Palvelutarpeiden selvitys ja palvelujen vaihtoehtoiset tuotantotavatvuoteen 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Palvelutarpeiden selvitys ja palvelujen vaihtoehtoiset tuotantotavatvuoteen 2015"

Transkriptio

1 Laukaan kunta (S Le^t c-r,*gl) ve*tl.lo,tl.)-a+_{vt t5 a,f on /e,"t Palvelutarpeiden selvitys ja palvelujen vaihtoehtoiset tuotantotavatvuoteen 2015 (palvelustrategia)

2 JOHDANO Palvelustrategian tarkoitus Kunnalla on palvelujen järjestämisvastuu lainsäädännön nojalla kunnalle kuuluvista palveluista sekä muista kunnan järjestettäväkseen ottamistaan palveluista. Påiäsåiäntöisesti palvelut rahoitetaan verovaroin, osin asiakasmaksuin. Kunnan järjestämisvastuulla olevia palveluita kunnat voivat tuottaa kuntakonserninsa sisällä omissa organisaatioissaan, yhteistyössä naapurikuntien kanssa esimerkiksi kuntayhtymissä taikka hankkia palveluita ulkopuolisilta toimijoilta, kuten yksityisiltä yrityksilta, kolmannen sektorin järjestöiltä jne. Kuntaliiton hallitus on antanut suosituksen, että kuntien tulisi laatiapalvelujensa järjestämisestä noin 10 vuodeksi eteenpäin ulottuvat linjaukset eli palvelustrategia. Laukaan kunta on tarkastellut yleisellä tasolla palvelujen kehitystä valtuustokauden kuntastrategiassa, jonka tarkastelukausi ulottuu vuoteen Laukaan kunnan valtuustokauden strategiassa on p aatefty, että tämän I i s åik s i laaditaan eri I I inen p alve lustrate gi a. Nyþisen palvelutarpeen ja siihen vaikuttavien muutostekijöiden perusteella kunnassa on tehty selvitys palvelutarpeiden määrällisestä ja laadullisesta kehityksestä sekä palvelujen suunnitelluista tuotantotavoista eri toimialoilla vuoteen 2015 saakka. Palvelutarpeiden m uutoksiin vaiku ttavat: o Asukaslukurasukasmäärä ilastokeskuksen ennusteen mukaan Laukaan kunnan asukasmäärä kasvaa vuoteen 2015 mennessä asukkaaseen (asukasluku I on 17501). o Väestön ikärakenne Yli 75-vuotiaiden maärä lisääntyy merkittävästi. Kasvu vuodesta 2005 vuoteen 2015 on 25,4 prosenttia ja vuoteen ,5 prosenttia. Myös 0-6 -vuotiaiden määrä lisääntyy (19,5 ja 21,8 prosenttia). Palveluja on lisättävä sekä lapsiperheille että vanhuksille. Huoltosuhde heikkenee em. aj anj aksona. o Väestönkoulutusrakenne: utkinnot suorittaneiden henkilöiden määrä koko väestöstä (17193 as.) Laukaan kunnassav.2005: Keskiaste Alin korkea-aste Alempi kk-aste Ylempi kk-aste utkijakoulutusaste Sukupuolet yhteensä s I s Yhteensä

3 Laukaan kunnan väestön koulutustaso on viime vuosina noussut. Keskiasteen tutkintojen mäarä on kasvanut vuodesta vuoteen ,6 yo. Korkeakoulututkintoj en määrä on kasvanut samana tarkasteluaikana peräti 3I,9 yo. Lisäksi tutkijakoulutuksen omaavien maara on lähes kaksinkertaistunut vuodesta 2001 vuoteen Elinkeinoelämän rakenne Laukaa saa lisää sekä teollisia että elinkeinoelämää palvelevia yrityksiä. Palvelutuotantoyritysten lisääntyessä (mm. matkailu- javapaa-aikapalvelut) perinteinen maatalous menettää suhteellista asemaansa. Yhdyskuntarakenne Kuntarakenne perustuu tehokkaaseen maapolitiikkaan, hyviin liikenneyhteyksiin sekä taajamien ja kylien muodostamiin turvallisiin nauhamaisiin kokonaisuuksiin pääteiden suunnassa. Eniten väestön kasvuun on varauduttu maantien 637 suunnassa (Leppävesi- Vihtavuori-Kirkonkylä). o Kuntalaistenelinolot Sairastavuus Laukaalaiset ovat sairastavuusindeksillä mitattuna maan keskiarvoa terveempiä. Sairastavuusindeksin mukaan Keski-Suomi oli sairaanhoitopiireistä sijaluvulla 12 vuonna 2003 (Kelan vuonna 2004 julkaisema suomalaisten sairastavuusselvitys). Jyväskylåin, Jyväskylän maalaiskunnan, Muuramen ja Laukaan indeksiluvut olivat maan keskiarvoa parempia. yöttömyys Laukaan työttömyysaste on laskenut vuosittain 1-1,5 prosenttiyksikköä ollen vuonna 2007 aiie 10 prosenttia. Pitkäaikaistyöttömien eli yli vuoden työttömänä olleiden maara on vähentynyt edellisvuodesta (vaihteiu alkuvuodesta2}} I henkllöä/kk), nuorten alle 25-vuotiaiden tvöttömien määrä on hienoisessa laskussa. Asunto-olot Laukaassa asuntokanta ei merkittävästi eroa maan keskiarvosta.latil<aassa ok-asuntoja on 65 o/o asuntokannasta. Laukaan asuntokuntien keskikoko on 2,45 (koko maa2,72) ja asuntojen keskipinta-ala9},7 m2 (koko maa79 m2). l+htaasti asuvia Laukaassa on 13,4 o/o asuntokunnista (koko maa 10 %) ja erittäin puutteellisesti varustettuja asuntoj a 8,1 o/o (koko maa 5,2 %). Väestön ikääntyessä vanhusasuntokuntien asuinoloihin joudutaaîpanostamaan. Palvelujen vaihtoehtoiset tuotantotavat Vaihtoehtoisia toimint aapoja ovat esimerkiksi :. kunnassa tai kuntakonsernissa tuotettava palvelu o toisten kuntien kanssa yhteistyönä tuotettu palvelu o ostopalvelu, jossa kunta sopii palveluntuottajan kanssa asiakkaalle tarjottavista palveluista o kururan tarjoama tietyn toimialan palveluseteli, jolla asiakas voi ostaa tarvitsemiaan palveluita haluamaltaan palvelun tarjoajalta. ulkopuoliselle yritykselle annettavatoimilupa o palvelutuotannossa tarvittavan käyttöomaisuuden vuokraus ulkopuoliselle yritykselle o julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyci

4 . yksityistäminen eli kunnan toiminnan myyminen yksityiselle liiketoiminnan harjoittajalle (kunnan henkilöstön mahdollinen siirtyminen liikkeenluovutuksen yhteydessä uuden yrittäjän palvelukseen) o kunnan tukema vapaaehtois- tai omaistyö o harrastus- ja vapaaehtoispohjaisten toimijoiden tukeminen avustuksin Vaihtoehtoisia toimintatapoja selvitettäessä on pyritty kiinnittämään huomiota tieto- ja tietoliikennetekniikan suomiin laajoihin mahdollisuuksiin ja erityisesti ratkaisuihin, joilla edistetään itsepalvelun käyttöä tietoverkkoj en avulla. Palvelutuotannon arviointi ja tuotannon eri vaihtoehdot Laukaassa arkastelua varten Laukaan kunnassa on laadittu lomake, johon arviointi on tehty. Palveluja on tarkasteltu palvelukokonaisuuksina. Lähtökohtana on pidetty hallinto- ja talousarviorakennetta, joka pohjautuu osasto-, tulosyksikkö- ja tulospaikkajakoon. arkastelussa palvelut on pilkottu mahdollisimman pieniin loogisiin kokonaisuuksiin ja ne edelleen osiin, jotta palvelukokonaisuuden sisältö mahdollisimman hyvin avautuisi ja myös pieniä kokonaisuuden osia ja sen vaihtoehtoisia tuotantotapoja voitaisiin arvioida. Vaihtoehtoisten toimintatapojen kasittelyllä ja arvioinnilla sekä niiden hyödyntämisellä voidaan merkittävästi lisätä myös palvelujen käyttäjien mahdollisuuksia osallistua palvelun suunnitteluun ja tuottamiseen. Resurssit Palvelustrategian yhteydessä on selvitetty eri palvelutuotantotapoihin käytettävät taloudelliset resurssit ja henkilöstön maara. Palveluun käytetyt määrarahat on kuvattu menot-tulot-netto - tarkastelulla. Kunnan oman henkilöstön maañ on ilmoitettu henkilötyör,uosina (htv). Sovitettaessa kunnan käytettävissä olevia taloudellisia ja henkilöstöresursseja lisääntyvåiän palvelukysynnän tyydyttämiseen tavoitteina ovat laadultaan ja kustannuksiltaan mahdollisimmantarkoituksenmukaiset palvelutuotantotavat. Vaihtoehtoisten tuotantotapojen vertailussa tärkeällä sijalla on kunnan oma palvelutuotanto ja pyrkimys sen jatkuvaan kehittämiseen. austalla on ollut myös henkilöstön koulutustaso, henkilöstön ikärakenne, työvoiman saatavuus eri aloilla j a palvelutuotannon yksikkökustannukset eri tapauksissa. Palveluselvityksen laadinnassa lähtökohtana on ollut, että sen perusteella palittàjät, kuntalaiset, kunnan henkilöstö ja ulkopuoliset markkinoilla toimivat palveluntarjoajat voivat tehdä niistä omat j ohtopäätöksensä. o Kunnan oman toiminnan kehittaminen kohdentuu oikeisiin asioihin o Kuntalaiset saavat tietoa ja voivat varautua palvelutarjonnan muutoksiin. o Kunnan henkilöstö osaa varautua palvelutarjonnan muutosten edellyttämiin vaatimuksiin, joita aiheutuu kunnan tarjoamien palvelujen lisäämisestä tai supistamisesta taikka yhteistoiminnasta muiden toimij oiden kanssa. o Ulkopuoliset toimijat voivat puolestaan valmistautua mm. investointitarpeisiin, joita tarvitaan palvelutoimintojen käynnistämiseen, kun kunta itse on päàttänyl luopua niiden hoitamisesta. Oman toiminnan jatkuvan kehittamisen lisäksi kunnan tulee jatkuvasti aktiivisesti selvittää ja arvioida vaihtoehtoisten tuotantotapojen hyödyntämismahdollisuuksia. On tärkeätä, että tuotantotapoja arvioidaan ainakin aina, kun kunnassa ollaan käynniståimässä uusia palveluja tai entisiä lisätään taikka supistetaan. avoitteena on jatkuvan vuorovaikutuksen luominen ja ylläpitäminen palvelutuotantoa harjoittavien toimij oiden kanssa.

5 LAUKAAN KUNA PALVELUJEN NYKYILAN KIIVAUS JA ARVIOINI SEKÄ OIMII\NAN SUUNNIELU Än n sämisapa ULEVAISUUDE S SA oimielin/ osasto: Kunnanhallitus/keskushallinto OIMINNO rnhräväxoko- NAISUUKSINA OIMINNON JÁRJESÃMISAPA räu,ä nnrxnr,r,ä RESURSSI Määrärahat KYSYNNAII KEHIYS OIMINNAN JÁRJESÄMISAPA ULEVAISIruDES- SA Valtuustokauden lopussa Vuonna 2015 Keskushallinto Oma tuotanto M N Vakaa Oma tuotanto Oma tuotanto Yleisjohto + vaalit Lievestuoreen yhteispalveþiste Arkistotoimi ja asiakirjahallinto Puhelinkeskus neuvonta ja monistamo Oma tuotanto Oma tuotanto Oma tuotanto Oma tuotanto 8%henk. 3 henkilöä % henkilöä 2 henkilöä 3 henkilöä Vakaa Vakaa Vakaa Vakaa Omatuotanto Oma tuotanto Oma tuotanto Oma tuotanto Oma tuotanto Oma tuotanto Oma tuotanto Oma tuotanto Kuluttaianeuvonta Ostooalvelu M Kasvava Ostooalvelu Valtio 2009 Yleinen edunvalvonta Oma tuotanto M N %herk. Kasvava Oma tuotanto Valtio 2009

6 oimielin/ osasto: Kunnanhallitus/taloushallinto OIMINNO OIMINNON JÃRJESÄVNSUPE EHIiV/iKOKO- ÄLLÄHEKELLÄ NAISUUKSINA RESURSSI Määrärahaf KYSYNNAN KEHIYS OIMINNAN JARJESAMISAPA ULEVAISUU- DESSA Valtuustokauden lopussa Vuonna 2015 aloushallinto Oma tuotanto (perintä ulkoistettu) M N Vakaa Oma tuotanto sähköisesti (perinta ukoistettu) Oma tuotanto sähköisesti þerintä ulkoistetnr) Hallinto Kirjanpito Maksuliikenne 2htv 2hw 3 htv Verotus Ostopalvelu M N IC (:entinen AK) Oma tuotanto+ostopalvelut (7013 0) M N 34s tt Vakaa Ostopalvelu Ostopalvelu Kasvava Oma tuotanto+ostopalvelut Oma tuotanto+ostopalvelut htv

7 oimielir/ osasto: Kunnr nhallitus/henkilöstöhallinto '(,IMINNO OIMINNON JÃRJESÄNNS- EHÄVÄKOKO- APA ÄLLÄHEKELLÄ NAISUUKSINA RESURSSI Määrärahat KYSYNNi KEHIYS OIMINNAN JÄ,RJESÄUS,PA ULEVAISUUDES- SA Valtuustokauden Vuonna hallinto yht. Menot: M ulot: Netto: N M s9 108 N I henkilöä þsyy entisellään, seututerveyskeskuksen toteutuessa laske- VA "toimisto" M N Hallinto : suunnittelu, johtaminen ja ohjaus Oma tuotanto 2 henkilöä Ðsvv entiselläåin Oma toiminta Oma toiminta Palkanlaskenta Oma tuotanto 6 henkilöä Seututerveyskeskuksen toteutuessa laskeva Oma toiminta Oma toiminta yöllisyystyöt ( palvelee koko organisaatiota) Oma toiminta, yhteistyö Saraprojektin kanssa ll/ N Pysyy entiselläíin Oma toiminta Oma toiminta

8 palvelut -työsuojelun järjestäminen, työpaikkaruokailun järjestäminen, keskitetty koulutus, keskitetty työhyvinvointitoiminta, henkilöstön muistamiset ym. Oma toiminta, tuki järjestäjätle, osto omalta organisaatiolta M2ll 503 N 2il 503 þsyy entisel- Iä in Oma toiminta, tuki järjestäjälle, osto omalta organisaatiolta Oma toiminta, tuki järjestäjälle, osto omalta organisaatiolta Yhteistoimintaelin: Oma toiminta M 3641 þsyy entisellä in Yhteistvörvhmä yöterveyshuolto Osto omalta terveyskeskukselta M Laskeva 9s 500 seutuyhteis- N Wön mvötä Nuorten kesätyöt Yhteistyö nuorisotoimen kanssa M t7 256 þsyy entisellä in Omatoiminta Osto omalta terveyskeskukselta Yhteistyö kunnan sisällä Oma toiminta Ostopalvelu seututerveyskeskukselta Yhteistyö kunnan sisällä

9 oimielir/ osasto: Etinkeinotoimi OIMINNO OIMINNON ùirjes EHÄVÄKOKO- räll,ä HEKELLÄ NAISUUKSINA - kunnan valitseman yrittäj yys-strate gian mukaiset toimet RESURSSI Määrärahat N ,30 htv - yrittäjyys nivoutuu tulevaisuudessakin kunnan menestysteki- OIMINNAN JÃRJESÄIVIISIP^I ULEVAISUUDES- - yhteistyötatrojen määrä lisä intyy kunnan kasvaessa j a yrirysmäåirtin lisäänryessä Vuonna myönteinen väestökehþs ja elinkeinoelämän monipuolistuminen jatkuu - yrittäjien palvelut yritystä perustaessa sekä yritystoimintaan liittyvissä asioissa -kunta, E-keskus, Finnvera, Jykes ja yksityinen tarjonta N ,30 htv - uusien yritysmäåirä kasvaa keskimätirin 50 yrityståi/vuosi - ikä?intyminen ja siitä johtuva uuden omistajuuden löytziminen yrityksiin, joissa eijatkajaa - yrittäjien ikääntymisen mukanaan tuoma yrittäjä- rakenteen muutos kiihtyy - uusien yritysten mä2iråin nettolisäys jatkuu - kunta-strategiaa tukevan hanketoimiman hallinnointi - kunta, seutuyhteistyö, JyvåisRiihi N ,30 hrv - yrittäjyyden edistämiseen ja olemassa olevan yritystoimin- nan kehittämiseen tarkoitettu hanketoimin- - uusi rahoituskausi alkaa. painotukset kehittämishankkeiden suuntaan lisääntyvät - EU:n tukimuodot painottuvat entistä enemm?in kehittåimishankkeiden suuntaan N ,10 hrv - säilyy ennallaan - seutuyhteistyö nykymuotoisena j atkuu valtuustokauden - seutuyhteistyö jatkuu ja etsii uusia toimintamalleja - maatalouden tukij åirjestelmien hallinnointi N htv - tilojen määrä vakiintuu ja tukimuodot lisääntyvät - uuden ohjelmakauden tukimuotojen tuomien viranomaistehtävien ta kentaminen -maatalouden tukimuodot lisäåintyvät ja muuttuvat enemmän ympäristötukien suuntaan - maatilojen lukumäåirä vakiintuu lähes nyþrtasolle johtuen kaupungin läheisyydestä ja sen mahdollistamista sivuelinkeinoista

10 oimielin/ osasto: Sosiaali- ia terveyslautakunta / sosiaali- ja terveysosasto / ulosvksikkö: Lasten päivähoitopalveluien ty OIMINNO OIMINNON JARJESAMISAPA KYSYNNAN EHÄVÄKOKO- ÄLLli HEKELLÄ (v.2oo7 A:ssa) KEHIYS NAISUUKSINA RESJRSSI Määrärahat Menot (M) ulot () Netto (N) henkilötyövuosia (Htv) OIMINNAN JÃRJESÃMISAPA ULEVAISUUDESSA Valtuustokauden lopussa Vuonna 2015 LASEN PAIVA- HOIDON KOKO- NAISUUS Laukaan ku nan omana toimintana: Päivåtkodit j a perhepäivíihoito. Ostopalveluna yksityisiltä palvelun tuottajilta: Päiväkodit Laukaan Aurinko ja Peurunka. Palvelurahalla tuettu yksityinen päivähoito: Päivåikodit Rauhala, Aarrelaiva, Merikarhu j a yksityinen perhepäivähoito M I N l4l,2hfv Asukasluku kasvaa vuosittain n.130:lla henkilöllä. 12/2006 astkasluku oli l7 390,joista alle kouluikäisiä 9,4%o, joista päivähoitoa tarvitsevia 43,5%o= 711 lasta Asukaslukuarvio Joista alle kouluikäisiä lapsia 9,4Yo = I 67 1, joista päivåihoitoa tarvitsevia 43,5Yo : 727 lasta. Kuntastrategian tavoitteena asukaslukumäåi ä v on l8 500, joista alle kouluikäisiä lapsia 9,4o/o : I 73 9, joista päivähoitoa tarvits evia 43,5Yo : 7 56 lasta. Päivähoitopaikkoj en lisätarve vuosina yhteensä 45 paikkaa. arve katetaan lisäåimällä kunnallista perhepäivèihoitoa, yksityisen päivzihoidon palvelurahan käyttöä, sekä ostamalla paikkoja seudullisella sopimuksilla yli kuntarajojen. Myös rajoitetusti ostopalveluna esim. eritvispäivähoidon osalta.

11 Lasten päiväkotihoito Perhepäivähoito ja ryhmäperhepäivähoito Kunnallisia päiväkoteja 8 kpl Ostopalvelupäivzikotej a Aurinko (vuorohoito) ja Peurunka Perhep äivåiho itajia 52 Laukaan Kunnallinen: M N l Ostopalvelu: M N Htv M I N I ,8 Htv Koko päivähoitopaikkojen lisätarve vuosina yhteensä 45 paikkaa. Koko päivähoitopaikkojen lisätarve vuosina yhteensä 45 paikkaa. Kunnallisia päiväkoteja Ostopalvelupäiväkotej a Keskitetly vuorohoito PerhepäivähoitaJia 52 Kunnallisia päiväkotej a Ostopalvelupäiväkotej a Keskitetry vuorohoito Perhepäivähoitajía 57 Erityispäivähoito Integroituna päivähoidon kokonaisuuteen. M293 8r N Erityisavustaj ien mäåirä 8,2 5 Erityisavustajien mäåirä I 0,25 Esiopetus ukea tarvitsevat lapset (koululaiset) yhteistyössä koulutoimen kanssa, päiväkodeissa 6 esiopetusryhmää l0 Htv l3) M s0 N Kuman omana toimintana päivåikodeissa6 rylwñä n. 85 lasta päiväkodeissa 6 ryhmää, ryhmåikoot kasvavat Vammaisten esiopetus I$,l39557 (netto) Ostopalveluna päiväkodeissa n. 40 lasta Ostopalveluna päivzikodeissa Esiopetus ostopalveluna M (netto) ll,2htv

12 Lasten kotihoidontuki Yksityisen päivähoidon tuki ja palveluraha Kotona kotihoidontuella hoidettavia lapsia 515 ( ) Yksþisiä päiväkoteja 3: Aarrelaiva, Merikarhu ja Rauhala Yksityinen perhepäivåihoito Yhr. I l6 lasta( M (netto) M (netto) Koko päivähoitopaikkojen lisätarve vuosina yhteensä 45 paikkaa. Yksityisiä päivåikoteja 3, niissä palveluraha käytössä Yksityisiä päiväkoteja 4, niissä palveluraha käytössä Muu päivähoito Seudullinen sopimus päivåihoitopaikkojen ostosta ja myynnistä yli kuntarajojen sekä ostopalveluna mm. erþispäivíitroitoa Muu päivähoito (yhteistoiminta-alue) Yhteinen päivlihoidon seudullinen sopimus koskee 8 kuntaa Jyväsþlåin seudulla. Sovittu yksi yhteinen hinta sijoituksissa. M l2l N Koko päivähoitopaikkojen lisätarve vuosina yhteensä 45 paikkaa. Päivåihoidon seutupalvelut, sopimukset yli kuntaraj oj en n. 25 lasta. Päivähoidon seutupalvelut n. 40 lasta ostoina. Mahdollisuutena yksi yhteinen seudullinen päivähoito. Päivähoidon hallinto + erittelemätön päiväkoti Sisältää toimistosihteerin, va ahenkilöiden (2) ja kasvatustoiminnan johtajan palkat ym. hallintoon liitlyvät kulut, sekä muualle kohdistamattomat elåikemenoþerusteiset eläkekulut M28t 678 s0 800 N Htv ilanne ennallaan ilanne ennallaa tai seudullisesti yhteinen päivähoidon hallinto.

13 oimielir/ osasto: Sosiaali- ja terveyslautakunta/sosiaali-.ia terveysosasto/ Sosiaalipalveluien ty OIMINNO OIMINNON JARJESAMISAPA KYSYNNAN EHIiVÄKOKO- ÄLLÄHEKELLÄ KEHIYS NAISUUKSINA RESURSSI A2007 Määrärahat Menot (M) ulot () Netto (N) - henkilötyövuosina lhtv) SOSIAALIPALVE- LUJEN KOKONAI- SI.IUS Sosiaalitoimen hallinto Yleinen sosiaalþö ja ostopalveluina M t3 t N Htv M ,7 Htv Perusturva- j a lapsiperhetyön sosiaalityö, etuus- ja toimistosihteerin ja palveluohjaajan työ kunnan omana toimintana M 39s N ll htv Palveluta ve lisäåintyy väestömäåirän kasvaessa OIMINNAN JÃRJESÃMISAPA ULEVAISUUDESSA Valtuustokauden lopussa Vuonna 2015 ia ostopalveluina ja ostopalveluina Emallaan tai kuntien välisenä vhteistvönä Palvelutarve tai lisäåintyy osittain seutuvhteistvönä väestömä ir n kasvaessa Perusturvatyö M N 95.27r Palveluntarve lisäåintyy väestömäåiråin kasvaessa Perusturvatyön sosiaalþö ja palveluohjaus kunnan omana toimintana Velkaneuvonta, kriisi- ja sosiaalipäivystys, sosiaaliasiamiestoiminta ostopalveluna Sosiaalipäivystyksen järjest?iminen tullut pakolliseksi 2007, ostopalveluna ja seutuyhteistyönä Kunnan omarra toimintana, ostopalveluna j a seutuyhteistyönä

14 Lapsiperhetyö Lapsiperheiden sosiaalityö, lastenvalvojan palvelut, perhetyö, tukiasuminen ja lastensuojelun muu avohuolto kuman omana toimintana. Perheneuvolatoiminta, adoptioneuvonta, tukihenkilötyö ja vaikeissa kriisitilanteissa ensi- ja turvakotitoiminta ostopalveluna Lastensuojelun avohuolto: M s N ,3 htv Lasten psykososiaalinen palvelujen tarve kasvaa väestömä ir in kasvaessaja lasten oireiden lisäåintyessä. ia ostopalveluna, ostopalveluna ja seutuyhteistyönä Lastensuojelun sijaishuolto Kehþsvammaisten palveluohjaus Perhe- ja laitoshoito ostopalveluna M N M I Htv Sijoitusten tarve kasvaa lapsiperheiden lisäåintyessä. Palvelujen piiriin tulee vuoteen 2015 mennessä kehþsvammaista henkilöä lisää: syynä muuttoliike ja vuosittain syntyy keskimäärin yksi kehþsvammainen lapsi Ostopalveluna Kunnan om ma toimintana Ostopalveluna ja seutuyhteistyöna S eudullisen kuntayhteistyön mahdollisuudet käytös sä Ja diagnosoirurin muutokset lisäävät asiakkaita.

15 Kehitysvammaisten asumispalvelut Vammaisten työllistämisnalvelut Vaikeavammaisten taloudelliset tukitoimet ja vammaispalvelulain mukainen palveluasuminen Päihdehuolto (asumispalvelupaikkoja l6) Ostopalveluna yksityisiltä toimijoilra ja muilta kunnilta tai kuntayhtymiltä (asumispalvelupaikkoja 3 0) Perhehoito toimeksiantosopimuksilla Laitoshoito ostopalveluna (73 %) ja ostopalveluna(27 %) Vaikeavammaisten sosiaalityö kwman omana toimintana. Kuljetuspalvelut ( 364 asiakasta) ja tulkkipalvelut (9 asiakasta) ostopalveluna, henkilökohtainen avustajatoiminta (21 asiakasta) taloudellisena tukena ja sen lomitus ostopalveluna, palveluasuminen ostopalveluna ( yht. 33 asiakasta, osalle palveluasuminen omaan kotiin), asunnonmuutostyöt ( 28 asiakkaalle v. 2006) Päihdehuollon avohuollon sosiaalityti kunnan omana palveluna Päihdehuollon katkaisu- vieroitus- ja laitoskuntoutus ostopalvelura Päihdehoitaja ja oman terveyskeskuksen katkaisuhoito terveydenhuollon palvelukuvauksessa M N ,5 Htv M s N Htv M N M N Uusia asiakkaita tulee muuttoliikkeen mukana ja aikuistuvat nuoret fulevat asumispalve- Iun piiriin nopeammin kuin vanhemmat ikäluokat Palvelujen þsyntä kasvaa väestönkasvun myötä. Uusia asiakasryhmiä lakien velvoittamana Lainsäädåintömuutokset odotettavissa Päihdehaitat myötäilevät väestökasvua ja muita yhteiskunnallisia, mm. alkoholipo- Iiittisia, muutoksia Kuman omana toimintana ja ostopalveluna ia ostopalveluna, ostopalveluina j a seutuyhteistyössä, ostopalveluna j a seutuyhteistyönä ja ostopalveluna yksityisiltä toimijoilta ja muilta kunnilta Ostopalveluna Seudullinen yhteistyo hyödynnetä in Kunnan om ma toimintana, ostopalveluna ja seutuyhteistyössä, ostopalveluna j a seutuyhteistyönä

16 oimeentulotuki Elatusturva oimeentulotuen sosiaali- ja toimistotyö kunnan omana palveluna Elatusturvan maksatus ja käsittely ostopalveluna M 1.s N M N oimeentulotuen saajien mä irät sidoksissa työllisyyden kehitykseen, työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin ja työvoiman aktivointiin sekä muun sosiaaliturvan muutoksiin Väestömääråin lisäys ja avio- ja avoerojen mäåi än kasvu kasvattaa elatusturvamenota Ostopalveluna seutuyhteistyönä Valtio (Kela) hoitaa ja rahoittaa

17 oimielin/ osasto: Sosþ4!:jg telygyq4{4kunta / sosiaali- ja terveysosasto/terveyspalveluien tulosvksikkö OIMINNO OIMINNON JÀRJESÄMISAPA RESURSSI KYSYNNAN OIMINNAN JARJESÃMISAPA ULEVAISUUDESSA EHÄVÄKOKO- rillä HEKELLÄ (v.2oo7 A:ssa) KEHIYS Valtuustokauden lopussa Vuonna 2015 NAISUUKSINA Määrärahat Menot ulot Netto ERVEYSPAL- VELVELUJEN KO- KONAISLruS Ostopalveluina - K-S keskussairaala - Yksityisetpalveluntuottajat Kunnan omana toimintona henkilötyövuosia lhtv) M N htv M N l2,l htv Kysyntä kasvaa - väestön kasvuja ikäåintvminen Aitiys-, perhesuunnittelu-ja lastenneuvola-palvelut Koulu- ja opiskelijatervevdenhuolto Lapsiperheiden mäåirä kasvaa. Kasvuun ja kehþkseen liittyvä tuen tarve lisäänw Va hemmuuden tukeminenja syrjäylymisen estäminen lisää kvsvntää Ostopalveluina - K-S keskussairaala - Yksityisetpalveluntuottaiat tai seututerveyskeskustoimintona. Ostopalveluina K-S keskussairaala - Yksitvisetoalvelunhrottaiat Seututerveyskeskuksen toimintona.

18 yöterveyshuolto Kunnan omana toimintona M N Vastaanotto-palvelut Kunnan omana toimintona päivystys- ja aj anvarausvastaanotto,väestövastuuläuikåiri ja -hoitaj atoiminta, rasitustutkimukset, gynekologiset ultraäänitutkimukset Ostopalveluna lääkäri-palvelut päivystykseen /2 pv/ld< + suuret juhlapyhät. Ostopalveluna mahalaukun ja paksusuolen tähystystutkimukset, ortopedin konsultaatiot 4s s 7,1 htv M N htv Yritysten määrä lisäänw Maatalousyrittäjien työterveyshuoltopalvelujen þsynta kasvaa. Suurella osalla myös sairaanhoitosooimukset Palvelujen þsyntä kasvaa Erikoissairaanhoito siirtää tehtäviä terveyskeskukselle mm. päiväkirurgia.rnova Kunnan omana toimintona Kuman omana toimintana Ostopalveluna tåihystystutkimukset, lääkåiripalveluj a ostetaan päivystykseen, mahdollisesti hoitaj atyövoimaa joudutaan myös ostamaan. urvallisuus/valvonta./ avustavaa työvoimaa ostetaan vastaanotolle ilta- ja viikonloppuvuoroihin Seututerveyskeskuksen to imintona. Alueellisen työterveyshuollon j ärj eståimèinâ palveluna Väestövastuutoiminta edelleen seututerveyskeskuksen toimintona Jne. Päihdepalvelut Hoidon tarpeen arviointi ja suunnittelu Suun terveydenhuolto Kunnan omana toimintona Seudullinen yhteistyö erityisesti huumeriippuvaisten hoidossa - Alkoholiriippuvaisten kuatoutuspalvelut hankitaan useista eri laitoksista a tuntatautilain mukainen terveysneuvonta ruiskuhuumeiden käyttäj ille omassa terveyskeskuksessa Kunnan omana toimintona. Seudullinen yhteistyö viikonloppupäivystyksissä. Laitoshoidon määrärahat sosiaalitoi- InESSA M N Palvelujen þsyntä kas- YAA Palveluiden þsyntä kasvaa Palvelujen þsyntä kasvaa. Kunnan omana toimintona Seudullinen yhteistyo a hmtatautilain mukainen terveysneuvonta ruiskuhuumeiden käyttäjille omassa terveyskeskuksessa Seudullinen vhteistvö. Seututerveyskeskuksen toimintona artuntatautilain mukainen terveysneuvonta ruiskuhuumeiden käyttäjille omassa terveyskeskuksessa Seututerveyskeskuksen toimintona. Seudullista yhteistoimintaa erikoistason hammashoidossa. 20.9ht:,l

19 Psykiatrinen avohoito Vastaanottopalvelut: kriisien hoitaminen, psyykkisten sairauksien hoito, työlqyvyn tutkimus ja konsultaatiot Ostopalveluna sai aanhoitopiiriltä M N 1.t ,5 htv Kysyntä kasvaa Erikoissairaanhoito siirtää potilaita jatkohoitoon Ostopalveluna sairaanhoitopiiriltä Seututerveyskeskuksen toimintona Ostopalveluna sairaanhoitopiiriltä Kuntoutus: Asumiskuntoutus, kotikuntoutus, päivätoiminta, ryhmätoiminta Kuntouttavan hoidon tarve kasvaa Seututerveyskeskuksen toimintona Kuntouttava työtoiminta Ostopalveluna Kysyntä kasvaa Ostopalveluna Ostopalveluna / seututerveyskeskuksen toimintona. Palveluasuminen Sairaalapalvelut - erveyskeskuksen vuodeosastohoito Ostopalveluna Kunnan omana toimintona M N ,2htv Palveluasumisen tarve kasvaa Kysyntä kasvaa Hoitomenetelmien Kehittyminen ja aktiivinen hoito lisäävät sairaalapaikkojen tarvetta þritäåin tarjoamaan jatkohoitopaikka erikoissai aanhoidosta siirlwille Palveluasuminen ostopalveluna yksityisiltä palvelujen tuottaiilta Kun an omana toimintana Ostopalveluna yksityisiltä palvelujen tuottajilta Seututerveyskeskuksen toimintona.

20 ukipalvelut: Erþispalvelut Puheterapeutti Psykologit Kunnan omana toimintona arvittaessa ostopalveluna Erityispalvelut: M N Kysyntä kasvaa Kunnan omana toimintona Ostopalveluna puheterapeutin ja psykologin konsultaatioita/terapiaa Seututerveyskeskuksen toimintona Ostopalveluna konsultaatioitalterapiaa 3 htv Kuvantamispalvelut Kunnan omana toimintoj a Ostopalveluna röntgenläåikärikonsultaatiot I x viikossa Vzpäivää Kuvantamispalvelut: M rs N ,6htv Kysyntä kasvaa Kunnan omana toimintoia Ostopalveluna Seututerveyskeskuksen toimintona Konsultaatiot K-S keskussairaalasta sähköisesti reaaliaiassa Fysioterapia erveyspalvelujen johtaminen ja hallinto Keskitetry sijaisten palkkaus Kunnan omana toimintona Fysioterapia: M I1.500 N ,2htv Kunnan omana toimintona M N ,7 htv Kysyntä kasvaa Erikoissairaanhoito siirtää tehtäviä terveyskeskukselle mm. päivåikimrgla Palveluiden kasvu edellyttää nopeaa reagointia muuttuviin tilanteisiin Kunnan omana toimintona Ostopalveluna Kunnan omana toimintona Seututerveyskeskuksen toimintona Ostopalveluna Keskitetty seututerveyskeskuksen hallinto. Kuntayhteistyö lisä?intyy palvelujen suunnittelussa ja toteutuk- SESSA

21 Erikoissairaanhoito Ostetaan påiäsääntöisesti K-S sairaanhoi- M N a ve kasvaa. Väestön määni lisäåintyy ja ikä intyy utkimusten ja hoitomahdollisuuksien lisäåintyminen ja kehittyminen Ostopalveluna Keski-suomen sairaanhoitopiiriltä Ostopalveluna Keski-Suomen sairaan oitopiidltä

22 oimielin/ osasto: Sosiaali- OIMINNO EHÄVÄKOKO- NAISUUKSINA rormrnnon ÄrunffiÞ,1 ÄLLÄ HEKELLÄ (v.2oo7 ra:ssa) RESURSSI a2007 Määrärahat Menot(M) ulot () Netto (N) henkilötyö- ulosyksikkö: Vanhusten KYSYNNÄN KEHIYS 'IMINNANJÁRJESÄ'Iffi SA Valtuustokauden lopussa VANHUSEN PALVELUJENKO- KONAISUUS Kunnan toimintana þìstopalveluna yksityisiltä palvelujen tuonajilta Kotona asumisen mahdollisuuksia tuetaan palveluja kehittämällä ja lisää_ mällä. M N I12,5 Hrv 75-vuotiaiden ja sitä vanhempien määrä kasvaa n.20 %o vuoteen 20 I 5 menness i ja ostopalveluna yksityisiltä palveluj en tuottajilta Kotona asumista tuetaan edelleen palveluja kehittämällä Suunnitelmallinen vapaaehtoistyö käytössä Kunnan toimintana ja ostopalveluna yksityisilta palvelujen tuoüajilta Seudullisesti yhteistyössä erityispalvelut Kotona asumista tuetaan edelleen palveluja kehittämällä Ennaltaehkäisevät kotikäynnit luonteva osa vanhusten palve- Päiväsairaanhoito, tukee kotona asumista ja omaishoitoa M N 319.0t0 6,9 Htv 75 vuotiaiden ja sitä vanhempien määrä kasvaa n.20 %ovuoteen 2015 mennessä

23 Kotihoito (yhdistetyt kotipalvelu ja kotisairaanhoito, ja kotihoitoa tukevat tukipalvelut) Palveluasuminen Ostopalveluna yksityisiltä palvelujen tuottajilta: kotisairaanhoidon viikonloppuhoito, yöhoito, tukipalvelut, ja sotainvalidien kotihoito (kotihoidon ostopalvelu n. 12 %) Ostopalveluna yksityisiha asumispalvelujen tuottajilta Päiväkeskus M N M N ,2Htv I[/d2.42s N ,4 Htv 2Hf'/ tlt vuotiaiden ja sitä vanhempien määrä kasvaa n.20 %o vuoteen 2015 mennessa Myös alle 65- vuotiaiden monisai aiden mäåirä kasvaa avoitteena on, että90 %o yli75- vuotiaista asuu omassa kodissa 75-vuotiaiden ja sitä vanhempien mää ä kasvaa n.20 o/ovuoteen 2015 mennessä Myös alle 65- vuotiaiden monisairaiden mäåirä kasvaa 75 vuotiaiden ja sitä vanhempien mäzirä kasvaa n.20 %óvuoteen 2015 mennessa Kunnan om ìna toimintana, asiakaskriteerit käytössä Ostopalveluna yksityisiltä palvelujen tuottajilta: ksh:n viikonloppuhoito, yöhoito, tukipalvelut, ja sotainvalidien kotihoito. Aloitetaa r ostopalveluna koneellinen lääkkeideni a- ko Sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetukset käytössä Ostopalveluna yksityisilta palvelujen tuottaj ilta, asiakaskriteerit käytössä Ostopalveluna yksityisiltä palvelujen tuottajilta, palveluseteli ja seniorineuvola käytössä Seudullinen yhteistyö hyödynnetä in. Ostopalveluna yksityisiltä palveluj en tuottaj ilta Kunnalliset ryhmäkodit ja mahdollisesti kunnallinen palvelutalo Seudullinen yhteistyo hyödynnetään. Päivtikeskustoiminta laaj entunut maaseutullylille

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010 Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2.

Lisätiedot

Naantalin kaupunki. Palvelustrategia 2014-2016

Naantalin kaupunki. Palvelustrategia 2014-2016 Naantalin kaupunki Palvelustrategia 2014-2016 Palvelustrategia 2014-2016 1. Johdanto 2. Palvelustrategiatyön tavoitteet Käsitellessään talousarviota vuodelle 2012 kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan

Lisätiedot

OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET Hollolan kunta Palvelustrategia, 25.5.2004 1 OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 1. Kuntapalvelujen muutos Verorahoitus ei tulevaisuudessa riitä kaikkiin palvelutuotannon tarpeisiin. Rahoitus on lyhyellä tähtäimellä

Lisätiedot

1. PALVELUSTRATEGIAN TARKOITUS JA LÄHTÖKOHDAT... 1

1. PALVELUSTRATEGIAN TARKOITUS JA LÄHTÖKOHDAT... 1 Kh 26.5.2008 Val 9.6.2008 SISÄLTÖ 1. PALVELUSTRATEGIAN TARKOITUS JA LÄHTÖKOHDAT... 1 2. PALVELUSTRATEGIAN SISÄLTÖ... 2 2.1 Kuntastrategia... 2 2.2 Paras-hanke... 3 2.2.1 Kunnan toimeenpanosuunnitelma/palvelutarveanalyysi...

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014. Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014. Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2. Työpaikat

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN PALVELUSTRATEGIA 2020

RAUMAN KAUPUNGIN PALVELUSTRATEGIA 2020 RAUMAN KAUPUNGIN PALVELUSTRATEGIA 2020 Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 20.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 1. PALVELUSTRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT... 2 1.1 KUNTIEN TOIMINTAYMPÄRISTÖÖN JA RESURSSEIHIN LIITTYVÄT

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Kunnanhallitus 26.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 Työpaikat ja työllinen

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013. Kunnanvaltuusto 14.12.2009 76

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013. Kunnanvaltuusto 14.12.2009 76 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013 Kunnanvaltuusto 14.12.2009 76 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2. Työpaikat

Lisätiedot

Siilinjärven kunta Siiliset-yhteistoiminta-alue. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2012

Siilinjärven kunta Siiliset-yhteistoiminta-alue. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2012 Siilinjärven kunta Siiliset-yhteistoiminta-alue Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2012 1 Siilinjärven kunta Maaningan kunta Nilsiän kaupunki Perusturvalautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2011-2014

TALOUSSUUNNITELMA 2011-2014 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2011-2014 Kunnanvaltuusto 13.12.2010 60 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2. Työpaikat

Lisätiedot

Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi

Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 www.pyhanta.fi Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

KAUSTISEN KUNNAN STRATEGIA 2006-2009

KAUSTISEN KUNNAN STRATEGIA 2006-2009 1 KAUSTISEN KUNNAN STRATEGIA 2006-2009 Sisältö 1 VISIO, ARVOT, MENESTYSTEKIJÄT sivu 1.1 Visio 5 1.2 Arvot 5 1.3 Kaustisen menestystekijät 6 2 PERUSTA 2.1 Yleistä 6 2.2 Toimintaympäristö (historia, nykytila

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015, TALOUSARVIO 2013

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015, TALOUSARVIO 2013 1 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015, TALOUSARVIO 2013 TALOUSARVION SITOVUUS Valtuusto hyväksyy kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvion. Sen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös

Lisätiedot

1 PALVELUANALYYSI. 1.1 Hyvinvointitoimiala. Toimintoympäristöanalyysi. Hyvinvointi on lisääntynyt mutta huono-osaisuus kasaantuu

1 PALVELUANALYYSI. 1.1 Hyvinvointitoimiala. Toimintoympäristöanalyysi. Hyvinvointi on lisääntynyt mutta huono-osaisuus kasaantuu Liite 1 Sisällys 1 PALVELUANALYYSI... 2 1.1 Hyvinvointitoimiala... 2 1.2 Kiinteistötoimiala... 16 1.3 Konsernihallinto... 18 1.4 Sivistystoimiala... 25 1.5 Vapaa-aikatoimiala... 30 1.6 Ympäristötoimiala...

Lisätiedot

URJALAN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013-15

URJALAN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013-15 Valtuusto 14.12.2012 39 SISÄLLYSLUETTELO I. YLEINEN OSA 1. YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE... 3 2. KUNTATALOUDEN TILANNE... 3 3. URJALAN KUNNAN STRATEGIA 2010 2013... 6 4. URJALAN YLEISET JA TALOUDELLISET

Lisätiedot

Toimiva arki Rakkaus. Turvallisuus. Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka

Toimiva arki Rakkaus. Turvallisuus. Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka Keuruun vanhuspoliittinen YksilöllisyyS Toimiva arki Rakkaus OsAllisuus Turvallisuus KaveriaEi jätetä Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka vuoteen 2020 Sisällysluettelo 1 STRATEGIAN

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA OSAVUOSIRAPORTOINTI 1-4 KK/2015 KUNTA JA VESIHUOLTOLAITOS KÄYTTÖTALOUS

JOROISTEN KUNTA OSAVUOSIRAPORTOINTI 1-4 KK/2015 KUNTA JA VESIHUOLTOLAITOS KÄYTTÖTALOUS JOROISTEN KUNTA OSAVUOSIRAPORTOINTI 1-4 KK/2015 KUNTA JA VESIHUOLTOLAITOS KÄYTTÖTALOUS 2 VALTUUSTON TAVOITTEET VUODELLE 2015/TOTEUTUMA 1-4 KK Strategiset tavoitteet: 1. Valtuuston laatima strategia vuosille

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 18 100 KUNTAJOHTAMINEN eurot 12.11.2014 Sitovuus Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 Toimintakulut Sitova -7 551 439-7 569 387-7 416 709-7 448 228-7 516 519 Toimintatuotot Sitova 4 137 707 4 306 599

Lisätiedot

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS FCG KONSULTOINTI OY Mikko Kenni, Anna Laiho, Jussi Kukkonen LUONNOS Työvaliokunnan elinvoima-tarkastelu Kuntien elinvoima voidaan nähdä kattavan laajemmin eri elementtejä

Lisätiedot

www.taipalsaari.fi TAIPALSAAREN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2020

www.taipalsaari.fi TAIPALSAAREN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2020 www.taipalsaari.fi TAIPALSAAREN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2020 Kunnanvaltuuston hyväksymä 22.12.2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 Asuntopoliittisen ohjelman valmistelu 4 Väestö 5 Toimialat ja työpaikat

Lisätiedot

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Sivu 1 Sisällys ESIPUHE 3 1 LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN TAUSTA 5 2 SOTE-UUDISTUKSEN TAUSTAA JA KÄSITTEITÄ 8 2.1 Väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Kärkölän kunta puh 040 308 6200 Virkatie 1 fax 040 308 6216 16600 Järvelä www.karkola.fi karkolan.kunta@karkola.fi KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Sisällys 1. Vuoden 2013 talousarvioesitys

Lisätiedot

Pyhärannan kunnan VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMA

Pyhärannan kunnan VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMA Pyhärannan kunnan VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMA TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 YLEISPERUSTELUT Yleinen taloudellinen tilanne Suomen bruttokansantuotteen määrä

Lisätiedot

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2009 JA TALOUSSUUNNITELMA 2010 2011

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2009 JA TALOUSSUUNNITELMA 2010 2011 TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2009 JA TALOUSSUUNNITELMA 2010 2011 SISÄLLYSLUTTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...1 TALOUSARVION YLEINEN OSA...3 1. Talousarviota ja -suunnitelmaa koskevat säännökset...3 2. Kuntastrategia...4

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011

VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011 VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 10.12.2007 1 SISÄLLYSLUETTELO Sivut KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS 2 TALOUSSUUNNITELMAKAUDEN 2008-2011 STRATEGIAT

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015 Yhtymähallitus 3.5.2011 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ 2 SEUDULLINEN NYKYTILANNE... 2 3 VANHUSPALVELUJEN

Lisätiedot

Sote si. Sote ottaa ensiaskeleita. Faktaa MIKSI? MITEN? MIKÄ NIMEKSI?

Sote si. Sote ottaa ensiaskeleita. Faktaa MIKSI? MITEN? MIKÄ NIMEKSI? Sote ottaa ensiaskeleita Sote on vielä outo kirjainyhdistelmä. Soteen kannattaa kuitenkin tutustua, sillä se on mukana jokaisen elämässä jossakin vaiheessa. Kyseessä on sosiaali- ja terveyspalvelut yhdistävä

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA

SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA KH 07.05.2008, liite nro 2 KH 03.06.2008, liite nro 2 KV 11.06.2008, liite nro 6 SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2009 2012 2 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1. JOHDANTO 3 2. AIEMMAT

Lisätiedot

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄ Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut Päivitetty 9.12.2010 sivu 2 Tiivistelmä Oulunkaaren tehtävänä on toimia palvelukuntayhtymänä jäsenkuntien

Lisätiedot

Taloussuunnitelma 2015-2017

Taloussuunnitelma 2015-2017 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUSTIETOJA KUNNASTA... 3 1.1. Sijainti ja kulkuyhteydet... 3 1.2. Kontiolahden kuntastrategia... 4 1.2.1 Kontiolahden kunnan johtamisjärjestelmä... 4

Lisätiedot