KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1"

Transkriptio

1 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Aika :30-20:55 Paikka Kunnanviraston kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 15 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 16 Hallakankaan tuulivoimapuiston osayleiskaavaluonnoksen nähtäville asettaminen 17 Kunnanhallituksen edustaja sivistyslautakunnassa vuosina 2015-kesäkuu Kunnanhallituksen edustaja lupalautakunnassa vuosina 2015-kesäkuu Rahavarojen ja asiakirjojen tarkastajien valinta vuosille 2015-kesäkuu Sosiaali- ja terveysjaoston jäsenten ja varajäsenten valinta vuosille 2015-kesäkuu Edustajan nimeäminen yhteistyötoimikuntaan Kunnan edustajien nimeäminen eri yhteisöihin vuosille 2015-kesäkuu Vuoden 2015 eduskuntavaalien vaalilautakunnan jäsen ja varapuheenjohtajan valinta Pirkko Kotasen tilalle 24 Yhtiökokouksia Keski-Suomen kuntakokous sekä itäisen sosiaali- ja terveysalueen edustajainkokouksen edustajien valinta 26 Kuntalaisten tai valtuutettujen tekemät aloitteet Kesätyöllistämisen tukeminen vuonna Kyyjärven veteraanien palvelusäätiön avustusanomus Läheltä piti -lomakkeen käyttöönotto kunnan toimipisteissä 30 Käyttösuunnitelman 2015 hyväksyminen Kunnanvaltuuston tekemien päätösten laillisuus ja päätösvaltaisuus 32 Ajankohtaiset asiat Ilmoitusasiat Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset Maksusopimus

2 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätie dot LÄSNÄ Huumarkangas Jouko khall puheenjohtaja Uusisalo Jari-Pekka kunnanhallituksen 1.vpj Lahtinen Lauri 2.varapuheenjohtaja Eteläkari Marika jäsen Honkola Elina jäsen Honkanen Jaana varajäsen Uusisalo Maija varajäsen POISSA Bergman Esa-Pekka jäsen Koskinen Anne jäsen MUU Humalajoki Johanna kvalt puheenjohtaja Tuukkanen Antti kvalt 1.vpj Saukko Jouni kvalt 2. vpj Ylitalo Eero kunnanjohtaja Autio Hannu kunnanrakennusmestari Rosman Tarja rakennustarkastaja Humppi Ulla-Maija aluearkkitehti 16 Järvinen Tuomo kaava-arkkitehti 16 Allekirjoitukset Jouko Huumarkangas Puheenjohtaja Eero Ylitalo Pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat :t Pöytäkirjan tarkastus Elina Honkola Jari-Pekka Uusisalo Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Kyyjärven kunnanvirastossa maanantaina klo

3 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kh 14 Kunnanhallitus määrää kunkin vuoden ensimmäisessä kokouksessaan varsinaisten kokoustensa ajan ja paikan. Kokous voidaan pitää myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Kunnanhallituksen kokoukset pidetään pääsääntöisesti kunkin kuukauden 1. ja 3. maanantaina. Lisäksi kunnanhallitus ko koontuu muulloinkin, kun puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelli seksi tai kunnanhallituksen jäsenten enemmistö on tehnyt siitä hä nelle esityksen. Kokouspaikka on pääsääntöisesti kunnanviraston kokoushuone. Kunnanhallituksen kokouskutsu ja esityslista toimitetaan ensisijaisesti sähköisesti kunnanhallituksen jäse nille, varajäsenille, kunnanvaltuuston puheenjohtajille ja kunnanjoh tajalle vähintään kuusi päivää ennen kokousta (hallintosääntö 4 ). Kuntalain 58 :n 2 momentin mukaan kunnanhallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on läsnä. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Pöytäkirjantarkastajien valinta Kh 15 Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Kunnanhallitus valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa Valittiin Elina Honkola ja Jari-Pekka Uusisalo

5 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Hallakankaan tuulivoimapuiston osayleiskaavaluonnoksen nähtäville asettaminen 62/10/2014 Kh 16 Kyyjärven kunnanhallitus on päättänyt käynnistää tuu li voi ma ra ken ta mis ta ohjaavan osayleiskaavoituksen Kyyjärven Hal la kan kaan alueella. Hallakankaan alue sisältyy ns. 8 kunnan tuuli voi ma puis to jen yleiskaavoituksen yhteishankkeeseen, mihin ym päris tö mi nis te riö on myöntänyt yleiskaavoituksen avustusrahoituksen. Kaa voi tuk sen kustannuksista vastaa pääosin Kyyjärven kunta, joka saa kaavoituskustannuksiin valtion avusta 70 % kustannuksista. Hal la kan kaan alueella toimiva tuulivoimapuistoa kehittävä yritys Tuu li puis to Oy Kyyjärvi (Winda Invest Oy:n perustamana) vastaa osit tain kaava-aineiston selvitysten kustannuksista kaavoituksen käyn nis tä mis tä koskevan sopimuksen mukaisesti. Kaava-aineiston tek ni se nä laatijan toimii FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy. Hankkeen osalta on pidetty aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu Kes ki-suo men ELY keskuksessa Osayleiskaava laaditaan MRL 77 a :n mukaisena yleiskaavana, jolloin yleiskaavaa voidaan käyttää suoraan rakennusluvan pe rus teena. Hallakankaan tuulivoimapuistohankkeesta yleistietoa Hallakankaan tuulivoimapuiston suunnittelualue sijaitsee Kes ki-suomes sa Kyyjärven kunnassa Kivijärven rajan tuntumassa. Suun nit telu alu een etäisyys Kyyjärven kunnan keskustaan on noin 13 km ja Kivi jär ven kunnan keskustaan noin 12 km.laajuudeltaan suun nit te lualue on n. 900 hehtaaria. Suunnittelualue sijoittuu metsäiselle alueelle, joka on topografialtaan mel ko tasaista. Alueella on useita soita ja soistumia, joista valtaosa on ojitettu. Hankealueen korkeimmat kohdat sijaitsevat hankealueen kes ki- ja pohjoisosassa ja ovat luokkaa metriä me ren pinnan yläpuolella. Suunnittelualueen ympärillä ja läheisyydessä on pal jon pienehköjä lampia sekä muutamia pieniä järviä. Pienialaisia avoi mia peltoalueita sijoittuu aivan hankealueen tuntumaan sen länsi-, lounais- ja eteläpuolella. Suunnittelualue on pääosin yksityisessä omistuksessa. Tuulivoima-aluetta lähimmät asutuskeskittymät sijaitsevat suun nit telu alu een länsipuolella Kivijärven kunnan Saunakylän ja Kyyjärven kun nan Metsäperän alueilla. Asutuksen etäisyys suun nit te lu alu eeseen on lähimmillään noin 1 km. Suunnitteilla olevan tuulivoimapuiston kokonaiskapasiteetti Hal lakan kaan tuulivoimapuisto koostuu yhteensä enintään 9 tuu li voi ma-

6 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ las ta perustuksineen, tuulivoimaloiden välisistä huoltoteistä, tuu li voima loi den välisistä keskijännitekaapeleista (20 kv maakaapeli), puisto muun ta mois ta, alueverkkoon liitettävistä keskijännitekaapeleista (20 kv maakaapeli), sekä valtakunnan verkkoon liittymistä varten raken net ta vis ta 110 kv ilmajohdoista ja sähköasemasta. Tuulivoimalayksikkö koostuu noin 144 metriä korkeasta tor nis ta, konehuoneesta sekä kolmilapaisesta roottorista. Root to ri la van pituus tulee olemaan noin 65 metriä ja roottoriympyrän hal kai si ja noin 131 metriä. Tuulivoimalan lakikorkeus tulee olemaan hieman yli kaksi sataa metriä. Alueen sähkönsiirto Tuulivoimapuiston tuottama sähköenergia siirretään valtakunnan verk koon keskijännite maakaapeleilla ja yhdistetään Fingridin 220 kv:n linjaan Kivijärven kunnan puolella, jonka yhteyteen ra ken netaan sähköasema. Uusi 110 kv sähköaseman tilantarve on noin 1,0 ha. Asemalle si joite taan muuntajat, tarvittavat kytkinkentät sekä rakennus suojaa tarvit se vil le laitteistoille. Rakennuksen pohjapinta-ala on noin ne liö met riä. Turvallisuussyistä sähköaseman alue aidataan. Laaditut selvitykset Tuulivoimapuiston yleiskaavoitusta varten on laadittu seu raa vat selvitykset ja mallinnukset: - Melumallinnus - Matalataajuinen melu - Varjostusmallinnus - Näkemäanalyysi - Valokuvasovitteet - Hallakangas tuulivoimapuiston muinaisjäännösinventointi - Hallakankaan tuulivoimayleiskaavan maisemaselvitys - Hallakankaan tuulivoimapuiston luontoselvitykset (sisältäen mm. pinta- ja pohjavedet, Natura- ja suojelualueet, kasvillisuus ja luontotyypit, linnusto, liito-orava ja muut luontodirektiivin huomioitavat lajit, lepakot ja muut uhanalaiset eliölajit) Osayleiskaavan sisällöstä lyhyesti Hallakankaan tuulivoimapuiston osayleiskaavassa on osoi tet tu aluevaraukset 9 tuulivoimalalle. Osayleiskaavassa muo dos tu vat alueiden käyttötarkoitukset ovat maa- ja met sä ta lous val tais ta aluetta (M) ja vesialuetta (W) sekä maa-aineisten ottoalue (EO). Maa- ja metsätalousvaltaiselle alueelle saa sijoittaa tuulivoimaloita niille erikseen osoitetulle alueelle sekä niitä varten huol to tei tä ja teknisiä verkostoja. Alueella sallitaan maa- ja met sä talou den harjoittamista palveleva rakentaminen. Maankäyttö- ja ra kennus lain 16.3 nojalla alue on yleiskaavassa määrätty suun nit te lu tarve alu eek si. Suunnittelutarveharkintavelvoite ei koske tuu li voi ma raken ta mis ta

7 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kaavaluonnosaineistoa ja hankkeen vaikutusten ar vioin tia esitellään tarkemmin kunnanhallituksen kokouksessa. Kaa va-ai neis toon voi tutustua kunnan kotisivujen kautta osoitteessa se kä FCG tekniikka ja suunnittelu Oy:n palvelinosoitteessa Aluearkkitehdin esitys: Kyyjärven kunnanhallitus päättää asettaa Hallakankaan tuu li voi mapuis ton osayleiskaavaluonnoksen nähtäville valmisteluvaiheen kuulemista varten MRL 62 ja MRA 30 tarkoittamalla tavalla. Kyyjärven kunnanhallitus päättää asettaa Hallakankaan tuulivoimapuiston osayleiskaavaluonnoksen nähtäville valmisteluvaiheen kuulemista varten MRL 62 ja MRA 30 tarkoittamalla tavalla. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kaava-arkkitehti Tuomo Järvinen FCG:stä ja aluearkkitehti Ulla-Maija Humppi olivat asiantuntijoina kokouksessa tämän pykälän ajan.

8 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanhallituksen edustaja sivistyslautakunnassa vuosina 2015-kesäkuu / /2012 Kh 17 Kunnan hallintosäännön 10 :n mukaan kunnanhallitus voi määrätä muihin toimielimiin edustajansa, joilla on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksissa. Hallintosäännön 10 :n mukaan läsnäoloja puheoikeus lautakuntien kokouksissa jäsenten ja esittelijöiden lisäksi on myös kunnanhallituksen puheenjohtajalla ja kunnanjohtajalla ja ao. toimialueen osastopäälliköllä. Toimikaudella kunnanhallituksen edustajana sivistyslautakunnassa toimi Jari-Pekka Uusisalo. Kunnanhallitus nimeää edustajansa sivistyslautakuntaan toimikaudelle kesäkuu Valittiin Jari-Pekka Uusisalo

9 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnanhallituksen edustaja lupalautakunnassa vuosina 2015-kesäkuu / /2012 Kh 18 Kunnan hallintosäännön 10 :n mukaan kunnanhallitus voi määrätä muihin toimielimiin edustajansa, joilla on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksissa. Hallintosäännön 10 :n mukaan läsnäoloja puheoikeus lautakuntien kokouksissa jäsenten ja esittelijöiden lisäksi on myös kunnanhallituksen puheenjohtajalla ja kunnanjohtajalla ja ao. toimialueen osastopäälliköllä. Toimikaudella kunnanhallituksen edustajana toimi lupalautakunnassa Lauri Lahtinen. Kunnanhallitus nimeää edustajansa lupalautakuntaan toimikaudelle kesäkuu Valittiin Lauri Lahtinen

10 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Rahavarojen ja asiakirjojen tarkastajien valinta vuosille 2015-kesäkuu / /2012 Kh 19 Kyyjärven kunnan taloussäännön 22 :n mukaan kunnanhallituksen keskuudestaan valitseman kahden jäsenen on vähintään kerran vuodessa ennalta ilmoittamatta tarkastettava keskustoimiston kassa ja pankkitilien varat sekä sen hallussa olevat arvopaperit ja vakuudet.tarkastuksista on annettava kertomus kunnanhallitukselle. Käytännössä tarkastukset on ulotettu koskemaan myös kaikkien muidenkin kunnan toimipisteiden kassavaroja. Vuosiksi kunnanhallitus valitsi keskustoimiston ja muiden toimipisteiden rahavarojen tarkastajiksi Esa-Pekka Bergmanin ja Marika Eteläkarin, joista puheenjohtajaksi Bergmanin. Kunnanhallitus päättää valita vuosille kesäkuu 2017 keskustoimiston ja muiden toimipisteiden rahavarojen tarkastajiksi taloussäännön 22 :n mukaisesti kaksi kunnanhallituksen jäsentä ja määrää toisen heistä puheenjohtajaksi. Valittiin Marika Eteläkari ja Esa-Pekka Bergman. Puheenjohtajaksi kunnanhallitus määrää Esa-Pekka Bergmanin.

11 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Sosiaali- ja terveysjaoston jäsenten ja varajäsenten valinta vuosille 2015-kesäkuu / /2012 Kh 20 SoTe-kuntayhtymän aloitettua toimintansa vuonna 2009 alussa, ei kunnissa enää ole ollut sosiaali- ja terveyslautakuntaa, mutta mm. sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistyöasiat, edunvalvonta sekä järjestämissopimusneuvottelut ym. neuvottelut tällä toimialalla tulee jatkossakin kuulua jollekin kunnalliselle toimielimelle. Hallintösäännön 21 : "Kunnanhallituksen tehtävänä on valvoa kunnan ja kuntalaisten etua sosiaali- ja terveydenhuollossa, tehdä yhteistyötä ja tiedottaa sekä käydä ns. järjestämissopimusneuvottelut sekä muut mahdolliset yhteistyöneuvottelut sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä SoTe-kuntayhtymässä. Tätä tarkoitusta varten kunnanhallitus voi nimetä erillisen jaoston." Hallintosääntö 17 : "Jaostojen jäsenet ja varajäsenet valitaan toimielimen jäsenistä ja varajäsenistä. Toimielin voi Kuntalain 18 :n mukaisesti valita jaostojen jäseniksi, ei kuitenkaan puheenjohtajaksi, myös muita kuin toimielimen jäseniä tai varajäseniä." Sosiaali- ja terveyspalvelujaoston jäseniä valittaessa tulisi erityisesti ottaa huomioon kunnan kannanmuodostus sote-asioissa ja sen välittyminen kuntayhtymän toimielimiin, samoin kuin tiedon välittyminen kuntayhtymästä kunnanhallitukselle. Siksi jaostossa olisi hyvä olla mahdollisuuksien mukaan kuntayhtymän toimielimissä toimivia jäseniä. Toimikaudelle kunnanhallitus valitsi sosiaali- ja terveyspalvelujaoston jäseniksi ja varajäseniksi seuraavat: Jäsen Jouko Huumarkangas Johanna Humalajoki Tuula Härkönen Jarkko Hänninen Varajäsen Esa-Pekka Bergman Anne Koskinen Marika Eteläkari Jouni Saukko Kunnanhallitus nimesi jaoston puheenjohtajaksi Jouko Huumarkankaan ja varapuheenjohtajaksi Johanna Humalajoen. Kunnanhallitus määräsi sosiaali- ja terveyspalvelujaoston esittelijäksi kunnanjohtajan.

12 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus valitsee sosiaali- ja terveyspalvelujaoston jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet vuosille kesäkuu 2017 sekä nimeää valituista varsinaisista jäsenistä jaoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan edellä mainitulle ajanjaksolle. Toimikaudelle kesäkuu 2017 kunnanhallitus valitsi sosiaali- ja terveyspalvelujaoston jäseniksi ja varajäseniksi seuraavat: Jäsen Jouko Huumarkangas Johanna Humalajoki Tuula Härkönen Jarkko Hänninen Varajäsen Esa-Pekka Bergman Anne Koskinen Marika Eteläkari Jouni Saukko Kunnanhallitus nimesi jaoston puheenjohtajaksi Jouko Huumarkankaan ja varapuheenjohtajaksi Johanna Humalajoen. Kunnanhallitus määräsi sosiaali- ja terveyspalvelujaoston esittelijäksi kunnanjohtajan.

13 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Edustajan nimeäminen yhteistyötoimikuntaan 117/ /2012 Kh 21 Hallintosäännön 18 :n mukaisesti kunnassa on yhteistyötoimikunta, jonka tarkoituksena on selkeyttää työnantajan ja henkilöstön välistä yhteistoimintaa. Yhteistyötoimikunta toimii työnantajan ja henkilöstön valisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain tarkoittamana yhteistyö-elimenä. Toimikuntaan kuuluvat ammattijärjestöjen valitsemat henkilöstön edustajat (1/järjestö) ja työsuojeluvaltuutetut sekä työnantajan edustajina kunnanhallituksen nimeämät luottamushenkilöedustajat, kunnanjohtaja ja palkka-asiamies sekä työsuojelupäällikkö. Kunnanhallituksen edustajina yhteistyötoimikunnassa olivat Jouko Huumarkangas ja Jouni Saukko. Kunnanhallitus nimeää edustajansa yhteistyötoimikuntaan vuosille kesäkuu Jouko Huumarkangas ja Jouni Saukko valittiin yhteistyötoimikuntaan kunnanhallituksen edustajiksi.

14 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kunnan edustajien nimeäminen eri yhteisöihin vuosille 2015-kesäkuu / /2012 Kh 22 Kyyjärven kunta on osakkaana useissa yhtiöissä sekä jäsenenä maakunnallisissa ja alueellisissa järjestöissä. Niihin kaikkiin tulisi valita kunnan edustaja ja hänelle varaedustaja, jotka osallistuvat ko. yhteisöjen yhtiö- ja vuosikokouksiin. Kunnalla, kuten muillakin osakkeenomistajilla on osakkeisiinsa liittyen oikeus käyttää äänioikeuttaan yhtiökokouksissa. Osakkeenomistaja käyttää osakeyhtiön ylintä päätösvaltaa delegoimalla sen eli omistajana kunta vaikuttaa yhtiön toimintaan sitovasti vain yhtiökokouksissa. Sama koskee myös kuntayhtymiä ja useita järjestöjä, joissa kunta on jäsenenä. Kyyjärven kunnassa kiinnitetään erityistä huomiota yhtiökokousedustajien (viranhaltijaedustus) ja yhtiöiden hallituksiin ja kuntayhtymien toimielimiin nimettävien kunnan edustajien valintaan. Edustajiksi yhtiön toimielimiin pyritään valitsemaan yhtiöiden toimintaa omalla ammattiosaamisella vahvistavia henkilöitä. Valintojen yhteydessä tulee varmistaa, ettei henkilöiden valinta aiheuta mahdollisia jääviyskysymyksiä. Lista edellisen toimikauden valinnoista kunnan edustajiksi yhteisöjen hallitukseen tai vastaavaan toimielimeen alla. Lisäksi kunnanhallitus päätti, että kunkin yhtiön yhtiökokoukseen tai vuosikokoukseen edustajat valitaan tapauskohtaisesti, kun yhtiökokous- tai vuosikokouskutsu tulee. Yhteisö jäsen/varajäsen Keski-Suomen Pelastusliitto Vesa Lampila/Heikki Hänninen Keski-Suomen Sydänpiiri Jouni Saukko/Tapio Lintulahti Keski-Suomen Syöpäyhdistys Ossi Tamminen/Antti Tuukkanen Pohjola-Nordenin K-S:n piiri Tuula Härkönen/Eliisa Heiskanen Suomen Sininen Tie ry Jouko Huumarkangas Oikarin vesiosuuskunta Jouni Näreaho/Erkki Sorsamäki Peuralinnan vesiosuuskunta Jouni Näreaho/Erkki Sorsamäki Ok Metsäliitto/Metsä-Serla Oy Antti Tuukkanen/Jari-Pekka Uusisalo K-S:n Musiikkikeskus Oy Sanna Honkonen/Tuula Härkönen Yksityistiekunnat Jouni Näreaho/Jouni Saukko Millespakka Oy Jouko Huumarkangas/ Esa-Pekka Bergman Suomenselän lentokenttä Oy Esa-Pekka Bergman/Lauri Lahtinen Jkl:n kesäyliopistoyhdistys ry Tuula Härkönen/ Maija-Liisa Immonen

15 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus nimeää edustajansa ja varaedustajan edellä mainittuihin yhteisöihin. Kunnanhallitus valitsi seuraavat varsinaiset jäsenet ja heille varajäsenet edustamaan Kyyjärven kuntaa seuraavissa yhteisöissä kaudelle kesäkuu Yhteisö jäsen/varajäsen Keski-Suomen Pelastusliitto Vesa Lampila/Heikki Hänninen Keski-Suomen Sydänpiiri Jouni Saukko/Tapio Lintulahti Keski-Suomen Syöpäyhdistys Ossi Tamminen/Antti Tuukkanen Pohjola-Nordenin K-S:n piiri Tuula Härkönen/Eliisa Heiskanen Suomen Sininen Tie ry Jouko Huumarkangas Oikarin vesiosuuskunta Hannu Autio / Tarja Rosman Peuralinnan vesiosuuskunta Hannu Autio / Tarja Rosman Ok Metsäliitto/Metsä-Serla Oy Antti Tuukkanen/Jari-Pekka Uusisalo K-S:n Musiikkikeskus Oy Sanna Honkonen/Tuula Härkönen Yksityistiekunnat Hannu Autio/Jouni Saukko Millespakka Oy Hannu Autio/ Jari-Pekka Uusisalo Suomenselän lentokenttä Oy Esa-Pekka Bergman/Lauri Lahtinen Jkl:n kesäyliopistoyhdistys ry Sanna Honkonen/ Maija-Liisa Immonen

16 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Vuoden 2015 eduskuntavaalien vaalilautakunnan jäsen ja varapuheenjohtajan valinta Pirkko Kotasen tilalle 68/ /2014 Kh 23 Kunnanhallitus on valinnut vaalilautakunnan varsinaiseksi jäseneksi ja vaalilautakunnan varapuheenjohtajaksi Pirkko Kotasen. Pirkko Kotanen on lähettämässään sähköpostissa ilmoittanut olevansa estynyt osallistumaan eduskuntavaalien 2015 vaalilautakunnan tehtäviin varsinaisena äänestyspäivänä paikkakunnalta poissaolon takia. Kunnanhallitus valitsee Pirkko Kotasen tilalle uuden jäsenen sekä uuden varapuheenjohtajan vaalilautakuntaan eduskuntavaaleja varten. Vaalilautakunnan jäseneksi ja myös sen varapuheenjohtajaksi valittiin Elina Honkola.

17 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Yhtiökokouksia 81/00.00/2010 Kh 24 Kyyjärven kuntakonserniin kuuluu neljä (4) tytäryhtiötä. Kyyjärven Paletti Oy:n (71,22 %) hallituksen jäseninä ovat toimineet Jou ni Saukko (pj.), Johanna Humalajoki, Jari-Pekka Uusisalo sekä Voit to Hyvärinen ja Matti Vihinen (Keskimaa osk:n edustajina). Toimi tus joh ta ja na Eero Ylitalo. Kyyjärven Paletti Oy:n yhtiö- jär jes tyksen mukaan yhtiön varsinainen yhtiökokous on pidettävä huhtikuun lop puun mennessä. Kyyjärven Paletti Oy:n yhtiökokous- edustajana on ollut vuonna 2014 kunnanrakennusmestari Hannu Autio. Kiinteistö Oy Kyyjärven liikekeskuksen (81,34 %) hallituksen ovat muo dos ta neet Jari Hakola (pj., Kyyjärven Fysikaalinen hoi to lai toksen edustaja), hallituksen jäsenet Lauri Lahtinen sekä Anne Kos kinen. Toimitusjohtajana on ollut rakennusmestari Hannu Autio. Yhtiö jär jes tyk sen mukaan yhtiökokous on pidettävä kesäkuun loppuun men nes sä. Yhtiökokousedustajana on ollut vuonna 2014 kun nanjoh ta ja Eero Ylitalo. Kyyjärven Vuokra-asunnot Oy:n (100%) hallituksen jäseninä ovat toi mi neet Ossi Tamminen, Antti Tuukkanen ja Maija Uusisalo. Toimitusjohtajana on ollut rakennusmestari Hannu Autio. Yh tiö järjes tyk sen mukaan varsinainen yhtiökokous on pidettävä kesäkuun lop puun mennessä. Yhtiökokousedustajana on vuonna 2014 ollut kun nan joh ta ja Eero Ylitalo. Kyyjärven Lämpö Oy:n (100 %) hallituksen jäseninä ovat toimineet Ant ti Tuukkanen, Anne Koskinen ja Lauri Lahtinen. Toi mi tus joh ta jana on Antti Tuukkanen. Yhtiöjärjestyksen mukaan varsinainen yh tiöko kous on pidettävä kesäkuun loppuun mennessä. Yh tiö ko kousedus ta ji na ovat toimineet Jouko Huumarkangas ja Eero Ylitalo. esitettävä: - yhtiön tilinpäätös päättyneeltä tilikaudelta - tilintarkastuskertomus päätettävä: - tilinpäätöksen vahvistamisesta - toimenpiteistä, johon vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta - vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle - hallituksen jäsenten lukumäärästä - hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista - talousarviosta - osakkeenomistajille määrättävien vastikkeiden suuruudesta

18 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ valittava - hallituksen jäsenet - tilintarkastajat Kunnanhallitus valitsee yhtiökokousedustajat sekä ohjeistaa heidät yhtiökokousta varten. Kyyjärven Paletti Oy:n yhtiökokousedustajaksi valittiin Hannu Autio. Kiinteistö Oy Liikekeskuksen yhtiökokousedustajaksi valittiin Eero Ylitalo. Kyyjärven Vuokra-asunnot Oy:n yhtiökokousedustajaksi valittiin Eero Ylitalo. Kyyjärven Lämpö Oy:n yhtiökokousedustajaksi valittiin Eero Ylitalo.

19 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Keski-Suomen kuntakokous sekä itäisen sosiaali- ja terveysalueen edustajainkokouksen edustajien valinta 16/05/2014 Kh 25 Eduskunta päättää sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaista mennessä. Mikäli järjestämislaki tulee voimaan, alue hallin to vi ras to kutsuu Itäisen sosiaali- ja terveysalueen 67 kunnan edus ta jain ko kouk seen koolle Edustajainkokous päättää so si aa li- ja terveysalueen kuntayhtymän perustamisesta ja kun ta yhty män perussopimuksesta syksyllä Jokaisella kunnalla on edustajainkokouksessa kunnan päättämä mää rä edustajia, kuitenkin vähintään yksi ja enintään viisi edustajaa. Kunnan edustajien äänimäärä kokouksessa määräytyy edellisen vuo den lopussa olleen kunnan asukasluvun perusteella. Itäisen sosi aa li- ja terveysalueen kuntien yhteinen valmisteleva seminaari on Varkaudessa. Sanimaariin osallistuvat edellä mainitut kun tien päätöksien mukaiset edustajat. Tätä ennen järjestetään Keski-Suomen maakunnan 21 kunnan kunta ko kous ja toinen kokoontuminen on Kun tako kous käsittelee maakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon tuo tan toalu een perustamiseen liittyvät asiat ja ohjeistaa maakunnan edus tajia edustajainkokoustyöskentelyä varten. Jokaisen Keski-Suomen kunnan tulee nimetä kuntakokoukseen edus ta jan sa. Itäisen alueen edustajainkokouksen ja maakunnan kun ta ko kouk sen työskentelyn kannalta on perusteltua, että samalla kun kunnat nimeävät järjestämislain mukaisesti viralliset edus ta jansa edustajainkokoukseen, samat edustajat toimivat myös kuntakokousedustajina. Kunnanhallitus valitsee kaksi henkilöä Kyyjärven kunnan edustajiksi kuntakokoukseen. Kunnanjohtajan muutettu päätösesitys: Kunnanhallitus valitsee neljä (4) henkilöä puhepiiristään edustamaan Kyyjärven kuntaa kuntakokouksiin Jyväskylään ja , sekä Varkaudessa järjestettävään seminaariin sekä edelleen Kuopiossa järjestettävään Itäisen SOTE-alueen edustajiston kokoukseen. Muutettu päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

20 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Edustajiksi valittiin Jouko Huumarkangas, Johanna Humalajoki, Jouni Saukko ja Lauri Lahtinen.

21 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kuntalaisten tai valtuutettujen tekemät aloitteet /00/2015 Kh 26 Kyyjärven kunnan hallintosäännön 40 :n mukaan kunnanhallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä esitettävä kunnanvaltuustolle luettelo sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyistä kunnan toimintaa koskevista aloitteista ja niiden johdosta tehdyistä toimenpiteistä. Kunnanvaltuusto toteaa samalla mitkä aloitteista on käsitelty loppuun. Kunnanhallitus ilmoittaa kunnanvaltuustolle, ettei vuoden 2014 aikana jätetty kunnan asukkaiden tai valtuutettujen toimesta yhtään aloitetta. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

22 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kesätyöllistämisen tukeminen vuonna /01.01/2011 Kh 27 Kunnanvaltuusto on osoittanut vuoden 2015 talousarviossa 6000,00 euron määrärahan kesätyöllistämisen tukemista varten. Kunta on useana kesänä työllistänyt kyyjärveläisiä nuoria yhteistyössä paikallisten yrittäjien kanssa. Kun yritys on järjestänyt nuorelle työpaikan kuukaudeksi, on kunta maksanut siitä yritykselle tukena 300 /työntekijä. Kesätyöpaikan haussa kunnassa opastetaan nuoria sekä otetaan vastaan yritysten ilmoituksia avoimista paikoista ja avustetaan jotta kysyntä ja tarjonta kohtaisivat. Työpaikan hankkiminen on kuitenkin nuorten oman aktiivisuuden varassa. Tukeen oikeutetut kesätyöpaikat on tarkoitettu peruskoulun keväällä päättäneille sekä lukiossa ja muissa keskiasteen oppilaitoksissa opiskeleville tai niistä keväällä valmistuneille ja niille, jotka eivät ole muuten saaneet työtä kesäajaksi. Nuorten työelämäkokemuksen kehittymisen ja työelämään tutustumisen kannalta olisi tärkeää, että nuoret pääsisivät työpaikkoihin, joissa he saisivat mahdollisimman todellisen kuvan työelämästä ja voisivat luoda kontakteja työnantajiin. Siksi kesätyöllistämisessä pyritään tukemaan nuorten omaehtoista työnhakua lähialueen yrityksiin. Yhteistyö yritysten kanssa ja tiedottaminen tukimahdollisuudesta on tärkeää. Kunnanhallitus päättää seuraavaa: 1. Kunnan omiin töihin työllistetään kesätyöntekijöitä ensisijaisesti hallintokuntien käytettävissä olevien palkkausmäärärahojen puitteissa. 2. Kunta myöntää määrärahojen (6000 ) puitteissa avustusta työnantajalle, joka palkkaa kyyjärveläisen ( kirjoilla Kyyjärvellä) vuotiaan nuoren kesätyöhön kokopäiväisesti vähintään kuukaudeksi ja maksaa siitä työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Tuen suuruus on enintään 300 euroa/ työntekijä ja tuki maksetaan jälkikäteen esitettyä palkkatositetta vastaan, josta käy ilmi, että työnantaja on hoitanut työntekijästä aiheutuvat velvoitteensa. Tukea maksetaan ainoastaan yhdeltä kuukaudelta. 3. Avustusta haluavan työnantajan tulee ilmoittautua kunnan keskustoimistoon mennessä. Sen jälkeen

23 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ ilmoittautuneille avustusta voidaan myöntää vain mikäli määrärahaa on jäljellä. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

24 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Kyyjärven veteraanien palvelusäätiön avustusanomus 7/ /2015 Kh 28 Kyyjärven veteraanien palvelusäätiöltä on saapunut avustusanomus Avustus käytetään uimahallin investointiin. Uimahallilla on purettu ja vaihdettu uudet sekoittajat sekä uudet kattosuihkut käsisuihkuin saunaosaston suihkutiloihin. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se lisää vuoden 2015 talousarvioon yleishallinnon avustusmäärärahaan 3000 euron lisäavustusmäärärahan Kyyjärven veteraanien palvelusäätiölle uimahallin suihku-urakkaan. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

25 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus Läheltä piti -lomakkeen käyttöönotto kunnan toimipisteissä 6/ /2015 Kh 29 Kunnanhallitus on hyväksynyt työsuojelun toi min ta oh jelman lukien. Ohjelman liitteeksi työsuojelutoimikunta on esit tä nyt läheltä piti -lomakkeen käyttöönottoa kunnan toi mi yk si köissä tapaturmia ehkäisevänä ja turvallisuutta lisäävänä toimintana. Lä hel tä piti -tapauksella tarkoitetaan sellaista tilannetta, jossa ti lantee seen liittyvät tekijät ovat aiheuttaneet vaaran, mutta henkilö- ja ma te ri aa li va hin goil ta on kuitenkin säästytty. Työturvallisuuslaki ei vel voi ta läheltä piti -tilanteiden ilmoittamisen, mutta työtapaturmien es tä mi ses sä ennakointi on tärkeää, eli korjaavien toimenpiteiden te ke mi nen ennen kuin on todella sattunut. Läheltä piti -tilanteesta ilmoittaja täyttää lomakkeen välittömästi ja pa laut taa sen esimiehelle ja työsuojelupäällikölle. Ilmoituksessa ker ro taan, mitä tapahtui, missä tapahtui, milloin tapahtui, ta pah tumaan myötävaikuttaneet seikat sekä ehdotuksen, miten vastaava ta pah tu ma estetään jatkossa. Esimies ensisijaisesti tai työ suo je lupääl lik kö merkitsee lomakkeeseen tehdyt toimenpiteet, aikataulun ja vas tuu hen ki löt. Samassa yhteydessä sovitaan tiedottamisesta ja seu ran nas ta. Esimies tiedottaa työsuojelupäällikköä jat ko toi men piteis tä. Työsuojelutoimikunta seuraa läheltä piti -tilanteita nel jän nes vuo sittain. Työsuojelutoimikunta voi tarvittaessa määrätä työyksikön esimiehen huolehtimaan jatkotoimenpiteistä. Kunnanhallitus hyväksyy läheltä piti -lomakkeen liitteen mukaisena ja velvoittaa kunnan työyksiköitä käyttämään lomaketta. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti sillä lisäyksellä, että selvitetään mahdollisuus ottaa sama käytäntö käyttöön myös kunnan tytäryhtiöissä. Liitteet Liite 1 Läheltä piti -lomake

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokousaika Keskiviikko 22.5.2013 klo 9.00 15.30 Kokouspaikka Harjulinna, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 9 Arviointikertomus vuodelta

Lisätiedot

PELLON KUNTA 1/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA

PELLON KUNTA 1/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA AIKA Tiistai klo 9.00 PAIKKA Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA MUUT OSALLISTUJAT Yliviivattu=pois Varsinainen jäsen Jari Vanha pj. Johannes Juuso vpj. Marja-Leena Kyrö Janne Ranta

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 13.01.2017 Aika 13.01.2017 klo 14:00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Maanantai 23.04.2012 klo 18.00 18.55 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 26 49 27 49 28 49

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tarkastuslautakunta 15.01.2018 AIKA 15.01.2018 klo 12:00-15:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 21 Elinkeinotoimikunta 27.11.2017 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 23 12 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2017 8 Tarkastuslautakunta Kokousaika 02.05.2017 klo 14:00-17:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 7.11.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.2.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 17.5.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 1.3.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2017 28 Tarkastuslautakunta Kokousaika 30.08.2017 klo 07:00-08:50 Kokouspaikka Kirjolan koulu,neuvotteluhuone, Kirjolankatu 5, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 15

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

PELLON KUNTA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA Maanantai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA

PELLON KUNTA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA Maanantai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA PELLON KUNTA 3/2017 AIKA Maanantai klo 9.00 PAIKKA Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA Varsinainen jäsen Jari Vanha pj. Johannes Juuso vpj. Marja-Leena Kyrö Janne Ranta Maija-Liisa

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 11 Elinkeinotoimikunta 06.09.2017 AIKA 17:10-19:50 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 5 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 13 6 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstöjaosto 16.05.2017 AIKA 16.05.2017 klo 12:00-13:42 PAIKKA Villa Hakkari KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 33 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 (9 ) Tarkastuslautakunta 14.03.2017 AIKA 14.03.2017 klo 14:33-16:33 PAIKKA Valtuustosali 9. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.6.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 6.6.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 2.5.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016 MULTIAN KUNTA Lupa- ja valvontajaosto Lupa- ja valvontajaoston kokous torstaina 06.10.2016 klo 18.28 ASIAT: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien vaali 3 Heikki Kotivuoren

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2015 1 Keskusvaalilautakunta Aika 19.04.2015 klo 20:00-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

NRO 1/2017. Tarkastuslautakunta. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan hyväksyminen. 2 Kokouksen järjestäytymistoimet

NRO 1/2017. Tarkastuslautakunta. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan hyväksyminen. 2 Kokouksen järjestäytymistoimet Tarkastuslautakunta ASIALISTA NRO 1/2017 Kokousaika 26.4.2017 klo 12 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 09.04.2017 Aika 09.04.2017 klo 17:00-21:10 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 28 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 114 Kunnanhallitus 04.03.2015 AIKA 17:45-17:49 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 116 63 ERON MYÖNTÄMINEN MIRA YLETYISELLE

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 10.04.2017 Aika 10.04.2017 klo 09:00-09:20 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 33 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 Tarkastuslautakunta 19.04.2016 AIKA 19.04.2016 klo 15:10-20:40 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 11.05.2016 klo16:30-19:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 34

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 5.11.2013 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna Yngve Bergman, jäsen, poistui 16.45 Markku Fabritius, jäsen Jari Tuukkanen, jäsen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Tarkastuslautakunta 29.04.2016 AIKA 29.04.2016 klo 16:00-19:15 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Jari Vanha Antero Hyvärinen NN puheenjohtaja sihteeri sihteeri 43

Jari Vanha Antero Hyvärinen NN puheenjohtaja sihteeri sihteeri 43 AIKA Maanantai klo 9.00 PAIKKA Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA MUUT OSALLISTUJAT Yliviivattu=pois Varsinainen jäsen Jari Vanha pj. Johannes Juuso vpj. Marja-Leena Kyrö Janne Ranta

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 01.10.2015 klo 17:00-20:49 Paikka: Palvelukeskus Villa Breda, Bredantie 16, Kauniainen LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 124 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Aika: 26.02.2014 klo 16:30-19:40 Paikka: Terveysasema LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 5 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 6 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 29.10.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 03.02.2012 klo 17:00-20:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 11 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Tarkastuslautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Aika 09.12.2015 klo 09:00-11:46 Paikka Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Läsnä Suni Hannu puheenjohtaja 9:06-11:46 Pulkkinen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 124 Sivistyslautakunta 21.06.2016 Aika 21.06.2016 klo 17:30-18:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoustila Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 09.03.2017 klo 15:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 22 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 14:00-16:22

PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 14:00-16:22 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 25 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 30.03.2016 klo 14:00-16:22 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2011 1 Keskusvaalilautakunta Aika 15.04.2011 klo 17:00-20:40 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2010 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2010 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2010 1 Ammattiopisto Novidan johtokunta 28.09.2010 Aika 28.09.2010 klo 17:00-18:30 Paikka Uudenkaupungin ammattiopisto Novida Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 25

Lisätiedot

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy 134 Kokousaika Tiistai 28.6.2011 kello 17.50 18.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 63 26.05.2016 Aika 26.05.2016 klo 18:30-20:17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 65 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 10.04.2017 klo 12:00-14:25 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 36 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 2/2014 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 5.2.2014 KOKOUSAIKA Torstai 13.2.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sataman huoltorakennus, terveysvalvonnan kokoushuone

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sataman huoltorakennus, terveysvalvonnan kokoushuone UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2011 1 12.04.2011 Aika 12.04.2011 klo 17:00-18:20 Paikka Sataman huoltorakennus, terveysvalvonnan kokoushuone Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 8 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

KAUSTISEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

KAUSTISEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ KAUSTISEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2017 51 Tarkastuslautakunta 08.05.2017 AIKA 08.05.2017 klo 13:00-16:05 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Luomala

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2016 172 Tekninen lautakunta 19.12.2016 AIKA 19.12.2016 klo 17:10-17:40 PAIKKA Pyhätunturin palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 91 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Johtokunnan kokous Kokouskutsu ja esityslista

Johtokunnan kokous Kokouskutsu ja esityslista Johtokunnan kokous 29.11.2017 Kokouskutsu ja esityslista KOKOUSKUTSU 2 (6) JOHTOKUNNAN KOKOUS Aika 29.11.2017 klo 9.00 Paikka LYNC-kokous MERK. JORMA PENTTINEN Jorma Penttinen puheenjohtaja Käsiteltävät

Lisätiedot

Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1

Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1 Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.10.2017 16:00-17:30 Paikka Ruoveden kunnantalon valtuustosali Käsitellyt asiat Liitteet Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot