Palvelutarpeiden selvitys ja palvelujen vaihtoehtoiset tuotantotavatvuoteen 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Palvelutarpeiden selvitys ja palvelujen vaihtoehtoiset tuotantotavatvuoteen 2015"

Transkriptio

1 Laukaan kunta (S Le^t c-r,*gl) ve*tl.lo,tl.)-a+_{vt t5 a,f on /e,"t Palvelutarpeiden selvitys ja palvelujen vaihtoehtoiset tuotantotavatvuoteen 2015 (palvelustrategia)

2 JOHDANO Palvelustrategian tarkoitus Kunnalla on palvelujen järjestämisvastuu lainsäädännön nojalla kunnalle kuuluvista palveluista sekä muista kunnan järjestettäväkseen ottamistaan palveluista. Påiäsåiäntöisesti palvelut rahoitetaan verovaroin, osin asiakasmaksuin. Kunnan järjestämisvastuulla olevia palveluita kunnat voivat tuottaa kuntakonserninsa sisällä omissa organisaatioissaan, yhteistyössä naapurikuntien kanssa esimerkiksi kuntayhtymissä taikka hankkia palveluita ulkopuolisilta toimijoilta, kuten yksityisiltä yrityksilta, kolmannen sektorin järjestöiltä jne. Kuntaliiton hallitus on antanut suosituksen, että kuntien tulisi laatiapalvelujensa järjestämisestä noin 10 vuodeksi eteenpäin ulottuvat linjaukset eli palvelustrategia. Laukaan kunta on tarkastellut yleisellä tasolla palvelujen kehitystä valtuustokauden kuntastrategiassa, jonka tarkastelukausi ulottuu vuoteen Laukaan kunnan valtuustokauden strategiassa on p aatefty, että tämän I i s åik s i laaditaan eri I I inen p alve lustrate gi a. Nyþisen palvelutarpeen ja siihen vaikuttavien muutostekijöiden perusteella kunnassa on tehty selvitys palvelutarpeiden määrällisestä ja laadullisesta kehityksestä sekä palvelujen suunnitelluista tuotantotavoista eri toimialoilla vuoteen 2015 saakka. Palvelutarpeiden m uutoksiin vaiku ttavat: o Asukaslukurasukasmäärä ilastokeskuksen ennusteen mukaan Laukaan kunnan asukasmäärä kasvaa vuoteen 2015 mennessä asukkaaseen (asukasluku I on 17501). o Väestön ikärakenne Yli 75-vuotiaiden maärä lisääntyy merkittävästi. Kasvu vuodesta 2005 vuoteen 2015 on 25,4 prosenttia ja vuoteen ,5 prosenttia. Myös 0-6 -vuotiaiden määrä lisääntyy (19,5 ja 21,8 prosenttia). Palveluja on lisättävä sekä lapsiperheille että vanhuksille. Huoltosuhde heikkenee em. aj anj aksona. o Väestönkoulutusrakenne: utkinnot suorittaneiden henkilöiden määrä koko väestöstä (17193 as.) Laukaan kunnassav.2005: Keskiaste Alin korkea-aste Alempi kk-aste Ylempi kk-aste utkijakoulutusaste Sukupuolet yhteensä s I s Yhteensä

3 Laukaan kunnan väestön koulutustaso on viime vuosina noussut. Keskiasteen tutkintojen mäarä on kasvanut vuodesta vuoteen ,6 yo. Korkeakoulututkintoj en määrä on kasvanut samana tarkasteluaikana peräti 3I,9 yo. Lisäksi tutkijakoulutuksen omaavien maara on lähes kaksinkertaistunut vuodesta 2001 vuoteen Elinkeinoelämän rakenne Laukaa saa lisää sekä teollisia että elinkeinoelämää palvelevia yrityksiä. Palvelutuotantoyritysten lisääntyessä (mm. matkailu- javapaa-aikapalvelut) perinteinen maatalous menettää suhteellista asemaansa. Yhdyskuntarakenne Kuntarakenne perustuu tehokkaaseen maapolitiikkaan, hyviin liikenneyhteyksiin sekä taajamien ja kylien muodostamiin turvallisiin nauhamaisiin kokonaisuuksiin pääteiden suunnassa. Eniten väestön kasvuun on varauduttu maantien 637 suunnassa (Leppävesi- Vihtavuori-Kirkonkylä). o Kuntalaistenelinolot Sairastavuus Laukaalaiset ovat sairastavuusindeksillä mitattuna maan keskiarvoa terveempiä. Sairastavuusindeksin mukaan Keski-Suomi oli sairaanhoitopiireistä sijaluvulla 12 vuonna 2003 (Kelan vuonna 2004 julkaisema suomalaisten sairastavuusselvitys). Jyväskylåin, Jyväskylän maalaiskunnan, Muuramen ja Laukaan indeksiluvut olivat maan keskiarvoa parempia. yöttömyys Laukaan työttömyysaste on laskenut vuosittain 1-1,5 prosenttiyksikköä ollen vuonna 2007 aiie 10 prosenttia. Pitkäaikaistyöttömien eli yli vuoden työttömänä olleiden maara on vähentynyt edellisvuodesta (vaihteiu alkuvuodesta2}} I henkllöä/kk), nuorten alle 25-vuotiaiden tvöttömien määrä on hienoisessa laskussa. Asunto-olot Laukaassa asuntokanta ei merkittävästi eroa maan keskiarvosta.latil<aassa ok-asuntoja on 65 o/o asuntokannasta. Laukaan asuntokuntien keskikoko on 2,45 (koko maa2,72) ja asuntojen keskipinta-ala9},7 m2 (koko maa79 m2). l+htaasti asuvia Laukaassa on 13,4 o/o asuntokunnista (koko maa 10 %) ja erittäin puutteellisesti varustettuja asuntoj a 8,1 o/o (koko maa 5,2 %). Väestön ikääntyessä vanhusasuntokuntien asuinoloihin joudutaaîpanostamaan. Palvelujen vaihtoehtoiset tuotantotavat Vaihtoehtoisia toimint aapoja ovat esimerkiksi :. kunnassa tai kuntakonsernissa tuotettava palvelu o toisten kuntien kanssa yhteistyönä tuotettu palvelu o ostopalvelu, jossa kunta sopii palveluntuottajan kanssa asiakkaalle tarjottavista palveluista o kururan tarjoama tietyn toimialan palveluseteli, jolla asiakas voi ostaa tarvitsemiaan palveluita haluamaltaan palvelun tarjoajalta. ulkopuoliselle yritykselle annettavatoimilupa o palvelutuotannossa tarvittavan käyttöomaisuuden vuokraus ulkopuoliselle yritykselle o julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyci

4 . yksityistäminen eli kunnan toiminnan myyminen yksityiselle liiketoiminnan harjoittajalle (kunnan henkilöstön mahdollinen siirtyminen liikkeenluovutuksen yhteydessä uuden yrittäjän palvelukseen) o kunnan tukema vapaaehtois- tai omaistyö o harrastus- ja vapaaehtoispohjaisten toimijoiden tukeminen avustuksin Vaihtoehtoisia toimintatapoja selvitettäessä on pyritty kiinnittämään huomiota tieto- ja tietoliikennetekniikan suomiin laajoihin mahdollisuuksiin ja erityisesti ratkaisuihin, joilla edistetään itsepalvelun käyttöä tietoverkkoj en avulla. Palvelutuotannon arviointi ja tuotannon eri vaihtoehdot Laukaassa arkastelua varten Laukaan kunnassa on laadittu lomake, johon arviointi on tehty. Palveluja on tarkasteltu palvelukokonaisuuksina. Lähtökohtana on pidetty hallinto- ja talousarviorakennetta, joka pohjautuu osasto-, tulosyksikkö- ja tulospaikkajakoon. arkastelussa palvelut on pilkottu mahdollisimman pieniin loogisiin kokonaisuuksiin ja ne edelleen osiin, jotta palvelukokonaisuuden sisältö mahdollisimman hyvin avautuisi ja myös pieniä kokonaisuuden osia ja sen vaihtoehtoisia tuotantotapoja voitaisiin arvioida. Vaihtoehtoisten toimintatapojen kasittelyllä ja arvioinnilla sekä niiden hyödyntämisellä voidaan merkittävästi lisätä myös palvelujen käyttäjien mahdollisuuksia osallistua palvelun suunnitteluun ja tuottamiseen. Resurssit Palvelustrategian yhteydessä on selvitetty eri palvelutuotantotapoihin käytettävät taloudelliset resurssit ja henkilöstön maara. Palveluun käytetyt määrarahat on kuvattu menot-tulot-netto - tarkastelulla. Kunnan oman henkilöstön maañ on ilmoitettu henkilötyör,uosina (htv). Sovitettaessa kunnan käytettävissä olevia taloudellisia ja henkilöstöresursseja lisääntyvåiän palvelukysynnän tyydyttämiseen tavoitteina ovat laadultaan ja kustannuksiltaan mahdollisimmantarkoituksenmukaiset palvelutuotantotavat. Vaihtoehtoisten tuotantotapojen vertailussa tärkeällä sijalla on kunnan oma palvelutuotanto ja pyrkimys sen jatkuvaan kehittämiseen. austalla on ollut myös henkilöstön koulutustaso, henkilöstön ikärakenne, työvoiman saatavuus eri aloilla j a palvelutuotannon yksikkökustannukset eri tapauksissa. Palveluselvityksen laadinnassa lähtökohtana on ollut, että sen perusteella palittàjät, kuntalaiset, kunnan henkilöstö ja ulkopuoliset markkinoilla toimivat palveluntarjoajat voivat tehdä niistä omat j ohtopäätöksensä. o Kunnan oman toiminnan kehittaminen kohdentuu oikeisiin asioihin o Kuntalaiset saavat tietoa ja voivat varautua palvelutarjonnan muutoksiin. o Kunnan henkilöstö osaa varautua palvelutarjonnan muutosten edellyttämiin vaatimuksiin, joita aiheutuu kunnan tarjoamien palvelujen lisäämisestä tai supistamisesta taikka yhteistoiminnasta muiden toimij oiden kanssa. o Ulkopuoliset toimijat voivat puolestaan valmistautua mm. investointitarpeisiin, joita tarvitaan palvelutoimintojen käynnistämiseen, kun kunta itse on päàttänyl luopua niiden hoitamisesta. Oman toiminnan jatkuvan kehittamisen lisäksi kunnan tulee jatkuvasti aktiivisesti selvittää ja arvioida vaihtoehtoisten tuotantotapojen hyödyntämismahdollisuuksia. On tärkeätä, että tuotantotapoja arvioidaan ainakin aina, kun kunnassa ollaan käynniståimässä uusia palveluja tai entisiä lisätään taikka supistetaan. avoitteena on jatkuvan vuorovaikutuksen luominen ja ylläpitäminen palvelutuotantoa harjoittavien toimij oiden kanssa.

5 LAUKAAN KUNA PALVELUJEN NYKYILAN KIIVAUS JA ARVIOINI SEKÄ OIMII\NAN SUUNNIELU Än n sämisapa ULEVAISUUDE S SA oimielin/ osasto: Kunnanhallitus/keskushallinto OIMINNO rnhräväxoko- NAISUUKSINA OIMINNON JÁRJESÃMISAPA räu,ä nnrxnr,r,ä RESURSSI Määrärahat KYSYNNAII KEHIYS OIMINNAN JÁRJESÄMISAPA ULEVAISIruDES- SA Valtuustokauden lopussa Vuonna 2015 Keskushallinto Oma tuotanto M N Vakaa Oma tuotanto Oma tuotanto Yleisjohto + vaalit Lievestuoreen yhteispalveþiste Arkistotoimi ja asiakirjahallinto Puhelinkeskus neuvonta ja monistamo Oma tuotanto Oma tuotanto Oma tuotanto Oma tuotanto 8%henk. 3 henkilöä % henkilöä 2 henkilöä 3 henkilöä Vakaa Vakaa Vakaa Vakaa Omatuotanto Oma tuotanto Oma tuotanto Oma tuotanto Oma tuotanto Oma tuotanto Oma tuotanto Oma tuotanto Kuluttaianeuvonta Ostooalvelu M Kasvava Ostooalvelu Valtio 2009 Yleinen edunvalvonta Oma tuotanto M N %herk. Kasvava Oma tuotanto Valtio 2009

6 oimielin/ osasto: Kunnanhallitus/taloushallinto OIMINNO OIMINNON JÃRJESÄVNSUPE EHIiV/iKOKO- ÄLLÄHEKELLÄ NAISUUKSINA RESURSSI Määrärahaf KYSYNNAN KEHIYS OIMINNAN JARJESAMISAPA ULEVAISUU- DESSA Valtuustokauden lopussa Vuonna 2015 aloushallinto Oma tuotanto (perintä ulkoistettu) M N Vakaa Oma tuotanto sähköisesti (perinta ukoistettu) Oma tuotanto sähköisesti þerintä ulkoistetnr) Hallinto Kirjanpito Maksuliikenne 2htv 2hw 3 htv Verotus Ostopalvelu M N IC (:entinen AK) Oma tuotanto+ostopalvelut (7013 0) M N 34s tt Vakaa Ostopalvelu Ostopalvelu Kasvava Oma tuotanto+ostopalvelut Oma tuotanto+ostopalvelut htv

7 oimielir/ osasto: Kunnr nhallitus/henkilöstöhallinto '(,IMINNO OIMINNON JÃRJESÄNNS- EHÄVÄKOKO- APA ÄLLÄHEKELLÄ NAISUUKSINA RESURSSI Määrärahat KYSYNNi KEHIYS OIMINNAN JÄ,RJESÄUS,PA ULEVAISUUDES- SA Valtuustokauden Vuonna hallinto yht. Menot: M ulot: Netto: N M s9 108 N I henkilöä þsyy entisellään, seututerveyskeskuksen toteutuessa laske- VA "toimisto" M N Hallinto : suunnittelu, johtaminen ja ohjaus Oma tuotanto 2 henkilöä Ðsvv entiselläåin Oma toiminta Oma toiminta Palkanlaskenta Oma tuotanto 6 henkilöä Seututerveyskeskuksen toteutuessa laskeva Oma toiminta Oma toiminta yöllisyystyöt ( palvelee koko organisaatiota) Oma toiminta, yhteistyö Saraprojektin kanssa ll/ N Pysyy entiselläíin Oma toiminta Oma toiminta

8 palvelut -työsuojelun järjestäminen, työpaikkaruokailun järjestäminen, keskitetty koulutus, keskitetty työhyvinvointitoiminta, henkilöstön muistamiset ym. Oma toiminta, tuki järjestäjätle, osto omalta organisaatiolta M2ll 503 N 2il 503 þsyy entisel- Iä in Oma toiminta, tuki järjestäjälle, osto omalta organisaatiolta Oma toiminta, tuki järjestäjälle, osto omalta organisaatiolta Yhteistoimintaelin: Oma toiminta M 3641 þsyy entisellä in Yhteistvörvhmä yöterveyshuolto Osto omalta terveyskeskukselta M Laskeva 9s 500 seutuyhteis- N Wön mvötä Nuorten kesätyöt Yhteistyö nuorisotoimen kanssa M t7 256 þsyy entisellä in Omatoiminta Osto omalta terveyskeskukselta Yhteistyö kunnan sisällä Oma toiminta Ostopalvelu seututerveyskeskukselta Yhteistyö kunnan sisällä

9 oimielir/ osasto: Etinkeinotoimi OIMINNO OIMINNON ùirjes EHÄVÄKOKO- räll,ä HEKELLÄ NAISUUKSINA - kunnan valitseman yrittäj yys-strate gian mukaiset toimet RESURSSI Määrärahat N ,30 htv - yrittäjyys nivoutuu tulevaisuudessakin kunnan menestysteki- OIMINNAN JÃRJESÄIVIISIP^I ULEVAISUUDES- - yhteistyötatrojen määrä lisä intyy kunnan kasvaessa j a yrirysmäåirtin lisäänryessä Vuonna myönteinen väestökehþs ja elinkeinoelämän monipuolistuminen jatkuu - yrittäjien palvelut yritystä perustaessa sekä yritystoimintaan liittyvissä asioissa -kunta, E-keskus, Finnvera, Jykes ja yksityinen tarjonta N ,30 htv - uusien yritysmäåirä kasvaa keskimätirin 50 yrityståi/vuosi - ikä?intyminen ja siitä johtuva uuden omistajuuden löytziminen yrityksiin, joissa eijatkajaa - yrittäjien ikääntymisen mukanaan tuoma yrittäjä- rakenteen muutos kiihtyy - uusien yritysten mä2iråin nettolisäys jatkuu - kunta-strategiaa tukevan hanketoimiman hallinnointi - kunta, seutuyhteistyö, JyvåisRiihi N ,30 hrv - yrittäjyyden edistämiseen ja olemassa olevan yritystoimin- nan kehittämiseen tarkoitettu hanketoimin- - uusi rahoituskausi alkaa. painotukset kehittämishankkeiden suuntaan lisääntyvät - EU:n tukimuodot painottuvat entistä enemm?in kehittåimishankkeiden suuntaan N ,10 hrv - säilyy ennallaan - seutuyhteistyö nykymuotoisena j atkuu valtuustokauden - seutuyhteistyö jatkuu ja etsii uusia toimintamalleja - maatalouden tukij åirjestelmien hallinnointi N htv - tilojen määrä vakiintuu ja tukimuodot lisääntyvät - uuden ohjelmakauden tukimuotojen tuomien viranomaistehtävien ta kentaminen -maatalouden tukimuodot lisäåintyvät ja muuttuvat enemmän ympäristötukien suuntaan - maatilojen lukumäåirä vakiintuu lähes nyþrtasolle johtuen kaupungin läheisyydestä ja sen mahdollistamista sivuelinkeinoista

10 oimielin/ osasto: Sosiaali- ia terveyslautakunta / sosiaali- ja terveysosasto / ulosvksikkö: Lasten päivähoitopalveluien ty OIMINNO OIMINNON JARJESAMISAPA KYSYNNAN EHÄVÄKOKO- ÄLLli HEKELLÄ (v.2oo7 A:ssa) KEHIYS NAISUUKSINA RESJRSSI Määrärahat Menot (M) ulot () Netto (N) henkilötyövuosia (Htv) OIMINNAN JÃRJESÃMISAPA ULEVAISUUDESSA Valtuustokauden lopussa Vuonna 2015 LASEN PAIVA- HOIDON KOKO- NAISUUS Laukaan ku nan omana toimintana: Päivåtkodit j a perhepäivíihoito. Ostopalveluna yksityisiltä palvelun tuottajilta: Päiväkodit Laukaan Aurinko ja Peurunka. Palvelurahalla tuettu yksityinen päivähoito: Päivåikodit Rauhala, Aarrelaiva, Merikarhu j a yksityinen perhepäivähoito M I N l4l,2hfv Asukasluku kasvaa vuosittain n.130:lla henkilöllä. 12/2006 astkasluku oli l7 390,joista alle kouluikäisiä 9,4%o, joista päivähoitoa tarvitsevia 43,5%o= 711 lasta Asukaslukuarvio Joista alle kouluikäisiä lapsia 9,4Yo = I 67 1, joista päivåihoitoa tarvitsevia 43,5Yo : 727 lasta. Kuntastrategian tavoitteena asukaslukumäåi ä v on l8 500, joista alle kouluikäisiä lapsia 9,4o/o : I 73 9, joista päivähoitoa tarvits evia 43,5Yo : 7 56 lasta. Päivähoitopaikkoj en lisätarve vuosina yhteensä 45 paikkaa. arve katetaan lisäåimällä kunnallista perhepäivèihoitoa, yksityisen päivzihoidon palvelurahan käyttöä, sekä ostamalla paikkoja seudullisella sopimuksilla yli kuntarajojen. Myös rajoitetusti ostopalveluna esim. eritvispäivähoidon osalta.

11 Lasten päiväkotihoito Perhepäivähoito ja ryhmäperhepäivähoito Kunnallisia päiväkoteja 8 kpl Ostopalvelupäivzikotej a Aurinko (vuorohoito) ja Peurunka Perhep äivåiho itajia 52 Laukaan Kunnallinen: M N l Ostopalvelu: M N Htv M I N I ,8 Htv Koko päivähoitopaikkojen lisätarve vuosina yhteensä 45 paikkaa. Koko päivähoitopaikkojen lisätarve vuosina yhteensä 45 paikkaa. Kunnallisia päiväkoteja Ostopalvelupäiväkotej a Keskitetly vuorohoito PerhepäivähoitaJia 52 Kunnallisia päiväkotej a Ostopalvelupäiväkotej a Keskitetry vuorohoito Perhepäivähoitajía 57 Erityispäivähoito Integroituna päivähoidon kokonaisuuteen. M293 8r N Erityisavustaj ien mäåirä 8,2 5 Erityisavustajien mäåirä I 0,25 Esiopetus ukea tarvitsevat lapset (koululaiset) yhteistyössä koulutoimen kanssa, päiväkodeissa 6 esiopetusryhmää l0 Htv l3) M s0 N Kuman omana toimintana päivåikodeissa6 rylwñä n. 85 lasta päiväkodeissa 6 ryhmää, ryhmåikoot kasvavat Vammaisten esiopetus I$,l39557 (netto) Ostopalveluna päiväkodeissa n. 40 lasta Ostopalveluna päivzikodeissa Esiopetus ostopalveluna M (netto) ll,2htv

12 Lasten kotihoidontuki Yksityisen päivähoidon tuki ja palveluraha Kotona kotihoidontuella hoidettavia lapsia 515 ( ) Yksþisiä päiväkoteja 3: Aarrelaiva, Merikarhu ja Rauhala Yksityinen perhepäivåihoito Yhr. I l6 lasta( M (netto) M (netto) Koko päivähoitopaikkojen lisätarve vuosina yhteensä 45 paikkaa. Yksityisiä päivåikoteja 3, niissä palveluraha käytössä Yksityisiä päiväkoteja 4, niissä palveluraha käytössä Muu päivähoito Seudullinen sopimus päivåihoitopaikkojen ostosta ja myynnistä yli kuntarajojen sekä ostopalveluna mm. erþispäivíitroitoa Muu päivähoito (yhteistoiminta-alue) Yhteinen päivlihoidon seudullinen sopimus koskee 8 kuntaa Jyväsþlåin seudulla. Sovittu yksi yhteinen hinta sijoituksissa. M l2l N Koko päivähoitopaikkojen lisätarve vuosina yhteensä 45 paikkaa. Päivåihoidon seutupalvelut, sopimukset yli kuntaraj oj en n. 25 lasta. Päivähoidon seutupalvelut n. 40 lasta ostoina. Mahdollisuutena yksi yhteinen seudullinen päivähoito. Päivähoidon hallinto + erittelemätön päiväkoti Sisältää toimistosihteerin, va ahenkilöiden (2) ja kasvatustoiminnan johtajan palkat ym. hallintoon liitlyvät kulut, sekä muualle kohdistamattomat elåikemenoþerusteiset eläkekulut M28t 678 s0 800 N Htv ilanne ennallaan ilanne ennallaa tai seudullisesti yhteinen päivähoidon hallinto.

13 oimielir/ osasto: Sosiaali- ja terveyslautakunta/sosiaali-.ia terveysosasto/ Sosiaalipalveluien ty OIMINNO OIMINNON JARJESAMISAPA KYSYNNAN EHIiVÄKOKO- ÄLLÄHEKELLÄ KEHIYS NAISUUKSINA RESURSSI A2007 Määrärahat Menot (M) ulot () Netto (N) - henkilötyövuosina lhtv) SOSIAALIPALVE- LUJEN KOKONAI- SI.IUS Sosiaalitoimen hallinto Yleinen sosiaalþö ja ostopalveluina M t3 t N Htv M ,7 Htv Perusturva- j a lapsiperhetyön sosiaalityö, etuus- ja toimistosihteerin ja palveluohjaajan työ kunnan omana toimintana M 39s N ll htv Palveluta ve lisäåintyy väestömäåirän kasvaessa OIMINNAN JÃRJESÃMISAPA ULEVAISUUDESSA Valtuustokauden lopussa Vuonna 2015 ia ostopalveluina ja ostopalveluina Emallaan tai kuntien välisenä vhteistvönä Palvelutarve tai lisäåintyy osittain seutuvhteistvönä väestömä ir n kasvaessa Perusturvatyö M N 95.27r Palveluntarve lisäåintyy väestömäåiråin kasvaessa Perusturvatyön sosiaalþö ja palveluohjaus kunnan omana toimintana Velkaneuvonta, kriisi- ja sosiaalipäivystys, sosiaaliasiamiestoiminta ostopalveluna Sosiaalipäivystyksen järjest?iminen tullut pakolliseksi 2007, ostopalveluna ja seutuyhteistyönä Kunnan omarra toimintana, ostopalveluna j a seutuyhteistyönä

14 Lapsiperhetyö Lapsiperheiden sosiaalityö, lastenvalvojan palvelut, perhetyö, tukiasuminen ja lastensuojelun muu avohuolto kuman omana toimintana. Perheneuvolatoiminta, adoptioneuvonta, tukihenkilötyö ja vaikeissa kriisitilanteissa ensi- ja turvakotitoiminta ostopalveluna Lastensuojelun avohuolto: M s N ,3 htv Lasten psykososiaalinen palvelujen tarve kasvaa väestömä ir in kasvaessaja lasten oireiden lisäåintyessä. ia ostopalveluna, ostopalveluna ja seutuyhteistyönä Lastensuojelun sijaishuolto Kehþsvammaisten palveluohjaus Perhe- ja laitoshoito ostopalveluna M N M I Htv Sijoitusten tarve kasvaa lapsiperheiden lisäåintyessä. Palvelujen piiriin tulee vuoteen 2015 mennessä kehþsvammaista henkilöä lisää: syynä muuttoliike ja vuosittain syntyy keskimäärin yksi kehþsvammainen lapsi Ostopalveluna Kunnan om ma toimintana Ostopalveluna ja seutuyhteistyöna S eudullisen kuntayhteistyön mahdollisuudet käytös sä Ja diagnosoirurin muutokset lisäävät asiakkaita.

15 Kehitysvammaisten asumispalvelut Vammaisten työllistämisnalvelut Vaikeavammaisten taloudelliset tukitoimet ja vammaispalvelulain mukainen palveluasuminen Päihdehuolto (asumispalvelupaikkoja l6) Ostopalveluna yksityisiltä toimijoilra ja muilta kunnilta tai kuntayhtymiltä (asumispalvelupaikkoja 3 0) Perhehoito toimeksiantosopimuksilla Laitoshoito ostopalveluna (73 %) ja ostopalveluna(27 %) Vaikeavammaisten sosiaalityö kwman omana toimintana. Kuljetuspalvelut ( 364 asiakasta) ja tulkkipalvelut (9 asiakasta) ostopalveluna, henkilökohtainen avustajatoiminta (21 asiakasta) taloudellisena tukena ja sen lomitus ostopalveluna, palveluasuminen ostopalveluna ( yht. 33 asiakasta, osalle palveluasuminen omaan kotiin), asunnonmuutostyöt ( 28 asiakkaalle v. 2006) Päihdehuollon avohuollon sosiaalityti kunnan omana palveluna Päihdehuollon katkaisu- vieroitus- ja laitoskuntoutus ostopalvelura Päihdehoitaja ja oman terveyskeskuksen katkaisuhoito terveydenhuollon palvelukuvauksessa M N ,5 Htv M s N Htv M N M N Uusia asiakkaita tulee muuttoliikkeen mukana ja aikuistuvat nuoret fulevat asumispalve- Iun piiriin nopeammin kuin vanhemmat ikäluokat Palvelujen þsyntä kasvaa väestönkasvun myötä. Uusia asiakasryhmiä lakien velvoittamana Lainsäädåintömuutokset odotettavissa Päihdehaitat myötäilevät väestökasvua ja muita yhteiskunnallisia, mm. alkoholipo- Iiittisia, muutoksia Kuman omana toimintana ja ostopalveluna ia ostopalveluna, ostopalveluina j a seutuyhteistyössä, ostopalveluna j a seutuyhteistyönä ja ostopalveluna yksityisiltä toimijoilta ja muilta kunnilta Ostopalveluna Seudullinen yhteistyo hyödynnetä in Kunnan om ma toimintana, ostopalveluna ja seutuyhteistyössä, ostopalveluna j a seutuyhteistyönä

16 oimeentulotuki Elatusturva oimeentulotuen sosiaali- ja toimistotyö kunnan omana palveluna Elatusturvan maksatus ja käsittely ostopalveluna M 1.s N M N oimeentulotuen saajien mä irät sidoksissa työllisyyden kehitykseen, työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin ja työvoiman aktivointiin sekä muun sosiaaliturvan muutoksiin Väestömääråin lisäys ja avio- ja avoerojen mäåi än kasvu kasvattaa elatusturvamenota Ostopalveluna seutuyhteistyönä Valtio (Kela) hoitaa ja rahoittaa

17 oimielin/ osasto: Sosþ4!:jg telygyq4{4kunta / sosiaali- ja terveysosasto/terveyspalveluien tulosvksikkö OIMINNO OIMINNON JÀRJESÄMISAPA RESURSSI KYSYNNAN OIMINNAN JARJESÃMISAPA ULEVAISUUDESSA EHÄVÄKOKO- rillä HEKELLÄ (v.2oo7 A:ssa) KEHIYS Valtuustokauden lopussa Vuonna 2015 NAISUUKSINA Määrärahat Menot ulot Netto ERVEYSPAL- VELVELUJEN KO- KONAISLruS Ostopalveluina - K-S keskussairaala - Yksityisetpalveluntuottajat Kunnan omana toimintona henkilötyövuosia lhtv) M N htv M N l2,l htv Kysyntä kasvaa - väestön kasvuja ikäåintvminen Aitiys-, perhesuunnittelu-ja lastenneuvola-palvelut Koulu- ja opiskelijatervevdenhuolto Lapsiperheiden mäåirä kasvaa. Kasvuun ja kehþkseen liittyvä tuen tarve lisäänw Va hemmuuden tukeminenja syrjäylymisen estäminen lisää kvsvntää Ostopalveluina - K-S keskussairaala - Yksityisetpalveluntuottaiat tai seututerveyskeskustoimintona. Ostopalveluina K-S keskussairaala - Yksitvisetoalvelunhrottaiat Seututerveyskeskuksen toimintona.

18 yöterveyshuolto Kunnan omana toimintona M N Vastaanotto-palvelut Kunnan omana toimintona päivystys- ja aj anvarausvastaanotto,väestövastuuläuikåiri ja -hoitaj atoiminta, rasitustutkimukset, gynekologiset ultraäänitutkimukset Ostopalveluna lääkäri-palvelut päivystykseen /2 pv/ld< + suuret juhlapyhät. Ostopalveluna mahalaukun ja paksusuolen tähystystutkimukset, ortopedin konsultaatiot 4s s 7,1 htv M N htv Yritysten määrä lisäänw Maatalousyrittäjien työterveyshuoltopalvelujen þsynta kasvaa. Suurella osalla myös sairaanhoitosooimukset Palvelujen þsyntä kasvaa Erikoissairaanhoito siirtää tehtäviä terveyskeskukselle mm. päiväkirurgia.rnova Kunnan omana toimintona Kuman omana toimintana Ostopalveluna tåihystystutkimukset, lääkåiripalveluj a ostetaan päivystykseen, mahdollisesti hoitaj atyövoimaa joudutaan myös ostamaan. urvallisuus/valvonta./ avustavaa työvoimaa ostetaan vastaanotolle ilta- ja viikonloppuvuoroihin Seututerveyskeskuksen to imintona. Alueellisen työterveyshuollon j ärj eståimèinâ palveluna Väestövastuutoiminta edelleen seututerveyskeskuksen toimintona Jne. Päihdepalvelut Hoidon tarpeen arviointi ja suunnittelu Suun terveydenhuolto Kunnan omana toimintona Seudullinen yhteistyö erityisesti huumeriippuvaisten hoidossa - Alkoholiriippuvaisten kuatoutuspalvelut hankitaan useista eri laitoksista a tuntatautilain mukainen terveysneuvonta ruiskuhuumeiden käyttäj ille omassa terveyskeskuksessa Kunnan omana toimintona. Seudullinen yhteistyö viikonloppupäivystyksissä. Laitoshoidon määrärahat sosiaalitoi- InESSA M N Palvelujen þsyntä kas- YAA Palveluiden þsyntä kasvaa Palvelujen þsyntä kasvaa. Kunnan omana toimintona Seudullinen yhteistyo a hmtatautilain mukainen terveysneuvonta ruiskuhuumeiden käyttäjille omassa terveyskeskuksessa Seudullinen vhteistvö. Seututerveyskeskuksen toimintona artuntatautilain mukainen terveysneuvonta ruiskuhuumeiden käyttäjille omassa terveyskeskuksessa Seututerveyskeskuksen toimintona. Seudullista yhteistoimintaa erikoistason hammashoidossa. 20.9ht:,l

19 Psykiatrinen avohoito Vastaanottopalvelut: kriisien hoitaminen, psyykkisten sairauksien hoito, työlqyvyn tutkimus ja konsultaatiot Ostopalveluna sai aanhoitopiiriltä M N 1.t ,5 htv Kysyntä kasvaa Erikoissairaanhoito siirtää potilaita jatkohoitoon Ostopalveluna sairaanhoitopiiriltä Seututerveyskeskuksen toimintona Ostopalveluna sairaanhoitopiiriltä Kuntoutus: Asumiskuntoutus, kotikuntoutus, päivätoiminta, ryhmätoiminta Kuntouttavan hoidon tarve kasvaa Seututerveyskeskuksen toimintona Kuntouttava työtoiminta Ostopalveluna Kysyntä kasvaa Ostopalveluna Ostopalveluna / seututerveyskeskuksen toimintona. Palveluasuminen Sairaalapalvelut - erveyskeskuksen vuodeosastohoito Ostopalveluna Kunnan omana toimintona M N ,2htv Palveluasumisen tarve kasvaa Kysyntä kasvaa Hoitomenetelmien Kehittyminen ja aktiivinen hoito lisäävät sairaalapaikkojen tarvetta þritäåin tarjoamaan jatkohoitopaikka erikoissai aanhoidosta siirlwille Palveluasuminen ostopalveluna yksityisiltä palvelujen tuottaiilta Kun an omana toimintana Ostopalveluna yksityisiltä palvelujen tuottajilta Seututerveyskeskuksen toimintona.

20 ukipalvelut: Erþispalvelut Puheterapeutti Psykologit Kunnan omana toimintona arvittaessa ostopalveluna Erityispalvelut: M N Kysyntä kasvaa Kunnan omana toimintona Ostopalveluna puheterapeutin ja psykologin konsultaatioita/terapiaa Seututerveyskeskuksen toimintona Ostopalveluna konsultaatioitalterapiaa 3 htv Kuvantamispalvelut Kunnan omana toimintoj a Ostopalveluna röntgenläåikärikonsultaatiot I x viikossa Vzpäivää Kuvantamispalvelut: M rs N ,6htv Kysyntä kasvaa Kunnan omana toimintoia Ostopalveluna Seututerveyskeskuksen toimintona Konsultaatiot K-S keskussairaalasta sähköisesti reaaliaiassa Fysioterapia erveyspalvelujen johtaminen ja hallinto Keskitetry sijaisten palkkaus Kunnan omana toimintona Fysioterapia: M I1.500 N ,2htv Kunnan omana toimintona M N ,7 htv Kysyntä kasvaa Erikoissairaanhoito siirtää tehtäviä terveyskeskukselle mm. päivåikimrgla Palveluiden kasvu edellyttää nopeaa reagointia muuttuviin tilanteisiin Kunnan omana toimintona Ostopalveluna Kunnan omana toimintona Seututerveyskeskuksen toimintona Ostopalveluna Keskitetty seututerveyskeskuksen hallinto. Kuntayhteistyö lisä?intyy palvelujen suunnittelussa ja toteutuk- SESSA

21 Erikoissairaanhoito Ostetaan påiäsääntöisesti K-S sairaanhoi- M N a ve kasvaa. Väestön määni lisäåintyy ja ikä intyy utkimusten ja hoitomahdollisuuksien lisäåintyminen ja kehittyminen Ostopalveluna Keski-suomen sairaanhoitopiiriltä Ostopalveluna Keski-Suomen sairaan oitopiidltä

22 oimielin/ osasto: Sosiaali- OIMINNO EHÄVÄKOKO- NAISUUKSINA rormrnnon ÄrunffiÞ,1 ÄLLÄ HEKELLÄ (v.2oo7 ra:ssa) RESURSSI a2007 Määrärahat Menot(M) ulot () Netto (N) henkilötyö- ulosyksikkö: Vanhusten KYSYNNÄN KEHIYS 'IMINNANJÁRJESÄ'Iffi SA Valtuustokauden lopussa VANHUSEN PALVELUJENKO- KONAISUUS Kunnan toimintana þìstopalveluna yksityisiltä palvelujen tuonajilta Kotona asumisen mahdollisuuksia tuetaan palveluja kehittämällä ja lisää_ mällä. M N I12,5 Hrv 75-vuotiaiden ja sitä vanhempien määrä kasvaa n.20 %o vuoteen 20 I 5 menness i ja ostopalveluna yksityisiltä palveluj en tuottajilta Kotona asumista tuetaan edelleen palveluja kehittämällä Suunnitelmallinen vapaaehtoistyö käytössä Kunnan toimintana ja ostopalveluna yksityisilta palvelujen tuoüajilta Seudullisesti yhteistyössä erityispalvelut Kotona asumista tuetaan edelleen palveluja kehittämällä Ennaltaehkäisevät kotikäynnit luonteva osa vanhusten palve- Päiväsairaanhoito, tukee kotona asumista ja omaishoitoa M N 319.0t0 6,9 Htv 75 vuotiaiden ja sitä vanhempien määrä kasvaa n.20 %ovuoteen 2015 mennessä

23 Kotihoito (yhdistetyt kotipalvelu ja kotisairaanhoito, ja kotihoitoa tukevat tukipalvelut) Palveluasuminen Ostopalveluna yksityisiltä palvelujen tuottajilta: kotisairaanhoidon viikonloppuhoito, yöhoito, tukipalvelut, ja sotainvalidien kotihoito (kotihoidon ostopalvelu n. 12 %) Ostopalveluna yksityisiha asumispalvelujen tuottajilta Päiväkeskus M N M N ,2Htv I[/d2.42s N ,4 Htv 2Hf'/ tlt vuotiaiden ja sitä vanhempien määrä kasvaa n.20 %o vuoteen 2015 mennessa Myös alle 65- vuotiaiden monisai aiden mäåirä kasvaa avoitteena on, että90 %o yli75- vuotiaista asuu omassa kodissa 75-vuotiaiden ja sitä vanhempien mää ä kasvaa n.20 o/ovuoteen 2015 mennessä Myös alle 65- vuotiaiden monisairaiden mäåirä kasvaa 75 vuotiaiden ja sitä vanhempien mäzirä kasvaa n.20 %óvuoteen 2015 mennessa Kunnan om ìna toimintana, asiakaskriteerit käytössä Ostopalveluna yksityisiltä palvelujen tuottajilta: ksh:n viikonloppuhoito, yöhoito, tukipalvelut, ja sotainvalidien kotihoito. Aloitetaa r ostopalveluna koneellinen lääkkeideni a- ko Sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetukset käytössä Ostopalveluna yksityisilta palvelujen tuottaj ilta, asiakaskriteerit käytössä Ostopalveluna yksityisiltä palvelujen tuottajilta, palveluseteli ja seniorineuvola käytössä Seudullinen yhteistyö hyödynnetä in. Ostopalveluna yksityisiltä palveluj en tuottaj ilta Kunnalliset ryhmäkodit ja mahdollisesti kunnallinen palvelutalo Seudullinen yhteistyo hyödynnetään. Päivtikeskustoiminta laaj entunut maaseutullylille

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto Mäntyharjun kunta Sivu 1 004110 Perusturvan hallinto TOIMINTAKULUT -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 004111 Seutu-sote TOIMINTAKULUT -32 000-10

Lisätiedot

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , ,

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , , Lasten, nuorten ja TP 2013 TA 2014 Menot ajalta 1.1-31.3.2014 TP 2014 arvio josta perheiden palvelut Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Vihti Karkkila Tuote Suorite Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot

Lisätiedot

Someron kaupungin organisaatio. Vuosi alkaen

Someron kaupungin organisaatio. Vuosi alkaen Someron kaupungin organisaatio Vuosi 2014 1.11.2014 alkaen Organisaatio Kaupunginjohtaja Sami Suikkanen Hallinto- ja talous Keskustoimisto Maataloustoimi Elinkeinotoimi Hanna Saarni Sij. Anne Liimatainen

Lisätiedot

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Ikäihmisten sosiaaliturva Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Yleistä Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta Kunnat järjestävät ikäihmisten

Lisätiedot

Laitoshoidon ja palveluasumisen asiakasmaksupäätökset

Laitoshoidon ja palveluasumisen asiakasmaksupäätökset HALLINTO- JA TUKIPALVELUT / PERUSTURVA TP2013 TP2014 TP2015 Varhaiskasvatus Asiakasmaksupäätökset 1 762 2 145 1 644 Yksityisen hoidon tukipäätökset 314 252 278 Ostopalvelupäätökset sekä lasten kotihoidontuen

Lisätiedot

Someron kaupungin organisaatio

Someron kaupungin organisaatio Someron kaupungin organisaatio 2017 Organisaatio Kaupunginjohtaja Sami Suikkanen Hallinto- ja talous Keskustoimisto Maataloustoimi Elinkeinotoimi Hanna Saarni Perusturva Sosiaalityö Vanhuspalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä)

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä) KITTILÄ 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 6 470 18,7 % 7 476 7 835 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 211 (19%) 1 798 (24%) kasvu 587 hlöä

Lisätiedot

Kuntien yhteistoiminta ja tilastot. Mikko Mehtonen

Kuntien yhteistoiminta ja tilastot. Mikko Mehtonen Kuntien yhteistoiminta ja tilastot Mikko Mehtonen Kuntien yhteistoiminta 1. Yhteistoiminta-alueet isäntäkunta mallilla» Isäntäkunnan tilasto» Sopimuskunnan tilasto 2. Kuntayhtymät» Kuntayhtymän tilasto»

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Miten turvataan sosiaalipalvelujen osuus sosiaali- ja terveyspiirissä? Anu Olkkonen-Nikula Koti- ja asumispalvelujen johtaja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 ptltk 28.10.2015 PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 Toimintaympäristöanalyysi Suunnitelmakaudella perusturvapalvelujen toimintaan tulee voimakkaasti vaikuttamaan valtakunnan tason päätökset

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue Asikkala Hartola Heinola Hämeenkoski Padasjoki Sysmä 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA...... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 30 Asukasluku

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström ETELÄ-SAVON SOTE Pertunmaa 19.2.2016 Hans Gärdström 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 2 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 3 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 4

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue BDO Audiator/Risto Hyvönen 7.12.2015 1(14) Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 1 57 320 30 Asukasluku

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Toteutuminen

Tekninen lautakunta Toteutuminen Tekninen lautakunta Toteutuminen 31.4.2016 Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla on Tekninen lautakunta. Lautakunnan sitovuustalolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi

Lisätiedot

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Sosiaalilautakunta 18.2.2016 1 liite 1 Toimintakertomus 2015 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammais. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 %

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 % KOLARI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 840 23,2 % 4 168 4 247 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 901 (23%) 1 312 (32%) kasvu 411 hlöä 75

Lisätiedot

Kysely kuntien tehtävien vähentämisestä

Kysely kuntien tehtävien vähentämisestä Kysely kuntien tehtävien vähentämisestä Dnro 32/83/2013 Mitä kuntaa tai muuta organisaatiota edustatte? * Missä asemassa toimitte? * Kunnan-/kaupunginvaltuutettu Kunnan-/kaupungin muu luottamushenkilö

Lisätiedot

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut. Asiakasryhmät: Toteuma %:a talousarviosta

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut. Asiakasryhmät: Toteuma %:a talousarviosta Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -06-06 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 459 453 485 107 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut sisältävät palveluohjauksen, kotihoidon tukipalveluineen, omaishoidontuen, palveluasumisen ja terveyskeskussairaalan palvelut ja ennakoivan ja kuntouttavan toiminnan

Lisätiedot

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Kotiin annettavat palvelut Kotiin annettavien palveluiden tavoitteena on tukea ikäihmisten selviytymistä omassa asuinympäristössään. Ikääntyvän

Lisätiedot

YDINPROSESSIT LÄHIPALVELUT ALUEELLISET PALVELUT ERITYISPALVELUT. Palvelutarpeen arviointi, palveluohjaus ja neuvonta

YDINPROSESSIT LÄHIPALVELUT ALUEELLISET PALVELUT ERITYISPALVELUT. Palvelutarpeen arviointi, palveluohjaus ja neuvonta LIITE 2. Ydinprosessityöryhmien palvelujaottelut IKÄIHMISTEN YDINPROSESSIT LÄHI ALUEELLISET ERITYIS Ennaltaehkäisevät palvelut Palvelutarpeen arviointi Palvelutarpeen arviointi, palveluohjaus ja neuvonta

Lisätiedot

Palveluseteli. tuo uusia vaihtoehtoja sosiaalipalveluihin. Tietoa palvelusetelin käytöstä

Palveluseteli. tuo uusia vaihtoehtoja sosiaalipalveluihin. Tietoa palvelusetelin käytöstä Palveluseteli tuo uusia vaihtoehtoja sosiaalipalveluihin Tietoa palvelusetelin käytöstä 1 Palveluseteli Palvelusetelin käyttö merkitsee uutta tapaa järjestää ja saada kaupungin palveluja. Helsingissä sosiaalivirastossa

Lisätiedot

ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta

ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta Tulosten vertailu: 0,, 2.. Kko Kunnan palvelujen hoito koettu hyväksi Parantumista verrattuna 0/ Sairaan-/terveydenhoitajan vastaanotto Kouluterveydenhuolto Joukkoliikennepalvelut

Lisätiedot

Henkilöstösuunnittelua varten

Henkilöstösuunnittelua varten Sosiaaliohjaaja Lasten ja nuorten palvelut Lapsiperheiden sosiaalipalvelut 36,25 040SOS050 I sivukuluja)* 31940 Johtava sosiaalityöntekijä 1.1.2017 toimen muuttaminen viraksi alkaen Sosiaalialalle suuntaava

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä) POSIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 633 30,8 % (1163 hlöä) 2975 2766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1123 (31 %) 1341 (45%) kasvu

Lisätiedot

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Ikääntyvien asumispalvelut Pitkäaikaisen laitoshoidon vähentäminen aloitettiin, kun Senioripihan tehostetun asumispalvelun yksikkö valmistui.

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu SALLA 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 781 31,9 % (1258 hlöä) 3 091 2 852 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1 240 (32%) 1 430 (46%) kasvu

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä) KEMIJÄRVI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 7 892 31,9 % (2617 hlöä) 6 517 6 068 Ikääntynden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 2 544 (32%) 2 901 (45%) kasvu

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kuntayhtymän valtuusto Tarkastuslautakunta Tilintarkastaja Kuntayhtymän hallitus Johtokunta Tulosalueet NordLab -laboratorioliikelaitos Kuntayhtymän johtaja

Lisätiedot

FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ SOSIAALIHUOLLON PALVELUJEN TUOTTEISTUSPERIAATTEET VUONNA 2016

FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ SOSIAALIHUOLLON PALVELUJEN TUOTTEISTUSPERIAATTEET VUONNA 2016 FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ SOSIAALIHUOLLON PALVELUJEN TUOTTEISTUSPERIAATTEET VUONNA 2016 1 Sisällys TUOTTEISTUKSEN LÄHTÖKOHDAT... 3 HALLINNON KUSTANNUSTEN

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,1 % (544 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,1 % (544 hlöä) MUONIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 2 375 22,1 % (544 hlöä) 2 313 2 297 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 527 (22%) 658

Lisätiedot

Vimpeli. Kuntalaiskysely Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut ARTTU2-Tutkimuskunnat. Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta

Vimpeli. Kuntalaiskysely Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut ARTTU2-Tutkimuskunnat. Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta Suomen Kuntaliitto Marianne Pekola-Sjöblom Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut 2015 Vimpeli Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta Kunta Kaikki kunnat (N=42) Otos, lkm Vastanneet, lkm % Otos,

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2015

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2015 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2015 Sisällys 1 Nettokustannukset... 2 2 Suoritteet... 7 3 Yksikköhinnat... 10 4 Jäsenkuntien maksuosuuslaskelmat... 11 4.1 Masku... 11 4.2

Lisätiedot

Miten väestön terveyseroja voidaan kaventaa palvelujen kohdentamisen näkökulmasta? Esimerkkejä keinoista vaikuttaa terveyseroihin

Miten väestön terveyseroja voidaan kaventaa palvelujen kohdentamisen näkökulmasta? Esimerkkejä keinoista vaikuttaa terveyseroihin Miten väestön terveyseroja voidaan kaventaa palvelujen kohdentamisen näkökulmasta? Esimerkkejä keinoista vaikuttaa terveyseroihin Sosiaali- ja terveystoimen johtaja Maria Närhinen, Mikkelin kaupunki 30.10.2008

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus ja rakenteet

Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus ja rakenteet Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus ja rakenteet Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus- ja rakennefoorumi Kuntamarkkinat 13.9.2012 Tuula Haatainen Varatoimitusjohtaja Esityksen sisältö Palvelujen kysyntä

Lisätiedot

Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste

Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste Sosiaalityö Lähtötilanne Omaishoidon tuki T3 Veteraanipalvelut PTH Sairaala Klinikat Kotihoidon alue 1 SKY Kotihoidon alue 3 SAS Kotihoidon alue 4 Vammaispalvelut

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä) PELKOSENNIEMI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 947 29,9 % (296 hlöä) 807 766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 289 (30%) 354 (44%) kasvu

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA ASUKASFOORUMI 15.3.2011 Minna-Maria Behm, Teija Malinen, Erja Inkiläinen & Eeva-Liisa Saarinen Vanhusten palvelut Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksotessa Vanhusten

Lisätiedot

VANHEMMAN IHMISEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELU- MAKSUT

VANHEMMAN IHMISEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELU- MAKSUT VANHEMMAN IHMISEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELU- MAKSUT KESÄKUU 2006 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus 2 HAKEMISTO A sivu Apuvälineet 3 F Fysioterapia 3 H Hoitotarvikkeet 3 K Kotihoidon

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUT JA NIIDEN KEHITTÄMINEN

IKÄIHMISTEN PALVELUT JA NIIDEN KEHITTÄMINEN IKÄIHMISTEN PALVELUT JA NIIDEN KEHITTÄMINEN YHTEENVETO IKÄIHMISTEN PALVELUT Lapissa ikäihmisten palveluiden peittävyys on korkea Kolaria, Pelloa ja Rovaniemeä lukuun ottamatta, ja erityisen korkea se on

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalvelut. (Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska)

Varhaiskasvatuspalvelut. (Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska) Varhaiskasvatuspalvelut (Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska) Puheenvuoron sisältö Peruspalvelukuntayhtymä Kallion esittelyä Varhaiskasvatuspalveluiden esittelyä Kehittämistyö varhaiskasvatuspalveluissa

Lisätiedot

Kuntoutusjaksot 375. Vaativa osastohoito 678

Kuntoutusjaksot 375. Vaativa osastohoito 678 1 Sosiaalipalvelut Kuntoutus, asuminen ja päivätoiminta Tuulikello Kuntoutusjaksot 375 Osastojakso, jonka aikana asiakkaalle tehdään moniammatillinen kokonaistilanteen arviointi, kuntoutuksen suunnittelu

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) % (317 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) % (317 hlöä) SAVUKOSKI 2. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 1 103 28 % (317 hlöä) 986 943 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 315 (28 %) 453

Lisätiedot

Palveluasumisen haasteita Millainen toimintamalli, minne (tontit) ja milloin?

Palveluasumisen haasteita Millainen toimintamalli, minne (tontit) ja milloin? Palveluasumisen haasteita Millainen toimintamalli, minne (tontit) ja milloin? Kuntamarkkinat 11.9.2013. Marko Kankare kaupungingeodeetti KAUPUNKI PÄHKINÄNKUORESSA Asukasluku 46 000, kasvu alle 1 % / vuosi,

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio Viranhaltijaorganisaatio kvalt

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio Viranhaltijaorganisaatio kvalt LAPINLAHDEN KUNTA Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2013 Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2013 kvalt 18.12.2012 1 Lapinlahden kunta Organisaatiokaaviot, värisymbolit Osasto Tulosalue Tulosalue Tulosyksikkö

Lisätiedot

IIN KUNNAN PÄIVÄKOTIYKSIKÖN YKSITYISTÄMISEN KUSTANNUSVAIKUTUS KUNNALLE RAPORTTI 8.6.2010. Juha Palmunen, johtava konsultti

IIN KUNNAN PÄIVÄKOTIYKSIKÖN YKSITYISTÄMISEN KUSTANNUSVAIKUTUS KUNNALLE RAPORTTI 8.6.2010. Juha Palmunen, johtava konsultti IIN KUNNAN PÄIVÄKOTIYKSIKÖN YKSITYISTÄMISEN KUSTANNUSVAIKUTUS KUNNALLE RAPORTTI 8.6.2010 Juha Palmunen, johtava konsultti RAPORTIN SISÄLTÖ 1 TAUSTA JA TAVOITTEET 2 TYÖN ETENEMINEN 3 TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

Talousarvion 2016 oheismateriaali

Talousarvion 2016 oheismateriaali Talousarvion 2016 oheismateriaali Lasten, nuorten ja TP 2014 TA 2015 TA 2016 josta perheiden palvelut Yhteensä Yhteensä Yhteensä Vihti Karkkila Yhteiset toiminnot Asukasluku 379490,82 38003 9,99 426949

Lisätiedot

2 luku

2 luku Kuopion kaupunki Palvelualueiden johtosääntövertailu 1 (5) Vanha sääntö Kuopion kaupunki Palvelualueiden johtosääntö 1 Lautakuntien kokoonpano Perusturva- ja terveyslautakunnassa on 11 jäsentä ja jokaisella

Lisätiedot

PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA

PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA Mustijoen perusturva Perusturvapalvelukeskus Perusturvajohtaja Perusturvan johtoryhmä Kehittämis- ja hallintopalvelut Terveydenhuoltopalvelut PALVELU- ALUEET Lasten,

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 1 STLTK 28.10.2015 Liite 3 A TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 TOIMIELIN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteena on tuottaa palveluita, 1. joilla

Lisätiedot

EP Ikä-sote 29.4.2016. Ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen

EP Ikä-sote 29.4.2016. Ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen EP Ikä-sote 29.4.2016 Ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen 2 -Onni asuu kotona VISIO Jokaisen vastuu omasta hyvinvoinnistaan, omaehtoinen toiminta ja omahoito, 3- sektori ja vapaaehtoistoiminta, sähköiset

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Tuula Kärkkäinen sh yamk Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittäminen ja johtaminen

Lisätiedot

Valmistus omaan käyttöön 4 301

Valmistus omaan käyttöön 4 301 KÄYTTÖSUUNNITELMA / Tekniset palvelut Tekniset palvelut tukee kunnan muita yksiköitä saavuttamaan tuloksia tarjoamalla hyvät toimitilat sekä miellyttävän ympäristön. Tekniset palvelut toteuttaa peruspalveluja

Lisätiedot

Strategianäkökulmat: A=asiakas, P=prosessit ja rakenteet, T=talous, H=henkilöstö

Strategianäkökulmat: A=asiakas, P=prosessit ja rakenteet, T=talous, H=henkilöstö TOIMIELIN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN HALLINTO 311 Sosiaali- ja terveyspalvelujen hallinto Sosiaali- ja terveyspalvelujen hallinnon tulosyksikköön kuuluvat sosiaali- ja terveysjohtajan palkkakustannukset,

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupungin terveyden ja toimintakyvyn edistämisen sekä ikäihmisten palveluiden toimintasääntö

Hämeenlinnan kaupungin terveyden ja toimintakyvyn edistämisen sekä ikäihmisten palveluiden toimintasääntö HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN TERVEYDEN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMISEN SEKÄ IKÄIHMISTEN PALVELUIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ Tetola 12.2.2013 Säännön nimi Hämeenlinnan kaupungin

Lisätiedot

Palveluseteli, taustat, käyttöönotto ja kokemukset - rohkeasti kokeilemaan. Pekka Utriainen Apulaiskaupunginjohtaja Jyväskylän kaupunki

Palveluseteli, taustat, käyttöönotto ja kokemukset - rohkeasti kokeilemaan. Pekka Utriainen Apulaiskaupunginjohtaja Jyväskylän kaupunki Palveluseteli, taustat, käyttöönotto ja kokemukset - rohkeasti kokeilemaan Pekka Utriainen Apulaiskaupunginjohtaja Jyväskylän kaupunki Markkinoiden hyödyntäminen / hyvinvointipalvelut osa elinkeinopolitiikkaa

Lisätiedot

Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut

Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut Ensisijaisena toimenpiteenä ennen hoitomaksun alentamista edellytetään aina, että asiakas anoo Kelalta ne etuudet, joihin yleensä kotihoidon

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tarkastuslautakunta Kuntayhtymän valtuusto Kuntayhtymän hallitus Sisäinen tarkastus Tilintarkastaja Johtokunta Tulosalueet NordLab -laboratorioliikelaitos

Lisätiedot

Jyväskylän seutu. Asuntokatsaus 2012. Seudun kuntien asuntoryhmä 2013. Sisältö:

Jyväskylän seutu. Asuntokatsaus 2012. Seudun kuntien asuntoryhmä 2013. Sisältö: Jyväskylän seutu Asuntokatsaus 2012 Seudun kuntien asuntoryhmä 2013 Sisältö: Asuntoyhteistyö Jyväskylän seudulla Alueen asunto-olot Asuntomarkkinat Asuntorakentaminen Väestönmuutokset ja muuttoliike Asuntomarkkinat

Lisätiedot

Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö

Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö 1 (13) Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.5.2015 2 (13) Sisällysluettelo Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö Organisaatio... 3 1. Toimiala...

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 97. Toimiala: Tekninen palvelukeskus

TEKNINEN LAUTAKUNTA 97. Toimiala: Tekninen palvelukeskus TEKNINEN LAUTAKUNTA 97 Palvelu: johto Vastuuhenkilö: Mika Grönvall / / TEKNISEN TOIMEN HALLINTO Lautakunnan kokoukset, kpl kpl 11 10 10 10 100 100 Hallinnon kulut yhteensä -635338-599027 -590600-510000

Lisätiedot

TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI. Tehtäväalueet TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017

TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI. Tehtäväalueet TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Toimintatuotot 18 061 797 18 489 000 17 599 200 17 049 200 17 049 200 Myyntituotot 5 896 589 6 763 900 6 379 100 6

Lisätiedot

Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu

Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu Palveluohjelma: Työikäisten palvelut Avopalvelujen vahvistaminen Kehittämishanke: Avopalvelujen vahvistaminen mielenterveystyö ja vastaanottotoiminta Tuotantopuolen

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ

PERUSTURVALAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ PERUSTURVALAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ Perusturvalautakunta 21.4.2015 45 Korvaa 18.6.2013 80 vahvistetun delegointisäännön Keuruun kaupunki 2 Perusturvalautakunnan toimialan delegointi / lastensuojelun

Lisätiedot

Ed.Budj. Budjetti Suun. I Suun. II

Ed.Budj. Budjetti Suun. I Suun. II Kinnulan kunta Sivu 1 020000 Hallintopalvelut (perusturva) Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4000 Kuukausipalkat -50 300,00-48 800,00 4020 Luottamushenkilöiden k -4 000,00-4

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 12. 12 Toimeentulotuen tilanne ja uudistukset sekä lastensuojelupalvelujen palvelurakennemuutos

Espoon kaupunki Pöytäkirja 12. 12 Toimeentulotuen tilanne ja uudistukset sekä lastensuojelupalvelujen palvelurakennemuutos 17.09.2014 Sivu 1 / 1 3684/05.17.00/2014 12 Toimeentulotuen tilanne ja uudistukset sekä lastensuojelupalvelujen palvelurakennemuutos Valmistelijat / lisätiedot: Marja Dahl, puh. 050 306 2416 Mari Ahlström,

Lisätiedot

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala 19.5.2009 1 Julkisen palvelutuotannon tehostaminen Resurssit Tarpeet, Vaateet, Odotukset Julkista kehittämällä johtaminen,

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Sosiaali- ja terveyslautakunta 9.12.2015 94 Voimaantulo 1.1.2016 Sisällysluettelo I LUKU... 2 1 Toimintasääntö... 2 II LUKU...

Lisätiedot

Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 ovk Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 ovk Terveyspalvelut

Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 ovk Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 ovk Terveyspalvelut JOENSUU Hallinto- ja talouspalvelut Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiaaat

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKI LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PALVELUKUVAUS

KUOPION KAUPUNKI LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PALVELUKUVAUS KUOPION KAUPUNKI LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PALVELUKUVAUS 1 Sisällys 1 Lapsiperheiden kotipalvelun ja kriteerien tarkoitus... 3 2 Lapsiperheiden kotipalvelun lainsäädännöllinen perusta... 3 3 Lapsiperheiden

Lisätiedot

Vanhus- ja vammaispalvelut 2016

Vanhus- ja vammaispalvelut 2016 Vanhus- ja vammaispalvelut 2016 VANHUS- JA VAMMAISPALVELUT vanhus- ja vammaispalveluiden johtaja Soili Partanen HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT PALVELUT palvelupäällikkö Kirsi Oksanen PALVELUOHJAUS RUORI Ateriapalvelu

Lisätiedot

Toimintakyky ja arjen sujuvuus- palvelukokonaisuus Kotona eläen hyvinvoivana ja toimintakykyisenä. Sirkka Karhula Selvityshenkilö 23.5.

Toimintakyky ja arjen sujuvuus- palvelukokonaisuus Kotona eläen hyvinvoivana ja toimintakykyisenä. Sirkka Karhula Selvityshenkilö 23.5. Toimintakyky ja arjen sujuvuus- palvelukokonaisuus Kotona eläen hyvinvoivana ja toimintakykyisenä Sirkka Karhula Selvityshenkilö Toimintakyky ja arjensujuvuuspalvelukokonaisuuden asiakkaat Vanhukset Vammaiset

Lisätiedot

Palvelu- ja organisaatiouudistuksen eteneminen

Palvelu- ja organisaatiouudistuksen eteneminen Elinympäristö ja kaupunkirakenne Palvelu- ja organisaatiouudistuksen eteneminen Organisaatiotoimikunnan kokous 23.5.2011 Apulaiskaupunginjohtaja Timo Koivisto Elinympäristö ja kaupunkirakenne Mitä tehty,

Lisätiedot

Perusturvalautakuntan siirtää päätöksellään toimivaltaansa alaisilleen viranhaltijoille lukien seuraavasti:

Perusturvalautakuntan siirtää päätöksellään toimivaltaansa alaisilleen viranhaltijoille lukien seuraavasti: LAUKAAN KUNTA Perusturvalautakunta LIITE Perusturvalautakuntan siirtää päätöksellään 27.8.2015 toimivaltaansa alaisilleen viranhaltijoille 28.8.2015 lukien seuraavasti: 1. PERUSTURVAJOHTAJA/OSASTOPÄÄLLIKKÖ

Lisätiedot

Tiivistelmä Soten tuottavuusohjelmasta

Tiivistelmä Soten tuottavuusohjelmasta Tiivistelmä Soten tuottavuusohjelmasta Tuottavuutta kehitetään tilaamalla Seuranta arviointi Oman toiminnan ja markkinoiden seuranta Tarjonta Laatu Hinta Tulevaisuuden palvelutarpeen ja tarjonnan kehitys

Lisätiedot

Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittämishanke 2012 2015. Tuula Tiainen Ympäristöministeriö 2014

Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittämishanke 2012 2015. Tuula Tiainen Ympäristöministeriö 2014 Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittämishanke 2012 2015 Tuula Tiainen Ympäristöministeriö 2014 Mielenterveyskuntoutujat tarvitsevat arkeensa tukea Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen,

Lisätiedot

Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille

Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille Perusturvalautakunnan tehtäviin liittyvän toimivallan siirrosta tehtyä perusturvalautakunnan tekemää päätökseen 14.2.2013

Lisätiedot

Kunnallisen palvelujärjestelmän uudistamisen haasteet ja kolmas sektori

Kunnallisen palvelujärjestelmän uudistamisen haasteet ja kolmas sektori Kolmas sektori hyvinvointipalvelujen tuottajana: haasteet ja uudet mahdollisuudet seminaari 12.4.2010 Kunnallisen palvelujärjestelmän uudistamisen haasteet ja kolmas sektori Timo Kietäväinen varatoimitusjohtaja

Lisätiedot

Palveluverkkotyö Jyväskylässä

Palveluverkkotyö Jyväskylässä Palveluverkkotyö Jyväskylässä Erityinen kuntajakoselvitys Selvitystyöryhmä 29.10.2013 Risto Kortelainen muutosjohtaja risto.kortelainen@jkl.fi 30.10.2013 1 Palveluverkkosuunnittelun lähtökohdat Kokonaisvaltainen

Lisätiedot

VALINNANVAPAUS JA SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTANTO Antti Parpo Sote-muutosjohtaja Turun kaupunki

VALINNANVAPAUS JA SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTANTO Antti Parpo Sote-muutosjohtaja Turun kaupunki VALINNANVAPAUS JA SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTANTO Antti Parpo Sote-muutosjohtaja Turun kaupunki Suomen hallitus julkaisi lakiluonnokset valinnanvapaudesta 21.12.2016 http://alueuudistus.fi/lakiluonnokset-12-2016

Lisätiedot

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA 1 ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA Toimintaohjeen tarkoituksena on antaa tietoa Espoon vanhusten palvelujen kotihoidon toimintaperiaatteista kuntalaisille, kotihoidon asiakkaille

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA OHJEET OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEKSI

KIIKOISTEN KUNTA OHJEET OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEKSI KIIKOISTEN KUNTA OHJEET OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEKSI Tämä ohjeistus astuu voimaan 01.01.2009 ja on voimassa toistaiseksi. Ohjeistusta tarkistetaan tarvittaessa. 1. TUEN HAKU Omaishoidon tuesta säädetään

Lisätiedot

KOULUTUSLAUTAKUNTA 67

KOULUTUSLAUTAKUNTA 67 KOULUTUSLAUTAKUNTA 67 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/Koulutus Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Anu-Liisa Kosonen 2012 2013 2014

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Hyvinvointitoimiala Palvelualue: Vanhus- ja vammaispalvelut Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään palvelualueen tavoitteet palveluiden järjestämiseen,

Lisätiedot

KEHITTÄMISOHJELMA KOHO JA OMAISHOITAJIEN ASEMA. Anneli Kiljunen Omaishoitajat ja läheiset -liiton puheenjohtaja Kansanedustaja

KEHITTÄMISOHJELMA KOHO JA OMAISHOITAJIEN ASEMA. Anneli Kiljunen Omaishoitajat ja läheiset -liiton puheenjohtaja Kansanedustaja KANSALLINEN OMAISHOIDON KEHITTÄMISOHJELMA KOHO JA OMAISHOITAJIEN ASEMA 21.8.2014 1 Anneli Kiljunen Omaishoitajat ja läheiset -liiton puheenjohtaja Kansanedustaja - Sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI TIIVISTÄ TIETOA KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Keski-Suomen sairaanhoitopiiri tuottaa jäsenkuntiensa tarvitsemia erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon päivystyksen sekä eräitä sosiaalihuollon palveluja

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 26.1.2016 4 No Kustannuspaikka Asiatarkistus/varatarkastaja Tiliöijät/varatilijöijä Hyväksyjä/varahyväksyjä

Perusturvalautakunta 26.1.2016 4 No Kustannuspaikka Asiatarkistus/varatarkastaja Tiliöijät/varatilijöijä Hyväksyjä/varahyväksyjä 5000 Lautakunta 5010 Hallinto 5020 Lakkautettu sosiaalitoimi 5030 Lakkautettu terveystoimi 5040 Hellin purkusopimus 5050 Potilas- ja sosiaaliasiamies 5060 Ympäristöterveydenhuolto 5070 Rääkkylä lask (jako

Lisätiedot

Sosiaaliasiamiehen toiminnan tilastoja vuonna 2015

Sosiaaliasiamiehen toiminnan tilastoja vuonna 2015 Sosiaaliasiamiehen toiminnan tilastoja vuonna 215 Palvelun tuottaja 213 214 215 Kunnan palvelu 541 423 452 Kuntayhtymän sosiaalipalvelu 3 3 Yksityinen kunnan ostopalveluna 2 28 22 Yksityinen sosiaalipalvelu

Lisätiedot

MIELEN ASKE Työkokous 29.1.2015. Mielenterveyskuntoutujien asuminen Maankäytön näkökulmia

MIELEN ASKE Työkokous 29.1.2015. Mielenterveyskuntoutujien asuminen Maankäytön näkökulmia MIELEN ASKE Työkokous 29.1.2015 Mielenterveyskuntoutujien asuminen Maankäytön näkökulmia 3.2.2015 Jyväskylä pähkinänkuoressa Jyväskylä on saanut kaupunkioikeudet 22.3.1837, Jyväskylän kaupunki, maalaiskunta

Lisätiedot

Toimintakyky ja arjen sujuvuus

Toimintakyky ja arjen sujuvuus Toimintakyky ja arjen sujuvuus palvelukokonaisuuden valmistelun ja muutoksen perusteita Sirkka Karhula selvityshenkilö Organisaatiotoimikunta 7.2.2011 Valmistelun lähtökohtia: tuetaan toimintakykyä ja

Lisätiedot

Mitä sote-uudistus tarkoittaa minulle

Mitä sote-uudistus tarkoittaa minulle Mitä soteuudistus tarkoittaa minulle Sosiaali ja terveyspalvelut vuonna 2019 hallituksen esitysluonnoksen mukaisesti 11/2016 1 18.11.2016 Tämä on soteuudistus Soteuudistuksessa koko julkinen sosiaali ja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki 1 (5) Perusturvan palvelualue 2.12.2015

Kuopion kaupunki 1 (5) Perusturvan palvelualue 2.12.2015 Kuopion kaupunki 1 (5) Strategisia linjauksia asumispalveluiden toiminnallisiin muutoksiin ja kasvavaan asumispalveluiden tarpeisiin 1.1.2017 alkaen / palveluiden järjestäjänä vastaa kunnan tehtäväksi

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 29.6.216] KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Toukokuu 216 TOUKOKUU PÄHKINÄNKUORESSA Toukokuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut - Terveyspalvelut - Sosiaalipalvelut ja etuudet - Varhaiskasvatus ja perusopetus - Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus - Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut

Lisätiedot

Siun sote tapa ajatella, lupa kehittää Kunta-sote -rajapinta Kuntamarkkinat , Pekka Kuosmanen

Siun sote tapa ajatella, lupa kehittää Kunta-sote -rajapinta Kuntamarkkinat , Pekka Kuosmanen Siun sote tapa ajatella, lupa kehittää Kunta-sote -rajapinta Kuntamarkkinat 10.9.2015, Pekka Kuosmanen Pohjois-Karjalan sote-hanke tekee suunnitelman kuntien päätöksentekoa varten siitä, miten alueen sosiaali-

Lisätiedot

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole Ltk 15.2.2012 s. 1/6 IKÄIHMISTEN ELÄMÄNLAADUN TURVAAMINEN 264 761 181 (43,1 %) Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole SOTEN

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA KÄYTTÖTALOUS

LAUKAAN KUNTA KÄYTTÖTALOUS LAUKAAN KUNTA KÄYTTÖTALOUS Toimielin Tehtäväalue Toiminta-ajatus Perusturvalautakunta Vanhusten palvelut Vanhusten palvelujen tulosyksikön tehtävänä on tuottaa ja kehittää vanhuksille ja pitkäaikaissairaille

Lisätiedot

PALVELUT KAUPUNKISTRATEGIAN TOTEUTTAMISESSA. Talousarvio info Apulaiskaupunginjohtaja Matti Ansala

PALVELUT KAUPUNKISTRATEGIAN TOTEUTTAMISESSA. Talousarvio info Apulaiskaupunginjohtaja Matti Ansala PALVELUT KAUPUNKISTRATEGIAN TOTEUTTAMISESSA Talousarvio info 26.10.2010 Apulaiskaupunginjohtaja Matti Ansala Vuoden 2010 määrärahat hallinto ja viranomaistoiminnot; tarkastusltk ja khall lautakuntien toiminta;

Lisätiedot

Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011

Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011 Li 2 Ikla 15.12.2010 3 Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011 Yleiset perusteet Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön kotona tapahtuvaa säännöllisen

Lisätiedot