RAHOITUSTARKASTUS (7) Miten vastuullisesti johto on hoitanut. Varojen ryhmä/varojen ryhmittely

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAHOITUSTARKASTUS 26.5.2004 1 (7) Miten vastuullisesti johto on hoitanut. Varojen ryhmä/varojen ryhmittely"

Transkriptio

1 RAHOITUSTARKASTUS (7) VAKAVARAISUUSUUDISTUKSESSA KÄYTETTÄVIEN TERMIEN SUOMENKIELISET KÄÄNNÖKSET Englanti Käännös Accountability Miten vastuullisesti johto on hoitanut Advanced Approach (AIRB) Edistynyt menetelmä (AIRB) Arm's length buyer Myyjästä riippumaton ostaja Assessment process Instituution pääomanhallintaprosessi Asset class Varojen ryhmä/varojen ryhmittely Asset mismatch Eri tase-erät Asset-backed commercial paper programme ABCP-ohjelma, lyhyiden rahoitusinstrumenttien arvopaperistaminen Assets Omaisuuserä, varat, hyödyke Assignment to grades or pools Luokittelu luokkiin tai ryhmiin Authorised for sale Hyväksytty myyntiin Backtesting Toteutumatesti Banking book Muu rahoitustoiminta Banking supervision Valvoja, valvonta, pankkitarkastus Benchmark Vertailukohde Bias Vääristymä, vinouma, vinoutuma Bid/offer spread Osto- ja myyntitarjousten ero Board of directors, senior management Ylin johto, toimiva johto Borrower Velallinen Borrower grade Velallisen luottoluokka/maksukykyluokka Business cycle Suhdannevaihe, suhdannesykli, suhdannekierto (yritys/toimiala) Business line Liiketoiminta-alue Business unit Liiketoimintayksikkö Cap Yläraja, enimmäisraja, katto Capital charge Pääomavaatimus/vaade/vakavaraisuus-vaatimus Capital charge look-through approach Erillisjaottelumenetelmä Capital deduction Vähennys omista varoista Capital requirement Pääomavaatimus/vaade/vakavaraisuus-vaatimus Capital shortfall Laskennallinen alijäämä Capital excess Laskennallinen ylijäämä Cash advance facility Likviditeettisopimus Cash assimilated instrument Muu käteiseen verrattava instrumentti Cash on deposit Talletus Cash collateral Käteisvakuus Central bank Keskuspankki Central government Valtionhallinto, valtio Charge-offs Alaskirjaus, arvonalentumiskirjaus Claim Vaade Clean-up call option Loppuunosto-optio Collateral Vakuus Collective investment undertakings (CIU) Sijoitusrahasto Collect and store all relevant data Olennaisen tiedon kokoaminen/kerääminen ja säilytys Commercial real estate Liikekiinteistö Commodities Hyödykkeet Commodity derivatives Hyödykejohdannaiset Competent authority Toimivaltainen viranomainen Concentration risk Keskittymäriski Consolidation Konsolidointi Consolidated capital requirements Konsolidoitu pääomavaatimus Consolidated on a pro rata basis Tasasuhteinen/suhteellinen konsolidointi

2 RAHOITUSTARKASTUS (7) Conversion factor Coordinator Core market participant Corporate Exposure Correlation Counterparty Counterparty risk Covered bonds Credit quality Credit assessment of External Credit Assessment Institutions (ECAI) Credit default swap Credit derivative Credit enhancement' Credit Enhancer Credit event Credit institution Credit line Credit linked note Credit protection Credit risk mitigation Credit quality assessment step Credit risk control unit Credit support Cross-acceleration clause Cross-default clause Currency mismatch Current market value Dealing on own account Debt securities Default Definition of default Delinquency status Delinquent Dilution risk Disclosure Disclosure requirements Double counting of credit risk mitigation Double counting of capital Duration Early amortisation provision Economic Capital Economic cycle External credit assessment External credit assessment institution (ECAI) Eligibility Eligible ECAI Eligible liquidity facility Export Credit Agency Equity exposure Equity instrument Equivalent supervision Luottovasta-arvokerroin Koordinaattori, koordinoiva viranomainen Keskeinen markkinatoimija Yritysvastuut Korrelaatio Vastapuoli Vastapuoliriski Katetut joukkolainat Luoton laatu Luottoluokituslaitoksen antama luokitus Luottoriskinvaihtosopimus (CDS) Luottojohdannainen Erillinen takaus Erillinen takaaja Maksuvelvollisuuden laukaiseva tapahtuma Luottolaitos Limiitillinen luottosopimus, vähittäisasiakkaille myönnetty limiitillinen luottosopimus Luottoriskin vaihtolaina Luottoriskiltä suojautuminen Luottoriskin vähentäminen Luottoluokka Luottoriskin hallinta-/valvontayksikkö Luottotuki Ristikkäinen erääntymisperuste Ristikkäinen maksukyvyttömyysperuste Eri valuutat Käypä arvo, markkina-arvo Kaupankäynti omaan lukuun Vieraan pääoman ehtoinen arvopaperi Maksukyvyttömyys Maksukyvyttömyyden määritelmä/määrittely Erääntyneisyys Erääntynyt Laimentumisriski Julkistaminen, julkistettavat tiedot Julkistamisvaatimukset Luottoriskin vähentämisen kahdenkertainen huomioiminen Pääomien kahdenkertainen huomioiminen Duraatio Ennenaikaisen kuoletuksen ehdot Taloudellinen pääoma Suhdannevaihe, suhdannesykli, suhdannekierto (talous) Ulkoinen luottoluokitus Luottoluokituslaitos Hyväksyttävyys Hyväksytty luokituslaitos Hyväksytty/hyväksyttävä likviditeettisopimus Vientitakuulaitos Oman pääoman ehtoiset sijoitukset Oman pääoman ehtoinen instrumentti Vastaava valvonta

3 RAHOITUSTARKASTUS (7) Evaluation process Excess spread Exchange traded funds Expected loss (EL) Expenditure based requirement Exposure Exposure class Exposure to an institution Exposures to central banks and central governments Exposure at default (EAD) Facility Facility grade Financial asset Financial collateral Financial collateral comprehensive method Financial collateral simple method Financial instrument Financial liability First-asset-to-default basket First loss First-to-default credit derivative Floor Foreign exchange risk Foundation Approach (FIRB) Full deduction Full look-through approach Full sub-consolidation Funded credit protection Future margin income General market disruption Grace period Grandfathering provisions Group of institutions Guarantee Guarantor Hedge Human judgement Implicit support In a timely manner Independent price verification Index Index tracked funds Individual capital requirements Inferred rating Internal assessment approach Internal estimates Internal hedge Internal model Internal models Internal Ratings Based Approach (IRBA) Investment firm Valvojan arviointiprosessi Marginaali/hintaero Pörssilistattu rahasto (ETF) Odotettu tappio (EL) Kiinteiden kulujen perusteella laskettava pääomavaade Vastuu Vastuuryhmä / vastuiden ryhmittely Luottolaitosvastuu Saamiset valtioilta ja keskuspankeilta Vastuu maksukyvyttömyyshetkellä (EAD) Sopimus/tuote Sopimustyypin riskiluokka Rahoitusvaroihin kuuluva erä, rahoitusvarojen erä Rahoitusvakuus Rahoitusvakuuksia koskeva kattava menetelmä Rahoitusvakuuksia koskeva yksinkertainen menetelmä Rahoitusinstrumentit Rahoitusvelka Ensimmäisen tappion kori/ensitappion kori Osakeosa; riskipitoisin, suuririskisin osa First-to-default luottojohdannaissopimus Alaraja Valuuttariski Perusmenetelmä (FIRB) Täysimääräinen vähentäminen Täysjaottelumenetelmä Täydellinen alakonsolidointi Vastikkeellinen luottosuoja Vastainen korkokate Markkinahäiriö Maksuajan pidennys/lyhennyksetön jakso Voimassa olevien/käytössä olevien sääntöjen jatkaminen taannehtivasti/noudattaminen jatkossa Luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen konserni/konsolidointiryhmä Takaus, takuu Takaaja Suojaus Asiantuntija-arvio Pankin antama ylimääräinen tuki Kohtuullisessa ajassa Riippumaton hinnan tarkastus Indeksi Indeksiä jäljittelevä rahasto Valvottavakohtainen pääomavaatimus Johdettu luottoluokitus Sisäisen arvioinnin käyttäminen Sisäiset/omat estimaatit Sisäinen suojaus Sisäinen malli Sisäiset mallit Sisäisten luottoluokitusten menetelmä (IRBA) Sijoituspalveluyritys

4 RAHOITUSTARKASTUS (7) Investors' interest Investor in a securitisation Large exposures Leasing Legislated programmes Leverage Limited licence Liquidation period Liquidity Liquidity facility Loan to value Local authority Long position Loss given default (LGD) Loss/Economic loss LTV measure Marking to market Mark to market Mark to model Market discipline Market making Market risk Mapping Master netting agreement Materiality threshold Maturity Maturity adjustment Maturity mismatch Migration Minimum requirements Multilateral Development Bank Mutual guarantee scheme Net position Netting Nominal amount Notional amount Nominated ECAI Obligor Obligor grade Off-balance Sheet Items On-balance Sheet Items On-balance Sheet Netting On a consolidated basis On a fully consolidated basis On a sub-consolidated basis On an individual basis Originator Originator institution Originator's interest Overall gross position Override Oversight Own estimates approach Parallel running (in parallel with) Partial look-through approach Sijoittajan osuus Sijoittaja Suuret asiakasriskit Leasing Julkiset tukiohjelmat Vipuvaikutus Toimilupa alemman vähimmäispääoman edellyttämän sijoituspalvelun tarjoamiseksi Pitoaika, realisointiaika Likviditeetti, maksuvalmius Likviditeettisopimus Luototusaste Paikallinen viranomainen Pitkä positio Tappio-osuus (LGD) Kokonaistappio Luototusaste Arvostaminen markkinahintaan Arvostaminen markkinahintaan Arvostaminen mallin avulla Markkinakuri Markkinatakaus Markkinariski Kuvaus/kuvata Päänettoutussopimus Kynnysarvo/olennaisuus Maturiteetti, juoksuaika, eräpäivä, erääntymisaika Maturiteettikorjaus Maturiteettiero Siirtymä Vähimmäisvaatimukset Kansainvälinen kehityspankki Keskinäinen takausjärjestelmä Nettopositio Nettoutus Nimellisarvo Nimellisarvo Valittu luottoluokituslaitos Vastapuoli/velallinen Vastapuoliluokka/maksukykyluokka Taseen ulkopuoliset erät Tase-erät Tase-erien nettoutus Konsolidointiryhmän tasolla/konsolidoitu Täydellisesti konsolidoitu/täysin konsolidoitu Alakonsolidointiryhmän tasolla/alakonsolidoidusti Yksittäisen valvottavan tasolla Alullepanija Alulle paneva luottolaitos Alullepanijan osuus Bruttopositio Korjaus/korjata Valvonta Omat arvonleikkaustekijät -lähestymistapa Rinnakkaiskäyttö/samanaikainen soveltaminen Osittainen jaottelumenetelmä

5 RAHOITUSTARKASTUS (7) Physical collateral Pool Pooling Portfolio Position risk Potential future exposure Price movement Probability of default (PD) Proprietary information Proprietary positions Pro-rata consolidated Prospectus Protection buyer Protection seller Prudent valuation Prudential measures and intervention Prudential soundness Public sector entities Purchased receivable Qualifying revolving retail exposure (QRE) Qualifying items Qualitative criteria Quantitative criteria Rating Rating scale Rating system Ratings based method Re-aging Receivables Recognised exchange Recovery rate Reference obligation Reference position Regional government Remargining Repurchase transaction Residential real estate Residual maturity Residual risk Retail exposure Revaluation Revolving exposures Risk management Risk transfer Risk weight Risk weighted exposure amounts Roll-out Scaling up Scope of application Scope of consolidation Seasoning Second loss Securities or commodities lending or borrowing transaction Securitisation Reaalivakuus Sammio/ryhmä Sammiointi/ryhmittely Salkku Positioriski Tulevaisuuden luottoriski Hintamuutos Maksukyvyttömyyden todennäköisyys (PD) Liikesalaisuus Omistukset Tasasuhtaisesti yhdistelty Esite Suojan myyjä Suojan ostaja Varovainen arvostus Valvontatoimenpiteet ja -keinot Erityinen varovaisuus Julkisyhteisöt ja julkisoikeudelliset laitokset Ostetut saamiset Uudistettavat vähittäisvastuut (QRE) Ehdot täyttävät erät Laadulliset vaatimukset/laatuvaatimukset Määrälliset vaatimukset/määrävaatimukset Luottoluokitus Luokitteluasteikko Luottoluokittelu Luottoluokitukseen perustuva arviointimalli Erääntyneen vastuun tilan päivittäminen Saamiset Virallisesti hyväksytty pörssi Palautusaste/-osuus Referenssiomaisuus Vertailupositio Aluehallinto Nettoarvon tilitys Takaisinostosopimus Asuinkiinteistö/asunto Jäljellä oleva maturiteetti Jäännösriski Vähittäisvastuu Uudelleenarvostus Uusiutuvat saamiset Riskienhallinta Riskinsiirto Riskipaino Riskipainotettujen erien/saamisten summa/yhteismäärä (vaiheittainen) Käyttöönotto Kasvattaminen, korottaminen Soveltamisala Konsolidoinnin laajuus Ajallinen riippuvuus Riskiltään toiseksi suurin Arvopapereiden ja hyödykkeiden lainaksiantaminen/- ottaminen Arvopaperistaminen

6 RAHOITUSTARKASTUS (7) Securitisation position Servicer Settlement risk Settlement system Short position Short term debt security Short-term resale Slotting criteria SME exposure Solvency Sovereign exposure Specialised lending (SL) Special purpose entity ( SPE ) Specific risk Sponsor Stand alone Standardised Approach (credit risk) Statistical default prediction model Stress test Subgroup A subordinated loan Supervisory formula method Supervisory review process Supervisory volatility adjustments Synthetic securitisation Total return swap Trading book A trading book hedge Trading intent Traditional Securitisation Tranche Threshold Traded debt instruments Transaction Transparency and accountability Trapping point Trigger Uncommitted and unconditionally cancellable Uncommitted line Unconditionally Underlying asset Underlying obligation Underwriting standards Undrawn commitment Unexpected Loss Unfunded credit protection Unregulated Unsolicited credit assessment Validation Valuation Valuation adjustments Arvopaperistetut omaisuuserät Hallinnoija Selvitysriski Selvitys- ja/tai toimitusjärjestelmä Lyhyt positio Lyhytaikainen velkapaperi Lyhyen aikavälin position otto Jaottelukriteerit PK-yritysvastuu Vakavaraisuus Valtiovastuu Erityiskohteiden rahoitus (SL) Erityistä tarkoitusta varten perustetut yksiköt (SPE) Erityisriski Järjestäjä Yksittäisen yrityksen tilinpäätös Standardimenetelmä (luottoriski) Tilastollinen maksukyvyttömyyden ennustusmalli Stressitesti Alakonserni, alaryhmä Huonommassa etuoikeusasemassa oleva/etuoikeudeltaan huonompi Valvontaviranomaisen kehittämä arviointimalli Valvojan kokonaisarvio Valvojan määrittämä volatiliteettikorjaus Synteettinen arvopaperistaminen Tuottojenvaihtosopimus, total return swap Kaupankäyntivarasto Kaupankäyntivaraston suojaus Kaupankäyntitarkoitus Perinteinen arvopaperistaminen Etuoikeusluokka Raja-arvo Kaupankäynnin kohteena oleva saamistodistus Tapahtuma, liiketoimi, liiketapahtuma Avoimuus ja vastuullisuus Hälytysraja Laukaisija esim. ennenaikaisen kuoletuksen laukaisija Sitoumukseton ja ehdoitta peruutettavissa oleva Limiitillinen luottosopimus, joka ei ole pankkia sitova Ehdoitta Kohde-etuus Suojattava omaisuus Luotonmyöntökäytäntö ja ohjeistus Nostamaton laina/käyttämätön sitoumus Odottamaton tappio Takauksen luonteinen luottosuoja Sääntelemätön Ilman toimeksiantoa tehty luottoluokitus Validointi Arvostus Arvostuskorjaukset

7 RAHOITUSTARKASTUS (7) Valuation estimates Valuation methodologies Value at risk Volatility Volatility adjustments Weighted average life Arvostusarvio Arvostusmenetelmät Markkinariskin sisäiset mallit (VaR ja Value-at-Risk) Volatiliteetti Volatiliteettikorjaus Painotettu keskimääräinen voimassaoloaika Operatiivisen riskin termit Englanti Advanced measurement approaches (AMA) Alternative Standardised approach Basic indicator approach Business line Business line: Corporate finance Business line: Trading & Sales Business line: Retail Banking Business line: Commercial banking Business line: Payment and settlement Business line: Agency services Business line: Asset Management Business line: Retail Brokerage Income indicator Loss type: Internal fraud Loss type: External fraud Loss type: Employment Practices and workplace safety Loss type: Clients, Products and Business Practices Loss type: Damage to physical assets Loss type: Business disruption and system failures Loss type: Execution, Delivery&Process management Operational risk Standardised approach Käännös Kehittynyt menetelmä Operatiivisen riskin vaihtoehtoinen standardimenetelmä (ASA) Perusmenetelmä Liiketoiminta-alue Investointipankkitoiminta Kaupankäyntitoiminta Vähittäispankkitoiminta Yritysrahoitus Maksu- ja selvityspalvelut Säilytyspalvelut ja muu palvelutoiminta Omaisuuden hoito Vähittäisvälitystoiminta Tuotto/tuottoerä/tuottojen kuvaaja Työntekijän/henkilökunnan väärinkäytökset Ulkopuolisen tekemät rikokset Työoloihin liittyvät rikkomukset ja työmarkkinariidat Menettelytavoista aiheutuvat tappiot Omaisuusvahingot Tietojärjestelmäongelmat, keskeytysvahingot Tuotanto, toimitus ja prosessiongelmat Operatiiviset riskit Standardimenetelmä

Luotto- ja vastapuoliriski Basel 2 ja Solvenssi 2 kehikoissa

Luotto- ja vastapuoliriski Basel 2 ja Solvenssi 2 kehikoissa Luotto- ja vastapuoliriski Basel 2 ja Solvenssi 2 kehikoissa Aktuaariyhdistyksen kokous 13.12.2011 KEVA Pasi Laaksonen / Matti Tienari Vakuutusyhtiö vs. Pankki Vakuutusyhtiö Pankki Kiinteistöt Osakkeet

Lisätiedot

Omat varat ja vakavaraisuus

Omat varat ja vakavaraisuus 1 (20) CA t-ca Omat varat ja vakavaraisuus Rivino 01 OMAT VARAT YHTEENSÄ ENSISIJAISET OMAT VARAT YHTEENSÄ Oma pääoma Maksettu oma pääoma 10 (-) Omat osakkeet ja osuudet 15 Ylikurssirahasto 20 Muut oman

Lisätiedot

Omat varat ja vakavaraisuus

Omat varat ja vakavaraisuus 1 (22) CA t-ca Omat varat ja vakavaraisuus Rivino CEBS rivino 01 1 OMAT VARAT YHTEENSÄ 0 1.1 ENSISIJAISET OMAT VARAT YHTEENSÄ 0 1.1.1 Oma pääoma 0 01 1.1.1*** Josta: instrumentit, jotka ovat tasavertaisia

Lisätiedot

Omat varat ja vakavaraisuus

Omat varat ja vakavaraisuus 1 (20) CA t-ca Omat varat ja vakavaraisuus Rivino CEBS rivino 01 1 OMAT VARAT YHTEENSÄ 0 1.1 ENSISIJAISET OMAT VARAT YHTEENSÄ 0 1.1.1 Oma pääoma 0 01 1.1.1*** Josta: instrumentit, jotka ovat tasavertaisia

Lisätiedot

Standardi 4.3f. Luottoriskin vähentämistekniikat sisäisten luottoluokitusten menetelmää käytettäessä. Määräykset ja ohjeet

Standardi 4.3f. Luottoriskin vähentämistekniikat sisäisten luottoluokitusten menetelmää käytettäessä. Määräykset ja ohjeet Standardi 4.3f Luottoriskin vähentämistekniikat sisäisten Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia

Lisätiedot

Standardi 4.3c. Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus standardimenetelmää käytettäessä. Määräykset ja ohjeet

Standardi 4.3c. Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus standardimenetelmää käytettäessä. Määräykset ja ohjeet Standardi 4.3c Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus stan Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia

Lisätiedot

Standardi 4.3f. Luottoriskin vähentämistekniikat sisäisten luottoluokitusten menetelmää käytettäessä. Määräykset ja ohjeet

Standardi 4.3f. Luottoriskin vähentämistekniikat sisäisten luottoluokitusten menetelmää käytettäessä. Määräykset ja ohjeet Standardi 4.3f Luottoriskin vähentämistekniikat sisäisten luottoluokitusten menetelmää käytettäessä Määräykset ja ohjeet menetelmää käytettäessä 4.3f dnro 3/120/2007 2 (103) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen

Lisätiedot

LIITE 3. Menetelmä tai menetelmät, joita käytetään osakesijoituksiin. Mikäli käytetty eri menetelmiä eri osakesalkkuihin, niin perustelut syistä.

LIITE 3. Menetelmä tai menetelmät, joita käytetään osakesijoituksiin. Mikäli käytetty eri menetelmiä eri osakesalkkuihin, niin perustelut syistä. II PERUSTIEDOT HAKEMUS Tämä ohjeistus koskee hakemuksen liitteen 1 (sisällysluettelo) kohtaa II Taulukon kaksi ensimmäistä saraketta viittaavat sisällysluettelon numerointiin Kolmas sarake ilmoittaa, jos

Lisätiedot

Basel III suositukset pankkien valvontaan 1

Basel III suositukset pankkien valvontaan 1 Basel III suositukset pankkien valvontaan 1 Matti Estola Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus 1 Tämän luennon tekstit on poimittu lähteistä: http://www.bis.org/bcbs/basel3.htm http://www.bis.org/publ/bcbs188.pdf

Lisätiedot

Standardi 4.3c. Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus standardimenetelmää käytettäessä. Määräykset ja ohjeet

Standardi 4.3c. Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus standardimenetelmää käytettäessä. Määräykset ja ohjeet Standardi 4.3c Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus standardimenetelmää käytettäessä Määräykset ja ohjeet käytettäessä 4.3c dnro 12/120/2006 2 (103) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 6 2 Tavoitteet ja rakenne

Lisätiedot

SOVELLETTAVAT RISKIKERTOIMET

SOVELLETTAVAT RISKIKERTOIMET N:o 1373 4573 Liite SOVELLETTAVAT RISKIKERTOIMET I Sovellettaessa lain 58 :ssä tarkoitettua vakiomenetelmää varat ja taseen ulkopuoliset sitoumukset painotetaan seuraavasti: Saamiset valtioilta ja keskuspankeilta

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot

Standardi 4.3k. Vastapuoliriskin vakavaraisuusvaatimus. Määräykset ja ohjeet

Standardi 4.3k. Vastapuoliriskin vakavaraisuusvaatimus. Määräykset ja ohjeet Standardi 4.3k Vastapuoliriskin vakavaraisuusvaatimus Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia

Lisätiedot

Appendix 6. Proposal for the Split of Assets and Liabilities

Appendix 6. Proposal for the Split of Assets and Liabilities Appendix 6. Proposal for the Split of Assets and Liabilities BALANCE SHEET (EUR) Demerging New New Kone Oyj KONE Oyj Cargotec Oyj companies (30.9.2004) total Note Assets FIXED ASSETS Intangible assets

Lisätiedot

Standardi 4.3e. Luottoriskin vähentämistekniikat luottoriskin standardimenetelmää käytettäessä. Määräykset ja ohjeet

Standardi 4.3e. Luottoriskin vähentämistekniikat luottoriskin standardimenetelmää käytettäessä. Määräykset ja ohjeet Standardi 4.3e standardimenetelmää käytettäessä Määräykset ja ohjeet standardimenetelmää käytettäessä 4.3e dnro 2/120/2007 2 (80) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 6 Siirtymäsäännös 8 2 Tavoitteet ja rakenne

Lisätiedot

Standardiluonnos 4.3d. Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus sisäisten luottoluokitusten menetelmää käytettäessä. Määräykset ja ohjeet

Standardiluonnos 4.3d. Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus sisäisten luottoluokitusten menetelmää käytettäessä. Määräykset ja ohjeet Standardiluonnos 4.3d Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus siisten luottoluokitusten menetelmää käytettäes Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden

Lisätiedot

EBA:n vuoden 2011 EU:n laajuisen stressitestin tulokset: tiivistelmä (1-3)

EBA:n vuoden 2011 EU:n laajuisen stressitestin tulokset: tiivistelmä (1-3) EBA:n vuoden 2011 EU:n laajuisen stressitestin tulokset: tiivistelmä (1-3) Toteutunut kehitys vuonna 2010 milj. euroa, % Tulos ennen arvonalentumistappioita 735 Arvonalentumiset pankkitoiminnan rahoitustaseesta

Lisätiedot

SUOMEN AKTUAARIYHDISTYS THE ACTUARIAL SOCIETY OF FINLAND

SUOMEN AKTUAARIYHDISTYS THE ACTUARIAL SOCIETY OF FINLAND 105 SUOMEN AKTUAARIYHDISTYS THE ACTUARIAL SOCIETY OF FINLAND WORKING PAPERS ISSN 0781-4410 SUOMEN AKTUAARIYHDISTYS The Actuarial Society of Finland 105 Tienari, Matti Luotto- ja vastapuoliriski Basel 2

Lisätiedot

Muutos korkopistettä -200-100 -50 50 100 200 Rivino Tno 100 110 120 130 140 150. Valvottavan omalla menetelmällä laskettu tuloriski

Muutos korkopistettä -200-100 -50 50 100 200 Rivino Tno 100 110 120 130 140 150. Valvottavan omalla menetelmällä laskettu tuloriski Tuloriski Frekvenssi: Neljännesvuosittain Vastaustarkkuus: 1 000 euroa R01 Palautusviive: 20 pankkipäivää Määrittelyistä vastaa: Finanssivalvonta Tiedot toimitetaan: Finanssivalvonta Tiedonantajatasot:

Lisätiedot

Lomake A1. Suuret asiakasriskit / Rahoitustoiminnan asiakasriski. RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS Nro 105.3 B tai 203.22 LIITE 3 Päiväys 16.6.

Lomake A1. Suuret asiakasriskit / Rahoitustoiminnan asiakasriski. RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS Nro 105.3 B tai 203.22 LIITE 3 Päiväys 16.6. RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS Nro 105.3 B tai 203.22 LIITE 3 Lomake A1 Suuret asiakasriskit / Rahoitustoiminnan asiakasriski Luottolaitoksen tai sijoituspalveluyrityksen LY-tunnus Luottolaitoksen tai sijoituspalveluyrityksen

Lisätiedot

Seuraavat taloudelliset tiedot on julkaistu 17. marraskuuta 2016 Aktia Pankki Oyj:n osavuosikatsauksessa :

Seuraavat taloudelliset tiedot on julkaistu 17. marraskuuta 2016 Aktia Pankki Oyj:n osavuosikatsauksessa : TÄYDENNYS 4/18.11.2016 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 25.4.2016 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 5/2016, 2,00%

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EU)

EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EU) 24.9.2015 L 248/45 EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EU) 2015/1599, annettu 10 päivänä syyskuuta 2015, rahamarkkinatilastoista annetun asetuksen (EU) N:o 1333/2014 muuttamisesta (EKP/2015/30) EUROOPAN KESKUSPANKIN

Lisätiedot

ehdoitta ja peruuttamattomasti taannut LEHMAN BROTHERS HOLDINGS INC. (perustettu Delawaren osavaltiossa Yhdysvalloissa)

ehdoitta ja peruuttamattomasti taannut LEHMAN BROTHERS HOLDINGS INC. (perustettu Delawaren osavaltiossa Yhdysvalloissa) TIIVISTELMÄ, päivätty 21.8.2007 LEHMAN BROTHERS TREASURY CO. B.V. (perustettu osakeyhtiömuotoisena Alankomaissa, sääntömääräinen kotipaikka Amsterdam) Principal Protected Notes -todistusten liikkeeseenlasku

Lisätiedot

Standardi 4.3h. Arvopaperistamisen vakavaraisuusvaatimus. Määräykset ja ohjeet

Standardi 4.3h. Arvopaperistamisen vakavaraisuusvaatimus. Määräykset ja ohjeet Standardi 4.3h Arvopaperistamisen vakavaraisuusvaatimus Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia

Lisätiedot

Hypo Credit Update 2Q2015. Investor Presentation, August 2015

Hypo Credit Update 2Q2015. Investor Presentation, August 2015 Hypo Credit Update 2Q2015 Investor Presentation, August 2015 Secure Way for Better Living S&P assigned a BBB/A-3 rating to Hypo on Aug 31, 2015 The outlook is negative, reflecting S&P s view of the weak

Lisätiedot

Liite 6 / Appendix 6 Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta Authorisation of the Board of Directors to decide on the repurchase of the Company's own shares Hallitus

Lisätiedot

IFRS standards roadmap

IFRS standards roadmap IFRS standards roadmap Updated: 13.5. Based on IASB work plan as of April 30, (EU endorsement status as at April 5, ) Taru Kettunen IASB Completed projects: Recently published, major projects MAJOR PROJECTS

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi syyskuu 2002

Osavuosikatsaus tammi syyskuu 2002 Osavuosikatsaus tammi syyskuu 2002 Tulostiedotus 3/2002 Vantaa, 22.10.2002 Jyri Luomakoski, talousjohtaja Osavuosikatsaus tammi syyskuu 2002 Liikevaihto toimialoittain 1-9 Change 1-9 1-12 MEUR 2002 Y/Y

Lisätiedot

Legal References & Comments (a) 1 TOTAL OWN FUNDS FOR SOLVENCY PURPOSES. Varav: instrument som är jämställda med stamaktier eller andelar

Legal References & Comments (a) 1 TOTAL OWN FUNDS FOR SOLVENCY PURPOSES. Varav: instrument som är jämställda med stamaktier eller andelar Finanssivalvonta Liite 4 Finansinspektionen Bilaga 4 1.3.2011 COREP CA-taulukko alkuperäisenä sekä Fivan rivinumerot ja rivit suomeksi ja ruotsiksi COREP CA-tabell i original samt FI:s radnummer och rader

Lisätiedot

FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT)

FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT) 1. Likvidit varat 1.1. Yleiset huomautukset FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT) 1. Tämä on yhteenvetotaulukko, johon kootaan asetuksen (EU) N:o 575/2013 412 artiklan

Lisätiedot

PALAUTE SAADUISTA LAUSUNNOISTA RAHOITUSTARKASTUKSEN STANDARDILUONNOKSET LUOTTORISKIN VÄHENTÄMISTEKNIIKOISTA:

PALAUTE SAADUISTA LAUSUNNOISTA RAHOITUSTARKASTUKSEN STANDARDILUONNOKSET LUOTTORISKIN VÄHENTÄMISTEKNIIKOISTA: 1 (5) SAADUISTA LAUSUNNOISTA RAHOITUSTARKASTUKSEN STANDARDILUONNOKSET LUOTTORISKIN VÄHENTÄMISTEKNIIKOISTA: 4.3e Luottoriskin vähentämistekniikat luottoriskin standardimenetelmää käytettäessä 4.3f Luottoriskin

Lisätiedot

Distance to Default. Agenda. listaamattomien yritysten analysoinnissa 5.5.2009. Riku Nevalainen HSE 8.5.2009

Distance to Default. Agenda. listaamattomien yritysten analysoinnissa 5.5.2009. Riku Nevalainen HSE 8.5.2009 Distance to Default Riku Nevalainen HSE 8.5.2009 Agenda 1. Distance to default malli osakemarkkinoilla 2. Osakemarkkinoiden informaation hyödyntäminen listaamattomien yritysten analysoinnissa 3. Moody

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet: Vakavaraisuuden laskenta ja suuret asiakasriskit

Määräykset ja ohjeet: Vakavaraisuuden laskenta ja suuret asiakasriskit Määräykset ja ohjeet: Vakavaraisuuden laskenta ja suuret asiakasriskit Liite 6 - suurten asiakasriskien raportointi Dnro x/xxx/xxxx Antopäivä 1.12.2012 Voimaantulopäivä 1.1.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010

Lisätiedot

Standardi 4.3c. Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus standardimenetelmää käytettäessä. Määräykset ja ohjeet

Standardi 4.3c. Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus standardimenetelmää käytettäessä. Määräykset ja ohjeet Standardi 4.3c Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus standardimenetelmää Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa

Lisätiedot

Raportin täyttäminen eri kaupankäyntitilanteissa - esimerkkejä 1.11.2007

Raportin täyttäminen eri kaupankäyntitilanteissa - esimerkkejä 1.11.2007 Raportin täyttäminen eri kaupankäyntitilanteissa - esimerkkejä 1.11.2007 1.11.2007 RAHOITUSTARKASTUS FINANSINSPEKTIONEN FINANCIAL SUPERVISION 2 Client vs. Counterparty Client on asiakas, jonka lukuun arvopaperinvälittäjä

Lisätiedot

RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS Nro 203.30 Dnro 7/790/2002 Antopäivä: 7.5.2002 Voimassaoloaika: 1.6.2002 lukien toistaiseksi 1 (5)

RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS Nro 203.30 Dnro 7/790/2002 Antopäivä: 7.5.2002 Voimassaoloaika: 1.6.2002 lukien toistaiseksi 1 (5) 1 (5) Kotimaisille sijoituspalveluyrityksille Omistusyhteisöille Luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen konserniin tai rahoitus- ja vakuutusryhmittymään kuuluvien yritysten keskinäisten liiketoimien

Lisätiedot

Strukturoitujen Sijoitustuotteiden Sanastoa

Strukturoitujen Sijoitustuotteiden Sanastoa Strukturoitujen Sijoitustuotteiden Sanastoa Arvostuspäivä on ajankohta, jonka mukaan lähtö- ja loppuarvo määritetään. Allokaatio Eri arvopaperilajien pidemmälle aikavälille määritetty suhteellinen osuus

Lisätiedot

12.5.2009. Koodi on maksuton. Arvopaperinvälittäjä, joka raportoitavat liiketoimet on toteuttanut.

12.5.2009. Koodi on maksuton. Arvopaperinvälittäjä, joka raportoitavat liiketoimet on toteuttanut. Ohje 1 (5) RAPORTIN TÄYTTÖOHJEITA Technical reporting firm identification Yhtiö, joka raportin toimittaa. Joko arvopaperinvälittäjä itse tai tämän puolesta toimiva muu taho. Raportin toimittavan yhtiön

Lisätiedot

MIFID II MIFIR JA EU:N PÄÄOMAMARKKINAUNIONI

MIFID II MIFIR JA EU:N PÄÄOMAMARKKINAUNIONI MIFID II MIFIR JA EU:N PÄÄOMAMARKKINAUNIONI EU:n sijoitus- ja arvopaperimarkkinasääntelyn kehitys TELA Hallinnon ajankohtaisseminaari 1.3.2016 Tuomas Majuri 1 MIFID EU:N RAHOITUSMARKKINALAINSÄÄDÄNNÖN KULMAKIVI

Lisätiedot

Standardi RA4.8. Omien varojen sekä luotto-, vastapuoli-, markkina- ja operatiivisen riskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittaminen

Standardi RA4.8. Omien varojen sekä luotto-, vastapuoli-, markkina- ja operatiivisen riskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittaminen Standardi RA4.8 Omien varojen sekä luotto-, vastapuoli-, markkina- ja operatiivisen riskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittaminen Määräykset ja ohjeet dnro 7/120/2007 2 (121) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Riskienhallintapäivä Varainhankinta muuttuvassa maailmassa- Miten sijoittaja tekee päätöksensä?

Riskienhallintapäivä Varainhankinta muuttuvassa maailmassa- Miten sijoittaja tekee päätöksensä? 1 Riskienhallintapäivä Varainhankinta muuttuvassa maailmassa- Miten sijoittaja tekee päätöksensä? Esa Kallio 07.05.2014 7.5.2014 Kuntarahoitus, Luottamuksellinen 2 Potentiaaliset sijoittajat Kuntarahoitukselle

Lisätiedot

CRD IV/ CRR -sääntelyn osa-alueet

CRD IV/ CRR -sääntelyn osa-alueet FINANSSIVALVONTA Päivitetty 16.4.2015 (Tämä on epävirallinen dokumentti, eivätkä dokumentissa esitetyt tiedot ole välttämättä täydellisiä ja ajantasaisia. Linkit johtavat ulos Finanssivalvonnan sivustolta.

Lisätiedot

Riski ja velkaantuminen

Riski ja velkaantuminen Riski ja velkaantuminen TU-C1030 Laskelmat liiketoiminnan päätösten tukena Luento 28.1.2016 I vaiheen luentokokonaisuus INVESTOINNIN KANNATTAVUUS YRITYKSEN KANNATTAVUUS 1. Vapaa rahavirta (FCF) 2. Rahavirtojen

Lisätiedot

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti:

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti: TÄYDENNYS 1/12.5.2016 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 25.4.2016 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 3/2016, 2,00% 20.8.2021

Lisätiedot

Legal References & Comments (a) 1 TOTAL OWN FUNDS FOR SOLVENCY PURPOSES. Varav: instrument som är jämställda med stamaktier eller andelar

Legal References & Comments (a) 1 TOTAL OWN FUNDS FOR SOLVENCY PURPOSES. Varav: instrument som är jämställda med stamaktier eller andelar FINANSSIVALVONTA LIITE 4 FINANSINSPEKTIONEN BILAGA 4 30.3.2012 COREP CA-taulukko alkuperäisenä sekä Fivan rivinumerot ja rivit suomeksi ja ruotsiksi COREP CA-tabell i original samt FI:s radnummer och rader

Lisätiedot

Standardi 4.3e. Luottoriskin vähentämistekniikat luottoriskin standardimenetelmää käytettäessä. Määräykset ja ohjeet

Standardi 4.3e. Luottoriskin vähentämistekniikat luottoriskin standardimenetelmää käytettäessä. Määräykset ja ohjeet Standardi 4.3e Luottoriskin vähentämistekniikat luottoriskin Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia

Lisätiedot

Sisäisen riskiluokituksen hyödyntäminen maksukyvyttömyyden arvioinnissa. Ilpo Jokinen 30.1.2009

Sisäisen riskiluokituksen hyödyntäminen maksukyvyttömyyden arvioinnissa. Ilpo Jokinen 30.1.2009 Sisäisen riskiluokituksen hyödyntäminen maksukyvyttömyyden arvioinnissa Ilpo Jokinen 30.1.2009 Luottoriskien hallinnan elementit Riskinotto Riskipolitiikka - riskinottotaso - ro:n kohdistaminen Riskien

Lisätiedot

Eufex Rahastohallinto Oy Y-tunnus 2179399-4 Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki 09-86761413 www.eufex.fi/rahastohallinto

Eufex Rahastohallinto Oy Y-tunnus 2179399-4 Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki 09-86761413 www.eufex.fi/rahastohallinto EPL Hyödyke Erikoissijoitusrahasto Vuosikertomus 17.6.-31.12.2013 EPL Hyödyke 2013.12.31 Rahaston perustiedot Tuotto A1 Rahastotyyppi Raaka-ainerahasto 1 kuukausi 0.57% Toiminta alkanut 2009.06.01 3 kuukautta

Lisätiedot

Miten tehdä päästöoikeuskauppa? - prosessit ja vaatimukset

Miten tehdä päästöoikeuskauppa? - prosessit ja vaatimukset Miten tehdä päästöoikeuskauppa? - prosessit ja vaatimukset Dr. Jussi Nykänen Partner and Executive Vice President, Intermediary GreenStream Network Oy tel. +358 20 743 7801 GSM +358 40 840 8001 mail jussi.nykanen@greenstream.net

Lisätiedot

Makrovakausvalvonta - mitä ovat makrovakausvälineet ja miten ne vaikuttavat tavalliseen kansalaiseen?

Makrovakausvalvonta - mitä ovat makrovakausvälineet ja miten ne vaikuttavat tavalliseen kansalaiseen? Makrovakausvalvonta - mitä ovat makrovakausvälineet ja miten ne vaikuttavat tavalliseen kansalaiseen? Sampo Alhonsuo Finanssivalvonta 24.3.2015 Suomen Pankin Rahamuseo Sisältö 3. Makrovakausvälineet: mitä

Lisätiedot

Luottoriskin kattamiseksi vaadittavat omat varat

Luottoriskin kattamiseksi vaadittavat omat varat Luottoriskin kattamiseksi vaadittavat omat varat Y01 Raportoitava ajankohta / Tasearvo/ Luottovasta- Riskipaino Riskipainotettu Vakavaraisuussuhdetta koskeva laskelma Nimellisarvo arvokerroin, % % arvo

Lisätiedot

Markkina- ja vastapuoliriski

Markkina- ja vastapuoliriski Markkina- ja vastapuoliriski Aktuaariyhdistys 14.4.2010 Kai Niemi 4/23/10 / 1 Yleistä Perustuu pitkälti CEIOPS:n antamiin ehdotuksiin komissiolle 2. tason ohjeistuksesta Riskien vaikutus lasketaan delta-nav-periaatteella

Lisätiedot

Sijoituspalveluyritysten ja rahastoyhtiöiden taloudellisen raportoinnin uudistaminen

Sijoituspalveluyritysten ja rahastoyhtiöiden taloudellisen raportoinnin uudistaminen Sijoituspalveluyritysten ja rahastoyhtiöiden taloudellisen raportoinnin uudistaminen Finanssivalvonta 27.4.2012 Ohjelma 9.30 Tilaisuuden avaus 9.35 Fivan taloudellisen raportoinnin lausuntopyyntö ja EBAn

Lisätiedot

FI LIITE XI VELKAANTUNEISUUSRAPORTOINTI

FI LIITE XI VELKAANTUNEISUUSRAPORTOINTI VELKAANTUNEISUUSRAPORTOINTI I OSA: YLEISET OHJEET 1 1. RAPORTOINTIMALLIEN MERKINTÄ JA MUUT KÄYTÄNNÖT... 1 1.1. RAPORTOINTIMALLIEN MERKINTÄ... 1 1.2. NUMEROINTIKÄYTÄNTÖ... 1 1.3. ETUMERKKIÄ KOSKEVAT KÄYTÄNNÖT...

Lisätiedot

MÄÄRÄYS MARKKINARISKIN KATTAMISEKSI VAADITTAVIEN OMIEN VAROJEN JA KONSOLI- DOITUJEN OMIEN VAROJEN ILMOITTAMISESTA

MÄÄRÄYS MARKKINARISKIN KATTAMISEKSI VAADITTAVIEN OMIEN VAROJEN JA KONSOLI- DOITUJEN OMIEN VAROJEN ILMOITTAMISESTA 1 (14) MÄÄRÄYS MARKKINARISKIN KATTAMISEKSI VAADITTAVIEN OMIEN VAROJEN JA KONSOLI- DOITUJEN OMIEN VAROJEN ILMOITTAMISESTA Tietojen ilmoittamiseen liittyvät teknisluonteiset säännöt, ohjeet ja kuvaukset

Lisätiedot

Standardi 4.3g. Markkinariskin vakavaraisuusvaatimus. Määräykset ja ohjeet

Standardi 4.3g. Markkinariskin vakavaraisuusvaatimus. Määräykset ja ohjeet Standardi 4.3g Markkinariskin vakavaraisuusvaatimus Määräykset ja ohjeet dnro 13/120/2006 2 (79) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 6 2 Tavoitteet 9 3 Kansainvälinen viitekehys 11 4 Normiperusta 12 5 Markkinariskin

Lisätiedot

YLEISOHJE KONSOLIDOIDUSTA VALVONNASTA

YLEISOHJE KONSOLIDOIDUSTA VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (9) Luottolaitoksille Omistusyhteisöille YLEISOHJE KONSOLIDOIDUSTA VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan nojalla tämän luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten

Lisätiedot

Eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskeminen ja sijoitusten hajauttaminen

Eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskeminen ja sijoitusten hajauttaminen VS Eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskeminen ja sijoitusten hajauttaminen VS-tiedonkeruussa kerätään vuosineljänneksittäin tietoa eläkelaitosten vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta.

Lisätiedot

Basel III tiedotustilaisuus. Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority

Basel III tiedotustilaisuus. Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Basel III tiedotustilaisuus 13.4.2011 Basel III:n mukainen vakavaraisuusvaatimusten kiristäminen 13.4.2011 Jukka Vesala 0 Basel III:n muiden elementtien aikataulu 13.4.2011 Jukka Vesala 1 Likviditeettiriski:

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 25/2013

Määräykset ja ohjeet 25/2013 Määräykset ja ohjeet 25/2013 Vakavaraisuuden laskenta ja suuret asiakasriskit Dnro FIVA 18/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 1.1.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

THE MORTGAGE SOCIETY OF FINLAND SUPPLEMENT NO. 1 /

THE MORTGAGE SOCIETY OF FINLAND SUPPLEMENT NO. 1 / SUPPLEMENT NO. 1 DATED 29.4.2016 THE MORTGAGE SOCIETY OF FINLAND SUPPLEMENT NO. 1 / 29.4.2016 FOR THE PROGRAMME FOR THE ISSUANCE OF SENIOR UNSECURED NOTES, SUBORDINATED DEBENTURES AND COVERED BONDS 1,500,000,000

Lisätiedot

KUNTARAHOITUS OYJ. Vakavaraisuusasetuksen (CRR) perusteella julkistettavat tiedot (Pilari III)

KUNTARAHOITUS OYJ. Vakavaraisuusasetuksen (CRR) perusteella julkistettavat tiedot (Pilari III) KUNTARAHOITUS OYJ Vakavaraisuusasetuksen (CRR) perusteella julkistettavat tiedot (Pilari III) 11.12.2015 1. Johdanto Kuntarahoitus Oyj ( Kuntarahoitus ) on suomalainen luottolaitos, jota valvoo Finanssivalvonta.

Lisätiedot

HAKEMUSOHJE VAKAVARAISUUSVAATIMUKSEN LASKEMISEKSI SI- SÄISTEN LUOTTOLUOKITUSTEN (IRBA) MENETELMÄLLÄ

HAKEMUSOHJE VAKAVARAISUUSVAATIMUKSEN LASKEMISEKSI SI- SÄISTEN LUOTTOLUOKITUSTEN (IRBA) MENETELMÄLLÄ 1 (13) HAKEMUSOHJE VAKAVARAISUUSVAATIMUKSEN LASKEMISEKSI SI- SÄISTEN LUOTTOLUOKITUSTEN (IRBA) MENETELMÄLLÄ Liite sisäisten luottoluokitusten standardiin 4.3 d 1 YLEISTÄ IRBA-HAKEMUKSESTA...2 2 RAHOITUSTARKASTUKSELLE

Lisätiedot

Finanssivalvonta 17.2.2012

Finanssivalvonta 17.2.2012 Luottolaitosten, sijoituspalveluyritysten ja rahastoyhtiöiden vakavaraisuusraportoinnin ja taloudellisen raportoinnin uudistamista koskeva tiedotustilaisuus Finanssivalvonta 17.2.2012 Finanssivalvonta

Lisätiedot

Amended and Restated Final Terms dated 5 February Issue Date 14 February ROYAL BANK OF CANADA (a Canadian chartered bank)

Amended and Restated Final Terms dated 5 February Issue Date 14 February ROYAL BANK OF CANADA (a Canadian chartered bank) Amended and Restated Final Terms dated 5 February 2014 Issue Date 14 February 2014 ROYAL BANK OF CANADA (a Canadian chartered bank) Issue of 199 Warrants Linked to the Hang Seng Index and the Hang Seng

Lisätiedot

Warrantit. Kohteena: Nokia Oyj. Liikkeeseenlaskupäivä: 28 syyskuuta 2011

Warrantit. Kohteena: Nokia Oyj. Liikkeeseenlaskupäivä: 28 syyskuuta 2011 Warrantit Kohteena: Nokia Oyj Liikkeeseenlaskupäivä: 28 syyskuuta 2011 Lopulliset ehdot Warrantit Täydelliset tiedot Handelsbankenista ja tarjouksesta on saatavilla ainoastaan 23. maaliskuuta 2011 voimaan

Lisätiedot

CASE POSTI: KEHITYKSEN KÄRJESSÄ TALOUDEN SUUNNITTELUSSA KETTERÄSTI PALA KERRALLAAN

CASE POSTI: KEHITYKSEN KÄRJESSÄ TALOUDEN SUUNNITTELUSSA KETTERÄSTI PALA KERRALLAAN POSTI GROUP CASE POSTI: KEHITYKSEN KÄRJESSÄ TALOUDEN SUUNNITTELUSSA KETTERÄSTI PALA KERRALLAAN TIINA KATTILAKOSKI POSTIN TALOUDEN SUUNNITTELU Mistä lähdettiin liikkeelle? Ennustaminen painottui vuosisuunnitteluun

Lisätiedot

Hallittu siirtymä Group Consolidationista FPM:ään sekä vuoden 2013 uudet IFRS muutokset

Hallittu siirtymä Group Consolidationista FPM:ään sekä vuoden 2013 uudet IFRS muutokset A Basware Presentation Hallittu siirtymä Group Consolidationista FPM:ään sekä vuoden 2013 uudet IFRS muutokset Basware Käyttäjäpäivät 20.-21.9.2011 Rohkeus liiketoiminnan kehittämiseen Lahti Hallittu siirtymä

Lisätiedot

Warrantit. Kohteena: Nokia Oyj. Liikkeeseenlaskupäivä: 26 toukokuuta 2011

Warrantit. Kohteena: Nokia Oyj. Liikkeeseenlaskupäivä: 26 toukokuuta 2011 Warrantit Kohteena: Nokia Oyj Liikkeeseenlaskupäivä: 26 toukokuuta 2011 Lopulliset ehdot Warrantit Täydelliset tiedot Handelsbankenista ja tarjouksesta on saatavilla ainoastaan 23. maaliskuuta 2011 voimaan

Lisätiedot

KAUPANKÄYNTIVARASTON POSITIORISKIN LASKEMINEN

KAUPANKÄYNTIVARASTON POSITIORISKIN LASKEMINEN 00 N:o 22 LIITE KAUPANKÄYNTIVARASTON POSITIORISKIN LASKEMINEN. Positioriskin laskemisessa käytettävät määritelmät Tässä liitteessä tarkoitetaan: arvopaperin nettopositiolla samanlajisen arvopaperin pitkien

Lisätiedot

Indicative Final Terms dated 25 March 2015. ROYAL BANK OF CANADA (a Canadian chartered bank)

Indicative Final Terms dated 25 March 2015. ROYAL BANK OF CANADA (a Canadian chartered bank) Indicative Final Terms dated 25 March 2015 ROYAL BANK OF CANADA (a Canadian chartered bank) Issue of up to 15,000 Basket Call Warrants Linked to a Basket of Stocks due April 2020 under the Programme for

Lisätiedot

SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB

SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB FINAL TERMS 4 July 2016 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (publ) Issue of EUR [ ] Equity Linked Securities under the Structured Note and Certificate Programme Any person making or intending to make an offer

Lisätiedot

Final Terms dated 15 September ROYAL BANK OF CANADA (a Canadian chartered bank)

Final Terms dated 15 September ROYAL BANK OF CANADA (a Canadian chartered bank) Final Terms dated 15 September 2014 ROYAL BANK OF CANADA (a Canadian chartered bank) Issue of 417 Warrants Linked to a Basket of Stocks due September 2018 under the Programme for the Issuance of Securities

Lisätiedot

Final Terms dated 20 May, 2015. ROYAL BANK OF CANADA (a Canadian chartered bank)

Final Terms dated 20 May, 2015. ROYAL BANK OF CANADA (a Canadian chartered bank) Final Terms dated 20 May, 2015 ROYAL BANK OF CANADA (a Canadian chartered bank) Issue of TBC Basket Call Warrants Linked to a Basket of Stocks due June 2020 under the Programme for the Issuance of Securities

Lisätiedot

Vontobel Financial Products GmbH Frankfurt am Main, Germany (the "Issuer") Vontobel Holding AG Zurich, Switzerland (the "Guarantor")

Vontobel Financial Products GmbH Frankfurt am Main, Germany (the Issuer) Vontobel Holding AG Zurich, Switzerland (the Guarantor) Final Terms dated 20 January 2016 for BULL VEHNA X3 V Constant Leverage Certificates based on the 3X Long Index linked to Wheat Soft Red Future ISIN DE000VS0DCQ8 (the "Securities") Vontobel Financial Products

Lisätiedot

SUURTEN ASIAKASRISKIEN JA KONSOLIDOITUJEN SUURTEN ASIAKASRISKIEN ILMOITTAMISTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET. Sisällys Sivu

SUURTEN ASIAKASRISKIEN JA KONSOLIDOITUJEN SUURTEN ASIAKASRISKIEN ILMOITTAMISTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET. Sisällys Sivu 1 (14) TÄYTTÖOHJEET SUURTEN ASIAKASRISKIEN JA KONSOLIDOITUJEN SUURTEN ASIAKASRISKIEN ILMOITTAMISTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET Sisällys Sivu I KOKONAAN ILMOITTAMISVELVOLLISUUDEN ULKOPUOLELLA OLEVAT VASTUUT...

Lisätiedot

Määräys velka-arvopaperikauppojen ilmoittamisesta

Määräys velka-arvopaperikauppojen ilmoittamisesta lukien toistaiseksi 1 (5) Arvopaperipörsseille, sijoituspalveluyrityksille, luottolaitoksille, ulkomaisille luottolaitoksille ja sijoituspalveluyrityksille sekä muun julkisen kaupankäynnin järjestäjille

Lisätiedot

Yksinkertaistettu rahastoesite. Goldman Sachs Funds SICAV. Osake- ja korkorahastot. Luxemburgin lakien mukainen yhteissijoitusyritys (SICAV)

Yksinkertaistettu rahastoesite. Goldman Sachs Funds SICAV. Osake- ja korkorahastot. Luxemburgin lakien mukainen yhteissijoitusyritys (SICAV) Yksinkertaistettu rahastoesite Goldman Sachs Funds SICAV Luxemburgin lakien mukainen yhteissijoitusyritys (SICAV) Goldman Sachs Asset Management International ja sen sivuliikkeet Osake- ja korkorahastot

Lisätiedot

HITSAUKSEN TUOTTAVUUSRATKAISUT

HITSAUKSEN TUOTTAVUUSRATKAISUT Kemppi ARC YOU GET WHAT YOU MEASURE OR BE CAREFUL WHAT YOU WISH FOR HITSAUKSEN TUOTTAVUUSRATKAISUT Puolitetaan hitsauskustannukset seminaari 9.4.2008 Mikko Veikkolainen, Ratkaisuliiketoimintapäällikkö

Lisätiedot

LEHMAN BROTHERS TREASURY CO. B.V. (perustettu osakeyhtiömuotoisena Alankomaissa, sääntömääräinen kotipaikka Amsterdam)

LEHMAN BROTHERS TREASURY CO. B.V. (perustettu osakeyhtiömuotoisena Alankomaissa, sääntömääräinen kotipaikka Amsterdam) TIIVISTELMÄ, päivätty 10.10.2007 LEHMAN BROTHERS TREASURY CO. B.V. (perustettu osakeyhtiömuotoisena Alankomaissa, sääntömääräinen kotipaikka Amsterdam) Principal Protected Notes -todistusten liikkeeseenlasku

Lisätiedot

Final Terms dated 20 April, 2015. ROYAL BANK OF CANADA (a Canadian chartered bank)

Final Terms dated 20 April, 2015. ROYAL BANK OF CANADA (a Canadian chartered bank) Final Terms dated 20 April, 2015 ROYAL BANK OF CANADA (a Canadian chartered bank) Issue of up to EUR 10,000,000 Snowball Autocallable Fund Linked Redemption Notes Linked to the SPDR S&P Oil & Gas Exploration

Lisätiedot

Solvenssi II -valvottavatilaisuus

Solvenssi II -valvottavatilaisuus Solvenssi II -valvottavatilaisuus 2.12.2014 ja 9.12.2014 Välivaiheen raportointi, osa 2 MCR ja SCR matemaatikko Tuuli Wiio, johtava matemaatikko Jari Niittuinperä ja riskiasiantuntija Mikko Sinersalo 2

Lisätiedot

APPLICABLE FINAL TERMS FINAL VERSION APPROVED BY THE ISSUER

APPLICABLE FINAL TERMS FINAL VERSION APPROVED BY THE ISSUER Dated 19 November 2015 SG Issuer Issue of up to USD 25 000 000 Notes due 11/01/2021 Unconditionally and irrevocably guaranteed by Société Générale under the Debt Instruments Issuance Programme PART A CONTRACTUAL

Lisätiedot

Karkaavatko ylläpitokustannukset miten kustannukset ja tuotot johdetaan hallitusti?

Karkaavatko ylläpitokustannukset miten kustannukset ja tuotot johdetaan hallitusti? For professional use only Not for public distribution Karkaavatko ylläpitokustannukset miten kustannukset ja tuotot johdetaan hallitusti? 08.02.2012 Jyrki Merjamaa, Head of Asset Management Aberdeen Asset

Lisätiedot

Riskienhallintajärjestelmä, Riskienhallintatoiminto ja Aktuaaritoiminto

Riskienhallintajärjestelmä, Riskienhallintatoiminto ja Aktuaaritoiminto Riskienhallintajärjestelmä, Riskienhallintatoiminto ja Aktuaaritoiminto Aktuaariyhdistyksen solvenssiseminaari 18.5.2010 Janne Sorainen 18.5.2010 18.5.2010 1 System of Governance (Hallintojärjestelmä)

Lisätiedot

Final Terms dated 15 June, 2015. ROYAL BANK OF CANADA (a Canadian chartered bank)

Final Terms dated 15 June, 2015. ROYAL BANK OF CANADA (a Canadian chartered bank) Final Terms dated 15 June, 2015 ROYAL BANK OF CANADA (a Canadian chartered bank) Issue of 653 Warrants Linked to the STOXX 600 Banks (Price) Index due July 2019 under the Programme for the Issuance of

Lisätiedot

OP Ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015

OP Ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 OP Ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 Sisällysluettelo 1. OP Ryhmä 2. Tulos 3. Vuosineljännes 4. Vakavaraisuus 5. Tase 6. Luotot ja asiakasvarat 7. Asiakkaat, omistaja-asiakkaat ym 8. 5-vuotistarkastelu

Lisätiedot

Preliminary Final Terms dated 23 June ROYAL BANK OF CANADA (a Canadian chartered bank)

Preliminary Final Terms dated 23 June ROYAL BANK OF CANADA (a Canadian chartered bank) Preliminary Final Terms dated 23 June 2016 ROYAL BANK OF CANADA (a Canadian chartered bank) Issue of TBC Basket Call Warrants Linked to a Basket of Stocks due September 2021 under the Programme for the

Lisätiedot

Vontobel Financial Products GmbH Frankfurt am Main, Germany (the "Issuer") Vontobel Holding AG Zurich, Switzerland (the "Guarantor")

Vontobel Financial Products GmbH Frankfurt am Main, Germany (the Issuer) Vontobel Holding AG Zurich, Switzerland (the Guarantor) Final Terms dated 15 April 2016 for BULL KULT X12 V Constant Leverage Certificates based on the 12X Long Index linked to Gold (Troy Ounce) ISIN DE000VS0GSG8 (the "Securities") Vontobel Financial Products

Lisätiedot

Vontobel Financial Products GmbH Frankfurt am Main, Germany (the "Issuer") Vontobel Holding AG Zurich, Switzerland (the "Guarantor")

Vontobel Financial Products GmbH Frankfurt am Main, Germany (the Issuer) Vontobel Holding AG Zurich, Switzerland (the Guarantor) Final Terms dated 21 December 2015 for BEAR PNDR X5 V Constant Leverage Certificates based on the 5X Short Index linked to Pandora A/S ISIN DE000VS0CZK4 (the "Securities") Vontobel Financial Products GmbH

Lisätiedot

Määräysten ja ohjeiden oikeudellinen luonne

Määräysten ja ohjeiden oikeudellinen luonne Määräykset ja ohjeet 25/2013 Vakavaraisuuden laskenta ja suuret asiakasriskit Dnro 18/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 1.1.2014 Muutospäivä: 4.12.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi

Lisätiedot

Final Terms dated 20 October, 2015. ROYAL BANK OF CANADA (a Canadian chartered bank)

Final Terms dated 20 October, 2015. ROYAL BANK OF CANADA (a Canadian chartered bank) Final Terms dated 20 October, 2015 ROYAL BANK OF CANADA (a Canadian chartered bank) Issue of EUR TBC Booster Equity Linked Redemption Notes Linked to a Basket of Equities due October 2021 under the Programme

Lisätiedot

RAHOITUSTARKASTUKSELLE TOIMITETTAVA NYKYARVOMENETELMÄN MUKAINEN KORKORISKILASKELMA

RAHOITUSTARKASTUKSELLE TOIMITETTAVA NYKYARVOMENETELMÄN MUKAINEN KORKORISKILASKELMA 1 (7) RAHOITUSTARKASTUKSELLE TOIMITETTAVA NYKYARVOMENETELMÄN MUKAINEN KORKORISKILASKELMA 1 Nykyarvomenetelmän mukainen korkoriski 1.1 Standardimenetelmä Rahoitustarkastuksen standardiin RA4.5 liittyvään

Lisätiedot

Pörssiyhtiön tiedottamisen ja sijoittajaviestinnän hyviä käytäntöjä ja haasteita Sisäpiirintieto ja tiedottamisvelvollisuus, Krogerus 27.8.

Pörssiyhtiön tiedottamisen ja sijoittajaviestinnän hyviä käytäntöjä ja haasteita Sisäpiirintieto ja tiedottamisvelvollisuus, Krogerus 27.8. Pörssiyhtiön tiedottamisen ja sijoittajaviestinnän hyviä käytäntöjä ja haasteita Sisäpiirintieto ja tiedottamisvelvollisuus, Krogerus 27.8.2013 Karla Lindahl, sijoittajasuhdejohtaja, KONE Oyj Kaiken tiedottamisen

Lisätiedot

PART A CONTRACTUAL TERMS

PART A CONTRACTUAL TERMS Final Terms dated 1 September 2015 Credit Suisse AG, London Branch Trigger Equity Index-linked Securities due October 2021 linked to EURO STOXX 50 Price Index (the Securities ) Series SPLB2015-0E0D issued

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Säästäjän vaihtoehdot. Sijoitus-Invest 14. 15.11.2012

Säästäjän vaihtoehdot. Sijoitus-Invest 14. 15.11.2012 Säästäjän vaihtoehdot Sijoitus-Invest 14. 15.11.2012 Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 14.11.2012 Terhi Lambert-Karjalainen Finanssivalvonta Suomen rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen

Lisätiedot

Riskien hallinnan kehityskohteita finanssikriisin valossa

Riskien hallinnan kehityskohteita finanssikriisin valossa Kommenttipuheenvuoro: Riskien hallinnan kehityskohteita finanssikriisin valossa Aktuaaritoiminnan kehittämissäätiön syysseminaari 18.11.2009 Apulaisjohtaja Jukka Vesala Finanssivalvonta Finansinspektionen

Lisätiedot

Määräys luottoriskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ja konsolidoitujen omien varojen ilmoittamisesta

Määräys luottoriskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ja konsolidoitujen omien varojen ilmoittamisesta Muutokset merkitty alleviivattuna 1(16) Luottolaitoksille Omistusyhteisöille Määräys luottoriskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ja konsolidoitujen omien varojen ilmoittamisesta Rahoitustarkastus

Lisätiedot

Määräys osuuspankkien yhteenliittymän luottoriskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittamisesta

Määräys osuuspankkien yhteenliittymän luottoriskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittamisesta 1 (11) Osuuspankkilain mukaiselle keskusyhteisölle Määräys osuuspankkien yhteenliittymän luottoriskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittamisesta Rahoitustarkastus antaa osuuspankeista ja muista

Lisätiedot