Päivähoidon palveluverkko ja sen kehittämisen linjaukset on kuvattu Sipoon kunnan sivistysosaston palveluverkkosuunnitelmassa.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Päivähoidon palveluverkko ja sen kehittämisen linjaukset on kuvattu Sipoon kunnan sivistysosaston palveluverkkosuunnitelmassa."

Transkriptio

1 Sipoon kunnan toimitilastrategia Tilahallinnon palvelukohtaiset linjaukset Päivähoito Päivähoidolle ovat ominaista hyvä tilatehokkuus, korkeat käyttöasteet, pitkät päivittäiset käyttöajat ja pienet yksikkökoot. Päivähoito on tyypillinen lähipalvelu, jonka saavutettavuus on tärkeä ominaisuus. Päivähoidon palveluverkon ongelmana ovat palvelutarpeen muutokset, jotka voivat olla alueellisesti merkittäviä. Päivähoidon tilatarpeet ovat korostetun toiminnallisia. Toimivat tilat tukevat palvelun kustannustehokasta ja laadukasta toteuttamista. Myös turvallisuus ja terveellisyys ovat keskeisiä vaatimuksia päivähoitoympäristölle. Päivähoidolle asetetaan seuraavat tilatavoitteet: Tilat täyttävät päivähoitoympäristöä säätelevät lait ja asetukset Leikille ja levolle on erilliset tilat Tiloihin on kulku märkäeteisen kautta Leikkipihan leikkivälineet täyttävät turvamääräykset Leikkipiha on aidattu turvasuositusten mukaisella aidalla Henkilökunnalla on tauko- ja sosiaalitilat Päiväkodissa on äänieristetty tila luottamuksellisia keskusteluja varten Päivähoitotiloja on tärkeää ennakoida tilatarpeen laajuutta ja kestoa. Päivähoidolle ominaiset lyhytaikaiset päivähoidon huipputarpeet ratkaistaan kustannustehokkaasti ohimeneviin tilatarpeisiin soveltuvilla hankintamuodoilla, kuten vuokra- ja leasingmalleilla. Kunta voi myös hankkia siirtokelpoisia päiväkotitiloja omaan omistukseensa ja käyttää niitä kiireellisissä tilatarpeissa. Korttelikoulumalli antaa mahdollisuuden hyödyntää päivähoidolta vapautuvia tiloja alkuopetuksen opetustiloina. Tämä edellyttää koulukäytön vaatimusten huomioon ottamista päivähoidon tilojen suunnittelussa. Päivähoidon palveluverkko ja sen kehittämisen linjaukset on kuvattu Sipoon kunnan sivistysosaston palveluverkkosuunnitelmassa. Oppilaitokset Koulutoimintaa ja koulutiloja sääteleviä ohjeita ja asetuksia ylläpitää Opetushallitus. Sipoon kunta on linjannut koulutoimen palveluverkkotavoitteet Sipoon kunnan sivistysosaston palveluverkkosuunnitelmassa. 1

2 Sipoon kouluverkolle tyypillisiä piirteitä ovat kaksikielisyys, kuntakeskusten kookkaat kouluyksiköt sekä kylien pienikokoiset koulut. Koulurakennusten teknisessä kunnossa on suurta vaihtelua ja joukossa on paljon heikkokuntoisia kouluja. Useiden vanhojen koulurakennusten toimivuus ei vastaa nykyisten opetussuunnitelmien vaatimuksia. Kunnan kasvutavoitteet aiheuttavat suuria palvelutarpeen muutoksia koulutoiminnalle. Nopean kasvun seurauksena kunnalla tulee olemaan vaikeuksia toteuttaa koulutiloja ajoissa uusille alueille. Alueiden ikääntyessä lapsille suunnattujen palvelujen kysyntä vähenee nopeasti. Näistä syistä opetuspalveluiden tilatarvetta on välttämätöntä pyrkiä hallitsemaan ennakoinnin avulla. Tilatarpeen muutoksissa tärkeän resurssin muodostaa olemassaoleva kouluverkko, jonka täyttöja käyttöasteiden tilapäisellä kohottamisella kyetään vähentämään ohimenevien tilatarpeiden aiheuttamia tilakustannuksia ja investointitarpeita. Yleisenä tavoitteena on koulujen nykyisen käyttöasteen parantaminen opetustilojen viikkotuntimääriä kasvattamalla, tilojen yhteiskäyttöisyyttä lisäämällä sekä siirtämällä alhaisella käyttöasteella olevia tiloja aktiivisen käytön piiriin. Uusien koulutilojen suunnittelun tavoitteena on monipuolisesti muunneltavat, toiminnallisia synergioita tukevat, joustavat ja toimivat opetustilat, joilla on hyvä tila- ja kustannustehokkuus. Uusien koulukeskusten yhteyteen suunnitellaan muuntojoustavat päiväkotitilat, jotta koulun ja päiväkodin rajapintaa voidaan säätää kulloisenkin tarpeen mukaisesti. Sipoon yleissivistävän koulutuksen fyysiset oppimisympäristöt ovat viihtyisiä, tarkoituksenmukaisia ja oppilasmäärän mukaisesti mitoitettuja, ja piha-alueet muodostavat tärkeän osan oppilaiden oppimisympäristöä. Tilat täyttävät kouluympäristöä säätelevät lait ja asetukset Käytössä olevat tilat parannetaan nykyisten opetussuunnitelmien mukaisiksi Jokaisen kouluyksikön yhteydessä on liikunta- ja ruokailutilat Käyttöasteille asetetaan tavoitteet ja niitä seurataan systemaattisesti Koulut ovat viihtyisiä ja muodostavat vetovoimatekijän opettajia palkattaessa Terveellisyys- ja turvallisuustavoitteet täyttyvät kaikissa yksiköissä Uusien alakoulujen yhteyteen toteutetaan päiväkodit, joiden tilat ovat sellaisia, että ne tekevät koulukäytön mahdolliseksi päivähoitotarpeen vähentyessä 2

3 Terveyden- ja sairaanhoito Sipoon terveyskeskuksen palvelut keskittyvät Nikkilän ja Söderkullan terveysasemille, mutta Söderkullassa uusia hammashoidon ja neuvolan tiloja on myös kiinteistöyhtiön osakkuuden kautta. Tämän lisäksi sosiaalihuollon toimipisteitä on Kuntalassa, vuokratiloissa yksityisessä kiinteistöyhtiössä (perhepalvelukeskus) sekä oppilashuollolla kouluissa. Terveydenhuollon toimitilat liittyvät ja osallistuvat olennaisesti terveyden- ja sairaanhoidon palveluprosesseihin. Nykyaikaiset tilat ovat edellytys toiminnan laadun ja kustannustehokkuuden kehittämiselle, parantavat yksiköiden keskinäisiä yhteyksiä ja synergioita, tukevat palveluiden saavutettavuutta, helpottavat orientointia, ylläpitävät asiakkaiden ja työntekijöiden turvallisuutta ja ovat osaltaan varmistamassa asiakkaiden yksityisyyttä ja tasa-arvoista kohtelua. Toimitilat ovat mitoitukseltaan riittäviä ja niiden käyttöasteet ovat terveellä tasolla. Viihtyisä toimintaympäristö parantaa työntekijöiden työhyvinvointia ja muodostaa vetovoimatekijän työntekijöiden rekrytoinnille. Toimitiloille asetetaan seuraavat tavoitteet: Tilat ovat esteettömiä ja julkisella liikenteellä helposti saavutettavissa Tilat täyttävät terveyden- ja sairaanhoidon tiloja säätelevät lait ja asetukset Käytössä olevat tilat parannetaan uusien toimintaprosessien mukaisiksi tai korvataan uusilla Tilojen käyttöasteille asetetaan tavoitteet ja niitä seurataan systemaattisesti Tilat ovat viihtyisiä ja muodostavat vetovoimatekijän henkilökuntaa palkattaessa Terveellisyys- ja turvallisuustavoitteet täyttyvät kaikissa yksiköissä Laajennettavuuden ja muunneltavuuden tarpeet otetaan huomioon uusia tiloja Ruokahuolto Sipoon kunnan ruokapalveluilla on kahdeksan valmistuskeittiötä. Ruokahuollon palveluverkko ei ole ihanteellinen ruokahuollon henkilöstö- eikä kuljetuskustannusten kannalta. Lisäksi ruokahuollon tilat ovat ahtaita ja niiden ergonomia on heikko. Ruokahuollon palveluverkon ja toimitilojen kehittäminen parantaisi työoloja ja alentaisi henkilöstö- ja kuljetuskustannuksia. Ruokahuollon tilojen kapasiteetti ei ole riittävä valmistettavien aterioiden määrään nähden. Sipoon kasvu aiheuttaa painetta palveluverkon päivitykseen sekä yksiköiden korjaamiseen ja laajentamiseen. 3

4 Ruokahuollon realistisena tavoitteena on supistaa valmistuskeittiöiden määrä viiteen. Jatkossa valmistuskeittiöitä tulevat olemaan: Talma Söderkulla Lukio Lukkarin koulu Nikkilän terveysasema Palveluverkon kapasiteettia on tarpeen nostaa. Ensimmäisessä vaiheessa tavoitteena on kokonaiskapasiteetin kasvattaminen noin annokseen. Ruokahuollon tiloille ja niiden toteuttamiselle asetetaan seuraavat tavoitteet: Keittiökoneille ja varusteille kehitetään huolto-ohjelma Keittiöiden koneiden ja laitteiden hankinnan asiantuntija on ruokahuolto, joka hankkii tarvittaessa asiantuntijatukea ulkopuoliselta keittiökonsultilta Ruokahuolto osallistuu hanke- ja toteutussuunnitteluun Vältetään hankintoja, jotka eivät palvele ruokahuollon käytännön tarpeita Työn kuormittavuus otetaan huomioon ruokahuollon tilojen mitoituksessa ja suunnittelussa Ruokahuolto ja käyttäjähallintokunnat syventävät yhteistyötään toimintojen järkeistämisessä ja yhteensovittamisessa Vanhuspalvelut Vanhuspalveluiden tilat sijoittuvat tällä hetkellä Nikkilään lukuun ottamatta Etelä-Sipoossa sijaitsevia kotihoidon tukitiloja. Vanhuspalveluille ollaan vaiheittain perusparantamassa tiloja vanhainkodissa (Sipoon seniorikeskuksessa). Nikkilään on lisäksi valmistumassa yhtiömuotoinen vanhusten palvelutalo Elsie, jossa kunnalla on keittiö ja päiväkeskuksenakin toimiva ruokailutila. Tämän lisäksi kunta ostaa hoitopaikkoja yksityiseltä palveluntarjoajalta. Vanhuspalvelujen toimitiloille ja niiden hallinnoinnille asetetaan seuraavat tavoitteet: Tilat ovat esteettömiä ja julkisella liikenteellä helposti saavutettavissa Tilat täyttävät toimintoja säätelevät lait ja asetukset Käytössä olevat tilat parannetaan uusien toimintaprosessien mukaisiksi tai korvataan uusilla Tilojen käyttöasteille asetetaan tavoitteet ja niitä seurataan systemaattisesti Tilat ovat viihtyisiä ja muodostavat vetovoimatekijän henkilökuntaa palkattaessa Terveellisyys- ja turvallisuustavoitteet täyttyvät kaikkien yksikköjen osalta 4

5 Laajennettavuuden ja muunneltavuuden tarpeet otetaan huomioon uusia tiloja Asuinhuoneet ovat perheasuntoja lukuun ottamatta yhden hengen huoneita ja niissä on omat pesutilat. Kulttuuritoimi Nikkilässä sijaitsevan pääkirjaston lisäksi kunnalla on marraskuussa 2009 avattu kirjasto Söderkullassa (kiinteistöyhtiön osakkuus). Söderkullan uusi kirjasto on parantanut kirjastopalvelujen saavutettavuutta siinä määrin, että kirjastoautopalvelu tultaneen lakkauttamaan. Pääkirjaston yhteydessä on kulttuurin monitoimisali, Topelius-sali, sekä näyttelytilaa. Pääkirjastossa on tarvetta perusparannukselle, jolla tiloja korjattaisiin ja ajanmukaistettaisiin toiminnallisesti. Entisen Nikkilän sairaalan alueella sijaitsee kulttuuria palveleva monitoimirakennus Artborg 35. Lisäksi kulttuuritoimi hallinnoi Massbyn koulumuseota. Kulttuuritoimen toimitiloille ja niiden hallinnoinnille asetetaan seuraavat tavoitteet: Laajassa yleisökäytössä olevat tilat ovat esteettömiä ja julkisella liikenteellä helposti saavutettavissa Käytössä olevat tilat parannetaan uusien toimintaprosessien mukaisiksi Tilojen käyttöasteille asetetaan tavoitteet ja niitä seurataan Kirjasto- ja kokoontumistilat ovat viihtyisiä ja muodostavat vetovoimatekijän henkilökuntaa palkattaessa Tilat ovat tarkoituksenmukaisia käyttötarkoitukseen nähden. Karkeaa toimintatilaa edellyttävä kulttuuritoiminnan kansalaiskäyttö, kuten kuvataide, bänditoiminta ja harrasteteatteri, voivat hyödyntää muilta palveluilta vapautunutta karkeaa käyttötilaa. Laajennettavuuden ja muunneltavuuden tarpeet otetaan huomioon uusia tiloja Museorakennuksia ylläpidetään museoarvon säilymisen näkökulmasta Liikuntatoimi Liikuntatoimi hallinnoi Nikkilässä sijaitsevaa Monitoimihallia, koulujen liikuntasaleja (8 kpl), leirikeskus Lövhyddania sekä kunnan liikuntapaikkojen tukirakennuksia. Kunta on osakkaana Oy Sipoon Jäähalli - Sibbo Ishall Ab:ssä, joka omistaa harjoitusjäähallin Nikkilässä. 5

