KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO VERHOILU- JA SISUSTUSALAN PERUSTUTKINTO SISUSTUKSEN KOULUTUSOHJELMA, SISUSTAJA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO VERHOILU- JA SISUSTUSALAN PERUSTUTKINTO SISUSTUKSEN KOULUTUSOHJELMA, SISUSTAJA"

Transkriptio

1 KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO VERHOILU- JA SISUSTUSALAN PERUSTUTKINTO SISUSTUKSEN KOULUTUSOHJELMA, SISUSTAJA Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien verhoilu- ja sisustusalan perustutkinnon opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon perusteiden pohjalta ( , dnro 23/011/2006). Aineisto on kyseisen määräyksen liiteosa 2, ei normi. OPETUSHALLITUS 2008

2 3 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO OPINTOKOKONAISUUKSITTAIN Ammatillisten opintokokonaisuuksien keskeisten sisältöjen hallinta osoitetaan opintokokonaisuuskohtaisissa näytöissä. Tässä luvussa kuvataan verhoilu- ja sisustusalan perustutkinnon sisustajan koulutusohjelmaan liittyvien ammatillisten opintokokonaisuuksien näyttöaineistot lukuun ottamatta verhoilun opintokokonaisuutta, joka on kuvattu verhoilualan perustutkinnon näyttöaineistossa (2006). SISUSTUKSEN KOULUTUSOHJELMAN AMMATILLISET OPINNOT 90 OV Verhoilualan koulutusohjelman yhteiset ammatilliset opinnot 25 ov Verhoilu 25 ov Muut pakolliset opinnot 55 ov Sisärakennustöiden perusosaaminen Sisustustyön perusosaaminen Maalaus- ja päällystystyön perusosaaminen Kalusterakentamisen perusosaaminen 10 ov 15 ov 20 ov 10 ov Valinnaiset opinnot 10 ov Yritystoiminta Verhojen ja varjostimien valmistaminen Vedeneristys ja laatoitus Huonekalujen kunnostaminen Rakennusten koristemaalaus Sisustusmuuraus ja kipsityöt Metalliset sisustusrakenteet Muut valinnaiset opinnot 5 ov 5 ov 5 ov 5 ov 5 ov 5 ov 5 ov 10 ov 2

3 3.2.6 Sisärakennustöiden perusosaaminen (10 ov) Näytön kuvaus Näytössä opiskelija purkaa jonkin olemassa olevan rakenteen ja tekee uuden väliseinärakenteen. Lisäksi hän kokoaa ja asentaa kiinteän kalusteen suunnitelmien ja piirustusten mukaan. Näytössä esille tuleva keskeinen osaaminen: rakennuspiirustusten ja työselitysten tulkinta seinärakenteiden ja materiaalien tunnistaminen tarkoitustenmukaisten kiinnitysmenetelmien valinta työvälineiden käyttö kalusteiden kokoaminen ja asennus seinärakenteen valmistaminen pienten purkutöiden tekeminen. Työpaikalle soveltuvat näyttötehtävät valitaan joustavasti käytettävissä olevien kohteiden joukosta. Työkohde voi olla esimerkiksi asunto-, ravintola- tai liikehuoneiston korjaus- tai uudisrakennustyömaa. Työn perustana olevan tiedon hallinnasta voidaan varmistua tekemällä opiskelijalle työkokonaisuuteen liittyviä kysymyksiä. Näyttöympäristö Näyttöympäristönä tulisi olla aito työympäristö, jossa suoritettavat näytöt liittyvät pääosin todellisiin asiakastöihin. Näyttöympäristössä tulee olla saatavilla kaikki työkokonaisuuden suorittamiseen tarvittavat työvälineet ja -koneet, kuten lyömä- ja purkutyökalut, katkaisusaha, sirkkeli, paineilmanaulain, ruuvinväännin, levynasennuskannatin jne. Opiskelijalla on oltava mahdollisuus tutustua näyttöpaikalla oleviin välineisiin ja laitteisiin ennen varsinaista näyttöä. Näytön arviointi Arvioinnin kohteet Työprosessin hallinta Arviointikriteerit TYYDYTTÄVÄ (T1) HYVÄ (H3) KIITETTÄVÄ (K5) Opiskelija Opiskelija Opiskelija tekee ohjattuna sisustusrakentamisen perustyötehtäviä: purkaa ja rakentaa väliseinän sekä kokoaa ja asentaa elehahmottaa työnsä kokonaisuutena ja ottaa huomioon työpaikkansa erityistarpeet. tekee muitakin kuin annettuja tehtäviä, kuten työmaajärjestelyjä tms. 3

4 mentteinä toimitetut kaapistot. tunnistaa tyypillisimmät rakennusmateriaalit, kuten betonin, massiivipuun, liimapuun, erilaiset rakennuslevyt, muurauskivet sekä siporex- ja kevytbetonin. tuntee rakennuspiirustuksissa olevat merkinnät ja osaa tulkita ne oikein. tekee annetut tehtävät ohjeiden mukaan omatoimisesti ja arvioi itseään ja työtään monipuolisesti. hahmottaa työnsä osaksi työpaikkansa ja sen koko toimintaympäristön toimintaa. osaa kehittää työtään ja työympäristöään. valmistaa tuotteen itsenäisesti ja sille asetettujen vaatimusten mukaisesti. Työtehtävän hallinta Työmenetelmien hallinta osaa tavallisimmat purkutyömenetelmät, kuten moukaroinnin ja kankeamisen. osaa lisäksi käyttää työmenetelmiä taloudellisesti ja työkokonaisuuden huomioiden. valitsee tietoisesti työhönsä sopivimmat menetelmät ja osaa käyttää niitä oikein. osaa rakentamiseen liittyvän paloittelun ja kiinnityksen, kuten ruuvauksen naulauksen ja liimauksen. osaa käyttää taitojaan uusissa tilanteissa. Työvälineiden hallinta osaa käyttää tavallisimpia työvälineitä, kuten vasaraa, akkuporakonetta ja niittipyssyä sekä katkaisusahaa. osaa käyttää tavallisimpien työvälineiden lisäksi muita tarvittavia työvälineitä, kuten sirkkeliä ja hiomakoneita. valitsee tietoisesti työhönsä sopivimmat työvälineet ja osaa käyttää niitä oikein. Materiaalien hallinta osaa työstää tavallisimpia työmateriaaleja, kuten puulevyjä ja kipsilevyjä. valitsee tietoisesti työhönsä sopivimmat materiaalit. Työn perustana olevan tiedon hallinta usein toistuvissa tilanteissa. erilaisissa tilanteissa. osaa asettaa asioita tärkeysjärjestykseen, tehdä suunnitelmia ja pohtia erilaisten vaihtoehtojen vaikutuksia ja näin valita vaihtoehdoista kulloinkin sopivimman. 4

5 Työturvallisuuden hallinta noudattaa työturvallisuusohjeita. osaa soveltaa sääntöjä ja ohjeita erilaisissa tilanteissa. osaa kehittää ympäristönsä työturvallisuutta. Kaikille aloille yhteinen ydinosaaminen Oppimistaidot osaa arvioida itseään. arvioi itseään monipuolisesti. kehittää ja arvioi itseään monipuolisesti voidakseen toimia muuttuvissa olosuhteissa. Vuorovaikutus- ja viestintätaidot esittää työhönsä liittyviä asioita ymmärrettävästi. esittää asiansa suullisesti ja kirjallisesti. osaa ottaa asiansa esille sekä tarvittaessa esittää sen perustellusti kirjallisessa muodossa. Eettiset ja esteettiset taidot noudattaa työssään ammattietiikkaa, kuten asiakkaita koskevaa vaitiolovelvollisuutta, tietosuojaa ja kuluttajalainsäädäntöä. toimii vastuullisesti, oikeudenmukaisesti ja tehtyjen sopimusten mukaisesti. osaa käsitellä ja ratkaista eettisiä ongelmia. tiedostaa omat arvonsa sekä kulttuuriin pohjautuvia kauneusarvoja ja ottaa ne huomioon toiminnassaan. Yhteiset painotukset Laadukas ja asiakaslähtöinen toiminta noudattaa työaikoja ja muita sopimuksia ja ohjeita. osaa neuvotella työsopimuksiin liittyvistä poikkeamista. löytää uusia ratkaisuja ja osaa ratkaista ristiriitatilanteita. Työterveydestä huolehtiminen pitää huolta terveydestään ja ylläpitää omaa työ- ja toimintakykyään. arvostaa turvallista, terveellistä ja viihtyisää työympäristöä. tunnistaa työhön ja työympäristöön liittyvät vaarat ja terveyshaitat sekä suojautuu niiltä ja torjuu niitä. 5

6 3.2.7 Sisustustyön perusosaaminen (15 ov) Näytön kuvaus Näytössä opiskelija laatii tilan sisustussuunnitelman annettujen ohjeiden mukaan. Hän huomioi työssään rakennuksen arkkitehtuurin ja käyttötarkoituksen sekä asiakkaan tarpeet ja toiveet. Opiskelija laskee tilan pintamateriaalien ja tekstiilien materiaalimenekit. Opiskelija laatii sisustussuunnitelman toteutuksen aikataulun. Opiskelija dokumentoi suunnitelmansa pyydetyllä tavalla ja esittelee sen suullisesti. Näytössä esille tuleva keskeinen osaaminen: sisustustyylien tuntemus materiaalimenekkien laskeminen työn aikatauluttaminen sisustustyötehtävien suunnittelu annettujen ohjeiden mukaan. Työn perustana olevan tiedon hallinnasta voidaan varmistua tekemällä opiskelijalle työkokonaisuuteen liittyviä kysymyksiä. Näyttöympäristö Näyttö voidaan antaa koulun tiloissa tai sisustusalan yrityksen osoittamassa kohteessa. Näyttöympäristössä tulee olla saatavilla työn suorittamiseen tarvittavat työvälineet ja materiaalit. Opiskelijalla on oltava mahdollisuus tutustua vastaavantyyppiseen työhön sekä näyttöpaikalla oleviin välineisiin ja laitteisiin ennen varsinaista näyttöä. Näytön arviointi Arvioinnin kohteet Työprosessin hallinta Arviointikriteerit TYYDYTTÄVÄ (T1) HYVÄ (H3) KIITETTÄVÄ (K5) Opiskelija Opiskelija Opiskelija tunnistaa keskeiset huonekalujen ja sisustuksen tyylisuunnat. osaa laskea sisustustyön kustannukset. hyödyntää tyylien tuntemusta sisustustyössä monipuolisesti. laatii huonekortin suunnittelukohteesta. huomioi suunnitelmassaan tyylien lisäksi muitakin esteettisiä arvoja sekä toiminnalliset seikat. työskentelee ohjattuna aikataulun mukaan. esittää työnsä suullisesti hyvin ja perustella valintansa. työskentelee aikataulun mukaan. hahmottaa suunnitelman kokonaisuutena. valmistaa havainnolliset esityskuvat. 6

7 etenee työssään luontevasti vaiheesta toiseen ja saa työnsä ajoissa valmiiksi. Työtehtävän hallinta Työmenetelmien hallinta tuottaa ohjattuna teknisiä piirustuksia tilasta. tuottaa teknisiä piirustuksia tilasta. piirtää hyvin ja esittää piirroksissaan oleelliset asiat. tuntee viivapaksuudet ja ohjattuna käyttää niitä piirustuksissaan. tuntee viivapaksuudet ja käyttää niitä oikein piirustuksissaan. käyttää huolellista ja selkeää esitystekniikkaa. tunnistaa piirustusmerkinnät ja osaa käyttää niitä piirustuksissaan. Työvälineiden hallinta osaa käyttää viivaimia, kyniä ja tarvittavia tietokoneohjelmia. osaa käyttää tietokonetta hyödykseen tehdessään suunnitelmia. Työn perustana olevan tiedon hallinta usein toistuvissa tilanteissa. erilaisissa tilanteissa. osaa asettaa asioita tärkeysjärjestykseen, tehdä suunnitelmia ja pohtia erilaisten vaihtoehtojen vaikutuksia ja näin valita vaihtoehdoista kulloinkin sopivimman. Työturvallisuuden hallinta Kaikille aloille yhteinen ydinosaaminen noudattaa työturvallisuusohjeita. osaa soveltaa sääntöjä ja ohjeita erilaisissa tilanteissa. osaa kehittää ympäristönsä työturvallisuutta. 7

8 Oppimistaidot osaa arvioida itseään. arvioi itseään monipuolisesti. Ongelmanratkaisutaidot osaa ohjattuna etsiä työhönsä liittyvää tietoa. Vuorovaikutus- ja viestintätaidot Eettiset ja esteettiset taidot esittää työhönsä liittyviä asioita ymmärrettävästi. noudattaa työssään ammattietiikkaa, kuten asiakkaita koskevaa vaitiolovelvollisuutta, tietosuojaa ja kuluttajalainsäädäntöä. osaa etsiä työhönsä liittyvää tietoa sekä muokata sitä käyttökelpoiseksi sen oikeellisuuden ja luotettavuuden mukaan. esittää asiansa suullisesti ja kirjallisesti. toimii vastuullisesti, oikeudenmukaisesti ja tehtyjen sopimusten mukaisesti. kehittää ja arvioi itseään monipuolisesti voidakseen toimia muuttuvissa olosuhteissa. osaa luokitella, vertailla ja jäsentää hankkimaansa tietoa sekä muokata sitä käyttökelpoiseksi sen oikeellisuuden ja luotettavuuden mukaan. osaa ottaa asiansa esille sekä tarvittaessa esittää sen perustellusti kirjallisessa muodossa. osaa käsitellä ja ratkaista eettisiä ongelmia. tiedostaa omat arvonsa sekä kulttuuriin pohjautuvia kauneusarvoja ja ottaa ne huomioon toiminnassaan. Yhteiset painotukset Teknologian ja tietotekniikan hyödyntäminen omaa tietoyhteiskunnassa tarvittavat perusvalmiudet. omaa edellytykset tietoja viestintätekniikan monipuoliselle hyödyntämiselle työssä ja kansalaisena. ymmärtää teknologian kehityksen vaikutukset omaan alaansa ja sen tulevaisuuteen ja osaa soveltaa uutta tekniikkaa työssään. Laadukas ja asiakaslähtöinen toiminta noudattaa työaikoja ja muita sopimuksia ja ohjeita. osaa neuvotella työsopimuksiin liittyvistä poikkeamista. löytää uusia ratkaisuja ja osaa ratkaista ristiriitatilanteita. Kuluttajaosaaminen ottaa huomioon kuluttajalainsäädännön velvoitteet. osaa toimia työssä ja kansalaisena kuluttajien oikeuksien, velvollisuuksien ja vastuun mukaisesti. osaa toimia kuluttajana ja työntekijänä kansantaloutta edistävästi. Kansainvälisyys tulee toimeen monikulttuurisessa ympäristössä. on suvaitsevainen, ja hänellä on valmiudet kommunikoida myös vieraalla kielellä. on kielitaitoinen, ja hänellä on valmiudet sijoittua kansainvälisille työmarkkinoille. 8

9 3.2.8 Maalaus- ja päällystystyön perusosaaminen (20 ov) Näytön kuvaus Näytössä opiskelija suorittaa huoneen tai huoneiston sisämaalaus- sekä tapetointityön esikäsittelytöineen. Lisäksi opiskelija tekee tarvittavat esikäsittelytyöt ja asentaa huoneeseen tai huoneistoon lattianpäällysteen. Näytössä esille tuleva keskeinen osaaminen: sisämaalauskohteen valmistelu pohjustus- ja esikäsittelytyöt maalaustyöt tapetointi lattianpäällystys taloudellinen työskentely ja työturvallisuus. Työpaikalle soveltuvat näyttötehtävät valitaan joustavasti käytettävissä olevien kohteiden joukosta. Työkohde voi olla asunto tai ravintola- tai liikehuoneiston korjaus- tai uudisrakennustyömaa. Työn perustana olevan tiedon hallinnasta voidaan varmistua tekemällä opiskelijalle työkokonaisuuteen liittyviä kysymyksiä. Näyttöympäristö Näyttöympäristön tulisi olla aito työympäristö, jossa suoritettavat näytöt liittyvät pääosin todellisiin asiakastöihin. Näyttöympäristössä tulee olla saatavilla kaikki työkokonaisuuden suorittamiseen tarvittavat työvälineet ja -koneet, kuten teräskärkilastat, hiontavälineet, siveltimet, maalaustelat sekä -ruiskut, tapetointivälineet, sekoittajat ja lattiahiomakoneet. Opiskelijalla on oltava mahdollisuus tutustua näyttöpaikalla oleviin välineisiin ja laitteisiin ennen varsinaista näyttöä. Näytön arviointi Arvioinnin kohteet Työprosessin hallinta Arviointikriteerit TYYDYTTÄVÄ (T1) HYVÄ (H3) KIITETTÄVÄ (K5) Opiskelija Opiskelija Opiskelija tekee ohjattuna sisustusmaalauksen, tapetoinnin ja lattianpääl-lystyksen perustehtäviä esikäsittelytöineen: maalaa sisäkaton ja seinät sekä kiinteitä kalusteita (ovia ja ikkunoita). tekee annetut tehtävät ohjeiden mukaan omatoimisesti ja arvioi itseään ja työtään monipuolisesti. suorittaa pintakäsittelyja päällystystyöt itsenäisesti rakennustöiden yleisten laatuvaatimusten (MaalausRYL) mukaisesti. poistaa ohjattuna aiempia tapettipintoja sekä tapetoi seinäpintoja. 9

10 tunnistaa tavallisimmat lattianpäällystysmateriaalit, kuten muovimatot, linoleumin, parketit, laminaatit ja keraamiset laatat. poistaa aiempia lattianpäällysteitä sekä ohjattuna asentaa esimerkiksi muovimaton lattiaan. tuntee rakennuspiirroksissa olevat merkinnät ja osaa tulkita ne oikein. tekee annetut työtehtävät ja arvioi itseään ja työnsä onnistumista. Työtehtävän hallinta Työmenetelmien hallinta Työvälineiden hallinta käyttää työhön soveltuvia maalaus-, tapetointi- ja lattianpäällystystyömenetelmiä. käyttää työhön soveltuvia yleisimpiä maalaus-, tapetointi- ja lattianpäällystysvälineitä, kuten teräskärkilastoja, hiomatukia, jatkovarsia, siveltimiä ja maalausteloja sekä liisteröinti- ja tapettiharjoja. käyttää työmenetelmiä taloudellisesti ja työkokonaisuuden huomioiden. käyttää myös maalaus- ja päällystystyössä tarvittavia koneita, kuten hiomakoneita ja maaliruiskuja. valitsee työselityksen mukaisesti tarkoituksenmukaiset työmenetelmät ja -välineet sekä käyttää niitä oikein työkokonaisuuden huomioiden. Materiaalien valinta valitsee työhönsä soveltuvia materiaaleja ja tarvikkeita. Työn perustana olevan tiedon hallinta tuntee yleisimmät maalausmenetelmät. tuntee yleisimmät maalausmenetelmät. tuntee yleisimmät maalausmenetelmät. 10

11 tuntee yleisimmät lattianpäällystysmenetelmät. tuntee yleisimmät lattianpäällystysmenetelmät. tuntee yleisimmät lattianpäällystysmenetelmät. usein toistuvissa tilanteissa. erilaisissa tilanteissa. osaa asettaa asioita tär keysjärjestykseen, tehdä suunnitelmia ja pohtia erilaisten vaihtoehtojen vaikutuksia ja näin valita vaihtoehdoista kulloinkin sopivimman. tietää perusasiat maalien koostumuksesta ja valmistuksesta. Työturvallisuuden hallinta noudattaa työturvallisuusohjeita. osaa soveltaa sääntöjä ja ohjeita erilaisissa tilanteissa. osaa kehittää ympäristönsä työturvallisuutta. hallitsee tulityökorttia vastaavat tiedot ja taidot. tietää laatoituksen periaatteet. hallitsee tulityökorttia vastaavat tiedot ja taidot. hallitsee tulityökorttia vastaavat tiedot ja taidot. tuntee pintakäsittelyaineiden terveyshaitat ja tietää tavat, joilla voi suojella itseään. Kaikille aloille yhteinen ydinosaaminen Oppimistaidot osaa arvioida itseään. arvioi itseään monipuolisesti. kehittää ja arvioi itseään monipuolisesti voidakseen toimia muuttuvissa olosuhteissa. Yhteiset painotukset Kestävän kehityksen edistäminen tuntee kestävän kehityksen periaatteet. on motivoitunut toimimaan kestävän kehityksen periaatteiden puolesta. arvostaa luonnon monimuotoisuutta ja ymmärtää kestävän kehityksen taloudellisia, sosiaalisia ja kulttuurisia ulottuvuuksia sekä osaa toimia niiden puolesta. 11

12 Laadukas ja asiakaslähtöinen toiminta noudattaa työaikoja ja muita sopimuksia ja ohjeita. osaa neuvotella työsopimuksiin liittyvistä poikkeamista. löytää uusia ratkaisuja ja osaa ratkaista ristiriitatilanteita. Työterveydestä huolehtiminen pitää huolta terveydestään ja ylläpitää omaa työ- ja toimintakykyään. arvostaa turvallista, terveellistä ja viihtyisää työympäristöä. tunnistaa työhön ja työympäristöön liittyvät vaarat ja terveyshaitat sekä suojautuu niiltä ja torjuu niitä. 12

13 3.2.9 Kalusterakentamisen perusosaaminen (10 ov) Näytön kuvaus Näytössä opiskelija tekee jonkin puukalusteen piirustusten pohjalta. Opiskelijan valmistaa kalusteen ja tarvittaessa myös asentaa sen paikoilleen. Näytössä esille tuleva keskeinen osaaminen: teknisten piirustusten ja työselitysten tulkinta puu- ja levymateriaalien tunnistaminen työvälineiden käyttö puuliitoksen valmistus massiivipuulevyn valmistus kalusteiden kokoaminen ja asennus työskentely työturvallisuusohjeiden mukaisesti ja tarvittaessa henkilökohtaisia suojaimia käyttäen. Työpaikalle soveltuvat näyttötehtävät valitaan joustavasti käytettävissä olevien kohteiden joukosta. Työkohde voi olla puutyö esimerkiksi asunto-, ravintola- tai liikehuoneistossa. Työn perustana olevan tiedon hallinnasta voidaan varmistua tekemällä opiskelijalle työkokonaisuuteen liittyviä kysymyksiä. Näyttöympäristö Näyttöympäristön tulisi olla aito työympäristö, jossa suoritettavat näytöt liittyvät pääosin todellisiin asiakastöihin. Näyttöympäristössä tulee olla saatavilla kaikki työkokonaisuuden suorittamiseen tarvittavat työvälineet ja -koneet, kuten katkaisusaha, sirkkeli, oikohöylä ja tasohöylä, hiomakone ja ruuvinväännin. Opiskelijalla on oltava mahdollisuus tutustua näyttöpaikalla oleviin välineisiin ja laitteisiin ennen varsinaista näyttöä. Näytön arviointi Arvioinnin kohteet Työprosessin hallinta Arviointikriteerit TYYDYTTÄVÄ (T1) HYVÄ (H3) KIITETTÄVÄ (K5) Opiskelija Opiskelija Opiskelija tekee ohjattuna kalusterakentamisen perustyötehtäviä: höylää ja paloittelee puumateriaaleja, valmistaa liitoksia ja kokoaa kalusteita. hahmottaa työnsä kokonaisuutena ja ottaa huomioon työpaikkansa erityistarpeet. tekee muitakin kuin annettuja tehtäviä, esimerkiksi työmaajärjestelyjä. 13

14 tunnistaa tavallisimmat puumateriaalit, kuten koivun ja männyn, sekä erilaiset puulevyt, kuten vanerin ja MDF-levyn. tekee annetut tehtävät ohjeiden mukaan omatoimisesti ja arvioi itseään ja työtään monipuolisesti. hahmottaa työnsä osana työpaikkansa ja sen koko toimintaympäristön toimintaa. Työtehtävän hallinta tuntee teknisissä piirustuksissa olevat merkinnät ja osaa tulkita ne oikein. tunnistaa harvinaisempiakin puumateriaaleja. osaa kehittää työtään ja työympäristöään. valmistaa tuotteen itsenäisesti ja sille asetettujen vaatimusten mukaisesti. Työmenetelmien hallinta hallitsee tavallisimmat työmenetelmät, kuten höyläyksen, sahauksen ja hionnan. käyttää työmenetelmiä taloudellisesti ja työkokonaisuuden huomioiden. valitsee tietoisesti työhönsä sopivimmat menetelmät ja osaa käyttää niitä oikein. Työvälineiden hallinta osaa käyttää tavallisimpia työvälineitä, kuten vasaraa, akkuporakonetta ja niittipyssyä sekä tarkistussahaa ja höylää. osaa käyttää myös muita tarvittavia työvälineitä, kuten vannesahaa ja jyrsintä. osaa käyttää taitojaan uusissa tilanteissa. valitsee tietoisesti työhönsä sopivimmat työvälineet ja osaa käyttää niitä oikein. Materiaalien valinta osaa työstää tavallisimpia työmateriaaleja, kuten mäntyä ja puulevyjä. valitsee tietoisesti työhönsä sopivimmat materiaalit. Työn perustana olevan tiedon hallinta usein toistuvissa tilanteissa. tunnistaa eri puumateriaaleja. erilaisissa tilanteissa. tietää puumateriaalien eri liitostapoja. osaa asettaa asioita tärkeysjärjestykseen, tehdä suunnitelmia ja pohtia erilaisten vaihtoehtojen vaikutuksia ja näin valita vaihtoehdoista kulloinkin sopivimman. tuntee eri puu- ja levymateriaalien erityisominaisuudet ja tietää niiden vaikutukset työskentelyyn sekä lopputulokseen. 14

15 Työturvallisuuden hallinta noudattaa työturvallisuusohjeita. osaa soveltaa sääntöjä ja ohjeita erilaisissa tilanteissa. osaa kehittää ympäristönsä työturvallisuutta. toimii työturvallisuusohjeiden mukaisesti ja käyttää tarvittaessa henkilökohtaisia suojavälineitä. toimii työturvallisuusohjeiden mukaisesti ja käyttää tarvittaessa henkilökohtaisia suojavälineitä. toimii työturvallisuusohjeiden mukaisesti ja käyttää tarvittaessa henkilökohtaisia suojavälineitä. Kaikille aloille yhteinen ydinosaaminen Oppimistaidot osaa arvioida itseään. arvioi itseään monipuolisesti. Eettiset ja esteettiset taidot Yhteiset painotukset noudattaa työssään ammattietiikkaa, kuten asiakkaita koskevaa vaitiolovelvollisuutta, tietosuojaa ja kuluttajalainsäädäntöä. toimii vastuullisesti, oikeudenmukaisesti ja tehtyjen sopimusten mukaisesti. kehittää ja arvioi itseään monipuolisesti voidakseen toimia muuttuvissa olosuhteissa. osaa käsitellä ja ratkaista eettisiä ongelmia. tiedostaa omat arvonsa sekä kulttuuriin pohjautuvia kauneusarvoja ja ottaa ne huomioon toiminnassaan. Yrittäjyys arvostaa omaa työtään ja tekee työnsä tunnollisesti. on oma-aloitteinen. on rohkea ja kekseliäs. Laadukas ja asiakaslähtöinen toiminta noudattaa työaikoja ja muita sopimuksia ja ohjeita. osaa neuvotella työsopimuksiin liittyvistä poikkeamista. löytää uusia ratkaisuja ja osaa ratkaista ristiriitatilanteita. Työterveydestä huolehtiminen pitää huolta terveydestään ja ylläpitää omaa työ- ja toimintakykyään. arvostaa turvallista, terveellistä ja viihtyisää työympäristöä. tunnistaa työhön ja työympäristöön liittyvät vaarat ja terveyshaitat sekä suojautuu niiltä ja torjuu niitä. 15

16 Yritystoiminta (5 ov) Näytön kuvaus Näytössä opiskelija kehittelee sisustusalan yritykselle yritysidean, valitsee yritykselle yritysmuodon, tekee suppean liiketoimintasuunnitelman ja kirjaa ylös toimenpiteet, joita yrityksen perustaminen vaatii, esimerkiksi ilmoitukset viranomaisille. Opiskelija esittelee työnsä myös suullisesti ja perustelee tekemänsä valinnat. Lisäksi opiskelija laatii tarvikemenekki- ja laskupohjalaskurin käyttäen taulukkolaskentaohjelmaa sekä tarjouskirjepohjan käyttäen tekstinkäsittelyohjelmaa. Opiskelija neuvottelee asiakkaan kanssa aidossa tai kuvitteellisessa asiakastilanteessa. Opiskelija esittää myyntiargumentteja ja neuvottelee asiakkaan kanssa mahdollisen työtilauksen kustannusarvion, materiaalit ja aikataulut. Näytössä esille tuleva keskeinen osaaminen: yritystoiminnan perusteet liikeidean kehitteleminen yritysmuodot yrityksen perustaminen kustannuslaskenta asiakirjojen laadinta markkinointi asiakaspalvelu. Työn perustana olevan tiedon hallinnasta voidaan varmistua tekemällä opiskelijalle työkokonaisuuteen liittyviä kysymyksiä. Näyttöympäristö Asiakaspalveluosuuden näyttöympäristön tulisi olla aito yritys, jolloin suoritettava näyttö liittyy todelliseen asiakaspalvelutyöhön. Jos tämä ei ole mahdollista, oppilaitoksessa voidaan järjestää kuvitteellinen asiakastilanne. Yrityksen suunnittelu ja esittely -osuuden näyttöympäristönä voi toimia joko aito yritys tai oppilaitos. Näyttöympäristössä tulee olla saatavilla kaikki työkokonaisuuden suorittamiseen tarvittavat työvälineet, kuten tietokone ja internetyhteys. Opiskelijalla on oltava mahdollisuus tutustua ennakkoon näyttöpaikalla oleviin välineisiin. Hänellä on myös oltava mahdollisuus harjoitella näytössä näytettäviä tai vastaavia töitä ennen varsinaista näyttöä. Näytön arviointi Arvioinnin kohteet Työprosessin hallinta Arviointikriteerit TYYDYTTÄVÄ (T1) HYVÄ (H3) KIITETTÄVÄ (K5) Opiskelija Opiskelija Opiskelija 16

17 suunnittelee liikeidean yhdessä ohjaajan kanssa, tekee ohjattuna liiketoimintasuunnitelman ja esittelee idean sekä suunnitelman. suunnittelee liikeidean ja tekee liiketoimintasuunnitelman itsenäisesti ja esittelee idean ja suunnitelman. suunnittelee toimivan liikeidean ja kannattavan liiketoimintasuunnitelman sekä esittelee ne vakuuttavasti. neuvottelee ohjattuna asiakkaan kanssa päästen yhteisymmärrykseen mahdollisen työtilauksen yksityiskohdista. pystyy ohjeistettuna neuvottelemaan asiakkaan kanssa itsenäisesti. toimii asiakaslähtöisesti eli ottaa huomioon asiakkaan vaatimukset, tarpeet ja toivomukset. Työtehtävän hallinta tiedostaa tietotekniikan tarpeellisuuden erilaisten lomakkeiden ja asiakirjojen laadinnassa ja käyttää tietotekniikkaa ohjattuna. käyttää tietotekniikkaa itsenäisesti suunnitellessaan lomakkeita, laskureita ja asiakirjoja. käyttää tietotekniikkaa joustavasti ja soveltaen. Työn perustana olevan tiedon hallinta laatii yrityksenperustamis-suunnitelman yritystoimintaan liittyvien lainalaisuuksien mukaisesti. kaavamaisissa asiakastilanteissa. ottaa suunnittelutyössään huomioon myös yritystoimintaan liittyvät riskit. myös yllättävissä asiakastilanteissa. osaa asettaa asioita tärkeysjärjestykseen, tehdä suunnitelmia ja pohtia erilaisten vaihtoehtojen vaikutuksia ja näin perustellusti valita vaihtoehdoista kulloinkin sopivimman. Työturvallisuuden hallinta tietää riittävästi ergonomiasta ja yrittäjän työhön liittyvistä kuormitustekijöistä. käyttää tietojaan työkykynsä ylläpitämiseksi. soveltaa tietojaan kehittääkseen työympäristöään ergonomiseen ja sekä fyysisesti että psyykkisesti vähemmän kuormittavaan suuntaan. Kaikille aloille yhteinen ydinosaaminen 17

18 Oppimistaidot osaa arvioida itseään. arvioi itseään monipuolisesti. kehittää ja arvioi itseään monipuolisesti voidakseen toimia muuttuvissa olosuhteissa. Vuorovaikutus- ja viestintätaidot esittää työhönsä liittyviä asioita ymmärrettävästi. esittää asiansa suullisesti ja kirjallisesti. osaa ottaa asiansa esille sekä tarvittaessa esittää sen perustellusti kirjallisessa muodossa. Yhteiset painotukset Yrittäjyys arvostaa omaa työtään ja tekee työnsä tunnollisesti. on oma-aloitteinen. on rohkea ja kekseliäs. Laadukas ja asiakaslähtöinen toiminta noudattaa työaikoja sekä muita sopimuksia ja ohjeita. osaa neuvotella työsopimuksiin liittyvistä. poikkeamista. löytää uusia ratkaisuja ja osaa ratkaista ristiriitatilanteita Verhojen ja varjostimien valmistaminen (5 ov) Näytön kuvaus Näytössä opiskelija mitoittaa kohteeseen ikkunaverhot ja tekee tarvittavat muistiinpanot. Hän suunnittelee asiakkaan kanssa verhojen mallin ja sopii siitä, miltä verhojen tulee näyttää valmiina. Opiskelija valitsee asiakkaan kanssa mallikirjojen tai näytepalojen avulla materiaalin laadun ja värin ja hankkii muun työsuorituksessa tarvittavan tiedon. Näytössä esille tuleva keskeinen osaaminen: kodin tekstiilipintojen suunnittelu ja valmistus mitoittaminen kohteessa kuviokohdistus ja leikkaus ompelutekniikat materiaalin valinta kiinnitysmekanismien hallinta turvallinen työskentely. Työn perustana olevan tiedon hallinnasta voidaan varmistua tekemällä opiskelijalle työkokonaisuuteen liittyviä kysymyksiä. Näyttöympäristö Näyttöympäristön tulee olla aito työympäristö tai muu näyttöön soveltuva paikka, jossa tehdään mieluusti todellisia asiakastöitä. Työpaikalle soveltuva näyttötehtävä valitaan joustavasti asiakastöiden jou- 18

19 kosta. Näyttöympäristössä tulee olla käytettävissä kaikki tarvittavat työ- ja apuvälineet. Opiskelijalla tulee olla mahdollisuus harjoitella ennakkoon vastaavan tyyppistä työtä, ja hänen on saatava ennen näytön antamista tutustua näyttöpaikalla työ- ja apuvälineisiin ja niiden käyttöön. Näytön arviointi Arvioinnin kohteet Työprosessin hallinta Arviointikriteerit TYYDYTTÄVÄ (T1) HYVÄ (H3) KIITETTÄVÄ (K5) Opiskelija Opiskelija Opiskelija tekee ohjatusti verho- ja varjostintyön perustehtävät. hakee itse tietoa rakennepiirustuksista tai asiakkaan tilauksesta. suunnittelee omatoimisesti asiakastyötä asiakkaan kanssa. tunnistaa erilaiset päällysmateriaalit, joita työssä käytetään. huomioi materiaali- ja valmistuskustannukset suunnitelmia tehdessään. käyttää apunaan malleja, luo hahmomallin ja kertoo vision. tekee työehdotuksen kirjallisena ohjatusti. hallitsee kokonaisuuden ja siihen liittyvät tehtävät. Työtehtävien hallinta osaa ohjattuna mitoittaa ja piirtää sekä leikata materiaalit oikein. mitoittaa, piirtää ja ompelee omatoimisesti. suunnittelee työvaiheet ja valitsee työvälineet työtehtävän mukaisesti. käyttää ompelun ja leikkaustyön perustyövälineitä turvallisesti. käyttää työvälineitä hallitusti tiedostaen ympäristönsä ja työsuojelun. työskentelee itsenäisesti. käyttää koneita ja laitteita taitavasti ja helpottaa näin työprosessia. tunnistaa materiaalit esimerkiksi mallikirjatietojen perusteella. tuntee materiaalit ja osaa käsitellä niitä oikein. tuntee materiaalien käyttöominaisuudet ja ottaa ne huomioon työssään. tietää tuotteiden yleiset pakkaus- ja säilytystavat. huomioi toimitusajat ja niiden vaikutuksen asiakaspalvelussa. varaa asiakaskäyntiin ajan ja sopii yksityiskohdista erikseen asiakkaan kanssa. Työn perustana olevan tiedon hallinta toistuvissa tehtävissä. ja etsiä sopivan ratkaisun kuhunkin tilanteeseen. osaa muokata tietoa työtehtävän vaatimustason mukaan. hallitsee itsenäisen suunnittelun perusteet. tietää eri työkohteiden tietää eri työkohteiden tietää eri työkohteiden 19

20 palomääräykset ja vaatimustasot. palomääräykset ja vaatimustasot. palomääräykset ja vaatimustasot. tuntee sisustustekstiilien paloturvallisuusvaatimukset. Työturvallisuuden hallinta noudattaa ohjeita. tunnistaa vaaran työssä. osaa säännöt ja noudattaa niitä. työskentelee turvallisesti. ottaa työskennellessään huomioon myös muut työympäristössä olevat henkilöt ja heidän turvallisuutensa. Kaikille aloille yhteinen ydinosaaminen Oppimistaidot osaa arvioida itseään. arvioi itseään monipuolisesti. kehittää ja arvioi itseään monipuolisesti voidakseen toimia muuttuvissa olosuhteissa. Yhteiset painotukset Laadukas ja asiakaslähtöinen toiminta noudattaa työaikoja ja muita sopimuksia ja ohjeita. osaa neuvotella työsopimuksiin liittyvistä poikkeamista. löytää uusia ratkaisuja ja osaa ratkaista ristiriitatilanteita. 20

21 Vedeneristys ja laatoitus (5 ov) Näytön kuvaus Näytössä opiskelija suunnittelee kostean tilan vedeneristystyöt esikäsittelytöineen annettujen rakennuspiirustusten mukaisesti. Opiskelija mittaa pinnoitettavan alustan kosteuden kosteusmittarilla ja laatii laatoitustyön työsuunnitelman. Hän osoittaa työtehtävän vaatiman asiantuntemuksen suorittamalla hyväksytyn vedeneristystyön ja märkätilojen päällysteasennuksen (saumat, kulmat, läpiviennit, lattiakaivo). Näytössä esille tuleva keskeinen osaaminen: pinnankosteuden mittaus märkätilojen päällystystöiden tekeminen. Työpaikalle soveltuvat näyttötehtävät valitaan joustavasti käytettävissä olevien kohteiden joukosta. Työkohde voi olla asunto tai ravintola- tai liikehuoneiston korjaus- tai uudisrakennustyömaa. Työnäyte voi olla myös demonstraatiotyyppinen työkokonaisuus harjoitusrakennelmassa. Työn perustana olevan tiedon hallinnasta voidaan varmistua tekemällä opiskelijalle työkokonaisuuteen liittyviä kysymyksiä. Näyttöympäristö Näyttöympäristön tulisi olla aito työympäristö, jossa suoritettavat näytöt liittyvät pääosin todellisiin asiakastöihin. Näyttöympäristönä voi toimia myös oppilaitoksen harjoitustyösalissa sijaitseva mallihuone. Näyttöympäristössä tulee olla saatavilla kaikki työkokonaisuuden suorittamiseen tarvittavat työvälineet ja -koneet, kuten pinnan kosteuden mittari, oikaisutasoitus- ja liimauslastat, hiontavälineet, vedeneristystelat, -siveltimet ja -kankaat, laatoitusleikkurit ja -pihdit sekä sekoittajat. Opiskelijalla on oltava mahdollisuus tutustua näyttöpaikalla oleviin välineisiin ja laitteisiin ennen varsinaista näyttöä. Näytön arviointi Arvioinnin kohteet Työprosessin hallinta Arviointikriteerit TYYDYTTÄVÄ (T1) Opiskelija tekee ohjattuna märkien tilojen perustehtävät mahdollisine esikäsittelytöineen: mittaa kosteuden alustoista, tekee vedeneristyksen sekä kiinnittää muovipäällysteitä ja keraamisia laatoituksia. tunnistaa tavallisimmat märkien tilojen muovipäällystysmateriaalit, kuten muovimatot ja HYVÄ (H3) Opiskelija tekee annetut tehtävät ohjeiden mukaan omatoimisesti ja osaa arvioida itseään ja työtään monipuolisesti. KIITETTÄVÄ (K5) Opiskelija tekee märkien tilojen päällystystyöt itsenäisesti rakennustöiden yleisten laatuvaatimusten (MaalausRYL) mukaisesti. 21

OPETUSSUUNNITELMA. Liiketalous ja kauppa LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO MERKONOMI. ASIAKASPALVELUN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA HOPS 120 ov

OPETUSSUUNNITELMA. Liiketalous ja kauppa LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO MERKONOMI. ASIAKASPALVELUN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA HOPS 120 ov Liiketalous ja kauppa OPETUSSUUNNITELMA 2006 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA HOPS 120 ov hyväksytty kyha 26.9.2006 83 SISÄLTÖ I OSA OPETUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO HIUSALAN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien hiusalan perustutkinnon opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon

Lisätiedot

Näyttötutkinnon perusteet

Näyttötutkinnon perusteet Näyttötutkinnon perusteet SISUSTUSALAN AMMATTITUTKINTO 2008 MÄÄRÄYS 34/011/2007 OPETUSHALLITUS ISBN 978 952 13 3549 5 (nid.) ISBN 978 952 13 3550 1 (pdf) 1 Dno 34/011/2007 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava

Lisätiedot

RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO, TALONRAKENTAJA TALONRAKENTAJAN KOULUTUSOHJELMA

RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO, TALONRAKENTAJA TALONRAKENTAJAN KOULUTUSOHJELMA RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO, TALONRAKENTAJA TALONRAKENTAJAN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2009 2 Rakennusalan perustutkinnon opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon valtakunnalliset

Lisätiedot

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien liiketalouden perustutkinnon opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon

Lisätiedot

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO PAINOVIESTINNÄN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien painoviestinnän perustutkinnon opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon

Lisätiedot

- Arviointi ja palaute - Arvioinnin kriteerit ja menetelmät - Ammattiosaamisen näytöt arviointimenetelmänä. 4. Työssäoppimisen.

- Arviointi ja palaute - Arvioinnin kriteerit ja menetelmät - Ammattiosaamisen näytöt arviointimenetelmänä. 4. Työssäoppimisen. - Arviointi ja palaute - Arvioinnin kriteerit ja menetelmät - Ammattiosaamisen näytöt arviointimenetelmänä 4. Työssäoppimisen arviointi 62 Työssäoppimisen arviointi Opiskelijan tutkintotodistuksessa työssäoppimisen

Lisätiedot

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO AUTOALAN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien autoalan perustutkinnon opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

RAKENNUSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Talonrakennuksen koulutusohjelma Talonrakentaja

RAKENNUSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Talonrakennuksen koulutusohjelma Talonrakentaja RAKENNUSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Talonrakennuksen koulutusohjelma Talonrakentaja Ammattiosaamisen näyttöjen toimielin hyväksynyt 13.11.2008 Ammattiopiston johtokunta hyväksynyt 25.11.2008

Lisätiedot

Pintakäsittelyalan perustutkinto

Pintakäsittelyalan perustutkinto Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Pintakäsittelyalan perustutkinto 2015 Rakennusten pintakäsittelyjen osaamisala, maalari Hyväksytty 13.8.2015 SISÄLTÖ JOHDANTO... 4 Pintakäsittelyalan perustutkinnon

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO MERKONOMI, ASIAKASPALVELUN JA MARKKINOINNIN SEKÄ TALOUSHALLINNON KOULUTUSOHJELMAT. Hyväksytty ohjausryhmän

Lisätiedot

AUTOALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITTELMA. Autotekniikan koulutusohjelma Ajoneuvoasentaja

AUTOALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITTELMA. Autotekniikan koulutusohjelma Ajoneuvoasentaja AUTOALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITTELMA Autotekniikan koulutusohjelma Ajoneuvoasentaja Ammattiopiston rehtori hyväksynyt 7.10.2009 Näyttötoimikunta hyväksynyt 1.10. 2009 Voimaantulo 1.8.2009 Näyttötoimikunta

Lisätiedot

SÄHKÖALAN PERUSTUTKINTO

SÄHKÖALAN PERUSTUTKINTO AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET SÄHKÖALAN PERUSTUTKINTO AUTOMAATIOTEKNIIKAN JA KUNNOSSAPIDON KOULUTUSOHJELMA, ASENTAJA ELEKTRONIIKAN JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA. Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto. Audiovisuaalisen viestinnän koulutusohjelma

KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA. Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto. Audiovisuaalisen viestinnän koulutusohjelma KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto Audiovisuaalisen viestinnän koulutusohjelma Keski-Uudenmaan OPETUSSUUNNITELMA 1 (2) AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA INFORMAATIO- JA KIRJASTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. Rakennusalan perustutkinto. Talonrakennuksen koulutusohjelma. Talonrakentaja

OPETUSSUUNNITELMA. Rakennusalan perustutkinto. Talonrakennuksen koulutusohjelma. Talonrakentaja 1 OPETUSSUUNNITELMA Rakennusalan perustutkinto Talonrakennuksen koulutusohjelma Talonrakentaja 2 SISÄLLYS 1 RAKENNUSALAN AMMATTIALAN KUVAUS... 3 2 TUTKINNON RAKENNE... 4 3 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN JA

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO MERKONOMI

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO MERKONOMI Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala OPETUSSUUNNITELMA 2006 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUSHALLINNON KOULUTUSOHJELMA 120 ov

Lisätiedot

Autoalan perustutkinto 2010

Autoalan perustutkinto 2010 1 Autoalan perustutkinto 2010 Autotekniikan koulutusohjelma, ajoneuvoasentaja Autokorikorjauksen koulutusohjelma, autokorinkorjaaja Automaalauksen koulutusohjelma, automaalari Moottorikäyttöisten pienkoneiden

Lisätiedot

FORSSAN AMMATTI INSTITUUTTI Luonnontieteiden ala OPETUSSUUNNITELMA TIETOJENKÄSITTELYN PERUSTUTKINTO, DATANOMI

FORSSAN AMMATTI INSTITUUTTI Luonnontieteiden ala OPETUSSUUNNITELMA TIETOJENKÄSITTELYN PERUSTUTKINTO, DATANOMI FORSSAN AMMATTI INSTITUUTTI Luonnontieteiden ala OPETUSSUUNNITELMA 2006 TIETOJENKÄSITTELYN PERUSTUTKINTO, DATANOMI Informaatioteknologiapalvelujen ja markkinoinnin koulutusohjelma 120 ov hyväksytty kyha

Lisätiedot

PUUSEPÄNALAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET Luonnos 11.6.2014

PUUSEPÄNALAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET Luonnos 11.6.2014 1 PUUSEPÄNALAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET Luonnos 11.6.2014 Opetushallitus 2014 2 S I S Ä L T Ö I PUUSEPÄNALAN ERIKOISAMMATTI -tutkinnon osat ja muodostuminen ------------------- 3 II Puusepänalan

Lisätiedot

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon ammattiopiston johtoryhmän vahvistama 2.5.2011 Osaamisjohtaja Marja Anttalainen Käsi- ja taideteollisuusalan

Lisätiedot

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov HIUSALAN PERUSTUTKINTO Parturi-kampaajan koulutusohjelma PARTURI-KAMPAAJA

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov HIUSALAN PERUSTUTKINTO Parturi-kampaajan koulutusohjelma PARTURI-KAMPAAJA Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov HIUSALAN PERUSTUTKINTO Parturi-kampaajan koulutusohjelma PARTURI-KAMPAAJA Tämä opetussuunnitelma on voimassa Salpauksessa 1.8.2014 jälkeen

Lisätiedot

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO SÄHKÖALAN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien sähköalan perustutkinnon opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon

Lisätiedot

MAALARIN AMMATTITUTKINTO 2013

MAALARIN AMMATTITUTKINTO 2013 Näyttötutkinnon perusteet MAALARIN AMMATTITUTKINTO 2013 Määräys 34/011/2013 Määräykset ja ohjeet 2013:39 Opetushallitus ja tekijät Määräykset ja ohjeet 2013:39 ISBN 978-952-13-5612-4 (nid.) ISBN 978-952-13-5613-1

Lisätiedot

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIO- TEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, SÄHKÖASENTAJA SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIO- TEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, SÄHKÖASENTAJA SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA SÄHKÖ- JA AUTOMAATIO- TEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, SÄHKÖASENTAJA SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2009 Sisällysluettelo 1 SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN

Lisätiedot

OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA. Hiusalan perustutkinto, PARTURI-KAMPAAJA

OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA. Hiusalan perustutkinto, PARTURI-KAMPAAJA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA Hiusalan perustutkinto, PARTURI-KAMPAAJA Yhtymähallitus 22.9.2009 2 1. JOHDANTO... 4 2. HIUSALAN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA... 5 3. HIUSALAN PERUSTUTKINNON

Lisätiedot

rakennusalan perustutkinto 2009

rakennusalan perustutkinto 2009 rakennusalan perustutkinto 2009 TALONRAKENNUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TALONRAKENTAJA MAARAKENNUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MAARAKENTAJA MAARAKENNUSKONEENKULJETUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 ASIAKASPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, TARJOILIJA HOTELLIPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, VASTAANOTTOVIRKAILIJA KOKIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA,

Lisätiedot

KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010

KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010 KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010 GRAAFISEN SUUNNITTELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KUVA- JA MEDIATAITEEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA VALOKUVAUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS

Lisätiedot