RAHOITUSTARKASTUS (7) Miten vastuullisesti johto on hoitanut. Varojen ryhmä/varojen ryhmittely

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAHOITUSTARKASTUS 26.5.2004 1 (7) Miten vastuullisesti johto on hoitanut. Varojen ryhmä/varojen ryhmittely"

Transkriptio

1 RAHOITUSTARKASTUS (7) VAKAVARAISUUSUUDISTUKSESSA KÄYTETTÄVIEN TERMIEN SUOMENKIELISET KÄÄNNÖKSET Englanti Käännös Accountability Miten vastuullisesti johto on hoitanut Advanced Approach (AIRB) Edistynyt menetelmä (AIRB) Arm's length buyer Myyjästä riippumaton ostaja Assessment process Instituution pääomanhallintaprosessi Asset class Varojen ryhmä/varojen ryhmittely Asset mismatch Eri tase-erät Asset-backed commercial paper programme ABCP-ohjelma, lyhyiden rahoitusinstrumenttien arvopaperistaminen Assets Omaisuuserä, varat, hyödyke Assignment to grades or pools Luokittelu luokkiin tai ryhmiin Authorised for sale Hyväksytty myyntiin Backtesting Toteutumatesti Banking book Muu rahoitustoiminta Banking supervision Valvoja, valvonta, pankkitarkastus Benchmark Vertailukohde Bias Vääristymä, vinouma, vinoutuma Bid/offer spread Osto- ja myyntitarjousten ero Board of directors, senior management Ylin johto, toimiva johto Borrower Velallinen Borrower grade Velallisen luottoluokka/maksukykyluokka Business cycle Suhdannevaihe, suhdannesykli, suhdannekierto (yritys/toimiala) Business line Liiketoiminta-alue Business unit Liiketoimintayksikkö Cap Yläraja, enimmäisraja, katto Capital charge Pääomavaatimus/vaade/vakavaraisuus-vaatimus Capital charge look-through approach Erillisjaottelumenetelmä Capital deduction Vähennys omista varoista Capital requirement Pääomavaatimus/vaade/vakavaraisuus-vaatimus Capital shortfall Laskennallinen alijäämä Capital excess Laskennallinen ylijäämä Cash advance facility Likviditeettisopimus Cash assimilated instrument Muu käteiseen verrattava instrumentti Cash on deposit Talletus Cash collateral Käteisvakuus Central bank Keskuspankki Central government Valtionhallinto, valtio Charge-offs Alaskirjaus, arvonalentumiskirjaus Claim Vaade Clean-up call option Loppuunosto-optio Collateral Vakuus Collective investment undertakings (CIU) Sijoitusrahasto Collect and store all relevant data Olennaisen tiedon kokoaminen/kerääminen ja säilytys Commercial real estate Liikekiinteistö Commodities Hyödykkeet Commodity derivatives Hyödykejohdannaiset Competent authority Toimivaltainen viranomainen Concentration risk Keskittymäriski Consolidation Konsolidointi Consolidated capital requirements Konsolidoitu pääomavaatimus Consolidated on a pro rata basis Tasasuhteinen/suhteellinen konsolidointi

2 RAHOITUSTARKASTUS (7) Conversion factor Coordinator Core market participant Corporate Exposure Correlation Counterparty Counterparty risk Covered bonds Credit quality Credit assessment of External Credit Assessment Institutions (ECAI) Credit default swap Credit derivative Credit enhancement' Credit Enhancer Credit event Credit institution Credit line Credit linked note Credit protection Credit risk mitigation Credit quality assessment step Credit risk control unit Credit support Cross-acceleration clause Cross-default clause Currency mismatch Current market value Dealing on own account Debt securities Default Definition of default Delinquency status Delinquent Dilution risk Disclosure Disclosure requirements Double counting of credit risk mitigation Double counting of capital Duration Early amortisation provision Economic Capital Economic cycle External credit assessment External credit assessment institution (ECAI) Eligibility Eligible ECAI Eligible liquidity facility Export Credit Agency Equity exposure Equity instrument Equivalent supervision Luottovasta-arvokerroin Koordinaattori, koordinoiva viranomainen Keskeinen markkinatoimija Yritysvastuut Korrelaatio Vastapuoli Vastapuoliriski Katetut joukkolainat Luoton laatu Luottoluokituslaitoksen antama luokitus Luottoriskinvaihtosopimus (CDS) Luottojohdannainen Erillinen takaus Erillinen takaaja Maksuvelvollisuuden laukaiseva tapahtuma Luottolaitos Limiitillinen luottosopimus, vähittäisasiakkaille myönnetty limiitillinen luottosopimus Luottoriskin vaihtolaina Luottoriskiltä suojautuminen Luottoriskin vähentäminen Luottoluokka Luottoriskin hallinta-/valvontayksikkö Luottotuki Ristikkäinen erääntymisperuste Ristikkäinen maksukyvyttömyysperuste Eri valuutat Käypä arvo, markkina-arvo Kaupankäynti omaan lukuun Vieraan pääoman ehtoinen arvopaperi Maksukyvyttömyys Maksukyvyttömyyden määritelmä/määrittely Erääntyneisyys Erääntynyt Laimentumisriski Julkistaminen, julkistettavat tiedot Julkistamisvaatimukset Luottoriskin vähentämisen kahdenkertainen huomioiminen Pääomien kahdenkertainen huomioiminen Duraatio Ennenaikaisen kuoletuksen ehdot Taloudellinen pääoma Suhdannevaihe, suhdannesykli, suhdannekierto (talous) Ulkoinen luottoluokitus Luottoluokituslaitos Hyväksyttävyys Hyväksytty luokituslaitos Hyväksytty/hyväksyttävä likviditeettisopimus Vientitakuulaitos Oman pääoman ehtoiset sijoitukset Oman pääoman ehtoinen instrumentti Vastaava valvonta

3 RAHOITUSTARKASTUS (7) Evaluation process Excess spread Exchange traded funds Expected loss (EL) Expenditure based requirement Exposure Exposure class Exposure to an institution Exposures to central banks and central governments Exposure at default (EAD) Facility Facility grade Financial asset Financial collateral Financial collateral comprehensive method Financial collateral simple method Financial instrument Financial liability First-asset-to-default basket First loss First-to-default credit derivative Floor Foreign exchange risk Foundation Approach (FIRB) Full deduction Full look-through approach Full sub-consolidation Funded credit protection Future margin income General market disruption Grace period Grandfathering provisions Group of institutions Guarantee Guarantor Hedge Human judgement Implicit support In a timely manner Independent price verification Index Index tracked funds Individual capital requirements Inferred rating Internal assessment approach Internal estimates Internal hedge Internal model Internal models Internal Ratings Based Approach (IRBA) Investment firm Valvojan arviointiprosessi Marginaali/hintaero Pörssilistattu rahasto (ETF) Odotettu tappio (EL) Kiinteiden kulujen perusteella laskettava pääomavaade Vastuu Vastuuryhmä / vastuiden ryhmittely Luottolaitosvastuu Saamiset valtioilta ja keskuspankeilta Vastuu maksukyvyttömyyshetkellä (EAD) Sopimus/tuote Sopimustyypin riskiluokka Rahoitusvaroihin kuuluva erä, rahoitusvarojen erä Rahoitusvakuus Rahoitusvakuuksia koskeva kattava menetelmä Rahoitusvakuuksia koskeva yksinkertainen menetelmä Rahoitusinstrumentit Rahoitusvelka Ensimmäisen tappion kori/ensitappion kori Osakeosa; riskipitoisin, suuririskisin osa First-to-default luottojohdannaissopimus Alaraja Valuuttariski Perusmenetelmä (FIRB) Täysimääräinen vähentäminen Täysjaottelumenetelmä Täydellinen alakonsolidointi Vastikkeellinen luottosuoja Vastainen korkokate Markkinahäiriö Maksuajan pidennys/lyhennyksetön jakso Voimassa olevien/käytössä olevien sääntöjen jatkaminen taannehtivasti/noudattaminen jatkossa Luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen konserni/konsolidointiryhmä Takaus, takuu Takaaja Suojaus Asiantuntija-arvio Pankin antama ylimääräinen tuki Kohtuullisessa ajassa Riippumaton hinnan tarkastus Indeksi Indeksiä jäljittelevä rahasto Valvottavakohtainen pääomavaatimus Johdettu luottoluokitus Sisäisen arvioinnin käyttäminen Sisäiset/omat estimaatit Sisäinen suojaus Sisäinen malli Sisäiset mallit Sisäisten luottoluokitusten menetelmä (IRBA) Sijoituspalveluyritys

4 RAHOITUSTARKASTUS (7) Investors' interest Investor in a securitisation Large exposures Leasing Legislated programmes Leverage Limited licence Liquidation period Liquidity Liquidity facility Loan to value Local authority Long position Loss given default (LGD) Loss/Economic loss LTV measure Marking to market Mark to market Mark to model Market discipline Market making Market risk Mapping Master netting agreement Materiality threshold Maturity Maturity adjustment Maturity mismatch Migration Minimum requirements Multilateral Development Bank Mutual guarantee scheme Net position Netting Nominal amount Notional amount Nominated ECAI Obligor Obligor grade Off-balance Sheet Items On-balance Sheet Items On-balance Sheet Netting On a consolidated basis On a fully consolidated basis On a sub-consolidated basis On an individual basis Originator Originator institution Originator's interest Overall gross position Override Oversight Own estimates approach Parallel running (in parallel with) Partial look-through approach Sijoittajan osuus Sijoittaja Suuret asiakasriskit Leasing Julkiset tukiohjelmat Vipuvaikutus Toimilupa alemman vähimmäispääoman edellyttämän sijoituspalvelun tarjoamiseksi Pitoaika, realisointiaika Likviditeetti, maksuvalmius Likviditeettisopimus Luototusaste Paikallinen viranomainen Pitkä positio Tappio-osuus (LGD) Kokonaistappio Luototusaste Arvostaminen markkinahintaan Arvostaminen markkinahintaan Arvostaminen mallin avulla Markkinakuri Markkinatakaus Markkinariski Kuvaus/kuvata Päänettoutussopimus Kynnysarvo/olennaisuus Maturiteetti, juoksuaika, eräpäivä, erääntymisaika Maturiteettikorjaus Maturiteettiero Siirtymä Vähimmäisvaatimukset Kansainvälinen kehityspankki Keskinäinen takausjärjestelmä Nettopositio Nettoutus Nimellisarvo Nimellisarvo Valittu luottoluokituslaitos Vastapuoli/velallinen Vastapuoliluokka/maksukykyluokka Taseen ulkopuoliset erät Tase-erät Tase-erien nettoutus Konsolidointiryhmän tasolla/konsolidoitu Täydellisesti konsolidoitu/täysin konsolidoitu Alakonsolidointiryhmän tasolla/alakonsolidoidusti Yksittäisen valvottavan tasolla Alullepanija Alulle paneva luottolaitos Alullepanijan osuus Bruttopositio Korjaus/korjata Valvonta Omat arvonleikkaustekijät -lähestymistapa Rinnakkaiskäyttö/samanaikainen soveltaminen Osittainen jaottelumenetelmä

5 RAHOITUSTARKASTUS (7) Physical collateral Pool Pooling Portfolio Position risk Potential future exposure Price movement Probability of default (PD) Proprietary information Proprietary positions Pro-rata consolidated Prospectus Protection buyer Protection seller Prudent valuation Prudential measures and intervention Prudential soundness Public sector entities Purchased receivable Qualifying revolving retail exposure (QRE) Qualifying items Qualitative criteria Quantitative criteria Rating Rating scale Rating system Ratings based method Re-aging Receivables Recognised exchange Recovery rate Reference obligation Reference position Regional government Remargining Repurchase transaction Residential real estate Residual maturity Residual risk Retail exposure Revaluation Revolving exposures Risk management Risk transfer Risk weight Risk weighted exposure amounts Roll-out Scaling up Scope of application Scope of consolidation Seasoning Second loss Securities or commodities lending or borrowing transaction Securitisation Reaalivakuus Sammio/ryhmä Sammiointi/ryhmittely Salkku Positioriski Tulevaisuuden luottoriski Hintamuutos Maksukyvyttömyyden todennäköisyys (PD) Liikesalaisuus Omistukset Tasasuhtaisesti yhdistelty Esite Suojan myyjä Suojan ostaja Varovainen arvostus Valvontatoimenpiteet ja -keinot Erityinen varovaisuus Julkisyhteisöt ja julkisoikeudelliset laitokset Ostetut saamiset Uudistettavat vähittäisvastuut (QRE) Ehdot täyttävät erät Laadulliset vaatimukset/laatuvaatimukset Määrälliset vaatimukset/määrävaatimukset Luottoluokitus Luokitteluasteikko Luottoluokittelu Luottoluokitukseen perustuva arviointimalli Erääntyneen vastuun tilan päivittäminen Saamiset Virallisesti hyväksytty pörssi Palautusaste/-osuus Referenssiomaisuus Vertailupositio Aluehallinto Nettoarvon tilitys Takaisinostosopimus Asuinkiinteistö/asunto Jäljellä oleva maturiteetti Jäännösriski Vähittäisvastuu Uudelleenarvostus Uusiutuvat saamiset Riskienhallinta Riskinsiirto Riskipaino Riskipainotettujen erien/saamisten summa/yhteismäärä (vaiheittainen) Käyttöönotto Kasvattaminen, korottaminen Soveltamisala Konsolidoinnin laajuus Ajallinen riippuvuus Riskiltään toiseksi suurin Arvopapereiden ja hyödykkeiden lainaksiantaminen/- ottaminen Arvopaperistaminen

6 RAHOITUSTARKASTUS (7) Securitisation position Servicer Settlement risk Settlement system Short position Short term debt security Short-term resale Slotting criteria SME exposure Solvency Sovereign exposure Specialised lending (SL) Special purpose entity ( SPE ) Specific risk Sponsor Stand alone Standardised Approach (credit risk) Statistical default prediction model Stress test Subgroup A subordinated loan Supervisory formula method Supervisory review process Supervisory volatility adjustments Synthetic securitisation Total return swap Trading book A trading book hedge Trading intent Traditional Securitisation Tranche Threshold Traded debt instruments Transaction Transparency and accountability Trapping point Trigger Uncommitted and unconditionally cancellable Uncommitted line Unconditionally Underlying asset Underlying obligation Underwriting standards Undrawn commitment Unexpected Loss Unfunded credit protection Unregulated Unsolicited credit assessment Validation Valuation Valuation adjustments Arvopaperistetut omaisuuserät Hallinnoija Selvitysriski Selvitys- ja/tai toimitusjärjestelmä Lyhyt positio Lyhytaikainen velkapaperi Lyhyen aikavälin position otto Jaottelukriteerit PK-yritysvastuu Vakavaraisuus Valtiovastuu Erityiskohteiden rahoitus (SL) Erityistä tarkoitusta varten perustetut yksiköt (SPE) Erityisriski Järjestäjä Yksittäisen yrityksen tilinpäätös Standardimenetelmä (luottoriski) Tilastollinen maksukyvyttömyyden ennustusmalli Stressitesti Alakonserni, alaryhmä Huonommassa etuoikeusasemassa oleva/etuoikeudeltaan huonompi Valvontaviranomaisen kehittämä arviointimalli Valvojan kokonaisarvio Valvojan määrittämä volatiliteettikorjaus Synteettinen arvopaperistaminen Tuottojenvaihtosopimus, total return swap Kaupankäyntivarasto Kaupankäyntivaraston suojaus Kaupankäyntitarkoitus Perinteinen arvopaperistaminen Etuoikeusluokka Raja-arvo Kaupankäynnin kohteena oleva saamistodistus Tapahtuma, liiketoimi, liiketapahtuma Avoimuus ja vastuullisuus Hälytysraja Laukaisija esim. ennenaikaisen kuoletuksen laukaisija Sitoumukseton ja ehdoitta peruutettavissa oleva Limiitillinen luottosopimus, joka ei ole pankkia sitova Ehdoitta Kohde-etuus Suojattava omaisuus Luotonmyöntökäytäntö ja ohjeistus Nostamaton laina/käyttämätön sitoumus Odottamaton tappio Takauksen luonteinen luottosuoja Sääntelemätön Ilman toimeksiantoa tehty luottoluokitus Validointi Arvostus Arvostuskorjaukset

7 RAHOITUSTARKASTUS (7) Valuation estimates Valuation methodologies Value at risk Volatility Volatility adjustments Weighted average life Arvostusarvio Arvostusmenetelmät Markkinariskin sisäiset mallit (VaR ja Value-at-Risk) Volatiliteetti Volatiliteettikorjaus Painotettu keskimääräinen voimassaoloaika Operatiivisen riskin termit Englanti Advanced measurement approaches (AMA) Alternative Standardised approach Basic indicator approach Business line Business line: Corporate finance Business line: Trading & Sales Business line: Retail Banking Business line: Commercial banking Business line: Payment and settlement Business line: Agency services Business line: Asset Management Business line: Retail Brokerage Income indicator Loss type: Internal fraud Loss type: External fraud Loss type: Employment Practices and workplace safety Loss type: Clients, Products and Business Practices Loss type: Damage to physical assets Loss type: Business disruption and system failures Loss type: Execution, Delivery&Process management Operational risk Standardised approach Käännös Kehittynyt menetelmä Operatiivisen riskin vaihtoehtoinen standardimenetelmä (ASA) Perusmenetelmä Liiketoiminta-alue Investointipankkitoiminta Kaupankäyntitoiminta Vähittäispankkitoiminta Yritysrahoitus Maksu- ja selvityspalvelut Säilytyspalvelut ja muu palvelutoiminta Omaisuuden hoito Vähittäisvälitystoiminta Tuotto/tuottoerä/tuottojen kuvaaja Työntekijän/henkilökunnan väärinkäytökset Ulkopuolisen tekemät rikokset Työoloihin liittyvät rikkomukset ja työmarkkinariidat Menettelytavoista aiheutuvat tappiot Omaisuusvahingot Tietojärjestelmäongelmat, keskeytysvahingot Tuotanto, toimitus ja prosessiongelmat Operatiiviset riskit Standardimenetelmä

Omat varat ja vakavaraisuus

Omat varat ja vakavaraisuus 1 (22) CA t-ca Omat varat ja vakavaraisuus Rivino CEBS rivino 01 1 OMAT VARAT YHTEENSÄ 0 1.1 ENSISIJAISET OMAT VARAT YHTEENSÄ 0 1.1.1 Oma pääoma 0 01 1.1.1*** Josta: instrumentit, jotka ovat tasavertaisia

Lisätiedot

Business definitions Nordea Mortgage Bank Plc

Business definitions Nordea Mortgage Bank Plc Business definitions Nordea Mortgage Bank Plc Return on equity Net profit for the year excluding non-controlling interests as a percentage of average equity for the year. Average equity including net profit

Lisätiedot

Standardi 4.3c. Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus standardimenetelmää käytettäessä. Määräykset ja ohjeet

Standardi 4.3c. Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus standardimenetelmää käytettäessä. Määräykset ja ohjeet Standardi 4.3c Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus stan Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia

Lisätiedot

SOVELLETTAVAT RISKIKERTOIMET

SOVELLETTAVAT RISKIKERTOIMET N:o 1373 4573 Liite SOVELLETTAVAT RISKIKERTOIMET I Sovellettaessa lain 58 :ssä tarkoitettua vakiomenetelmää varat ja taseen ulkopuoliset sitoumukset painotetaan seuraavasti: Saamiset valtioilta ja keskuspankeilta

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot

Appendix 6. Proposal for the Split of Assets and Liabilities

Appendix 6. Proposal for the Split of Assets and Liabilities Appendix 6. Proposal for the Split of Assets and Liabilities BALANCE SHEET (EUR) Demerging New New Kone Oyj KONE Oyj Cargotec Oyj companies (30.9.2004) total Note Assets FIXED ASSETS Intangible assets

Lisätiedot

EBA:n vuoden 2011 EU:n laajuisen stressitestin tulokset: tiivistelmä (1-3)

EBA:n vuoden 2011 EU:n laajuisen stressitestin tulokset: tiivistelmä (1-3) EBA:n vuoden 2011 EU:n laajuisen stressitestin tulokset: tiivistelmä (1-3) Toteutunut kehitys vuonna 2010 milj. euroa, % Tulos ennen arvonalentumistappioita 735 Arvonalentumiset pankkitoiminnan rahoitustaseesta

Lisätiedot

Seuraavat taloudelliset tiedot on julkaistu 17. marraskuuta 2016 Aktia Pankki Oyj:n osavuosikatsauksessa :

Seuraavat taloudelliset tiedot on julkaistu 17. marraskuuta 2016 Aktia Pankki Oyj:n osavuosikatsauksessa : TÄYDENNYS 4/18.11.2016 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 25.4.2016 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 5/2016, 2,00%

Lisätiedot

Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus standardi- menetelmää käytettäessä Standardi 4.3c Liite 1 versio 3

Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus standardi- menetelmää käytettäessä Standardi 4.3c Liite 1 versio 3 Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus standardi- menetelmää käytettäessä Standardi.c Liite versio Luettelo hyväksytyistä luottoluokituslaitoksista sekä kuvaukset niiden laatimien luokitusten ja vakavaraisuuslaskennan

Lisätiedot

FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT)

FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT) 1. Likvidit varat 1.1. Yleiset huomautukset FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT) 1. Tämä on yhteenvetotaulukko, johon kootaan asetuksen (EU) N:o 575/2013 412 artiklan

Lisätiedot

ehdoitta ja peruuttamattomasti taannut LEHMAN BROTHERS HOLDINGS INC. (perustettu Delawaren osavaltiossa Yhdysvalloissa)

ehdoitta ja peruuttamattomasti taannut LEHMAN BROTHERS HOLDINGS INC. (perustettu Delawaren osavaltiossa Yhdysvalloissa) TIIVISTELMÄ, päivätty 21.8.2007 LEHMAN BROTHERS TREASURY CO. B.V. (perustettu osakeyhtiömuotoisena Alankomaissa, sääntömääräinen kotipaikka Amsterdam) Principal Protected Notes -todistusten liikkeeseenlasku

Lisätiedot

CA t-ca. Omat varat ja vakavaraisuus. Versio/Version FINANSSIVALVONTA FINANSINSPEKTIONEN FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY 1 (20)

CA t-ca. Omat varat ja vakavaraisuus. Versio/Version FINANSSIVALVONTA FINANSINSPEKTIONEN FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY 1 (20) 28.12.211 1 (2) CA t-ca Omat varat ja vakavaraisuus Tiedonantajatasot: 21 Vastaustarkkuus: 1 EUR Palautuspäivä: 28./29.2., 1.5., 1.8., 1.11. Rivino CEBS rivino 5 1 1 OMAT VARAT YHTEENSÄ 5 1,1 ENSISIJAISET

Lisätiedot

Liite 6 / Appendix 6 Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta Authorisation of the Board of Directors to decide on the repurchase of the Company's own shares Hallitus

Lisätiedot

IFRS standards roadmap

IFRS standards roadmap IFRS standards roadmap Updated: 13.5. Based on IASB work plan as of April 30, (EU endorsement status as at April 5, ) Taru Kettunen IASB Completed projects: Recently published, major projects MAJOR PROJECTS

Lisätiedot

Basel III -vakavaraisuussäännöstön uudistuksen vaikutuksia

Basel III -vakavaraisuussäännöstön uudistuksen vaikutuksia Basel III -vakavaraisuussäännöstön uudistuksen vaikutuksia Rakli sijoittajapäivä 5.9.2011 Basel III vakavaraisuusuudistus Tavoitteena vakaampi ja luotettavampi pankkijärjestelmä Taustalla kolme vuotta

Lisätiedot

THE MORTGAGE SOCIETY OF FINLAND SUPPLEMENT NO. 3 /

THE MORTGAGE SOCIETY OF FINLAND SUPPLEMENT NO. 3 / SUPPLEMENT NO. 3 DATED 8.11.2016 THE MORTGAGE SOCIETY OF FINLAND SUPPLEMENT NO. 3 / 8.11.2016 FOR THE PROGRAMME FOR THE ISSUANCE OF SENIOR UNSECURED NOTES, SUBORDINATED DEBENTURES AND COVERED BONDS 1,500,000,000

Lisätiedot

Valuation of Asian Quanto- Basket Options

Valuation of Asian Quanto- Basket Options Valuation of Asian Quanto- Basket Options (Final Presentation) 21.11.2011 Thesis Instructor and Supervisor: Prof. Ahti Salo Työn saa tallentaa ja julkistaa Aalto-yliopiston avoimilla verkkosivuilla. Muilta

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EU)

EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EU) 24.9.2015 L 248/45 EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EU) 2015/1599, annettu 10 päivänä syyskuuta 2015, rahamarkkinatilastoista annetun asetuksen (EU) N:o 1333/2014 muuttamisesta (EKP/2015/30) EUROOPAN KESKUSPANKIN

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi syyskuu 2002

Osavuosikatsaus tammi syyskuu 2002 Osavuosikatsaus tammi syyskuu 2002 Tulostiedotus 3/2002 Vantaa, 22.10.2002 Jyri Luomakoski, talousjohtaja Osavuosikatsaus tammi syyskuu 2002 Liikevaihto toimialoittain 1-9 Change 1-9 1-12 MEUR 2002 Y/Y

Lisätiedot

IAA Regulation Committee

IAA Regulation Committee IAA Regulation Committee Mikä IRC on? Insurance Regulation Committee Insurance Regulation Committee ORSA Working Group Insurance Regulation Committee Reinsurance Insurance Regulation Committee Solvency

Lisätiedot

Missä mennään BI? Mikko Kontio

Missä mennään BI? Mikko Kontio Missä mennään BI? Mikko Kontio Source: EMC - Big Data in 2020 % Business Intelligence Business Analytics set of theories, methodologies, architectures, and technologies that transform raw data into meaningful

Lisätiedot

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti:

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti: TÄYDENNYS 1/12.5.2016 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 25.4.2016 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 3/2016, 2,00% 20.8.2021

Lisätiedot

Toimeksiantojen toteutusperiaatteet Nordea Bank AB:n (publ) konsernijohtaja on hyväksynyt nämä periaatteet konsernin johtoryhmässä.

Toimeksiantojen toteutusperiaatteet Nordea Bank AB:n (publ) konsernijohtaja on hyväksynyt nämä periaatteet konsernin johtoryhmässä. Toimeksiantojen toteutusperiaatteet Nordea Bank AB:n (publ) konsernijohtaja on hyväksynyt nämä periaatteet konsernin johtoryhmässä. 1. Laajuus Varmistuakseen siitä, että asiakkaiden rahoitusvälineitä koskevat

Lisätiedot

Luottoriskin kattamiseksi vaadittavat omat varat

Luottoriskin kattamiseksi vaadittavat omat varat Luottoriskin kattamiseksi vaadittavat omat varat Y01 Raportoitava ajankohta / Tasearvo/ Luottovasta- Riskipaino Riskipainotettu Vakavaraisuussuhdetta koskeva laskelma Nimellisarvo arvokerroin, % % arvo

Lisätiedot

Riskienhallintapäivä Varainhankinta muuttuvassa maailmassa- Miten sijoittaja tekee päätöksensä?

Riskienhallintapäivä Varainhankinta muuttuvassa maailmassa- Miten sijoittaja tekee päätöksensä? 1 Riskienhallintapäivä Varainhankinta muuttuvassa maailmassa- Miten sijoittaja tekee päätöksensä? Esa Kallio 07.05.2014 7.5.2014 Kuntarahoitus, Luottamuksellinen 2 Potentiaaliset sijoittajat Kuntarahoitukselle

Lisätiedot

3 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS -PÄÄJAKSON SÄÄNTELYN LINJAUS

3 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS -PÄÄJAKSON SÄÄNTELYN LINJAUS 1 (5) 3 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS -PÄÄJAKSON SÄÄNTELYN LINJAUS Tavoitteet, tausta ja normiperusta Vuoden 2005 alusta lähtien yritykset, joiden liikkeeseen laskemat oman pääoman ehtoiset instrumentit

Lisätiedot

Riski ja velkaantuminen

Riski ja velkaantuminen Riski ja velkaantuminen TU-C1030 Laskelmat liiketoiminnan päätösten tukena Luento 28.1.2016 I vaiheen luentokokonaisuus INVESTOINNIN KANNATTAVUUS YRITYKSEN KANNATTAVUUS 1. Vapaa rahavirta (FCF) 2. Rahavirtojen

Lisätiedot

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 127 artiklan 2 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan,

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 127 artiklan 2 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan, 17.12.2016 L 344/117 EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT (EU) 2016/2299, annettu 2 päivänä marraskuuta 2016, eurojärjestelmän rahapolitiikan kehyksen täytäntöönpanossa sovellettavasta markkina-arvon aliarvostuksesta

Lisätiedot

MIFID II MIFIR JA EU:N PÄÄOMAMARKKINAUNIONI

MIFID II MIFIR JA EU:N PÄÄOMAMARKKINAUNIONI MIFID II MIFIR JA EU:N PÄÄOMAMARKKINAUNIONI EU:n sijoitus- ja arvopaperimarkkinasääntelyn kehitys TELA Hallinnon ajankohtaisseminaari 1.3.2016 Tuomas Majuri 1 MIFID EU:N RAHOITUSMARKKINALAINSÄÄDÄNNÖN KULMAKIVI

Lisätiedot

OKO. I Strategia II Markkina-asema III Vuoden 2003 tärkeimpiä tapahtumia IV Taloudellinen analyysi V Osakkeen tuotto VI Näkymät

OKO. I Strategia II Markkina-asema III Vuoden 2003 tärkeimpiä tapahtumia IV Taloudellinen analyysi V Osakkeen tuotto VI Näkymät Yhtiökokous 31.3.2004 I Strategia II Markkina-asema III Vuoden 2003 tärkeimpiä tapahtumia IV Taloudellinen analyysi V Osakkeen tuotto VI Näkymät Visio Asiakkaat Henkilöstö Sijoittajat Suomen vetovoimaisin

Lisätiedot

Standardi 4.3c. Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus standardimenetelmää käytettäessä. Määräykset ja ohjeet

Standardi 4.3c. Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus standardimenetelmää käytettäessä. Määräykset ja ohjeet Standardi 4.3c Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus standardimenetelmää Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa

Lisätiedot

MÄÄRÄYS MARKKINARISKIN KATTAMISEKSI VAADITTAVIEN OMIEN VAROJEN JA KONSOLI- DOITUJEN OMIEN VAROJEN ILMOITTAMISESTA

MÄÄRÄYS MARKKINARISKIN KATTAMISEKSI VAADITTAVIEN OMIEN VAROJEN JA KONSOLI- DOITUJEN OMIEN VAROJEN ILMOITTAMISESTA 1 (14) MÄÄRÄYS MARKKINARISKIN KATTAMISEKSI VAADITTAVIEN OMIEN VAROJEN JA KONSOLI- DOITUJEN OMIEN VAROJEN ILMOITTAMISESTA Tietojen ilmoittamiseen liittyvät teknisluonteiset säännöt, ohjeet ja kuvaukset

Lisätiedot

THE MORTGAGE SOCIETY OF FINLAND SUPPLEMENT NO. 2 /

THE MORTGAGE SOCIETY OF FINLAND SUPPLEMENT NO. 2 / SUPPLEMENT NO. 2 DATED 18.8.2016 THE MORTGAGE SOCIETY OF FINLAND SUPPLEMENT NO. 2 / 18.8.2016 FOR THE PROGRAMME FOR THE ISSUANCE OF SENIOR UNSECURED NOTES, SUBORDINATED DEBENTURES AND COVERED BONDS 1,500,000,000

Lisätiedot

Standardi 4.3e. Luottoriskin vähentämistekniikat luottoriskin standardimenetelmää käytettäessä. Määräykset ja ohjeet

Standardi 4.3e. Luottoriskin vähentämistekniikat luottoriskin standardimenetelmää käytettäessä. Määräykset ja ohjeet Standardi 4.3e Luottoriskin vähentämistekniikat luottoriskin Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia

Lisätiedot

SUMMARY. The summary is made up of disclosure requirements known as elements. These elements are numbered in Sections A E (A.1 E.7).

SUMMARY. The summary is made up of disclosure requirements known as elements. These elements are numbered in Sections A E (A.1 E.7). SUMMARY The summary is made up of disclosure requirements known as elements. These elements are numbered in Sections A E (A.1 E.7). This summary contains all the Elements required to be included in a summary

Lisätiedot

HITSAUKSEN TUOTTAVUUSRATKAISUT

HITSAUKSEN TUOTTAVUUSRATKAISUT Kemppi ARC YOU GET WHAT YOU MEASURE OR BE CAREFUL WHAT YOU WISH FOR HITSAUKSEN TUOTTAVUUSRATKAISUT Puolitetaan hitsauskustannukset seminaari 9.4.2008 Mikko Veikkolainen, Ratkaisuliiketoimintapäällikkö

Lisätiedot

OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ

OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2010 OP-Asuntoluottopankin (OPA) luottokanta laski joulukuun lopun 4 360 miljoonasta eurosta maaliskuun lopun 4 203 miljoonaan euroon. Katsauskaudella

Lisätiedot

CASE POSTI: KEHITYKSEN KÄRJESSÄ TALOUDEN SUUNNITTELUSSA KETTERÄSTI PALA KERRALLAAN

CASE POSTI: KEHITYKSEN KÄRJESSÄ TALOUDEN SUUNNITTELUSSA KETTERÄSTI PALA KERRALLAAN POSTI GROUP CASE POSTI: KEHITYKSEN KÄRJESSÄ TALOUDEN SUUNNITTELUSSA KETTERÄSTI PALA KERRALLAAN TIINA KATTILAKOSKI POSTIN TALOUDEN SUUNNITTELU Mistä lähdettiin liikkeelle? Ennustaminen painottui vuosisuunnitteluun

Lisätiedot

Annettu Korvaa Voimassa. Saamistodistusten arvonmuutos; euro- ja muut kuin euromääräiset erät (valuutoittain)

Annettu Korvaa Voimassa. Saamistodistusten arvonmuutos; euro- ja muut kuin euromääräiset erät (valuutoittain) VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (Rahoitustarkastus/Suomen Pankki/Tilastokeskus) Annettu Korvaa Voimassa 4.10.2004 1.1.2001 31.12.2007 alkaen KORKORISKI R Frekvenssi: Vastaustarkkuus: Palautusviive: Määrittelyistä

Lisätiedot

KAUPANKÄYNTIVARASTON POSITIORISKIN LASKEMINEN

KAUPANKÄYNTIVARASTON POSITIORISKIN LASKEMINEN 00 N:o 22 LIITE KAUPANKÄYNTIVARASTON POSITIORISKIN LASKEMINEN. Positioriskin laskemisessa käytettävät määritelmät Tässä liitteessä tarkoitetaan: arvopaperin nettopositiolla samanlajisen arvopaperin pitkien

Lisätiedot

KUNTARAHOITUS OYJ. Vakavaraisuusasetuksen (CRR) perusteella julkistettavat tiedot (Pilari III)

KUNTARAHOITUS OYJ. Vakavaraisuusasetuksen (CRR) perusteella julkistettavat tiedot (Pilari III) KUNTARAHOITUS OYJ Vakavaraisuusasetuksen (CRR) perusteella julkistettavat tiedot (Pilari III) 11.12.2015 1. Johdanto Kuntarahoitus Oyj ( Kuntarahoitus ) on suomalainen luottolaitos, jota valvoo Finanssivalvonta.

Lisätiedot

Vuoden 2017 liikevoiton arvioidaan jäävän vuoden 2016 tulosta alemmaksi, koska suuria kertaluonteisia tuottoja ei ole odotettavissa.

Vuoden 2017 liikevoiton arvioidaan jäävän vuoden 2016 tulosta alemmaksi, koska suuria kertaluonteisia tuottoja ei ole odotettavissa. TÄYDENNYS 6/16.2.2017 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 25.4.2016 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 5/2016, 2,00 %

Lisätiedot

THE MORTGAGE SOCIETY OF FINLAND SUPPLEMENT NO. 1 /

THE MORTGAGE SOCIETY OF FINLAND SUPPLEMENT NO. 1 / SUPPLEMENT NO. 1 DATED 29.4.2016 THE MORTGAGE SOCIETY OF FINLAND SUPPLEMENT NO. 1 / 29.4.2016 FOR THE PROGRAMME FOR THE ISSUANCE OF SENIOR UNSECURED NOTES, SUBORDINATED DEBENTURES AND COVERED BONDS 1,500,000,000

Lisätiedot

Standardi RA4.10. Lähipiiriluottojen ja -sijoitusten ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA4.10. Lähipiiriluottojen ja -sijoitusten ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle. Määräykset ja ohjeet Standardi RA4.10 Rahoitustarkastukselle Määräykset ja ohjeet Rahoitustarkastukselle RA4.10 dnro 14/120/2006 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 3 2 Tavoitteet 4 3 Kansainvälinen viitekehys 5 4 Normiperusta

Lisätiedot

Vontobel Financial Products GmbH Frankfurt am Main, Germany (the "Issuer") Vontobel Holding AG Zurich, Switzerland (the "Guarantor")

Vontobel Financial Products GmbH Frankfurt am Main, Germany (the Issuer) Vontobel Holding AG Zurich, Switzerland (the Guarantor) Final Terms dated 4 March 2016 for BULL OMX X15 V2 Constant Leverage Certificates based on the 15X Long Index linked to OMX Stockholm 30 Index ISIN DE000VS0EFN6 (the "Securities") Vontobel Financial Products

Lisätiedot

Euroopan Investointipankin ja ESIR:n keinot pk-yrityksille. Kimmo Lehto, Inspira

Euroopan Investointipankin ja ESIR:n keinot pk-yrityksille. Kimmo Lehto, Inspira Euroopan Investointipankin ja ESIR:n keinot pk-yrityksille Kimmo Lehto, Inspira Globaali talous- ja finanssikriisi on vähentänyt investointeja Euroopassa: investointitaso on 15 prosenttia matalampi kuin

Lisätiedot

Sijoituspalveluyritysten ja rahastoyhtiöiden taloudellisen raportoinnin uudistaminen

Sijoituspalveluyritysten ja rahastoyhtiöiden taloudellisen raportoinnin uudistaminen Sijoituspalveluyritysten ja rahastoyhtiöiden taloudellisen raportoinnin uudistaminen Finanssivalvonta 27.4.2012 Ohjelma 9.30 Tilaisuuden avaus 9.35 Fivan taloudellisen raportoinnin lausuntopyyntö ja EBAn

Lisätiedot

Vaihtoehtojen ja kansallisen harkintavallan käyttö

Vaihtoehtojen ja kansallisen harkintavallan käyttö Vaihtoehtojen ja kansallisen harkintavallan käyttö Omat varat Artikla 57 (toiseksi viimeinen kappale) Tilikauden aikaisten voittojen sisällyttäminen Jäsenvaltiot voivat sallia, että kesken tilikauden kertyneet

Lisätiedot

LUOTTORISKIN VAKAVARAISUUSVAATIMUS SISÄISTEN LUOTTOLUOKITUSTEN MENETELMÄÄ KÄYTETTÄESSÄ

LUOTTORISKIN VAKAVARAISUUSVAATIMUS SISÄISTEN LUOTTOLUOKITUSTEN MENETELMÄÄ KÄYTETTÄESSÄ STANDARDILUONNOS 1 (83) STANDARDI 4.3 d LUOTTORISKIN VAKAVARAISUUSVAATIMUS SISÄISTEN LUOTTOLUOKITUSTEN MENETELMÄÄ KÄYTETTÄESSÄ 1 SOVELTAMINEN...4 2 TAVOITTEET JA RAKENNE...5 3 KANSAINVÄLINEN VIITEKEHYS...6

Lisätiedot

Amended and Restated Final Terms dated 5 February Issue Date 14 February ROYAL BANK OF CANADA (a Canadian chartered bank)

Amended and Restated Final Terms dated 5 February Issue Date 14 February ROYAL BANK OF CANADA (a Canadian chartered bank) Amended and Restated Final Terms dated 5 February 2014 Issue Date 14 February 2014 ROYAL BANK OF CANADA (a Canadian chartered bank) Issue of 199 Warrants Linked to the Hang Seng Index and the Hang Seng

Lisätiedot

Standard Business Reporting (SBR) and diminishing the Administrative Burden for companies

Standard Business Reporting (SBR) and diminishing the Administrative Burden for companies Standard Business Reporting (SBR) and diminishing the Administrative Burden for companies Elina Koskentalo Finnish Information Society Development Centre, XBRL Finland SCM September 2013 Finland Meeting

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

LEHMAN BROTHERS TREASURY CO. B.V. (perustettu osakeyhtiömuotoisena Alankomaissa, sääntömääräinen kotipaikka Amsterdam)

LEHMAN BROTHERS TREASURY CO. B.V. (perustettu osakeyhtiömuotoisena Alankomaissa, sääntömääräinen kotipaikka Amsterdam) TIIVISTELMÄ, päivätty 10.10.2007 LEHMAN BROTHERS TREASURY CO. B.V. (perustettu osakeyhtiömuotoisena Alankomaissa, sääntömääräinen kotipaikka Amsterdam) Principal Protected Notes -todistusten liikkeeseenlasku

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

ALALIITE 3. Menetelmä tai menetelmät, joita käytetään osakesijoituksiin. Mikäli käytetty eri menetelmiä eri osakesalkkuihin, niin perustelut syistä.

ALALIITE 3. Menetelmä tai menetelmät, joita käytetään osakesijoituksiin. Mikäli käytetty eri menetelmiä eri osakesalkkuihin, niin perustelut syistä. II PERUSTIEDOT HAKEMUS Tämä ohjeistus koskee hakemuksen alaliitteen 1 (sisällysluettelo) kohtaa II Taulukon kaksi ensimmäistä saraketta viittaavat sisällysluettelon numerointiin Kolmas sarake ilmoittaa,

Lisätiedot

SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB

SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB FINAL TERMS 4 July 2016 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (publ) Issue of EUR [ ] Equity Linked Securities under the Structured Note and Certificate Programme Any person making or intending to make an offer

Lisätiedot

Final Terms dated 16 March Credit Suisse International. Equity Index-linked Securities due May (the "Securities") Series ART0946

Final Terms dated 16 March Credit Suisse International. Equity Index-linked Securities due May (the Securities) Series ART0946 Execution Version Final Terms dated 16 March 2016 Credit Suisse International Equity Index-linked Securities due May 2020 linked to the STOXX Europe 600 Banks Index (the "Securities") Series ART0946 issued

Lisätiedot

OSUUSPANKKIEN YHTEENLIITTYMÄN SUURTEN ASIAKAS- RISKIEN ILMOITTAMISTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

OSUUSPANKKIEN YHTEENLIITTYMÄN SUURTEN ASIAKAS- RISKIEN ILMOITTAMISTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 1 (11) TÄYTTÖOHJEET OSUUSPANKKIEN YHTEENLIITTYMÄN SUURTEN ASIAKAS- RISKIEN ILMOITTAMISTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET I KOKONAAN ILMOITTAMISVELVOLLISUUDEN ULKOPUOLEL- LA OLEVAT VASTUUT Tämän määräyksen mukainen

Lisätiedot

Final Terms dated 15 September ROYAL BANK OF CANADA (a Canadian chartered bank)

Final Terms dated 15 September ROYAL BANK OF CANADA (a Canadian chartered bank) Final Terms dated 15 September 2014 ROYAL BANK OF CANADA (a Canadian chartered bank) Issue of 417 Warrants Linked to a Basket of Stocks due September 2018 under the Programme for the Issuance of Securities

Lisätiedot

Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka

Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka Finland Tender Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka Tarjoukset 6.5.2011 klo 15.00 mennessä osoitteeseen:

Lisätiedot

Likviditeettiriskin hallinta ja ennustaminen Christian Liljeström, Partner, KPMG Maksukykyseminaari

Likviditeettiriskin hallinta ja ennustaminen Christian Liljeström, Partner, KPMG Maksukykyseminaari ADVISORY Likviditeettiriskin hallinta ja ennustaminen Christian Liljeström, Partner, KPMG Maksukykyseminaari 25.5.2011 Likviditeettiriskin realisoituminen on seurausta yrityksen toiminnassa tai toimintaympäristössä

Lisätiedot

RAHOITUSTARKASTUKSELLE TOIMITETTAVA NYKYARVOMENETELMÄN MUKAINEN KORKORISKILASKELMA

RAHOITUSTARKASTUKSELLE TOIMITETTAVA NYKYARVOMENETELMÄN MUKAINEN KORKORISKILASKELMA 1 (7) RAHOITUSTARKASTUKSELLE TOIMITETTAVA NYKYARVOMENETELMÄN MUKAINEN KORKORISKILASKELMA 1 Nykyarvomenetelmän mukainen korkoriski 1.1 Standardimenetelmä Rahoitustarkastuksen standardiin RA4.5 liittyvään

Lisätiedot

Vontobel Financial Products GmbH Frankfurt am Main, Germany (the "Issuer") Vontobel Holding AG Zurich, Switzerland (the "Guarantor")

Vontobel Financial Products GmbH Frankfurt am Main, Germany (the Issuer) Vontobel Holding AG Zurich, Switzerland (the Guarantor) Final Terms dated 29 February 2016 for BULL DAX X15 V4 Constant Leverage Certificates based on the 15X Long Index linked to DAX ISIN DE000VS0EEW0 (the "Securities") Vontobel Financial Products GmbH Frankfurt

Lisätiedot

Warrantit. Kohteena: Nokia Oyj. Liikkeeseenlaskupäivä: 1 maaliskuuta 2013

Warrantit. Kohteena: Nokia Oyj. Liikkeeseenlaskupäivä: 1 maaliskuuta 2013 Warrantit Kohteena: Nokia Oyj Liikkeeseenlaskupäivä: 1 maaliskuuta 2013 Lopulliset ehdot Warrantit Täydelliset tiedot Handelsbankenista ja tarjouksesta on saatavilla ainoastaan 28. maaliskuuta 2012 voimaan

Lisätiedot

Vontobel Financial Products GmbH Frankfurt am Main, Germany (the "Issuer") Vontobel Holding AG Zurich, Switzerland (the "Guarantor")

Vontobel Financial Products GmbH Frankfurt am Main, Germany (the Issuer) Vontobel Holding AG Zurich, Switzerland (the Guarantor) Final Terms dated 15 April 2016 for BULL KULT X12 V Constant Leverage Certificates based on the 12X Long Index linked to Gold (Troy Ounce) ISIN DE000VS0GSG8 (the "Securities") Vontobel Financial Products

Lisätiedot

Vontobel Financial Products GmbH Frankfurt am Main, Germany (the "Issuer")

Vontobel Financial Products GmbH Frankfurt am Main, Germany (the Issuer) Final Terms dated 19 January 2017 for BULL CAC X8 V Constant Leverage Certificates based on the 8X Long Index linked to CAC40 Index ISIN DE000VS0KWH0 (the "Securities") Vontobel Financial Products GmbH

Lisätiedot

Pilari 2 mukainen vakavaraisuuden kokonaisarvio

Pilari 2 mukainen vakavaraisuuden kokonaisarvio Pilari 2 mukainen vakavaraisuuden kokonaisarvio Tiedotustilaisuus 28.9.2006 Helena Tuhkanen Esityksen tavoitteet Esityksen tavoitteena on kertoa Pilari 2 prosesseista ja näiden välisen vuoropuhelun toteuttamisesta

Lisätiedot

Indicative Final Terms dated 25 March 2015. ROYAL BANK OF CANADA (a Canadian chartered bank)

Indicative Final Terms dated 25 March 2015. ROYAL BANK OF CANADA (a Canadian chartered bank) Indicative Final Terms dated 25 March 2015 ROYAL BANK OF CANADA (a Canadian chartered bank) Issue of up to 15,000 Basket Call Warrants Linked to a Basket of Stocks due April 2020 under the Programme for

Lisätiedot

APPLICABLE FINAL TERMS FINAL VERSION APPROVED BY THE ISSUER

APPLICABLE FINAL TERMS FINAL VERSION APPROVED BY THE ISSUER Dated 19 November 2015 SG Issuer Issue of up to USD 25 000 000 Notes due 11/01/2021 Unconditionally and irrevocably guaranteed by Société Générale under the Debt Instruments Issuance Programme PART A CONTRACTUAL

Lisätiedot

FI LIITE XIII MAKSUVALMIUDESTA RAPORTOINTI (OSA 3/5: SISÄÄNVIRTAUKSET) 2. Asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan 2 kohdan mukaisesti

FI LIITE XIII MAKSUVALMIUDESTA RAPORTOINTI (OSA 3/5: SISÄÄNVIRTAUKSET) 2. Asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan 2 kohdan mukaisesti LIITE XIII MAKSUVALMIUDESTA RAPORTOINTI (OSA 3/5: SISÄÄNVIRTAUKSET) 1. Sisäänvirtaukset 1.1. Yleiset huomautukset 1. Tämä yhteenvetomalli sisältää tietoja likviditeetin sisäänvirtauksista, jotka on laskettu

Lisätiedot

Kauppalehti Tietopalvelut hinnasto

Kauppalehti Tietopalvelut hinnasto Kauppalehti Tietopalvelut hinnasto Kauppalehti Tietopalveluiden käytöstä laskutetaan kuukausittain palvelun kuukausilisenssi, joka on sidoksissa käyttäjätunnusten määrään. Palvelujen käytöstä veloitetaan

Lisätiedot

Eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskeminen ja sijoitusten hajauttaminen

Eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskeminen ja sijoitusten hajauttaminen VS Eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskeminen ja sijoitusten hajauttaminen VS-tiedonkeruussa kerätään vuosineljänneksittäin tietoa eläkelaitosten vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta.

Lisätiedot

Standardi RA1.2. Määräysvallan hankkiminen Euroopan talousalueen ulkopuolisessa maassa sijaitsevasta. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA1.2. Määräysvallan hankkiminen Euroopan talousalueen ulkopuolisessa maassa sijaitsevasta. Määräykset ja ohjeet Standardi Määräysvallan hankkiminen Euroopan talousalueen ulkopuolisessa maassa sijaitsevasta yrityksestä Määräykset ja ohjeet dnro 5/120/2006 2 (10) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 3 2 Standardin tavoite

Lisätiedot

SUURTEN ASIAKASRISKIEN JA KONSOLIDOITUJEN SUURTEN ASIAKASRISKIEN ILMOITTAMISTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET. Sisällys Sivu

SUURTEN ASIAKASRISKIEN JA KONSOLIDOITUJEN SUURTEN ASIAKASRISKIEN ILMOITTAMISTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET. Sisällys Sivu 1 (17) TÄYTTÖOHJEET SUURTEN ASIAKASRISKIEN JA KONSOLIDOITUJEN SUURTEN ASIAKASRISKIEN ILMOITTAMISTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET Sisällys Sivu I II KOKONAAN ILMOITTAMISVELVOLLISUUDEN ULKOPUOLELLA OLEVAT VASTUUT...

Lisätiedot

Legal References & Comments. ID Label Fiva ID Label suomeksi Label på svenska Amount (a)

Legal References & Comments. ID Label Fiva ID Label suomeksi Label på svenska Amount (a) ID Label Fiva ID Label suomeksi Label på svenska Amount (a) Legal References & Comments 1 TOTAL OWN FUNDS FOR SOLVENCY PURPOSES 1 OMAT VARAT YHTEENSÄ SAMMANLAGD KAPITALBAS =1.1+1.2+1.3+1.6+1.7 =1.4+1.+1.6+1.7

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksi ja bruttokansantuote euroalueella

Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksi ja bruttokansantuote euroalueella Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksi ja bruttokansantuote euroalueella Eurozone Manufacturing and Services Sector Purchasing Managers Index 5 = ei muutosta edeltävästä kuukaudesta / 5 = no

Lisätiedot

Final Terms dated 20 May, 2015. ROYAL BANK OF CANADA (a Canadian chartered bank)

Final Terms dated 20 May, 2015. ROYAL BANK OF CANADA (a Canadian chartered bank) Final Terms dated 20 May, 2015 ROYAL BANK OF CANADA (a Canadian chartered bank) Issue of TBC Basket Call Warrants Linked to a Basket of Stocks due June 2020 under the Programme for the Issuance of Securities

Lisätiedot

Vontobel Financial Products GmbH Frankfurt am Main, Germany (the "Issuer") Vontobel Holding AG Zurich, Switzerland (the "Guarantor")

Vontobel Financial Products GmbH Frankfurt am Main, Germany (the Issuer) Vontobel Holding AG Zurich, Switzerland (the Guarantor) Final Terms dated 21 December 2015 for BEAR PNDR X5 V Constant Leverage Certificates based on the 5X Short Index linked to Pandora A/S ISIN DE000VS0CZK4 (the "Securities") Vontobel Financial Products GmbH

Lisätiedot

PROSPECTUS SUPPLEMENT NO. 1 DATED 25 JULY 2014 TO THE BASE PROSPECTUS DATED 2 JULY 2014 WARRANT AND CERTIFICATE PROGRAMME

PROSPECTUS SUPPLEMENT NO. 1 DATED 25 JULY 2014 TO THE BASE PROSPECTUS DATED 2 JULY 2014 WARRANT AND CERTIFICATE PROGRAMME PROSPECTUS SUPPLEMENT NO. 1 DATED 25 JULY 2014 TO THE BASE PROSPECTUS DATED 2 JULY 2014 WARRANT AND CERTIFICATE PROGRAMME This Prospectus Supplement dated 25 July 2014 (the Prospectus Supplement or Prospectus

Lisätiedot

Laaja sähkön pörssikaupan koulutuspaketti

Laaja sähkön pörssikaupan koulutuspaketti Sertifioitu sähkökauppias -koulutus 2017 Laaja sähkön pörssikaupan koulutuspaketti Sähkökaupan ammattilaisten koulutus Sertifioitu sähkökauppias koulutusohjelma on tarkoitettu sähkökaupan eri tehtävissä

Lisätiedot

Final Terms dated 15 June, 2015. ROYAL BANK OF CANADA (a Canadian chartered bank)

Final Terms dated 15 June, 2015. ROYAL BANK OF CANADA (a Canadian chartered bank) Final Terms dated 15 June, 2015 ROYAL BANK OF CANADA (a Canadian chartered bank) Issue of 653 Warrants Linked to the STOXX 600 Banks (Price) Index due July 2019 under the Programme for the Issuance of

Lisätiedot

Liite 111. Pääomainstrumenttien keskeiset ominaisuudet

Liite 111. Pääomainstrumenttien keskeiset ominaisuudet Liite 111. Pääomainstrumenttien keskeiset ominaisuudet Pääomainstrumenttien keskeisten ominaisuuksien malli Jäsenosuus (osuus) 1 Liikkeeseenlaskija Jäsenosuuspankit 2 Yksilöllinen tunniste (esim. CUSIP,

Lisätiedot

Standardi 4.3g. Markkinariskin vakavaraisuusvaatimus. Määräykset ja ohjeet

Standardi 4.3g. Markkinariskin vakavaraisuusvaatimus. Määräykset ja ohjeet Standardi 4.3g Markkinariskin vakavaraisuusvaatimus Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia ja

Lisätiedot

Warrantit. Kohteena: Nokia Oyj. Liikkeeseenlaskupäivä: 12 joulukuuta 2011

Warrantit. Kohteena: Nokia Oyj. Liikkeeseenlaskupäivä: 12 joulukuuta 2011 Warrantit Kohteena: Nokia Oyj Liikkeeseenlaskupäivä: 12 joulukuuta 2011 Lopulliset ehdot Warrantit Täydelliset tiedot Handelsbankenista ja tarjouksesta on saatavilla ainoastaan 23. maaliskuuta 2011 voimaan

Lisätiedot

Säästäjän vaihtoehdot

Säästäjän vaihtoehdot Säästäjän vaihtoehdot Rahamuseon Studia monetaria Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Finanssivalvonta Suomen rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen Osa EU:n finanssivalvontajärjestelmää

Lisätiedot

Preliminary Final Terms dated 23 June ROYAL BANK OF CANADA (a Canadian chartered bank)

Preliminary Final Terms dated 23 June ROYAL BANK OF CANADA (a Canadian chartered bank) Preliminary Final Terms dated 23 June 2016 ROYAL BANK OF CANADA (a Canadian chartered bank) Issue of TBC Basket Call Warrants Linked to a Basket of Stocks due September 2021 under the Programme for the

Lisätiedot

Final Terms dated 15 March, 2016. ROYAL BANK OF CANADA (a Canadian chartered bank)

Final Terms dated 15 March, 2016. ROYAL BANK OF CANADA (a Canadian chartered bank) Final Terms dated 15 March, 2016 ROYAL BANK OF CANADA (a Canadian chartered bank) Issue of 168 Warrants Linked to the STOXX Europe 600 Oil & Gas Price EUR Index due March 2020 under the Programme for the

Lisätiedot

Sijoitus- ja arvopaperilainsäädännön kehityshankkeet

Sijoitus- ja arvopaperilainsäädännön kehityshankkeet Sijoitus- ja arvopaperilainsäädännön kehityshankkeet Työeläkeyhtiöiden hallinnon täydentävä koulutus 1.3.2016 Marita Rekola Ulkoistetut sijoitukset Sijoitusrahastot ja vaihtoehtoiset rahastot Ulkoistetut

Lisätiedot

Vontobel Financial Products GmbH Frankfurt am Main, Germany (the "Issuer")

Vontobel Financial Products GmbH Frankfurt am Main, Germany (the Issuer) Final Terms dated 26 January 2017 for BULL AAPL X3 V2 Constant Leverage Certificates based on the 3X Long Index linked to Apple Inc. ISIN DE000VS0KYZ8 (the "Securities") Vontobel Financial Products GmbH

Lisätiedot

Vontobel Financial Products GmbH Frankfurt am Main, Germany (the "Issuer") Vontobel Holding AG Zurich, Switzerland (the "Guarantor")

Vontobel Financial Products GmbH Frankfurt am Main, Germany (the Issuer) Vontobel Holding AG Zurich, Switzerland (the Guarantor) Final Terms dated 4 March 2016 for BULL FB X4 V Constant Leverage Certificates based on the 4X Long Index linked to Facebook Inc. ISIN DE000VS0EFZ0 (the "Securities") Vontobel Financial Products GmbH Frankfurt

Lisätiedot

Vontobel Financial Products GmbH Frankfurt am Main, Germany (the "Issuer") Vontobel Holding AG Zurich, Switzerland (the "Guarantor")

Vontobel Financial Products GmbH Frankfurt am Main, Germany (the Issuer) Vontobel Holding AG Zurich, Switzerland (the Guarantor) Final Terms dated 10 February 2016 for T LONG EUUS V7 Open-End Knock-Out Warrants linked to EUR/USD exchange rate ISIN DE000VS0DLP1 (the "Securities") Vontobel Financial Products GmbH Frankfurt am Main,

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Tässä tiivistelmässä käytetyillä sanoilla ja ilmaisuilla on muualla tässä Ohjelmaesitteessä määritelty merkitys.

TIIVISTELMÄ. Tässä tiivistelmässä käytetyillä sanoilla ja ilmaisuilla on muualla tässä Ohjelmaesitteessä määritelty merkitys. Tämä on englanninkielisen Ohjelmaesitteen ( Base Prospectus ) Tiivistelmän ( Summary ) suomenkielinen käännös. Mikäli englanninkielisen Tiivistelmän ja sen suomenkielisen käännöksen välillä on eroavaisuuksia,

Lisätiedot

APPLICABLE FINAL TERMS FINAL VERSION APPROVED BY THE ISSUER

APPLICABLE FINAL TERMS FINAL VERSION APPROVED BY THE ISSUER Dated 20/10/2015 SG Issuer Issue of up to EUR 25 000 000 Notes due 20/01/2021 Unconditionally and irrevocably guaranteed by Société Générale under the Debt Instruments Issuance Programme PART A CONTRACTUAL

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Aktia Government Bond+:n rahastokohtaiset säännöt

Sijoitusrahasto Aktia Government Bond+:n rahastokohtaiset säännöt 1 Sijoitusrahasto Aktia Government Bond+:n rahastokohtaiset säännöt Finanssivalvonnan 13.5.2015 vahvistamat säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Aktia Government Bond+, ruotsiksi

Lisätiedot

Vontobel Financial Products GmbH Frankfurt am Main, Germany (the "Issuer") Vontobel Holding AG Zurich, Switzerland (the "Guarantor")

Vontobel Financial Products GmbH Frankfurt am Main, Germany (the Issuer) Vontobel Holding AG Zurich, Switzerland (the Guarantor) Final Terms dated 14 December 2016 for Open-End Knock-Out Warrants (T LONG INDU V4) linked to Dow Jones Industrial Average ISIN DE000VS0J815 (the "Securities") Vontobel Financial Products GmbH Frankfurt

Lisätiedot

FOREX.COM MANAGED ACCOUNT (hallittutili) TILINAVAUSOHJE

FOREX.COM MANAGED ACCOUNT (hallittutili) TILINAVAUSOHJE FOREX.COM MANAGED ACCOUNT (hallittutili) TILINAVAUSOHJE Markkinoija: Oy TriCapital Ltd support@tricapitalfx.com 1 Sisällysluettelo: 3. tilityypin valinta 4. nimi, osoite ja yhteystiedot 5. syntymäaika

Lisätiedot

Tutkimuksen huippuyksiköt. Maiju Gyran tiedeasiantuntija

Tutkimuksen huippuyksiköt. Maiju Gyran tiedeasiantuntija Tutkimuksen huippuyksiköt Maiju Gyran tiedeasiantuntija 1 21.12.2011 Programme for Centres of Excellence in Research 2012-2017 15 CoEs 2 Success rates in CoE Programmes Programme Plans of Intent Full proposals

Lisätiedot

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 16.12.2014 C(2014) 9950 final Komission ilmoitus annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta FI FI Komission ohjeet

Lisätiedot