Torstaina hyvinvointipalvelujen hallintotoimistossa, Torikatu 10, Kouvola

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Torstaina 4.9.2014 hyvinvointipalvelujen hallintotoimistossa, Torikatu 10, Kouvola"

Transkriptio

1 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Aikuisväestön lautakunta Aika klo 17:00-17:55 Paikka Läsnä Kokoushuone P098, kaupungintalon pohjakerros, G-ovi Luettelon mukaan Pykälät Allekirjoitukset Jouko Leppänen puheenjohtaja Tiina Joutjärvi sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Keskiviikkona hyvinvointipalvelujen hallintotoimistossa, Torikatu 10, Kouvola Allekirjoitukset Sanna Tähtinen Reijo Valkeapää Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä Todistaa Torstaina hyvinvointipalvelujen hallintotoimistossa, Torikatu 10, Kouvola Tiina Joutjärvi

2 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Aikuisväestön lautakunta Osallistujat Jäsenet Leppänen Jouko puheenjohtaja Norppa Matti varapuheenjohtaja Byman Mika jäsen Himanen Leena jäsen Husu Heidi jäsen Riihelä Joni jäsen Tuoma Anne jäsen Tähtinen Sanna jäsen Valkeapää Reijo jäsen Muut Toikka Vesa esittelijä Koivisto Elina hyvinvointijohtaja Laakso Minna palvelupäällikkö Lehtonen Mervi vs. palvelupäällikkö poistui klo Salojärvi Helena controller poistui klo Joutjärvi Tiina sihteeri Poissa Grönlund Reino jäsen Koskela Birgit jäsen Lankinen Sari jäsen Sorsa Matti jäsen Hietanen Minna hallituksen edustaja Suutari Jessica nuorisovaltuuston edustaja Kristeri Kari vs. terveysjohtaja

3 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Aikuisväestön lautakunta Sivu 75 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajat Nuorisovaltuuston edustajan vaihtuminen aikuisväestön 176 lautakunnassa 78 Marjoniemen terveysaseman AB-alueen ja C-alueen 177 vastaanottotoiminnan hankinnasta tehtyjen sopimusten option käyttö vuosina Aikuisväestön lautakunnan talousarvion toteutuminen Hakemus sähkön saamisesta Myllykosken liikuntahalliin Kuntalaisaloite uuden frisbeegolf-radan saamisesta Kouvolan 181 keskustan lähettyville 82 Kouvolan kiekko 65 ry:n anomus Kouvolan Sulkapalloseura ry:n oikaisuvaatimus palvelupäällikkö 185 Anne Erikssonin päätökseen Maahanmuuttoasioiden neuvoston aikuisväestön lautakunnan 187 varajäsenen nimeäminen 85 Ilmoitusasiat Maahanmuutto-ohjelman päivitysaikataulu 191

4 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Aikuisväestön lautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Aikla 75 Hallintosäännön 41 :n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtajan on todettava läsnä olevat sekä missä ominaisuudessa kukin on läsnä. Lisäksi puheenjohtajan on todettava kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Hallintosäännön 38 :n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja ja hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista lähetetään kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu ja esityslista lähetetään kirjallisesti tai sähköisesti vähintään neljä päivää ennen kokousta jäsenille ja muille, joilla on oikeus osallistua kokoukseen. Kuntalain 58 :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Aikuisväestön palvelujen johtajan ehdotus: Puheenjohtaja toteaa läsnäolijat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Aikuisväestön lautakunnan päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

5 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Aikuisväestön lautakunta Pöytäkirjan tarkastajat Aikla 76 Hallintosäännön 50 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Aikuisväestön palvelujen johtajan ehdotus: Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Vuorossa ovat Sanna Tähtinen ja Reijo Valkeapää. Aikuisväestön lautakunnan päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

6 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Aikuisväestön lautakunta Nuorisovaltuuston edustajan vaihtuminen aikuisväestön lautakunnassa Aikla 77 Aikuisväestön lautakunta on kokouksessaan antanut yhdelle nuo ri so val tuus ton valitsemalle edustajalle läsnäolo- ja puheoikeuden lau takun nan kokouksissa lukuun ottamatta salassa pidettävien asioiden kä sit telyä. Lautakunta valitsi nuorisovaltuuston edustajalle tu ki hen ki lök si Matti Norpan. Kouvolan nuorisovaltuusto on kokouksessaan valinnut edus ta jakseen aikuisväestön lautakuntaan Jessica Suutarin ja varaedustajaksi Marika Koskisen. Aikuisväestön palvelujen johtajan ehdotus: Merkitään tiedoksi. Aikuisväestön lautakunnan päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

7 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Aikuisväestön lautakunta Marjoniemen terveysaseman AB-alueen ja C-alueen vastaanottotoiminnan hankinnasta tehtyjen sopimusten option käyttö vuosina / /2014 Aikla 78 Kouvolan terveysaseman vastaanottopalvelut on ulkoistettu lää kä ri pu lan takia vuoden 2014 loppuun asti Attendo terveyspalvelut Oy:lle. Sopimukseen on kirjattu mahdollisuus kahden vuoden option käyttöön ilmoit ta mal la option käytöstä Attendo terveyspalvelut Oy:lle kesäkuun 2014 loppuun mennessä. Attendon kanssa allekirjoitettu sopimus optio vuo sien käytöstä on oheismateriaalina nro 2. Sopimukseen on kirjattu vä häi siä muutoksia lääkärien pätevyys- ja kokemusvaatimuksiin. Lisätietoja: Vs. terveysjohtaja Kari Kristeri, puh , kari.kristeri(a)kouvola.fi Aikuisväestön palvelujen johtajan ehdotus: Päätetään käyttää Kouvolan terveysaseman toi min nas ta Attendo terveyspalvelut Oy:n kanssa laaditun sopimuksen mah dol lis ta mat optiot vuosille 2015 ja 2016 oheismateriaalina olevan al le kir joi te tun sopimuksen mukaisesti. Aikuisväestön lautakunnan päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

8 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Aikuisväestön lautakunta Aikuisväestön lautakunnan talousarvion toteutuminen Aikla 79 Kaupunginhallitus on kokouksessaan hyväksynyt vuo den 2013 talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa raportointitavan. Toi mi ala johta jien sekä muiden tilivelvollisten tulee jatkuvasti seurata ta lous ar vion ja sen käyttösuunnitelmien toteutumista ja saattaa mahdolliset poik kea mat asianomaisen toimielimen tietoon. Toimielimen on ryh dyt tä vä välittömästi korjaaviin toimenpiteisiin, mikäli on ilmeistä, että ta lous ar vio ei toteudu suunnitellulla tavalla. Toimialat/liikelaitokset raportoivat lauta-/johtokunnille kuukausittain ta lousar vion toteutumisesta niin käyttötalouden kuin investointien osalta. Aikuisväestön lautakunnan palvelujen talousarvion toimintakatteen to teu tuma on 60,4 %. Tasainen toteutuma on 58,3 %. Aikuisväestön palvelujen kuukausiraportti on oheismateriaalina nro 1. Lisätietoja: Aikuisväestön palvelujen johtaja Vesa Toikka, puh , vesa.toikka(a)kouvola.fi, controller Helena Salojärvi, puh , he le na.salojarvi(a)kouvola.fi, controller Anne And, puh , anne.and(a)kouvola.fi Aikuisväestön palvelujen johtajan ehdotus: Merkitään tiedoksi aikuisväestön palvelujen kuukausiraportti Aikuisväestön lautakunnan päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

9 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Aikuisväestön lautakunta Hakemus sähkön saamisesta Myllykosken liikuntahalliin 5055/ /2014 Aikla 80 Juha Laatu on jättänyt aikuisväestön lautakunnalle saapuneen ha ke muk sen: "Nyt kun Klan kaupunki on vetänyt sähköt Myllykosken palolaitoksen ns. Kipsin yläkerran punttisalin tiloihin, toivoisimme me hallin käyttäjät, et tä saisimme sähköt takaisin myös liikuntahalliimme, omalla säh kö mit ta ril la varustettuna. Halli on kansainvälinen kooltaan sekä pinnoitukseltaan (Rebound Ace) sisäl täen: Tenniskentän, 2 sulkapallokenttää, piirretyt jalkapallomaalit päädys sä (2+2) sekä lentopallo, salibändy mahdollisuudet, ym:t. Käyttäjäkunta muodostuisi entisistä MVS:n aktiiveista KOTS:n pe laa jis ta, ITTK:n pelaajista, palomiehistä, jne. Huolto toimisi vapaaehtoisvoimista talkooperiaatteella, kuten va raus systee mi kin. Hallin omistaa UPM-Myllykoski ja toivoisimme, että halli tulisi toimimaan edel leen ns. Itsekannattavuusperiaatteella, mihin meillä on valmius, mi kä li jatkoneuvottelut toteutuvat. Sähkö: Tennishalliin uppoaa noin KWH sähköä vuodessa. Rahassa se on n e. Tämä on ns. karkea arvio. Liitteet: Sähkölaskelmia valojen ja lämmityksen suhteen liitteenä, kuten myös aikavarauslista entisestä jäsenrekisteristä. Terveisin Juha Laatu Myllykosken tennisvaikuttaja." Vastauksena aloitteeseen voidaan todeta, että Kouvolassa on sisätilaa ten nik sen harrastajille tällä hetkellä enemmän kuin harrastajamäärä edellyt täi si. Kouvolan ja Kuusankosken tennishallien käyttöaste on tällä het kellä enintään 70% prime time -ajoille. Myllykosken tennishallin tä män het kiset aktiivit käyttäjät (15-20 henkilöä) sopivat hyvin olemassa ole viin halleihin. Tennisharrastuksen hallitilojen palveluverkkoa ei ole näillä perusteilla tarvet ta laajentaa. Myllykosken tennishallin käyttäjät voivat itse tar vit taes sa ottaa vastuun kus tan nus ten kattamisesta. Kouvolan kaupungilla ei ole toiminnallisia eikä taloudellisia perusteita lähteä rahoittamaan Myllykosken ten nis hal lin käyttöä. Lisätietoja: Liikuntakoordinaattori Arto Toukonen, puh , arto.toukonen(a)kouvola.fi

10 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Aikuisväestön lautakunta Aikuisväestön palvelujen johtajan ehdotus: Lautakunta päättää olla rahoittamatta tennishallin sähköistystä. Ten nis seura voi hakea avustusta oman toiminnan järjestämiseen vuosittain haet ta villa avustuksilla. Aikuisväestön lautakunnan päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

11 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Aikuisväestön lautakunta Kuntalaisaloite uuden frisbeegolf-radan saamisesta Kouvolan keskustan lähettyville 4946/ /2014 Aikla 81 Joonas Pesu on jättänyt Kuntalaisaloite.fi -palveluun saa pu neen kuntalaisaloitteen: "Uusi frisbeegolf-rata johon pidempiä väyliä Kouvolan keskustan lä het ty ville. Tavoitteena olisi saada uusi frisbeegolfrata, sillä Urheilupuiston radan väylät ovat liian lyhyitä vähän kokeneimmille heittäjille. Haas teel li sem mat radat kuten Myllykoski ja Jaala ovat liian kaukana nuorille kuin myös aikuisille jotka menisivät sinne esimerkiksi pyörällä. Pidemmät väy lät houkuttelisivat myös ulkopaikkakuntalaisia. Oiva paikka uudelle ra dal le olisi esimerkiksi Tykkimäen camping-alueen metsikkö. Vastuuhenkilö Joonas Pesu, Kouvola tuijapiha1" Kouvolassa on tällä hetkellä neljä 9-väyläistä frisbeegolf-rataa: - Kouvolan Urheilupuisto - Myllykoski Koivusaari - Jaala Liikasenmäki - Valkeala Harjunmäki. Frisbeegolf on tällä hetkellä eräs eniten harrastajia lisäävistä lajeista. Kouvo laan on perustettu myös frisbeegolfseura, jonka jäsenmääärä kas vaa koko ajan. Kouvolasta puuttuu tällä hetkellä 18-väyläinen, kilpailujen jär jes tä mi seen soveltuva rata. Radan paikan etsinnässä on keväästä 2014 lähtien toi minut viherpäällikön vetämä työryhmä, jossa on edustus myös fris beegolfseu ras ta ja kaavoituspalveluista. Liikuntapaikkapalveluita työryhmässä edustaa liikuntakoordinaattori Ar to Toukonen. Ryhmän työ on kesken, mutta Tykkimäki-Käyrälampi-alue on tällä hetkellä varteenotettavin ratojen lähtö-/kiintopiste. Harrastajamäärät kasvavat niin nopeasti, että on hyvä tarjota useita 9- väy läi siä ratoja ympäri kaupunkia kilpailuradan lisäksi. Kilpailuradan pai kan kartoitustyön ollessa kesken ei ole vielä aika ottaa kantaa pie nem pien ratojen tekemiseen. Jaalassa ja Valkealassa on osoitettu kansalaisaktiivisuutta ja tehty ratoja, jatkossa toteutukset kaupungin mailla tehdään yhdessä kaupungin kanssa. Syksyn 2014 aikana työryhmä tekee esityksen aikuisväestön palvelujen lautakunnalle kilpailukäyttöön tarkoitetun 18-väyläisen fris beegolfra dan paikasta.

12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Aikuisväestön lautakunta Lisätietoja: Liikuntakoordinaattori Arto Toukonen, puh , arto.toukonen(a)kouvola.fi Aikuisväestön palvelujen johtajan ehdotus: Asia merkitään tiedoksi ja kenttien rakentamiseen palataan, kun työ ryhmän ehdotus 18-väyläisen kilpailukentän rakentamispaikasta on valmis. Aikuisväestön lautakunnan päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

13 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Aikuisväestön lautakunta Kouvolan kiekko 65 ry:n anomus 3259/ /2014 Aikla 82 Kouvolan kiekko 65 ry on jättänyt Tila- ja tapahtumapalveluille saa pu neen anomuksen: "Viitaten useisiin yhteydenottoihin Eriksson / Pöyry Kouvolan kiekko 65 ry on keväällä 2014 toimittanut Kouvolan kau pun gil le ehdotuksia edellisten kausien jääaikamaksuista, ulosotossa olleiden ja rästissä olleiden maksujen suhteen. Tällä hetkellä maksuja on mak sa matta tietojemme mukaan yhteensä ,66 e. Seuran hallitus on tullut päätökseen jossa voimme ilman taloudellista katast ro fia (konkurssia) hoitaa maksamattomista maksuista puolet ,33 e. Tälle summalle pyytäisimme/ehdottaisimme kolmen vuo den (36 kk) takaisinmaksuaikaa joka tekisi kk-maksuksi 362,10 e/kk il man korko-osuutta. Täten KooKoo 65 ehdottaa kunnan harkitsemaan toi sen maksuosan mitätöimistä esim antamalla sen kaupungin tukena jää kie kon harrastukselle KooKoo 65 osalta. Jos summaa ajatellaan vuo si ta sol la, joilta velka on kasaantunut ei tukirahapaketti näyttele suur ta osaa, e/vuosi. Tämmöisiä tukieuroja liikkuneen muidenkin seu ro jen tuennassa. Toivomme ohjelman sopivan kunnalle joka täten mah dol lis tai si nuorten ja nuorehkojen miesten harrastusmahdollisuuksien jat ku mi sen talousalueellamme. Maksatus alkaisi päätöksentekohetkestä seuraavana kuukautena. Ystävällisin terveisin Kouvolan kiekko 65 ry Hallitus Liitteet - Hakemus / Aikuisväestölautakunta - Anomus/ehdotus / Tila- ja tapahtumapalvelut" Kouvolan kaupungin laskutustietojen mukaan Kouvolan kiekko -65 on täl lä hetkellä velkaa kaupungille ,07 euroa. Summasta eu roa on ulosotossa ja noin euroa on perintätoimiston pe rit tä vä nä. Talousosaston ilmoituksen mukaan velan ulosottoa ei voi perua, mut ta perintätoimiston toimeksianto on keskeytetty kahdeksi viikoksi asian selvittämistä varten. Kouvolan kiekko -65 on lähestynyt tammikuussa 2014 Kouvolan kau pun kia ja pyytänyt aikaisempien velkojen mitätöintiä. Kevään aikana on py rit ty selvittämään seuran tilannetta ja maksumahdollisuuksia. On hy vä, että seura pyrkii maksamaan velat, mutta kaupungin edun ja käy tän nön mukaista ei ole mitätöidä velkaa. Kouvolan kiekko -65:n tilanteen helpottamiseksi ehdotetaan, että Kou vo lan kaupunki luopuu koron perimisestä ja suostuu 36 kuukauden ta kai sin mak-

14 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Aikuisväestön lautakunta su ai kaan velkasummasta, joka on perintätoimiston hoi det ta va na. Ulosottovelka tulee kuitenkin maksaa. Käydyissä keskusteluissa Kouvolan kiekko -65:n kanssa on sovittu, et tä mak su räs tien syntymisen estämiseksi Kouvolan kiekko -65:ltä pe ri tään jää vuo ro mak sut etukäteen. Lisätietoja: Palvelupäällikkö Anne Eriksson, puh , anne.eriksson(a)kouvola.fi Aikuisväestön palvelujen johtajan ehdotus: Esitetään Kouvolan kaupunginhallitukselle, että Kou vo lan kiekko -65:n perin näs sä oleva :n velka peritään ja et tä perintätoimiston hoi dos sa olevista jäävuoromaksuista laaditaan 36 kuu kau den mak su suun ni tel ma ja että korkokuluja ei peritä. Perittävä sum ma on tällä hetkellä rei lut Maksusuunnitelma tulee olla hyväksyttynä, ennen uusien jäävuorojen myöntämistä. Aikuisväestön palvelujen lautakunnan päätös: Esitetään Kouvolan kaupunginhallitukselle, että Kou vo lan kiekko -65:n perin näs sä oleva :n velka peritään ja et tä perintätoimiston hoi dos sa olevista jäävuoromaksuista laaditaan 36 kuu kau den mak su suun ni tel ma ja että korkokuluja ei peritä. Perittävä sum ma on tällä hetkellä rei lut Maksusuunnitelma tulee olla hyväksyttynä, ennen uusien jäävuorojen myöntämistä ilman ennakkomaksua.

15 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Aikuisväestön lautakunta Kouvolan Sulkapalloseura ry:n oikaisuvaatimus palvelupäällikkö Anne Erikssonin päätökseen / /2014 Aikla 83 Kouvolan Sulkapalloseura ry on jättänyt aikuisväestön lautakunnalle saapuneen oikaisuvaatimuksen koskien palvelupäällikkö Anne Eriks so nin päätöstä Haanojan Haalin palloilusalin käyttövuoroista : "Oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin Haanojan Haalin palloilusalin käyttövuoroista Kouvolan kaupungin liikuntapaikkojen käyttövuorot olivat haettavana mennessä. Kouvolan Sulkapalloseura ry haki sääntöjen puitteissa harjoitusvuoroa Haan ojan Haalilta tiistailta klo , jota ei seuralle myönnetty. Kouvolan Sulkapalloseura tarvitsee tiistai ja torstai vuorot ensisijaisesti Haan ojan Haalilta, joka on paras palloilusali sulkapalloiluun (mm. 5 kenttää), jotta kilpapelaajat sekä harrastajat voivat valmistautua vii kon lo pun turnauksiin. Kouvolan Sulkapalloseuran harrastajat ovat saaneet pelata kyseisillä vuoroil la monia vuosia junioreiden kanssa. Aikuisharrastajat ovat seu ram me elintärkeä tulonlähde ja haluamme tarjota myös heille hyvät ar ki vuo rot erinomaisen kunto- ja terveysliikunnan parissa. Vuorot ovat ol leet käytössä koko syys- ja talvikauden katkoitta, joten seura maksaa vuo rois ta keskeytyksettä koko kauden ajan. Tarvittaessa voimme luopua perjantain tai viikonlopun vuoroista, mutta pidäm me erittäin tärkeänä tiistain ja torstain vuoroja, että pystymme jat kossa kin tarjoamaan kymenlaaksossa hyvät mahdollisuudet sulkapallon harras ta mi seen, kun alueella ei kaupallistakaan hallia ole. Toivomme että Kouvolan Sulkapalloseuran oikaisupyyntö hyväksytään ja seura saa salivuoron Haanojan Haalilta tiistaina klo syys- ja talvikaudelle Kesäisin terveisin Kouvolan Sulkapalloseura ry Tuomo Tommiska, puheenjohtaja puh , Haanojan Haalin palloilusaliin on runsaasti enemmän käyttövuorojen ha kemuk sia kuin vuoroja voidaan myöntää, erityisesti arki-iltaisin klo Jaetut vuorot on myönnetty viranhaltijapäätöksenä, mikä sitoo Kouvolan kaupunkia.

16 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Aikuisväestön lautakunta Kouvolan Sulkapalloseuran kanssa on etsitty ratkaisuja tilapulaan. Seu ralle on tarjottu harjoitteluaikaa Kankaan ja Kaunisnurmen kouluista, mut ta tilat eivät sovi harjoitteluun. Kuusankosken urheilutalon pal loi lu sa lin käyttövuoro keskiviikkoisin klo ei käy eikä Haanojan Haa lin vuoro keskiviikkoisin klo seuran muiden vuorojen takia. Käyttövuoroja yritetään edelleen sovitella seurojen yhteistyönä, mutta kysyntää on enemmän kuin Haanojan Haalissa on tilaa. Lisätietoja: Palvelupäällikkö Anne Eriksson, puh , anne.eriksson(a)kouvola.fi Aikuisväestön palvelujen johtajan esitys: Hylätään oikaisuvaatimus, koska seuralle on osoitettu har joit te lu ai ko ja ja on tarjottu muita korvaavia harjoittelutiloja Kouvolan ja Kuu san kos ken alueelta. Aikuisväestön lautakunnan päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Mervi Lehtonen ja Helena Salojärvi poistuivat tämän asian käsittelyn jälkeen klo Kokous keskeytettiin tämän asian käsittelyn jälkeen neuvottelutauon ajaksi klo

17 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Aikuisväestön lautakunta Maahanmuuttoasioiden neuvoston aikuisväestön lautakunnan varajäsenen nimeäminen 5777/ /2014 Aikla 84 Kaupunginhallitus nimesi maahanmuuttoasioiden neuvoston jäsenet kokouk ses saan , 247. Aikuisväestön lautakunnan varajäsen sovit tiin nimettäväksi myöhemmin. Aikuisväestön lautakunnan var si nai nen jäsen maahanmuuttoasioiden neuvostossa on Mika Byman. Aikuisväestön palvelujen johtajan ehdotus: Nimetään aikuisväestön lautakunnan varajäsen maahanmuuttoasioiden neu vos toon. Aikuisväestön lautakunnan päätös: Aikuisväestön lautakunnan varajäseneksi maahanmuuttoasioiden neuvostoon nimettiin Sanna Tähtinen.

18 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Aikuisväestön lautakunta Ilmoitusasiat Aikla 85 Verlan aika -tapahtumaan liittyvä keskustelutilaisuus järjestetään klo Jaalassa. Voikkaan kirjaston lakkautusesitykseen liittyvä kuulemistilaisuus pidetään klo Voikkaan kirjastossa. Saapuneet kirjeet Suomen museoliitto ry:n 91. vuosikokouksen pöytäkirja ja vuo si ker to mus 2013 Kaakon lasten ja nuorten kulttuuriverkosto KAAKUN toimintakertomus 2013 Kouvolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjaston toimintakertomus 2013 Kansainvälisen Uuno Klami sävellyskilpailun kannatusyhdistys ry:n tie do te sävellyskilpailuun valituista finalisteista Sosiaali- ja terveysministeriön kuntainfo 2/2014: Toimeentulotuen pe rusosan alentaminen Viranhaltijapäätökset Aikuisväestön palvelujen johtaja Yleinen päätös Kouvolan kaupungin ja Jättömaa ry:n yh teis toi min ta so pi mus Kulttuurin kohdeavustus vuoden 2014 tapahtumaan / An jalan kos ken elokuvakerho ry Kulttuurin kohdeavustus vuoden 2014 tapahtumaan / Suomi-Na mi bia seura ry. ja RASi637 taidekollektiivi Liikunnan tapahtuma-avustus / Kymenlaakson Liikunta ry Henkilöstöpäätös Salmio Kimmo/Osallistuminen 8th European Congress on Emergency Medicine -koulutukseen Amsterdamissa Palvelupäällikkö Anne Eriksson Yleinen päätös Käyttövuorot Kuusankosken uimahallin lasten altaaseen Käyttövuorot Mansikka-ahon liikuntahallin palloilusaliin Käyttövuorot Uttihallin palloilusaliin Käyttövuorot Sarkolan kentälle ja Käyttövuorot Lehtomäen kentälle Käyttövuorot Keskusurheilukentän pesäpallokentälle ja Käyttövuorot Kuntotalon palloilusaliin Käyttövuorot Haanojan Haalin palloilusaliin

19 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Aikuisväestön lautakunta Käyttövuorot Kouvolan Lyseon lukion palloilusaliin Käyttövuorot Kuusankosken urheilutalon palloilusaliin Käyttövuorot Kuusankosken jäähallin jäälle Käyttövuorot Kouvolan jäähallin jääkiekkokaukaloon Käyttövuorot Kouvolan jäähallin pikkujäälle Käyttövuorot Kuusankosken jäähalliin Käyttövuorot Valkealan jäähalliin Käyttövuorot Valkealan tekonurmikentälle Käyttövuoro Kuusankosken urheilutalon judosaliin Palvelupäällikkö Kirsi-Marja Karjalainen Henkilöstöpäätös Alamattila Tarja / Hyvinvointisuunnittelijan tehtävän täyt tä minen alkaen Palvelupäällikkö Kari Kristerin vs. apulaisylilääkäri Mervi Lehtonen Henkilöstöpäätös Mäkelä Sari / Opintomatka Dementia Villageen Weespiin Hollantiin Palvelupäällikkö Minna Laakso Henkilöstöpäätös Mäkelä-Koponen Marja / Ohjaajan tehtävän täyttäminen alkaen Sippu Päivi / Valinta vastaavan ohjaajan tehtävään alkaen Palvelupäällikkö Minna Laakson vs. palveluvastaava Hanna Tar kiainen Kettula Sanna / Valinta ohjaajan tehtävään alkaen Kolistaja Krista / Valinta ohjaajan tehtävään alkaen Palvelupäällikkö Kimmo Salmio Henkilöstöpäätös Vahter Satu / Eron myöntäminen sairaanhoitajan teh tä väs tä alkaen Vs. palvelupäällikkö Tero Tapiolan vs. palvelupäällikkö Kimmo Salmio Henkilöstöpäätös Melkoniemi Miia / Valinta anestesiologian ylilääkärin vir kaan alkaen

20 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Aikuisväestön lautakunta Vs. terveysjohtaja Hankintapäätös yli kansall. kynnysarvon Fysioterapiapalvelut; puitejärjestely, optiovuoden 2015 käyttöön ot to Toimintaterapiapalvelut; puitejärjestely, optiovuoden 2015 käyttöönotto Lymfaterapiapalvelut; puitejärjestely, optiovuoden 2015 käyt töön ot to Ylihammaslääkäri Henkilöstöpäätös Pavlova Eva / Eron myöntäminen ter veys kes kus ham maslää kä rin virasta alkaen Ylihoitaja, sairaalapalvelut, vs. osastonhoitaja Jari Hinkkurinen Henkilöstöpäätös Huovila Mira / Valinta lähihoitajan tehtävään alkaen Ylihoitaja, vastaanottopalvelut Henkilöstöpäätös Pigg Saara / Palkkaaminen sairaanhoitajan tehtävään alkaen Ylilääkäri Paavo Itkonen Henkilöstöpäätös Tooman Liija / Valinta psykiatrian erikoislääkärin virkaan alkaen Aikuisväestön palvelujen johtajan ehdotus: Merkitään tiedoksi. Aikuisväestön lautakunnan päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

21 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Aikuisväestön lautakunta Maahanmuutto-ohjelman päivitysaikataulu 5778/ /2014 Aikla 86 Aikuisväestön lautakunta päätti kokouksessaan , että maa hanmuut to-oh jel man päivitys tuodaan valtuuston käsiteltäväksi vuonna Maa han muut to-oh jel man päivitysaikataulu ( ) muut tuu siten, että maa han muut to-oh jel ma saadaan hy väk syt tä väk si kaupun gin val tuus toon tammikuussa 2015 päi vi tys ai ka tau lus sa suunnitellun jou lu kuun 2014 sijasta. Aikuisväestön lautakunnan päätös: Hyväksytään maahanmuutto-ohjelman päivitysaikataulun muutos.

22 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 7/ OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Aikuisväestön lautakunta :t 78, 80, 83, 84 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin aikuisväestön lautakunnalle. Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen Oikaisuvaatimuksen saa tehdä asianosainen tai kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen tekoaika Oikaisuvaatimus on tehtävä viimeistään 14. päivänä päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon tiedoksianto- tai tiedoksisaantitodistuksen osoittamana ajankohtana tai jos tiedoksianto tapahtuu tavallisella kirjeellä, viimeistään seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun päätös tai sen sisältävä pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäville. Oikaisuvaatimuskirjelmä ja sen liitteet Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuskirjelmä on osoitet tava edellä mainitulle viranomaiselle ja kirjelmässä on ilmoitettava - päätös, johon vaaditaan oikaisua, - miltä osin päätöstä vaaditaan oikaistavaksi ja mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi, - perusteet, joilla oikaisua vaaditaan, - oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja kotikunta, - jos oikaisuvaatimuksen tekijä käyttää laillista edustajaa tai asiamiestä tai muuta oikaisuvaatimuksen laatijaa, myös tämän nimi ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero, johon asiaan liittyvät ilmoitukset toimitetaan. Oikaisuvaatimuskirjelmä on vaatimuksen tekijän tai hänen laillisen edustajansa tai asiamiehensä allekirjoitettava. Oikaisuvaatimuskirjelmään on liitettävä - oikaisuvaatimuksen kohteena oleva päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä, - todistus päätöksen tiedoksiantopäivästä tai muu selvitys oikaisuvaatimuksen tekemiselle asetetun määräajan alkamisajankohdasta, - asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, - asiamiestä käytettäessä asiamiehen valtakirja.

23 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Oikaisuvaatimuksen toimittaminen Oikaisuvaatimus on toimitettava Kouvolan kaupungintalon kirjaamoon niin, että oikaisuvaatimus on perillä viimeistään oikaisuvaatimuksen tekemiselle asetetun määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen tekijän vastuulla asiakirjat saa lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postin kuljetettavaksi asiakirjat on annettava niin ajoissa, että ne ovat perillä ennen valitusajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen toimittamispaikan yhteystiedot ja aukioloaika Käyntiosoite Torikatu 10, Kouvola Postiosoite PL 85, Kouvola Telekopio Sähköposti Aukioloaika klo

24 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 7/ MUUTOKSENHAKUKIELTO Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus :t 75, 76, 77, 79, 81, 82, 85, 86 Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta sen vuoksi, että päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kunta laki 91 ).

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 276-293

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Sivistyslautakunta Aika 24.06.2015 klo 16:30-18:42 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 47 Vuoden 2015 kulttuuri-, liikunta-

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 Kunnanhallitus 02.12.2014 AIKA 02.12.2014 klo 09:00-15:00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 234 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 15:00-18:10 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1 Perusturvalautakunta Aika 28.04.2015 klo 12:00-16:16 Paikka Kiteen perusturvalakeskuksen hallintorakennus, Savikontie 15, 82500 Kitee Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 82 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 83 Lausunto terveydenhuoltolain mukaisesta

Otsikko Sivu. 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 82 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 83 Lausunto terveydenhuoltolain mukaisesta ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 1 Perusturvalautakunta AIKA 27.11.2013 kello 14:00-17:26 PAIKKA Piilolan palvelukeskus, Terveyskatu 12 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 81 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 Kunnanhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 13:00-17:25 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 Kunnanhallitus 18.11.2013 AIKA 18.11.2013 klo 18:30-23:07 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 278 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinotoimikunta Aika 05.03.2014 klo 16:00-17:30 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Bonden Aimo 16:00-17:30 puheenjohtaja

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588 Kaupunginhallitus AIKA 17.08.2015 klo 15:00-16:03 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 218 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

6 hyväksyminen 61 Markkinaoikeuden sitoumus- tai vastinepyyntö, koskien

6 hyväksyminen 61 Markkinaoikeuden sitoumus- tai vastinepyyntö, koskien LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tekninen lautakunta 19.05.2015 Aika 19.05.2015 klo 18:00-18:20 Paikka Liperin kunnan virastotalo, Keskustie 10, Liperi Käsitellyt asiat :t 57-65 Kokousasian otsikko Sivu

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 21.01.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 1 Teknisen lautakunnan kokousajat v.2015

Lisätiedot

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 58 Kaupunginhallitus AIKA 09.02.2015 klo 15:00-17:23 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625 Kunnanhallitus Aika 01.12.2014 klo 16:30-19:09 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 288 Vuoden 2014 talousarvion

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145 Kunnanhallitus Kokousaika 19.05.2015 klo 13:00-15:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupunginhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:15-20:10 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 150 Kokouksen

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96 Sivistyslautakunta 14.06.2012 AIKA 14.06.2012 klo 18:00-18:55 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 51 LÄHIHOITAJAN TEHTÄVÄ 98

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Kaupunginhallitus Aika 04.05.2015 klo 17:00-18:50 Paikka KH:n kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 90 Sähköenergian hankinta 2016-2018 186 91 Leikkipuistojen

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 Kunnanhallitus 07.11.2013 AIKA 07.11.2013 klo 15:00-17:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 254 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187 Kunnanhallitus Kokousaika 28.05.2014 klo 13:00-14:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:00-18:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 190 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 1/2014 1 Kunnanhallitus 14.01.2014 AKA 17:00-20:12 PAKKA Kunnanhallituksen huone OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 17:00-20:12 Puheenjohtaja Arffman Paavo

Lisätiedot