HATTULAN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HATTULAN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2009"

Transkriptio

1 HATTULAN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2009

2 JOHDANTO TOIMINTAKERTOMUS Olennaiset tapahtumat kunnan toiminnassa ja taloudessa Kunnanjohtajan katsaus Kunnan hallinto Yleinen taloudellinen kehitys Oman talousalueen kehitys Kunnan toiminnan ja talouden kehitys Olennaiset tapahtumat tilikaudelta ja sen päättymisen jälkeen Tilinpäätöksen vaikutus kuluvan vuoden talousarvioon ja arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Kunnanhallituksen selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä Kokonaistalouden tunnusluvut Tilikauden tuloksen muodostuminen Toiminnan rahoitus Rahoitusasema ja sen muutokset Kokonaistulot ja menot Konsernituloslaskelma Konsernirahoituslaskelma Konsernitase ja sen tunnusluvut Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä TALOUSARVION TOTEUTUMINEN KÄYTTÖTALOUSOSAN TALOUDELLISET JA TOIMINNALLISET TAVOITTEET TULOSALUEITTAIN Investointiosan toteutumisvertailu Tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu Rahoitusosan toteutumisvertailu Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta TILINPÄÄTÖSLASKELMAT Tuloslaskelma, ulkoiset erät Tuloslaskelma, sisäiset ja ulkoiset erät Rahoituslaskelma Tase Konsernituloslaskelma Konsernirahoituslaskelma Konsernitase TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tuloslaskelman liitetiedot Tasetta koskevat liitetiedot Taseen vastaavia koskevat liitetiedot Taseen vastattavia koskevat liitetiedot Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Henkilöstöä koskevat liitetiedot Konsernin tilipäätöksen liitetiedot LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA ALLEKIRJOITUKSET TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ...109

3 JOHDANTO 1 Kuntalain mukaan kunnat ja kuntayhtymät noudattavat vuoden 1997 alusta lukien kirjanpidossaan ja tilinpäätöksessään kirjanpitolakia soveltuvin osin. Kirjanpitolaissa keskeisenä tavoitteena on oikeiden ja riittävien tietojen antaminen kirjanpitovelvollisen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Kunnan tilinpäätökseen sisältyvät tilinpäätöslaskelmat ovat tase ja tuloslaskelma sekä rahoituslaskelma. Rahoituslaskelma on rahan lähteitä ja rahan käyttöä kuvaava laskelma. Tuloslaskelmaa ja tasetta täydentävien liitetietojen antaminen on pakollista. Talousarvion toteutumisvertailu on itsenäinen, tilinpäätökseen sisältyvä laskelma, jonka tehtävänä on talousarviositovuuden noudattamisen seuranta. Tilinpäätösinformaatiota parantavat sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen seuranta, suunnitelman mukaisten poistojen esittäminen, vaatimus vastaisten menojen ja menetysten huomioon ottamisesta pakollisena varauksena sekä konsernitaseen ja sen liitetietojen sisällyttäminen tilinpäätökseen. Toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen erityisenä tehtävänä kunnassa on selvittää valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista. Lisäksi kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Kuntalain 70 :n mukaan kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Kirjanpitolain mukaan toimintakertomuksessa on annettava tiedot kirjanpitovelvollisen toiminnan kehittymistä koskevista tärkeistä seikoista. Kirjanpitoasetuksen mukaan toimintakertomuksessa tulee esittää tiedot olennaisista tapahtumista tilikaudelta ja sen päättymisen jälkeen, arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä ja selvitys tutkimus- ja kehitystoiminnan laajuudesta.

4 1 TOIMINTAKERTOMUS OLENNAISET TAPAHTUMAT KUNNAN TOIMINNASSA JA TALOUDESSA Kunnanjohtajan katsaus Vuosi 2009 jäi Suomen taloushistoriaan synkkänä vuotena. Maailmanlaajuisen talouslaman vaikutukset näkyivät myös Suomessa. Bruttokansantuotto laski enemmän kuin koskaan Suomen taloushistoriassa. Valtion taloutta elvytettiin massiivisella ulkomaisella velalla. Hattulan kunnanhallitus käynnisti työnsä talouden tervehdyttämistoimilla. Valtuusto muutti vuoden 2009 talousarviota vähentämällä verotuloarviota ja leikkaamalla toimintamenoja lähes miljoonalla eurolla. Talouden suunnittelua ja raportointia on tehostettu. Hattulan kunnan työllisyystilanne säilyi kuitenkin kohtuullisena, minkä ansiosta verotulot kasvoivat vuoden aikana. Kunta tehosti myös omia toimiaan pitkäaikaistyöttömien työllistämiseksi. Hattulan yrittäjien panos on ollut merkittävä. Päättäessään vuoden 2010 talousarviosta valtuusto linjasi vuosien 2011 ja 2012 taloussuunnitelman niin, että Hattulan kunnan talous tasapainottuu vuoden 2012 loppuun mennessä. Veroäyrin korottaminen on keskeinen osa talouden tervehdyttämisohjelmaa. Kunnalliset palvelut säilyvät laadukkaina vaikka palvelurakenne uudistuu. Janakkalan ja Hattulan kuntien yhteistoiminta-alueen perustaminen perusterveydenhuollon ja siihen läheisesti liittyvään sosiaalitoimeen onnistui tavoitteiden mukaisesti. Kuntien yhteistyö on joustavaa ja päätöksenteko yksituumaista. Kuntalaisten palaute terveydenhuollon uudistuksesta on ollut myönteistä. Kunnallispoliittista päätöksentekoa leimasi määrätietoisuus ja yksituumaisuus, joka on mahdollistanut Hattulan kunnan selviytymisen myös lama-aikana. Osoitan parhaat kiitokseni luottamushenkilöille ja yhteistyökumppaneille. Kunnan henkilöstö on jälleen kerran osoittautunut tärkeimmäksi voimavaraksi. Kiitokset teille kaikille työpanoksestanne hattulalaisten hyväksi. Hattulassa Martti Pura kunnanjohtaja

5 Kunnan hallinto Yleistä Hattula on ollut itsenäisenä kuntana vuodesta Tyrvännön alue liitettiin Hattulaan Mälkiäisten, Tykölän ja Uskilan kylät siirrettiin Valkeakoskeen Kun Hauhon, Kalvolan, Lammin, Rengon ja Tuuloksen kunnat liitettiin Hämeenlinnan kaupunkiin alkaen, Hattulan kunnan eteläosasta siirrettiin Hämeenlinnan kaupunkiin 27,60 km2, josta maa-aluetta24,01 km2 ja vesialuetta 3,59 km2. Siirrettävällä alueella asui 32 asukasta. Aluesiirto vaadittiin, jotta Kalvolan ja Hämeenlinnan välille saatiin maayhteys. Sijainti Hattulan kunta sijaitsee keskellä Kanta-Hämettä naapureinaan Hämeenlinnan ja Valkeakosken kaupungit sekä Tammelan ja Pälkäneen kunnat. Hattula kuuluu Kanta-Hämeen maakuntaan sekä Hämeenlinnan seutukuntaan ja työssäkäyntialueeseen. Hämeenlinnan seutukunta muodostuu Hämeenlinnan kaupungista sekä Janakkalan ja Hattulan kunnista (Kalvolan, Rengon, Hauhon, Tuuloksen ja Lammin kunnat liittyivät Hämeenlinnaan ). Kunnan perus- ja kaupalliset palvelut ovat keskittyneet kuntakeskus Parolaan. Tiiveimmin asuttuja alueita ovat Parolan ja siihen kiinni kasvaneen Mierolan ja Kalliolanmäen lisäksi Herniäisen-Hurttalan, Katinalan, Rahkoilan ja Koreilan-Pappilanniemen alueet. Kunnan kautta kulkevat tärkeimmät tieyhteydet ovat valtatie 3 (Helsinki-Tampere moottoritie) ja kantatie 57 (Pälkäneentie) sekä vähäisiltä osilta kunnan etelärajalla kulkeva valtatie 10 (Turku-Hämeenlinna-Lahti). Lisäksi kuntaa halkoo Parolan kuntakeskuksen kautta kulkeva Helsinki-Tampere päärata sekä Vanajaveden vesireitti. Kuntakeskuksesta on matkaa Hämeenlinnaan 12 km. Pääkaupunkiin Helsinkiin ja lähimpään merisatamaan on matkaa 112 km. Tampereelle, lähimmälle reittiliikenteen lentokentälle on matkaa 75 km. Turkuun on matkaa 155 km ja Lahteen 80 km. Hattulan kunta kuuluu Eteläiseen tullipiiriin Etelä-Suomen aluehallintovirastoon Etelä-Suomen maanmittaustoimistoon Hämeenlinnan hallinto-oikeuden tuomiopiiriin Hämeenlinnan kihlakuntaan Hämeenlinnan maistraattiin Hämeenlinnan käräjäoikeuden tuomiopiiriin Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen Hämeen-Uudenmaan metsäkeskukseen Hämeen liittoon Kanta-Hämeen poliisilaitokseen Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiriin KELA:n Kanta-Hämeen vakuutuspiiriin Länsi-Suomen sotilaslääniin Sisä-Suomen verovirastoon Kunnan alue Hattulan kokonaispinta-ala on 427,30 km2, josta maapinta-alaa on 358,39 km2 ja vesipintaalaa 68,92 km2. Rantaviivaa on noin 300 km. Kunta omistaa maa-alueita 4,98 km2 eli 1,3 %. Asemakaava-alueen pinta-ala on 8,70 km2. Kunnan asukastiheys on 27 asukasta/km2. Hattulan maisemalle ovat tyypillisiä harjut, järvet, viljelysaukeat, metsät ja suot. Loivasti kumpuilevasta maastosta erottuu viisi harjujonoa, jotka halkovat kuntaa sen poikkisuunnassa. Huomattavin näistä on Parolanharju-Tenholanharju-Ruskeenharju, joka on suoranainen

6 4 jatke Hattelmalan harjujonolle. Hattulan järvistä ja joista suurin osa on Vanajaveden reittiä, johon kuuluvasta Vanajanselästä noin puolet on Hattulan kuntaa. Luottamushenkilöorganisaatio Kunnan luottamushenkilöorganisaation muodostavat valtuusto, kunnanhallitus ja seuraavat päävastuualueilla toimivat lauta- ja toimikunnat: Yleishallinnon päävastuualue - keskusvaalilautakunta; vaalilautakunnat ja vaalitoimikunta - tarkastuslautakunta - maaseutulautakunta - henkilöstöjaosto - maankäyttötoimikunta Perusturvan päävastuualue - perusturvalautakunta Sivistystoimen päävastuualue - sivistyslautakunta - vapaa-aikalautakunta Teknisen toimen päävastuualue - tekninen lautakunta - rakennuslautakunta Henkilöstöorganisaatio Kunnan henkilöstön päävastuualueisiin pohjautuva jako on seuraava: - hallintoyksikkö - perusturvayksikkö - sivistysyksikkö - tekninen yksikkö. Yksikköä johtaa yksikön päällikkö. Yhteensopivista tehtäväkokonaisuuksista voidaan muodostaa yksikköjaon puitteissa vastuualueita. Kunnanhallitus määrää yksikön päällikön.

7 Kunnan luottamushenkilöorganisaatio 5 VALTUUSTO TARKASTUS- LAUTAKUNTA KUNNANHALLITUS HENKILÖSTÖ- JAOSTO PERUSTURVA- LAUTAKUNTA SIVISTYS- LAUTAKUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA tiejaosto RAKENNUS- LAUTAKUNTA VAPAA-AIKA- LAUTAKUNTA MAASEUTU- LAUTAKUNTA 7 jäsentä 7 jäsentä 7 jäsentä 7 jäsentä 7 jäsentä 7 jäsentä sosiaalihuolto terveydenhuolto yleinen edunvalvonta koulu kirjasto kotiseututyö kansalaisopisto joukkoliikenne tekninen pelastus tie rakennus nuoriso raittius liikunta matkailu kulttuuri maaseutu KESKUSVAALILAUTAKUNTA ÄÄNESTYSALUEIDEN VAALILAUTAKUNNAT / VAALITOIMIKUNTA

8 Yleinen taloudellinen kehitys Oheisessa taulukossa on esitetty kunnallistalouden kannalta olennaisten kokonaistaloudellisten muuttujien kehitystä vuosilta Tiedot ovat Suomen Kuntaliiton tiedotteesta syyskuulta (%-muutos) Tuotanto (määrä) Palkkasumma Inflaatio 4,9 4,9 1,6 4,2 5,9 2,5 4,5 6,8 4,1 2,8-2,8 0,1 (%-yksikköä) Työttömyysaste Verot/BKT Julkiset menot/bkt Julkinen velka/bkt 7,7 43,4 48,7 39,2 6,9 42,9 47,3 35,2 6,4 43,0 49,0 34,2 9,0 41,6 54,6 41,4 Euribor 3 kk, % 10 vuoden korko, % 3,1 3,8 4,3 4,3 4,8 4,3 1,5 3,8 Kansantalous kasvoi Suomessa aina vuoden 2008 syyskuun puoliväliin saakka, jolloin kansantalouden kasvuvauhti kuitenkin äkillisesti pysähtyi ja johti jyrkkään laskuun. Tuotannon pudotus on kuitenkin vaimenemassa, varovaisen elpymisen merkkejä on havaittavissa. Vienti väheni vuonna 2009 noin neljänneksellä edellisestä vuodesta. Kokonaistuotannon vähenemiseksi viime vuonna arvioidaan noin 7,5 prosenttia. Tilastokeskuksen kokoamista kuntien viime vuoden tilinpäätösten ennakkotiedoista ilmenee, että suurten kaupunkien taloudellinen tilanne heikentyi voimakkaasti viime vuonna. Pienempien kuntien talous pysyi kuitenkin keskimäärin edellisen vuoden tasolla osin kuntaliitosten ansiosta. Talouden heikkenemiseen vaikutti eniten yhteisövero-osuuksien romahtaminen. Kuntien yhteisövero-osuutta korotettiin määräaikaisesti alkuvuonna, mutta sen vaikutus oli tilapäinen. Ennakkotiedoista ilmenee myös, että kuntien yhteenlaskettu tulos jäi 60 miljoonaa euroa negatiiviseksi. Yli asukkaan kaupunkien tulos oli 135 miljoonaa euroa miinuksella, kun se vielä toissa vuonna oli yli 400 miljoonaa euroa voitollinen. Alle asukkaan kuntien tulos oli yhteen laskettuna vielä hieman voitollinen vuonna Kuntaliitokset vähensivät pienten ja heikkojen kuntien lukumäärää, mikä näkyy taloustilastoissa. Kuntien ja kuntayhtymien toimintamenot lisääntyivät lähes 8 prosenttia edellisvuodesta, ja viime vuonna noin 5 prosenttia. Toimintamenojen kasvuun vaikuttivat korkea palkkaratkaisu, palvelujen lisääntynyt kysyntä ja kuntien lisääntyneet velvoitteet. Viime vuoden investoinnit olivat lähes edellisvuoden tasolla. Kuntien lainakanta on kasvanut kaikenkokoisissa kunnissa. Tilinpäätösten ennakkotietojen mukaan Manner-Suomen kunnilla oli viime vuonna lainaa euroa asukasta kohti. Edellisvuonna lainaa oli euroa ja vuonna 2007 yhteensä euroa asukasta kohti. Työllisyydessä tapahtui selkeä käänne huonompaan suuntaan vuoden 2009 kuluessa. Työttömyysaste nousi 6,4 prosentista 9 prosenttiin. Kuntatalouden nopea heikkeneminen ja nimenomaan verotulojen romahtaminen johti useissa kunnissa talousarvion uudelleen tarkasteluun jo vuoden alkupuoliskolla.

9 Oman talousalueen kehitys Hämeen liiton laatimasta alueen taloudellisen kehityksen selvityksestä on toimintakertomukseen otettu seuraavat asiat: Kanta-Hämeessä maailman talouden lama näkyi ennen muuta työllisyydessä ja väestönkehityksessä. Juuri kun maakunnassa oltiin pääsemässä maakuntaohjelmassa asetettuihin tavoitteisiin, työttömyys putosi vuoden 2005 tasolle ja työllisyys jopa noin kymmenen vuoden takaiselle tasolle. Ennakkotietojen mukaan väkiluku kasvoi 777 henkilöllä. Vuonna 2008 lisäys oli henkilöä eli kasvu puolittui. Seutukunnista parhaiten menestyi Hämeenlinna vaikka täälläkin kasvu jäi 25,7 % edellisvuodesta. Riihimäen seudulla väestön kasvu hidastui 75 %:lla ja Forssan seudulla nettomuuton tappio kolminkertaistui vuoden aikana. Yritysten nettolisäys oli 472 vuodesta Työpaikat lisääntyivät maakunnassa 2032:lla. Vuositason työttömyysaste oli 10,0 % työvoimahallinnon mukaan ja työllisyysaste 68,3 % Kunnan toiminnan ja talouden kehitys Olennaiset tapahtumat tilikaudelta ja sen päättymisen jälkeen Väkiluku Kotipaikkarekisteriin perustuva kunnan asukasluku oli (+57) Työllisyys Hattulan työttömyysaste oli ,4 % ,2 % ,0 % ,7 % ,8 %. Kunta työllisti palkkatuella koko vuoden aikana 19 henkilöä. Lisäksi Hattula oli mukana Luonto- Liiton Hämeen piirin perinnemaisemien kunnostushankkeessa Ahomansikka, joka työllisti viisi pitkäaikaistyötöntä. Henkilöstö Kunnan palveluksessa oli vakituisissa viroissa ja toimissa 385 henkilöä (372 vuonna 2008) ja henkilöstön kokonaismäärä oli 502 (495 vuonna 2008). Osa-aikaisia virkoja/toimia oli 48 ja sivuvirkoja/toimia 5. Kaikkiaan osa-aikaisesti työssä oli 62 työntekijää. Tarkempia tietoja henkilöstöstä esitetään erillisessä henkilöstöraportissa. Toiminta ja talous Vuosikate oli tilinpäätöksessä ,86 euroa. Vuosikate osoittaa, että käyttötulot eivät riittäneet kattamaan käyttömenoja. Suunnitelman mukaisten poistojen ja satunnaisten erien jälkeen alijäämäksi muodostui ,29 euroa. Tulokseen vaikuttivat eniten seuraavat poikkeamat muutettuun talousarvioon verrattuna: - käyttötulojen alittuminen eurolla - käyttömenojen alittuminen eurolla

10 - verotulojen ylittyminen eurolla - valtionosuuksien alittuminen eurolla - suunnitelman mukaisten poistojen ylittyminen eurolla ja - satunnaisten tulojen alittuminen eurolla. 8 Käyttötulojen alittumiseen vaikutti eniten käyttöomaisuuden myyntivoittojen kertyminen 1,1 milj. euroa alle arvioidun. Hallintokunnat sopeuttivat erinomaisesti toimintansa valtuuston kesäkuussa 2009 tekemiin käyttömenojen supistuksiin. Hallintokuntien käyttömenot jopa alittivat karsitut määrärahat. Alitus johtui pääosin henkilöstökulujen ja palvelujen ostojen menosäästöistä. Verotuloarviota pienennettiin 2,6 milj. eurolla talousarviomuutoksen yhteydessä. Kertymä oli lopulta vajaan milj. euroa yli pienennetyn arvion. Sen sijaan valtionosuusarvio oli ylimitoitettu. Talousarviota tehtäessä oli tiedossa Hämeenlinnan seudun kuntayhtymän purkaminen, josta Hämeenlinnan kaupunki maksoi Hattulan kunnalle euroa. Tästä kuitattiin kunnan osuus kuntayhtymän vuoden 2008 tilinpäätöksen alijäämästä eli euroa. Lisäksi kunnalle jäi Parolan terveysasema. Talousarvioon oli merkitty koko 1,5 milj. euron summa satunnaisiin tuloihin. Tilinpäätöksessä satunnaisiin tuloihin merkittiin kuitenkin vain euroa, joka muodostui kuntayhtymäosuuden ja Parolan terveysaseman kirjaamisten seurauksena. Tarkempi selvitys liitteenä. Kunnalla on kolmessa pankissa käytössä shekkitililimiittiä yhteensä euroa. Maksuvalmiutta tuettiin limiittiluotolla kuukausittain, loppuvuonna käytettiin lisäksi kuntatodistuksia. Pitkäaikaista lainaa ei otettu. Valtuusto on tehnyt vuoden 2009 talousarvioon seuraavat muutokset: /45 : Talouden sopeuttaminen verotulojen vähenemiseen /54 : Päivähoidon lisämääräraha euroa (käyttötalousosa/perusturvalautakunta) /58 : Määrärahasiirto euroa kunnallistekniikan investoinneista irtaimen omaisuuden hankintaan (investointiosa/tekninen lautakunta) /59 : Lisämääräraha Pappilanniemen tilojen luonnossuunnitteluun euroa (investointiosa/tekninen lautakunta) /60 : Lisämääräraha Pekolan koulun peruskorjauksen luonnossuunnitteluun euroa (investointiosa/tekninen lautakunta) /61 : Lisämääräraha Pekolan vanhan koulurakennuksen peruskorjaukseen euroa (investointiosa/tekninen lautakunta) /62 : Kotihoidon uudelleenjärjestelyistä johtuva määrärahan siirto euroa terveydenhuollon tulosalueelta sosiaalitoimen tulosalueelle (käyttötalous/perusturvalautakunta) /69 : lisämääräraha euroa ja tulolisäys euroa sosiaalitoimeen (käyttötalous/perusturvalautakunta) /67 : kiinteän omaisuuden myyntituottojen vähentäminen eurolla (investointiosa/kunnanhallitus) /15 : investointiosan ylitysoikeudet ja lisämäärärahat /Tekninen lautakunta. Toiminnassa tapahtui seuraavia olennaisia muutoksia: Yleishallinnon päävastuualue: - Omaa elinkeinoyhtiötä ei perustettu. Hallintoyksikössä toimi kuitenkin tilapäinen kehittämispäällikkö. Perusturvan päävastuualue/terveydenhuolto: - Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä purettiin Kunta- ja palvelurakennelakiuudistuksesta annetun lain mukaan perusterveydenhuolto ja siihen kiinteästi liittyvät sosiaalipalvelut tulee järjestää vähintään asukkaan väestöpohjalla. Perusterveydenhuolto

11 9 aloitettiin yhteistoiminta-alueella Janakkala-Hattula Janakkalan terveysjaosto, jossa oli edustajat myös Hattulan kunnasta, vastasi palvelujen järjestämisestä. - Avoterveydenhuollon palvelut lukuun ottamatta suun terveydenhuoltoa, jonka tuotti Janakkalan kunta, tuotettiin pääsääntöisesti Pihlajalinna oy:n toimesta; huhtikuussa 2009 aloitti Pappilanniemessä Pihlajalinnan toimintana myös 15-paikkainen vuodeosasto. - Pihlajalinnan avoterveydenhuollon sopimukseen sisältyvä kahden vuoden optio päätettiin käytää; ja sairaankuljetus päätettiin kilpailuttaa. Perusturvan päävastuualue/sosiaalitoimi - Syksyllä muodostettiin yhtenäinen kotihoito ja kotisairaanhoito otettiin tällöin kunnan omaksi toiminnaksi. - Päivähoitopaikkoja lisättiin syksyllä Pappilanniemeen 21; perustettiin mm. luontoryhmä. - Aloitettiin uutena toimintana avoin toiminta kotihoidossa olevien lasten perheille. - Perustettiin uusi sosiaalipalvelun ohjaajan virka - Elatustuki siirtyi kunnilta Kelan hoidettavaksi keväällä. Perusturvan päävastuualue/yleinen edunvalvonta: - Holhoustoimen edunvalvonta siirtyi valtion oikeusaputoimiston tehtäväksi vuoden alusta, mutta kunnalta ostettiin Hattulan ja Kalvolan asukkaille nämä palvelut. Sivistystoimen päävastuualue: - Joukkoliikenneasiat siirrettiin tekniseen yksikköön vuoden 2009 lopussa. - Pekolan koulun vanhimman rakennuksen saneeraus aloitettiin syksyllä Töiden valmistuttua koulu saa kaksi uutta luokkaa käyttöönsä. - Pekolan koulussa aloitti työskentelynsä kuudes perusopetusryhmä syyslukukauden alkaessa. - Parolan koulussa aloitti uusi pienryhmä toimintansa Nuorisovaltuusto aloitti toimintansa Tilinpäätöksen vaikutus kuluvan vuoden talousarvioon ja arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Talouden kehittymisen suuntaa kuvataan mm. vertaamalla toimintakulujen kasvua verotulojen kasvuun. Toimintakulujen kasvu ei saisi ylittää verotulojen kasvua. Viime vuonna käyttötalouden toimintakulut kasvoivat edellisestä vuodesta 7,2 prosenttia ja kokonaisverotulot 4,0 prosenttia. Vuoden 2008 lopulla alkanut talouden jyrkkä taantuma jatkui, joten jo vuoden 2009 puolivälissä talousarvio avattiin. Verotuloarvio pudotettiin 2,6 milj. eurolla ja hallintokuntien käyttömenoja 1 prosentilla. Talousarviomuutos vaikutti myös vuoden 2010 talousarvion laadintaan. Ohjeistuksessa vaadittiin laatimaan talousarvioesitykset toimintakulujen 0-kasvun pohjalta. Hyväksytty talousarvio päätyy lopulta toimintakulujen vähenemiseen 2,2 prosentilla. Kuitenkin alijäämä on 2 milj. euroa. Suunnitelmavuosi 2011 päätyy 1,2 milj. euron ja suunnitelmavuosi euron alijäämään. Kunnan veroprosentti oli edelleen 17,75, kuten on ollut jo vuodesta Valtuusto päätti nostaa vuodelle 2010 kunnallisveroprosentin 19,25 prosenttiin ja kiinteistöverojakin korotettiin. Kuntalain 65 :n 2 momentin mukaan talousarviossa ja -suunnitelmassa tai niiden hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla edellisen vuoden taseen osoittama alijäämä ja talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu alijäämä suunnittelukaudella katetaan (alijäämän kattamisvelvollisuus). Kunnan taseessa oli vuoden 2008 tilinpäätöksen mukaan ylijäämiä aikaisemmilta vuosilta euroa. Kun vuoden 2009 tilinpäätöksen mukainen alijäämä katetaan niistä, jää taseeseen ylijäämiä vielä euroa. Vuoden 2010 talousarvion arvioitu alijäämä voidaan vielä osoittaa katettavaksi näillä ylijäämillä, mutta seuraavien vuosien osalta on syytä alkaa vakavasti suunnitella keinoja talouden tasapainoon saattamiseksi. Terveydenhuollon, vanhustenhuollon ja lasten päivähoidon menot kasvavat vuosi vuodelta. Investointimenot olisi pidettävä taloussuunnitelmavuosilla samalla tasolla tai jopa pienempinä kuin

12 vuonna Suurimmat investointihankkeet liittyvät rakennusten peruskorjauksiin ja kunnallistekniikkaan. 10 Kunnan saamat verotulot ja valtionosuudet eivät tule lisääntymään niin paljon, että palvelujen lisätarpeesta aiheutuvia menoja voitaisiin lisätä ilman korjaavia toimenpiteitä. Talouden tasapainottamisessa ovat mm. seuraavat keinot käytettävissä: - seudullisen yhteistyön lisääminen - kunnan maapolitiikan uudistaminen ottamalla käyttöön uusia toimintamalleja ja käyttämällä mahdollisuuksien mukaan maa- ja metsäalueita vaihtoalueina - kaavoituskulujen siirtäminen tonttien ja maa-alueiden myyntihintoihin - palvelujen/toimintojen hinnoittelu kustannustason nousua vastaavasti - palvelujen myynti - veroratkaisut - joutomaiden kartoitus ja myynti lisämaana esim. rakennuspaikkoihin - henkilöstömäärän hallittu kasvu Kunnanhallituksen selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä selkoa, miten sisäinen valvonta ja siihen sisältyvä riskienhallinta on kunnassa järjestetty, onko valvonnassa havaittu puutteita kuluneella tilikaudella ja miten sisäistä valvontaa on tarkoitus kehittää voimassa olevalla taloussuunnittelukaudella. Sisäisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että kunnan toiminta on taloudellista ja tuloksellista, päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa ja että lain säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan ja että omaisuus ja voimavarat turvataan. Hattulan kunnanhallitus on hyväksynyt yleisohjeet kunnan sisäisestä valvonnasta ja hallintosäännön taloutta koskevien määräysten täytäntöönpanosta ja saattanut ne ajan tasalle /113. Ohjeeseen sisältyy luku riskien arvioinnista ja hallinnasta. Yleisohje sisäisestä valvonnasta tarkistetaan vuoden 2010 aikana. Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa kunnanhallitus. Ohjeessa on määritelty lisäksi kaikki tilivelvolliset, joille on annettu toimivaltaa kunnan varojen käytössä ja jotka toimivat viranomaisina ja siten vastaavat sisäisen valvonnan toteuttamisesta. Kunnan vastuualueet ovat antaneet omalta osaltaan arviointinsa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimivuudesta ja riittävyydestä kunnanhallituksen selonteon pohjaksi. Hallintokunnat esittävät selontekonsa myös omissa kertomuksissaan. Kunnanhallitus esittää vastuualueiden arviointien perusteella ja omana arvionaan seuraavaa: Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen Sisäisen valvonnan toimivuus säännösten, määräysten, päätösten ja hyvän hallintotavan noudattamisessa on pääsääntöisesti toteutunut. Lakisääteisten tehtävien toteuttamisessa on noudatettu hyvää hallintotapaa. Lakien ja kunnan toimielinten päätösten noudattamisessa ei ole havaittu puutteita Kunnan johtosäännöt uudistetaan ajan tasalle vuonna Johtosääntöuudistus perustuu suunnitteilla olevaan organisaatiouudistukseen. Johtosäännöissä tullaan huomioimaan sisäisen valvonnan ohjeeseen sisältyvät vastuut ja toimet entistä tarkemmin. Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus Valtuustolle on raportoitu talousarvion toteutuminen 30.6 ja tilanteiden mukaan. Kunnanhallitukselle on toimitettu raportti myös tilanteesta. Hallintokunnat ovat seuranneet talousarvion

13 11 toteutumista tarkemmalla tasolla. Nykyiset talous- ja henkilöstöhallinnon ohjelmat mahdollistavat ajantasaisen seurannan. Talousarviomuutokset on esitetty valtuustolle. Muutostarve olisi esitettävä heti, kun muutostarve todetaan. Näin ei aina ole tapahtunut, joitakin muutoksia käsiteltiin vielä vuoden 2010 puolella. Määrärahan muutosesityksessä olisi selvitettävä myös muutoksen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin ja tuloarvioihin. Vastaavasti toiminnallisia tavoitteita koskevassa muutosesityksessä selvitetään muutoksen vaikutus määrärahoihin. Tässä suhteessa on kehittämistarvetta. Varojen käyttöä on valvottu, ongelmia ei ole havaittu. Riskienhallinnan järjestäminen Riskien arvioinnilla pyritään tunnistamaan ja analysoimaan mahdolliset riskit ja uhkat. Riskien hallinnan avulla pyritään järjestelmällisesti vähentämään riskien toteutumisesta aiheutuvia kustannuksia ja muita haittavaikutuksia. Riskiä voi liittyä kunnan varsinaiseen toimintaan, investointeihin, rahoitukseen ja vahinkoihin ja ne vaikuttavat toteutuessaan kunnan asemaan, talouteen, palvelukykyyn, työvoiman saatavuuteen ja yleiseen kilpailukykyyn asukkaista ja yrityksistä. Sisäisen valvonnan ohjeistus käsittelee vahinko- ja atk- riskejä sekä toiminto- ja työketjuihin sisältyviä riskejä. Kunnan riskienhallinnan kartoituksesta on kulunut jo yli kaksikymmentä vuotta, joten ajantasaistaminen on tarpeen. Uusina riskeinä on nähtävä henkilöstön eläköitymiseen liittyvät mahdolliset uuden työvoiman saantiongelmat ja sijaisuusjärjestelyjen puutteet erityisosaamista vaativien tehtävien hoidossa. Riskienhallinta ja seuranta vastuutetaan selkeämmin osaksi johtamista ja päätöksentekoa ja mahdollistetaan siihen riittävä asiantuntemus. Vakuutukset koskien kunnan työntekijöitä, oppilaita, päivähoitolapsia, kuntalaisia kunnan järjestämissä tilaisuuksissa, kunnan omaisuutta ja kunnan toiminnassaan aiheuttamat vahinkoja ovat ajan tasalla. Suurempia korvausvastuuseen johtavia vahinkoja ei ole sattunut. ATK-riskien minimoimiseksi atk-vastuuhenkilö on jakanut henkilöstölle siihen liittyvää ohjeistusta. Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta Kunnassa on toimintaa ohjeistettu, jotta varmistetaan tehokas ja lainmukainen toiminta hankintojen kilpailuttamisessa, omaisuuden myymisessä ja luovutuksessa. Omaisuusrekistereiden pidosta on ohjeistus sisäisen valvonnan ohjeessa. Sopimustoiminta Kunnan eri toimialoja koskevien sopimusten käsittely on ohjeistettu. Sopimukset luetteloidaan ja säilytetään ao yksikössä. Sopimusehtojen noudattamisen ja vanhentumisaikojen seuraamisentärkeyttä tullaan korostamaan. Arvio sisäisen tarkastuksen järjestämisestä Hattulassa ei ole sisäistä tarkastusta järjestetty omaksi tehtäväksi eikä näitä palveluja osteta tilintarkastus- ja muilta tarkastusyhteisöiltä. Kunnanhallituksen kannanotto sisäisen valvonnan ja siihen liittyvän riskienhallinnan järjestämisestä Hallitus esittää kannanottonaan, että sisäinen valvonta tuottaa pääosin kohtuullisen varmuuden toiminnan tuloksellisuudesta, lain- ja hyvän hallintotavan mukaisuudesta, varojen turvaamisesta sekä johtamisen edellyttämän luotettavan informaation riittävyydestä. Sisäisen valvonnan tehostaminen edellyttää kuitenkin ensisijaisesti seuraavia toimenpiteitä: - sisäistä valvontaa koskevan ohjeen päivittäminen

14 12 - riskien hallinnan kartoituksen ajantasaistaminen - johtosääntöjen uudistaminen - talousarvioon liittyen huomion kiinnittäminen mm. tavoitteiden asettamiseen ja talousarviomuutosten esittämiseen - valvonnan systemaattisuuden ja säännöllisyyden lisääminen.

15 Kokonaistalouden tunnusluvut Tilikauden tuloksen muodostuminen ulkoiset tuotot ja kulut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset tuotot Tilikauden tulos Tilikauden ylijäämä (alijäämä) TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut, % 9,6% 11,1% Vuosikate/Poistot, % 147,8% 128,1% Vuosikate, euroa/asukas -240,90-173,41 Asukasmäärä Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista; tunnusluku kuvaa maksurahoituksen osuutta toimintamenoista = 100 * Toimintatuotot / (Toimintakulut - Valmistus omaan käyttöön) Vuosikate prosenttia poistoista; tunnusluku mittaa tulorahoituksen riittävyyttä. Kun tunnusluvun arvo on yli 100 %, oletetaan tulorahoitukse olevan riittävä. = 100 * Vuosikate / Poistot Vuosikate, / asukas; tunnusluku on yleisesti käytetty tulorahoituksen riittävyyden arvioinnissa ja kuntien keskinäisessä vertailussa Asukasmäärä Asukasmääränä käytetään asukaslukua tilikauden lopussa

16 Toiminnan rahoitus Toiminnan rahoitusta tilikauden aikana tarkastellaan rahoituslaskelman ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla. Rahoituslaskelmassa esitetään erikseen tulorahoituksen ja investointien nettomäärä ja rahoitustoiminnan eli anto- ja ottolainauksen, oman pääoman ja maksuvalmiuden muutosten nettomäärä. Näiden kahden nettomäärän erotus tai summa osoittaa kunnan kassavarojen muutoksen tilikaudella ulkoiset tuotot ja kulut Toiminnan rahavirta VUOSIKATE Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten vähennykset 6 0 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 34-9 Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus, % -76,8-60,4 Pääomamenojen tulorahoitus, % -56,5-44,4 Lainanhoitokate -1,4-0,6 Kassan riittävyys, pv 0,2 0,3 Asukasluku

17 15 Investoinnit Investointien tulorahoitus, % Investointien tulorahoitusprosentti kertoo miten suuri osa investointien omahankintamenosta on rahoitettu tulorahoituksella ( 100 * Vuosikate / Investointien omahankintameno) Pääomamenojen tulorahoitus, % ( 100* Vuosikate / (Investointien omahankintameno + Antolainojen nettolisäys + Lainanlyhennykset) Lainanhoito Lainanhoitokate ( Vuosikate + Korkokulut) / (Korkokulut + Lainanlyhennykset) Maksuvalmius Kassavarat , 1000 ( Rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset) Kassasta maksut, 1000 Koostuu seuraavista eristä: Tuloslaskelmasta Toimintakulut - Valmistus omaan käyttöön Korkokulut Muut rahoitus kulut Rahoituslaskelmasta Käyttöomaisuusinvestoinnit Antolainojen lisäys Kassan riittävyys (pv) ( 365 pv x Kassavarat / Kassasta maksut tilikaudella)

18 Rahoitusasema ja sen muutokset 12/ / VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Ennakkomaksut ja keskener.hank Sijoitukset Osakkeet ja osuudet Muut lainasaamiset TOIMEKSIANTOJEN VARAT Valtion toimeksiannot Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 4 37 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Lainasaamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Lainasaamiset 0 Muut saamiset Siirtosaamiset Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ

19 17 12/ / VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma Edell. tilikausien yli-/alijäämä Tilikauden yli-/alijäämä TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Valtion toimeksiannot Lahjoitusrahastojen pääomat VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä Lyhytaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä Saadut ennakot 4 4 Ostovelat Liittymismaksut ja muut velat Siirtovelat VASTATTAVAA YHTEENSÄ TASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % 49,1 55,6 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 54,8 51,0 Kertynyt yli-/alijäämä, , ,2 Kertynyt yli-/alijäämä, /asukas 262,4 648,2 Lainakanta , , ,7 Lainakanta , /asukas 1 987, ,9 Lainasaamiset, , ,4 Asukasmäärä

20 TASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, %; tunnusluvulla mitataan kunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja se kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä aikavälillä = 100 * (Oma pääoma + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / (Koko pääoma - Saadut ennakot) 18 Rahoitusvarallisuus mk/asukas; tunnusluku kuvaa nopeasti rahaksi muutettavien erien riittävyyttä vieraan pääoman takaisinmaksuun. = ((Saamiset + Rahoitusarvopaperit + Rahat ja pankkisaamiset)-(vieras pääoma - Saadut ennakot)) / Asukasmäärä Suhteellinen velkaantuneisuus-%; tunnusluku kertoo, kuinka suuri osuus kunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisin maksuun. = 100 * (Vieras pääoma - Saadut ennakot) / Käyttötulot (toimintatuotot + verotulot + käyttötalouden valtionosuudet) Lainakanta ; kunnan lainakannalla tarkoitetaan korollisen vieraan pääoman kokonaismäärää = Vieras pääoma - (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat) Lainat, /asukas = Lainakanta / Asukasmäärä lainasaamisilla tarkoitetaan pysyvien vastaaviin merkittyjä = Sijoituksiin merkityt jkv-lainasaamiset ja muut lainasaamiset Asukasmäärä Asukasmääränä käytetään kunnan asukaslukua tilikauden lopussa Kokonaistulot ja menot Kokonaistulojen ja menojen laskelma laaditaan tuloslaskelmasta ja rahoituslaskelmasta, jotka sisältävät vain ulkoiset tulot, menot ja rahoitustapahtumat ja joissa liikelaitokset ja muut taseyksiköt on yhdistetty rivi riviltä. TULOT 1000 MENOT 1000 TULOT MENOT Toiminta Toiminta Toimintatuotot Toimintakulut Verotulot Valmistus omaan käyttöön Valtionosuudet Korkokulut 314 Korkotuotot 188 Muut rahoituskulut 90 Muut rahoitustuotot 9 Satunnaiset kulut Satunnaiset tuotot 198 Tulorahoituksen korjauserät Tulorahoituksen korjauserät Pakollisten varausten muutos - Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot Pakollisten varausten lis. (+), väh (-) Investoinnit - Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustappio 472 Rahoitusosuudet investointimenoihin Investoinnit Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Investointimenot Rahoitustoiminta Rahoitustoiminta Antolainasaamisten vähennykset 6 Antolainasaamisten lisäykset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen lisäys Lyhytaikaisten lainojen vähennys Oman pääoman lisäykset Oman pääoman vähennykset Kokonaistulot yhteensä Kokonaismenot yhteensä

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia.

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia. LUODON KUNTA Tilinpäätös 2014 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Kuntatalouden sopeuttaminen jatkui. Valtionosuuksien uudet yleiset leikkaukset otettiin käyttöön samalla kun luvatut leikkaukset

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 39 TULOSSUUNNITELMA 40 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Tuloslaskelma Tuloslaskelman laadinnasta on säädetty kirjanpitolain 3.luvun 1 :ssä Kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 45 TULOSSUUNNITELMA 46 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 41 TULOSSUUNNITELMA 42 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 KUNNANVALTUUSTO 16.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Kunnanjohtajan katsaus. 1 1.2. Kunnan visio 2025.. 3 1.3. Strategia... 3 1.4.

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Kunnan väkiluku oli vuoden lopussa 9 717, muutosta edellisvuoteen oli + 37 asukasta.

Kunnan väkiluku oli vuoden lopussa 9 717, muutosta edellisvuoteen oli + 37 asukasta. TILINPÄÄTÖS 2012 Yleistä Väestö Kunnan väkiluku oli vuoden lopussa 9 717, muutosta edellisvuoteen oli + 37 asukasta. Ikärakenne 31.12.2011 (vuoden 2012 tietoja ei vielä ole saatavissa) Ikä Henkilöä 2011

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

HATTULAN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2010

HATTULAN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2010 HATTULAN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2010 JOHDANTO... 1 1 TOIMINTAKERTOMUS... 2 1.1. OLENNAISET TAPAHTUMAT KUNNAN TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 2 1.1.1. Kunnanjohtajan katsaus... 2 1.1.2. Kunnan

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.9.2015 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2015 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Turun seudun kuntien taloudesta Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Tulorahoituksen riittävyys selvityksen lähtötilanteessa Tuloslaskelmien yhdistelmä* Koko maa

Lisätiedot

HATTULAN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012

HATTULAN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012 HATTULAN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 1 TOIMINTAKERTOMUS... 2 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT KUNNAN TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 2 1.1.1 Kunnanjohtajan katsaus...

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit 19.5.2016 Heikki Miettinen Rakenne A. A. Nykyiset kriisikuntamenettelyn tunnusluvut B. Uuden Kuntalain mukaiset tunnusluvut B. - arviointimenettelyt

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 37 TULOSSUUNNITELMA 38 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat RAHOITUSOSA RAHOITUSOSA n rahoitusosaan kootaan käyttötalous-tuloslaskelma- ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama kassavirta (varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta). Lisäksi rahoitusosaan

Lisätiedot

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä 0 Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2008 Tiivistelmä Yleinen taloudellinen kehitys TP 2007 TA 2008 30.4.2008 Bruttokansantuote 4,4 % 3,3 % 2,8 % Työttömyysaste 6,7

Lisätiedot

Luumäen kunta Loppuraportti 2013

Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Tarkastuslautakunta 10.4.2014 BDO Audiator Oy JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomela Hallinnon tarkastus Valtuuston ja hallituksen pöytäkirjat 2013 Tarkastuksessa on käyty läpi pöytäkirjat

Lisätiedot

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS TALOUSKAT SAUS i.i. - 31.i.ZOiS Khall 9.2.2015 T A LO UD EL L IN EN T I LANN E 1. 1. - 3 1.1.2015 Yleinen tilanne Kansainvälisen talous kasvoi vuonna 2014 hitaanlaisesti. Eu-alueella talous kasvoi vajaan

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen Kunnanhallitus 174 14.09.2015 Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen 235/02.00.00/2015 Kunnanhallitus 14.09.2015 174 Valmistelija: kunnansihteeri Asian tausta: Sonkajärven kunnan

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2013 31.3.2014 Minna Uschanoff Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku kääntyi laskuun. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2013 lopussa 21 129 eli 43 asukasta vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 257 TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 258 259 TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus kattaa kaupungin palvelujen tuottamisesta aiheutuvat menot. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot