Välitilinpäätös II

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Välitilinpäätös II 2010 1.1.-31.8.2010"

Transkriptio

1 Vetovoimainen yli asukkaan Haukipudas tarjoaa turvallisen ja viihtyisän merellisen ympäristön asumiselle, työnteolle ja yrittämiselle Välitilinpäätös II luonnos KH

2 2

3 Talouskatsaus Talouden kehittymisen epävarmuus on ollut vuoden 2008 viimeiseltä neljännekseltä lähtien erittäin suuri ja lähes täysin ennakoimaton tekijä, joka on leimannut niin yksityistä kuin julkistakin sektoria. Vuonna 2009 talous oli käytännössä täysin pysähtynyt ja viennin romahtaminen leimasi vientivetoista Suomen kansantaloutta. Talouden taantuman vaikutukset tulivat hiukan viiveellä julkiselle sektorille, mutta vaikutukset olivat tultuaan varsin dramaattiset. Yli puolet kunnista korotti veroprosenttiaan vuonna 2010 ja erityisesti suuret, yhteisöverotuloista riippuvaiset kaupungit kärsivät vuoden 2009 tilinpäätöksessä verotulojensa romahtamisesta. Näyttää kuitenkin siltä, että kuntatalous on suoriutunut taantumasta kokonaisuudessa ennakoitua pienemmin vaurioin johtuen valtion elvytystoimenpiteistä (mm. yhteisöveronpalautuksen määrä ja KELA-maksu) sekä kuntien omista toimenpiteistä. Suomen kansantalous on lähtenyt kasvuun kuluvan vuoden aikana. Kuntatalous -tiedotteen (3/2010) mukaan viime vuonna tuotannon määrä väheni kahdeksan prosenttia. Kansainvälisen taantuman seurauksena Suomen vienti supistui vuonna 2009 peräti neljänneksen; myös tuonnin määrä väheni lähes saman verran. Maailmantalouden toipuminen alkoi viime keväänä muun muassa massiivisten elvytystoimien johdosta. Elpyminen on jatkunut kohtuullisen ripeänä ja erityisesti Suomen viennin kannalta tärkeiden maiden talous on kasvanut nopeasti. Kuluvalle vuodelle Suomen kokonaistuotannon kehityksestä tehdyt arviot olivat keväällä varovaisen toiveikkaita. Loppukesällä laadituissa ennusteissa kasvulukuja vuodelle 2010 on korotettu. Ennustelaitosten arviot tämän vuoden talouskasvusta liikkuvatkin nyt kahden ja yli kolmen prosentin haarukassa. Valtiovarainministeriön taloudellisessa katsauksessaan esittämä arvio tälle vuodelle on kahden prosentin luokkaa. Vuotta 2011 koskevat tähän mennessä julkaistut ennusteet lähtevät noin kolmen prosentin tuotannon määrän kasvusta. Vuodelle 2011 arvioitu kokonaistuotannon taso on kuitenkin edelleen merkittävästi pienempi kuin vuoden 2008 kokonaistuotanto. Tuotannon kasvun odotetaan jäävän keskipitkälläkin aikavälillä tavanomaista suhdannekiertoa hitaammaksi muun muassa vaisuhkoksi ennustetun tuottavuuskehityksen johdosta. Työllisyys säilyi korkealla tasolla vuoden 2008 loppuun saakka. Selkeä käänne huonompaan tapahtui vuosien 2008 ja 2009 vaihteessa. Viime vuonna työllisyystilanne heikkeni merkittävästi ja työttömyysaste nousi parisen prosenttia. Työllisyystilanne on heikentynyt edelleen vuonna 2010, mutta vähemmän kuin on pelätty. Työttömyysaste kohoaa tänä vuonna jonkin verran, mutta jäänee alle kymmenen prosentin. Haukiputaan ja seudun työttömyyskehitys on seurannut koko maan kehitystä, mutta lähtötaso oli keskimääräistä huonompi. Korkeimmillaan työttömyysaste oli lähes 15 %:ssa. Tilanne on kehittynyt jo hiukan parempaan suuntaan. Tuorein työttömyysluku on heinäkuun lopulta seuraava: Haukipudas 13,5 %, Oulu 15,5 %, Pohjois- Pohjanmaa 12,7 % ja Oulun seutukunta 14,2 %. Oulun seudun suuri ongelma on nuorisotyöttömyys, jolle on suunnattu viime aikoina kohdistettuja toimenpiteitä. Talouden elpyessä työvoiman kysynnän arvioidaan kääntyvän nousuun ja työllisten määrä kasvanee ensi vuonna parisen prosenttia. Valtiovarainministeriö arvioi keskimääräisen työttömyysasteen olevan vuonna 2011 hieman yli kahdeksan prosenttia koko maassa. Kuntien ja kuntayhtymien toimintakulujen kasvu oli vuonna 2009 edelleen verrattain nopeaa eli noin neljä prosenttia. Toimintamenojen kasvuvauhti hidastui kuitenkin puoleen edellisen vuoden kahdeksasta prosentista muun muassa kunta-alan ansiotason maltillisemman kehityksen vuoksi sekä kuntien aloittamien säästötoimenpiteitten johdosta. Tilastokeskuksen julkaisemien vuoden 2009 ennakkotietojen mukaan tavaroiden ja palvelujen ostot lisääntyivät yli kuusi prosenttia. Tänä vuonna toimintamenojen kasvu hidastunee noin 3-3,5 prosenttiin, sillä kuntien taloudellinen tilanne edellyttää toimintamenojen kasvun hillitsemistä. Kuntien talouden neljännesvuositilaston ja eräiden muidenkin kuntaalan palkkasumman kehitystä kuvaavien tilastojen mukaan kuntien palkkasumma on kasvanut tänä vuonna melko vähän. Syinä hitaa- 3

4 seen kasvuun ovat sopimuskorotusten maltillisuus ja kuntien toimenpiteet menojen hillitsemiseksi. Palvelujen ostot ovat kasvaneet kuitenkin edelleen erittäin nopeasti. Kunta-alalla saavutettiin kuluvan vuoden helmikuussa neuvottelutulos virka- ja työehtosopimuksista vuosille Sopimukset tulivat voimaan helmikuun alusta ja sopimuskausi päättyy Sopimukset voidaan irtisanoa päättymään Sopimusten palkankorotukset on toteutettu tämän vuoden helmikuun ja syyskuun alussa. Muut mahdollisesti sovittavat palkantarkistukset voivat tulla voimaan aikaisintaan Sopimusratkaisu nostaa kunta-alan työvoimakustannuksia vuonna 2010 keskimäärin prosentin. Haukiputaan kunnan osalta palkkamenot ovat nousseet tammielokuun osalta 7,6 % verrattuna vastaavaan ajankohtaan vuonna Asiaan on kiinnitettävä huomiota ja seurattava, jatkuuko kehitys loppuvuonna. Talousarvio kuluvalle vuodelle tehtiin yleisestä taloudellisesta tilanteesta sekä Haukiputaan alijäämien kattamisvelvoitteesta johtuen erittäin tiukaksi. Vastuualueiden nettomenojen kasvuvauhdiksi linjattiin keskushallinnon osalta ilman yleisen työllistämisen määrärahasiirtoa 1,4 %, hallintopalveluiden osalta 0,8 %, perusturvapalveluiden osalta (ilman yleisen työllistämisen määrärahasiirtoa) 3,9%, kuten sivistyspalveluidenkin osalta ja teknisten palveluiden kasvuvauhdiksi määriteltiin 0,8 %. Tiukoista raameista huolimatta näyttää siltä, että myös toisen vuosineljänneksen jälkeen talousarvio näyttäisi pitävän kohtuullisen hyvin muiden paitsi perusturvan osalta, jossa ilman toimenpiteitä näyttäisi tulevan noin 1,2 M ylitys. Kokonaisuus on toistaiseksi kuitenkin hallinnassa johtuen keskushallinnon ja erityisesti hallintopalvelujen talousarvion arvioidusta alituksesta Talousarvion pitävyyteen on vaikuttanut erityisesti maltilliset palkkaratkaisut, erittäin alhainen inflaatio- ja korkotaso sekä vastuualueiden määrätietoiset pyrkimykset talousarviossa pysymiseen. Talousarviovaiheessa tehdyt toimenpiteet on aloitettu ja niistä on pidettävä kiinni koko talousarviovuoden ajan. Talouden kehittymisen suunta on edelleen varsin herkässä tilassa, joten ylimääräistä jakovaraa ei kuluvana vuonna tule olemaan. Jos talous saadaan pidettyä alkuvuoden kehityssuunnassa, vuosikate tulee olemaan yli 4 M ja ylijäämä yli 2 M. Elokuun verotulot on julkaistu. Tammi-elokuun kokonaisverokertymässä verrattuna vuoteen 2009 on kasvua 0,6 % (vuosi -08 vs. 09 vastaava aika 0,2 %, koko vuosi 2,5 %), yhteisöverotuloissa 6,2 % (v vs ,8 %). Ennustehaarukka 10 vuoden vastaavan ajanjakson kertymillä koko vuoden ajalle on 0,8-6,9 % (51,3 M -54,5 M ). Talousarviossa verotulokertymä on arvioitu olevan 51,059 M. Ottaen huomioon alkuvuoden kasvu, tiedossa oleva edellistä vuotta pienempi takaisinmaksutilitys sekä kiinteistöveron noston vaikutus verotulojen kasvun ennakoidaan olevan noin 2,5 %. Tämä tarkoittaisi noin 53,5 M verokertymää. Tätä tukee myös Kuntaliiton viimeisin ennustekehikko (julk. 7.9.), jonka ennuste on Haukiputaan luvuilla 53,6 M (2,5 %). Kiinteistöverot tulevat loppuvuoden tilityksissä, joten vuodelle 2010 tehty korotus tulee näkymään loppuvuodesta. Valtionosuuksien osalta budjettivaiheessa ei ollut varmaa tietoa uuden valtionosuusjärjestelmän vaikutuksista. Lopullinen arvio vuodelle 2010 annettiin vasta tammikuussa. Sen ja alkuvuoden toteuman perusteella valtionosuuksia tulee kertymään 29,6 M vuonna 2010, kun budjetoituna on 30,670 M. Välitilinpäätöksessä on raportoitu sekä euromääräistä että laadullisten tavoitteiden kehittymistä vastuualueittain. Tiedot on koottu myös liikelaitoksen ja konserniyhtiöiden osalta. Jaksotukset on tehty samoin periaattein, jotka ovat olleet käytössä jo aiemmissa välitilinpäätöksissä. Jaksotuksissa on pyritty noudattaman olennaisuuden periaatetta sekä varovaisuutta tulojen osalta. Verotulojen osalta on tehty 1 M :n verotulojaksotus takaisinmaksutilitystä ennakoiden. Investointivarausta on purettu budjetoidun mukaisesti 1 M. 4

5 TP 2009 TA / /09 Tot%/10 Arvio 2010 Arvio TULOSLASKELMA tot/8* Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Muut toimintatuotot , TOIMINTATUOTOT , Henkilöstökulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset , Muut toimintakulut , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , Verotulot , Valtionosuudet , Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot , Muut rahoitustuotot , Korkokulut , Muut rahoituskulut , Rahoitustuotot ja kulut , VUOSIKATE Suunnitelman mukaiset poistot , Poistot ja arvonalentumiset , TILIKAUDEN TULOS Varausten ja rahastojen muutokset Poistoeron lisäys Poistoeron vähennys Varausten vähennys/lisäys Varausten vähennys , Varausten ja rahastojen muutokset , TILIKAUDEN YLI /ALIJÄÄMÄ ,

6 Kunnanhallitus Asiakas ja kuntalainen Strategiset päämäärät Asiakaslähtöisyys Kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen Kriittiset menestystekijät Palvelujen tuottaminen asiakaslähtöisesti resurssien puitteissa Sähköisen asioinnin kehittäminen Ennaltaehkäisevä työote Turvallinen ja viihtyisä kasvu- ja asuinympäristö Mittarit ja tavoitetasot Vastuutaho Toteutuminen Asiakastyytyväisyys jory Koko kunnan osalta on selvitetty mahdollista tyytyväisyyskyselyä ja pyydetty siitä tarjous. Palvelutarpeiden ennakointi, arviointi ja palveluiden kehittäminen Osallistutaan seudulliseen kehittämiseen ja käyttöönottoon joka toimialalla Kunnan poikkihallinnollinen hyvinvointiohjelma 2010 Toimialakohtaiset hyvinvointisuunnitelmat Turvallisuussuunnitelman päivittäminen 2012 jory MATO:n ja kehityskuvan avulla pyritään ennakoimaan ja ohjaamaan palvelun tarvetta ja suunnittelemaan palveluverkon investoinnit optimaalisiksi. Molemmat ovat tulossa hyväksyttäväksi syksyllä ja niitä voidaa hyödyntää Uuden Oulun suunnittelussa. jory Seudullisesti on perustettu työryhmä, joka käy läpi parhaillaan jo olemassa olevia sähköisiä lomakkeita ja pyrkii yhdenmukaistamaan ja laajentamaan niiden käyttöä. jory Haukiputaan nuorten terveysliikuntaohjelma on hyväksytty sivistyslautakunnassa 8/2010. Tehdään osana Terveempi Pohjois-Suomi -projektia jory Tehdään osana Terveempi Pohjois-Suomi -projektia jory Päivitys tehdään v Asuntopolitiikan laatiminen 2010 jory, Simppulanhaka Ei ole aloitettu. Järkevä tehdä rinnan Kirkonkylän keskustan kaavamuutoksen kanssa. Kuntalaispalautteet jory Systemaattista keräysjärjestelmää ei ole. 6

7 Lähtökohtatilanne tarkoitus kartoittaa laajemman kyselyn avulla, josta suunnittelu meneillään. Kuulemistilaisuuksista ensimmäiset kokemukset saatu monikuntaliitosselvityksen yhteydessä. Osallistava malli on kirjattu yhdistymissopimukseen. Nuorten kuuleminen nuorisovaltuuston kautta - kts. sivistyspalvelujen tuloskortit. Perustettu kunnan Hyvinvoinnin ja terveyden ohjausryhmä valmistelemaan pilottina Haukiputaan hyvinvointikertomusta. Järjestetty Terveempi Pohjois-Suomi -järjestöilta 8/2010, jossa Hyvinvoinnin ja terveyden (HyTe)-ohjausryhmä kuullut järjestöjen näkökulmaa ja kehittämisajatuksia kuntalaisten hyvinvoinnista. Asukasaktiivisuuden tukeminen Asukkaiden osallistuminen ja vuorovaikutus Kuntalaisten hyvinvointi Kuulemistilaisuudet, palautekanavat, kyläyhdistysten aktiivisuus Kuntalaisen rooli oman hyvinvoinnin hallinnassa vahvistuu jory kh, jory 7

8 Vetovoimaisuus ja elinvoima Strategiset päämäärät Kunnan hallittu kasvu Yritysten toimintaedellytysten turvaaminen ja aktiivinen kehittäminen Kriittiset menestystekijät Suunnitelmallinen maankäyttö (asumiseen ja yrittämiseen) Taloudellinen yhteiskuntarakenne Optimaalinen väestönkasvu Verkostoituminen Vetovoimaiset yrityspuistot Mittarit ja tavoitetasot Vastuutaho Toteutuminen Luovutettavat tontit x kpl/vuosi kh Kh päättänyt kuluvana vuonna luovutettavat tontit ja hinnat. Tonttilaitos laskenut tonttien perustamiskustannukset ja tuotot eri kaava-alueilla ja laskelma on esitelty KH:lle. Vuokra-asuntotarjonta jory, Simppulanhaka Simppulanhakan asuntotarjonta ennallaan. Yksittäisistä, hajallaan sijaitsevista asunnoista pyritään eroon myymällä niitä niiden vapauduttua vuokralaiselta. Ns. Tupsulan korttelin investointia suunnitellaan ja se on otettu huomioon Kirkonkylän kaavauudistuksessa. IVA jory Ei toistaiseksi aktiivisia toimenpiteitä. Rakentamista ohjataan pääosin yhdyskuntarakennetta täydentävällä sekä kylien kehittämistä tukevalla, ajantasalla olevalla asema- ja osayleiskaavoituksella Asukasluvun kasvu ka. 1,5 %/vuosi Haukiputaan Kehitys Oy:n aktiivinen toiminnan tehostaminen kansallisesti ja kansainvälisesti Yrityspuistojen laatu, yritysten määrä, työpaikkojen lisääntyminen kh, jory, tekninen ltk kh, jory, tekninen ltk Kh, Haukiputaan Kehitys Kh, Haukiputaan Kehitys Kaavatyö etenee suunnitelman mukaisesti. Yhdyskuntarakennetta pyritään ohjaamaan Mato:n ja kehityskuvan avulla. Kehittynyt linjauksen mukaisesti. Väestöä (07/2010) Kehitys osallistunut messuille. Tilojen markkinointia tehostettu. Aloitettu laajemman palvelupaketin (tukipalvelut, testausyhteistyö jne) suunnittelu yhdessä jo toimivan vuokralaisen kanssa. Vireillä toiminnan yhdistäminen BusinessOulun kanssa. Holstinmäki-imago-projekti käynnistynyt. Yritysten perustaminen lisääntynyt. Vuonna 2009 perustettu suhteessa eniten uusia yrityksiä (Haukipudas 7,4 %/ kaikki kunnat 5,6 %). Kehitys on jatkunut samansuuntaisena. Tilastot saadaan lokakuussa. 8

9 Yhteisöllinen elinympäristö Kunnan elinkeinopolitiikassa onnistuminen Elinkeinostrategian päivittäminen Kh, HK, jory HK:n hallitus valmistellut, käsitelty kunnan 2010 ja toteuttaminen jory:ssä. Yhteisöverojen kehitys Kh,jory Kehitys lähtenyt parempaan suuntaan. Tammi-elokuun kasvu 6,2 % (v vs ,8 %). Työllisyyden kehitys Kh, jory, HK Tilanne : Haukipudas 13,5 %, Oulu 15,5 %, PP 12,7 %, Oulun seutukunta 14,2 % Koulutetun työvoiman saatavuus Kh Toistaiseksi ei ole raportoitu, että olisi ongelmia. Nopea reagointi muuttuvaan tarpeeseen Kh, jory Reagoitu resurssien puitteissa. Oulun seudun vetovoima Hyvät ja riittävät peruspalvelut Hyvä julkisuuskuva Yritysbarometri jory, Kehitys Tilastoseurantaa tehostettu hankkimalla yritysten perustamistilasto Tilastokeskukselta. Hyvät liikenneyhteydet Erilaisia tarpeita palvelevat liikenneverkostot Kh, jory Monipuoliset harrastus- ja kokoontumismahdollisuudet Otetaan huomioon maankäytön suunnittelussa. Uusia kohteita tälle vuodelle Kiviniemi-Virpiniemi kevyenliikenteenväylä, Virpo ja Länsikehä. Joukkoliikenne Kh, jory Kehitetään yhteistyössä liikennöitsijän kanssa. oltu aktiivisesti yhteydessä sosiaalitoimen siirtymisen yhteydessä. Kevyenliikenteen verkostot Kh, jory uusia kohteita Kiviniemi-Virpiniemi ja Virpo Liikuntapaikkojen määrä, laatu ja käyttö Kulttuuripalvelujen määrä, laatu ja käyttö Sivistysjohtaja Sivistysjohtaja, Kiiminkijoen Opisto Kellon pallokentän perusparannus asentamalla hiekkatekonurmipinnoite Jatulin tenniskenttien pinnoitus Uimahallin käyttö kts. sivistyspalvelujen kortit Kirjastopalvelujen käyttö kts. sivistyspalvelujen kortit Teatterikuopan esityksiä keväällä 2010 oli 33 ja kävijöitä 4160 muita kulttuuritapahtumia (opiston konsertit seurakunnassa) oli 4, kävijöitä 350 yht 37 tapahtumaa ja 4510 katsojaa Monipuolinen käyttö kaikki Mahdollisuuksista kerrottu Tilitorissa ja kotisivuilla. 9

10 Luonnonläheisyyden hyödyntäminen kunnan kehittämisessä Vetovoimainen keskusta Suunnitteluun osallistuminen jory Mato:ssa ja investointien suunnitteluvaiheessa. Suunnitelmat ja toteuttaminen jory Ei toistaiseksi kattavaa suunnitelmaa. Kolmas sektori aktivoitunut esim. Miehikkään-projektissa. Keskustan kehittämissuunnitelman kh, jory Kaavatyön yhteydessä. laatiminen ja toteuttaminen Henkilöstö ja johtaminen Strategiset päämäärät Hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö Kriittiset menestystekijät Henkilöstön osaamisen, jaksamisen ja saatavuuden turvaaminen Osaava esimies- ja alaistoiminta Mittarit ja tavoitetasot Vastuutaho Toteutuminen Koulutusmäärärahat/1,0 % palkkakustannuksista Palkkavertailut/seudullisesti kilpailukykyinen ja paikallisesti oikeudenmukainen palkkaus Henkilöstöohjelma / muuttuvien palvelutarpeiden ja henkilöstöresurssien yhteensovittaminen Palkitseminen/ palkitsemisjärjestelmien kehittäminen ja pilotointi kh, henkilöstöpäällikkö henkilöstöpäällikkö jory Ei vielä mittaustuloksia Tarkentuu yhdistymishallituksen linjausten jälkeen Valmistellaan syksyllä 2010 yhdistymishallituksen linjausten mukaan henkilöstöpäällikkö Linjaukset mahdollisen palkkaharmonisoinnin yhteydessä yhdistymishallituksen linjausten mukaisesti 360-asteen mittaus/palaute joka henkilöstöpäällikkö Tarkentuu yhdistymishallituksen linjausten toinen vuosi jälkeen Tyhy-indeksi/kehityskeskustelut esimiehet Koko kunnassa käytyjen kehityskeskustelujen 100% tunnuslukujen keskiarvot: 2008 = 1, = 1,6 eli tunnuslukujen valossa kehityskeskustelut olleet hieman laskussa Henkilöstöraport- henkilöstöpäällik- Seurataan mm. työsuojelutarkastusten ja 10

11 Työyhteisön hyvinvointi ja terveellinen työympäristö ti/henkilöstöraportin hyödyntäminen (sairaspoissaolot jne.) Tyhy-indeksi/parempi kuin edellisenä vuonna kö, esimiehet työpaikkaselvitysten yhteydessä esimiehet Koko kunnan tyhy-indeksi : Työyhteisön toimivuus/yksilön voimavarat/tyht. 2008: 33,6/35,2/68,8 2010: 32,3/35,5/67,8 Kun yhden pisteen muutos tulkitaan merkittäväksi, niin ilmapiiri ja esimiestyö ovat havaittavasti heikentyneet (-1,3), mutta henkilöstön jaksaminen ja sitoutuminen hieman parantunut (+0,3) kokonaisindeksi jäädessä yhden pisteen miinukselle. Hyvä työnantajaimago Hyvä johtaminen Johtamisen johtaminen Työterveyshuollon työpaikkaselvitykset/useampia kuin edellisenä vuonna Työhyvinvointiohjelma/th-ohjelman päivittäminen Kysely/tehdään ensimmäisen kerran 2010 Pätevien toimen- ja viranhakijoiden määrä/vähintään 10 hakijaa/vakanssi Johtamisen mallintaminen/toimitaan nuottien mukaan Luottamushenkilöjohtamisen parhaat käytännöt/benchmarkkaus +koulutus 360-asteen kysely/lähiesimiesten tukeminen ja kannustaminen henkilöstöpäällikkö henkilöstöpäällikkö henkilöstöpäällikkö kh,jory henkilöstöpäällikkö henkilöstöpäällikkö henkilöstöpäällikkö Työterveyshuollon toimintasuunnitelma 2010 mukaan kohdennetut selvitykset tietopalvelu, esimiehet, länsituulen koulu, kiinteistönhuolto, muut selvitykset työpaikoilla tapahtuvien muutosten mukaan esimiehen ilmoituksen mukaan Tarkentuu yhdistymishallituksen linjausten jälkeen Tarkentuu yhdistymishallituksen linjausten jälkeen Avoimiin työpaikkoihin pääsääntöisesti runsaasti päteviä hakijoita Tarkentuu yhdistymishallituksen linjausten jälkeen Tarkentuu yhdistymishallituksen linjausten jälkeen Tarkentuu yhdistymishallituksen linjausten jälkeen 11

12 Toimivat johtamisjärjestelmät Luottamushenkilötyön arviointi/ luottamushenkilön taitokehikko Johtamisjärjestelmän tarkistaminen/mitä hajautetaan, mitä keskitetään henkilöstöpäällikkö jory Arvioinnin sisällöt määritellään yhdistymishallituksen linjausten jälkeen Tarkentuu yhdistymishallituksen linjausten jälkeen Johtamista ohjaavat mittarit/strategian mukaisten mittareiden laatiminen jory Tarkentuu yhdistymishallituksen linjausten jälkeen Rakenteet ja palveluprosessit Strategiset päämäärät Taloudellinen yhdyskuntarakenne ja palveluverkko Kriittiset menestystekijät Maa- ja elinkeinopolitiikan hallittu toteuttaminen Optimaalinen palveluverkko Toimivat ja asiakaslähtöiset palveluprosessit Organisaatiorakenteen poikkihallinnollinen kehittäminen Mittarit ja tavoitetasot Vastuutaho Toteutuminen Elinkeinopoliittisten ohjelmien uudistaminen 2010 Kh, HK Strategia valmisteluprosessissa. Yritysvaikutusanalyysia testataan Asemakylän yritysalueen kaavan yhteydessä. Maapoliittisen ohjelman uudistaminen 2011 Kh, kaavoituspäällikkö tehdään vuonna 2011 Palveluverkkoselvityksen tekeminen jory Tehdään Uutta Oulua koskien yhdistymistaminen ja johtopäätösten toteuthallituksen linjausten mukaan. Yhteistyö palveluiden järjestämisessä/aktiivinen jory Tehdään Uutta Oulua koskien yhdistymis- osallistuminen hallituksen linjausten mukaan. alueellisen palveluverkon kehittämiseen Ydinprosessien mallintaminen kh,jory Tehdään Uutta Oulua koskien yhdistymishallituksen linjausten mukaan. Palvelujen tuotteistaminen (aikataulu) Organisaation kehittämistyön käynnistäminen 2010 kh,jory kh,jory Tehdään Uutta Oulua koskien yhdistymishallituksen linjausten mukaan. Tehdään Uutta Oulua koskien yhdistymishallituksen linjausten mukaan. 12

13 Vahva kolmas sektori (palvelujen tuottajana) Palvelujen kokonaisohjauksessa onnistuminen Uusi organisaatio toiminnassa 2012 Uusien toimintamallien kehittäminen Kolmannen sektorin osuus työllistäjänä kasvaa Kolmannen sektorin rooli palveluntuottajana vahvistuu Palvelustrategian laatiminen ja toteuttaminen 2010 (jossa otetaan kantaa mm. yksityiseen ja 3.sektorin palvelutuotantoon) Johtamisjärjestelmän kehittäminen vastaamaan uutta organisaatiorakennetta 2011 kh,jory kh,jory kh,jory kh,jory kh,jory kh,jory Tehdään Uutta Oulua koskien yhdistymishallituksen linjausten mukaan. Tehdään Uutta Oulua koskien yhdistymishallituksen linjausten mukaan. Parhaat käytännöt eri kunnista pyritään ottamaan huomioon. Vireä kolmassektori-projekti on aktivoinut toimijoita ja parantanut verkostoitumista. Vireä kolmassektori-projekti on aktivoinut toimijoita ja parantanut verkostoitumista. Tehdään Uutta Oulua koskien yhdistymishallituksen linjausten mukaan. Tehdään Uutta Oulua koskien yhdistymishallituksen linjausten mukaan. 13

14 Talous Strategiset päämäärät Tasapainoinen ja kestävä kuntatalous Kriittiset menestystekijät Alijäämien kattaminen Tulojen suotuisa kehitys Toimintamenojen kasvu vs. verorahoituksen kasvu Velkaantuneisuus hallinnassa Omavaraisuusasteen Kehittyminen vahvasti sidoksissa investointiratkaisuihin. Tämänhetkinen taso vertailukelpoinen. nostaminen Tarkoituksenmukaiset taksat ja maksut Suunnittelun, ennustamisen ja raportoinnin kehittäminen Mittarit ja tavoitetasot Vastuutaho Toteutuminen Ylijäämäiset tilinpäätökset jokaiselta tilikaudelta kh,jory Vuosi 2009 ylijäämä noin 2 M, ennuste vuodelle 2010 > 2M Alijäämät katettu 2011 kh,jory Vuoden 2009 tilinpäätöksen jälkeen kattamatta noin 3,6 M. Saadaan katettua viimeistään vuoden 2011 tilinpäätöksessä. Kunnallisveron keskimääräinen kasvu strategiakaudella 5 % ja vero-% ennallaan Yhteisöverojen keskimääräinen kasvu 10 % Elinkeinoelämä/yritysten nettomäärä kasvava ja taloudellinen tila vakaa Vuosikate > 3 M ja ylijäämä > 1 M /v kh,jory Ennuste vuodelle 2010 noin 1 %. Kunnallisveroprosentti pidettiin ennallaan. Kiinteistöveroprosenttia nostettiin. kh,jory Tammi-toukokuussa kasvu 6,2 % kh,jory,hk kh,jory Alle 3000/asukas kh,jory alle 3000 /as Omavaraisuusaste 60 %/vuonna 2015 Kiinteistöverot suhteessa seudun tason kanssa Taksat/nostoprosentti min 3 %/vuosi Tilinpäätökset (ml. VTP) ja talousarvion pitävyys/laatu, aikataulu, informatiivisuus kh,jory kh,jory Yritysten perustaminen lisääntynyt. Vuonna 2009 perustettu suhteessa eniten uusia yrityksiä (Haukipudas 7,4 %/ kaikki kunnat 5,6 %) Sama kehitys jatkunut alkuvuonna. Tarkat tilastot puuttuvat vielä. Vuosikate-ennuste >3 M, ylijäämäennuste > 1M kh,jory Kuluvalle vuodelle nostettu keskimäärin 3-5 % kh, kk Kokonaisuutta kehitetty edelleen. Talousarvio näyttää toistaiseksi pitävän kohtuullisesti. Aikataulussa pysytty ja sen pitäminen tärkeää Uuden Oulun valmistelun takia. 14

15 Toimiva kuntakonserni ja omistajaohjaus Hallitut ja suunnitelmalliset investoinnit Suunnittelujärjestelmän toimivuus Investointien onnistunut toteuttaminen Toimiva ohjeistus Säännönmukainen ja yhdenmukainen raportointi Tavoitteiden asettaminen Riittävän pitkä aikajänne kh,jory Elinkaarimalliselvityksen jälkeen voidaan tehdä pidemmällä aikajänteellä. Suunnittelu tehtänee yhdessä Uuden Oulun kuntien kanssa. Suunnitelman pitävyys kh,jory Toistaiseksi pitänyt. Muutoksia Kiviniemen koulun osalta. Muutos/tilanneherkkyys kh,jory Kiviniemen osalta pystytty ottamaan vaihtuneet tilanteet huomioon. Länsituulen kaava on joustanut. Monipuoliset/kustannustehokkaat kh,jory Selvittelyssä. Saatu selvitykseen Tekes-rahaa. toteuttamistavat Tulorahoitus (katetaan 60 %) kh,jory Vuonna 2010 toteutunee. Jatko riippuu in- Omistajastrategia ja konserniohje/päivitetty, hyväksytty ja käytössä Raportoinnin onnistuneisuus ja informatiivisuus Tulostavoitteet (asetetaan euromääräisesti, konsernivelka alle 4000 /asukas) kh,jory kh,jory kh,jory vestointitavasta. Ei ole päivitetty vielä. Business Planning otetaan käyttöön budjetointivaiheessa. Siellä määrämuotoiset raporttipohjat, jotka helpottavat seurantaa. Palkkajaksotuksen ongelmia ei ole saatu ratkaistua ohjelmistojen välillä ja ne on tehtävä "käsin" välitilinpäätösvaiheessa. Palkkajärjestelmän uusiminen välttämätön, mutta ennen uusimista otetaan huomioon yhdistymispäätöksen seuraukset. Haukiputaan Kehityksen ja Simpulanhakan osalta heidän budjeteissaan linjattu velkamäärän pienentäminen => tyttärien osuus konsernivelasta tullee pienenemään edelleen vuonna kokonaisvelkamäärä sidoksissa peruskunnan investointitapaan - ja määrään 15

16 Tuloslaskelma TP2009 TA2010 Toteuma 1-8/10 Toteuma 1-8/09 Tot.-%/10 Arvio 2010 tot/8*12 Va:n arvio Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS

17 Hallintopalvelut Asiakas ja kuntalainen Strategiset päämäärät Asiakaslähtöisyys Kriittiset menestystekijät Mittarit ja tavoitetasot Vastuutaho Toteutuminen Avoin ja ajantasainen tiedottaminen Asiakastyytyväisyys: Sisäinen ja ulkoinen palvelukyky ja -laatu Langattoman verkon kattavuus Langattoman panoulun laajentuminen kunnan toimipisteissä Ajankohtaiset tiedotteet Muutoksista tiedottaminen asiakaskyselyt reagointinopeus laadun parantaminen tuote-, kohde- ja asiakastuntemus Langattoman panoulun laajentuminen kunnan toimipisteissä tietohallintopäällikkö Kirkonkylän koulun langattoman verkon laajennus panoulu on siinä laajuudessa kuin alunperin on suunniteltu. tietohall.pääll. PanOulun langattomassa verkossa on 32 tukiasemaa Haukipudas on mukana verkon ylläpidon kilpailutuksessa. Kilpailutuksen ratkettua verkkoa päästänee laajentamaan uusiin kiinteistöihin. kaikki Sähköinen viestintä vähentänyt perinteisiä työkokouksia tulosalueilla. Asiakaskyselyitten toteuttaminen siirtyy syksyyn Palveluiden käyttöaste tuotetuntemuksen lisääminen, osallistutaan toimittajien esittelytilaisuuksiin Tuotetaan (käyttäjäpalaverissa) sovitut palvelut Sähköisten palvelujen laatu Ajantasaiset tiedot Internet sivuilla Sähköiset lomakkeet yksiköiden esimiehet ruokapalvelupäällikkö, materiaalisihteeri kunnansihteeri, kk Vahtimestaripalvelun sähköistä tilaamisjärjestelmää markkinoitu sisäisille asiakkaille käyttäjäpalavereissa Internet-sivujen sisällön päivittäminen on jatkuvaa. Haukipudas on mukana suomi.fi 17

18 Kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen Sähköisten palvelujen lisääminen Viihtyisä kasvu ja asuinympäristö Toimiva ja turvallinen liikenneverkko Verkkolaskutuksen käyttöönoton laajentaminen, suoraveloituksen korvaaminen Maanrakennustöiden viimeistelyjen tason valvonta Liikenneympäristön toteuttaminen ennen tonttien rakentumista. toimistopäällikkö maanmittausinsinööri, kaavoituspäällikkö maanmittausinsinööri, kaavoituspäällikkö -hankkeessa, johon kootaan kaikki käytössä olevat kunnan lomakkeet. Vesilaskutus toiminut pilottina verkkolaskutuksessa alkuvuodesta. Suoraveloitusta käytetään mahdollisimman kauan, mutta SEPA:n toteutuessa se jää pois. Pankit etsivät uusia vaihtoehtoja suoraveloitukselle. Kunnan maa-alueille myönnettävien sijoitusja kaivuulupien ehtoja tarkistettu. Rakennuttamisen valvontaan ei resursseja Haukiväylän alikulku ei toteutunut toistaiseksi. 18

Välitilinpäätös I 2010 1.1.-30.4.2010

Välitilinpäätös I 2010 1.1.-30.4.2010 Vetovoimainen yli 20 000 asukkaan Haukipudas tarjoaa turvallisen ja viihtyisän merellisen ympäristön asumiselle, työnteolle ja yrittämiselle Välitilinpäätös I 2010 1.1.-30.4.2010 KH 31.5.2010 2 Talouskatsaus

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA 2011-2012

TALOUSARVIO 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA 2011-2012 TALOUSARVIO 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA 2011-2012 KH 30.11.2009 KV 12.12.2009 SUUNNITTELUN LÄHTÖTIEDOT Haukipudas osa Oulun seutua Haukiputaan kunta on Oulun seudun toiseksi suurin kunta. Seutukunnan muut

Lisätiedot

Välitilinpäätös I 2012

Välitilinpäätös I 2012 Vetovoimainen yli 20 000 asukkaan Haukipudas tarjoaa turvallisen ja viihtyisän merellisen ympäristön asumiselle, työnteolle ja yrittämiselle Välitilinpäätös I 2012 1.1. - 31.7.2012 KH 17.9.2012 Yleiset

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kaupunki ja liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kaupunki ja liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kaupunki ja liikelaitokset Kaupunginhallitus 15.11.2010 Kaupunginvaltuusto 16.12.2010 SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT 1. Yleinen

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNTA. Arviointikertomus 2010

HAUKIPUTAAN KUNTA. Arviointikertomus 2010 HAUKIPUTAAN KUNTA Arviointikertomus 2010 Tarkastuslautakunta 19.5.2011 Sisältö 1. TARKASTUSLAUTAKUNTA... 4 1.1 Tarkastuslautakunnan tehtävät ja toimivaltuudet... 4 1.2 Arvio tarkastuslautakunnan saamasta

Lisätiedot

Liite 44 Valtuusto 17.12.2010 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma

Liite 44 Valtuusto 17.12.2010 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma Liite 44 Valtuusto 17.12.2010 ULVILAN KAUPUNGIN Talousarvio ja -suunnitelma 2011 2014 Talousarvio- ja suunnitelma 2011 2014 Sisällysluettelo Talousarvion yleisperustelut... 3 Tuloslaskelma... 10 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot

SIPOON KUNTA Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011 2013

SIPOON KUNTA Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011 2013 SIPOON KUNTA Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011 2013 TALOUSARVIO VUODEKSI 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2011 2013 Sisällys 1. KUNNAN STRATEGIA 1.1 Ulkoisen toimintaympäristön muutokset -------------------------------------------------------

Lisätiedot

Talousarvion 2012 ja suunnitelman 2013-2014 suunni teluohje. Uuden Oulun taloustyöryhmä

Talousarvion 2012 ja suunnitelman 2013-2014 suunni teluohje. Uuden Oulun taloustyöryhmä Talousarvion 2012 ja suunnitelman 2013-2014 suunni teluohje Uuden Oulun taloustyöryhmä Sisältö Johdanto...3 Yhdistymisprosessi ja yhdistymissopimuksen toteuttaminen...3 Johtamisjärjestelmä...4 Yleinen

Lisätiedot

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2012-2013

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2012-2013 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2012-2013 Kunnanvaltuusto 29.11.2010 (Kunnanhallituksen esitys) TALOUSARVIO 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2011 2013 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut 1 Käyttötalousosa

Lisätiedot

TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013

TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013 TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013 KH 1.11.2010 2 3 SISÄLLYSLUETTELO Tilausbudjetti 5 Strategiaosa Toimintaympäristö 6 Strategiset painopisteet ja toiminnalliset tavoitteet 8 Taloussuunnitelman

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNTA. Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.

PYHÄNNÄN KUNTA. Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta. PYHÄNNÄN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011--2013 Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 www.pyhanta.fi Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNTA Kunnanhallitus 15.3.2010 TOIMINTAKERTOMUS 2009

HAUKIPUTAAN KUNTA Kunnanhallitus 15.3.2010 TOIMINTAKERTOMUS 2009 HAUKIPUTAAN KUNTA Kunnanhallitus 15.3.2010 TOIMINTAKERTOMUS 2009 2 Kunnanjohtajan katsaus Haukiputaan valtuusto hyväksyi marraskuussa 2009 uuden kuntastrategian, jonka visio tavoitevuodelle 2016 on seuraava:

Lisätiedot

Kempeleen kunta Osavuosikatsaus 31.8.2014

Kempeleen kunta Osavuosikatsaus 31.8.2014 Osavuosikatsaus 31.08.2014 2 Sisällysluettelo KUNNANJOHTAJAN KATSAUS ALKUVUOTEEN 2014 3 YLEINEN TALOUDELLINEN KATSAUS 5 VÄESTÖ 6 TYÖTTÖMYYS 6 TULOSLASKELMA 8 TULOSLASKELMAN ANALYSOINTI 8 Toimintatuotot

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2013

TALOUSARVIO 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2013 TALOUSARVIO 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2013 Kunnanhallitus 29.11.2010 182 Kunnanvaltuusto 13.12.2010 KV 13.12.2010 ja taloussuunnitelma 2012 2013 Sisältö Sivu 1. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 2. JOHDANTO...

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNTA Kunnanhallitus 26.3.2007 TOIMINTAKERTOMUS 2006

HAUKIPUTAAN KUNTA Kunnanhallitus 26.3.2007 TOIMINTAKERTOMUS 2006 HAUKIPUTAAN KUNTA Kunnanhallitus 26.3.2007 TOIMINTAKERTOMUS 2006 2 Kunnanjohtajan katsaus... 3 KUNNAN HALLINTO... 4 VALTUUSTON STRATEGIA- JA TALOUDEN TASAPAINOTUSPROSESSI... 6 TALOUDELLINEN TILANNE JA

Lisätiedot

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 0 Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 Kaupunginhallitus 13.12.2010, 315 Kaupunginvaltuusto 20.12.2010, 68 Taloussuunnitelma 2012 2014 1 Sisällysluettelo Sivu KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

Kunnanhallitus 28.3.2012 Kunnanvaltuusto 2012 TASEKIRJA 2011

Kunnanhallitus 28.3.2012 Kunnanvaltuusto 2012 TASEKIRJA 2011 Kunnanhallitus 28.3.2012 Kunnanvaltuusto 2012 TASEKIRJA 2011 Sisältö Sivu 1. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 4 2. YLEISET LÄHTÖKOHDAT... 8 2.1 Väestökehitys... 8 2.2 Työllisyys... 9 2.3 Henkilöstö... 10 3. TALOUDEN

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNTA Kunnanhallitus 26.3.2012 Kunnanvaltuusto TOIMINTAKERTOMUS 2011

HAUKIPUTAAN KUNTA Kunnanhallitus 26.3.2012 Kunnanvaltuusto TOIMINTAKERTOMUS 2011 HAUKIPUTAAN KUNTA Kunnanhallitus 26.3.2012 Kunnanvaltuusto TOIMINTAKERTOMUS 2011 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS Haukiputaan kunnanvaltuusto päätti huhtikuussa 2009 lähteä mukaan ns. monikuntaliitosselvitykseen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1 / 2014. ajalta 1.1. 30.4.2014

Osavuosikatsaus 1 / 2014. ajalta 1.1. 30.4.2014 Osavuosikatsaus 1 / ajalta 1.1. 30.4. Kunnanhallitus xx.xx. Kunnanvaltuusto xx.xx. Sisällysluettelo 1. Taustaa... 2 2. Tuloslaskelma... 4 3. Rahoituslaskelma... 5 4. Käyttötalouden toteutuminen tulosalueittain...

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017

Siilinjärven kunta. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Siilinjärven kunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Hyväksytty kunnanvaltuustossa 8.12.2014 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Kansikuva: Jännevirran sillan yleissuunnitelma Havainnekuvan

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Kunnanjohtajan ehdotus

Siilinjärven kunta. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Kunnanjohtajan ehdotus Siilinjärven kunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Kunnanjohtajan ehdotus Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Kunnanjohtajan ehdotus Kansikuva: Jännevirran sillan yleissuunnitelma

Lisätiedot

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015 Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015 Kunnanhallituksen ehdotus valtuuston käsittelyyn 5.11.2012 TALOUSARVIO VUODEKSI 2013 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2013 2015 Sisällys 1. SIPOO 2025 -STRATEGIA

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 Kaupunginhallitus 28.11.2011 Kaupunginvaltuusto 19.12.2011 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Taloudenhoidon keskeiset periaatteet

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 2/2012 Tammi-elokuu

Osavuosikatsaus 2/2012 Tammi-elokuu valtuusto 8.10.2012 Osavuosikatsaus 2/2012 Tammi-elokuu Tuusulan Taiteiden Yö tapahtumaa vietettiin 10.8.2012 jo19. kertaa, tarjolla oli 80 eri taide-elämystä ja ohjelmanumeroa yhden illan aikana. Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Esipuhe... 3 1 Suunnittelun lähtökohdat... 6 1.1 Väestö... 6 1.2 Työttömyys... 11 1.3 Työpaikat... 12

Esipuhe... 3 1 Suunnittelun lähtökohdat... 6 1.1 Väestö... 6 1.2 Työttömyys... 11 1.3 Työpaikat... 12 Sisällysluettelo Esipuhe... 3 1 Suunnittelun lähtökohdat... 6 1.1 Väestö... 6 1.2 Työttömyys... 11 1.3 Työpaikat... 12 2 Taloudelliset lähtökohdat... 14 2.1 Kansantalouden kehitysnäkymät... 14 2.2 Kuntatalouden

Lisätiedot

T a l o u s a r v i o 2 0 1 3. Taloussuunnitelma 2014-2015

T a l o u s a r v i o 2 0 1 3. Taloussuunnitelma 2014-2015 T a l o u s a r v i o 2 1 3 Taloussuunnitelma 214-215 SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 2 VIHDIN KUNNAN TASAPAINOTETTU STRATEGIA 213... 3 YLEISPERUSTELUT... 19 KUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE JA

Lisätiedot

Kh 332, 15.11.2011, liite nro 1 Kv 95, 13.12.2011, liite nro 1 SODANKYLÄN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2014

Kh 332, 15.11.2011, liite nro 1 Kv 95, 13.12.2011, liite nro 1 SODANKYLÄN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2014 Kh 332, 15.11.2011, liite nro 1 Kv 95, 13.12.2011, liite nro 1 SODANKYLÄN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. KUNTASTRATEGIA 4 1.1 Sodankylän arvot

Lisätiedot

Liite 12 valtuuston 12.12.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 74 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2015 TALOUSARVIO 2012

Liite 12 valtuuston 12.12.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 74 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2015 TALOUSARVIO 2012 Liite 12 valtuuston 12.12.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 74 TALOUSSUUNNITELMA 2015 TALOUSARVIO Valtuusto 12.12.2011 2 (205) SISÄLLYSLUETTELO 1. TALOUSSUUNNITELMAN YLEISET LÄHTÖKOHDAT... 4 1.1. Kansantalouden

Lisätiedot

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 TALOUSARVIO VUODEKSI 2012 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2012 2014 Sisällys 1. KUNNAN STRATEGIA 1.1 Ulkoisen toimintaympäristön muutokset -------------------------------------------------------

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 KH 1.12.2014 359 KH 8.12.2014 397 KV 15.12.2014 89

MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 KH 1.12.2014 359 KH 8.12.2014 397 KV 15.12.2014 89 MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 KH 1.12.2014 359 KH 8.12.2014 397 KV 15.12.2014 89 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 2 MYNÄMÄEN KUNNAN ARVOT JA STRATEGIA...

Lisätiedot