Helia HELSINGIN LIIKETALOUDEN AMMATTIKORKEAKOULU. Tyylikkäästi tuloksiin. Toim. Minna Söderqvist

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helia HELSINGIN LIIKETALOUDEN AMMATTIKORKEAKOULU. Tyylikkäästi tuloksiin. Toim. Minna Söderqvist"

Transkriptio

1 Helia HELSINGIN LIIKETALOUDEN AMMATTIKORKEAKOULU Tyylikkäästi tuloksiin Englannin-, ranskan-, ruotsin-, saksan-, suomen- ja venäjänkielisen kirjallisen liikeviestinnän merkitys, nykytila ja visio Toim. Minna Söderqvist Helian julkaisusarja A: 13, 2004

2 2 Julkaisija: Helsingin liiketalouden ammattikorkeakoulu - Helia Toimittaja: Minna Söderqvist, Helia Ohjausryhmä: Mirjaliisa Charles, HKKK; Kaarina Itkonen, Helia; Sinimaaria Ranki, Helia; Ljubov Petrovna Gorobtsova, Pietarin insinööri-taloudellinen yliopisto Projektiryhmä: Johanna Vuori, Tesi Binder, Sirkka Kairasuo-Meriluoto, Kaisa Kohonen, Eija Kärnä, Marjatta Mallinen, Catherine Métivier, Riitta Miestamo, Pirjo Salenius Painopaikka: Oy Edita Ab ISBN ISSN X

3 3 In Memoriam Marjatta Mallinen

4 4 Esipuhe Vuoden 2003 elokuussa voimaan astui uusi ammattikorkeakoululaki, joka määrittelee opetusta palvelevan ja työelämää sekä aluekehitystä tukevan soveltavan tutkimus- ja kehitystyön ammattikorkeakoulujen tehtäväksi. Tämä Mallikirjeistöhanke tai SuVenRuRaEnSa, kuten sen työnimi kuului, on uuden lain aikana ensimmäinen Helsingin liiketalouden ammattikorkeakoulun opettajien yhdessä tekemä tutkimushanke. Tutkimushankkeen tarkoituksena oli auttaa suomalaisia yrityksiä kehittämään kirjallista liikeviestintäänsä niin kotimaisilla kuin kansainvälisilläkin markkinoilla. Hankkeen tutkimuksellisena tavoitteena oli selvittää, mikä on yrityksen kirjallisen liikeviestinnän merkitys, nykykäytäntö ja tulevaisuuden visio. Konkreettisen hyödyn tavoite oli mukana alusta lähtien: tuottaa mallikirjeistö alueen yritysten ja yhteisöjen käyttöön. Samalla hanke on kytketty tiiviisti opetukseen, kun sekä tutkimuksen aineisto että itse mallikirjeet ovat luontevasti myös opettajien hyödynnettävissä koulutustarkoituksiin. SuVenRuRaEnSa -hankkeen suunnittelu aloitettiin vuoden 2002 lopulla. Aineiston keruu aloitettiin kesällä 2003 ja saatiin päätökseen keväällä Hankkeen ohjausryhmän vetäjänä toimi koulutusohjelmavastaava Johanna Vuori. Alan vahvaa asiantuntemusta edustivat professori Mirjaliisa Charles Helsingin kauppakorkeakoulusta ja dosentti Ljubov Petrovna Gorobtsova Pietarin insinööritaloudellisesta yliopistosta. Kiitämme heitä arvokkaista sisällöllisistä näkemyksistä sekä tutkimusprosessiin liittyvien kokemusten jakamisesta. Lisäksi ohjausryhmään kuuluivat yksikön johtaja Kaarina Itkonen ja Helian tutkimuspäällikkö Sinimaaria Ranki. Varsinaisen tutkimuksen tekivät Helian opettajat ja lehtorit: Tesi Binder (saksa), Kaisa Kohonen (englanti), Eija Kärnä (ruotsi), Sirkka Kairasuo-Meriluoto (ranska), Marjatta Mallinen (saksa), Catherine Métivier (ranska), Riitta Miestamo (suomen kieli ja viestintä), Pirjo Salenius (venäjä). Tutkimusraportin kirjoitti ohjausryhmän vetäjän työstämästä materiaalista ja kielikohtaisista raporteista yliopettaja Minna Söderqvist. Mallikirjeiden asiakirjastandardin mukaiseksi muokkaamisen tehnyt opettaja Eeva-Kaarina Arvinen, silloin kun se on ollut tarpeen. Raportin kieliasun on tarkistanut suomen kielen ja viestinnän lehtori Riitta Miestamo suomenkielisen tekstin ja ruotsin lehtori Jörgen Svensson ruotsinkielisen tekstin osalta. Tekijät ovat Helsingin liiketalouden ammattikorkeakoulun Oulunkylän yksikön kokeneita ja ammattitaitoisia opettajia, jotka ovat kukin tehneet opiskelumateriaalia omalta alueeltaan. Jokaisella heistä on myös kokemusta yrityksissä toimimisesta ja omaa aluettansa koskevan tiedon konsultoinnista yrityksissä. Tutkimushankkeena tämä hanke oli monelle rohkea hyppy tuntemattomaan oman opetuksen kehittämiseksi. Kiitämme lämpimästi mukana olleiden yritysten henkilökuntaa ilman heitä tämä projekti ei olisi ollut mahdollinen. Kiitämme myös lämpimästi Liikesivistysrahastoa projektin tukemisesta. Toivomme, että tästä raportista on hyötyä niin kaikille niille yrityksille, jotka auttoivat hankkeen materiaalin keruussa kuin myös kaikille opettajille, jotka pohtivat, uskaltaisivatko lähteä kohti uutta, tutkimalla kehittämään opetustaan. Lukuiloa! Oulunkylässä Sinimaaria Ranki Tutkimuspäällikkö Minna Söderqvist Yliopettaja

5 5 Tiivistelmä Tämän hankkeen lähtökohtana oli yhä kansainvälisemmillä markkinoilla toimivien suomalaisten yritysten suuri tarve liikekirjeenvaihdon ajantasaisiin malleihin. Koska johdon assistenttien käyttämää kieltä ei juurikaan tutkita, niin selvitykselle oli suuri tilaus. Tutkimushankkeen tarkoituksena oli auttaa suomalaisia yrityksiä kehittämään kirjallista liikeviestintäänsä niin kotimaisilla kuin kansainvälisilläkin markkinoilla. Hankkeen tutkimuksellisena tavoitteena oli selvittää, mikä on yrityksen kirjallisen liikeviestinnän merkitys, nykykäytäntö ja tulevaisuuden visio. Tutkimuksen käytännön tavoitteena oli tuottaa liikeviestinnän mallikirjeistöt Suomen ulkomaankaupassa eniten tarvittavilla kielillä, eli englannin, suomen, ranskan, ruotsin, saksan ja venäjän kielillä espanjaksi oli juuri ilmestynyt liike-elämän espanjan oppikirja. Kirjallisella liikeviestinnällä tarkoitetaan tässä hankkeessa yrityksen postitse, faksitse tai sähköpostitse tapahtuvaa viestinvaihtoa asiakkaiden tai liiketapahtumaan kiinteästi sidoksissa olevien verkostokontaktien kanssa. Tutkimuskysymykseksi muodostui: "Millaista on kirjallinen liikeviestintä englannin, ranskan, ruotsin, saksan, suomen ja venäjän kielillä?" Tutkimusmenetelmäksi valittiin harkinnanvaraiset haastattelut. Haastatteluja suoritettiin 42 kpl. Haastateltavista titteliltään sihteereitä tai assistentteja oli 64 prosenttia. Haastattelut yritysten toimipisteissä aloitettiin kesällä 2003 ja saatiin päätökseen keväällä Pääosin haastattelut nauhoitettiin. Aineiston keruussa pääteemoina olivat kirjallisen viestinnän merkitys, kirjallisen viestinnän nykytila, asiakassuhteen vaikutus viestintätyyliin ja välineeseen sekä viestin vastaanottaminen. Haastattelut tehtiin assistenttikoulutuksen näkökulmasta. Haastatteluaineisto analysoitiin sisällönanalyysin avulla. Tulokset raportoitiin ensin kielittäin ja koottiin sen jälkeen yhdeksi hankeraportiksi. On huomattavaa, että tämä raportti ei kuvaa sitä, mikä on hyvää viestintää, vaan sitä, että minkälaista viestintä on. Tutkimushankkeen päätuloksina voidaan todeta, että käsitys kirjallisen liikeviestinnän tärkeydestä vahvistui ja kulttuurikohtaisen osaamisen merkitys korostui. Eri viestityyppejä käytetään hyvin vaihtelevasti eri kielialueilla. Sähköposti täydentää vahvasti postitusta kaikilla alueilla. Faksi näyttää menettäneen merkityksensä muualla paitsi venäjänkielisessä liikeviestinnässä, jossa se osoittautui yhä olennaiseksi välineeksi. Assistentin halutaan tulevaisuudessakin osaavan käyttää oikein kaikenlaisia viestityyppejä, sillä arjen kiireessä niitä on hankalaa opetella. Assistentit toivovat jatkokoulutukseltaan paitsi peruskoulutuksessa saamiensa taitojen ylläpitämistä myös niiden syventämistä ja täydentämistä. Haastattelujen yhteydessä kerättiin eri välinein lähetettyjä autenttisia viestejä. Näistä osa on valittu ns. mallikirjeiksi. Valittuja kirjeitä on muokattu asiakirjastandardin mukaisiksi kuitenkin ottaen huomioon kunkin kielialueen käytännöt. Kirjeistä on karsittu alkuperäisiä tietoja, jotta liikesalaisuudet eivät paljastuisi. Kirjeiden normatiiviset poikkeamat on korjattu. Mallikirjeiden on tarkoitus hyödyntää paitsi yritysten viestijöitä, myös opetusta niin johdon assistenttityön ja kielten koulutusohjelmien opetuksessa kuin muissa oppilaitoksissa. Asiasanat: liikekirjeenvaihto, englannin, ranskan, ruotsin, saksan, suomen ja venäjän kielinen kirjallinen liikeviestintä

6 6 Sisältö Esipuhe 4 Tiivistelmä 5 1 Minna Söderqvist: Tutkimusasetelman esittely Tutkimusongelma Tutkimustavoite Tutkimuskysymys 11 2 Minna Söderqvist: Tutkimusmenetelmän esittely Aineiston keruu Aineiston analysointi Tutkimuksen raportointi 14 3 Haastattelututkimuksen tulokset kirjallisesta liikeviestinnästä kielittäin Kaisa Kohonen: Englanti Viestinnän merkitys Kirjallisen liikeviestinnän nykytila Asiakassuhteen vaikutus viestintätyyliin ja välineeseen Viestin vastaanottaminen Assistenttikoulutuksen näkökulma Lopuksi Sirkka Kairasuo-Meriluoto: Ranska Viestinnän merkitys Kirjallisen liikeviestinnän nykytila Asiakassuhteen vaikutus viestintätyyliin ja välineeseen Viestin vastaanottaminen Assistenttikoulutuksen näkökulma Lopuksi Eija Kärnä: Av affärskommunikationen på svenska Betydelse av affärskommunikation Affärskommunikation i dag Betydelse av utbildning och utveckling Summa summarum 52

7 7 3.4 Tesi Binder ja Marjatta Mallinen: Saksa Viestinnän merkitys Kirjallisen liikeviestinnän nykytila Asiakassuhteen vaikutus viestintätyyliin ja välineeseen Viestin vastaanottaminen Assistenttikoulutuksen näkökulma Lopuksi Riitta Miestamo: Suomi Viestinnän merkitys Kirjallisen liikeviestinnän nykytila Asiakassuhteen vaikutus viestintätyyliin ja välineeseen Viestin vastaanottaminen Assistenttikoulutuksen näkökulma Lopuksi Pirjo Salenius: Venäjä Viestinnän merkitys Kirjallisen liikeviestinnän nykytila Asiakassuhteen vaikutus viestintätyyliin ja välineeseen Viestin vastaanottaminen Assistenttikoulutuksen näkökulma Lopuksi Minna Söderqvist: Tiivistelmä eri kielien tilanteesta Kirjallisen liikeviestinnän merkitys Kirjallisen liikeviestinnän nykykäytäntö Tulevaisuuden visio assistenttikoulutuksen näkökulmasta Minna Söderqvist: Johtopäätökset Kirjallisesta liikeviestinnästä Opettajat tutkijoina opetusorganisaatio tutkimusorganisaationa Jatkotutkimusaiheita 120 Liitteet Esimerkkejä kirjeistä englannin, ranskan, ruotsin, saksan, suomen, ruotsin ja venäjän kielillä

8 8 Taulukot 3.1 Kaisa Kohonen: Lähetystavat (en) Kaisa Kohonen: Lähettämismäärät (en ) Eija Kärnä: Användningen av brev eller kontakttyp Eija Kärnä: Viktigheten av olika kommunikationsmedlen Eijä Kärnä: Olika kommunikationsmedlens viktighet Eijä Kärnä Viktigheten av kommunikationsmedlen Eija Kärnä: Beställningarnas kommunikationsmedel Eija Kärnä: Beställningsbekräftelse o. ordererkännandes medel Eija Kärnä: Reklamationer och reklamationssvar och medel Eija Kärnä: Betalningspåminnelse och kravbrev och medel Eija Kärnä: Följebrevens medel Eija Kärnä: Avböjande svarens medel Eija Kärnä: Kundmeddelandenas medel Eija Kärnä: Inbjudningarnas medel Eija Kärnä: Reseprogrammens medel Eija Kärnä: Tackbrevens medel Tesi Binder ja Marjatta Mallinen: Viestityypin käyttäminen Riitta Miestamo: Viestityyppi ja sen ensisijainen (a) sekä toissijainen (b) lähetystapa yrityksissä Riitta Miestamo: Viestityypit ja viestien lähettämismäärä Riitta Miestamo: Viestien lähetystavat ensisijaisuusjärjestyksessä vastaajien mukaan Pirjo Salenius: Viestityypin käyttäminen Pirjo Salenius: Viestintätavan käyttämismäärä Minna Söderqvist: Kirjallisen viestinnän tärkeys Minna Söderqvist: Kirjallisen viestinnän merkityksen näkyminen yrityksen toiminnassa Minna Söderqvist: Suullisen ja kirjallisen viestinnän valinta kotimaassa Minna Söderqvist: Valinta suullisen ja kirjallisen viestinnän välillä ulkomailla Minna Söderqvist: Kirjallisen viestinnän suosimistilanteita Minna Söderqvist: Yritysviestinnässä käytettävät kielet Minna Söderqvist: Päätös yritysviestinnän kielestä Minna Söderqvist: Kirjeenvaihtoa koskevat ohjeet Minna Söderqvist: Kirjallisen viestinnän laatukriteeristö Minna Söderqvist: Viestien ensisijainen lähettämistapa Minna Söderqvist: Viestien lähettämisuseus Minna Söderqvist: Lähetystavan valinnan perustelut Minna Söderqvist: Viestien laatija Minna Söderqvist: Viestityyppien käyttäminen Minna Söderqvist: Eniten aikaa vievä viestityyppi Minna Söderqvist: Assistentin perusosaamiseen kuuluvat kirjetyypit Minna Söderqvist: Potentiaalisten asiakkaiden lähestyminen Minna Söderqvist: Kielenkäytön ja viestintävälineen muuttuminen asiakassuhteen eri vaiheissa Minna Söderqvist: Normatiivisesti ajateltuna vääränlaisen kirjeen aiheuttamat reaktiot Minna Söderqvist: Normatiivisen kirjeenvaihdon opetuksen tärkeys Minna Söderqvist: Yrityksen kirjallisen liikeviestinnän kehittämiskohteet 113

9 9 1 Tutkimusasetelman esittely 1.1 Tutkimusongelma Suomalaiset yritykset toimivat yhä kansainvälisemmillä markkinoilla (ks. Tilastokeskuksen ja Tullin tilastot ulkomaankaupasta tai esim. Nummela- Pukkinen 2004). Yritykset pystyvät enää harvoin toimimaan pelkästään kotimaassa, vaan niiden tulee osata kommunikoida eri markkina-alueilla. Tarve liikekirjeenvaihdon ajantasaisiin malleihin on suuri yrityksissä, sillä kielen käytänteet muuttuvat jatkuvasti. Ongelmana on, että asiakkaille lähtee yrityksistä monentasoisia liikekirjeitä. Tämä johtuu usein siitä, että jokainen pystyy nykytekniikalla tuottamaan asiakirjoja, mutta harvalla on niiden tuottamiseen koulutusta. Ulkoasu ja kieliasu eivät näin ollen välttämättä vastaa ammattimaista osaamista. Louhiala-Salminen (1999b), Thomas (1994) ja Treece (1972) peräänkuuluttavatkin autenttisen materiaalin käyttämistä opetuksessa, jotta käytännössä osattaisiin samassa viestissä välittää useita erilaisia viestejä. Liikekirjeet ovat myös tärkeä osa yrityksen kokonaisimagon muodostumista. Niissä käytetty kieli, tyyli ja ulkoasu luovat asiakkaalle käsityksen yrityksen tarjoamasta kokonaislaadusta. Jokainen asiakkaalle lähetetty kirje vaikuttaa siihen, miten yrityksen imago asiakkaan silmissä muotoutuu. Markkinoilla olevat käsikirjat suomen, ranskan, ruotsin, venäjän, englannin ja saksan PR-kirjeenvaihdosta ovat osittain vanhentuneita. Ne eivät huomioi viimeaikaista sähköistä viestinnän kehitystä ja sen asettamia vaatimuksia. Tutkimuskirjallisuus aiemmasta kirjallisesta liikeviestinnän tai liikekirjeenvaihdon tutkimuksesta yleensäkin on vähäistä (ks. esim. Louhiala- Salminen 2002, 1999ab, 1995; eds. Hewings &Nickerson 1999, Thomas 1994, Yli-Jokipii 1994, Kilpatrick 1984). Treece (1972) ainoana mainituista selvitti nimenomaan johdon assistenttien kirjallisen liikeviestinnän käyttöä ja analysoi sitä 28 erilaisen liikeviestin avulla sekä selvitti, mitä vaikeuksia viestien laadinnassa oli ja miten tuloksia voisi soveltaa johdon assistenttien liikekirjeenvaihdon opetukseen. Treecen mukaan erityisesti viestien laatimisen ongelmakohtia ei ole selvitetty. Kilpatrickin (1984) tarkoituksena oli selvittää kirjallisen liikeviestinnän käytäntöjä. Hän lähetti sadalle yritykselle kyselyn, jonka avulla selvitettiin amerikkalaisten yritysten liikekirjeenvaihdon käytäntöjä. Hän keräsi myös mallikirjeitä, jotka analysoitiin muodon, kirjoitustyylin ja teknisten erojen suhteen. Louhiala-Salminen (2002, 1999, 1995) on tutkimuksissaan selvittänyt mm. liikeviestinnän genreä, liikeviestinnän sisällön muuttumista kirjallisen liikeviestinnän välineiden kehityttyä sekä fuusion vaikutusta kirjalliseen liikeviestintään. Tämän ajan ilmiötä, e-bisnestä, kehiteltäessä on pohdittu eri kielten käytäntöjen standardointiongelmia (Hasslebirng & Weigand 2001). Erilaisempaa otetta liikeviestinnän tutkimuksessa edustaa myös Olkkosen et alin (2000) artikkeli, jossa he korostavat, että nykyaikainen liike-elämä ei enää toimi yhdensuuntaisen kommunikaation varassa, vaan että monimuotoisemman viestinnän hallinta on olennaista liikesuhteiden hoitamisessa ja verkostoituneessa liike-elämässä. Kulttuurien välistä kirjallista liikeviestintää on tutkittu (ks. esim. Sims & Guice 1992, Varner 1988). Muutamia artikkeleita on julkaistu myös

10 10 amerikkalaisen ja jonkun muunmaalaisen liikeviestinnän eroista. Amerikkalaisen ja ranskalaisen kirjallisen liikeviestinnän eroja olivat tutkineet Varner (1988) ja Victor (1987), amerikkalaisten ja espanjalaisten eroja Hassal et al (2000), amerikkalaisten, brittien ja suomalaisten eroja Ylipii (1993) sekä natiivien ja ei-natiivien kirjallisen liikeviestinnän eroista (Sims & Guice 1992). Useat kirjoittajat korostavat, että kirjallinen liikeviestintä ei voi onnistua, mikäli kulttuurintuntemus on vajavaista (ks. esim.crick 1999, Spinks & Wells 1997, Sims & Guice 1992, Varner 1988, Kilpatrick 1984). Esimerkiksi Sims & Guice (1992) raportoivat, että ei-natiivien englannilla kirjoittamissa viesteissä tyypilliset virheet ovat vääränlainen lopetus, sävy ja viestin pituus. He jatkavat, että aiemmissa tutkimuksissa on todettu, että puutteellisen kulttuurin tuntemuksen aiheuttamat sisältövirheet estävät kommunikaatiota tehokkaammin kuin kielivirheet ja että viestintä paranee, jos tunnetaan vastaanottajan kulttuuria ja vastaanottajan kulttuurin liike-elämän käytäntöjä. Toisaalta, Spinks & Wells (1999) ovat selvittäneet työnhaun yhteydessä kieliopin ja oikeinkirjoituksen osaamisen merkitystä, ja tässä yhteydessä kielen oikeellisuuden merkitys on jopa kasvanut heidän aiempiin tutkimuksiinsa nähden. Spinks & Wells (1997) korostavat, että kansainvälisen liikeviestinnän onnistumiselle olisi olennaista tuntea eri alueiden sopimuskäytäntöjä, sosiaalisia tapoja, aikakäsitystä, luokkajärjestelmiä, pukeutumistapoja, uskontoja, sukupuolen merkitystä, työmoraalia, tehokkuuden käsitettä, individualismin merkitystä, yksityisyyden kunnioittamista, muodollisuutta ja tasa-arvon käsitettä. He korostavat, että eri tilanteisiin soveltuvan viestin laji vaihtelee kulttuurista toiseen, samoin kuin esimerkiksi muodollisuuden aste ja kirjoitustyyli. Esimerkiksi japanilainen kirjoittaja ottaa alemman aseman suhteessa lukijaan kuin amerikkalainen, mikä sitten käytännössä voi johtaa siihen, että japanilaisen mielestä amerikkalainen isottelee ja amerikkalaisen mielestä japanilainen ei ota tehtäväänsä vakavasti ja liiketoiminta takkuilee (Spinks & Wells 1992). Enderwick & Akoorie (1994) korostavat kirjallisuuskatsaukseensa perustuen, että olisi jopa tärkeämpää hallita kulttuurikontekstia kuin itse kieltä. Haastatteluilla selvitettäväksi tutkimusongelmaksi tässä selvityksessä muotoutui se, että ulkomaankaupan kirjallisen liikeviestinnän tilanteesta ei aiemman tutkimuksen valossa ole paljoa tutkimustietoa. 1.2 Tutkimustavoite Tämän tutkimushankkeen tarkoituksena oli auttaa suomalaisten yrityksiä kehittämään kirjallista liikeviestintäänsä niin kotimaisilla kuin kansainvälisilläkin markkinoilla. Hankkeen tutkimuksellisena tavoitteena oli selvittää, mikä on yrityksen kirjallisen liikeviestinnän merkitys, nykykäytäntö ja tulevaisuuden visio assistenttikoulutuksen näkökulmasta. Jo Treece (1972) tutkiessaan johdon assistenttien liikekirjeenvaihtoa korosti, että liikekirjeenvaihdon opetuksessa tulisi käyttää mahdollisimman autenttista ja monimuotoista opetusmateriaalia, jotta yrityksissä kirjeitä kirjoittavat jo opiskeluaikanaan saisivat liike-elämän tarpeiden mukaista opetusta (ks. myös Hassal et al. 2000, Thomas 1994). Tämä on suomalaisen ammattikorkeakoulujärjestelmän ajattelun mukaista. Tutkimuksen käytännöllisenä oheistavoitteena olikin tuottaa liikeviestinnän mallikirjeistöt Suomen ulkomaankaupassakin eniten tarvittavilla kielillä, eli englannin,

11 11 ranskan, ruotsin, saksan ja venäjän kielillä 1. Syntynyttä mallikirjeistöä voidaan Helian tutkintokoulutuksen lisäksi hyödyntää niissä yrityksissä, jotka osallistuivat tutkimukseen sekä haluttaessa muiden kouluttajien koulutustoiminnassa. Mallikirjeet opastavat yrityksiä antamaan itsestään luotettavan ja ammattimaisen kuvan. Tässä hankkeessa kirjallisella liikeviestinnällä tarkoitetaan yrityksen postitse, faksitse tai sähköpostitse tapahtuvaa viestinvaihtoa asiakkaiden tai liiketapahtumaan kiinteästi sidoksissa olevien verkostokontaktien kanssa. Tutkimuksen ulkopuolelle rajasimme yrityksen sisäisen kirjallisen viestinnän ja media- ja sijoittajasuhteet sekä rekrytointiin ja kokousten järjestelyyn liittyvän kirjeenvaihdon, koska tutkimuksesta olisi muuten tullut liian laaja. Kulttuuritietouden merkitystä tutkimuksessa tahdottiin peilata viestin tyylivalintoihin vaikuttavana osaamisalueena. 1.3 Tutkimuskysymys Tässä tutkimuksessa pyritään vastaamaan kysymykseen, millaista on kirjallinen liikeviestintä englannin, ranskan, ruotsin, saksan, suomen ja venäjän kielillä. 1 Yksikkömme espanjan opettaja oppikirjan tekijänä liike-elämän espanjan kirjassa Lindgren, Kristina; Savinainen, Pekka; Seppä, Ritva: Claves del Exito on ilmestynyt v. 2002

12 12 2 Tutkimusmenetelmän esittely 2.1 Aineiston keruu Tutkimuksen kohteeksi valittiin suomalaisten yritysten kansainvälisen liiketoiminnan pääkielillä eli englannin, ranskan, ruotsin, saksan ja venäjän kielillä tapahtuva kirjallinen liikeviestintä sekä suomenkielinen viestintä. Nämä kielet ovat myös johdon assistenttityön ja kielten koulutusohjelmien pääkielet lukuun ottamatta espanjaa. Hankkeen haastatteluaineiston keräsivät kielittäin seuraavat henkilöt: Englanti Ranska Ruotsi Saksa Suomi Venäjä Kaisa Kohonen Catherine Métivier Eija Kärnä Tesi Binder ja Marjatta Mallinen Riitta Miestamo Pirjo Salenius Materiaalinkeruussa haettiin yhteistyökumppaneita ensin lähestymällä tiettyjä yrityksiä johdon assistentti- ja viestintäkoulutuksen yksikön johtajan allekirjoittamalla kirjeellä (Liite 1). Kirjeessä pyydettiin lupaa saada haastatella tietynkielisen liikeviestinnän parissa toimivaa assistenttia. Haastattelun arvioitiin kestävän 1-1,5 tuntia, ja se luvattiin suorittaa liitteenä olleen teemahaastattelurungon mukaan (Liite 2). Haastatteluja oli tarkoitus tehdä kunkin kielen liikeviestintään liittyen 6-8 yrityksessä. Kielittäin tutkimuksen tekijät valitsivat yritykset siten, että saatiin 6-8 yritystä, joissa liiketoimintaa harjoitettiin mahdollisimman paljon tutkimukseen kuuluvilla kielillä. Yritysten valinnassa ei pyritty tilastolliseen edustavuuteen, vaan saamaan mahdollisimman rikas ja laaja kuva kirjallisesta liikeviestinnästä erilaisten esimerkkien avulla. Ministeriöt ja vastaavat julkishallinnon yksiköt sovittiin jätettäväksi tutkimuksen ulkopuolelle. Raportin liitteessä 3 on haastateltujen henkilöiden ja yrityksien luettelo, josta käy selville, että haastateltavista 64 prosentin titteli oli sihteeri tai assistentti. Tutkimushaastattelut suoritettiin pääosin yritysten toimipisteissä. Hankkeen haastattelut sovittiin nauhoitettaviksi (ohjausryhmän muistio ). Käytännössä jotkut haastattelut jäivät nauhoittamatta. Kaikista haastatteluista on kuitenkin tehty muistiinpanot, joihin perustuen luvun 3 raportit on laadittu. Haastatteluissa saatua materiaalia myös täydennettiin tarvittaessa jälkikäteen ottamalla yhteyttä haastateltavaan eri menetelmin. Haastattelujen pääteemoina olivat tutkimuskysymyksen mukaisesti seuraavat aihealueet: - Viestinnän merkitys - Kirjallisen liikeviestinnän nykytila - Asiakassuhteen vaiheen vaikutus viestintätyyliin ja välineeseen - Viestin vastaanottaminen - Ajatukset tulevaisuudesta Näistä aihealueista projektiryhmä muokkasi yhdessä liitteen 2 mukaiset teemahaastattelukysymykset.

13 13 Haastattelun yhteydessä pyrittiin keräämään sekä postitse, faksitse että sähköpostitse lähetettyjä kirjeitä. Joidenkin kielten kohdalla oli kuitenkin vaikeaa saada yrityksiä antamaan autenttisia kirjeitä kaikista halutuista kirjetyypeistä, vaikka yrityksille luvattiin, että autenttinen liikeviestintämateriaali muokataan mallikirjeiksi siten, että yrityksen tiedot tai liikesalaisuudet eivät tule ilmi missään kohdin (kokousmuistio ). 2.2 Aineiston analysointi Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, mikä on yrityksen kirjallisen liikeviestinnän merkitys, nykykäytäntö ja tulevaisuuden visio ja peilata näitä assistenttikoulutukseen nähden. Tutkimushankkeen ohjausryhmässä sovittiin haastattelumateriaalin analysoinnin pelisäännöiksi Helsingin kauppakorkeakoulun professori Mirjaliisa Charlesin ohjeiden mukaan sisällönanalyysiä mukaellen seuraavaa ( kokousmuistio): o tutkitaan, mitkä asiat nousevat esiin ja tehdään niistä yhteenveto o kiinnitetään huomiota siihen, mistä asioista ollaan samaa tai eri mieltä o pohditaan, mitä asioita haastateltavat korostavat ja miksi o kiinnitetään huomiota siihen, mikä on uutta o kiinnitetään huomiota siihen, mitä pidetään epäolennaisena o analysoidaan kysymyskohdittain ja pidetään tukkimiehen kirjanpitoa mielipiteistä o tuodaan esille tekijän oma näkemys, ilman johdattelevaa tulkintaa. Kielittäin seuraavat henkilöt analysoivat haastattelumateriaalin ja kirjoittivat siitä kielikohtaisen raportin (ks. luku 3): Englanti Ranska Ruotsi Saksa Suomi Venäjä Kaisa Kohonen Sirkka Kairasuo-Meriluoto Eija Kärnä Tesi Binder ja Marjatta Mallinen Riitta Miestamo Pirjo Salenius Raportteihin haluttiin mukaan suoria lainauksia haastateltavien puheista, mutta raportoituna ilman yritysten ja haastateltavien nimiä (kokousmuistio ). Suorista lainauksista on myös poistettu ilmaisut, jotka suoraan identifioisivat tietyn haastateltavan. On huomattavaa, että tutkimusraportit kertovat vain sen, minkälaista kirjallinen liikeviestintä haastateltavien yrityksissä haastateltujen näkökulmasta on. Mallikirjeistöt sen sijaan on muodostettu normatiivisiksi hyvän käytännön esimerkeiksi hyödyntäen sitä opetuksen vahvaa osaamista, jota ammattikorkeakoulun opettajakunnalla on tarjota. Ensiksi valmistuneita venäjän kirjeitä on jo hyödynnetty kirjallisen liikeviestinnän opetuksessa Helsingin liiketalouden ammattikorkeakoulun johdon assistenttityön ja kielten koulutusohjelmissa ennen tämän raportin valmistumista, ja muita hyödynnetään jo lukuvuoden lukuvuoden opetuksessa.

14 Tutkimuksen raportointi Projektipäällikkö, KTM FK Johanna Vuori on tehnyt ohjausryhmän toiminnasta muistiinpanot ja pohtinut tutkimuksen vaikuttavuutta. Hän on myös reflektoinut tutkimuksen merkitystä opettajuuden kannalta. Kunkin kielen raportin ovat kirjoittaneet materiaalin analysoineet henkilöt, jotka ovat käyttäneet jäsennyksenä haastattelujen teemoja ja haastattelukysymyksiä (ks. 2.2). Näiden materiaalien perusteella yksikön nykyinen yliopettaja KTT Minna Söderqvist on työstänyt tämän raportin. Jokainen projektissa mukana ollut tekijä ja ohjausryhmän jäsen on saanut raportin kommentoitavakseen sen käsikirjoitusvaiheessa lukuun ottamatta Pietarin insinööri-taloudellisen yliopiston dosentti L.P. Gorobtsovaa, joka ei osaa suomea. Raportin suomenkielisen kieliasun on tarkistanut suomen kielen ja viestinnän lehtori, FM Riitta Miestamo. Raportin ruotsinkielisen osuuden kieliasun on tarkistanut ruotsin lehtori, fil.mag. Jörgen Svensson. Liitteenä 2 olevien mallikirjeiden muodosta sovittiin, että alkuperäisten kirjeiden niin sanotut liikesalaisuudet piilotetaan. Niinpä tuotteiden nimet, puhelinnumerot, yritysten nimet ja henkilöt, vastaanottajien nimet ja osoitteet on muutettu. Kirjeiden normatiiviset poikkeamat on korjattu. Tämän jälkeen asiantuntija, HSO-sihteeri Eeva-Kaarina Arvinen on vielä muokannut suomalaisen asiakirjastandardin mukaisiksi kirjeet silloin, kun se on ollut tarkoituksenmukaista, esimerkiksi venäläiset kirjeet ovat venäläisen standardin mukaisia. 2 Tutkimusraportin liitteenä olevat mallikirjeet ovat saatavissa sähköisessä muodossa osoitteessa

15 15 3 Haastattelututkimuksen tulokset kirjallisesta liikeviestinnästä kielittäin 3.1 Kaisa Kohonen: Englanti Haastattelin tammi-huhtikuussa kuudessa suomalaisessa yrityksessä yhden yrityksen nimeämän henkilön. Heidän virkanimikkeensä olivat: assistentti, tiedottaja, tehtaanjohtajan assistentti, henkilöstöjohtajan assistentti, Secretary to the President ja Sales Support Executive. Yritykset olivat asianajotoimisto, nostolaiteratkaisuihin ja kunnossapitopalveluihin erikoistunut yritys, elektronisia mittausjärjestelmiä ja -laitteita valmistava yritys, puu-, paperi- ja pakkaustuotteita valmistava yritys, keksejä valmistava yritys sekä lentoyhtiö. Yritykset olivat kooltaan keskisuuria tai suuria Viestinnän merkitys Miten tärkeänä pidätte yrityksen kirjallista viestintää? Yrityksen kirjallista viestintää pidettiin erittäin tärkeänä. Sitä kuvattiin ehdottoman ja ensiarvoisen tärkeäksi kaikissa muodoissaan. Monessa vastauksessa perusteluina esitettiin, että kirjallinen viestintä heijastaa yrityskuvaa ulospäin, palveluhenkisyyttä ja luottamusta. Kirjallinen viestintä on tärkeää luottamuksen herättäjänä ja yrityskuvan rakentamisessa. Kirjallinen viestintä on ehdottoman tärkeää. Sisäisessä viestinnässä sähköposti tärkeämpää, koska konserni toimii viidellä eri mantereella ja aikaerot ovat suuret. Ulkoinen, kirjallinen viestintä pitää olla brandin mukaista, tietyn ohjeistuksen mukaista. Kirjallinen viestintä on hyvin tärkeää kaikissa muodoissaan, se antaa kuvaa yrityksestä ulospäin, minkälainen yritys on ja kuinka tehokkaasti se toimii, kuinka palveluhenkinen yritys on. Viestien sävy on tärkeä, koska kirjallisena dokumentti jää jäljelle. Miten tämä näkyy yrityksen toiminnassa? Neljässä yrityksessä korostetaan kirjallisen viestinnän merkitystä siten, että niillä on tarkat visuaaliset ohjeet lomakkeistoineen ja asiakirjapohjineen. Yhdellä yrityksellä on sihteerityöryhmän kanssa tekeillä vuonna 1999 tehtyjen kirjoitusohjeiden päivitys. Vaikka yhtiössä ei ole annettu ohjeita standardeista, on kuitenkin identity-guide-ohjeistus kirjelomakkeista, käyntikorteista jne. miltä niiden tulisi näyttää 34 maassa, joissa yhtiöllä on toimintaa. Yrityksen toiminnassa pyritään pitämään yhteistä linjaa lomakkeistossa, visuaalisessa ilmeessä, yrityksellä on stationary guide-lines ja visual guide. Helsingin päässä yhtenäisyyttä on helpoin pitää yllä. Kirjoittamisessa on yhtenäinen ohjeistus värejä myöten, asiakirjapohjat, sarkaimet määriteltyinä. Yrityksellä on oma standardi,

16 16 joka mukailee vasensuora-asettelumallia. Viestintäosasto on ollut vastuullinen ulkoasun luomisessa. Erään yrityksen edustajan mielestä kirjallisen viestinnän merkitys näkyy siinä, että kaikki asiakkaille ja yhteistyökumppaneille annettava tieto on niin tärkeää, että se lähetetään kirjallisena. Kaikki viestintä on kirjallista tiedonvälittämistä. Jopa kyselytkin tehdään ja vastataan kirjallisesti, koska muutoksia tulee koko ajan ja ne on annettava kirjallisesti asiakkaille päivittäin sähköpostitse, lehdistötiedotteet tietotoimistojen kautta. Käytättekö enemmän suullista vai kirjallista viestintää toimiessanne yrityksen a) kotimaisten yhteistyökumppanien kanssa? Suullisen tai kirjallisen viestinnän valinta riippuu asiasta ja sen kiireellisyydestä. Esimerkiksi viisi haastateltavaa kuudesta sanoi, että pikaiset, arkiset yhteydenotot, tapaamisten sopimiset tehdään puhelimitse, mutta jos tarvitaan mustaa valkoisella, numerotiedot ja muut yksityiskohdat oikein, lähetetään ainakin vahvistus kirjallisesti jälkeenpäin. Sopimukset, tarjoukset ja oikeudelliset asiakirjat lähetetään aina kirjallisena allekirjoitettuina. Kotimaassa pikaiset viestit ovat enimmäkseen puhelin- ja sähköpostiviestejä. Yhteistyösopimukset, muut sopimukset, tarjoukset, jotka on allekirjoitettava, lähetetään kirjeinä. Muu viestintä on paljolti suullista. Kirjallista viestintää kaikissa asianajon oikeudellisissa papereissa, suullista viestintää käytetään tapaamisten sopimisessa, jos on useampia osapuolia, käytetään sähköpostia. Kaikilla sopimukset ja tarjoukset lähetetään kirjeenä allekirjoituksin. Internet ja yrityksen intranet ovat myös tulleet tärkeiksi viestinnän välineiksi. Suurin osa viestinnästä on kirjallista, uudet hinnat ja tarkistetut tiedot lähetetään useimmiten intranetin kautta yhteistyökumppaneille. b) ulkomaisten yhteistyökumppanien kanssa? Ulkomaisten yhteistyökumppaneiden kanssa kaikki kuusi haastateltavaa kertoivat yrityksissä käytettävän kirjallista viestintää välimatkojen ja aikaerojen takia. Useimmiten viestitään sähköpostitse, koska se on nopein ja vaivattomin tapa saada pikaisesti yhteys ja luoda verkostoja. Ulkomaille viestintä on kirjallista, yleensä sähköpostitse. Konsernin kieli on englanti, keskustelu voi olla kohdemaan kielellä, jos myyjä tai assistentti osaa kyseistä kieltä, mutta kaikki sopimukset tehdään englanniksi. Tiiviit, aikaisemmat solmitut kontaktit tapahtuvat sähköpostitse, ensimmäinen yhteydenotto aluksi kirjeitse, monesti faksattuna. Asianajotoimintaan liittyvässä sopimuskirjeenvaihdossa käytetään aina kirjallista viestintää, dokumentoitava viestintä on aina kirjallista.

17 17 Minkälaisissa tilanteissa käytetään mieluummin kirjallista kuin suullista viestintää? Kaikki haastateltavat sanoivat kirjallista viestintää käytettävän silloin, kun halutaan dokumentoida asiat tai välittää tarkat faktat ja numerotiedot. Sopimukset ja tarjoukset tehdään kirjallisena, silloin niistä jää jälki. Tarkkuus faktoissa, numerotiedoissa, nimissä vaatii kirjallista viestintää, kiireellisyys vaatii suullista viestintää. Tilanteissa, joista täytyy jäädä dokumentti, virallisluoteisissa tilanteissa, kun ei voida jäädä pelkän suullisen viestinnän varaan, jottei tule tulkintavaikeuksia myöhemmin. PR-kirjeet, kuten kutsut lähetetään kirjeenä postitse. Virallisemmat, kuten esim. kutsut, lähetetään klassisesti postitse. Mitä kieliä käytätte yrityksenne viestinnässä eri markkina-alueilla? Viidessä haastatellussa yrityksessä virallinen pääkieli on englanti, yhdessä yrityksessä virallinen kieli on ruotsi. Tyypillistä kaikissa yrityksissä on asiakasystävällinen lähestymistapa käyttää asiakkaan kohdemaan kieltä, jos työntekijä vain osaa kyseistä kieltä. Yhtiön virallinen kieli on ruotsi, yhtiöjärjestys ja pöytäkirjat jne. ovat ruotsiksi. Muuten englanti on yleisin yhteydenottokieli, sitten ruotsi, saksa ja venäjä, koska asiakkaita yritetään lähestyä kohdemaan kielellä. Yhteistyöyhtiöissä Baltiassa, Tallinnassa ja Riiassa käytetään englantia. Jotkut ruotsinkieliset työntekijät käyttävät ruotsia Pohjoismaihin asioitaessa. Euroopassa englanti on pääkieli, ranska, saksa ja espanja ovat vahvimmin edustettuina. Aasiassa kiina ja japani ovat paikalliset kielet. Virallinen päätös on, että dokumentaatio on englanniksi. Yhtiön valtakieli on englanti, mutta jos työntekijä on ranskalainen tai italialainen, hän kommunikoi omalla äidinkielellään. Virallisesti kommunikoidaan englanniksi, kotimaassa ruotsinkielisten kanssa ruotsiksi, suomenkielisten kanssa suomeksi. Konsernin kieli on englanti. Oletetaan, että kaikki osaavat käyttää englantia. Mutta kirjoittaja voi käyttää saksaa Saksaan, ranskaa Ranskaan viestiessään, jos hän osaa kohdemaan kieltä. Kieli on luonnollisesti englanti tässä yhtiössä, koska alan kieli on englanti. Mutta Suomessa käytetään myös suomen kieltä, esim. lehdistötiedotteet käännetään suomeksi. Yhteistyökumppaneihin ollaan yhteydessä sekä suomeksi että englanniksi. Intranetissä ovat ohjeet, säännöt, hinnoittelu englanniksi ja suomeksi. Jotkut yhteistyökumppanit ovat pyytäneet englanniksi kommunikointia Suomessa, koska he jakavat tietonsa eteenpäin. Miten päätös eri kielien käytöstä tehdään? Yksi kuudesta haastatellusta yrityksestä käyttää yksiselitteisesti englantia ulospäin suuntautuvassa viestinnässä.

18 18 Englanti on konsernin kieli Suomesta ulospäin. Viidessä yrityksessä päätös kielestä tehdään paikallisesti, tai se riippuu viestijästä ja viestin vastaanottajasta. Tuote ja vastuualue ratkaisee kielen valinnassa. Päätös kielen valinnasta tehdään paikallisesti, millä kielellä henkilö pystyy kommunikoimaan. Dokumentaatio kuitenkin on aina englanniksi. Sisäinen viestintä, intranetti on englanniksi. Päätös kielestä on käyttäjästä kiinni. Jos hän osaa ranskaa, hän voi viestiä ranskaksi. Muuten virallinen kieli on englanti. Päätös kielen valinnasta riippuu viestijästä ja viestin vastaanottajasta Kirjallisen viestinnän nykytila Onko yrityksessänne kirjeenvaihtoa koskeva ulkoasua, sisältöä ja tyylivalintoja koskeva ohjeistus? Neljällä haastatelluista yrityksistä on tarkka graafinen ja visuaalinen ohjeistus asiakirja- ja lomakepohjineen. Yrityksellä on tarkkaan laaditut asiakirjamallit ja -pohjat, yhdenmukaiset pohjat asianajodokumenteissa viestinnän ja visuaalisen ilmeen takia, ne luovat visuaalisen identiteetin ja yhtenäisen kuvan yrityksestä ulospäin. Kirjasintyyppi määritelty Book Antiqva 11. Yrityksellä on oma visual guide, omat kirje- ja lomakepohjat templatessa. Yrityksellä ei ole sisältö-, tyylivalintaohjeistusta, sen teko on asialistalla.viestinnän tekstit, lehdistötiedotteet, pörssitiedotteet tarkistaa englanninkielinen viestijä. Konsernilla on valmiit asiakirjapohjat, jotka ovat ulkopuolisen tekemät. Siinä on pohjat kaikkeen kirjoittamiseen, kuten esim. lomakkeisiin, muistioihin, palkkahallintoon, toimenkuviin, Power Point -, Excel-, Word-muodoissa. Tyyli on oikeakielistä asiatyyliä. Yhdellä yrityksellä on tarkka ohjeistus ja muodollisen asiatyylin vaatimus. Yrityksellä on tarkat standardit logoissa, ulkoasussa, erityisen tarkkoja ollaan nettisivuilla, esim. oikeat standardit yhdenmukaisesti euroista, valuutoista. Brittiläinen oikolukija tarkistaa nettisivut, yhtenäisyyden tavoittelu on kansainvälisesti tärkeää. Muussa kirjeenvaihdossa ei ole varsinaista ohjeistusta, yritys toimii sadassa eri maassa, paikallisesti ratkaistaan kirjoitustavat. Paikallisesti PR-toimisto tekee usein käännökset, joiden faktat tarkistetaan. Kirjeissä ohjeistus tulee pääkonttorista, valmiit kirjepohjat yleistyneet. Asettelumalli on vasensuora-asettelu. Tyyli on melko muodollista kirjeissä, sanomattakin selvää, koska yritys on palveluyhtiö. Yhdellä yrityksellä on tekeillä ohjeistuksen tarkistus. Sitä työstää sihteeriryhmä ja sen pitäisi valmistua tänä vuonna. Ohjeistus on olemassa, sitä ei noudateta orjallisesti. On tekeillä ohjeistuksen tarkistus, joka valmistuu keväällä Suomalainen standardi on käytössä uloslähtevissä viesteissä Suomesta.

19 Onko yrityksessänne kirjallista viestintää koskeva laatukriteeristö? 19 Vain yhdessä yrityksessä on määritelty laatukriteeristö. Kahdessa yrityksessä on itsestäänselvät, sisäänrakentuneet, korkeat vaatimukset kirjalliselle viestinnälle. Yrityksellä on laatukriteeristö oikeakielisyydestä, henkilökuntaa myös koulutetaan jatkuvasti ja ajantasaistetaan kielenkäytössä ja uusissa käytännöissä. On itsestään selvää, että pyritään oikeakielisyyteen. Korkeat laatukriteerit, ymmärrettävyys ei riitä. Laatukriteeristöä ei ole varsinaisesti määritelty, mutta on sanaton, itsestään selvä, sisäänrakennettu kriteeristö, joka johtuu brittiläisyydestä ja konservatiivisuudesta. Mitä kirjallisia viestejä laaditte? Neljä vastaajaa ei itse laadi kaupallisia asiakirjoja, joten he arvioivat tässä kohden organisaatioidensa laatimia viestityyppejä. Seuraavana kaksi taulukkoa: viestityypit ja lähetystavat sekä viestityypit ja lähettämismäärä Taulukko 3.1 Kaisa Kohonen: Viestityypit ja lähetystavat (en) viestityyppi ensisij Posti toissij. Posti ensisij. sähköp. toissij. sähköp. Faksi sähke myyntikirje tarjouspyyntö tarjous tilaus 3 3 tilausvahvistus reklamaatio reklamaation vastaus maksumuistutus 5 1 saate kielteinen vastaus asiakastiedote kutsu matkaohjelma 5 1 onnittelu surunvalittelu 3 2 kiitoskirje 4 2

20 Taulukko 3.2 Kaisa Kohonen: Viestityypit ja lähettämismäärät (en) jonkin viestityyppi Paljon verran Vähän ei ollenkaan myyntikirje 4 2 tarjouspyyntö 4 2 tarjous 5 1 tilaus tilausvahvistus 5 1 reklamaatio reklamaation vastaus maksumuistutus 5 1 saate 6 kielteinen vastaus asiakastiedote kutsu 5 1 matkaohjelma 5 1 onnittelu 3 3 surunvalittelu 1 5 kiitoskirje Mikä ratkaisee lähetystavan? Viestin virallisuus, tärkeys, kiireellisyys ja tarkoitus ratkaisevat lähetystavan. Kiireellisyys, virallisuus ratkaisevat lähetystavan. Jos halutaan useampia allekirjoituksia, silloin lähetetään kirje. Oikeellisuus, nimikirjoituksen tärkeys, brandinmukaisuus vaativat kirjeen, muuten lähetetään sähköpostina. Tilanne, aihe ratkaisee, allekirjoitusta vaativat lähetetään postitse. Ollaan menossa enemmän sähköpostin käyttöön, jopa kohti e- businesta. Sähköpostiviestintä on kaikkien mielestä tehokas, nopea ja edullinen lähetystapa, jos virallisuutta allekirjoituksin ei tarvita. Etenkin palveluyritysten viestinnässä sähköpostin ja intranetin käyttö on merkittävää. Lähestymistapa ratkaisee vastauksen lähetystavan, lisäksi ratkaisee kuinka nopea viestin pitää olla, esim. tilaisuuksista tiedottaminen ja kutsuminen tapahtuu massatilaisuuksiin sähköisesti, eksklusiivisempiin tilaisuuksiin postitse kutsukortilla. Mutta sähköpostiviestintä ja intranet ovat nopeita ja edullisia viestintätapoja. Kuka laatii viestit? Neljässä yrityksessä vastuuhenkilöt laativat itse viestit. Usein assistentti tai sihteeri muokkaa tai auttaa erityisesti vaativampien viestien laadinnassa. Vastuuhenkilö hoitaa itse viestiensä laatimisen. Assistentit laativat tai muokkaavat esimiehilleen erityisesti virallisempia viestejä. Kaikki laativat viestejä, mutta sihteerit, assistentit, esimiehet eniten.

AMK-kieltenopettajien neuvottelupäivät Kotka 8.10.2004

AMK-kieltenopettajien neuvottelupäivät Kotka 8.10.2004 AMK-kieltenopettajien neuvottelupäivät Kotka 8.10.2004 Johdon assistenttityön ja kielten ko. Pirjo Salenius, lehtori, tutkija Johanna Vuori, koulutusohjelmavastaava, projektipäällikkö Ohjelma 8.10 Johdon

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 1. Johdanto Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry edustaa lähes 140 000 ammattikorkeakouluopiskelijaa. Vuonna 2013 SAMOKilla

Lisätiedot

Harvinaisten kielten osaamistarpeet Lapin alueella Ammattikielten ja viestinnän yhdistyksen kevätpäivät 18.5.2011 Kokkolassa

Harvinaisten kielten osaamistarpeet Lapin alueella Ammattikielten ja viestinnän yhdistyksen kevätpäivät 18.5.2011 Kokkolassa Harvinaisten kielten osaamistarpeet Lapin alueella Ammattikielten ja viestinnän yhdistyksen kevätpäivät 18.5.2011 Kokkolassa Ritva Ala-Louko Lapin korkeakoulukonsernin kielikeskus Rovaniemen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalisen median käyttö autokaupassa Autoalan Keskusliitto ry 3/1 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalinen media suomessa Kaikista suomalaisista yli % on rekisteröitynyt

Lisätiedot

Monilla aloilla myös pukeutuminen ja käyttäytyminen ovat yrityksen visuaalisen linjan mukaista.

Monilla aloilla myös pukeutuminen ja käyttäytyminen ovat yrityksen visuaalisen linjan mukaista. PROFILOINNIN TYÖKALUT Yrityksen kaikilla merkeillä täytyy olla yhtenäinen linja. Visuaalinen kokonaisuus: symbolit, merkit, tunnukset, tunnusvärit, typografia muodostavat yhden eheän erottuvan linjan,

Lisätiedot

Tiedotejakelun trendit 2014!

Tiedotejakelun trendit 2014! Tiedotejakelun trendit 2014 Riina Vasala Toimitusjohtaja epressi.com epressi.com epressi.com on kotimainen yksityisesti omistettu yritys. Tarjoaa yritysviestinnän ammattilaisille työkalun mediajulkisuuden

Lisätiedot

Organisaation tiedottamisen kehittäminen: Case Centria-ammattikorkeakoulu!

Organisaation tiedottamisen kehittäminen: Case Centria-ammattikorkeakoulu! Organisaation tiedottamisen kehittäminen: Case Centria-ammattikorkeakoulu Mika Mars Account Manager, FM epressi.com epressi.com epressi.com on kotimainen yksityisesti omistettu yritys. Tarjoaa yritysviestinnän

Lisätiedot

Jatko-opintoja ruotsista kiinnostuneille

Jatko-opintoja ruotsista kiinnostuneille Jatko-opintoja ruotsista kiinnostuneille Opiskeluvaihtoehtoja yliopistossa (n.5v.) ja ammattikorkeakoulussa (n. 3,5v.) Yliopistossa keskitytään enemmän teoriaan, amk:ssa käytäntöön mm. erilaisten työelämäprojektien

Lisätiedot

1. Yleiset periaatteet ja julkaisutiedot 2

1. Yleiset periaatteet ja julkaisutiedot 2 Työsuojelurahasto Ohje 1 Työsuojelurahaston rahoittamien hankkeiden PAINETUT JA VERKOSSA JULKAISTAVAT LOPPURAPORTIT Sisältö sivu 1. Yleiset periaatteet ja julkaisutiedot 2 1.1. Yleiset periaatteet. 2 1.2.

Lisätiedot

ALAN ASIANTUNTI- JATEHTÄVISSÄ TOIMIMINEN, KE- HITTÄMINEN JA ONGELMANRAT- KAISU - perustella asiantuntijatehtävissä. toimiessaan tekemiään

ALAN ASIANTUNTI- JATEHTÄVISSÄ TOIMIMINEN, KE- HITTÄMINEN JA ONGELMANRAT- KAISU - perustella asiantuntijatehtävissä. toimiessaan tekemiään ALKUVAIHEEN MINEN MISALUEET Tasot ALAN TEORIOIDEN, KÄSITTEIDEN, ME- NETELMIEN JA PE- RIAATTEIDEN MINEN 5 - käyttää keskeisiä teorioita, käsitteitä ja menetelmiä johdonmukaisesti erilaisissa - kirjoittaa

Lisätiedot

Työvoiman hankintakanavat palveluyrityksissä Kesäkuu 2000 Mikko Martikainen 1 Taustaa kyselylle Tämän selvityksen tulokset ovat osa Palvelutyönantajien jäsenyrityksille marraskuussa 1999 lähetettyä kyselyä,

Lisätiedot

Kielten oppiminen ja muuttuva maailma

Kielten oppiminen ja muuttuva maailma Kielten oppiminen ja muuttuva maailma Tarja Nikula (Soveltavan kielentutkimuksen keskus) Anne Pitkänen-Huhta (Kielten laitos) Peppi Taalas (Kielikeskus) Esityksen rakenne Muuttuvan maailman seuraamuksia

Lisätiedot

Opistojohtaminen muutoksessa hanke. Kansanopiston kehittämissuunnitelma. Tiivistelmä kehittämissuunnitelman laatimisen tukiaineistoista

Opistojohtaminen muutoksessa hanke. Kansanopiston kehittämissuunnitelma. Tiivistelmä kehittämissuunnitelman laatimisen tukiaineistoista Opistojohtaminen muutoksessa hanke Kansanopiston kehittämissuunnitelma Tiivistelmä kehittämissuunnitelman laatimisen tukiaineistoista Opistojohtaminen muutoksessa hankkeessa ryhmä kansanopistoja laati

Lisätiedot

Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA

Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA 2 SISÄLTÖ 1 VIESTINNÄN PERUSTA...4 2 VIESTINNÄN SÄÄNNÖT...4 2.1 Viestintäsuunnitelman muutoksenhallinta...5 3 SISÄINEN VIESTINTÄ...5

Lisätiedot

Perussurffaajat: Tiia Tirkkonen, Teppo Porkka, Janne Tuomisto. Verkkopalvelun arviointisuunnitelma Spotify

Perussurffaajat: Tiia Tirkkonen, Teppo Porkka, Janne Tuomisto. Verkkopalvelun arviointisuunnitelma Spotify Perussurffaajat: Tiia Tirkkonen, Teppo Porkka, Janne Tuomisto Verkkopalvelun arviointisuunnitelma Spotify Tampereen teknillinen yliopisto Hypermedia MATHM- 00000 Hypermedian opintojakso 30.9.2011 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kieli ja työelämä Marjut Johansson & Riitta Pyykkö

Kieli ja työelämä Marjut Johansson & Riitta Pyykkö Kieli ja työelämä Marjut Johansson & Riitta Pyykkö Kieliparlamentti, Helsinki Missä, missä se kieli (työelämässä) on? Työn murros työpaikat ovat vähentyneet alkutuotannossa ja teollisuudessa niiden määrä

Lisätiedot

Kieli sosiaali- ja terveydenhuollossa

Kieli sosiaali- ja terveydenhuollossa Kieli sosiaali- ja terveydenhuollossa Kielelliset oikeudet kuuluvat yksilön perusoikeuksiin. Omakielinen sosiaali- ja terveydenhuolto on tärkeä osa ihmisen perusturvallisuutta kaikissa elämän vaiheissa.

Lisätiedot

Johtoryhmä. Toimitusjohtaja Pekka Laitinen. Myyntijohtaja Mikael Winqvist. Hallintopäällikkö Tapio Kuitunen. Vt. palvelujohtaja Juho Vartiainen

Johtoryhmä. Toimitusjohtaja Pekka Laitinen. Myyntijohtaja Mikael Winqvist. Hallintopäällikkö Tapio Kuitunen. Vt. palvelujohtaja Juho Vartiainen Pähkinänkuoressa Signal Partners on vuonna 2010 perustettu suomalaisessa omistuksessa oleva yritys. Toimimme pääasiallisesti Pohjoismaissa ja palvelemme kansainvälisesti toimivien asiakkaidemme koko organisaatiota

Lisätiedot

Näkökulmia energiayhtiöiden sosiaalisen median strategiatyöhön

Näkökulmia energiayhtiöiden sosiaalisen median strategiatyöhön Näkökulmia energiayhtiöiden sosiaalisen median strategiatyöhön 1 Saatteeksi Sosiaalinen media on tullut jäädäkseen. Monissa yrityksissä parhaillaan pohditaankin, miten suhtautua ja osallistua tähän uuteen

Lisätiedot

Key to Freedom GRAAFINEN OHJEISTO

Key to Freedom GRAAFINEN OHJEISTO Key to Freedom GRAAFINEN OHJEISTO 1 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 5 Logon eri versiot... 7 Kuinka logoa ei tule käyttää... 11 Logon suoja-alue... 13 Slogan... 15 Typografia... 17 Värimaailma... 19 Käyntikorttipohja...

Lisätiedot

Areena. Yritysviestinnän käsikirja -digiaineisto

Areena. Yritysviestinnän käsikirja -digiaineisto Areena. Yritysviestinnän käsikirja -digiaineisto Esittelyaineisto Areena. Yritysviestinnän käsikirja -digiaineisto sisältää tehtäviä kirjan kaikista luvuista opetusdioja luvuista 1 5. Tutustu aineistoon

Lisätiedot

Digipuntari 2015 tuloksia ja tulkintaa eteläsavolaisittain

Digipuntari 2015 tuloksia ja tulkintaa eteläsavolaisittain Digipuntari 2015 tuloksia ja tulkintaa eteläsavolaisittain Data liikkuu ja asiakas käy pyydykseen lisää liiketoimintaa verkosta 02.11.2015 Maija Korhonen Digipuntari yhteistyössä Etelä-Savon yrittäjien

Lisätiedot

Info Kieli- ja viestintäopinnoista ja valmentavista kieliopinnoista Karelia ammattikorkeakoulussa 2016

Info Kieli- ja viestintäopinnoista ja valmentavista kieliopinnoista Karelia ammattikorkeakoulussa 2016 2 Info Kieli- ja viestintäopinnoista ja valmentavista kieliopinnoista Karelia ammattikorkeakoulussa 2016 Merja Öhman Kielten lehtori Karelia ammattikorkeakoulu 3 Miksi kieliä? Opiskelu on kansainvälistä.

Lisätiedot

Yrityskuvan hoito on johdon ja ammattilaisten tehtävä.

Yrityskuvan hoito on johdon ja ammattilaisten tehtävä. MIELIKUVAT JA DESIGN MANAGEMENT Psykologisia perusteita Ihmiselle on ainoa totuus se, jonka hän uskoo todeksi eli siis mielikuva asiasta, eikä ole merkitystä pitääkö tämä asia paikkansa vai ei. Ostopäätöstilanteessa

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. KANSAINVÄLISEN KAUPAN TUKIPALVELUT KATU 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. KANSAINVÄLISEN KAUPAN TUKIPALVELUT KATU 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KANSAINVÄLISEN KAUPAN TUKIPALVELUT KATU 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Kansainvälisen kaupan tukipalvelut, 30 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija

Lisätiedot

DUAALIMALLIHANKE. Teemu Rantanen Laurea-amk 4.12.08

DUAALIMALLIHANKE. Teemu Rantanen Laurea-amk 4.12.08 DUAALIMALLIHANKE Teemu Rantanen Laurea-amk 4.12.08 Taustaa Kiinnostuksen kohteena ovat ammatillisen ja tieteellisen korkeakoulutuksen tehtävät ja työnjako ylempien korkeakoulututkintojen osalta Keskeinen

Lisätiedot

Tutkimus verkkolaskutuksesta, automaatiosta ja tietojen välityksestä toimittajaverkostossa. Ajankohta helmikuu 2010

Tutkimus verkkolaskutuksesta, automaatiosta ja tietojen välityksestä toimittajaverkostossa. Ajankohta helmikuu 2010 Tutkimus verkkolaskutuksesta, automaatiosta ja tietojen välityksestä toimittajaverkostossa Ajankohta helmikuu 2010 Seurantakysely verkkolaskutuksesta ja tietojen välityksestä toimittajaverkostossa 41 Yli

Lisätiedot

EUROOPAN ALH-SIVUSTOJEN TOIMINTAPERIAATE

EUROOPAN ALH-SIVUSTOJEN TOIMINTAPERIAATE EUROOPAN ALH-SIVUSTOJEN TOIMINTAPERIAATE 1 Euroopan ALH-sivustojen toimintaperiaate Lisätäkseen Amwayn, Amwayn tuotteiden ja Amwayn liiketoimintamahdollisuuden tunnettavuutta sekä ALH:ien tukemiseksi liiketoiminnan

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään

Vinkkejä hankeviestintään Vinkkejä hankeviestintään Viestintä vs. tiedottaminen Tiedon siirto ja vaihdanta kokonaisuutena Kanavina esim. nettisivut, intrat, uutiskirjeet, esitteet ja logot, kokoukset ja tilaisuudet, sosiaalinen

Lisätiedot

Lapin korkeakoulukonsernin graafisen ohjeiston sovellusohje

Lapin korkeakoulukonsernin graafisen ohjeiston sovellusohje Lapin korkeakoulukonsernin graafisen ohjeiston sovellusohje Lapin korkeakoulukonsernin (LUC) tunnusten/visuaalisen ilmeen käyttöperiaatteet korkeakoulujen viestintämateriaaleissa ja korkeakoulujen tunnusten/visuaalisen

Lisätiedot

AV-Group Russia. Linkki tulokselliseen toimintaan Venäjän markkinoille

AV-Group Russia. Linkki tulokselliseen toimintaan Venäjän markkinoille AV-Group Russia Linkki tulokselliseen toimintaan Venäjän markkinoille AV-Group Russia tausta Asiantuntemus sekä tieto-taito Venäjän kaupasta ja markkinoista Halu auttaa ja tukea suomalaista liiketoimintaa

Lisätiedot

Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (25 op) Työelämässä tarvitaan monipuolisia viestintä- ja kulttuuritaitoja!

Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (25 op) Työelämässä tarvitaan monipuolisia viestintä- ja kulttuuritaitoja! Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (25 op) Työelämässä tarvitaan monipuolisia viestintä- ja kulttuuritaitoja! Akateemiselta asiantuntijalta edellytetään monipuolista viestintä-osaamista. Kansainvälinen

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi.

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi. TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Sähköisen liiketoiminnan mahdollisuudet: Sisäiset ja ulkoiset prosessit Toiminnan tehostaminen, reaaliaikaisuus Toiminnan raportointi ja seuranta,

Lisätiedot

Opinnäytetyön prosessikuvaus

Opinnäytetyön prosessikuvaus OPTISEN MITTAUSTEKNIIKAN LABORATORIO Opinnäytetyön prosessikuvaus Raportti, PAL hanke, TP 2.2 Versio: 13.8.08, tekniikan johtoryhmän hyväksymä. Harri Pikkarainen, Jani Sipola, Kemi-Tornion amk, tekniikka

Lisätiedot

15.9.2011 Aino Kääriäinen yliopistonlehtori Helsingin yliopisto

15.9.2011 Aino Kääriäinen yliopistonlehtori Helsingin yliopisto 15.9.2011 Aino Kääriäinen yliopistonlehtori Helsingin yliopisto 1 2 Asiakirjojen kirjoittamisesta? Asiakkaiden tekemisten kirjoittamisesta? Työntekijöiden näkemysten kirjoittamisesta? Työskentelyn dokumentoinnista?

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus 2006

Aikuiskoulutustutkimus 2006 Koulutus 2008 Aikuiskoulutustutkimus 2006 Kielitaito, tietotekniikan käyttö, ammattikirjallisuus ja koulutusmahdollisuudet Suomalaiset osaavat vieraita kieliä, käyttävät tietokonetta ja seuraavat ammattikirjallisuutta

Lisätiedot

28.4.2015 Pia Hägglund, Pohjanmaan tulkkikeskus. Monikulttuurisuus ja perehdyttäminen

28.4.2015 Pia Hägglund, Pohjanmaan tulkkikeskus. Monikulttuurisuus ja perehdyttäminen 28.4.2015 Pia Hägglund, Pohjanmaan tulkkikeskus Monikulttuurisuus ja perehdyttäminen Monikulttuurinen työpaikka? Mitä se merkitsee? Onko työyhteisömme valmis siihen? Olenko minä esimiehenä valmis siihen?

Lisätiedot

Tiedotetta tekemään. Tarja Chydenius Anna Perttilä

Tiedotetta tekemään. Tarja Chydenius Anna Perttilä Tiedotetta tekemään Tarja Chydenius Anna Perttilä Tiedotetta tekemään 1 Tavoite 2 Kohderyhmä 3 Uutiskriteerejä 4 Sisältö 4.1 Asia 4.2 Sisällönrakenne 4.3 Otsikko 4.4 Sisällön kieli 7 Tiedotteen muoto 7

Lisätiedot

VIESTINTÄ PROJEKTISSA

VIESTINTÄ PROJEKTISSA VIESTINTÄ PROJEKTISSA JOUNI HUOTARI VIIMEISIN PÄIVITYS: 30.9.2010 1 POHDINTAA Miksi projektissa viestitään? Mitä tyypillisiä yleisiä ongelmia liittyy viestintään? Miten ongelmat voitaisiin ratkaista? Mitä

Lisätiedot

Mitä on markkinointiviestintä?

Mitä on markkinointiviestintä? Mitä on markkinointiviestintä? Tiina Karppinen 17.3.2011 Markkinointiviestintä on yrityksen ulkoisiin sidosryhmiin kohdistuvaa viestintää, jonka tarkoituksena on välillisesti tai suoraan saada aikaan kysyntää

Lisätiedot

5 Menestyminen kansallisilla markkinoilla vaatii tuotekehityksen parantamista. 6 Menestyminen kv-markkinoilla vaatii tuotekehityksen parantamista

5 Menestyminen kansallisilla markkinoilla vaatii tuotekehityksen parantamista. 6 Menestyminen kv-markkinoilla vaatii tuotekehityksen parantamista Tavoitetaso Nykytaso Haastateltavan kommentit 1 Tuotteiden nykyinen kilpailukyky oman maakunnan alueella 4 4 4 2 Tuotteiden nykyinen kilpailukyky valtakunnallisilla markkinoilla 4 5 3 Lisää markkinointia

Lisätiedot

Suomalais-ruotsalainen kauppakamari: Ruotsin markkinoiden asiantuntija

Suomalais-ruotsalainen kauppakamari: Ruotsin markkinoiden asiantuntija Suomalais-ruotsalainen kauppakamari: Ruotsin markkinoiden asiantuntija Mari Huupponen, Suomalais-ruotsalainen kauppakamari BUUSTIa kansainvälistymisestä, Lahti 9.4.2015 Aiheitamme tänään 1. Ruotsin markkinat

Lisätiedot

Osaamistarpeet toimitustyössä. Kyselytutkimuksen tulokset SJL VKL 24.1.2012

Osaamistarpeet toimitustyössä. Kyselytutkimuksen tulokset SJL VKL 24.1.2012 Osaamistarpeet toimitustyössä Kyselytutkimuksen tulokset SJL VKL 24.1.2012 1 Johdanto Suomen Journalistiliiton ja Viestinnän Keskusliiton koulutustyöryhmä tekivät touko lokakuun aikana 2011 kolme samansisältöistä

Lisätiedot

Lukiokoulutuksen päättäneiden ainevalinnat 2011

Lukiokoulutuksen päättäneiden ainevalinnat 2011 Koulutus Ainevalinnat Lukiokoulutuksen päättäneiden ainevalinnat Lukiokoulutuksen päättäneiden ainevalinnat Tilastokeskuksen mukaan lähes kaikki keväällä lukion koko oppimäärän suorittaneet olivat opiskelleet

Lisätiedot

Tule opiskelemaan venäjää! Tampereen yliopiston Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma

Tule opiskelemaan venäjää! Tampereen yliopiston Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma Tule opiskelemaan venäjää! Tampereen yliopiston Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma 1 Venäjän kielen tutkinto-ohjelma Tampereella Kiinnostaako sinua kielten ja kulttuurien välinen

Lisätiedot

Sähköposti tehokäyttöön

Sähköposti tehokäyttöön Sähköposti tehokäyttöön Tarja Chydenius Anna Perttilä SÄHKÖPOSTI TEHOKÄYTTÖÖN 1 Sähköpostin etuja 1 2 Sähköposti ei ole aina paras valinta 1 3 Sähköpostin laatiminen 2 3.1 Vastaanottaja 2 3.2 Otsikkorivi

Lisätiedot

Seuraavat väitteet koskevat keskijohtoa eli tiimien esimiehiä ja päälliköitä tai vastaavia.

Seuraavat väitteet koskevat keskijohtoa eli tiimien esimiehiä ja päälliköitä tai vastaavia. KESKIJOHDON OSAAMISTARPEET Vastaajan taustatiedot: Vastaaja on: Vastaajan vastuualue: 1. Tiimin esimies tai vastaava 2. Päällikkö tai vastaava 3. Johtaja 1. Johto ja taloushallinto 2. Tutkimus ja kehitys

Lisätiedot

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Asiakaspalvelukysely 2012 Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Osallistu kyselyyn ja vaikuta Jyväskylän kaupungin asiakaspalvelun kehittämiseen!

Lisätiedot

Infopankin kävijäkysely 2014 - tulokset

Infopankin kävijäkysely 2014 - tulokset Infopankin kävijäkysely 2014 - tulokset Suomi sinun kielelläsi - Finland in your language www.infopankki.fi Mitä tutkittiin? Ketä Infopankin käyttäjät ovat ja miten he löytävät Infopankin? Palveleeko sivuston

Lisätiedot

Kiinan kielen kasvava merkitys

Kiinan kielen kasvava merkitys Kiinan kielen kasvava merkitys Johtaja Timo Kekkonen Elinkeinoelämän keskusliitto, EK Lukion kiinan kielen opetuksen forum Esityksen sisältö Kiinan merkitys kauppa- ja yhteistyökumppanina Osaamistarpeet

Lisätiedot

Palveluverkkotyöryhmä. Viestintä

Palveluverkkotyöryhmä. Viestintä + Palveluverkkotyöryhmä Viestintä + Sisältö n Ymmärrämmekö sidosryhmiä? n Ymmärretäänkö meitä? n Mistä sidosryhmät saavat tietoa palveluverkkoasioista ja keneltä? n Mikä voi mennä pieleen jos viestintävastuu

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto* KESKENERÄINEN PIRAATTIPUOLUE. Visuaalisen suunnittelun ja viestinnän ohjeita Piraattipuolueen sisäiseen ja ulkoiseen viestintään

Graafinen ohjeisto* KESKENERÄINEN PIRAATTIPUOLUE. Visuaalisen suunnittelun ja viestinnän ohjeita Piraattipuolueen sisäiseen ja ulkoiseen viestintään versio 0.8 2010 Graafinen ohjeisto* PIRAATTIPUOLUE * Visuaalisen suunnittelun ja viestinnän ohjeita Piraattipuolueen sisäiseen ja ulkoiseen viestintään Alkusanat G raafiset ohjeistot ovat viestinnän alan

Lisätiedot

Erikoiskauppaan ja taloushallintoon liittyvien yritysten puhelinhaastattelut 2012

Erikoiskauppaan ja taloushallintoon liittyvien yritysten puhelinhaastattelut 2012 Erikoiskauppaan ja taloushallintoon liittyvien yritysten puhelinhaastattelut 2012 Puhelinhaastatteluissa esiin nousseet osaamisen kehittämisen tarpeet Projektiassistentti Paula Sovelius TäsmäProto-hanke

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Asiakaspalvelu Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Arvioi tutkinnon suorittajan ammattitaitoa / osaamista liiketalouden

Lisätiedot

Suomen kielen Osaamispyörä -työkalu

Suomen kielen Osaamispyörä -työkalu Suomen kielen Osaamispyörä -työkalu Tavoitteet Kohderyhmät Käyttö Suomen kielen Osaamispyörän tavoitteena on tehdä näkyväksi maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden suomen kielen osaamista. Osaamispyörä

Lisätiedot

3. Arvot luovat perustan

3. Arvot luovat perustan 3. Arvot luovat perustan Filosofia, uskonto, psykologia Integraatio: opintojen ohjaus Tässä jaksossa n Omat arvot, yrityksen arvot n Visio vie tulevaisuuteen Osio 3/1 Filosofia Uskonto 3. Arvot luovat

Lisätiedot

Verkkojulkaisun hallinta 1 ov VirtuaaliKYLÄssä?

Verkkojulkaisun hallinta 1 ov VirtuaaliKYLÄssä? Verkkojulkaisun hallinta 1 ov VirtuaaliKYLÄssä? TAVOITTEET: Alaansa liittyvien tekstien keskeisten käsitteiden, olennaisen sisällön ja tarkoituksen ymmärtäminen Tiedonhankinta eri tavoilla eri lähteistä

Lisätiedot

Kun nuori tulee töihin

Kun nuori tulee töihin Kun nuori tulee töihin Tämän oppaan tarkoituksena on toimia käsikirjana pk-yrityksen työllistäessä nuoren henkilön. Mukaan on koottu muistilista työnantajalle perehdytyksen tueksi. Vastaavasti mukana on

Lisätiedot

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää.

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Tiedottamisessa noudatetaan hyvän kunnallisen tiedottamisen periaatteita. Kuntalain

Lisätiedot

Canon Essential Business Builder Program. Avain yrityksesi menestykseen

Canon Essential Business Builder Program. Avain yrityksesi menestykseen Canon Essential Business Builder Program Avain yrityksesi menestykseen Essential Business Builder Program: esittely Painotoimintaan liittyy monenlaisia haasteita, ja toiminnan kasvattaminen on usein vaikeaa.

Lisätiedot

Lyhyt opas Sopimusasiakkaan palveluun

Lyhyt opas Sopimusasiakkaan palveluun Lyhyt opas Sopimusasiakkaan palveluun Sisältö Klikkaa pikalinkkejä tai vieritä diaesitystä eteenpäin 1. Suomen Asiakastieto Kaikki asiakkaistasi 2. Sopimusasiakkaan etusivu 3. Kotimaa-valikko 4. Suhdekartta

Lisätiedot

Ruotsin markkinoiden mahdollisuudet. Suomalais-ruotsalainen kauppakamari Antti Vuori

Ruotsin markkinoiden mahdollisuudet. Suomalais-ruotsalainen kauppakamari Antti Vuori Ruotsin markkinoiden mahdollisuudet Suomalais-ruotsalainen kauppakamari Antti Vuori Miten Suomalais-ruotsalainen kauppakamari voi auttaa kansainvälistymisessä Suomalais-ruotsalainen kauppakamari Perustettu

Lisätiedot

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään.

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään. 28.12.2007 HN Palvelun tuotteistaminen, palvelutuote Miksi on oltava tuote? Jotta olisi jotain myytävää! Voiko osaaminen olla tuote? Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta

Lisätiedot

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko tarjoaa mainion tilaisuuden toteuttaa tapahtumia yhteistyössä oman alueen eri organisaatioiden kanssa.

Lisätiedot

Hannele Leinonen Yolda Ky Järjestäjä Adulta Oy Uudista ja uudistu tapahtuma Wanhassa Satamassa 23.04.09

Hannele Leinonen Yolda Ky Järjestäjä Adulta Oy Uudista ja uudistu tapahtuma Wanhassa Satamassa 23.04.09 Hannele Leinonen Yolda Ky Järjestäjä Adulta Oy Uudista ja uudistu tapahtuma Wanhassa Satamassa 23.04.09 Ammatillinen aikuiskoulutuskeskus Perustettu 1972 Tarjoaa perus-, jatko- ja täydennyskoulutusta yrityksille

Lisätiedot

Kehittämiskysely 2012. Tulokset

Kehittämiskysely 2012. Tulokset Kehittämiskysely 2012 Tulokset Tausta Kehittämiskysely toteutettiin eteläpohjalaisissa kaluste- ja asumisteollisuuden yrityksissä loka-marraskuussa 2012 Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa kohderyhmään

Lisätiedot

VIERAAT KIELET PERUSOPETUKSESSA. Perusopetuksen yleisten tavoitteiden ja tuntijaon uudistustyöryhmä 20.1.2010 Anna-Kaisa Mustaparta

VIERAAT KIELET PERUSOPETUKSESSA. Perusopetuksen yleisten tavoitteiden ja tuntijaon uudistustyöryhmä 20.1.2010 Anna-Kaisa Mustaparta VIERAAT KIELET PERUSOPETUKSESSA Perusopetuksen yleisten tavoitteiden ja tuntijaon uudistustyöryhmä 20.1.2010 Anna-Kaisa Mustaparta Kieliympäristössä tapahtuneita muutoksia Englannin asema on vahvistunut,

Lisätiedot

Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa eri oppimäärissä kielitaidon kuvausasteikon (liite) tasot seuraavasti:

Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa eri oppimäärissä kielitaidon kuvausasteikon (liite) tasot seuraavasti: 5.4 Toinen kotimainen kieli 5.4.1 Ruotsi Ruotsin kielen opetus kehittää opiskelijoiden kulttuurien välisen viestinnän taitoja. Se antaa heille ruotsin kieleen ja sen käyttöön liittyviä tietoja ja taitoja

Lisätiedot

LAATUKÄSIKIRJA. www.tulkkauspalvelut.fi

LAATUKÄSIKIRJA. www.tulkkauspalvelut.fi LAATUKÄSIKIRJA 2015 www.tulkkauspalvelut.fi SISÄLLYSLUETTELO Tulkkauspalvelun esittely 2 Toiminnan kuvaus 3 Tulkkimme & kielet 4 Laatu ja laadun mittaaminen 5 Yhteystiedot 6 TULKKAUSPALVELUN ESITTELY Oulan

Lisätiedot

KILPAILUTTAMO PALVELU

KILPAILUTTAMO PALVELU YLEISET KÄYTTÖEHDOT LAATIMALLA, ESIKATSELEMALLA, SELAAMALLA, LÄHETTÄMÄLLÄ, VASTAANOTTAMALLA TAI LUKEMALLA TARJOUSPYYNNÖN KILPAILUTTAMO:N WWW-SIVUILTA (MYÖHEMMIN PALVELU) SEN LAATIJA (MYÖHEMMIN ASIAKAS)

Lisätiedot

Kielitaidon merkitys globaalissa taloudessa. Minkälaisia ovat työelämän kielitaitotarpeet nyt ja tulevaisuudessa?

Kielitaidon merkitys globaalissa taloudessa. Minkälaisia ovat työelämän kielitaitotarpeet nyt ja tulevaisuudessa? Kielitaidon merkitys globaalissa taloudessa Markku Koponen Koulutusjohtaja emeritus Elinkeinoelämän keskusliitto EK Kari Sajavaara-muistoluento Jyväskylä Esityksen sisältö Kansainvälistyvä toimintaympäristö

Lisätiedot

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT Markkinointi on Asiakaslähtöistä ajattelu Tuote-, hinta-, jakelutie- ja viestintäratkaisujen tekemistä ja toimenpiteiden toteuttamista mahdollisimman hyvän taloudellisen

Lisätiedot

Tekesin rahoittaman julkisen tutkimusprojektin ohjausryhmä

Tekesin rahoittaman julkisen tutkimusprojektin ohjausryhmä Tekesin rahoittaman julkisen tutkimusprojektin ohjausryhmä Periaatteet ja käytännöt Elinkeinoelämän kanssa verkottunut julkinen tutkimus Sisältö Tekesin rahoittaman tutkimusprojektin roolit ja tehtävät

Lisätiedot

Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta.

Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Asiakaspalvelu Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Arvioi tutkinnon suorittajan ammattitaitoa / osaamista liiketalouden

Lisätiedot

3.1. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (11 osp)

3.1. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (11 osp) 1 YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN ARVIOINTI 3.1. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (11 osp) tiedot opintopolku.fi eperusteet -palvelussa 3.1.1. Äidinkieli Amisäikkä näyttö 1: oman alan teksti asiakirjamallilla

Lisätiedot

Sähköpostin työkäyttötutkimus 31.5.2012. Sähköpostin työkäyttötutkimus 31.5.2012

Sähköpostin työkäyttötutkimus 31.5.2012. Sähköpostin työkäyttötutkimus 31.5.2012 Sähköpostin työkäyttötutkimus 1 Lähtotilanne Katrium España S.L. toteutti toukokuun 2012 aikana D-Fence Oy:n toimeksiannosta sähköpostin työkäyttötutkimuksen. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää miten

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö viestinnän tukena suomalaisissa yliopistokirjastoissa

Sosiaalisen median käyttö viestinnän tukena suomalaisissa yliopistokirjastoissa Sosiaalisen median käyttö viestinnän tukena suomalaisissa yliopistokirjastoissa 1.7.2011 Suomen yliopistokirjastojen neuvosto lähetti huhti-toukokuussa 2011 yliopistokirjastoille kyselyn Sosiaalisen median

Lisätiedot

Design yrityksen viestintäfunktiona

Design yrityksen viestintäfunktiona Design yrityksen viestintäfunktiona Hanna Päivärinta VTM Pro gradun esittely Tutkimuksen taustaa Design on ollut pitkään puhutteleva ilmiö Designia tuntuu olevan kaikkialla Helsinki World Design Capital

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun kuntien päivähoidon asiakaskysely 2011

Pääkaupunkiseudun kuntien päivähoidon asiakaskysely 2011 Pääkaupunkiseudun kuntien päivähoidon asiakaskysely 2011 Kyselyn tavoite ja toteutus Kyselyssä selvitettiin päivähoidossa olevien lasten vanhempien arvioita lapsensa päivähoidosta pääkaupunkiseudun neljässä

Lisätiedot

Perusopetuksen vieraiden kielten opetuksen kehittäminen

Perusopetuksen vieraiden kielten opetuksen kehittäminen Perusopetuksen vieraiden kielten opetuksen kehittäminen Koordinaattoritapaaminen 29.- 30.10.2009 Anna-Kaisa Mustaparta Minkä kielten opetusta mukana olevat kunnat ja koulut aikovat lisätä tai kehittää?

Lisätiedot

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät TiVoLin viestintä Seuran www-sivujen päivitysvastaavat Seuratoiminnan työryhmä Projektien työryhmät Johtokunta: pj, sihteeri, rahastonhoitaja, toimialavastaavat Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät Valmentajat,

Lisätiedot

- MIKSI TUTKIMUSNÄYTTÖÖN PERUSTUVAA TIETOA? - MISTÄ ETSIÄ?

- MIKSI TUTKIMUSNÄYTTÖÖN PERUSTUVAA TIETOA? - MISTÄ ETSIÄ? THM M Mustajoki Sairaanhoitajan käsikirjan päätoimittaja - MIKSI TUTKIMUSNÄYTTÖÖN PERUSTUVAA TIETOA? - MISTÄ ETSIÄ? M Mustajoki 290506 1 Miksi? Kaikilla potilas(!) ja sairaanhoitaja - sama tieto Perustelut

Lisätiedot

ParTy. Parempi Työyhteisö -ilmapiirikysely. Luotettava väline työyhteisön vahvuuksien ja kehittämiskohteiden löytämiseen

ParTy. Parempi Työyhteisö -ilmapiirikysely. Luotettava väline työyhteisön vahvuuksien ja kehittämiskohteiden löytämiseen ParTy Parempi Työyhteisö -ilmapiirikysely Luotettava väline työyhteisön vahvuuksien ja kehittämiskohteiden löytämiseen Parempi työyhteisö ilmapiirikysely Työyhteisön tilaa voi arvioida ja kehittää rakentavasti

Lisätiedot

Merlin Systems Oy. Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi. Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007

Merlin Systems Oy. Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi. Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007 Merlin Systems Oy Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007 Merlinin palvelujen toimittaminen ja Asiakasratkaisuyksikön tehtäväkenttä Merlin Asiakasratkaisut

Lisätiedot

3. luokan kielivalinta

3. luokan kielivalinta 3. luokan kielivalinta A2-kieli Pia Bärlund, suunnittelija Sivistyksen toimiala - Perusopetus 014-266 4889 pia.barlund@jkl.fi 1.2.2016 Yleistietoa Jyväskylässä valittavissa A2-kieleksi saksa, ranska, venäjä

Lisätiedot

Tämä dokumentti on tehty pohjaan Muistiopohja_logolla.ott

Tämä dokumentti on tehty pohjaan Muistiopohja_logolla.ott Muistio 1 (5) Asiakirjapohjien dokumentaatio Asiakirjapohjien tiedostot Tämä dokumentti kuvaa joukon SFS 2487 -standardin mukaisia OpenOfficeasiakirjapohjia. Pohjat on laatinut Martti Karjalainen oikeusministeriön

Lisätiedot

LIONIEN PALVELUT LAPSILLE PAIKKAKUNNAN ARVIOINTILOMAKE

LIONIEN PALVELUT LAPSILLE PAIKKAKUNNAN ARVIOINTILOMAKE LIONIEN PALVELUT LAPSILLE PAIKKAKUNNAN ARVIOINTILOMAKE Uusimmat tilastot kertovat, että uskomattoman monet lapset joka puolella maailmaa kärsivät köyhyydestä, sairauksista, vammoista ja lukutaidottomuudesta

Lisätiedot

Pohjoismaisten kielten yliopistonlehtorin (opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli) tehtäväntäyttösuunnitelma

Pohjoismaisten kielten yliopistonlehtorin (opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli) tehtäväntäyttösuunnitelma 1/6 TAMPEREEN YLIOPISTO Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Pohjoismaisten kielten yliopistonlehtorin (opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli) tehtäväntäyttösuunnitelma Tehtävä Tehtävän ala

Lisätiedot

Ohjeita rekisteröidyn yhteisömallin uudistamislomaketta varten

Ohjeita rekisteröidyn yhteisömallin uudistamislomaketta varten SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (SMHV) Tavaramerkit ja mallit Ohjeita rekisteröidyn yhteisömallin YLEISIÄ HUOMAUTUKSIA Tämä lomake on Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (SMHV) laatima ja perustuu

Lisätiedot

Soft QA. Vaatimusten muutostenhallinta. Ongelma

Soft QA. Vaatimusten muutostenhallinta. Ongelma Vaatimusten muutostenhallinta Ongelma Muutostenhallinta on usein vaatimustenhallinnan Akilleen kantapää. Projektien alkaessa ensimmäiset vaatimukset kootaan ja dokumentoidaan, mutta usein vaatimuksia ei

Lisätiedot

BtoB-markkinoinnin tutkimus

BtoB-markkinoinnin tutkimus BtoB-markkinoinnin tutkimus Tiivistelmä tutkimustuloksista Anna-Mari West 19.6.2008 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää markkinointipäättäjien

Lisätiedot

Social media manager koulutus

Social media manager koulutus Social media manager koulutus Koulutus organisaation sosiaalisen median toiminnasta vastaaville henkilöille. 8.5.2012 klo 8:30-16:00 2.10.2012 klo 8:30-16:00 @ Mannerheimintie 8 0010 Helsinki Social media

Lisätiedot

Tikli-projektin avausseminaari

Tikli-projektin avausseminaari Tikli-projektin avausseminaari Toiminnanohjaus 16.9.2008 Salla Brunou, Severa Luennon sisältö 1. Annetut aiheet 2. Omia kokemuksia Severa Oyj Severa -Kasvanut vuodesta 2003 yli 20 hengen yritykseksi -Asiakaskunta:

Lisätiedot

Akustiikan sanasto Yleiskäsitteet Koneet ja laitteet Rakentaminen Työympäristö ja ympäristö

Akustiikan sanasto Yleiskäsitteet Koneet ja laitteet Rakentaminen Työympäristö ja ympäristö Akustiikan sanasto Yleiskäsitteet Koneet ja laitteet Rakentaminen Työympäristö ja ympäristö suomi englanti ruotsi Vocabulary for Acoustics Finnish English Swedish Ordlista för akustik finska engelska svenska

Lisätiedot

Kieliä Jyväskylän yliopistossa

Kieliä Jyväskylän yliopistossa ieliä Jyväskylässä Kieliä Jyväskylän yliopistossa Pääainevalikoimaamme kuuluvat seuraavat kielet: englanti ranska ( romaaninen filologia ) ruotsi saksa suomi suomalainen viittomakieli venäjä Sivuaineena

Lisätiedot

ViNOn graafinen ohjeisto, alpha 22.1.2013

ViNOn graafinen ohjeisto, alpha 22.1.2013 ViNOn graafinen ohjeisto, alpha 22.1.2013 Johdanto Graafiset ohjeistot ovat viestinnän alan yleinen käytäntö. Kaikessa järjestöviestinnässä käytetään organisaatiokohtaisia graafisia ohjeistuksia, jotta

Lisätiedot

Savonlinnan ammatti- ja aikuisopiston vieraiden kielten opetusta verkossa ja integroituna ammattiaineisiin. Johanna Venäläinen

Savonlinnan ammatti- ja aikuisopiston vieraiden kielten opetusta verkossa ja integroituna ammattiaineisiin. Johanna Venäläinen Savonlinnan ammatti- ja aikuisopiston vieraiden kielten opetusta verkossa ja integroituna ammattiaineisiin Johanna Venäläinen Kenelle ja miksi? Lähtökohtana ja tavoitteena on - tarjota opiskelijoille vaihtoehtoinen

Lisätiedot

Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma (Hensu) Ja täydentävä aineisto näyttötutkinnoissa

Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma (Hensu) Ja täydentävä aineisto näyttötutkinnoissa Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma (Hensu) Ja täydentävä aineisto näyttötutkinnoissa 1 Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma / Hensu Tutkinnon osan suorittaja kuvaa etukäteen,

Lisätiedot

Hajautettu Ohjelmistokehitys

Hajautettu Ohjelmistokehitys Hajautettu Ohjelmistokehitys Maria Paasivaara Hajautuksen muotoja Yrityksen sisäinen hajautus Maan sisällä Maiden välillä, esim. offshore Yritysten välinen hajautus Alihankinta Lisenssointi Partnershipit

Lisätiedot