MYYTÄVÄT KIINTEISTÖT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MYYTÄVÄT KIINTEISTÖT"

Transkriptio

1 Omistajaohjauksen jaosto TOIMITILASTRATEGIAN KIINTEISTÖLUETTELON TARKISTAMINEN OOJAOS 4 Vuoden 2014 talousarvioon on sisällytetty kiinteistöjen myyntivoittoja Liite 4 ja ja asuinkiinteistöjen ja - huoneistojen myyntivoittoja eli yhteensä (ta voitekortissa ). Myyntivoittotavoite on erittäin haasteellinen ottaen huomioon Saarijärven asunto- ja kiinteistömarkkinat. Kaupunginhallitus on vahvistanut asuin- ja toimitilahuoneistojen ja asuin- ja toimitilakiinteistöjen myynnissä noudatettavat seuraavat periaatteet 1) Päätöksen huoneiston tai asuin-/liikekiinteistön tulosta myytäväksi tekee omistajanohjauksen jaosto. 2) Ennen myytävän kohteen markkinointia pyydetään kiinteistönvälittäjän ar vio kohteen käyvästä hinnasta. 3) Jos myynnin kohteena on vuokrattuna oleva huoneisto tai kiinteistö, sitä tarjotaan ennen julkista markkinointia ostettavaksi vuokralai selle kiinteistönvälittäjän arvioon perustuvalla hinnalla 4) Kohteen myynnistä ilmoitetaan kaupungin omilla www-si vuilla ja www-osoitteessa etuovi.com. Jos huoneiston tai kiinteistön myyn ti annetaan toimeksiantona kiinteistönvälittäjän tehtäväksi, kiinteistönvälit täjä huolehtii myynti-ilmoituksista, mutta myynti-ilmoitus tulee myös kau pungin omille www-sivuille. Myynnin tavoitehinnan määrittelyssä huo mioidaan kohdassa 2. mainittu kiinteistönvälittäjän arvion mukainen hinta. Arviohinnasta voidaan perustelluista syistä poiketa. 5) Päätöksen huoneiston tai kiinteistön kaupan hyväksymises tä tekee hallintosäännön 6 ja 7 :n mukaisesti omistajaohjauksen jaosto tai kaupunginhallitus omistajaohjauksen jaoston esityksestä. Mikäli kauppa hinta alittaa kohdassa 2. mainitun kiinteistönvälittäjän arvion mukaisen käy vän hinnan, alitukselle tulee esittää erityiset perustelut tai hankkia kohteesta toinen arvio myyntihetken käyvän arvon määrittämiseksi. Kaupungin toimitilastrategia hyväksyttiin Strategian liitteenä 1.1 on toimitilojen kiinteistöluettelo ja liitteenä 1.2 vuokra-asuntojen luettelo. Luetteloissa kiinteistöt on luokiteltu seuraavasti ; säilytettävä (luokka 1 ja 2), kehitettävä/jalostettava (luokka 3), myytävät (luokka 4) ja purettavat (luokka 5). MYYTÄVÄT KIINTEISTÖT Kiinteistötyöryhmä on päivittänyt kiinteistöluettelot (liite 1.1 ja liite 1.2) ja esittää seuraavat kohteet myyntiin laitettavaksi

2 1. Kivikauden kylän kioskirakennus - myyntimahdollisuus selvitetään Kivikauden kylän -kehittä mis hankkeen yh teydessä vuoden 2014 aikana 2. Kunnantupa ja sauna- ja varastorakennus, Paavontie 4 - kunnantuvassa vuokralla Käsityökeskus, vuokratulot eivät kata kiinteistö menoja - varastorakennuksen sauna avantouimareiden käytössä - esitetään kiinteistöjen myyntiä 3. Mahlun koulu - koulutoiminta päättyy keväällä 2014, kiinteistö laitetaan myyntiin 4. Musiikki- ja kuvataidekoulu, Ilolantie 6 - musiikki- ja kuvataidekoulu kartoittaa parhaillaan toimin tojen siirtämistä Karhumäentie 11 -tiloihin yhteiskäyttöön Kansaloisopis ton kanssa - tilojen vapauduttua Ilolantie 6 -kiinteistö myydään 5. Mannilan päiväkoti - suunnitelmien mukaan päiväkoti siirtyy väistötiloihin kesällä 2014, minkä jäl keen kiinteistö laitetaan myyntiin - kiinteistöllä ei ole asemakaavaa, kaavoitus tehdään yhteistyös sä osta jan kanssa 6. Päiväkummun päiväkoti - suunnitelmien mukaan päiväkoti siirtyy väistötiloihin kesällä 2014, minkä jäl keen kiinteistö laitetaan myyntiin - myynti edellyttää kaavamuutosta, kaavoitus tehdään yhteis työssä ostajan kanssa 7. Leuhun koulu - kiinteistössä vuokralainen, vuokratulot eivät kata menoja - esitetään kiinteistön myyntiä 8. Kiinteistö Oy Pylkönmäen Säästötori - kirjasto lopettanut huoneistot laitetaan myyntiin kevään EU-vaalien jälkeen 9. Tupila -kiinteistö, Urheilutie 7 - kohteen myynti rakennuksineen ns. kaavahankkeena, jolloin kaavoitus teh dään yhteistyössä ostajan kanssa - mikäli kohteelle ei löydy ostajaa syksyyn 2014 mennessä, ra kennukset lai tetaan kylmilleen 10. Pitäjäntupa, Pylkönmäki - rakennus voidaan myydä ainoastaan siirrettäväksi muualle, koska sijaitsee koulun pihapiirissä - esitetään rakennuksen myyntiä 11. Mannentien rivitalo, Pylkönmäki - tyhjillään oleva rakennus myydään

3 - rakennuksessa alueen varalämmitysjärjestelmä, jolloin kauppa edellyttää varalämmitysjärjestelmän rakentamista Virkailijan taloon - esitetään kiinteistön myyntiä 12. Ainola, vanhustenryhmäkoti, Paavontie 6 - omakotitalossa sijaitseva ryhmäkoti, Saarikka vuokralla - Rakennuksessa ei automaattista sammutusjärjestelmää, Saa rikka luo pumassa kohteesta, uusia asukkaita ei oteta - kohde myydään omakotitalona, kun vuokrasopimus päättyy Lisäksi myyntipäätös olemassa Pylkönmäen kunnantalosta, joka myynnissä edelleen ja Vuokratalo Mäntykonttilasta, jonka myyntiin laitto ajoittuu keväälle Myynnissä olevat ja myyntiin esitettävien kiinteistöjen yhteenlasketut kiinteistömenot ovat n vuodessa ja ulkoiset vuokratulot n vuodessa. Poistuvien kiinteistöjen tilalle hankitaan uusia kiinteistöjä, esim. uusi päiväkoti, joten menojen ja tulojen erotus ei realisoidu suoraan käyttötalouden säästönä. Arvion mukaan myynneistä saatava käyttötalouden säästö on n Talouden vakauttamistoimenpiteenä on esitetty kiinteistökannan hallittu vähentäminen toimitilastrategian mukaisesti. Kiinteistömenojen säästötavoitteena on vuosille yhteensä , joten em. kiinteistöjen myynneillä ei tulla vielä saavuttamaan säästötavoitetta. Kiinteistöjen markkinoinnin ajoittamisessa on huomioitava Saarijärven kiinteistö- ja asuntomarkkinoiden luontainen vetovoima ja suhdanteet. Markkinoiden aloittamista porrastetaan kohteittain siten, että kohteista saadaan mahdollisimman hyvä taloudellinen hyöty. PURETTAVAT KIINTEISTÖT Kiinteistötyöryhmä esittää seuraavat kiinteistöt purettavaksi määrärahojen puitteissa 1. Kisasuoja - kohdetta markkinoitu keväällä 2013 purettavaksi ja muualle siirrettäväksi, ei tarjouksia - kohde esitetään purettavaksi vuoden 2014 purkumäärärahoilla - rakennuksen paikalle hoidettu viheralue - rakennuksen purkubetonin hyödyntämistä selvitetään - Sivulanpellon uuden päiväkodin kaivuumaita hyödynnetään Kisasuo jan ra kennuskaivannon täytössä 2. Timonmäki -omakotitalo, Jyväskyläntie 28 - talo huonokuntoinen, ei remontoida - talo puretaan, kun vapautunut vuokralaisesta - tontti Saarijärven rannalla, kaavoitettu asuin-, liikerakentami seen 3. Honkosen talo, Terveyskuja 2 - huonokuntoinen omakotitalo esitetään purettavaksi

4 KEHITETTÄVÄT / JALOSTETTAVAT KIIN TEISTÖT Kiinteistötyöryhmä esittää seuraavien kulttuuri- ja matkailukohteiden jatkokäytön suunnittelun käynnistämistä, missä selvitetään rakennuksien käyttöaste, vuosimenot, tulevaisuuden korjaustarpeet, tuleva käyttö ja toiminnan kannalta järkevä ja oikea omistustaho tai vuokraus kunnossapitovastuineen esim. ulkopuoliselle toimintaa pyörittävälle säätiölle tai yhdistykselle. 1. Juhola, Ryöppäläntie 69 - rakennuksessa ei talvisin lämmitystä, vesikaton uusiminen lä hivuo sien hanke 2. Säätyläiskotimuseo / Runebergin museo, Kolkanrinteentie - rakennukset vaativat kunnostusta 3. Kivikauden kylä - rakennukset, rakennelmat ja vuokraustoiminta 4. Lumperon rantasauna - kesäteatterin käytössä - esitetään kiinteistöjen jatkosuunnitelman tekemistä Vuokra-asuntokiinteistöistä kartoitetaan vuoden 2014 aikana se, mikä on kaupungille riittävä vuokra-asuntokanta tulevaisuudessa. Kartoituksessa tulee myös huomioida vuokratalojen peruskorjausvelka. Vuokra-asuntojen kokonaiskartoituksesta ja uusien myyntikohteiden asettamisesta tullaan tekemään erillinen esitys vuoden 2014 aikana. Valmistelija: tekninen johtaja Vs. kj:n esitys: Omistajaohjauksen jaosto 1) hyväksyy kiinteistötyöryhmän esittämät muutokset toimitila strate gian liitteisiin 1.1 kiinteistöluettelo toimitilat ja 1.2 kiinteistöluettelo vuok ra-asunnot; 2) hyväksyy kiinteistöjen myyntiin laittamisen esitetyllä tavalla; 3) hyväksyy kiinteistöjen purkamisen esitetyllä tavalla määrära hojen puitteissa; 4) valtuuttaa kiinteistötyöryhmän käynnistämään kulttuuri- ja matkailukohteiden jatkokäytön suunnittelun esitetyllä tavalla sekä 5) päättää, että vuokra-asuntokiinteistöistä tehdään vuoden 2014 aikana kokonaiskartoitus, jossa määritellään kaupungille tulevaisuudessa riittävä vuokra-asuntokanta ja vuokratalojen peruskorjausvelka. Päätös: 1) Hyväksyttiin. Muutettu päätösehdotus kohtaan 2): Myytävät kiinteistöt 2. Kunnantupa ja sauna- ja varastorakennus, Paavontie 4 - kohde siirretään kehitettäviin ja jalostettaviin kiinteistöihin 4. Musiikki- ja kuvataidekoulu, Ilolantie 6 - musiikki- ja kuvataidekoulu kartoittaa parhaillaan toimintojen siirtämistä Karhumäentie 11 -tiloihin tai muihin kaupungin omistamiin tiloihin yh teis käyttöön Kansaloisopiston kanssa

5 Muutettu päätösesitys hyväksyttiin. 3-5) Hyväksyttiin.

KIINTEISTÖOMAISUUDEN TOIMENPIDEOHJELMA 1/2015 Purettavat, myytävät ja kehitettävät kiinteistöt - luettelo 16.1.2015 Raili Salminen

KIINTEISTÖOMAISUUDEN TOIMENPIDEOHJELMA 1/2015 Purettavat, myytävät ja kehitettävät kiinteistöt - luettelo 16.1.2015 Raili Salminen Sivu 1 Liite 5 / tilajk 28.1.2015 10 Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut - liikelaitos KIINTEISTÖOMAISUUDEN TOIMENPIDEOHJELMA 1/2015 Purettavat, myytävät ja kehitettävät kiinteistöt - luettelo 16.1.2015

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN Omistajaohjauksen jaosto 30 11.08.2014 Kaupunginhallitus 138 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 24 25.08.2014 Omistajaohjauksen jaosto 46 20.10.2014 Kaupunginhallitus 188 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 39 03.11.2014

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 Kunnanvaltuusto 10.03.2014 Aika 10.03.2014 klo 17:00-19:27 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 65 Naantalin vanhan kaupungin pienvenesataman käyttöoikeussopimus 3

Sisällysluettelo. 65 Naantalin vanhan kaupungin pienvenesataman käyttöoikeussopimus 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 7/2014 1 Tekninen lautakunta 20.08.2014 Sisällysluettelo Sivu 65 Naantalin vanhan kaupungin pienvenesataman käyttöoikeussopimus 3 66 Teknisen lautakunnan talouden ja toteutuman

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2 /2013 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2 /2013. Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 KUOPIO

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2 /2013 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2 /2013. Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 KUOPIO KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2 /2013 1 Aika tiistai 11.6.2013 klo 18-20.20 Paikka Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 KUOPIO Kokoonpano ja läsnäolo puheenjohtaja valtuutetut Kokouksen

Lisätiedot

Kunnan sijoitukset yhtiöön ovat osakepääoma 2.055,58 euroa ja ra ken ta misen yhteydessä myönnetty tertiäärilaina 31.157,82 euroa.

Kunnan sijoitukset yhtiöön ovat osakepääoma 2.055,58 euroa ja ra ken ta misen yhteydessä myönnetty tertiäärilaina 31.157,82 euroa. Kunnanhallitus 3 13.01.2014 Kunnanhallitus 244 08.12.2014 Kunnanhallitus 5 12.01.2015 Kunnanvaltuusto 5 12.02.2015 Kunnanhallitus 107 18.05.2015 Kiinteistö Oy Tornitie Kunnanhallitus 13.01.2014 3 Kiinteistö

Lisätiedot

TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN SAARIJÄRVEN SEUDUN ASUMISOIKEUSYHDISTYKSEN LAINALLE

TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN SAARIJÄRVEN SEUDUN ASUMISOIKEUSYHDISTYKSEN LAINALLE Kaupunginhallitus 98 14.05.2012 Kaupunginhallitus 65 18.02.2013 Kaupunginhallitus 72 06.03.2013 Kaupunginhallitus 81 25.03.2013 Kaupunginhallitus 21 03.02.2014 Kaupunginvaltuusto 9 03.03.2014 TAKAUKSEN

Lisätiedot

Niilonpirtin hankesuunnitelma

Niilonpirtin hankesuunnitelma Perusturvalautakunta 56 13.05.2014 Tekninen lautakunta 94 13.05.2014 Kaupunginhallitus 231 26.05.2014 Kaupunginvaltuusto 72 11.06.2014 Perusturvalautakunta 85 26.08.2014 Tekninen lautakunta 138 26.08.2014

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvion sekä vuosien 2016-2017(19) taloussuunnitelman valmistelu. Talousarvion ja -suunnitelman laadintaprosessi

Vuoden 2015 talousarvion sekä vuosien 2016-2017(19) taloussuunnitelman valmistelu. Talousarvion ja -suunnitelman laadintaprosessi Yhdyskuntalautakunta 76 19.08.2014 Vuoden 2015 talousarvion sekä vuosien 2016-2017(19) taloussuunnitelman valmistelu 570/02.02.00/2014 YLK 76 Talousarvion ja -suunnitelman laadintaprosessi Kuntalain mukaan

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 107 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Hankkeen toteutuksen osalta on tarkasteltu seuraavia malleja: 1. Perinteinen toteutusmalli (kunnan oma toteutus) 2. Elinkaarimallitoteutus

Hankkeen toteutuksen osalta on tarkasteltu seuraavia malleja: 1. Perinteinen toteutusmalli (kunnan oma toteutus) 2. Elinkaarimallitoteutus Tekninen lautakunta 23 18.02.2014 Tilahankkeiden elinkaaritoteutus 111/10.03.02/2014 Mäntsälän kunnassa on vahvan väestökasvun seurauksena muodostunut mer kit tä vä investointitarve. Vuosien 2014 2020

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2011 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2011 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2011 1 Kunnanhallitus 19.12.2011 AIKA 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 312 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 313 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 394 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 4. 395 Lausunnon antaminen taksilupakiintiöiden vahvistamista varten 7

Sisällysluettelo. 394 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 4. 395 Lausunnon antaminen taksilupakiintiöiden vahvistamista varten 7 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 30/2014 1 Kaupunginhallitus 20.10.2014 Sisällysluettelo Sivu 394 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 4 395 Lausunnon antaminen taksilupakiintiöiden vahvistamista varten 7

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 klo 18:00-21:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1. Koivunen Tuula

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1. Koivunen Tuula ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika 18.05.2015 klo 16:00-21:22 Kaupunginhallitus 18.05.2015 Paikka Osallistujat Kaupunginhallituksen kokoushuone Nimi Tehtävä Koivunen Tuula pj. Ryynänen Aimo

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2014 1/73. Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2014 1/73. Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2014 1/73 Valtuusto Aika 17.02.2014 klo 18:00-21:25 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Paikka Pohjois-Karjalan ammattiopisto Niittylahti, luokka 019, Niittylahdentie 297, Niittylahti

Paikka Pohjois-Karjalan ammattiopisto Niittylahti, luokka 019, Niittylahdentie 297, Niittylahti Pöytäkirja 6/2014 1 Kuntayhtymän hallitus Aika 28.05.2014 klo 14:30-18:42 Paikka Pohjois-Karjalan ammattiopisto Niittylahti, luokka 019, Niittylahdentie 297, Niittylahti Osallistujat Läsnä Hartikainen

Lisätiedot

Karkkilan kaupunki Esityslista 3/2014 1. Kaupunginvaltuusto 09.06.2014. Aika 09.06.2014 klo 18:00. Käsiteltävät asiat.

Karkkilan kaupunki Esityslista 3/2014 1. Kaupunginvaltuusto 09.06.2014. Aika 09.06.2014 klo 18:00. Käsiteltävät asiat. Karkkilan kaupunki Esityslista 3/2014 1 Aika 09.06.2014 klo 18:00 Paikka Karkkilasali Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 31 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU HALLITUS. Jäsen Ilmoittanut poissaolostaan Varajäsen. Paimiossa, 14.8.2014. MERK. HANNU RANTA Irja Puhakka

KOKOUSKUTSU HALLITUS. Jäsen Ilmoittanut poissaolostaan Varajäsen. Paimiossa, 14.8.2014. MERK. HANNU RANTA Irja Puhakka KOKOUSKUTSU HALLITUS Kokoustiedot: Aika: torstai 21.8.2014 klo 16.00 Paikka: KTO Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä, kokoustila Kabinetti, Myllyojantie 2, 21520 Naskarla Jäsen Ilmoittanut

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:00-18:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 190 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625 Kunnanhallitus Aika 01.12.2014 klo 16:30-19:09 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 288 Vuoden 2014 talousarvion

Lisätiedot

Poutunlehdon alueen lämmitysratkaisut ja niiden hankkiminen kaupungille

Poutunlehdon alueen lämmitysratkaisut ja niiden hankkiminen kaupungille Puheenjohtajiston työryhmä 3 30.09.2014 Kaupunginhallitus 6 20.10.2014 Poutunlehdon alueen lämmitysratkaisut ja niiden hankkiminen kaupungille 444/14.04.00/2014 Pjst 30.09.2014 3 Valmistelija: Elinkeinotoimenjohtaja

Lisätiedot

Jorma Hacklin Jorma Hacklin

Jorma Hacklin Jorma Hacklin Jokioisten kunta Kokouskutsu Valtuusto 31600 Jokioinen 13.6.2014 3/2014 Kokousaika Keskiviikko kello 18.00 - Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Pykälä Sivu Liite 20 2 21 3 22 4 TP, TTK 23 8 AK 24 9 om. 25

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/2008 1

SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/2008 1 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/2008 1 Sastamalan kaupunginvaltuusto 15.12.2008 AIKA 15.12.2008 klo 9:00 PAIKKA Sylvään koulu KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Yhdyskuntalautakunnan talousarvion 2013 sekä taloussuunnitelman 2013-2015 valmistelu. Talousarvion- ja suunnitelman laadintaprosessi

Yhdyskuntalautakunnan talousarvion 2013 sekä taloussuunnitelman 2013-2015 valmistelu. Talousarvion- ja suunnitelman laadintaprosessi Yhdyskuntalautakunta 109 21.08.2012 Yhdyskuntalautakunnan talousarvion 2013 sekä taloussuunnitelman 2013-2015 valmistelu 154/331/2012 YLK 109 Talousarvion- ja suunnitelman laadintaprosessi Lautakunnan

Lisätiedot

OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN

OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN Kaupunginhallitus 130 16.06.2014 OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN KH 130 Talousarvion valmistelusta

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 10/2013 5.11.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 10/2013 5.11.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2013 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 85 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 86 Vuoden 2013 talousarvion investointimäärärahan muuttaminen TEKNLTK 87 Teknisen lautakunnan talouden seuranta 10/2013 TEKNLTK

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/2015 1

LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/2015 1 LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/2015 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 15.04.2015 klo 18:00 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Liljestrand Tom I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Kunnanvaltuusto Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Käsiteltävät asiat liite 52 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 53 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 54 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 55 LUOTTAMUSTOIMESTA

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Aika Maanantaina 6. toukokuuta 2013 klo 18.00-19.40 Paikka Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot