KESKUSKAUPPAKAMARIN LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS 1/2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KESKUSKAUPPAKAMARIN LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS 1/2009"

Transkriptio

1 KESKUSKAUPPAKAMARIN LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS 1/2009

2 Julkaisija: Keskuskauppakamari World Trade Center Helsinki Aleksanterinkatu 17, PL Helsinki puh: (09) fax: (09) Toimitus: avustava lakimies Maarit Jaatinen (päätoimittaja) lakimies Raisa Harju lakimies Anne Horttanainen TILA:n pääsihteeri Pasi Horsmanheimo laskentatoimen asiantuntija Tuomas Leino johtaja Leena Linnainmaa varatoimitusjohtaja Pentti Mäkinen lakimies Paula Paloranta assistentti Katarina Pellinen osastopäällikkö Marja-Liisa Peltola lakimies Jaakko Turunen osastopäällikkö Tomi Viitala Keskuskauppakamari ISSN Paino: Edita Prima Oy, Helsinki 2009

3 ALKUSANAT Keskuskauppakamari julkaisee kahdesti vuodessa katsauksen keskeisistä elinkeinoelämään vaikuttavista lainsäädäntöhankkeista. Hankkeita seurataan niiden vireille tulosta säädösten voimaan tuloon asti. Katsauksessa esitellään lyhyesti kunkin hankkeen sisältö ja Keskuskauppakamarin kannanotto asiassa. Keskuskauppakamarin antamat lausunnot löytyvät kokonaisuudessaan osoitteesta: Hankkeet on esitelty aihepiireittäin. Julkaisu sisältää kotimaisia hankkeita ja EY-lainsäädännön valmistelua. Katsauksen lopussa on hankekohtainen asiahakemisto. Lainsäädäntöhankkeita on seurattu asti. Joitakin hankkeita koskevia tietoja on päivitetty edellä mainitun päivämäärän jälkeenkin. Helsingissä Keskuskauppakamari

4 SISÄLLYS I Yleisiä linjauksia, ohjelmia ja strategioita Paremman sääntelyn toimintaohjelma Lainsäädännön yritysvaikutusten arvioinnin tehostamisprojekti Oikeusturvan parantaminen Kuluttajapoliittinen ohjelma Tasa-arvo-ohjelma...4 II Yhtiöoikeus ja arvopaperimarkkinat sekä rahoitus- ja vakuutusmarkkinat Yhtiöoikeus Asunto-osakeyhtiölain uudistaminen Yhdistyslain tarkistaminen Säätiölain tarkistaminen Osakkeenomistajan oikeudet EU-hankkeet Yhtiöoikeuden toimintasuunnitelma Yhtiöoikeuden yksinkertaistaminen ja hallinnollisen taakan vähentäminen Yksityinen eurooppayhtiö Ehdotus kolmannen ja kuudennen yhtiöoikeusdirektiivin muuttamiseksi Johdon palkkiot Rahoitus- ja vakuutusmarkkinat Sijoitusrahastolaki ja pääomasijoittaminen Kiinteistörahastolain muuttaminen Arvopaperimarkkinalain kokonaisuudistus Esitevastuu Talletuspankkien yhteenliittymälainsäädäntö Vakuutussopimuslain tarkistaminen Rahoitustarkastuksen ja Vakuutusvalvontaviraston yhdistäminen EU-hankkeet Vihreä kirja vähittäisrahoituspalveluista yhtenäismarkkinoilla Välittäjän hallinnassa oleviin arvopapereihin liittyviin tiettyihin oikeuksiin sovellettavaa lakia koskeva yleissopimus Elinkeinoelämän itsesääntely Arvopaperimarkkinayhdistys ry Corporate Governance -työryhmä Listayhtiöiden neuvottelukunta...19 III Kilpailuoikeus Kilpailunrajoituslain uudistustyöryhmä Julkisen elinkeinotoiminnan kilpailuneutraliteetti EU-hankkeet Vihreä kirja vahingonkorvauskanteista kilpailuasioissa IV Verotus Yritysverotuksen kehittämistyöryhmä Hetemäen työryhmä Hallituksen politiikkariihen kannanotot verotukseen EU-hankkeet Arvonlisäverotus Yritysverotus...26

5 V Kirjanpito, tilinpäätös ja tilintarkastus Kirjanpito ja tilintarkastus Pienten yritysten kirjanpito- ja tilinpäätössäännökset hallinnollisen taakan keventämiseksi Tilintarkastajajärjestelmän kokonaisuudistus EU-hankkeet Tilintarkastusmarkkinoiden keskittymisen vähentäminen Mikroyritysten vapauttaminen tilinpäätösdirektiiveistä Komission suositus tilintarkastajan vahingonkorvausvastuun rajoittamisesta Komission päätös tiettyjen kolmansien maiden tilintarkastajien ja tilintarkastusyksiköiden tilintarkastustoimintaa koskevasta siirtymäajasta (2008/627/EY) Muita EU-hankkeita IAS-/IFRS-standardien hyväksyntä...30 VI Teollis- ja tekijänoikeudet Kansallinen innovaatiostrategia Kansallinen IPR-strategia Tekijänoikeudet Tekijänoikeuskorvausten tulovaihtelujen tasaaminen Tekijänoikeuslain 26 a :n muuttaminen Selvitys työsuhdeolettaman ottamisesta tekijänoikeuslakiin Tekijänoikeustoimikunta Monikanavajakelu Teollisoikeudet Hyödyllisyysmallilainsäädännön uudistaminen Tunnusmerkkityöryhmän muistio Teollisoikeudellisen asiamiesjärjestelmän kehittäminen Lontoon sopimus Immateriaalioikeuksien tuomioistuinjärjestelmä Tuoteväärennöksiä koskeva standardi EU-hankkeet Yhteisöpatentti Eurooppalaisen patenttilitigaatiojärjestelmän kehittäminen Immateriaalioikeusrikoksien sanktioita koskeva direktiiviehdotus Mallioikeusdirektiivin muuttaminen Haagin sopimuksen Geneven asiakirja Väärentämisenvastainen kauppasopimus (ACTA) Tekijänoikeussuojan voimassaoloaika Vihreä kirja tekijänoikeudesta osaamistaloudessa VII Kuluttajansuoja ja tuoteturvallisuus Kuluttajansuoja Kuluttajaneuvonnan kehittäminen Valmismatkalainsäädännön muuttaminen Kiinteistön ja vuokrahuoneiston välitystä koskevan lainsäädännön uudistaminen Pikaluottoihin liittyvän lainsäädännön uudistaminen EU-hankkeet Kulutusluottodirektiivin uudistaminen Vihreä kirja kuluttajansuojaa koskevan yhteisön säännöstön tarkistamisesta Aikaosuusjärjestelmä Tavaroiden vastavuoroinen tunnustaminen EU:n asuntoluottoja koskeva sääntely Ryhmäkanne kuluttaja-asioissa...46

6 2 Tuoteturvallisuus Tuoteturvallisuuslainsäädännön kehittäminen EU-hankkeet Leludirektiivin muuttaminen Kosmetiikkadirektiivin muuttaminen asetukseksi Asetus akkreditointia ja markkinavalvontaa koskevista vaatimuksista VIII Sopimukset, luotot, vakuudet ja maksukyvyttömyys Sopimukset Liikkuvaan kalustoon kohdistuvat kansainväliset oikeudet Maanvuokralainsäädännön tarkistaminen EU-hankkeet Euroopan sopimusoikeuden yhtenäistäminen Saatavien siirto kansainvälisessä kaupassa Luotot ja vakuudet Kuljetusvälineitä koskevien kiinnitysjärjestelmien yhtenäistäminen EU-hankkeet Pankkitalletusten takavarikointi Maksukyvyttömyys Riidattomat velkomusasiat Henkilökohtainen konkurssi Luottotietolainsäädännön tarkistaminen IX Viestintä, sähköinen liiketoiminta ja tietosuoja Strategiat ja selvitykset Arjen tietoyhteiskunta Laajakaista kaikkien ulottuville Haja-asutusalueiden teknologiavaihdos (lankaverkkoselvitys) Analogiselta televisiolta vapautuneiden taajuuksien käyttömahdollisuudet Laajakaistan kehittämistyöryhmä Tietoturvallisuusstrategia Viestinnän ja verkkoliiketoiminnan elvytysohjelma Sähköisen viestinnän tietosuojalaki Yrityssalaisuudet, tietoturva ja laskuerittely Tietoturvamaksu Viestintämarkkinalaki Viestintämarkkinalain muuttaminen (kytkykauppa) Viestintämarkkinamaksu ja tietoturvamaksu Viestintämarkkina- ja radiolaki Muita kansallisia hankkeita Sähköinen laskutus Radiotaajuuksien käytön kehittäminen (markkinalähtöinen taajuushallintomalli) Maksutelevisiotoiminnan tilaajarekisterien käyttö televisiomaksujen perinnässä Audiovisuaaliset mediapalvelut Maksupalvelut sisämarkkinoilla (PSD) Tietosuojalainsäädännön kehittäminen Perusrekisterilainsäädännön tarveselvitys Vahva sähköinen tunnistaminen Laki taajuushuutokaupoista Taajuusalueiden käyttösuunnitelma Verkkotunnuslain muuttaminen Valtionhallinnon tietoturvatasot EU-hankkeet...68

7 5.1 EU:n sähköisiä viestintäverkkoja ja -palveluja koskevan sääntelyjärjestelmän uudistaminen (legal review) Sähköinen kaupankäynti Kriittisen infrastruktuurin suojaaminen EU:ssa Postipalveludirektiivin muuttaminen Asetus verkkovierailuista yleisissä matkapuhelinverkoissa yhteisön alueella Lähetystoimintaa harjoittavien yritysten oikeuksien suojaaminen GSM-direktiivin muuttaminen...71 X Koulutus Yliopistolain kokonaisuudistus Ammattikorkeakoululain muuttaminen Korkeakoulujen kansainvälistymisstrategia XI Liikenne, alue- ja rakennepolitiikka Liikennepolitiikka Raskaan liikenteen tienkäyttömaksut Taksinkuljettajan ammattipätevyys Ruuhkamaksuselvitys Helsingin seudun lentokenttäselvitys Joukkoliikennelaki Alueelliset kysymykset Alueellinen koheesio- ja kilpailukykyohjelma Aluehallinnon uudistaminen Alueiden kehittämislain uudistaminen EU-hankkeet Lentoasemamaksudirektiivi Eurovinjettidirektiivin muuttaminen Alueellinen koheesio Euroopassa Eurooppalainen alueellisen yhteistyön yhtymä XII Elinkeinon harjoittaminen, julkiset palvelut ja hankinnat Standardisointia koskevan lainsäädännön uudistaminen Hansel Oy:tä koskevan lainsäädännön uudistaminen Julkisten hankintojen oikeussuojajärjestelmän uudistaminen EU-hankkeet Palveludirektiivi Uudistettu tullikoodeksi...84 XIII Rakentaminen, ympäristö, energia ja ilmasto Maankäyttö ja rakentaminen Maankäyttö- ja rakennuslain muuttaminen D kiinteistöjärjestelmä Sähköinen kiinteistön kauppa ja panttaus Kaivoslain uudistaminen Ympäristö, energia ja ilmasto Ympäristövahingot Ympäristölupajärjestelmä Energiasäästön ja energia-tehokkuuden kokonaissuunnittelu EU-hankkeet Vihreä kirja Eurooppalaisen energiahuollon turvaamisesta... 88

8 2.4.2 Vihreä kirja energiatehokkuudesta Yhteisön ilmastostrategia EU:n ilmasto- ja energiapaketti...90 XIV Rikos- ja prosessioikeus sekä turvallisuus Rikosoikeus Tulliselvitysrikokset Uhkasakkolainsäädännön tarkistaminen Laki viranomaisten yhteistoiminnasta harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjumiseksi Prosessioikeus Jatkokäsittelylupa hovioikeudessa Oikeudenkäyntiasiamiehiä ja -avustajia koskeva sääntely Tuomioistuinharjoittelun kehittäminen Hallintolainkäytön kehittäminen Sisäinen turvallisuus Sisäisen turvallisuuden ohjelma Paikallinen turvallisuustyö Yritysturvallisuuden parantaminen...95 XV Työoikeus, sosiaali- ja terveysasiat Tapaturmavakuutus- ja ammattitautilainsäädännön uudistaminen EU-hankkeet Vuokratyöntekijät Työaikadirektiivin tarkistaminen...96 XVI Henkilö-, perhe- ja perintöoikeus Perintökaaren ja avioliittoa koskevien säädöstarpeiden selvittäminen Väestötietolain kokonaisuudistus Kansalais- ja kansalaisjärjestöstrategia Kotouttamislain toimeenpano...99 XVII Muut hankkeet EU:n tutkimuksen 7. puiteohjelma Puutavaraa ja puutuotteita markkinoille saattavien toimijoiden velvollisuudet XVIII ASIAHAKEMISTO...103

9 KÄYTETYT LYHENTEET ACTA AKA ALKU AML CCCTB CEN CERT-FI CFR-Net EAYY EGAOB EK EPC ETA ETY EU EUVL EV EY EYVL FLEGT GHz GSM HaVL HE IAASB IAS IFRIC IFRS IPR ISA ISO IT KM KOKO KOM KTM LaVL LiVM LVM MHz NCSA OM OYL PCAOB PeVL PRH PSD SATA SFS Anti-Counterfeiting Trade Agreement Auktorisoitu kiinteistöarvioija Aluehallinnon uudistamishanke Arvopaperimarkkinalaki Common consolidated corporate tax base (yhtenäinen konsolidoitu yritysveropohja) European Committee for Standardization Viestintävirastossa toimiva kansallinen tietoturvaviranomainen (Computer Emergency Response Team FICORA) Komission sopimusoikeuden asiantuntijaverkosto (Network of stakeholder experts on the Common Frame of Reference) Eurooppalaisen alueellisen yhteistyön yhtymä European Group of Auditors Oversight Bodies Elinkeinoelämän Keskusliitto European Private Company Euroopan talousalue Euroopan talousyhteisö Euroopan unioni Euroopan unionin virallinen lehti Eduskunnan vastaus Euroopan yhteisöt Euroopan yhteisöjen virallinen lehti Forest Law Enforcement, Governance and Trade Gigahertsi (taajuuden yksikkö) Global System for Mobile Communications Eduskunnan hallintovaliokunnan lausunto Hallituksen esitys International Auditing and Assurance Standards Board International Accounting Standards International Financial Reporting Interpretations Committee International Financial Reporting Standard Intellectual Property Rights International Standards on Auditing International Organization for Standardization Informaatiotekniikka Komiteamietintö Koheesio- ja kilpailukykyohjelma Euroopan yhteisöjen komission asiakirja Kauppa- ja teollisuusministeriö Eduskunnan lakivaliokunnan lausunto Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö Liikenne- ja viestintäministeriö Megahertsi (taajuuden yksikkö) National Center for Supercomputing Applications Oikeusministeriö Osakeyhtiölaki Public Company Oversight Board Eduskunnan perustuslakivaliokunnan lausunto Patentti- ja rekisterihallitus Payment Services Directive Sosiaaliturvan kokonaisuudistus Suomen standardisoimisliitto

10 SiVL SiVM StVL SÄKE SÄVY TaVL TaVM TEM TILA TRIPS TyVL U UHF UMTS UNCITRAL UNIDROIT VATT WIPO VM WTO YK YmVM Eduskunnan sivistysvaliokunnan lausunto Eduskunnan sivistysvaliokunnan mietintö Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto Valtioneuvoston säädösvalmistelun kehittämistyöryhmä Säädösvalmistelun yritysvaikutusten arviointihanke Eduskunnan talousvaliokunnan lausunto Eduskunnan talousvaliokunnan mietintö Työ- ja elinkeinoministeriö Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunta Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan lausunto Valtioneuvoston kirjelmä EU-asiassa Ultra High Frequency Universal Mobile Telecommunications System United Nations Commission on International Trade Law International Institute for the Unification of Private Law Valtion taloudellinen tutkimuskeskus World Intellectual Property Organization Valtiovarainministeriö World Trade Organization Yhdistyneet kansakunnat Eduskunnan ympäristövaliokunnan mietintö

11 I Yleisiä linjauksia, ohjelmia ja strategioita 1 Paremman sääntelyn toimintaohjelma Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Keskuskauppakamari ja Suomen Yrittäjät ehdottivat valtakunnallisen projektin käynnistämistä paremman sääntelyn toimintaohjelman laatimiseksi. Valtioneuvoston kanslia asetti elinkeino-, työmarkkina- ja kuluttajajärjestöjen sekä hallinnon ja tuomioistuinten edustajista koostuvan hankkeen, jonka tehtävänä oli laatia paremman sääntelyn toimintaohjelma. Hankkeen ohjausryhmän puheenjohtajana toimi silloinen oikeusministeri Leena Luhtanen. Keskuskauppakamarista ohjausryhmässä oli mukana hallituksen puheenjohtaja Antti Tanskanen. Projektiryhmän puheenjohtajana toimi kansliapäällikkö Kirsti Rissanen. Projektiryhmässä oli mukana Keskuskauppakamarista varatoimitusjohtaja Pentti Mäkinen. Hankkeen tavoitteena oli saada aikaan konkreettinen ohjelma, joka sisältää yhteisesti hyväksytyt säädöspoliittiset periaatteet ja linjaukset, jotta lainvalmistelu tukisi mahdollisimman hyvin kilpailukykyä ja yritysten toimintaedellytyksiä sekä edistäisi ja turvaisi kansalaisten toimintamahdollisuuksia. Ohjelman avulla haluttiin myös löytää menetelmät sille, että voimassa olevan lainsäädännön laadusta ja toimivuudesta kyetään jatkuvasti huolehtimaan. Paremman sääntelyn toimintaohjelmaa voidaan käyttää perustana laadittaessa eduskuntavaalien jälkeisen hallituksen lainsäädäntöohjelmaa. Valmis toimintaohjelma 1 luovutettiin pääministeri Matti Vanhaselle Ohjelman yhteydessä julkaistiin myös katsauksia Suomen lainsäädäntökehitykseen vuosina sekä hallinnonalakohtaiset selvitykset lainsäädäntökäytännöstä samalta ajalta. Toimintaohjelma oli lausuntokierroksella ohjelman jatkotyötä ajatellen syksyllä Oikeusministeriö asetti paremman sääntelyn neuvottelukunnan, jonka tehtävänä on edistää lainvalmistelun laadun parantamista. Neuvottelukunta selvittää, miten voidaan parantaa lainvalmistelun ennakoitavuutta, avoimuutta ja eri intressitahojen osallistumismahdollisuuksia. Neuvottelukunnan toimikausi päättyy Puheenjohtajana toimii oikeusministeri Tuija Brax. Tammikuussa 2008 oikeusministeriö asetti valtioneuvoston säädösvalmistelun kehittämistyöryhmän (SÄKE III). Ministeriön ja eduskunnan edustajista koostuva työryhmä tukee ja koordinoi säädösvalmistelun kehittämistä niin, että positiivinen kehitys jatkuu. 3 Pääministeri Vanhasen II hallituksen hallitusohjelmaan kirjattiin, että hallitus toteuttaa paremman sääntelyn toimintaohjelman ja laatii hallituskauden merkittävimmät lainsäädäntöhankkeet sisältävän lainsäädäntösuunnitelman. Lainsäädäntösuunnitelmaan sisältyy 22 säädösvalmisteluhanketta, joita hallitus tukee ja seuraa. Hankkeiden valmistelua ja etenemistä seuraa paremman sääntelyn ministerityöryhmä. Lainsäädäntösuunnitelman toteutumista on arvioitu valtioneuvoston kanslian maaliskuussa 2009 julkaisemassa arviointiraportissa. Keskuskauppakamarin lausunto Keskuskauppakamari totesi, että paremman sääntelyn toimenpideohjelma luo hyvän pohjan suomalaisen säädöspolitiikan kehittämiselle. Toimintaohjelmassa on selkeästi tuotu esille hyvän sääntelyn ja kilpailukyvyn välinen suora yhteys. Suomessa toimiville yrityksille on tärkeää kehittää säädösympäristöä siten, että se tuo kansainvälisessä kilpailussa merkittävää kilpailuetua yrityksille ja koko suomalaiselle yhteiskunnalle. Jokaisen uuden lain osalta on arvioitava, tuoko se Suomessa toimiville yrityksille sellaisia uusia yritystoimintaan välittömästi liittymättömiä kustannuksia, joita ei ole muissa maissa toimivilla kilpailijoilla. Globaalissa toimintaympäristössä on kaikki keinot kansallisen kilpailukyvyn edistämiseksi käytettävä hyväksi. 3 Lisätietoja löytyy oikeusministeriön internetsivuilta: 1

12 Toimintaohjelmassa tuodaan perustellusti esille lainsäädännön ja tehokkaan ja toimivan kilpailun yhteys. Lainsäädäntö ei saa asettaa perusteettomia tai tosiasiallisia esteitä uusien toimijoiden pääsylle markkinoille. Erityisesti verolainsäädännön osalta tällä tavoitteella on suuri merkitys. Valmisteltavan lainsäädännön vaikutukset yritysten toimintaan on tutkittava järjestelmällisesti. Perusteellinen vaikutusarviointi on otettava osaksi jokaista keskeistä yritystoimintaa koskevaa lainsäädäntöhanketta. Suomalaisella elinkeinoelämällä on hyviä kokemuksia itsesääntelystä. Itsesääntelyä ja muiden vaihtoehtoisten ohjauskeinojen vähäinen käyttö Suomessa johtunee siitä, että lainsäädännöllä on ollut perinteisesti keskeinen asema suomalaisessa yhteiskunnassa. Paremman sääntelyn toimintaohjelman käytännön toteuttamiseen on ryhdyttävä viipymättä. Toimintaohjelman toteuttaminen on otettava osaksi seuraavaa hallitusohjelmaa. Ehdotettujen lainsäädäntöperiaatteiden tulee näkyä mahdollisimman nopeasti lainsäädännön valmistelussa ja sisällössä. 2 Lainsäädännön yritysvaikutusten arvioinnin tehostamisprojekti Kauppa- ja teollisuusministeriö perusti kolmivuotisen projektin lainsäädännön yritysvaikutusten arvioinnin tehostamiseksi (ns. SÄVYhanke) 4. Yhtenä tavoitteena oli varmistaa, että lainsäädännössä otetaan huomioon tarve edistää yrittäjyyden edellytyksiä. Projekti liittyi Vanhasen I hallituksen yrittäjyyden politiikkaohjelman toteuttamiseen. Lisäksi projekti tuki oikeusministeriön johtamaa hanketta lainvalmistelun ja suunnittelun johtamisen tehostamiseksi. Projektissa kehitettiin yritysvaikutusten arviointimenetelmiä ja järjestettiin eri ministeriöiden ja elinkeinoelämän yhteydenpitoa aiempaa säännöllisemmälle pohjalle. Projekti osallistui myös asiaa koskevaan kansainväliseen työskentelyyn. Toimintavuotta 2005 koskeva raportti julkaistiin ja toimintavuotta 2006 koskeva raportti Raporteissa ja niiden asian- 4 tuntija-artikkeleissa käsitellään säädösympäristön parantamista sekä kansallisesta että EU-tason näkökulmasta. Asiantuntijaartikkeleita on kirjoittanut myös Keskuskauppakamarin varatoimitusjohtaja Pentti Mäkinen. Keskuskauppakamarista SÄVY-hankkeen tukiryhmään kuuluivat varatoimitusjohtaja Pentti Mäkinen ja johtaja Leena Linnainmaa. Hankkeen toimikausi oli Joulukuussa 2007 julkaistiin raportti koko SÄVY-hankkeen toiminnasta, tuloksista ja jatkotoimista 5. Vuoden 2008 alusta lähtien SÄVY-hankkeen työtä on jatkettu osana työ- ja elinkeinoministeriön toimintaa. Keskeistä on edistää yritysvaikutusten huomioimista säädösvalmistelussa, tukea ministeriöiden säädösvalmistelijoita yritysvaikutusten arvioinnissa ja kehittää arviointimenetelmiä. KTM/SÄVY rahoitti vuoden 2007 aikana VATT:n tekemän kartoituksen yritysten hallinnollisen taakan raskaimmista säädösalueista. Tavoitteena oli 1) varmistaa, että jo olemassa olevien kotimaisten ja ulkomaisten selvitysten näkemys yrityksille raskaimmista säädösalueista on uskottava, 2) selvittää, millä raskaimmiksi osoittautuneilla säädösalueilla hallinnollisen taakan osuus on merkittävin ja 3) millä tavoin tämän taakan suuruusluokkaa voitaisiin parhaiten ja tehokkaimmin arvioida. Selvityksen tekemistä tukemaan koottiin vapaamuotoinen ohjausryhmä, jossa Keskuskauppakamaria edusti lakimies Anne Horttanainen. Selvitys Lainsäädännön hallinnollinen taakka 6 yrityksille raskaimmat säädösalueet valmistui toukokuussa Sen mukaan lainsäädännön aiheuttama hallinnollinen taakka on suurinta verotuksessa, työnantajana toimimisessa ja ympäristölainsäädännössä. Hallinnollinen taakka kohdistuu voimakkaammin pieniin kuin suuriin yrityksiin. Kansainvälisessä vertailussa Suomen taakka on kuitenkin melko alhainen. 5 ävy_raportti_2007.pdf 6 Selvitys on luettavissa osoitteessa kyky.pdf 2

13 Työ- ja elinkeinoministeriö asetti ohjausryhmän valmistelemaan kansallista toimintaohjelmaa yritysten hallinnollisen taakan vähentämiseksi. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii valtiosihteeri Katariina Poskiparta. Johtaja Leena Linnainmaa edustaa Keskuskauppakamaria ohjausryhmässä. Ohjausryhmän toimikausi jatkuu asti. Ohjausryhmä luovutti väliraporttinsa 7, joka sisältää ehdotuksen yritysten hallinnollisen taakan vähentämisen kansalliseksi toimintaohjelmaksi. Käytettävinä keinoina tulevat kyseeseen lainsäädännön tiedonantovelvoitteiden yksinkertaistaminen ja viranomaisasioinnin kehittäminen. Tavoitteena on, ettei valmisteltava uusi lainsäädäntö luo tarpeettoman raskaita uusia hallinnollisia velvoitteita yrityksille. Lisäksi ohjausryhmä ehdotti, että toimintaohjelman yleisenä tavoitteena on yritysten hallinnollisen taakan vähentäminen neljänneksellä vuoden 2006 tasoon verrattuna. Valtioneuvosto hyväksyi periaatepäätöksen toimintaohjelmaksi yritysten hallinnollisen taakan vähentämiseksi vuosille Tavoitteena on vähentää hallinnollista taakkaa 25 %:lla vuoden 2006 tasoon verrattuna vuoden 2012 loppuun mennessä. Toimintaohjelmassa on seitsemän prioriteettialaa: 1) verotus, 2) tilastointi, 3) maataloustukiin liittyvät menettelyt, 4) elintarviketurvallisuus ja laatu, 5) työnantajana toimimisen tiedonantovelvollisuus, 6) taloushallinnon raportointia koskeva lainsäädäntö ja 7) ympäristölupamenettelyt. Ohjausryhmä jatkaa työtään koordinoimalla ja seuraamalla toimintaohjelman toteuttamista. Työ- ja elinkeinoministeriö aikoo asettaa työryhmän säädösehdotusten yritysvaikutusten arviointien seurantaa varten ajalle Työryhmän tavoitteena on edistää säädösvalmistelun yritysvaikutusten arvioinnin laatua ep_fi.pdf Keskuskauppakamarin lausunto Keskuskauppakamari katsoi, että hallinnollisen taakan keventäminen on välttämätöntä suomalaisten yritysten kilpailukyvyn turvaamiseksi. Keskuskauppakamari katsoi, että väliraportti ei sellaisenaan vielä käy toimintaohjelmaksi, sillä raportti sisältää varsin vähän konkreettisia toimia, joilla yritysten hallinnollista taakkaa voidaan vähentää. Jatkotyössä on keskityttävä siihen, että toimintaohjelma saa todellisen sisällön ja että ohjelman tavoitteet otetaan huomioon käynnissä olevissa ja tulevissa säädöshankkeissa. Koska suurin osa tiedonantovelvoitteista tulee lainsäädännön kautta, lainvalmistelussa on otettava huomioon ja ennakoitava nykyistä tehokkaammin uudesta laista yrityksille aiheutuvat hallinnolliset kustannukset ja mahdolliset uudet velvoitteet. Väliraportin mukaiset seitsemän prioriteettialuetta on tarkoituksenmukaisesti valittu. Keskuskauppakamari kiinnitti lausunnossaan huomiota myös viranomaisyhteistyön kehittämiseen tiedon hyödyntämisessä, yritysten taloushallintoon, sähköisen asioinnin kehittämiseen, sähköiseen laskutukseen, kyselyjen ja ohjeistuksen selkeyteen, ympäristölupamenettelyyn ja kaivoslakiuudistukseen. 3 Oikeusturvan parantaminen Pääministeri Vanhasen II hallituksen hallitusohjelman mukaan hallitus parantaa kansalaisten oikeusturvaa ja oikeuden tasa-arvoista saatavuutta tehostamalla käräjäoikeuksien toimintakykyä, keskittämällä voimavaroja lainkäyttötehtäviin ja siirtämällä oikeudenkäyntien painopiste vahvemmin käräjäoikeuksiin. Lautamiesjärjestelmästä luovutaan muissa kun vakavissa rikosasioissa ja säästyneet varat käytetään pahiten ruuhkautuneiden käräjäoikeuksien vahvistamiseen. Tähän liittyvä hallituksen esitys (HE 85/2008 vp) annettiin eduskunnalle Muutos, jolla lautamiehet eivät enää osallistu riita-asioiden käsittelyyn, tuli voimaan Hallitusohjelman mukaan parannetaan myös hovioikeuksien edellytyksiä kohdentaa voima- 3

14 varojaan uudistamalla asioiden käsittelymenetelmiä ja korvaamalla hovioikeuksien nykyinen mahdollisuus kirjallisessa menettelyssä seuloa valituksia muutoksenhakulupajärjestelmällä (ks. jäljempänä XIV.2.1). Lisäksi hallitusohjelman mukaan markkinaoikeuden asemaa ja kilpailuosaamista vahvistetaan. Myös markkinaoikeuden asemaa ja tehtäviä arvioidaan kokonaisvaltaisesti. miseksi sekä naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämiseksi. Maaliskuussa 2009 sosiaali- ja terveysministeriö asetti työryhmän tasa-arvoselonteon valmistelemiseksi. Työryhmän toimikausi on Kuluttajapoliittinen ohjelma Valtioneuvosto teki periaatepäätöksen kuluttajapoliittisesta ohjelmasta vuosille Kuluttajapolitiikan keskeisiä tavoitteita ovat korkean kuluttajansuojatason varmistaminen, kestävien kulutus- ja tuotantotapojen edistäminen, kuluttajien roolin vahvistaminen sekä toimivien ja turvallisten markkinoiden varmistaminen. Lainsäädännön ohella keskeisessä asemassa ovat tehokas valvonta, elinkeinoelämän osaaminen ja itsesääntely sekä kuluttajien käytössä olevat neuvonta-, sovittelu- ja riitojenratkaisumenettelyt. Ohjelman toteutumisesta ja kuluttajapolitiikan tilasta annetaan kertomus vuonna Tasa-arvo-ohjelma Hallitus päätti uudesta tasa-arvoohjelmasta vuosille Jokainen ministeriö on valinnut vähintään yhden keskeisen hankkeen, jonka vaikutuksia naisten ja miesten tilanteeseen se arvioi. Sukupuolinäkökulma otetaan huomioon myös tulevassa lainvalmistelussa. Tasa-arvo-ohjelman painopisteitä ovat muun muassa naisten urakehityksen edistäminen, sukupuolten välisten palkkaerojen kaventaminen ja tasa-arvotietoisuuden lisääminen kouluissa. Myös toimenpiteisiin, joilla vähennetään työmarkkinoiden jakautumista naisten ja miesten töihin, kiinnitetään huomiota. Ohjelmassa ryhdytään konkreettisiin toimiin myös työn ja perheen yhteensovittamisen paranta- 9 Ohjelma on luettavissa osoitteessa 7/hu /passthru.pdf 4

15 II Yhtiöoikeus ja arvopaperimarkkinat sekä rahoitus- ja vakuutusmarkkinat 1 Yhtiöoikeus 1.1 Asunto-osakeyhtiölain uudistaminen Oikeusministeriö asetti työryhmän valmistelemaan ehdotuksen asunto-osakeyhtiölain uudistamiseksi. Säännöksiä pyritään selventämään erityisesti kiinteistön kunnossapidon, osakkaan tekemien muutostöiden sekä osakkaan ja yhtiön vastuun osalta. Työryhmän puheenjohtajana toimi lainsäädäntöneuvos Jyrki Jauhiainen. Sen määräaika oli ensin , mutta aikaa jatkettiin asti. Työryhmän lisäksi asiaa on käsitellyt sen toimintaa seurannut seurantatyöryhmä. Seurantatyöryhmän puheenjohtajana toimi lainsäädäntöjohtaja Tiina Astola. Keskuskauppakamaria seurantatyöryhmässä edusti apulaisjohtaja Leena Linnainmaa. Työryhmän mietintö luovutettiin oikeusministeri Leena Luhtaselle. Oikeusministeriö järjesti asiasta lausuntokierroksen kesällä Lausuntokierros päättyi Oikeusministeriö julkaisi tiivistelmän mietinnöstä saaduista lausunnoista. Luonnos hallituksen esitykseksi uudeksi asunto-osakeyhtiölainsäädännöksi ja yhteenveto asunto-osakeyhtiölain kokonaisuudistuksesta julkaistiin Toinen luonnos hallituksen esitykseksi uudeksi asunto-osakeyhtiölainsäädännöksi julkaistiin Hallituksen esitys eduskunnalle annettiin Uusi laki tulee voimaan aikaisintaan vuoden 2010 alussa. Asiaa ovat valmistelleet lainsäädäntöneuvos Jyrki Jauhiainen ja erityisasiantuntija Veikko Vahtera oikeusministeriöstä. Asiakirjat: Lain vahvistamispäivä: Säädöskokoelman nro: Lain voimaantulopäivä: Valmistelija: HE 24/2009 vp Lainsäädäntöneuvos Jyrki Jauhiainen Keskuskauppakamarin lausunto Keskuskauppakamari kannatti luonnoksessa ehdotettua pykälää yhtiövastikeperusteesta poikkeamisesta kunnossapidon ja uudistuksen osalta. Keskuskauppakamari katsoi, että luonnoksen lähtökohta toiminnantarkastuksesta on kannatettava, mutta ennen hallituksen esityksen antamista säännöksiä on syytä vielä tarkistaa. Olennaista on, että toiminnantarkastus eriytyy riittävästi tilintarkastuksesta. Ehdotettu termi toiminnantarkastus on onnistunut. Keskuskauppakamarin mukaan toiminnantarkastajan tehtävä tulee liittää yhtiön hallinnon ja talouden valvontaan ottaen huomioon myös tarkoituksenmukaisuusnäkökulma. Toiminnantarkastajan ja tilintarkastajan tehtävät poikkeavat melkoisesti toisistaan, mikä olisi Keskuskauppakamarin mukaan syytä näkyä selvästi myös pykälistä. Lausunnossa otettiin kantaa myös erinäisiin pykäläehdotusten yksityiskohtiin. Keskuskauppakamarin lausunto Keskuskauppakamari pitää ehdotusta pääosin kannatettavana. Keskuskauppakamari pitää erityisen onnistuneena mm. ratkaisua luopua nykylain viittaustekniikasta ja kirjoittaa tarpeelliset säännökset suoraan asunto-osakeyhtiölakiin. Joihinkin yksityiskohtiin kiinnitettiin kuitenkin huomiota. Keskuskauppakamari ei kannata mietinnössä esitettyjä johdon ja osakkeenomistajan vastuun kiristämistä koskevia säännöksiä. Keskuskauppakamarin lausunto Keskuskauppakamari suhtautuu väliraportin ehdotuksiin myönteisesti. Keskuskauppakamari pitää tärkeänä, että myös vakiintuneet menettelytavat kirjataan lakiin selkeästi. Osakkaan kirjallisen muutostyöilmoituksen sisältövaatimusten tarkempaa sääntelyä tulisi vielä harkita. Keskuskauppakamari pitää jossakin määrin ongelmallisena sitä, että ehdotuksessa ei esitetä mitään takarajaa osakkaan muutostyöilmoituksen käsittelemiselle. Lailla tulisi asettaa takaraja, johon mennessä hyväksyminen tai kielto tulee antaa. Keskus- 5

16 kauppakamari toivoo, että työryhmä pohtii jatkovalmistelussa myös isännöitsijälle kuuluvaa vastuuta. Lisäksi isännöitsijän asemaa suhteessa hallitukseen tulee selventää. 1.2 Yhdistyslain tarkistaminen Pääministeri Matti Vanhasen II hallituksen hallitusohjelman mukaan yhdistyslakia uudistetaan erityisesti hallintoa ja tilintarkastusta sekä päätöksentekoon osallistumisen tapoja koskevilta osin siten, että laki vastaa paremmin nykyaikaisen järjestö- ja kansalaistoiminnan vaatimuksia. Oikeusministeriössä on laadittu arviomuistio yhdistyslain muutostarpeesta. Arviomuistiossa ehdotetaan yhdistyslain osittaista tarkistamista siten, että tarkistus kohdennettaisiin erityisesti yhdistysten hallintoa (mm. toimitusjohtajakysymys), päätöksentekoa (teknisten apuvälineiden käyttäminen) ja tilintarkastusta koskeviin säännöksiin. Lausunnot päivätystä arviomuistiosta pyydettiin toimittamaan mennessä. Oikeusministeriö järjesti aiheesta kuulemistilaisuuden Oikeusministeriö asetti työryhmän valmistelemaan ehdotuksen yhdistyslain tarkistamiseksi. Työryhmän toimikausi oli Oikeusministeriö asetti myös seurantaryhmän seuraamaan ja arvioimaan työryhmän työtä. Seurantaryhmän toimikausi oli Työryhmä antoi ja tilannekatsaukset seurantaryhmälle. Työryhmä julkaisi keskustelumuistion toimeenpanevan johtajan asemasta yhdistyksissä. Oikeusministeriö julkaisi työryhmämietinnön yhdistyslain tarkistamisesta. Asiaa valmistelee oikeusministeriössä lainsäädäntöneuvos Jyrki Jauhiainen. Työryhmän mietinnöstä järjestetty lausuntokierros päättyi tammikuussa Jatkovalmisteluista päätetään keväällä 2009 ja hallituksen esitys annettaneen aikaisintaan loppusyksyllä Keskuskauppakamarin lausunto Keskuskauppakamari kannattaa tarpeellisten muutosten tekemistä yhdistyslakiin, mutta kokonaisuudistusta tai merkittävää osittaisuudistusta ei voida pitää aiheellisena. Yhdistyslaki on osoittautunut varsin toimivaksi ja todelliseen tarpeeseen perustumattomat muutokset voivat hankaloittaa yhdistysten toimintaa. Jatkovalmistelussa on syytä valita muutosten kohteeksi vain ne säännökset, joiden muuttaminen edistää yhdistystoimintaa. 1.3 Säätiölain tarkistaminen Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) teki oikeusministeriölle aloitteen säätiölain uudistamisesta. Oikeusministeriö pyysi aloitteesta lausuntoja marraskuussa Suurin osa lausunnonantajista kannatti säätiölain uudistamista ainakin tietyin osin. PRH:n aloitteen ja siitä saatujen lausuntojen pohjalta oikeusministeriö laati arviomuistion säätiölain uudistamistarpeesta. Muistio valmistui Arviomuistiossa otetaan kantaa muun muassa siihen, onko jatkuvarahoitteisten säätiöiden perustamista ja toimintaa tarpeen rajoittaa esimerkiksi korottamalla pääomavaatimusta. Lisäksi siinä arvioidaan, tulisiko PRH:n valvontakeinoja tehostaa vai onko perustellumpaa tyytyä selventämään nykyisiä säätiövalvontaa koskevia säännöksiä. Säätölain uudistamisesta ja erityisesti PRH:n aloitteesta on laadittu arviomuistio. Säätiölain uudistamisesta pidetään keskustelutilaisuus ennen kuin jatkotoimista päätetään. Lisätietoja antavat lainsäädäntöneuvos Erkki Rajaniemi ja lainsäädäntöneuvos Jyrki Jauhiainen oikeusministeriöstä. 1.4 Osakkeenomistajan oikeudet Oikeusministeriössä ja valtiovarainministeriössä on alettu valmistella osakkeenomistajan eräiden oikeuksien käyttämisestä julkisesti noteeratuissa yhtiöissä annetun direktiivin (2007/36/EY) täytäntöönpanoa. Parlamentti hyväksyi direktiivin helmikuussa Direktiiviä sovelletaan sellaisenaan osakkeiden liikkeellelaskijaan, jonka sääntömääräinen koti- 6

17 paikka on EU-valtiossa ja jonka osakkeet on otettu säännellyn kaupankäynnin kohteeksi. Direktiivin tavoitteena on saada käyttöön vähimmäisvaatimukset, joiden tarkoituksena on sijoittajien oikeuksien suojaaminen ja osakkeenomistajien äänivallan käytön sujuvuuden edistäminen julkisesti noteeratuissa yhtiöissä. Keinoina tavoitteiden toteuttamiseksi direktiivissä on yksityiskohtaiset säännökset mm. yhtiökokouksen kutsuajasta, kutsun sisällöstä, kokousaineiston ja kokouksessa tehtyjen päätösten julkistamisesta, oikeudesta saada asia käsitellyksi kokouksessa, tehdä päätösehdotuksia ja esittää kysymyksiä, oikeudesta osallistua kokoukseen asiamiehen välityksellä sekä etäosallistumisen sallimisesta. Suomen lainsäädäntö on jo pitkälti direktiivin mukainen. Direktiivin implementointi edellyttää muutoksia lähinnä osakeyhtiölakiin sekä arvopaperimarkkinalakiin. Oikeusministeriö valmistelee hanketta yhdessä valtiovarainministeriön kanssa. Direktiivi on pantava kansallisesti täytäntöön viimeistään Direktiivin täytäntöönpanosta johtuvasta kansallisen lainsäädännön muutostarpeesta on laadittu päivätty arviomuistio. Kuulemistilaisuus arviomuistiosta ja direktiivin täytäntöönpanosta järjestettiin Lausuntoaika arviomuistiosta päättyi Oikeusministeriö julkaisi lausuntotiivistelmän annetuista lausunnoista. Asiaa valmistelevat oikeusministeriössä lainsäädäntöneuvos Jyrki Jauhiainen ja erityisasiantuntija Veikko Vahtera sekä valtiovarainministeriössä erityisasiantuntija Marianna Uotinen-Tarkoma. Luonnos hallituksen esitykseksi oli lausuntokierroksella syksyllä Tarkistetusta esitysluonnoksesta järjestettiin kuulemistilaisuus Hallituksen esitys annetaan keväällä Keskuskauppakamarin lausunto Keskuskauppakamari kannattaa sitä, että direktiivi pannaan täytäntöön pääosin muuttamalla osakeyhtiölakia. Osakeyhtiölain kautta tapahtuva täytäntöönpano ei kuitenkaan saa johtaa siihen, että yhtiökokouksen päätökset voitaisiin riitauttaa nykyistä kevyemmin perustein. Keskuskauppakamari katsoo, että tilapäiseen osakasluetteloon rekisteröitymisen päivästä ei pidä määrätä laissa, vaan lain on mahdollistettava rekisteröityminen täsmäytyspäivän jälkeen (OYL 4:2). Riittävää on, että yhtiö, välittäjäpankit ja arvopaperikeskus sopivat tilapäiseen osakasluetteloon Hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien etu on, että tilapäiseen osakasluetteloon ilmoittautumisen aika on mahdollisimman lähellä yhtiökokousta. Tämä mahdollistaa tarvittavat ilmoitukset, niihin tehtävät tarkistukset ja äänestysohjeiden toimittamisen. Täsmäytyspäivää koskeva säännös on muutettava kymmenen kalenteripäivän määräajasta kahdeksan tai seitsemän pankkipäivän tai arkipäivän säännöksi. Tällöin pääsiäisen, vapun tai helatorstain osuminen yhtiökokousta edeltäviin päiviin ei aiheuttaisi ongelmia. Oikeus saada asia yhtiökokouksen asialistalle on keskeisiä osakkeenomistajan oikeuksia (OYL 5:5). Direktiivin edellyttäessä tarkan aikarajan säätämistä asia on ratkaistava sekä osakkeenomistajien että yhtiön kannalta kohtuullisella tavalla. Keskuskauppakamari esittää, että listayhtiöitä koskevaksi aikarajaksi otettaisiin kuusi viikkoa ennen kutsun toimittamista. Keskuskauppakamari kannattaa sitä sääntelyratkaisua, että elinkeinoelämän itsesääntelyn kautta huolehditaan siitä, että yhtiöt julkistavat etukäteen sen päivämäärän, johon mennessä osakkeenomistajien on ilmoitettava yhtiön hallitukselle yhtiökokouksen asialistalle haluamansa asia. Keskuskauppakamari katsoo, että asiamiesten käyttö on syytä rajoittaa arvopaperitilien lukumäärään (OYL 5:8). Tämä ratkaisu estää valtuutusten tarpeettoman jakamisen, mutta mahdollistaa arvopaperimarkkinoilla tavanomaisena pidetyn menettelyn. Direktiivin täytäntöönpanossa on varmistettava, ettei listayhtiöille aseteta sellaisia tarpeettomia velvoitteita, joista ei ole osakkeenomistajien tiedonsaannin kannalta käytännön hyötyä. Ei ole tarkoituksenmukaista paisuttaa sanomalehdissä julkaistavia kutsuja. 7

18 Keskuskauppakamarin lausunto Keskuskauppakamari antoi oikeusministeriölle lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi koskien osakkeenomistajien eräiden oikeuksien käyttämisestä julkisesti noteeratuissa yhtiöissä annetun direktiivin täytäntöönpanoa Suomessa. Keskuskauppakamari kannattaa pääosin luonnoksen sisältämiä ehdotuksia. Direktiivin täytäntöönpanossa on varmistettava osakkeenomistajien oikeuksien tehokas toteutuminen. Samalla on kuitenkin huolehdittava siitä, ettei listayhtiöille aiheuteta tarpeetonta lisätyötä tai kustannuksia. Myös sitä on varottava, ettei osakkeenomistajien shikaaninomaisten menettelyjen mahdollisuuksia lisätä. Keskuskauppakamari vastustaa jyrkästi sitä, että direktiivin yhtiökokouskutsua koskevat listayhtiöiden yhtiöoikeudelliset velvoitteet sisällytetään arvopaperimarkkinalakiin. Eri asia on, että arvopaperimarkkinalaissa on johdonmukaista säätää kattavasti yhtiön arvopaperimarkkinaoikeudellisesta julkistamisvelvollisuudesta. Keskuskauppakamari ei kannata sitä, että yhtiökokouskutsuun olisi sisällytettävä osakkeiden ja äänioikeuksien kokonaismäärä. Keskuskauppakamari vastustaa sitä, että listayhtiöille asetettaisiin nykyisestä laista poiketen velvollisuus lähettää kokousasiakirjat niitä pyytäneelle osakkeenomistajalle, vaikka asiakirjat olisivat nähtävillä yhtiön Internet-sivuilla. Täsmäytyspäivää koskeva säännös on muutettava kymmenen kalenteripäivän määräajasta kahdeksan pankkipäivän säännöksi. Luonnoksessa ehdotetut säännökset, joiden mukaan määräaika osakkeenomistajan oikeudelle saada asia yhtiökokouksen asialistalle olisi neljä viikkoa ennen kokouskutsun toimittamista ja yhtiön on pyrittävä sisällyttämään huomattavastikin neljän viikon määräaikaa myöhemmin tulleet vaatimukset yhtiökokouskutsuun, eivät ole hyväksyttäviä listayhtiöiden kannalta. Keskuskauppakamari kannattaa sitä, että pääsääntöisesti osakkeenomistaja voi käyttää yhtä tai useampaa asiamiestä. Säännöksissä on kuitenkin varmistettava se, että yhtiökokousten järjestäminen ei vaikeudu kohtuuttomasti. Ehdotuksen mukaan yhtiökokouksen pöytäkirjan nähtävilläpitovelvollisuus pitää sisällään myös pöytäkirjan liitteiden nähtävillä pitämisen. Tämän vaatimuksen toteuttaminen ei ole käytännössä mahdollista, ja tekstiä on muutettava jatkovalmistelussa. Keskuskauppakamari pitää tärkeänä, että voimaan tulleen uuden osakeyhtiölain muutostarpeita selvitetään muutenkin. Keskuskauppakamarin lausunto Keskuskauppakamari pitää arviomuistiota pääosin hyvin laadittuna ja perusteltuna, mutta pyytää oikeusministeriötä ottamaan tiettyjä seikkoja huomioon jatkovalmisteluissa. Jos direktiivin määräykset pannaan täytäntöön osakeyhtiölakia muuttamalla, on varmistettava, ettei yhtiökokousten päätösten juridinen pitävyys heikkene sitä kautta, että lainmuutoksen myötä yhtiökokouksen päätökset voitaisiin riitauttaa nykyistä kevyemmin perustein. Jos täytäntöönpano tapahtuu arvopaperimarkkinalakia muuttamalla, on huolehdittava, ettei rahoitustarkastuksen toimivalta ulotu jatkossa yhtiöoikeudellisiin asioihin. Keskuskauppakamarin lausunto Keskuskauppakamari peräänkuulutti äärimmäistä varovaisuutta arvopaperimarkkinakäytäntöjä ohjaavien ei-sitovien suositusten tai muiden lainsäädännöllisten instrumenttien antamisessa. Keskuskauppakamari ei ole tietoinen EUlainsäädännön tai muun EU-sääntelyn tarpeesta konsultaation kohteena olevasta aihepiiristä. Keskuskauppakamari katsoi, että myös ennen ei-sitovien suositusten antamista on varmistettava tällaisten suositusten tarpeellisuus. Keskuskauppakamarin lausunto Keskuskauppakamari pitää hyvänä tavoitteena osakkeenomistajien äänioikeuksien käyttämistä koskevien menettelyjen yhtenäistämistä eri jäsenmaiden listayhtiöissä. Keskuskauppakamari pitää kuitenkin riittävänä toimenpiteenä suosituksen antamista direktiivin 8

19 asemesta. Lisäksi direktiiviehdotuksen säännökset ovat paikoin tarpeettoman yksityiskohtaisia. Keskuskauppakamarin lausunto Lausunnossa todettiin Komission ehdotuksen vastaavan pääpiirteiltään suomalaista yrityslainsäädäntöä sekä HEX Oyj:n, Keskuskauppakamarin ja Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton Corporate Governance -suositusta. Keskuskauppakamari kuitenkin kehottaa komissiota harkitsemaan, olisiko suositus direktiiviä parempi tapa edetä asiassa. Keskuskauppakamarin lausunto Vasta julkaistusta HEX Oyj:n, Keskuskauppakamarin ja Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton Corporate Governance -suosituksesta johtuen asialla on rajallinen vaikutus Suomen yritysmaailmaan. Komissiota kehotettiin kuitenkin harkitsemaan suosituksen antamista vaihtoehtona direktiiville. 1.5 EU-hankkeet Yhtiöoikeuden toimintasuunnitelma Komissio antoi tiedonannon Yhtiöoikeuden uudistaminen ja omistajaohjauksen (corporate governance) parantaminen Euroopan unionissa etenemissuunnitelma (KOM (2003) 284 lopullinen) 10. Komissio katsoo, että Euroopan yhtiöoikeutta ja yrityksen johtamis- ja valvontamenettelyjä säänteleviä puitteita on nykyaikaistettava. Tähän ovat syynä muun muassa ilmenneet yhtiöiden tilinpitoon liittyvät skandaalit, eurooppalaisten yritysten yhä kasvava pyrkimys yhteistyöhön sisämarkkinoilla kansallisten rajojen yli, eurooppalaisten pääomamarkkinoiden jatkuva yhdentyminen, uuden tieto- ja viestintätekniikan kehittyminen sekä unionin laajentuminen kymmenellä jäsenvaltiolla. Komissio määrittelee tärkeimmät poliittiset tavoitteet, jakaa toimet lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin tavoitteisiin ja osoittaa, millaisia välineitä on käytettävä ja milloin. Pääasialliset :0284:FIN:FI:PDF tavoitteet ovat osakkeenomistajien oikeuksien ja ulkopuolisten suojelun vahvistaminen samoin kuin yritysten tehokkuuden ja kilpailukyvyn edistäminen. Komission ehdotukset kattavat yrityksen johtamis- ja valvontamenettelyt, pääoman säilyttämisen ja muuttamisen, konsernit ja pyramidirakenteet, yhtiöiden uudelleenjärjestelyt ja liikkuvuuden sekä yksityiset eurooppayhtiöt, eurooppaosuuskunnat ja muut EU:n tason oikeudelliset muodot. Neuvosto suhtautuu myönteisesti yhtiöoikeuden uudistamiseksi ja omistajaohjauksen parantamiseksi tehtyyn toimintasuunnitelmaan, mutta pitää tarpeellisena lisäpohdintoja siitä, onko EU:n tasolla tarvetta ottaa käyttöön uusia yhtiömuotoja jo käsiteltävänä olevien välineiden lisäksi. Euroopan parlamentti on antanut komission tiedonannosta päätöslauselman Asian valmistelua on jatkettu näiden kannanottojen pohjalta. Komissio on muun muassa asettanut asiantuntijoista koostuvan neuvoa-antavan ryhmän tarjoamaan yksityiskohtaista teknistä neuvontaa valmisteltaessa omistajaohjaukseen (corporate governance) ja yhtiöoikeuteen liittyviä toimenpiteitä. Komissio järjesti alkuvuodesta 2006 avoimen kuulemisen liittyen yhtiöoikeuden uudistamisen ja omistajaohjauksen (corporate governance) kehittämisen tuleviin painopistealueisiin. Oikeusministeriö on antanut asiasta 12 myönteisesti suhtautuvan lausunnon komissiolle. Myös Keskuskauppakamari on antanut asiasta lausunnon. Komissaari McCreevy esitteli pitämässään puheessa komission aikeita yhtiöoikeuden alueella korostaen dynaamista ja joustavaa yhtiöoikeutta. Lisäksi McCreevy korosti yhtiöoikeuden yksinkertaistamista ja paremman sääntelyn merkitystä. Asiaa valmistelee oikeusministeriössä lainsäädäntöneuvos Jyrki Jauhiainen. 11 Asiaa koskeva mietintö: //EP//NONSGML+REPORT+A DOC+PDF+V0//FI&L=FI&LEVEL=2&NAV =S&LSTDOC=Y 12 ny/docs/consultation/consultation_en.pdf 9

20 Keskuskauppakamarin lausunto EU-lainsäädännössä tulee aina huomioida ensisijaisesti eurooppalaisten yhtiöiden kilpailukyky. Lisäksi on tärkeää, että eurooppalaiset yritykset ovat houkuttelevia sijoituskohteita kansainvälisille sijoittajille. EU-tasoisiin lainsäädäntö- ja harmonisointihankkeisiin tulisi ryhtyä vain, jos niihin on todellista tarvetta. Keskuskauppakamari vastustaa ylisääntelyä alalla ja kiinnittää huomiota myös siihen, että konsultaatiot tulisi käynnistää vaikuttamismahdollisuuksien kannalta riittävän aikaisessa vaiheessa. Keskuskauppakamari vastustaa yksi osake - yksi ääni -periaatteen tuomista Euroopan lainsäädäntöön. Keskuskauppakamarin mukaan osakkeenomistajien oikeuksien osalta ei tällä hetkellä ole olemassa olevia ongelmia. Keskuskauppakamarin mielestä on tärkeää, että uutta lainsäädäntöä kehitetään vain kun se on tarpeellista. Myös kaikkien jäsenmaiden pakottamista sopeutumaan muutaman valitun maan mukaisiin järjestelmiin pidetään ongelmallisena. Keskuskauppakamari ei myöskään kannata johdon järjestelmien määrittelyä EU-tasolla. Nykyiset rakenteet vaihtelevat jäsenmaittain suuresti. Keskuskauppakamari kannattaa direktiivin antamista koskien yhtiön kotipaikan vaihtoa. On tärkeää kilpailulle, että rajan ylittävät sulautumiset voidaan toteuttaa ilman lainsäädännöllisiä esteitä. Keskuskauppakamari pitää hyvänä lähtökohtana sitä, että yhtiöoikeutta yksinkertaistetaan. Keskuskauppakamari ei kuitenkaan pidä tätä riittävänä syynä tehdä muuten tarpeettomia muutoksia lainsäädäntöön Yhtiöoikeuden yksinkertaistaminen ja hallinnollisen taakan vähentäminen 13 Komissio julkisti heinäkuussa 2007 tiedonannon yhtiöoikeudellisen sääntelyn yksinkertaistamisesta 13 ja kyselyn yksityistä osakeyhtiötä vastaavan eurooppalaisen yhtiömuodon tarpeesta. Tiedonantoa koskeva avoin kuulemihttp://ec.europa.eu/internal_market/company/simplificat ion/index_en.htm nen päättyi lokakuun 2007 puolivälissä ja kyselyyn pyydettiin vastauksia lokakuun 2007 loppuun mennessä. Komissio esitti tiedonannossaan toimintavaihtoehdoiksi joko sääntelyn painopisteen siirtämistä rajat ylittäviin toimiin ja samalla niiden yhtiöoikeudellisten direktiivien kumoamista, jotka sääntelevät kansallisia sulautumisia ja jakautumisia, taikka direktiivien yksinkertaistamista. Komission tiedoksiannossa tiedusteltiin näkemyksiä myös tilinpäätöksiin ja tilintarkastukseen liittyvistä yksinkertaistamistoimista. Komissio julkaisi ehdotukset direktiiviksi neuvoston direktiivien 68/151/ETY ja 89/666/ETY muuttamisesta tietyntyyppisten yritysten julkaisu- ja käännösvelvoitteiden osalta 14 sekä direktiiviksi neuvoston direktiivien 78/660/ETY ja 83/349/ETY muuttamisesta keskisuuria yrityksiä koskevien tiettyjen julkistamisvaatimusten sekä konsolidoitujen tilinpäätösten laatimista koskevan velvoitteen osalta 15. Ehdotus kuitenkin hylättiin maaliskuussa Keskuskauppakamarin lausunto Keskuskauppakamari suhtautuu varauksellisesti siihen komission tiedoksiannossa esiteltyyn toimintavaihtoehtoon, että direktiivejä ryhdyttäisiin yksinkertaistamaan. EU:n jäsenmaiden yhtiöoikeuden erilaisuuden vuoksi direktiivien yksinkertaistaminen on varsin haastavaa. Keskuskauppakamari katsoo, että tyydyttävänä ratkaisuna voidaan pitää direktiivien kumoamista tarpeettomilta osiltaan. Komission tiedoksiannossa ei esitetä mahdollisena toimintavaihtoehtona sitä, ettei mihinkään toimiin ryhdyttäisi. Tämä on kuitenkin syytä pitää varteenotettavana vaihtoehtona sille, että direktiivejä ryhdyttäisiin tarkistamaan. Keskuskauppakamarin lausunto Keskuskauppakamari suhtautuu varauksellisesti siihen tiedoksiannossa esiteltyyn toimin :0194:FIN:FI:PDF :0195:FIN:FI:PDF 10

Hallinnollisen taakan vähentäminen Suomessa. Better Regulation Day, 25.11.2010 Lainsäädäntöjohtaja Pasi Järvinen

Hallinnollisen taakan vähentäminen Suomessa. Better Regulation Day, 25.11.2010 Lainsäädäntöjohtaja Pasi Järvinen Hallinnollisen taakan vähentäminen Suomessa Better Regulation Day, 25.11.2010 Lainsäädäntöjohtaja Pasi Järvinen Yritysten hallinnollinen taakka Yritysten hallinnollisella taakalla tarkoitetaan lainsäädännön

Lisätiedot

Komissio esittää yhtiöoikeutta ja omistajaohjausta koskevan toimintasuunnitelman

Komissio esittää yhtiöoikeutta ja omistajaohjausta koskevan toimintasuunnitelman IP/03/716 Bryssel 21. toukokuuta 2003 Komissio esittää yhtiöoikeutta ja omistajaohjausta koskevan toimintasuunnitelman Euroopan komission tuoreella toimintasuunnitelmalla yhtiöoikeuden uudistamisesta ja

Lisätiedot

HE 11/2015 Avoimuusdirektiivin täytäntöönpano ja eräät muut muutokset. Marianna Uotinen, erityisasiantuntija Eduskunnan talousvaliokunta15.9.

HE 11/2015 Avoimuusdirektiivin täytäntöönpano ja eräät muut muutokset. Marianna Uotinen, erityisasiantuntija Eduskunnan talousvaliokunta15.9. HE 11/2015 Avoimuusdirektiivin täytäntöönpano ja eräät muut muutokset Marianna Uotinen, erityisasiantuntija Eduskunnan talousvaliokunta15.9.2015 Avoimuusdirektiivin muutosten täytäntöönpano - keskeisimmät

Lisätiedot

Arvopaperikeskusasetus, hallintarekisteröinti ja omistuksen julkisuus. Listayhtiöiden neuvottelukunta 12.9.

Arvopaperikeskusasetus, hallintarekisteröinti ja omistuksen julkisuus. Listayhtiöiden neuvottelukunta 12.9. Arvopaperikeskusasetus, hallintarekisteröinti ja omistuksen julkisuus Listayhtiöiden neuvottelukunta 12.9. 1 TAUSTA 2 Sääntelyn tausta Komission pitkäaikaisena tavoitteena ollut luoda tehokkaat eurooppalaiset

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 65/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain 33 c :n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 ja 3

Lisätiedot

Komission vihreä kirja pääomamarkkinaunionista. Valtioneuvoston selvitys E 3/2015 vp

Komission vihreä kirja pääomamarkkinaunionista. Valtioneuvoston selvitys E 3/2015 vp Komission vihreä kirja pääomamarkkinaunionista Valtioneuvoston selvitys E 3/2015 vp Pääomamarkkinaunionin tausta - Pääoman vapaa liikkuvuus yksi EU:n perusvapauksista Viime vuosina on luotu pankkiunioni,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.10.2015 COM(2015) 512 final 2015/0241 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta TIR-yleissopimuksen hallinnollisessa komiteassa esitettävästä kannasta TIR-carnet

Lisätiedot

Harmaan talouden torjunta

Harmaan talouden torjunta Harmaan talouden torjunta - hallituksen tavoitteet ja keinot Julkishallinto harmaan talouden torjujana Seminaari 23.5.2012 Lauri Ihalainen Harmaan talouden tilanne Harmaa talous on selvitysten mukaan viime

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 05.08.2002 KOM(2002) 451 lopullinen 2002/0201 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 95/2/EY muuttamisesta elintarvikelisäaineen E

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri 19.4.2016 Jukka Ränkimies

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri 19.4.2016 Jukka Ränkimies MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri 19.4.2016 Jukka Ränkimies EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI TUOTTAJAORGANISAATIOISTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN 2 :N MUUTTAMISESTA

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARIN LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS 2/2007

KESKUSKAUPPAKAMARIN LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS 2/2007 KESKUSKAUPPAKAMARIN LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS 2/2007 Julkaisija: Keskuskauppakamari World Trade Center Helsinki Aleksanterinkatu 17, PL 1000 00101 Helsinki puh: (09) 696 969 fax: (09) 650 303 www.chamber.fi

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 212/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain :n muuttamisesta Tieliikennelakiin ehdotetaan koottaviksi liikenteen ohjauslaitteista annettavia asetuksia ja määräyksiä koskevat valtuussäännökset.

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2001/0164(CNS) 13. joulukuuta 2001 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunnalta talous-

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 06.01.2005 KOM(2004) 854 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Alankomaiden kuningaskunnalle soveltaa jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta

Lisätiedot

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 1 NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT 2 Alma Media Oyj:n ( Yhtiö ) osakkeenomistajien nimitystoimikunta ( Toimikunta ) on yhtiön

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 12.1.2009 KOM(2008) 904 lopullinen 2007/0198 (COD) KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla

Lisätiedot

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0052(NLE)

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0052(NLE) Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2016/0052(NLE) 7.6.2016 *** SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin sekä Islannin, Liechtensteinin ruhtinaskunnan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.1.2015 COM(2014) 749 final 2014/0358 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan vuoden 1979 yleissopimukseen

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

LAINSÄÄDÄNNÖN LAATU JA LAINVALMISTELUN NYKYTILA EDUSKUNNAN NÄKÖKULMASTA

LAINSÄÄDÄNNÖN LAATU JA LAINVALMISTELUN NYKYTILA EDUSKUNNAN NÄKÖKULMASTA 1 (5) Seppo Tiitinen Eduskunnan pääsihteeri Hallintotuomioistuinpäivä 15.11.2004 PUHERUNKO LAINSÄÄDÄNNÖN LAATU JA LAINVALMISTELUN NYKYTILA EDUSKUNNAN NÄKÖKULMASTA Lainsäädäntövalta uuden perustuslain mukaan

Lisätiedot

Hankintalakiuudistus. Finsipro Seminaari 9.2.2016 Vanhempi hallitussihteeri Markus Ukkola, TEM

Hankintalakiuudistus. Finsipro Seminaari 9.2.2016 Vanhempi hallitussihteeri Markus Ukkola, TEM Hankintalakiuudistus Finsipro Seminaari 9.2.2016 Vanhempi hallitussihteeri Markus Ukkola, TEM 1 Taustaa Komissio antoi joulukuussa 2011 ehdotukset uusiksi julkisia hankintoja koskeviksi direktiiveiksi

Lisätiedot

AHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

AHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS AHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 5.4.2016 1. Nimitystoimikunnan tarkoitus Ahlstrom Oyj:n (jäljempänä Yhtiö ) osakkeenomistajien nimitystoimikunta on Yhtiön osakkeenomistajien

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS Belgian kuningaskunnalle annettavasta luvasta ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriö PERUSMUISTIO LVM2015-00160. VVE Laitinen Kaisa (LVM) 24.06.2015. Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu

Liikenne- ja viestintäministeriö PERUSMUISTIO LVM2015-00160. VVE Laitinen Kaisa (LVM) 24.06.2015. Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu Liikenne ja viestintäministeriö PERUSMUISTIO LVM201500160 VVE Laitinen Kaisa (LVM) 24.06.2015 Asia Ehdotus neuvoston päätökseksi Kansainvälisen televiestintäliiton (ITU) maailman radioviestintäkonferenssissa

Lisätiedot

hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja teknistä

hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja teknistä ASPOCOMP GROUP OYJ:N Aika: 26.4.2012 klo 13:00 Paikka: Läsnä: Fondia Oy:n toimitilat, Lönnrotinkatu 5, 4 krs., Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta 4. helmikuuta 2002 VÄLIAIKAINEN 2000/0159(COD) ***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN Neuvoston

Lisätiedot

I Johdanto 1. 1. Mistä corporate governancessa on kysymys 1 2. Corporate governancen kohde 7 3. Teoksen rakenne 11. II Perustaminen 13

I Johdanto 1. 1. Mistä corporate governancessa on kysymys 1 2. Corporate governancen kohde 7 3. Teoksen rakenne 11. II Perustaminen 13 Sisällys Alkusanat v Sisällys vii Lyhenteet xv I Johdanto 1 1. Mistä corporate governancessa on kysymys 1 2. Corporate governancen kohde 7 3. Teoksen rakenne 11 II Perustaminen 13 1. Lähtökohdat 13 1.1.

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2006 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 2006 N:o 78 81 SISÄLLYS N:o Sivu 78 Laki Viron kanssa tehdyn sosiaaliturvasopimuksen

Lisätiedot

SISÄLLYS ESIPUHE...9 1. JOHDANTO HYVÄÄN JA TEHOKKAASEEN JOHTAMIS- JA HALLINTOJÄRJESTELMÄÄN...11

SISÄLLYS ESIPUHE...9 1. JOHDANTO HYVÄÄN JA TEHOKKAASEEN JOHTAMIS- JA HALLINTOJÄRJESTELMÄÄN...11 ESIPUHE...9 1. JOHDANTO HYVÄÄN JA TEHOKKAASEEN JOHTAMIS- JA HALLINTOJÄRJESTELMÄÄN...11 1.1 Corporate governance hyvän johtamis- ja hallintojärjestelmän normisto Suomessa...15 1.1.1 Osakeyhtiölaki...15

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.6.2011 KOM(2011) 377 lopullinen 2011/0164 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI kosmeettisia valmisteita koskevan direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen III mukauttamiseksi

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 26.11.2007 KOM(2007) 752 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2010. Ravintola Palace Gourmeti Eteläranta 10, 10 krs. Helsinki. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Tuomo Lähdesmäki avasi kokouksen.

PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2010. Ravintola Palace Gourmeti Eteläranta 10, 10 krs. Helsinki. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Tuomo Lähdesmäki avasi kokouksen. VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS ASPOCOMP GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 13.4.2010 klo 10:00 Paikka: Läsnä: Ravintola Palace Gourmeti Eteläranta 10, 10 krs. Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 126/2011 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tilintarkastuslain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tilintarkastuslain siirtymäsäännöstä siltä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2016 COM(2016) 62 final 2016/0036 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen

Lisätiedot

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 2/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Puhuuko hinta edelleen julkisissa hankinnoissa? Hankintalainsäädännön kokonaisuudistus

Puhuuko hinta edelleen julkisissa hankinnoissa? Hankintalainsäädännön kokonaisuudistus Puhuuko hinta edelleen julkisissa hankinnoissa? Hankintalainsäädännön kokonaisuudistus Jätehuoltopäivät 2014 Vanhempi hallitussihteeri, OTL Markus Ukkola TEM 1 Usein esitettyjä kommentteja hankintalaista

Lisätiedot

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. lokakuuta 2009 (5.0) (OR. en) 4299/09 ADD AGRILEG 82 DENLEG 93 LISÄYS I/A-KOHTAA KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN Lähettäjä: Eläinlääkintäasiantuntijoiden työryhmä (kansanterveys)

Lisätiedot

Päivitetty 29.11.2011. TILAn työsuunnitelma vuodelle

Päivitetty 29.11.2011. TILAn työsuunnitelma vuodelle Päivitetty 29.11.2011 TILAn työsuunnitelma vuodelle 2012 TILAn tehtävät (1) KHT-tilintarkastajien t t ja KHT-yhteisöjen hyväksyminen (TilintL 30 ja 33 ) KHT- ja HTM-tutkintojen tki t järjestäminen j (TilintL

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0313 (NLE) 14254/14 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 27. lokakuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. toukokuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. toukokuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. toukokuuta 2016 (OR. en) 8823/16 ENER 146 ENV 279 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 10. toukokuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D044838/02 Asia:

Lisätiedot

Ammattikorkeakoululaitoksen uudistaminen Hallituksen iltakoulu 16.11.2011. Johtaja Anita Lehikoinen 21.11.2011

Ammattikorkeakoululaitoksen uudistaminen Hallituksen iltakoulu 16.11.2011. Johtaja Anita Lehikoinen 21.11.2011 Ammattikorkeakoululaitoksen uudistaminen Hallituksen iltakoulu 16.11.2011 Johtaja Anita Lehikoinen 21.11.2011 AMMATTIKORKEAKOULUT OSAKEYHTIÖIKSI Ammattikorkeakoulut ovat jatkossa osakeyhtiöitä ja siten

Lisätiedot

Gramex haluaa kiinnittää ministeriön huomion seuraaviin asioihin:

Gramex haluaa kiinnittää ministeriön huomion seuraaviin asioihin: Opetus- ja kulttuuriministeriölle Gramex ry:n lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista sekä laiksi oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2010 vahvistettavan taseen perusteella ei makseta osinkoa. Hallituksen ehdotus koskien

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Tieliikelaitoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia Tieliikelaitoksesta. Valtion liikelaitoksista annetun

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 14/2013

Määräykset ja ohjeet 14/2013 Määräykset ja ohjeet 14/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro FIVA 15/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Marimekko Oyj Pörssitiedote 1 (6) 16.3.2009 klo 14.30

Marimekko Oyj Pörssitiedote 1 (6) 16.3.2009 klo 14.30 Marimekko Oyj Pörssitiedote 1 (6) 16.3.2009 klo 14.30 KUTSU MARIMEKKO OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Marimekko Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 108/2001 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työllisyyslain 21 :n, palkkaturvalain 9 :n, merimiesten palkkaturvalain 8 :n ja työehtosopimuslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi

Lisätiedot

HE 104/2015 vp. Järjestöstä ehdotetaan erottavaksi lähinnä taloudellisista syistä.

HE 104/2015 vp. Järjestöstä ehdotetaan erottavaksi lähinnä taloudellisista syistä. Hallituksen esitys eduskunnalle Kansainvälisen viinijärjestön perustamisesta tehdyn sopimuksen irtisanomisesta ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun

Lisätiedot

Pentti Mäkinen 4.10.2007

Pentti Mäkinen 4.10.2007 Pentti Mäkinen 4.10.2007 Keskuskauppakamari kansallisen yhteistyöfoorumin puheenjohtajana Viranomaisten ja elinkeinoelämän muodostama kansallinen yhteistyöryhmä edistää suomalaisten yritysten turvallisuutta

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle hissiturvallisuuslaiksi HE 23/2016 vp. Eduskunnan talousvaliokunta Sari Rapinoja TEM

Hallituksen esitys eduskunnalle hissiturvallisuuslaiksi HE 23/2016 vp. Eduskunnan talousvaliokunta Sari Rapinoja TEM Hallituksen esitys eduskunnalle hissiturvallisuuslaiksi HE 23/2016 vp Eduskunnan talousvaliokunta 18.3.2016 Sari Rapinoja TEM Hissiturvallisuussäädösten nykytilanne 1) Sähköturvallisuuslaki (410/1996)

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.6.2013 COM(2013) 452 final 2013/0220 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS eräiden oikeusalan säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn

Lisätiedot

SSH Communications Security Oyj

SSH Communications Security Oyj SSH Communications Security Oyj YHTIÖKOKOUSKUTSU SSH Communications Security Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 20. maaliskuuta 2014 klo 10.00 alkaen

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/0009(COD) talous- ja raha-asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/0009(COD) talous- ja raha-asioiden valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2015/0009(COD) 6.3.2015 LAUSUNTOLUONNOS talous- ja raha-asioiden valiokunnalta budjettivaliokunnalle ja talous- ja raha-asioiden valiokunnalle

Lisätiedot

HENKILÖTIETOJEN SUOJAA KOSKEVAN KANSALLISEN LAINSÄÄDÄNNÖN TARKISTAMINEN

HENKILÖTIETOJEN SUOJAA KOSKEVAN KANSALLISEN LAINSÄÄDÄNNÖN TARKISTAMINEN Luonnos 18.1.2015 OM1/41/2016 HENKILÖTIETOJEN SUOJAA KOSKEVAN KANSALLISEN LAINSÄÄDÄNNÖN TARKISTAMINEN Asettaminen Oikeusministeriö on päättänyt asettaa työryhmän selvittämään Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen

Lisätiedot

Laki asunto-osakeyhtiölain voimaanpanosta

Laki asunto-osakeyhtiölain voimaanpanosta Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Laki asunto-osakeyhtiölain voimaanpanosta Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009 1 Asunto-osakeyhtiölain voimaantulo Asunto-osakeyhtiölaki ( / ), jäljempänä

Lisätiedot

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN 11.11.2011 1 (6) Finanssivalvonnalle Lausuntopyyntö 7.10.2011, Dnro 10/2011 FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN Finanssivalvonta (FIVA) on pyytänyt lausuntoa Finanssialan Keskusliitolta

Lisätiedot

6. 31.10.2013 päättyneen tilikauden tilinpäätöksen, konsernin tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. 31.10.2013 päättyneen tilikauden tilinpäätöksen, konsernin tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen Panostaja Oyj Pörssitiedote YHTIÖKOKOUSKUTSU Panostaja Oyj Pörssitiedote 13.12.2013 klo 10:30 Panostaja Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona tammikuun 29. päivänä 2014 kello 13:00 Technopolis

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 2008/0157(COD) 5.11.2008 LAUSUNTOLUONNOS sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta oikeudellisten asioiden valiokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

direktiivin kumoaminen)

direktiivin kumoaminen) Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 2003/48/EY kumoamisesta (säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta annetun direktiivin kumoaminen)

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XXI muuttamiseen

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XXI muuttamiseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.5.2013 COM(2013) 313 final 2013/0163 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XXI muuttamiseen

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 111/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta annetun lain 6 ja 10 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PUHEMIESNEUVOSTON EHDOTUS 1/2010 vp Puhemiesneuvoston ehdotus laiksi eduskunnan virkamiehistä annetun lain 10 ja 71 :n, eduskunnan työjärjestyksen 73 :n ja eduskunnan kanslian ohjesäännön muuttamisesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.10.2015 COM(2015) 494 final 2015/0238 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

HE 256/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain 25 :n muuttamisesta

HE 256/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain 25 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain 25 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kilpailulakia. Esityksen mukaan lain yrityskauppavalvontaa koskevista

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta FI FI 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän tarkastusvaliokunnan työjärjestyksen

Lisätiedot

Suuntana ulkomaat aineettomien oikeuksien kansainvälisiä kysymyksiä

Suuntana ulkomaat aineettomien oikeuksien kansainvälisiä kysymyksiä Suuntana ulkomaat aineettomien oikeuksien kansainvälisiä kysymyksiä Sanna Aspola, Berggren Oy Ab 26.3.2013 Kansalliset oikeudet kansainvälisellä kentällä Kansainväliset viranomaiset, järjestöt ja sopimukset

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. maaliskuuta 2016 (OR. en) 6937/16 TRANS 72 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 7. maaliskuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D043528/02 Asia: Neuvoston

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o 394 417 SISÄLLYS N:o Sivu 394 Laki Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisestä tuomioistuimen toimivaltaa sekä tuomioiden täytäntöönpanoa

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.4.2012 COM(2012) 139 final 2008/0241 (COD) KOMISSION LAUSUNTO Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 7 kohdan c alakohdan nojalla Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Järkevää sääntelyä koskeva sidosryhmien kuuleminen Euroopan unionissa. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry vastaa lausuntonaan seuraavaa:

Järkevää sääntelyä koskeva sidosryhmien kuuleminen Euroopan unionissa. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry vastaa lausuntonaan seuraavaa: Lausunto 1 (5) Edunvalvonta/TK 20.9.2012 SAK 10670 / 2012 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry PL 157 00531 Helsinki Tunnistenumero: 73707199645-17 Järkevää sääntelyä koskeva sidosryhmien kuuleminen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.5.2015 COM(2015) 186 final 2015/0097 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset

Lisätiedot

U 34/2008 vp. Työministeri Tarja Cronberg

U 34/2008 vp. Työministeri Tarja Cronberg U 34/2008 vp Valtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle ehdotuksista parlamentin ja neuvoston direktiiveiksi tiettyjen yhtiöoikeudellisten direktiivien muuttamisesta koskien tiettyjä pienten ja keskisuurten

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 299/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuntarakennelain muuttamisesta sekä kuntajakolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 5 momentin kumoamisesta

Lisätiedot

Arvopaperikeskusasetuksen kansallinen täytäntöönpano

Arvopaperikeskusasetuksen kansallinen täytäntöönpano Arvopaperikeskusasetuksen kansallinen täytäntöönpano Muutoslait selkeyttävät oikeustilaa Asetus tuli voimaan 17.9.2014. Asetus on sellaisenaan sovellettavaa oikeutta. Ei tarvitse panna täytäntöön kuten

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 13.12.2006 KOM(2006) 796 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS päätöksen 2000/91/EY soveltamisalan laajentamisesta luvan antamiseksi Tanskan kuningaskunnalle ja Ruotsin

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1996 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä elokuuta 1996 N:o 597 602

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1996 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä elokuuta 1996 N:o 597 602 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1996 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä elokuuta 1996 N:o 597 602 SISÄLLYS N:o Sivu 597 Laki Kreikan kanssa lahjana saadun kiinteän omaisuuden vapauttamisesta lahjaverosta eräissä tapauksissa

Lisätiedot

Rakentamisen uudet määräykset

Rakentamisen uudet määräykset Rakentamisen uudet määräykset LVI- treffit 3.10.2014 Ympäristöministeriö Maarit Haakana EU:n 2020 tavoitteet ja rakennukset Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi (EPBD) Uusiutuvien energialähteiden edistämistä

Lisätiedot

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ (CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT)

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ (CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT) SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ (CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT) Johdanto Listayhtiön on esitettävä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästään (jäljempänä selvitys) toimintakertomuksen yhteydessä.

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5)

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) 143 Lausunto ehdotuksesta valtionhallinnon viestintäsuositukseksi HEL 2016-010244 T 00 01 06 Päätös Päätöksen perustelut toteaa valtioneuvoston kanslialle lausuntonaan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2015 COM(2015) 426 final 2015/0190 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön TRIPS-neuvostossa ja yleisneuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta,

Lisätiedot

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 17.2.2016 HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS :n (jäljempänä Yhtiö ) hallitus on hyväksynyt tämän työjärjestyksen osana konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmää. Työjärjestys ohjaa hallituksen työskentelyä ja täydentää

Lisätiedot

Uudet hankintadirektiivit valmistuneet miten sen tulisi näkyä hankintalaissa?

Uudet hankintadirektiivit valmistuneet miten sen tulisi näkyä hankintalaissa? Uudet hankintadirektiivit valmistuneet miten sen tulisi näkyä hankintalaissa? Rakennusfoorumi 10.6.2014 Asiantuntija Jukka Lehtonen, EK Yksinkertaistuvatko hankintamenettelyt? Eivät! Sääntely ja pykälät

Lisätiedot

1 Nimenhuuto Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 16 jäsentä. 2 Päätösvaltaisuus Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

1 Nimenhuuto Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 16 jäsentä. 2 Päätösvaltaisuus Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. LIIKENNE- JA VIESTINTÄVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2006 vp Torstai 9.2.2006 kello 12.00-12.45 Läsnä pj. Markku Laukkanen /kesk vpj. Matti Kangas /vas jäs. Leena Harkimo /kok Saara Karhu /sd Inkeri Kerola /kesk

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA ISÄNNÖITSIJÄN VELVOLLISUUDET - AOYL ja hyvä hallintotapa. Lakimies, VT Sirkka Terho Suomen Kiinteistöliitto ry

HALLITUKSEN JA ISÄNNÖITSIJÄN VELVOLLISUUDET - AOYL ja hyvä hallintotapa. Lakimies, VT Sirkka Terho Suomen Kiinteistöliitto ry HALLITUKSEN JA ISÄNNÖITSIJÄN VELVOLLISUUDET - AOYL ja hyvä hallintotapa Lakimies, VT Sirkka Terho Suomen Kiinteistöliitto ry ISÄNNÖITSIJÄN TEHTÄVÄT yhtiön juokseva hallinto laissa ei yksityiskohtaisesti

Lisätiedot

Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNEUS VNEUS Ruso Henrik(VNK)

Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNEUS VNEUS Ruso Henrik(VNK) Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNEUS2015-00657 VNEUS Ruso Henrik(VNK) 09.10.2015 Asia EU-lainsäädännön ja -lainsäädäntöehdotusten arviointi Suomen kannalta Kokous EU-ministerivaliokunta 09.10.2015-09.10.2015

Lisätiedot

DIREKTIIVIEHDOTUS KOSKIEN TIETTYJEN YRITYSTEN TULOVEROTIETOJEN ILMOITTAMISTA

DIREKTIIVIEHDOTUS KOSKIEN TIETTYJEN YRITYSTEN TULOVEROTIETOJEN ILMOITTAMISTA DIREKTIIVIEHDOTUS KOSKIEN TIETTYJEN YRITYSTEN TULOVEROTIETOJEN ILMOITTAMISTA Torstai 9.6.2016 Eduskunnan verojaosto kello 10 Eduskunnan talousvaliokunta kello 12 Marja Hanski/TEM Direktiiviehdotus tiettyjen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 97/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työsopimuslain 1 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työsopimuslakia siten, että vapaaehtoisen

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU EUROOPAN UNIONI Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU INTEGRAATIO = Euroopan yhdentyminen ja EU-maiden tiivistyvä yhteistyö o o o taloudellista poliittista sotilaallista YHDENTYMISEN TAUSTALLA TOISEN MAAILMANSODAN

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON MAKSAMISESTA

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON MAKSAMISESTA 1 (6) HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON MAKSAMISESTA Yhtiön hallituksen voitonjakoehdotus on julkistettu 18.2.2010. ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa vuodelta

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan valtion televisio- ja radiorahastosta

Lisätiedot

Verkkokaupan tuoteturvallisuus EU-tasolla - komission toimet Maija Laurila

Verkkokaupan tuoteturvallisuus EU-tasolla - komission toimet Maija Laurila Verkkokaupan tuoteturvallisuus EU-tasolla - komission toimet Maija Laurila Time Magazine 1966 "Online Shopping Will Flop" { Miksi komissio miettii verkkokaupan markkinavalvontaa erikseen? 1. Tuoteturvallisuusdirektiivin

Lisätiedot

Yhteinen savotta, yhteinen strategia

Yhteinen savotta, yhteinen strategia Yhteinen savotta, yhteinen strategia AVIen ja ELY-keskusten yhteisen strategia-asiakirjan 2016-2019 valmistelu Aluetilaisuudet Rovaniemi, Helsinki, Seinäjoki ja Mikkeli Anu Nousiainen ja Marja-Riitta Pihlman

Lisätiedot

KEHU JA MUITA TURVALLISUUTEEN

KEHU JA MUITA TURVALLISUUTEEN KEHU JA MUITA TURVALLISUUTEEN VAIKUTTAVIA HANKKEITA Turvallisuusjohtaja Rauli Parmes Liikenne- ja viestintäministeriö Keskushallinnon uudistushanke Nykyisen hallituksen ohjelmassa on linjattu, että hallitus

Lisätiedot

Oulu ICT Oy Varsinainen yhtiökokous 22.4.2015

Oulu ICT Oy Varsinainen yhtiökokous 22.4.2015 Oulu ICT Oy Varsinainen yhtiökokous 22.4.2015 KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Oulu ICT Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 22.4.2015 klo 13.00

Lisätiedot

HE 23/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uutta asunto-osakeyhtiölakia siten, että hissin jälkiasennuksen

HE 23/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uutta asunto-osakeyhtiölakia siten, että hissin jälkiasennuksen Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi asunto-osakeyhtiölain 6 luvun 32 ja 34 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uutta asunto-osakeyhtiölakia siten, että hissin jälkiasennuksen kustannuksista

Lisätiedot

Asia Mallioikeuslakisopimus - Maailman henkisen omaisuuden järjestö (WIPO)

Asia Mallioikeuslakisopimus - Maailman henkisen omaisuuden järjestö (WIPO) Työ- ja elinkeinoministeriö PERUSMUISTIO TEM2016-00123 TMO Huhtala Liisa(TEM) 20.04.2016 Asia Mallioikeuslakisopimus - Maailman henkisen omaisuuden järjestö (WIPO) Kokous U/E/UTP-tunnus Käsittelyvaihe

Lisätiedot

EU-päätöksenteko toimittajan näkökulmasta. Pekka Nurminen Kevät 2013

EU-päätöksenteko toimittajan näkökulmasta. Pekka Nurminen Kevät 2013 EU-päätöksenteko toimittajan näkökulmasta Pekka Nurminen Kevät 2013 Mikä EU on? 27 kohta 28 - jäsenvaltion ja noin 500 miljoonan kansalaisen yhteisö Ei liittovaltio, vaan valtioiden liitto mutta EU:ssa

Lisätiedot

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 2008/0255(COD) 3.2.2010 TARKISTUKSET 4-9 Lausuntoluonnos Jorgo Chatzimarkakis (PE430.863v01-00) ihmisille ja eläimille tarkoitettuja

Lisätiedot

Eurooppalaisen potilasliikkuvuusdirektiivin kansallinen soveltaminen Suomessa. Kuntamarkkinat, 12.9.2013. Hannele Häkkinen, erityisasiantuntija

Eurooppalaisen potilasliikkuvuusdirektiivin kansallinen soveltaminen Suomessa. Kuntamarkkinat, 12.9.2013. Hannele Häkkinen, erityisasiantuntija Eurooppalaisen potilasliikkuvuusdirektiivin kansallinen soveltaminen Suomessa Kuntamarkkinat, 12.9.2013 Hannele Häkkinen, erityisasiantuntija EU:n direktiivi potilaan oikeuksista rajat ylittävässä terveydenhuollossa,

Lisätiedot