HATTULAN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HATTULAN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2009"

Transkriptio

1 HATTULAN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2009

2 JOHDANTO TOIMINTAKERTOMUS Olennaiset tapahtumat kunnan toiminnassa ja taloudessa Kunnanjohtajan katsaus Kunnan hallinto Yleinen taloudellinen kehitys Oman talousalueen kehitys Kunnan toiminnan ja talouden kehitys Olennaiset tapahtumat tilikaudelta ja sen päättymisen jälkeen Tilinpäätöksen vaikutus kuluvan vuoden talousarvioon ja arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Kunnanhallituksen selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä Kokonaistalouden tunnusluvut Tilikauden tuloksen muodostuminen Toiminnan rahoitus Rahoitusasema ja sen muutokset Kokonaistulot ja menot Konsernituloslaskelma Konsernirahoituslaskelma Konsernitase ja sen tunnusluvut Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä TALOUSARVION TOTEUTUMINEN KÄYTTÖTALOUSOSAN TALOUDELLISET JA TOIMINNALLISET TAVOITTEET TULOSALUEITTAIN Investointiosan toteutumisvertailu Tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu Rahoitusosan toteutumisvertailu Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta TILINPÄÄTÖSLASKELMAT Tuloslaskelma, ulkoiset erät Tuloslaskelma, sisäiset ja ulkoiset erät Rahoituslaskelma Tase Konsernituloslaskelma Konsernirahoituslaskelma Konsernitase TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tuloslaskelman liitetiedot Tasetta koskevat liitetiedot Taseen vastaavia koskevat liitetiedot Taseen vastattavia koskevat liitetiedot Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Henkilöstöä koskevat liitetiedot Konsernin tilipäätöksen liitetiedot LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA ALLEKIRJOITUKSET TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ...109

3 JOHDANTO 1 Kuntalain mukaan kunnat ja kuntayhtymät noudattavat vuoden 1997 alusta lukien kirjanpidossaan ja tilinpäätöksessään kirjanpitolakia soveltuvin osin. Kirjanpitolaissa keskeisenä tavoitteena on oikeiden ja riittävien tietojen antaminen kirjanpitovelvollisen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Kunnan tilinpäätökseen sisältyvät tilinpäätöslaskelmat ovat tase ja tuloslaskelma sekä rahoituslaskelma. Rahoituslaskelma on rahan lähteitä ja rahan käyttöä kuvaava laskelma. Tuloslaskelmaa ja tasetta täydentävien liitetietojen antaminen on pakollista. Talousarvion toteutumisvertailu on itsenäinen, tilinpäätökseen sisältyvä laskelma, jonka tehtävänä on talousarviositovuuden noudattamisen seuranta. Tilinpäätösinformaatiota parantavat sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen seuranta, suunnitelman mukaisten poistojen esittäminen, vaatimus vastaisten menojen ja menetysten huomioon ottamisesta pakollisena varauksena sekä konsernitaseen ja sen liitetietojen sisällyttäminen tilinpäätökseen. Toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen erityisenä tehtävänä kunnassa on selvittää valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista. Lisäksi kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Kuntalain 70 :n mukaan kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Kirjanpitolain mukaan toimintakertomuksessa on annettava tiedot kirjanpitovelvollisen toiminnan kehittymistä koskevista tärkeistä seikoista. Kirjanpitoasetuksen mukaan toimintakertomuksessa tulee esittää tiedot olennaisista tapahtumista tilikaudelta ja sen päättymisen jälkeen, arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä ja selvitys tutkimus- ja kehitystoiminnan laajuudesta.

4 1 TOIMINTAKERTOMUS OLENNAISET TAPAHTUMAT KUNNAN TOIMINNASSA JA TALOUDESSA Kunnanjohtajan katsaus Vuosi 2009 jäi Suomen taloushistoriaan synkkänä vuotena. Maailmanlaajuisen talouslaman vaikutukset näkyivät myös Suomessa. Bruttokansantuotto laski enemmän kuin koskaan Suomen taloushistoriassa. Valtion taloutta elvytettiin massiivisella ulkomaisella velalla. Hattulan kunnanhallitus käynnisti työnsä talouden tervehdyttämistoimilla. Valtuusto muutti vuoden 2009 talousarviota vähentämällä verotuloarviota ja leikkaamalla toimintamenoja lähes miljoonalla eurolla. Talouden suunnittelua ja raportointia on tehostettu. Hattulan kunnan työllisyystilanne säilyi kuitenkin kohtuullisena, minkä ansiosta verotulot kasvoivat vuoden aikana. Kunta tehosti myös omia toimiaan pitkäaikaistyöttömien työllistämiseksi. Hattulan yrittäjien panos on ollut merkittävä. Päättäessään vuoden 2010 talousarviosta valtuusto linjasi vuosien 2011 ja 2012 taloussuunnitelman niin, että Hattulan kunnan talous tasapainottuu vuoden 2012 loppuun mennessä. Veroäyrin korottaminen on keskeinen osa talouden tervehdyttämisohjelmaa. Kunnalliset palvelut säilyvät laadukkaina vaikka palvelurakenne uudistuu. Janakkalan ja Hattulan kuntien yhteistoiminta-alueen perustaminen perusterveydenhuollon ja siihen läheisesti liittyvään sosiaalitoimeen onnistui tavoitteiden mukaisesti. Kuntien yhteistyö on joustavaa ja päätöksenteko yksituumaista. Kuntalaisten palaute terveydenhuollon uudistuksesta on ollut myönteistä. Kunnallispoliittista päätöksentekoa leimasi määrätietoisuus ja yksituumaisuus, joka on mahdollistanut Hattulan kunnan selviytymisen myös lama-aikana. Osoitan parhaat kiitokseni luottamushenkilöille ja yhteistyökumppaneille. Kunnan henkilöstö on jälleen kerran osoittautunut tärkeimmäksi voimavaraksi. Kiitokset teille kaikille työpanoksestanne hattulalaisten hyväksi. Hattulassa Martti Pura kunnanjohtaja

5 Kunnan hallinto Yleistä Hattula on ollut itsenäisenä kuntana vuodesta Tyrvännön alue liitettiin Hattulaan Mälkiäisten, Tykölän ja Uskilan kylät siirrettiin Valkeakoskeen Kun Hauhon, Kalvolan, Lammin, Rengon ja Tuuloksen kunnat liitettiin Hämeenlinnan kaupunkiin alkaen, Hattulan kunnan eteläosasta siirrettiin Hämeenlinnan kaupunkiin 27,60 km2, josta maa-aluetta24,01 km2 ja vesialuetta 3,59 km2. Siirrettävällä alueella asui 32 asukasta. Aluesiirto vaadittiin, jotta Kalvolan ja Hämeenlinnan välille saatiin maayhteys. Sijainti Hattulan kunta sijaitsee keskellä Kanta-Hämettä naapureinaan Hämeenlinnan ja Valkeakosken kaupungit sekä Tammelan ja Pälkäneen kunnat. Hattula kuuluu Kanta-Hämeen maakuntaan sekä Hämeenlinnan seutukuntaan ja työssäkäyntialueeseen. Hämeenlinnan seutukunta muodostuu Hämeenlinnan kaupungista sekä Janakkalan ja Hattulan kunnista (Kalvolan, Rengon, Hauhon, Tuuloksen ja Lammin kunnat liittyivät Hämeenlinnaan ). Kunnan perus- ja kaupalliset palvelut ovat keskittyneet kuntakeskus Parolaan. Tiiveimmin asuttuja alueita ovat Parolan ja siihen kiinni kasvaneen Mierolan ja Kalliolanmäen lisäksi Herniäisen-Hurttalan, Katinalan, Rahkoilan ja Koreilan-Pappilanniemen alueet. Kunnan kautta kulkevat tärkeimmät tieyhteydet ovat valtatie 3 (Helsinki-Tampere moottoritie) ja kantatie 57 (Pälkäneentie) sekä vähäisiltä osilta kunnan etelärajalla kulkeva valtatie 10 (Turku-Hämeenlinna-Lahti). Lisäksi kuntaa halkoo Parolan kuntakeskuksen kautta kulkeva Helsinki-Tampere päärata sekä Vanajaveden vesireitti. Kuntakeskuksesta on matkaa Hämeenlinnaan 12 km. Pääkaupunkiin Helsinkiin ja lähimpään merisatamaan on matkaa 112 km. Tampereelle, lähimmälle reittiliikenteen lentokentälle on matkaa 75 km. Turkuun on matkaa 155 km ja Lahteen 80 km. Hattulan kunta kuuluu Eteläiseen tullipiiriin Etelä-Suomen aluehallintovirastoon Etelä-Suomen maanmittaustoimistoon Hämeenlinnan hallinto-oikeuden tuomiopiiriin Hämeenlinnan kihlakuntaan Hämeenlinnan maistraattiin Hämeenlinnan käräjäoikeuden tuomiopiiriin Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen Hämeen-Uudenmaan metsäkeskukseen Hämeen liittoon Kanta-Hämeen poliisilaitokseen Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiriin KELA:n Kanta-Hämeen vakuutuspiiriin Länsi-Suomen sotilaslääniin Sisä-Suomen verovirastoon Kunnan alue Hattulan kokonaispinta-ala on 427,30 km2, josta maapinta-alaa on 358,39 km2 ja vesipintaalaa 68,92 km2. Rantaviivaa on noin 300 km. Kunta omistaa maa-alueita 4,98 km2 eli 1,3 %. Asemakaava-alueen pinta-ala on 8,70 km2. Kunnan asukastiheys on 27 asukasta/km2. Hattulan maisemalle ovat tyypillisiä harjut, järvet, viljelysaukeat, metsät ja suot. Loivasti kumpuilevasta maastosta erottuu viisi harjujonoa, jotka halkovat kuntaa sen poikkisuunnassa. Huomattavin näistä on Parolanharju-Tenholanharju-Ruskeenharju, joka on suoranainen

6 4 jatke Hattelmalan harjujonolle. Hattulan järvistä ja joista suurin osa on Vanajaveden reittiä, johon kuuluvasta Vanajanselästä noin puolet on Hattulan kuntaa. Luottamushenkilöorganisaatio Kunnan luottamushenkilöorganisaation muodostavat valtuusto, kunnanhallitus ja seuraavat päävastuualueilla toimivat lauta- ja toimikunnat: Yleishallinnon päävastuualue - keskusvaalilautakunta; vaalilautakunnat ja vaalitoimikunta - tarkastuslautakunta - maaseutulautakunta - henkilöstöjaosto - maankäyttötoimikunta Perusturvan päävastuualue - perusturvalautakunta Sivistystoimen päävastuualue - sivistyslautakunta - vapaa-aikalautakunta Teknisen toimen päävastuualue - tekninen lautakunta - rakennuslautakunta Henkilöstöorganisaatio Kunnan henkilöstön päävastuualueisiin pohjautuva jako on seuraava: - hallintoyksikkö - perusturvayksikkö - sivistysyksikkö - tekninen yksikkö. Yksikköä johtaa yksikön päällikkö. Yhteensopivista tehtäväkokonaisuuksista voidaan muodostaa yksikköjaon puitteissa vastuualueita. Kunnanhallitus määrää yksikön päällikön.

7 Kunnan luottamushenkilöorganisaatio 5 VALTUUSTO TARKASTUS- LAUTAKUNTA KUNNANHALLITUS HENKILÖSTÖ- JAOSTO PERUSTURVA- LAUTAKUNTA SIVISTYS- LAUTAKUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA tiejaosto RAKENNUS- LAUTAKUNTA VAPAA-AIKA- LAUTAKUNTA MAASEUTU- LAUTAKUNTA 7 jäsentä 7 jäsentä 7 jäsentä 7 jäsentä 7 jäsentä 7 jäsentä sosiaalihuolto terveydenhuolto yleinen edunvalvonta koulu kirjasto kotiseututyö kansalaisopisto joukkoliikenne tekninen pelastus tie rakennus nuoriso raittius liikunta matkailu kulttuuri maaseutu KESKUSVAALILAUTAKUNTA ÄÄNESTYSALUEIDEN VAALILAUTAKUNNAT / VAALITOIMIKUNTA

8 Yleinen taloudellinen kehitys Oheisessa taulukossa on esitetty kunnallistalouden kannalta olennaisten kokonaistaloudellisten muuttujien kehitystä vuosilta Tiedot ovat Suomen Kuntaliiton tiedotteesta syyskuulta (%-muutos) Tuotanto (määrä) Palkkasumma Inflaatio 4,9 4,9 1,6 4,2 5,9 2,5 4,5 6,8 4,1 2,8-2,8 0,1 (%-yksikköä) Työttömyysaste Verot/BKT Julkiset menot/bkt Julkinen velka/bkt 7,7 43,4 48,7 39,2 6,9 42,9 47,3 35,2 6,4 43,0 49,0 34,2 9,0 41,6 54,6 41,4 Euribor 3 kk, % 10 vuoden korko, % 3,1 3,8 4,3 4,3 4,8 4,3 1,5 3,8 Kansantalous kasvoi Suomessa aina vuoden 2008 syyskuun puoliväliin saakka, jolloin kansantalouden kasvuvauhti kuitenkin äkillisesti pysähtyi ja johti jyrkkään laskuun. Tuotannon pudotus on kuitenkin vaimenemassa, varovaisen elpymisen merkkejä on havaittavissa. Vienti väheni vuonna 2009 noin neljänneksellä edellisestä vuodesta. Kokonaistuotannon vähenemiseksi viime vuonna arvioidaan noin 7,5 prosenttia. Tilastokeskuksen kokoamista kuntien viime vuoden tilinpäätösten ennakkotiedoista ilmenee, että suurten kaupunkien taloudellinen tilanne heikentyi voimakkaasti viime vuonna. Pienempien kuntien talous pysyi kuitenkin keskimäärin edellisen vuoden tasolla osin kuntaliitosten ansiosta. Talouden heikkenemiseen vaikutti eniten yhteisövero-osuuksien romahtaminen. Kuntien yhteisövero-osuutta korotettiin määräaikaisesti alkuvuonna, mutta sen vaikutus oli tilapäinen. Ennakkotiedoista ilmenee myös, että kuntien yhteenlaskettu tulos jäi 60 miljoonaa euroa negatiiviseksi. Yli asukkaan kaupunkien tulos oli 135 miljoonaa euroa miinuksella, kun se vielä toissa vuonna oli yli 400 miljoonaa euroa voitollinen. Alle asukkaan kuntien tulos oli yhteen laskettuna vielä hieman voitollinen vuonna Kuntaliitokset vähensivät pienten ja heikkojen kuntien lukumäärää, mikä näkyy taloustilastoissa. Kuntien ja kuntayhtymien toimintamenot lisääntyivät lähes 8 prosenttia edellisvuodesta, ja viime vuonna noin 5 prosenttia. Toimintamenojen kasvuun vaikuttivat korkea palkkaratkaisu, palvelujen lisääntynyt kysyntä ja kuntien lisääntyneet velvoitteet. Viime vuoden investoinnit olivat lähes edellisvuoden tasolla. Kuntien lainakanta on kasvanut kaikenkokoisissa kunnissa. Tilinpäätösten ennakkotietojen mukaan Manner-Suomen kunnilla oli viime vuonna lainaa euroa asukasta kohti. Edellisvuonna lainaa oli euroa ja vuonna 2007 yhteensä euroa asukasta kohti. Työllisyydessä tapahtui selkeä käänne huonompaan suuntaan vuoden 2009 kuluessa. Työttömyysaste nousi 6,4 prosentista 9 prosenttiin. Kuntatalouden nopea heikkeneminen ja nimenomaan verotulojen romahtaminen johti useissa kunnissa talousarvion uudelleen tarkasteluun jo vuoden alkupuoliskolla.

9 Oman talousalueen kehitys Hämeen liiton laatimasta alueen taloudellisen kehityksen selvityksestä on toimintakertomukseen otettu seuraavat asiat: Kanta-Hämeessä maailman talouden lama näkyi ennen muuta työllisyydessä ja väestönkehityksessä. Juuri kun maakunnassa oltiin pääsemässä maakuntaohjelmassa asetettuihin tavoitteisiin, työttömyys putosi vuoden 2005 tasolle ja työllisyys jopa noin kymmenen vuoden takaiselle tasolle. Ennakkotietojen mukaan väkiluku kasvoi 777 henkilöllä. Vuonna 2008 lisäys oli henkilöä eli kasvu puolittui. Seutukunnista parhaiten menestyi Hämeenlinna vaikka täälläkin kasvu jäi 25,7 % edellisvuodesta. Riihimäen seudulla väestön kasvu hidastui 75 %:lla ja Forssan seudulla nettomuuton tappio kolminkertaistui vuoden aikana. Yritysten nettolisäys oli 472 vuodesta Työpaikat lisääntyivät maakunnassa 2032:lla. Vuositason työttömyysaste oli 10,0 % työvoimahallinnon mukaan ja työllisyysaste 68,3 % Kunnan toiminnan ja talouden kehitys Olennaiset tapahtumat tilikaudelta ja sen päättymisen jälkeen Väkiluku Kotipaikkarekisteriin perustuva kunnan asukasluku oli (+57) Työllisyys Hattulan työttömyysaste oli ,4 % ,2 % ,0 % ,7 % ,8 %. Kunta työllisti palkkatuella koko vuoden aikana 19 henkilöä. Lisäksi Hattula oli mukana Luonto- Liiton Hämeen piirin perinnemaisemien kunnostushankkeessa Ahomansikka, joka työllisti viisi pitkäaikaistyötöntä. Henkilöstö Kunnan palveluksessa oli vakituisissa viroissa ja toimissa 385 henkilöä (372 vuonna 2008) ja henkilöstön kokonaismäärä oli 502 (495 vuonna 2008). Osa-aikaisia virkoja/toimia oli 48 ja sivuvirkoja/toimia 5. Kaikkiaan osa-aikaisesti työssä oli 62 työntekijää. Tarkempia tietoja henkilöstöstä esitetään erillisessä henkilöstöraportissa. Toiminta ja talous Vuosikate oli tilinpäätöksessä ,86 euroa. Vuosikate osoittaa, että käyttötulot eivät riittäneet kattamaan käyttömenoja. Suunnitelman mukaisten poistojen ja satunnaisten erien jälkeen alijäämäksi muodostui ,29 euroa. Tulokseen vaikuttivat eniten seuraavat poikkeamat muutettuun talousarvioon verrattuna: - käyttötulojen alittuminen eurolla - käyttömenojen alittuminen eurolla

10 - verotulojen ylittyminen eurolla - valtionosuuksien alittuminen eurolla - suunnitelman mukaisten poistojen ylittyminen eurolla ja - satunnaisten tulojen alittuminen eurolla. 8 Käyttötulojen alittumiseen vaikutti eniten käyttöomaisuuden myyntivoittojen kertyminen 1,1 milj. euroa alle arvioidun. Hallintokunnat sopeuttivat erinomaisesti toimintansa valtuuston kesäkuussa 2009 tekemiin käyttömenojen supistuksiin. Hallintokuntien käyttömenot jopa alittivat karsitut määrärahat. Alitus johtui pääosin henkilöstökulujen ja palvelujen ostojen menosäästöistä. Verotuloarviota pienennettiin 2,6 milj. eurolla talousarviomuutoksen yhteydessä. Kertymä oli lopulta vajaan milj. euroa yli pienennetyn arvion. Sen sijaan valtionosuusarvio oli ylimitoitettu. Talousarviota tehtäessä oli tiedossa Hämeenlinnan seudun kuntayhtymän purkaminen, josta Hämeenlinnan kaupunki maksoi Hattulan kunnalle euroa. Tästä kuitattiin kunnan osuus kuntayhtymän vuoden 2008 tilinpäätöksen alijäämästä eli euroa. Lisäksi kunnalle jäi Parolan terveysasema. Talousarvioon oli merkitty koko 1,5 milj. euron summa satunnaisiin tuloihin. Tilinpäätöksessä satunnaisiin tuloihin merkittiin kuitenkin vain euroa, joka muodostui kuntayhtymäosuuden ja Parolan terveysaseman kirjaamisten seurauksena. Tarkempi selvitys liitteenä. Kunnalla on kolmessa pankissa käytössä shekkitililimiittiä yhteensä euroa. Maksuvalmiutta tuettiin limiittiluotolla kuukausittain, loppuvuonna käytettiin lisäksi kuntatodistuksia. Pitkäaikaista lainaa ei otettu. Valtuusto on tehnyt vuoden 2009 talousarvioon seuraavat muutokset: /45 : Talouden sopeuttaminen verotulojen vähenemiseen /54 : Päivähoidon lisämääräraha euroa (käyttötalousosa/perusturvalautakunta) /58 : Määrärahasiirto euroa kunnallistekniikan investoinneista irtaimen omaisuuden hankintaan (investointiosa/tekninen lautakunta) /59 : Lisämääräraha Pappilanniemen tilojen luonnossuunnitteluun euroa (investointiosa/tekninen lautakunta) /60 : Lisämääräraha Pekolan koulun peruskorjauksen luonnossuunnitteluun euroa (investointiosa/tekninen lautakunta) /61 : Lisämääräraha Pekolan vanhan koulurakennuksen peruskorjaukseen euroa (investointiosa/tekninen lautakunta) /62 : Kotihoidon uudelleenjärjestelyistä johtuva määrärahan siirto euroa terveydenhuollon tulosalueelta sosiaalitoimen tulosalueelle (käyttötalous/perusturvalautakunta) /69 : lisämääräraha euroa ja tulolisäys euroa sosiaalitoimeen (käyttötalous/perusturvalautakunta) /67 : kiinteän omaisuuden myyntituottojen vähentäminen eurolla (investointiosa/kunnanhallitus) /15 : investointiosan ylitysoikeudet ja lisämäärärahat /Tekninen lautakunta. Toiminnassa tapahtui seuraavia olennaisia muutoksia: Yleishallinnon päävastuualue: - Omaa elinkeinoyhtiötä ei perustettu. Hallintoyksikössä toimi kuitenkin tilapäinen kehittämispäällikkö. Perusturvan päävastuualue/terveydenhuolto: - Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä purettiin Kunta- ja palvelurakennelakiuudistuksesta annetun lain mukaan perusterveydenhuolto ja siihen kiinteästi liittyvät sosiaalipalvelut tulee järjestää vähintään asukkaan väestöpohjalla. Perusterveydenhuolto

11 9 aloitettiin yhteistoiminta-alueella Janakkala-Hattula Janakkalan terveysjaosto, jossa oli edustajat myös Hattulan kunnasta, vastasi palvelujen järjestämisestä. - Avoterveydenhuollon palvelut lukuun ottamatta suun terveydenhuoltoa, jonka tuotti Janakkalan kunta, tuotettiin pääsääntöisesti Pihlajalinna oy:n toimesta; huhtikuussa 2009 aloitti Pappilanniemessä Pihlajalinnan toimintana myös 15-paikkainen vuodeosasto. - Pihlajalinnan avoterveydenhuollon sopimukseen sisältyvä kahden vuoden optio päätettiin käytää; ja sairaankuljetus päätettiin kilpailuttaa. Perusturvan päävastuualue/sosiaalitoimi - Syksyllä muodostettiin yhtenäinen kotihoito ja kotisairaanhoito otettiin tällöin kunnan omaksi toiminnaksi. - Päivähoitopaikkoja lisättiin syksyllä Pappilanniemeen 21; perustettiin mm. luontoryhmä. - Aloitettiin uutena toimintana avoin toiminta kotihoidossa olevien lasten perheille. - Perustettiin uusi sosiaalipalvelun ohjaajan virka - Elatustuki siirtyi kunnilta Kelan hoidettavaksi keväällä. Perusturvan päävastuualue/yleinen edunvalvonta: - Holhoustoimen edunvalvonta siirtyi valtion oikeusaputoimiston tehtäväksi vuoden alusta, mutta kunnalta ostettiin Hattulan ja Kalvolan asukkaille nämä palvelut. Sivistystoimen päävastuualue: - Joukkoliikenneasiat siirrettiin tekniseen yksikköön vuoden 2009 lopussa. - Pekolan koulun vanhimman rakennuksen saneeraus aloitettiin syksyllä Töiden valmistuttua koulu saa kaksi uutta luokkaa käyttöönsä. - Pekolan koulussa aloitti työskentelynsä kuudes perusopetusryhmä syyslukukauden alkaessa. - Parolan koulussa aloitti uusi pienryhmä toimintansa Nuorisovaltuusto aloitti toimintansa Tilinpäätöksen vaikutus kuluvan vuoden talousarvioon ja arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Talouden kehittymisen suuntaa kuvataan mm. vertaamalla toimintakulujen kasvua verotulojen kasvuun. Toimintakulujen kasvu ei saisi ylittää verotulojen kasvua. Viime vuonna käyttötalouden toimintakulut kasvoivat edellisestä vuodesta 7,2 prosenttia ja kokonaisverotulot 4,0 prosenttia. Vuoden 2008 lopulla alkanut talouden jyrkkä taantuma jatkui, joten jo vuoden 2009 puolivälissä talousarvio avattiin. Verotuloarvio pudotettiin 2,6 milj. eurolla ja hallintokuntien käyttömenoja 1 prosentilla. Talousarviomuutos vaikutti myös vuoden 2010 talousarvion laadintaan. Ohjeistuksessa vaadittiin laatimaan talousarvioesitykset toimintakulujen 0-kasvun pohjalta. Hyväksytty talousarvio päätyy lopulta toimintakulujen vähenemiseen 2,2 prosentilla. Kuitenkin alijäämä on 2 milj. euroa. Suunnitelmavuosi 2011 päätyy 1,2 milj. euron ja suunnitelmavuosi euron alijäämään. Kunnan veroprosentti oli edelleen 17,75, kuten on ollut jo vuodesta Valtuusto päätti nostaa vuodelle 2010 kunnallisveroprosentin 19,25 prosenttiin ja kiinteistöverojakin korotettiin. Kuntalain 65 :n 2 momentin mukaan talousarviossa ja -suunnitelmassa tai niiden hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla edellisen vuoden taseen osoittama alijäämä ja talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu alijäämä suunnittelukaudella katetaan (alijäämän kattamisvelvollisuus). Kunnan taseessa oli vuoden 2008 tilinpäätöksen mukaan ylijäämiä aikaisemmilta vuosilta euroa. Kun vuoden 2009 tilinpäätöksen mukainen alijäämä katetaan niistä, jää taseeseen ylijäämiä vielä euroa. Vuoden 2010 talousarvion arvioitu alijäämä voidaan vielä osoittaa katettavaksi näillä ylijäämillä, mutta seuraavien vuosien osalta on syytä alkaa vakavasti suunnitella keinoja talouden tasapainoon saattamiseksi. Terveydenhuollon, vanhustenhuollon ja lasten päivähoidon menot kasvavat vuosi vuodelta. Investointimenot olisi pidettävä taloussuunnitelmavuosilla samalla tasolla tai jopa pienempinä kuin

12 vuonna Suurimmat investointihankkeet liittyvät rakennusten peruskorjauksiin ja kunnallistekniikkaan. 10 Kunnan saamat verotulot ja valtionosuudet eivät tule lisääntymään niin paljon, että palvelujen lisätarpeesta aiheutuvia menoja voitaisiin lisätä ilman korjaavia toimenpiteitä. Talouden tasapainottamisessa ovat mm. seuraavat keinot käytettävissä: - seudullisen yhteistyön lisääminen - kunnan maapolitiikan uudistaminen ottamalla käyttöön uusia toimintamalleja ja käyttämällä mahdollisuuksien mukaan maa- ja metsäalueita vaihtoalueina - kaavoituskulujen siirtäminen tonttien ja maa-alueiden myyntihintoihin - palvelujen/toimintojen hinnoittelu kustannustason nousua vastaavasti - palvelujen myynti - veroratkaisut - joutomaiden kartoitus ja myynti lisämaana esim. rakennuspaikkoihin - henkilöstömäärän hallittu kasvu Kunnanhallituksen selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä selkoa, miten sisäinen valvonta ja siihen sisältyvä riskienhallinta on kunnassa järjestetty, onko valvonnassa havaittu puutteita kuluneella tilikaudella ja miten sisäistä valvontaa on tarkoitus kehittää voimassa olevalla taloussuunnittelukaudella. Sisäisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että kunnan toiminta on taloudellista ja tuloksellista, päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa ja että lain säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan ja että omaisuus ja voimavarat turvataan. Hattulan kunnanhallitus on hyväksynyt yleisohjeet kunnan sisäisestä valvonnasta ja hallintosäännön taloutta koskevien määräysten täytäntöönpanosta ja saattanut ne ajan tasalle /113. Ohjeeseen sisältyy luku riskien arvioinnista ja hallinnasta. Yleisohje sisäisestä valvonnasta tarkistetaan vuoden 2010 aikana. Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa kunnanhallitus. Ohjeessa on määritelty lisäksi kaikki tilivelvolliset, joille on annettu toimivaltaa kunnan varojen käytössä ja jotka toimivat viranomaisina ja siten vastaavat sisäisen valvonnan toteuttamisesta. Kunnan vastuualueet ovat antaneet omalta osaltaan arviointinsa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimivuudesta ja riittävyydestä kunnanhallituksen selonteon pohjaksi. Hallintokunnat esittävät selontekonsa myös omissa kertomuksissaan. Kunnanhallitus esittää vastuualueiden arviointien perusteella ja omana arvionaan seuraavaa: Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen Sisäisen valvonnan toimivuus säännösten, määräysten, päätösten ja hyvän hallintotavan noudattamisessa on pääsääntöisesti toteutunut. Lakisääteisten tehtävien toteuttamisessa on noudatettu hyvää hallintotapaa. Lakien ja kunnan toimielinten päätösten noudattamisessa ei ole havaittu puutteita Kunnan johtosäännöt uudistetaan ajan tasalle vuonna Johtosääntöuudistus perustuu suunnitteilla olevaan organisaatiouudistukseen. Johtosäännöissä tullaan huomioimaan sisäisen valvonnan ohjeeseen sisältyvät vastuut ja toimet entistä tarkemmin. Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus Valtuustolle on raportoitu talousarvion toteutuminen 30.6 ja tilanteiden mukaan. Kunnanhallitukselle on toimitettu raportti myös tilanteesta. Hallintokunnat ovat seuranneet talousarvion

13 11 toteutumista tarkemmalla tasolla. Nykyiset talous- ja henkilöstöhallinnon ohjelmat mahdollistavat ajantasaisen seurannan. Talousarviomuutokset on esitetty valtuustolle. Muutostarve olisi esitettävä heti, kun muutostarve todetaan. Näin ei aina ole tapahtunut, joitakin muutoksia käsiteltiin vielä vuoden 2010 puolella. Määrärahan muutosesityksessä olisi selvitettävä myös muutoksen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin ja tuloarvioihin. Vastaavasti toiminnallisia tavoitteita koskevassa muutosesityksessä selvitetään muutoksen vaikutus määrärahoihin. Tässä suhteessa on kehittämistarvetta. Varojen käyttöä on valvottu, ongelmia ei ole havaittu. Riskienhallinnan järjestäminen Riskien arvioinnilla pyritään tunnistamaan ja analysoimaan mahdolliset riskit ja uhkat. Riskien hallinnan avulla pyritään järjestelmällisesti vähentämään riskien toteutumisesta aiheutuvia kustannuksia ja muita haittavaikutuksia. Riskiä voi liittyä kunnan varsinaiseen toimintaan, investointeihin, rahoitukseen ja vahinkoihin ja ne vaikuttavat toteutuessaan kunnan asemaan, talouteen, palvelukykyyn, työvoiman saatavuuteen ja yleiseen kilpailukykyyn asukkaista ja yrityksistä. Sisäisen valvonnan ohjeistus käsittelee vahinko- ja atk- riskejä sekä toiminto- ja työketjuihin sisältyviä riskejä. Kunnan riskienhallinnan kartoituksesta on kulunut jo yli kaksikymmentä vuotta, joten ajantasaistaminen on tarpeen. Uusina riskeinä on nähtävä henkilöstön eläköitymiseen liittyvät mahdolliset uuden työvoiman saantiongelmat ja sijaisuusjärjestelyjen puutteet erityisosaamista vaativien tehtävien hoidossa. Riskienhallinta ja seuranta vastuutetaan selkeämmin osaksi johtamista ja päätöksentekoa ja mahdollistetaan siihen riittävä asiantuntemus. Vakuutukset koskien kunnan työntekijöitä, oppilaita, päivähoitolapsia, kuntalaisia kunnan järjestämissä tilaisuuksissa, kunnan omaisuutta ja kunnan toiminnassaan aiheuttamat vahinkoja ovat ajan tasalla. Suurempia korvausvastuuseen johtavia vahinkoja ei ole sattunut. ATK-riskien minimoimiseksi atk-vastuuhenkilö on jakanut henkilöstölle siihen liittyvää ohjeistusta. Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta Kunnassa on toimintaa ohjeistettu, jotta varmistetaan tehokas ja lainmukainen toiminta hankintojen kilpailuttamisessa, omaisuuden myymisessä ja luovutuksessa. Omaisuusrekistereiden pidosta on ohjeistus sisäisen valvonnan ohjeessa. Sopimustoiminta Kunnan eri toimialoja koskevien sopimusten käsittely on ohjeistettu. Sopimukset luetteloidaan ja säilytetään ao yksikössä. Sopimusehtojen noudattamisen ja vanhentumisaikojen seuraamisentärkeyttä tullaan korostamaan. Arvio sisäisen tarkastuksen järjestämisestä Hattulassa ei ole sisäistä tarkastusta järjestetty omaksi tehtäväksi eikä näitä palveluja osteta tilintarkastus- ja muilta tarkastusyhteisöiltä. Kunnanhallituksen kannanotto sisäisen valvonnan ja siihen liittyvän riskienhallinnan järjestämisestä Hallitus esittää kannanottonaan, että sisäinen valvonta tuottaa pääosin kohtuullisen varmuuden toiminnan tuloksellisuudesta, lain- ja hyvän hallintotavan mukaisuudesta, varojen turvaamisesta sekä johtamisen edellyttämän luotettavan informaation riittävyydestä. Sisäisen valvonnan tehostaminen edellyttää kuitenkin ensisijaisesti seuraavia toimenpiteitä: - sisäistä valvontaa koskevan ohjeen päivittäminen

14 12 - riskien hallinnan kartoituksen ajantasaistaminen - johtosääntöjen uudistaminen - talousarvioon liittyen huomion kiinnittäminen mm. tavoitteiden asettamiseen ja talousarviomuutosten esittämiseen - valvonnan systemaattisuuden ja säännöllisyyden lisääminen.

15 Kokonaistalouden tunnusluvut Tilikauden tuloksen muodostuminen ulkoiset tuotot ja kulut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset tuotot Tilikauden tulos Tilikauden ylijäämä (alijäämä) TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut, % 9,6% 11,1% Vuosikate/Poistot, % 147,8% 128,1% Vuosikate, euroa/asukas -240,90-173,41 Asukasmäärä Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista; tunnusluku kuvaa maksurahoituksen osuutta toimintamenoista = 100 * Toimintatuotot / (Toimintakulut - Valmistus omaan käyttöön) Vuosikate prosenttia poistoista; tunnusluku mittaa tulorahoituksen riittävyyttä. Kun tunnusluvun arvo on yli 100 %, oletetaan tulorahoitukse olevan riittävä. = 100 * Vuosikate / Poistot Vuosikate, / asukas; tunnusluku on yleisesti käytetty tulorahoituksen riittävyyden arvioinnissa ja kuntien keskinäisessä vertailussa Asukasmäärä Asukasmääränä käytetään asukaslukua tilikauden lopussa

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 Kaupunginhallitus 31.3.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 sivu Sisällysluettelo 1 Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2014 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta 2014 1 1.2.

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2010

TASEKIRJA VUODELTA 2010 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2010 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kunnanhallitus 28.3.2011 2.4.2012

TASEKIRJA. Kunnanhallitus 28.3.2011 2.4.2012 TASEKIRJA 2010 2011 Kunnanhallitus 28.3.2011 2.4.2012 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 5 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 6 1.1.1. Kunnanjohtajan katsaus...

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2010 KUNNANHALLITUS 28.3.2011

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2010 KUNNANHALLITUS 28.3.2011 ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2010 KUNNANHALLITUS 28.3.2011 KUNNANVALTUUSTO 20.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Kunnanjohtajan katsaus 1 1.2. Kunnan hallinto 3 1.3. Kunnan henkilöstö 5 1.4. Yleinen

Lisätiedot

TOHOLAMMIN KUNTA TASEKIRJA 2013. Kunnanhallitus 31.3.2014 92. Tarkastuslautakunta 3.6.2014 12. Kunnanvaltuusto 25.6.2014 22

TOHOLAMMIN KUNTA TASEKIRJA 2013. Kunnanhallitus 31.3.2014 92. Tarkastuslautakunta 3.6.2014 12. Kunnanvaltuusto 25.6.2014 22 TOHOLAMMIN KUNTA TASEKIRJA 2013 Kunnanhallitus 31.3.2014 92 Tarkastuslautakunta 3.6.2014 12 Kunnanvaltuusto 25.6.2014 22 JOHDANTO... 4 1 TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET... 4 2 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT... 5 2.1 Tasekirja...

Lisätiedot

TASEKIRJA 2009. Kunnanhallitus 12.4.2010

TASEKIRJA 2009. Kunnanhallitus 12.4.2010 TASEKIRJA 2009 Kunnanhallitus 12.4.2010 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 5 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 2 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 6 1.1.1. Kunnanjohtajan katsaus... 6 1.1.2. Kunnan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA Liite /Kh 25.5.2015 TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA 2010 2014 Kunnanhallitus 25.5.2015 28.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 5 1.2. Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 2

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 2 TILINPÄÄTÖS 2014 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 2 Sisällysluettelo: A. TOIMINTAKERTOMUS... 4 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 4 1.1. Kunnanjohtajan katsaus... 4 1.2. Kunnan hallinto

Lisätiedot

Sisällysluettelo Sivu

Sisällysluettelo Sivu Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 3 Yleinen ja oman alueen taloudellisen kehitys 7

Lisätiedot

Sisältö. Tilinpäätös 2012 1

Sisältö. Tilinpäätös 2012 1 TILINPÄÄTÖS 2012 Tasekirja Tilinpäätös 2012 1 Sisältö 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT JA KOKONAISTALOUDEN KEHITYS... 3 1.1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 4 1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus...

Lisätiedot

URJALAN KUNTA. Toiminta- ja tilinpäätöskertomus 2013. Valtuusto 16.6.2014 9 Liite 7

URJALAN KUNTA. Toiminta- ja tilinpäätöskertomus 2013. Valtuusto 16.6.2014 9 Liite 7 URJALAN KUNTA Toiminta- ja tilinpäätöskertomus 2013 Valtuusto 16.6.2014 9 Liite 7 Sisällys 1. PERUSTIETOA URJALASTA... 1 2. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2013... 3 3. KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS... 4 3.1

Lisätiedot

email: pyhannankunta@pyhanta.fi

email: pyhannankunta@pyhanta.fi Manuntie 2 08-8117 811 Pankit: Pyhännän Osuuspankki 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8117 823 Sampo Pankki www.pyhanta.fi email: pyhannankunta@pyhanta.fi 3 Sisältö Kunnanjohtajan katsaus 1. Toimintakertomus...6

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014. Kunnanvaltuusto

Tilinpäätös 2014. Kunnanvaltuusto Tilinpäätös 2014 Kunnanhallitus 30.3.2015 Kunnanvaltuusto 1 Toimintakertomus 1 1.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset 1 1.2 Olennaiset tapahtumat Pyhäjoen kunnan toiminnassa ja taloudessa 1 1.2.1 Kunnanjohtajan

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2011

TASEKIRJA VUODELTA 2011 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2011 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2013 2

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2013 2 TILINPÄÄTÖS 2013 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2013 2 Sisällysluettelo: A. TOIMINTAKERTOMUS... 4 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 4 1.1. Kunnanjohtajan katsaus... 4 1.2. Kunnan hallinto

Lisätiedot

Punkalaitumen kunta Tilinpäätös 2012

Punkalaitumen kunta Tilinpäätös 2012 Punkalaitumen kunta Tilinpäätös 2012 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 4 2. TOIMINTAKERTOMUS... 4 2.1. Toimintakertomuksen pakolliset ja suositeltavat asiat... 4 2.2. Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

2.2.3 Investointien toteutuminen... 162 2.2.4 Rahoitusosan toteutuminen... 170 2.2.4.1 Kaupunki ja taseyksiköt (pl. Liikelaitokset)... 170 2.2.4.

2.2.3 Investointien toteutuminen... 162 2.2.4 Rahoitusosan toteutuminen... 170 2.2.4.1 Kaupunki ja taseyksiköt (pl. Liikelaitokset)... 170 2.2.4. 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 3 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus... 3 1.1.2 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset... 5 1.1.3

Lisätiedot

email: pyhannankunta@pyhanta.fi

email: pyhannankunta@pyhanta.fi Manuntie 2 040 1912 200 Pankit: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sampo Pankki www.pyhanta.fi email: pyhannankunta@pyhanta.fi 2 Sisältö Kunnanjohtajan katsaus Toimintakertomus

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2005

TOIMINTAKERTOMUS 2005 VUOLIJOEN KUNTA 1 TOIMINTAKERTOMUS 2005 2 3 TOIMINTAKERTOMUS 2005 SISÄLLYSLUETTELO 1. Toimintakertomus 1.1. Kunnanjohtajan katsaus 1 1.2. Kunnan hallinto 3 1.3. Yleinen taloudellinen kehitys 7 1.4. Oman

Lisätiedot

TERVOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2012. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 13 / 6 2013 72

TERVOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2012. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 13 / 6 2013 72 TERVOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2012 Kunnanvaltuusto hyväksynyt 13 / 6 2013 72 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 1 2 PERUSTIETOA KUNNASTA JA TOIMINNAN KEHITTÄMISTAVOITTEET 3 3 OLENNAISET

Lisätiedot

Sisällysluettelo Sivu

Sisällysluettelo Sivu Varkauden kaupungin toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Kv 16.6.2014 Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä

Lisätiedot

RUOVEDEN KUNTA. Kuva: Veera Arstio TILINPÄÄTÖSKIRJA

RUOVEDEN KUNTA. Kuva: Veera Arstio TILINPÄÄTÖSKIRJA RUOVEDEN KUNTA Kuva: Veera Arstio TILINPÄÄTÖSKIRJA VUODELTA 2014 1. PERUSTIETOA KUNNASTA... 1 2. TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT... 2 3. TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS... 2 3.1 TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA

Lisätiedot

email: pyhannankunta@pyhanta.fi

email: pyhannankunta@pyhanta.fi Manuntie 2 040 1912 200 Pankit: Oulu Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sampo Pankki www.pyhanta.fi email: pyhannankunta@pyhanta.fi 1 Toimintakertomus 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNGIN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012

VARKAUDEN KAUPUNGIN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012 VARKAUDEN KAUPUNGIN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012 Kv 17.6.2013 Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. sivu

SISÄLLYSLUETTELO. sivu 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS 3 1.2 YLEISTIETOA HÄMEENLINNASTA 4 1.3 KAUPUNGIN HALLINTO 5 1.4 TALOUDELLINEN KEHITYS 6 1.4.1 Yleinen taloudellinen kehitys 6 1.4.2 Hämeenlinnan toiminnan

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat

PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat Kunnanhallitus 31.3.2014 Valtuusto 1 Toimintakertomus 1 1.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset 1 1.2 Olennaiset tapahtumat Pyhäjoen

Lisätiedot

email: pyhannankunta@pyhanta.fi

email: pyhannankunta@pyhanta.fi Manuntie 2 040 1912 200 Pankit: Oulu Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Danske Bank www.pyhäntä.fi email: pyhannankunta@pyhanta.fi Toimintakertomus 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

Someron kaupunki. Tilinpäätös

Someron kaupunki. Tilinpäätös Someron kaupunki Tilinpäätös 212 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus. 2 2. Kaupungin hallinto.... 3 2.1. Kaupunginvaltuusto... 3 2.2. Kaupunginhallitus 4 2.3. Toimielimet.. 4 3. Taloudellinen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 KONTIOLAHDEN KUNTA - TOIMINTAKERTOMUS - TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU - TILINPÄÄTÖSLASKELMAT - LIITETIEDOT.

TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 KONTIOLAHDEN KUNTA - TOIMINTAKERTOMUS - TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU - TILINPÄÄTÖSLASKELMAT - LIITETIEDOT. TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 - TOIMINTAKERTOMUS - TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU - TILINPÄÄTÖSLASKELMAT - LIITETIEDOT KONTIOLAHDEN KUNTA Sari Kaija 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA TASEKIRJA VUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

KIIKOISTEN KUNTA TASEKIRJA VUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS TASEKIRJA VUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS _ SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO..3 1 TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET 4 2 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT 5 3 TOIMINTAKERTOMUS...6 3.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset.6

Lisätiedot