Sisällysluettelo. 27 Vastine aluehallintovirastolle monipolttoainevoimalaitoksen ympäristöluvasta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällysluettelo. 27 Vastine aluehallintovirastolle monipolttoainevoimalaitoksen ympäristöluvasta"

Transkriptio

1 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/ Kaupunginhallitus Sisällysluettelo Sivu 27 Vastine aluehallintovirastolle monipolttoainevoimalaitoksen ympäristöluvasta 3 28 Vastine aluehallintovirastolle voimalaitoksen ympäristöluvasta 5 29 Ylilääkärin viran täyttäminen 7 30 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset Perintätoiminnan kilpailuttaminen Lausunnon antaminen valtionosuusjärjestelmän uudistamisesta Lausunnon antaminen valtiovarainministeriölle kuntajakoselvittäjästä Muutosesitys yleisjaoston vuoden 2014 talousarvioon Työnantajan edustajien nimeäminen yhteistyötoimikuntaan toimikaudeksi Asfalttikartelliin liittyvän korvauksen vastaanottaminen Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen Pakinaisen kylässä sijaitsevan Siesta-nimisen tilan kaupassa Kettumaan ranta-asemakaavamuutos 38

2 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/ Kaupunginhallitus Aika kello 18:30-19:50 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Tuuna Markku puheenjohtaja Aalto Hannu 1. varapuheenjohtaja Jalkanen Heini 2. varapuheenjohtaja Gustafsson Hanna jäsen Hagsberg Sirpa jäsen Kuustonen Juho jäsen Lindström Jan jäsen Linja Anne jäsen Santalahti Samuli jäsen Savolainen Arja jäsen Tavio Tero jäsen Forsblom Toni Jan Lindströmin varajäsen Rönnholm Mikko valtuuston pj. Salokangas Elina valtuuston 1. vpj. Paju Marja-Terttu henkilökunnan edustaja Heinonen Juha kaupunginkamreeri Sipponen Martti vs. kaupunginjohtaja Lehtinen Riitta kaupunginsihteeri Laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat Käsitellyt asiat Allekirjoitukset Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sirpa Hagsberg ja Anne Linja. Markku Tuuna puheenjohtaja Riitta Lehtinen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Naantalissa 27. tammikuuta 2014 Sirpa Hagsberg Anne Linja

3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/ Kaupunginhallitus Vastine aluehallintovirastolle monipolttoainevoimalaitoksen ympäristöluvasta 1079/ /2013 Kaupunginhallitus 27 Kaupunginlakimies Turo Järvinen: Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää kaupunginhallitukselta lausuntoa TSE Oy:n uudelle monipolttoainevoimalaitokselle myönnetystä ympäristöluvasta (nro 214/2013) Varsinais-Suomen ELY-keskuksen tekemään valitukseen. Ympäristöluvissa aluehallintovirasto on lupaviranomainen ja ELY-keskus valvova viranomainen. Ympäristösuojelulain nojalla ELY-keskuksella on valitusoikeus aluehallintoviranomaisen myöntämästä ympäristöluvasta. Valituksessaan ELY-keskus vaatii ympäristöluvan palauttamista uudelleen käsiteltäväksi meluntorjunnan ja sen tarkkailua koskevien määräyksien osalta. Vastineen antamiselle asetettuun määräaikaan on saatu pidennystä asti. Vastinepyyntö valituksineen on liitteenä. LIITE B1, KH Valituksenalaisesta ympäristöluvasta käy ilmi, että uuden monipolttoainevoimalaitoksen melumallinnuksen perusteella melutason ohjearvot eivät normaalitilanteessa tule ylittymään lähimmillä asuinkiinteistöillä yksin laitoksen kuin kaikkien alueen toimintojenkaan aiheuttaman melun osalta. Ympäristöluvassa on asetettu melun tarkkailuvelvoite mittaamalla toiminnan pääasiallisten melulähteiden äänitehotasot viimeistään kuusi kuukautta toiminnan aloittamisen jälkeen. VS. KAUPUNGINJOHTAJA: KOKOUSKÄSITTELY: Kaupunginhallitus päättää vastineenaan ilmoittaa Etelä-Suomen aluehallin tovirastolle, ettei se edellä esitetyin perustein pidä tarpeellisena palauttaa monipolttoainevoimalaitoksen ympäristölupaa uudelleen käsiteltäväksi. Merkittiin, että Jan Lindström poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi sekä että kokouksessa oli läsnä hänen tilallaan varajäsen Toni Forsblom.

4 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/ Kaupunginhallitus KAUPUNGINHALLITUS: Vs. kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/ Kaupunginhallitus Vastine aluehallintovirastolle voimalaitoksen ympäristöluvasta 41/ /2013 Kaupunginhallitus 28 Kaupunginlakimies Turo Järvinen: Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää kaupunginhallitukselta lausuntoa TSE Oy:n voimalaitokselle annetusta ympäristöluvasta (nro 213/2013) Varsinais-Suomen ELY-keskuksen tekemään valitukseen. Ym päristöluvissa aluehallintovirasto on lupaviranomainen ja ELY-keskus val vova viranomainen. Ympäristösuojelulain nojalla ELY-keskuksella on va litusoikeus aluehallintoviranomaisen myöntämästä ympäristöluvasta. Valituksessaan ELY-keskus vaatii ympäristöluvan palauttamista uudelleen käsiteltäväksi päästömääräyksiä sekä meluntorjunnan ja sen tarkkailua koskevien määräyksien osalta. Vastineen antamiselle asetettuun määräaikaan on saatu pidennystä asti. Vastinepyyntö valituksineen on liitteenä. LIITE B2, KH Voimalaitoksella on vuonna 2004 myönnetty, voimassa oleva ympäristölupa, jonka velvoitteisiin on kuulunut jättää ympäristölupahakemus vuoden 2009 loppuun mennessä lupamääräysten tarkistamiseksi. Hakemus on tullut vireille Länsi-Suomen ympäristölupavirastossa Päästörajat Valituksenalaisessa ympäristöluvassa rikkidioksidin päästörajoja tiukennetaan olemassa olevan luvan mukaisesta tasosta ja merkitys on olennainen tiukennuksen kohdistuessa kattiloihin NA2 ja NA3, joita käytetään kaukolämmön ja höyryn peruskuormalaitoksina ja kattilaa NA1 vain lämmöntuotannon vara- ja huippulaitoksena. Lupamääräysten tarkastamiseksi voimalaitos joutuu jättämään uuden lupahakemuksen vielä vuoden 2014 aikana. Tässä hakemuksessa ja sen päätöksessä lupamääräykset päivitetään vastaamaan parhaillaan valmistelussa olevan kansallisen lainsäädännön vaatimuksia. Melurajat Vuosina 2004, 2005 ja 2007 tehtyjen melumittausten ja mallinnosten perusteella sekä päivä- että yöaikainen melutaso normaalitilanteessa jää valtio-

6 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/ Kaupunginhallitus neuvoston päätöksen mukaisiin raja-arvoihin lähialueen asuinrakennusten ulkoalueilla. Öljytien ja Viljatien risteyksestä (nykyään Exxon Mobilin alueelta) on sittemmin purettu kolme omakotirakennusta, joten tällä hetkellä lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat Voimatiellä Viestitien pohjoispuolella. Voimatien alueen asukkaat ovat puolestaan syksyn 2013 aikana ilmoittaneet pitävänsä aluetta viihtyisänä ja toimivana asuinpaikkana (mm. kaupungille osoitettu vetoomus ) eikä alueelta muutoinkaan ole tehty viranomaisille ilmoituksia melusta. VS. KAUPUNGINJOHTAJA: KOKOUSKÄSITTELY: Kaupunginhallitus päättää vastineenaan ilmoittaa Etelä-Suomen aluehallin tovirastolle, ettei se edellä esitetyin perustein pidä tarpeellisena palauttaa voimalaitoksen ympäristölupaa uudelleen käsiteltäväksi. Merkittiin, että Jan Lindström poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi sekä että kokouksessa oli läsnä hänen tilallaan varajäsen Toni Forsblom. KAUPUNGINHALLITUS: Vs. kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

7 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/ Kaupunginhallitus Ylilääkärin viran täyttäminen 779/ /2013 Kaupunginhallitus 29 Perusturvajohtaja Iiro Pöyhönen Kaupunginhallitus on päättänyt julistaa sosiaali- ja terveysviraston ylilääkärin vi ran uudelleen haettavaksi. Samalla päätettiin, että ai em min saa pu neet ha ke muk set otetaan huomioon virkaa täytettäessä. Ylilääkärin virka on ollut haettavana uudel leen si ten, et tä uu sien ha ke musten viimeinen jättöpäivä oli Virkaa oli ai em min ha kenut nel jä haki jaa, joista yksi on vetänyt hakemuksensa pois ja yhden hakijan pätevyys ei riittänyt. Viran hakuilmoitus julkaistiin Turun Sanomissa, Lääkärilehdessä, kaupungin verk ko sivuilla ja työvoimahallinnon MOL.fi-sivustolla. Viran koko hakuilmoitus oli seuraava: "Naantalin terveyskeskus on yksi maamme parhaiten toimivista terveyskes kuksista, joka tarjoaa perusterveydenhuollon palvelut noin asukkaal leen. Toimimme väestövastuuperiaatteella ja kaikki väestövastuulääkärin virkamme on täytetty. Panostamme jatkuvasti toimintamme kehittämiseen, jossa merkittävä osa on jatkuvalla koulutuksella ja henkilöstön hyvinvoin nilla. Terveyskeskuksemme hakee osaavaan ja aktiiviseen työyhteisöönsä YLILÄÄKÄRIÄ Kelpoisuusvaatimuksena ylilääkärin virkaan on yleislääketieteen erikoislää kärin tutkinto tai muu tehtävään soveltuva erikoislääkärin tutkinto ja riittävä kokemus perusterveydenhuollosta sekä hallintotehtävistä. Ylilääkärin keskeisiä tehtäviä ovat mm.: terveyspalvelujen kokonaisvaltainen johtaminen sosiaali- ja terveysviraston johtoryhmätyöskente ly erikoissairaanhoidon seuranta ehkäisevän kansanterveystyön suunnittelu, orga nisointi ja to teuttaminen paikallisen terveyspolitiikan valmistelu

8 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/ Kaupunginhallitus vastuu aikuisten psykososiaalisista palveluista osallistuminen erikseen sovittavalla tavalla klii niseen työhön Palkkaus on kilpailukykyinen ja virkasuhteen muut ehdot määräytyvät KVTES:n ja Lääkäri-VES:n mukaan. Virkaan valittavalla on 4 kk:n koeaika ja ennen viran vastaanottamista hakijan on esitettävä hyväksyttävä lääkärin todistus terveydentilastaan. Naantalin kaupunki on savuton työpaikka. Lisätietoja asiasta antaa perusturvajohtaja Iiro Pöyhönen, puh , ja vs. ylilääkäri Riikka Lehtinen, puh , Hakemukset opinto- ja työtodistuksineen pyydetään jättämään perjantaihin klo mennessä osoitteessa tai lähettä mään osoitteeseen Naantalin kaupungin kirjaamo, PL 43, Naantali. KAUPUNGINHALLITUS" Määräaikaan mennessä virkaa haki kaksi pätevyysvaatimukset täyttävää hakijaa, joista toinen virkaa jo aiemmin hakenut oli saanut pätevyyden vuo den 2013 joulukuussa. Kaik ki aan päteviä viran ha ki joi ta on nyt yh teensä nel jä. Oheismateriaali: Hakijoista laadittu yhteenveto Kaupunginhallitus on haastatellut aiemmin virkaa hakeneet, joten uudet hakijat tulisi nyt myös haastatella. Ennen viran täyttämistä on perusteltua lähettää haastattelun perusteella hakija tai hakijat soveltuvuusarvioon. Haastattelutilaisuuteen osallistuvat sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, kaupunginhallituksen pöytäkunta mahdollisuuksien mukaan, perusturvajohtaja, vs. ylilääkäri, vs. kaupunginjohtaja ja henkilöstöpäällikkö. Sopivia haastattelupäiviä olisivat klo 15 tai klo 15 alkaen. VS. KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus päättää kutsua haastatteluun yleislääketieteen erikoislää käri Harri Huhtasen ja yleislääke tieteen erikoislääkäri Kris tian Kallion.

9 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/ Kaupunginhallitus KOKOUSKÄSITTELY: Haastattelutilaisuuteen osallistuvat so si aali- ja ter veys lau takunnan puheenjohtaja ja varapuheenjoh taja, kau pun gin hallituksen pöytäkunta mahdollisuuksien mu kaan, pe rus tur vajohtaja, vs. ylilääkäri, vs. kaupunginjohtaja ja hen ki löstö päällikkö. Haastatteluajankohdaksi kaupunginhallitus päättää torstain klo ja varapäiväksi maanantain klo Haastattelujen jälkeen so vel tu vuus ar vioin tiin lä he tet tä vistä hakijoista päätöksen tekee vs. kaupunginjohtaja. Merkittiin, että henkilökunnan edustaja Marja-Terttu Paju oli läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan. KAUPUNGINHALLITUS: Vs. kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

10 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 27/ /2014 Kaupunginhallitus 30 Toimielinten pöytäkirjat Viranhaltijapäätökset 1 Kaupunginhallituksen kaupunkisuunnittelujaosto Kaupunginjohtajan tilannekatsaus 2 Vuoden 2014 käyttösuunnitelmat kaupunkisuunnittelujaoston alaisten tehtäväalueiden osalta 3 Kaavoituskatsaus Keskustakortteleiden asemakaavan laatiminen 5 Asia ei julkinen 6 Kettumaan ranta-asemakaavamuutos 7 Vuosina myytävät kiinteistöt 8 Asia ei julkinen 2 Luolalan paloaseman rakennustoimikunta NCC Rakennus Oy:n lisämuutostyötarjous, letkutorni ja lattiapinnoite 2 NCC Rakennus Oy:n lisämuutostyötarjous, viemäri- ja erotinkaivot sekä HEK-kaivojen kannatuspannat 3 NCC Rakennus Oy:n lisämuutostyötarjous, elementtimuutokset 4 Seuraava kokous 3 Satamalautakunta Sataman liikenne ja talous 2013 (alustava) 2 Rederi Ab Lillgaardin liikennöintisopimusluonnos 3 Ilmoitusasiat 1 Henkilöstöpäällikkö Laura Saurama 1/2014 Määräaikaisen työntekijän palkkaaminen palkkahallintoon VS. KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus päättää olla käyttämättä kuntalain 51 :n tarkoittamaa ot to-oikeutta edellä seloste tuissa toimielinten pöytäkirjoissa sekä viranhaltija päätöksissä ilmeneviin päätöksiin.

11 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/ Kaupunginhallitus KOKOUSKÄSITTELY: Merkittiin, että henkilökunnan edustaja Marja-Terttu Paju oli läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan. KAUPUNGINHALLITUS: Vs. kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

12 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/ Kaupunginhallitus Perintätoiminnan kilpailuttaminen 61/ /2014 Kaupunginhallitus 31 Kaupunginkamreeri Juha Heinonen: Kaupunginhallituksen hyväksymän laskutus- ja perintäohjeen mukaisesti kaupungin erääntyneiden saatavien perintä siirretään ulkoiselle perintätoimistolle. Perintätoimen tarjouspyyntö julkaistiin marraskuussa 2013 siten, että tarjoukset oli jätettävä sähköisen tarjouspalvelun kautta klo mennessä. Määräaikaan mennessä tarjouksen jättivät Lindorff Oy ja Intrum Justitia Oy. Oheismateriaali: Tarjouspyyntö Tarjousten avauspöytäkirja Intrum Justitia Oy:n tarjous Intrum Justitia Oy:n referenssiluettelo ja erillishinnasto Intrum Justitia Oy:n palvelukuvaus (kaupunginhallituksen pöytäkunnalle) Lindorff Oy:n tarjous (kaupunginhallituksen pöytäkunnalle) Tarjouspyynnössä edellytetty tarjoajan perintätoimen prosessikuvaus on erillisessä oheismateriaalissa, koska se on pyydetty pitämään liikesalaisuutena ja pyyntöön on suostuttu. Tarjouspyyntö on julkistettu Hilmassa, koska hankinnan euromäärän oletettiin neljän vuoden sopimuskautena olevan suurempi kuin kynnysarvo euroa. Tarjouspyynnössä oli kaksi keskeistä osaa vähimmäisvaatimusosa (vastattava "kyllä" tai tarjousta ei voi jättää) ja hintaosa. Hintaosaan oli määritelty ne hinnoiteltavat toimenpiteet, joiden oletetaan muodostavan keskeisen osan vuotuisesta perintätoimesta. Muilta osin on edellytetty, että tarjoaja antaa hinnaston niille toimenpiteille, joita mahdollisesti voidaan sopimusaikana joutua toteuttamaan - mikäli hinnastoa ei annettaisi, olisi muiden toimenpiteiden hinnoittelu nolla euroa.

13 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/ Kaupunginhallitus Tarjouspyynnössä on edellytetty, että perintätoimisto tilittää kaikki velalliselta saamansa suoritukset kaupungille (pääsääntöisesti) sähköisinä tiedostoina. Perintätoimisto laskuttaa kaupungilta omat saatavansa verkkolaskuina eikä saa kuitata omia saataviaan velallissuorituksista. Menettelystä on käytetty termiä "bruttoperiaate". Viranomaismaksut on edellytetty laskutettaviksi suoraan kaupungilta eikä niitä oteta huomioon tarjouksia arvioitaessa. Velallisilta ne pyritään perimään täysimääräisesti. Jälkiperinnässä kaupunki maksaa vain perintäprovision ja se on pyydetty ilmoittamaan euromääräisenä summana, laskentaperusteena "oletettu kotiutettava pääoma". Bruttoperiaatteen takia on pyydetty ilmoittamaan erikseen sekä velalliselta perittävät toimenpidemaksut että kaupungilta perittävät toimenpidemaksut. Nämä on ilmoitettu laskettavaksi yhteen ja tarjouksen voittaja on se, jolla tämä euromäärä on pienin. Tarjouspyynnössä oli vaatimuksena, että kaupungilta perittävä hinta / toimenpide ei ole suurempi kuin velalliselta perittävä. Sähköistä kilpailuttamista käytettäessä oletuksena oli, että hintailmoituslomakkeen oikea täyttäminen määrittää suoraan edullisimman tarjouksen. Sekä Lindorffin että Intrumin edustajien kanssa käytiin jätetty tarjous läpi. Tässä yhteydessä oli todettava, että Lindorffin tarjouksessa oli kaupungilta perittävät hinnat merkitty tarjouslomakkeeseen nolliksi, vaikka tarjouksen liitteessä todettiin, että kaupungilta peritään samat hinnat kuin velallisilta. Koska tarjous ei ole tarjouspyynnön mukainen, on Lindorff Oy:n tarjous hylättävä. Intrum Justitia Oy:n tarjous referenssit ja prosessikuvaus mukaan lukien on tarjouspyynnön mukainen, joten ehdotan, että Intrum Justitia Oy:n tarjous hyväksytään ja sen kanssa tehdään sopimus kaupungin perintätoimen hoitamisesta tarjouksessa annetuin hinnoin ja muutoin tarjouspyynnössä kuvatuin periaattein. Samalla ehdotan, että Intrumin kanssa voimassaoleva sopimus jälkiperinnästä irtisanotaan samasta ajankohdasta kuin tässä tarkoitettu perintäpalvelusopimus astuu voimaan. Oletetuilla tapahtumamäärillä perintätoimiston bruttovuosikustannus on noin euroa. Perinnän onnistuessa sataprosenttisesti nettokustannus on nolla. Rahatoimen talousarviossa on varauduttu perintätoimiston kustannuksiin.

14 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/ Kaupunginhallitus VS. KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus päättää hylätä Lindorff Oy:n tarjouksen, koska se ei ole tar jouspyynnön mukainen hyväksyä Intrum Justitia Oy:n tarjouksen ja irtisanoa Intrum Justitia Oy:n kanssa voimassa olevan, pelkkää jälkiperintää koskevan sopimuksen sa masta ajankohdasta kuin sopimus pe rintätoimen hoita misesta astuu voimaan. KOKOUSKÄSITTELY: Merkittiin, että kaupunginkamreeri Juha Heinonen esitteli asiaa kokouksessa. KAUPUNGINHALLITUS: Vs. kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

15 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Lausunnon antaminen valtionosuusjärjestelmän uudistamisesta / /2013 Kaupunginhallitus Kaupunginkamreeri Juha Heinonen : Hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkunen kutsui 25. toukokuuta 2012 Rauman kaupunginjohtajan, valtiotieteen kandidaatin Arno Miettisen selvitysmieheksi käynnistyvään valtionosuusuudistukseen. Selvitysmiehen toimikausi alkoi 1. kesäkuuta 2012 ja päättyy 31. maaliskuuta Uudistuksen halutaan tulevan voimaan Selvitysmies Arno Miettisen alustava ehdotus uudesta valtionosuusjärjestelmästä kuntakohtaisine koelaskelmineen lähetettiin kommentointikierrokselle. Selvitysmies tekee lopullisen ehdotuksensa kommentointikierroksen jälkeen. Valtionvarainministeriön Kunta- ja aluehallinto-osasto pyytää kuntien mahdollisia kommentteja selvitysmies Arno Miettisen alustavasta ja Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmän (HALKE) käsittelemästä ehdotuksesta mennessä. Selvitysmiehen aineisto oheistetaan. LIITE B9, KH Selvitysmies kuvaa valtionosuusjärjestelmän nykytilaa seuraavasti: Sekava ja vanhentunut nykymalli 48 kriteeriä + 3 lisäosaa sairastavuus 9,6 %: perustuu vuotiaisiin työky vyt tö miin, painoarvoa ei ole vuosiin tarkistettu ikärakenne 82,3 %: kotitalouskyselyn (1990) ja poistore kiste rin (1993) poh jalta sekä Helsingin tilinpää töksen lukujen pe rusteella. Lisäk si vuosittaiset tehtävä muu tokset. päällekkäisiä, vanhentuneita ja epätarkkoja Saman aineiston mukaan uuden valtionosuusjärjestelmän keskeiset piirteet ovat seuraavat:

16 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Selkeä uusi VOS yksinkertaistetaan laskentamallia, vähennetään kriteere jä, poistetaan pääl lekkäisyyttä yleisperiaate: asukasluku * hinta * kerroin peruspalveluissa 8 kriteeriä, 3 lisäosaa yksi ikärakenne, tietyt olosuhdeindikaattorit valtionosuutta nykyistä enemmän sairastavuuden perus teella kustannustenjaon tarkistus toteutetaan vuosit tain. Selvitysmiehen julkistamat 8 kriteeriä ovat seuraavat 1 Ikärakenne: Painot THL:n ja VATT:n selvityksistä. Muutettu ikära ken teen ja sairastavuuden perusteella jaettavia kokonais summia THL:n selvi tyksen suuntaisesti > sairastavuuden pai no kasvaa ~2,5-kertaiseksi verrat tuna nykyiseen. 2 Sairastavuus: Sisällöt ja painot perustuvat THL:n selvityk seen. 3 Työttömyysaste: Kunnan kerroin = kunnan työttömyysaste / koko maan keskiarvo. 4 Kaksikielisyys: Kaksikielisille kunnille = kaksikielisyyden hinnasta 7 % koko asukasluvun perusteella ja 93 % ruotsin kielisen väestön pe rusteella (asukasluvun perusteella jaetaan n. 35 % ja ruot sinkielisten perusteella 65 % koko summasta ). 5 Vieraskielisyys: Kunnan kerroin = kunnan vieraskielisten osuus vä hen nettynä sen kunnan osuudella, jonka osuus maan alin. 6 Asukastiheys: Kunnan kerroin = koko maan keskiarvo / kun nan asu kasti heys. Kerroin rajattu maksimissaan 20:een. 7 Saaristo: Varsinaisille saaristokunnille = asukasluvun pe rus teella ja saa ristokunnalle, jonka asukkaista vähintään puo let asuu ilman kiin teää tieyh teyttä mantereeseen, korotus on kol minkertainen.

17 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Koulutustausta: Kunnan kerroin = ilman tutkintoa olevien vuotiaiden osuus vastaavasta ikäluokasta vähennettynä sen kun nan osuudella, jonka osuus maan alin. Uudistusehdotuksen 3 lisäosaa ovat 1 Syrjäisyys: Syrjäisyysluvun perusteella. Jos syrjäisyysluku yli 1,5 = kun nan kerroin kolminkertainen. 2 Saamelaisten kotiseutualueenlisä: Saamelaisten kotiseutu alueen kun nille = asukasluvun perusteella. 3 Työpaikkaomavaraisuus: Kunnan kerroin = kunnan työ paik kaoma varai suus vähennettynä sen kunnan osuudella, jon ka osuus maan alin. Työpaikkaomavaraisuus ilmaisee alueella työssäkäyvien ja alueella asuvan työllisen työvoiman määrän välisen suhteen. Jos työpaikkaomavaraisuus on yli 100 %, on alueen työpaik kojen lukumäärä suurempi kuin alueella asuvan työllisen työ voiman lukumäärä. Jos taas työpaikkaomavaraisuus on alle 100 %, on tilanne päinvastainen. Naantalin kaupunginhallitus päätti esittää Saaristoasiain neuvottelukunnalle, että Naantalin kaupunki nimettäisiin saaristokunnaksi nykyisen saaristo-osakuntastatuksen sijaan. Asiaa perusteltiin mm. seuraavasti: "Naantaliin liittyivät saaristokunnat Rymättylä ja Velkua sekä saa risto-osakunta Merimasku. Vuoden 2011 alusta Naantaliin liitettiin Maskun saaristo-osat Lempisaari ja Livonsaari. Kuntaliitos muutti Naantalin kuntarakennetta ratkaisevasti. Koko kaupun gin väestöstä noin neljäsosa asuu asetuksen mukaisella saaristoalueella (Merimasku, Rymättylä, Velkua, Livonsaari). Vuoden 2012 lopussa Naan talin mannerosan asukasluku oli , Luonnonmaan saaren ja saa risto-osien Kaupungissa on yli saarta. Ilman kiinteää tieyhteyt tä olevia asuttuja saaria on 28. Naantalin saaristossa on vapaa-ajan asukkai ta n Runsas vapaa-ajan asutus näkyy kaupungin palveluissa mm. terveyskeskuspalvelujen käytön kasvuna, josta aiheutuu lisäkuluja terveys toi-

18 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus melle. Palvelujen käyttö on kasvanut entisestään, koska vapaa-ajan asun nolla asuminen on jatkuvasti lisääntynyt. Vuoden 2013 valtionosuuslaskelmissa Varsinais-Suomen saaristo-osakun tien vertailuluvut ovat seuraavat: Kunta Asu kas lu ku Saaris to-osan asu kasluku osuus Taivassalo % Uusikaupunki ,6 % Kaarina ,8 % Naantali ,4 % Salo ,2 % Kaupungin pinta-ala lähes seitsenkertaistui uusien saaristoalueiden myötä. Kaupungin saaristoisuudesta johtuen vesialue on maa-aluetta suurempi. Ve sialueiden pinta-ala on 372 km² ja maapinta-ala 311 km². Saaristolle on tyy pillistä pirstaleisuus ja laaja tieverkosto, jota kaupunki tukee yksityistieavustuksiin. Saaristoalueella liikennöi kolme yhteysalusta ja kolme lossia. Oheistetusta Varsinais-Suomen liiton laatimasta saaristokunta- ja saaris to-osakuntakartasta ilmenevät saaristokuntien sijoittuminen sekä saariston laajuus, kuten myös saaristo-osakuntien saaristo-osat. Naantali on mantereenpuoleista kanta-naantalia ja entisen Merimaskun mantereen puoleista osaa lukuun ottamatta saaristoaluetta. Mannerosien pinta-alat ovat noin 37 km², joka on vain 11,9 % Naantalin nykyisestä 311 km²:n maapinta-alasta. Noin 90 % Naantalin maapinta-alasta muodostuu saaristo-osista. Uusi kuntarakenne luo mahdollisuuksia, mutta se asettaa myös saaristo-olo suhteista johtuvia haasteita. Naantali otti vastatakseen lakanneiden kuntien vastuut ja kehittämissuunnitelmat. Tulopohjan suhteen kuntaliitos on ollut sikäli raskas, että valtionosuusmenetyksen (noin euroa/vuosi) lisäk si verotulopohjan ja -prosentin yhtenäistäminen vähensi verotulon kasvua niillä alueilla, joissa veroprosentti kuntaliitoksesta johtuen selvästi laski. Kuntaliitoksen jälkeen on Naantali investoinut myös saaristoalueiden kun nallis- ja vesihuoltotekniikkaan mittavasti. Muun

19 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus muassa on rakennettu ke vyen liikenteen väylä Rymättylän suuntaan ja vesihuollon puolella on ra kennettu yhdysviemäreitä vanhojen puhdistamoiden käytöstä poistamiseksi. Vesihuollon investoinnit ovat sikäli erityisen raskaat, että ne eivät merkittä västi lisää käyttötuloja. Kaupunki ei ole verovaroin tukenut vesihuollon ta loutta. Mikäli kaupunki saisi saaristokunta-avustuksen, voisi se harkita vesi huoltolaitoksen talouden tukemista näiltä osin. Myös muiden investointien rahoittaminen saaristokunta-avustuksen turvin saattaisi olla mahdollista ja siten voitaisiin tukea saariston kehittämistä koskevan lainsäädännön asetta mien tavoitteiden toteutumista. Naantalin, Merimaskun, Rymättylän ja Velkuan kuntien hyväksy mässä yhdistymissopimuksessa on sovittu muun muassa lähipalveluverkon ja lähipalvelujen säilymisestä saaristoalueilla vähintään sopimushetken ta sossa. Naantalin kaupunki on panostanut monin eri tavoin saariston kehittämiseen ja palvelujen säilyttämiseen. Saaristo-osien palveluverkkoon ei ole tehty muutoksia kuntaliitoksen jälkeen. Lähipalveluina toimivat edelleen kaikissa entisissä saaristokunnissa, mm. päiväkodit, koulut, terveyden- ja vanhustenhuollon yksiköt, kirjastot, liikuntapaikat. Lisäksi entisten kunnantalojen ti lalle perustettiin palvelupisteet, joista on saatavilla erilaisia kaupungin pal veluja. Kaupunki halusi turvata lopetusuhan alaisen Velkuan asiamiesposti toiminnan ottamalla sen hoidettavakseen kesällä Palvelupisteet toi mittavat kuukausittaiset saaristotiedotteet, joilla on suuri merkitys Merimas kun, Rymättylän ja Livonsaaren / Velkuan asukkaille. Saaristo-olosuhteissa tapahtuva palvelutuotanto on kalliimpaa kuin mante reella, jossa välimatkat ovat lyhyet ja suuremman mittakaavan etuja voidaan hyödyntää paremmin. Esim. Naantalin perusopetuksen oppilaskohtaiset net tokustannukset ovat Kuntamaisemamallin koulujen välisessä vertailussa muita kuntia korkeammat. Velkuan koulun oppilaskohtainen kustannus oli n euroa, kun se Naantalin kouluissa oli keskimäärin euroa/op pilas. Koulukuljetuskustannuksista 90 % aiheutuu saaristoisuudesta. Etä opetusratkaisut ovat myös sel keä saaristoisuudesta johtuva lisä. Vanhustenhuollossa kalleimmat hoitopäivähinnat ovat saariston pienissä yksiköissä. Saaristossa asuvat ikäihmiset hakeutuvat varhaisemmassa vai heessa palvelujen piiriin ja asumisyk-

20 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus sikköihin, koska he eivät hankalien lii kenneyhteyksien (lossit, yhteysalukset) takia tule toimeen enää yksin koto naan. Saaristoisuus nostaa myös kotihoidon kuluja. Asiakkaita asuu saarissa, jot ka ovat kahden lossimatkan tai yhteysalusmatkan takana. Kotikäyntien hoi taminen vie paljon aikaa ja kuluttaa henkilöstöresurssia normaalia enem män. Saariston elinkelpoisuuden kehittäminen ja sen ylläpitäminen on sikäli haasteellista, että saaristoalueen liikenne käytännössä päättyy saaristoon - alueelta ei ole läpikulkua, joka toisi mukanaan sellaista liikennettä, joka tar vitsisi palveluja. Nykyiset kulkuyhteydet palvelevat ensisijaisesti alueen asukkaita ja rengasmatkailua. Saaristoon on tehty suuria investointeja, mm. Rymättylä-Merimasku runko vesijohto, Rymättylän siirtoviemäri, Velkuan puhdistamon saneeraus, Pie nen rengastien kevyenliikenteen väylä (yht. n. 3 milj. euroa). Teiden, vesi huolto- ja jätevesilinjastojen pituus suhteessa liittymien määrään näillä pit killä etäisyyksillä on myös huomattava ylläpidon ja kunnossapidon kustan nuksia lisäävä tekijä. Julkisen liikenteen supistusten vuoksi on kaupungin kustannettavaksi tullut mm. Rymättylän kesäaikainen bussiliikenne. Kustannuksia on myös saaris ton kutsutaksien ylläpidosta (Velkua, Livonsaari, Rymättylä). Merimaskus sa toimii palveluliikenne. Kaupunki ylläpitää saaristossa useita venesatamia. Kaupungin ylläpitämiä venepaikkoja on Myös uusia tietoliikenneyhteyksiä on kehitetty saa riston toimipisteisiin. Naantali on kehittänyt saaristoaluettaan jatkuvasti niiden tavoitteiden saa vuttamiseksi, jotka valtio on vahvistanut saariston kehityksen edistämisestä annetussa laissa ja valtioneuvoston periaatepäätöksessä saariston kehittämisessä." Selvitysmiehen aineistoon liittyvät peruspalvelujen valtionosuuksien kuntakohtaiset koelaskelmat vuoden 2013 tiedoin. Laskelmien mukaan Naantali menettäisi vuositasolla noin 3,24 miljoonaa euroa (22,6 milj. euroa -> 19,3 milj. euroa). Asukasta kohden menetys olisi 172 euroa. Kun hyvänä vuosi katteen tasona voidaan pitää euroa, on menetys mittava.

21 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Uudistusehdotuksen kommentointia Valtionosuusjärjestelmän yksinkertaistaminen rahoituksen määräytymisperusteita vähentämällä on kannatettavaa edellyttäen, että tilastollisin keinoin voidaan osoittaa uusien määräytymisperusteiden syy-yhteys kunnan palvelutoiminnan kustannuksiin. Myös kannustavuuden lisääminen on myönteistä. Uudistuksen yhteydessä on selkeästi tuotava esiin, mitkä tukimuodot valtio-kunta -akselilla jäävät uudistuksen ulkopuolella olemaan. Samalla on estettävä kuntien keskinäiset kustannustasausjärjestelmät tarpeettomina (esim. ns. kalliin hoidon tasaus). Keskeisenä lähtökohtana on oltava toiminnan tukeminen investointien sijasta. Tämä edellyttää kaikkien nykyisten investointitukien, harkinnanvaraisten rahoitusavustusten ja muiden vastaavien tukimuotojen siirtämistä toiminnan avustuksiin. Siirtymäajaksi on kaikilta osin päätettävä vähintään 5 vuotta. Saaristoisuus tai siihen verrattava alueellinen hajanaisuus on määriteltävä merkittäväksi kriteeriksi laajemmin kuin pelkkänä kiinteän tieyhteyden puutteena. Mikäli kunnan alue on saaristoisuuden tai muun sellaisen maastollisen syyn takia alueeltaan rikkonainen, on asukkaiden palvelujen tasapuolinen järjestäminen merkittävästi kustannuksia aiheuttavaa. Esim. joukkoliikenteen ostaminen rahoitetaan verovaroin. Joukkoliikenteen järjestäminen on väestön tasa-arvon kannalta merkittävä tekijä. Valtionosuusuudistuksen esittelymateriaalissa todetaan, että "Valtionosuusjärjestelmän tarkoituksena on taata peruspalvelujen järjestäminen koko maassa sekä tasata olosuhteista johtuvia eroja." Maastolliset olosuhteet ovat nimenomaan olosuhteista johtuvia eroja, joten niiden huomioon ottamisen on kuuluttava laajalti uudistuksen tavoitteisiin. VS. KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus päättää kommentoida alustavaa ehdotusta seuraavasti: Saaristoisuus valtionosuustekijänä on määriteltävä laajemmin kuin pelkkä nä kiinteän tieyhteyden puuttumisena. Mikäli kunnan alue on saaristoisuu den tai muun sellaisen maastollisen syyn takia alueeltaan rikkonainen, on asukkaiden palvelujen tasapuolinen järjestäminen merkittävästi kustannuk sia aiheuttavaa.

Muutosesitys yleisjaoston vuoden 2014 talousarvioon

Muutosesitys yleisjaoston vuoden 2014 talousarvioon KH - Yleisjaosto 3 13.01.2014 Kaupunginhallitus 34 20.01.2014 Kaupunginvaltuusto 7 24.02.2014 KH - Yleisjaosto 74 22.09.2014 Kaupunginhallitus 391 06.10.2014 Muutosesitys yleisjaoston vuoden 2014 talousarvioon

Lisätiedot

Valtionosuusjärjestelmän uudistaminen

Valtionosuusjärjestelmän uudistaminen Valtionosuusjärjestelmän uudistaminen 21.1.2014 Hallitusohjelma Valtionosuusjärjestelmä uudistetaan osana kuntarakenneuudistusta. Järjestelmää yksinkertaistetaan ja selkeytetään. Järjestelmän kannustavuutta

Lisätiedot

Lausunnon antaminen valtiovarainministeriölle valtionosuusjärjestelmän uudistamisesta

Lausunnon antaminen valtiovarainministeriölle valtionosuusjärjestelmän uudistamisesta Kaupunginhallitus 142 24.03.2014 Lausunnon antaminen valtiovarainministeriölle valtionosuusjärjestelmän uudistamisesta 1177/02.04.03.00/2013 KH 142 Kaupunginkamreeri Juha Heinonen: Kaupunginhallitus antoi

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman investoinnit 3

Sisällysluettelo. 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman investoinnit 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 24.10.2017 Sisällysluettelo Sivu 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman 2018 2021 investoinnit 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Valtionosuusjärjestelmän uudistaminen 12.12.2013

Valtionosuusjärjestelmän uudistaminen 12.12.2013 Valtionosuusjärjestelmän uudistaminen 12.12.2013 Hallitusohjelma Valtionosuusjärjestelmä uudistetaan osana kuntarakenneuudistusta. Järjestelmää yksinkertaistetaan ja selkeytetään. Järjestelmän kannustavuutta

Lisätiedot

Valtionosuusjärjestelmän uudistaminen 12.12.2013

Valtionosuusjärjestelmän uudistaminen 12.12.2013 Valtionosuusjärjestelmän uudistaminen 12.12.2013 Hallitusohjelma Valtionosuusjärjestelmä uudistetaan osana kuntarakenneuudistusta. Järjestelmää yksinkertaistetaan ja selkeytetään. Järjestelmän kannustavuutta

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178 Kunnanhallitus 178 09.08.2017 Välitilinpäätös 30.6.2017 87/030.032/2016 KHALL 178 Selostus: Kunnan hallintosäännön 20 mukaisesti tehtäväalueen sitovat toi min ta- ja tulostavoitteet määritellään valtuuston

Lisätiedot

NAANTALIN, MERIMASKUN, RYMÄTTYLÄN JA VELKUAN KUNTALIITOS Selvitystoimikunnan kokous. puheenjohtaja (X = paikalla) Heini Jalkanen Jarkko Kanerva

NAANTALIN, MERIMASKUN, RYMÄTTYLÄN JA VELKUAN KUNTALIITOS Selvitystoimikunnan kokous. puheenjohtaja (X = paikalla) Heini Jalkanen Jarkko Kanerva 1 NAANTALIN, MERIMASKUN, RYMÄTTYLÄN JA VELKUAN KUNTALIITOS Selvitystoimikunnan kokous Aika 1.4.2008 kello 18.00 19.00 Paikka Naantalin kaupungintalo, valtuustosali Osallistujat Jäsenet: Naantali: Markku

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan viran täyttäminen

Kaupunginjohtajan viran täyttäminen Kaupunginhallitus 5 13.01.2014 Kaupunginhallitus 77 17.02.2014 Kaupunginhallitus 88 24.02.2014 Kaupunginhallitus 95 03.03.2014 Kaupunginhallitus 123 17.03.2014 Kaupunginhallitus 138 24.03.2014 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

Esityslistan liitteenä: Hakuilmoitus. Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päät tää. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esityslistan liitteenä: Hakuilmoitus. Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päät tää. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Kaupunginhallitus 86 18.04.2017 Kaupunginhallitus 121 15.05.2017 Kaupunginhallitus 157 05.06.2017 KAUPUNGINJOHTAJAN VIRAN VAALI 171/00.02.022/2017 Kh 18.04.2017 86 Kaupunginjohtajan virka jää avoimeksi

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 27.06.2017 klo 09:00-11:15 Paikka Kaupungintalon 2. kerroksen kokoustila Osallistujat Nimi Tehtävä Anttila Ari pj. Venesjärvi Seppo vpj.

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman 2013-2016 hyväksyminen 219/00.01/2013 SOS 19.11.2013 144 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkuntia tekemään 5.12.2013 mennessä päätöksen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

TIETOISKU VALTIONOSUUSJÄRJESTELMÄN UUDISTUS Lyhyt katsaus valtiovarainministeriön esitykseen

TIETOISKU VALTIONOSUUSJÄRJESTELMÄN UUDISTUS Lyhyt katsaus valtiovarainministeriön esitykseen VALTIONOSUUSJÄRJESTELMÄN UUDISTUS Lyhyt katsaus valtiovarainministeriön esitykseen Valtionosuusjärjestelmän tarkoituksena on taata kuntien vastuulla olevien julkisten palvelujen järjestäminen ja niiden

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ PÄIVÄHOITOSUUNNITELMA JA SELVITYS LASTEN KOTI- HOIDONTUEN KUNTALISISTÄ 3

NAANTALIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ PÄIVÄHOITOSUUNNITELMA JA SELVITYS LASTEN KOTI- HOIDONTUEN KUNTALISISTÄ 3 NAANTALIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2008 1 Sosiaalilautakunta 12.03.2008 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 24 PÄIVÄHOITOSUUNNITELMA JA SELVITYS LASTEN KOTI- HOIDONTUEN KUNTALISISTÄ 3 25 KUNTALIITOSVALMISTELUN TILANNEKATSAUS

Lisätiedot

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Sosiaali- ja terveyslautakunta 69 18.09.2014 Kaupunginhallitus 375 29.09.2014 Kaupunginhallitus 383 06.10.2014 Kaupunginvaltuusto 61 13.10.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 92 13.11.2014 Lausunnon antaminen

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 19.09.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 38 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan

Lisätiedot

Lausunnon antaminen Paras-puitelain velvoitteiden jatkamisesta

Lausunnon antaminen Paras-puitelain velvoitteiden jatkamisesta Sosiaali- ja terveyslautakunta 14 27.02.2014 Kaupunginhallitus 107 10.03.2014 Kaupunginhallitus 364 12.10.2015 Lausunnon antaminen Paras-puitelain velvoitteiden jatkamisesta 720/00.01.00.00/2013 Sosiaali-

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Lapuan kaupungin tarkastussäännön 5 : Tilintarkastajan valinta

Lapuan kaupungin tarkastussäännön 5 : Tilintarkastajan valinta Tarkastuslautakunta 3 05.03.2013 Kaupunginhallitus 3 18.03.2013 Kaupunginvaltuusto 4 25.03.2013 Tarkastuslautakunta 22 18.04.2016 Tilintarkastajan valinta vuosille 2013-2016 / option käyttäminen vuosille

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Lausunto Fimealle apteekkipalvelujen saatavuudesta Naantalissa

Lausunto Fimealle apteekkipalvelujen saatavuudesta Naantalissa Kaupunginhallitus 294 19.09.2016 Kaupunginhallitus 303 26.09.2016 Lausunto Fimealle apteekkipalvelujen saatavuudesta Naantalissa 542/05.11.03/2016 Kaupunginhallitus 19.09.2016 294 Hallintojohtaja Riitta

Lisätiedot

Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen

Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen Perusturvalautakunta 3 21.02.2017 Kaupunginhallitus 4 06.03.2017 Kaupunginvaltuusto 3 27.03.2017 Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen 1.1. - 31.12.2016 306/02.02.00/2015 Perla 21.02.2017 3 Valmistelija:

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 Kaupunginhallitus 302 16.11.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 150/07.071/2015 Kaupunginhallitus 16.11.2015 302 Oriveden kaupunki on pyytänyt

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 28.09.2015 klo 09:00-11:12 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4.

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4. KEURUUN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 82 05.03.2012 Kaupunginhallitus 96 26.03.2012 Valtuusto 9 02.04.2012 Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 AIKA 01.04.2015 kello 17:00-18:00 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 12

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

Hallintosäännön uudistaminen

Hallintosäännön uudistaminen Kaupunginhallitus 51 20.02.2017 Kaupunginhallitus 59 27.02.2017 Kaupunginhallitus 75 06.03.2017 Hallintosäännön uudistaminen 64/00.01.01.00/2013 Kaupunginhallitus 20.02.2017 51 Kaupunginlakimies Turo Järvinen:

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 23 Kehittämistoimikunta 18.11.2015 AIKA 18.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Kyrön toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-3771 513

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-3771 513 Sosiaali- ja terveyslautakunta 41 23.04.2013 Kunnanhallitus 121 06.05.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 68 27.08.2013 Kunnanhallitus 217 16.09.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 60 26.08.2014 Kunnanhallitus

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10 Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2016 klo 15:00-16:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 19 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta Ympäristölautakunta 222 14.06.2016 Kaupunginhallitus 6 20.06.2016 Johtosääntömuutokset / ympäristölautakunta 361/00.01.01/2016 Ympla 14.06.2016 222 Valmistelija: Rakennustarkastaja Jorma Hankaniemi Maankäyttö-

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Lapin liiton kuntataloustyöryhmä 25.04.2016 AIKA 25.04.2016 klo 10:00-11:35 PAIKKA Lapin liiton virasto, Hallituskatu 20 B, Rovaniemi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45 Vanhus- ja vammaisneuvosto AIKA 10.11.2015 klo 17:00-19:30 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8 Tarkastuslautakunta Aika 10.05.2017 klo 15:00-15:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 16 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Punkalaitumen kunta Esityslista 8/ (6) Tekninen lautakunta. Aika klo 18:00. Kunnantalon valtuustosali.

Punkalaitumen kunta Esityslista 8/ (6) Tekninen lautakunta. Aika klo 18:00. Kunnantalon valtuustosali. Punkalaitumen kunta Esityslista 8/2017 1 (6) Tekninen lautakunta Aika 21.11.2017 klo 18:00 Paikka Kunnantalon valtuustosali Käsiteltävät asia Asia Otsikko Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Tekla 47 3.4.2013 Kiinteistöpäällikkö Matti Vesava on irtisanoutunut virastaan 18.3.2013.

Tekla 47 3.4.2013 Kiinteistöpäällikkö Matti Vesava on irtisanoutunut virastaan 18.3.2013. Tekninen lautakunta 47 03.04.2013 Kaupunginhallitus 147 15.04.2013 Tekninen lautakunta 74 19.06.2013 Kaupunginhallitus 231 24.06.2013 Tekninen lautakunta 104 25.09.2013 Kaupunginhallitus 321 07.10.2013

Lisätiedot

VUODEN 2018 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

VUODEN 2018 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN Kunnanhallitus 114 23.10.2017 Kunnanhallitus 123 30.10.2017 Kunnanhallitus 135 06.11.2017 Kunnanhallitus 143 20.11.2017 VUODEN 2018 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2019-2022 TALOUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN Kunnanhallitus

Lisätiedot

Kaavoituspalveluissa on valmisteltu luonnos Pihlajaveden osayleiskaavan tarkistamiseksi.

Kaavoituspalveluissa on valmisteltu luonnos Pihlajaveden osayleiskaavan tarkistamiseksi. Tekninen lautakunta 271 30.09.2014 Tekninen lautakunta 101 26.04.2016 Tekninen lautakunta 107 27.06.2017 Kaupunginhallitus 385 14.08.2017 Kaupunginhallitus 402 28.08.2017 Kaupunginvaltuusto 109 18.09.2017

Lisätiedot

Esityslistan liitteenä: Hakuilmoitus. Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päät tää. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esityslistan liitteenä: Hakuilmoitus. Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päät tää. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Kaupunginhallitus 86 18.04.2017 Kaupunginhallitus 121 15.05.2017 Kaupunginhallitus 157 05.06.2017 Kaupunginhallitus 167 12.06.2017 KAUPUNGINJOHTAJAN VIRAN VAALI 171/00.02.022/2017 Kh 18.04.2017 86 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

Keskiviikkona Kouvolan kaupungin internetsivulla.

Keskiviikkona Kouvolan kaupungin internetsivulla. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 12/2017 130 Tarkastuslautakunta 13.12.2017 Aika 13.12.2017 klo 16:03-19:05 Paikka Läsnä Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, hallinnon kokoushuone 316 3. krs. Luettelon mukaan

Lisätiedot

26 05.06.2013 25 16.04.2014 70 28.10.2014 17 19.02.2015 61 30.09.2015 27 20.04.2016 13 22.02.2017 Tarkastuslautakunnan jäsenten ja varajäsenten esteellisyyksien toteaminen TARLTK 05.06.2013 26 Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 21 Taksojen tarkistus erittelemättömän kappaletavaran osalta 3. 22 Sataman ajankohtaiset asiat 4. 23 Ilmoitusasiat 5

Sisällysluettelo. 21 Taksojen tarkistus erittelemättömän kappaletavaran osalta 3. 22 Sataman ajankohtaiset asiat 4. 23 Ilmoitusasiat 5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 Satamalautakunta 28.05.2013 Sisällysluettelo Sivu 21 Taksojen tarkistus erittelemättömän kappaletavaran osalta 3 22 Sataman ajankohtaiset asiat 4 23 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa Hallitus 24 25.02.2016 Hallitus 63 30.03.2016 Hallitus 72 26.04.2016 Valtuusto 19 12.05.2016 Kuntayhtymän johtajan virka 60/31.312/2016 Hallitus 25.02.2016 24 Hallituksen puheenjohtaja: Etelä-Savon sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus 118 14.06.2013 Yhtymävaltuusto 22 26.06.2013 Yhtymähallitus 162 17.09.2013 Yhtymähallitus 231 10.12.2013 Yhtymävaltuusto 33 17.12.2013 Vuoden 2013 talousarviomuutokset 29/02.02.01/2013 Yhall

Lisätiedot

Määräaikaan mennessä elinvoimapäällikön määräaikaisen työsuhteen ha kijat olivat (nimi, ikä, kotipaikkakunta, tutkinto, nykyinen työpaikka):

Määräaikaan mennessä elinvoimapäällikön määräaikaisen työsuhteen ha kijat olivat (nimi, ikä, kotipaikkakunta, tutkinto, nykyinen työpaikka): Kaupunginhallitus 114 25.04.2016 Kaupunginhallitus 135 23.05.2016 ELINVOIMAPÄÄLLIKÖN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN Kaupunginhallitus 25.04.2016 114 Oriveden kaupunginhallitus päätti 22.2.2016 44 hyväksyä elinvoiman

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus. Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus. Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 155 09.06.2016 Kunnanvaltuusto 37 15.06.2016 Kunnanhallitus 49 22.02.2017 Kunnanvaltuusto 8 09.03.2017 Väliaikaisen rahoituksen myöntäminen yleishyödyllisille Leader-hankkeille 95/02.05.03/2016,

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan virka tulee avoimeksi alkaen.

Kaupunginjohtajan virka tulee avoimeksi alkaen. Kaupunginhallitus 62 01.03.2010 Kaupunginhallitus 104 26.04.2010 Kaupunginhallitus 114 19.05.2010 Kaupunginhallitus 124 31.05.2010 Kaupunginvaltuusto 34 08.06.2010 Kaupunginvaltuusto 44 29.06.2010 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 117 25.03.2014

Kaupunginhallitus 117 25.03.2014 Kaupunginhallitus 117 25.03.2014 KUHMON KAUPUNGIN LAUSUNTO VALTIONOSUUSJÄRJESTELMÄN UUDISTAMISESTA 47/1.112/2014 KHALL 117 Talousjohtaja 18.3.2014 Valtiovarainministeriön Kunta- ja aluehallinto-osasto

Lisätiedot

Keskiviikkona Kouvolan kaupungintalon yhteispalvelupisteessä.

Keskiviikkona Kouvolan kaupungintalon yhteispalvelupisteessä. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 6/2017 64 Tarkastuslautakunta 10.05.2017 Aika 10.05.2017 klo 16:12-19:28 Paikka Läsnä Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, hallinnon kokoushuone 316, 3. krs. Luettelon mukaan

Lisätiedot

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta)

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta) Yhtymähallitus 54 30.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 40/05.02.09/2016 Yhtymähallitus 54 Sosiaalihuollon ja lastensuojelun avohuollon ja jälkihuollon tukitoimet

Lisätiedot

Lisämäärärahaesitys palkkahallinnon ohjelmistouudistuksen kustannuksiin

Lisämäärärahaesitys palkkahallinnon ohjelmistouudistuksen kustannuksiin KH - Yleisjaosto 28 01.06.2015 Kaupunginhallitus 262 15.06.2015 Kaupunginvaltuusto 60 21.09.2015 KH - Yleisjaosto 42 26.10.2015 Lisämäärärahaesitys palkkahallinnon ohjelmistouudistuksen kustannuksiin 248/02.07.00/2015

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus KHALL 4 Lisätietoja antaa kaupunginjohtaja Eila Valtanen puh

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus KHALL 4 Lisätietoja antaa kaupunginjohtaja Eila Valtanen puh Kaupunginhallitus 4 07.01.2014 Kaupunginhallitus 248 08.07.2014 EDUSKUNNAN APULAISOIKEUSASIAMIEHEN VASTAUS KUHMON KAUPUNGIN KIRJEESEEN VALTIONOSUUSJÄRJESTELMÄN UUDISTAMISESTA 47/1.112/2014 KHALL 4 Lisätietoja

Lisätiedot

Terveyskeskus Perhekeskus kokoustila Koski, Mikkolantie Ylöjärvi

Terveyskeskus Perhekeskus kokoustila Koski, Mikkolantie Ylöjärvi Ylöjärven kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 Mielenterveysneuvosto 07.11.2017 Aika 17:00-18:59 Paikka Terveyskeskus Perhekeskus kokoustila Koski, Mikkolantie 10 33470 Ylöjärvi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 19 Satamaterminaalin ilmastoinnin ja lämmön talteenottojärjestelmän uusinta Sataman ajankohtaiset asiat 5

Sisällysluettelo. 19 Satamaterminaalin ilmastoinnin ja lämmön talteenottojärjestelmän uusinta Sataman ajankohtaiset asiat 5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 Satamalautakunta 09.04.2013 Sisällysluettelo Sivu 19 Satamaterminaalin ilmastoinnin ja lämmön talteenottojärjestelmän uusinta 3 20 Sataman ajankohtaiset asiat 5 Naantalin

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Sosiaali- ja terveysltk 146 16.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 154 30.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 166 14.10.2014 HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 713/02.02.00/2014 SOSTE

Lisätiedot

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta Perusturvalautakunta 53 23.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 268/02.08.00/2016 PERLJ 23.08.2016 53 Lohjan kaupunki on kilpailuttanut yhteistyössä perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011 44 Kiinteistö Oy Hopunkallio

Lisätiedot

Naantalin kaupungin asemakaavan mukaisten omakotitonttien luovutusehdot Merimaskun, Rymättylän ja Velkuan alueella

Naantalin kaupungin asemakaavan mukaisten omakotitonttien luovutusehdot Merimaskun, Rymättylän ja Velkuan alueella Kaupunginhallitus 234 25.05.2009 Kaupunginvaltuusto 34 08.06.2009 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 11 02.02.2015 Kaupunginhallitus 73 23.02.2015 Kaupunginvaltuusto 16 30.03.2015 Naantalin kaupungin asemakaavan

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 9/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 9/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 9/2017 1 Laatimispvm Tarkastuslautakunta 5.12.2017 Aika 14.12.2017 klo 09:00 Paikka Osanottajat Kaupunginhallituksen kokoushuone Nimi Tehtävä Anttila Ari pj. Venesjärvi

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/2017 1 Tarkastuslautakunta1 AIKA 06.11.2017 klo 14:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma kaupunginhallitus päätti

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma kaupunginhallitus päätti Sosiaali- ja terveyslautakunta 109 19.09.2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 118 10.10.2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 124 24.10.2017 Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12 Elämänlaatujaosto AIKA 12.04.2012 klo 17:00-18:25 PAIKKA Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 6 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2017 1 Tarkastuslautakunta 11.05.2017 Aika 11.05.2017 klo 13:00-15:45 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa 2014 vuoden 2015 talousarvion.

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015 Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 02.11.2015 248 Kuntalain 66 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1

Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1 Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.10.2017 16:00-17:30 Paikka Ruoveden kunnantalon valtuustosali Käsitellyt asiat Liitteet Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Perusturvalautakunta Perusturvalautakunnan käyttösuunnitelma /02.02/2016. Perusturvalautakunta 4

Perusturvalautakunta Perusturvalautakunnan käyttösuunnitelma /02.02/2016. Perusturvalautakunta 4 Perusturvalautakunta 4 26.01.2016 Perusturvalautakunnan käyttösuunnitelma 2016 23/02.02/2016 Perusturvalautakunta 4 Kaupunginvaltuusto on 14.12.2015 120 hyväksynyt vuoden 2016 ta lous ar vion ja taloussuunnitelman

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Perusturvalautakunta Aika 17.05.2017 klo 18:00-19:05 Paikka Ravintola Tehdas, kabinetti : Pakaantie 1, Orimattila Osallistujat Nimi Tehtävä Holopainen Veini pj.

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot