidosryhmien välillä, tehostaa toimintatapoja ja parantaa kuntalaisten osallistumismahdollisuuksia. Painopiste siirtyy asiakastarpeiden määrittelystä toiminnan vaikuttavuuden parantamiseen kuntalaisten näkökulmasta ja organisaation sisäisen toiminnan kehittämisestä yhteisöllisyyden, osallisuuden ja yhdessä tekemisen korostamiseen eri toimijoiden toisistaan erottamisen sijaan. (Hakari, Stenvall & Rannisto 2013, s. 131.) Tilaaja-tuottaja malli Tilaaja-tuottaja malli on kunnissa käytössä oleva toimintamalli, jossa tilaaja ja tuottajat on eroteltu toisistaan. Se perustuu sopimuksilla tapahtuvaan ohjaukseen, jossa kunta toimii palvelujen järjestäjänä. (Määttä 2009, s. 222.) Tilaaja-tuottaja ajattelua voidaan pitää yhtenä muotona NPM ajatteluun perustuvista organisaatio- ja hallintamalleista. Tällöin painotetaan päätösvallan hajauttamista ja palvelujen kilpailuttamista sekä korostetaan kaupunginvaltuuston strategista merkitystä. Tilaaja-tuottaja mallin voidaan ajatella pohjautuvan myös uuden julkisen hallinnan arvoajureihin. Tällöin korostuvat verkostojen ja kumppanuuden merkitykset. (Hakari 2011, 338.) Näkökulmasta riippumatta tilaaja-tuottaja mallia pidetään palvelunjärjestämisen ohjausvälineenä, jolla pyritään parempaan kustannustehokkuuteen ja laadunhallintaan. Tuotanto voi olla kaupunkiorganisaation sisäisesti tuottamaa tai organisaation ulkopuolelta ostettua. Tilaajan ja tuottajan erottaminen luo edellytykset osaamisen erikoistumiselle ja eri toimijoiden roolien selkeyttämiselle. Tilaajan ja tuottajan sisäisen eriyttämisen voidaan katsoa heikoimmillaan ylläpitävän kuitenkin vain näennäistä markkinamekanismia. (Valkama 2004, s )

13 Strateginen johtamisjärjestelmä Kaupungin ylintä poliittista johtoa ja virkamiesjohtoa on alettu nimittää konsernijohdoksi sen jälkeen, kun markkinasuuntautunut palvelutuotanto on yleistynyt ja hierarkkiset tuotanto-organisaatiot ovat alkaneet saada autonomisia piirteitä. Johtamisjärjestelmäksi on muotoutunut konsernijohtaminen, jolla on sille ominainen rakenne ja johtamismenetelmänä esimerkiksi strateginen johtaminen. Johtamisen välineinä käytetään budjetteja, suunnitelmia, strategioita, sääntöjä, ohjeita ja päätöksiä. Strateginen johtaminen perustuu strategioihin, joista on tullut myös poliittisen johtamisen, vuorovaikutuksen ja sitouttamisen välineitä. Tuotannon strategisen johtamisen keskeinen näkökulma on tehokkuus. Se poikkeaa palvelujen järjestämisen johtamisesta, sillä palvelujen järjestämisen keskeisiä näkökulmia ovat yhteiskunnalliset vaikutukset sekä asiakas- ja asukasvaikutukset. (Määttä 2009, s. 223 ja 241.) Konsernijohdolta edellytetään johtamisosaamista, jolla varmistetaan hajautetun järjestelmän koossapysyminen ja toimiminen konserniohjauksen linjausten mukaisesti. Tiivistä vuorovaikutusta edellyttävän konsernijohtamisen keskeisiä osa-alueita ovat strateginen johtaminen, tietojohtaminen ja konsultatiivinen henkilöstöjohtaminen. Strateginen johtaminen edellyttää kykyä tehdä kokonaisuutta koskevia linjauksia ja vaikuttaa niiden toimeenpanoon. Tiedon tuotannon avulla tunnistetaan koko organisaation kannalta kriittisiä tekijöitä. Konsultatiivisen henkilöstövoimavarajohtamisen avulla puolestaan tuetaan konsernin eri osien toimintakykyä. (Virtanen & Stenvall 2010, s ) Haasteena on löytää tasapaino toimintayksiköiden itsenäisyyden korostamisen ja koko organisaation läpäisevän tiukan strategisen johtamisen välillä. Tämä on otettava erityisesti huomioon, silloin kun tuotanto-organisaatioita verrataan samoilla areenoilla kilpaileviin markkinaperusteisiin, ulkopuolisiin palveluntuottajiin. (Virtanen & Stenvall 2010, s ) Yhä tärkeämmäksi onkin tullut konserniohjaus. Se määrittää muun muassa sitä, mitä ja minkälaisia ohjeita annetaan toimintayksiköille, viranhaltijoille ja tytäryhteisöille Henkilöstöjohtaminen hyvän työelämän perustana Henkilöstöjohtamisen merkitys organisaation menestyksen takaajana on jäänyt usein liian vähälle huomiolle. Henkilöstöjohtamisen strategisuuden kehittymisen taustalla on lähtökohta, jonka mukaan organisaatiot eivät pysty toteuttamaan kilpailustrategiaansa menestyksellisesti, mikäli strategian perustana on vain ulkoisen toimintaympäristön analysointi. Organisaation menestyksen takana on koko henkilöstöjohtamisen alue: rekrytointi, henkilöstön osaaminen, suorituksen johtaminen, arviointi, kehittäminen ja palkitseminen. (Helsilä & Salojärvi 2009, s. 15.) Henkilöstöjohtamisen yleisenä visiona on luoda, ylläpitää ja kehittää (Sydänmaanlakka 2007, s ): tehokkaita organisaatioita, jotta ne ovat kilpailukykyisiä, oppivia organisaatioita, jotta ne menestyvät myös tulevaisuudessa ja

14 11 hyvinvoivia organisaatioita, jotta niiden henkilöstö on motivoitunut ja sitoutuu työskentelemään organisaation parhaaksi Henkilöstötoiminnon kehitys Henkilöstöhallinnon synty ajoittuu 1800-luvun loppuun. Tällöin havahduttiin huomaamaan, että tehtaiden tuotantovolyymin ylläpitäminen edellytti huomion kiinnittämistä myös työntekijöiden tarpeisiin ja hyvinvointiin. Niin ikään työnantajia velvoittavia lakeja säädettiin turvaamaan työntekijöiden oikeuksia. (Buchanan & Huczynski 1985, s ) Työelämän kehittymisen myötä myös henkilöstöhallinto alkoi toimintona systematisoitua ja 1930-luvuilla. Toimintoon sisältyi tuolloin osia rekrytoinnista, koulutuksesta, työterveydestä ja -turvallisuudesta, palkkahallinnosta, neuvotteluista sekä työntekijöille suunnatuista palveluista. Näihin palveluihin sisältyivät muun muassa oikeudellinen apu, henkilöstöruokailu ja eläkejärjestelmät. (Buchanan & Huczynski 1985, s ; Edwards 1979, s ) Henkilöstöhallinto kehittyi asteittain omaksi organisatoriseksi toiminta-alueeksi ja 1970-luvuilla luvulla painopisteenä oli hallintofunktio, luvulla palvelufunktio ja 1990-luvulla tukifunktio. Noille vuosikymmenille oli leimallista yrittää sopeuttaa ihmiset työskentelemään organisaatioiden ja markkinoiden tarpeiden mukaan. Vuosituhannen vaihteessa ja 2010-luvulla tavoitteena on ollut erityisesti muokata organisaatioita, jotta ne pystyvät vastaamaan ihmisten tarpeisiin. Tällöin on korostunut ennen kaikkea tavoitteellinen ohjausfunktio ja suunnannäyttäminen. (Sydänmaanlakka 2000, s. 241.) Henkilöstöhallinnon ja henkilöstöjohtamisen lisäksi henkilöstötoiminnon kokonaisuudesta käytetään nykyään yleisesti käsitettä HR, HR funktio tai HR toiminto (Human Resources = inhimilliset voimavarat tai henkilöstövoimavarat). HR ei eroa sisällöltään aiemmin käytetyistä termeistä. Henkilöstötoiminnon strategista roolia korostavan HR käsitteen mukana ajatustapa ja näkemys henkilöstöstä sen sijaan ovat muokkautuneet radikaalisti. Tämä kehityskulku on tapahtunut työelämän ja yhteiskunnan kehittymisen sekä henkilöstön merkityksen korostumisen myötä. Tässä tutkielmassa käytetään termejä HR ja henkilöstötoiminto. Henkilöstötyöllä viitataan tässä tutkielmassa henkilöstöammattilaisten työtehtäviin ja tehtäväkenttään. Henkilöstöjohtaminen yleisenä käsitteenä viittaa toimintaan, joka kohdistuu ihmisiin ja heidän johtamiseen työelämässä HR:n tehtävät HR sisältää kaiken sen tarkoituksellisen toiminnan, jolla varmistetaan organisaation toiminnan edellyttämä henkilöstöresurssi, osaaminen, hyvinvointi ja motivaatio (kuvio 2.). Laajasti ottaen henkilöstötoimintoon sisältyy (Viitala 2009, s ):

15 12 Henkilöstövoimavarojen johtaminen Tähän sisältyvät organisaation toiminnot, joita tarvitaan henkilöstövoimavarojen määrän säätelyyn, tarvittavan osaamisen varmistamiseen sekä henkilöstön hyvinvoinnin ja motivaation ylläpitoon. Työelämäsuhteiden hoitaminen Alueeseen liittyy työnantajan ja työntekijöiden välisten suhteiden hoito eli työehtosopimusten määräysten hallinta ja tulkitseminen, yhteistoiminta, riitojen käsittely, konfliktien välttäminen ja paikallinen sopiminen työnantajan ja työntekijöiden edustajien välillä. Johtajuus Johtajuus on johtajien ja esimiesten käytännön tasolla toteuttamaa henkilöstöjohtamista eli kehittämistä, ohjaamista, irtisanomista, motivointia, arviointia, palkitsemista, kannustamista ja organisaatiokulttuurin luomista. Henkilöstöstrategia Henkilöstösuunnittelu Henkilöstön hankinta Perehdyttäminen Osaamisen kehittäminen Suorituksen seuranta ja palkitseminen Työhyvinvoinnin edistäminen Irtisanominen ja uudelleensijoittaminen Päivittäisjohtaminen Henkilöstövisio Kuvio 2. Henkilöstöjohtamisen osa-alueet (Viitala 2009, s. 22.)

16 13 Ei ole kovinkaan yksiselitteistä kiteyttää, mitä strategisella HR:llä tarkoitetaan. Sen voidaan nähdä linkittyvän liiketoimintastrategiaan, jolloin henkilöstöjohtamisen tavoitteet ja mittarit johdetaan puhtaasti liiketoimintastrategiasta. Sen voidaan nähdä olevan myös keskeinen elementti koko strategian laatimisessa ja näin osa liiketoimintastrategiaa. (Salojärvi 2009, s. 25.) Samalla kun henkilöstötoiminnolle on muodostunut yhä selvemmin strateginen rooli, liiketoimintaa koskevassa strategisessa ajattelussa on vahvistunut resurssiperustainen lähestymistapa. Henkilöstövoimavarat nähdään keskeisenä strategisen kilpailukyvyn perustana johtamisen, laadun, maineen, suhteiden ja rahoitusaseman ohella. Henkilöstökysymykset ja muun liiketoiminnan johtaminen muodostavat toisiinsa kiinteästi nivoutuvan kokonaisuuden. Liiketoimintaa suuntaavat strategiset valinnat ohjaavat henkilöstövoimavarojen johtamista ja strategisia valintoja tehdään pitkälti henkilöstövoimavarojen pohjalta. (Viitala 2009, s ) Organisaation strategian laadinnassa huomioidaan organisaatiossa olevat voimavarat ja niiden mahdollisuudet sekä toimintaympäristössä havaitut uhat ja mahdollisuudet. Kun henkilöstöstrategiaa luodaan, tarkastellaan liiketoimintastrategioiden edellyttämiä resursseja ja osaamista suhteessa nykytilaan. Tämän jälkeen laaditaan suunnitelma, jolla turvataan voimavarat. Strategia viitoittaa tien henkilöstöpolitiikalle, johon HR:n käytännön toimintamallit ja menettelytavat nojaavat. Henkilöstöpolitiikka sisältää muun muassa rekrytointiin, palkitsemiseen ja kehittämiseen liittyviä periaatteita. Niiden varassa voidaan tehdä päivittäisiä päätöksiä linjakkuus ja yhtenäisyys säilyttäen, vaikka yksittäiset tapaukset vaihtelevat. Henkilöstöpolitiikan periaatteet vastaavat kysymyksiin (Viitala 2009, s. 24): Millaisia työntekijöitä tarvitaan (määrä, rakenne, koulutus, osaaminen)? Miten ja mistä työntekijät rekrytoidaan? Miten henkilöstön osaamista ylläpidetään ja kehitetään (perehdytys, arviointi ja kehittäminen)? Miten henkilöstöä palkitaan (palkkaus ja muu palkitseminen)? Miten työntekijöitä tuetaan ja ohjataan johtamisen keinoin? Miten henkilöitä tarvittaessa sijoitetaan uudelleen tai irtisanotaan? HR:n roolit HR:n hahmottamista selkeyttää myös sen erilaisten roolien tarkastelu. HR:ää voidaan tarkastella ainakin kolmen roolin kautta (Lawler & Boudreau 2009, s. 15): Hallinnollisten palvelujen tuottaminen Palveluihin kuuluvat esimerkiksi rekrytointi, koulutus ja palkitseminen. Liiketoimintakumppani Palveluilla tuetaan osaamisen johtamista ja muutosjohtamista.

17 14 Strateginen kumppani Liiketoimintastrategian toteuttamista tuetaan muun muassa organisaation strategisten kyvykkyyksien hallinnoinnilla, muutosvalmiuksien kasvattamisella ja strategiatyöhön osallistumisella. Henkilöstöjohtamisen keskeisiä tehtäviä on kuvattu usein Ulrichin roolijaottelun avulla (kuvio 3.). Roolijaottelu koostuu neljästä HR ammattilaisen tärkeimmästä roolista, jotka vasta yhdessä tekevät HR:stä lisäarvoa tuottavan toimijan. Roolit muodostuvat tavoite- ja toimintaulottuvuudesta. Tavoiteulottuvuuteen liittyvät pitkän aikavälin strategiset tavoitteet sekä lyhyen aikavälin operatiiviset tavoitteet. Toimintaulottuvuus puolestaan käsittää prosessien ja ihmisten johtamisen. (Ulrich 1997, s ) Kuvio 3. HR:n roolit tavoite- ja toimintaulottuvuudessa Tavoitteena on, että henkilöstöammattilaiset kykenevät muuttumaan toimintaperiaatteiden vartijoista ja sääntöjen valvojista lisäarvoa tuottaviksi liiketoiminnan yhteistyökumppaneiksi, toimijoiksi ja uranuurtajiksi. On kuitenkin huomattava, että pystyäkseen kasvattamaan oman organisaationsa lisäarvoa HR:n on kyettävä täyttämään jonkin verran kaikkien roolien vaatimuksia. (Ulrich 1997, s. 75.) Lienee niin, että HR:ltä tullaan edellyttämään aina hyvää hallinnollista taitoa sekä työsuhdeasioiden ja työlainsäädännön syvällistä tuntemusta (Korppoo 2009 s. 82). Toiminta- ja tavoiteulottuvuuden kautta määräytyvät henkilöstöjohtamisen neljä pääroolia (kuvio 4.): 1. Strateginen kumppani luo rakenteita, tekee analyyseja ja mittareita strategian toteuttamiseksi yhdessä linjajohdon kanssa.

18 15 Henkilöstönäkökulma on kiinteä osa organisaation strategiaa. Organisaation strategiset mittarit mittaavat myös henkilöstövoimavaroja. 2. Hallinnollisen asiantuntijan työssä on keskeistä hallinnollisten prosessien toteuttaminen, kuten työsuhdeasioiden hoitaminen sekä esimiesten tukeminen työsuhde- ja palkka-asioissa. 3. Henkilöstön kehittäjä operoi henkilöstön osaamisen kehittämiseen liittyvissä hankkeissa. Rooliin sisältyy myös keskeisten henkilöstöprosessien parantaminen. Näihin prosesseihin kuuluvat esimerkiksi rekrytointi, perehdytys ja osaamisen kehittäminen. 4. Muutoksen edistäjän työssä korostuu muutosprosessin tunnistaminen ja muutostilanteissa tukeminen. Rooli Tavoite Nimike Tehtävä Strategisten henkilöstövoimavarojen johtaminen Strategian toteuttaminen Strateginen kumppani Henkilöstöstrategian ja liiketoimintastrategian yhteensovittaminen: organisaatioanalyysi, kilpailukyvyn vahvistaminen Yrityksen perusrakenteiden johtaminen Tehokkaasti toimivien perusrakenteiden luominen Hallinnollinen asiantuntija Organisaatioprosessien uudelleensuunnittelu: jaetut palvelut (rekrytointi, palkanmaksu, tietojärjestelmät) Henkilöstön ohjaus ja sitouttaminen Henkilöstön sitoutumisen ja osaamisen kasvattaminen Henkilöstön kehittäjä Henkilöstön kuunteleminen ja sen tarpeisiin vastaaminen: voimavarojen tarjoaminen henkilöstölle Muutoksen ja uudistumisen johtaminen Uudistuneen organisaation luominen Muutoksen edistäjä Muutoksen ja uudistumisen johtaminen: muutoskyvyn varmistaminen Kuvio 4. HR:n neljä pääroolia (Ulrich 1997, s. 47.) Henkilöstöjohdon rooli on painottunut viime vuosikymmenen aikana henkilöstöasioiden hallinnoinnista kohti laajempaa vastuunottoa organisaation johtamisessa. Tehtäväkenttä keskittyy koko organisaatiota koskevan henkilöstöstrategian luomiseen muun johdon kanssa, henkilöstöpolitiikan muotoiluun, järjestelmien kehittämiseen ja henkilöstöasioita koskevan tuen tarjoamiseen koko organisaatioon. (Viitala 2009, s. 253.)

19 16 Henkilöstötoiminto on organisaation sisäistä palvelutyötä. Se on organisaation tukitoiminto, jonka tärkein päämäärä on varmistaa, että henkilöstön avulla saadaan arvonlisäystä organisaation toimintaan. Henkilöstötyön tavoitteenasetannan perustana ovat keskeisimpien sidosryhmien odotukset. Näitä sidosryhmiä ovat omistajat, ylin johto, yksiköiden esimiehet ja työntekijät. Myös ulkoisten sidosryhmien eli asiakkaiden ja viranomaisten odotukset on otettava huomioon. (Viitala 2009, s. 251.) HR organisaation menestystekijänä Organisaation suorituskyvyn ja henkilöstövoimavarojen johtamisen välisestä yhteydestä on edelleen vain niukasti laskennallista todistusaineistoa. Näin siksi, että teemaan liittyviä monia vaikuttavia tekijöitä on vaikea sulkea tarkastelun ulkopuolelle. Lukuisat yksittäisten tekijöiden välisiä yhteyksiä tarkastelevat tutkimukset ovat osoittaneet, että: Korkea työmotivaatio ja sitoutuminen johtavat parempiin työtuloksiin kuin matala työmotivaatio ja sitoutuminen. Oikeudenmukainen palkitsemisjärjestelmä tuottaa suurempaa työtyytyväisyyttä kuin epäoikeudenmukainen palkitsemisjärjestelmä. Hyvä ilmapiiri edistää innovatiivisuutta ja korkea osaaminen parantaa työsuorituksia. (Viitala 2009, s ) Henkilöstöjohtaminen on haastavaa tasapainottelua. Siinä joudutaan etsimään tasapainoa vakauden ja joustavuuden välillä sekä lyhyen aikajänteen taloudellisuuden ja pitkän aikajänteen tuloksentekokyvyn välillä. Toimintaympäristön muutokset markkinoissa, taloudessa ja kilpailutilanteissa edellyttävät joustavuutta osaamisessa, työn maantieteellisessä sijoittumisessa, toimintamenoissa, henkilöstökustannuksissa, työpanoksen määrässä, työajoissa, toimintatavoissa, työmenetelmissä, työnkuvissa, teknologiassa ja palkitsemisjärjestelmissä. (Viitala 2009, s. 9.) Beckerin, Huselidin ja Ulrichin (2001, s ) tutkimusten mukaan suoritukseltaan hyvin menestyvien organisaatioiden rekrytointi, perehdytys, suorituksen johtaminen ja palkitseminen on hoidettu vaikuttavasti. Näille organisaatioille on tunnusomaista selkeät henkilöstön sisäistämät strategiat ja visionäärinen johtaminen. Henkilöstövoimavarat nähdään arvon luonnin lähteenä pikemminkin kuin kustannusten minimointina. Organisaation henkilöstöjohtaminen tukee ratkaisevalla tavalla liiketoimintastrategioiden toteuttamista. Henkilöstöjohtamisen tulee pystyä varmistamaan organisaation kulloisiinkin tarpeisiin määrällisesti ja laadullisesti riittävä henkilöstö. Henkilöstöjohtamisen on kyettävä myös huolehtimaan organisaation osaamisen riittävyydestä ja kehittymisestä. Lisäksi henkilöstön työkyky, motivaatio ja sitoutuminen organisaation tavoitteiden toteuttamiseen kuuluvat henkilöstöjohtamisen tehtäväkenttään. Sen vastuulle kuuluvat myös henkilöstöön liittyvien lakien, asetusten ja sopimusten noudattaminen ja sekä tulkinnat ja ohjeistus. Voidaankin todeta, että henkilöstöjohtamisen kysymykset ovat osa kaikkea organisaatioon liittyvää päätöksentekoa. (Viitala 2009, s. 10.)

20 HR:stä strateginen kumppani Henkilöstön johtamisesta vastaavat ylin johto, lähiesimiehet ja HR yhdessä. Ylin johto on päävastuussa organisaation strategisesta johtamisesta eli siitä, että organisaatio suoriutuu tehtävistään menestyksellisesti myös pitkällä aikavälillä. Tähän liittyen HR:n pitää kyetä tekemään yhteenveto henkilöstöön liittyvistä vahvuuksista ja esittää, miten ja mitä asioita on tulevaisuudessa parannettava. (Lehtonen 2007, s ) Henkilöstön johtamisen niin sanotun taktisen tason tavoitteena on saada käyttöön toimintatavat, jotka edistävät organisaation tavoittelemaa strategiaa ja samalla luovat ihmisille edellytyksiä olla tehokkaita, kehittyviä ja hyvinvoivia. Tällä tasolla HR:n rooli on suurimmillaan, vaikka toimintatapojen kehittäminen tapahtuukin yhteistyössä linjaesimiesten kanssa. HR käytänteistä ovat esimerkkinä seuraajasuunnittelu, palkitsemisstrategia, johdon kehittäminen ja henkilöstösuunnittelu. (Lehtonen 2007, s. 25.) Lähiesimiehet vastaavat henkilöstön johtamisesta niin sanotulla operatiivisella tasolla. Lähiesimiesten on saatava ihmiset sisäistämään strategian ja oman työn välinen yhteys, toimimaan sen mukaisesti ja samalla luomaan henkilöstölle edellytyksiä olla tehokkaita, kehittyviä ja hyvinvoivia työssään. HR:n rooli tällä tasolla on luonteeltaan valmentava ja konsultoiva. Esimiehiltä ja ylimmältä johdolta tämä vaatii henkilöstöasioiden ymmärrystä, jota on mahdollista kasvattaa muun muassa koulutuksen välityksellä. Ylin johto tukee lähiesimiehiä ennen muuta arvottamalla henkilöstöjohtamisen osaksi heidän tulostaan ja sopimalla siihen liittyvistä tavoitteista. (Lehtonen 2007, s. 25.) HR:stä halutaan yhä useammin strateginen kumppani (Säntti 2011, s. 16). Henkilöstötoiminnon ajatellaan tuottavan enemmän lisäarvoa sen toimiessa strategisessa roolissa eikä operatiivisessa roolissa hallinnollisten toimintojen suorittajana. Pelkkä henkilöstökustannusten seuranta ja HR mittarit eivät riitä. HR:n eteen luodaankin suuria odotuksia strategian toteuttajana ja jalkauttajana. Siltä edellytetään mitä moninaisempia kompetensseja sekä kykyä tuoda lisäarvoa ja tukea liiketoiminnan johtamista. HR haastetaan luomaan pohja tuloksen tekemiselle, suoriutumiselle, sitoutumiselle ja jatkuvalle kehittymiselle. HR:ltä vaaditaan tehokkaita HR prosesseja ja malleja, jotka tuovat kustannussäästöjä. (Ulrich 1997, s ) HR:stä tulee strateginen kumppani sen osallistuessa liiketoimintastrategian määrittelyyn. Sen tulee ymmärtää organisaation toimintaa sekä näiden välillä olemassa olevia riippuvuuksia. HR:n keskeisenä tehtävänä onkin henkilöstöstrategian ja henkilöstökäytäntöjen yhteensovittaminen liiketoimintastrategiaan. (Ulrich 1997, s. 48.) HR:n tehtävänä on tuoda strategiatasoiseen johdon keskusteluun oma erityisosaamisensa henkilöstöjohtamisen alueelta (Moisalo 2012, s. 87). HR:n on osattava muuttaa liiketoimintastrategiat henkilöstövoimavarojen johtamisen toimenpiteiksi. Sen on kyettävä esittämään kysymyksiä, joiden avulla strategia muuttuu toiminnaksi. Samalla HR:n on kehitettävä käytäntöjä, jotka ovat yhdenmukaisia liiketoimintastrategian kanssa. Strategisen kumppanin roolissa HR arvioi organisaation heikkouksia ja vahvuuksia ja muokkaa niiden pohjalta

STRATEGIA JOHTAMISEN VÄLINEENÄ

STRATEGIA JOHTAMISEN VÄLINEENÄ Taru Kuosmanen STRATEGIA JOHTAMISEN VÄLINEENÄ Tampereen kaupungin lasten ja nuorten palvelujen järjestäminen, tilaaminen ja tuottaminen osana uutta kaupunki- ja palvelustrategiaa Tampereen kaupunki Tietotuotanto

Lisätiedot

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Strategian käytäntöön

Lisätiedot

Kuntajohtaminen 2015. suunta, sisältö ja välineet. Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-397-7 (pain.) ISBN 978-952-213-398-4 (pdf)

Kuntajohtaminen 2015. suunta, sisältö ja välineet. Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-397-7 (pain.) ISBN 978-952-213-398-4 (pdf) Kuntajohtaminen 2015 suunta, sisältö ja välineet Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-397-7 (pain.) ISBN 978-952-213-398-4 (pdf) TOIMITTAJAT Anni Jäntti Kaija Majoinen 1. painos ISBN 978-952-213-38-4 (pdf) ISBN

Lisätiedot

ENEMMÄN KUIN OSIENSA SUMMA

ENEMMÄN KUIN OSIENSA SUMMA Rannisto Pasi-Heikki, Stenvall Jari, Juusenaho Riitta (toim.) ENEMMÄN KUIN OSIENSA SUMMA Sopimusohjaus ja moniääninen johtaminen Tampereella Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi A 13/2011

Lisätiedot

ATERIAPALVELUJEN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMINEN TAMPEREEN KAUPUNGILLA

ATERIAPALVELUJEN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMINEN TAMPEREEN KAUPUNGILLA Tarja Alatalo ATERIAPALVELUJEN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMINEN TAMPEREEN KAUPUNGILLA Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi A 16/2012 Tampereen kaupungin Tietotuotannon ja laadunarvioinnin julkaisusarja

Lisätiedot

Taloustieteiden tiedekunta

Taloustieteiden tiedekunta J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O Taloustieteiden tiedekunta KUNNALLISEN TALOUSPALVELUKESKUKSEN VAIKUTUKSET LASKENTATYÖHÖN - Seurantatutkimus Laskentatoimi, Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2008 Laatija:

Lisätiedot

Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2006 Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2006 Edita Prima Oy ISBN 978-951-804-733-2 (nidottu) ISBN 978-951-804-734-9 (pdf) Sisällys

Lisätiedot

STRATEGINEN JOHTAMINEN Case A-klinikkasäätiö

STRATEGINEN JOHTAMINEN Case A-klinikkasäätiö STRATEGINEN JOHTAMINEN Case A-klinikkasäätiö Johanna Mononen Pro gradu -tutkielma Sosiaalihallintotiede Itä-Suomen yliopisto Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos Toukokuu 2013 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

ESIMIESVIESTINNÄN MERKITYS ALAISEN TYÖHYVINVOINNILLE VUOROVAIKUTUS MOTIVAATION JA SITOUTUMISEN EDISTÄJÄNÄ

ESIMIESVIESTINNÄN MERKITYS ALAISEN TYÖHYVINVOINNILLE VUOROVAIKUTUS MOTIVAATION JA SITOUTUMISEN EDISTÄJÄNÄ TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu ESIMIESVIESTINNÄN MERKITYS ALAISEN TYÖHYVINVOINNILLE VUOROVAIKUTUS MOTIVAATION JA SITOUTUMISEN EDISTÄJÄNÄ Yrityksen johtaminen Kandidaattitutkielma Marraskuu 2012

Lisätiedot

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA YHTEISET VOIEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA Teknologiateollisuus ry Metallityöväen Liitto ry Puh. (09) 19 231 Puh. 020 77 4001 www.teknologiateollisuus.fi www.metalliliitto.fi ISBN

Lisätiedot

Vilttiketjuja vai ammattilaisia?

Vilttiketjuja vai ammattilaisia? Sitran selvityksiä 40 Vilttiketjuja vai ammattilaisia? Tuotannon johtaminen Tampereen ja Oulun kaupungeissa Miika Mielityinen 2 Sisällysluettelo Saatteeksi 4 Tiivistelmä 5 1 Johdanto 6 2 Tilaaja-tuottajamallin

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

Henkilöstöjohtaminen uuden edessä

Henkilöstöjohtaminen uuden edessä RIITTA VIITALA MARIA JÄRLSTRÖM (Toim.) Henkilöstöjohtaminen uuden edessä Henkilöstöbarometrin nostamat kehityshaasteet VAASAN YLIOPISTON JULKAISUJA TUTKIMUKSIA 302 LIIKETALOUSTIEDE 107 JOHTAMINEN JA ORGANISAATIOT

Lisätiedot

Manse mallillaan Tampereen mallin arviointi ja palveluinnovaatiot

Manse mallillaan Tampereen mallin arviointi ja palveluinnovaatiot Jari Stenvall, Jenni Airaksinen Manse mallillaan Tampereen mallin arviointi ja palveluinnovaatiot Acta nro 211 Jari Stenvall, Jenni Airaksinen Manse mallillaan Tampereen mallin arviointi ja palveluinnovaatiot

Lisätiedot

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2013 Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2013 Sisällysluettelo Mallin keskeinen

Lisätiedot

Muutosjohtaminen, osaamisen johtaminen ja esimiestyö yhteys- ja palvelukeskusalalla

Muutosjohtaminen, osaamisen johtaminen ja esimiestyö yhteys- ja palvelukeskusalalla Pilvi Purmonen & Riitta Makkonen (toim.) Muutosjohtaminen, osaamisen johtaminen ja esimiestyö yhteys- ja palvelukeskusalalla Osaamisen kehittäminen sähköisessä liiketoiminnassa -hanke 1 Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT. Johtaminen avainasemassa muutoksessa. Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta. n Tarja Honkalampi

TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT. Johtaminen avainasemassa muutoksessa. Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta. n Tarja Honkalampi TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT Johtaminen avainasemassa muutoksessa Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta n Tarja Honkalampi TEHYN JULKAISUSARJA F: 2/09 Johtaminen avainasemassa muutoksessa

Lisätiedot

Elintarvikealan tulevaisuuden osaamistarpeet

Elintarvikealan tulevaisuuden osaamistarpeet Helsingin yliopisto Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta Taloustieteen laitos Anna Kilpelä Elintarvikealan tulevaisuuden osaamistarpeet Elintarvike-ekonomia Pro gradu EE 363 Helsinki 2013 HELSINGIN YLIOPISTO

Lisätiedot

JOHTORYHMÄN RISKIENHALLINTA JA YRITYSTEN YHTEISKUNTAVASTUU

JOHTORYHMÄN RISKIENHALLINTA JA YRITYSTEN YHTEISKUNTAVASTUU JOHTORYHMÄN RISKIENHALLINTA JA YRITYSTEN YHTEISKUNTAVASTUU Vastuullinen johtaminen riskienhallinnan näkökulman laajentajana Liiketaloustiede, johtamisen ja organisoinnin pro gradu -tutkielma Laatija: Jouni

Lisätiedot

Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy.

Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy. Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy. Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon tutkielma Maria Berglund 2008 Markkinoinnin ja johtamisen laitos HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU

Lisätiedot

Taloudellisen mittariston rakentaminen kunnalliselle yksikölle - Case Espoon kaupungin työväenopisto

Taloudellisen mittariston rakentaminen kunnalliselle yksikölle - Case Espoon kaupungin työväenopisto Taloudellisen mittariston rakentaminen kunnalliselle yksikölle - Case Espoon kaupungin työväenopisto Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Arttu mikael Laakso 2011 Laskentatoimen laitos Aalto-yliopisto

Lisätiedot

PÄÄOMASUUNNITTELU OSANA OSUUSPANKIN STRATEGISTA SUUNNITTELUA

PÄÄOMASUUNNITTELU OSANA OSUUSPANKIN STRATEGISTA SUUNNITTELUA Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu PÄÄOMASUUNNITTELU OSANA OSUUSPANKIN STRATEGISTA SUUNNITTELUA Pro gradu Laskentatoimi Marraskuu 2012 Laatija: Päivi Schulz Ohjaaja: Marko Järvenpää JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON

Lisätiedot

Lotta Aaltonen KIRKKOHERROJEN OSAAMISEN JOHTAMISEN KEHITTÄMINEN CASE: LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ

Lotta Aaltonen KIRKKOHERROJEN OSAAMISEN JOHTAMISEN KEHITTÄMINEN CASE: LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteet ja tuotantotalous Strateginen johtaminen Lotta Aaltonen KIRKKOHERROJEN OSAAMISEN JOHTAMISEN KEHITTÄMINEN CASE: LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Työn ohjaaja/tarkastaja:

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos LAPINLAHDEN JA VARPAISJÄRVEN KUNTIEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON PALVELUJEN ULKOISTAMINEN

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS

TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS Julkisen sektorin tuottavuustyön toinen aalto Tuottavuus synnyttää edellyttää Kestävä tuottavuus Työelämän laatu Innovaatiot mahdollistaa 7.4.2010 VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

Mallit ja käytänteet organisaation IT-projektien ja palveluiden strategianmukaisuuden edistämiseen. Jussi Kivinen

Mallit ja käytänteet organisaation IT-projektien ja palveluiden strategianmukaisuuden edistämiseen. Jussi Kivinen Mallit ja käytänteet organisaation IT-projektien ja palveluiden strategianmukaisuuden edistämiseen Jussi Kivinen Tampereen yliopisto Informaatiotieteiden yksikkö Tietojenkäsittelyoppi Pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

Matkaopas asiakaslähtöisten sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseen

Matkaopas asiakaslähtöisten sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseen Tekes Tekesin katsaus Tekes Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Huhtikuu 2011 ISSN 1797-7339 ISBN 978-952-457-523-2 Matkaopas asiakaslähtöisten sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseen vaihde

Lisätiedot

SOSIAALITYÖN PROFESSION ASEMA KUNNALLISTEN HYVINVOINTIPALVELUJEN RAKENNEMUUTOKSESSA. Toimintatutkimus Raahen kuntayhtymässä

SOSIAALITYÖN PROFESSION ASEMA KUNNALLISTEN HYVINVOINTIPALVELUJEN RAKENNEMUUTOKSESSA. Toimintatutkimus Raahen kuntayhtymässä SOSIAALITYÖN PROFESSION ASEMA KUNNALLISTEN HYVINVOINTIPALVELUJEN RAKENNEMUUTOKSESSA Toimintatutkimus Raahen kuntayhtymässä Marjo Kokkaret ja Päivi Nurkkala Pro gradu Sosiaalityö Jyväskylän yliopisto Kokkolan

Lisätiedot

Marjut Matala Miksi ei voida vastata miksi -kysymyksiin? : MUUTOSVIESTINNÄN MERKITYS MUUTOSTYÖSSÄ

Marjut Matala Miksi ei voida vastata miksi -kysymyksiin? : MUUTOSVIESTINNÄN MERKITYS MUUTOSTYÖSSÄ Marjut Matala Miksi ei voida vastata miksi -kysymyksiin? : MUUTOSVIESTINNÄN MERKITYS MUUTOSTYÖSSÄ Pro Gradu -tutkielma Hallintotieteen maisterinohjelma Kevät 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 1.1 Tutkimuksen

Lisätiedot