KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1"

Transkriptio

1 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Aika klo 18:00-19:45 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 89 Kalajoen kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös 4 90 Talousjohtajan viran auki julistaminen 6 91 Pohjois-Pohjanmaan maakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämismallin valmistelu 92 Oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen päätöksistä ja 322 koskien vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien nimeämistä vuoden 2015 eduskuntavaaleihin 93 Hyvinvointipalveluissa avautuneiden tehtävien ja virkojen täyttöluvat 94 MRL 137 :n mukainen suunnittelutarveratkaisu/ Prittinen Jouni 95 Toimitilojen muutostyöt ja vuokrasopimuksen täydennys / WeldOne Oy 96 Kaupunginvaltuuston päätösten täytäntöönpano Tiedoksi saatettavat viranhaltijapäätökset Tiedoksi saatettavat asiat Muut asiat

2 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ OSALLISTUJAT Tehtävä LÄSNÄ Myllylä Raili puheenjohtaja Alho Sirkka jäsen Niemelä Kullervo jäsen Pahkala Eija jäsen Puusaari Alpo varapj Rahja Mikko jäsen Tuliniemi Juha jäsen Untinen Jorma jäsen Ojala Tapani varajäsen Märsylä Pekka valt.pj Heikkilä Miika valt. I vpj Arvo Jouko valt. II vpj Puoskari Jukka kaupunginjohtaja Juvonen Otso kaupunginsihteeri Lisätiedot POISSA Saari Hanna jäsen Tilus Riitta A. valt. III vpj MUU Mäkitalao Rauli talonrakennuspäällikkö klo Yliparkas Juhani talousjohtaja klo LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. KÄSITELLYT ASIAT ALLEKIRJOITUKSET Raili Myllylä Puheenjohtaja Otso Juvonen Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kullervo Niemelä ja Tapani Ojala. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.

3 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Tarkastusaika Kalajoki Allekirjoitukset Kullervo Niemelä Tapani Ojala PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Toimistosihteeri Minna Roiko

4 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Kalajoen kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös 48/ /2015 Khall (Valmistelija: talousjohtaja Juhani Yliparkas) Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saa tet ta va se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, rahoituslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Kuntalain 68a :n mukaan kunnan, jolla on kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla määräämisvalta toisessa kirjanpitovelvollisessa, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kaupunginhallituksen jäsenet ja kaupunginjohtaja. Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan talouteen ja konsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa kunnan tai kuntakonsernin taseessa, tuloslaskelmassa tai rahoituslaskelmassa. Toimintakertomuksessa tulee lisäksi esittää se lon te ko sisäisen valvonnan järjestämisestä. Kaupunginhallitus saattaa tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi ja tar kas tus lau ta kun nan valmistelun jälkeen valtuuston käsiteltäväksi viimeistään kesäkuussa. Tilintarkastaja luovuttaa tarkastuslautakunnalle valtuustolle osoitetun tilintarkastuskertomuksen toukokuun loppuun mennessä. Tar kas tus lau ta kun ta antaa tilintarkastuskertomuksen tiedoksi valtuustolle ja tekee esityksen siitä, voidaanko tilinpäätös hyväksyä ja tilivelvollisille myön tää vastuuvapaus. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, tar kas tus lau ta kun nan on arvioitava talouden tasapainotuksen toteutumista ti li kau del la sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyyttä. Tarkastuslautakunta antaa arviointikertomuksensa valtuustolle erillisenä asiakohtana. Vuoden 2014 tilinpäätös on laadittu kuntalain säännösten ja niiden nojalla an net tu jen ohjeiden ja suositusten mukaisesti. Vuoden 2014 tasekirja on valmistunut ja sisältää kaupungin tilinpäätöksen li säk si konsernitilinpäätöksen. Kalajoen kaupungin tuloslaskelma osoittaa vuosikatteen määräksi 7,5 mil joo naa euroa ja tilikauden tulokseksi 4,0 miljoonaa euroa. Tilakauden yli jää mä on 4,1 miljoonaa euroa. Bruttoinvestoinnit ovat 16,0 miljoonaa euroa ja nettoinvestoinnit 5,9 miljoonaa euroa. Vuosikate riitti nettoinves tointien kattamiseen 50 prosenttisesti. Lainakanta väheni 7.9 % ja oli 33,5

5 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ mil joo naa euroa ja euroa asukasta kohti. Nettolainaa asukasta oli Esityslistan oheismateriaalina on Tasekirja Talousjohtaja: Kaupunginhallitus - hyväksyy Kalajoen kaupungin vuoden 2014 tilinpäätöksen sekä allekirjoittaa ja toimittaa sen tilintarkastajille tarkastettavaksi, - saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan käsittelyn jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi, - oikeuttaa talousohjauksen tekemään tilinpäätökseen mahdolliset tek ni set tarkistukset, jotka toimitetaan kaupunginhallitukselle tiedoksi, sekä - ehdottaa valtuustolle vuoden 2014 tuloksen käsittelystä seuraa vaa: pois to ero jen vähennykseksi kirjataan ,94 euroa ja tilikau den yli jää mä ,37 euroa kirjataan taseen omaan pää omaan ti likauden yli/alijäämätilille. Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus hyväksyy talousjohtajan esityksen. Kaupunginhallitus: Merkittiin, että talousjohtaja Juhani Yliparkas osallistui tämän asian kä sit telyyn klo Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

6 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Talousjohtajan viran auki julistaminen 68/ /2015 Khall (Valmistelija: kaupunginsihteeri Otso Juvonen) Talousjohtaja on siirtymässä osa-aikaeläkkeelle vuoden 2016 alusta. Hallintosäännön 45 :n mukaan viran, johon valtuusto valitsee vi ran hal tijan, julistaa haettavaksi kaupunginhallitus. Hallintosäännön 47 :n mukaan valtuusto valitsee talousjohtajan. Talousjohtajan tehtäviin kuuluu mm. seuraavat kokonaisuudet: - vastaa kaupungin talouden suunnittelusta, ohjauksesta ja val vonnas ta - vastaa kaupungin talousraportoinnista sekä sen kehittämisestä - vastaa kaupungin talouden ja toiminnan sekä väestö- ja elin kei no raken teen tietohuollosta - seuraa ja valvoo kaupungin keskeisiä tulolähteitä ja tukee kaupungin ylin tä johtoa niitä koskevien ratkaisujen valmistelussa, - valmistelee kaupungin lainarahoituksen hankinnan, - seuraa ja valvoo sijoitusvarallisuuden hoitoa - osallistuu kaupungin muun varallisuuden hoitoon, - huolehtii kaupungin taloudellisten riskien hallinnasta, - huolehtii kaupungin maksuvalmiudesta, - tukee kaupunginvaltuustoa ja -hallitusta sekä kaupunginjohtajaa talou del li ses sa ja strategisessa johtamisessa, - toimii talousohjauksen esimiehenä. Luonnos hakuilmoituksesta esitellään kokouksesta.. Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus 1) päättää, että talousjohtajan virka julistetaan haettavaksi. Kel poi suuseh to na on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä kokemusta tulok sel li ses ta johtamisesta, liiketoiminnan tuntemusta, analyyttistä työotet ta ja hyviä ihmissuhdetaitoja. Talousjohtajalta edellytetään myös hy viä suullisia ja kirjallisia viestintätaitoja. 2) merkitsee tiedoksi talousjohtajan osa-aikaeläkkeelle siirtymisen kaupun gin palveluksesta vuoden 2016 alusta. Kaupunginhallitus: Merkittiin, että talousjohtaja Juhani Yliparkas osallistui tämän asian kä sit telyyn klo Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

7 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Pohjois-Pohjanmaan maakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämismallin valmistelu 31/ /2015 Khall (Valmistelija: kaupunginjohtaja Jukka Puoskari) Oulussa järjestettiin Pohjois-Pohjanmaan sote-hankkeen koolle kut su ma na Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon maa kun nalli sen järjestämismallia valmisteleva 30 kunnan seminaarityyppinen in fo ti laisuus, johon osallistui noin 100 Pohjois-Pohjanmaan kunnanvaltuustojen ja kun nan hal li tus ten puheenjohtajaa sekä kuntajohtajaa. Kokouksen ajankoh ta na eduskunnassa oltiin viemässä sosiaali- ja terveydenhuollon uu distus ta eteenpäin vielä tämän vaalikauden aikana yksitasoisen kun ta yh ty mämal lin pohjalta. Pohjois-Pohjanmaan sote-hanke on selvittänyt taustoja mah dol li sen järjestämismallin toteutukseen maakunnassa. Kokouksen linjauksena annettiin tieto, että Pohjois-Pohjanmaan sosiaalija terveydenhuollon järjestämismallin valmistelua jatketaan ja sitä varten ni me tään poliittinen ohjausryhmä. Ohjausryhmän kokoonpanossa huo mioidaan kaikkien kuntien edustus, poliittinen suhteellisuus sekä tasa-arvo. Asian tun ti ja jä se ni nä mukana ovat mm. henkilöstöjärjestöt, korkeakoulut se kä sosiaali- ja terveydenhuollon alan järjestöt. Poliittinen ohjausryhmä on kooltaan noin 40 henkilöä. Esityslistan oheismateriaalina on ohjausryhmän muodostaminen: po liit tinen ja alueellinen jakauma. Ohjausryhmän lisäksi perustettavan virkamiespohjaisen johtoryhmän tehtä vä nä olisi johtaa käytännön valmistelutyötä ja tehdä esitykset oh jaus ryhmäl le. Johtoryhmään kuuluisivat kaikki kuntajohtajat sekä johtoryhmän nimeä mien työryhmien puheenjohtajat. Johtoryhmä olisi kooltaan runsaat 30 hen ki löä. Johtoryhmä tulisi nimeämään valmisteluun tarvittavat asian tun tija ryh mät. Samaisen kokouksen linjauksena oli noin 20 henkilön suuruisen vir ka mies poh jai sen sote-ryhmän perustaminen. Tähän kutsuttaisiin sote-joh ta ji en lisäksi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja muiden hy vinvoin ti kun ta yh ty mien johtajat. Pohjois-Pohjanmaan liitto esittää alueensa kunnille, että ne käsittelisivät so si aa li- ja terveydenhuollon järjestämismallin valmisteluun liittyvän eh dotuk sen kuntiensa hallituksessa. Pohjois-Pohjanmaan liiton ehdotus kunnille on seuraava: - kunta sitoutuisi Pohjois-Pohjanmaan maakunnallisen jär jes tä mis mallin valmisteluun liittyvään työhön - kunta päättäisi edustajansa ja heidän varahenkilönsä poliittiseen ohjaus ryh mään (kuntakokouksessa sovitun periaatteen ja poliittisten piiri jär jes tö jen ehdotusten mukaisesti) - kunta päättäisi edustajansa johtoryhmään (kuntajohtajat) - kunta päättäisi edustajansa sote-johtoryhmään (sote-johtajat), mikäli so te-pal ve lut kuuluvat kunnan tehtäviin

8 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ kunta mahdollistaisi kunnan oman henkilöstön työpanoksen käyt tä misen osana heidän omaa työtään valmisteluun liittyvissä työryhmissä. Pohjois-Pohjanmaan liitto pyytää toimittamaan asiaa koskevan kun nan halli tuk sen päätöksen liiton kirjaamoon mennessä. Em. kirjeen saapumisen jälkeen eduskunnan perustuslakivaliokunta kä sitte li ns. yksiportaiseen kuntayhtymämalliin perustuvan lakiesityksen. Lausun nos saan (75/2014 vp.) perustuslakivaliokunta totesi mallin sisäl tä vän useita perustuslain kannalta ongelmallisia kohtia. Tästä seuraten asian käsittely edus kun nas sa ei voinut enää edetä. Asiakokonaisuus siirtyi uu teen vir ka mies val mis te luun ja seuraavan eduskunnan käsiteltäväksi. Eduskuntakäsittelyssä todettiin, että lakiesityksessä on lukuisia pe rus tuslail li sia ongelmia. Nämä ongelmat eivät poistu vaikka välissä pi de tään vaalit. Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamista varmasti jat ke taan, mutta ke nel lä kään ei ole tietoa millainen tuleva lain sää dän tö tulee olemaan. Keskus te luun nousee varmasti maakuntamalli jos sain muodossa ja esi mer kiksi se, onko mitään järkeä siirtää so si aa li pal ve lu ja isolle järjestäjälle. Val tiova rain mi nis te riön vir ka mies työ ryh mä on esittänyt aivan oikein julkisen talou den kestävyysvajeen yh te nä kärkenä kuntien tehtävien karsimista -toimen pi tei tä joiden val mis te lus ta sektoriministeriöt ovat käytännössä tähän as ti kiel täy ty neet. Lisäksi esille on noussut paljon aikaisempaa vahvemmin pai kal lis ta son joustavuuden lisääminen ja yksityiskohtaisen nor mi oh jauksen vähentäminen. Samalla tarvitaan erilaisia kokeiluja sekä pal ve lu tuotan to muo to jen ja järjestämistapojen vertailua. Hyviä ja toi mi via tulisi edelleen kehittää, toimimatonta korjata tai korvata ko ko naan uudella. Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan lainsäädännön valmistelu voisi ede tä siten, että uusi lakiesitys olisi annettavissa aikaisintaan keväällä 2016 ja toimeenpano olisi mahdollisesti vuonna Lakiesityksen tu levas ta sisällöstä ei siis ole käytettävissä mitään tietoa; pe rus tus la ki va lio kunta lausunnossaan toi esiin kolme lähtökohtaisesti erilaista mahdollista järjes tä mis mal li -ratkaisua. Myös tuotantoalueiden määrä ja maantieteellinen kat ta vuus ovat vielä avoinna, samoin lähipalveluiden määritelmä, pal ve luverk ko, henkilöstön asema sekä tila- ja investointiratkaisut. Äärimmäisen huo les tut ta vaa on myös se, että rahoitusratkaisun suhteen ei ole tiedossa edes linjauksia, saatikka niiden vaikutuksia eri kunnille. Ennen val ta kun nallis ta hankkeen pysäyttämispäätöstä julkisuuteen toimitetut rahoitusmallin koe las ken nat osoittivat, että ko. malli- ja rahoitusratkaisu olisi kestämätön Ka la joen ja monen muun kunnan kannalta. Malli rankaisee hyvin sosiaalija terveyspalvelut hoitaneita kuntia ja palkitsee niitä, jotka eivät ole pal velui den järjestämisessä onnistuneet. Erityisesti pienten hyvin asiansa hoi tanei den kuntien vaikutusmahdollisuudet on todettu riittämättömiksi. Kunnanjohtajille Pohjois-Pohjanmaan Liiton puolesta (al le kir joitta ja projektijohtaja Riitta Pitkänen) lähetetyssä kirjeessä todetaan, että sote-val mis te lu Pohjois-Pohjanmaalla jatkuu, vaikka lainsäädäntöä ei ole, ja kir jees sä pyydetään, että kirjeen mukaiset asiat käsitellään kunnis sa. Vakiintunut ja hyvä tapa hallinnossa on tehdä ensin päätökset (lain hy väksy mi nen eduskunnassa) ja sen jälkeen vasta täytäntöönpano. Täs sä vai-

9 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ hees sa ei ole mitään järkeä jatkaa jo kaatuneen lain täy tän töön pa noa. Kaa tu neen SOTE-lain valmistelun ja täy tän töön pa non yhteydessä on ollut jo lukematon määrä turhaa kokoustamista ja hallinnollista puuhastelua. Mikä li valmisteluun lähdetään uu del leen edellyttäisi se ainakin mukaan läh tevien kuntien hyväksymisen. Pe rus tus lail li siin ja muihin ongelmiin kaa tuneen lakiluonnoksen poh jal ta pidetyn ennakoivan kuntakokouksen pohjalta val mis te lua ei ai na kaan voi tehdä. Arvailujen pohjalta tehtävä ennakoiva valmistelu sitoo koh tuut to mas ti kuntien resurssia jota tarvitaan kuntien elinvoiman rakentamiseen ja pal ve lutuo tan non jatkuvaan uudistamiseen. Kala- ja Py hä jo ki laak son alueella sosi aa li- ja terveyspalvelujen uudistamista on tässä vai hees sa järkevintä edel leen kehittää kuntien hyväksi havaitseman evo luu tio mal lin pohjalta. Täl löin suoritetaan riittävä analyysi ny kyi ses tä toiminnasta. Edelleen ke hite tään toimivia osa-alueita ja kor ja taan/kor va taan toimimatonta. Tämä johtaa käytännössä myös toi mi vien organisaatioiden toiminnan laajenemiseen ja toimimattomien pois tu mi seen aivan kuten yksityisellä sektorillakin. Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää vastauksenaan Poh jois-poh jan maan Liiton kirjee seen todeta, että Pohjois-Pohjanmaan Liiton pyyn tö kaupungin si tou tumi ses ta maakunnallisen järjestämismallin val mis te lu työ hön on pe rus tus laki va lio kun nan lausunto huomioiden en nen ai kai nen, koska asiaa kos ke vaa lainsäädäntöä ei päättyvällä vaa li kau del la säädetty, eikä ai kanaan tulevan lainsäädännön sisällöstä tai voi maan tu los ta ole käytettävissä luo tet ta vaa tietoa. Kalajoen kaupunki on aidosti huolissaan siitä, kenen mandaatilla, millä tavoit teil la ja rajauksilla sote -mallia PPL:n johdolla tässä vaiheessa val mistel laan. Alueella on tehty viime vuosien aikana niin massiivisesti so te-asi oihin liittyvää selvitystyötä, että pelkästään selvittämisen kannalta val mis telua ei ole tarkoituksenmukaista jatkaa ennen isojen kysymysten ja lin jausten ratkeamista. Sote-valmistelussa olisi syytä vihdoinkin palata normaalin hy vän hallinnon mukaiseen valmisteluun ja ratkaista ensin laki, tavoitteet ja isot linjaukset. Sen jälkeen on asianmukaista edetä toimeenpanoon ja jatkaa yksityiskohtaisempaa valmistelua. Kaupunki ei myöskään ole va rau tunut budjetissaan valmistelun jatkamiseen ja oletettavaa on, että PPL:n hank keen loputtua valmistelun kustannukset kaatuvat osallistuvien kuntien har teil le. Kalajoen kaupunki esittää, että myös Pohjois-Pohjanmaan liitto koh den taa tässä vaiheessa rajallisten resurssejaan enneaikaisen so te valmis te lun ja kokoustamisen sijasta enemmän maakunnan ja maakunna kun tien elinvoiman edistämiseen. Kalajoen kaupunki toteaa, että se on valmis osallistumaan valmisteluun nor maa lin menettelyn mukaisesti sen jälkeen, kun uusi eduskunta on 1) säätänyt asiaa käsittelevän lain, 2) päättänyt tuotantoalueista ja mistä mahdollisista reunaehdoista 3) päättänyt rahoitusmallista ja tuonut sen vaikutukset julkisuuteen 4) sekä linjannut lähipalvelut Samalla kaupunginhallitus kuitenkin toteaa, että Kalajoen kaupungin edusta jat ovat osallistuneet ja osallistuvat jatkossakin vireillä oleviin ke hit tä mis-

10 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ hank kei siin osana kuntien normaalia jatkuvaa yhteistyötä. Pohjois-Pohjanmaan Liiton kirjeen mukaisesti poliittiseen ohjaus ryh mään Kalajoelle on kiintiöity keskustapuolueen naisedustaja ja kokoo muk sen miesedustaja. Kaupunginhallitus nimeää edustajat ohjausryhmään. Edelleen kaupunginhallitus toteaa, että kaupunginjohtaja ja hy vin voin ti palve lu joh ta ja joh ta ja voivat osallistua virkansa puolesta kirjeessä todettujen joh to- ja soteryhmien kokouksiin. Kalajoen kaupunki myös edellyttää, että aikanaan tehtävä kaikki valmistelu tu lee pohjautua muutoksen vaikutusten riittävään taloudelliseen ja toi minnal li seen analyysiin sekä että kaikissa valmisteluun liittyvissä johto- ja ohjaus ryh mis sä on huomioitava Kalajoen yhteistoiminta-alueen edustus. Kaupunginhallitus: Kaupunginhallitus nimesi Kalajoen edustajiksi ohjausryhmään Raili Myl ly län ja Esko Valikaisen. Muilta osin päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

11 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen päätöksistä ja 322 koskien vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien nimeämistä vuoden 2015 eduskuntavaaleihin 266/ /2014 Khall (Valmistelija: kaupunginsihteeri Otso Juvonen) Kalajoen Alueen Perussuomalaiset ry, puheenjohtaja Lek Pernu ja sihteeri Pir jo Keronen, on tehnyt oikaisuvaatimuksen kaupunginhallituksen kokouk sen päätöksestä Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan jäsen ten valitseminen vuoden 2015 eduskuntavaaleja varten vaa li toi mi kunnan osalta. Oikaisuvaati mus on kirjattu saapuneeksi Oi kai suvaa ti muk sis sa vaaditaan kaupunginhallituksen päätöksen korjaamista pikai ses ti tekemänsä virheellisen päätöksen lain edellyttämään muotoon ja ot taa siihen mukaan myös Perussuomalaisten edustuksen esitetyssä muodos sa. Oikaisuvaatimus on esityslistan oheismateriaalina. Kuntalain 89 :n mukaan kunnanhallituksen ja lautakunnan, niiden jaoston se kä niiden alaisen viran omaisen päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oi kai su vaa ti mus on käsi teltävä viipymättä. Kuntalain 92 :n mukaan oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa teh dä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömäs ti vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Kuntalain 93 :n oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kuntalain 95 :n mukaan asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tie don, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lä het tä mises tä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöy täkir ja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Oikaisuvaatimuksesta on ilmettävä, mihin päätökseen haetaan muutosta ja millä perusteella. Kaupunginhallituksen kokouksen pöytäkirjan on asetettu näh tävil le Oikaisuvaatimusta ei ole tehty säädetyssä määrä ajassa. Vaalilakia on lukien (496/2013) muutettu siten, että kes kus vaa lilau ta kun ta määrää vaalitoimitsijat kotiäänestykseen. Vaalilain muutoksen jäl keen kotiäänestyksissä vaalitoimitsijana voi olla myös muu henkilö kuin vaa li toi mi kun nan jäsen tai varajäsen. Vaalikelpoisuus vaalilautakuntaan ja vaalitoimikuntaan määräytyy kun talain 33 ja 36 :ien mukaisesti. Eduskuntavaalissa ehdokkaana oleva hen ki lö ei voi olla vaalitoimikunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Eh dokkuus ei ole este olla vaalilautakunnan jäsenenä tai varajäsenenä. Ei ole

12 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ myös kään sinänsä estettä valita samaa henkilöä vaalilautakuntaan ja vaali toi mi kun taan, koska näiden toimielinten työskentely ei tapahdu sa man aikai ses ti. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien jäsenten ja varajäsenten poliittista edus ta vuut ta tarkastellaan erikseen. Näin tehdään myös tasa-arvolain sovel ta mises sa. Sekä varsinaisissa jäsenissä että varajäsenissä on siis ol tava naisia ja miehiä kumpiakin vähintään 40 %. Sekä vaalilautakunnan että vaalitoimikunnan jäsenten että niiden va ra jäsen ten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa asianomaisessa vaa li piiris sä edellisissä eduskuntavaaleissa eli vuoden 2011 eduskuntavaleissa eh dok kai ta asettaneita puoluerekisteriin merkittyjä puolueita. Kuntaliiton asiasta antamassa yleiskirjeessä (22/80/2010) todetaan, että "Niin kauan kuin yksikin huomioon otettava äänestäjäryhmä on vailla edustus ta, ei muusta ryhmästä saa valita kahta edustajaa. Jos vaalilautakuntia ja vaalitoimikuntia on useita, tulisi pyrkiä siihen, että kaikki huomioon otetta vat äänestäjäryhmät saisivat ainakin yhden edustajan vaaliviranomaisiin. Jokaista vaalilautakuntaa arvioidaan valintatilanteessa erikseen (kuten kun nan muitakin toimielimiä). Usein kokoonpanosta käydään puolueiden vä lil lä neuvotteluja, joiden lopputulos sitten vahvistetaan va lin ta pää tök sellä. Valintatilanteessa vaalilain 15 :n vaatimuksen täyttymistä tar kas tel laan erik seen varsinaisten ja varajäsenten kohdalla. Säännöksen on kat sot tu tar koit ta van mm. sitä, että varsinaisissa jäsenissä ja varajäsenissä ei voil la ol la kahta saman puolueen edustajaa. Parhaalla mahdollisessa ta val la poliit ti nen edustavuus toteutuisi, jos vaalilautakuntien varajäsenet edus tai sivat eri puolueita kuin varsinaiset jäsenet. Laki ei tätä kuitenkaan edel ly tä, vaan riittävää on edellä mainittu, että varsinaisissa jäsenissä ja va ra jä senis sä ei ole kahta saman puoleen edustajaa. Hyvä olisi myös pyr kiä siihen, et tä kaikki huomioon otettavat puolueet saisivat edustajansa ai na kin johon kin vaalitoimielimeen. Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus toteaa, että oikaisuvaatimus jätetään tutkimatta. Oi kaisu vaa ti mus ta ei ole tehty säädetyssä määräajassa. Oikaisuvaatimuksen vaatimukset huomioidaan tulevissa vaaleissa. Kaupunginhallitus: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

13 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Hyvinvointipalveluissa avautuneiden tehtävien ja virkojen täyttöluvat 94/ /2013 Khall (Valmistelija: Anne Mäki-Leppilampi, hyvinvointipalvelujohtaja) Avoimeksi tulevat virat/toimet sekä yli kolme kuukautta kestävät si jai suudet ovat täyttölupamenettelyssä. Täyttöluvan käsittelee kaupunginhallitus pal ve lu vas taa van ja henkilöstöjohtajan esityksestä. Tehtävän avauduttua palvelussa suoritetaan kriittinen arviointi pal ve lu velvoit teen täyttämisen vaihtoehdoista, joiden läpikäynnissä otetaan huo mioon myös muissa palveluissa käytettävissä olevat resurssit. Lisäksi tulee ar vioi da ostopalvelun vaihtoehto, johon kaupungissa toteutettu kus tan nuslas ken ta antaa tukea. Mikäli arvioinnissa päädytään siihen, että ko ko naisuu den (palvelun tarve/laatu/ kustannus) kannalta täyttö on tar koi tuk senmu kai sin vaihtoehto, tehdään siitä esitys kaupunginhallitukselle. Esi tyk sestä tulee ilmetä arvioinnin lopputulos sekä palvelutarpeen edellyttämä henki lö mi toi tus (Talous-ja toimintasuunnitelma 2015 s. 27). Hyvinvointipalveluissa on avautunut seuraavat toimet ja sijaisuudet Lähihoitaja alkaen Lähihoitaja alkaen Päiväkodin johtaja alkaen Lastentarhanopettajan virka alkaen Lähihoitaja alkaen eläke Pal ve lu keskus Maininki Hoitajamitoitus eläke Osasto 2 Hoitajamitoitus eläke Päiväkoti Män ty lä Päiväkoti Puolukka Kotihoito Päiväkodin johtaja mukana ryh mäs sä, mitoitus. Ei tässä vaiheessa tar koi tuk sen mukais ta yhdistää johtajuuksia hallinnollisiksi viroiksi. kasvatushenkilöstön määrä/lapsi Valvotun kotihoidon asiakasmäärän ja vuorotyön takia tarvitaan täyttölupa Hyvinvointipalvelujohtaja: Kaupunginhallitus antaa täyttöluvat yllä esitettyihin avautuneisiin toimiin ja virkoihin. Henkilöstöjohtaja: Kaupunginhallitus myöntää täyttöluvan yllä mainituilla perusteilla. Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus myöntää täyttöluvan esitettyihin avautuneisiin toimiin ja virkoihin yllä mainituilla perusteilla. Kaupunginhallitus: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

14 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus MRL 137 :n mukainen suunnittelutarveratkaisu/ Prittinen Jouni 82/ /2015 Khall (Valmistelija: rakennustarkastaja Jouko Lehikoinen) Rakennuspaikka: Kylä: Etelänkylä Tilat: ma. Tokola RN:o 1:385 Rakennuspaikan pinta-ala on 2213 neliömetriä Rakennushanke: Jouni Prittinen hakee lupaa asuinrakennuksen ja talousrakennuksen raken ta mi sek si Kalajoen Etelänkylälle Karjantien varteen. Alueella ei ole voimas sa olevaa asema- eikä oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Rakennuslupaa hae taan yksikerroksiselle, puuverhoillulle 147 ker ros alaneliön asuin ra kennuk sel le ja 50 neliön talousrakennukselle. Etelänkylän Ve to nie men pe räl le si joit tu va, peltona oleva hankealue sijoittuu Karjantien ja Vetoniementien ris teyk sen läheisyyteen. Vetoniemenperän alue on muut tu nut viime vuo sina voimakkaasti maatalousalueesta asuinalueeksi ja alu eel le on myön netty useita suunnittelutarveratkaisuja 2000-luvulla. Ra ken nus pai kal le on saata vis sa vesi- ja viemäriliittymät sekä tieyhteys. Kaavallinen tilanne: Yleiskaavat Alueella on voimassa oikeusvaikutukseton Kalajoen keskustaajaman osayleis kaa va (1993). Kaavassa hankealue on osoitettu AP-merkinnällä pienta lo val tai sek si asuntoalueeksi. Alue on varattu erillis-, ryhmä- tai rivitalojen ra ken ta mis ta varten. Kalajoen keskustan osayleiskaavan uudistaminen on käynnissä ja kaa valuon nos on ollut nähtävillä Kaavaluonnoksessa alue on osoi tet tu niin ikään pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi erillis-, ryhmä- tai rivi ta lo jen rakentamista varten. Aluetta on tarkoitus tiivistää ja AP-alueen mer kin tää on hankealueen ympärillä laajennettu. Vetoniementien suun taises ti on kaavaan osoitettu leveä kokoojakatu, joka rajautuu ra ken nus paikkaan. Maakuntakaava Alueella on voimassa Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava (2005). Kaavas sa alue sijoittuu taajamatoimintojen alueelle (A), matkailun ve to voima-alu eel le (mv-5), maaseudun kehittämisen kohdealueelle (mk-6) sekä luon non monikäyttöalueen rajalle. Hankealueen läheisyyteen sijoittuu tällä het kel lä toiminnassa oleva jäteveden puhdistamo (kaavan merkintä et-j). Puh dis ta mo on siirtymässä pois alueelta tavoitteellisesti vuoden 2016 loppuun mennessä. Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan uudistus on käynnissä, ja en simmäi nen vaihemaakuntakaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa

15 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaavassa hankealue on taajamatoimintojen aluetta A-1, jossa li sä mer kin tä -1 osoittaa, että alueen yksityiskohtaisemmassa suun nit te lussa ja käytössä tulee ottaa huomioon maankohoamisen erityispiirteet. Hanke alue kuuluu myös Kalajoen matkailukaupungin kaupunkikehittämisen koh de alu ee seen (kk-6) ja matkailun vetovoima-alueeseen / matkailun ja vir kis tyk sen kehittämisen kohdealueeseen (mv-5) sekä luonnon mo ni käyttö alu een rajalle. Pohjois-Pohjanmaan toisen vaihemaakuntakaavan luonnos on nähtävillä Hankealue sijoittuu Kalajokilaakson maaseudun ke hit tämi sen kohdealueelle (mk-6) ja matkailun vetovoima-alueelle/matkailun ja vir kis tyk sen kohdealueelle (mv-5). Luonnon monikäyttöalueen merkintä on esi tet ty kaavaluonnoksessa poistuvaksi merkinnäksi. Suunnittelutarveratkaisun tarpeellisuus: Kyseessä on maankäyttö- ja rakennuslain 16 :n mukainen suun nit te lu tarve alue. Ennen rakennusluvan käsittelyä on ratkaistava rakennusluvan erityi set edellytykset suunnittelutarvealueella maankäyttö- ja rakennuslain 137 :n mukaisesti. Rakennusluvan erityiset edellytykset suunnittelutarvealueella MRL 137 :n mu kaan: 1. Rakentaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muul le järjestämiselle. 2. Rakentaminen ei aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä. 3. Rakentaminen on sopivaa maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityis ten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkis tys tar pei den turvaamista. 4. Rakentaminen suunnittelutarvealueella ei johda vaikutuksiltaan merkit tä vään rakentamiseen tai aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristötai muita vaikutuksia. Naapureiden kuuleminen: Naapureita on kuultu hakijan toimesta. Huomautusta ei ole jätetty. Kaavoittajan lausunto: Kaavasuunnittelija on todennut lausunnossaan mm. seuraavaa: Alueen maankäyttöä koskeva keskustan osayleiskaavaprosessi on vielä kes ken. Rakennushanke on kuitenkin kaavaluonnoksen tarkoituksen mukai nen ja täydentää alueen rakentumista (kuva 2). Hanke sijoittuu luon tevas ti rakenteeseen (kuva 1). Rakentaminen ei aiheuta haittaa alueen kaavoi tuk sel le tai alueiden muulle järjestämiselle. Alueella on jäljellä jonkin ver ran perinteisiä maatalousalueelle tyypillisiä harjakattoisia puutaloja sekä maatalouteen liittyvää rakennuskantaa. Myös valtaosa uusista ra kennuk sis ta on tyypiltään harjakattoisia, puuverhoiltuja pientaloja. Ha ke muksen rakennus on puuverhoiltu harjakattoinen pientalo. Rakennuksen vä rityk sek si suosittelen vaaleankeltaista tai punamultaa, mikä kunnioittaisi alueen luonnetta ja istuisi maisemaan. Rakentaminen ei aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä, ei vaikeuta eri-

16 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ tyis ten luonnon- ja kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä vir kis tystar pei den turvaamista. Hakijan tulee huomioida, että Vetoniementien - Vihas nie men tien suuntaisesti on Kalajoen keskustan osayleiskaavan luonnok ses sa osoitettu merkittävä kokoojakatu. Katualue tulee huomattavasti le ve ne mään ja liikennemäärät kasvamaan. Puollan suun nit te lu tar ve rat kaisua. Suunnittelutarveratkaisun päätäntä: Suunnittelutarveratkaisun Kalajoella tekee kaupunginhallitus. Karttaote sekä asemapiirros ovat esityslistan liitteinä. Rakennustarkastaja (jl): Rakennustarkastaja esittää kaupunginhallitukselle, että alueelle ra ken ta minen sallittaisiin, koska: - rakentaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muul le järjestämiselle. Alueella ei ole voimassa olevaa ase ma kaavaa. Alueen maankäyttöä koskeva keskustan osayleiskaavaprosessi on vielä kesken. Rakennushanke on kuitenkin kaavaluonnoksen tarkoi tuk sen mukainen ja täydentää luontevasti alueen rakentumista. Ra ken ta mi nen ei aiheuta haittaa alueen kaavoitukselle tai alueiden muul le järjestämiselle. - rakentaminen ei aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä. Ra ken nuspai kal le on tieyhteys ja rakennus on mahdollista liittää kunnalliseen ve si- ja viemäriverkostoon. - rakentaminen on sopivaa maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilymistä eikä virkis tys tar pei den turvaamista. - rakentaminen suunnittelutarvealueella ei johda vaikutuksiltaan merkit tä vään rakentamiseen tai aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristötai muita vaikutuksia. Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus hyväksyy rakennustarkastajan esi tyk sen. Tämä lupa on voi mas sa yhden vuoden päätöksen antopäivästä lu kien. Tänä aikana ennen minkäänlaiseen rakennustoimenpiteeseen ryh ty mis tä hankkeelle on haet ta va rakennuslupa. Tämä päätös annetaan jul ki pa non jälkeen. Kaupunginhallitus: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet 1 Prittinen Jouni, asemapiirros, kh Prittinen Jouni, kartta, kh

17 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Toimitilojen muutostyöt ja vuokrasopimuksen täydennys / WeldOne Oy 273/14.01/2012 Khall (Valmistelija: elinkeinojohtaja Miia Himanka) Kalajoen kaupungin ja WeldOne Oy:n välinen vuokrasopimus San ta holman teollisuustiloista on mää rä ai kai nen saakka, jonka jälkeen se jatkuu toistaiseksi voi mas sa ole vana kolmen kuukauden ir ti sa no mis ajalla. Weldone Oy on vuonna 2010 perustettu yksi kalajokisen Andament Groupin osakkuusyhtiöistä. Yrityksen toimialana on teräsrakennetyöt. Yritys valmis taa mm. jä te ve den puh dis ta mo jen, hyötyvoimalaitosten ja terminaalien te räs run ko ja, har ves te ri kuor mai mia, patoluukkuja ja erilaisia tuotteita puolus tus voi mil le. WeldOne työllistää täl lä hetkellä yli 30 työntekijää va ki tuises ti ja tilapäistä työvoimaa tarpeen mu kaan isompien urakoiden aikana. Omien työntekijöiden lisäksi yrityksen työl li syys vai ku tus kohdistuu useampaan alihankkijayritykseen. Yrityksen lii ke vaih to oli viimeksi päättyneellä tili kau del la 5,1 miljoonaa euroa. Voimassaolevaan vuokrasopimukseen on kirjattu, että mikäli vuokratiloihin teh dään vuokralaisen tarpeesta ja kaupungin kustannuksella pe rus korjaus- ja muutostöitä, tilojen toteutuneiden muutostöiden kustannukset li sätään määräaikaisen vuokrasopimuksen aikana perittävään vuokran määrään täysimääräisenä. Erityisesti puolustusvoimille tehtävien tuotteiden pintakäsittelyn osalta vuok ra-alu eel la olemassa oleva maalaamo vaatisi laajennusta ja muu tostöi tä. Muutostöiden kustannusarvio on noin euroa (alv 0). Yri tyk sen edus ta jien kanssa on neuvoteltu muutostöiden toteutuksesta siten, että nyt voi mas sa olevaa mää rä ai kais ta vuokrasopimusta jatkettaisiin kahdella vuo del la eteenpäin eli saak ka. Nyt suunnitteilla olevien muu tostöi den osalta niiden toteutuneet in ves toin ti kus tan nuk set jyvitettäisiin ta saerin kuukausivuokriin ajalle perittäväksi vuok ra lai selta. Elinkeinojohtaja: Kaupunginhallitus päättää, että 1) WeldOne Oy:lle vuokrattuihin toimitiloihin toteutetaan suunnitellut muu tos työt kus tan nus ar vion ollessa noin euroa + alv, muutos työt rahoitetaan ta lous ar vioon varatuista liike- ja teol li suus ra kennus ten investointimäärärahasta, 2) WeldOne Oy:n ja Kalajoen kaupungin välisen vuokrasopimuksen mää rä ai kaa jatketaan kahdella vuodella saakka, 3) muutostöiden toteutuneet kustannukset peritään yritykseltä li sävuok ran muodossa tasaerin ajalla , 4) kaupunginjohtaja valtuutetaan allekirjoittamaan päivitetty vuok ra sopi mus.

18 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus hyväksyy elinkeinojohtajan esi tyk sen. Kaupunginhallitus: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

19 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuuston päätösten täytäntöönpano Khall (Valmistelija: kaupunginsihteeri Otso Juvonen) Kuntalain 23 :n mukaan kaupunginhallitus vastaa valtuuston päätösten täy tän töön pa nos ta ja laillisuuden valvonnasta. Kuntalain 56 :n mukaan kau pun gin hal li tuk sen on jätettävä päätös täytäntöön panematta, jos kaupun gin hal li tus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjes tyk ses sä taikka, että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen. Tällöin asia on viipymättä saatettava valtuuston uu del leen käsiteltäväksi. Kalajoen valtuusto on kokoontunut: , pöytäkirja nro 2/2015 on ollut yleisesti nähtävillä Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus toteaa Kalajoen valtuuston päätösten olevan laillisia ja päät tää panna ne täytäntöön Kaupunginhallitus: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

20 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Tiedoksi saatettavat viranhaltijapäätökset Khall Kaupunginhallitukselle annetaan seuraavat viranhaltijapäätökset tiedoksi: Elinkeinojohtaja on tehnyt seuraavan valintapäätöksen virka/toimi: Yrityskehittäjän valinta - valittu tehtävään DI Markku Mäkitalo.Yrityskehittäjä aloit taa tehtävässään Toimitilasihteeri on tehnyt seuraavan vuokrauspäätöksen/liiketilat: Kalajoentie 1 / Koy Kalajoen Linja-autoasema / Tam pereen Media-Linkki Oy - vuokrattu ns. linja-autoaseman kiinteistössä osoittees sa Kalajoentie 1 L 15 sijaitsevan n. 25,0 m2 lii kehuo neis ton ajalle Tampereen Media-Link ki Oy:lle yrityksen toimitilaksi. Toimitilasihteeri on tehnyt seuraavan vuokrantarkistuspäätöksen: Eräiden toimitilojen vuokrien tarkistaminen alkaen - tarkistettu niiden kaupungin ulkoisesti vuokralle an tamien toimitilojen vuokria alkaen, joiden vuokra so pi mus eh dot sen mahdollistavat. Vuok ran tar kis tuksen kohteena on 54 vuokrasopimusta, joista 22 vuokraan tarkistuksella on vaikutusta. Näissä vuok ra suhteis sa perittävän vuokran määrä alenee. Tarkistuksen määrä lasketaan siten, et tä elinkustannusindeksin helmikuun 2015 pistelukua 1902 verrataan helmikuun 2014 pistelukuun 1905, jol loin tarkistuskertoimeksi saadaan 0,998. Talousjohtaja on tehnyt seuraavan saatavan poistopäätöksen: Saatavan poistopäätös/vesipositiavainta koskeva päätös - poistettu seuraavat vesipostiavainta koskevat saatavat: vuodelta ,08, vuodelta ,15 ja vuodelta ,55. Peruste: perintätoimisto on todennut velallisen maksukyvyttömäksi. Saatavat ovat jälkiperinnässä.

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 223. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 223. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 223 Kaupunginhallitus Aika 07.04.2014 klo 18:00-20:40 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 95 Kalajoen kaupungin lausunto

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2014 310. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2014 310. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2014 310 Kaupunginhallitus Aika 12.05.2014 klo 16:30-17:30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 129 Kaavoitusviranomaisen

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2013 568. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2013 568. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2013 568 Kaupunginhallitus Aika 07.10.2013 klo 18:00-19:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 243 Lausuntopyyntö sosiaali-

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91 Kunnanhallitus Kokousaika 31.03.2015 klo 13:00-16:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2014 531. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2014 531. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2014 531 Kaupunginhallitus Aika 08.09.2014 klo 18:00-21:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 215 Kirkonseudun asemakaavan

Lisätiedot

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 58 Kaupunginhallitus AIKA 09.02.2015 klo 15:00-17:23 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 21

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 21 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 21 Kunnanhallitus 12.02.2014 AIKA 17:00-19:54 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 9 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 24 10 ASKOLAN KUNNAN VUODEN 2013

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Kunnanhallitus 12.08.2015 AIKA 12.08.2015 kello 18:00-18:55 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 186 Lähetekeskustelun käyminen elinvoimastrategian

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:00-18:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 190 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1 Kunnanhallitus Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 222 Pohjois-Savon kaupan

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187 Kunnanhallitus Kokousaika 28.05.2014 klo 13:00-14:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 Kunnanhallitus 18.11.2013 AIKA 18.11.2013 klo 18:30-23:07 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 278 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupunginhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:15-20:10 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 150 Kokouksen

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 19:00-20:54 PAIKKA Kaupungintalo, Iso Auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723 Kaupunginhallitus AIKA 09.09.2013 klo 15:00-19:13 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Kaupunginvaltuusto VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Aika 15.06.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kaupungintalon valtuustosali Läsnä Paananen Mervi puheenjohtaja Pulkkinen Eero I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(25) Aika 01.06.2015 klo 16:00-17:27 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Halonen Juhani puheenjohtaja, varapuheenjohtaja Tuikkanen Tuija

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 Kunnanhallitus 02.12.2014 AIKA 02.12.2014 klo 09:00-15:00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 234 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 233

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 233 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 233 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 17:00-21:11 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 115 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 236 116 VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 5/2015 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 5/2015 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 5/2015 1 Kunnanhallitus Aika Maanantaina 30.3.2015 klo 18:10-21:05 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Nastolan kunta Pöytäkirja 9/2014 187 Kunnanhallitus Aika 26.05.2014 klo 18:00-20:55 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 94 Vuoden 2013 tilinpäätöksen

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot