Torstaina hyvinvointipalvelujen hallintotoimistossa, Torikatu 10, Kouvola

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Torstaina 4.9.2014 hyvinvointipalvelujen hallintotoimistossa, Torikatu 10, Kouvola"

Transkriptio

1 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Aikuisväestön lautakunta Aika klo 17:00-17:55 Paikka Läsnä Kokoushuone P098, kaupungintalon pohjakerros, G-ovi Luettelon mukaan Pykälät Allekirjoitukset Jouko Leppänen puheenjohtaja Tiina Joutjärvi sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Keskiviikkona hyvinvointipalvelujen hallintotoimistossa, Torikatu 10, Kouvola Allekirjoitukset Sanna Tähtinen Reijo Valkeapää Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä Todistaa Torstaina hyvinvointipalvelujen hallintotoimistossa, Torikatu 10, Kouvola Tiina Joutjärvi

2 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Aikuisväestön lautakunta Osallistujat Jäsenet Leppänen Jouko puheenjohtaja Norppa Matti varapuheenjohtaja Byman Mika jäsen Himanen Leena jäsen Husu Heidi jäsen Riihelä Joni jäsen Tuoma Anne jäsen Tähtinen Sanna jäsen Valkeapää Reijo jäsen Muut Toikka Vesa esittelijä Koivisto Elina hyvinvointijohtaja Laakso Minna palvelupäällikkö Lehtonen Mervi vs. palvelupäällikkö poistui klo Salojärvi Helena controller poistui klo Joutjärvi Tiina sihteeri Poissa Grönlund Reino jäsen Koskela Birgit jäsen Lankinen Sari jäsen Sorsa Matti jäsen Hietanen Minna hallituksen edustaja Suutari Jessica nuorisovaltuuston edustaja Kristeri Kari vs. terveysjohtaja

3 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Aikuisväestön lautakunta Sivu 75 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajat Nuorisovaltuuston edustajan vaihtuminen aikuisväestön 176 lautakunnassa 78 Marjoniemen terveysaseman AB-alueen ja C-alueen 177 vastaanottotoiminnan hankinnasta tehtyjen sopimusten option käyttö vuosina Aikuisväestön lautakunnan talousarvion toteutuminen Hakemus sähkön saamisesta Myllykosken liikuntahalliin Kuntalaisaloite uuden frisbeegolf-radan saamisesta Kouvolan 181 keskustan lähettyville 82 Kouvolan kiekko 65 ry:n anomus Kouvolan Sulkapalloseura ry:n oikaisuvaatimus palvelupäällikkö 185 Anne Erikssonin päätökseen Maahanmuuttoasioiden neuvoston aikuisväestön lautakunnan 187 varajäsenen nimeäminen 85 Ilmoitusasiat Maahanmuutto-ohjelman päivitysaikataulu 191

4 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Aikuisväestön lautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Aikla 75 Hallintosäännön 41 :n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtajan on todettava läsnä olevat sekä missä ominaisuudessa kukin on läsnä. Lisäksi puheenjohtajan on todettava kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Hallintosäännön 38 :n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja ja hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista lähetetään kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu ja esityslista lähetetään kirjallisesti tai sähköisesti vähintään neljä päivää ennen kokousta jäsenille ja muille, joilla on oikeus osallistua kokoukseen. Kuntalain 58 :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Aikuisväestön palvelujen johtajan ehdotus: Puheenjohtaja toteaa läsnäolijat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Aikuisväestön lautakunnan päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

5 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Aikuisväestön lautakunta Pöytäkirjan tarkastajat Aikla 76 Hallintosäännön 50 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Aikuisväestön palvelujen johtajan ehdotus: Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Vuorossa ovat Sanna Tähtinen ja Reijo Valkeapää. Aikuisväestön lautakunnan päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

6 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Aikuisväestön lautakunta Nuorisovaltuuston edustajan vaihtuminen aikuisväestön lautakunnassa Aikla 77 Aikuisväestön lautakunta on kokouksessaan antanut yhdelle nuo ri so val tuus ton valitsemalle edustajalle läsnäolo- ja puheoikeuden lau takun nan kokouksissa lukuun ottamatta salassa pidettävien asioiden kä sit telyä. Lautakunta valitsi nuorisovaltuuston edustajalle tu ki hen ki lök si Matti Norpan. Kouvolan nuorisovaltuusto on kokouksessaan valinnut edus ta jakseen aikuisväestön lautakuntaan Jessica Suutarin ja varaedustajaksi Marika Koskisen. Aikuisväestön palvelujen johtajan ehdotus: Merkitään tiedoksi. Aikuisväestön lautakunnan päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

7 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Aikuisväestön lautakunta Marjoniemen terveysaseman AB-alueen ja C-alueen vastaanottotoiminnan hankinnasta tehtyjen sopimusten option käyttö vuosina / /2014 Aikla 78 Kouvolan terveysaseman vastaanottopalvelut on ulkoistettu lää kä ri pu lan takia vuoden 2014 loppuun asti Attendo terveyspalvelut Oy:lle. Sopimukseen on kirjattu mahdollisuus kahden vuoden option käyttöön ilmoit ta mal la option käytöstä Attendo terveyspalvelut Oy:lle kesäkuun 2014 loppuun mennessä. Attendon kanssa allekirjoitettu sopimus optio vuo sien käytöstä on oheismateriaalina nro 2. Sopimukseen on kirjattu vä häi siä muutoksia lääkärien pätevyys- ja kokemusvaatimuksiin. Lisätietoja: Vs. terveysjohtaja Kari Kristeri, puh , kari.kristeri(a)kouvola.fi Aikuisväestön palvelujen johtajan ehdotus: Päätetään käyttää Kouvolan terveysaseman toi min nas ta Attendo terveyspalvelut Oy:n kanssa laaditun sopimuksen mah dol lis ta mat optiot vuosille 2015 ja 2016 oheismateriaalina olevan al le kir joi te tun sopimuksen mukaisesti. Aikuisväestön lautakunnan päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

8 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Aikuisväestön lautakunta Aikuisväestön lautakunnan talousarvion toteutuminen Aikla 79 Kaupunginhallitus on kokouksessaan hyväksynyt vuo den 2013 talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa raportointitavan. Toi mi ala johta jien sekä muiden tilivelvollisten tulee jatkuvasti seurata ta lous ar vion ja sen käyttösuunnitelmien toteutumista ja saattaa mahdolliset poik kea mat asianomaisen toimielimen tietoon. Toimielimen on ryh dyt tä vä välittömästi korjaaviin toimenpiteisiin, mikäli on ilmeistä, että ta lous ar vio ei toteudu suunnitellulla tavalla. Toimialat/liikelaitokset raportoivat lauta-/johtokunnille kuukausittain ta lousar vion toteutumisesta niin käyttötalouden kuin investointien osalta. Aikuisväestön lautakunnan palvelujen talousarvion toimintakatteen to teu tuma on 60,4 %. Tasainen toteutuma on 58,3 %. Aikuisväestön palvelujen kuukausiraportti on oheismateriaalina nro 1. Lisätietoja: Aikuisväestön palvelujen johtaja Vesa Toikka, puh , vesa.toikka(a)kouvola.fi, controller Helena Salojärvi, puh , he le na.salojarvi(a)kouvola.fi, controller Anne And, puh , anne.and(a)kouvola.fi Aikuisväestön palvelujen johtajan ehdotus: Merkitään tiedoksi aikuisväestön palvelujen kuukausiraportti Aikuisväestön lautakunnan päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

9 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Aikuisväestön lautakunta Hakemus sähkön saamisesta Myllykosken liikuntahalliin 5055/ /2014 Aikla 80 Juha Laatu on jättänyt aikuisväestön lautakunnalle saapuneen ha ke muk sen: "Nyt kun Klan kaupunki on vetänyt sähköt Myllykosken palolaitoksen ns. Kipsin yläkerran punttisalin tiloihin, toivoisimme me hallin käyttäjät, et tä saisimme sähköt takaisin myös liikuntahalliimme, omalla säh kö mit ta ril la varustettuna. Halli on kansainvälinen kooltaan sekä pinnoitukseltaan (Rebound Ace) sisäl täen: Tenniskentän, 2 sulkapallokenttää, piirretyt jalkapallomaalit päädys sä (2+2) sekä lentopallo, salibändy mahdollisuudet, ym:t. Käyttäjäkunta muodostuisi entisistä MVS:n aktiiveista KOTS:n pe laa jis ta, ITTK:n pelaajista, palomiehistä, jne. Huolto toimisi vapaaehtoisvoimista talkooperiaatteella, kuten va raus systee mi kin. Hallin omistaa UPM-Myllykoski ja toivoisimme, että halli tulisi toimimaan edel leen ns. Itsekannattavuusperiaatteella, mihin meillä on valmius, mi kä li jatkoneuvottelut toteutuvat. Sähkö: Tennishalliin uppoaa noin KWH sähköä vuodessa. Rahassa se on n e. Tämä on ns. karkea arvio. Liitteet: Sähkölaskelmia valojen ja lämmityksen suhteen liitteenä, kuten myös aikavarauslista entisestä jäsenrekisteristä. Terveisin Juha Laatu Myllykosken tennisvaikuttaja." Vastauksena aloitteeseen voidaan todeta, että Kouvolassa on sisätilaa ten nik sen harrastajille tällä hetkellä enemmän kuin harrastajamäärä edellyt täi si. Kouvolan ja Kuusankosken tennishallien käyttöaste on tällä het kellä enintään 70% prime time -ajoille. Myllykosken tennishallin tä män het kiset aktiivit käyttäjät (15-20 henkilöä) sopivat hyvin olemassa ole viin halleihin. Tennisharrastuksen hallitilojen palveluverkkoa ei ole näillä perusteilla tarvet ta laajentaa. Myllykosken tennishallin käyttäjät voivat itse tar vit taes sa ottaa vastuun kus tan nus ten kattamisesta. Kouvolan kaupungilla ei ole toiminnallisia eikä taloudellisia perusteita lähteä rahoittamaan Myllykosken ten nis hal lin käyttöä. Lisätietoja: Liikuntakoordinaattori Arto Toukonen, puh , arto.toukonen(a)kouvola.fi

10 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Aikuisväestön lautakunta Aikuisväestön palvelujen johtajan ehdotus: Lautakunta päättää olla rahoittamatta tennishallin sähköistystä. Ten nis seura voi hakea avustusta oman toiminnan järjestämiseen vuosittain haet ta villa avustuksilla. Aikuisväestön lautakunnan päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

11 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Aikuisväestön lautakunta Kuntalaisaloite uuden frisbeegolf-radan saamisesta Kouvolan keskustan lähettyville 4946/ /2014 Aikla 81 Joonas Pesu on jättänyt Kuntalaisaloite.fi -palveluun saa pu neen kuntalaisaloitteen: "Uusi frisbeegolf-rata johon pidempiä väyliä Kouvolan keskustan lä het ty ville. Tavoitteena olisi saada uusi frisbeegolfrata, sillä Urheilupuiston radan väylät ovat liian lyhyitä vähän kokeneimmille heittäjille. Haas teel li sem mat radat kuten Myllykoski ja Jaala ovat liian kaukana nuorille kuin myös aikuisille jotka menisivät sinne esimerkiksi pyörällä. Pidemmät väy lät houkuttelisivat myös ulkopaikkakuntalaisia. Oiva paikka uudelle ra dal le olisi esimerkiksi Tykkimäen camping-alueen metsikkö. Vastuuhenkilö Joonas Pesu, Kouvola tuijapiha1" Kouvolassa on tällä hetkellä neljä 9-väyläistä frisbeegolf-rataa: - Kouvolan Urheilupuisto - Myllykoski Koivusaari - Jaala Liikasenmäki - Valkeala Harjunmäki. Frisbeegolf on tällä hetkellä eräs eniten harrastajia lisäävistä lajeista. Kouvo laan on perustettu myös frisbeegolfseura, jonka jäsenmääärä kas vaa koko ajan. Kouvolasta puuttuu tällä hetkellä 18-väyläinen, kilpailujen jär jes tä mi seen soveltuva rata. Radan paikan etsinnässä on keväästä 2014 lähtien toi minut viherpäällikön vetämä työryhmä, jossa on edustus myös fris beegolfseu ras ta ja kaavoituspalveluista. Liikuntapaikkapalveluita työryhmässä edustaa liikuntakoordinaattori Ar to Toukonen. Ryhmän työ on kesken, mutta Tykkimäki-Käyrälampi-alue on tällä hetkellä varteenotettavin ratojen lähtö-/kiintopiste. Harrastajamäärät kasvavat niin nopeasti, että on hyvä tarjota useita 9- väy läi siä ratoja ympäri kaupunkia kilpailuradan lisäksi. Kilpailuradan pai kan kartoitustyön ollessa kesken ei ole vielä aika ottaa kantaa pie nem pien ratojen tekemiseen. Jaalassa ja Valkealassa on osoitettu kansalaisaktiivisuutta ja tehty ratoja, jatkossa toteutukset kaupungin mailla tehdään yhdessä kaupungin kanssa. Syksyn 2014 aikana työryhmä tekee esityksen aikuisväestön palvelujen lautakunnalle kilpailukäyttöön tarkoitetun 18-väyläisen fris beegolfra dan paikasta.

12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Aikuisväestön lautakunta Lisätietoja: Liikuntakoordinaattori Arto Toukonen, puh , arto.toukonen(a)kouvola.fi Aikuisväestön palvelujen johtajan ehdotus: Asia merkitään tiedoksi ja kenttien rakentamiseen palataan, kun työ ryhmän ehdotus 18-väyläisen kilpailukentän rakentamispaikasta on valmis. Aikuisväestön lautakunnan päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

13 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Aikuisväestön lautakunta Kouvolan kiekko 65 ry:n anomus 3259/ /2014 Aikla 82 Kouvolan kiekko 65 ry on jättänyt Tila- ja tapahtumapalveluille saa pu neen anomuksen: "Viitaten useisiin yhteydenottoihin Eriksson / Pöyry Kouvolan kiekko 65 ry on keväällä 2014 toimittanut Kouvolan kau pun gil le ehdotuksia edellisten kausien jääaikamaksuista, ulosotossa olleiden ja rästissä olleiden maksujen suhteen. Tällä hetkellä maksuja on mak sa matta tietojemme mukaan yhteensä ,66 e. Seuran hallitus on tullut päätökseen jossa voimme ilman taloudellista katast ro fia (konkurssia) hoitaa maksamattomista maksuista puolet ,33 e. Tälle summalle pyytäisimme/ehdottaisimme kolmen vuo den (36 kk) takaisinmaksuaikaa joka tekisi kk-maksuksi 362,10 e/kk il man korko-osuutta. Täten KooKoo 65 ehdottaa kunnan harkitsemaan toi sen maksuosan mitätöimistä esim antamalla sen kaupungin tukena jää kie kon harrastukselle KooKoo 65 osalta. Jos summaa ajatellaan vuo si ta sol la, joilta velka on kasaantunut ei tukirahapaketti näyttele suur ta osaa, e/vuosi. Tämmöisiä tukieuroja liikkuneen muidenkin seu ro jen tuennassa. Toivomme ohjelman sopivan kunnalle joka täten mah dol lis tai si nuorten ja nuorehkojen miesten harrastusmahdollisuuksien jat ku mi sen talousalueellamme. Maksatus alkaisi päätöksentekohetkestä seuraavana kuukautena. Ystävällisin terveisin Kouvolan kiekko 65 ry Hallitus Liitteet - Hakemus / Aikuisväestölautakunta - Anomus/ehdotus / Tila- ja tapahtumapalvelut" Kouvolan kaupungin laskutustietojen mukaan Kouvolan kiekko -65 on täl lä hetkellä velkaa kaupungille ,07 euroa. Summasta eu roa on ulosotossa ja noin euroa on perintätoimiston pe rit tä vä nä. Talousosaston ilmoituksen mukaan velan ulosottoa ei voi perua, mut ta perintätoimiston toimeksianto on keskeytetty kahdeksi viikoksi asian selvittämistä varten. Kouvolan kiekko -65 on lähestynyt tammikuussa 2014 Kouvolan kau pun kia ja pyytänyt aikaisempien velkojen mitätöintiä. Kevään aikana on py rit ty selvittämään seuran tilannetta ja maksumahdollisuuksia. On hy vä, että seura pyrkii maksamaan velat, mutta kaupungin edun ja käy tän nön mukaista ei ole mitätöidä velkaa. Kouvolan kiekko -65:n tilanteen helpottamiseksi ehdotetaan, että Kou vo lan kaupunki luopuu koron perimisestä ja suostuu 36 kuukauden ta kai sin mak-

14 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Aikuisväestön lautakunta su ai kaan velkasummasta, joka on perintätoimiston hoi det ta va na. Ulosottovelka tulee kuitenkin maksaa. Käydyissä keskusteluissa Kouvolan kiekko -65:n kanssa on sovittu, et tä mak su räs tien syntymisen estämiseksi Kouvolan kiekko -65:ltä pe ri tään jää vuo ro mak sut etukäteen. Lisätietoja: Palvelupäällikkö Anne Eriksson, puh , anne.eriksson(a)kouvola.fi Aikuisväestön palvelujen johtajan ehdotus: Esitetään Kouvolan kaupunginhallitukselle, että Kou vo lan kiekko -65:n perin näs sä oleva :n velka peritään ja et tä perintätoimiston hoi dos sa olevista jäävuoromaksuista laaditaan 36 kuu kau den mak su suun ni tel ma ja että korkokuluja ei peritä. Perittävä sum ma on tällä hetkellä rei lut Maksusuunnitelma tulee olla hyväksyttynä, ennen uusien jäävuorojen myöntämistä. Aikuisväestön palvelujen lautakunnan päätös: Esitetään Kouvolan kaupunginhallitukselle, että Kou vo lan kiekko -65:n perin näs sä oleva :n velka peritään ja et tä perintätoimiston hoi dos sa olevista jäävuoromaksuista laaditaan 36 kuu kau den mak su suun ni tel ma ja että korkokuluja ei peritä. Perittävä sum ma on tällä hetkellä rei lut Maksusuunnitelma tulee olla hyväksyttynä, ennen uusien jäävuorojen myöntämistä ilman ennakkomaksua.

15 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Aikuisväestön lautakunta Kouvolan Sulkapalloseura ry:n oikaisuvaatimus palvelupäällikkö Anne Erikssonin päätökseen / /2014 Aikla 83 Kouvolan Sulkapalloseura ry on jättänyt aikuisväestön lautakunnalle saapuneen oikaisuvaatimuksen koskien palvelupäällikkö Anne Eriks so nin päätöstä Haanojan Haalin palloilusalin käyttövuoroista : "Oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin Haanojan Haalin palloilusalin käyttövuoroista Kouvolan kaupungin liikuntapaikkojen käyttövuorot olivat haettavana mennessä. Kouvolan Sulkapalloseura ry haki sääntöjen puitteissa harjoitusvuoroa Haan ojan Haalilta tiistailta klo , jota ei seuralle myönnetty. Kouvolan Sulkapalloseura tarvitsee tiistai ja torstai vuorot ensisijaisesti Haan ojan Haalilta, joka on paras palloilusali sulkapalloiluun (mm. 5 kenttää), jotta kilpapelaajat sekä harrastajat voivat valmistautua vii kon lo pun turnauksiin. Kouvolan Sulkapalloseuran harrastajat ovat saaneet pelata kyseisillä vuoroil la monia vuosia junioreiden kanssa. Aikuisharrastajat ovat seu ram me elintärkeä tulonlähde ja haluamme tarjota myös heille hyvät ar ki vuo rot erinomaisen kunto- ja terveysliikunnan parissa. Vuorot ovat ol leet käytössä koko syys- ja talvikauden katkoitta, joten seura maksaa vuo rois ta keskeytyksettä koko kauden ajan. Tarvittaessa voimme luopua perjantain tai viikonlopun vuoroista, mutta pidäm me erittäin tärkeänä tiistain ja torstain vuoroja, että pystymme jat kossa kin tarjoamaan kymenlaaksossa hyvät mahdollisuudet sulkapallon harras ta mi seen, kun alueella ei kaupallistakaan hallia ole. Toivomme että Kouvolan Sulkapalloseuran oikaisupyyntö hyväksytään ja seura saa salivuoron Haanojan Haalilta tiistaina klo syys- ja talvikaudelle Kesäisin terveisin Kouvolan Sulkapalloseura ry Tuomo Tommiska, puheenjohtaja puh , Haanojan Haalin palloilusaliin on runsaasti enemmän käyttövuorojen ha kemuk sia kuin vuoroja voidaan myöntää, erityisesti arki-iltaisin klo Jaetut vuorot on myönnetty viranhaltijapäätöksenä, mikä sitoo Kouvolan kaupunkia.

16 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Aikuisväestön lautakunta Kouvolan Sulkapalloseuran kanssa on etsitty ratkaisuja tilapulaan. Seu ralle on tarjottu harjoitteluaikaa Kankaan ja Kaunisnurmen kouluista, mut ta tilat eivät sovi harjoitteluun. Kuusankosken urheilutalon pal loi lu sa lin käyttövuoro keskiviikkoisin klo ei käy eikä Haanojan Haa lin vuoro keskiviikkoisin klo seuran muiden vuorojen takia. Käyttövuoroja yritetään edelleen sovitella seurojen yhteistyönä, mutta kysyntää on enemmän kuin Haanojan Haalissa on tilaa. Lisätietoja: Palvelupäällikkö Anne Eriksson, puh , anne.eriksson(a)kouvola.fi Aikuisväestön palvelujen johtajan esitys: Hylätään oikaisuvaatimus, koska seuralle on osoitettu har joit te lu ai ko ja ja on tarjottu muita korvaavia harjoittelutiloja Kouvolan ja Kuu san kos ken alueelta. Aikuisväestön lautakunnan päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Mervi Lehtonen ja Helena Salojärvi poistuivat tämän asian käsittelyn jälkeen klo Kokous keskeytettiin tämän asian käsittelyn jälkeen neuvottelutauon ajaksi klo

17 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Aikuisväestön lautakunta Maahanmuuttoasioiden neuvoston aikuisväestön lautakunnan varajäsenen nimeäminen 5777/ /2014 Aikla 84 Kaupunginhallitus nimesi maahanmuuttoasioiden neuvoston jäsenet kokouk ses saan , 247. Aikuisväestön lautakunnan varajäsen sovit tiin nimettäväksi myöhemmin. Aikuisväestön lautakunnan var si nai nen jäsen maahanmuuttoasioiden neuvostossa on Mika Byman. Aikuisväestön palvelujen johtajan ehdotus: Nimetään aikuisväestön lautakunnan varajäsen maahanmuuttoasioiden neu vos toon. Aikuisväestön lautakunnan päätös: Aikuisväestön lautakunnan varajäseneksi maahanmuuttoasioiden neuvostoon nimettiin Sanna Tähtinen.

18 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Aikuisväestön lautakunta Ilmoitusasiat Aikla 85 Verlan aika -tapahtumaan liittyvä keskustelutilaisuus järjestetään klo Jaalassa. Voikkaan kirjaston lakkautusesitykseen liittyvä kuulemistilaisuus pidetään klo Voikkaan kirjastossa. Saapuneet kirjeet Suomen museoliitto ry:n 91. vuosikokouksen pöytäkirja ja vuo si ker to mus 2013 Kaakon lasten ja nuorten kulttuuriverkosto KAAKUN toimintakertomus 2013 Kouvolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjaston toimintakertomus 2013 Kansainvälisen Uuno Klami sävellyskilpailun kannatusyhdistys ry:n tie do te sävellyskilpailuun valituista finalisteista Sosiaali- ja terveysministeriön kuntainfo 2/2014: Toimeentulotuen pe rusosan alentaminen Viranhaltijapäätökset Aikuisväestön palvelujen johtaja Yleinen päätös Kouvolan kaupungin ja Jättömaa ry:n yh teis toi min ta so pi mus Kulttuurin kohdeavustus vuoden 2014 tapahtumaan / An jalan kos ken elokuvakerho ry Kulttuurin kohdeavustus vuoden 2014 tapahtumaan / Suomi-Na mi bia seura ry. ja RASi637 taidekollektiivi Liikunnan tapahtuma-avustus / Kymenlaakson Liikunta ry Henkilöstöpäätös Salmio Kimmo/Osallistuminen 8th European Congress on Emergency Medicine -koulutukseen Amsterdamissa Palvelupäällikkö Anne Eriksson Yleinen päätös Käyttövuorot Kuusankosken uimahallin lasten altaaseen Käyttövuorot Mansikka-ahon liikuntahallin palloilusaliin Käyttövuorot Uttihallin palloilusaliin Käyttövuorot Sarkolan kentälle ja Käyttövuorot Lehtomäen kentälle Käyttövuorot Keskusurheilukentän pesäpallokentälle ja Käyttövuorot Kuntotalon palloilusaliin Käyttövuorot Haanojan Haalin palloilusaliin

19 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Aikuisväestön lautakunta Käyttövuorot Kouvolan Lyseon lukion palloilusaliin Käyttövuorot Kuusankosken urheilutalon palloilusaliin Käyttövuorot Kuusankosken jäähallin jäälle Käyttövuorot Kouvolan jäähallin jääkiekkokaukaloon Käyttövuorot Kouvolan jäähallin pikkujäälle Käyttövuorot Kuusankosken jäähalliin Käyttövuorot Valkealan jäähalliin Käyttövuorot Valkealan tekonurmikentälle Käyttövuoro Kuusankosken urheilutalon judosaliin Palvelupäällikkö Kirsi-Marja Karjalainen Henkilöstöpäätös Alamattila Tarja / Hyvinvointisuunnittelijan tehtävän täyt tä minen alkaen Palvelupäällikkö Kari Kristerin vs. apulaisylilääkäri Mervi Lehtonen Henkilöstöpäätös Mäkelä Sari / Opintomatka Dementia Villageen Weespiin Hollantiin Palvelupäällikkö Minna Laakso Henkilöstöpäätös Mäkelä-Koponen Marja / Ohjaajan tehtävän täyttäminen alkaen Sippu Päivi / Valinta vastaavan ohjaajan tehtävään alkaen Palvelupäällikkö Minna Laakson vs. palveluvastaava Hanna Tar kiainen Kettula Sanna / Valinta ohjaajan tehtävään alkaen Kolistaja Krista / Valinta ohjaajan tehtävään alkaen Palvelupäällikkö Kimmo Salmio Henkilöstöpäätös Vahter Satu / Eron myöntäminen sairaanhoitajan teh tä väs tä alkaen Vs. palvelupäällikkö Tero Tapiolan vs. palvelupäällikkö Kimmo Salmio Henkilöstöpäätös Melkoniemi Miia / Valinta anestesiologian ylilääkärin vir kaan alkaen

20 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Aikuisväestön lautakunta Vs. terveysjohtaja Hankintapäätös yli kansall. kynnysarvon Fysioterapiapalvelut; puitejärjestely, optiovuoden 2015 käyttöön ot to Toimintaterapiapalvelut; puitejärjestely, optiovuoden 2015 käyttöönotto Lymfaterapiapalvelut; puitejärjestely, optiovuoden 2015 käyt töön ot to Ylihammaslääkäri Henkilöstöpäätös Pavlova Eva / Eron myöntäminen ter veys kes kus ham maslää kä rin virasta alkaen Ylihoitaja, sairaalapalvelut, vs. osastonhoitaja Jari Hinkkurinen Henkilöstöpäätös Huovila Mira / Valinta lähihoitajan tehtävään alkaen Ylihoitaja, vastaanottopalvelut Henkilöstöpäätös Pigg Saara / Palkkaaminen sairaanhoitajan tehtävään alkaen Ylilääkäri Paavo Itkonen Henkilöstöpäätös Tooman Liija / Valinta psykiatrian erikoislääkärin virkaan alkaen Aikuisväestön palvelujen johtajan ehdotus: Merkitään tiedoksi. Aikuisväestön lautakunnan päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

21 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Aikuisväestön lautakunta Maahanmuutto-ohjelman päivitysaikataulu 5778/ /2014 Aikla 86 Aikuisväestön lautakunta päätti kokouksessaan , että maa hanmuut to-oh jel man päivitys tuodaan valtuuston käsiteltäväksi vuonna Maa han muut to-oh jel man päivitysaikataulu ( ) muut tuu siten, että maa han muut to-oh jel ma saadaan hy väk syt tä väk si kaupun gin val tuus toon tammikuussa 2015 päi vi tys ai ka tau lus sa suunnitellun jou lu kuun 2014 sijasta. Aikuisväestön lautakunnan päätös: Hyväksytään maahanmuutto-ohjelman päivitysaikataulun muutos.

22 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 7/ OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Aikuisväestön lautakunta :t 78, 80, 83, 84 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin aikuisväestön lautakunnalle. Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen Oikaisuvaatimuksen saa tehdä asianosainen tai kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen tekoaika Oikaisuvaatimus on tehtävä viimeistään 14. päivänä päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon tiedoksianto- tai tiedoksisaantitodistuksen osoittamana ajankohtana tai jos tiedoksianto tapahtuu tavallisella kirjeellä, viimeistään seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun päätös tai sen sisältävä pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäville. Oikaisuvaatimuskirjelmä ja sen liitteet Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuskirjelmä on osoitet tava edellä mainitulle viranomaiselle ja kirjelmässä on ilmoitettava - päätös, johon vaaditaan oikaisua, - miltä osin päätöstä vaaditaan oikaistavaksi ja mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi, - perusteet, joilla oikaisua vaaditaan, - oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja kotikunta, - jos oikaisuvaatimuksen tekijä käyttää laillista edustajaa tai asiamiestä tai muuta oikaisuvaatimuksen laatijaa, myös tämän nimi ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero, johon asiaan liittyvät ilmoitukset toimitetaan. Oikaisuvaatimuskirjelmä on vaatimuksen tekijän tai hänen laillisen edustajansa tai asiamiehensä allekirjoitettava. Oikaisuvaatimuskirjelmään on liitettävä - oikaisuvaatimuksen kohteena oleva päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä, - todistus päätöksen tiedoksiantopäivästä tai muu selvitys oikaisuvaatimuksen tekemiselle asetetun määräajan alkamisajankohdasta, - asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, - asiamiestä käytettäessä asiamiehen valtakirja.

23 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Oikaisuvaatimuksen toimittaminen Oikaisuvaatimus on toimitettava Kouvolan kaupungintalon kirjaamoon niin, että oikaisuvaatimus on perillä viimeistään oikaisuvaatimuksen tekemiselle asetetun määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen tekijän vastuulla asiakirjat saa lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postin kuljetettavaksi asiakirjat on annettava niin ajoissa, että ne ovat perillä ennen valitusajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen toimittamispaikan yhteystiedot ja aukioloaika Käyntiosoite Torikatu 10, Kouvola Postiosoite PL 85, Kouvola Telekopio Sähköposti Aukioloaika klo

24 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 7/ MUUTOKSENHAKUKIELTO Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus :t 75, 76, 77, 79, 81, 82, 85, 86 Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta sen vuoksi, että päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kunta laki 91 ).

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 37, 39, 41-43 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 143. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 143. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta :t 143 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus tekniselle lautakunnalle. Oikeus oikaisuvaatimuksen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Liikelaitosten johtokunta. :t 46, 47, 51, 52, 53, 54, 55, Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Liikelaitosten johtokunta. :t 46, 47, 51, 52, 53, 54, 55, Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Liikelaitosten johtokunta :t 46, 47, 51, 52, 53, 54, 55, Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan

Lisätiedot

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98 MUUTOKSENHAKUKIELTO Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus :t 95, 96, 98 Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta sen vuoksi, että päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 74, 86, 87. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 74, 86, 87. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta :t 74, 86, 87 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus tekniselle lautakunnalle. Oikeus

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 51-53, 58, 60-64 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO :t 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49 Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 11.05.2016 klo16:30-19:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 34

Lisätiedot

Pöytäkirjan 1, 2, 3, 6, 8, 10, 13, 14 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 1, 2, 3, 6, 8, 10, 13, 14 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 1, 2, 3, 6, 8, 10, 13, 14 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Keskiviikkona Kouvolan kaupungintalon yhteispalvelupisteessä.

Keskiviikkona Kouvolan kaupungintalon yhteispalvelupisteessä. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 6/2017 64 Tarkastuslautakunta 10.05.2017 Aika 10.05.2017 klo 16:12-19:28 Paikka Läsnä Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, hallinnon kokoushuone 316, 3. krs. Luettelon mukaan

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 12.04.2017 klo 18:00-19:25 Paikka Henkilöstöjohtajan työhuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 17 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 16.06.2015 klo 16:00-19:20 Paikka Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 50 Kokouksen

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 28.02.2017 klo 17:30-18:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 7 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUKIELTO Tekninen lautakunta :t 216, 217, 220, 224, 225, 227, 228 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Lisätiedot

:t 1-5, 8, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91.

:t 1-5, 8, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91. , Faksi 013 411 342 Viranhaltija/lautakunta Ympäristölautakunta Päivämäärä 3.2.2016 Pykälä 1-13 Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen 5.2.2016 Muutoksenhakukiellot :t 1-5, 8, 10-13 Valmistelua tai täytäntöönpanoa

Lisätiedot

Keskiviikkona Kouvolan kaupungin internetsivulla.

Keskiviikkona Kouvolan kaupungin internetsivulla. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 12/2017 130 Tarkastuslautakunta 13.12.2017 Aika 13.12.2017 klo 16:03-19:05 Paikka Läsnä Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, hallinnon kokoushuone 316 3. krs. Luettelon mukaan

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Keskiviikkona kello 9:00-15:00 Kouvolan Veden toimisto, Savonkatu 16, Kouvola

Keskiviikkona kello 9:00-15:00 Kouvolan Veden toimisto, Savonkatu 16, Kouvola Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 7/2014 94 Kouvolan Veden johtokunta 19.08.2014 Aika 19.08.2014 klo 16:30-18:21 Paikka Kouvolan Veden neuvotteluhuone, Savonkatu 16 Läsnä Luettelon mukaan Pykälät 58-66 Allekirjoitukset

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 28.09.2015 klo 09:00-11:12 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 1 (9)

PÖYTÄKIRJA 1 (9) PÖYTÄKIRJA 1 (9) 26.9.2017 Tapiolan lukio Johtokunnan kokous Aika 19.09.2017 klo18.00 Paikka Tapiolan lukio, luokka C2. Tiedoksi Johtimo Nina pj. Malkamäki Mika, vpj. Grann Mirva, jäsen Kari Hannu, jäsen

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2017 1 Tekninen lautakunta Aika 07.02.2017 klo 18:00-18:07 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 1 (7) Päätösesitys Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

PÖYTÄKIRJA 1 (7) Päätösesitys Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 1 (7) 5.10.2017 KARHUSUON KOULU Johtokunnan kokous Aika tiistai 26.9.2017 klo 18.00 Paikka Läsnä Karhusuon koulun alatalo Vesa Vuopala (pj.) Marjaana Siivola Anssi Ikonen Rosa Puhakainen-Mattila

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 8/ Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto Aika klo 17:30-19:05

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 8/ Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto Aika klo 17:30-19:05 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 110 Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto 24.09.2015 Aika 24.09.2015 klo 17:30-19:05 Paikka Läsnä Hallinnon kokoushuone, 3. krs. Luettelon mukaan Pykälät 58-66 Allekirjoitukset

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) Keuruun Vuokra-asunnot Liikelaitoksen johtokunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 16:00-16:45 PAIKKA Kaupungintalo, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kokouksen

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 1 Sastamalan tarkastuslautakunta Aika 17.11.2017 klo 08:30-11:34 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 86

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1. Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto 09.01.2014. Aika 09.01.2014 klo 13:00-13:45

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1. Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto 09.01.2014. Aika 09.01.2014 klo 13:00-13:45 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto 09.01.2014 Aika 09.01.2014 klo 13:00-13:45 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 1-5 Allekirjoitukset

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 43. Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto 19.03.2014. Aika 19.03.2014 klo 17:30-19:50.

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 43. Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto 19.03.2014. Aika 19.03.2014 klo 17:30-19:50. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 43 Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto 19.03.2014 Aika 19.03.2014 klo 17:30-19:50 Paikka Läsnä Kokoushuone P98 Luettelon mukaan Pykälät 23-30 Allekirjoitukset Anssi

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUKIELTO Tekninen lautakunta :t 28, 29, 37, 38 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 1 (7) Päätösesitys Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

PÖYTÄKIRJA 1 (7) Päätösesitys Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 1 (7) 11.10.2017 NUUKSION KOULU Johtokunnan kokous Aika keskiviikko 5.10.2017 klo 17.30 Paikka Läsnä Poissa Nuuksion koulu, Heinästie 19 02820 Espoo Kaija Malk, puheenjohtaja Eeva Seppälä, jäsen

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 6, 9 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 54-60 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisu vaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Otsikko Sivu. 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

LIEKSAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Otsikko Sivu. 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 LIEKSAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 AIKA 20.04.2017 klo 16:00-16:21 PAIKKA Johtoryhmän kokoushuone, Pielisentie 3 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 21 Pöytäkirjantarkastajat

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 Kunnanhallituksen hyvinvointijaosto AIKA 12.08.2014 klo 18:00 PAIKKA Taipalsaaren kunnantalo, Ruorisilta KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 22 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

ESPOON YHTEISLYSEON KOULU JA LUKIO PÖYTÄKIRJA 3/2017

ESPOON YHTEISLYSEON KOULU JA LUKIO PÖYTÄKIRJA 3/2017 ESPOON YHTEISLYSEON KOULU JA LUKIO PÖYTÄKIRJA 3/2017 JOHTOKUNNAN KOKOUS Aika Keskiviikkona 25.10.2017 klo 18.00-19.45 Paikka Espoon yhteislyseo, luokka 219b Läsnäolijat: Miia Loisa-Turunen (pj), Päivi

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58 Rakennuslautakunta 06.05.2015 Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 32 Pöytäkirjan

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Joensuun Teatteriravintolan Torni-kabinetti, Rantakatu 20, 4. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Joensuun Teatteriravintolan Torni-kabinetti, Rantakatu 20, 4. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 18.01.2017 klo 17:00-20:00 Paikka Joensuun Teatteriravintolan Torni-kabinetti, Rantakatu 20, 4. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.03.2016 klo17:00-19:34 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 23

Lisätiedot

Olen tarkastanut pöytäkirjan ja todennut sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaan laadituksi...201_

Olen tarkastanut pöytäkirjan ja todennut sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaan laadituksi...201_ Martinkallion koulun johtokunnan kokous tiistaina 26.9.2017 klo 17.30. koulun henkilökunnan taukohuoneessa Pöytäkirja 1 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.31. Uuden johtokunnan jäsenet

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10 Kunnanhallitus 11.06.2015 Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 166 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 167

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 2/2013 15. Ikäihmisten neuvosto 11.03.2013. Aika 11.03.2013 klo 10:00-11:20. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 2/2013 15. Ikäihmisten neuvosto 11.03.2013. Aika 11.03.2013 klo 10:00-11:20. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 2/2013 15 Ikäihmisten neuvosto 11.03.2013 Aika 11.03.2013 klo 10:00-11:20 Paikka Läsnä Kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Luettelon mukaan Pykälät 10-18 Allekirjoitukset

Lisätiedot

Paula Turkkila, Tuomas Timonen, Anna Myllymäki, Tiina Kupila, Vesa Vuopala ja Eeva Hänninen

Paula Turkkila, Tuomas Timonen, Anna Myllymäki, Tiina Kupila, Vesa Vuopala ja Eeva Hänninen PÖYTÄKIRJA 1 (8) 20.9.2017 LINTUVAARAN KOULU Johtokunnan kokous Aika 20.9.2017 klo 18.00 Paikka Läsnä Lintuvaaran koulun opettajanhuone Paula Turkkila, Tuomas Timonen, Anna Myllymäki, Tiina Kupila, Vesa

Lisätiedot

Paula Turkkila, Kaisa Alaviiri, Pirjo Ajeti, Petri Hokkanen, Elli Perklén, Petteri Tuomi, Tiina Kupila, Ilkka Niini

Paula Turkkila, Kaisa Alaviiri, Pirjo Ajeti, Petri Hokkanen, Elli Perklén, Petteri Tuomi, Tiina Kupila, Ilkka Niini PÖYTÄKIRJA 1 (7) 3.6.2017 LINTUVAARAN KOULU Johtokunnan kokous Aika 1.6.2016 klo 18.00 Paikka Läsnä Lintuvaaran koulun opettajanhuone Paula Turkkila, Kaisa Alaviiri, Pirjo Ajeti, Petri Hokkanen, Elli Perklén,

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 Maaseutulautakunta 26.04.2011 AIKA 26.04.2011 klo 19:00-19:25 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 1/ Rakennuslautakunta. Aika klo 17:00-17:10. Kunnantalon kahvio. Käsitellyt asiat

Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 1/ Rakennuslautakunta. Aika klo 17:00-17:10. Kunnantalon kahvio. Käsitellyt asiat Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rakennuslautakunta Aika 16.02.2017 klo 17:00-17:10 Paikka Kunnantalon kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Rakennuslautakunnan kokousten pitäminen vuonna 2017

Lisätiedot

Paikka Kilonpuiston koulu, Kilonpuisto 5, PL

Paikka Kilonpuiston koulu, Kilonpuisto 5, PL PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 (7) 27.10.2017 Kilonpuiston koulu Johtokunnan kokous Aika Maanantai 25.9.2017 klo 18.00 Paikka Kilonpuiston koulu, Kilonpuisto 5, PL 31 3129 Läsnä Hahl Kaisa varapuheenjohtaja Crosby

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91.

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91. MUUTOKSENHAKUKIELTO Liikelaitosten johtokunta :t 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91. MUUTOKSENHAKUOHJE

Lisätiedot

Johtokunnan kokous Kokouskutsu ja esityslista

Johtokunnan kokous Kokouskutsu ja esityslista Johtokunnan kokous 29.11.2017 Kokouskutsu ja esityslista KOKOUSKUTSU 2 (6) JOHTOKUNNAN KOKOUS Aika 29.11.2017 klo 9.00 Paikka LYNC-kokous MERK. JORMA PENTTINEN Jorma Penttinen puheenjohtaja Käsiteltävät

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2016 176 Sivistyslautakunta Aika 07.12.2016 klo 15:00-15:35 Paikka Kalajoen kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 86 Merenojan yhtenäiskoulun

Lisätiedot

siivous- ja ruokapalvelupäällikkö Kesälahtitalon ruokasalin kalusteiden hankinta

siivous- ja ruokapalvelupäällikkö Kesälahtitalon ruokasalin kalusteiden hankinta Asia Kesälahtitalon ruokasalin kalusteiden hankinta Kesälahtitalon ruokasalin kalusteet ovat huonokuntoiset ja osittain rikkinäisiä. Hankitaan uudet pöydät ja tuolit. Kiteen kaupunki on mukana Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika Tiistai 29.04.2014 klo 09:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Tommila

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. 98 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40 sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. Loppurukouksen piti Minna Latvala. OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Lisätiedot

Järvenpää Pöytäkirja 1/ (7) Lasten ja nuorten lautakunta Yksilöasiainjaoston jäsenten valitseminen vuosiksi

Järvenpää Pöytäkirja 1/ (7) Lasten ja nuorten lautakunta Yksilöasiainjaoston jäsenten valitseminen vuosiksi Järvenpää Pöytäkirja 1/2017 1 (7) Aika 15.08.2017, klo 17:45-18:27 Paikka Primulan Herkkupajan kokoustila/yläkerta Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/2017 1 Tarkastuslautakunta1 AIKA 06.11.2017 klo 14:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 23.09.2015 klo 14:06-14:27 Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3 Osallistujat

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Sivu 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Sivu 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 Tuottajan neuvottelukunta Aika 27.04.2016 klo 17:00-18:05 Paikka Carelicumin kokoushuone, Torikatu 17, 3 krs. Käsitellyt asiat Sivu 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Simo Saastamoinen, Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen Marko Törmälehto, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Simo Saastamoinen, Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen Marko Törmälehto, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2011 24 KOKOUSAIKA Keskiviikko 31.8. 2011 klo 14-15.30 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, hallinnon kokoushuone 316, 3. krs.

Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, hallinnon kokoushuone 316, 3. krs. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 21 Tarkastuslautakunta 30.03.2016 Aika 30.03.2016 klo 16:00-19:00 Paikka Läsnä Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, hallinnon kokoushuone 316, 3. krs. Luettelon mukaan

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Pöytäkirjan 144, 145, 146, 150, 151, 154, 156, 158, 160 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 144, 145, 146, 150, 151, 154, 156, 158, 160 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 144, 145, 146, 150, 151, 154, 156, 158, 160 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Pakankylän koulun opettajainhuone, Snettansintie 9, ESPOO

Pakankylän koulun opettajainhuone, Snettansintie 9, ESPOO PÖYTÄKIRJA 27.9.2017 PAKANKYLÄN KOULU Johtokunnan kokous Aika keskiviikko 27.9.2017 klo 18.30 Paikka Läsnä Pakankylän koulun opettajainhuone, Snettansintie 9, 02740 ESPOO Lotta Ulvelin pj. Patrik Sohlberg

Lisätiedot