VALTIOVARAINMINISTERIÖ VALTIONHALLINNON YLIMMÄN JOHDON VIRAT, VASTUUT JA KEHITTÄMINEN 3/2006 TYÖRYHMÄ- MUISTIOITA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VALTIOVARAINMINISTERIÖ VALTIONHALLINNON YLIMMÄN JOHDON VIRAT, VASTUUT JA KEHITTÄMINEN 3/2006 TYÖRYHMÄ- MUISTIOITA"

Transkriptio

1 VALTIOVARAINMINISTERIÖ VALTIONHALLINNON YLIMMÄN JOHDON VIRAT, VASTUUT JA KEHITTÄMINEN 3/2006 TYÖRYHMÄ- MUISTIOITA

2 Valtionhallinnon ylimmän johdon virat, vastuut ja kehittäminen 3/2006 valtiovarainministeriö henkilöstöosasto TYÖRYHMÄ- MUISTIOITA

3 VALTIOVARAINMINISTERIÖ Snellmaninkatu 1 A PL VALTIONEUVOSTO Puhelin (09) Telefaksi (09) Internet Julkaisun tilaukset Puh. (09) Taitto Hanna Darboe ISSN ISBN (nid.) ISBN (PDF) Edita Prima Oy HELSINKI 2006

4 KUVAILULEHTI Julkaisija ja julkaisuaika Valtiovarainministeriö, toukokuu 2006 Tekijät Julkaisun nimi Julkaisun osat/ muut tuotetut versiot Teuvo Metsäpelto, tukiryhmän puheenjohtaja Ari Holopainen, Asko Lindqvist ja Kirsi Äijälä, tukiryhmän sihteerit Valtionhallinnon ylimmän johdon virat, vastuut ja kehittäminen Julkaisu on saatavissa internetistä osoitteesta Asiasanat johtaminen, rekrytointi, valtionhallinto, virkamiehet, kehittäminen Julkaisusarjan nimi ja numero TYÖRYHMÄMUISTIOITA, 3/2006 Julkaisun tunnistetiedot ISSN ISBN Sivuja 93 Kieli Suomi Hinta 10 + alv. Julkaisun myynti/jakaja Valtiovarainministeriö, henkilöstöosasto, puh. (09) Painopaikka ja -aika Tiivistelmä Edita Prima Oy, Helsinki 2006 Valtionhallinnon ylimpien johtamisvirkojen uudistamista varten asetetun tukiryhmän tehtävänä oli tehdä ehdotuksia valtioneuvoston yhteisten johtamisvoimavarojen rekrytoinnista, liikkuvuudesta ja kehittämisestä. Tukiryhmä jätti ehdotuksensa valtionhallinnon ylimpien johtamisvirkojen uudistamisesta valtiovarainministeriölle (VM työryhmämuistioita 1/2005). Muistio sisälsi ehdotukset valtioneuvoston yhteisiksi viroiksi ja tehtävään määräämismenettelyksi sekä ehdotuksen asiaa koskevaksi erillislaiksi sekä virkamieslain muuttamiseksi. Lausuntokierroksen perusteella tarkistettu lakiehdotus on liitteenä. Ylimmän johdon tukiryhmän toisena tehtävänä oli laatia ehdotukset verkoston luomiseksi ministeriöiden nimitysasioista vastaavien välille ministeriöiden ohjaamiseksi ja tukemiseksi uuden järjestelmän piiriin tulevien virkojen ja tehtävien täyttämisessä. Tähän sisältyy tukemisessa tarvittavien toimenpiteiden kehittäminen, mm. henkilökohtaisten johtamissopimusten, johdon valmennuksen ja urasuunnittelun sekä tarvittavien tukipalvelujen kehittäminen. Tukiryhmän ehdotuksiin liittyy valtiovarainministeriön käynnistämän tulospalkkiojärjestelmän ja siihen sisältyvien johtamissopimusten kokeilun jatkaminen ja laajentaminen.

5 Ylimmän johdon tukiryhmän ehdotuksilla tavoitellaan laajaa ja perusteellista muutosta valtionhallinnon johdon järjestelmään ja toimintatapoihin. Uudistus on nähtävä kokonaisuutena, joka toteutuessaan muuttaa koko johtamiskulttuuria ja lisää valtionhallinnon johtamistehtävien arvostusta. Se kohdistuu ylimmän johdon lisäksi joko välittömästi tai välillisesti ylimmän johdon potentiaaliin ja kaikkiin esimiehiin valtionhallinnossa. Tukiryhmä on kuvannut tämän muutoksen suuruutta ja suuntaa laatimalla vision valtionhallinnon johdon ja johtamisen tilasta vuonna Tukiryhmän keskeiset ehdotukset ovat: Valtiovarainministeriö käynnistää hankkeen valtion virkamieslain muuttamiseksi siten, että erikseen määritellyissä tilanteissa olisi mahdollista hakeutua virkaan myös ilman hakijan nimen julkistamista Valtiovarainministeriö valmistelee yhteistyössä ministeriöiden kanssa uuden valtionhallinnon johdon valmennusohjelman, jolla tuetaan ylimmän johdon järjestelmän uudistusta ja yleensä tulevaisuuden johtajien laajamittaista kehittämistä. Valtiovarainministeriöön perustettavan johdon tukiyksikön toimintaa kehitetään siten, että se muodostaa johdon kehittämisen verkoston yhdessä ministeriöiden henkilöstövoimavarojen kehittämisyksiköiden kanssa. Ministeriöt vahvistavat linjajohdon osaamista strategisessa henkilöstövoimavarojen johtamisessa ja henkilöstöammattilaisten osaamista ja asemaa johdon rekrytoinnissa ja kehittämisessä. Johtamissopimusjärjestelmän ja tulospalkkiokokeilun tulokset arvioidaan ja päätetään sen perusteella ylimmän johdon johtamissopimusten ja tulospalkkioiden käyttöönotosta laajemminkin.

6 PRESENTATIONSBLAD Utgivare och datum Finansministeriet, maj 2006 Författare Publikationens titel Teuvo Metsäpelto, stödgruppens ordförande Ari Holopainen, Asko Lindqvist och Kirsi Äijälä, stödgruppens sekreterare Tjänster, ansvar och utveckling av statsförvaltningens högsta ledning Publikationens andra versioner Publikationen är tillgänglig på Internet-adress Nyckelord ledning, rekrytering, statsförvaltning, tjänstemän, utveckling Publikationsserie och nummer ARBETSGRUPPSPROMEMORIOR, 3/2006 Publikationens kännetecknen ISSN ISBN Sidor 93 Språk Finska Pris 10 + moms Beställningar/ distribution Tryckeri/ tryckningsort och -år Finansministeriet, personalavdelning, tel. (09) Edita Prima Ab, Helsingfors 2006 Sammandrag En arbetsgrupp har tillsatts för att utarbeta en reform av de högsta ledningsresurserna inom statsförvaltningen. Gruppen fick också till uppgift att uppgöra förslag om rekrytering, mobilitet och utveckling av statsrådets gemensamma ledarresurser. Den överlämnade arbetsgruppen till finansministeriet sitt förslag om en reform av de högsta chefstjänsterna inom statsförvaltningen (FM arbetsgruppsrapporter 1/2005). Rapporten innehöll förslag om statsrådets gemensamma tjänster, om utnämningsförfarandet till dessa tjänster, ett förslag till en speciallag om detta samt förslag om ändring av statstjänstemannalagen. Det på basis av utlåtanderunden reviderade lagförslaget har bifogats. Arbetsgruppens andra uppgift var att utarbeta förslag om att skapa nätverk mellan de instanser inom de olika ministerierna som ansvarar för utnämningsärenden, med målsättningen att leda och stöda ministerierna vid besättandet av de tjänster som omfattas av det nya systemet. Vidare skulle arbetsgruppen föreslå behövliga åtgärder för att genomföra detta stödarbete, bland annat personliga chefsavtal, ledarutbildning, karriärplanering och andra stödåtgärder. Arbetsgruppen

7 har ytterligare gjort förslag om fortsättning och utvidgning av det resultatrelaterade lönesystem, som finansministeriet införde den och av därtill anslutna experimentella chefsavtal. Genom arbetsgruppens förslag strävar man till att uppnå en omfattande och grundläggande reform av systemet för och arbetssättet inom statsförvaltningens ledning. Reformen skall ses som en helhet vars förverkligande ändrar hela ledningskulturen och ökar uppskattningen av och respekten för chefsuppgifter inom statsförvaltningen. Utom den högsta ledningen angår reformen också direkt eller indirekt potentiella kandidater till den högsta ledningen samt alla chefspersoner inom statsförvaltningen. Arbetsgruppen ger en bild av denna förändrings omfattning och riktning genom en vision av hur statsförvaltningens ledning och ledarskapet ser ut år Arbetsgruppens centrala förslag är följande: Finansministeriet startar ett projekt för att ändra statstjänstemannalagen så att det i vissa särkilt bestämda fall skall vara möjligt att söka tjänster också utan att kandidatens namn publiceras. I samarbete med de andra ministerierna skall finansministeriet utarbeta ett nytt utbildningsprogram för statsförvaltningens ledning. Genom detta program skall man stöda en reform av systemet inom den högsta ledningen, samt i allmänhet en omfattande utveckling av framtida chefer. Inom finansministeriet skall man inrätta en stödenhet för ledningen och denna enhets verksamhet skall utvecklas så att den bildar ett utvecklingsnätverk i samarbete med de övriga ministeriernas enheter som utvecklar personalresurser. Ministerierna skall förbättra linjeledningens kunskaper om strategisk personalledning samt experternas på personalfrågor kunskaper och ställning i fråga om rekrytering och utveckling av chefspersoner. Systemet med chefskontrakt och resultaten av experimentet med resultatrelaterade löner skall utvärderas. På basen av denna utvärdering skall man fatta beslut om en utvidgad tillämpning av chefsavtal och resultatrelaterade löner.

8 FACT SHEET Publisher and date Ministry of Finance, May 2006 Author (s) Title of publication Parts of publication/ other versions released Mr Teuvo Metsäpelto, Mr Ari Holopainen, Mr Asko Lindqvist and Ms Kirsi Äijälä Posts, responsibilities and development in top level state administration The publication is available on the Internet at the web-site julkaisut Keywords management, recruitment, state administration, officials, development Publications series and number WORKING PAPERS, 3/2006 Identifications ISSN ISBN No. of pages 93 Language Finnish Price 10 + VAT Sales distribution Printing place and year Ministry of Finance, Personnel Department, phone Edita Prima Plc. Helsinki 2006 Abstract A working group has been established for the purpose of reforming top level management resources in state administration. The group s task was also to make proposals concerning recruitment, mobility and development of the Ministries common management resources. On 14 January 2005 the Group presented its proposal concerning a reform of the top level management posts in state administration to the Ministry of Finance (MoF working group reports nr 1/2005). The report contained proposals concerning the posts that are common for all ministries, concerning the appointment procedure, as well as a proposal for a special act on that subject and for amending the Act on Officials in State Administration. The proposal for an act has been revised on the basis of comments received and is attached. The group s second task was to make proposals concerning networking between those instances in the different ministries that handle appointment matters for the purpose of guiding and supporting the ministries in making appointments to the jobs within the scope of the new system. Furthermore, the working group was to develop methods for giving such support, inter alia in the establishment of personal management

9 contracts, in management training, in career planning and in the necessary support operations. The working group s proposals also concern a continuation and an expansion of the experimental performance related salary system and the ancillary management contracts that the Ministry of Finance initiated on 31 January The purpose of the working group s proposals is to initiate extensive and fundamental changes of the system and the operative culture in state administration on management level. The reform shall be seen as a whole whose implementation will altogether change management culture and will increase the appreciation of and respect for management jobs in state administration. In addition to top management level, the reform will directly or indirectly concern potential candidates for such jobs, as well as all other officials on superior level in state administration. The working group has given an illustration of the scope and the direction of this reform by creating a vision of what state administration and its management will look like in The working group s most important proposals are the following: The Ministry of Finance, in co-operation with the other ministries, shall initiate a project for amending the Act on Officials in State Administration to the effect that in certain cases it shall be possible to apply for a post without publishing the name of the applicant. In co-operation with the other ministries, the Ministry of Finance shall prepare a new training programme for top level officials in state administration. That programme shall constitute support for the reform of the top level management system, as well as for extensive training of future leaders in general. A support unit shall be established in the Ministry of Finance for the purpose of constituting a network for management training and development, in co-operation with the human resources development units of the other ministries. The ministries shall improve the know-how of line management in respect of the strategic administration of human resources, as well as improve the know-how and position of staff administration professionals in respect of recruitment and superior staff development matters. An evaluation shall be made of the results of the management contract system and of the experimental performance related salary system. On the basis of that evaluation a decision shall be made concerning more extensive application of management contracts and performance related salaries.

10 Valtiovarainministeriölle Valtiovarainministeriö asetti tukiryhmän edistämään valtioneuvoston yhteisten johtamisvoimavarojen rekrytointia, liikkuvuutta ja kehittämistä. Tukiryhmä otti nimekseen ylimmän johdon tukiryhmä. Tukiryhmä jätti ehdotuksensa valtionhallinnon ylimpien johtamisvirkojen uudistamisesta valtiovarainministeriölle Ehdotukset sisälsivät ehdotukset valtioneuvoston yhteisiksi viroiksi ja tehtävään määräämismenettelyksi sekä ehdotuksen asiaa koskevaksi erillislaiksi sekä virkamieslain muuttamiseksi. Ylimmän johdon tukiryhmän toisena tehtävänä oli laatia mennessä ehdotukset verkoston luomiseksi ministeriöiden nimitysasioista vastaavien välille ministeriöiden ohjaamiseksi ja tukemiseksi uuden järjestelmän piiriin tulevien virkojen ja tehtävien täyttämisessä sekä tukemisessa tarvittavien toimenpiteiden kehittäminen, mm. henkilökohtaisten johtamissopimusten, johdon valmennuksen ja urasuunnittelun ja tarvittavien tukipalvelujen kehittäminen. Tukiryhmälle myönnettiin jatkoaikaa tehtävää varten asti. Ylimmän johdon tukiryhmän ehdotuksilla tavoitellaan laajaa ja perusteellista muutosta valtionhallinnon johdon järjestelmään ja toimintatapoihin. Uudistus on nähtävä kokonaisuutena, joka toteutuessaan muuttaa koko johtamiskulttuuria ja lisää valtionhallinnon johtamistehtävien arvostusta. Se kohdistuu ylimmän johdon lisäksi joko välittömästi tai välillisesti ylimmän johdon potentiaaliin ja kaikkiin esimiehiin valtionhallinnossa. Tukiryhmä on kuvannut tämän muutoksen suuruutta ja suuntaa laatimalla vision valtionhallinnon johdon ja johtamisen tilasta vuonna Tukiryhmä on keskustellut lainsäädäntömuutosten jatkovalmistelun yhteydessä esiin tulleista näkökohdista ja ehdotuksista ja ottanut niihin kantaa. Tukiryhmä on keskustellut erityisesti uudistuksen vaiheistuksesta ja soveltamisalasta sekä uuden järjestelmän toimivuuden varmistamisesta. Ylimmän johdon tukiryhmän apuna on työskennellyt työryhmä, joka on valmistellut muistion Johtamisen laadunvarmistus valtionhallinnossa (VM tutkimukset ja selvitykset 1/2006). Tämän työryhmän puheenjohtajana on toiminut neuvotteleva virkamies Ari Holopainen valtiovarainministeriöstä ja jäseninä henkilöstöjohtaja Matti Hermunen Tiehallinnosta, hallitusneuvos Jaana Koski sosiaali- ja terveysministeriöstä, ylijohtaja Marco Krogars puolustusministeriöstä, toimialajohtaja Timo Laitinen Valtiokonttorista, finanssineuvos Asko

11 Lindqvist valtiovarainministeriöstä, vararehtori Arja Ropo Tampereen yliopistosta ja kehittämispäällikkö Anne Silfverberg kauppa- ja teollisuusministeriöstä. Tukiryhmä on keskustellut työryhmän ehdotuksista ja nostaa niistä esiin erityisesti ylimmän johdon potentiaalista huolehtimisen, uuden johdon valmennusohjelman kehittämisen sekä johdon valinnasta ja kehittämisestä vastuullisten verkoston tiivistämisen perustettavan tukiyksikön rinnalle. Ylimmän johdon tukiryhmän ehdotuksiin sisältyy valtiovarainministeriön käynnistämän tulospalkkiojärjestelmän ja siihen sisältyvien johtamissopimusten kokeilun jatkaminen ja laajentaminen. Tukiryhmä on järjestänyt keskustelutilaisuuden ministeriöiden kansliapäälliköille, osastopäälliköille ja virastojen päälliköille. Lisäksi tukiryhmä on kuullut asiantuntijoina valtioneuvoston controlleria Tuomas Pöystiä ja yksikön päällikkö Marjatta Kimmosta Valtiontalouden tarkastusvirastosta. Professori Markku Temmes Helsingin yliopistosta on laatinut valtiovarainministeriön toimeksiannosta etukäteisarvioinnin ehdotetun uudistuksen vaikutuksista. Toimeksiannon määräaika oli Arviointi liitetään eduskunnalle annettavaan hallituksen esitykseen. Toimeksiannon mukaan arvioinnissa tuli kiinnittää huomiota esimerkiksi seuraaviin vaikutuksiin: eri toimijoiden valtasuhteet nimitysten valmistelussa ja päätöksenteossa, erityisesti valtiovarainministeriö muut ministeriöt, tukiyksikkö ministeriöt, hallitus ja ministeri virkamiesvalmistelu johtavien virkamiesten asema suhteessa poliittiseen johtoon ottaen huomioon myös poliittisen johdon vahvistamisen (poliittiset valtiosihteerit) luottamus viranomaistoimintoihin ja virkamiehiin vaikutukset valtionhallinnon toimintojen tuloksellisuuteen, tuottavuuteen ja laatuun sukupuolivaikutukset johtavien virkamiesten urakehitys. Etukäteisarvioinnilla pyrittiin selvittämään uudistuksen vaikutuksia jo valmisteluvaiheessa. Sen yhteydessä havaittuja seikkoja on hyödynnetty ehdotusten viimeistelyssä. Ylimmän johdon tukiryhmä on toiminut arviointitutkimuksen ohjausryhmänä. Professori Temmes vastaa kuitenkin itsenäisesti arvioinnin tuloksista ja johtopäätöksistä. Ylimmän johdon tukiryhmän puheenjohtajana on toiminut valtion työmarkkinajohtaja Teuvo Metsäpelto valtiovarainministeriöstä. Tukiryhmän jäseninä ovat olleet alivaltiosihteeri Heikki Aaltonen valtioneuvoston kansliasta, johtaja Eila Kilpiö Kuluttajatutkimuskeskuksesta, lainsäädäntöjohtaja Matti Niemivuo oikeusministeriöstä, rehtori Krista Varantola Tampereen yliopistosta, kansliapäällikkö Ritva Viljanen sisäasiainministeriöstä, osastopäällikkö Ulla Väistö ulkoasiainministeriöstä ja pääjohtaja Jukka Wuolijoki Valtiokonttorista. Sihteereinä ovat toimineet finanssineuvos Asko Lindqvist ja hallitusneuvos Kirsi Äijälä sekä alkaen neuvotteleva virkamies Ari Holopainen, kaikki valtiovarainministeriöstä.

12 Saatuaan toimeksiantonsa toisen vaiheen valmiiksi ylimmän johdon tukiryhmä luovuttaa ehdotuksensa valtiovarainministeriölle. Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2006 Teuvo Metsäpelto Heikki Aaltonen Eila Kilpiö Matti Niemivuo Krista Varantola Ritva Viljanen Ulla Väistö Jukka Wuolijoki Ari Holopainen Asko Lindqvist Kirsi Äijälä

13 Sisällys 1 VISIO VALTIONHALLINNON JOHDOSTA JA JOHTAMISESTA YLIMMÄN JOHDON JÄRJESTELMÄN UUDISTAMINEN TULEVAISUUDEN JOHTAJIEN KEHITTÄMINEN TULOKSELLISUUDEN JA JOHTAJUUDEN VAHVISTAMINEN... JOHTAMISSOPIMUKSIN TUKIRYHMÄN JOHTOPÄÄTÖKSET JA EHDOTUKSET...29 Liite Luonnos hallituksen esitykseksi Eduskunnalle laiksi valtion... ylimmän johdon nimittämisestä ja tehtävään määräämisestä...31

14

15 1 Visio valtionhallinnon johdosta ja... 1 VISIO VALTIONHALLINNON JOHDOSTA JA JOHTAMISESTA 2015 Ammattitaitoisella johtamisella taataan valtion toimintayksiköiden tuottavuus, hyvinvointi ja jatkuva uudistuminen. Suunnitelmallisella johdon kehittämisellä varmistetaan tulevien johtajien kasvaminen ja sitoutuminen yhteiseen johtamiskulttuuriin. (Valtionhallinnon johdon kehittämisen strategia , VM 1/2003.) Suomen julkishallinto on edustava esimerkki uudistuvaa pohjoismaista mallia, jossa toimiva ja kustannustehokas hallinto on kansallinen menestystekijä. Osana julkista sektoria valtionhallinto kykenee turvaamaan kansantalouden kestävän kehityksen ja kansalaisten hyvinvoinnin maassamme. Huolimatta niukkenevista julkisista voimavaroista, valtio vastaa edelleen laajasta ja moninaisesta tehtäväkentästä suomalaisessa yhteiskunnassa. Vuonna 2015 kansalaisten ja yritysten saamat palvelut tuotetaan 20 % vähemmin kustannuksin kuin vuonna Hallinnon uudistuneet rakenteet, järjestelmät ja toimintatavat tukevat toiminnan tavoitteiden saavuttamista ja jatkuvaa kehittämistä. Virkamiesjohto on hallituksen ja kansalaisten palveluksessa Ammattitaitoinen virkamiesjohto on keskeinen voimavara hallituksen yhteiskunnallisten tavoitteiden saavuttamisessa ja toimintayksiköiden toiminta- ja palvelukyvyn ylläpitämisessä. Ylimmän virkamiesjohdon ja poliittisen johdon väliset suhteet ovat toimivia. Virkamiesjohtajat eivät vain toteuta ylhäältä tulevia päätöksiä, vaan he toimivat aktiivisesti poliitikkojen, palvelujen tuottajien ja hallinnon asiakkaiden rinnalla tulkiten ja tasapainottaen myös markkina- ja asiakaslähtöisesti kansalaisilta tulevia etuja ja pyrkimyksiä. Sitoutuminen yhteiseen arvoperustaan ja keskinäinen luottamus ovat nostaneet sekä poliittisen johdon että virkamiesjohdon arvostusta kansalaisten keskuudessa. Yhteiskunnallisten vaikutusyhteyksien moniulotteisuus ja hallinnan vaikeus ovat lisänneet valtionhallinnon toimintayksiköiden ja muiden sektorien välistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä. Johtajien toimintaympäristössä korostuvat aikaisempaa enemmän 15

16 1 Visio valtionhallinnon johdosta ja... verkostomaisuus ja tietoyhteiskunnan edellyttämät uudentyyppiset palvelu- ja toimintoprosessit. Johtajien uusi sukupolvi on kasvanut tehtäviinsä Valtionhallinnon ylin johto on vaihtunut melkein kokonaan vuosien välillä. Kymmenessä vuodessa uusiin ylimmän johdon virkoihin on rekrytoitu yhteensä 150 uutta johtajaa. Voimakkaan vaihtuvuuden myötä naisten osuus on kaksinkertaistunut kymmenessä vuodessa ollen 40 % vuonna Samana aikana ylimpien virkamiesten keskiikä on laskenut jonkin verran sitä myötä, kun ylimpään johtoon on saatu myös nuorempia virkamiehiä. Ylimmän johdon koulutustausta on monipuolistunut siten, että oikeustieteellisen koulutuksen perinteisen vahva edustus on antanut tilaa myös muille koulutusaloille, kuten talous-, hallinto- ja yhteiskuntatieteille. Valtionhallinto on kyennyt vastamaan myös väestörakenteen monipuolistumiseen. Monikulttuurisuus näkyy sekä työyhteisöjen rakenteessa että johtajien ja henkilöstön osaamisessa ja asenteissa. Ylimmät virkamiehet edustavat uutta johtamiskulttuuria valtionhallinnossa. He ovat kouliintuneet sekä strategiseen johtamiseen poliittis-hallinnollisessa ympäristössä että muutosjohtamiseen ja hyvään henkilöjohtamiseen uransa varrella. Johtajaksi kasvaminen on edellyttänyt heiltä tahtoa kantaa vastuuta osana valtioyhteisöä ja halua määrätietoisesti kehittyä eri tehtävissä eri puolilla hallintoa. Kuva perinteisestä virkamiehestä hallintokoneiston osana on kokonaan korvautunut kuvalla julkisesta johtajasta, joka saa aikaan tuloksia valmentamalla ihmisiä ja kykenemällä pohtimaan myös omaa toimintaansa usein ristiriitaistenkin vaatimusten keskellä. Uusi ylin johto on rekrytoitunut pääasiassa valtionhallinnon keskijohdosta, mutta enenevässä määrin myös yritysten ja kuntien johdosta. Ylimmän johdon virkoihin nimitetyillä on melkein poikkeuksetta takanaan monipuolinen kokemus valtionhallinnon keskijohdon ja strategisista asiantuntijatehtävistä tai muutoin vahva johtamiskokemus ja hallinnon tuntemus. Ylimmän johdon tehtävässä asiantuntemus ja vastuun kantaminen ovat kehittyneet kyvyksi ymmärtää laaja-alaisesti valtionhallintoa, omaa toimialaa ja moninaisia yhteiskunnallisia ilmiöitä ja kyvyksi toimia vaikuttavasti myös erilaisissa verkostoissa. Liikkuvuutta valtion ja muiden sektorien välillä lisää se, että valtionhallinnon vaativissa johtamistehtävissä pätevöityneille virkamiehille on kysyntää myös muiden työnantajien palveluksessa. Arvioiden mukaan uudistus on lisännyt myös kansainvälisten tehtävien merkitystä osana ylimmän johdon urakehitystä. Hallinnon tehtävien ja toimintaperiaatteiden eriytyminen on merkinnyt myös johtamistehtävien ja niihin sisältyvien vaatimusten eriytymistä. Hallinnon eri tehtäväalueille on muodostunut verkostoja ja urapolkuja, joiden sisällä johtajien vuorovaikutus ja tehtäväliikkuvuus on lisääntynyt luontevasti. 16

17 1 Visio valtionhallinnon johdosta ja... Johtajia tuetaan heidän kehittymisessään ja uranhallinnassaan Vuonna 2015 valtionhallinnon johdon ja johtamisen kehittäminen perustuu sekä hallituksen linjaamiin tavoitteisiin että toimintayksiköiden omiin strategioihin. Valtionhallinnon yhteisessä johtamiskulttuurissa otetaan huomioon toimintayksiköiden erilaisuus ja niiden johtamistehtävien erityispiirteet. Yhteinen näkemys johtamistehtävien ammattimaisesta sisällöstä ja niiden vaatimuksista kytkee johdon rekrytoinnin, ura-ajattelun ja kehittämisen yhtenäiseksi kokonaisuudeksi ministeriöissä ja koko valtionhallinnossa. Houkuttelevilla johtamistehtävillä ja suunnitelmallisella kehittämisellä ja ura-ajattelulla kyetään varmistamaan johtajien saatavuus eri tehtäviin sekä valtionhallinnon sisältä että ulkoa. Johtajien valintaperusteissa otetaan huomioon nimenomaisen tehtävän vaatimusten lisäksi johtajan kehittymiskelpoisuus ja käytettävyys myöhemmin muissa valtionhallinnon tehtävissä. Tarvittaessa ura-ajatteluun sisältyy mahdollisuus myös palata valtionhallinnon tehtäviin muun muassa erilaisten määräaikaisten kansainvälisten tehtävien tai projektitehtävien jälkeen. Tämä edellyttää ennalta tehtyjä suunnitelmia henkilön paluun järjestelyistä ja hankitun kokemuksen hyödyntämisestä. Johdon kehittäminen on osa kokonaisuutta, johon liittyy läheisesti asiantuntijaurien kehittäminen. Vuonna 2015 strategiset asiantuntijatehtävät ovat siten houkuttelevia ja palkitsevia, että niihin siirrytään aikaisempaa useammin myös ylimmän johdon ja keskijohdon tehtävistä. Esimerkillisellä johtajien ja asiantuntijoiden rekrytoinnilla ja kehittämisellä vahvistetaan valtion toimintayksiköiden työnantajakuvaa ja lisätään työyhteisöjen houkuttelevuutta. Investoinnit johdon ja henkilöstön osaamiseen ja työedellytyksiin ovat maksaneet ja maksavat itsensä takaisin kilpailtaessa työvoimasta. Vuonna 2006 voimaan tullut valtion ylimmän virkamiesjohdon uudistus on toteutunut kattavasti vuonna Tähän ovat vaikuttaneet sekä ylimmän johdon mittava vaihtuvuus että palveluksessa olleiden laaja ilmoittautuminen uusiin ylimmän johdon virkoihin. Järjestelmää on vähitellen laajennettu siten, että sen piiriin kuuluu koko valtionhallinto lukuun ottamatta tuomioistuimia ja puolustuslaitosta. Lisäksi hallintoon on muodostunut laaja keskijohdon ja strategisten asiantuntijoiden ryhmä, josta koostuu ylimmän johdon potentiaali ja joka on määrätietoisen kehittämisen kohteena. Ylin johto on melkein poikkeuksetta hyväksynyt järjestelmään liittyvät määräaikaiset johtamistehtävät ja henkilökohtaiset johtamissopimukset. Lisäksi määräaikaiset johtamistehtävät ja johtamissopimukset ovat yleistyneet keskijohdon piirissä. Vuonna 2015 on saatu jo runsaasti kokemusta määräaikaisten johtamistehtävien suorittamisesta, niiden arvioinneista ja onnistuneista tehtävän vaihdoista myös hallinnon eri sektorien ja tehtäväalueiden välillä. Osa ylimmän johdon jäsenistä on siirtynyt omasta aloitteestaan valtioneuvoston käyttöön vaativiin projekti- ja asiantuntijatehtäviin, joiden arvostus on selvästi noussut hallinnossa. Muutosten seurauksena on perusteltua puhua jopa johtamiskulttuu- 17

18 1 Visio valtionhallinnon johdosta ja... rin uudistumisesta valtionhallinnossa, mikä näkyy erityisesti siinä, että hallinnon ulkopuoliset ovat aikaisempaa kiinnostuneempia valtiohallinnon johtamistehtävistä. Ministeriöt ovat kyenneet ammattimaistamaan johdon ja strategisten asiantuntijoiden rekrytoinnin ja kehittämisen. Valtiovarainministeriössä sijaitseva johdon tukiyksikkö on saavuttanut arvostetun aseman sekä ministeriöiden ylimmän johdon tukena että ylimmän virkamiesjohdon palveluksessa. Valtioyhteisön johtamispolitiikka ja sen toteutus on jatkuvan arvioinnin ja kehittämisen kohteena. Ensimmäinen kansainvälinen kokonaisarviointi on toteutettu, jonka pohjalta on käynnistetty uudistuksen toinen vaihe. 18

19 2 Ylimmän johdon järjestelmän 2 YLIMMÄN JOHDON JÄRJESTELMÄN UUDISTAMINEN 2.1 HE-luonnoksesta annetut lausunnot ja yhteenveto Laadittuun ehdotukseen valtionhallinnon ylimpien johtamisvirkojen uudistamisesta sisältyi asiaa koskeva erillislakiehdotus ja ehdotus virkamieslain muuttamisesta. Valtiovarainministeriössä toteutetussa valmistelussa laadittiin ehdotukset hallituksen esityksen muotoon. Tästä esityksestä valtiovarainministeriö pyysi lausunnot. Lausunnonantajilta toivottiin kannanottoa erityisesti uudistuksen toteuttamistapoihin yleensä sekä johdon valintaperusteisiin ja -menettelyyn erityisesti. Lausunnot pyydettiin ministeriöiltä, oikeuskanslerilta, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestöltä (JUKO ry.), palkansaajien neuvottelujärjestöltä (Pardia ry.) ja Valtion yhteisjärjestöltä (VTY ry.). Lisäksi lausunto saatiin myös valtiovarain controller -toiminnolta. Lausuntojen mukaan uudistukseen suhtaudutaan pääpiirteissään myönteisesti ja sen tavoitteita pidettiin kannatettavina. Lausunnoissa kiinnitettiin huomiota järjestelmän käytännön toteutukseen ja esitettiin perustelujen ja toimenpiteiden tarkentamista. Lausunnoissa ehdotettiin myös, että uudistuksen tavoitteet yhdistettäisiin muuhun tuloksellisuuden kehittämiseen ja tuottavan toiminnan varmistamiseen. Valtioneuvoston oikeuskanslerin lausunnon mukaan uudistuksen vaatiman erillislain vaihtoehtona tulisi pohtia nykyjärjestelmän muokkaamista tavoitteiden saavuttamiseksi. Lausunnossa todetaan, että esityksessä ehdotettu vaihtoehto on sisällöllisesti ja rakenteellisesti varsin pitkälle menevä kokonaisuudistus. Vaihtoehtona tulisikin arvioida, voidaanko valtion ylimmän johdon valintaperusteiden ja -menetelmien uudistamis- ja kehittämistarpeet toteuttaa nykyiseltä lainsäädännölliseltä pohjalta sitä kehittäen. Jos uudistus kuitenkin toteutetaan, kannattaa oikeuskansleri perusteluissa esitettyä hajautetumpaa mallia. Käytännön toimenpiteiden osalta lausunnoissa kiinnitettiin huomiota eri toimijoiden välisiin toimivaltasuhteisiin, nimittämisperusteisiin, tehtävään määräämiseen, valintaperusteisiin ja virkamiehen oikeusturvaan. Lausunnoissa korostettiin järjestelmän avoimuutta ja houkuttelevuutta myös muille kuin ylimmän johdon virassa oleville. Peruste- 19

20 2 Ylimmän johdon järjestelmän... luissa tulisi kuitenkin kuvata tarkemmin järjestelmän avoimuuden ja johdon liikkuvuuden tavoitteiden yhteensopivuus. Uudistuksen kokonaisvaikutuksia tulisi myös arvioida laajemmin. Esityksen mukaan ylimmän johdon virat olisivat valtioneuvoston yhteisiä virkoja. Lausunnoissa korostettiin sitä, ettei käytäntö saa heikentää ministeriön omaa strategista johtamista ja tulosjohtamista. Valtiovarainministeriön roolia suhteessa muihin toimijoihin on tarkennettava siltä osin, palautuvatko virat sitä mukaa takaisin valtiovarainministeriölle, kun virka ja siihen liitetty tehtävä vapautuu, vai voiko ministeriö ryhtyä sille siirretyn viran ja tehtävän täyttämiseen ilman valtiovarainministeriön/valtioneuvoston suostumusta. Myös virkanimityksestä ja sen valmistelusta vastaava taho tulisi määritellä tarkemmin. Lausunnoissa kiinnitettiin huomiota siihen, että uudessa järjestelmässä ylimmän johdon virkoja voi olla enemmän kuin on tehtäviä. Tämä voi johtua esimerkiksi tilanteesta, jossa ylimmän johdon tehtävään nimitetään järjestelmän ulkopuolinen henkilö. On myös mahdollista, että jo ylimmän johdon virassa oleva henkilö jää ilman tehtävää, jos hän ei tule valituksi hakemaansa tehtävään tai tehtävän määräajan umpeutuessa muita tehtäviä ei ole haettavana. Lisäselvitystä vaatii myös tilanne, jossa virkamies ei määräajan umpeutuessa hae uutta tehtävää. Virkamiehen oikeusturvan kannalta on kiinnitettävä huomiota myös irtisanomisperusteisiin ja siirtymävelvollisuuteen. Ylimmän johdon valintaperusteiden osalta kiinnitettiin huomiota siihen, että ylimmältä johdolta vaadittavat johtamisosaaminen ja hallinnonalan tuntemus vaihtelevat tehtäväkohtaisesti. Valintaperusteluissa on huomioitava ylimmän johdon eri tehtävien erilainen luonne sekä se, että johtamistehtävässä menestymisen kannalta hyvä tasapaino yleisen johtamisosaamisen ja toimialan tuntemuksen välillä on varsin erilainen eri johtamistehtävissä. Lausuntojen mukaan johdon kehittämistä ja arviointia tulisi kehittää keskitetysti sekä yleisillä että yksilökohtaisilla toimenpiteillä. Järjestelmän sisään ei saa muodostua epäonnistuneiden johtajien joukkoa, joten myös johtamistehtävässä epäonnistuminen on huomioitava jatkovalmisteluissa. Ylimmän johdon kehittämisen lisäksi on sitouduttava myös asiantuntijauran ja keskijohdon systemaattiseen kehittämiseen. Lausuntojen mukaan viiden vuoden määräaikaa pidettiin sopivana tai liian lyhyenä. Lausunnoissa tuotiin esille kysymys siitä, miten viiden vuoden määräaikaisuus vaikuttaa motivaatioon, mahdollisuuksiin ja kykyyn vastata pitkäjänteisten ohjaamis- ja kehittämistehtävien käynnistämisestä, tukemisesta ja tuloksista. Yleisesti lausunnoissa suhtauduttiin kielteisesti palkan alenemiseen tehtävästä toiseen siirryttäessä. Toisaalta mikäli näin tapahtuu, tulisi perustelujen ja pelisääntöjen olla selvillä etukäteen. Palkkauksen osalta lisäselvitystä kaivattiin siitä, määräytyykö palkka tehtävän vai viran perusteella, ja ovatko palkkauksen määrärahat valtiovarainministeriössä vai virastoissa ja ministeriöissä. Tukiyksikön perustamista pidettiin lausuntojen mukaan perusteluna. Tukiyksikön roolista ja tehtävistä kaivattiin kuitenkin tarkempaa määrittelyä erityisesti ministeriön oman 20

Valtion. ylimmän johdon valintaperusteet

Valtion. ylimmän johdon valintaperusteet Valtion ylimmän johdon valintaperusteet pähkinänkuoressa Valtionhallinnon johtajapolitiikkaa koskevan valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisesti valtiovarainministeriö on täsmentänyt yhdessä ministeriöiden

Lisätiedot

VALTIOLLA ON KYSYNTÄÄ OSAAVILLE, KEHITTYVILLE JA KANNUSTAVILLE - henkilöstön kehittämisen periaatteet valtionhallinnossa

VALTIOLLA ON KYSYNTÄÄ OSAAVILLE, KEHITTYVILLE JA KANNUSTAVILLE - henkilöstön kehittämisen periaatteet valtionhallinnossa VALTIOLLA ON KYSYNTÄÄ OSAAVILLE, KEHITTYVILLE JA KANNUSTAVILLE - henkilöstön kehittämisen periaatteet valtionhallinnossa SAATTEEKSI 2 Valtioneuvoston teki 23.3.2006 periaatepäätöksen henkilöstön aseman

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS VALTIONHALLINNON JOHTAJAPOLI- TIIKASTA

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS VALTIONHALLINNON JOHTAJAPOLI- TIIKASTA VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS VALTIONHALLINNON JOHTAJAPOLI- TIIKASTA Hyvin johdettu julkishallinto on kansallinen menestystekijä. Valtionhallinnon johto on sekä hallituksen että kansalaisten palveluksessa

Lisätiedot

JOHTAMISEN KÄRKIHANKKEET

JOHTAMISEN KÄRKIHANKKEET JOHTAMISEN KÄRKIHANKKEET Valtionhallinnon johdonfoorumin aamukahvit 13.5.2016 Juha Sarkio, Katju Holkeri, Ari Holopainen Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto PARANNETAAN JOHTAMISTA JA TOIMEENPANOA TAVOITE:

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PUHEMIESNEUVOSTON EHDOTUS 1/2010 vp Puhemiesneuvoston ehdotus laiksi eduskunnan virkamiehistä annetun lain 10 ja 71 :n, eduskunnan työjärjestyksen 73 :n ja eduskunnan kanslian ohjesäännön muuttamisesta

Lisätiedot

HE 66/2007 vp. on tarkoitus siirtää vuoden 2008 alusta lukien arkistolaitoksen yhteyteen. Lakiin ehdotetaan tehtäväksi lisäksi tekninen muutos,

HE 66/2007 vp. on tarkoitus siirtää vuoden 2008 alusta lukien arkistolaitoksen yhteyteen. Lakiin ehdotetaan tehtäväksi lisäksi tekninen muutos, HE 66/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arkistolain 1 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan arkistolakia muutettavaksi siten, että siitä poistettaisiin

Lisätiedot

HE 151/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä

HE 151/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä HE 151/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta annetun lain 7 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä

Lisätiedot

KEHU JA MUITA TURVALLISUUTEEN

KEHU JA MUITA TURVALLISUUTEEN KEHU JA MUITA TURVALLISUUTEEN VAIKUTTAVIA HANKKEITA Turvallisuusjohtaja Rauli Parmes Liikenne- ja viestintäministeriö Keskushallinnon uudistushanke Nykyisen hallituksen ohjelmassa on linjattu, että hallitus

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS OIKEUSMINISTERIÖSTÄ ANNETUN VALTIONEU- VOSTON ASETUKSEN 6 :N MUUTTAMISESTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS OIKEUSMINISTERIÖSTÄ ANNETUN VALTIONEU- VOSTON ASETUKSEN 6 :N MUUTTAMISESTA OIKEUSMINISTERIÖ Hallitussihteeri Ulla Westermarck Muistio VALTIONEUVOSTON ASETUS OIKEUSMINISTERIÖSTÄ ANNETUN VALTIONEU- VOSTON ASETUKSEN 6 :N MUUTTAMISESTA 1 Tausta Valtion virkamieslain muuttamista koskeva

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Tieliikelaitoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia Tieliikelaitoksesta. Valtion liikelaitoksista annetun

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään 8.5.2014 MARJUKKA LAINE, TYÖTERVEYSLAITOS 0 Verkoston lähtökohta ja tehtävät Hallitusohjelma 2011: Perustetaan Työterveyslaitoksen

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2009 Julkaistu Helsingissä 8 päivänä kesäkuuta 2009 N:o 391 396. Laki. N:o 391

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2009 Julkaistu Helsingissä 8 päivänä kesäkuuta 2009 N:o 391 396. Laki. N:o 391 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 8 päivänä kesäkuuta 2009 N:o 391 396 SISÄLLYS N:o Sivu 391 Laki rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain 9 :n muuttamisesta... 3429 392 Valtioneuvoston

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Koulutusrahastosta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Koulutusrahastosta annettua lakia. Ammattitutkintostipendin myöntämisen edellytyksiä

Lisätiedot

HE 108/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen metsäkeskuksesta annetun lain 39 :n muuttamisesta

HE 108/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen metsäkeskuksesta annetun lain 39 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen metsäkeskuksesta annetun lain 39 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Suomen metsäkeskuksesta annetun lain

Lisätiedot

Johtamissopimus valtionhallinnon johtamispolitiikan ja johtamisen toimintaedellytysten luojana

Johtamissopimus valtionhallinnon johtamispolitiikan ja johtamisen toimintaedellytysten luojana 1.2.2013 Johtamissopimus valtionhallinnon johtamispolitiikan ja johtamisen toimintaedellytysten luojana Ohje johtamissopimuksen laatimiseksi Valtionhallinnon johtajapolitiikka ja johtamissopimus Sopimuksen

Lisätiedot

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1993 vp - HE 78 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi Joensuun yliopistosta, Tampereen yliopistosta, Turun yliopistosta ja Turun kauppakorkeakoulusta annettujen lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011 634/2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Annettu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

saman lain 5 :n mukaan yleisenä syyttäjänä raastuvanoikeudessa ja maistraatissa. Nimismies tai apulaisnimismies toimii kihlakunnanoikeudessa

saman lain 5 :n mukaan yleisenä syyttäjänä raastuvanoikeudessa ja maistraatissa. Nimismies tai apulaisnimismies toimii kihlakunnanoikeudessa 1992 vp- HE 101 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kaupunginviskaa Iista ja nimismiehestä käräjäoikeuden syyttäjänä ja laiksi kaupunginviskaaleista annetun lain 1 ja 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma PIRKKALAN KUNTA TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 20.2.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kuntastrategiaa toteuttava hanke... 4

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen edistää työssä jatkamista. Tietoisku 10.1.2014

Osaamisen kehittäminen edistää työssä jatkamista. Tietoisku 10.1.2014 Osaamisen kehittäminen edistää työssä jatkamista Tietoisku 10.1.2014 Osaamisen uudistaminen ja työn vaatimukset Koulutuksella ja osaamisella on työkykyä ylläpitävä ja rakentava vaikutus, joka osaltaan

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Kaupunginhallitus 6.10.2014 liite nro 7 (1/20) Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Kaupunginhallitus 6.10.2014 liite nro 7 (2/20) Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet

Lisätiedot

Kansliapäällikön puheenvuoro

Kansliapäällikön puheenvuoro Edessä oli pitkä urakka, mutta päätös oli tehty, ja sehän on aina hyvä juttu. Kansliapäällikön puheenvuoro Haastava tulevaisuus mistä yhteinen suunta? Valtiovarainministeriön ja Tampereen johtamiskorkeakoulun

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 108/2001 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työllisyyslain 21 :n, palkkaturvalain 9 :n, merimiesten palkkaturvalain 8 :n ja työehtosopimuslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi

Lisätiedot

Valtorin hallituksen tehtävät. Valtorin asiakaspäivä Timo Valli, hallituksen puheenjohtaja

Valtorin hallituksen tehtävät. Valtorin asiakaspäivä Timo Valli, hallituksen puheenjohtaja Valtorin hallituksen tehtävät Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Timo Valli, hallituksen puheenjohtaja Valtorin virstanpylväät Jyrki Kataisen hallitusohjelma 6/2011 TORI- ja myös TUVE-hankkeet Laki valtion

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LIITE 2 LUONNOS Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden maistraatin toimivallan määräytymistä koskevia säännöksiä sisältävien lakien muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi väestötietojärjestelmästä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 299/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuntarakennelain muuttamisesta sekä kuntajakolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 5 momentin kumoamisesta

Lisätiedot

6.10.2015. Esimiestyö on pääsääntöisesti vaativampaa kuin esimiehen johtaman tiimin/ryhmän toimihenkilöiden tekemä työ.

6.10.2015. Esimiestyö on pääsääntöisesti vaativampaa kuin esimiehen johtaman tiimin/ryhmän toimihenkilöiden tekemä työ. Henkilöstöosasto 6.10.2015 ESIMIESTYÖN VAATIVUUSLUOKITUS Yleistä Esimiestyön vaativuuden arviointi perustuu vahvistettuun toimenkuvaukseen. Esimies toimii usein myös itse asiantuntijana, jolloin toimenkuvaukseen

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5)

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) 143 Lausunto ehdotuksesta valtionhallinnon viestintäsuositukseksi HEL 2016-010244 T 00 01 06 Päätös Päätöksen perustelut toteaa valtioneuvoston kanslialle lausuntonaan

Lisätiedot

HE 217/2014 vp. Ehdotettu laki on käsiteltävä eduskunnassa. Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolakia muutettavaksi niin, että tehtä-

HE 217/2014 vp. Ehdotettu laki on käsiteltävä eduskunnassa. Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolakia muutettavaksi niin, että tehtä- HE 217/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolakia muutettavaksi niin,

Lisätiedot

HE 212/2013 vp. 65 vuodesta 68 vuoteen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman

HE 212/2013 vp. 65 vuodesta 68 vuoteen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman HE 212/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaupanvahvistajista annetun lain 1 ja 2 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Kaupanvahvistajista annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 242/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain väliaikaisesta muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan yliopistolakia ja ammattikorkeakoululakia muutettaviksi

Lisätiedot

HE 217/2008 vp. kansanedustajain eläkelakia ja valtion eläkelakia. kuitenkin valita koko edustajantoimensa keslamenttivaaleissa,

HE 217/2008 vp. kansanedustajain eläkelakia ja valtion eläkelakia. kuitenkin valita koko edustajantoimensa keslamenttivaaleissa, HE 217/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Suomesta Euroopan parlamenttiin valitun edustajan palkkiosta ja eläkkeestä annetun lain kumoamisesta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Henkilöstöohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto HENKILÖSTÖOHJELMA 1 Henkilöstöohjelman lähtökohdat Johtamisvisio Linjakas johtajuus ja yhteinen sävel.

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019 Työryhmä Eeva Häkkinen, Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi, Kangasniemen pty Senja Kuiri, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Aino Mäkitalo,

Lisätiedot

Virkamiesasema murroksessa. Markku Temmes 25.2.2015

Virkamiesasema murroksessa. Markku Temmes 25.2.2015 Virkamiesasema murroksessa Markku Temmes 25.2.2015 Teoriaa Marx (1818-1883) contra Weber (1864-1920) Kaikessa toiminnassa on julkista Funktiososialismi Markkinatalous tarvitsee tuekseen neutraalin hallinnon

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 32/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle metallirahalain 1 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan metallirahalakiin lisättäväksi säännös valtiovarainministeriön oikeudesta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LIITE 2 LUONNOS Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden maistraatin toimivallan määräytymistä koskevia säännöksiä sisältävien lakien muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi väestötietojärjestelmästä

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 386. Valtioneuvoston asetus. sisäasiainhallinnon palvelukeskuksen. Annettu Helsingissä 8 päivänä kesäkuuta 2005

SISÄLLYS. N:o 386. Valtioneuvoston asetus. sisäasiainhallinnon palvelukeskuksen. Annettu Helsingissä 8 päivänä kesäkuuta 2005 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2005 Julkaistu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2005 N:o 386 389 SISÄLLYS N:o Sivu 386 Valtioneuvoston asetus sisäasiainhallinnon palvelukeskuksesta... 2295 387 Valtioneuvoston asetus

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 215/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaalihuoltolain annetun lain, yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annetun lain annetun lain ja kehitysvammaisten erityishuollosta annetun

Lisätiedot

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu tulevaisuuden toiminnan suuntaajana - teema-aamupäivä Juha Eskelinen, KTT Melkior Oy 23.9.2015 Viestit 2 Haasteina kiristynyt talous, teknologiamurros,

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1996 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä elokuuta 1996 N:o 597 602

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1996 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä elokuuta 1996 N:o 597 602 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1996 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä elokuuta 1996 N:o 597 602 SISÄLLYS N:o Sivu 597 Laki Kreikan kanssa lahjana saadun kiinteän omaisuuden vapauttamisesta lahjaverosta eräissä tapauksissa

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 243/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain 58 :n sekä kolttalain 68 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 37/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 5 a ja 9 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että sairausvakuutuslakia alemmanasteisten lääkekorvauksia

Lisätiedot

Kauhajoen sivistyspalveluiden uudistaminen 2015 2017

Kauhajoen sivistyspalveluiden uudistaminen 2015 2017 Kauhajoen sivistyspalveluiden uudistaminen 2015 2017 Kehittämishankkeen lähtökohtana on Kauhajoen kaupungin sivistyspalveluiden kehittäminen ja uudistaminen. Hallintopalvelut, varhaiskasvatuspalvelut,

Lisätiedot

HE 230/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta

HE 230/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työeläkeasioiden

Lisätiedot

Tiedolla johtaminen valtion keskushallinnossa

Tiedolla johtaminen valtion keskushallinnossa Tiedolla johtaminen valtion keskushallinnossa Tuloksia julkisen sektorin uudistamista koskevasta kyselytutkimuksesta (COCOPS) Tutkimus ja tiedolla johtaminen valtionhallinnon kehittämisessä tutkijat ja

Lisätiedot

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY Sosten arviointifoorumi 4.6.2015 Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY 1 Mistä on kysymys? Arviointi = tiedon tuottamista toiminnasta, siihen liittyvistä kehittämistarpeista sekä toiminnan vaikuttavuudesta

Lisätiedot

OHEISMATERIAALIN TARKOITUS

OHEISMATERIAALIN TARKOITUS (2012) OHEISMATERIAALIN TARKOITUS Kalvosarja on oheismateriaali oppaalle TASA ARVOSTA LAATUA JA VAIKUTTAVUUTTA JULKISELLE SEKTORILLE Opas kuntien ja valtion alue ja paikallishallinnon palveluihin ja toimintoihin

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä elokuuta 2001 N:o 682 687 SISÄLLYS N:o Sivu 682 Laki Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten

Lisätiedot

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Ammatillisen peruskoulutuksen valtionavustushankkeiden aloitustilaisuus Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Opetusneuvos Leena.Koski@oph.fi www.oph.fi Hankkeen vaikuttavuuden

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 111/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta annetun lain 6 ja 10 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

HE 95/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion taiteilija-apurahoista annetun lain muuttamisesta

HE 95/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion taiteilija-apurahoista annetun lain muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion taiteilija-apurahoista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion taiteilija-apurahoista annettua

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

2014-2016. Henkilöstöstrategia. Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut

2014-2016. Henkilöstöstrategia. Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut Dnro:53/01.00.00/2014 t 2014-2016 Henkilöstöstrategia Kunnanvaltuuston hyväksymä 16.6.2014 Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut 1 Henkilöstöstrategia 2014 2016 Kunnallisen työmarkkinalaitoksen mukaan

Lisätiedot

1/2003. AMMATTIMAISEEN JOHTAMISEEN VALTIONHALLINNOSSA Johdon kehittämisen strategia 2002-2012 TYÖRYHMÄ- MUISTIOITA

1/2003. AMMATTIMAISEEN JOHTAMISEEN VALTIONHALLINNOSSA Johdon kehittämisen strategia 2002-2012 TYÖRYHMÄ- MUISTIOITA AMMATTIMAISEEN JOHTAMISEEN VALTIONHALLINNOSSA Johdon kehittämisen strategia 2002-2012 1/2003 VALTIOVARAINMINISTERIÖ HENKILÖSTÖOSASTO TYÖRYHMÄ- MUISTIOITA VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 00023 VALTIONEUVOSTO

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 212/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain :n muuttamisesta Tieliikennelakiin ehdotetaan koottaviksi liikenteen ohjauslaitteista annettavia asetuksia ja määräyksiä koskevat valtuussäännökset.

Lisätiedot

Suomen arktinen strategia

Suomen arktinen strategia Suomen arktinen strategia Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 7/2010 Suomen arktinen strategia Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 7/2010 Julkaisija VALTIONEUVOSTON KANSLIA Julkaisun laji Julkaisu

Lisätiedot

Strategian laadinta ja toimijoiden yhteistyö. Tehoa palvelurakenteisiin 25.10.2011 ICT-johtaja Timo Valli

Strategian laadinta ja toimijoiden yhteistyö. Tehoa palvelurakenteisiin 25.10.2011 ICT-johtaja Timo Valli Strategian laadinta ja toimijoiden yhteistyö Tehoa palvelurakenteisiin 25.10.2011 ICT-johtaja Timo Valli Information and Communication Technology Teknologia Kommunikaatio Infrastruktuuri Informaatio Integraatio

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON. Strateg a

MAAHANMUUTTOVIRASTON. Strateg a MAAHANMUUTTOVIRASTON Strateg a 2013 2017 VISIO 2017 Maahanmuutosta kansalaisuuteen johtava asiantuntija, yhteistyökumppani ja palveluosaaja. Maahanmuuttovirasto on johtava toimija oleskeluluvan käsittelystä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 81/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan terveydenhuoltolakia muutettavaksi siten, erityisvastuualuejaossa

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Oheinen lomake on Hyvän johtamisen kriteereihin perustuva Arvioinnin tueksi työkalu. Voit arvioida sen avulla johtamista omassa organisaatiossasi/työpaikassasi.

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion eläkelain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan valtion eläkelakia muutettavaksi siten, että eläkeasioissa ensimmäisenä muutoksenhakuasteena

Lisätiedot

HE 111/2014 vp. sosiaali- ja terveysministeriön yhteydestä oikeusministeriön yhteyteen. Samalla lapsiasiavaltuutetun itsenäisestä ja riippumattomasta

HE 111/2014 vp. sosiaali- ja terveysministeriön yhteydestä oikeusministeriön yhteyteen. Samalla lapsiasiavaltuutetun itsenäisestä ja riippumattomasta HE 111/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle yhdenvertaisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annetun hallituksen esityksen (HE 19/2014 vp) täydentämisestä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Sote-ratkaisu tuottavuuden ja tuloksellisuuden kehittämisessä

Sote-ratkaisu tuottavuuden ja tuloksellisuuden kehittämisessä Sote-ratkaisu tuottavuuden ja tuloksellisuuden kehittämisessä Kirsi Varhila ylijohtaja, STM Tuottavuuden peruskaava Management of resources TARGET INPUT resources PROCESS methods OUTPUT PRODUCTIVITY INPUT/

Lisätiedot

Toimialariippumattomien tieto- ja viestintäteknisten tehtävien kokoamishankkeen asettaminen

Toimialariippumattomien tieto- ja viestintäteknisten tehtävien kokoamishankkeen asettaminen Asettamispäätös VM035:00/2012 16.5.2012 Toimialariippumattomien tieto- ja viestintäteknisten tehtävien kokoamishankkeen asettaminen 1 Asettaminen 2 Toimikausi 3 Tausta Valtiovarainministeriö on tänään

Lisätiedot

HE 136/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki

HE 136/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki HE 136/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtionavusta Urho Kekkosen kuntoinstituuttisäätiölle ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki valtionavusta Urho

Lisätiedot

1994 vp - HE 140 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1994 vp - HE 140 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1994 vp - HE 140 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan maakunnan maakunnanvoudinvirastosta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki Ahvenanmaan maakunnan maakunnanvoudinvirastosta

Lisätiedot

1.3 Lainvalmisteluprosessin prosessikartta

1.3 Lainvalmisteluprosessin prosessikartta 1.3 n prosessikartta Hallitusohjelman kirjaus Talousarvioehdotus Eduskunnan lausuma Kansallista täytäntöönpanoa edellyttävä EU-säädös Kansainvälinen sopimus, Sidosryhmän tai täytäntöönpanosta vastaavan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 (6) Kaupunginvaltuusto Kj/9 15.01.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 (6) Kaupunginvaltuusto Kj/9 15.01.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 (6) 9 Taloushallintopalvelu -liikelaitoksen toimitusjohtajan virkaan ottaminen HEL 2013-011522 T 01 01 01 01 Päätös päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

Lisätiedot

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan päivänä tammikuuta 1993.

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan päivänä tammikuuta 1993. 1992 vp - HE 247 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi opintotukilain :n ja korkeakouluopiskelijoiden opintotuesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan opintotuen

Lisätiedot

HE 52/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilasvammalain 6 e :n muuttamisesta

HE 52/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilasvammalain 6 e :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilasvammalain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sotilasvammalakia siten, että kunnan järjestämistä kotipalveluista

Lisätiedot

HE 41/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

HE 41/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi HE 41/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Ulkoasiainhallintolaki 25.2.2000/204

Ulkoasiainhallintolaki 25.2.2000/204 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2000» 25.2.2000/204 Seurattu SDK 456/2010 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Ulkoasiainhallintolaki 25.2.2000/204 Eduskunnan päätöksen

Lisätiedot

HE 195/2010 vp. Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan mahdollisimman

HE 195/2010 vp. Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan mahdollisimman HE 195/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi merenkulun ympäristönsuojelulain 3 luvun 6 :n ja sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Eduskunnan

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön 1.12.2004 antamien neuvottelu- ja sopimusohjeiden mukaisesti sovittiin seuraavaa:

Valtiovarainministeriön 1.12.2004 antamien neuvottelu- ja sopimusohjeiden mukaisesti sovittiin seuraavaa: TES: 313013 PL: 01 Pöytäkirja Merenkulkulaitoksen, Suomen Erityisteknisten Liitto SETELI ry:n ja Suomen Laivanpäällystöliitto ry:n välisestä työehtosopimusneuvottelusta, joka pidettiin 17.2.2005 Merenkulkulaitoksessa.

Lisätiedot

ALUEHALLINTOVIRASTOJEN OHJAUS

ALUEHALLINTOVIRASTOJEN OHJAUS Asettamispäätös VM120:00/2015 Kunta- ja aluehallinto-osasto 2.12.2015 luonnos ALUEHALLINTOVIRASTOJEN OHJAUS Asettaminen Toimikausi Valtiovarainministeriö on tänään asettanut aluehallintovirastojen ohjausryhmän

Lisätiedot

HE 112/1996 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistörekisterilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 112/1996 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistörekisterilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 112/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistörekisterilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistörekisterilakia siten, että kiinteistötunnuksen

Lisätiedot

YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET (LUONNOS)

YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET (LUONNOS) YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET (LUONNOS) S I S Ä L T Ö I Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon osat ja muodostuminen ---------------------------------------- 3 II Yritysjohtamisen

Lisätiedot

Uudistuva lainsäädäntö mitä laki tiedonhallinnasta ja tietojen käsittelystä julkishallinnossa tuo mukanaan

Uudistuva lainsäädäntö mitä laki tiedonhallinnasta ja tietojen käsittelystä julkishallinnossa tuo mukanaan Uudistuva lainsäädäntö mitä laki tiedonhallinnasta ja tietojen käsittelystä julkishallinnossa tuo mukanaan 10.12.2015 Hannele Kerola Lainsäädäntöneuvos Pääministeri Juha Sipilän hallituksen strateginen

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työterveyslaitos www.ttl.fi Ihmisten innostava johtaminen Jalmari Heikkonen, johtava asiantuntija 3.6.2014 Jalmari Heikkonen Työterveyslaitos www.ttl.fi Oikeudenmukaisuus Jaon oikeudenmukaisuus

Lisätiedot

HE 170/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tasavallan presidentin eläkeoikeudesta annetun lain 1 :n ja tuloverolain 87 :n muuttamisesta

HE 170/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tasavallan presidentin eläkeoikeudesta annetun lain 1 :n ja tuloverolain 87 :n muuttamisesta HE 170/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tasavallan presidentin eläkeoikeudesta annetun lain 1 :n ja tuloverolain 87 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa Kaikille oikeus terveelliseen ja turvalliseen elämään Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen lähtökohtana ovat

Lisätiedot

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa SKILLNADEN II Samverkan som strategi MUUTOS II Strategiana yhteistyö 24.11.2015 Tua Heimonen Specialplanerare,

Lisätiedot

ALUEELLISTEN YMPÄRISTÖKESKUSTEN HENKILÖSTÖN UUTTA PALKKAUSJÄRJESTELMÄÄ KOSKEVAN 10.12

ALUEELLISTEN YMPÄRISTÖKESKUSTEN HENKILÖSTÖN UUTTA PALKKAUSJÄRJESTELMÄÄ KOSKEVAN 10.12 ALUEELLISTEN YMPÄRISTÖKESKUSTEN HENKILÖSTÖN UUTTA PALKKAUSJÄRJESTELMÄÄ KOSKEVAN 10.12.2004 UUDISTETUN TARKENTAVAN VIRKAEHTOSOPIMUKSEN JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Allekirjoituspöytäkirjan

Lisätiedot

Valtiokonttorin Kaiku-työhyvinvointipalvelut & Valtion henkilöstöpalvelut tukenanne organisaatioiden muutostilanteissa

Valtiokonttorin Kaiku-työhyvinvointipalvelut & Valtion henkilöstöpalvelut tukenanne organisaatioiden muutostilanteissa Valtiokonttorin Kaiku-työhyvinvointipalvelut & Valtion henkilöstöpalvelut tukenanne organisaatioiden muutostilanteissa TORI-henkilöstöfoorumi 19.12.2012 Liisa Virolainen, Kaiku-työhyvivointipalvelut Riitta

Lisätiedot

Toimintatapojen uudistamisen kärkihankkeet: digitalisaatio,

Toimintatapojen uudistamisen kärkihankkeet: digitalisaatio, Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner Toimintatapojen uudistamisen kärkihankkeet: digitalisaatio, normit ja kokeilut 1.9.2015 STRATEGINEN PAINOPISTEALUE:

Lisätiedot

12.8.2015 Dnro 204/31/2015 1 (5) Oikeusministeriön lausuntopyyntö 8.6.2015 OM 15/31/2014

12.8.2015 Dnro 204/31/2015 1 (5) Oikeusministeriön lausuntopyyntö 8.6.2015 OM 15/31/2014 12.8.2015 Dnro 204/31/2015 1 (5) Oikeusministeriön lausuntopyyntö 8.6.2015 OM 15/31/2014 Oikeusministeriön asettamassa tuomioistuinlain jatkovalmisteluhankkeessa laadittu luonnos hallituksen esitykseksi

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2003 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2003 N:o 45 51. Laki. N:o 45. Leivonmäen kansallispuistosta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2003 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2003 N:o 45 51. Laki. N:o 45. Leivonmäen kansallispuistosta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2003 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2003 N:o 45 51 SISÄLLYS N:o Sivu 45 Laki Leivonmäen kansallispuistosta... 93 46 Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta

Lisätiedot

Sote-uudistus Saavutetaanko tavoitteet

Sote-uudistus Saavutetaanko tavoitteet Sote-uudistus Saavutetaanko tavoitteet Hyvinvoiva Päijät-Häme ja sote-uudistus 8.9.14 Vertti Kiukas, pääsihteeri 18.8.2014 AK Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä

Lisätiedot

Innovatiivinen toiminnan kehittäminen ja oikeat hankintamenettelyt. Pääjohtaja, OTT Tuomas Pöysti/VTV 2.3.2012

Innovatiivinen toiminnan kehittäminen ja oikeat hankintamenettelyt. Pääjohtaja, OTT Tuomas Pöysti/VTV 2.3.2012 Innovatiivinen toiminnan kehittäminen ja oikeat hankintamenettelyt Pääjohtaja, OTT Tuomas Pöysti/VTV 2.3.2012 Valtiontalouden tarkastusviraston rooli Tarkastaa valtion taloudenhoidon laillisuutta => julkisista

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus Missä nyt mennään? Pekka Järvinen STM Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Turvata

Lisätiedot

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008 Hannu.tamminen@ttk.fi Taustaa Ohjausvälineet Lait Asetukset, ministeriön päätökset Keskusviraston suositukset Työmarkkinasopimukset Työmarkkinajärjestöjen

Lisätiedot

Valviran strategia

Valviran strategia Valviran strategia 2016 2020 Miten valvonta voi tukea sote-uudistuksen tavoitteita seminaari 9.3.2016 Säätytalo Ritva Kujala, hallintojohtaja Jussi Holmalahti, johtaja Valvira.fi, @ValviraViestii Valvira

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kansaneläkeindeksistä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kansaneläkeindeksistä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kansaneläkeindeksistä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki kansaneläkeindeksistä. Se korvaisi nykyisen kansaneläkelaissa säädettyjen

Lisätiedot

Henkilöstön asema organisaation muutostilanteissa

Henkilöstön asema organisaation muutostilanteissa Henkilöstön asema organisaation muutostilanteissa Joensuu 14.5.2007 Henkilöstöjärjestöjen edustaja Asiamies Satu Henttonen, Palkansaajajärjestö Pardia Lähteinä käytetty Valtioneuvoston periaatepäätös (VM

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Helsingin Yrittäjien seminaari 1.3.2011 Kumppanuus Yritysmyönteistä yhteistyötä mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen

Lisätiedot

Valtion tietojärjestelmähankkeiden arviointitoiminnan kehittäminen. Arja Terho

Valtion tietojärjestelmähankkeiden arviointitoiminnan kehittäminen. Arja Terho Valtion tietojärjestelmähankkeiden arviointitoiminnan kehittäminen Arja Terho Tarve arviointitoiminnalle tuottavuuden kehittämishankkeissa tietojärjestelmillä merkittävä rooli varmistettava hankkeiden

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Neuvotteleva virkamies 5.1.2016 VM122:00/2014 Riitta Bäck 2260/03.01.01/2014

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Neuvotteleva virkamies 5.1.2016 VM122:00/2014 Riitta Bäck 2260/03.01.01/2014 VALTIOVARAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Neuvotteleva virkamies 5.1.2016 VM122:00/2014 Riitta Bäck 2260/03.01.01/2014 EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI VALTION VIRKAEHTOSOPI- MUSASETUKSEN 10 :N MUUTTAMISESTA

Lisätiedot