Rautjärven kunta Pöytäkirja 16/ Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rautjärven kunta Pöytäkirja 16/2013 251. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele"

Transkriptio

1 Rautjärven kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus Aika klo 14:00-16:33 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 243 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Ota kantaa.fi ja Kuntalaisaloite.fi -palvelujen käyttöönotto Valtionperintö - Alpo Kurronen Simpele-Änkilä OYK:n ja Simpeleen asemakaavan muutosten 259 ja laajennusten vireilletulokuulutus ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmat 248 Kunnanhallituksen kokoukset vuonna Erityisen kuntajakoselvityksen toimittaminen ja toteutus Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Saatavien poistoja Eksoten palveluverkkosuunnitelmien ja strategian toimeenpano 253 Eksoten palvelusopimusneuvottelut Talousarvion muutos v lisäys Asukasvalintaprosessin uudistaminen Ilmoitusasiat Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset Kauppakirja Rautjärven kunta - Marjut ja Anssi Rita 283

2 Rautjärven kunta Pöytäkirja 16/ Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Läsnä Lonka Taina 14:00-16:33 puheenjohtaja Vuorela Harri 14:00-16:33 1. varapj :t , Europaeus Teemu 14:00-16:33 2. varapj Kuru Katja 14:00-16:33 jäsen Lensu-Saukkonen Helena 14:00-16:33 jäsen Tervonen Timo 14:00-16:33 jäsen Vanhatalo Mika 14:00-16:33 jäsen Terävä Liisa 14:00-16:33 valtuuston pj Luumi Kari 14:00-16:33 valt 1. varapj Paajanen Timo 14:00-16:33 valt 2. varapj Rita Annaleena 14:00-16:33 kehitysjohtaja, pöy tä kir jan pi tä jä Hinkkanen Paula talouspäällikkö :t Poissa Anttila Harri kunnanjohtaja Käsitellyt asiat Allekirjoitukset Taina Lonka Puheenjohtaja Annaleena Rita Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Timo Tervonen Pöytäkirjantarkastaja Mika Vanhatalo Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjan nähtävilläpito Rautjärven kunnantalolla yhteispalvelupisteessä Päivi Kujantola-Nupponen keskusarkistonhoitaja

3 Rautjärven kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kh 243 Kj:n ehdotus: Kokous todetaan Hallintosäännön 4. luvun 3. :n mukaisesti laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksyttiin.

4 Rautjärven kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Kh 244 Kj:n ehdotus: Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan kunnan yhteispalvelupisteessä Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Timo Tervonen ja Mika Vanhatalo. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Timo Tervonen ja Mika Vanhatalo.

5 Rautjärven kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus Ota kantaa.fi ja Kuntalaisaloite.fi -palvelujen käyttöönotto 532/ /2013 Kh 245 Valmistelija: Rauni Kekäläinen, vs.kehitysjohtaja, p , Oikeusministeriön tuottaman ja ylläpitämän Kuntalaisaloite.fi -palvelun versio on avattu osoitteessa Kun ta lais aloite.fi-palvelun uudistuneessa versiossa kuntalaisten on mahdollista tehdä pal ve lun kautta neuvoa-antavia kunnallista kansanäänestystä koskevia aloit tei ta ja valtuustokäsittelyä edellyttäviä kuntalaisaloitteita. Kunnallista kansanäänestystä koskevan aloitteen voi tehdä 5 % kunnan ää ni oi keu te tuis ta asukkaista ja valtuustokäsittelyä edellyttävän kun ta laisaloit teen 2 % kunnan äänioikeutetuista asukkaista. Näiden aloitteiden teke mi nen ja niihin osallistuminen edellyttää vahvaa sähköistä tun nis tau tumis ta palveluun. Kunta saa palvelusta automaattisesti ja luotettavasti tiedon aloitteeseen osallistujien oikeudesta osallistua kyseisiin aloitteisiin. Kuntalaisaloite.fi-palvelun kautta voi tehdä kuntalaisaloitteita niille kunnille, jot ka ovat liittyneet palveluun. Kunta voi ilmoittautua mukaan palveluun otta mal la yhteyttä palvelun ylläpitäjään Ilmoittautumisen yhteydessä kuntaa pyydetään il moit ta maan sähköpostiosoite (esimerkiksi kirjaamon osoite), johon kunta toi voo palvelusta tulevien aloitteiden saapuvan. Kuntalaisaloite.fi:n käyttö on mahdollista, vaikka kunnan käytössä olisi jo jo kin toinen aloitesivusto kuntalaisaloitteiden tekemiseksi. Kaikki Kun ta laisaloi te.fi-palveluun tehdyt aloitteet esitarkastetaan ennen niiden jul kai se mista. Palvelun käyttö on maksutonta sekä kunnille että kuntalaisille. Halutessaan kunta saa käyttöönsä myös kunnan omille sivuille lisättävän si säl tö wid ge tin eli leijukkeen, jossa näkyvät kuntalaisaloite.fi:ssa kuntaan vii mek si tehdyt aloitteet. Ohjeet widgetin lisäämiseen löytyvät osoitteesta: https://www.kuntalaisaloite.fi/fi/leijuke Kuntalaisaloite.fi-palvelu on kehitetty osana Osal lis tu mis ym pä ris tö-han ketta, joka kuuluu valtiovarainministeriön koordinoimaan Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelmaan (SADe). Muita Osal lis tu mis ym pä ristö hankkeen verkkopalveluita ovat Kansalaisaloite.fi, Otakantaa.fi sekä myö hem min julkaistava Lausuntopalvelu.fi. Kuntalaisaloite.fi ja Otakantaa.fi ovat rinnakkaisia palveluita, jotka on ke hitet ty vastaamaan eri tarpeisiin kuntalaisten osallistumisoikeuteen liittyen. Kun ta lais aloi te.fi koskee kuntalaisten oikeutta jättää kunnalle aloite tai kannat taa muun tekemää aloitetta. Otakantaa-palvelussa voi vuo ro vai kut teises ti kunnan asukkaiden ja kunnan kanssa valmistella yhteisiä päätöksiä. Otakantaa.fi-palvelu on kunnille maksuton palvelu, jossa voi yhdessä kunta lais ten kanssa suunnitella, kehittää ja arvioida kuntalaisia koskevia asioita jo valmisteluvaiheessa.

6 Rautjärven kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus Kunnat ovat käyttäneet palvelua mm. kuntastrategian päivittämiseen, palve lui den suunnitteluun ja asukasraatien toiminnan suunnitteluun ja vuo ropu he luun muiden kuntalaisten kanssa. Käytössä olevia Otakantaa osal listu mis ta po ja ovat mm. keskustelupalsta, verkkokysely ja chat, jossa kunnan päät tä jä voisi kohdata reaaliaikaisesti kunnan asukkaita. Rautjärven kunnan uudistuville verkkosivuille on mahdollista liittää em. palve lu toi min not asiaa koskevan kunnanhallituksen päätöksen jälkeen. Palve lun avulla aloitteiden käsittely on keskitetympää ja palautteet toimitetaan kir jaa mos ta ao. toimielimen tai viranhaltijan jatkokäsittelyyn. Esittelijän ehdotus: Rautjärven kunnanhallitus päättää ottaa käyttöön Otakantaa.fi ja Kun ta laisaloi te.fi palvelut. Hyväksyttiin.

7 Rautjärven kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus Valtionperintö - Alpo Kurronen Kh 246 Valmistelijat: Rauni Kekäläinen, vs.kehitysjohtaja, p , Harri Anttila, kunnanjohtaja, p , s-posti: Rautjärven kunta on hakenut Alpo Kurronen kp:n perintöä Valtiokonttorilta käyt tääk seen sen vanhusväestön ja erityisryhmien lähi- ja asu mis pal ve lujen kehittämiseen ja virkistystoiminnan monipuolistamiseen. Asiaa on aiem min käsitelty kunnanhallituksen kokouksissa Valtiokonttori on päätöksellään ( 472 / 90 / 2012 ) päättänyt luovut taa Alpo Kurrosen kuolinpesän koko omaisuuden Rautjärven kunnalle. Al po Kurronen kp:ltä Rautjärven kunnalle saatu perintö on vastaanotettu Perinnön lopputilityksessä on tullut kaksi (2) kiinteistöä, jotka ovat ni meltään ja kooltaan - Mikkola Rn:ro koko ha - Mykkälä RN:ro koko ha Lainhuutohakemukset on laitettu vireille Perunkirjaa varten Etelä-Karjalan Metsänhoitoyhdistyksen/ Jari Jordanin laa ti ma metsäarvio on euroa. Rahavaroja Rautjärven kunta on saa nut ,03 euroa. Joten koko kunnalle tilitettävän omaisuuden sääs tö on ,03 euroa. Tilalla sijaitsee kaksi rakennusta, joille ei perunkirjassa ole määritelty arvoa, purkukunnossa oleva hirsirakennus sekä vuonna 1977 asuin ra kennuk se si muutettu omakotitalo. Öljylämmitteinen omakotitalo (3 h+k+s) huoneistoalaltaan 73 m 2 on muu taman vuoden ajan ollut asumattomana ja kylmänä. Rakennusmestari Rauno Hokkasen näkemyksen mukaan rakennus on mahdollisesti pa lau tet tavis sa asumiskäyttöön, koska rakennus on perusrakenteiltaan ehjä eikä siinä ole havaittavissa erityisiä kosteus- tai muuta vaurioita. Tarkempi arvioin ti edellyttää vesi- ja lämmitysverkoston testauksen sekä mahdollisesti ra ken tei den aukaisuja. Rakennuspaikka sijaitsee Mikkola-tilalla Purnujärventien ja Helisevänjoen vä lis sä ja on pinta-alaltaan 1,222 ha. Kunnan olisi mahdollista käyttää omakotitaloa omassa vuok raus käy tössään. Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus päättää kirjata testamenttien varojen pääomaksi ,03 euroa käytettäväksi vanhusväestön ja erityisryhmien lähi- ja asu mis pal ve lu jen kehittämiseen ja virkistystoiminnan monipuolistamiseen.

8 Rautjärven kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus päättää liittää Mikkola RN:o 9:21 ja Mykkälä RN:o 9:19 -tilat kunnan metsätiloihin. Tekniselle keskukselle annetaan tehtäväksi testata keväällä 2014 oma ko tita lon muuntaminen uudelleen asuinkäyttöön kytkemällä läm mi tys jär jes telmä ja vesijohtoverkosto käyttöön sekä tutkia tarkemmin kriittiset rakenteet. Teknisen keskuksen tulee raportoida kunnanhallitusta asuinkäyttöön muun ta mi sen mahdollisuudesta sekä laatia kustannusarvio vält tä mät tömis tä rakennuksen ja asuintilojen korjaustarpeista sekä pihatöistä ja hir sira ken nuk sen purkamisesta. Teknisen keskuksen laatiman kustannusarvion perusteella kunnanhallitus päät tää rakennuksen ottamisesta asuinkäyttöön tai myymisestä. Asia jätettiin pöydälle.

9 Rautjärven kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus Simpele-Änkilä OYK:n ja Simpeleen asemakaavan muutosten ja laajennusten vireilletulokuulutus ja osal lis tu mis- ja arviointisuunnitelmat 383/ /2013 Kh 247 Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja, p , s-posti: Kunnanhallitus päätti käynnistää Simpele-Änkilä osa lyleis kaa van ja Simpeleen asemakavan muutoksen ja laajennuksen. Neuvottelumenettelyyn perustuvan tarjouskilpailun voitti Pöyry Finland Oy. Suun nit te lu so pi mus allekirjoitettiin Kaavoituksen aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu käytiiin Simpeleellä Muistio viranomaisneuvottelusta esityslistan oheisena. Viranomaisneuvottelussa avoimeksi jäi vaatimus osayleiskaavan muut tami ses ta myös Ilmarinkadun asemakaavamuutosalueen osalta, koska maan käyttö on muuttumassa kerrostaloalueesta pientaloalueeksi. Vies tissään Kaakkois-Suomen Ely-keskus edellyttää myös tältä osin yleis kaa van muutosta. Viranomaisneuvottelun perusteella kaavoittaja on valmistellut Osallistumisja arviointisuunnitelmat sekä vireilletulokuulutuksen. Museovirasto edellyttää arkelogisen selvityksen tekemistä Tiiliruukin alueel le. Kunnanjohtaja on sopinut, että kaavoittaja laatii selvitystä varten li sätyö nä tarjouspyyntöasiakirjat ja kunta kilpailuttaa selvityksen laadinnan. Kj:n ehdotus: Kunnahallitus päättää, että Simpele-Änkilä osayleiskaavan muu tos alu eeseen liitetään myös Ilmarinkadun asemakaavan muutosalue, jonka tarkem pi rajaus päätetään myöhemmin. Kunnanhallitus hyväksyy osallistymis- ja arviointisuunnitelmat sekä vi reil letu lo kuu lu tuk sen. Kunnanjohtajalle annetaan valtuudet kilpailuttaa ja hyväksyä arkeologisen sel vi tyk sen laadinta. Hyväksyttiin. Liitteet Liite 1 Simpeleen asemakaavan Ilmarinkadun alueen osallistumis- ja ar vioin ti suun ni tel mat Liite 2 Simpeleen asemakaavan Tiiliruukin alueen osallistumis- ja arvioin ti suun ni tel mat Liite 3 Simpele-Änkilä OYK:n ja Simpeleen asemakaavan muutosten ja laajennusten viranomaisneuvottelumuistio Liite 4 Simpele-Änkilä OYK:n ja Simpeleen asemakaavan muutosten ja laajennusten vireilletulokuulutus Liite 5 Simpele-Änkilä OYK:n osallistumis- ja arviointisuunnitelma

10 Rautjärven kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus Kunnanhallituksen kokoukset vuonna / /2013 Kh 248 Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja, p , s-posti: Hallintosäännön 4. luvun 2 :n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan koh dan ja paikan. Lisäksi kokous voidaan pitää myös, kun pu heen johta ja katsoo sen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee pu heen joh ta jal le esityksen sen pitämisestä. Rautjärven kunnassa on kunnanvaltuuston ja -hallituksen kokouspäiväksi va kiin tu nut maanantai. Päällekkäisyyksien välttämiseksi myös maakunnan muis sa kunnissa maanantait ovat olleet varattuna kunnanhallituksille ja -val tuus toil le, jolloin muiden toimielinten kokoukset on sijoitettu muihin viikon päi viin ja kunnanhallitusten jäsenet ja valtuuston puheenjohtajisto ovat voi neet osallistua niihin ilman päällekkäisyyksiä. Kunnanhallitus on kokoontunut säännönmukaisiin kokouksiin noin 3 viikon vä lein, joka on osoittautunut sopivaksi niin asiamäärien kuin määräaikojen nou dat ta mi sen osalta. Oheiseen liitteeseen on tehty suunnitelma vuoden 2014 kunnanhallituksen ja -valtuuston kokouksista. Suunnitelmaan valtuustolle on varattu seit semän kokoontumista, joista kesäkuu, marraskuu ja joulukuu ovat var si naisia päätöskokouksia. Muut kokoontumiset voidaan järjestää tarvittaessa ko kouk si na tai iltakouluina. Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan kokousaikataulun vuodelle Hyväksyttiin. Liitteet Liite Kunnanhallituksen kokousaikataulu vuonna 2014

11 Rautjärven kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus Erityisen kuntajakoselvityksen toimittaminen ja toteutus 425/ /2013 Kh 249 Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja, p , s-posti: Valtionvarainministeriö on päätöksellään (VM/2601/ /2013) määrännyt toimitettavaksi kuntarakennelain 15 :n perusteella toimitettavaksi erityisen kuntajakoselvityksen kaikkien Ete lä-kar ja lan kuntien osalta. Selvitystyö alkaa ja päättyy sel vityk sen valmistuttua, kuitenkin viimeistään Ministeriö on asettanut kuntajakoselvittäjäksi Aija Tuimalan sekä osa-ai kaisik si kuntajakoselvittäjiksi Jari Salomaan ja Taina Ketolan. Selvittäjät ja asianomaiset kunnat voivat asettaa selvittäjää paikallisessa asian tun te muk ses sa ja jatkuvassa vuorovaikutuksessa avustavan neu votte lu eli men ja valmisteluryhmiä. Lappeenranta-Imatra kaupunkiseudun kuntajohtajista koostuva työ va liokun ta esittää selvittäjän valmistelun perusteella: 1. Luottamushenkilöistä nimetään ohjausryhmä, johon kukin kunta nimeää kaksi puheenjohtajistojensa jäsentä. Ohjausryhmän tehtävänä on ohjata selvitystyötä ja valmistella selvitysasiakirjat. Pu heen joh tajak si ehdotetaan Lappeenrannan edustajaa ja varapuheenjohtajaksi Imat ran seutukunnan pienten kuntien edustajaa. 2. Maakunnan kuntajohtajien työvaliokunta toimii projektiryhmänä, joka val mis te lee ohjausryhmässä käsiteltävät asiat. Työvaliokunnan valmis te li joi na toimivat Markku Heinonen, Marita Toikka, Antti Pätilä, Kai Roslakka ja Tapio Iso-Mustajärvi. Sosiaali- ja terveydenhuollon se kä elinkeinötoiminnan valmistelua johdetaan myös työvaliokunnan toi mes ta. 3. Kuntien asiantuntijoista kootaan myöhemmin määräaikaiset vi ranhal ti ja val mis te lu ryh mät, joiden tehtävänä on koota nykytilankuvaus se kä näkemykset tulevaisuuden kehittämisestä teemoittain: Si vis tyspal ve lut, Tekniset palvelut, Hallinto, demokratia ja viestintä, Talous ja investoinnit sekä Henkilöstöasiat. 4. Luottamushenkilöiden kuulemista toteutetaan valtuustoryhmien puheen joh ta jien tapaamisessa tammikuussa. Kaikille valtuutetuille järjes te tään kaksi maakunnan yhteistä seminaaria, ensimmäinen ja toinen toukokuussa 2014, ja lisäksi selvitystä kä si tellään kuntakohtaisissa valtuustoinfoissa. 5. Henkilöstön edustajat ovat mukana henkilöstöryhmissä sekä yhden edus ta jan sa kautta muissa teemoittaisissa valmisteluryhmissä. Henki lös töä kuullaan ja informoidaan monimuotoisesti prosessin aikana. 6. Kuntalaisia kuullaan selvityksen aikana tilaisuuksissa. Selvityksen ete ne mi ses tä ja sisällöstä tiedotetaan internetsivuilla sekä mah dol lisel la koteihin jaettavalla tiedotteella. Kuntia pyydetään ilmoittamaan ohjausryhmään nimetyt jäsenet men nes sä. Ohjausryhmä kokoontuu ensimmäisen kerran tammikuussa Jokaisen kunnan valtuustoryhmien puheenjohtajat ja kunnanjohtajat tul laan tapaamaan erikseen vuoden 2014 alussa.

12 Rautjärven kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus: 1. Nimeää kaksi ohjausryhmän jäsentä kunnanhallituksen ja -val tuuston puheenjohtajistoista. 2. Hyväksyy työvaliokunnan esityksen projektiryhmästä ja val mis te lijois ta. 3. Nimeää Rautjärven kunnan edustajiksi valmisteluryhmiin: Si vis tyspal ve lut sivistystoimenjohtaja Eila Toppinen, Tekniset palvelut tek ninen johtaja Ari Pöllänen, Hallinto demokratia ja viestintä ke hi tys johta ja Annaleena Rita, Talous ja investoinnit talouspäällikkö Paula Hink ka nen, Henkinkilöstöasiat kehitysjohtjaja Annaleena Rita. 4. Hyväksyy esityksen 5. Hyväksyy esityksen 6. Hyväksyy esityksen Kunnanhallitus esittää valtuustoryhmien tapaamiseen soveltuvia ajan kohtia. Kunnanhallitus saattaa asian kunnanvaltuustolle tiedoksi. Kohdassa 1. nimettiin ohjausryhmän jäseniksi kunnanvaltuuston pu heenjoh ta ja Liisa Terävä sekä kunnanhallituksen puheenjohtaja Taina Lonka. Muut kohdat hyväksyttiin ehdotuksen mukaan. Liitteet Liite 1 Esitys kunnille kuntarakenneselvityksen toteutuksesta Liite 2 Päätös erityisen kuntajakoselvityksen toimittamisesta sekä kunta ja ko sel vit tä jän asettamisesta

13 Rautjärven kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus Sisäinen valvonta ja riskienhallinta 540/ /2013 Kh 250 Valmistelija: Paula Hinkkanen, talouspäällikkö, p , s-posti: Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista päättäminen Kuntalakiin kesällä 2012 lisätyt säännökset kunnan ja kuntakonsernin sisäi ses tä valvonnasta ja riskienhallinnasta tulevat voimaan vuonna Valtuustojen tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja ris kien hal lin nan perusteista. Lisäksi hallintosääntöön tulee ottaa tar peel liset määräykset lähinnä asiaa koskevasta toimivallasta ja tehtävien jaosta. Val tuus to jen tulisi päättää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan pe rus teista mahdollisimman pian, jotta tarkemmat menettelytapaohjeet sisäisen valvon nan ja riskienhallinnan järjestämiseksi, toimeenpanon valvomiseksi ja ra por toi mi sek si ehditään laatia niin, että ne voidaan toimeenpanna vuoden 2014 aikana. Sisäisen valvonnan perusteisiin tulee sisällyttää määräykset kun nan hal lituk sen velvollisuudesta ohjeistaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jär jes tä mi nen ja toimeenpano, lauta- ja johtokuntien velvollisuudesta valvoa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanoa sekä johtavien viran hal ti joi den velvollisuus toimeenpanna sisäinen valvonta ja ris kien hal linta vastuualueillaan. Myös riskeistä raportoinnista ja ra por toin ti me net te lyistä on syytä ottaa määräykset kunnanvaltuuston vahvistamiin perusteisiin. Kuntatalousyksikkö on valmistellut suosituksen sisäistä valvontaa ja riskien hal lin taa koskevien säännösten toimeenpanemiseksi. Suositus julkais taan viikolla 49/2013 Kuntatalousyksikön internet-sivuilla ja jaetaan hal li tuk sen kokouksessa osallistujille Sivu julkaistu Kunnat.net Kuntaliitto julkaisi; Sisäinen valvonta: työtehtävien eriyttäminen Toimivan ja tehokkaan sisäisen valvonnan yhtenä edellytyksenä on, että työ teh tä vät on eriytetty riittävästi. Virheiden ja väärinkäytösten vält tä mi seksi vastuut on jaettava siten, että tapahtumien hyväksyminen, kirjaaminen ja varojen hoitaminen on jaettu eri tekijöille. Jos yksi ja sama henkilö kä sitte lee koko tapahtumaketjun tai useampia sen kriittisiä osia, on kyseessä ns. vaarallinen työyhdistelmä. Vaarallisia työyhdistelmiä voi esiintyä kunnan eri toiminnoissa, ei vain talous hal lin nos sa. Parasta olisi suunnitella tapahtumien käsittely siten, että toi nen henkilö varmistaa edeltävän työn tai työvaiheet ovat riippuvaisia eri hen ki löis tä. Prosessikaavion luominen helpottaa työketjujen hah mot ta mista. Pienessä organisaatiossa on suurempi riski vaarallisten työyhdistelmien muo dos tu mi sel le työntekijöiden vähyyden vuoksi. Silloin on ainakin tie dos-

14 Rautjärven kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus tet ta va tilanne ja luotava siihen sopivat varmistuskeinot. Tehtävien kier rätys on käyttökelpoinen keino, lisäksi tarvitaan aina asianmukaiset hy väksyn nät, säännölliset täsmäykset ja raportoinnit (poikkeamat). Tärkeää on myös varmistaa käyttöoikeuksien rajaaminen työtehtävien tai henkilöiden vaih tues sa. Seuraavassa on lueteltu esimerkkejä erilaisista vaarallisista työ yh dis tel mistä. Luettelo ei ole täydellinen, tilanne on aina mietittävä tapaus-, toiminto-, teh tä vä- ja organisaatiokohtaisesti. Ostotoiminto hankinnan tilaus - tavaran vastaanotto - tavaran käyttö / va ras to kirjan pi don hoito hankinnan tilaus - kassan tai pankkitilien hoito - myynti tai laskutus ostolaskun vastaanotto (e-lasku, skannaus) - ostolaskun tal len ta minen reskontraan - laskujen tarkastus - laskujen hyväksyntä maksuliikenteen hoitaminen - kirjanpito - ostoreskontran täsmäytys kir jan pi toon Myyntitoimintoja laskutus tavaran lähettäminen - laskutus laskutus - myyntireskontran hoito - pääkirjanpito/maksuliikenne myyntireskontran hoito - perintä - myyntireskontran täsmäys kir jan pitoon myynti - luotonanto - perintä - pääkirjanpito/maksuliikenne laskutusperusteiden määritys - laskutus Palkkahallinto palkan laskenta - palkan maksaminen / maksutietojen syöttäminen - hen ki lö re kis te ri tie to jen ylläpito palkan laskenta - kassan tai pankkitilien hoito oman palkan laskenta palkan laskenta - palkan laskentaa koskevien muistutusten vas taanot to työaikakirjanpidon tapahtuminen tarkastaminen ja hyväksyntä - palkan las ken ta Rahaliikenne (kassa/pankkitilit) rahaliikenteen hoito - toiminimen kirjoittaminen rahaliikenteen hoito - muistiotositteiden hyväksyntä - pääkirjanpito rahaliikenteen hoito - laskujen ja/tai maksujen hyväksyminen e-laskun ja kirjanpitoaineiston vastaanotto - rahaliikenteen hoito käteisvarojen vastaanotto - laskutus - hyvityslaskujen teko Etuuspäätösten teko etuus- tai avustuspäätöksen valmistelu - päätöksen hyväksyminen - etuu den tai avustuksen maksaminen. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta käytännössä Suomen Kuntaliiton erityisasiantuntija Marja-Liisa Ylitalo on luento ma te ri aa lis sa laatinut esimerkkilomakkeen, jolla sisäisen valvonnan näkö kul mis ta varmistetaan, että oikea henkilö (tai toimielin) tekee, oikeita asioi ta, oikeaan aikaan, oikein (liittenä).

15 Rautjärven kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus Riskienhallinta Varmistuskeinoja mm. käyttöoikeudet, lokitiedot, kulkuluvat, toi mi vallat ja niiden rajoitukset sekä normaali esimiesvalvonta Kun tehtävien onnistumiseen liittyvistä varmistuskeinoista on pää tetty, on vielä päätettävä mm. Kuka varmistaa, Miten varmistaa, Milloin ja miten usein raportoidaan, Miten ja kenelle raportoidaan, Miten seu ra taan tilanteen kehittymistä? Säännöllisesti ja tilanteen muuttuessa (henkilövaihdokset, oh jel mavaih dok set, uudet tehtävät yms.) päivitettävä mm. Teh tä vän ku vaukset, Päätökset,Toimintaa koskevat ohjeistukset.-tulos- ja ke hi tyskes kus te lut; Toimintaan liittyvien ongelmien selville saaminen, Muutos- ja kehitystarpeet. Riskienhallinnan pitäisi olla osa vuotuista strategista suunnittelua ja ta voittei den asettamista, jossa Dokumentoinnin tärkeydessä huomioidaan; Henki lö vaih dok siin liittyvät tiedot (päätökset, tehtävänkuvaukset) pidettävä ajan tasalla, Sopimusrekisteri (sopimuskausi, aihe, vastuuhenkilö, eu romää rä), Päätösten sekä niiden perustelujen ja liitteiden dokumentointi. Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi Suomen Kun talii ton suosituksen noudatettavaksi sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan pe rus tee na. Kunnanhallitus antaa kunnan toimialoille tehtäväksi järjestää sisäinen valvon ta ja riskienhallinta Kuntaliiton viikolla 49/2013 julkaistavan suosituksen mu kai ses ti. Hyväksyttiin. Lisäksi kunnanhallitus päätti, että toimialojen sisäisen valvonnan ja ris kienhal lin nan suunnitelmat tuodaan kunnanhallitukselle tiedoksi heti niiden valmis tut tua. Liitteet Liite Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan esimerkkilomake

16 Rautjärven kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus Saatavien poistoja / /2013 Kh 251 Valmistelija: Paula Hinkkanen, talouspäällikkö, p , s-posti: Maksamattomat saatavat annetaan huomautuskirjeiden jälkeen pe rin tä toimis ton perittäväksi. Perintätoimisto käyttää pääasiassa kirjeperintää. Mi kä li perintätoimisto ei saa saatavaa perittyä joko varattomuuden tai mak su halut to muu den takia, palauttaa perintätoimisto perinnän kunnalle, josta ne toi mi te taan ulosottoon. Osa perittävistä palautuu ulosotosta va rat to muuses teel lä. Kunnanhallituksen hyväksymän sisäisen valvonnan ohjeen mukaan kunnan hal li tus päättää saatavien poistamisesta. Saatava voidaan poistaa, jos ve lal li nen on todettu varattomaksi tai muutoin saatava on epä to den nä köinen. Tileistä poistaminen ei vapauta velallista maksuvelvollisuudesta, minkä johdosta poistettujen saatavien perintää jatketaan saatavan van he nemi seen saakka. Poistettavia saatavia on seuraavasti:

17 Rautjärven kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus Poistettavien saatavien yksityiskohtainen erittely esitellään kokouksessa. Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus päättää poistaa saatavat esityksen mukaisesti ja toteaa, et tä perintätoimenpiteitä tulee jatkaa soveltuvin osin. Hyväksyttiin.

18 Rautjärven kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus Eksoten palveluverkkosuunnitelmien ja strategian toimeenpano 407/ /2013 Kh 252 Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja, p , s-posti: Eksoten hallitus on päättänyt esittää Etelä-Karjalan sosiaali- ja ter vey den huol lon kuntayhtymän yhtymävaltuuston hyväksyttäväksi pal velu verk ko suun ni tel mien toteutuksen ja strategian toimeenpanon Eksotessa Asiakirja on luettavissa valtuuston intranetissä. Palveluverkkosuunnitelmaan ja strategiaan sisältyy useita Rautjärven näkö kul mas ta kriittisiä seikkoja. Miten hyvinvointiasemien ja keskitettyjen palvelujen toimintaprosessit järjes te tään niin, että riittävä integraatio toteutuu asiakaskontakteissa kus tannus te hok kaal la ja vaikuttavalla tavalla? Hyvinvointiasemien peruspalvelukonsepti on määritelty niin ka peaksi, että sillä ei ole mahdollisuuksia toimia integroidussa toi min ta ympä ris tös sä. Lääkäripalvelujen osalta puhutaan samassa lauseessa päi vys tykses tä ja kiireellisestä hoidosta, vaikka välittömän avun tarve ja 1-3 vuo ro kau den kuluessa saatava hoito ovat kokonaan eri asioita. Lääkäri- ja hammaslääkäripalvelut ovat välttämättömiä lä hi pal ve luita, joilla voidaan tehokkaasti vaikuttaa myös ennaltaehkäisyyn. Keski tet ty jen palvelujen riskinä on painottua vain oireiden hoitoon. Toiminnassa on otettava huomioon palvelujen saamiseen liittyvät aika- ja matkustuskustannukset. Tietoverkkoyhteydet eivät riittävällä tavalla toimi koko maakunnan alu eel la. Liikkuvien palvelujen rajakustannushyödyn tulee olla positiivinen. Mal lu-au tol la ei tule korvata edullisempia lähipalveluita. Monituottaja -mallin hyväksyminen osaksi Eksoten toimintaa pa rantai si yritystoiminnan laatua ja monipuolisuutta ja siten pitkällä ai ka välil lä kokonaistuottavuutta. Suunnittelussa tulee huomioida kau pungeis sa tarjolla olevat yksityiset lääkäri- ja hammaslääkäripalvelut. Keskussairaala ei voi olla palvelurakenteen ainoa lähtökohta Asiakaskontaktin kustannus on lähipalvelussa aina merkittävästi kes ki tet tyä palvelua edullisempaa 80 / 20 säännön mukaisesti asiakaskontakteista tulisi hoitaa lä hi palve lu na Keskussairaalan toiminta tulee mitoittaa kysynnän näkökulmasta vält tä mät tö män päivystävän hoidon mitoitukseen. Tarjonta- ja organisaatiolähtöinen palvelujen tarjonta tulee muuttaa laa jem pa na yhteistyönä toteutettavaksi tai markkinoita hyödyntäen. Kuntien näkemykset huomioitava palvelujen suunnittelussa Sosiaali- ja terveydenhuollon lähipalvelujen toteuttamistapa vaikuttaa suures ti eri paikkakuntien elinvoiman säilymiseen. Lähtökohtana eivät saa olla vain Lappeenrannan elinkeinopoliittiset ta voit teet. Viime kädessä kuntien tulee huolehtia kuntalaisten saamista so si aali- ja terveyspalveluista vaikka järjestämisvastuu olisikin ulkoistettu.

19 Rautjärven kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus Palvelurakenteen ja strategian linjausten pysyvyys Palvelusopimuksissa tulee määritellä kriittiset lähipalvelut koko strate gia kau del le Operatiiviset muutokset tulee sallia, mutta olennaista on määritellä muu tok siin liittyvät vaikutusarvioinnit sekä selkeät kuntakohtaiset hyvin voin ti ker to muk set vuosittain. Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus antaa Rautjärven kunnan Eksoten yhtymävaltuuston jä senil le toimintaohjeena: Palveluverkkosuunnitelmien toteutuksessa ja strategian toimeenpanossa tulee riittävällä tarkkuudella kuvata hyvinvointiasemien pe ruspal ve lu kon sep ti, jotta sillä voidaan turvata riittävät lähipalvelut nykyisillä ter veys ase mil la. Peruspalvelukonseptin tulee sisältää lääkärin- ja hammas lää kä rin ajanvarausvastaanotto arkipäivisin, ter vey den-(sai raan)hoi tajan ja mielenterveyshoitajan matalan kynnyksen palvelut, neuvolatoiminta se kä sosiaalityön ammattihenkilöstön palvelut Kuntien kanssa solmittavissa palvelusopimuksissa tulee määritellä lä hi palve lu na tuotettavat palvelut koko strategiakaudelle. Päivystys ja kiireellinen hoito tulee määritellä yksiselitteisesti voimassa olevien suositusten mukaisena. Keskussairaalan toiminta ja investoinnit tulee mitoittaa päivystävän sai raalan sekä kysynnän mukaisesti. Simpeleelle sijoitetun ambulanssiyksikön ympärivuorokautinen päivystys on tur vat ta va. Hyväksyttiin. Harri Vuorela ei esteellisenä osallistunut tämän asian käsittelyyn ja poistui ko kouk ses ta käsittelyn ajaksi.

20 Rautjärven kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Eksoten palvelusopimusneuvottelut 521/ /2013 Kh Valmistelija: Rauni Kekäläinen vs. kehitysjohtaja p , s-posti: EKSOTEn vuoden 2014 palvelusopimusneuvottelut pidetään keskiviikkona klo Toimistotalo Ruori, C6 kokoushuone, Valto Käkelän ka tu 3 - osoitteessa. Palvelusopimusneuvotteluiden asialista ei ole saa punut mennessä. Palvelusopimusneuvotteluihin osallistuvat Etelä - Karjalan alueen pohjoiset kunnat eli Parikkala, Rautjärvi ja Ruokolahti. Sosiaali- ja terveystoimen palvelujen tuottamistavat ja - keinot sekä ra hoitta mi nen ovat voimakkaissa uudistamis- ja muutospaineissa. Lain sää dän tötyön kulmikas ja ajoittain poikkoileva eteneminen on aiheuttanut ja ai heuttaa monia epävarmuustekijöitä ja vaikeuttaa pitkäjänteisen suunnittelun ete ne mis tä kaikissa Suomen kunnissa. Eksoten toimintaa koskevan ulkoisen arvioinnin loppuraportti on julkistettu Sen käsittelyn yhteydessä on sovittu laadittavan raamiesitys, min kä tulee pitää sisällään SoTe- palvelujen tuottamista koskeva pal ve lura ken ne. Toisena tavoitteena on EKSOTEn alijäämäkierteen katkaisu. Kolmas tavoite on, että kunnat sitoutuvat laskelmissa esitettyyn mak su ky kynsä mukaiseen palvelurakenteeseen. Palvelusopimuksia koskien on pai notet tu myös omistajaohjauksen kehittämistä siten, että sille tulee merkittävä roo li. EKSOTE on kehittänyt voimakkaasti olemassa olevaa palvelurakennettaan eten kin sosiaali- ja vanhus - sekä päihde- ja MT-palveluissa. Lasten ja nuor ten palvelujen keskitetty saatavuus turvataan maaseutumaisiin kuntiin liik ku vin palveluin ja kaupunkialueelle marraskuussa 2013 avattavaan Lasten ja Nuorten taloon. Lausunnossaan palvelurakenneuudistuksesta kunnanhallitus on todennut mm.: "Palvelurakennevaihtoehtoon 2 perustuva toimintamalli voidaan ottaa palve lu ra ken teen lähtökohdaksi, sillä edellytyksellä, että riittävät matalan kynnyk sen palvelut turvataan kaikkiin sosiaali- ja terveysasemiin ja että täl läisen säilyminen Simpeleellä turvataan. Sosiaali- ja terveysasemiin perustuvan palvelumallin tulee vastata riit tä västi asukkaiden päivittäisiin palvelutarpeisiin turhan liikkumisen välttämiseksi ja tarpeelliseen hoitoon ja tukeen hakeutumisen turvaamiseksi. Hy vin vointi-ase man tulee antaa riittävä panos ehkäisevään toimintaan ja sen tulee kye tä yhteistoimintaan kunnan eri toimialojen sekä yritysten ja yhdistysten kans sa. Sosiaali- ja terveysaseman tulee antaa riittävä tuki terveyden edistä-mi ses sä, sosiaalisten olosuhteiden parantamisessa ja kuntouttavan työot teen varmistamisessa. Riittävä perustason palvelurakenne on ainoa keino välttää erityispalvelujen ruuhkautumista ja kustannusten nousua." EKSOTE on julkaissut kuntien lausuntojen pohjalta pal ve lu ra ken ne-esi tyksen, joka on käsiteltävänä yhtymähallituksessa.

Rautjärven kunta Pöytäkirja 10/2014 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 10/2014 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 10/2014 1 Kunnanhallitus Aika 16.06.2014 klo 14:00-17:27 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 136 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/2015 182. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/2015 182. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/2015 182 Kunnanhallitus Aika 15.06.2015 klo 14:00-18:06 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 101 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187 Kunnanhallitus Kokousaika 28.05.2014 klo 13:00-14:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/2015 95. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/2015 95. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/2015 95 Tekninen lautakunta Aika 20.05.2015 klo 15:30-18:08 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 Valtuusto 22.08.2011 AIKA 22.08.2011 klo 20:25-21:30 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Kunnanhallitus 12.08.2015 AIKA 12.08.2015 kello 18:00-18:55 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 186 Lähetekeskustelun käyminen elinvoimastrategian

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 Kunnanvaltuusto 10.03.2014 Aika 10.03.2014 klo 17:00-19:27 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 8/2015 160. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 8/2015 160. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 8/2015 160 Kunnanhallitus Aika 01.06.2015 klo 14:00-16:17 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 89 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Perusturvalautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Aika 15.04.2015 klo 15:00-18:23 Paikka Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Läsnä Tuikkanen Tuija puheenjohtaja Poissa 51

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 27.05.2015 klo 19:00-21:55 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 120 Kokouksen järjestäytyminen 4 121 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 10.11.2014 klo 15:00-16:21 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-16:21 kh:n puheenjohtaja

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Ympäristölautakunta AIKA 20.02.2013 kello 17:00-19:43 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupunginhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:15-20:10 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 150 Kokouksen

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 klo 18:00-21:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2012 1 Perusturvalautakunta AIKA 28.11.2012 kello 15:00-17:50 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 75 Kokouksen

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 15:00-18:10 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 Kunnanhallitus 07.11.2013 AIKA 07.11.2013 klo 15:00-17:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 254 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 1/2014 1 Kunnanhallitus 14.01.2014 AKA 17:00-20:12 PAKKA Kunnanhallituksen huone OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 17:00-20:12 Puheenjohtaja Arffman Paavo

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723 Kaupunginhallitus AIKA 09.09.2013 klo 15:00-19:13 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 Kunnanhallitus 02.12.2014 AIKA 02.12.2014 klo 09:00-15:00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 234 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91 Kunnanhallitus Kokousaika 31.03.2015 klo 13:00-16:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1 Kunnanhallitus Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 222 Pohjois-Savon kaupan

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(48)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(48) Kaupunginvaltuusto VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(48) Aika 16.03.2015 klo 17:00-18:16 Paikka Kaupungintalon valtuustosali Läsnä Pulkkinen Eero I varapuheenjohtaja, puheenjohtaja Kunelius Jari

Lisätiedot