Sisällysluettelo. 27 Vastine aluehallintovirastolle monipolttoainevoimalaitoksen ympäristöluvasta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällysluettelo. 27 Vastine aluehallintovirastolle monipolttoainevoimalaitoksen ympäristöluvasta"

Transkriptio

1 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/ Kaupunginhallitus Sisällysluettelo Sivu 27 Vastine aluehallintovirastolle monipolttoainevoimalaitoksen ympäristöluvasta 3 28 Vastine aluehallintovirastolle voimalaitoksen ympäristöluvasta 5 29 Ylilääkärin viran täyttäminen 7 30 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset Perintätoiminnan kilpailuttaminen Lausunnon antaminen valtionosuusjärjestelmän uudistamisesta Lausunnon antaminen valtiovarainministeriölle kuntajakoselvittäjästä Muutosesitys yleisjaoston vuoden 2014 talousarvioon Työnantajan edustajien nimeäminen yhteistyötoimikuntaan toimikaudeksi Asfalttikartelliin liittyvän korvauksen vastaanottaminen Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen Pakinaisen kylässä sijaitsevan Siesta-nimisen tilan kaupassa Kettumaan ranta-asemakaavamuutos 38

2 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/ Kaupunginhallitus Aika kello 18:30-19:50 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Tuuna Markku puheenjohtaja Aalto Hannu 1. varapuheenjohtaja Jalkanen Heini 2. varapuheenjohtaja Gustafsson Hanna jäsen Hagsberg Sirpa jäsen Kuustonen Juho jäsen Lindström Jan jäsen Linja Anne jäsen Santalahti Samuli jäsen Savolainen Arja jäsen Tavio Tero jäsen Forsblom Toni Jan Lindströmin varajäsen Rönnholm Mikko valtuuston pj. Salokangas Elina valtuuston 1. vpj. Paju Marja-Terttu henkilökunnan edustaja Heinonen Juha kaupunginkamreeri Sipponen Martti vs. kaupunginjohtaja Lehtinen Riitta kaupunginsihteeri Laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat Käsitellyt asiat Allekirjoitukset Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sirpa Hagsberg ja Anne Linja. Markku Tuuna puheenjohtaja Riitta Lehtinen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Naantalissa 27. tammikuuta 2014 Sirpa Hagsberg Anne Linja

3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/ Kaupunginhallitus Vastine aluehallintovirastolle monipolttoainevoimalaitoksen ympäristöluvasta 1079/ /2013 Kaupunginhallitus 27 Kaupunginlakimies Turo Järvinen: Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää kaupunginhallitukselta lausuntoa TSE Oy:n uudelle monipolttoainevoimalaitokselle myönnetystä ympäristöluvasta (nro 214/2013) Varsinais-Suomen ELY-keskuksen tekemään valitukseen. Ympäristöluvissa aluehallintovirasto on lupaviranomainen ja ELY-keskus valvova viranomainen. Ympäristösuojelulain nojalla ELY-keskuksella on valitusoikeus aluehallintoviranomaisen myöntämästä ympäristöluvasta. Valituksessaan ELY-keskus vaatii ympäristöluvan palauttamista uudelleen käsiteltäväksi meluntorjunnan ja sen tarkkailua koskevien määräyksien osalta. Vastineen antamiselle asetettuun määräaikaan on saatu pidennystä asti. Vastinepyyntö valituksineen on liitteenä. LIITE B1, KH Valituksenalaisesta ympäristöluvasta käy ilmi, että uuden monipolttoainevoimalaitoksen melumallinnuksen perusteella melutason ohjearvot eivät normaalitilanteessa tule ylittymään lähimmillä asuinkiinteistöillä yksin laitoksen kuin kaikkien alueen toimintojenkaan aiheuttaman melun osalta. Ympäristöluvassa on asetettu melun tarkkailuvelvoite mittaamalla toiminnan pääasiallisten melulähteiden äänitehotasot viimeistään kuusi kuukautta toiminnan aloittamisen jälkeen. VS. KAUPUNGINJOHTAJA: KOKOUSKÄSITTELY: Kaupunginhallitus päättää vastineenaan ilmoittaa Etelä-Suomen aluehallin tovirastolle, ettei se edellä esitetyin perustein pidä tarpeellisena palauttaa monipolttoainevoimalaitoksen ympäristölupaa uudelleen käsiteltäväksi. Merkittiin, että Jan Lindström poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi sekä että kokouksessa oli läsnä hänen tilallaan varajäsen Toni Forsblom.

4 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/ Kaupunginhallitus KAUPUNGINHALLITUS: Vs. kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/ Kaupunginhallitus Vastine aluehallintovirastolle voimalaitoksen ympäristöluvasta 41/ /2013 Kaupunginhallitus 28 Kaupunginlakimies Turo Järvinen: Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää kaupunginhallitukselta lausuntoa TSE Oy:n voimalaitokselle annetusta ympäristöluvasta (nro 213/2013) Varsinais-Suomen ELY-keskuksen tekemään valitukseen. Ym päristöluvissa aluehallintovirasto on lupaviranomainen ja ELY-keskus val vova viranomainen. Ympäristösuojelulain nojalla ELY-keskuksella on va litusoikeus aluehallintoviranomaisen myöntämästä ympäristöluvasta. Valituksessaan ELY-keskus vaatii ympäristöluvan palauttamista uudelleen käsiteltäväksi päästömääräyksiä sekä meluntorjunnan ja sen tarkkailua koskevien määräyksien osalta. Vastineen antamiselle asetettuun määräaikaan on saatu pidennystä asti. Vastinepyyntö valituksineen on liitteenä. LIITE B2, KH Voimalaitoksella on vuonna 2004 myönnetty, voimassa oleva ympäristölupa, jonka velvoitteisiin on kuulunut jättää ympäristölupahakemus vuoden 2009 loppuun mennessä lupamääräysten tarkistamiseksi. Hakemus on tullut vireille Länsi-Suomen ympäristölupavirastossa Päästörajat Valituksenalaisessa ympäristöluvassa rikkidioksidin päästörajoja tiukennetaan olemassa olevan luvan mukaisesta tasosta ja merkitys on olennainen tiukennuksen kohdistuessa kattiloihin NA2 ja NA3, joita käytetään kaukolämmön ja höyryn peruskuormalaitoksina ja kattilaa NA1 vain lämmöntuotannon vara- ja huippulaitoksena. Lupamääräysten tarkastamiseksi voimalaitos joutuu jättämään uuden lupahakemuksen vielä vuoden 2014 aikana. Tässä hakemuksessa ja sen päätöksessä lupamääräykset päivitetään vastaamaan parhaillaan valmistelussa olevan kansallisen lainsäädännön vaatimuksia. Melurajat Vuosina 2004, 2005 ja 2007 tehtyjen melumittausten ja mallinnosten perusteella sekä päivä- että yöaikainen melutaso normaalitilanteessa jää valtio-

6 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/ Kaupunginhallitus neuvoston päätöksen mukaisiin raja-arvoihin lähialueen asuinrakennusten ulkoalueilla. Öljytien ja Viljatien risteyksestä (nykyään Exxon Mobilin alueelta) on sittemmin purettu kolme omakotirakennusta, joten tällä hetkellä lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat Voimatiellä Viestitien pohjoispuolella. Voimatien alueen asukkaat ovat puolestaan syksyn 2013 aikana ilmoittaneet pitävänsä aluetta viihtyisänä ja toimivana asuinpaikkana (mm. kaupungille osoitettu vetoomus ) eikä alueelta muutoinkaan ole tehty viranomaisille ilmoituksia melusta. VS. KAUPUNGINJOHTAJA: KOKOUSKÄSITTELY: Kaupunginhallitus päättää vastineenaan ilmoittaa Etelä-Suomen aluehallin tovirastolle, ettei se edellä esitetyin perustein pidä tarpeellisena palauttaa voimalaitoksen ympäristölupaa uudelleen käsiteltäväksi. Merkittiin, että Jan Lindström poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi sekä että kokouksessa oli läsnä hänen tilallaan varajäsen Toni Forsblom. KAUPUNGINHALLITUS: Vs. kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

7 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/ Kaupunginhallitus Ylilääkärin viran täyttäminen 779/ /2013 Kaupunginhallitus 29 Perusturvajohtaja Iiro Pöyhönen Kaupunginhallitus on päättänyt julistaa sosiaali- ja terveysviraston ylilääkärin vi ran uudelleen haettavaksi. Samalla päätettiin, että ai em min saa pu neet ha ke muk set otetaan huomioon virkaa täytettäessä. Ylilääkärin virka on ollut haettavana uudel leen si ten, et tä uu sien ha ke musten viimeinen jättöpäivä oli Virkaa oli ai em min ha kenut nel jä haki jaa, joista yksi on vetänyt hakemuksensa pois ja yhden hakijan pätevyys ei riittänyt. Viran hakuilmoitus julkaistiin Turun Sanomissa, Lääkärilehdessä, kaupungin verk ko sivuilla ja työvoimahallinnon MOL.fi-sivustolla. Viran koko hakuilmoitus oli seuraava: "Naantalin terveyskeskus on yksi maamme parhaiten toimivista terveyskes kuksista, joka tarjoaa perusterveydenhuollon palvelut noin asukkaal leen. Toimimme väestövastuuperiaatteella ja kaikki väestövastuulääkärin virkamme on täytetty. Panostamme jatkuvasti toimintamme kehittämiseen, jossa merkittävä osa on jatkuvalla koulutuksella ja henkilöstön hyvinvoin nilla. Terveyskeskuksemme hakee osaavaan ja aktiiviseen työyhteisöönsä YLILÄÄKÄRIÄ Kelpoisuusvaatimuksena ylilääkärin virkaan on yleislääketieteen erikoislää kärin tutkinto tai muu tehtävään soveltuva erikoislääkärin tutkinto ja riittävä kokemus perusterveydenhuollosta sekä hallintotehtävistä. Ylilääkärin keskeisiä tehtäviä ovat mm.: terveyspalvelujen kokonaisvaltainen johtaminen sosiaali- ja terveysviraston johtoryhmätyöskente ly erikoissairaanhoidon seuranta ehkäisevän kansanterveystyön suunnittelu, orga nisointi ja to teuttaminen paikallisen terveyspolitiikan valmistelu

8 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/ Kaupunginhallitus vastuu aikuisten psykososiaalisista palveluista osallistuminen erikseen sovittavalla tavalla klii niseen työhön Palkkaus on kilpailukykyinen ja virkasuhteen muut ehdot määräytyvät KVTES:n ja Lääkäri-VES:n mukaan. Virkaan valittavalla on 4 kk:n koeaika ja ennen viran vastaanottamista hakijan on esitettävä hyväksyttävä lääkärin todistus terveydentilastaan. Naantalin kaupunki on savuton työpaikka. Lisätietoja asiasta antaa perusturvajohtaja Iiro Pöyhönen, puh , ja vs. ylilääkäri Riikka Lehtinen, puh , Hakemukset opinto- ja työtodistuksineen pyydetään jättämään perjantaihin klo mennessä osoitteessa tai lähettä mään osoitteeseen Naantalin kaupungin kirjaamo, PL 43, Naantali. KAUPUNGINHALLITUS" Määräaikaan mennessä virkaa haki kaksi pätevyysvaatimukset täyttävää hakijaa, joista toinen virkaa jo aiemmin hakenut oli saanut pätevyyden vuo den 2013 joulukuussa. Kaik ki aan päteviä viran ha ki joi ta on nyt yh teensä nel jä. Oheismateriaali: Hakijoista laadittu yhteenveto Kaupunginhallitus on haastatellut aiemmin virkaa hakeneet, joten uudet hakijat tulisi nyt myös haastatella. Ennen viran täyttämistä on perusteltua lähettää haastattelun perusteella hakija tai hakijat soveltuvuusarvioon. Haastattelutilaisuuteen osallistuvat sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, kaupunginhallituksen pöytäkunta mahdollisuuksien mukaan, perusturvajohtaja, vs. ylilääkäri, vs. kaupunginjohtaja ja henkilöstöpäällikkö. Sopivia haastattelupäiviä olisivat klo 15 tai klo 15 alkaen. VS. KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus päättää kutsua haastatteluun yleislääketieteen erikoislää käri Harri Huhtasen ja yleislääke tieteen erikoislääkäri Kris tian Kallion.

9 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/ Kaupunginhallitus KOKOUSKÄSITTELY: Haastattelutilaisuuteen osallistuvat so si aali- ja ter veys lau takunnan puheenjohtaja ja varapuheenjoh taja, kau pun gin hallituksen pöytäkunta mahdollisuuksien mu kaan, pe rus tur vajohtaja, vs. ylilääkäri, vs. kaupunginjohtaja ja hen ki löstö päällikkö. Haastatteluajankohdaksi kaupunginhallitus päättää torstain klo ja varapäiväksi maanantain klo Haastattelujen jälkeen so vel tu vuus ar vioin tiin lä he tet tä vistä hakijoista päätöksen tekee vs. kaupunginjohtaja. Merkittiin, että henkilökunnan edustaja Marja-Terttu Paju oli läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan. KAUPUNGINHALLITUS: Vs. kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

10 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 27/ /2014 Kaupunginhallitus 30 Toimielinten pöytäkirjat Viranhaltijapäätökset 1 Kaupunginhallituksen kaupunkisuunnittelujaosto Kaupunginjohtajan tilannekatsaus 2 Vuoden 2014 käyttösuunnitelmat kaupunkisuunnittelujaoston alaisten tehtäväalueiden osalta 3 Kaavoituskatsaus Keskustakortteleiden asemakaavan laatiminen 5 Asia ei julkinen 6 Kettumaan ranta-asemakaavamuutos 7 Vuosina myytävät kiinteistöt 8 Asia ei julkinen 2 Luolalan paloaseman rakennustoimikunta NCC Rakennus Oy:n lisämuutostyötarjous, letkutorni ja lattiapinnoite 2 NCC Rakennus Oy:n lisämuutostyötarjous, viemäri- ja erotinkaivot sekä HEK-kaivojen kannatuspannat 3 NCC Rakennus Oy:n lisämuutostyötarjous, elementtimuutokset 4 Seuraava kokous 3 Satamalautakunta Sataman liikenne ja talous 2013 (alustava) 2 Rederi Ab Lillgaardin liikennöintisopimusluonnos 3 Ilmoitusasiat 1 Henkilöstöpäällikkö Laura Saurama 1/2014 Määräaikaisen työntekijän palkkaaminen palkkahallintoon VS. KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus päättää olla käyttämättä kuntalain 51 :n tarkoittamaa ot to-oikeutta edellä seloste tuissa toimielinten pöytäkirjoissa sekä viranhaltija päätöksissä ilmeneviin päätöksiin.

11 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/ Kaupunginhallitus KOKOUSKÄSITTELY: Merkittiin, että henkilökunnan edustaja Marja-Terttu Paju oli läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan. KAUPUNGINHALLITUS: Vs. kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

12 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/ Kaupunginhallitus Perintätoiminnan kilpailuttaminen 61/ /2014 Kaupunginhallitus 31 Kaupunginkamreeri Juha Heinonen: Kaupunginhallituksen hyväksymän laskutus- ja perintäohjeen mukaisesti kaupungin erääntyneiden saatavien perintä siirretään ulkoiselle perintätoimistolle. Perintätoimen tarjouspyyntö julkaistiin marraskuussa 2013 siten, että tarjoukset oli jätettävä sähköisen tarjouspalvelun kautta klo mennessä. Määräaikaan mennessä tarjouksen jättivät Lindorff Oy ja Intrum Justitia Oy. Oheismateriaali: Tarjouspyyntö Tarjousten avauspöytäkirja Intrum Justitia Oy:n tarjous Intrum Justitia Oy:n referenssiluettelo ja erillishinnasto Intrum Justitia Oy:n palvelukuvaus (kaupunginhallituksen pöytäkunnalle) Lindorff Oy:n tarjous (kaupunginhallituksen pöytäkunnalle) Tarjouspyynnössä edellytetty tarjoajan perintätoimen prosessikuvaus on erillisessä oheismateriaalissa, koska se on pyydetty pitämään liikesalaisuutena ja pyyntöön on suostuttu. Tarjouspyyntö on julkistettu Hilmassa, koska hankinnan euromäärän oletettiin neljän vuoden sopimuskautena olevan suurempi kuin kynnysarvo euroa. Tarjouspyynnössä oli kaksi keskeistä osaa vähimmäisvaatimusosa (vastattava "kyllä" tai tarjousta ei voi jättää) ja hintaosa. Hintaosaan oli määritelty ne hinnoiteltavat toimenpiteet, joiden oletetaan muodostavan keskeisen osan vuotuisesta perintätoimesta. Muilta osin on edellytetty, että tarjoaja antaa hinnaston niille toimenpiteille, joita mahdollisesti voidaan sopimusaikana joutua toteuttamaan - mikäli hinnastoa ei annettaisi, olisi muiden toimenpiteiden hinnoittelu nolla euroa.

13 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/ Kaupunginhallitus Tarjouspyynnössä on edellytetty, että perintätoimisto tilittää kaikki velalliselta saamansa suoritukset kaupungille (pääsääntöisesti) sähköisinä tiedostoina. Perintätoimisto laskuttaa kaupungilta omat saatavansa verkkolaskuina eikä saa kuitata omia saataviaan velallissuorituksista. Menettelystä on käytetty termiä "bruttoperiaate". Viranomaismaksut on edellytetty laskutettaviksi suoraan kaupungilta eikä niitä oteta huomioon tarjouksia arvioitaessa. Velallisilta ne pyritään perimään täysimääräisesti. Jälkiperinnässä kaupunki maksaa vain perintäprovision ja se on pyydetty ilmoittamaan euromääräisenä summana, laskentaperusteena "oletettu kotiutettava pääoma". Bruttoperiaatteen takia on pyydetty ilmoittamaan erikseen sekä velalliselta perittävät toimenpidemaksut että kaupungilta perittävät toimenpidemaksut. Nämä on ilmoitettu laskettavaksi yhteen ja tarjouksen voittaja on se, jolla tämä euromäärä on pienin. Tarjouspyynnössä oli vaatimuksena, että kaupungilta perittävä hinta / toimenpide ei ole suurempi kuin velalliselta perittävä. Sähköistä kilpailuttamista käytettäessä oletuksena oli, että hintailmoituslomakkeen oikea täyttäminen määrittää suoraan edullisimman tarjouksen. Sekä Lindorffin että Intrumin edustajien kanssa käytiin jätetty tarjous läpi. Tässä yhteydessä oli todettava, että Lindorffin tarjouksessa oli kaupungilta perittävät hinnat merkitty tarjouslomakkeeseen nolliksi, vaikka tarjouksen liitteessä todettiin, että kaupungilta peritään samat hinnat kuin velallisilta. Koska tarjous ei ole tarjouspyynnön mukainen, on Lindorff Oy:n tarjous hylättävä. Intrum Justitia Oy:n tarjous referenssit ja prosessikuvaus mukaan lukien on tarjouspyynnön mukainen, joten ehdotan, että Intrum Justitia Oy:n tarjous hyväksytään ja sen kanssa tehdään sopimus kaupungin perintätoimen hoitamisesta tarjouksessa annetuin hinnoin ja muutoin tarjouspyynnössä kuvatuin periaattein. Samalla ehdotan, että Intrumin kanssa voimassaoleva sopimus jälkiperinnästä irtisanotaan samasta ajankohdasta kuin tässä tarkoitettu perintäpalvelusopimus astuu voimaan. Oletetuilla tapahtumamäärillä perintätoimiston bruttovuosikustannus on noin euroa. Perinnän onnistuessa sataprosenttisesti nettokustannus on nolla. Rahatoimen talousarviossa on varauduttu perintätoimiston kustannuksiin.

14 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/ Kaupunginhallitus VS. KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus päättää hylätä Lindorff Oy:n tarjouksen, koska se ei ole tar jouspyynnön mukainen hyväksyä Intrum Justitia Oy:n tarjouksen ja irtisanoa Intrum Justitia Oy:n kanssa voimassa olevan, pelkkää jälkiperintää koskevan sopimuksen sa masta ajankohdasta kuin sopimus pe rintätoimen hoita misesta astuu voimaan. KOKOUSKÄSITTELY: Merkittiin, että kaupunginkamreeri Juha Heinonen esitteli asiaa kokouksessa. KAUPUNGINHALLITUS: Vs. kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

15 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Lausunnon antaminen valtionosuusjärjestelmän uudistamisesta / /2013 Kaupunginhallitus Kaupunginkamreeri Juha Heinonen : Hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkunen kutsui 25. toukokuuta 2012 Rauman kaupunginjohtajan, valtiotieteen kandidaatin Arno Miettisen selvitysmieheksi käynnistyvään valtionosuusuudistukseen. Selvitysmiehen toimikausi alkoi 1. kesäkuuta 2012 ja päättyy 31. maaliskuuta Uudistuksen halutaan tulevan voimaan Selvitysmies Arno Miettisen alustava ehdotus uudesta valtionosuusjärjestelmästä kuntakohtaisine koelaskelmineen lähetettiin kommentointikierrokselle. Selvitysmies tekee lopullisen ehdotuksensa kommentointikierroksen jälkeen. Valtionvarainministeriön Kunta- ja aluehallinto-osasto pyytää kuntien mahdollisia kommentteja selvitysmies Arno Miettisen alustavasta ja Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmän (HALKE) käsittelemästä ehdotuksesta mennessä. Selvitysmiehen aineisto oheistetaan. LIITE B9, KH Selvitysmies kuvaa valtionosuusjärjestelmän nykytilaa seuraavasti: Sekava ja vanhentunut nykymalli 48 kriteeriä + 3 lisäosaa sairastavuus 9,6 %: perustuu vuotiaisiin työky vyt tö miin, painoarvoa ei ole vuosiin tarkistettu ikärakenne 82,3 %: kotitalouskyselyn (1990) ja poistore kiste rin (1993) poh jalta sekä Helsingin tilinpää töksen lukujen pe rusteella. Lisäk si vuosittaiset tehtävä muu tokset. päällekkäisiä, vanhentuneita ja epätarkkoja Saman aineiston mukaan uuden valtionosuusjärjestelmän keskeiset piirteet ovat seuraavat:

16 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Selkeä uusi VOS yksinkertaistetaan laskentamallia, vähennetään kriteere jä, poistetaan pääl lekkäisyyttä yleisperiaate: asukasluku * hinta * kerroin peruspalveluissa 8 kriteeriä, 3 lisäosaa yksi ikärakenne, tietyt olosuhdeindikaattorit valtionosuutta nykyistä enemmän sairastavuuden perus teella kustannustenjaon tarkistus toteutetaan vuosit tain. Selvitysmiehen julkistamat 8 kriteeriä ovat seuraavat 1 Ikärakenne: Painot THL:n ja VATT:n selvityksistä. Muutettu ikära ken teen ja sairastavuuden perusteella jaettavia kokonais summia THL:n selvi tyksen suuntaisesti > sairastavuuden pai no kasvaa ~2,5-kertaiseksi verrat tuna nykyiseen. 2 Sairastavuus: Sisällöt ja painot perustuvat THL:n selvityk seen. 3 Työttömyysaste: Kunnan kerroin = kunnan työttömyysaste / koko maan keskiarvo. 4 Kaksikielisyys: Kaksikielisille kunnille = kaksikielisyyden hinnasta 7 % koko asukasluvun perusteella ja 93 % ruotsin kielisen väestön pe rusteella (asukasluvun perusteella jaetaan n. 35 % ja ruot sinkielisten perusteella 65 % koko summasta ). 5 Vieraskielisyys: Kunnan kerroin = kunnan vieraskielisten osuus vä hen nettynä sen kunnan osuudella, jonka osuus maan alin. 6 Asukastiheys: Kunnan kerroin = koko maan keskiarvo / kun nan asu kasti heys. Kerroin rajattu maksimissaan 20:een. 7 Saaristo: Varsinaisille saaristokunnille = asukasluvun pe rus teella ja saa ristokunnalle, jonka asukkaista vähintään puo let asuu ilman kiin teää tieyh teyttä mantereeseen, korotus on kol minkertainen.

17 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Koulutustausta: Kunnan kerroin = ilman tutkintoa olevien vuotiaiden osuus vastaavasta ikäluokasta vähennettynä sen kun nan osuudella, jonka osuus maan alin. Uudistusehdotuksen 3 lisäosaa ovat 1 Syrjäisyys: Syrjäisyysluvun perusteella. Jos syrjäisyysluku yli 1,5 = kun nan kerroin kolminkertainen. 2 Saamelaisten kotiseutualueenlisä: Saamelaisten kotiseutu alueen kun nille = asukasluvun perusteella. 3 Työpaikkaomavaraisuus: Kunnan kerroin = kunnan työ paik kaoma varai suus vähennettynä sen kunnan osuudella, jon ka osuus maan alin. Työpaikkaomavaraisuus ilmaisee alueella työssäkäyvien ja alueella asuvan työllisen työvoiman määrän välisen suhteen. Jos työpaikkaomavaraisuus on yli 100 %, on alueen työpaik kojen lukumäärä suurempi kuin alueella asuvan työllisen työ voiman lukumäärä. Jos taas työpaikkaomavaraisuus on alle 100 %, on tilanne päinvastainen. Naantalin kaupunginhallitus päätti esittää Saaristoasiain neuvottelukunnalle, että Naantalin kaupunki nimettäisiin saaristokunnaksi nykyisen saaristo-osakuntastatuksen sijaan. Asiaa perusteltiin mm. seuraavasti: "Naantaliin liittyivät saaristokunnat Rymättylä ja Velkua sekä saa risto-osakunta Merimasku. Vuoden 2011 alusta Naantaliin liitettiin Maskun saaristo-osat Lempisaari ja Livonsaari. Kuntaliitos muutti Naantalin kuntarakennetta ratkaisevasti. Koko kaupun gin väestöstä noin neljäsosa asuu asetuksen mukaisella saaristoalueella (Merimasku, Rymättylä, Velkua, Livonsaari). Vuoden 2012 lopussa Naan talin mannerosan asukasluku oli , Luonnonmaan saaren ja saa risto-osien Kaupungissa on yli saarta. Ilman kiinteää tieyhteyt tä olevia asuttuja saaria on 28. Naantalin saaristossa on vapaa-ajan asukkai ta n Runsas vapaa-ajan asutus näkyy kaupungin palveluissa mm. terveyskeskuspalvelujen käytön kasvuna, josta aiheutuu lisäkuluja terveys toi-

18 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus melle. Palvelujen käyttö on kasvanut entisestään, koska vapaa-ajan asun nolla asuminen on jatkuvasti lisääntynyt. Vuoden 2013 valtionosuuslaskelmissa Varsinais-Suomen saaristo-osakun tien vertailuluvut ovat seuraavat: Kunta Asu kas lu ku Saaris to-osan asu kasluku osuus Taivassalo % Uusikaupunki ,6 % Kaarina ,8 % Naantali ,4 % Salo ,2 % Kaupungin pinta-ala lähes seitsenkertaistui uusien saaristoalueiden myötä. Kaupungin saaristoisuudesta johtuen vesialue on maa-aluetta suurempi. Ve sialueiden pinta-ala on 372 km² ja maapinta-ala 311 km². Saaristolle on tyy pillistä pirstaleisuus ja laaja tieverkosto, jota kaupunki tukee yksityistieavustuksiin. Saaristoalueella liikennöi kolme yhteysalusta ja kolme lossia. Oheistetusta Varsinais-Suomen liiton laatimasta saaristokunta- ja saaris to-osakuntakartasta ilmenevät saaristokuntien sijoittuminen sekä saariston laajuus, kuten myös saaristo-osakuntien saaristo-osat. Naantali on mantereenpuoleista kanta-naantalia ja entisen Merimaskun mantereen puoleista osaa lukuun ottamatta saaristoaluetta. Mannerosien pinta-alat ovat noin 37 km², joka on vain 11,9 % Naantalin nykyisestä 311 km²:n maapinta-alasta. Noin 90 % Naantalin maapinta-alasta muodostuu saaristo-osista. Uusi kuntarakenne luo mahdollisuuksia, mutta se asettaa myös saaristo-olo suhteista johtuvia haasteita. Naantali otti vastatakseen lakanneiden kuntien vastuut ja kehittämissuunnitelmat. Tulopohjan suhteen kuntaliitos on ollut sikäli raskas, että valtionosuusmenetyksen (noin euroa/vuosi) lisäk si verotulopohjan ja -prosentin yhtenäistäminen vähensi verotulon kasvua niillä alueilla, joissa veroprosentti kuntaliitoksesta johtuen selvästi laski. Kuntaliitoksen jälkeen on Naantali investoinut myös saaristoalueiden kun nallis- ja vesihuoltotekniikkaan mittavasti. Muun

19 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus muassa on rakennettu ke vyen liikenteen väylä Rymättylän suuntaan ja vesihuollon puolella on ra kennettu yhdysviemäreitä vanhojen puhdistamoiden käytöstä poistamiseksi. Vesihuollon investoinnit ovat sikäli erityisen raskaat, että ne eivät merkittä västi lisää käyttötuloja. Kaupunki ei ole verovaroin tukenut vesihuollon ta loutta. Mikäli kaupunki saisi saaristokunta-avustuksen, voisi se harkita vesi huoltolaitoksen talouden tukemista näiltä osin. Myös muiden investointien rahoittaminen saaristokunta-avustuksen turvin saattaisi olla mahdollista ja siten voitaisiin tukea saariston kehittämistä koskevan lainsäädännön asetta mien tavoitteiden toteutumista. Naantalin, Merimaskun, Rymättylän ja Velkuan kuntien hyväksy mässä yhdistymissopimuksessa on sovittu muun muassa lähipalveluverkon ja lähipalvelujen säilymisestä saaristoalueilla vähintään sopimushetken ta sossa. Naantalin kaupunki on panostanut monin eri tavoin saariston kehittämiseen ja palvelujen säilyttämiseen. Saaristo-osien palveluverkkoon ei ole tehty muutoksia kuntaliitoksen jälkeen. Lähipalveluina toimivat edelleen kaikissa entisissä saaristokunnissa, mm. päiväkodit, koulut, terveyden- ja vanhustenhuollon yksiköt, kirjastot, liikuntapaikat. Lisäksi entisten kunnantalojen ti lalle perustettiin palvelupisteet, joista on saatavilla erilaisia kaupungin pal veluja. Kaupunki halusi turvata lopetusuhan alaisen Velkuan asiamiesposti toiminnan ottamalla sen hoidettavakseen kesällä Palvelupisteet toi mittavat kuukausittaiset saaristotiedotteet, joilla on suuri merkitys Merimas kun, Rymättylän ja Livonsaaren / Velkuan asukkaille. Saaristo-olosuhteissa tapahtuva palvelutuotanto on kalliimpaa kuin mante reella, jossa välimatkat ovat lyhyet ja suuremman mittakaavan etuja voidaan hyödyntää paremmin. Esim. Naantalin perusopetuksen oppilaskohtaiset net tokustannukset ovat Kuntamaisemamallin koulujen välisessä vertailussa muita kuntia korkeammat. Velkuan koulun oppilaskohtainen kustannus oli n euroa, kun se Naantalin kouluissa oli keskimäärin euroa/op pilas. Koulukuljetuskustannuksista 90 % aiheutuu saaristoisuudesta. Etä opetusratkaisut ovat myös sel keä saaristoisuudesta johtuva lisä. Vanhustenhuollossa kalleimmat hoitopäivähinnat ovat saariston pienissä yksiköissä. Saaristossa asuvat ikäihmiset hakeutuvat varhaisemmassa vai heessa palvelujen piiriin ja asumisyk-

20 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus sikköihin, koska he eivät hankalien lii kenneyhteyksien (lossit, yhteysalukset) takia tule toimeen enää yksin koto naan. Saaristoisuus nostaa myös kotihoidon kuluja. Asiakkaita asuu saarissa, jot ka ovat kahden lossimatkan tai yhteysalusmatkan takana. Kotikäyntien hoi taminen vie paljon aikaa ja kuluttaa henkilöstöresurssia normaalia enem män. Saariston elinkelpoisuuden kehittäminen ja sen ylläpitäminen on sikäli haasteellista, että saaristoalueen liikenne käytännössä päättyy saaristoon - alueelta ei ole läpikulkua, joka toisi mukanaan sellaista liikennettä, joka tar vitsisi palveluja. Nykyiset kulkuyhteydet palvelevat ensisijaisesti alueen asukkaita ja rengasmatkailua. Saaristoon on tehty suuria investointeja, mm. Rymättylä-Merimasku runko vesijohto, Rymättylän siirtoviemäri, Velkuan puhdistamon saneeraus, Pie nen rengastien kevyenliikenteen väylä (yht. n. 3 milj. euroa). Teiden, vesi huolto- ja jätevesilinjastojen pituus suhteessa liittymien määrään näillä pit killä etäisyyksillä on myös huomattava ylläpidon ja kunnossapidon kustan nuksia lisäävä tekijä. Julkisen liikenteen supistusten vuoksi on kaupungin kustannettavaksi tullut mm. Rymättylän kesäaikainen bussiliikenne. Kustannuksia on myös saaris ton kutsutaksien ylläpidosta (Velkua, Livonsaari, Rymättylä). Merimaskus sa toimii palveluliikenne. Kaupunki ylläpitää saaristossa useita venesatamia. Kaupungin ylläpitämiä venepaikkoja on Myös uusia tietoliikenneyhteyksiä on kehitetty saa riston toimipisteisiin. Naantali on kehittänyt saaristoaluettaan jatkuvasti niiden tavoitteiden saa vuttamiseksi, jotka valtio on vahvistanut saariston kehityksen edistämisestä annetussa laissa ja valtioneuvoston periaatepäätöksessä saariston kehittämisessä." Selvitysmiehen aineistoon liittyvät peruspalvelujen valtionosuuksien kuntakohtaiset koelaskelmat vuoden 2013 tiedoin. Laskelmien mukaan Naantali menettäisi vuositasolla noin 3,24 miljoonaa euroa (22,6 milj. euroa -> 19,3 milj. euroa). Asukasta kohden menetys olisi 172 euroa. Kun hyvänä vuosi katteen tasona voidaan pitää euroa, on menetys mittava.

21 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Uudistusehdotuksen kommentointia Valtionosuusjärjestelmän yksinkertaistaminen rahoituksen määräytymisperusteita vähentämällä on kannatettavaa edellyttäen, että tilastollisin keinoin voidaan osoittaa uusien määräytymisperusteiden syy-yhteys kunnan palvelutoiminnan kustannuksiin. Myös kannustavuuden lisääminen on myönteistä. Uudistuksen yhteydessä on selkeästi tuotava esiin, mitkä tukimuodot valtio-kunta -akselilla jäävät uudistuksen ulkopuolella olemaan. Samalla on estettävä kuntien keskinäiset kustannustasausjärjestelmät tarpeettomina (esim. ns. kalliin hoidon tasaus). Keskeisenä lähtökohtana on oltava toiminnan tukeminen investointien sijasta. Tämä edellyttää kaikkien nykyisten investointitukien, harkinnanvaraisten rahoitusavustusten ja muiden vastaavien tukimuotojen siirtämistä toiminnan avustuksiin. Siirtymäajaksi on kaikilta osin päätettävä vähintään 5 vuotta. Saaristoisuus tai siihen verrattava alueellinen hajanaisuus on määriteltävä merkittäväksi kriteeriksi laajemmin kuin pelkkänä kiinteän tieyhteyden puutteena. Mikäli kunnan alue on saaristoisuuden tai muun sellaisen maastollisen syyn takia alueeltaan rikkonainen, on asukkaiden palvelujen tasapuolinen järjestäminen merkittävästi kustannuksia aiheuttavaa. Esim. joukkoliikenteen ostaminen rahoitetaan verovaroin. Joukkoliikenteen järjestäminen on väestön tasa-arvon kannalta merkittävä tekijä. Valtionosuusuudistuksen esittelymateriaalissa todetaan, että "Valtionosuusjärjestelmän tarkoituksena on taata peruspalvelujen järjestäminen koko maassa sekä tasata olosuhteista johtuvia eroja." Maastolliset olosuhteet ovat nimenomaan olosuhteista johtuvia eroja, joten niiden huomioon ottamisen on kuuluttava laajalti uudistuksen tavoitteisiin. VS. KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus päättää kommentoida alustavaa ehdotusta seuraavasti: Saaristoisuus valtionosuustekijänä on määriteltävä laajemmin kuin pelkkä nä kiinteän tieyhteyden puuttumisena. Mikäli kunnan alue on saaristoisuu den tai muun sellaisen maastollisen syyn takia alueeltaan rikkonainen, on asukkaiden palvelujen tasapuolinen järjestäminen merkittävästi kustannuk sia aiheuttavaa.

Muutosesitys yleisjaoston vuoden 2014 talousarvioon

Muutosesitys yleisjaoston vuoden 2014 talousarvioon KH - Yleisjaosto 3 13.01.2014 Kaupunginhallitus 34 20.01.2014 Kaupunginvaltuusto 7 24.02.2014 KH - Yleisjaosto 74 22.09.2014 Kaupunginhallitus 391 06.10.2014 Muutosesitys yleisjaoston vuoden 2014 talousarvioon

Lisätiedot

Valtionosuusjärjestelmän uudistaminen

Valtionosuusjärjestelmän uudistaminen Valtionosuusjärjestelmän uudistaminen 21.1.2014 Hallitusohjelma Valtionosuusjärjestelmä uudistetaan osana kuntarakenneuudistusta. Järjestelmää yksinkertaistetaan ja selkeytetään. Järjestelmän kannustavuutta

Lisätiedot

Lausunnon antaminen valtiovarainministeriölle valtionosuusjärjestelmän uudistamisesta

Lausunnon antaminen valtiovarainministeriölle valtionosuusjärjestelmän uudistamisesta Kaupunginhallitus 142 24.03.2014 Lausunnon antaminen valtiovarainministeriölle valtionosuusjärjestelmän uudistamisesta 1177/02.04.03.00/2013 KH 142 Kaupunginkamreeri Juha Heinonen: Kaupunginhallitus antoi

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Valtionosuusjärjestelmän uudistaminen 12.12.2013

Valtionosuusjärjestelmän uudistaminen 12.12.2013 Valtionosuusjärjestelmän uudistaminen 12.12.2013 Hallitusohjelma Valtionosuusjärjestelmä uudistetaan osana kuntarakenneuudistusta. Järjestelmää yksinkertaistetaan ja selkeytetään. Järjestelmän kannustavuutta

Lisätiedot

Valtionosuusjärjestelmän uudistaminen 12.12.2013

Valtionosuusjärjestelmän uudistaminen 12.12.2013 Valtionosuusjärjestelmän uudistaminen 12.12.2013 Hallitusohjelma Valtionosuusjärjestelmä uudistetaan osana kuntarakenneuudistusta. Järjestelmää yksinkertaistetaan ja selkeytetään. Järjestelmän kannustavuutta

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan viran täyttäminen

Kaupunginjohtajan viran täyttäminen Kaupunginhallitus 5 13.01.2014 Kaupunginhallitus 77 17.02.2014 Kaupunginhallitus 88 24.02.2014 Kaupunginhallitus 95 03.03.2014 Kaupunginhallitus 123 17.03.2014 Kaupunginhallitus 138 24.03.2014 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman 2013-2016 hyväksyminen 219/00.01/2013 SOS 19.11.2013 144 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkuntia tekemään 5.12.2013 mennessä päätöksen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Sosiaali- ja terveyslautakunta 69 18.09.2014 Kaupunginhallitus 375 29.09.2014 Kaupunginhallitus 383 06.10.2014 Kaupunginvaltuusto 61 13.10.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 92 13.11.2014 Lausunnon antaminen

Lisätiedot

TIETOISKU VALTIONOSUUSJÄRJESTELMÄN UUDISTUS Lyhyt katsaus valtiovarainministeriön esitykseen

TIETOISKU VALTIONOSUUSJÄRJESTELMÄN UUDISTUS Lyhyt katsaus valtiovarainministeriön esitykseen VALTIONOSUUSJÄRJESTELMÄN UUDISTUS Lyhyt katsaus valtiovarainministeriön esitykseen Valtionosuusjärjestelmän tarkoituksena on taata kuntien vastuulla olevien julkisten palvelujen järjestäminen ja niiden

Lisätiedot

Lapuan kaupungin tarkastussäännön 5 : Tilintarkastajan valinta

Lapuan kaupungin tarkastussäännön 5 : Tilintarkastajan valinta Tarkastuslautakunta 3 05.03.2013 Kaupunginhallitus 3 18.03.2013 Kaupunginvaltuusto 4 25.03.2013 Tarkastuslautakunta 22 18.04.2016 Tilintarkastajan valinta vuosille 2013-2016 / option käyttäminen vuosille

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 Kaupunginhallitus 302 16.11.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 150/07.071/2015 Kaupunginhallitus 16.11.2015 302 Oriveden kaupunki on pyytänyt

Lisätiedot

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-3771 513

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-3771 513 Sosiaali- ja terveyslautakunta 41 23.04.2013 Kunnanhallitus 121 06.05.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 68 27.08.2013 Kunnanhallitus 217 16.09.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 60 26.08.2014 Kunnanhallitus

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 AIKA 01.04.2015 kello 17:00-18:00 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 12

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45 Vanhus- ja vammaisneuvosto AIKA 10.11.2015 klo 17:00-19:30 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Tekla 47 3.4.2013 Kiinteistöpäällikkö Matti Vesava on irtisanoutunut virastaan 18.3.2013.

Tekla 47 3.4.2013 Kiinteistöpäällikkö Matti Vesava on irtisanoutunut virastaan 18.3.2013. Tekninen lautakunta 47 03.04.2013 Kaupunginhallitus 147 15.04.2013 Tekninen lautakunta 74 19.06.2013 Kaupunginhallitus 231 24.06.2013 Tekninen lautakunta 104 25.09.2013 Kaupunginhallitus 321 07.10.2013

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa Hallitus 24 25.02.2016 Hallitus 63 30.03.2016 Hallitus 72 26.04.2016 Valtuusto 19 12.05.2016 Kuntayhtymän johtajan virka 60/31.312/2016 Hallitus 25.02.2016 24 Hallituksen puheenjohtaja: Etelä-Savon sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta)

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta) Yhtymähallitus 54 30.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 40/05.02.09/2016 Yhtymähallitus 54 Sosiaalihuollon ja lastensuojelun avohuollon ja jälkihuollon tukitoimet

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Määräaikaan mennessä elinvoimapäällikön määräaikaisen työsuhteen ha kijat olivat (nimi, ikä, kotipaikkakunta, tutkinto, nykyinen työpaikka):

Määräaikaan mennessä elinvoimapäällikön määräaikaisen työsuhteen ha kijat olivat (nimi, ikä, kotipaikkakunta, tutkinto, nykyinen työpaikka): Kaupunginhallitus 114 25.04.2016 Kaupunginhallitus 135 23.05.2016 ELINVOIMAPÄÄLLIKÖN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN Kaupunginhallitus 25.04.2016 114 Oriveden kaupunginhallitus päätti 22.2.2016 44 hyväksyä elinvoiman

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 21 Taksojen tarkistus erittelemättömän kappaletavaran osalta 3. 22 Sataman ajankohtaiset asiat 4. 23 Ilmoitusasiat 5

Sisällysluettelo. 21 Taksojen tarkistus erittelemättömän kappaletavaran osalta 3. 22 Sataman ajankohtaiset asiat 4. 23 Ilmoitusasiat 5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 Satamalautakunta 28.05.2013 Sisällysluettelo Sivu 21 Taksojen tarkistus erittelemättömän kappaletavaran osalta 3 22 Sataman ajankohtaiset asiat 4 23 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 117 25.03.2014

Kaupunginhallitus 117 25.03.2014 Kaupunginhallitus 117 25.03.2014 KUHMON KAUPUNGIN LAUSUNTO VALTIONOSUUSJÄRJESTELMÄN UUDISTAMISESTA 47/1.112/2014 KHALL 117 Talousjohtaja 18.3.2014 Valtiovarainministeriön Kunta- ja aluehallinto-osasto

Lisätiedot

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta Perusturvalautakunta 53 23.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 268/02.08.00/2016 PERLJ 23.08.2016 53 Lohjan kaupunki on kilpailuttanut yhteistyössä perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12 Elämänlaatujaosto AIKA 12.04.2012 klo 17:00-18:25 PAIKKA Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 6 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Naantalin kaupungin asemakaavan mukaisten omakotitonttien luovutusehdot Merimaskun, Rymättylän ja Velkuan alueella

Naantalin kaupungin asemakaavan mukaisten omakotitonttien luovutusehdot Merimaskun, Rymättylän ja Velkuan alueella Kaupunginhallitus 234 25.05.2009 Kaupunginvaltuusto 34 08.06.2009 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 11 02.02.2015 Kaupunginhallitus 73 23.02.2015 Kaupunginvaltuusto 16 30.03.2015 Naantalin kaupungin asemakaavan

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Sosiaali- ja terveysltk 146 16.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 154 30.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 166 14.10.2014 HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 713/02.02.00/2014 SOSTE

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus. Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus. Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015 Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 02.11.2015 248 Kuntalain 66 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa 2014 vuoden 2015 talousarvion.

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011 44 Kiinteistö Oy Hopunkallio

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 25.08.2015 klo 14:00-16:08 Paikka Kaupungintalo, 3. kerroksen neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen Pertti

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen.

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen. Kunnanhallitus 146 21.09.2015 Kunnanvaltuusto 47 28.09.2015 Kunnanhallitus 7 22.01.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perustaminen 108/010/013/2015 KHALL 146 Selostus: Etelä-Savossa

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1 Kokousaika 14.11.2012, kello 16.30 18.25 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Lahti Tapani,

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 102 29.09.2011 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyte 102 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

NAANTALIN, MERIMASKUN, RYMÄTTYLÄN JA VELKUAN KUNTALIITOS Selvitystoimikunnan kokous. puheenjohtaja (X = paikalla) Jarkko Kanerva

NAANTALIN, MERIMASKUN, RYMÄTTYLÄN JA VELKUAN KUNTALIITOS Selvitystoimikunnan kokous. puheenjohtaja (X = paikalla) Jarkko Kanerva 1 NAANTALIN, MERIMASKUN, RYMÄTTYLÄN JA VELKUAN KUNTALIITOS Selvitystoimikunnan kokous Aika 15.4.2008 kello 17.30 20.25 Paikka Naantalin kaupungintalo, valtuustosali Osallistujat Jäsenet: Naantali: Markku

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista Kaupunginhallitus 342 28.09.2015 Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista 575/00.03.00/2015 Kaupunginhallitus 28.09.2015 342 Kehityspäällikkö Lasse Lehtonen: Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Koko hankkeen laajuus on 2350 m2 ja kustannusarvio 4 025 000 (alv 0 %).

Koko hankkeen laajuus on 2350 m2 ja kustannusarvio 4 025 000 (alv 0 %). Joutsan kunnanhallitus 215 19.09.2011 Kunnanvaltuusto 55 26.09.2011 Joutsan kunnanhallitus 29 30.01.2012 Joutsan kunnanhallitus 120 21.05.2012 Joutsan kunnanhallitus 210 22.10.2012 Kunnanvaltuusto 35 29.10.2012

Lisätiedot

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022 Kaupunginhallitus 221 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 70 01.09.2014 Kouvolan Vesi Oy:n lainojen takaukset 5700/02.04.07/2014 Kh 25.08.2014 221 Kaupunginvaltuusto päätti 9.6.2014, että Kouvolan Veden toiminnot

Lisätiedot

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym. Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012

J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012 J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012 Etelä-Suomi 11.12.2013 Naantalin kaupunki Kaupunginhallitus PL 43 21101 NAANTALI!/. C:'.?('. ()(/ Viite Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen/

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 11.09.2014 Aika 11.09.2014 klo 13:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, Kokoushuone Petäjä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10.

Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10. Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10.2015 Kuntatodistusohjelmien enimmäismäärän korottaminen 106/03.035/2007

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa.

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa. Tilapäinen valiokunta 4 13.03.2015 Valtuusto 15 23.03.2015 Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa 23/00.02.04/2015 TILAPVAL 13.03.2015 4 Valtuusto

Lisätiedot

Controllerin viran täyttäminen

Controllerin viran täyttäminen Kaupunginhallitus 4 13.01.2014 Kaupunginhallitus 76 17.02.2014 Kaupunginhallitus 122 17.03.2014 Kaupunginhallitus 137 24.03.2014 Controllerin viran täyttäminen 26/01.02.00/2014 KH 4 KTM Simo Samppala on

Lisätiedot

SOPIMUS YHTEISESTÄ JÄTEHUOLTOLAUTAKUNNASTA. 1. Sopijapuolet. Ehdotus 22.4.2015. Tämän sopimuksen osapuolina ovat seuraavat kunnat

SOPIMUS YHTEISESTÄ JÄTEHUOLTOLAUTAKUNNASTA. 1. Sopijapuolet. Ehdotus 22.4.2015. Tämän sopimuksen osapuolina ovat seuraavat kunnat Ehdotus 22.4.2015 Salon kaupunki Saapunut 11.5.2015 1043/00.04.01/2015 1044/00.00.01.01/2015 1 SOPIMUS YHTEISESTÄ JÄTEHUOLTOLAUTAKUNNASTA 1. Sopijapuolet Tämän sopimuksen osapuolina ovat seuraavat kunnat

Lisätiedot

Kehitysvammaisten asumisyksikön rakentaminen / nimikilpailu 97/05.02.12/2013 TEK 07.05.2014 29

Kehitysvammaisten asumisyksikön rakentaminen / nimikilpailu 97/05.02.12/2013 TEK 07.05.2014 29 Tekninen lautakunta 29 07.05.2014 Perusturvalautakunta 67 20.05.2014 Perusturvalautakunta 114 16.09.2014 Perusturvalautakunta 147 18.11.2014 Perusturvalautakunta 153 16.12.2014 Perusturvalautakunta 10

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10 19.03.2015 AIKA 19.03.2015 klo 14:30-16:05 PAIKKA Ylihärmän palvelutoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus 12 8 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 14.02.2013 Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 Valmistelija: Sivistysjohtaja Eija Karhu Kauhavan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan

Lisätiedot

Nurmeksen kaupunginhallitus on 3.8.2015 147 päättänyt myön tää eron Jari Lampiselle kaupunginkamreerin virasta 1.3.2016 al kaen.

Nurmeksen kaupunginhallitus on 3.8.2015 147 päättänyt myön tää eron Jari Lampiselle kaupunginkamreerin virasta 1.3.2016 al kaen. Kaupunginhallitus 160 17.08.2015 Kaupunginhallitus 192 28.09.2015 Kaupunginhallitus 206 19.10.2015 Kaupunginkamreerin viran täyttäminen 176/01.01.01/2015 KHAL 160 Nurmeksen kaupunginhallitus on 3.8.2015

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Valtionosuusjärjestelmä. Kuntien valtionosuusjärjestelmä. Miksi valtionosuusjärjestelmän tuntemus on tärkeää?

Valtionosuusjärjestelmä. Kuntien valtionosuusjärjestelmä. Miksi valtionosuusjärjestelmän tuntemus on tärkeää? Miksi valtionosuusjärjestelmän tuntemus on tärkeää? Valtionosuudet 2013 ja valtionosuusjärjestelmän uudistaminen Varsinais-Suomen liiton kuntatalouspäivä 19.9.2012 Turku Maarianhamina Turku -risteily Valtionosuusjärjestelmä

Lisätiedot

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 Kaupunginhallitus 117 31.03.2014 Kaupunginhallitus 192 16.06.2014 Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 434/02.00/2013 Kaupunginhallitus 31.03.2014 117 Kuntalain

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ Yhtymävaltuusto

HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ Yhtymävaltuusto 1 Viranomainen KOKOUSKUTSU 3/2008 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ Yhtymävaltuusto KOKOUSAIKA 9.12.2008 kello 17.00 KOKOUSPAIKKA Verkatehdas, Paasikiventie 2 Hämeenlinna, kokoushuone 1

Lisätiedot

Rakennustarkastajan virka

Rakennustarkastajan virka Kaupunginhallitus 111 23.03.2015 Kaupunginhallitus 171 04.05.2015 Kaupunginhallitus 238 08.06.2015 Kaupunginhallitus 248 15.06.2015 Rakennustarkastajan virka 228/01.02.00/2015 Kaupunginhallitus 23.03.2015

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Laillisuus ja Kokous todettiin laillisesti koollekutsu tuksi ja päätösvaltaiseksi. Valittiin pöytäkirjan tarkastajaksi Liisa Halotie-Flink

Laillisuus ja Kokous todettiin laillisesti koollekutsu tuksi ja päätösvaltaiseksi. Valittiin pöytäkirjan tarkastajaksi Liisa Halotie-Flink PÖYTÄKIRJA 8/2009 1 Aika 31.03.2009 klo 16:00-17:10 Paikka Kunnanvirasto / kh 2 Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Pitkälä Juhani 16:00-17:10 puheenjohtaja Haaparanta Helena 16:00-17:10 jäsen Halotie-Flink

Lisätiedot

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus:

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus: Kaupunginhallitus 9 24.02.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 5 30.09.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 4 27.01.2015 Kaupunginhallitus 12 09.02.2015 Valtuustoaloite / kaupungin henkilöstön innostaminen miettimään

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 60 Kokouksen järjestäytyminen 3 61 Vuoden 2015 tilinpäätös 4 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 2 Aika 06.06.2016 klo 09:00-10:15 Paikka

Lisätiedot

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 6 Tilinpäätös sekä tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2015 KH 31.03.2016 72 Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Hakemukset liitteineen ovat nähtävillä kokouksessa. Valmistelija: kunnanjohtaja Tarmo Aarnio

Hakemukset liitteineen ovat nähtävillä kokouksessa. Valmistelija: kunnanjohtaja Tarmo Aarnio Kunnanhallitus 0.0.04 Kunnanhallitus 56 4.0.04 Kunnanhallitus 4.04.04 Kunnanhallitus 46 05.06.04 Talousjohtajan viran täyttäminen Kunnanhallitus 0.0.04 797/0.0.00/0 Kunnanhallitus julisti kokouksessaan

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

Kaupunginjohtaja Pentti Sivunen on ilmoittanut ir ti sa nou tu van sa virastaan 1.4.2015 lukien eläkkeelle siirtymisen joh dos ta.

Kaupunginjohtaja Pentti Sivunen on ilmoittanut ir ti sa nou tu van sa virastaan 1.4.2015 lukien eläkkeelle siirtymisen joh dos ta. Kaupunginhallitus 303 25.08.2014 Kaupunginhallitus 420 17.11.2014 Kaupunginvaltuusto 129 08.12.2014 Kaupunginjohtajan viran täyttäminen 414/04.042/2014 KAUPHALL 25.08.2014 303 Seloste Kaupunginjohtaja

Lisätiedot

KUNNAN VALTIONOSUUSRAHOITUS 2015

KUNNAN VALTIONOSUUSRAHOITUS 2015 14.11.2014, Kuntaliitto / SL KUNNAN VALTIONOSUUSRAHOITUS 2015 YHTEENVETO Taulukon tayttoohje: Valitse, sydta tai tarkista sinisten ken ttien tiedot Tiedot siirtyvat automaattisesti tyokirjan muista taulukoista

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 65 18.02.2013 Valtuusto 33 04.03.2013. Lausunto kuntarakennelakiluonnoksesta 24/00.01.00/2012

Kaupunginhallitus 65 18.02.2013 Valtuusto 33 04.03.2013. Lausunto kuntarakennelakiluonnoksesta 24/00.01.00/2012 KEURUUN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 65 18.02.2013 Valtuusto 33 04.03.2013 Lausunto kuntarakennelakiluonnoksesta 24/00.01.00/2012 KH 18.02.2013 65 Valtiovarainministeriö pyytää kuntien

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma Liite 80 a / Tekla 21.5.2015

Henkilöstösuunnitelma Liite 80 a / Tekla 21.5.2015 Tekninen lautakunta 80 21.05.2015 Kaupunginhallitus 11 15.06.2015 Kaupunginhallitus 3 25.06.2015 Kaupunginhallitus 3 07.09.2015 Kaupunginhallitus 11 23.11.2015 Kaupunginhallitus 5 24.11.2015 Virkojen ja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 211 08.06.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy 543/61/616/2011 STLTK 211 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi rasto (Valvira) on

Lisätiedot

Henkilöstöstrategian laatiminen 928/01.00.02/2013 HENKJAOS 14.02.2013 12

Henkilöstöstrategian laatiminen 928/01.00.02/2013 HENKJAOS 14.02.2013 12 Henkilöstöjaosto 12 14.02.2013 Kaupunginhallitus 118 04.03.2013 Henkilöstöjaosto 25 21.03.2013 Henkilöstöjaosto 53 03.10.2013 Henkilöstöjaosto 63 12.12.2013 Yhteistyötoimikunta 12 19.02.2014 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016

Talousarvioesitys 2016 30. Valtionosuus kunnille peruspalvelujen järjestämiseen (arviomääräraha) Momentille myönnetään 9 121 792 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää: 1) kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain (1704/2009)

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 12.02.2014 AIKA 12.02.2014 klo 18:00-19:30 PAIKKA Elisenvaaran oppimiskeskus, kirjaston lukusali ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 2/2013 1 Yhteistyötoimikunta 28.08.2013 Aika 28.08.2013 klo12:05-13:50 Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu Käsitellyt

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 32 Turun seudun hankintayhteistyösopimus Henkilöstön sairaus- ja tapaturmapoissaolot ajalla vuosina 2015 ja

Sisällysluettelo. 32 Turun seudun hankintayhteistyösopimus Henkilöstön sairaus- ja tapaturmapoissaolot ajalla vuosina 2015 ja Naantalin kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 KH - Yleisjaosto 25.10.2016 Sisällysluettelo Sivu 32 Turun seudun hankintayhteistyösopimus 3 33 Henkilöstön sairaus- ja tapaturmapoissaolot ajalla 1.1.-30.9. vuosina

Lisätiedot

Teknisen sopimuksen (TS) tehtäväkohtaisen palkkojen (TKP) arviointijärjestelmä

Teknisen sopimuksen (TS) tehtäväkohtaisen palkkojen (TKP) arviointijärjestelmä Kunnanhallitus 344 15.09.2014 Kunnanhallitus 31 02.02.2015 Kunnanhallitus 439 21.12.2015 Teknisen sopimuksen (TS) tehtäväkohtaisen palkkojen (TKP) arviointijärjestelmä 375/01.00.01/2014 KHALL 344 Hallintojohtaja

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot