KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1"

Transkriptio

1 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Aika :30-20:55 Paikka Kunnanviraston kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 15 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 16 Hallakankaan tuulivoimapuiston osayleiskaavaluonnoksen nähtäville asettaminen 17 Kunnanhallituksen edustaja sivistyslautakunnassa vuosina 2015-kesäkuu Kunnanhallituksen edustaja lupalautakunnassa vuosina 2015-kesäkuu Rahavarojen ja asiakirjojen tarkastajien valinta vuosille 2015-kesäkuu Sosiaali- ja terveysjaoston jäsenten ja varajäsenten valinta vuosille 2015-kesäkuu Edustajan nimeäminen yhteistyötoimikuntaan Kunnan edustajien nimeäminen eri yhteisöihin vuosille 2015-kesäkuu Vuoden 2015 eduskuntavaalien vaalilautakunnan jäsen ja varapuheenjohtajan valinta Pirkko Kotasen tilalle 24 Yhtiökokouksia Keski-Suomen kuntakokous sekä itäisen sosiaali- ja terveysalueen edustajainkokouksen edustajien valinta 26 Kuntalaisten tai valtuutettujen tekemät aloitteet Kesätyöllistämisen tukeminen vuonna Kyyjärven veteraanien palvelusäätiön avustusanomus Läheltä piti -lomakkeen käyttöönotto kunnan toimipisteissä 30 Käyttösuunnitelman 2015 hyväksyminen Kunnanvaltuuston tekemien päätösten laillisuus ja päätösvaltaisuus 32 Ajankohtaiset asiat Ilmoitusasiat Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset Maksusopimus

2 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätie dot LÄSNÄ Huumarkangas Jouko khall puheenjohtaja Uusisalo Jari-Pekka kunnanhallituksen 1.vpj Lahtinen Lauri 2.varapuheenjohtaja Eteläkari Marika jäsen Honkola Elina jäsen Honkanen Jaana varajäsen Uusisalo Maija varajäsen POISSA Bergman Esa-Pekka jäsen Koskinen Anne jäsen MUU Humalajoki Johanna kvalt puheenjohtaja Tuukkanen Antti kvalt 1.vpj Saukko Jouni kvalt 2. vpj Ylitalo Eero kunnanjohtaja Autio Hannu kunnanrakennusmestari Rosman Tarja rakennustarkastaja Humppi Ulla-Maija aluearkkitehti 16 Järvinen Tuomo kaava-arkkitehti 16 Allekirjoitukset Jouko Huumarkangas Puheenjohtaja Eero Ylitalo Pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat :t Pöytäkirjan tarkastus Elina Honkola Jari-Pekka Uusisalo Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Kyyjärven kunnanvirastossa maanantaina klo

3 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kh 14 Kunnanhallitus määrää kunkin vuoden ensimmäisessä kokouksessaan varsinaisten kokoustensa ajan ja paikan. Kokous voidaan pitää myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Kunnanhallituksen kokoukset pidetään pääsääntöisesti kunkin kuukauden 1. ja 3. maanantaina. Lisäksi kunnanhallitus ko koontuu muulloinkin, kun puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelli seksi tai kunnanhallituksen jäsenten enemmistö on tehnyt siitä hä nelle esityksen. Kokouspaikka on pääsääntöisesti kunnanviraston kokoushuone. Kunnanhallituksen kokouskutsu ja esityslista toimitetaan ensisijaisesti sähköisesti kunnanhallituksen jäse nille, varajäsenille, kunnanvaltuuston puheenjohtajille ja kunnanjoh tajalle vähintään kuusi päivää ennen kokousta (hallintosääntö 4 ). Kuntalain 58 :n 2 momentin mukaan kunnanhallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on läsnä. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Pöytäkirjantarkastajien valinta Kh 15 Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Kunnanhallitus valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa Valittiin Elina Honkola ja Jari-Pekka Uusisalo

5 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Hallakankaan tuulivoimapuiston osayleiskaavaluonnoksen nähtäville asettaminen 62/10/2014 Kh 16 Kyyjärven kunnanhallitus on päättänyt käynnistää tuu li voi ma ra ken ta mis ta ohjaavan osayleiskaavoituksen Kyyjärven Hal la kan kaan alueella. Hallakankaan alue sisältyy ns. 8 kunnan tuuli voi ma puis to jen yleiskaavoituksen yhteishankkeeseen, mihin ym päris tö mi nis te riö on myöntänyt yleiskaavoituksen avustusrahoituksen. Kaa voi tuk sen kustannuksista vastaa pääosin Kyyjärven kunta, joka saa kaavoituskustannuksiin valtion avusta 70 % kustannuksista. Hal la kan kaan alueella toimiva tuulivoimapuistoa kehittävä yritys Tuu li puis to Oy Kyyjärvi (Winda Invest Oy:n perustamana) vastaa osit tain kaava-aineiston selvitysten kustannuksista kaavoituksen käyn nis tä mis tä koskevan sopimuksen mukaisesti. Kaava-aineiston tek ni se nä laatijan toimii FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy. Hankkeen osalta on pidetty aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu Kes ki-suo men ELY keskuksessa Osayleiskaava laaditaan MRL 77 a :n mukaisena yleiskaavana, jolloin yleiskaavaa voidaan käyttää suoraan rakennusluvan pe rus teena. Hallakankaan tuulivoimapuistohankkeesta yleistietoa Hallakankaan tuulivoimapuiston suunnittelualue sijaitsee Kes ki-suomes sa Kyyjärven kunnassa Kivijärven rajan tuntumassa. Suun nit telu alu een etäisyys Kyyjärven kunnan keskustaan on noin 13 km ja Kivi jär ven kunnan keskustaan noin 12 km.laajuudeltaan suun nit te lualue on n. 900 hehtaaria. Suunnittelualue sijoittuu metsäiselle alueelle, joka on topografialtaan mel ko tasaista. Alueella on useita soita ja soistumia, joista valtaosa on ojitettu. Hankealueen korkeimmat kohdat sijaitsevat hankealueen kes ki- ja pohjoisosassa ja ovat luokkaa metriä me ren pinnan yläpuolella. Suunnittelualueen ympärillä ja läheisyydessä on pal jon pienehköjä lampia sekä muutamia pieniä järviä. Pienialaisia avoi mia peltoalueita sijoittuu aivan hankealueen tuntumaan sen länsi-, lounais- ja eteläpuolella. Suunnittelualue on pääosin yksityisessä omistuksessa. Tuulivoima-aluetta lähimmät asutuskeskittymät sijaitsevat suun nit telu alu een länsipuolella Kivijärven kunnan Saunakylän ja Kyyjärven kun nan Metsäperän alueilla. Asutuksen etäisyys suun nit te lu alu eeseen on lähimmillään noin 1 km. Suunnitteilla olevan tuulivoimapuiston kokonaiskapasiteetti Hal lakan kaan tuulivoimapuisto koostuu yhteensä enintään 9 tuu li voi ma-

6 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ las ta perustuksineen, tuulivoimaloiden välisistä huoltoteistä, tuu li voima loi den välisistä keskijännitekaapeleista (20 kv maakaapeli), puisto muun ta mois ta, alueverkkoon liitettävistä keskijännitekaapeleista (20 kv maakaapeli), sekä valtakunnan verkkoon liittymistä varten raken net ta vis ta 110 kv ilmajohdoista ja sähköasemasta. Tuulivoimalayksikkö koostuu noin 144 metriä korkeasta tor nis ta, konehuoneesta sekä kolmilapaisesta roottorista. Root to ri la van pituus tulee olemaan noin 65 metriä ja roottoriympyrän hal kai si ja noin 131 metriä. Tuulivoimalan lakikorkeus tulee olemaan hieman yli kaksi sataa metriä. Alueen sähkönsiirto Tuulivoimapuiston tuottama sähköenergia siirretään valtakunnan verk koon keskijännite maakaapeleilla ja yhdistetään Fingridin 220 kv:n linjaan Kivijärven kunnan puolella, jonka yhteyteen ra ken netaan sähköasema. Uusi 110 kv sähköaseman tilantarve on noin 1,0 ha. Asemalle si joite taan muuntajat, tarvittavat kytkinkentät sekä rakennus suojaa tarvit se vil le laitteistoille. Rakennuksen pohjapinta-ala on noin ne liö met riä. Turvallisuussyistä sähköaseman alue aidataan. Laaditut selvitykset Tuulivoimapuiston yleiskaavoitusta varten on laadittu seu raa vat selvitykset ja mallinnukset: - Melumallinnus - Matalataajuinen melu - Varjostusmallinnus - Näkemäanalyysi - Valokuvasovitteet - Hallakangas tuulivoimapuiston muinaisjäännösinventointi - Hallakankaan tuulivoimayleiskaavan maisemaselvitys - Hallakankaan tuulivoimapuiston luontoselvitykset (sisältäen mm. pinta- ja pohjavedet, Natura- ja suojelualueet, kasvillisuus ja luontotyypit, linnusto, liito-orava ja muut luontodirektiivin huomioitavat lajit, lepakot ja muut uhanalaiset eliölajit) Osayleiskaavan sisällöstä lyhyesti Hallakankaan tuulivoimapuiston osayleiskaavassa on osoi tet tu aluevaraukset 9 tuulivoimalalle. Osayleiskaavassa muo dos tu vat alueiden käyttötarkoitukset ovat maa- ja met sä ta lous val tais ta aluetta (M) ja vesialuetta (W) sekä maa-aineisten ottoalue (EO). Maa- ja metsätalousvaltaiselle alueelle saa sijoittaa tuulivoimaloita niille erikseen osoitetulle alueelle sekä niitä varten huol to tei tä ja teknisiä verkostoja. Alueella sallitaan maa- ja met sä talou den harjoittamista palveleva rakentaminen. Maankäyttö- ja ra kennus lain 16.3 nojalla alue on yleiskaavassa määrätty suun nit te lu tarve alu eek si. Suunnittelutarveharkintavelvoite ei koske tuu li voi ma raken ta mis ta

7 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kaavaluonnosaineistoa ja hankkeen vaikutusten ar vioin tia esitellään tarkemmin kunnanhallituksen kokouksessa. Kaa va-ai neis toon voi tutustua kunnan kotisivujen kautta osoitteessa se kä FCG tekniikka ja suunnittelu Oy:n palvelinosoitteessa Aluearkkitehdin esitys: Kyyjärven kunnanhallitus päättää asettaa Hallakankaan tuu li voi mapuis ton osayleiskaavaluonnoksen nähtäville valmisteluvaiheen kuulemista varten MRL 62 ja MRA 30 tarkoittamalla tavalla. Kyyjärven kunnanhallitus päättää asettaa Hallakankaan tuulivoimapuiston osayleiskaavaluonnoksen nähtäville valmisteluvaiheen kuulemista varten MRL 62 ja MRA 30 tarkoittamalla tavalla. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kaava-arkkitehti Tuomo Järvinen FCG:stä ja aluearkkitehti Ulla-Maija Humppi olivat asiantuntijoina kokouksessa tämän pykälän ajan.

8 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanhallituksen edustaja sivistyslautakunnassa vuosina 2015-kesäkuu / /2012 Kh 17 Kunnan hallintosäännön 10 :n mukaan kunnanhallitus voi määrätä muihin toimielimiin edustajansa, joilla on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksissa. Hallintosäännön 10 :n mukaan läsnäoloja puheoikeus lautakuntien kokouksissa jäsenten ja esittelijöiden lisäksi on myös kunnanhallituksen puheenjohtajalla ja kunnanjohtajalla ja ao. toimialueen osastopäälliköllä. Toimikaudella kunnanhallituksen edustajana sivistyslautakunnassa toimi Jari-Pekka Uusisalo. Kunnanhallitus nimeää edustajansa sivistyslautakuntaan toimikaudelle kesäkuu Valittiin Jari-Pekka Uusisalo

9 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanhallituksen edustaja lupalautakunnassa vuosina 2015-kesäkuu / /2012 Kh 18 Kunnan hallintosäännön 10 :n mukaan kunnanhallitus voi määrätä muihin toimielimiin edustajansa, joilla on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksissa. Hallintosäännön 10 :n mukaan läsnäoloja puheoikeus lautakuntien kokouksissa jäsenten ja esittelijöiden lisäksi on myös kunnanhallituksen puheenjohtajalla ja kunnanjohtajalla ja ao. toimialueen osastopäälliköllä. Toimikaudella kunnanhallituksen edustajana toimi lupalautakunnassa Lauri Lahtinen. Kunnanhallitus nimeää edustajansa lupalautakuntaan toimikaudelle kesäkuu Valittiin Lauri Lahtinen

10 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Rahavarojen ja asiakirjojen tarkastajien valinta vuosille 2015-kesäkuu / /2012 Kh 19 Kyyjärven kunnan taloussäännön 22 :n mukaan kunnanhallituksen keskuudestaan valitseman kahden jäsenen on vähintään kerran vuodessa ennalta ilmoittamatta tarkastettava keskustoimiston kassa ja pankkitilien varat sekä sen hallussa olevat arvopaperit ja vakuudet.tarkastuksista on annettava kertomus kunnanhallitukselle. Käytännössä tarkastukset on ulotettu koskemaan myös kaikkien muidenkin kunnan toimipisteiden kassavaroja. Vuosiksi kunnanhallitus valitsi keskustoimiston ja muiden toimipisteiden rahavarojen tarkastajiksi Esa-Pekka Bergmanin ja Marika Eteläkarin, joista puheenjohtajaksi Bergmanin. Kunnanhallitus päättää valita vuosille kesäkuu 2017 keskustoimiston ja muiden toimipisteiden rahavarojen tarkastajiksi taloussäännön 22 :n mukaisesti kaksi kunnanhallituksen jäsentä ja määrää toisen heistä puheenjohtajaksi. Valittiin Marika Eteläkari ja Esa-Pekka Bergman. Puheenjohtajaksi kunnanhallitus määrää Esa-Pekka Bergmanin.

11 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Sosiaali- ja terveysjaoston jäsenten ja varajäsenten valinta vuosille 2015-kesäkuu / /2012 Kh 20 SoTe-kuntayhtymän aloitettua toimintansa vuonna 2009 alussa, ei kunnissa enää ole ollut sosiaali- ja terveyslautakuntaa, mutta mm. sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistyöasiat, edunvalvonta sekä järjestämissopimusneuvottelut ym. neuvottelut tällä toimialalla tulee jatkossakin kuulua jollekin kunnalliselle toimielimelle. Hallintösäännön 21 : "Kunnanhallituksen tehtävänä on valvoa kunnan ja kuntalaisten etua sosiaali- ja terveydenhuollossa, tehdä yhteistyötä ja tiedottaa sekä käydä ns. järjestämissopimusneuvottelut sekä muut mahdolliset yhteistyöneuvottelut sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä SoTe-kuntayhtymässä. Tätä tarkoitusta varten kunnanhallitus voi nimetä erillisen jaoston." Hallintosääntö 17 : "Jaostojen jäsenet ja varajäsenet valitaan toimielimen jäsenistä ja varajäsenistä. Toimielin voi Kuntalain 18 :n mukaisesti valita jaostojen jäseniksi, ei kuitenkaan puheenjohtajaksi, myös muita kuin toimielimen jäseniä tai varajäseniä." Sosiaali- ja terveyspalvelujaoston jäseniä valittaessa tulisi erityisesti ottaa huomioon kunnan kannanmuodostus sote-asioissa ja sen välittyminen kuntayhtymän toimielimiin, samoin kuin tiedon välittyminen kuntayhtymästä kunnanhallitukselle. Siksi jaostossa olisi hyvä olla mahdollisuuksien mukaan kuntayhtymän toimielimissä toimivia jäseniä. Toimikaudelle kunnanhallitus valitsi sosiaali- ja terveyspalvelujaoston jäseniksi ja varajäseniksi seuraavat: Jäsen Jouko Huumarkangas Johanna Humalajoki Tuula Härkönen Jarkko Hänninen Varajäsen Esa-Pekka Bergman Anne Koskinen Marika Eteläkari Jouni Saukko Kunnanhallitus nimesi jaoston puheenjohtajaksi Jouko Huumarkankaan ja varapuheenjohtajaksi Johanna Humalajoen. Kunnanhallitus määräsi sosiaali- ja terveyspalvelujaoston esittelijäksi kunnanjohtajan.

12 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus valitsee sosiaali- ja terveyspalvelujaoston jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet vuosille kesäkuu 2017 sekä nimeää valituista varsinaisista jäsenistä jaoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan edellä mainitulle ajanjaksolle. Toimikaudelle kesäkuu 2017 kunnanhallitus valitsi sosiaali- ja terveyspalvelujaoston jäseniksi ja varajäseniksi seuraavat: Jäsen Jouko Huumarkangas Johanna Humalajoki Tuula Härkönen Jarkko Hänninen Varajäsen Esa-Pekka Bergman Anne Koskinen Marika Eteläkari Jouni Saukko Kunnanhallitus nimesi jaoston puheenjohtajaksi Jouko Huumarkankaan ja varapuheenjohtajaksi Johanna Humalajoen. Kunnanhallitus määräsi sosiaali- ja terveyspalvelujaoston esittelijäksi kunnanjohtajan.

13 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Edustajan nimeäminen yhteistyötoimikuntaan 117/ /2012 Kh 21 Hallintosäännön 18 :n mukaisesti kunnassa on yhteistyötoimikunta, jonka tarkoituksena on selkeyttää työnantajan ja henkilöstön välistä yhteistoimintaa. Yhteistyötoimikunta toimii työnantajan ja henkilöstön valisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain tarkoittamana yhteistyö-elimenä. Toimikuntaan kuuluvat ammattijärjestöjen valitsemat henkilöstön edustajat (1/järjestö) ja työsuojeluvaltuutetut sekä työnantajan edustajina kunnanhallituksen nimeämät luottamushenkilöedustajat, kunnanjohtaja ja palkka-asiamies sekä työsuojelupäällikkö. Kunnanhallituksen edustajina yhteistyötoimikunnassa olivat Jouko Huumarkangas ja Jouni Saukko. Kunnanhallitus nimeää edustajansa yhteistyötoimikuntaan vuosille kesäkuu Jouko Huumarkangas ja Jouni Saukko valittiin yhteistyötoimikuntaan kunnanhallituksen edustajiksi.

14 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnan edustajien nimeäminen eri yhteisöihin vuosille 2015-kesäkuu / /2012 Kh 22 Kyyjärven kunta on osakkaana useissa yhtiöissä sekä jäsenenä maakunnallisissa ja alueellisissa järjestöissä. Niihin kaikkiin tulisi valita kunnan edustaja ja hänelle varaedustaja, jotka osallistuvat ko. yhteisöjen yhtiö- ja vuosikokouksiin. Kunnalla, kuten muillakin osakkeenomistajilla on osakkeisiinsa liittyen oikeus käyttää äänioikeuttaan yhtiökokouksissa. Osakkeenomistaja käyttää osakeyhtiön ylintä päätösvaltaa delegoimalla sen eli omistajana kunta vaikuttaa yhtiön toimintaan sitovasti vain yhtiökokouksissa. Sama koskee myös kuntayhtymiä ja useita järjestöjä, joissa kunta on jäsenenä. Kyyjärven kunnassa kiinnitetään erityistä huomiota yhtiökokousedustajien (viranhaltijaedustus) ja yhtiöiden hallituksiin ja kuntayhtymien toimielimiin nimettävien kunnan edustajien valintaan. Edustajiksi yhtiön toimielimiin pyritään valitsemaan yhtiöiden toimintaa omalla ammattiosaamisella vahvistavia henkilöitä. Valintojen yhteydessä tulee varmistaa, ettei henkilöiden valinta aiheuta mahdollisia jääviyskysymyksiä. Lista edellisen toimikauden valinnoista kunnan edustajiksi yhteisöjen hallitukseen tai vastaavaan toimielimeen alla. Lisäksi kunnanhallitus päätti, että kunkin yhtiön yhtiökokoukseen tai vuosikokoukseen edustajat valitaan tapauskohtaisesti, kun yhtiökokous- tai vuosikokouskutsu tulee. Yhteisö jäsen/varajäsen Keski-Suomen Pelastusliitto Vesa Lampila/Heikki Hänninen Keski-Suomen Sydänpiiri Jouni Saukko/Tapio Lintulahti Keski-Suomen Syöpäyhdistys Ossi Tamminen/Antti Tuukkanen Pohjola-Nordenin K-S:n piiri Tuula Härkönen/Eliisa Heiskanen Suomen Sininen Tie ry Jouko Huumarkangas Oikarin vesiosuuskunta Jouni Näreaho/Erkki Sorsamäki Peuralinnan vesiosuuskunta Jouni Näreaho/Erkki Sorsamäki Ok Metsäliitto/Metsä-Serla Oy Antti Tuukkanen/Jari-Pekka Uusisalo K-S:n Musiikkikeskus Oy Sanna Honkonen/Tuula Härkönen Yksityistiekunnat Jouni Näreaho/Jouni Saukko Millespakka Oy Jouko Huumarkangas/ Esa-Pekka Bergman Suomenselän lentokenttä Oy Esa-Pekka Bergman/Lauri Lahtinen Jkl:n kesäyliopistoyhdistys ry Tuula Härkönen/ Maija-Liisa Immonen

15 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus nimeää edustajansa ja varaedustajan edellä mainittuihin yhteisöihin. Kunnanhallitus valitsi seuraavat varsinaiset jäsenet ja heille varajäsenet edustamaan Kyyjärven kuntaa seuraavissa yhteisöissä kaudelle kesäkuu Yhteisö jäsen/varajäsen Keski-Suomen Pelastusliitto Vesa Lampila/Heikki Hänninen Keski-Suomen Sydänpiiri Jouni Saukko/Tapio Lintulahti Keski-Suomen Syöpäyhdistys Ossi Tamminen/Antti Tuukkanen Pohjola-Nordenin K-S:n piiri Tuula Härkönen/Eliisa Heiskanen Suomen Sininen Tie ry Jouko Huumarkangas Oikarin vesiosuuskunta Hannu Autio / Tarja Rosman Peuralinnan vesiosuuskunta Hannu Autio / Tarja Rosman Ok Metsäliitto/Metsä-Serla Oy Antti Tuukkanen/Jari-Pekka Uusisalo K-S:n Musiikkikeskus Oy Sanna Honkonen/Tuula Härkönen Yksityistiekunnat Hannu Autio/Jouni Saukko Millespakka Oy Hannu Autio/ Jari-Pekka Uusisalo Suomenselän lentokenttä Oy Esa-Pekka Bergman/Lauri Lahtinen Jkl:n kesäyliopistoyhdistys ry Sanna Honkonen/ Maija-Liisa Immonen

16 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Vuoden 2015 eduskuntavaalien vaalilautakunnan jäsen ja varapuheenjohtajan valinta Pirkko Kotasen tilalle 68/ /2014 Kh 23 Kunnanhallitus on valinnut vaalilautakunnan varsinaiseksi jäseneksi ja vaalilautakunnan varapuheenjohtajaksi Pirkko Kotasen. Pirkko Kotanen on lähettämässään sähköpostissa ilmoittanut olevansa estynyt osallistumaan eduskuntavaalien 2015 vaalilautakunnan tehtäviin varsinaisena äänestyspäivänä paikkakunnalta poissaolon takia. Kunnanhallitus valitsee Pirkko Kotasen tilalle uuden jäsenen sekä uuden varapuheenjohtajan vaalilautakuntaan eduskuntavaaleja varten. Vaalilautakunnan jäseneksi ja myös sen varapuheenjohtajaksi valittiin Elina Honkola.

17 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Yhtiökokouksia 81/00.00/2010 Kh 24 Kyyjärven kuntakonserniin kuuluu neljä (4) tytäryhtiötä. Kyyjärven Paletti Oy:n (71,22 %) hallituksen jäseninä ovat toimineet Jou ni Saukko (pj.), Johanna Humalajoki, Jari-Pekka Uusisalo sekä Voit to Hyvärinen ja Matti Vihinen (Keskimaa osk:n edustajina). Toimi tus joh ta ja na Eero Ylitalo. Kyyjärven Paletti Oy:n yhtiö- jär jes tyksen mukaan yhtiön varsinainen yhtiökokous on pidettävä huhtikuun lop puun mennessä. Kyyjärven Paletti Oy:n yhtiökokous- edustajana on ollut vuonna 2014 kunnanrakennusmestari Hannu Autio. Kiinteistö Oy Kyyjärven liikekeskuksen (81,34 %) hallituksen ovat muo dos ta neet Jari Hakola (pj., Kyyjärven Fysikaalinen hoi to lai toksen edustaja), hallituksen jäsenet Lauri Lahtinen sekä Anne Kos kinen. Toimitusjohtajana on ollut rakennusmestari Hannu Autio. Yhtiö jär jes tyk sen mukaan yhtiökokous on pidettävä kesäkuun loppuun men nes sä. Yhtiökokousedustajana on ollut vuonna 2014 kun nanjoh ta ja Eero Ylitalo. Kyyjärven Vuokra-asunnot Oy:n (100%) hallituksen jäseninä ovat toi mi neet Ossi Tamminen, Antti Tuukkanen ja Maija Uusisalo. Toimitusjohtajana on ollut rakennusmestari Hannu Autio. Yh tiö järjes tyk sen mukaan varsinainen yhtiökokous on pidettävä kesäkuun lop puun mennessä. Yhtiökokousedustajana on vuonna 2014 ollut kun nan joh ta ja Eero Ylitalo. Kyyjärven Lämpö Oy:n (100 %) hallituksen jäseninä ovat toimineet Ant ti Tuukkanen, Anne Koskinen ja Lauri Lahtinen. Toi mi tus joh ta jana on Antti Tuukkanen. Yhtiöjärjestyksen mukaan varsinainen yh tiöko kous on pidettävä kesäkuun loppuun mennessä. Yh tiö ko kousedus ta ji na ovat toimineet Jouko Huumarkangas ja Eero Ylitalo. esitettävä: - yhtiön tilinpäätös päättyneeltä tilikaudelta - tilintarkastuskertomus päätettävä: - tilinpäätöksen vahvistamisesta - toimenpiteistä, johon vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta - vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle - hallituksen jäsenten lukumäärästä - hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista - talousarviosta - osakkeenomistajille määrättävien vastikkeiden suuruudesta

18 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ valittava - hallituksen jäsenet - tilintarkastajat Kunnanhallitus valitsee yhtiökokousedustajat sekä ohjeistaa heidät yhtiökokousta varten. Kyyjärven Paletti Oy:n yhtiökokousedustajaksi valittiin Hannu Autio. Kiinteistö Oy Liikekeskuksen yhtiökokousedustajaksi valittiin Eero Ylitalo. Kyyjärven Vuokra-asunnot Oy:n yhtiökokousedustajaksi valittiin Eero Ylitalo. Kyyjärven Lämpö Oy:n yhtiökokousedustajaksi valittiin Eero Ylitalo.

19 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Keski-Suomen kuntakokous sekä itäisen sosiaali- ja terveysalueen edustajainkokouksen edustajien valinta 16/05/2014 Kh 25 Eduskunta päättää sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaista mennessä. Mikäli järjestämislaki tulee voimaan, alue hallin to vi ras to kutsuu Itäisen sosiaali- ja terveysalueen 67 kunnan edus ta jain ko kouk seen koolle Edustajainkokous päättää so si aa li- ja terveysalueen kuntayhtymän perustamisesta ja kun ta yhty män perussopimuksesta syksyllä Jokaisella kunnalla on edustajainkokouksessa kunnan päättämä mää rä edustajia, kuitenkin vähintään yksi ja enintään viisi edustajaa. Kunnan edustajien äänimäärä kokouksessa määräytyy edellisen vuo den lopussa olleen kunnan asukasluvun perusteella. Itäisen sosi aa li- ja terveysalueen kuntien yhteinen valmisteleva seminaari on Varkaudessa. Sanimaariin osallistuvat edellä mainitut kun tien päätöksien mukaiset edustajat. Tätä ennen järjestetään Keski-Suomen maakunnan 21 kunnan kunta ko kous ja toinen kokoontuminen on Kun tako kous käsittelee maakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon tuo tan toalu een perustamiseen liittyvät asiat ja ohjeistaa maakunnan edus tajia edustajainkokoustyöskentelyä varten. Jokaisen Keski-Suomen kunnan tulee nimetä kuntakokoukseen edus ta jan sa. Itäisen alueen edustajainkokouksen ja maakunnan kun ta ko kouk sen työskentelyn kannalta on perusteltua, että samalla kun kunnat nimeävät järjestämislain mukaisesti viralliset edus ta jansa edustajainkokoukseen, samat edustajat toimivat myös kuntakokousedustajina. Kunnanhallitus valitsee kaksi henkilöä Kyyjärven kunnan edustajiksi kuntakokoukseen. Kunnanjohtajan muutettu päätösesitys: Kunnanhallitus valitsee neljä (4) henkilöä puhepiiristään edustamaan Kyyjärven kuntaa kuntakokouksiin Jyväskylään ja , sekä Varkaudessa järjestettävään seminaariin sekä edelleen Kuopiossa järjestettävään Itäisen SOTE-alueen edustajiston kokoukseen. Muutettu päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

20 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Edustajiksi valittiin Jouko Huumarkangas, Johanna Humalajoki, Jouni Saukko ja Lauri Lahtinen.

21 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kuntalaisten tai valtuutettujen tekemät aloitteet /00/2015 Kh 26 Kyyjärven kunnan hallintosäännön 40 :n mukaan kunnanhallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä esitettävä kunnanvaltuustolle luettelo sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyistä kunnan toimintaa koskevista aloitteista ja niiden johdosta tehdyistä toimenpiteistä. Kunnanvaltuusto toteaa samalla mitkä aloitteista on käsitelty loppuun. Kunnanhallitus ilmoittaa kunnanvaltuustolle, ettei vuoden 2014 aikana jätetty kunnan asukkaiden tai valtuutettujen toimesta yhtään aloitetta. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

22 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kesätyöllistämisen tukeminen vuonna /01.01/2011 Kh 27 Kunnanvaltuusto on osoittanut vuoden 2015 talousarviossa 6000,00 euron määrärahan kesätyöllistämisen tukemista varten. Kunta on useana kesänä työllistänyt kyyjärveläisiä nuoria yhteistyössä paikallisten yrittäjien kanssa. Kun yritys on järjestänyt nuorelle työpaikan kuukaudeksi, on kunta maksanut siitä yritykselle tukena 300 /työntekijä. Kesätyöpaikan haussa kunnassa opastetaan nuoria sekä otetaan vastaan yritysten ilmoituksia avoimista paikoista ja avustetaan jotta kysyntä ja tarjonta kohtaisivat. Työpaikan hankkiminen on kuitenkin nuorten oman aktiivisuuden varassa. Tukeen oikeutetut kesätyöpaikat on tarkoitettu peruskoulun keväällä päättäneille sekä lukiossa ja muissa keskiasteen oppilaitoksissa opiskeleville tai niistä keväällä valmistuneille ja niille, jotka eivät ole muuten saaneet työtä kesäajaksi. Nuorten työelämäkokemuksen kehittymisen ja työelämään tutustumisen kannalta olisi tärkeää, että nuoret pääsisivät työpaikkoihin, joissa he saisivat mahdollisimman todellisen kuvan työelämästä ja voisivat luoda kontakteja työnantajiin. Siksi kesätyöllistämisessä pyritään tukemaan nuorten omaehtoista työnhakua lähialueen yrityksiin. Yhteistyö yritysten kanssa ja tiedottaminen tukimahdollisuudesta on tärkeää. Kunnanhallitus päättää seuraavaa: 1. Kunnan omiin töihin työllistetään kesätyöntekijöitä ensisijaisesti hallintokuntien käytettävissä olevien palkkausmäärärahojen puitteissa. 2. Kunta myöntää määrärahojen (6000 ) puitteissa avustusta työnantajalle, joka palkkaa kyyjärveläisen ( kirjoilla Kyyjärvellä) vuotiaan nuoren kesätyöhön kokopäiväisesti vähintään kuukaudeksi ja maksaa siitä työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Tuen suuruus on enintään 300 euroa/ työntekijä ja tuki maksetaan jälkikäteen esitettyä palkkatositetta vastaan, josta käy ilmi, että työnantaja on hoitanut työntekijästä aiheutuvat velvoitteensa. Tukea maksetaan ainoastaan yhdeltä kuukaudelta. 3. Avustusta haluavan työnantajan tulee ilmoittautua kunnan keskustoimistoon mennessä. Sen jälkeen

23 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ ilmoittautuneille avustusta voidaan myöntää vain mikäli määrärahaa on jäljellä. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

24 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kyyjärven veteraanien palvelusäätiön avustusanomus 7/ /2015 Kh 28 Kyyjärven veteraanien palvelusäätiöltä on saapunut avustusanomus Avustus käytetään uimahallin investointiin. Uimahallilla on purettu ja vaihdettu uudet sekoittajat sekä uudet kattosuihkut käsisuihkuin saunaosaston suihkutiloihin. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se lisää vuoden 2015 talousarvioon yleishallinnon avustusmäärärahaan 3000 euron lisäavustusmäärärahan Kyyjärven veteraanien palvelusäätiölle uimahallin suihku-urakkaan. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

25 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Läheltä piti -lomakkeen käyttöönotto kunnan toimipisteissä 6/ /2015 Kh 29 Kunnanhallitus on hyväksynyt työsuojelun toi min ta oh jelman lukien. Ohjelman liitteeksi työsuojelutoimikunta on esit tä nyt läheltä piti -lomakkeen käyttöönottoa kunnan toi mi yk si köissä tapaturmia ehkäisevänä ja turvallisuutta lisäävänä toimintana. Lä hel tä piti -tapauksella tarkoitetaan sellaista tilannetta, jossa ti lantee seen liittyvät tekijät ovat aiheuttaneet vaaran, mutta henkilö- ja ma te ri aa li va hin goil ta on kuitenkin säästytty. Työturvallisuuslaki ei vel voi ta läheltä piti -tilanteiden ilmoittamisen, mutta työtapaturmien es tä mi ses sä ennakointi on tärkeää, eli korjaavien toimenpiteiden te ke mi nen ennen kuin on todella sattunut. Läheltä piti -tilanteesta ilmoittaja täyttää lomakkeen välittömästi ja pa laut taa sen esimiehelle ja työsuojelupäällikölle. Ilmoituksessa ker ro taan, mitä tapahtui, missä tapahtui, milloin tapahtui, ta pah tumaan myötävaikuttaneet seikat sekä ehdotuksen, miten vastaava ta pah tu ma estetään jatkossa. Esimies ensisijaisesti tai työ suo je lupääl lik kö merkitsee lomakkeeseen tehdyt toimenpiteet, aikataulun ja vas tuu hen ki löt. Samassa yhteydessä sovitaan tiedottamisesta ja seu ran nas ta. Esimies tiedottaa työsuojelupäällikköä jat ko toi men piteis tä. Työsuojelutoimikunta seuraa läheltä piti -tilanteita nel jän nes vuo sittain. Työsuojelutoimikunta voi tarvittaessa määrätä työyksikön esimiehen huolehtimaan jatkotoimenpiteistä. Kunnanhallitus hyväksyy läheltä piti -lomakkeen liitteen mukaisena ja velvoittaa kunnan työyksiköitä käyttämään lomaketta. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti sillä lisäyksellä, että selvitetään mahdollisuus ottaa sama käytäntö käyttöön myös kunnan tytäryhtiöissä. Liitteet Liite 1 Läheltä piti -lomake

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 Kunnanhallitus 18.11.2013 AIKA 18.11.2013 klo 18:30-23:07 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 278 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 Kunnanhallitus 02.12.2014 AIKA 02.12.2014 klo 09:00-15:00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 234 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(25) Aika 01.06.2015 klo 16:00-17:27 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Halonen Juhani puheenjohtaja, varapuheenjohtaja Tuikkanen Tuija

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 Kunnanhallitus 07.11.2013 AIKA 07.11.2013 klo 15:00-17:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 254 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163 Kaupunginhallitus 12.05.2014 AIKA 12.05.2014 16:00-19:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 91 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Nastolan kunta Pöytäkirja 17/2014 410 Kunnanhallitus Aika 17.11.2014 klo 17:00-18:48 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 185 Tekniset palvelut 413 186

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625 Kunnanhallitus Aika 01.12.2014 klo 16:30-19:09 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 288 Vuoden 2014 talousarvion

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 21.01.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 1 Teknisen lautakunnan kokousajat v.2015

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Sivistyslautakunta Aika 24.06.2015 klo 16:30-18:42 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 47 Vuoden 2015 kulttuuri-, liikunta-

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:00-18:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 190 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187 Kunnanhallitus Kokousaika 28.05.2014 klo 13:00-14:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Kunnanhallitus Aika Maanantaina 10.11.2014 klo 18:10-20:10 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 1/2014 1 Kunnanhallitus 14.01.2014 AKA 17:00-20:12 PAKKA Kunnanhallituksen huone OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 17:00-20:12 Puheenjohtaja Arffman Paavo

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 Kunnanhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 13:00-17:25 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 Kunnanvaltuusto AIKA 18.03.2015 klo 19:00-20:48 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 21

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 21 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 21 Valtuusto 28.03.2011 AIKA 28.03.2011 klo 18:00-19:20 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151 Kunnanhallitus 22.04.2014 AIKA 22.04.2014 15:00-18:30 PAIKKA KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 79 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 153 80 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 Kunnanhallitus 25.06.2015 AIKA 25.06.2015 klo 15:00-19:16 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 189 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Kunnanhallitus 12.08.2015 AIKA 12.08.2015 kello 18:00-18:55 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 186 Lähetekeskustelun käyminen elinvoimastrategian

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(48)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(48) Kaupunginvaltuusto VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(48) Aika 16.03.2015 klo 17:00-18:16 Paikka Kaupungintalon valtuustosali Läsnä Pulkkinen Eero I varapuheenjohtaja, puheenjohtaja Kunelius Jari

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2006 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2006 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2006 1 Kunnanvaltuusto 12.12.2006 AIKA 18:00-19:00 PAIKKA Valtuustosali OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Haataja Pauliina 18:00-19:00 Jäsen Heikkinen Eero 18:00-19:00

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 200

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 200 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 200 Kunnanvaltuusto 17.11.2014 AIKA 17.11.2014 klo 18:00-18:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 67 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145 Kunnanhallitus Kokousaika 19.05.2015 klo 13:00-15:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot