Rautjärven kunta Pöytäkirja 16/ Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rautjärven kunta Pöytäkirja 16/2013 251. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele"

Transkriptio

1 Rautjärven kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus Aika klo 14:00-16:33 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 243 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Ota kantaa.fi ja Kuntalaisaloite.fi -palvelujen käyttöönotto Valtionperintö - Alpo Kurronen Simpele-Änkilä OYK:n ja Simpeleen asemakaavan muutosten 259 ja laajennusten vireilletulokuulutus ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmat 248 Kunnanhallituksen kokoukset vuonna Erityisen kuntajakoselvityksen toimittaminen ja toteutus Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Saatavien poistoja Eksoten palveluverkkosuunnitelmien ja strategian toimeenpano 253 Eksoten palvelusopimusneuvottelut Talousarvion muutos v lisäys Asukasvalintaprosessin uudistaminen Ilmoitusasiat Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset Kauppakirja Rautjärven kunta - Marjut ja Anssi Rita 283

2 Rautjärven kunta Pöytäkirja 16/ Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Läsnä Lonka Taina 14:00-16:33 puheenjohtaja Vuorela Harri 14:00-16:33 1. varapj :t , Europaeus Teemu 14:00-16:33 2. varapj Kuru Katja 14:00-16:33 jäsen Lensu-Saukkonen Helena 14:00-16:33 jäsen Tervonen Timo 14:00-16:33 jäsen Vanhatalo Mika 14:00-16:33 jäsen Terävä Liisa 14:00-16:33 valtuuston pj Luumi Kari 14:00-16:33 valt 1. varapj Paajanen Timo 14:00-16:33 valt 2. varapj Rita Annaleena 14:00-16:33 kehitysjohtaja, pöy tä kir jan pi tä jä Hinkkanen Paula talouspäällikkö :t Poissa Anttila Harri kunnanjohtaja Käsitellyt asiat Allekirjoitukset Taina Lonka Puheenjohtaja Annaleena Rita Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Timo Tervonen Pöytäkirjantarkastaja Mika Vanhatalo Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjan nähtävilläpito Rautjärven kunnantalolla yhteispalvelupisteessä Päivi Kujantola-Nupponen keskusarkistonhoitaja

3 Rautjärven kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kh 243 Kj:n ehdotus: Kokous todetaan Hallintosäännön 4. luvun 3. :n mukaisesti laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksyttiin.

4 Rautjärven kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Kh 244 Kj:n ehdotus: Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan kunnan yhteispalvelupisteessä Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Timo Tervonen ja Mika Vanhatalo. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Timo Tervonen ja Mika Vanhatalo.

5 Rautjärven kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus Ota kantaa.fi ja Kuntalaisaloite.fi -palvelujen käyttöönotto 532/ /2013 Kh 245 Valmistelija: Rauni Kekäläinen, vs.kehitysjohtaja, p , Oikeusministeriön tuottaman ja ylläpitämän Kuntalaisaloite.fi -palvelun versio on avattu osoitteessa Kun ta lais aloite.fi-palvelun uudistuneessa versiossa kuntalaisten on mahdollista tehdä pal ve lun kautta neuvoa-antavia kunnallista kansanäänestystä koskevia aloit tei ta ja valtuustokäsittelyä edellyttäviä kuntalaisaloitteita. Kunnallista kansanäänestystä koskevan aloitteen voi tehdä 5 % kunnan ää ni oi keu te tuis ta asukkaista ja valtuustokäsittelyä edellyttävän kun ta laisaloit teen 2 % kunnan äänioikeutetuista asukkaista. Näiden aloitteiden teke mi nen ja niihin osallistuminen edellyttää vahvaa sähköistä tun nis tau tumis ta palveluun. Kunta saa palvelusta automaattisesti ja luotettavasti tiedon aloitteeseen osallistujien oikeudesta osallistua kyseisiin aloitteisiin. Kuntalaisaloite.fi-palvelun kautta voi tehdä kuntalaisaloitteita niille kunnille, jot ka ovat liittyneet palveluun. Kunta voi ilmoittautua mukaan palveluun otta mal la yhteyttä palvelun ylläpitäjään Ilmoittautumisen yhteydessä kuntaa pyydetään il moit ta maan sähköpostiosoite (esimerkiksi kirjaamon osoite), johon kunta toi voo palvelusta tulevien aloitteiden saapuvan. Kuntalaisaloite.fi:n käyttö on mahdollista, vaikka kunnan käytössä olisi jo jo kin toinen aloitesivusto kuntalaisaloitteiden tekemiseksi. Kaikki Kun ta laisaloi te.fi-palveluun tehdyt aloitteet esitarkastetaan ennen niiden jul kai se mista. Palvelun käyttö on maksutonta sekä kunnille että kuntalaisille. Halutessaan kunta saa käyttöönsä myös kunnan omille sivuille lisättävän si säl tö wid ge tin eli leijukkeen, jossa näkyvät kuntalaisaloite.fi:ssa kuntaan vii mek si tehdyt aloitteet. Ohjeet widgetin lisäämiseen löytyvät osoitteesta: https://www.kuntalaisaloite.fi/fi/leijuke Kuntalaisaloite.fi-palvelu on kehitetty osana Osal lis tu mis ym pä ris tö-han ketta, joka kuuluu valtiovarainministeriön koordinoimaan Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelmaan (SADe). Muita Osal lis tu mis ym pä ristö hankkeen verkkopalveluita ovat Kansalaisaloite.fi, Otakantaa.fi sekä myö hem min julkaistava Lausuntopalvelu.fi. Kuntalaisaloite.fi ja Otakantaa.fi ovat rinnakkaisia palveluita, jotka on ke hitet ty vastaamaan eri tarpeisiin kuntalaisten osallistumisoikeuteen liittyen. Kun ta lais aloi te.fi koskee kuntalaisten oikeutta jättää kunnalle aloite tai kannat taa muun tekemää aloitetta. Otakantaa-palvelussa voi vuo ro vai kut teises ti kunnan asukkaiden ja kunnan kanssa valmistella yhteisiä päätöksiä. Otakantaa.fi-palvelu on kunnille maksuton palvelu, jossa voi yhdessä kunta lais ten kanssa suunnitella, kehittää ja arvioida kuntalaisia koskevia asioita jo valmisteluvaiheessa.

6 Rautjärven kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus Kunnat ovat käyttäneet palvelua mm. kuntastrategian päivittämiseen, palve lui den suunnitteluun ja asukasraatien toiminnan suunnitteluun ja vuo ropu he luun muiden kuntalaisten kanssa. Käytössä olevia Otakantaa osal listu mis ta po ja ovat mm. keskustelupalsta, verkkokysely ja chat, jossa kunnan päät tä jä voisi kohdata reaaliaikaisesti kunnan asukkaita. Rautjärven kunnan uudistuville verkkosivuille on mahdollista liittää em. palve lu toi min not asiaa koskevan kunnanhallituksen päätöksen jälkeen. Palve lun avulla aloitteiden käsittely on keskitetympää ja palautteet toimitetaan kir jaa mos ta ao. toimielimen tai viranhaltijan jatkokäsittelyyn. Esittelijän ehdotus: Rautjärven kunnanhallitus päättää ottaa käyttöön Otakantaa.fi ja Kun ta laisaloi te.fi palvelut. Hyväksyttiin.

7 Rautjärven kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus Valtionperintö - Alpo Kurronen Kh 246 Valmistelijat: Rauni Kekäläinen, vs.kehitysjohtaja, p , Harri Anttila, kunnanjohtaja, p , s-posti: Rautjärven kunta on hakenut Alpo Kurronen kp:n perintöä Valtiokonttorilta käyt tääk seen sen vanhusväestön ja erityisryhmien lähi- ja asu mis pal ve lujen kehittämiseen ja virkistystoiminnan monipuolistamiseen. Asiaa on aiem min käsitelty kunnanhallituksen kokouksissa Valtiokonttori on päätöksellään ( 472 / 90 / 2012 ) päättänyt luovut taa Alpo Kurrosen kuolinpesän koko omaisuuden Rautjärven kunnalle. Al po Kurronen kp:ltä Rautjärven kunnalle saatu perintö on vastaanotettu Perinnön lopputilityksessä on tullut kaksi (2) kiinteistöä, jotka ovat ni meltään ja kooltaan - Mikkola Rn:ro koko ha - Mykkälä RN:ro koko ha Lainhuutohakemukset on laitettu vireille Perunkirjaa varten Etelä-Karjalan Metsänhoitoyhdistyksen/ Jari Jordanin laa ti ma metsäarvio on euroa. Rahavaroja Rautjärven kunta on saa nut ,03 euroa. Joten koko kunnalle tilitettävän omaisuuden sääs tö on ,03 euroa. Tilalla sijaitsee kaksi rakennusta, joille ei perunkirjassa ole määritelty arvoa, purkukunnossa oleva hirsirakennus sekä vuonna 1977 asuin ra kennuk se si muutettu omakotitalo. Öljylämmitteinen omakotitalo (3 h+k+s) huoneistoalaltaan 73 m 2 on muu taman vuoden ajan ollut asumattomana ja kylmänä. Rakennusmestari Rauno Hokkasen näkemyksen mukaan rakennus on mahdollisesti pa lau tet tavis sa asumiskäyttöön, koska rakennus on perusrakenteiltaan ehjä eikä siinä ole havaittavissa erityisiä kosteus- tai muuta vaurioita. Tarkempi arvioin ti edellyttää vesi- ja lämmitysverkoston testauksen sekä mahdollisesti ra ken tei den aukaisuja. Rakennuspaikka sijaitsee Mikkola-tilalla Purnujärventien ja Helisevänjoen vä lis sä ja on pinta-alaltaan 1,222 ha. Kunnan olisi mahdollista käyttää omakotitaloa omassa vuok raus käy tössään. Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus päättää kirjata testamenttien varojen pääomaksi ,03 euroa käytettäväksi vanhusväestön ja erityisryhmien lähi- ja asu mis pal ve lu jen kehittämiseen ja virkistystoiminnan monipuolistamiseen.

8 Rautjärven kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus päättää liittää Mikkola RN:o 9:21 ja Mykkälä RN:o 9:19 -tilat kunnan metsätiloihin. Tekniselle keskukselle annetaan tehtäväksi testata keväällä 2014 oma ko tita lon muuntaminen uudelleen asuinkäyttöön kytkemällä läm mi tys jär jes telmä ja vesijohtoverkosto käyttöön sekä tutkia tarkemmin kriittiset rakenteet. Teknisen keskuksen tulee raportoida kunnanhallitusta asuinkäyttöön muun ta mi sen mahdollisuudesta sekä laatia kustannusarvio vält tä mät tömis tä rakennuksen ja asuintilojen korjaustarpeista sekä pihatöistä ja hir sira ken nuk sen purkamisesta. Teknisen keskuksen laatiman kustannusarvion perusteella kunnanhallitus päät tää rakennuksen ottamisesta asuinkäyttöön tai myymisestä. Asia jätettiin pöydälle.

9 Rautjärven kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus Simpele-Änkilä OYK:n ja Simpeleen asemakaavan muutosten ja laajennusten vireilletulokuulutus ja osal lis tu mis- ja arviointisuunnitelmat 383/ /2013 Kh 247 Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja, p , s-posti: Kunnanhallitus päätti käynnistää Simpele-Änkilä osa lyleis kaa van ja Simpeleen asemakavan muutoksen ja laajennuksen. Neuvottelumenettelyyn perustuvan tarjouskilpailun voitti Pöyry Finland Oy. Suun nit te lu so pi mus allekirjoitettiin Kaavoituksen aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu käytiiin Simpeleellä Muistio viranomaisneuvottelusta esityslistan oheisena. Viranomaisneuvottelussa avoimeksi jäi vaatimus osayleiskaavan muut tami ses ta myös Ilmarinkadun asemakaavamuutosalueen osalta, koska maan käyttö on muuttumassa kerrostaloalueesta pientaloalueeksi. Vies tissään Kaakkois-Suomen Ely-keskus edellyttää myös tältä osin yleis kaa van muutosta. Viranomaisneuvottelun perusteella kaavoittaja on valmistellut Osallistumisja arviointisuunnitelmat sekä vireilletulokuulutuksen. Museovirasto edellyttää arkelogisen selvityksen tekemistä Tiiliruukin alueel le. Kunnanjohtaja on sopinut, että kaavoittaja laatii selvitystä varten li sätyö nä tarjouspyyntöasiakirjat ja kunta kilpailuttaa selvityksen laadinnan. Kj:n ehdotus: Kunnahallitus päättää, että Simpele-Änkilä osayleiskaavan muu tos alu eeseen liitetään myös Ilmarinkadun asemakaavan muutosalue, jonka tarkem pi rajaus päätetään myöhemmin. Kunnanhallitus hyväksyy osallistymis- ja arviointisuunnitelmat sekä vi reil letu lo kuu lu tuk sen. Kunnanjohtajalle annetaan valtuudet kilpailuttaa ja hyväksyä arkeologisen sel vi tyk sen laadinta. Hyväksyttiin. Liitteet Liite 1 Simpeleen asemakaavan Ilmarinkadun alueen osallistumis- ja ar vioin ti suun ni tel mat Liite 2 Simpeleen asemakaavan Tiiliruukin alueen osallistumis- ja arvioin ti suun ni tel mat Liite 3 Simpele-Änkilä OYK:n ja Simpeleen asemakaavan muutosten ja laajennusten viranomaisneuvottelumuistio Liite 4 Simpele-Änkilä OYK:n ja Simpeleen asemakaavan muutosten ja laajennusten vireilletulokuulutus Liite 5 Simpele-Änkilä OYK:n osallistumis- ja arviointisuunnitelma

10 Rautjärven kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus Kunnanhallituksen kokoukset vuonna / /2013 Kh 248 Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja, p , s-posti: Hallintosäännön 4. luvun 2 :n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan koh dan ja paikan. Lisäksi kokous voidaan pitää myös, kun pu heen johta ja katsoo sen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee pu heen joh ta jal le esityksen sen pitämisestä. Rautjärven kunnassa on kunnanvaltuuston ja -hallituksen kokouspäiväksi va kiin tu nut maanantai. Päällekkäisyyksien välttämiseksi myös maakunnan muis sa kunnissa maanantait ovat olleet varattuna kunnanhallituksille ja -val tuus toil le, jolloin muiden toimielinten kokoukset on sijoitettu muihin viikon päi viin ja kunnanhallitusten jäsenet ja valtuuston puheenjohtajisto ovat voi neet osallistua niihin ilman päällekkäisyyksiä. Kunnanhallitus on kokoontunut säännönmukaisiin kokouksiin noin 3 viikon vä lein, joka on osoittautunut sopivaksi niin asiamäärien kuin määräaikojen nou dat ta mi sen osalta. Oheiseen liitteeseen on tehty suunnitelma vuoden 2014 kunnanhallituksen ja -valtuuston kokouksista. Suunnitelmaan valtuustolle on varattu seit semän kokoontumista, joista kesäkuu, marraskuu ja joulukuu ovat var si naisia päätöskokouksia. Muut kokoontumiset voidaan järjestää tarvittaessa ko kouk si na tai iltakouluina. Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan kokousaikataulun vuodelle Hyväksyttiin. Liitteet Liite Kunnanhallituksen kokousaikataulu vuonna 2014

11 Rautjärven kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus Erityisen kuntajakoselvityksen toimittaminen ja toteutus 425/ /2013 Kh 249 Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja, p , s-posti: Valtionvarainministeriö on päätöksellään (VM/2601/ /2013) määrännyt toimitettavaksi kuntarakennelain 15 :n perusteella toimitettavaksi erityisen kuntajakoselvityksen kaikkien Ete lä-kar ja lan kuntien osalta. Selvitystyö alkaa ja päättyy sel vityk sen valmistuttua, kuitenkin viimeistään Ministeriö on asettanut kuntajakoselvittäjäksi Aija Tuimalan sekä osa-ai kaisik si kuntajakoselvittäjiksi Jari Salomaan ja Taina Ketolan. Selvittäjät ja asianomaiset kunnat voivat asettaa selvittäjää paikallisessa asian tun te muk ses sa ja jatkuvassa vuorovaikutuksessa avustavan neu votte lu eli men ja valmisteluryhmiä. Lappeenranta-Imatra kaupunkiseudun kuntajohtajista koostuva työ va liokun ta esittää selvittäjän valmistelun perusteella: 1. Luottamushenkilöistä nimetään ohjausryhmä, johon kukin kunta nimeää kaksi puheenjohtajistojensa jäsentä. Ohjausryhmän tehtävänä on ohjata selvitystyötä ja valmistella selvitysasiakirjat. Pu heen joh tajak si ehdotetaan Lappeenrannan edustajaa ja varapuheenjohtajaksi Imat ran seutukunnan pienten kuntien edustajaa. 2. Maakunnan kuntajohtajien työvaliokunta toimii projektiryhmänä, joka val mis te lee ohjausryhmässä käsiteltävät asiat. Työvaliokunnan valmis te li joi na toimivat Markku Heinonen, Marita Toikka, Antti Pätilä, Kai Roslakka ja Tapio Iso-Mustajärvi. Sosiaali- ja terveydenhuollon se kä elinkeinötoiminnan valmistelua johdetaan myös työvaliokunnan toi mes ta. 3. Kuntien asiantuntijoista kootaan myöhemmin määräaikaiset vi ranhal ti ja val mis te lu ryh mät, joiden tehtävänä on koota nykytilankuvaus se kä näkemykset tulevaisuuden kehittämisestä teemoittain: Si vis tyspal ve lut, Tekniset palvelut, Hallinto, demokratia ja viestintä, Talous ja investoinnit sekä Henkilöstöasiat. 4. Luottamushenkilöiden kuulemista toteutetaan valtuustoryhmien puheen joh ta jien tapaamisessa tammikuussa. Kaikille valtuutetuille järjes te tään kaksi maakunnan yhteistä seminaaria, ensimmäinen ja toinen toukokuussa 2014, ja lisäksi selvitystä kä si tellään kuntakohtaisissa valtuustoinfoissa. 5. Henkilöstön edustajat ovat mukana henkilöstöryhmissä sekä yhden edus ta jan sa kautta muissa teemoittaisissa valmisteluryhmissä. Henki lös töä kuullaan ja informoidaan monimuotoisesti prosessin aikana. 6. Kuntalaisia kuullaan selvityksen aikana tilaisuuksissa. Selvityksen ete ne mi ses tä ja sisällöstä tiedotetaan internetsivuilla sekä mah dol lisel la koteihin jaettavalla tiedotteella. Kuntia pyydetään ilmoittamaan ohjausryhmään nimetyt jäsenet men nes sä. Ohjausryhmä kokoontuu ensimmäisen kerran tammikuussa Jokaisen kunnan valtuustoryhmien puheenjohtajat ja kunnanjohtajat tul laan tapaamaan erikseen vuoden 2014 alussa.

12 Rautjärven kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus: 1. Nimeää kaksi ohjausryhmän jäsentä kunnanhallituksen ja -val tuuston puheenjohtajistoista. 2. Hyväksyy työvaliokunnan esityksen projektiryhmästä ja val mis te lijois ta. 3. Nimeää Rautjärven kunnan edustajiksi valmisteluryhmiin: Si vis tyspal ve lut sivistystoimenjohtaja Eila Toppinen, Tekniset palvelut tek ninen johtaja Ari Pöllänen, Hallinto demokratia ja viestintä ke hi tys johta ja Annaleena Rita, Talous ja investoinnit talouspäällikkö Paula Hink ka nen, Henkinkilöstöasiat kehitysjohtjaja Annaleena Rita. 4. Hyväksyy esityksen 5. Hyväksyy esityksen 6. Hyväksyy esityksen Kunnanhallitus esittää valtuustoryhmien tapaamiseen soveltuvia ajan kohtia. Kunnanhallitus saattaa asian kunnanvaltuustolle tiedoksi. Kohdassa 1. nimettiin ohjausryhmän jäseniksi kunnanvaltuuston pu heenjoh ta ja Liisa Terävä sekä kunnanhallituksen puheenjohtaja Taina Lonka. Muut kohdat hyväksyttiin ehdotuksen mukaan. Liitteet Liite 1 Esitys kunnille kuntarakenneselvityksen toteutuksesta Liite 2 Päätös erityisen kuntajakoselvityksen toimittamisesta sekä kunta ja ko sel vit tä jän asettamisesta

13 Rautjärven kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus Sisäinen valvonta ja riskienhallinta 540/ /2013 Kh 250 Valmistelija: Paula Hinkkanen, talouspäällikkö, p , s-posti: Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista päättäminen Kuntalakiin kesällä 2012 lisätyt säännökset kunnan ja kuntakonsernin sisäi ses tä valvonnasta ja riskienhallinnasta tulevat voimaan vuonna Valtuustojen tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja ris kien hal lin nan perusteista. Lisäksi hallintosääntöön tulee ottaa tar peel liset määräykset lähinnä asiaa koskevasta toimivallasta ja tehtävien jaosta. Val tuus to jen tulisi päättää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan pe rus teista mahdollisimman pian, jotta tarkemmat menettelytapaohjeet sisäisen valvon nan ja riskienhallinnan järjestämiseksi, toimeenpanon valvomiseksi ja ra por toi mi sek si ehditään laatia niin, että ne voidaan toimeenpanna vuoden 2014 aikana. Sisäisen valvonnan perusteisiin tulee sisällyttää määräykset kun nan hal lituk sen velvollisuudesta ohjeistaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jär jes tä mi nen ja toimeenpano, lauta- ja johtokuntien velvollisuudesta valvoa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanoa sekä johtavien viran hal ti joi den velvollisuus toimeenpanna sisäinen valvonta ja ris kien hal linta vastuualueillaan. Myös riskeistä raportoinnista ja ra por toin ti me net te lyistä on syytä ottaa määräykset kunnanvaltuuston vahvistamiin perusteisiin. Kuntatalousyksikkö on valmistellut suosituksen sisäistä valvontaa ja riskien hal lin taa koskevien säännösten toimeenpanemiseksi. Suositus julkais taan viikolla 49/2013 Kuntatalousyksikön internet-sivuilla ja jaetaan hal li tuk sen kokouksessa osallistujille Sivu julkaistu Kunnat.net Kuntaliitto julkaisi; Sisäinen valvonta: työtehtävien eriyttäminen Toimivan ja tehokkaan sisäisen valvonnan yhtenä edellytyksenä on, että työ teh tä vät on eriytetty riittävästi. Virheiden ja väärinkäytösten vält tä mi seksi vastuut on jaettava siten, että tapahtumien hyväksyminen, kirjaaminen ja varojen hoitaminen on jaettu eri tekijöille. Jos yksi ja sama henkilö kä sitte lee koko tapahtumaketjun tai useampia sen kriittisiä osia, on kyseessä ns. vaarallinen työyhdistelmä. Vaarallisia työyhdistelmiä voi esiintyä kunnan eri toiminnoissa, ei vain talous hal lin nos sa. Parasta olisi suunnitella tapahtumien käsittely siten, että toi nen henkilö varmistaa edeltävän työn tai työvaiheet ovat riippuvaisia eri hen ki löis tä. Prosessikaavion luominen helpottaa työketjujen hah mot ta mista. Pienessä organisaatiossa on suurempi riski vaarallisten työyhdistelmien muo dos tu mi sel le työntekijöiden vähyyden vuoksi. Silloin on ainakin tie dos-

14 Rautjärven kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus tet ta va tilanne ja luotava siihen sopivat varmistuskeinot. Tehtävien kier rätys on käyttökelpoinen keino, lisäksi tarvitaan aina asianmukaiset hy väksyn nät, säännölliset täsmäykset ja raportoinnit (poikkeamat). Tärkeää on myös varmistaa käyttöoikeuksien rajaaminen työtehtävien tai henkilöiden vaih tues sa. Seuraavassa on lueteltu esimerkkejä erilaisista vaarallisista työ yh dis tel mistä. Luettelo ei ole täydellinen, tilanne on aina mietittävä tapaus-, toiminto-, teh tä vä- ja organisaatiokohtaisesti. Ostotoiminto hankinnan tilaus - tavaran vastaanotto - tavaran käyttö / va ras to kirjan pi don hoito hankinnan tilaus - kassan tai pankkitilien hoito - myynti tai laskutus ostolaskun vastaanotto (e-lasku, skannaus) - ostolaskun tal len ta minen reskontraan - laskujen tarkastus - laskujen hyväksyntä maksuliikenteen hoitaminen - kirjanpito - ostoreskontran täsmäytys kir jan pi toon Myyntitoimintoja laskutus tavaran lähettäminen - laskutus laskutus - myyntireskontran hoito - pääkirjanpito/maksuliikenne myyntireskontran hoito - perintä - myyntireskontran täsmäys kir jan pitoon myynti - luotonanto - perintä - pääkirjanpito/maksuliikenne laskutusperusteiden määritys - laskutus Palkkahallinto palkan laskenta - palkan maksaminen / maksutietojen syöttäminen - hen ki lö re kis te ri tie to jen ylläpito palkan laskenta - kassan tai pankkitilien hoito oman palkan laskenta palkan laskenta - palkan laskentaa koskevien muistutusten vas taanot to työaikakirjanpidon tapahtuminen tarkastaminen ja hyväksyntä - palkan las ken ta Rahaliikenne (kassa/pankkitilit) rahaliikenteen hoito - toiminimen kirjoittaminen rahaliikenteen hoito - muistiotositteiden hyväksyntä - pääkirjanpito rahaliikenteen hoito - laskujen ja/tai maksujen hyväksyminen e-laskun ja kirjanpitoaineiston vastaanotto - rahaliikenteen hoito käteisvarojen vastaanotto - laskutus - hyvityslaskujen teko Etuuspäätösten teko etuus- tai avustuspäätöksen valmistelu - päätöksen hyväksyminen - etuu den tai avustuksen maksaminen. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta käytännössä Suomen Kuntaliiton erityisasiantuntija Marja-Liisa Ylitalo on luento ma te ri aa lis sa laatinut esimerkkilomakkeen, jolla sisäisen valvonnan näkö kul mis ta varmistetaan, että oikea henkilö (tai toimielin) tekee, oikeita asioi ta, oikeaan aikaan, oikein (liittenä).

15 Rautjärven kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus Riskienhallinta Varmistuskeinoja mm. käyttöoikeudet, lokitiedot, kulkuluvat, toi mi vallat ja niiden rajoitukset sekä normaali esimiesvalvonta Kun tehtävien onnistumiseen liittyvistä varmistuskeinoista on pää tetty, on vielä päätettävä mm. Kuka varmistaa, Miten varmistaa, Milloin ja miten usein raportoidaan, Miten ja kenelle raportoidaan, Miten seu ra taan tilanteen kehittymistä? Säännöllisesti ja tilanteen muuttuessa (henkilövaihdokset, oh jel mavaih dok set, uudet tehtävät yms.) päivitettävä mm. Teh tä vän ku vaukset, Päätökset,Toimintaa koskevat ohjeistukset.-tulos- ja ke hi tyskes kus te lut; Toimintaan liittyvien ongelmien selville saaminen, Muutos- ja kehitystarpeet. Riskienhallinnan pitäisi olla osa vuotuista strategista suunnittelua ja ta voittei den asettamista, jossa Dokumentoinnin tärkeydessä huomioidaan; Henki lö vaih dok siin liittyvät tiedot (päätökset, tehtävänkuvaukset) pidettävä ajan tasalla, Sopimusrekisteri (sopimuskausi, aihe, vastuuhenkilö, eu romää rä), Päätösten sekä niiden perustelujen ja liitteiden dokumentointi. Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi Suomen Kun talii ton suosituksen noudatettavaksi sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan pe rus tee na. Kunnanhallitus antaa kunnan toimialoille tehtäväksi järjestää sisäinen valvon ta ja riskienhallinta Kuntaliiton viikolla 49/2013 julkaistavan suosituksen mu kai ses ti. Hyväksyttiin. Lisäksi kunnanhallitus päätti, että toimialojen sisäisen valvonnan ja ris kienhal lin nan suunnitelmat tuodaan kunnanhallitukselle tiedoksi heti niiden valmis tut tua. Liitteet Liite Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan esimerkkilomake

16 Rautjärven kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus Saatavien poistoja / /2013 Kh 251 Valmistelija: Paula Hinkkanen, talouspäällikkö, p , s-posti: Maksamattomat saatavat annetaan huomautuskirjeiden jälkeen pe rin tä toimis ton perittäväksi. Perintätoimisto käyttää pääasiassa kirjeperintää. Mi kä li perintätoimisto ei saa saatavaa perittyä joko varattomuuden tai mak su halut to muu den takia, palauttaa perintätoimisto perinnän kunnalle, josta ne toi mi te taan ulosottoon. Osa perittävistä palautuu ulosotosta va rat to muuses teel lä. Kunnanhallituksen hyväksymän sisäisen valvonnan ohjeen mukaan kunnan hal li tus päättää saatavien poistamisesta. Saatava voidaan poistaa, jos ve lal li nen on todettu varattomaksi tai muutoin saatava on epä to den nä köinen. Tileistä poistaminen ei vapauta velallista maksuvelvollisuudesta, minkä johdosta poistettujen saatavien perintää jatketaan saatavan van he nemi seen saakka. Poistettavia saatavia on seuraavasti:

17 Rautjärven kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus Poistettavien saatavien yksityiskohtainen erittely esitellään kokouksessa. Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus päättää poistaa saatavat esityksen mukaisesti ja toteaa, et tä perintätoimenpiteitä tulee jatkaa soveltuvin osin. Hyväksyttiin.

18 Rautjärven kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus Eksoten palveluverkkosuunnitelmien ja strategian toimeenpano 407/ /2013 Kh 252 Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja, p , s-posti: Eksoten hallitus on päättänyt esittää Etelä-Karjalan sosiaali- ja ter vey den huol lon kuntayhtymän yhtymävaltuuston hyväksyttäväksi pal velu verk ko suun ni tel mien toteutuksen ja strategian toimeenpanon Eksotessa Asiakirja on luettavissa valtuuston intranetissä. Palveluverkkosuunnitelmaan ja strategiaan sisältyy useita Rautjärven näkö kul mas ta kriittisiä seikkoja. Miten hyvinvointiasemien ja keskitettyjen palvelujen toimintaprosessit järjes te tään niin, että riittävä integraatio toteutuu asiakaskontakteissa kus tannus te hok kaal la ja vaikuttavalla tavalla? Hyvinvointiasemien peruspalvelukonsepti on määritelty niin ka peaksi, että sillä ei ole mahdollisuuksia toimia integroidussa toi min ta ympä ris tös sä. Lääkäripalvelujen osalta puhutaan samassa lauseessa päi vys tykses tä ja kiireellisestä hoidosta, vaikka välittömän avun tarve ja 1-3 vuo ro kau den kuluessa saatava hoito ovat kokonaan eri asioita. Lääkäri- ja hammaslääkäripalvelut ovat välttämättömiä lä hi pal ve luita, joilla voidaan tehokkaasti vaikuttaa myös ennaltaehkäisyyn. Keski tet ty jen palvelujen riskinä on painottua vain oireiden hoitoon. Toiminnassa on otettava huomioon palvelujen saamiseen liittyvät aika- ja matkustuskustannukset. Tietoverkkoyhteydet eivät riittävällä tavalla toimi koko maakunnan alu eel la. Liikkuvien palvelujen rajakustannushyödyn tulee olla positiivinen. Mal lu-au tol la ei tule korvata edullisempia lähipalveluita. Monituottaja -mallin hyväksyminen osaksi Eksoten toimintaa pa rantai si yritystoiminnan laatua ja monipuolisuutta ja siten pitkällä ai ka välil lä kokonaistuottavuutta. Suunnittelussa tulee huomioida kau pungeis sa tarjolla olevat yksityiset lääkäri- ja hammaslääkäripalvelut. Keskussairaala ei voi olla palvelurakenteen ainoa lähtökohta Asiakaskontaktin kustannus on lähipalvelussa aina merkittävästi kes ki tet tyä palvelua edullisempaa 80 / 20 säännön mukaisesti asiakaskontakteista tulisi hoitaa lä hi palve lu na Keskussairaalan toiminta tulee mitoittaa kysynnän näkökulmasta vält tä mät tö män päivystävän hoidon mitoitukseen. Tarjonta- ja organisaatiolähtöinen palvelujen tarjonta tulee muuttaa laa jem pa na yhteistyönä toteutettavaksi tai markkinoita hyödyntäen. Kuntien näkemykset huomioitava palvelujen suunnittelussa Sosiaali- ja terveydenhuollon lähipalvelujen toteuttamistapa vaikuttaa suures ti eri paikkakuntien elinvoiman säilymiseen. Lähtökohtana eivät saa olla vain Lappeenrannan elinkeinopoliittiset ta voit teet. Viime kädessä kuntien tulee huolehtia kuntalaisten saamista so si aali- ja terveyspalveluista vaikka järjestämisvastuu olisikin ulkoistettu.

19 Rautjärven kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus Palvelurakenteen ja strategian linjausten pysyvyys Palvelusopimuksissa tulee määritellä kriittiset lähipalvelut koko strate gia kau del le Operatiiviset muutokset tulee sallia, mutta olennaista on määritellä muu tok siin liittyvät vaikutusarvioinnit sekä selkeät kuntakohtaiset hyvin voin ti ker to muk set vuosittain. Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus antaa Rautjärven kunnan Eksoten yhtymävaltuuston jä senil le toimintaohjeena: Palveluverkkosuunnitelmien toteutuksessa ja strategian toimeenpanossa tulee riittävällä tarkkuudella kuvata hyvinvointiasemien pe ruspal ve lu kon sep ti, jotta sillä voidaan turvata riittävät lähipalvelut nykyisillä ter veys ase mil la. Peruspalvelukonseptin tulee sisältää lääkärin- ja hammas lää kä rin ajanvarausvastaanotto arkipäivisin, ter vey den-(sai raan)hoi tajan ja mielenterveyshoitajan matalan kynnyksen palvelut, neuvolatoiminta se kä sosiaalityön ammattihenkilöstön palvelut Kuntien kanssa solmittavissa palvelusopimuksissa tulee määritellä lä hi palve lu na tuotettavat palvelut koko strategiakaudelle. Päivystys ja kiireellinen hoito tulee määritellä yksiselitteisesti voimassa olevien suositusten mukaisena. Keskussairaalan toiminta ja investoinnit tulee mitoittaa päivystävän sai raalan sekä kysynnän mukaisesti. Simpeleelle sijoitetun ambulanssiyksikön ympärivuorokautinen päivystys on tur vat ta va. Hyväksyttiin. Harri Vuorela ei esteellisenä osallistunut tämän asian käsittelyyn ja poistui ko kouk ses ta käsittelyn ajaksi.

20 Rautjärven kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Eksoten palvelusopimusneuvottelut 521/ /2013 Kh Valmistelija: Rauni Kekäläinen vs. kehitysjohtaja p , s-posti: EKSOTEn vuoden 2014 palvelusopimusneuvottelut pidetään keskiviikkona klo Toimistotalo Ruori, C6 kokoushuone, Valto Käkelän ka tu 3 - osoitteessa. Palvelusopimusneuvotteluiden asialista ei ole saa punut mennessä. Palvelusopimusneuvotteluihin osallistuvat Etelä - Karjalan alueen pohjoiset kunnat eli Parikkala, Rautjärvi ja Ruokolahti. Sosiaali- ja terveystoimen palvelujen tuottamistavat ja - keinot sekä ra hoitta mi nen ovat voimakkaissa uudistamis- ja muutospaineissa. Lain sää dän tötyön kulmikas ja ajoittain poikkoileva eteneminen on aiheuttanut ja ai heuttaa monia epävarmuustekijöitä ja vaikeuttaa pitkäjänteisen suunnittelun ete ne mis tä kaikissa Suomen kunnissa. Eksoten toimintaa koskevan ulkoisen arvioinnin loppuraportti on julkistettu Sen käsittelyn yhteydessä on sovittu laadittavan raamiesitys, min kä tulee pitää sisällään SoTe- palvelujen tuottamista koskeva pal ve lura ken ne. Toisena tavoitteena on EKSOTEn alijäämäkierteen katkaisu. Kolmas tavoite on, että kunnat sitoutuvat laskelmissa esitettyyn mak su ky kynsä mukaiseen palvelurakenteeseen. Palvelusopimuksia koskien on pai notet tu myös omistajaohjauksen kehittämistä siten, että sille tulee merkittävä roo li. EKSOTE on kehittänyt voimakkaasti olemassa olevaa palvelurakennettaan eten kin sosiaali- ja vanhus - sekä päihde- ja MT-palveluissa. Lasten ja nuor ten palvelujen keskitetty saatavuus turvataan maaseutumaisiin kuntiin liik ku vin palveluin ja kaupunkialueelle marraskuussa 2013 avattavaan Lasten ja Nuorten taloon. Lausunnossaan palvelurakenneuudistuksesta kunnanhallitus on todennut mm.: "Palvelurakennevaihtoehtoon 2 perustuva toimintamalli voidaan ottaa palve lu ra ken teen lähtökohdaksi, sillä edellytyksellä, että riittävät matalan kynnyk sen palvelut turvataan kaikkiin sosiaali- ja terveysasemiin ja että täl läisen säilyminen Simpeleellä turvataan. Sosiaali- ja terveysasemiin perustuvan palvelumallin tulee vastata riit tä västi asukkaiden päivittäisiin palvelutarpeisiin turhan liikkumisen välttämiseksi ja tarpeelliseen hoitoon ja tukeen hakeutumisen turvaamiseksi. Hy vin vointi-ase man tulee antaa riittävä panos ehkäisevään toimintaan ja sen tulee kye tä yhteistoimintaan kunnan eri toimialojen sekä yritysten ja yhdistysten kans sa. Sosiaali- ja terveysaseman tulee antaa riittävä tuki terveyden edistä-mi ses sä, sosiaalisten olosuhteiden parantamisessa ja kuntouttavan työot teen varmistamisessa. Riittävä perustason palvelurakenne on ainoa keino välttää erityispalvelujen ruuhkautumista ja kustannusten nousua." EKSOTE on julkaissut kuntien lausuntojen pohjalta pal ve lu ra ken ne-esi tyksen, joka on käsiteltävänä yhtymähallituksessa.

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 Kunnanhallituksen hyvinvointijaosto AIKA 12.08.2014 klo 18:00 PAIKKA Taipalsaaren kunnantalo, Ruorisilta KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 22 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto.

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto. Kunnanhallitus 284 09.09.2013 Tarkastuslautakunta 32 11.09.2013 Sisäisen valvonnan ohjeet ja tarkastussääntö 1272/01/010/2008 KHALL 284 1272/01/010/2008 KHALL 607 Johtoryhmän ja tilintarkastajien keskusteluissa

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1 Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta Aika 27.01.2016 klo 16:00-18:30 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Vesihuoltoliikelaitoksen

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 28.09.2015 klo 09:00-11:12 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8 Tarkastuslautakunta Aika 10.05.2017 klo 15:00-15:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 16 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 19.09.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 38 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Vanhusneuvosto AIKA 06.04.2017 klo 14:00-15:20 PAIKKA Taipalsaaren kunnantalo, kokoustila Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 19 astuslautakunta 2013-2016 AIKA 18.05.2017 klo 14:33-15:33 PAIKKA Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 21 12 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00. Kunnanhallitus 31 13.02.2017 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) Kunnanhallitus 13.02.2017 31 118/00.00.01/2016 Kunnanvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 Kirkkonummen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 27.06.2017 klo 09:00-11:15 Paikka Kaupungintalon 2. kerroksen kokoustila Osallistujat Nimi Tehtävä Anttila Ari pj. Venesjärvi Seppo vpj.

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 23 Kehittämistoimikunta 18.11.2015 AIKA 18.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Kyrön toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 1/ Rakennuslautakunta. Aika klo 17:00-17:10. Kunnantalon kahvio. Käsitellyt asiat

Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 1/ Rakennuslautakunta. Aika klo 17:00-17:10. Kunnantalon kahvio. Käsitellyt asiat Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rakennuslautakunta Aika 16.02.2017 klo 17:00-17:10 Paikka Kunnantalon kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Rakennuslautakunnan kokousten pitäminen vuonna 2017

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 44 Kokouksen järjestäytyminen 4 45 Juuan Vuokratalot Oy:n toiminta vuonna 2015 5 46 Arviointikertomuksen 2015 valmisteluun liittyvä 6

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1

Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1 Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.10.2017 16:00-17:30 Paikka Ruoveden kunnantalon valtuustosali Käsitellyt asiat Liitteet Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 12.02.2014 AIKA 12.02.2014 klo 18:00-19:30 PAIKKA Elisenvaaran oppimiskeskus, kirjaston lukusali ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman 2013-2016 hyväksyminen 219/00.01/2013 SOS 19.11.2013 144 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkuntia tekemään 5.12.2013 mennessä päätöksen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset. Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta

Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset. Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta 24 19.05.2016 Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta 19.05.2016 24 Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym. Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 7/2013 156

Rautjärven kunta Pöytäkirja 7/2013 156 Rautjärven kunta Pöytäkirja 7/2013 156 Kunnanvaltuusto Aika 30.12.2013 klo 19:00-19:55 Paikka Rautjärven kunnantalo, valtuustosali, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/2017 1 Tarkastuslautakunta1 AIKA 06.11.2017 klo 14:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/ Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/ Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 06.10.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 43 Musiikkiopiston rehtorin

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10 Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2016 klo 15:00-16:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 19 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen järjestäytyminen 3 2 Tarkastuslautakunnan esittelijä kaudella 2017-2021 4 3 Tarkastuslautakunnan sihteerin valinta kaudelle

Lisätiedot

Keskiviikkona Kouvolan kaupungin internetsivulla.

Keskiviikkona Kouvolan kaupungin internetsivulla. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 12/2017 130 Tarkastuslautakunta 13.12.2017 Aika 13.12.2017 klo 16:03-19:05 Paikka Läsnä Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, hallinnon kokoushuone 316 3. krs. Luettelon mukaan

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1

PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1 PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1 AIKA 09.02.2018 klo 09:00 PAIKKA Pöytyän kunnan Kyrön toimipiste ASIAT Käsitellyt asiat Asia Liitteet Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12 Elämänlaatujaosto AIKA 12.04.2012 klo 17:00-18:25 PAIKKA Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 6 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 9/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 9/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 9/2017 1 Laatimispvm Tarkastuslautakunta 5.12.2017 Aika 14.12.2017 klo 09:00 Paikka Osanottajat Kaupunginhallituksen kokoushuone Nimi Tehtävä Anttila Ari pj. Venesjärvi

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 1 Sastamalan tarkastuslautakunta Aika 17.11.2017 klo 08:30-11:34 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 86

Lisätiedot

Hallitus päättää antaa seuraavat määräykset viranhaltijoiden toimivallan rajois. 1. Sopimusten päätösvaltuuksien ja allekirjoitusoikeuksien delegointi

Hallitus päättää antaa seuraavat määräykset viranhaltijoiden toimivallan rajois. 1. Sopimusten päätösvaltuuksien ja allekirjoitusoikeuksien delegointi Hallitus 87 16.06.2017 VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN RAJOJEN MUUTTAMINEN Hallitus 87 Esittelijä Toimitusjohtaja Raimo Inkinen Valmistelija Johtava lakimies Sari Forsström, p. 050 463 1667 Ehdotuksen perustelut

Lisätiedot

Muistio. Osoite: Valto Käkelän katu 3, 53130 Lappeenranta

Muistio. Osoite: Valto Käkelän katu 3, 53130 Lappeenranta PALVELUSOPIMUSNEUVOTTELU Eksote ja Rautjärven kunta Aika Perjantai 29.11.2013 klo 9:00-10:44 Paikka Osallistujat Toimistotalo Ruori C6 kokoushuone Valto Käkelän katu 3 (6. krs) 53130 Lappeenranta Eksote

Lisätiedot

Valmistelija: Valmistelija: Paula Hinkkanen, talouspäällikkö p , s-posti:

Valmistelija: Valmistelija: Paula Hinkkanen, talouspäällikkö p , s-posti: Kunnanhallitus 140 29.08.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 49 12.12.2016 Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 180/00.01.02/2016 Kh 29.08.2016 140 Valmistelija: Valmistelija:

Lisätiedot

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen.

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen. Kunnanhallitus 146 21.09.2015 Kunnanvaltuusto 47 28.09.2015 Kunnanhallitus 7 22.01.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perustaminen 108/010/013/2015 KHALL 146 Selostus: Etelä-Savossa

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Otsikko Sivu 27 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Otsikko Sivu 27 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 29.06.2017 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 27 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 28 Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 5/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 5/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 5/2017 1 Hyvinvointilautakunta AIKA 22.11.2017 klo 16:30 PAIKKA Sosiaali- ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 60 Kokouksen järjestäytyminen 3 61 Vuoden 2015 tilinpäätös 4 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 2 Aika 06.06.2016 klo 09:00-10:15 Paikka

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2016 1 Aluejohtokunta Aika 15.12.2016 klo 17:35-17:55 Paikka Kesälahti-talo, Puruvesi-sali Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Lipsanen Pentti 17:35-17:55 varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perla 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna Lamminen, puh. 06 438 4101, 044 438 4101 ja vs. perusturvajohtaja

Lisätiedot

26 05.06.2013 25 16.04.2014 70 28.10.2014 17 19.02.2015 61 30.09.2015 27 20.04.2016 13 22.02.2017 Tarkastuslautakunnan jäsenten ja varajäsenten esteellisyyksien toteaminen TARLTK 05.06.2013 26 Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 29.10.2015 klo 14:00-16:05 Paikka Kaupungintalo, 2. kerroksen neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen Pertti

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma kaupunginhallitus päätti

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma kaupunginhallitus päätti Sosiaali- ja terveyslautakunta 109 19.09.2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 118 10.10.2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 124 24.10.2017 Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178 Kunnanhallitus 178 09.08.2017 Välitilinpäätös 30.6.2017 87/030.032/2016 KHALL 178 Selostus: Kunnan hallintosäännön 20 mukaisesti tehtäväalueen sitovat toi min ta- ja tulostavoitteet määritellään valtuuston

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00.

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00. Kaupunginhallitus 312 05.12.2016 Kaupunginvaltuusto 87 12.12.2016 Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00.00/2016 Khall 05.12.2016 312 Valmistelija: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 10.04.2017 klo 09:00-13:45 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 40 Kokouksen

Lisätiedot

Hallintosäännön uudistaminen

Hallintosäännön uudistaminen Kaupunginhallitus 51 20.02.2017 Kaupunginhallitus 59 27.02.2017 Kaupunginhallitus 75 06.03.2017 Hallintosäännön uudistaminen 64/00.01.01.00/2013 Kaupunginhallitus 20.02.2017 51 Kaupunginlakimies Turo Järvinen:

Lisätiedot

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj.

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj. Perusturvalautakunta 124 27.10.2016 Kunnanhallitus 400 05.12.2016 Perusturvan vuoden 2016 talousarvion määrärahan korotusesitys 909/02.02.02/2015 Perusturvalautakunta 27.10.2016 124 Perusturvan toimintakatteen

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kunnanhallitus 137 29.05.2017 Kunnan luottamushenkilövalinnat 1/00.00.01/2017 KHALL 29.05.2017 137 Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kuntalain (410/2015) 30 :n mukaan kunnassa

Lisätiedot

Perusturvalautakunta Perusturvan vuoden 2017 talousarvion käyttösuunnitelma 838/ /2016. Perusturvalautakunta

Perusturvalautakunta Perusturvan vuoden 2017 talousarvion käyttösuunnitelma 838/ /2016. Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta 3 26.01.2017 Perusturvan vuoden 2017 talousarvion käyttösuunnitelma 838/02.02.02/2016 Perusturvalautakunta 26.01.2017 3 Kunnanvaltuusto hyväksyi 14.11.2016 120 vuoden 2017 talousarvion

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2015 1

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 17.02.2015 klo 14:00-16:00 Paikka Rautjärven kunnantalo, valtuustosali, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Lapin liiton kuntataloustyöryhmä 25.04.2016 AIKA 25.04.2016 klo 10:00-11:35 PAIKKA Lapin liiton virasto, Hallituskatu 20 B, Rovaniemi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1 AIKA klo 17:00 PAIKKA Tekninen 10, Tampereentie 10 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Pöytäkirja 12/ (7)

Pöytäkirja 12/ (7) Pöytäkirja 12/2016 1 (7) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 10.10.2016 Aika 10.10.2016 klo 10:00 Paikka Sähköpostikokous Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen ja järjestäytyminen 3 2 Kokouksen

Lisätiedot

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE Ympäristölautakunta 60 15.06.2016 Kunnanhallitus 181 20.06.2016 Ympäristölautakunta 32 22.03.2017 Kunnanhallitus 87 27.03.2017 SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

Lisätiedot

Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 12.09.2017 16:30-16:37 Paikka Ruoveden kunnantalon kahvihuone Käsitellyt asiat Liitteet Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 25.08.2015 klo 14:00-16:08 Paikka Kaupungintalo, 3. kerroksen neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen Pertti

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 11.09.2014 Aika 11.09.2014 klo 13:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, Kokoushuone Petäjä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot