Varovaisuusperiaate ja suhteellisuusperiaate ristönkäytön n rajoitusperusteina?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Varovaisuusperiaate ja suhteellisuusperiaate ristönkäytön n rajoitusperusteina?"

Transkriptio

1 Varovaisuusperiaate ja suhteellisuusperiaate ympärist ristönkäytön n rajoitusperusteina? Pasi Kallio, Turun yliopisto Ympärist ristö ja oikeus/ylkä

2 Vastuu ja varovaisuusperiaate "Suomalaisessa kontekstissa perustuslain 20.1 :n vastuusää äännös s voidaan ymmärt rtää erää äänlaisena läpäisyvelvoitteena, l joka edellyttää ottamaan huomioon sääs äännöksen turvaamat ympärist ristöarvot kaikessa ympärist ristöllisiä, luonnonsuojelullisia tai kulttuurihistoriallisia ulottuvuuksia omaavissa o ratkaisuissa. Samalla valtion ja kansalaisten ekologiset velvollisuudet rajoittavat olemassa olevien oikeuksien tulkintaa ja toteuttamista ta siten, että oikeuksia tulee aina tulkita in dubio pro natura periaatteen mukaisesti. TämäT ennalta varautumisen periaate ohjaa yksittäisten isten perusoikeuksien rajoittamista ja konkretisointia siten, että näitä ei toteuteta luonnon vahingoksi." (Kumpula 2004)

3 Suomen perustuslain 20.1 "vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, ympärist ristöstä ja kulttuuriperinnöst stä kuuluu kaikille" millaiseen vastuu/velvollisuusajatteluun ympärist ristöön n kohdistuvien vahinkojen/vaikutusten määm äärittely sekä niiden ennakointi on oikeudellisesti perustettavissa? varovaisuusperiaatteen ymmärt rtäminen muita perusoikeuksia rajoittavana ja ohjaavana periaatteena keino jäsentj sentää oikeudellisesti luontoon kohdistuvien vastuiden ja velvollisuuksien sisält ltöä? varovaisuusperiaate luonnon monimuotoisuuteen liittyvän n laajennetun vastuun "normatiivisena reittinä" VP:n elementit vastuun kohteiden ja luonteen määm äärittelyssä? suhteellisuusperiaatteen rooli vastuun rajaamisessa VP:n mukaisen vastuun oikeasuhtaisuus? tapauskohtaisuuden ongelma ympärist ristönkäytön n kokonaissuunnittelu VP:n ja SP:n hallinnan välineenv lineenä?

4 Varovaisuusperiaate tiedon epävarmuus / puutteellisuus ei saa estää toimenpiteisiin ryhtymistä ympärist ristölle aiheutuvien haitallisten seurausten ennakoimiseksi epävarmuudessa ympärist ristölle etusija, in dubio pro natura mutta miten ja millä perusteilla ympärist ristön n etusija tai "ympärist ristölle aiheutuvat haitalliset seuraukset" määm ääritellään? varovaisuuden aste ja kohteet? varovaisuusperiaatteen "emansipatorinen lataus" ohjausperiaatteesta pääp äävelvollisuudeksi huolellisuusstardardit, selonottovelvollisuus jne. avoimessa tulkintatilanteessa yleinen pääp äätöksentekoa ohjaava periaate

5 VP:n sisält ltö ja menettelyt aineellinen ulottuvuus varovaisuus sisää äänrakennettuna ominaisuutena? velvoittavien suunnitelmien lisää ääminen, maankäyt ytön n tarveharkinta, vaihtoehtoisuusvaatimus, heikentymätt ttömyys, ekologinen kompensaatio epävarmuus vaikutuksista sääs äännösten tulkinnassa ellei vaikutuksia voi sulkea pois, toimintaa ei tule sallia? luonnonarvojen/vaikutusten merkittävyyskriteeri: rajaako arviointia liikaa? poikkeusedellytysten tiukkuus menettelyllinen ulottuvuus osallistumisen uudelleenmää äärittely erisuuntaisten käsitysten, k sitysten, intressien ja lähestymistapojen l tunnistaminen ja tunnustaminen painopiste alkuun miten vaikutukset määm ääritellään, mitkä vaikutukset huomioidaan, kuka vaikutukset määm äärittää?

6 Varovaisuusperiaatteen elementit ennakointi päätösten vaikutusten pitkäkestoisuus kestoisuus - ympärist ristövaikutusten epälineaarisuus vaikutusten monitahoinen arviointi; "vaikutuksen" määm äärittelyn eettinen ulottuvuus? kustannus-hy hyöty/suhteellisuus toimenpiteiden oikeasuhtaisuus - arvioinnin vaikeus ekologisen tilan turvaaminen turvamarginaalit: ympärist ristönkäytön n kokonaissuunnittelu tapauskohtaisen päätöksenteon tueksi ks. liito-oravan oravan suojelun suunnitelmallisuus vrt. Natura 2000 verkosto: suotuisa suojelutaso + poikkeukset itseisarvon legitimointi in dubio pro natura "kevyt itseisarvoisuus" luonnonarvojen tavallisuus vs. merkittävyys? todistustaakan kääk ääntäminen/poistaminen toimintaa suunnitteleva: varmistettava, ettei vahinkoja aiheudu ks. luontodirektiivin 6 artikla / EYTI:n Waddensee ratkaisu toiminnan toteuttaja: ankara vastuu, jos vahinko aiheutuu ks. ympärist ristövastuudirektiivin mukainen ympärist ristövahinkovastuu

7 Suunnittelu - esimerkki "Miksi liito-oravan oravan nykyiset suojelukeinot eivät t toimi tyydyttävästi? - - Suojelun keskittäminen tiukan sääs äädöksen perusteella yksittäisten isten lisää ääntymis- ja levähdyspaikkojen suojeluun yksi kerrallaan vie huomion tärkeimmt rkeimmältä eli populaation elinvoimaisuuden turvaamiselta. Yksittäisi isiä paikkoja on mahdollista suojella onnistuneesti vaikka populaatio samalla heikentyisi kohtalokkaasti. Vastaavasti populaation menestyminen ei välttv lttämättä edellytä jokaisen erillisen paikan suojelua, jos suojelutoimet kohdistetaan an järkevj rkevästi." Yhteiseloa liito-oravan oravan kanssa - Liito-oravan oravan suojelun ja kasvavan kaupunkiseudun maankäyt ytön n tarpeiden yhteensovittaminen (Suomen( ympärist ristö 20/2007)

8 Luontodirektiivin 6 artikla EYTI C-127/02, C Waddensee ratkaisu: hankkeet tai suunnitelmat edellyttävät t arviointia, "mikäli objektiivisten seikkojen perusteella ei ole poissuljettua, että ne vaikuttavat kyseiseen alueeseen merkittävästi " hanke voidaan hyväksy ksyä vain, jos se ei vaikuta haitallisesti alueen koskemattomuuteen ellei ole olemassa mitää ään n tieteelliseltä kannalta järkevj rkevää epäily ilyä tällaisten vaikutusten aiheutumatta jääj äämisestä "aktiivinen varovaisuusperiaate" - "varovaisuussää ääntö"? varovaisuus sisää äänrakennettu 6 artiklaan ennakointi, ekologinen turvamarginaali ja todistustaakan kääk äänteisyys mutta rajaako merkittävyyden vaatimus soveltamisalaa liikaa? kyse erityisen arvokkaista alueista BD:n turvaaminen vaatii myös s muiden kuin merkittävien luonnonarvojen turvaamista

9 Ympärist ristövastuudirektiivi ympärist ristövahinkojen kustannus- ja ennallistamisvastuu maaperä,, vesistöt t sekä suojellut lajit ja luontotyypit (lintu- ja luontodirektiivi) vain tietyt ammatilliset toiminnot pääsääntönä ankara vastuu, osin myös s tuottamusvastuu vain merkittävät t vahingot tavoitteena ympärist ristövastuun laajentaminen ankara vastuu luontovahingoista (sisält ltää ekosysteemipalvelut) tukee BD:n turvaamista ennallistamisvelvoite toisaalta merkittävyyskynnys korkea - rajaa vastuuta liikaa ei myösk skään n koske yksittäisi isiä toimijoita "periaatteelliset siirtymät" t"? (Suvantola,( tulossa?)

10 Varovaisuus vs. suhteellisuus tiedollinen epävarmuus ei saa estää suojelutoimen-piteiden toteuttamista tai haitallisista toimenpiteistä pidätt ttäytymistä varovaisuus maankäyt ytön n rajoitusperusteena? toisaalta näiden n toimenpiteiden oltava oikeassa suhteessa tavoiteltavaan pääp äämäärään n nähdenn suhteellisuus varovaisuusperiaatteen rajoitusperusteena? yksilön n oikeuksia ei tulisi rajoittaa enempää kuin biodiversiteetin turvaamiseksi on tarpeen (Kokko( 2003) suhteellisuusperiaatteen ytimenä biologisen monimuotoisuuden suojelun kannalta kielto asettaa omistajalle ankarampia rajoituksia kuin suojelutavoite edellyttää (Kuusiniemi 2001) lähtökohta selkeä,, mutta paradoksaalinen miten toimenpiteiden suhteellisuus (asianmukaisuus, välttv lttämättömyys, oikeasuhtaisuus) on arvioitavissa, jos tieto ja ymmärrys ympärist ristöön kohdistuvien vaikutusten luonteesta, niiden aiheutumisen todennäköisyydest isyydestä tai vakavuudesta on puutteellista tai epävarmaa?

11 Yksilölliset lliset oikeudet vs. yleinen etu? punninta erityisesti biologisen monimuotoisuuden turvaamisen näkökulmasta kulmasta vaikeaa yleisyys (prosessit) vs. tapauskohtaisuus (alue) suhteellisuusperiaate kytkeytyy usein tapauskohtaisuuteen ja yksil ilöllisten llisten oikeuksien turvaamiseen onko käyttk yttöoikeuden rajoitus oikeassa suhteessa toimenpiteestä yleiselle edulle koituvaan hyötyyn nähden n BD:n turvaaminen ja varovaisuusperiaate sen sijaan edellyttävät kokonaisuuksien hallintaa, yleistä suunnittelujärjestelm rjestelmää sekä toimenpiteiden estämist mistä epävarmuudessa biodiversiteettiä ei voi suojella tapauskohtaisesti, vaan vaatimuksena on ekologisten prosessien turvaaminen varovaisuusperiaate ja ekologiset turvamarginaalit ristiriitaisuus ja yhteismitattomuus varovaisuuden ja suhteellisuuden punninta 'samalla asteikolla' vaikeaav

12 Ekologinen suhteellisuusperiaate yksittäisen isen yksikön n merkitys luonnon vuorovaikutussuhteissa määm ääräytyy sen suhteista ympärill rillä oleviin yksiköihin ihin paikka ekologisten prosessien perusta, mutta yksittäinen inen paikka useimmiten merkityksetön n ("paikan paradoksi") ekologisten arvojen säilyminen s riippuu yhteisvaikutuksesta: mitä monissa paikoissa yhteensä tapahtuu yksittäiset iset paikat merkityksellisiä vain kokonaisuuden osana, mutta kokonaisuutta ei ole olemassa ilman yksittäisi isiä paikkoja läpäisevyys / tilannesidonnaisuus edellyttää maankäyt ytön n kokonaishallintaa

13 Suhteellisuus poikkeamisharkinnassa suojelusta poikkeamisen harkinta onko yksittäisen isen maankäytt yttöluvan epää ääminen oikeassa suhteessa suojelun tavoitteen kannalta SP yksilöllisten llisten oikeuksien turvaajana SP > VP vs. ellei poikkeuksella saavutettava hyöty ole oikeassa suhteessa suojelun tavoitteisiin nähden, n ei poikkeamista tule sallia SP suojelun kohteen oikeuksien turvaajana SP < VP

14 suhteellisuus kohde P varovaisuus vastuu suhteellisuus kohde P

KALASTUSKIINTIÖIDEN KANSALLINEN HALLINTA JA SIIHEN LIITTYVÄT OIKEUDELLISET ONGELMAT

KALASTUSKIINTIÖIDEN KANSALLINEN HALLINTA JA SIIHEN LIITTYVÄT OIKEUDELLISET ONGELMAT KALASTUSKIINTIÖIDEN KANSALLINEN HALLINTA JA SIIHEN LIITTYVÄT OIKEUDELLISET ONGELMAT Anniina Oksanen Helsingin yliopisto Kansainvälisen talousoikeuden instituutti KATTI Esipuhe Tämä raportti on syntynyt

Lisätiedot

Luontoselvitykset ja luontovaikutusten arviointi

Luontoselvitykset ja luontovaikutusten arviointi Y m p ä r i s t ö o p a s 109 LUONTO JA LUONNONVARAT Tarja Söderman Luontoselvitykset ja luontovaikutusten arviointi kaavoituksessa, YVA-menettelyssä ja Natura-arvioinnissa... SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS Y

Lisätiedot

OIKEUS RAKENTAA? Rakennuspaikkaoikeuden muodostuminen ja pysyminen

OIKEUS RAKENTAA? Rakennuspaikkaoikeuden muodostuminen ja pysyminen Antero Kortesmaa OIKEUS RAKENTAA? Rakennuspaikkaoikeuden muodostuminen ja pysyminen Opinnäytetyö Maanmittaustekniikan koulutusohjelma Maaliskuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 1.3.2008 Tekijä(t)

Lisätiedot

VALOKUVA JA YKSITYISYYDEN SUOJA HENKILÖ- TIETOLAIN KANNALTA

VALOKUVA JA YKSITYISYYDEN SUOJA HENKILÖ- TIETOLAIN KANNALTA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO VALOKUVA JA YKSITYISYYDEN SUOJA HENKILÖ- TIETOLAIN KANNALTA Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi SISÄLTÖ 1. Yleistä...... 3 2. Valokuva henkilötietona ja osana henkilörekisteriä...3

Lisätiedot

Lausuntopyyntönne VM0124:00/2013 LAUSUNTO JOUKKORAHOITUSTA KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN TARPEESTA

Lausuntopyyntönne VM0124:00/2013 LAUSUNTO JOUKKORAHOITUSTA KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN TARPEESTA Valtiovarainministeriölle Dnro 25/2015 PL 28 00023 VALTIONEUVOSTO 12.6.2015 1 (12) valtiovarainministerio@vm.fi aki.kallio@vm.fi Lausuntopyyntönne VM0124:00/2013 LAUSUNTO JOUKKORAHOITUSTA KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN

Lisätiedot

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUKSIA 267 LAPSEN ETU JA OSALLISUUS HALLINTO-OIKEUKSIEN PÄÄTÖKSISSÄ

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUKSIA 267 LAPSEN ETU JA OSALLISUUS HALLINTO-OIKEUKSIEN PÄÄTÖKSISSÄ OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUKSIA 267 Virve-Maria de Godzinsky LAPSEN ETU JA OSALLISUUS HALLINTO-OIKEUKSIEN PÄÄTÖKSISSÄ ENGLISH SUMMARY THE BEST INTEREST OF THE CHILD AND THE CHILD S RIGHT

Lisätiedot

Linjamaisten, pistemäisten ja paikkaan sidottujen hankkeiden vaihtoehtotarkastelun vertailu ympäristövaikutusten

Linjamaisten, pistemäisten ja paikkaan sidottujen hankkeiden vaihtoehtotarkastelun vertailu ympäristövaikutusten Pro gradu -tutkielma Linjamaisten, pistemäisten ja paikkaan sidottujen hankkeiden vaihtoehtotarkastelun vertailu ympäristövaikutusten arvioinnissa Tiina Eskola Jyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden

Lisätiedot

TYÖNANTAJAN VAHINGONKORVAUSVELVOLLISUUS TYÖNTEKIJÄN SAIRASTUESSA TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAN HOMEALTISTUKSEN VUOKSI

TYÖNANTAJAN VAHINGONKORVAUSVELVOLLISUUS TYÖNTEKIJÄN SAIRASTUESSA TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAN HOMEALTISTUKSEN VUOKSI TYÖNANTAJAN VAHINGONKORVAUSVELVOLLISUUS TYÖNTEKIJÄN SAIRASTUESSA TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAN HOMEALTISTUKSEN VUOKSI Annika Hintsala Pro gradu -tutkielma Lapin yliopisto Oikeustieteiden tiedekunta Velvoiteoikeus

Lisätiedot

Arpajaislakihankkeen loppuraportti

Arpajaislakihankkeen loppuraportti Helsinki 29.5.2009 Sisäasiainministeriö sm.kirjaamo@intermin.fi Lausuntopyyntö SM064:00/2007, 28.4.2009 Arpajaislakihankkeen loppuraportti Viestinnän Keskusliitto haluaa esittää sisäasiainministeriölle

Lisätiedot

TYÖMARKKINAOSAPUOLTEN EHDOTUS SÄHKÖISEN VIESTINNÄN TIETOSUOJALAIN 13 :N MUUTTAMISESTA; EHDOTUKSEN OIKEUDELLISTA ARVIOINTIA

TYÖMARKKINAOSAPUOLTEN EHDOTUS SÄHKÖISEN VIESTINNÄN TIETOSUOJALAIN 13 :N MUUTTAMISESTA; EHDOTUKSEN OIKEUDELLISTA ARVIOINTIA OIKEUSMINISTERIÖ MUISTIO Lainvalmisteluosasto 9.6.2006 Anna-Riitta Wallin TYÖMARKKINAOSAPUOLTEN EHDOTUS SÄHKÖISEN VIESTINNÄN TIETOSUOJALAIN 13 :N MUUTTAMISESTA; EHDOTUKSEN OIKEUDELLISTA ARVIOINTIA 1. Ehdotus

Lisätiedot

Hyvä kaivos pohjoisessa

Hyvä kaivos pohjoisessa Hyvä kaivos pohjoisessa opaskirja ympäristösääntelyyn ja sosiaalista kestävyyttä tukeviin parhaisiin käytäntöihin Kai Kokko, Anniina Oksanen, Sanna Hast, Hannu I. Heikkinen, Helka-Liisa Hentilä, Mikko

Lisätiedot

Kirjanpitäjän ja tilintarkastajan vastuusta talousrikoksissa

Kirjanpitäjän ja tilintarkastajan vastuusta talousrikoksissa Minna Hällström Kirjanpitäjän ja tilintarkastajan vastuusta talousrikoksissa 1. Johdanto Taloudelliseen toimintaan kytkeytyvä rikos tehdään tavallisesti oikeushenkilön toiminnan yhteydessä. Moitittava

Lisätiedot

Oikeustieteen tohtori Tuomas Pöystin lausunto asiantuntijakuulemiseen 16.1.2014

Oikeustieteen tohtori Tuomas Pöystin lausunto asiantuntijakuulemiseen 16.1.2014 4.5.2015 HE 324/2014 vp. 1 Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle Oikeustieteen tohtori Tuomas Pöystin lausunto asiantuntijakuulemiseen 16.1.2014 Asiantuntijalausunto perustuslakivaliokunnalle hallituksen

Lisätiedot

Monia hyötyjä metsistä ekosysteemipalveluiden. ja tuotteistaminen

Monia hyötyjä metsistä ekosysteemipalveluiden. ja tuotteistaminen PTT raportteja 227 PTT Reports 227 Monia hyötyjä metsistä ekosysteemipalveluiden yhteistuotanto ja tuotteistaminen Matleena Kniivilä Paula Horne Marjatta Hytönen Jukka-Pekka Jäppinen Arto Naskali Eeva

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta SIDOSRYHMÄVUOROPUHELU VASTUULLISEN LIIKETOIMINNAN VÄLINEENÄ. VUOROPUHELU YRITYSTEN JA KANSALAISJÄRJESTÖJEN VÄLILLÄ. URN:NBN:fi:jyu-2005107 Johtaminen Pro

Lisätiedot

Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013

Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013 Arki, arvot, elämä, etiikka Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013 a a e e Arki, arvot, elämä,

Lisätiedot

14.6.2005 405/4/03. Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Petri Jääskeläinen. Esittelijä: Esittelijäneuvos Jorma Kuopus

14.6.2005 405/4/03. Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Petri Jääskeläinen. Esittelijä: Esittelijäneuvos Jorma Kuopus 14.6.2005 405/4/03 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Esittelijäneuvos Jorma Kuopus PÄÄTÖS KANTELUUN KUVAAMISLUPIA KOSKEVASSA ASIASSA 1 KANTELU Toimittaja Jarkko Sipilä pyysi

Lisätiedot

VASTUUNRAJOITUSLAUSEKKEEN MERKITYS KIINTEISTÖN KAUPASSA MYYJÄN VIRHEVASTUUTA RAJOITTAVANA TEKIJÄNÄ

VASTUUNRAJOITUSLAUSEKKEEN MERKITYS KIINTEISTÖN KAUPASSA MYYJÄN VIRHEVASTUUTA RAJOITTAVANA TEKIJÄNÄ VASTUUNRAJOITUSLAUSEKKEEN MERKITYS KIINTEISTÖN KAUPASSA MYYJÄN VIRHEVASTUUTA RAJOITTAVANA TEKIJÄNÄ Jukka Pentikäinen TUTKIELMA ESINEOIKEUS SYKSY 2009 I Sisällys SISÄLLYS...I LÄHTEET...IV 1 Johdanto...

Lisätiedot

Kerjäläisiin liittyvien viranomaistoimien yhdenmukaistamistarvetta kartoittava ja tarvittavia ohjeita tai lainsäädäntömuutoksia valmisteleva työryhmä

Kerjäläisiin liittyvien viranomaistoimien yhdenmukaistamistarvetta kartoittava ja tarvittavia ohjeita tai lainsäädäntömuutoksia valmisteleva työryhmä Kerjäläisiin liittyvien viranomaistoimien yhdenmukaistamistarvetta kartoittava ja tarvittavia ohjeita tai lainsäädäntömuutoksia valmisteleva työryhmä Ihmisoikeusliitto esittää työryhmälle harkittavaksi

Lisätiedot

Uudistunut vesilaki 2011

Uudistunut vesilaki 2011 Ympäristöministeriön raportteja 1 2012 Uudistunut vesilaki 2011 Keskeinen sisältö ja tärkeimmät muutokset YMPÄRISTÖMINISTERIÖ ympäristöministeriön raportteja 1 2012 Uudistunut vesilaki 2011 Keskeinen

Lisätiedot

Opas. Malminetsintä suojelualueilla sekä saamelaisten kotiseutualueella ja poronhoitoalueella

Opas. Malminetsintä suojelualueilla sekä saamelaisten kotiseutualueella ja poronhoitoalueella Opas Malminetsintä suojelualueilla sekä saamelaisten kotiseutualueella ja poronhoitoalueella 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 3 Esipuhe 5 1. Johdanto 7 2. Malminetsintää ja kaivostoimintaa ohjaava

Lisätiedot

Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus

Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 3 2013 Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ 126 Miljöhandledning 2012 Glesbygdens avloppsvatten YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 3 2013

Lisätiedot

Suuntaviivoja pienhankintojen suunnitteluun ja ohjeistamiseen. Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat osana hankintaohjeiden laadintaa

Suuntaviivoja pienhankintojen suunnitteluun ja ohjeistamiseen. Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat osana hankintaohjeiden laadintaa Suuntaviivoja pienhankintojen suunnitteluun ja ohjeistamiseen Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat osana hankintaohjeiden laadintaa Helsinki 2007 2006 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Miksi kansalliset

Lisätiedot

Yleiskaavan sisältö ja esitystavat. Yleiskaavan sisältö ja esitystavat

Yleiskaavan sisältö ja esitystavat. Yleiskaavan sisältö ja esitystavat Yleiskaavan sisältö ja esitystavat 1 2 Esipuhe Tämä opas kuuluu maankäyttö- ja rakennuslainsäädännön toimeenpanoa ja soveltamista edistävään Maankäyttö- ja rakennuslaki 2000 -julkaisusarjaan. Opas sisältää

Lisätiedot

LAUSUNTO PERUSTUSLAIN TARKISTAMISKOMITEAN MIETINNÖSTÄ. Perustuslain 84 :ssä säädetty talousarvion tasapaino- eli kattamisvaatimus

LAUSUNTO PERUSTUSLAIN TARKISTAMISKOMITEAN MIETINNÖSTÄ. Perustuslain 84 :ssä säädetty talousarvion tasapaino- eli kattamisvaatimus Dnro 45 31 2010. Oikeusministeriö Lainvalmisteluosasto 5.3.2010 LAUSUNTO PERUSTUSLAIN TARKISTAMISKOMITEAN MIETINNÖSTÄ Oikeusministeriö on pyytänyt lausuntoa Valtiontalouden tarkastusvirastolta (tarkastusvirasto)

Lisätiedot

Vaikutusten arviointi kaavoituksessa

Vaikutusten arviointi kaavoituksessa YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 10 2006 Vaikutusten arviointi kaavoituksessa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 10 2006 Vaikutusten arviointi kaavoituksessa Helsinki 2006 Y

Lisätiedot

JÄLKIHUOLLON ASIAKKAAN KOKEMUKSET SOSIAALITYÖN KONTEKSTISSA

JÄLKIHUOLLON ASIAKKAAN KOKEMUKSET SOSIAALITYÖN KONTEKSTISSA JÄLKIHUOLLON ASIAKKAAN KOKEMUKSET SOSIAALITYÖN KONTEKSTISSA Orvokki Kuronen 0302122 Pro Gradu tutkielma Sosiaalityö Kevät 2013 Lapinyliopisto SSOS 1326 okuronen@ulapland.fi Lapinyliopisto, yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu

TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu Kristiina Konsala SUOMEN PERUSTUSLAIN 20 :N YMPÄRISTÖPERUSOIKEUS ERITYISESTI VAIKUTTAMISMAHDOLLISUUKSIEN NÄKÖKULMASTA Pro gradu -tutkielma Julkisoikeus Tampere 2015

Lisätiedot

Ville Kopra ja Heidi Lehikoinen (toim.) Parempaa sosiaaliturvaa. 40 ensimmäistä esitystä

Ville Kopra ja Heidi Lehikoinen (toim.) Parempaa sosiaaliturvaa. 40 ensimmäistä esitystä Ville Kopra ja Heidi Lehikoinen (toim.) Parempaa sosiaaliturvaa 40 ensimmäistä esitystä Ville Kopra ja Heidi Lehikoinen / Kalevi Sorsa -säätiö rs Kansi ja ulkoasu: Harri Heikkilä Yliopistopaino Helsinki

Lisätiedot