Rautjärven kunta Pöytäkirja 16/ Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rautjärven kunta Pöytäkirja 16/2013 251. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele"

Transkriptio

1 Rautjärven kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus Aika klo 14:00-16:33 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 243 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Ota kantaa.fi ja Kuntalaisaloite.fi -palvelujen käyttöönotto Valtionperintö - Alpo Kurronen Simpele-Änkilä OYK:n ja Simpeleen asemakaavan muutosten 259 ja laajennusten vireilletulokuulutus ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmat 248 Kunnanhallituksen kokoukset vuonna Erityisen kuntajakoselvityksen toimittaminen ja toteutus Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Saatavien poistoja Eksoten palveluverkkosuunnitelmien ja strategian toimeenpano 253 Eksoten palvelusopimusneuvottelut Talousarvion muutos v lisäys Asukasvalintaprosessin uudistaminen Ilmoitusasiat Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset Kauppakirja Rautjärven kunta - Marjut ja Anssi Rita 283

2 Rautjärven kunta Pöytäkirja 16/ Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Läsnä Lonka Taina 14:00-16:33 puheenjohtaja Vuorela Harri 14:00-16:33 1. varapj :t , Europaeus Teemu 14:00-16:33 2. varapj Kuru Katja 14:00-16:33 jäsen Lensu-Saukkonen Helena 14:00-16:33 jäsen Tervonen Timo 14:00-16:33 jäsen Vanhatalo Mika 14:00-16:33 jäsen Terävä Liisa 14:00-16:33 valtuuston pj Luumi Kari 14:00-16:33 valt 1. varapj Paajanen Timo 14:00-16:33 valt 2. varapj Rita Annaleena 14:00-16:33 kehitysjohtaja, pöy tä kir jan pi tä jä Hinkkanen Paula talouspäällikkö :t Poissa Anttila Harri kunnanjohtaja Käsitellyt asiat Allekirjoitukset Taina Lonka Puheenjohtaja Annaleena Rita Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Timo Tervonen Pöytäkirjantarkastaja Mika Vanhatalo Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjan nähtävilläpito Rautjärven kunnantalolla yhteispalvelupisteessä Päivi Kujantola-Nupponen keskusarkistonhoitaja

3 Rautjärven kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kh 243 Kj:n ehdotus: Kokous todetaan Hallintosäännön 4. luvun 3. :n mukaisesti laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksyttiin.

4 Rautjärven kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Kh 244 Kj:n ehdotus: Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan kunnan yhteispalvelupisteessä Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Timo Tervonen ja Mika Vanhatalo. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Timo Tervonen ja Mika Vanhatalo.

5 Rautjärven kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus Ota kantaa.fi ja Kuntalaisaloite.fi -palvelujen käyttöönotto 532/ /2013 Kh 245 Valmistelija: Rauni Kekäläinen, vs.kehitysjohtaja, p , Oikeusministeriön tuottaman ja ylläpitämän Kuntalaisaloite.fi -palvelun versio on avattu osoitteessa Kun ta lais aloite.fi-palvelun uudistuneessa versiossa kuntalaisten on mahdollista tehdä pal ve lun kautta neuvoa-antavia kunnallista kansanäänestystä koskevia aloit tei ta ja valtuustokäsittelyä edellyttäviä kuntalaisaloitteita. Kunnallista kansanäänestystä koskevan aloitteen voi tehdä 5 % kunnan ää ni oi keu te tuis ta asukkaista ja valtuustokäsittelyä edellyttävän kun ta laisaloit teen 2 % kunnan äänioikeutetuista asukkaista. Näiden aloitteiden teke mi nen ja niihin osallistuminen edellyttää vahvaa sähköistä tun nis tau tumis ta palveluun. Kunta saa palvelusta automaattisesti ja luotettavasti tiedon aloitteeseen osallistujien oikeudesta osallistua kyseisiin aloitteisiin. Kuntalaisaloite.fi-palvelun kautta voi tehdä kuntalaisaloitteita niille kunnille, jot ka ovat liittyneet palveluun. Kunta voi ilmoittautua mukaan palveluun otta mal la yhteyttä palvelun ylläpitäjään Ilmoittautumisen yhteydessä kuntaa pyydetään il moit ta maan sähköpostiosoite (esimerkiksi kirjaamon osoite), johon kunta toi voo palvelusta tulevien aloitteiden saapuvan. Kuntalaisaloite.fi:n käyttö on mahdollista, vaikka kunnan käytössä olisi jo jo kin toinen aloitesivusto kuntalaisaloitteiden tekemiseksi. Kaikki Kun ta laisaloi te.fi-palveluun tehdyt aloitteet esitarkastetaan ennen niiden jul kai se mista. Palvelun käyttö on maksutonta sekä kunnille että kuntalaisille. Halutessaan kunta saa käyttöönsä myös kunnan omille sivuille lisättävän si säl tö wid ge tin eli leijukkeen, jossa näkyvät kuntalaisaloite.fi:ssa kuntaan vii mek si tehdyt aloitteet. Ohjeet widgetin lisäämiseen löytyvät osoitteesta: https://www.kuntalaisaloite.fi/fi/leijuke Kuntalaisaloite.fi-palvelu on kehitetty osana Osal lis tu mis ym pä ris tö-han ketta, joka kuuluu valtiovarainministeriön koordinoimaan Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelmaan (SADe). Muita Osal lis tu mis ym pä ristö hankkeen verkkopalveluita ovat Kansalaisaloite.fi, Otakantaa.fi sekä myö hem min julkaistava Lausuntopalvelu.fi. Kuntalaisaloite.fi ja Otakantaa.fi ovat rinnakkaisia palveluita, jotka on ke hitet ty vastaamaan eri tarpeisiin kuntalaisten osallistumisoikeuteen liittyen. Kun ta lais aloi te.fi koskee kuntalaisten oikeutta jättää kunnalle aloite tai kannat taa muun tekemää aloitetta. Otakantaa-palvelussa voi vuo ro vai kut teises ti kunnan asukkaiden ja kunnan kanssa valmistella yhteisiä päätöksiä. Otakantaa.fi-palvelu on kunnille maksuton palvelu, jossa voi yhdessä kunta lais ten kanssa suunnitella, kehittää ja arvioida kuntalaisia koskevia asioita jo valmisteluvaiheessa.

6 Rautjärven kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus Kunnat ovat käyttäneet palvelua mm. kuntastrategian päivittämiseen, palve lui den suunnitteluun ja asukasraatien toiminnan suunnitteluun ja vuo ropu he luun muiden kuntalaisten kanssa. Käytössä olevia Otakantaa osal listu mis ta po ja ovat mm. keskustelupalsta, verkkokysely ja chat, jossa kunnan päät tä jä voisi kohdata reaaliaikaisesti kunnan asukkaita. Rautjärven kunnan uudistuville verkkosivuille on mahdollista liittää em. palve lu toi min not asiaa koskevan kunnanhallituksen päätöksen jälkeen. Palve lun avulla aloitteiden käsittely on keskitetympää ja palautteet toimitetaan kir jaa mos ta ao. toimielimen tai viranhaltijan jatkokäsittelyyn. Esittelijän ehdotus: Rautjärven kunnanhallitus päättää ottaa käyttöön Otakantaa.fi ja Kun ta laisaloi te.fi palvelut. Hyväksyttiin.

7 Rautjärven kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus Valtionperintö - Alpo Kurronen Kh 246 Valmistelijat: Rauni Kekäläinen, vs.kehitysjohtaja, p , Harri Anttila, kunnanjohtaja, p , s-posti: Rautjärven kunta on hakenut Alpo Kurronen kp:n perintöä Valtiokonttorilta käyt tääk seen sen vanhusväestön ja erityisryhmien lähi- ja asu mis pal ve lujen kehittämiseen ja virkistystoiminnan monipuolistamiseen. Asiaa on aiem min käsitelty kunnanhallituksen kokouksissa Valtiokonttori on päätöksellään ( 472 / 90 / 2012 ) päättänyt luovut taa Alpo Kurrosen kuolinpesän koko omaisuuden Rautjärven kunnalle. Al po Kurronen kp:ltä Rautjärven kunnalle saatu perintö on vastaanotettu Perinnön lopputilityksessä on tullut kaksi (2) kiinteistöä, jotka ovat ni meltään ja kooltaan - Mikkola Rn:ro koko ha - Mykkälä RN:ro koko ha Lainhuutohakemukset on laitettu vireille Perunkirjaa varten Etelä-Karjalan Metsänhoitoyhdistyksen/ Jari Jordanin laa ti ma metsäarvio on euroa. Rahavaroja Rautjärven kunta on saa nut ,03 euroa. Joten koko kunnalle tilitettävän omaisuuden sääs tö on ,03 euroa. Tilalla sijaitsee kaksi rakennusta, joille ei perunkirjassa ole määritelty arvoa, purkukunnossa oleva hirsirakennus sekä vuonna 1977 asuin ra kennuk se si muutettu omakotitalo. Öljylämmitteinen omakotitalo (3 h+k+s) huoneistoalaltaan 73 m 2 on muu taman vuoden ajan ollut asumattomana ja kylmänä. Rakennusmestari Rauno Hokkasen näkemyksen mukaan rakennus on mahdollisesti pa lau tet tavis sa asumiskäyttöön, koska rakennus on perusrakenteiltaan ehjä eikä siinä ole havaittavissa erityisiä kosteus- tai muuta vaurioita. Tarkempi arvioin ti edellyttää vesi- ja lämmitysverkoston testauksen sekä mahdollisesti ra ken tei den aukaisuja. Rakennuspaikka sijaitsee Mikkola-tilalla Purnujärventien ja Helisevänjoen vä lis sä ja on pinta-alaltaan 1,222 ha. Kunnan olisi mahdollista käyttää omakotitaloa omassa vuok raus käy tössään. Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus päättää kirjata testamenttien varojen pääomaksi ,03 euroa käytettäväksi vanhusväestön ja erityisryhmien lähi- ja asu mis pal ve lu jen kehittämiseen ja virkistystoiminnan monipuolistamiseen.

8 Rautjärven kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus päättää liittää Mikkola RN:o 9:21 ja Mykkälä RN:o 9:19 -tilat kunnan metsätiloihin. Tekniselle keskukselle annetaan tehtäväksi testata keväällä 2014 oma ko tita lon muuntaminen uudelleen asuinkäyttöön kytkemällä läm mi tys jär jes telmä ja vesijohtoverkosto käyttöön sekä tutkia tarkemmin kriittiset rakenteet. Teknisen keskuksen tulee raportoida kunnanhallitusta asuinkäyttöön muun ta mi sen mahdollisuudesta sekä laatia kustannusarvio vält tä mät tömis tä rakennuksen ja asuintilojen korjaustarpeista sekä pihatöistä ja hir sira ken nuk sen purkamisesta. Teknisen keskuksen laatiman kustannusarvion perusteella kunnanhallitus päät tää rakennuksen ottamisesta asuinkäyttöön tai myymisestä. Asia jätettiin pöydälle.

9 Rautjärven kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus Simpele-Änkilä OYK:n ja Simpeleen asemakaavan muutosten ja laajennusten vireilletulokuulutus ja osal lis tu mis- ja arviointisuunnitelmat 383/ /2013 Kh 247 Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja, p , s-posti: Kunnanhallitus päätti käynnistää Simpele-Änkilä osa lyleis kaa van ja Simpeleen asemakavan muutoksen ja laajennuksen. Neuvottelumenettelyyn perustuvan tarjouskilpailun voitti Pöyry Finland Oy. Suun nit te lu so pi mus allekirjoitettiin Kaavoituksen aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu käytiiin Simpeleellä Muistio viranomaisneuvottelusta esityslistan oheisena. Viranomaisneuvottelussa avoimeksi jäi vaatimus osayleiskaavan muut tami ses ta myös Ilmarinkadun asemakaavamuutosalueen osalta, koska maan käyttö on muuttumassa kerrostaloalueesta pientaloalueeksi. Vies tissään Kaakkois-Suomen Ely-keskus edellyttää myös tältä osin yleis kaa van muutosta. Viranomaisneuvottelun perusteella kaavoittaja on valmistellut Osallistumisja arviointisuunnitelmat sekä vireilletulokuulutuksen. Museovirasto edellyttää arkelogisen selvityksen tekemistä Tiiliruukin alueel le. Kunnanjohtaja on sopinut, että kaavoittaja laatii selvitystä varten li sätyö nä tarjouspyyntöasiakirjat ja kunta kilpailuttaa selvityksen laadinnan. Kj:n ehdotus: Kunnahallitus päättää, että Simpele-Änkilä osayleiskaavan muu tos alu eeseen liitetään myös Ilmarinkadun asemakaavan muutosalue, jonka tarkem pi rajaus päätetään myöhemmin. Kunnanhallitus hyväksyy osallistymis- ja arviointisuunnitelmat sekä vi reil letu lo kuu lu tuk sen. Kunnanjohtajalle annetaan valtuudet kilpailuttaa ja hyväksyä arkeologisen sel vi tyk sen laadinta. Hyväksyttiin. Liitteet Liite 1 Simpeleen asemakaavan Ilmarinkadun alueen osallistumis- ja ar vioin ti suun ni tel mat Liite 2 Simpeleen asemakaavan Tiiliruukin alueen osallistumis- ja arvioin ti suun ni tel mat Liite 3 Simpele-Änkilä OYK:n ja Simpeleen asemakaavan muutosten ja laajennusten viranomaisneuvottelumuistio Liite 4 Simpele-Änkilä OYK:n ja Simpeleen asemakaavan muutosten ja laajennusten vireilletulokuulutus Liite 5 Simpele-Änkilä OYK:n osallistumis- ja arviointisuunnitelma

10 Rautjärven kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus Kunnanhallituksen kokoukset vuonna / /2013 Kh 248 Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja, p , s-posti: Hallintosäännön 4. luvun 2 :n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan koh dan ja paikan. Lisäksi kokous voidaan pitää myös, kun pu heen johta ja katsoo sen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee pu heen joh ta jal le esityksen sen pitämisestä. Rautjärven kunnassa on kunnanvaltuuston ja -hallituksen kokouspäiväksi va kiin tu nut maanantai. Päällekkäisyyksien välttämiseksi myös maakunnan muis sa kunnissa maanantait ovat olleet varattuna kunnanhallituksille ja -val tuus toil le, jolloin muiden toimielinten kokoukset on sijoitettu muihin viikon päi viin ja kunnanhallitusten jäsenet ja valtuuston puheenjohtajisto ovat voi neet osallistua niihin ilman päällekkäisyyksiä. Kunnanhallitus on kokoontunut säännönmukaisiin kokouksiin noin 3 viikon vä lein, joka on osoittautunut sopivaksi niin asiamäärien kuin määräaikojen nou dat ta mi sen osalta. Oheiseen liitteeseen on tehty suunnitelma vuoden 2014 kunnanhallituksen ja -valtuuston kokouksista. Suunnitelmaan valtuustolle on varattu seit semän kokoontumista, joista kesäkuu, marraskuu ja joulukuu ovat var si naisia päätöskokouksia. Muut kokoontumiset voidaan järjestää tarvittaessa ko kouk si na tai iltakouluina. Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan kokousaikataulun vuodelle Hyväksyttiin. Liitteet Liite Kunnanhallituksen kokousaikataulu vuonna 2014

11 Rautjärven kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus Erityisen kuntajakoselvityksen toimittaminen ja toteutus 425/ /2013 Kh 249 Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja, p , s-posti: Valtionvarainministeriö on päätöksellään (VM/2601/ /2013) määrännyt toimitettavaksi kuntarakennelain 15 :n perusteella toimitettavaksi erityisen kuntajakoselvityksen kaikkien Ete lä-kar ja lan kuntien osalta. Selvitystyö alkaa ja päättyy sel vityk sen valmistuttua, kuitenkin viimeistään Ministeriö on asettanut kuntajakoselvittäjäksi Aija Tuimalan sekä osa-ai kaisik si kuntajakoselvittäjiksi Jari Salomaan ja Taina Ketolan. Selvittäjät ja asianomaiset kunnat voivat asettaa selvittäjää paikallisessa asian tun te muk ses sa ja jatkuvassa vuorovaikutuksessa avustavan neu votte lu eli men ja valmisteluryhmiä. Lappeenranta-Imatra kaupunkiseudun kuntajohtajista koostuva työ va liokun ta esittää selvittäjän valmistelun perusteella: 1. Luottamushenkilöistä nimetään ohjausryhmä, johon kukin kunta nimeää kaksi puheenjohtajistojensa jäsentä. Ohjausryhmän tehtävänä on ohjata selvitystyötä ja valmistella selvitysasiakirjat. Pu heen joh tajak si ehdotetaan Lappeenrannan edustajaa ja varapuheenjohtajaksi Imat ran seutukunnan pienten kuntien edustajaa. 2. Maakunnan kuntajohtajien työvaliokunta toimii projektiryhmänä, joka val mis te lee ohjausryhmässä käsiteltävät asiat. Työvaliokunnan valmis te li joi na toimivat Markku Heinonen, Marita Toikka, Antti Pätilä, Kai Roslakka ja Tapio Iso-Mustajärvi. Sosiaali- ja terveydenhuollon se kä elinkeinötoiminnan valmistelua johdetaan myös työvaliokunnan toi mes ta. 3. Kuntien asiantuntijoista kootaan myöhemmin määräaikaiset vi ranhal ti ja val mis te lu ryh mät, joiden tehtävänä on koota nykytilankuvaus se kä näkemykset tulevaisuuden kehittämisestä teemoittain: Si vis tyspal ve lut, Tekniset palvelut, Hallinto, demokratia ja viestintä, Talous ja investoinnit sekä Henkilöstöasiat. 4. Luottamushenkilöiden kuulemista toteutetaan valtuustoryhmien puheen joh ta jien tapaamisessa tammikuussa. Kaikille valtuutetuille järjes te tään kaksi maakunnan yhteistä seminaaria, ensimmäinen ja toinen toukokuussa 2014, ja lisäksi selvitystä kä si tellään kuntakohtaisissa valtuustoinfoissa. 5. Henkilöstön edustajat ovat mukana henkilöstöryhmissä sekä yhden edus ta jan sa kautta muissa teemoittaisissa valmisteluryhmissä. Henki lös töä kuullaan ja informoidaan monimuotoisesti prosessin aikana. 6. Kuntalaisia kuullaan selvityksen aikana tilaisuuksissa. Selvityksen ete ne mi ses tä ja sisällöstä tiedotetaan internetsivuilla sekä mah dol lisel la koteihin jaettavalla tiedotteella. Kuntia pyydetään ilmoittamaan ohjausryhmään nimetyt jäsenet men nes sä. Ohjausryhmä kokoontuu ensimmäisen kerran tammikuussa Jokaisen kunnan valtuustoryhmien puheenjohtajat ja kunnanjohtajat tul laan tapaamaan erikseen vuoden 2014 alussa.

12 Rautjärven kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus: 1. Nimeää kaksi ohjausryhmän jäsentä kunnanhallituksen ja -val tuuston puheenjohtajistoista. 2. Hyväksyy työvaliokunnan esityksen projektiryhmästä ja val mis te lijois ta. 3. Nimeää Rautjärven kunnan edustajiksi valmisteluryhmiin: Si vis tyspal ve lut sivistystoimenjohtaja Eila Toppinen, Tekniset palvelut tek ninen johtaja Ari Pöllänen, Hallinto demokratia ja viestintä ke hi tys johta ja Annaleena Rita, Talous ja investoinnit talouspäällikkö Paula Hink ka nen, Henkinkilöstöasiat kehitysjohtjaja Annaleena Rita. 4. Hyväksyy esityksen 5. Hyväksyy esityksen 6. Hyväksyy esityksen Kunnanhallitus esittää valtuustoryhmien tapaamiseen soveltuvia ajan kohtia. Kunnanhallitus saattaa asian kunnanvaltuustolle tiedoksi. Kohdassa 1. nimettiin ohjausryhmän jäseniksi kunnanvaltuuston pu heenjoh ta ja Liisa Terävä sekä kunnanhallituksen puheenjohtaja Taina Lonka. Muut kohdat hyväksyttiin ehdotuksen mukaan. Liitteet Liite 1 Esitys kunnille kuntarakenneselvityksen toteutuksesta Liite 2 Päätös erityisen kuntajakoselvityksen toimittamisesta sekä kunta ja ko sel vit tä jän asettamisesta

13 Rautjärven kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus Sisäinen valvonta ja riskienhallinta 540/ /2013 Kh 250 Valmistelija: Paula Hinkkanen, talouspäällikkö, p , s-posti: Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista päättäminen Kuntalakiin kesällä 2012 lisätyt säännökset kunnan ja kuntakonsernin sisäi ses tä valvonnasta ja riskienhallinnasta tulevat voimaan vuonna Valtuustojen tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja ris kien hal lin nan perusteista. Lisäksi hallintosääntöön tulee ottaa tar peel liset määräykset lähinnä asiaa koskevasta toimivallasta ja tehtävien jaosta. Val tuus to jen tulisi päättää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan pe rus teista mahdollisimman pian, jotta tarkemmat menettelytapaohjeet sisäisen valvon nan ja riskienhallinnan järjestämiseksi, toimeenpanon valvomiseksi ja ra por toi mi sek si ehditään laatia niin, että ne voidaan toimeenpanna vuoden 2014 aikana. Sisäisen valvonnan perusteisiin tulee sisällyttää määräykset kun nan hal lituk sen velvollisuudesta ohjeistaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jär jes tä mi nen ja toimeenpano, lauta- ja johtokuntien velvollisuudesta valvoa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanoa sekä johtavien viran hal ti joi den velvollisuus toimeenpanna sisäinen valvonta ja ris kien hal linta vastuualueillaan. Myös riskeistä raportoinnista ja ra por toin ti me net te lyistä on syytä ottaa määräykset kunnanvaltuuston vahvistamiin perusteisiin. Kuntatalousyksikkö on valmistellut suosituksen sisäistä valvontaa ja riskien hal lin taa koskevien säännösten toimeenpanemiseksi. Suositus julkais taan viikolla 49/2013 Kuntatalousyksikön internet-sivuilla ja jaetaan hal li tuk sen kokouksessa osallistujille Sivu julkaistu Kunnat.net Kuntaliitto julkaisi; Sisäinen valvonta: työtehtävien eriyttäminen Toimivan ja tehokkaan sisäisen valvonnan yhtenä edellytyksenä on, että työ teh tä vät on eriytetty riittävästi. Virheiden ja väärinkäytösten vält tä mi seksi vastuut on jaettava siten, että tapahtumien hyväksyminen, kirjaaminen ja varojen hoitaminen on jaettu eri tekijöille. Jos yksi ja sama henkilö kä sitte lee koko tapahtumaketjun tai useampia sen kriittisiä osia, on kyseessä ns. vaarallinen työyhdistelmä. Vaarallisia työyhdistelmiä voi esiintyä kunnan eri toiminnoissa, ei vain talous hal lin nos sa. Parasta olisi suunnitella tapahtumien käsittely siten, että toi nen henkilö varmistaa edeltävän työn tai työvaiheet ovat riippuvaisia eri hen ki löis tä. Prosessikaavion luominen helpottaa työketjujen hah mot ta mista. Pienessä organisaatiossa on suurempi riski vaarallisten työyhdistelmien muo dos tu mi sel le työntekijöiden vähyyden vuoksi. Silloin on ainakin tie dos-

14 Rautjärven kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus tet ta va tilanne ja luotava siihen sopivat varmistuskeinot. Tehtävien kier rätys on käyttökelpoinen keino, lisäksi tarvitaan aina asianmukaiset hy väksyn nät, säännölliset täsmäykset ja raportoinnit (poikkeamat). Tärkeää on myös varmistaa käyttöoikeuksien rajaaminen työtehtävien tai henkilöiden vaih tues sa. Seuraavassa on lueteltu esimerkkejä erilaisista vaarallisista työ yh dis tel mistä. Luettelo ei ole täydellinen, tilanne on aina mietittävä tapaus-, toiminto-, teh tä vä- ja organisaatiokohtaisesti. Ostotoiminto hankinnan tilaus - tavaran vastaanotto - tavaran käyttö / va ras to kirjan pi don hoito hankinnan tilaus - kassan tai pankkitilien hoito - myynti tai laskutus ostolaskun vastaanotto (e-lasku, skannaus) - ostolaskun tal len ta minen reskontraan - laskujen tarkastus - laskujen hyväksyntä maksuliikenteen hoitaminen - kirjanpito - ostoreskontran täsmäytys kir jan pi toon Myyntitoimintoja laskutus tavaran lähettäminen - laskutus laskutus - myyntireskontran hoito - pääkirjanpito/maksuliikenne myyntireskontran hoito - perintä - myyntireskontran täsmäys kir jan pitoon myynti - luotonanto - perintä - pääkirjanpito/maksuliikenne laskutusperusteiden määritys - laskutus Palkkahallinto palkan laskenta - palkan maksaminen / maksutietojen syöttäminen - hen ki lö re kis te ri tie to jen ylläpito palkan laskenta - kassan tai pankkitilien hoito oman palkan laskenta palkan laskenta - palkan laskentaa koskevien muistutusten vas taanot to työaikakirjanpidon tapahtuminen tarkastaminen ja hyväksyntä - palkan las ken ta Rahaliikenne (kassa/pankkitilit) rahaliikenteen hoito - toiminimen kirjoittaminen rahaliikenteen hoito - muistiotositteiden hyväksyntä - pääkirjanpito rahaliikenteen hoito - laskujen ja/tai maksujen hyväksyminen e-laskun ja kirjanpitoaineiston vastaanotto - rahaliikenteen hoito käteisvarojen vastaanotto - laskutus - hyvityslaskujen teko Etuuspäätösten teko etuus- tai avustuspäätöksen valmistelu - päätöksen hyväksyminen - etuu den tai avustuksen maksaminen. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta käytännössä Suomen Kuntaliiton erityisasiantuntija Marja-Liisa Ylitalo on luento ma te ri aa lis sa laatinut esimerkkilomakkeen, jolla sisäisen valvonnan näkö kul mis ta varmistetaan, että oikea henkilö (tai toimielin) tekee, oikeita asioi ta, oikeaan aikaan, oikein (liittenä).

15 Rautjärven kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus Riskienhallinta Varmistuskeinoja mm. käyttöoikeudet, lokitiedot, kulkuluvat, toi mi vallat ja niiden rajoitukset sekä normaali esimiesvalvonta Kun tehtävien onnistumiseen liittyvistä varmistuskeinoista on pää tetty, on vielä päätettävä mm. Kuka varmistaa, Miten varmistaa, Milloin ja miten usein raportoidaan, Miten ja kenelle raportoidaan, Miten seu ra taan tilanteen kehittymistä? Säännöllisesti ja tilanteen muuttuessa (henkilövaihdokset, oh jel mavaih dok set, uudet tehtävät yms.) päivitettävä mm. Teh tä vän ku vaukset, Päätökset,Toimintaa koskevat ohjeistukset.-tulos- ja ke hi tyskes kus te lut; Toimintaan liittyvien ongelmien selville saaminen, Muutos- ja kehitystarpeet. Riskienhallinnan pitäisi olla osa vuotuista strategista suunnittelua ja ta voittei den asettamista, jossa Dokumentoinnin tärkeydessä huomioidaan; Henki lö vaih dok siin liittyvät tiedot (päätökset, tehtävänkuvaukset) pidettävä ajan tasalla, Sopimusrekisteri (sopimuskausi, aihe, vastuuhenkilö, eu romää rä), Päätösten sekä niiden perustelujen ja liitteiden dokumentointi. Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi Suomen Kun talii ton suosituksen noudatettavaksi sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan pe rus tee na. Kunnanhallitus antaa kunnan toimialoille tehtäväksi järjestää sisäinen valvon ta ja riskienhallinta Kuntaliiton viikolla 49/2013 julkaistavan suosituksen mu kai ses ti. Hyväksyttiin. Lisäksi kunnanhallitus päätti, että toimialojen sisäisen valvonnan ja ris kienhal lin nan suunnitelmat tuodaan kunnanhallitukselle tiedoksi heti niiden valmis tut tua. Liitteet Liite Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan esimerkkilomake

16 Rautjärven kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus Saatavien poistoja / /2013 Kh 251 Valmistelija: Paula Hinkkanen, talouspäällikkö, p , s-posti: Maksamattomat saatavat annetaan huomautuskirjeiden jälkeen pe rin tä toimis ton perittäväksi. Perintätoimisto käyttää pääasiassa kirjeperintää. Mi kä li perintätoimisto ei saa saatavaa perittyä joko varattomuuden tai mak su halut to muu den takia, palauttaa perintätoimisto perinnän kunnalle, josta ne toi mi te taan ulosottoon. Osa perittävistä palautuu ulosotosta va rat to muuses teel lä. Kunnanhallituksen hyväksymän sisäisen valvonnan ohjeen mukaan kunnan hal li tus päättää saatavien poistamisesta. Saatava voidaan poistaa, jos ve lal li nen on todettu varattomaksi tai muutoin saatava on epä to den nä köinen. Tileistä poistaminen ei vapauta velallista maksuvelvollisuudesta, minkä johdosta poistettujen saatavien perintää jatketaan saatavan van he nemi seen saakka. Poistettavia saatavia on seuraavasti:

17 Rautjärven kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus Poistettavien saatavien yksityiskohtainen erittely esitellään kokouksessa. Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus päättää poistaa saatavat esityksen mukaisesti ja toteaa, et tä perintätoimenpiteitä tulee jatkaa soveltuvin osin. Hyväksyttiin.

18 Rautjärven kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus Eksoten palveluverkkosuunnitelmien ja strategian toimeenpano 407/ /2013 Kh 252 Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja, p , s-posti: Eksoten hallitus on päättänyt esittää Etelä-Karjalan sosiaali- ja ter vey den huol lon kuntayhtymän yhtymävaltuuston hyväksyttäväksi pal velu verk ko suun ni tel mien toteutuksen ja strategian toimeenpanon Eksotessa Asiakirja on luettavissa valtuuston intranetissä. Palveluverkkosuunnitelmaan ja strategiaan sisältyy useita Rautjärven näkö kul mas ta kriittisiä seikkoja. Miten hyvinvointiasemien ja keskitettyjen palvelujen toimintaprosessit järjes te tään niin, että riittävä integraatio toteutuu asiakaskontakteissa kus tannus te hok kaal la ja vaikuttavalla tavalla? Hyvinvointiasemien peruspalvelukonsepti on määritelty niin ka peaksi, että sillä ei ole mahdollisuuksia toimia integroidussa toi min ta ympä ris tös sä. Lääkäripalvelujen osalta puhutaan samassa lauseessa päi vys tykses tä ja kiireellisestä hoidosta, vaikka välittömän avun tarve ja 1-3 vuo ro kau den kuluessa saatava hoito ovat kokonaan eri asioita. Lääkäri- ja hammaslääkäripalvelut ovat välttämättömiä lä hi pal ve luita, joilla voidaan tehokkaasti vaikuttaa myös ennaltaehkäisyyn. Keski tet ty jen palvelujen riskinä on painottua vain oireiden hoitoon. Toiminnassa on otettava huomioon palvelujen saamiseen liittyvät aika- ja matkustuskustannukset. Tietoverkkoyhteydet eivät riittävällä tavalla toimi koko maakunnan alu eel la. Liikkuvien palvelujen rajakustannushyödyn tulee olla positiivinen. Mal lu-au tol la ei tule korvata edullisempia lähipalveluita. Monituottaja -mallin hyväksyminen osaksi Eksoten toimintaa pa rantai si yritystoiminnan laatua ja monipuolisuutta ja siten pitkällä ai ka välil lä kokonaistuottavuutta. Suunnittelussa tulee huomioida kau pungeis sa tarjolla olevat yksityiset lääkäri- ja hammaslääkäripalvelut. Keskussairaala ei voi olla palvelurakenteen ainoa lähtökohta Asiakaskontaktin kustannus on lähipalvelussa aina merkittävästi kes ki tet tyä palvelua edullisempaa 80 / 20 säännön mukaisesti asiakaskontakteista tulisi hoitaa lä hi palve lu na Keskussairaalan toiminta tulee mitoittaa kysynnän näkökulmasta vält tä mät tö män päivystävän hoidon mitoitukseen. Tarjonta- ja organisaatiolähtöinen palvelujen tarjonta tulee muuttaa laa jem pa na yhteistyönä toteutettavaksi tai markkinoita hyödyntäen. Kuntien näkemykset huomioitava palvelujen suunnittelussa Sosiaali- ja terveydenhuollon lähipalvelujen toteuttamistapa vaikuttaa suures ti eri paikkakuntien elinvoiman säilymiseen. Lähtökohtana eivät saa olla vain Lappeenrannan elinkeinopoliittiset ta voit teet. Viime kädessä kuntien tulee huolehtia kuntalaisten saamista so si aali- ja terveyspalveluista vaikka järjestämisvastuu olisikin ulkoistettu.

19 Rautjärven kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus Palvelurakenteen ja strategian linjausten pysyvyys Palvelusopimuksissa tulee määritellä kriittiset lähipalvelut koko strate gia kau del le Operatiiviset muutokset tulee sallia, mutta olennaista on määritellä muu tok siin liittyvät vaikutusarvioinnit sekä selkeät kuntakohtaiset hyvin voin ti ker to muk set vuosittain. Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus antaa Rautjärven kunnan Eksoten yhtymävaltuuston jä senil le toimintaohjeena: Palveluverkkosuunnitelmien toteutuksessa ja strategian toimeenpanossa tulee riittävällä tarkkuudella kuvata hyvinvointiasemien pe ruspal ve lu kon sep ti, jotta sillä voidaan turvata riittävät lähipalvelut nykyisillä ter veys ase mil la. Peruspalvelukonseptin tulee sisältää lääkärin- ja hammas lää kä rin ajanvarausvastaanotto arkipäivisin, ter vey den-(sai raan)hoi tajan ja mielenterveyshoitajan matalan kynnyksen palvelut, neuvolatoiminta se kä sosiaalityön ammattihenkilöstön palvelut Kuntien kanssa solmittavissa palvelusopimuksissa tulee määritellä lä hi palve lu na tuotettavat palvelut koko strategiakaudelle. Päivystys ja kiireellinen hoito tulee määritellä yksiselitteisesti voimassa olevien suositusten mukaisena. Keskussairaalan toiminta ja investoinnit tulee mitoittaa päivystävän sai raalan sekä kysynnän mukaisesti. Simpeleelle sijoitetun ambulanssiyksikön ympärivuorokautinen päivystys on tur vat ta va. Hyväksyttiin. Harri Vuorela ei esteellisenä osallistunut tämän asian käsittelyyn ja poistui ko kouk ses ta käsittelyn ajaksi.

20 Rautjärven kunta Pöytäkirja 16/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Eksoten palvelusopimusneuvottelut 521/ /2013 Kh Valmistelija: Rauni Kekäläinen vs. kehitysjohtaja p , s-posti: EKSOTEn vuoden 2014 palvelusopimusneuvottelut pidetään keskiviikkona klo Toimistotalo Ruori, C6 kokoushuone, Valto Käkelän ka tu 3 - osoitteessa. Palvelusopimusneuvotteluiden asialista ei ole saa punut mennessä. Palvelusopimusneuvotteluihin osallistuvat Etelä - Karjalan alueen pohjoiset kunnat eli Parikkala, Rautjärvi ja Ruokolahti. Sosiaali- ja terveystoimen palvelujen tuottamistavat ja - keinot sekä ra hoitta mi nen ovat voimakkaissa uudistamis- ja muutospaineissa. Lain sää dän tötyön kulmikas ja ajoittain poikkoileva eteneminen on aiheuttanut ja ai heuttaa monia epävarmuustekijöitä ja vaikeuttaa pitkäjänteisen suunnittelun ete ne mis tä kaikissa Suomen kunnissa. Eksoten toimintaa koskevan ulkoisen arvioinnin loppuraportti on julkistettu Sen käsittelyn yhteydessä on sovittu laadittavan raamiesitys, min kä tulee pitää sisällään SoTe- palvelujen tuottamista koskeva pal ve lura ken ne. Toisena tavoitteena on EKSOTEn alijäämäkierteen katkaisu. Kolmas tavoite on, että kunnat sitoutuvat laskelmissa esitettyyn mak su ky kynsä mukaiseen palvelurakenteeseen. Palvelusopimuksia koskien on pai notet tu myös omistajaohjauksen kehittämistä siten, että sille tulee merkittävä roo li. EKSOTE on kehittänyt voimakkaasti olemassa olevaa palvelurakennettaan eten kin sosiaali- ja vanhus - sekä päihde- ja MT-palveluissa. Lasten ja nuor ten palvelujen keskitetty saatavuus turvataan maaseutumaisiin kuntiin liik ku vin palveluin ja kaupunkialueelle marraskuussa 2013 avattavaan Lasten ja Nuorten taloon. Lausunnossaan palvelurakenneuudistuksesta kunnanhallitus on todennut mm.: "Palvelurakennevaihtoehtoon 2 perustuva toimintamalli voidaan ottaa palve lu ra ken teen lähtökohdaksi, sillä edellytyksellä, että riittävät matalan kynnyk sen palvelut turvataan kaikkiin sosiaali- ja terveysasemiin ja että täl läisen säilyminen Simpeleellä turvataan. Sosiaali- ja terveysasemiin perustuvan palvelumallin tulee vastata riit tä västi asukkaiden päivittäisiin palvelutarpeisiin turhan liikkumisen välttämiseksi ja tarpeelliseen hoitoon ja tukeen hakeutumisen turvaamiseksi. Hy vin vointi-ase man tulee antaa riittävä panos ehkäisevään toimintaan ja sen tulee kye tä yhteistoimintaan kunnan eri toimialojen sekä yritysten ja yhdistysten kans sa. Sosiaali- ja terveysaseman tulee antaa riittävä tuki terveyden edistä-mi ses sä, sosiaalisten olosuhteiden parantamisessa ja kuntouttavan työot teen varmistamisessa. Riittävä perustason palvelurakenne on ainoa keino välttää erityispalvelujen ruuhkautumista ja kustannusten nousua." EKSOTE on julkaissut kuntien lausuntojen pohjalta pal ve lu ra ken ne-esi tyksen, joka on käsiteltävänä yhtymähallituksessa.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1 Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta Aika 27.01.2016 klo 16:00-18:30 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Vesihuoltoliikelaitoksen

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 12.02.2014 AIKA 12.02.2014 klo 18:00-19:30 PAIKKA Elisenvaaran oppimiskeskus, kirjaston lukusali ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 44 Kokouksen järjestäytyminen 4 45 Juuan Vuokratalot Oy:n toiminta vuonna 2015 5 46 Arviointikertomuksen 2015 valmisteluun liittyvä 6

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman 2013-2016 hyväksyminen 219/00.01/2013 SOS 19.11.2013 144 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkuntia tekemään 5.12.2013 mennessä päätöksen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym. Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 7/2013 156

Rautjärven kunta Pöytäkirja 7/2013 156 Rautjärven kunta Pöytäkirja 7/2013 156 Kunnanvaltuusto Aika 30.12.2013 klo 19:00-19:55 Paikka Rautjärven kunnantalo, valtuustosali, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset. Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta

Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset. Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta 24 19.05.2016 Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta 19.05.2016 24 Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/ Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/ Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 06.10.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 43 Musiikkiopiston rehtorin

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12 Elämänlaatujaosto AIKA 12.04.2012 klo 17:00-18:25 PAIKKA Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 6 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen.

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen. Kunnanhallitus 146 21.09.2015 Kunnanvaltuusto 47 28.09.2015 Kunnanhallitus 7 22.01.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perustaminen 108/010/013/2015 KHALL 146 Selostus: Etelä-Savossa

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 60 Kokouksen järjestäytyminen 3 61 Vuoden 2015 tilinpäätös 4 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 2 Aika 06.06.2016 klo 09:00-10:15 Paikka

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perla 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna Lamminen, puh. 06 438 4101, 044 438 4101 ja vs. perusturvajohtaja

Lisätiedot

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj.

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj. Perusturvalautakunta 124 27.10.2016 Kunnanhallitus 400 05.12.2016 Perusturvan vuoden 2016 talousarvion määrärahan korotusesitys 909/02.02.02/2015 Perusturvalautakunta 27.10.2016 124 Perusturvan toimintakatteen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2015 1

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 17.02.2015 klo 14:00-16:00 Paikka Rautjärven kunnantalo, valtuustosali, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Muistio. Osoite: Valto Käkelän katu 3, 53130 Lappeenranta

Muistio. Osoite: Valto Käkelän katu 3, 53130 Lappeenranta PALVELUSOPIMUSNEUVOTTELU Eksote ja Rautjärven kunta Aika Perjantai 29.11.2013 klo 9:00-10:44 Paikka Osallistujat Toimistotalo Ruori C6 kokoushuone Valto Käkelän katu 3 (6. krs) 53130 Lappeenranta Eksote

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Perusturvalautakunta Perusturvan vuoden 2017 talousarvion käyttösuunnitelma 838/ /2016. Perusturvalautakunta

Perusturvalautakunta Perusturvan vuoden 2017 talousarvion käyttösuunnitelma 838/ /2016. Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta 3 26.01.2017 Perusturvan vuoden 2017 talousarvion käyttösuunnitelma 838/02.02.02/2016 Perusturvalautakunta 26.01.2017 3 Kunnanvaltuusto hyväksyi 14.11.2016 120 vuoden 2017 talousarvion

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

6 toistaiseksi voimassa olevaksi 5 Rekisteriseloste sekä käyttäjäryhmät

6 toistaiseksi voimassa olevaksi 5 Rekisteriseloste sekä käyttäjäryhmät KITTILÄN KUNTA Kokouskutsu 1/2017 1 Koululautakunta Aika 19.01.2017 klo 09:00 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 1 Yöhoidon tarve varhaiskasvatuksessa 3 2 Työsuunnitelman

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

Pöytäkirja 12/ (7)

Pöytäkirja 12/ (7) Pöytäkirja 12/2016 1 (7) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 10.10.2016 Aika 10.10.2016 klo 10:00 Paikka Sähköpostikokous Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen ja järjestäytyminen 3 2 Kokouksen

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kunnanhallitus 137 29.05.2017 Kunnan luottamushenkilövalinnat 1/00.00.01/2017 KHALL 29.05.2017 137 Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kuntalain (410/2015) 30 :n mukaan kunnassa

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00.

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00. Kaupunginhallitus 312 05.12.2016 Kaupunginvaltuusto 87 12.12.2016 Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00.00/2016 Khall 05.12.2016 312 Valmistelija: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka

Lisätiedot

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Lapin liiton kuntataloustyöryhmä 25.04.2016 AIKA 25.04.2016 klo 10:00-11:35 PAIKKA Lapin liiton virasto, Hallituskatu 20 B, Rovaniemi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1 AIKA klo 17:00 PAIKKA Tekninen 10, Tampereentie 10 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 3/ Elämänhallintatyöryhmä. Aika klo 09:00-10:35. Paikka Punkalaitumen kunnantalo, osoite Vesilahdentie 5.

PÖYTÄKIRJA 3/ Elämänhallintatyöryhmä. Aika klo 09:00-10:35. Paikka Punkalaitumen kunnantalo, osoite Vesilahdentie 5. PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 Elämänhallintatyöryhmä Aika 10.06.2016 klo 09:00-10:35 Paikka Punkalaitumen kunnantalo, osoite Vesilahdentie 5. Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Selitykset esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä.

Selitykset esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä. Kunnanhallitus 162 26.05.2016 Kunnanvaltuusto 40 20.06.2016 Kunnanhallitus 237 16.08.2016 Kunnanvaltuusto 54 29.08.2016 Korkeimman hallinto-oikeuden tiedoksianto kunnanvaltuustolle Anna Mäkelän ja Inkeri

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 11.09.2014 Aika 11.09.2014 klo 13:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, Kokoushuone Petäjä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 25.08.2015 klo 14:00-16:08 Paikka Kaupungintalo, 3. kerroksen neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen Pertti

Lisätiedot

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus:

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus: Kaupunginhallitus 9 24.02.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 5 30.09.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 4 27.01.2015 Kaupunginhallitus 12 09.02.2015 Valtuustoaloite / kaupungin henkilöstön innostaminen miettimään

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti 690/111/2014, 136/111/2015, 134/111/2015

Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti 690/111/2014, 136/111/2015, 134/111/2015 Perusturvalautakunta 15 21.01.2015 Perusturvalautakunta 68 27.05.2015 Perusturvalautakunta 96 23.09.2015 Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti

Lisätiedot

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Inkeri Yrityksen vaatimus oikeudellinen asiantuntija Pertti Eilavaaran laskussa mainittujen asiakirjojen luovuttamisesta

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 19.03.2014 klo 16:00-16:45 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 25 Kokouksen

Lisätiedot

Valmistelija: Valmistelija: Paula Hinkkanen, talouspäällikkö p , s-posti:

Valmistelija: Valmistelija: Paula Hinkkanen, talouspäällikkö p , s-posti: Kunnanhallitus 140 29.08.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 49 12.12.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta 47 20.12.2016 Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 180/00.01.02/2016

Lisätiedot

Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie Kittilä. Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston kevään 2017 alustavan

Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie Kittilä. Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston kevään 2017 alustavan KITTILÄN KUNTA Kokouskutsu 3/2016 1 Revontuli-Opiston jaosto Aika 28.11.2016 klo 17:00 Paikka Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie 28 99100 Kittilä Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa 2014 vuoden 2015 talousarvion.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta 110 24.09.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 159 12.12.2014. Seniorineuvolan toimintasuunnitelma 1.1.

Sosiaali- ja terveyslautakunta 110 24.09.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 159 12.12.2014. Seniorineuvolan toimintasuunnitelma 1.1. Sosiaali- ja terveyslautakunta 110 24.09.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 159 12.12.2014 Seniorineuvolan toimintasuunnitelma 1.1.2015 351/00.01.02/2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 24.09.2014 110

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta Ympäristölautakunta 222 14.06.2016 Kaupunginhallitus 6 20.06.2016 Johtosääntömuutokset / ympäristölautakunta 361/00.01.01/2016 Ympla 14.06.2016 222 Valmistelija: Rakennustarkastaja Jorma Hankaniemi Maankäyttö-

Lisätiedot

Pöytäkirja 14/ (10)

Pöytäkirja 14/ (10) Pöytäkirja 14/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 07.11.2016 Aika 07.11.2016 klo 14:00-15:55 Paikka Kasarmiravintolan kabinetti, Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista Kaupunginhallitus 342 28.09.2015 Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista 575/00.03.00/2015 Kaupunginhallitus 28.09.2015 342 Kehityspäällikkö Lasse Lehtonen: Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 211 08.06.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy 543/61/616/2011 STLTK 211 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi rasto (Valvira) on

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01.

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01. Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01.01/2011 Perla 07.04.2015 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna

Lisätiedot

Vuoden 2015 arviointikertomus / Konsernihallinnon lausunto

Vuoden 2015 arviointikertomus / Konsernihallinnon lausunto astuslautakunta 2013-2016 32 16.11.2015 astuslautakunta 2013-2016 4 20.01.2016 astuslautakunta 2013-2016 8 09.03.2016 astuslautakunta 2013-2016 13 06.04.2016 astuslautakunta 2013-2016 18 25.05.2016 astuslautakunta

Lisätiedot

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2015 1 Kunnanhallitus 05.10.2015 Kokousaika 05.10.2015 klo 17:30-17:41 Kokouspaikka kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 187 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Kunnanhallitus 184 14.09.2015 ETELÄ-SAVON SOSIAALI- JA TERVEYSALUEEN KUNTAYHTYMÄN PERUSTAMINEN

Kunnanhallitus 184 14.09.2015 ETELÄ-SAVON SOSIAALI- JA TERVEYSALUEEN KUNTAYHTYMÄN PERUSTAMINEN Kunnanhallitus 184 14.09.2015 ETELÄ-SAVON SOSIAALI- JA TERVEYSALUEEN KUNTAYHTYMÄN PERUSTAMINEN 46/00.01/2014 KHALL 184 (Asian valmistelija kunnanjohtaja Heikki Laukkanen, puh. 0400 755 204) Maakunnallisen

Lisätiedot

Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 2/2016 14. Tekninen lautakunta. Aika 23.02.2016 klo 18:00-18:50. Kunnantalon valtuustosali.

Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 2/2016 14. Tekninen lautakunta. Aika 23.02.2016 klo 18:00-18:50. Kunnantalon valtuustosali. Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 2/2016 14 Tekninen lautakunta Aika 23.02.2016 klo 18:00-18:50 Paikka Kunnantalon valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 11 Toimintakertomus vuodelta 2015 / tekninen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/hes Sairaankuljetus Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/hes Sairaankuljetus Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 246 29.06.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/hes Sairaankuljetus Oy 652/61/616/2011 STLTK 246 HES Sairaankuljetus Oy on pyytänyt Sosi aali- ja terveysalan

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 Sosiaalilautakunta 02.11.2015 AIKA 02.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1 Matkailulautakunta 16.04.2010 Aika 16.04.2010 klo 9:00-10:30 Paikka Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle Luettelo käsitellyistä asioista

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 23.09.2015 klo 14:06-14:27 Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3 Osallistujat

Lisätiedot

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Kunnanhallitus 82 31.03.2015 Tarkastuslautakunta 14 26.05.2015 2013-2016 Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 75/02.02.02/2015 Kh 31.03.2015 82 Valmistelija:

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 71 18.06.2014 Sosiaali- ja terveysltk. 34 19.03.2015

Sosiaali- ja terveysltk. 71 18.06.2014 Sosiaali- ja terveysltk. 34 19.03.2015 Sosiaali- ja terveysltk. 71 18.06.2014 Sosiaali- ja terveysltk. 34 19.03.2015 LÄÄKKEIDEN KONEELLINEN ANNOSJAKELU KOTIHOIDOSSA JA YMPÄRIVUOROKAUTISESSA HOIDOSSA SOTEL 18.06.2014 71 Valmistelu: Vanhus- ja

Lisätiedot

Kuntarakenneselvitys Jämsän kaupungin kanssa / Viranhaltijatyöryhmien nimeäminen

Kuntarakenneselvitys Jämsän kaupungin kanssa / Viranhaltijatyöryhmien nimeäminen Kunnanhallitus 109 05.05.2014 Kunnanvaltuusto 35 19.05.2014 Kunnanhallitus 173 30.06.2014 Kuntarakenneselvitys Jämsän kaupungin kanssa / Viranhaltijatyöryhmien nimeäminen Khall 05.05.2014 109 Valmistelija:

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 53 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 53 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 53 Sosiaalilautakunta 08.09.2015 AIKA 08.09.2015 klo 19:00-19:40 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1. Otsikko Sivu 6 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 4

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1. Otsikko Sivu 6 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 4 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 25.02.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 6 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 4 7 Heinolan vuokra-asunnot Oy:n

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot