Palvelutarpeiden selvitys ja palvelujen vaihtoehtoiset tuotantotavatvuoteen 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Palvelutarpeiden selvitys ja palvelujen vaihtoehtoiset tuotantotavatvuoteen 2015"

Transkriptio

1 Laukaan kunta (S Le^t c-r,*gl) ve*tl.lo,tl.)-a+_{vt t5 a,f on /e,"t Palvelutarpeiden selvitys ja palvelujen vaihtoehtoiset tuotantotavatvuoteen 2015 (palvelustrategia)

2 JOHDANO Palvelustrategian tarkoitus Kunnalla on palvelujen järjestämisvastuu lainsäädännön nojalla kunnalle kuuluvista palveluista sekä muista kunnan järjestettäväkseen ottamistaan palveluista. Påiäsåiäntöisesti palvelut rahoitetaan verovaroin, osin asiakasmaksuin. Kunnan järjestämisvastuulla olevia palveluita kunnat voivat tuottaa kuntakonserninsa sisällä omissa organisaatioissaan, yhteistyössä naapurikuntien kanssa esimerkiksi kuntayhtymissä taikka hankkia palveluita ulkopuolisilta toimijoilta, kuten yksityisiltä yrityksilta, kolmannen sektorin järjestöiltä jne. Kuntaliiton hallitus on antanut suosituksen, että kuntien tulisi laatiapalvelujensa järjestämisestä noin 10 vuodeksi eteenpäin ulottuvat linjaukset eli palvelustrategia. Laukaan kunta on tarkastellut yleisellä tasolla palvelujen kehitystä valtuustokauden kuntastrategiassa, jonka tarkastelukausi ulottuu vuoteen Laukaan kunnan valtuustokauden strategiassa on p aatefty, että tämän I i s åik s i laaditaan eri I I inen p alve lustrate gi a. Nyþisen palvelutarpeen ja siihen vaikuttavien muutostekijöiden perusteella kunnassa on tehty selvitys palvelutarpeiden määrällisestä ja laadullisesta kehityksestä sekä palvelujen suunnitelluista tuotantotavoista eri toimialoilla vuoteen 2015 saakka. Palvelutarpeiden m uutoksiin vaiku ttavat: o Asukaslukurasukasmäärä ilastokeskuksen ennusteen mukaan Laukaan kunnan asukasmäärä kasvaa vuoteen 2015 mennessä asukkaaseen (asukasluku I on 17501). o Väestön ikärakenne Yli 75-vuotiaiden maärä lisääntyy merkittävästi. Kasvu vuodesta 2005 vuoteen 2015 on 25,4 prosenttia ja vuoteen ,5 prosenttia. Myös 0-6 -vuotiaiden määrä lisääntyy (19,5 ja 21,8 prosenttia). Palveluja on lisättävä sekä lapsiperheille että vanhuksille. Huoltosuhde heikkenee em. aj anj aksona. o Väestönkoulutusrakenne: utkinnot suorittaneiden henkilöiden määrä koko väestöstä (17193 as.) Laukaan kunnassav.2005: Keskiaste Alin korkea-aste Alempi kk-aste Ylempi kk-aste utkijakoulutusaste Sukupuolet yhteensä s I s Yhteensä

3 Laukaan kunnan väestön koulutustaso on viime vuosina noussut. Keskiasteen tutkintojen mäarä on kasvanut vuodesta vuoteen ,6 yo. Korkeakoulututkintoj en määrä on kasvanut samana tarkasteluaikana peräti 3I,9 yo. Lisäksi tutkijakoulutuksen omaavien maara on lähes kaksinkertaistunut vuodesta 2001 vuoteen Elinkeinoelämän rakenne Laukaa saa lisää sekä teollisia että elinkeinoelämää palvelevia yrityksiä. Palvelutuotantoyritysten lisääntyessä (mm. matkailu- javapaa-aikapalvelut) perinteinen maatalous menettää suhteellista asemaansa. Yhdyskuntarakenne Kuntarakenne perustuu tehokkaaseen maapolitiikkaan, hyviin liikenneyhteyksiin sekä taajamien ja kylien muodostamiin turvallisiin nauhamaisiin kokonaisuuksiin pääteiden suunnassa. Eniten väestön kasvuun on varauduttu maantien 637 suunnassa (Leppävesi- Vihtavuori-Kirkonkylä). o Kuntalaistenelinolot Sairastavuus Laukaalaiset ovat sairastavuusindeksillä mitattuna maan keskiarvoa terveempiä. Sairastavuusindeksin mukaan Keski-Suomi oli sairaanhoitopiireistä sijaluvulla 12 vuonna 2003 (Kelan vuonna 2004 julkaisema suomalaisten sairastavuusselvitys). Jyväskylåin, Jyväskylän maalaiskunnan, Muuramen ja Laukaan indeksiluvut olivat maan keskiarvoa parempia. yöttömyys Laukaan työttömyysaste on laskenut vuosittain 1-1,5 prosenttiyksikköä ollen vuonna 2007 aiie 10 prosenttia. Pitkäaikaistyöttömien eli yli vuoden työttömänä olleiden maara on vähentynyt edellisvuodesta (vaihteiu alkuvuodesta2}} I henkllöä/kk), nuorten alle 25-vuotiaiden tvöttömien määrä on hienoisessa laskussa. Asunto-olot Laukaassa asuntokanta ei merkittävästi eroa maan keskiarvosta.latil<aassa ok-asuntoja on 65 o/o asuntokannasta. Laukaan asuntokuntien keskikoko on 2,45 (koko maa2,72) ja asuntojen keskipinta-ala9},7 m2 (koko maa79 m2). l+htaasti asuvia Laukaassa on 13,4 o/o asuntokunnista (koko maa 10 %) ja erittäin puutteellisesti varustettuja asuntoj a 8,1 o/o (koko maa 5,2 %). Väestön ikääntyessä vanhusasuntokuntien asuinoloihin joudutaaîpanostamaan. Palvelujen vaihtoehtoiset tuotantotavat Vaihtoehtoisia toimint aapoja ovat esimerkiksi :. kunnassa tai kuntakonsernissa tuotettava palvelu o toisten kuntien kanssa yhteistyönä tuotettu palvelu o ostopalvelu, jossa kunta sopii palveluntuottajan kanssa asiakkaalle tarjottavista palveluista o kururan tarjoama tietyn toimialan palveluseteli, jolla asiakas voi ostaa tarvitsemiaan palveluita haluamaltaan palvelun tarjoajalta. ulkopuoliselle yritykselle annettavatoimilupa o palvelutuotannossa tarvittavan käyttöomaisuuden vuokraus ulkopuoliselle yritykselle o julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyci

4 . yksityistäminen eli kunnan toiminnan myyminen yksityiselle liiketoiminnan harjoittajalle (kunnan henkilöstön mahdollinen siirtyminen liikkeenluovutuksen yhteydessä uuden yrittäjän palvelukseen) o kunnan tukema vapaaehtois- tai omaistyö o harrastus- ja vapaaehtoispohjaisten toimijoiden tukeminen avustuksin Vaihtoehtoisia toimintatapoja selvitettäessä on pyritty kiinnittämään huomiota tieto- ja tietoliikennetekniikan suomiin laajoihin mahdollisuuksiin ja erityisesti ratkaisuihin, joilla edistetään itsepalvelun käyttöä tietoverkkoj en avulla. Palvelutuotannon arviointi ja tuotannon eri vaihtoehdot Laukaassa arkastelua varten Laukaan kunnassa on laadittu lomake, johon arviointi on tehty. Palveluja on tarkasteltu palvelukokonaisuuksina. Lähtökohtana on pidetty hallinto- ja talousarviorakennetta, joka pohjautuu osasto-, tulosyksikkö- ja tulospaikkajakoon. arkastelussa palvelut on pilkottu mahdollisimman pieniin loogisiin kokonaisuuksiin ja ne edelleen osiin, jotta palvelukokonaisuuden sisältö mahdollisimman hyvin avautuisi ja myös pieniä kokonaisuuden osia ja sen vaihtoehtoisia tuotantotapoja voitaisiin arvioida. Vaihtoehtoisten toimintatapojen kasittelyllä ja arvioinnilla sekä niiden hyödyntämisellä voidaan merkittävästi lisätä myös palvelujen käyttäjien mahdollisuuksia osallistua palvelun suunnitteluun ja tuottamiseen. Resurssit Palvelustrategian yhteydessä on selvitetty eri palvelutuotantotapoihin käytettävät taloudelliset resurssit ja henkilöstön maara. Palveluun käytetyt määrarahat on kuvattu menot-tulot-netto - tarkastelulla. Kunnan oman henkilöstön maañ on ilmoitettu henkilötyör,uosina (htv). Sovitettaessa kunnan käytettävissä olevia taloudellisia ja henkilöstöresursseja lisääntyvåiän palvelukysynnän tyydyttämiseen tavoitteina ovat laadultaan ja kustannuksiltaan mahdollisimmantarkoituksenmukaiset palvelutuotantotavat. Vaihtoehtoisten tuotantotapojen vertailussa tärkeällä sijalla on kunnan oma palvelutuotanto ja pyrkimys sen jatkuvaan kehittämiseen. austalla on ollut myös henkilöstön koulutustaso, henkilöstön ikärakenne, työvoiman saatavuus eri aloilla j a palvelutuotannon yksikkökustannukset eri tapauksissa. Palveluselvityksen laadinnassa lähtökohtana on ollut, että sen perusteella palittàjät, kuntalaiset, kunnan henkilöstö ja ulkopuoliset markkinoilla toimivat palveluntarjoajat voivat tehdä niistä omat j ohtopäätöksensä. o Kunnan oman toiminnan kehittaminen kohdentuu oikeisiin asioihin o Kuntalaiset saavat tietoa ja voivat varautua palvelutarjonnan muutoksiin. o Kunnan henkilöstö osaa varautua palvelutarjonnan muutosten edellyttämiin vaatimuksiin, joita aiheutuu kunnan tarjoamien palvelujen lisäämisestä tai supistamisesta taikka yhteistoiminnasta muiden toimij oiden kanssa. o Ulkopuoliset toimijat voivat puolestaan valmistautua mm. investointitarpeisiin, joita tarvitaan palvelutoimintojen käynnistämiseen, kun kunta itse on päàttänyl luopua niiden hoitamisesta. Oman toiminnan jatkuvan kehittamisen lisäksi kunnan tulee jatkuvasti aktiivisesti selvittää ja arvioida vaihtoehtoisten tuotantotapojen hyödyntämismahdollisuuksia. On tärkeätä, että tuotantotapoja arvioidaan ainakin aina, kun kunnassa ollaan käynniståimässä uusia palveluja tai entisiä lisätään taikka supistetaan. avoitteena on jatkuvan vuorovaikutuksen luominen ja ylläpitäminen palvelutuotantoa harjoittavien toimij oiden kanssa.

5 LAUKAAN KUNA PALVELUJEN NYKYILAN KIIVAUS JA ARVIOINI SEKÄ OIMII\NAN SUUNNIELU Än n sämisapa ULEVAISUUDE S SA oimielin/ osasto: Kunnanhallitus/keskushallinto OIMINNO rnhräväxoko- NAISUUKSINA OIMINNON JÁRJESÃMISAPA räu,ä nnrxnr,r,ä RESURSSI Määrärahat KYSYNNAII KEHIYS OIMINNAN JÁRJESÄMISAPA ULEVAISIruDES- SA Valtuustokauden lopussa Vuonna 2015 Keskushallinto Oma tuotanto M N Vakaa Oma tuotanto Oma tuotanto Yleisjohto + vaalit Lievestuoreen yhteispalveþiste Arkistotoimi ja asiakirjahallinto Puhelinkeskus neuvonta ja monistamo Oma tuotanto Oma tuotanto Oma tuotanto Oma tuotanto 8%henk. 3 henkilöä % henkilöä 2 henkilöä 3 henkilöä Vakaa Vakaa Vakaa Vakaa Omatuotanto Oma tuotanto Oma tuotanto Oma tuotanto Oma tuotanto Oma tuotanto Oma tuotanto Oma tuotanto Kuluttaianeuvonta Ostooalvelu M Kasvava Ostooalvelu Valtio 2009 Yleinen edunvalvonta Oma tuotanto M N %herk. Kasvava Oma tuotanto Valtio 2009

6 oimielin/ osasto: Kunnanhallitus/taloushallinto OIMINNO OIMINNON JÃRJESÄVNSUPE EHIiV/iKOKO- ÄLLÄHEKELLÄ NAISUUKSINA RESURSSI Määrärahaf KYSYNNAN KEHIYS OIMINNAN JARJESAMISAPA ULEVAISUU- DESSA Valtuustokauden lopussa Vuonna 2015 aloushallinto Oma tuotanto (perintä ulkoistettu) M N Vakaa Oma tuotanto sähköisesti (perinta ukoistettu) Oma tuotanto sähköisesti þerintä ulkoistetnr) Hallinto Kirjanpito Maksuliikenne 2htv 2hw 3 htv Verotus Ostopalvelu M N IC (:entinen AK) Oma tuotanto+ostopalvelut (7013 0) M N 34s tt Vakaa Ostopalvelu Ostopalvelu Kasvava Oma tuotanto+ostopalvelut Oma tuotanto+ostopalvelut htv

7 oimielir/ osasto: Kunnr nhallitus/henkilöstöhallinto '(,IMINNO OIMINNON JÃRJESÄNNS- EHÄVÄKOKO- APA ÄLLÄHEKELLÄ NAISUUKSINA RESURSSI Määrärahat KYSYNNi KEHIYS OIMINNAN JÄ,RJESÄUS,PA ULEVAISUUDES- SA Valtuustokauden Vuonna hallinto yht. Menot: M ulot: Netto: N M s9 108 N I henkilöä þsyy entisellään, seututerveyskeskuksen toteutuessa laske- VA "toimisto" M N Hallinto : suunnittelu, johtaminen ja ohjaus Oma tuotanto 2 henkilöä Ðsvv entiselläåin Oma toiminta Oma toiminta Palkanlaskenta Oma tuotanto 6 henkilöä Seututerveyskeskuksen toteutuessa laskeva Oma toiminta Oma toiminta yöllisyystyöt ( palvelee koko organisaatiota) Oma toiminta, yhteistyö Saraprojektin kanssa ll/ N Pysyy entiselläíin Oma toiminta Oma toiminta

8 palvelut -työsuojelun järjestäminen, työpaikkaruokailun järjestäminen, keskitetty koulutus, keskitetty työhyvinvointitoiminta, henkilöstön muistamiset ym. Oma toiminta, tuki järjestäjätle, osto omalta organisaatiolta M2ll 503 N 2il 503 þsyy entisel- Iä in Oma toiminta, tuki järjestäjälle, osto omalta organisaatiolta Oma toiminta, tuki järjestäjälle, osto omalta organisaatiolta Yhteistoimintaelin: Oma toiminta M 3641 þsyy entisellä in Yhteistvörvhmä yöterveyshuolto Osto omalta terveyskeskukselta M Laskeva 9s 500 seutuyhteis- N Wön mvötä Nuorten kesätyöt Yhteistyö nuorisotoimen kanssa M t7 256 þsyy entisellä in Omatoiminta Osto omalta terveyskeskukselta Yhteistyö kunnan sisällä Oma toiminta Ostopalvelu seututerveyskeskukselta Yhteistyö kunnan sisällä

9 oimielir/ osasto: Etinkeinotoimi OIMINNO OIMINNON ùirjes EHÄVÄKOKO- räll,ä HEKELLÄ NAISUUKSINA - kunnan valitseman yrittäj yys-strate gian mukaiset toimet RESURSSI Määrärahat N ,30 htv - yrittäjyys nivoutuu tulevaisuudessakin kunnan menestysteki- OIMINNAN JÃRJESÄIVIISIP^I ULEVAISUUDES- - yhteistyötatrojen määrä lisä intyy kunnan kasvaessa j a yrirysmäåirtin lisäänryessä Vuonna myönteinen väestökehþs ja elinkeinoelämän monipuolistuminen jatkuu - yrittäjien palvelut yritystä perustaessa sekä yritystoimintaan liittyvissä asioissa -kunta, E-keskus, Finnvera, Jykes ja yksityinen tarjonta N ,30 htv - uusien yritysmäåirä kasvaa keskimätirin 50 yrityståi/vuosi - ikä?intyminen ja siitä johtuva uuden omistajuuden löytziminen yrityksiin, joissa eijatkajaa - yrittäjien ikääntymisen mukanaan tuoma yrittäjä- rakenteen muutos kiihtyy - uusien yritysten mä2iråin nettolisäys jatkuu - kunta-strategiaa tukevan hanketoimiman hallinnointi - kunta, seutuyhteistyö, JyvåisRiihi N ,30 hrv - yrittäjyyden edistämiseen ja olemassa olevan yritystoimin- nan kehittämiseen tarkoitettu hanketoimin- - uusi rahoituskausi alkaa. painotukset kehittämishankkeiden suuntaan lisääntyvät - EU:n tukimuodot painottuvat entistä enemm?in kehittåimishankkeiden suuntaan N ,10 hrv - säilyy ennallaan - seutuyhteistyö nykymuotoisena j atkuu valtuustokauden - seutuyhteistyö jatkuu ja etsii uusia toimintamalleja - maatalouden tukij åirjestelmien hallinnointi N htv - tilojen määrä vakiintuu ja tukimuodot lisääntyvät - uuden ohjelmakauden tukimuotojen tuomien viranomaistehtävien ta kentaminen -maatalouden tukimuodot lisäåintyvät ja muuttuvat enemmän ympäristötukien suuntaan - maatilojen lukumäåirä vakiintuu lähes nyþrtasolle johtuen kaupungin läheisyydestä ja sen mahdollistamista sivuelinkeinoista

10 oimielin/ osasto: Sosiaali- ia terveyslautakunta / sosiaali- ja terveysosasto / ulosvksikkö: Lasten päivähoitopalveluien ty OIMINNO OIMINNON JARJESAMISAPA KYSYNNAN EHÄVÄKOKO- ÄLLli HEKELLÄ (v.2oo7 A:ssa) KEHIYS NAISUUKSINA RESJRSSI Määrärahat Menot (M) ulot () Netto (N) henkilötyövuosia (Htv) OIMINNAN JÃRJESÃMISAPA ULEVAISUUDESSA Valtuustokauden lopussa Vuonna 2015 LASEN PAIVA- HOIDON KOKO- NAISUUS Laukaan ku nan omana toimintana: Päivåtkodit j a perhepäivíihoito. Ostopalveluna yksityisiltä palvelun tuottajilta: Päiväkodit Laukaan Aurinko ja Peurunka. Palvelurahalla tuettu yksityinen päivähoito: Päivåikodit Rauhala, Aarrelaiva, Merikarhu j a yksityinen perhepäivähoito M I N l4l,2hfv Asukasluku kasvaa vuosittain n.130:lla henkilöllä. 12/2006 astkasluku oli l7 390,joista alle kouluikäisiä 9,4%o, joista päivähoitoa tarvitsevia 43,5%o= 711 lasta Asukaslukuarvio Joista alle kouluikäisiä lapsia 9,4Yo = I 67 1, joista päivåihoitoa tarvitsevia 43,5Yo : 727 lasta. Kuntastrategian tavoitteena asukaslukumäåi ä v on l8 500, joista alle kouluikäisiä lapsia 9,4o/o : I 73 9, joista päivähoitoa tarvits evia 43,5Yo : 7 56 lasta. Päivähoitopaikkoj en lisätarve vuosina yhteensä 45 paikkaa. arve katetaan lisäåimällä kunnallista perhepäivèihoitoa, yksityisen päivzihoidon palvelurahan käyttöä, sekä ostamalla paikkoja seudullisella sopimuksilla yli kuntarajojen. Myös rajoitetusti ostopalveluna esim. eritvispäivähoidon osalta.

11 Lasten päiväkotihoito Perhepäivähoito ja ryhmäperhepäivähoito Kunnallisia päiväkoteja 8 kpl Ostopalvelupäivzikotej a Aurinko (vuorohoito) ja Peurunka Perhep äivåiho itajia 52 Laukaan Kunnallinen: M N l Ostopalvelu: M N Htv M I N I ,8 Htv Koko päivähoitopaikkojen lisätarve vuosina yhteensä 45 paikkaa. Koko päivähoitopaikkojen lisätarve vuosina yhteensä 45 paikkaa. Kunnallisia päiväkoteja Ostopalvelupäiväkotej a Keskitetly vuorohoito PerhepäivähoitaJia 52 Kunnallisia päiväkotej a Ostopalvelupäiväkotej a Keskitetry vuorohoito Perhepäivähoitajía 57 Erityispäivähoito Integroituna päivähoidon kokonaisuuteen. M293 8r N Erityisavustaj ien mäåirä 8,2 5 Erityisavustajien mäåirä I 0,25 Esiopetus ukea tarvitsevat lapset (koululaiset) yhteistyössä koulutoimen kanssa, päiväkodeissa 6 esiopetusryhmää l0 Htv l3) M s0 N Kuman omana toimintana päivåikodeissa6 rylwñä n. 85 lasta päiväkodeissa 6 ryhmää, ryhmåikoot kasvavat Vammaisten esiopetus I$,l39557 (netto) Ostopalveluna päiväkodeissa n. 40 lasta Ostopalveluna päivzikodeissa Esiopetus ostopalveluna M (netto) ll,2htv

12 Lasten kotihoidontuki Yksityisen päivähoidon tuki ja palveluraha Kotona kotihoidontuella hoidettavia lapsia 515 ( ) Yksþisiä päiväkoteja 3: Aarrelaiva, Merikarhu ja Rauhala Yksityinen perhepäivåihoito Yhr. I l6 lasta( M (netto) M (netto) Koko päivähoitopaikkojen lisätarve vuosina yhteensä 45 paikkaa. Yksityisiä päivåikoteja 3, niissä palveluraha käytössä Yksityisiä päiväkoteja 4, niissä palveluraha käytössä Muu päivähoito Seudullinen sopimus päivåihoitopaikkojen ostosta ja myynnistä yli kuntarajojen sekä ostopalveluna mm. erþispäivíitroitoa Muu päivähoito (yhteistoiminta-alue) Yhteinen päivlihoidon seudullinen sopimus koskee 8 kuntaa Jyväsþlåin seudulla. Sovittu yksi yhteinen hinta sijoituksissa. M l2l N Koko päivähoitopaikkojen lisätarve vuosina yhteensä 45 paikkaa. Päivåihoidon seutupalvelut, sopimukset yli kuntaraj oj en n. 25 lasta. Päivähoidon seutupalvelut n. 40 lasta ostoina. Mahdollisuutena yksi yhteinen seudullinen päivähoito. Päivähoidon hallinto + erittelemätön päiväkoti Sisältää toimistosihteerin, va ahenkilöiden (2) ja kasvatustoiminnan johtajan palkat ym. hallintoon liitlyvät kulut, sekä muualle kohdistamattomat elåikemenoþerusteiset eläkekulut M28t 678 s0 800 N Htv ilanne ennallaan ilanne ennallaa tai seudullisesti yhteinen päivähoidon hallinto.

13 oimielir/ osasto: Sosiaali- ja terveyslautakunta/sosiaali-.ia terveysosasto/ Sosiaalipalveluien ty OIMINNO OIMINNON JARJESAMISAPA KYSYNNAN EHIiVÄKOKO- ÄLLÄHEKELLÄ KEHIYS NAISUUKSINA RESURSSI A2007 Määrärahat Menot (M) ulot () Netto (N) - henkilötyövuosina lhtv) SOSIAALIPALVE- LUJEN KOKONAI- SI.IUS Sosiaalitoimen hallinto Yleinen sosiaalþö ja ostopalveluina M t3 t N Htv M ,7 Htv Perusturva- j a lapsiperhetyön sosiaalityö, etuus- ja toimistosihteerin ja palveluohjaajan työ kunnan omana toimintana M 39s N ll htv Palveluta ve lisäåintyy väestömäåirän kasvaessa OIMINNAN JÃRJESÃMISAPA ULEVAISUUDESSA Valtuustokauden lopussa Vuonna 2015 ia ostopalveluina ja ostopalveluina Emallaan tai kuntien välisenä vhteistvönä Palvelutarve tai lisäåintyy osittain seutuvhteistvönä väestömä ir n kasvaessa Perusturvatyö M N 95.27r Palveluntarve lisäåintyy väestömäåiråin kasvaessa Perusturvatyön sosiaalþö ja palveluohjaus kunnan omana toimintana Velkaneuvonta, kriisi- ja sosiaalipäivystys, sosiaaliasiamiestoiminta ostopalveluna Sosiaalipäivystyksen järjest?iminen tullut pakolliseksi 2007, ostopalveluna ja seutuyhteistyönä Kunnan omarra toimintana, ostopalveluna j a seutuyhteistyönä

14 Lapsiperhetyö Lapsiperheiden sosiaalityö, lastenvalvojan palvelut, perhetyö, tukiasuminen ja lastensuojelun muu avohuolto kuman omana toimintana. Perheneuvolatoiminta, adoptioneuvonta, tukihenkilötyö ja vaikeissa kriisitilanteissa ensi- ja turvakotitoiminta ostopalveluna Lastensuojelun avohuolto: M s N ,3 htv Lasten psykososiaalinen palvelujen tarve kasvaa väestömä ir in kasvaessaja lasten oireiden lisäåintyessä. ia ostopalveluna, ostopalveluna ja seutuyhteistyönä Lastensuojelun sijaishuolto Kehþsvammaisten palveluohjaus Perhe- ja laitoshoito ostopalveluna M N M I Htv Sijoitusten tarve kasvaa lapsiperheiden lisäåintyessä. Palvelujen piiriin tulee vuoteen 2015 mennessä kehþsvammaista henkilöä lisää: syynä muuttoliike ja vuosittain syntyy keskimäärin yksi kehþsvammainen lapsi Ostopalveluna Kunnan om ma toimintana Ostopalveluna ja seutuyhteistyöna S eudullisen kuntayhteistyön mahdollisuudet käytös sä Ja diagnosoirurin muutokset lisäävät asiakkaita.

15 Kehitysvammaisten asumispalvelut Vammaisten työllistämisnalvelut Vaikeavammaisten taloudelliset tukitoimet ja vammaispalvelulain mukainen palveluasuminen Päihdehuolto (asumispalvelupaikkoja l6) Ostopalveluna yksityisiltä toimijoilra ja muilta kunnilta tai kuntayhtymiltä (asumispalvelupaikkoja 3 0) Perhehoito toimeksiantosopimuksilla Laitoshoito ostopalveluna (73 %) ja ostopalveluna(27 %) Vaikeavammaisten sosiaalityö kwman omana toimintana. Kuljetuspalvelut ( 364 asiakasta) ja tulkkipalvelut (9 asiakasta) ostopalveluna, henkilökohtainen avustajatoiminta (21 asiakasta) taloudellisena tukena ja sen lomitus ostopalveluna, palveluasuminen ostopalveluna ( yht. 33 asiakasta, osalle palveluasuminen omaan kotiin), asunnonmuutostyöt ( 28 asiakkaalle v. 2006) Päihdehuollon avohuollon sosiaalityti kunnan omana palveluna Päihdehuollon katkaisu- vieroitus- ja laitoskuntoutus ostopalvelura Päihdehoitaja ja oman terveyskeskuksen katkaisuhoito terveydenhuollon palvelukuvauksessa M N ,5 Htv M s N Htv M N M N Uusia asiakkaita tulee muuttoliikkeen mukana ja aikuistuvat nuoret fulevat asumispalve- Iun piiriin nopeammin kuin vanhemmat ikäluokat Palvelujen þsyntä kasvaa väestönkasvun myötä. Uusia asiakasryhmiä lakien velvoittamana Lainsäädåintömuutokset odotettavissa Päihdehaitat myötäilevät väestökasvua ja muita yhteiskunnallisia, mm. alkoholipo- Iiittisia, muutoksia Kuman omana toimintana ja ostopalveluna ia ostopalveluna, ostopalveluina j a seutuyhteistyössä, ostopalveluna j a seutuyhteistyönä ja ostopalveluna yksityisiltä toimijoilta ja muilta kunnilta Ostopalveluna Seudullinen yhteistyo hyödynnetä in Kunnan om ma toimintana, ostopalveluna ja seutuyhteistyössä, ostopalveluna j a seutuyhteistyönä

16 oimeentulotuki Elatusturva oimeentulotuen sosiaali- ja toimistotyö kunnan omana palveluna Elatusturvan maksatus ja käsittely ostopalveluna M 1.s N M N oimeentulotuen saajien mä irät sidoksissa työllisyyden kehitykseen, työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin ja työvoiman aktivointiin sekä muun sosiaaliturvan muutoksiin Väestömääråin lisäys ja avio- ja avoerojen mäåi än kasvu kasvattaa elatusturvamenota Ostopalveluna seutuyhteistyönä Valtio (Kela) hoitaa ja rahoittaa

17 oimielin/ osasto: Sosþ4!:jg telygyq4{4kunta / sosiaali- ja terveysosasto/terveyspalveluien tulosvksikkö OIMINNO OIMINNON JÀRJESÄMISAPA RESURSSI KYSYNNAN OIMINNAN JARJESÃMISAPA ULEVAISUUDESSA EHÄVÄKOKO- rillä HEKELLÄ (v.2oo7 A:ssa) KEHIYS Valtuustokauden lopussa Vuonna 2015 NAISUUKSINA Määrärahat Menot ulot Netto ERVEYSPAL- VELVELUJEN KO- KONAISLruS Ostopalveluina - K-S keskussairaala - Yksityisetpalveluntuottajat Kunnan omana toimintona henkilötyövuosia lhtv) M N htv M N l2,l htv Kysyntä kasvaa - väestön kasvuja ikäåintvminen Aitiys-, perhesuunnittelu-ja lastenneuvola-palvelut Koulu- ja opiskelijatervevdenhuolto Lapsiperheiden mäåirä kasvaa. Kasvuun ja kehþkseen liittyvä tuen tarve lisäänw Va hemmuuden tukeminenja syrjäylymisen estäminen lisää kvsvntää Ostopalveluina - K-S keskussairaala - Yksityisetpalveluntuottaiat tai seututerveyskeskustoimintona. Ostopalveluina K-S keskussairaala - Yksitvisetoalvelunhrottaiat Seututerveyskeskuksen toimintona.

18 yöterveyshuolto Kunnan omana toimintona M N Vastaanotto-palvelut Kunnan omana toimintona päivystys- ja aj anvarausvastaanotto,väestövastuuläuikåiri ja -hoitaj atoiminta, rasitustutkimukset, gynekologiset ultraäänitutkimukset Ostopalveluna lääkäri-palvelut päivystykseen /2 pv/ld< + suuret juhlapyhät. Ostopalveluna mahalaukun ja paksusuolen tähystystutkimukset, ortopedin konsultaatiot 4s s 7,1 htv M N htv Yritysten määrä lisäänw Maatalousyrittäjien työterveyshuoltopalvelujen þsynta kasvaa. Suurella osalla myös sairaanhoitosooimukset Palvelujen þsyntä kasvaa Erikoissairaanhoito siirtää tehtäviä terveyskeskukselle mm. päiväkirurgia.rnova Kunnan omana toimintona Kuman omana toimintana Ostopalveluna tåihystystutkimukset, lääkåiripalveluj a ostetaan päivystykseen, mahdollisesti hoitaj atyövoimaa joudutaan myös ostamaan. urvallisuus/valvonta./ avustavaa työvoimaa ostetaan vastaanotolle ilta- ja viikonloppuvuoroihin Seututerveyskeskuksen to imintona. Alueellisen työterveyshuollon j ärj eståimèinâ palveluna Väestövastuutoiminta edelleen seututerveyskeskuksen toimintona Jne. Päihdepalvelut Hoidon tarpeen arviointi ja suunnittelu Suun terveydenhuolto Kunnan omana toimintona Seudullinen yhteistyö erityisesti huumeriippuvaisten hoidossa - Alkoholiriippuvaisten kuatoutuspalvelut hankitaan useista eri laitoksista a tuntatautilain mukainen terveysneuvonta ruiskuhuumeiden käyttäj ille omassa terveyskeskuksessa Kunnan omana toimintona. Seudullinen yhteistyö viikonloppupäivystyksissä. Laitoshoidon määrärahat sosiaalitoi- InESSA M N Palvelujen þsyntä kas- YAA Palveluiden þsyntä kasvaa Palvelujen þsyntä kasvaa. Kunnan omana toimintona Seudullinen yhteistyo a hmtatautilain mukainen terveysneuvonta ruiskuhuumeiden käyttäjille omassa terveyskeskuksessa Seudullinen vhteistvö. Seututerveyskeskuksen toimintona artuntatautilain mukainen terveysneuvonta ruiskuhuumeiden käyttäjille omassa terveyskeskuksessa Seututerveyskeskuksen toimintona. Seudullista yhteistoimintaa erikoistason hammashoidossa. 20.9ht:,l

19 Psykiatrinen avohoito Vastaanottopalvelut: kriisien hoitaminen, psyykkisten sairauksien hoito, työlqyvyn tutkimus ja konsultaatiot Ostopalveluna sai aanhoitopiiriltä M N 1.t ,5 htv Kysyntä kasvaa Erikoissairaanhoito siirtää potilaita jatkohoitoon Ostopalveluna sairaanhoitopiiriltä Seututerveyskeskuksen toimintona Ostopalveluna sairaanhoitopiiriltä Kuntoutus: Asumiskuntoutus, kotikuntoutus, päivätoiminta, ryhmätoiminta Kuntouttavan hoidon tarve kasvaa Seututerveyskeskuksen toimintona Kuntouttava työtoiminta Ostopalveluna Kysyntä kasvaa Ostopalveluna Ostopalveluna / seututerveyskeskuksen toimintona. Palveluasuminen Sairaalapalvelut - erveyskeskuksen vuodeosastohoito Ostopalveluna Kunnan omana toimintona M N ,2htv Palveluasumisen tarve kasvaa Kysyntä kasvaa Hoitomenetelmien Kehittyminen ja aktiivinen hoito lisäävät sairaalapaikkojen tarvetta þritäåin tarjoamaan jatkohoitopaikka erikoissai aanhoidosta siirlwille Palveluasuminen ostopalveluna yksityisiltä palvelujen tuottaiilta Kun an omana toimintana Ostopalveluna yksityisiltä palvelujen tuottajilta Seututerveyskeskuksen toimintona.

20 ukipalvelut: Erþispalvelut Puheterapeutti Psykologit Kunnan omana toimintona arvittaessa ostopalveluna Erityispalvelut: M N Kysyntä kasvaa Kunnan omana toimintona Ostopalveluna puheterapeutin ja psykologin konsultaatioita/terapiaa Seututerveyskeskuksen toimintona Ostopalveluna konsultaatioitalterapiaa 3 htv Kuvantamispalvelut Kunnan omana toimintoj a Ostopalveluna röntgenläåikärikonsultaatiot I x viikossa Vzpäivää Kuvantamispalvelut: M rs N ,6htv Kysyntä kasvaa Kunnan omana toimintoia Ostopalveluna Seututerveyskeskuksen toimintona Konsultaatiot K-S keskussairaalasta sähköisesti reaaliaiassa Fysioterapia erveyspalvelujen johtaminen ja hallinto Keskitetry sijaisten palkkaus Kunnan omana toimintona Fysioterapia: M I1.500 N ,2htv Kunnan omana toimintona M N ,7 htv Kysyntä kasvaa Erikoissairaanhoito siirtää tehtäviä terveyskeskukselle mm. päivåikimrgla Palveluiden kasvu edellyttää nopeaa reagointia muuttuviin tilanteisiin Kunnan omana toimintona Ostopalveluna Kunnan omana toimintona Seututerveyskeskuksen toimintona Ostopalveluna Keskitetty seututerveyskeskuksen hallinto. Kuntayhteistyö lisä?intyy palvelujen suunnittelussa ja toteutuk- SESSA

21 Erikoissairaanhoito Ostetaan påiäsääntöisesti K-S sairaanhoi- M N a ve kasvaa. Väestön määni lisäåintyy ja ikä intyy utkimusten ja hoitomahdollisuuksien lisäåintyminen ja kehittyminen Ostopalveluna Keski-suomen sairaanhoitopiiriltä Ostopalveluna Keski-Suomen sairaan oitopiidltä

22 oimielin/ osasto: Sosiaali- OIMINNO EHÄVÄKOKO- NAISUUKSINA rormrnnon ÄrunffiÞ,1 ÄLLÄ HEKELLÄ (v.2oo7 ra:ssa) RESURSSI a2007 Määrärahat Menot(M) ulot () Netto (N) henkilötyö- ulosyksikkö: Vanhusten KYSYNNÄN KEHIYS 'IMINNANJÁRJESÄ'Iffi SA Valtuustokauden lopussa VANHUSEN PALVELUJENKO- KONAISUUS Kunnan toimintana þìstopalveluna yksityisiltä palvelujen tuonajilta Kotona asumisen mahdollisuuksia tuetaan palveluja kehittämällä ja lisää_ mällä. M N I12,5 Hrv 75-vuotiaiden ja sitä vanhempien määrä kasvaa n.20 %o vuoteen 20 I 5 menness i ja ostopalveluna yksityisiltä palveluj en tuottajilta Kotona asumista tuetaan edelleen palveluja kehittämällä Suunnitelmallinen vapaaehtoistyö käytössä Kunnan toimintana ja ostopalveluna yksityisilta palvelujen tuoüajilta Seudullisesti yhteistyössä erityispalvelut Kotona asumista tuetaan edelleen palveluja kehittämällä Ennaltaehkäisevät kotikäynnit luonteva osa vanhusten palve- Päiväsairaanhoito, tukee kotona asumista ja omaishoitoa M N 319.0t0 6,9 Htv 75 vuotiaiden ja sitä vanhempien määrä kasvaa n.20 %ovuoteen 2015 mennessä

23 Kotihoito (yhdistetyt kotipalvelu ja kotisairaanhoito, ja kotihoitoa tukevat tukipalvelut) Palveluasuminen Ostopalveluna yksityisiltä palvelujen tuottajilta: kotisairaanhoidon viikonloppuhoito, yöhoito, tukipalvelut, ja sotainvalidien kotihoito (kotihoidon ostopalvelu n. 12 %) Ostopalveluna yksityisiha asumispalvelujen tuottajilta Päiväkeskus M N M N ,2Htv I[/d2.42s N ,4 Htv 2Hf'/ tlt vuotiaiden ja sitä vanhempien määrä kasvaa n.20 %o vuoteen 2015 mennessa Myös alle 65- vuotiaiden monisai aiden mäåirä kasvaa avoitteena on, että90 %o yli75- vuotiaista asuu omassa kodissa 75-vuotiaiden ja sitä vanhempien mää ä kasvaa n.20 o/ovuoteen 2015 mennessä Myös alle 65- vuotiaiden monisairaiden mäåirä kasvaa 75 vuotiaiden ja sitä vanhempien mäzirä kasvaa n.20 %óvuoteen 2015 mennessa Kunnan om ìna toimintana, asiakaskriteerit käytössä Ostopalveluna yksityisiltä palvelujen tuottajilta: ksh:n viikonloppuhoito, yöhoito, tukipalvelut, ja sotainvalidien kotihoito. Aloitetaa r ostopalveluna koneellinen lääkkeideni a- ko Sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetukset käytössä Ostopalveluna yksityisilta palvelujen tuottaj ilta, asiakaskriteerit käytössä Ostopalveluna yksityisiltä palvelujen tuottajilta, palveluseteli ja seniorineuvola käytössä Seudullinen yhteistyö hyödynnetä in. Ostopalveluna yksityisiltä palveluj en tuottaj ilta Kunnalliset ryhmäkodit ja mahdollisesti kunnallinen palvelutalo Seudullinen yhteistyo hyödynnetään. Päivtikeskustoiminta laaj entunut maaseutullylille

Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy

Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy Palvelustrategia Miksi palvelustrategiaa tarvitaan? Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy Kuntatalous => tuloksellisuuden ja kustannustehokkuuden lisääminen

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PALVELUSTRATEGIA 28.5.2007 1

LEMIN KUNTA PALVELUSTRATEGIA 28.5.2007 1 EMIN KUNTA PAVEUSTRATEGIA 28.5.2007 1 2. SEUTUYHTEISTYÖ Seutuyhteistyöstä on oma seutustrategia. 3. STRATEGISET INJAUKSET PAVEUTUOTANNOSTA 2007-2012 Kunta voi tuottaa jotkut palvelut siten, että osa palveluista

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015. Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015. Kunnanvaltuusto. Kunnanhallitus. Sivistys- lautakunta

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015. Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015. Kunnanvaltuusto. Kunnanhallitus. Sivistys- lautakunta Khall 8.12.2014 209 liite 5 Valtuusto 16.12.2014 58 liite 5 LAPINLAHDEN KUNTA Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015 Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015 Luottamushallinnon organisaatio Kunnanvaltuusto Tarkastus

Lisätiedot

Palveluseteli: hyötyä kunnalle ja yrittäjälle palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta

Palveluseteli: hyötyä kunnalle ja yrittäjälle palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Palveluseteli: hyötyä kunnalle ja yrittäjälle palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Pekka Utriainen Apulaiskaupunginjohtaja Kunta / Tuotannon arviointi Seuranta arviointi

Lisätiedot

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto Mäntyharjun kunta Sivu 1 004110 Perusturvan hallinto TOIMINTAKULUT -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 004111 Seutu-sote TOIMINTAKULUT -32 000-10

Lisätiedot

Helsingin kaupungin hankinnat seminaari

Helsingin kaupungin hankinnat seminaari Helsingin kaupungin hankinnat seminaari 13.9.2011 Hotel Arthur Apulaiskaupunginjohtaja Laura Räty 13.9.2011 Apulaiskaupunginjohtaja Laura Räty Lakisääteisen järjestämisvastuun piiri Arvoverkko - käyttömenot

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna)

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA YKSILÖJAOSTO HYVINVOINTIJAOSTO SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Perusturva HALLINTO Perusturva Toimistopalvelut Talousasiat Terveyspalvelujen

Lisätiedot

Palvelusetelin kehittäminen Jyväskylässä

Palvelusetelin kehittäminen Jyväskylässä Palvelusetelin kehittäminen Jyväskylässä 30.11.2010 Riitta Pylvänen Projektipäällikkö, Astu hanke (Asiakas-tuottajamalli) riitta.pylvanen@jykes.fi Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö, Jykes Oy Palvelusetelin

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelut keskeinen osa kuntien toimintaa

Sosiaali- ja terveyspalvelut keskeinen osa kuntien toimintaa Sosiaali- ja terveyspalvelut keskeinen osa kuntien toimintaa Pohjatietoa kuntavaaleihin Kaikki yhteen ääneen. 28.10.2012 Använd din röst. Kuntien järjestämisvastuu Kunnilla on vastuu palvelujen järjestämisestä

Lisätiedot

Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta

Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Joensuu 12.1.2012 Kumppanuudella tuloksiin Pekka Utriainen Uudet askeleet Kunnan järjestämisvastuulla

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2016-03 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-03 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 72 60 44 + 73,33 % ei kiireellinen

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2016-06 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-06 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 72 60 52 + 86,67 % ei kiireellinen

Lisätiedot

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , ,

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , , Lasten, nuorten ja TP 2013 TA 2014 Menot ajalta 1.1-31.3.2014 TP 2014 arvio josta perheiden palvelut Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Vihti Karkkila Tuote Suorite Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot

Lisätiedot

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 52 90 60 67 ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas /asiakas -867-663 -883 133-45 066-59 635-52 977 89 145 351 291

Lisätiedot

Someron kaupungin organisaatio. Vuosi alkaen

Someron kaupungin organisaatio. Vuosi alkaen Someron kaupungin organisaatio Vuosi 2014 1.11.2014 alkaen Organisaatio Kaupunginjohtaja Sami Suikkanen Hallinto- ja talous Keskustoimisto Maataloustoimi Elinkeinotoimi Hanna Saarni Sij. Anne Liimatainen

Lisätiedot

AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3

AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3 AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3 Kotona tehtävä palvelutarpeen arviointi Kotiin vietävä psykososiaalinen tuki Palvelutarpeen arviointi (muu kuin kotona tehtävä) Aikuissosiaalityö (ennalta ehkäisevä sosiaalityö,

Lisätiedot

Kuntapalveluja markkinamekanismilla. Riitta Pylvänen palvelupäällikkö

Kuntapalveluja markkinamekanismilla. Riitta Pylvänen palvelupäällikkö Kuntapalveluja markkinamekanismilla Riitta Pylvänen palvelupäällikkö 4.12.2013 Markkinoiden hyödyntäminen / hyvinvointipalvelut osa elinkeinopolitiikkaa Jyväskylän näkökulma Jyväskylässä on riittävän suuri

Lisätiedot

Laitoshoidon ja palveluasumisen asiakasmaksupäätökset

Laitoshoidon ja palveluasumisen asiakasmaksupäätökset HALLINTO- JA TUKIPALVELUT / PERUSTURVA TP2013 TP2014 TP2015 Varhaiskasvatus Asiakasmaksupäätökset 1 762 2 145 1 644 Yksityisen hoidon tukipäätökset 314 252 278 Ostopalvelupäätökset sekä lasten kotihoidontuen

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma 2015-09 %:a Arja Iho 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Sosiaalityö Asiakasperheet 2 244 2 102 1 868 + 88,87 % / asiakasperhe /perhe -577-689 -483 + 70,14

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma 2015-09 %:a Arja Iho 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Sosiaalityö Asiakasperheet 140 125 102 + 81,60 % / asiakasperhe /perhe -566-676 -701 + 103,80 % -79

Lisätiedot

KUNTAPALVELUT Presidenttifoorumi 16.9.2008. Toimitusjohtaja Risto Parjanne

KUNTAPALVELUT Presidenttifoorumi 16.9.2008. Toimitusjohtaja Risto Parjanne KUNTAPALVELUT Presidenttifoorumi 16.9.2008 Toimitusjohtaja Risto Parjanne Palveluista selviytyminen edellyttää kuntien aseman säilymistä vahvana (järjestämisvastuu) hyvää taloutta henkilöstön saatavuutta

Lisätiedot

Someron kaupungin organisaatio

Someron kaupungin organisaatio Someron kaupungin organisaatio 2017 Organisaatio Kaupunginjohtaja Sami Suikkanen Hallinto- ja talous Keskustoimisto Maataloustoimi Elinkeinotoimi Hanna Saarni Perusturva Sosiaalityö Vanhuspalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 ptltk 28.10.2015 PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 Toimintaympäristöanalyysi Suunnitelmakaudella perusturvapalvelujen toimintaan tulee voimakkaasti vaikuttamaan valtakunnan tason päätökset

Lisätiedot

Jyväskylän palvelusetelitoiminta

Jyväskylän palvelusetelitoiminta Jyväskylän palvelusetelitoiminta 31.3.2011 Riitta Pylvänen Projektipäällikkö Asiakas-tuottajamalli hanke (ASTU) Käynnistettiin lokakuussa 2009, päättyy 31.12.2011 Jykesin hallinnoima Jyväskylän kaupungin

Lisätiedot

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Ikäihmisten sosiaaliturva Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Yleistä Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta Kunnat järjestävät ikäihmisten

Lisätiedot

MIKSI PALVELUSTRATEGIA Kuntaliitto; 2007

MIKSI PALVELUSTRATEGIA Kuntaliitto; 2007 MIKSI PALVELUSTRATEGIA Kuntaliitto; 2007 Palvelustrategia vastaa kysymykseen, miten kunnat selviävät palvelujen järjestäjänä tulevaisuudessa erilaisten muutosten aiheuttamista haasteista Palvelustrategiassa

Lisätiedot

Palveluseteli ja klemmari kuntapalveluja markkinamekanismilla. Pekka Utriainen Apulaiskaupunginjohtaja Jyväskylän kaupunki

Palveluseteli ja klemmari kuntapalveluja markkinamekanismilla. Pekka Utriainen Apulaiskaupunginjohtaja Jyväskylän kaupunki Palveluseteli ja klemmari kuntapalveluja markkinamekanismilla Pekka Utriainen Apulaiskaupunginjohtaja Jyväskylän kaupunki Markkinoiden hyödyntäminen / hyvinvointipalvelut osa elinkeinopolitiikkaa Jyväskylän

Lisätiedot

Suunnitelmien määrä vammaisasiakkaiden määrään suhteutettuna. Myönteisten päätösten määrät suhteessa tehtyjen hakemusten määrään.

Suunnitelmien määrä vammaisasiakkaiden määrään suhteutettuna. Myönteisten päätösten määrät suhteessa tehtyjen hakemusten määrään. Indikaattorin nimi Mitä mittaa Mitta-arvo Kommentit Palvelutarpeen arviointi palvelutarpeen arvioinnissa tehtyjen sunnitelmien suhteessa vammaisasiaakaiden än Suunnitelmien vammaisasiakkaiden än suhteutettuna

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Miten turvataan sosiaalipalvelujen osuus sosiaali- ja terveyspiirissä? Anu Olkkonen-Nikula Koti- ja asumispalvelujen johtaja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä)

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä) KITTILÄ 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 6 470 18,7 % 7 476 7 835 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 211 (19%) 1 798 (24%) kasvu 587 hlöä

Lisätiedot

Tilaajan viesti tuottajalle Henkilöstömenoista on karsittu 14 000 euroa. Eläköityvän toimistosihteerin tilalle ei esitetä rekrytointia.

Tilaajan viesti tuottajalle Henkilöstömenoista on karsittu 14 000 euroa. Eläköityvän toimistosihteerin tilalle ei esitetä rekrytointia. TEKNINEN LAUTAKUNTA 97 Palvelu:Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Marja Kynsijärvi 2012 2013 2014 2015 2015 / 2014 2015 / 2013 Tilausraportti

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA..... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 30 Asukasluku 31.12.2011 22020 4798 102308 15027 16369 60 Henkilökunnan

Lisätiedot

Lasten päiväkotihoito

Lasten päiväkotihoito Lasten päiväkotihoito Lasten päiväkotihoito Lapsia kokopäivähoidossa päiväkodeissa yhteensä 31.12. alle 1-vuotiaita lapsia kokopäivähoidossa 1-vuotiaita lapsia kokopäivähoidossa 2-vuotiaita lapsia kokopäivähoidossa

Lisätiedot

Kokemuksia Jyväskylän palvelusetelistä

Kokemuksia Jyväskylän palvelusetelistä Kokemuksia Jyväskylän palvelusetelistä 3.5.2011 Riitta Pylvänen Projektipäällikkö Asiakas-tuottajamalli hanke (ASTU) Käynnistettiin lokakuussa 2009, päättyy 31.12.2011 Jykesin hallinnoima Jyväskylän kaupungin

Lisätiedot

Elämänkaari-malli ja ikäihmisten palvelut Hämeenlinnassa. 2.4.2008 /suunnittelupäällikkö Päivi Heinonen

Elämänkaari-malli ja ikäihmisten palvelut Hämeenlinnassa. 2.4.2008 /suunnittelupäällikkö Päivi Heinonen Elämänkaari-malli ja ikäihmisten palvelut Hämeenlinnassa 2.4.2008 /suunnittelupäällikkö Päivi Heinonen Uusi Hämeenlinna palvelujen uudistamisen tavoitteita (HML KH 12/2005) 1) Palveluiden tuottavuuden

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

Green Care- seminaarisarja 27.11.2012 Peruspalvelujohtaja Tarja Oikarinen-Nybacka

Green Care- seminaarisarja 27.11.2012 Peruspalvelujohtaja Tarja Oikarinen-Nybacka Green Care- seminaarisarja 27.11.2012 Peruspalvelujohtaja Tarja Oikarinen-Nybacka Peruspalveluliikelaitos sosiaali- ja terveydenhuollon toimijana Vastannut Halsua, Kannus, Kaustinen, Lestijärvi, Perho,

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue Asikkala Hartola Heinola Hämeenkoski Padasjoki Sysmä 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA...... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 30 Asukasluku

Lisätiedot

Kuntien yhteistoiminta ja tilastot. Mikko Mehtonen

Kuntien yhteistoiminta ja tilastot. Mikko Mehtonen Kuntien yhteistoiminta ja tilastot Mikko Mehtonen Kuntien yhteistoiminta 1. Yhteistoiminta-alueet isäntäkunta mallilla» Isäntäkunnan tilasto» Sopimuskunnan tilasto 2. Kuntayhtymät» Kuntayhtymän tilasto»

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström ETELÄ-SAVON SOTE Pertunmaa 19.2.2016 Hans Gärdström 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 2 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 3 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 4

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -03-03 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 52 90 29 32% asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

Palvelusetelin kehittäminen Jyväskylässä

Palvelusetelin kehittäminen Jyväskylässä Palvelusetelin kehittäminen Jyväskylässä Lohja - forum 29.4.2010 Riitta Pylvänen Projektipäällikkö, Astu - hanke Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö, Jykes Oy Palvelusetelin kehittämisen ensimmäinen vaihe

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue BDO Audiator/Risto Hyvönen 7.12.2015 1(14) Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 1 57 320 30 Asukasluku

Lisätiedot

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito,

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Vahanne, Iho -06 Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 421 291 453 108 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI NIMISTÖT 2014 OSASTOKARTTA = A. 30 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (Toimiala) 300 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

JÄMSÄN KAUPUNKI NIMISTÖT 2014 OSASTOKARTTA = A. 30 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (Toimiala) 300 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 1 30 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (Toimiala) 300 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 3000 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto 30000 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto 30 000 Yhteiset talous- ja hallintopalvelut

Lisätiedot

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016 YPÄJÄN KUNTA Sivu 1 001000 Vaalit 3001 Myyntituotot 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3001 Myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3 800 100,0 4 4 4003 Maksetut palkat ja palkkiot -3 500 100,0-4

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -09-09 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 52 90 51 57% asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

Palvelusetelin kehittäminen Jyväskylässä

Palvelusetelin kehittäminen Jyväskylässä Palvelusetelin kehittäminen Jyväskylässä y Palveluseteli-iltapäivä, Lahti 31.5.2010 Riitta Pylvänen Projektipäällikkö, Astu - hanke Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö, Jykes Oy Palvelusetelin kehittämisen

Lisätiedot

TP Budjetti Budjetti Muutos % TOIMINTAKULUT ,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,5

TP Budjetti Budjetti Muutos % TOIMINTAKULUT ,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,5 Mäntyharjun kunta Sivu 1 004110 Perusturvan hallinto TOIMINTATUOTOT 2 400 TOIMINTAKULUT -363 239-391 770-401 630 2,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -360 839-391 770-401 630 2,5 LASKENNALLISET ERÄT 370 962 391 770

Lisätiedot

Palvelusetelin käytännön toteutuksen yhteistyömalli. Mareena Löfgrén palveluseteliasiantuntija 050 544 5141, mareena.lofgren@smartum.

Palvelusetelin käytännön toteutuksen yhteistyömalli. Mareena Löfgrén palveluseteliasiantuntija 050 544 5141, mareena.lofgren@smartum. Palvelusetelin käytännön toteutuksen yhteistyömalli Mareena Löfgrén palveluseteliasiantuntija 050 544 5141, mareena.lofgren@smartum.fi Smartum kumppanikunnat Jyväskylän kaupunki ja seudun kunnat 2008 lähtien

Lisätiedot

Palveluseteli ja asiakkaan valinnanmahdollisuudet

Palveluseteli ja asiakkaan valinnanmahdollisuudet Palveluseteli ja asiakkaan valinnanmahdollisuudet 18.11.2011 Riitta Pylvänen Projektipäällikkö Asiakas-tuottajamalli hanke (ASTU) Käynnistettiin lokakuussa 2009, päättyy 29.2.2012 Jyväskylän seudun kehittämisyhtiön

Lisätiedot

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito,

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 67 53 90 170 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika (kk)

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun. 2 asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun. 2 asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho, Hallikainen -09-09 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 67 53 68 128 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen

Lisätiedot

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito,

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Vahanne, Iho -06 Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 474 341 506 107 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS, SITOVUUSTASO ULKOISET Tili TilI Kumppanikoodi TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019

SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS, SITOVUUSTASO ULKOISET Tili TilI Kumppanikoodi TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 3530 Muut tuotot 0-1 845-1 845-1 900-1 945 3410 Muut tuotot yht. 0-1 845-1 845-1 900-1 945 3001 TOIMINTATUOTOT 0-1 845-1 845-1 900-1 945 4011 Luottamushenkilöiden palkkiot 12 083 13 000 13 000 13 000 13

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Toteutuminen

Tekninen lautakunta Toteutuminen Tekninen lautakunta Toteutuminen 31.4.2016 Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla on Tekninen lautakunta. Lautakunnan sitovuustalolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 %

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 % KOLARI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 840 23,2 % 4 168 4 247 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 901 (23%) 1 312 (32%) kasvu 411 hlöä 75

Lisätiedot

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Sosiaalilautakunta 18.2.2016 1 liite 1 Toimintakertomus 2015 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammais. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut. Asiakasryhmät: Toteuma %:a talousarviosta

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut. Asiakasryhmät: Toteuma %:a talousarviosta Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -06-06 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 459 453 485 107 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

Palveluseteli. tuo uusia vaihtoehtoja sosiaalipalveluihin. Tietoa palvelusetelin käytöstä

Palveluseteli. tuo uusia vaihtoehtoja sosiaalipalveluihin. Tietoa palvelusetelin käytöstä Palveluseteli tuo uusia vaihtoehtoja sosiaalipalveluihin Tietoa palvelusetelin käytöstä 1 Palveluseteli Palvelusetelin käyttö merkitsee uutta tapaa järjestää ja saada kaupungin palveluja. Helsingissä sosiaalivirastossa

Lisätiedot

Yksityinen palvelutuotanto sosiaali- ja terveydenhuollossa verkkokirja www.thl.fi/yksityinenpalvelutuotanto

Yksityinen palvelutuotanto sosiaali- ja terveydenhuollossa verkkokirja www.thl.fi/yksityinenpalvelutuotanto Yksityinen palvelutuotanto sosiaali- ja terveydenhuollossa verkkokirja Julkistamistilaisuus 3.4.2009 1 Kustannukset 2006, miljardia euroa Kustannukset ja henkilöstö eri sektoreilla 2006 julkiset palveluntuottajat

Lisätiedot

MAALLA - MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA - MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA - MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2011-2024 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2011 2024 1 (4) JOHDANTO Strategia kattaa kuluvan valtuustokauden lopun ja kolme seuraavaa valtuustokautta. Tavoitteena

Lisätiedot

VAVAn asiakas- ja henkilöstöpalautejärjestelmän kehittäminen. Projektityö Riitta Matikainen

VAVAn asiakas- ja henkilöstöpalautejärjestelmän kehittäminen. Projektityö Riitta Matikainen VAVAn asiakas- ja henkilöstöpalautejärjestelmän kehittäminen Projektityö Riitta Matikainen 11.3.2015 VAVAn asiakaspalveluja, joista tarve Vanhusten saada palautetta neuvonta, ohjaus ja palvelutarpeen arviointi

Lisätiedot

Kysely kuntien tehtävien vähentämisestä

Kysely kuntien tehtävien vähentämisestä Kysely kuntien tehtävien vähentämisestä Dnro 32/83/2013 Mitä kuntaa tai muuta organisaatiota edustatte? * Missä asemassa toimitte? * Kunnan-/kaupunginvaltuutettu Kunnan-/kaupungin muu luottamushenkilö

Lisätiedot

Jyväskylän esimerkki rohkeasti kokeilemaan. Pekka Utriainen Apulaiskaupunginjohtaja Jyväskylän kaupunki

Jyväskylän esimerkki rohkeasti kokeilemaan. Pekka Utriainen Apulaiskaupunginjohtaja Jyväskylän kaupunki Jyväskylän esimerkki rohkeasti kokeilemaan Pekka Utriainen Apulaiskaupunginjohtaja Jyväskylän kaupunki Markkinoiden hyödyntäminen / hyvinvointipalvelut osa elinkeinopolitiikkaa Jyväskylän näkökulma Jyväskylässä

Lisätiedot

Palveluasumisen linjaukset, sisältö ja järjestämistavat

Palveluasumisen linjaukset, sisältö ja järjestämistavat Palveluasumisen linjaukset, sisältö ja järjestämistavat Kuntamarkkinat 14.9.2011 Palveluasumisen järjestäminen kunnissa va. sosiaali- ja terveysyksikön johtaja Sami Uotinen Asumispalvelujen järjestäminen

Lisätiedot

YDINPROSESSIT LÄHIPALVELUT ALUEELLISET PALVELUT ERITYISPALVELUT. Palvelutarpeen arviointi, palveluohjaus ja neuvonta

YDINPROSESSIT LÄHIPALVELUT ALUEELLISET PALVELUT ERITYISPALVELUT. Palvelutarpeen arviointi, palveluohjaus ja neuvonta LIITE 2. Ydinprosessityöryhmien palvelujaottelut IKÄIHMISTEN YDINPROSESSIT LÄHI ALUEELLISET ERITYIS Ennaltaehkäisevät palvelut Palvelutarpeen arviointi Palvelutarpeen arviointi, palveluohjaus ja neuvonta

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin yhdenvertaisuussuunnitelma Liite 2: Toimialojen kuntalaiskyselyt

Jyväskylän kaupungin yhdenvertaisuussuunnitelma Liite 2: Toimialojen kuntalaiskyselyt Jyväskylän kaupungin yhdenvertaisuussuunnitelma 2017-2020 Liite 2: Toimialojen kuntalaiskyselyt Liite 2: Toimialojen kuntalaiskyselyt Yhdenvertaisuuden edistäminen, syrjintä ja osallisuus Perusturva (N=194)

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut sisältävät palveluohjauksen, kotihoidon tukipalveluineen, omaishoidontuen, palveluasumisen ja terveyskeskussairaalan palvelut ja ennakoivan ja kuntouttavan toiminnan

Lisätiedot

ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta

ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta Tulosten vertailu: 0,, 2.. Kko Kunnan palvelujen hoito koettu hyväksi Parantumista verrattuna 0/ Sairaan-/terveydenhoitajan vastaanotto Kouluterveydenhuolto Joukkoliikennepalvelut

Lisätiedot

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Kotiin annettavat palvelut Kotiin annettavien palveluiden tavoitteena on tukea ikäihmisten selviytymistä omassa asuinympäristössään. Ikääntyvän

Lisätiedot

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET LIITE 1(1) HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2007 564 521 235 019 189 711 175 354 206 368 130 178 1 501 151 KOKO VÄESTÖ 564 521 235 019 189 711 175 354 206

Lisätiedot

PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018

PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018 PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018 Perusturvan hallinto Hyvinvointilautakunta vahvistaa sitovat käyttösuunnitelmat tulosyksikkö I-tasolla. Perusturvajohtaja, johtava

Lisätiedot

FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ SOSIAALIHUOLLON PALVELUJEN TUOTTEISTUSPERIAATTEET VUONNA 2016

FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ SOSIAALIHUOLLON PALVELUJEN TUOTTEISTUSPERIAATTEET VUONNA 2016 FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ SOSIAALIHUOLLON PALVELUJEN TUOTTEISTUSPERIAATTEET VUONNA 2016 1 Sisällys TUOTTEISTUKSEN LÄHTÖKOHDAT... 3 HALLINNON KUSTANNUSTEN

Lisätiedot

Turun seudun palvelustrategiatyö. Antti Parpo 22.10.2010 Hyvinvointipalveluiden johtaja Kaarinan kaupunki

Turun seudun palvelustrategiatyö. Antti Parpo 22.10.2010 Hyvinvointipalveluiden johtaja Kaarinan kaupunki Turun seudun palvelustrategiatyö Antti Parpo 22.10.2010 Hyvinvointipalveluiden johtaja Kaarinan kaupunki Kaarinan kaupungin hyvinvointipalveluiden tuottamistavat Kaarinan kaupunki tuottaa pääosan sosiaalija

Lisätiedot

PROSESSIKUVAUKSET. Palveluvaliokunta 21.4.2015 Pentti Rautakoski

PROSESSIKUVAUKSET. Palveluvaliokunta 21.4.2015 Pentti Rautakoski PROSESSIKUVAUKSET Palveluvaliokunta 21.4.2015 Pentti Rautakoski PROSESSIKUVAUKSET 21.4. 2015 Peruspalvelut Aikuisten mielenterveyspalveluihin ohjautuminen Erityishuolto-ohjelman piirissä olevan lapsen

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien käyttökustannukset 1) tehtävittäin 1997-2013, mrd.

Kuntien ja kuntayhtymien käyttökustannukset 1) tehtävittäin 1997-2013, mrd. Kuntien ja kuntayhtymien käyttökustannukset 1) tehtävittäin 1997-2013, mrd. 50 45 40 35 Käyttökustannukset yht. Sosiaali- ja terveystoimi 2) Opetus- ja kulttuuritoimi 2) Muut tehtävät 30 25 20 15 10 5

Lisätiedot

Miten väestön terveyseroja voidaan kaventaa palvelujen kohdentamisen näkökulmasta? Esimerkkejä keinoista vaikuttaa terveyseroihin

Miten väestön terveyseroja voidaan kaventaa palvelujen kohdentamisen näkökulmasta? Esimerkkejä keinoista vaikuttaa terveyseroihin Miten väestön terveyseroja voidaan kaventaa palvelujen kohdentamisen näkökulmasta? Esimerkkejä keinoista vaikuttaa terveyseroihin Sosiaali- ja terveystoimen johtaja Maria Närhinen, Mikkelin kaupunki 30.10.2008

Lisätiedot

Lasten päiväkotihoito

Lasten päiväkotihoito Lasten päiväkotihoito Lasten päiväkotihoito Kunnan itse tuottamat palvelut Lapsia kokopäivähoidossa päiväkodeissa yhteensä 31.12. alle 1-vuotiaita lapsia kokopäivähoidossa 1-vuotiaita lapsia kokopäivähoidossa

Lisätiedot

30.6.2014. Käyttötaloustiedot tulee jakaa seuraaville tehtäville. Tehtäväkohtaisesti kerättävät kulu- ja tuottolajit näkyvät alla.

30.6.2014. Käyttötaloustiedot tulee jakaa seuraaville tehtäville. Tehtäväkohtaisesti kerättävät kulu- ja tuottolajit näkyvät alla. 1(8) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun muuttujat tilastovuodesta/tilikaudesta 2015 alkaen (tiedonkeruu keväällä 2016). Käyttötaloustiedot Käyttötaloustiedot kerätään kolmessa kokonaisuudessa;

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kuntayhtymän valtuusto Tarkastuslautakunta Tilintarkastaja Kuntayhtymän hallitus Johtokunta Tulosalueet NordLab -laboratorioliikelaitos Kuntayhtymän johtaja

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.4.2017 Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto Yhtymähallitus Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus 1 Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistamista koskeva kysely 8.6.2015

Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistamista koskeva kysely 8.6.2015 Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistamista koskeva kysely 8.6.2015 Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistuksia koskeva kysely Kysely suunnattiin kaikille Manner-Suomen kunnille sekä sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,1 % (544 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,1 % (544 hlöä) MUONIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 2 375 22,1 % (544 hlöä) 2 313 2 297 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 527 (22%) 658

Lisätiedot

Oikeat palvelut oikeaan aikaan

Oikeat palvelut oikeaan aikaan Kotipalvelut kuntoon Olemme Suomessa onnistuneet yhteisessä tavoitteessamme, mahdollisuudesta nauttia terveistä ja laadukkaista elinvuosista yhä pidempään. Toisaalta olemme Euroopan nopeimmin ikääntyvä

Lisätiedot

Perusturvakeskus No Kustannuspaikka Asiatarkistus/varatarkastaja Tiliöijät/varatilijöijä Hyväksyjä/varahyväksyjä

Perusturvakeskus No Kustannuspaikka Asiatarkistus/varatarkastaja Tiliöijät/varatilijöijä Hyväksyjä/varahyväksyjä 5000 Lautakunta Marja Havukainen/Sari Nurmi Marja Havukainen/Sari Nurmi Markku Kipinä/Mervi Paddar 5010 Hallinto Sari Nurmi/Marja Havukainen Sari Nurmi/Marja Havukainen Markku Kipinä/Mervi Paddar 5020

Lisätiedot

Henkilöstösuunnittelua varten

Henkilöstösuunnittelua varten Sosiaaliohjaaja Lasten ja nuorten palvelut Lapsiperheiden sosiaalipalvelut 36,25 040SOS050 I sivukuluja)* 31940 Johtava sosiaalityöntekijä 1.1.2017 toimen muuttaminen viraksi alkaen Sosiaalialalle suuntaava

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2015

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2015 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2015 Sisällys 1 Nettokustannukset... 2 2 Suoritteet... 7 3 Yksikköhinnat... 10 4 Jäsenkuntien maksuosuuslaskelmat... 11 4.1 Masku... 11 4.2

Lisätiedot

PALVELUTARPEET TUTKIMUKSEN VALOSSA

PALVELUTARPEET TUTKIMUKSEN VALOSSA PALVELUTARPEET TUTKIMUKSEN VALOSSA Neurologisesti pitkäaikaissairaiden ja vammaisten ihmisten asumisen selvitys Alustavia tuloksia Sari Valjakka 2 Selvityksen kysymykset 1. Missä ja miten neurologisesti

Lisätiedot

Asiakkaan valinnanvapaus

Asiakkaan valinnanvapaus Asiakkaan valinnanvapaus Hallituksen esitysluonnoksen ja valinnanvapauslinjausten mukaisesti 19.10.2017 1 Muutoksia perustuslakivaliokunnan lausunnon perusteella Muun muassa: Maakunnan ei ole pakko yhtiöittää

Lisätiedot

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA Tekninen johtaja 11.2.2015 VASTUUALUE TEKNINEN OSASTO HALLINTO JA TOIMISTO ESEEN HALLINTO JA TOIMISTO KUULUVAT YKSIKÖT IT-YKSIKKÖ RUOKAHUOLTO

Lisätiedot

LUONNOS Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän organisaatio LUONNOS

LUONNOS Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän organisaatio LUONNOS Kuntayhtymän valtuusto Tarkastuslautakunta Kuntayhtymän hallitus Sisäinen tarkastus Tilintarkastaja Johtokunta Tulosalueet ERVAlaboratorioliikelaitos Kuntayhtymän johtaja Johtoryhmä Kainuun Työterveys

Lisätiedot

Vimpeli. Kuntalaiskysely Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut ARTTU2-Tutkimuskunnat. Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta

Vimpeli. Kuntalaiskysely Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut ARTTU2-Tutkimuskunnat. Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta Suomen Kuntaliitto Marianne Pekola-Sjöblom Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut 2015 Vimpeli Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta Kunta Kaikki kunnat (N=42) Otos, lkm Vastanneet, lkm % Otos,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon taustaa ja tulevaisuuden haasteita

Sosiaali- ja terveydenhuollon taustaa ja tulevaisuuden haasteita Sosiaali- ja terveydenhuollon taustaa ja tulevaisuuden haasteita Sosiaali- ja terveyspalveluita tuottavat sekä julkiset että yksityiset palveluntuottajat Kunta voi järjestää palvelut tuottamalla ne itse

Lisätiedot

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Tätä haluamme olla Edistämme kokonaisvaltaisesti ja ennakoivasti ihmisten terveyttä, toimintakykyä

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä) POSIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 633 30,8 % (1163 hlöä) 2975 2766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1123 (31 %) 1341 (45%) kasvu

Lisätiedot

Vanhuspalvelujen ajankohtaiset asiat. Matti Lyytikäinen Vanhusten palvelujen johtaja Vanhusneuvosto 27.3.2015

Vanhuspalvelujen ajankohtaiset asiat. Matti Lyytikäinen Vanhusten palvelujen johtaja Vanhusneuvosto 27.3.2015 Vanhuspalvelujen ajankohtaiset asiat Matti Lyytikäinen Vanhusten palvelujen johtaja Vanhusneuvosto 27.3.2015 Vapa onnistumiset 2014 Hoitoketjut sujuviksi Potilaat kotiutuivat sairaalasta kotiin, ei vanhainkotiin

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu SALLA 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 781 31,9 % (1258 hlöä) 3 091 2 852 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1 240 (32%) 1 430 (46%) kasvu

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 24.5.2012 Talousarvion toteumavertailu Hirvensalmi Hirvensalmi Hirvensalmi Talousarvio 2012 (valtuusto) 0 Toteuma 2012-03 TILAUS Aikuispsykososiaaliset

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä) KEMIJÄRVI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 7 892 31,9 % (2617 hlöä) 6 517 6 068 Ikääntynden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 2 544 (32%) 2 901 (45%) kasvu

Lisätiedot