RAHOITUSTARKASTUS (7) Miten vastuullisesti johto on hoitanut. Varojen ryhmä/varojen ryhmittely

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAHOITUSTARKASTUS 26.5.2004 1 (7) Miten vastuullisesti johto on hoitanut. Varojen ryhmä/varojen ryhmittely"

Transkriptio

1 RAHOITUSTARKASTUS (7) VAKAVARAISUUSUUDISTUKSESSA KÄYTETTÄVIEN TERMIEN SUOMENKIELISET KÄÄNNÖKSET Englanti Käännös Accountability Miten vastuullisesti johto on hoitanut Advanced Approach (AIRB) Edistynyt menetelmä (AIRB) Arm's length buyer Myyjästä riippumaton ostaja Assessment process Instituution pääomanhallintaprosessi Asset class Varojen ryhmä/varojen ryhmittely Asset mismatch Eri tase-erät Asset-backed commercial paper programme ABCP-ohjelma, lyhyiden rahoitusinstrumenttien arvopaperistaminen Assets Omaisuuserä, varat, hyödyke Assignment to grades or pools Luokittelu luokkiin tai ryhmiin Authorised for sale Hyväksytty myyntiin Backtesting Toteutumatesti Banking book Muu rahoitustoiminta Banking supervision Valvoja, valvonta, pankkitarkastus Benchmark Vertailukohde Bias Vääristymä, vinouma, vinoutuma Bid/offer spread Osto- ja myyntitarjousten ero Board of directors, senior management Ylin johto, toimiva johto Borrower Velallinen Borrower grade Velallisen luottoluokka/maksukykyluokka Business cycle Suhdannevaihe, suhdannesykli, suhdannekierto (yritys/toimiala) Business line Liiketoiminta-alue Business unit Liiketoimintayksikkö Cap Yläraja, enimmäisraja, katto Capital charge Pääomavaatimus/vaade/vakavaraisuus-vaatimus Capital charge look-through approach Erillisjaottelumenetelmä Capital deduction Vähennys omista varoista Capital requirement Pääomavaatimus/vaade/vakavaraisuus-vaatimus Capital shortfall Laskennallinen alijäämä Capital excess Laskennallinen ylijäämä Cash advance facility Likviditeettisopimus Cash assimilated instrument Muu käteiseen verrattava instrumentti Cash on deposit Talletus Cash collateral Käteisvakuus Central bank Keskuspankki Central government Valtionhallinto, valtio Charge-offs Alaskirjaus, arvonalentumiskirjaus Claim Vaade Clean-up call option Loppuunosto-optio Collateral Vakuus Collective investment undertakings (CIU) Sijoitusrahasto Collect and store all relevant data Olennaisen tiedon kokoaminen/kerääminen ja säilytys Commercial real estate Liikekiinteistö Commodities Hyödykkeet Commodity derivatives Hyödykejohdannaiset Competent authority Toimivaltainen viranomainen Concentration risk Keskittymäriski Consolidation Konsolidointi Consolidated capital requirements Konsolidoitu pääomavaatimus Consolidated on a pro rata basis Tasasuhteinen/suhteellinen konsolidointi

2 RAHOITUSTARKASTUS (7) Conversion factor Coordinator Core market participant Corporate Exposure Correlation Counterparty Counterparty risk Covered bonds Credit quality Credit assessment of External Credit Assessment Institutions (ECAI) Credit default swap Credit derivative Credit enhancement' Credit Enhancer Credit event Credit institution Credit line Credit linked note Credit protection Credit risk mitigation Credit quality assessment step Credit risk control unit Credit support Cross-acceleration clause Cross-default clause Currency mismatch Current market value Dealing on own account Debt securities Default Definition of default Delinquency status Delinquent Dilution risk Disclosure Disclosure requirements Double counting of credit risk mitigation Double counting of capital Duration Early amortisation provision Economic Capital Economic cycle External credit assessment External credit assessment institution (ECAI) Eligibility Eligible ECAI Eligible liquidity facility Export Credit Agency Equity exposure Equity instrument Equivalent supervision Luottovasta-arvokerroin Koordinaattori, koordinoiva viranomainen Keskeinen markkinatoimija Yritysvastuut Korrelaatio Vastapuoli Vastapuoliriski Katetut joukkolainat Luoton laatu Luottoluokituslaitoksen antama luokitus Luottoriskinvaihtosopimus (CDS) Luottojohdannainen Erillinen takaus Erillinen takaaja Maksuvelvollisuuden laukaiseva tapahtuma Luottolaitos Limiitillinen luottosopimus, vähittäisasiakkaille myönnetty limiitillinen luottosopimus Luottoriskin vaihtolaina Luottoriskiltä suojautuminen Luottoriskin vähentäminen Luottoluokka Luottoriskin hallinta-/valvontayksikkö Luottotuki Ristikkäinen erääntymisperuste Ristikkäinen maksukyvyttömyysperuste Eri valuutat Käypä arvo, markkina-arvo Kaupankäynti omaan lukuun Vieraan pääoman ehtoinen arvopaperi Maksukyvyttömyys Maksukyvyttömyyden määritelmä/määrittely Erääntyneisyys Erääntynyt Laimentumisriski Julkistaminen, julkistettavat tiedot Julkistamisvaatimukset Luottoriskin vähentämisen kahdenkertainen huomioiminen Pääomien kahdenkertainen huomioiminen Duraatio Ennenaikaisen kuoletuksen ehdot Taloudellinen pääoma Suhdannevaihe, suhdannesykli, suhdannekierto (talous) Ulkoinen luottoluokitus Luottoluokituslaitos Hyväksyttävyys Hyväksytty luokituslaitos Hyväksytty/hyväksyttävä likviditeettisopimus Vientitakuulaitos Oman pääoman ehtoiset sijoitukset Oman pääoman ehtoinen instrumentti Vastaava valvonta

3 RAHOITUSTARKASTUS (7) Evaluation process Excess spread Exchange traded funds Expected loss (EL) Expenditure based requirement Exposure Exposure class Exposure to an institution Exposures to central banks and central governments Exposure at default (EAD) Facility Facility grade Financial asset Financial collateral Financial collateral comprehensive method Financial collateral simple method Financial instrument Financial liability First-asset-to-default basket First loss First-to-default credit derivative Floor Foreign exchange risk Foundation Approach (FIRB) Full deduction Full look-through approach Full sub-consolidation Funded credit protection Future margin income General market disruption Grace period Grandfathering provisions Group of institutions Guarantee Guarantor Hedge Human judgement Implicit support In a timely manner Independent price verification Index Index tracked funds Individual capital requirements Inferred rating Internal assessment approach Internal estimates Internal hedge Internal model Internal models Internal Ratings Based Approach (IRBA) Investment firm Valvojan arviointiprosessi Marginaali/hintaero Pörssilistattu rahasto (ETF) Odotettu tappio (EL) Kiinteiden kulujen perusteella laskettava pääomavaade Vastuu Vastuuryhmä / vastuiden ryhmittely Luottolaitosvastuu Saamiset valtioilta ja keskuspankeilta Vastuu maksukyvyttömyyshetkellä (EAD) Sopimus/tuote Sopimustyypin riskiluokka Rahoitusvaroihin kuuluva erä, rahoitusvarojen erä Rahoitusvakuus Rahoitusvakuuksia koskeva kattava menetelmä Rahoitusvakuuksia koskeva yksinkertainen menetelmä Rahoitusinstrumentit Rahoitusvelka Ensimmäisen tappion kori/ensitappion kori Osakeosa; riskipitoisin, suuririskisin osa First-to-default luottojohdannaissopimus Alaraja Valuuttariski Perusmenetelmä (FIRB) Täysimääräinen vähentäminen Täysjaottelumenetelmä Täydellinen alakonsolidointi Vastikkeellinen luottosuoja Vastainen korkokate Markkinahäiriö Maksuajan pidennys/lyhennyksetön jakso Voimassa olevien/käytössä olevien sääntöjen jatkaminen taannehtivasti/noudattaminen jatkossa Luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen konserni/konsolidointiryhmä Takaus, takuu Takaaja Suojaus Asiantuntija-arvio Pankin antama ylimääräinen tuki Kohtuullisessa ajassa Riippumaton hinnan tarkastus Indeksi Indeksiä jäljittelevä rahasto Valvottavakohtainen pääomavaatimus Johdettu luottoluokitus Sisäisen arvioinnin käyttäminen Sisäiset/omat estimaatit Sisäinen suojaus Sisäinen malli Sisäiset mallit Sisäisten luottoluokitusten menetelmä (IRBA) Sijoituspalveluyritys

4 RAHOITUSTARKASTUS (7) Investors' interest Investor in a securitisation Large exposures Leasing Legislated programmes Leverage Limited licence Liquidation period Liquidity Liquidity facility Loan to value Local authority Long position Loss given default (LGD) Loss/Economic loss LTV measure Marking to market Mark to market Mark to model Market discipline Market making Market risk Mapping Master netting agreement Materiality threshold Maturity Maturity adjustment Maturity mismatch Migration Minimum requirements Multilateral Development Bank Mutual guarantee scheme Net position Netting Nominal amount Notional amount Nominated ECAI Obligor Obligor grade Off-balance Sheet Items On-balance Sheet Items On-balance Sheet Netting On a consolidated basis On a fully consolidated basis On a sub-consolidated basis On an individual basis Originator Originator institution Originator's interest Overall gross position Override Oversight Own estimates approach Parallel running (in parallel with) Partial look-through approach Sijoittajan osuus Sijoittaja Suuret asiakasriskit Leasing Julkiset tukiohjelmat Vipuvaikutus Toimilupa alemman vähimmäispääoman edellyttämän sijoituspalvelun tarjoamiseksi Pitoaika, realisointiaika Likviditeetti, maksuvalmius Likviditeettisopimus Luototusaste Paikallinen viranomainen Pitkä positio Tappio-osuus (LGD) Kokonaistappio Luototusaste Arvostaminen markkinahintaan Arvostaminen markkinahintaan Arvostaminen mallin avulla Markkinakuri Markkinatakaus Markkinariski Kuvaus/kuvata Päänettoutussopimus Kynnysarvo/olennaisuus Maturiteetti, juoksuaika, eräpäivä, erääntymisaika Maturiteettikorjaus Maturiteettiero Siirtymä Vähimmäisvaatimukset Kansainvälinen kehityspankki Keskinäinen takausjärjestelmä Nettopositio Nettoutus Nimellisarvo Nimellisarvo Valittu luottoluokituslaitos Vastapuoli/velallinen Vastapuoliluokka/maksukykyluokka Taseen ulkopuoliset erät Tase-erät Tase-erien nettoutus Konsolidointiryhmän tasolla/konsolidoitu Täydellisesti konsolidoitu/täysin konsolidoitu Alakonsolidointiryhmän tasolla/alakonsolidoidusti Yksittäisen valvottavan tasolla Alullepanija Alulle paneva luottolaitos Alullepanijan osuus Bruttopositio Korjaus/korjata Valvonta Omat arvonleikkaustekijät -lähestymistapa Rinnakkaiskäyttö/samanaikainen soveltaminen Osittainen jaottelumenetelmä

5 RAHOITUSTARKASTUS (7) Physical collateral Pool Pooling Portfolio Position risk Potential future exposure Price movement Probability of default (PD) Proprietary information Proprietary positions Pro-rata consolidated Prospectus Protection buyer Protection seller Prudent valuation Prudential measures and intervention Prudential soundness Public sector entities Purchased receivable Qualifying revolving retail exposure (QRE) Qualifying items Qualitative criteria Quantitative criteria Rating Rating scale Rating system Ratings based method Re-aging Receivables Recognised exchange Recovery rate Reference obligation Reference position Regional government Remargining Repurchase transaction Residential real estate Residual maturity Residual risk Retail exposure Revaluation Revolving exposures Risk management Risk transfer Risk weight Risk weighted exposure amounts Roll-out Scaling up Scope of application Scope of consolidation Seasoning Second loss Securities or commodities lending or borrowing transaction Securitisation Reaalivakuus Sammio/ryhmä Sammiointi/ryhmittely Salkku Positioriski Tulevaisuuden luottoriski Hintamuutos Maksukyvyttömyyden todennäköisyys (PD) Liikesalaisuus Omistukset Tasasuhtaisesti yhdistelty Esite Suojan myyjä Suojan ostaja Varovainen arvostus Valvontatoimenpiteet ja -keinot Erityinen varovaisuus Julkisyhteisöt ja julkisoikeudelliset laitokset Ostetut saamiset Uudistettavat vähittäisvastuut (QRE) Ehdot täyttävät erät Laadulliset vaatimukset/laatuvaatimukset Määrälliset vaatimukset/määrävaatimukset Luottoluokitus Luokitteluasteikko Luottoluokittelu Luottoluokitukseen perustuva arviointimalli Erääntyneen vastuun tilan päivittäminen Saamiset Virallisesti hyväksytty pörssi Palautusaste/-osuus Referenssiomaisuus Vertailupositio Aluehallinto Nettoarvon tilitys Takaisinostosopimus Asuinkiinteistö/asunto Jäljellä oleva maturiteetti Jäännösriski Vähittäisvastuu Uudelleenarvostus Uusiutuvat saamiset Riskienhallinta Riskinsiirto Riskipaino Riskipainotettujen erien/saamisten summa/yhteismäärä (vaiheittainen) Käyttöönotto Kasvattaminen, korottaminen Soveltamisala Konsolidoinnin laajuus Ajallinen riippuvuus Riskiltään toiseksi suurin Arvopapereiden ja hyödykkeiden lainaksiantaminen/- ottaminen Arvopaperistaminen

6 RAHOITUSTARKASTUS (7) Securitisation position Servicer Settlement risk Settlement system Short position Short term debt security Short-term resale Slotting criteria SME exposure Solvency Sovereign exposure Specialised lending (SL) Special purpose entity ( SPE ) Specific risk Sponsor Stand alone Standardised Approach (credit risk) Statistical default prediction model Stress test Subgroup A subordinated loan Supervisory formula method Supervisory review process Supervisory volatility adjustments Synthetic securitisation Total return swap Trading book A trading book hedge Trading intent Traditional Securitisation Tranche Threshold Traded debt instruments Transaction Transparency and accountability Trapping point Trigger Uncommitted and unconditionally cancellable Uncommitted line Unconditionally Underlying asset Underlying obligation Underwriting standards Undrawn commitment Unexpected Loss Unfunded credit protection Unregulated Unsolicited credit assessment Validation Valuation Valuation adjustments Arvopaperistetut omaisuuserät Hallinnoija Selvitysriski Selvitys- ja/tai toimitusjärjestelmä Lyhyt positio Lyhytaikainen velkapaperi Lyhyen aikavälin position otto Jaottelukriteerit PK-yritysvastuu Vakavaraisuus Valtiovastuu Erityiskohteiden rahoitus (SL) Erityistä tarkoitusta varten perustetut yksiköt (SPE) Erityisriski Järjestäjä Yksittäisen yrityksen tilinpäätös Standardimenetelmä (luottoriski) Tilastollinen maksukyvyttömyyden ennustusmalli Stressitesti Alakonserni, alaryhmä Huonommassa etuoikeusasemassa oleva/etuoikeudeltaan huonompi Valvontaviranomaisen kehittämä arviointimalli Valvojan kokonaisarvio Valvojan määrittämä volatiliteettikorjaus Synteettinen arvopaperistaminen Tuottojenvaihtosopimus, total return swap Kaupankäyntivarasto Kaupankäyntivaraston suojaus Kaupankäyntitarkoitus Perinteinen arvopaperistaminen Etuoikeusluokka Raja-arvo Kaupankäynnin kohteena oleva saamistodistus Tapahtuma, liiketoimi, liiketapahtuma Avoimuus ja vastuullisuus Hälytysraja Laukaisija esim. ennenaikaisen kuoletuksen laukaisija Sitoumukseton ja ehdoitta peruutettavissa oleva Limiitillinen luottosopimus, joka ei ole pankkia sitova Ehdoitta Kohde-etuus Suojattava omaisuus Luotonmyöntökäytäntö ja ohjeistus Nostamaton laina/käyttämätön sitoumus Odottamaton tappio Takauksen luonteinen luottosuoja Sääntelemätön Ilman toimeksiantoa tehty luottoluokitus Validointi Arvostus Arvostuskorjaukset

7 RAHOITUSTARKASTUS (7) Valuation estimates Valuation methodologies Value at risk Volatility Volatility adjustments Weighted average life Arvostusarvio Arvostusmenetelmät Markkinariskin sisäiset mallit (VaR ja Value-at-Risk) Volatiliteetti Volatiliteettikorjaus Painotettu keskimääräinen voimassaoloaika Operatiivisen riskin termit Englanti Advanced measurement approaches (AMA) Alternative Standardised approach Basic indicator approach Business line Business line: Corporate finance Business line: Trading & Sales Business line: Retail Banking Business line: Commercial banking Business line: Payment and settlement Business line: Agency services Business line: Asset Management Business line: Retail Brokerage Income indicator Loss type: Internal fraud Loss type: External fraud Loss type: Employment Practices and workplace safety Loss type: Clients, Products and Business Practices Loss type: Damage to physical assets Loss type: Business disruption and system failures Loss type: Execution, Delivery&Process management Operational risk Standardised approach Käännös Kehittynyt menetelmä Operatiivisen riskin vaihtoehtoinen standardimenetelmä (ASA) Perusmenetelmä Liiketoiminta-alue Investointipankkitoiminta Kaupankäyntitoiminta Vähittäispankkitoiminta Yritysrahoitus Maksu- ja selvityspalvelut Säilytyspalvelut ja muu palvelutoiminta Omaisuuden hoito Vähittäisvälitystoiminta Tuotto/tuottoerä/tuottojen kuvaaja Työntekijän/henkilökunnan väärinkäytökset Ulkopuolisen tekemät rikokset Työoloihin liittyvät rikkomukset ja työmarkkinariidat Menettelytavoista aiheutuvat tappiot Omaisuusvahingot Tietojärjestelmäongelmat, keskeytysvahingot Tuotanto, toimitus ja prosessiongelmat Operatiiviset riskit Standardimenetelmä

Omat varat ja vakavaraisuus

Omat varat ja vakavaraisuus 1 (20) CA t-ca Omat varat ja vakavaraisuus Rivino CEBS rivino 01 1 OMAT VARAT YHTEENSÄ 0 1.1 ENSISIJAISET OMAT VARAT YHTEENSÄ 0 1.1.1 Oma pääoma 0 01 1.1.1*** Josta: instrumentit, jotka ovat tasavertaisia

Lisätiedot

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Final Terms dated 5 November 2013. Warrants relating to the DAX * Index

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Final Terms dated 5 November 2013. Warrants relating to the DAX * Index COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main Final Terms dated 5 November 2013 relating to Warrants relating to the DAX * Index to be publicly offered in the Republic of Finland and to be admitted

Lisätiedot

Luotto- ja vastapuoliriski Basel 2 ja Solvenssi 2 kehikoissa

Luotto- ja vastapuoliriski Basel 2 ja Solvenssi 2 kehikoissa Luotto- ja vastapuoliriski Basel 2 ja Solvenssi 2 kehikoissa Aktuaariyhdistyksen kokous 13.12.2011 KEVA Pasi Laaksonen / Matti Tienari Vakuutusyhtiö vs. Pankki Vakuutusyhtiö Pankki Kiinteistöt Osakkeet

Lisätiedot

APPLICABLE FINAL TERMS FINAL VERSION APPROVED BY THE ISSUER

APPLICABLE FINAL TERMS FINAL VERSION APPROVED BY THE ISSUER Dated 16/09/2013 SG Issuer Issue of up to EUR 25 000 000 Notes due 11/11/2019 Unconditionally and irrevocably guaranteed by Société Générale under the 125 000 000 000 Debt Instruments Issuance Programme

Lisätiedot

APPLICABLE FINAL TERMS FINAL VERSION APPROVED BY THE ISSUER

APPLICABLE FINAL TERMS FINAL VERSION APPROVED BY THE ISSUER Dated 16/09/2013 SG Issuer Issue of up to EUR 25 000 000 Notes due 11/11/2019 Unconditionally and irrevocably guaranteed by Société Générale under the 125 000 000 000 Debt Instruments Issuance Programme

Lisätiedot

Standardi 4.3f. Luottoriskin vähentämistekniikat sisäisten luottoluokitusten menetelmää käytettäessä. Määräykset ja ohjeet

Standardi 4.3f. Luottoriskin vähentämistekniikat sisäisten luottoluokitusten menetelmää käytettäessä. Määräykset ja ohjeet Standardi 4.3f Luottoriskin vähentämistekniikat sisäisten luottoluokitusten menetelmää käytettäessä Määräykset ja ohjeet menetelmää käytettäessä 4.3f dnro 3/120/2007 2 (103) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen

Lisätiedot

APPLICABLE FINAL TERMS FINAL VERSION APPROVED BY THE ISSUER

APPLICABLE FINAL TERMS FINAL VERSION APPROVED BY THE ISSUER Dated 31/03/2015 SG Issuer Issue of up to EUR 25 000 000 Notes due 09/06/2020 Unconditionally and irrevocably guaranteed by Société Générale under the Debt Instruments Issuance Programme PART A CONTRACTUAL

Lisätiedot

APPLICABLE FINAL TERMS Final version approved by the Issuer

APPLICABLE FINAL TERMS Final version approved by the Issuer Dated 07/03/2014 SG Issuer Issue of up to EUR 25 000 000 Notes due 13/05/2019 Unconditionally and irrevocably guaranteed by Société Générale under the 125 000 000 000 Debt Instruments Issuance Programme

Lisätiedot

12/2004 LUOTTOLAITOSTEN JA SIJOITUSPALVELU- YRITYSTEN VAKAVARAISUUSUUDISTUS. arvioita taloudellisista vaikutuksista TYÖRYHMÄ- MUISTIOITA

12/2004 LUOTTOLAITOSTEN JA SIJOITUSPALVELU- YRITYSTEN VAKAVARAISUUSUUDISTUS. arvioita taloudellisista vaikutuksista TYÖRYHMÄ- MUISTIOITA LUOTTOLAITOSTEN JA SIJOITUSPALVELU- YRITYSTEN VAKAVARAISUUSUUDISTUS arvioita taloudellisista vaikutuksista 12/2004 VALTIOVARAINMINISTERIÖ RAHOITUSMARKKINAOSASTO TYÖRYHMÄ- MUISTIOITA VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

Basel III suositukset pankkien valvontaan 1

Basel III suositukset pankkien valvontaan 1 Basel III suositukset pankkien valvontaan 1 Matti Estola Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus 1 Tämän luennon tekstit on poimittu lähteistä: http://www.bis.org/bcbs/basel3.htm http://www.bis.org/publ/bcbs188.pdf

Lisätiedot

Citigroup Global Markets Deutschland AG. Final Terms dated

Citigroup Global Markets Deutschland AG. Final Terms dated Citigroup Global Markets Deutschland AG Frankfurt am Main (Issuer) Final Terms dated 12 February 2015 to the Base Prospectus dated 07 May 2014 as amended from time to time (the "Base Prospectus") OPEN

Lisätiedot

SUBPRIME-ASUNTOLUOTTOJEN ARVOPAPERISTAMISEN MERKITYKSESTÄ NYKYISESSÄ TALOUSKRIISISSÄ

SUBPRIME-ASUNTOLUOTTOJEN ARVOPAPERISTAMISEN MERKITYKSESTÄ NYKYISESSÄ TALOUSKRIISISSÄ Juho Kivi-Koskinen SUBPRIME-ASUNTOLUOTTOJEN ARVOPAPERISTAMISEN MERKITYKSESTÄ NYKYISESSÄ TALOUSKRIISISSÄ Referee-artikkeli Helmikuu 2010 Julkaistu Edilexissä 26.2.2010 www.edilex.fi/lakikirjasto/6828 Julkaistu

Lisätiedot

Osmo Ruuskanen PANKKIKRIISI JA RAHOITUSMARKKINOIDEN SÄÄNTELY

Osmo Ruuskanen PANKKIKRIISI JA RAHOITUSMARKKINOIDEN SÄÄNTELY Osmo Ruuskanen PANKKIKRIISI JA RAHOITUSMARKKINOIDEN SÄÄNTELY Joensuun yliopisto Joensuu 2009 Joensuun yliopisto, Kauppa- ja oikeustieteiden tiedekunta University of Joensuu Faculty of Law, Economics and

Lisätiedot

SUOMI-ENGLANTI KIINTEISTÖSANASTO - FINNISH-ENGLISH DICTIONARY OF REAL ESTATE

SUOMI-ENGLANTI KIINTEISTÖSANASTO - FINNISH-ENGLISH DICTIONARY OF REAL ESTATE Kiinteistöopin ja talousoikeuden julkaisuja Espoo 2007 B120 SUOMI-ENGLANTI KIINTEISTÖSANASTO - FINNISH-ENGLISH DICTIONARY OF REAL ESTATE Kauko Viitanen, Marjatta Huuhtanen (toim.) Teknillinen korkeakoulu

Lisätiedot

SUOMI-ENGLANTI KIINTEISTÖSANASTO FINNISH-ENGLISH DICTIONARY OF REAL ESTATE

SUOMI-ENGLANTI KIINTEISTÖSANASTO FINNISH-ENGLISH DICTIONARY OF REAL ESTATE Kiinteistöopin ja talousoikeuden julkaisuja Espoo 2003 B102 SUOMI-ENGLANTI KIINTEISTÖSANASTO FINNISH-ENGLISH DICTIONARY OF REAL ESTATE Kauko Viitanen (toim.) Teknillinen korkeakoulu Maanmittausosasto Kiinteistöopin

Lisätiedot

CRD IV/ CRR -sääntelyn osa-alueet

CRD IV/ CRR -sääntelyn osa-alueet FINANSSIVALVONTA Päivitetty 16.4.2015 (Tämä on epävirallinen dokumentti, eivätkä dokumentissa esitetyt tiedot ole välttämättä täydellisiä ja ajantasaisia. Linkit johtavat ulos Finanssivalvonnan sivustolta.

Lisätiedot

ENGLANTI-SUOMI KIINTEISTÖSANASTO - ENGLISH-FINNISH DICTIONARY OF REAL ESTATE

ENGLANTI-SUOMI KIINTEISTÖSANASTO - ENGLISH-FINNISH DICTIONARY OF REAL ESTATE Kiinteistöopin ja talousoikeuden julkaisuja Espoo 2007 B121 ENGLANTI-SUOMI KIINTEISTÖSANASTO - ENGLISH-FINNISH DICTIONARY OF REAL ESTATE Kauko Viitanen, Marjatta Huuhtanen (toim.) Teknillinen korkeakoulu

Lisätiedot

List of Publications. 19 May 2003. Bank of Finland

List of Publications. 19 May 2003. Bank of Finland List of Publications 19 May 2003 Bank of Finland CONTENTS 1. General information on Bank of Finland publications... 3 2. Periodicals... 4 3. Statistical Publications... 5 4. Annual Report and other official

Lisätiedot

RAHASTOESITE. Nordea Funds Oy

RAHASTOESITE. Nordea Funds Oy RAHASTOESITE Sijoitusrahasto... 3... 3 :n perustiedot... 3 :n ja Suomeen rekisteröityjen Nordea-rahastojen tilintarkastajat... 3 Rahastoyhtiön käyttämät asiamiehet... 3 Rahaston markkinointi muissa maissa...

Lisätiedot

LBO YRITYSKAUPAN RAHOITUKSEN STRUKTUROINTI JA

LBO YRITYSKAUPAN RAHOITUKSEN STRUKTUROINTI JA HELSINGIN YLIOPISTO OIKEUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA Rahoitus ja vakuudet seminaarisarja tammikuu 2011 LBO YRITYSKAUPAN RAHOITUKSEN STRUKTUROINTI JA VAKUUSJÄRJESTELYT LAATINUT HENRY HILJANDER TAMMIKUU 2011

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1. 1. 30. 6. 2015. Huomisen tekijä.

Osavuosikatsaus 1. 1. 30. 6. 2015. Huomisen tekijä. Osavuosikatsaus 1. 1. 30. 6. 2015 Huomisen tekijä. Toimitusjohtajan katsaus Suomen talouden kasvunäkymät ovat heikentyneet edelleen kuluvan vuoden aikana. Uudella hallituksella on edessään iso haaste,

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ Liikkeeseenlaskijan kuvaus IXIS CIB yhtiön kuvaus IXIS CIB )

TIIVISTELMÄ Liikkeeseenlaskijan kuvaus IXIS CIB yhtiön kuvaus IXIS CIB ) TIIVISTELMÄ Seuraava tiivistelmä tulee lukea tämän ohjelmaesitteen (Base Prospectus, jäljempänä esite ) johdantona. Esitteessä tarkoitettuihin velkakirjoihin ( Notes ) liittyvää sijoituspäätöstä tehtäessä

Lisätiedot

Pohjola Pankki Oyj:n toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

Pohjola Pankki Oyj:n toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 :n toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Sisältö Hallituksen toimintakertomus Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2013 1 Toimintaympäristö 4 Konsernin tulosanalyysi 6 Riskienhallinta 8 Konsernin riskiasema

Lisätiedot

02/2014. Kansainvälinen vertailu eläkevarojen sijoitustoiminnan sääntelystä. Eläketurvakeskus

02/2014. Kansainvälinen vertailu eläkevarojen sijoitustoiminnan sääntelystä. Eläketurvakeskus 02/2014 ELÄKETURVAKESKUKSEN SELVITYKSIÄ Kansainvälinen vertailu eläkevarojen sijoitustoiminnan sääntelystä Mika Vidlund, Maria Rissanen, Antti Mielonen ja Ilkka Geitlin Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

Lisätiedot

S t a n d a r d i 4. 4 a. L u o t t o r i s k i e n h a l l i n t a. Määräykset ja ohjeet

S t a n d a r d i 4. 4 a. L u o t t o r i s k i e n h a l l i n t a. Määräykset ja ohjeet S t a n d a r d i 4. 4 a L u o t t o r i s k i e n h a l l i n t a Määräykset ja ohjeet dnro 1/120/2004 2 (26) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 4 2 Tavoitteet 6 3 Kansainvälinen viitekehys 7 4 Normiperusta

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmän toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

OP-Pohjola-ryhmän toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 n toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Sisältö Toimintakertomus n toimintakertomus 2013 Vuosi 2013 tiivistetysti 1 Toimintaympäristö 3 Ryhmän tulos ja tase 5 Vakavaraisuus 8 Riskien ja vakavaraisuuden

Lisätiedot

Sampo Pankki Oyj. Tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2008

Sampo Pankki Oyj. Tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2008 Sampo Pankki Oyj Tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2008 2 SAMPO PANKKI OYJ:N TOIMINTAKERTOMUS 3 IFRS -TILINPÄÄTÖS 7 Konsernin tuloslaskelma 7 Konsernitase 8 Konsernin oman pääoman muutoslaskelma 9

Lisätiedot

ITIL-sanasto ja lyhenteet Suomenkielinen

ITIL-sanasto ja lyhenteet Suomenkielinen ITIL Suomenkielinen sanasto, v1.0, 29 heinäkuuta 2011 perustuu englanninkieliseen sanastoon v1.0, 29 heinäkuuta 2011 ITIL-sanasto ja lyhenteet Suomenkielinen Tämä sanasto on vapaasti ladattavissa. Katso

Lisätiedot

Vuosikertomus 2012 Nordea Pankki Suomi

Vuosikertomus 2012 Nordea Pankki Suomi Vuosikertomus 2012 Nordea Pankki Suomi Nordea Pankki Suomi Oyj on osa Nordea-konsernia. Nordean visiona on olla vahva eurooppalainen pankki, joka luo merkittävää arvoa asiakkailleen ja omistajilleen ja

Lisätiedot