KESKUSKAUPPAKAMARIN LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS 1/2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KESKUSKAUPPAKAMARIN LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS 1/2009"

Transkriptio

1 KESKUSKAUPPAKAMARIN LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS 1/2009

2 Julkaisija: Keskuskauppakamari World Trade Center Helsinki Aleksanterinkatu 17, PL Helsinki puh: (09) fax: (09) Toimitus: avustava lakimies Maarit Jaatinen (päätoimittaja) lakimies Raisa Harju lakimies Anne Horttanainen TILA:n pääsihteeri Pasi Horsmanheimo laskentatoimen asiantuntija Tuomas Leino johtaja Leena Linnainmaa varatoimitusjohtaja Pentti Mäkinen lakimies Paula Paloranta assistentti Katarina Pellinen osastopäällikkö Marja-Liisa Peltola lakimies Jaakko Turunen osastopäällikkö Tomi Viitala Keskuskauppakamari ISSN Paino: Edita Prima Oy, Helsinki 2009

3 ALKUSANAT Keskuskauppakamari julkaisee kahdesti vuodessa katsauksen keskeisistä elinkeinoelämään vaikuttavista lainsäädäntöhankkeista. Hankkeita seurataan niiden vireille tulosta säädösten voimaan tuloon asti. Katsauksessa esitellään lyhyesti kunkin hankkeen sisältö ja Keskuskauppakamarin kannanotto asiassa. Keskuskauppakamarin antamat lausunnot löytyvät kokonaisuudessaan osoitteesta: Hankkeet on esitelty aihepiireittäin. Julkaisu sisältää kotimaisia hankkeita ja EY-lainsäädännön valmistelua. Katsauksen lopussa on hankekohtainen asiahakemisto. Lainsäädäntöhankkeita on seurattu asti. Joitakin hankkeita koskevia tietoja on päivitetty edellä mainitun päivämäärän jälkeenkin. Helsingissä Keskuskauppakamari

4 SISÄLLYS I Yleisiä linjauksia, ohjelmia ja strategioita Paremman sääntelyn toimintaohjelma Lainsäädännön yritysvaikutusten arvioinnin tehostamisprojekti Oikeusturvan parantaminen Kuluttajapoliittinen ohjelma Tasa-arvo-ohjelma...4 II Yhtiöoikeus ja arvopaperimarkkinat sekä rahoitus- ja vakuutusmarkkinat Yhtiöoikeus Asunto-osakeyhtiölain uudistaminen Yhdistyslain tarkistaminen Säätiölain tarkistaminen Osakkeenomistajan oikeudet EU-hankkeet Yhtiöoikeuden toimintasuunnitelma Yhtiöoikeuden yksinkertaistaminen ja hallinnollisen taakan vähentäminen Yksityinen eurooppayhtiö Ehdotus kolmannen ja kuudennen yhtiöoikeusdirektiivin muuttamiseksi Johdon palkkiot Rahoitus- ja vakuutusmarkkinat Sijoitusrahastolaki ja pääomasijoittaminen Kiinteistörahastolain muuttaminen Arvopaperimarkkinalain kokonaisuudistus Esitevastuu Talletuspankkien yhteenliittymälainsäädäntö Vakuutussopimuslain tarkistaminen Rahoitustarkastuksen ja Vakuutusvalvontaviraston yhdistäminen EU-hankkeet Vihreä kirja vähittäisrahoituspalveluista yhtenäismarkkinoilla Välittäjän hallinnassa oleviin arvopapereihin liittyviin tiettyihin oikeuksiin sovellettavaa lakia koskeva yleissopimus Elinkeinoelämän itsesääntely Arvopaperimarkkinayhdistys ry Corporate Governance -työryhmä Listayhtiöiden neuvottelukunta...19 III Kilpailuoikeus Kilpailunrajoituslain uudistustyöryhmä Julkisen elinkeinotoiminnan kilpailuneutraliteetti EU-hankkeet Vihreä kirja vahingonkorvauskanteista kilpailuasioissa IV Verotus Yritysverotuksen kehittämistyöryhmä Hetemäen työryhmä Hallituksen politiikkariihen kannanotot verotukseen EU-hankkeet Arvonlisäverotus Yritysverotus...26

5 V Kirjanpito, tilinpäätös ja tilintarkastus Kirjanpito ja tilintarkastus Pienten yritysten kirjanpito- ja tilinpäätössäännökset hallinnollisen taakan keventämiseksi Tilintarkastajajärjestelmän kokonaisuudistus EU-hankkeet Tilintarkastusmarkkinoiden keskittymisen vähentäminen Mikroyritysten vapauttaminen tilinpäätösdirektiiveistä Komission suositus tilintarkastajan vahingonkorvausvastuun rajoittamisesta Komission päätös tiettyjen kolmansien maiden tilintarkastajien ja tilintarkastusyksiköiden tilintarkastustoimintaa koskevasta siirtymäajasta (2008/627/EY) Muita EU-hankkeita IAS-/IFRS-standardien hyväksyntä...30 VI Teollis- ja tekijänoikeudet Kansallinen innovaatiostrategia Kansallinen IPR-strategia Tekijänoikeudet Tekijänoikeuskorvausten tulovaihtelujen tasaaminen Tekijänoikeuslain 26 a :n muuttaminen Selvitys työsuhdeolettaman ottamisesta tekijänoikeuslakiin Tekijänoikeustoimikunta Monikanavajakelu Teollisoikeudet Hyödyllisyysmallilainsäädännön uudistaminen Tunnusmerkkityöryhmän muistio Teollisoikeudellisen asiamiesjärjestelmän kehittäminen Lontoon sopimus Immateriaalioikeuksien tuomioistuinjärjestelmä Tuoteväärennöksiä koskeva standardi EU-hankkeet Yhteisöpatentti Eurooppalaisen patenttilitigaatiojärjestelmän kehittäminen Immateriaalioikeusrikoksien sanktioita koskeva direktiiviehdotus Mallioikeusdirektiivin muuttaminen Haagin sopimuksen Geneven asiakirja Väärentämisenvastainen kauppasopimus (ACTA) Tekijänoikeussuojan voimassaoloaika Vihreä kirja tekijänoikeudesta osaamistaloudessa VII Kuluttajansuoja ja tuoteturvallisuus Kuluttajansuoja Kuluttajaneuvonnan kehittäminen Valmismatkalainsäädännön muuttaminen Kiinteistön ja vuokrahuoneiston välitystä koskevan lainsäädännön uudistaminen Pikaluottoihin liittyvän lainsäädännön uudistaminen EU-hankkeet Kulutusluottodirektiivin uudistaminen Vihreä kirja kuluttajansuojaa koskevan yhteisön säännöstön tarkistamisesta Aikaosuusjärjestelmä Tavaroiden vastavuoroinen tunnustaminen EU:n asuntoluottoja koskeva sääntely Ryhmäkanne kuluttaja-asioissa...46

6 2 Tuoteturvallisuus Tuoteturvallisuuslainsäädännön kehittäminen EU-hankkeet Leludirektiivin muuttaminen Kosmetiikkadirektiivin muuttaminen asetukseksi Asetus akkreditointia ja markkinavalvontaa koskevista vaatimuksista VIII Sopimukset, luotot, vakuudet ja maksukyvyttömyys Sopimukset Liikkuvaan kalustoon kohdistuvat kansainväliset oikeudet Maanvuokralainsäädännön tarkistaminen EU-hankkeet Euroopan sopimusoikeuden yhtenäistäminen Saatavien siirto kansainvälisessä kaupassa Luotot ja vakuudet Kuljetusvälineitä koskevien kiinnitysjärjestelmien yhtenäistäminen EU-hankkeet Pankkitalletusten takavarikointi Maksukyvyttömyys Riidattomat velkomusasiat Henkilökohtainen konkurssi Luottotietolainsäädännön tarkistaminen IX Viestintä, sähköinen liiketoiminta ja tietosuoja Strategiat ja selvitykset Arjen tietoyhteiskunta Laajakaista kaikkien ulottuville Haja-asutusalueiden teknologiavaihdos (lankaverkkoselvitys) Analogiselta televisiolta vapautuneiden taajuuksien käyttömahdollisuudet Laajakaistan kehittämistyöryhmä Tietoturvallisuusstrategia Viestinnän ja verkkoliiketoiminnan elvytysohjelma Sähköisen viestinnän tietosuojalaki Yrityssalaisuudet, tietoturva ja laskuerittely Tietoturvamaksu Viestintämarkkinalaki Viestintämarkkinalain muuttaminen (kytkykauppa) Viestintämarkkinamaksu ja tietoturvamaksu Viestintämarkkina- ja radiolaki Muita kansallisia hankkeita Sähköinen laskutus Radiotaajuuksien käytön kehittäminen (markkinalähtöinen taajuushallintomalli) Maksutelevisiotoiminnan tilaajarekisterien käyttö televisiomaksujen perinnässä Audiovisuaaliset mediapalvelut Maksupalvelut sisämarkkinoilla (PSD) Tietosuojalainsäädännön kehittäminen Perusrekisterilainsäädännön tarveselvitys Vahva sähköinen tunnistaminen Laki taajuushuutokaupoista Taajuusalueiden käyttösuunnitelma Verkkotunnuslain muuttaminen Valtionhallinnon tietoturvatasot EU-hankkeet...68

7 5.1 EU:n sähköisiä viestintäverkkoja ja -palveluja koskevan sääntelyjärjestelmän uudistaminen (legal review) Sähköinen kaupankäynti Kriittisen infrastruktuurin suojaaminen EU:ssa Postipalveludirektiivin muuttaminen Asetus verkkovierailuista yleisissä matkapuhelinverkoissa yhteisön alueella Lähetystoimintaa harjoittavien yritysten oikeuksien suojaaminen GSM-direktiivin muuttaminen...71 X Koulutus Yliopistolain kokonaisuudistus Ammattikorkeakoululain muuttaminen Korkeakoulujen kansainvälistymisstrategia XI Liikenne, alue- ja rakennepolitiikka Liikennepolitiikka Raskaan liikenteen tienkäyttömaksut Taksinkuljettajan ammattipätevyys Ruuhkamaksuselvitys Helsingin seudun lentokenttäselvitys Joukkoliikennelaki Alueelliset kysymykset Alueellinen koheesio- ja kilpailukykyohjelma Aluehallinnon uudistaminen Alueiden kehittämislain uudistaminen EU-hankkeet Lentoasemamaksudirektiivi Eurovinjettidirektiivin muuttaminen Alueellinen koheesio Euroopassa Eurooppalainen alueellisen yhteistyön yhtymä XII Elinkeinon harjoittaminen, julkiset palvelut ja hankinnat Standardisointia koskevan lainsäädännön uudistaminen Hansel Oy:tä koskevan lainsäädännön uudistaminen Julkisten hankintojen oikeussuojajärjestelmän uudistaminen EU-hankkeet Palveludirektiivi Uudistettu tullikoodeksi...84 XIII Rakentaminen, ympäristö, energia ja ilmasto Maankäyttö ja rakentaminen Maankäyttö- ja rakennuslain muuttaminen D kiinteistöjärjestelmä Sähköinen kiinteistön kauppa ja panttaus Kaivoslain uudistaminen Ympäristö, energia ja ilmasto Ympäristövahingot Ympäristölupajärjestelmä Energiasäästön ja energia-tehokkuuden kokonaissuunnittelu EU-hankkeet Vihreä kirja Eurooppalaisen energiahuollon turvaamisesta... 88

8 2.4.2 Vihreä kirja energiatehokkuudesta Yhteisön ilmastostrategia EU:n ilmasto- ja energiapaketti...90 XIV Rikos- ja prosessioikeus sekä turvallisuus Rikosoikeus Tulliselvitysrikokset Uhkasakkolainsäädännön tarkistaminen Laki viranomaisten yhteistoiminnasta harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjumiseksi Prosessioikeus Jatkokäsittelylupa hovioikeudessa Oikeudenkäyntiasiamiehiä ja -avustajia koskeva sääntely Tuomioistuinharjoittelun kehittäminen Hallintolainkäytön kehittäminen Sisäinen turvallisuus Sisäisen turvallisuuden ohjelma Paikallinen turvallisuustyö Yritysturvallisuuden parantaminen...95 XV Työoikeus, sosiaali- ja terveysasiat Tapaturmavakuutus- ja ammattitautilainsäädännön uudistaminen EU-hankkeet Vuokratyöntekijät Työaikadirektiivin tarkistaminen...96 XVI Henkilö-, perhe- ja perintöoikeus Perintökaaren ja avioliittoa koskevien säädöstarpeiden selvittäminen Väestötietolain kokonaisuudistus Kansalais- ja kansalaisjärjestöstrategia Kotouttamislain toimeenpano...99 XVII Muut hankkeet EU:n tutkimuksen 7. puiteohjelma Puutavaraa ja puutuotteita markkinoille saattavien toimijoiden velvollisuudet XVIII ASIAHAKEMISTO...103

9 KÄYTETYT LYHENTEET ACTA AKA ALKU AML CCCTB CEN CERT-FI CFR-Net EAYY EGAOB EK EPC ETA ETY EU EUVL EV EY EYVL FLEGT GHz GSM HaVL HE IAASB IAS IFRIC IFRS IPR ISA ISO IT KM KOKO KOM KTM LaVL LiVM LVM MHz NCSA OM OYL PCAOB PeVL PRH PSD SATA SFS Anti-Counterfeiting Trade Agreement Auktorisoitu kiinteistöarvioija Aluehallinnon uudistamishanke Arvopaperimarkkinalaki Common consolidated corporate tax base (yhtenäinen konsolidoitu yritysveropohja) European Committee for Standardization Viestintävirastossa toimiva kansallinen tietoturvaviranomainen (Computer Emergency Response Team FICORA) Komission sopimusoikeuden asiantuntijaverkosto (Network of stakeholder experts on the Common Frame of Reference) Eurooppalaisen alueellisen yhteistyön yhtymä European Group of Auditors Oversight Bodies Elinkeinoelämän Keskusliitto European Private Company Euroopan talousalue Euroopan talousyhteisö Euroopan unioni Euroopan unionin virallinen lehti Eduskunnan vastaus Euroopan yhteisöt Euroopan yhteisöjen virallinen lehti Forest Law Enforcement, Governance and Trade Gigahertsi (taajuuden yksikkö) Global System for Mobile Communications Eduskunnan hallintovaliokunnan lausunto Hallituksen esitys International Auditing and Assurance Standards Board International Accounting Standards International Financial Reporting Interpretations Committee International Financial Reporting Standard Intellectual Property Rights International Standards on Auditing International Organization for Standardization Informaatiotekniikka Komiteamietintö Koheesio- ja kilpailukykyohjelma Euroopan yhteisöjen komission asiakirja Kauppa- ja teollisuusministeriö Eduskunnan lakivaliokunnan lausunto Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö Liikenne- ja viestintäministeriö Megahertsi (taajuuden yksikkö) National Center for Supercomputing Applications Oikeusministeriö Osakeyhtiölaki Public Company Oversight Board Eduskunnan perustuslakivaliokunnan lausunto Patentti- ja rekisterihallitus Payment Services Directive Sosiaaliturvan kokonaisuudistus Suomen standardisoimisliitto

10 SiVL SiVM StVL SÄKE SÄVY TaVL TaVM TEM TILA TRIPS TyVL U UHF UMTS UNCITRAL UNIDROIT VATT WIPO VM WTO YK YmVM Eduskunnan sivistysvaliokunnan lausunto Eduskunnan sivistysvaliokunnan mietintö Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto Valtioneuvoston säädösvalmistelun kehittämistyöryhmä Säädösvalmistelun yritysvaikutusten arviointihanke Eduskunnan talousvaliokunnan lausunto Eduskunnan talousvaliokunnan mietintö Työ- ja elinkeinoministeriö Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunta Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan lausunto Valtioneuvoston kirjelmä EU-asiassa Ultra High Frequency Universal Mobile Telecommunications System United Nations Commission on International Trade Law International Institute for the Unification of Private Law Valtion taloudellinen tutkimuskeskus World Intellectual Property Organization Valtiovarainministeriö World Trade Organization Yhdistyneet kansakunnat Eduskunnan ympäristövaliokunnan mietintö

11 I Yleisiä linjauksia, ohjelmia ja strategioita 1 Paremman sääntelyn toimintaohjelma Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Keskuskauppakamari ja Suomen Yrittäjät ehdottivat valtakunnallisen projektin käynnistämistä paremman sääntelyn toimintaohjelman laatimiseksi. Valtioneuvoston kanslia asetti elinkeino-, työmarkkina- ja kuluttajajärjestöjen sekä hallinnon ja tuomioistuinten edustajista koostuvan hankkeen, jonka tehtävänä oli laatia paremman sääntelyn toimintaohjelma. Hankkeen ohjausryhmän puheenjohtajana toimi silloinen oikeusministeri Leena Luhtanen. Keskuskauppakamarista ohjausryhmässä oli mukana hallituksen puheenjohtaja Antti Tanskanen. Projektiryhmän puheenjohtajana toimi kansliapäällikkö Kirsti Rissanen. Projektiryhmässä oli mukana Keskuskauppakamarista varatoimitusjohtaja Pentti Mäkinen. Hankkeen tavoitteena oli saada aikaan konkreettinen ohjelma, joka sisältää yhteisesti hyväksytyt säädöspoliittiset periaatteet ja linjaukset, jotta lainvalmistelu tukisi mahdollisimman hyvin kilpailukykyä ja yritysten toimintaedellytyksiä sekä edistäisi ja turvaisi kansalaisten toimintamahdollisuuksia. Ohjelman avulla haluttiin myös löytää menetelmät sille, että voimassa olevan lainsäädännön laadusta ja toimivuudesta kyetään jatkuvasti huolehtimaan. Paremman sääntelyn toimintaohjelmaa voidaan käyttää perustana laadittaessa eduskuntavaalien jälkeisen hallituksen lainsäädäntöohjelmaa. Valmis toimintaohjelma 1 luovutettiin pääministeri Matti Vanhaselle Ohjelman yhteydessä julkaistiin myös katsauksia Suomen lainsäädäntökehitykseen vuosina sekä hallinnonalakohtaiset selvitykset lainsäädäntökäytännöstä samalta ajalta. Toimintaohjelma oli lausuntokierroksella ohjelman jatkotyötä ajatellen syksyllä Oikeusministeriö asetti paremman sääntelyn neuvottelukunnan, jonka tehtävänä on edistää lainvalmistelun laadun parantamista. Neuvottelukunta selvittää, miten voidaan parantaa lainvalmistelun ennakoitavuutta, avoimuutta ja eri intressitahojen osallistumismahdollisuuksia. Neuvottelukunnan toimikausi päättyy Puheenjohtajana toimii oikeusministeri Tuija Brax. Tammikuussa 2008 oikeusministeriö asetti valtioneuvoston säädösvalmistelun kehittämistyöryhmän (SÄKE III). Ministeriön ja eduskunnan edustajista koostuva työryhmä tukee ja koordinoi säädösvalmistelun kehittämistä niin, että positiivinen kehitys jatkuu. 3 Pääministeri Vanhasen II hallituksen hallitusohjelmaan kirjattiin, että hallitus toteuttaa paremman sääntelyn toimintaohjelman ja laatii hallituskauden merkittävimmät lainsäädäntöhankkeet sisältävän lainsäädäntösuunnitelman. Lainsäädäntösuunnitelmaan sisältyy 22 säädösvalmisteluhanketta, joita hallitus tukee ja seuraa. Hankkeiden valmistelua ja etenemistä seuraa paremman sääntelyn ministerityöryhmä. Lainsäädäntösuunnitelman toteutumista on arvioitu valtioneuvoston kanslian maaliskuussa 2009 julkaisemassa arviointiraportissa. Keskuskauppakamarin lausunto Keskuskauppakamari totesi, että paremman sääntelyn toimenpideohjelma luo hyvän pohjan suomalaisen säädöspolitiikan kehittämiselle. Toimintaohjelmassa on selkeästi tuotu esille hyvän sääntelyn ja kilpailukyvyn välinen suora yhteys. Suomessa toimiville yrityksille on tärkeää kehittää säädösympäristöä siten, että se tuo kansainvälisessä kilpailussa merkittävää kilpailuetua yrityksille ja koko suomalaiselle yhteiskunnalle. Jokaisen uuden lain osalta on arvioitava, tuoko se Suomessa toimiville yrityksille sellaisia uusia yritystoimintaan välittömästi liittymättömiä kustannuksia, joita ei ole muissa maissa toimivilla kilpailijoilla. Globaalissa toimintaympäristössä on kaikki keinot kansallisen kilpailukyvyn edistämiseksi käytettävä hyväksi. 3 Lisätietoja löytyy oikeusministeriön internetsivuilta: 1

12 Toimintaohjelmassa tuodaan perustellusti esille lainsäädännön ja tehokkaan ja toimivan kilpailun yhteys. Lainsäädäntö ei saa asettaa perusteettomia tai tosiasiallisia esteitä uusien toimijoiden pääsylle markkinoille. Erityisesti verolainsäädännön osalta tällä tavoitteella on suuri merkitys. Valmisteltavan lainsäädännön vaikutukset yritysten toimintaan on tutkittava järjestelmällisesti. Perusteellinen vaikutusarviointi on otettava osaksi jokaista keskeistä yritystoimintaa koskevaa lainsäädäntöhanketta. Suomalaisella elinkeinoelämällä on hyviä kokemuksia itsesääntelystä. Itsesääntelyä ja muiden vaihtoehtoisten ohjauskeinojen vähäinen käyttö Suomessa johtunee siitä, että lainsäädännöllä on ollut perinteisesti keskeinen asema suomalaisessa yhteiskunnassa. Paremman sääntelyn toimintaohjelman käytännön toteuttamiseen on ryhdyttävä viipymättä. Toimintaohjelman toteuttaminen on otettava osaksi seuraavaa hallitusohjelmaa. Ehdotettujen lainsäädäntöperiaatteiden tulee näkyä mahdollisimman nopeasti lainsäädännön valmistelussa ja sisällössä. 2 Lainsäädännön yritysvaikutusten arvioinnin tehostamisprojekti Kauppa- ja teollisuusministeriö perusti kolmivuotisen projektin lainsäädännön yritysvaikutusten arvioinnin tehostamiseksi (ns. SÄVYhanke) 4. Yhtenä tavoitteena oli varmistaa, että lainsäädännössä otetaan huomioon tarve edistää yrittäjyyden edellytyksiä. Projekti liittyi Vanhasen I hallituksen yrittäjyyden politiikkaohjelman toteuttamiseen. Lisäksi projekti tuki oikeusministeriön johtamaa hanketta lainvalmistelun ja suunnittelun johtamisen tehostamiseksi. Projektissa kehitettiin yritysvaikutusten arviointimenetelmiä ja järjestettiin eri ministeriöiden ja elinkeinoelämän yhteydenpitoa aiempaa säännöllisemmälle pohjalle. Projekti osallistui myös asiaa koskevaan kansainväliseen työskentelyyn. Toimintavuotta 2005 koskeva raportti julkaistiin ja toimintavuotta 2006 koskeva raportti Raporteissa ja niiden asian- 4 tuntija-artikkeleissa käsitellään säädösympäristön parantamista sekä kansallisesta että EU-tason näkökulmasta. Asiantuntijaartikkeleita on kirjoittanut myös Keskuskauppakamarin varatoimitusjohtaja Pentti Mäkinen. Keskuskauppakamarista SÄVY-hankkeen tukiryhmään kuuluivat varatoimitusjohtaja Pentti Mäkinen ja johtaja Leena Linnainmaa. Hankkeen toimikausi oli Joulukuussa 2007 julkaistiin raportti koko SÄVY-hankkeen toiminnasta, tuloksista ja jatkotoimista 5. Vuoden 2008 alusta lähtien SÄVY-hankkeen työtä on jatkettu osana työ- ja elinkeinoministeriön toimintaa. Keskeistä on edistää yritysvaikutusten huomioimista säädösvalmistelussa, tukea ministeriöiden säädösvalmistelijoita yritysvaikutusten arvioinnissa ja kehittää arviointimenetelmiä. KTM/SÄVY rahoitti vuoden 2007 aikana VATT:n tekemän kartoituksen yritysten hallinnollisen taakan raskaimmista säädösalueista. Tavoitteena oli 1) varmistaa, että jo olemassa olevien kotimaisten ja ulkomaisten selvitysten näkemys yrityksille raskaimmista säädösalueista on uskottava, 2) selvittää, millä raskaimmiksi osoittautuneilla säädösalueilla hallinnollisen taakan osuus on merkittävin ja 3) millä tavoin tämän taakan suuruusluokkaa voitaisiin parhaiten ja tehokkaimmin arvioida. Selvityksen tekemistä tukemaan koottiin vapaamuotoinen ohjausryhmä, jossa Keskuskauppakamaria edusti lakimies Anne Horttanainen. Selvitys Lainsäädännön hallinnollinen taakka 6 yrityksille raskaimmat säädösalueet valmistui toukokuussa Sen mukaan lainsäädännön aiheuttama hallinnollinen taakka on suurinta verotuksessa, työnantajana toimimisessa ja ympäristölainsäädännössä. Hallinnollinen taakka kohdistuu voimakkaammin pieniin kuin suuriin yrityksiin. Kansainvälisessä vertailussa Suomen taakka on kuitenkin melko alhainen. 5 ävy_raportti_2007.pdf 6 Selvitys on luettavissa osoitteessa kyky.pdf 2

13 Työ- ja elinkeinoministeriö asetti ohjausryhmän valmistelemaan kansallista toimintaohjelmaa yritysten hallinnollisen taakan vähentämiseksi. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii valtiosihteeri Katariina Poskiparta. Johtaja Leena Linnainmaa edustaa Keskuskauppakamaria ohjausryhmässä. Ohjausryhmän toimikausi jatkuu asti. Ohjausryhmä luovutti väliraporttinsa 7, joka sisältää ehdotuksen yritysten hallinnollisen taakan vähentämisen kansalliseksi toimintaohjelmaksi. Käytettävinä keinoina tulevat kyseeseen lainsäädännön tiedonantovelvoitteiden yksinkertaistaminen ja viranomaisasioinnin kehittäminen. Tavoitteena on, ettei valmisteltava uusi lainsäädäntö luo tarpeettoman raskaita uusia hallinnollisia velvoitteita yrityksille. Lisäksi ohjausryhmä ehdotti, että toimintaohjelman yleisenä tavoitteena on yritysten hallinnollisen taakan vähentäminen neljänneksellä vuoden 2006 tasoon verrattuna. Valtioneuvosto hyväksyi periaatepäätöksen toimintaohjelmaksi yritysten hallinnollisen taakan vähentämiseksi vuosille Tavoitteena on vähentää hallinnollista taakkaa 25 %:lla vuoden 2006 tasoon verrattuna vuoden 2012 loppuun mennessä. Toimintaohjelmassa on seitsemän prioriteettialaa: 1) verotus, 2) tilastointi, 3) maataloustukiin liittyvät menettelyt, 4) elintarviketurvallisuus ja laatu, 5) työnantajana toimimisen tiedonantovelvollisuus, 6) taloushallinnon raportointia koskeva lainsäädäntö ja 7) ympäristölupamenettelyt. Ohjausryhmä jatkaa työtään koordinoimalla ja seuraamalla toimintaohjelman toteuttamista. Työ- ja elinkeinoministeriö aikoo asettaa työryhmän säädösehdotusten yritysvaikutusten arviointien seurantaa varten ajalle Työryhmän tavoitteena on edistää säädösvalmistelun yritysvaikutusten arvioinnin laatua ep_fi.pdf Keskuskauppakamarin lausunto Keskuskauppakamari katsoi, että hallinnollisen taakan keventäminen on välttämätöntä suomalaisten yritysten kilpailukyvyn turvaamiseksi. Keskuskauppakamari katsoi, että väliraportti ei sellaisenaan vielä käy toimintaohjelmaksi, sillä raportti sisältää varsin vähän konkreettisia toimia, joilla yritysten hallinnollista taakkaa voidaan vähentää. Jatkotyössä on keskityttävä siihen, että toimintaohjelma saa todellisen sisällön ja että ohjelman tavoitteet otetaan huomioon käynnissä olevissa ja tulevissa säädöshankkeissa. Koska suurin osa tiedonantovelvoitteista tulee lainsäädännön kautta, lainvalmistelussa on otettava huomioon ja ennakoitava nykyistä tehokkaammin uudesta laista yrityksille aiheutuvat hallinnolliset kustannukset ja mahdolliset uudet velvoitteet. Väliraportin mukaiset seitsemän prioriteettialuetta on tarkoituksenmukaisesti valittu. Keskuskauppakamari kiinnitti lausunnossaan huomiota myös viranomaisyhteistyön kehittämiseen tiedon hyödyntämisessä, yritysten taloushallintoon, sähköisen asioinnin kehittämiseen, sähköiseen laskutukseen, kyselyjen ja ohjeistuksen selkeyteen, ympäristölupamenettelyyn ja kaivoslakiuudistukseen. 3 Oikeusturvan parantaminen Pääministeri Vanhasen II hallituksen hallitusohjelman mukaan hallitus parantaa kansalaisten oikeusturvaa ja oikeuden tasa-arvoista saatavuutta tehostamalla käräjäoikeuksien toimintakykyä, keskittämällä voimavaroja lainkäyttötehtäviin ja siirtämällä oikeudenkäyntien painopiste vahvemmin käräjäoikeuksiin. Lautamiesjärjestelmästä luovutaan muissa kun vakavissa rikosasioissa ja säästyneet varat käytetään pahiten ruuhkautuneiden käräjäoikeuksien vahvistamiseen. Tähän liittyvä hallituksen esitys (HE 85/2008 vp) annettiin eduskunnalle Muutos, jolla lautamiehet eivät enää osallistu riita-asioiden käsittelyyn, tuli voimaan Hallitusohjelman mukaan parannetaan myös hovioikeuksien edellytyksiä kohdentaa voima- 3

14 varojaan uudistamalla asioiden käsittelymenetelmiä ja korvaamalla hovioikeuksien nykyinen mahdollisuus kirjallisessa menettelyssä seuloa valituksia muutoksenhakulupajärjestelmällä (ks. jäljempänä XIV.2.1). Lisäksi hallitusohjelman mukaan markkinaoikeuden asemaa ja kilpailuosaamista vahvistetaan. Myös markkinaoikeuden asemaa ja tehtäviä arvioidaan kokonaisvaltaisesti. miseksi sekä naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämiseksi. Maaliskuussa 2009 sosiaali- ja terveysministeriö asetti työryhmän tasa-arvoselonteon valmistelemiseksi. Työryhmän toimikausi on Kuluttajapoliittinen ohjelma Valtioneuvosto teki periaatepäätöksen kuluttajapoliittisesta ohjelmasta vuosille Kuluttajapolitiikan keskeisiä tavoitteita ovat korkean kuluttajansuojatason varmistaminen, kestävien kulutus- ja tuotantotapojen edistäminen, kuluttajien roolin vahvistaminen sekä toimivien ja turvallisten markkinoiden varmistaminen. Lainsäädännön ohella keskeisessä asemassa ovat tehokas valvonta, elinkeinoelämän osaaminen ja itsesääntely sekä kuluttajien käytössä olevat neuvonta-, sovittelu- ja riitojenratkaisumenettelyt. Ohjelman toteutumisesta ja kuluttajapolitiikan tilasta annetaan kertomus vuonna Tasa-arvo-ohjelma Hallitus päätti uudesta tasa-arvoohjelmasta vuosille Jokainen ministeriö on valinnut vähintään yhden keskeisen hankkeen, jonka vaikutuksia naisten ja miesten tilanteeseen se arvioi. Sukupuolinäkökulma otetaan huomioon myös tulevassa lainvalmistelussa. Tasa-arvo-ohjelman painopisteitä ovat muun muassa naisten urakehityksen edistäminen, sukupuolten välisten palkkaerojen kaventaminen ja tasa-arvotietoisuuden lisääminen kouluissa. Myös toimenpiteisiin, joilla vähennetään työmarkkinoiden jakautumista naisten ja miesten töihin, kiinnitetään huomiota. Ohjelmassa ryhdytään konkreettisiin toimiin myös työn ja perheen yhteensovittamisen paranta- 9 Ohjelma on luettavissa osoitteessa 7/hu /passthru.pdf 4

15 II Yhtiöoikeus ja arvopaperimarkkinat sekä rahoitus- ja vakuutusmarkkinat 1 Yhtiöoikeus 1.1 Asunto-osakeyhtiölain uudistaminen Oikeusministeriö asetti työryhmän valmistelemaan ehdotuksen asunto-osakeyhtiölain uudistamiseksi. Säännöksiä pyritään selventämään erityisesti kiinteistön kunnossapidon, osakkaan tekemien muutostöiden sekä osakkaan ja yhtiön vastuun osalta. Työryhmän puheenjohtajana toimi lainsäädäntöneuvos Jyrki Jauhiainen. Sen määräaika oli ensin , mutta aikaa jatkettiin asti. Työryhmän lisäksi asiaa on käsitellyt sen toimintaa seurannut seurantatyöryhmä. Seurantatyöryhmän puheenjohtajana toimi lainsäädäntöjohtaja Tiina Astola. Keskuskauppakamaria seurantatyöryhmässä edusti apulaisjohtaja Leena Linnainmaa. Työryhmän mietintö luovutettiin oikeusministeri Leena Luhtaselle. Oikeusministeriö järjesti asiasta lausuntokierroksen kesällä Lausuntokierros päättyi Oikeusministeriö julkaisi tiivistelmän mietinnöstä saaduista lausunnoista. Luonnos hallituksen esitykseksi uudeksi asunto-osakeyhtiölainsäädännöksi ja yhteenveto asunto-osakeyhtiölain kokonaisuudistuksesta julkaistiin Toinen luonnos hallituksen esitykseksi uudeksi asunto-osakeyhtiölainsäädännöksi julkaistiin Hallituksen esitys eduskunnalle annettiin Uusi laki tulee voimaan aikaisintaan vuoden 2010 alussa. Asiaa ovat valmistelleet lainsäädäntöneuvos Jyrki Jauhiainen ja erityisasiantuntija Veikko Vahtera oikeusministeriöstä. Asiakirjat: Lain vahvistamispäivä: Säädöskokoelman nro: Lain voimaantulopäivä: Valmistelija: HE 24/2009 vp Lainsäädäntöneuvos Jyrki Jauhiainen Keskuskauppakamarin lausunto Keskuskauppakamari kannatti luonnoksessa ehdotettua pykälää yhtiövastikeperusteesta poikkeamisesta kunnossapidon ja uudistuksen osalta. Keskuskauppakamari katsoi, että luonnoksen lähtökohta toiminnantarkastuksesta on kannatettava, mutta ennen hallituksen esityksen antamista säännöksiä on syytä vielä tarkistaa. Olennaista on, että toiminnantarkastus eriytyy riittävästi tilintarkastuksesta. Ehdotettu termi toiminnantarkastus on onnistunut. Keskuskauppakamarin mukaan toiminnantarkastajan tehtävä tulee liittää yhtiön hallinnon ja talouden valvontaan ottaen huomioon myös tarkoituksenmukaisuusnäkökulma. Toiminnantarkastajan ja tilintarkastajan tehtävät poikkeavat melkoisesti toisistaan, mikä olisi Keskuskauppakamarin mukaan syytä näkyä selvästi myös pykälistä. Lausunnossa otettiin kantaa myös erinäisiin pykäläehdotusten yksityiskohtiin. Keskuskauppakamarin lausunto Keskuskauppakamari pitää ehdotusta pääosin kannatettavana. Keskuskauppakamari pitää erityisen onnistuneena mm. ratkaisua luopua nykylain viittaustekniikasta ja kirjoittaa tarpeelliset säännökset suoraan asunto-osakeyhtiölakiin. Joihinkin yksityiskohtiin kiinnitettiin kuitenkin huomiota. Keskuskauppakamari ei kannata mietinnössä esitettyjä johdon ja osakkeenomistajan vastuun kiristämistä koskevia säännöksiä. Keskuskauppakamarin lausunto Keskuskauppakamari suhtautuu väliraportin ehdotuksiin myönteisesti. Keskuskauppakamari pitää tärkeänä, että myös vakiintuneet menettelytavat kirjataan lakiin selkeästi. Osakkaan kirjallisen muutostyöilmoituksen sisältövaatimusten tarkempaa sääntelyä tulisi vielä harkita. Keskuskauppakamari pitää jossakin määrin ongelmallisena sitä, että ehdotuksessa ei esitetä mitään takarajaa osakkaan muutostyöilmoituksen käsittelemiselle. Lailla tulisi asettaa takaraja, johon mennessä hyväksyminen tai kielto tulee antaa. Keskus- 5

HE 109/2005 vp. lisäksi useita velkojien ja vähemmistöosakkeenomistajien

HE 109/2005 vp. lisäksi useita velkojien ja vähemmistöosakkeenomistajien HE 109/2005 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle uudeksi osakeyhtiölainsäädännöksi Esityksessä ehdotetaan annettavaksi uusi osakeyhtiölaki. Lisäksi useisiin lakeihin tehtäisiin uudesta laista johtuvia muutoksia.

Lisätiedot

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 104

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 104 OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 104 National Research Institute of Legal Policy. Research Communications. Rättspolitiska forskningsinstitutet. Forskningsmeddelanden. Auri Pakarinen

Lisätiedot

OIKEUSMINISTERIÖN TAVOITTEET EUROOPAN UNIONISSA LATVIAN PUHEENJOHTAJAKAUDELLA 1.1.-30.6.2015

OIKEUSMINISTERIÖN TAVOITTEET EUROOPAN UNIONISSA LATVIAN PUHEENJOHTAJAKAUDELLA 1.1.-30.6.2015 OM 1/829/2014 OIKEUSMINISTERIÖN TAVOITTEET EUROOPAN UNIONISSA LATVIAN PUHEENJOHTAJAKAUDELLA 1.1.-30.6.2015 OIKEUSMINISTERIÖN EU-VALMISTELUN TYÖASIAKIRJA Yleisten kansainvälisten ja EU-asioiden yksikkö

Lisätiedot

Oikeusministeriön keskeiset tavoitteet vuonna 2006. Lainvalmisteluosaston tulostavoiteasiakirja 2006

Oikeusministeriön keskeiset tavoitteet vuonna 2006. Lainvalmisteluosaston tulostavoiteasiakirja 2006 Sisällysluettelo: Oikeusministeriön keskeiset tavoitteet vuonna 2006 Lainvalmisteluosaston tulostavoiteasiakirja 2006 Oikeushallinto-osaston tulostavoiteasiakirja 2006 Kriminaalipoliittisen osaston tulostavoiteasiakirja

Lisätiedot

HE 267/2009 vp. yhdistyksessä, jossa ei ole KHT- tai HTM-tilintarkastajaa. Lisäksi KHT- ja HTMtilintarkastajan

HE 267/2009 vp. yhdistyksessä, jossa ei ole KHT- tai HTM-tilintarkastajaa. Lisäksi KHT- ja HTMtilintarkastajan Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi yhdistyslain, tilintarkastuslain 57 :n ja puoluelain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan, että yhdistyslakiin lisätään säännökset etäosallistumisesta yhdistyksen

Lisätiedot

OIKEUSMINISTERIÖN TAVOITTEET EUROOPAN UNIONISSA KYPROKSEN PUHEENJOHTAJAKAUDELLA 1.7. 31.12.2012

OIKEUSMINISTERIÖN TAVOITTEET EUROOPAN UNIONISSA KYPROKSEN PUHEENJOHTAJAKAUDELLA 1.7. 31.12.2012 OIKEUSMINISTERIÖN TAVOITTEET EUROOPAN UNIONISSA KYPROKSEN PUHEENJOHTAJAKAUDELLA 1.7. 31.12.2012 OIKEUSMINISTERIÖN EU-VALMISTELUN TYÖASIAKIRJA Yleisten kansainvälisten ja EU-asioiden yksikkö 12.9.2012 Käsitelty

Lisätiedot

SÄÄDÖSEHDOTUSTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI. Ohjeet OIKEUSMINISTERIÖ JULKAISU 2007:6

SÄÄDÖSEHDOTUSTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI. Ohjeet OIKEUSMINISTERIÖ JULKAISU 2007:6 SÄÄDÖSEHDOTUSTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Ohjeet OIKEUSMINISTERIÖ JULKAISU 2007:6 SÄÄDÖSEHDOTUSTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Ohjeet OIKEUSMINISTERIÖ JULKAISU 2007:6 Helsinki 2007 Ulkoasu ja taitto: Innocorp

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, yksityisen eurooppayhtiön säännöistä. (komission esittämä) {SEK(2008) 2098} {SEK(2008) 2099}

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, yksityisen eurooppayhtiön säännöistä. (komission esittämä) {SEK(2008) 2098} {SEK(2008) 2099} FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 25.6.2008 KOM(2008) 396 lopullinen 2008/0130 (CNS) Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, yksityisen eurooppayhtiön säännöistä (komission esittämä) {SEK(2008) 2098} {SEK(2008)

Lisätiedot

TEM raportteja 14/2011

TEM raportteja 14/2011 TEM raportteja 14/2011 Digitaalisten sisämarkkinoiden kehittäminen Toimintaympäristön aiheuttamat muutostarpeet Suomen näkökulmasta Timo Argillander, Jari Muikku, Valtteri Niiranen, Samuli Simojoki, Pekka

Lisätiedot

L i i k e n t e e n j a v i e s t i n n ä n e u - t i e t o a

L i i k e n t e e n j a v i e s t i n n ä n e u - t i e t o a EU-vaihde 3 2007 L i i k e n t e e n j a v i e s t i n n ä n e u - t i e t o a Kuorma- ja linja-autojen liikenneluvan ehtoja yhtenäistetään sivu 10 Galileon rahoitus kova pähkinä sivu 6 Viestinnän lakipaketti

Lisätiedot

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille sekä talous- ja sosiaalikomitealle

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille sekä talous- ja sosiaalikomitealle Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille sekä talous- ja sosiaalikomitealle Innovaatioiden edistäminen patenttien avulla * * * Yhteisön patenttia ja Euroopan patenttijärjestelmää koskevan

Lisätiedot

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi (Corporate Governance) 2010 Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi (Corporate Governance) Arvopaperimarkkinayhdistys ry 15.6.2010 ARVOPAPERIMARKKINAYHDISTYS RY

Lisätiedot

TOIMINTA JA HALLINTO 2009:8. Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2008

TOIMINTA JA HALLINTO 2009:8. Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2008 TOIMINTA JA HALLINTO 2009:8 Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2008 TOIMINTA JA HALLINTO 2009:8 Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2008 ISSN 1458-6436 ISBN

Lisätiedot

TILINTARKASTAJAJÄRJESTELMÄN KOKONAISUUDISTUS

TILINTARKASTAJAJÄRJESTELMÄN KOKONAISUUDISTUS 1 (17) Työ- ja elinkeinoministeriö PL 32 00023 VALTIONEUVOSTO Lausuntopyyntö Tilintarkastajajärjestelmän kokonaisuudistus 4219/031/2008, 17.12.2008 Arviomuistio Suomalaisen tilintarkastajajärjestelmän

Lisätiedot

Ylisääntelyn seuraukset Pykälämyrsky vaikeuttaa yritysten toimintaa

Ylisääntelyn seuraukset Pykälämyrsky vaikeuttaa yritysten toimintaa Ylisääntelyn seuraukset Pykälämyrsky vaikeuttaa yritysten toimintaa Helppo Hallinto Sujuva Suomi -hanke 2013 2014 Sisällysluettelo JOHDANTO... 8 Viisi vaarallista hanketta... 8 Hallinnollisen taakan vähentämisen

Lisätiedot

nökset: - Eurooppaosuuskunta on oikeushenkilö, jonka jäsenten vastuu rajoittuu pääomapanoksiin

nökset: - Eurooppaosuuskunta on oikeushenkilö, jonka jäsenten vastuu rajoittuu pääomapanoksiin YLEISPERUSTELUT 1. Nykytila 1.1. Asetuksen voimaantulo Eurooppaosuuskunnan säännöistä annettua neuvoston asetusta ((EY) N:o 1435/2003), jäljempänä neuvoston asetus, on sovellettava EU:n jäsenvaltioissa

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION KERTOMUS NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE. Kuudes kertomus rahoituspalveluiden toimintasuunnitelmasta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION KERTOMUS NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE. Kuudes kertomus rahoituspalveluiden toimintasuunnitelmasta EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 3.6. KOM() 267 lopullinen KOMISSION KERTOMUS NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE Kuudes kertomus rahoituspalveluiden toimintasuunnitelmasta KOMISSION KERTOMUS NEUVOSTOLLE

Lisätiedot

Oikeusministeriön keskeiset tavoitteet vuonna 2005. Lainvalmisteluosaston tulostavoiteasiakirja 2005

Oikeusministeriön keskeiset tavoitteet vuonna 2005. Lainvalmisteluosaston tulostavoiteasiakirja 2005 Sisällysluettelo: Oikeusministeriön keskeiset tavoitteet vuonna 2005 Lainvalmisteluosaston tulostavoiteasiakirja 2005 Oikeushallinto-osaston tulostavoiteasiakirja 2005 Kriminaalipoliittisen osaston tulostavoiteasiakirja

Lisätiedot

Digitaalisen talouden sääntelytarpeet ja sääntelyn kehittämistarpeet

Digitaalisen talouden sääntelytarpeet ja sääntelyn kehittämistarpeet Lausuntoyhteenveto Digitaalisen talouden sääntelytarpeet ja sääntelyn kehittämistarpeet Lausuntoyhteenveto 16.7.2015 Lausuntoyhteenveto 16.7.2015 Kilpailu- ja kuluttajavirasto PL 5, 00531 Helsinki Puhelin

Lisätiedot

LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2009:18. Maksupalvelulaki. Lausuntotiivistelmä

LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2009:18. Maksupalvelulaki. Lausuntotiivistelmä LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2009:18 Maksupalvelulaki Lausuntotiivistelmä LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2009:18 Maksupalvelulaki Lausuntotiivistelmä ISSN 1458-7149 ISBN 978-952-466-913-9 (nid.) ISBN 978-952-466-914-6

Lisätiedot

HALLITUKSEN TASA-ARVO-OHJELMAN (2012 2015) MUKAINEN ARVIO SUKUPUOLTEN TASAPUOLISEN EDUSTUKSEN TOTEUTUMISESTA PÖRSSIYHTIÖIDEN HALLITUKSISSA

HALLITUKSEN TASA-ARVO-OHJELMAN (2012 2015) MUKAINEN ARVIO SUKUPUOLTEN TASAPUOLISEN EDUSTUKSEN TOTEUTUMISESTA PÖRSSIYHTIÖIDEN HALLITUKSISSA 1(14) Marja Hanski, TEM Taustamuistio Jyrki Jauhiainen, OM Eeva Raevaara, STM Marianna Uotinen, VM Jarmo Väisänen, VNK 9.1.2015 LIITE 3 HALLITUKSEN TASA-ARVO-OHJELMAN (2012 2015) MUKAINEN ARVIO SUKUPUOLTEN

Lisätiedot

TEM raportteja 5/2012

TEM raportteja 5/2012 TEM raportteja 5/2012 OECD:n toimintaohjeet monikansallisille yrityksille Vuoden 2011 tarkistus Käännös julkaisusta OECD Guidelines for Multinational Enterprises 2011 Edition Työelämä- ja markkinaosasto

Lisätiedot

Sosiaalinen ostaminen: Opas sosiaalisten näkökohtien huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa

Sosiaalinen ostaminen: Opas sosiaalisten näkökohtien huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa Sosiaalinen ostaminen: Opas sosiaalisten näkökohtien huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa Tämä julkaisu on työllisyyttä ja sosiaalista yhteisvastuuta koskevan Euroopan unionin ohjelman (2007 2013)

Lisätiedot

Sisältö 2/2005. LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 3 Valtioneuvoston asetukset 5

Sisältö 2/2005. LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 3 Valtioneuvoston asetukset 5 Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

Kaupparekisterin henkilötiedot ja oikeusturvajärjestelmä

Kaupparekisterin henkilötiedot ja oikeusturvajärjestelmä Kaupparekisterin henkilötiedot ja oikeusturvajärjestelmä Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 14/2009 Kaupparekisterin henkilötiedot ja oikeusturvajärjestelmä Työryhmämuistio Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Arviointi maankäyttö- ja rakennuslain toimivuudesta 2013

Arviointi maankäyttö- ja rakennuslain toimivuudesta 2013 suomen ympäristö 1 2014 Arviointi maankäyttö- ja rakennuslain toimivuudesta 2013 rakennettu ympäristö YMPÄRISTÖMINISTERIÖ SUOMEN YMPÄRISTÖ 1 2014 Arviointi maankäyttö- ja rakennuslain toimivuudesta 2013

Lisätiedot

Tarkastusmuistio Valtiovarainministeriön säädösvalmistelun arviointi

Tarkastusmuistio Valtiovarainministeriön säädösvalmistelun arviointi Valtiontalouden tarkastusvirasto Tuloksellisuustarkastus Tarkastusmuistio Valtiovarainministeriön säädösvalmistelun arviointi Liittyy tarkastukseen: Valtiovarainministeriön hallinonalan ohjausjärjestelmä

Lisätiedot

1 Johdanto... 3. 2 Toimenpide-ehdotukset... 5. 3 Pääomamarkkinoiden ja omistajuuden kehittäminen... 7

1 Johdanto... 3. 2 Toimenpide-ehdotukset... 5. 3 Pääomamarkkinoiden ja omistajuuden kehittäminen... 7 SISÄLLYS 1 Johdanto... 3 2 Toimenpide-ehdotukset... 5 3 Pääomamarkkinoiden ja omistajuuden kehittäminen... 7 3.1 Tavoitteena laajapohjainen kotimainen omistajuus... 7 3.2 Listautumiset Suomessa... 9 Sijoittajien

Lisätiedot

Niko Jakobsson. Pienen osakeyhtiön toiminnan valvonta erityisesti tiedonsaantioikeuden ja tilintarkastusvelvollisuuden näkökulmasta

Niko Jakobsson. Pienen osakeyhtiön toiminnan valvonta erityisesti tiedonsaantioikeuden ja tilintarkastusvelvollisuuden näkökulmasta Niko Jakobsson Pienen osakeyhtiön toiminnan valvonta erityisesti tiedonsaantioikeuden ja tilintarkastusvelvollisuuden näkökulmasta Helsingin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta Yksityisoikeuden laitos,

Lisätiedot

441 002 Painotuote Taitto: Mainostoimisto Visuviestintä Oy, Taina Ståhl Kuva: Rodeo.fi Paino: Edita Prima Oy, Helsinki 2012

441 002 Painotuote Taitto: Mainostoimisto Visuviestintä Oy, Taina Ståhl Kuva: Rodeo.fi Paino: Edita Prima Oy, Helsinki 2012 18/2012 441 002 Painotuote Taitto: Mainostoimisto Visuviestintä Oy, Taina Ståhl Kuva: Rodeo.fi Paino: Edita Prima Oy, Helsinki 2012 KUVAILULEHTI 31.1.2012 Julkaisun nimi Kansallinen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelma

Lisätiedot