6 Liikuntatoimen toimitiloille ja niiden hallinnoinnille asetetaan seuraavat tavoitteet: Laajassa yleisökäytössä olevat tilat ovat esteettömiä ja julkisella liikenteellä helposti saavutettavissa, ja täyttävät terveellisyyden ja turvallisuuden vaatimukset Tilat täyttävät toimintoja säätelevät lait ja asetukset Liikuntahallit ovat viihtyisiä ja muodostavat vetovoimatekijän henkilökuntaa palkattaessa Tilat ovat tarkoituksenmukaisia käyttötarkoitukseen nähden. Laajennettavuuden ja muunneltavuuden tarpeet otetaan huomioon uusia tiloja Asunnot ja muut tilat Kunta omistaa joukon asunto-osakkeita, asunto-osakeyhtiöitä ja asuinrakennuksia. Asuntoja Sipoon kunnan suorassa omistuksessa on yhteensä noin 120 kpl. Tämän lisäksi kunta välivuokraa 13 työsuhdeasuntoa edelleen työntekijöilleen. Kunta hoitaa myös Kunta-asunnot Oy -konsernin Sipoossa omistaman, noin 330 asunnon osalta asiakaspalvelua ja vastaa asukasvalinnasta. Asuntojen tarjoaminen ei kuulu kunnan ydintoimintaan. Kunnan on aiheellista harkita, onko sen tarkoituksenmukaista omistaa sellaisia asuntoja, jotka vuokrataan muilla kuin sosiaalisilla perusteilla. Ellei omistamiselle ole poikkeuksellista syytä, kunta luopuu asunnoista pyrkien saamaan realisoinnista mahdollisimman korkean tuoton. Hallintorakennukset, kulttuuriarvoja omaavat rakennukset Sipoon kunnan varsinainen hallintorakennus on kunnantalo Kuntala. Lisäksi toimistotiloja on niin sanotussa aravatalossa ja erään asunto-osakeyhtiön pohjakerroksessa. Entisellä Nikkilän sairaalan alueella sijaitsevat kaksi suojeltua rakennusta ovat kiinteistökaupoilla 2010 siirtyneet kunnan omistukseen. Näistä Hallintorakennus 31:stä ja Juhlatalo 29:stä suunnitellaan uutta, Kuntakeskus-nimistä kokonaisuutta. Kulttuuriperinnön kannalta arvokkaita rakennuksia ovat Söderkullan kartanon pää- ja sivurakennukset sekä vanha kunnantalo Nikkilässä. Rakennukset ovat toimitilat-yksikön hallinnoimia. Söderkullan kartanon päärakennus ja viljamakasiini on vuokrattu ravintolayrittäjälle. Varikko, omakotitalot, erinäiset varasto- ja talousrakennukset ja muut rakennukset Tässä on kyseessä ominaisuuksiltaan ja kunnoltaan kirjava joukko rakennuksia, jotka tulevaisuudessa väistyvät kaava-alueiden rakentumisen tieltä tai joista muutoin luovutaan. Ryhmään kuuluu aktiivikäytössäkin olevia rakennuksia, mutta enimmäkseen rakennuksilla ei ole mitään käyttöä. Toimitilat-yksikkö hallinnoi tätä varsin monilukuista rakennusryhmää. 6

7 7

Nurmijärven palveluverkkosuunnitelma 2013 2025

Nurmijärven palveluverkkosuunnitelma 2013 2025 Nurmijärven palveluverkkosuunnitelma 2013 2025 Luonnos KUNLA 23.4.2013 Ehdotus KUNLA 1.10.2013 KH 21.10.2013 KUNLA 21.11.2013 KH 2.12.2013 www.nurmijarvi.fi Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Palveluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista

Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Lopullinen versio 150611 Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Oy Audiapro Ab Aija Tuimala 2 Sisällysluettelo 1. Selvityksen taustaa...3 1.1.Kuntalaiskysely palveluverkosta...3

Lisätiedot

Sisältö. 1 Johdanto... 3. 2 Porvoon kaupungin pohjoisosien alue... 4. Kartta... 4

Sisältö. 1 Johdanto... 3. 2 Porvoon kaupungin pohjoisosien alue... 4. Kartta... 4 PORVOON KAUPUNGIN POHJOISOSIEN KOULUVERKKOSELVITYS 17.11.2014 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Porvoon kaupungin pohjoisosien alue... 4 Kartta... 4 3 Nykytilanne... 5 Huomioitavat näkökulmat... 5 Oppilasmäärät...

Lisätiedot

KANGASALAN KUNTA 23.3.2011. Palveluverkon kehittämissuunnitelma, kuntalaispalaute

KANGASALAN KUNTA 23.3.2011. Palveluverkon kehittämissuunnitelma, kuntalaispalaute KANGASALAN KUNTA 23.3.2011 Palveluverkon kehittämissuunnitelma, kuntalaispalaute Kangasalan kunta pyysi kuntalaisilta palautetta liittyen palveluverkon kehittämissuunnitelmaan vuosille 2011 2030. Palautteita

Lisätiedot

Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus

Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus 2012 2 Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus Tampereen kaupunkiseutu 2012 Teksti:

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetusvirasto

Kasvatus- ja opetusvirasto Kasvatus- ja opetusvirasto Versio 7.0, 21.3.2014 EK Sivu 1 Sisältö TAUSTAA... 5 Asian aikaisempi käsittely... 6 Opetustoimen palveluverkon kehittämisen peruslinjaukset... 7 Oppilasmäärät... 7 Nykytila...

Lisätiedot

Äänekosken kaupungin vammaispoliittinen ohjelma

Äänekosken kaupungin vammaispoliittinen ohjelma Äänekosken kaupungin vammaispoliittinen ohjelma 2009 2012 ( vielä kesken: kuva, asiakkaan piirros ) 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 2 VAMMAISPOLIITTISEN OHJELMAN TAUSTAA 3 2.1 Vammaisuus ja vammaispolitiikan

Lisätiedot

Palveluverkkosuunnitelman liitteet 1. Investointisuunnitelma 2. Varhaiskasvatuksen kustannusvertailu eri kokoisista päiväkodeista 3.

Palveluverkkosuunnitelman liitteet 1. Investointisuunnitelma 2. Varhaiskasvatuksen kustannusvertailu eri kokoisista päiväkodeista 3. Palveluverkkosuunnitelman liitteet 1. Investointisuunnitelma 2. Varhaiskasvatuksen kustannusvertailu eri kokoisista päiväkodeista 3. Nummelanharjun koulukeskus 4. Vihdin kunnan koulutoimen painopisteet

Lisätiedot

PALVELUVERKON KEHITTÄMINEN JA TILAMITOITUKSEN PERIAATTEET KUUDESSA SUURIMASSA KAUPUNGISSA

PALVELUVERKON KEHITTÄMINEN JA TILAMITOITUKSEN PERIAATTEET KUUDESSA SUURIMASSA KAUPUNGISSA 2014 PALVELUVERKON KEHITTÄMINEN JA TILAMITOITUKSEN PERIAATTEET KUUDESSA SUURIMASSA KAUPUNGISSA Helsingin kaupungin opetusvirasto Hallinto- ja kehittämiskeskus 16.1.2014 12 (2) Helsingin opetusvirasto Hallinto-

Lisätiedot

1. PALVELUSTRATEGIAN TARKOITUS JA LÄHTÖKOHDAT... 1

1. PALVELUSTRATEGIAN TARKOITUS JA LÄHTÖKOHDAT... 1 Kh 26.5.2008 Val 9.6.2008 SISÄLTÖ 1. PALVELUSTRATEGIAN TARKOITUS JA LÄHTÖKOHDAT... 1 2. PALVELUSTRATEGIAN SISÄLTÖ... 2 2.1 Kuntastrategia... 2 2.2 Paras-hanke... 3 2.2.1 Kunnan toimeenpanosuunnitelma/palvelutarveanalyysi...

Lisätiedot

VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA

VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA 1 VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA 2011 2015 2 SISÄLTÖ 1. Johdanto... 3 2. Väestöennuste... 6 2.1 Länsi-Suomen väestöennuste... 6 2.2 Länsi-Turunmaan väestöennuste... 6 3. Toimenpide-ehdotukset ja toteuttaminen...7

Lisätiedot

www.taipalsaari.fi TAIPALSAAREN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2020

www.taipalsaari.fi TAIPALSAAREN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2020 www.taipalsaari.fi TAIPALSAAREN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2020 Kunnanvaltuuston hyväksymä 22.12.2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 Asuntopoliittisen ohjelman valmistelu 4 Väestö 5 Toimialat ja työpaikat

Lisätiedot

LUONNOS 3.2.2014. Sodankylän kunnan varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma 2014 2017

LUONNOS 3.2.2014. Sodankylän kunnan varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma 2014 2017 LUONNOS 3.2.2014 Sodankylän kunnan varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma 2014 2017 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 1 1. Johdanto... 2 2. Sodankylän varhaiskasvatuksen ja koulutuksen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 23.8.2013. Palaute 39. Palvelulinjaukset. tynyt. Luonnoksessa on. ollut, että os- Työn Päihtyneille (jotka. ta. pienituloisia.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 23.8.2013. Palaute 39. Palvelulinjaukset. tynyt. Luonnoksessa on. ollut, että os- Työn Päihtyneille (jotka. ta. pienituloisia. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 23.8.2013 Työyhteisöjen palautteet palvelulinjausten 2. luonnoksesta (3.6.2013) Palaute 39 työyhteisöltä ajalta 9. 6. 20.8. (palautteet pyydetty 16.8. mennessä) Kokoaja Pirjo Tuosa

Lisätiedot

KYYJÄRVEN KUNTA. Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015

KYYJÄRVEN KUNTA. Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015 KYYJÄRVEN KUNTA Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2018 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 2 KYYJÄRVEN KUNNAN PERUSAJATUS... 5 2.1 VISIO... 5 2.2

Lisätiedot

Eurajoki. Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2012 2014

Eurajoki. Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2012 2014 Eurajoki Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2012 2014 Eurajoen kunnanvaltuusto 13.12.2011 Esipuhe Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston poliittinen näkemys kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistämisestä ja

Lisätiedot

TOIMITILASTRATEGIA 2015

TOIMITILASTRATEGIA 2015 TOIMITILASTRATEGIA 2015 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO 1 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ 1. TOIMITILASTRATEGIAN TARKOITUS JA TAVOITTEET 2. YLIOPISTON TILA-ASIOIDEN NYKYTILA 2.1 Yliopiston toimitilat ja alueet 2.2 Kustannuskehitys

Lisätiedot

Sivistyspalvelut kuntarakenne-selvityksessä

Sivistyspalvelut kuntarakenne-selvityksessä Sivistyspalvelut kuntarakenne-selvityksessä Forssan kaupunki, Humppilan kunta, Jokioisten kunta ja Tammelan kunta tekevät vapaaehtoisen kuntarakenneselvityksen. Hankkeen tavoitteena on mm. tehdä selvitys

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN PALVELUSTRATEGIA 2020

RAUMAN KAUPUNGIN PALVELUSTRATEGIA 2020 RAUMAN KAUPUNGIN PALVELUSTRATEGIA 2020 Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 20.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 1. PALVELUSTRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT... 2 1.1 KUNTIEN TOIMINTAYMPÄRISTÖÖN JA RESURSSEIHIN LIITTYVÄT

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. JOHDANTO 1 2. Omistajapolitiikan perusteet 1 2.1. Miksi

Lisätiedot

28.2.2014 YRITYSTAITO KURIKKA - JALASJÄRVI

28.2.2014 YRITYSTAITO KURIKKA - JALASJÄRVI 28.2.2014 YRITYSTAITO OY KURIKKA - JALASJÄRVI YHDISTYMISSELVITYS 2014 Sisältö Yhteenveto ja loppupäätelmät..4 1. Johdanto..6 1.1. Kuntien yhdistymisen lähtökohdat.7 1.2. Kuntarakennemuutosta ohjaava lainsäädäntö...8

Lisätiedot

Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi

Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Ihminen on oman elämänsä paras asiantuntija. Tiivistelmä Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma on linjausten kokonaisuus

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN STRATEGIA 2016

AKAAN KAUPUNGIN STRATEGIA 2016 AKAAN KAUPUNGIN STRATEGIA 2016 Kaupunginhallitus 18.6.2013 Valtuusto 19.6.2013 2 Aktiivinen Akaa hyvien yhteyksien ja viihtyisän asumisen kaupunki Kasvava Akaan kaupunki sijaitsee pääväylien varrella Etelä-Pirkanmaalla.

Lisätiedot

HYVINVOINNIN EDISTÄMI- SEN PALVELUALUE

HYVINVOINNIN EDISTÄMI- SEN PALVELUALUE HYVINVOINNIN EDISTÄMI- SEN PALVELUALUE Sisällysluettelo 1 HYVINVOINTIPALVELUT... 3 2 KANSALAISOPISTOTOIMINTA... 14 3 KIRJASTOPALVELUT... 19 4 TAPAHTUMAPALVELUT... 23 2 1 HYVINVOINTIPALVELUT A. Nykyinen

Lisätiedot

Turun kaupungin ikääntymispoliittinen strategia vuosille 2009-2012

Turun kaupungin ikääntymispoliittinen strategia vuosille 2009-2012 31.3.2009 Turun kaupungin ikääntymispoliittinen strategia vuosille 2009-2012 1. Johdanto...3 2. Suuntaviivat ikääntymispoliittisen strategian sisällölle...3 2.1 Ikäihmisten palvelujen valtakunnallinen

Lisätiedot

KAUPUNGIN PÄIVÄKOTIVERKOSTOSELVITYS 2020

KAUPUNGIN PÄIVÄKOTIVERKOSTOSELVITYS 2020 KAUPUNGIN PÄIVÄKOTIVERKOSTOSELVITYS 2020 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI LASTEN PÄIVÄHOITO Sosiaali- ja terveyslautakunta 25.5.2010 Tiivistelmä Päivähoitolaki velvoittaa kuntia järjestämään päivähoitoa perheille

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2012-2015

PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2012-2015 Liite nro 1 Ptlk 16 8.~P~QN?~ 1 ::~ ~ t 4 - PIEKSÄMÄKI KAIKILLE PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2012-2015 SISÄLLYS 2 LÄHTÖKOHTA JA TAVOITTEET 3 1. OIKEUS OMAEHTOISEEN ELÄMÄÄN 4

Lisätiedot

Äänekosken kaupunkistrategia

Äänekosken kaupunkistrategia Äänekosken kaupunkistrategia 2014 2017 www.aanekoski.fi Maailman parhaat traktorit syntyvät Äänekoskella. Ja urheilussakin on ylletty aivan kärkipaikoille. Sisältö 1. Toimintaympäristön arviointia (syksy

Lisätiedot

SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN KEHITTÄMISEKSI

SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN KEHITTÄMISEKSI Pöytyän kunta SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN KEHITTÄMISEKSI Suunnitelma nähtäväksi kuntalaisten ja muiden itsensä osallisiksi katsovien vaikuttamismahdollisuuksia sekä lausuntojen antamista varten

Lisätiedot

ANNA TIAINEN VANHAN SAIRAALARAKENNUKSEN KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUUTOS IKÄÄNTYVIEN ASUMISEEN

ANNA TIAINEN VANHAN SAIRAALARAKENNUKSEN KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUUTOS IKÄÄNTYVIEN ASUMISEEN ANNA TIAINEN ANHAN SAIRAALARAKENNUKSEN KÄYTTÖTARKITUKSEN MUUTS IKÄÄNTYIEN ASUMISEEN Diplomityö Tarkastajat: Prof. Kalle Kähkönen & TkT Tanja Tyvimaa Tarkastajat, aihe ja kieli hyväksytty Rakennetun ympäristön

Lisätiedot