HATTULAN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HATTULAN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2009"

Transkriptio

1 HATTULAN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2009

2 JOHDANTO TOIMINTAKERTOMUS Olennaiset tapahtumat kunnan toiminnassa ja taloudessa Kunnanjohtajan katsaus Kunnan hallinto Yleinen taloudellinen kehitys Oman talousalueen kehitys Kunnan toiminnan ja talouden kehitys Olennaiset tapahtumat tilikaudelta ja sen päättymisen jälkeen Tilinpäätöksen vaikutus kuluvan vuoden talousarvioon ja arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Kunnanhallituksen selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä Kokonaistalouden tunnusluvut Tilikauden tuloksen muodostuminen Toiminnan rahoitus Rahoitusasema ja sen muutokset Kokonaistulot ja menot Konsernituloslaskelma Konsernirahoituslaskelma Konsernitase ja sen tunnusluvut Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä TALOUSARVION TOTEUTUMINEN KÄYTTÖTALOUSOSAN TALOUDELLISET JA TOIMINNALLISET TAVOITTEET TULOSALUEITTAIN Investointiosan toteutumisvertailu Tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu Rahoitusosan toteutumisvertailu Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta TILINPÄÄTÖSLASKELMAT Tuloslaskelma, ulkoiset erät Tuloslaskelma, sisäiset ja ulkoiset erät Rahoituslaskelma Tase Konsernituloslaskelma Konsernirahoituslaskelma Konsernitase TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tuloslaskelman liitetiedot Tasetta koskevat liitetiedot Taseen vastaavia koskevat liitetiedot Taseen vastattavia koskevat liitetiedot Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Henkilöstöä koskevat liitetiedot Konsernin tilipäätöksen liitetiedot LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA ALLEKIRJOITUKSET TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ...109

3 JOHDANTO 1 Kuntalain mukaan kunnat ja kuntayhtymät noudattavat vuoden 1997 alusta lukien kirjanpidossaan ja tilinpäätöksessään kirjanpitolakia soveltuvin osin. Kirjanpitolaissa keskeisenä tavoitteena on oikeiden ja riittävien tietojen antaminen kirjanpitovelvollisen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Kunnan tilinpäätökseen sisältyvät tilinpäätöslaskelmat ovat tase ja tuloslaskelma sekä rahoituslaskelma. Rahoituslaskelma on rahan lähteitä ja rahan käyttöä kuvaava laskelma. Tuloslaskelmaa ja tasetta täydentävien liitetietojen antaminen on pakollista. Talousarvion toteutumisvertailu on itsenäinen, tilinpäätökseen sisältyvä laskelma, jonka tehtävänä on talousarviositovuuden noudattamisen seuranta. Tilinpäätösinformaatiota parantavat sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen seuranta, suunnitelman mukaisten poistojen esittäminen, vaatimus vastaisten menojen ja menetysten huomioon ottamisesta pakollisena varauksena sekä konsernitaseen ja sen liitetietojen sisällyttäminen tilinpäätökseen. Toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen erityisenä tehtävänä kunnassa on selvittää valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista. Lisäksi kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Kuntalain 70 :n mukaan kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Kirjanpitolain mukaan toimintakertomuksessa on annettava tiedot kirjanpitovelvollisen toiminnan kehittymistä koskevista tärkeistä seikoista. Kirjanpitoasetuksen mukaan toimintakertomuksessa tulee esittää tiedot olennaisista tapahtumista tilikaudelta ja sen päättymisen jälkeen, arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä ja selvitys tutkimus- ja kehitystoiminnan laajuudesta.

4 1 TOIMINTAKERTOMUS OLENNAISET TAPAHTUMAT KUNNAN TOIMINNASSA JA TALOUDESSA Kunnanjohtajan katsaus Vuosi 2009 jäi Suomen taloushistoriaan synkkänä vuotena. Maailmanlaajuisen talouslaman vaikutukset näkyivät myös Suomessa. Bruttokansantuotto laski enemmän kuin koskaan Suomen taloushistoriassa. Valtion taloutta elvytettiin massiivisella ulkomaisella velalla. Hattulan kunnanhallitus käynnisti työnsä talouden tervehdyttämistoimilla. Valtuusto muutti vuoden 2009 talousarviota vähentämällä verotuloarviota ja leikkaamalla toimintamenoja lähes miljoonalla eurolla. Talouden suunnittelua ja raportointia on tehostettu. Hattulan kunnan työllisyystilanne säilyi kuitenkin kohtuullisena, minkä ansiosta verotulot kasvoivat vuoden aikana. Kunta tehosti myös omia toimiaan pitkäaikaistyöttömien työllistämiseksi. Hattulan yrittäjien panos on ollut merkittävä. Päättäessään vuoden 2010 talousarviosta valtuusto linjasi vuosien 2011 ja 2012 taloussuunnitelman niin, että Hattulan kunnan talous tasapainottuu vuoden 2012 loppuun mennessä. Veroäyrin korottaminen on keskeinen osa talouden tervehdyttämisohjelmaa. Kunnalliset palvelut säilyvät laadukkaina vaikka palvelurakenne uudistuu. Janakkalan ja Hattulan kuntien yhteistoiminta-alueen perustaminen perusterveydenhuollon ja siihen läheisesti liittyvään sosiaalitoimeen onnistui tavoitteiden mukaisesti. Kuntien yhteistyö on joustavaa ja päätöksenteko yksituumaista. Kuntalaisten palaute terveydenhuollon uudistuksesta on ollut myönteistä. Kunnallispoliittista päätöksentekoa leimasi määrätietoisuus ja yksituumaisuus, joka on mahdollistanut Hattulan kunnan selviytymisen myös lama-aikana. Osoitan parhaat kiitokseni luottamushenkilöille ja yhteistyökumppaneille. Kunnan henkilöstö on jälleen kerran osoittautunut tärkeimmäksi voimavaraksi. Kiitokset teille kaikille työpanoksestanne hattulalaisten hyväksi. Hattulassa Martti Pura kunnanjohtaja

5 Kunnan hallinto Yleistä Hattula on ollut itsenäisenä kuntana vuodesta Tyrvännön alue liitettiin Hattulaan Mälkiäisten, Tykölän ja Uskilan kylät siirrettiin Valkeakoskeen Kun Hauhon, Kalvolan, Lammin, Rengon ja Tuuloksen kunnat liitettiin Hämeenlinnan kaupunkiin alkaen, Hattulan kunnan eteläosasta siirrettiin Hämeenlinnan kaupunkiin 27,60 km2, josta maa-aluetta24,01 km2 ja vesialuetta 3,59 km2. Siirrettävällä alueella asui 32 asukasta. Aluesiirto vaadittiin, jotta Kalvolan ja Hämeenlinnan välille saatiin maayhteys. Sijainti Hattulan kunta sijaitsee keskellä Kanta-Hämettä naapureinaan Hämeenlinnan ja Valkeakosken kaupungit sekä Tammelan ja Pälkäneen kunnat. Hattula kuuluu Kanta-Hämeen maakuntaan sekä Hämeenlinnan seutukuntaan ja työssäkäyntialueeseen. Hämeenlinnan seutukunta muodostuu Hämeenlinnan kaupungista sekä Janakkalan ja Hattulan kunnista (Kalvolan, Rengon, Hauhon, Tuuloksen ja Lammin kunnat liittyivät Hämeenlinnaan ). Kunnan perus- ja kaupalliset palvelut ovat keskittyneet kuntakeskus Parolaan. Tiiveimmin asuttuja alueita ovat Parolan ja siihen kiinni kasvaneen Mierolan ja Kalliolanmäen lisäksi Herniäisen-Hurttalan, Katinalan, Rahkoilan ja Koreilan-Pappilanniemen alueet. Kunnan kautta kulkevat tärkeimmät tieyhteydet ovat valtatie 3 (Helsinki-Tampere moottoritie) ja kantatie 57 (Pälkäneentie) sekä vähäisiltä osilta kunnan etelärajalla kulkeva valtatie 10 (Turku-Hämeenlinna-Lahti). Lisäksi kuntaa halkoo Parolan kuntakeskuksen kautta kulkeva Helsinki-Tampere päärata sekä Vanajaveden vesireitti. Kuntakeskuksesta on matkaa Hämeenlinnaan 12 km. Pääkaupunkiin Helsinkiin ja lähimpään merisatamaan on matkaa 112 km. Tampereelle, lähimmälle reittiliikenteen lentokentälle on matkaa 75 km. Turkuun on matkaa 155 km ja Lahteen 80 km. Hattulan kunta kuuluu Eteläiseen tullipiiriin Etelä-Suomen aluehallintovirastoon Etelä-Suomen maanmittaustoimistoon Hämeenlinnan hallinto-oikeuden tuomiopiiriin Hämeenlinnan kihlakuntaan Hämeenlinnan maistraattiin Hämeenlinnan käräjäoikeuden tuomiopiiriin Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen Hämeen-Uudenmaan metsäkeskukseen Hämeen liittoon Kanta-Hämeen poliisilaitokseen Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiriin KELA:n Kanta-Hämeen vakuutuspiiriin Länsi-Suomen sotilaslääniin Sisä-Suomen verovirastoon Kunnan alue Hattulan kokonaispinta-ala on 427,30 km2, josta maapinta-alaa on 358,39 km2 ja vesipintaalaa 68,92 km2. Rantaviivaa on noin 300 km. Kunta omistaa maa-alueita 4,98 km2 eli 1,3 %. Asemakaava-alueen pinta-ala on 8,70 km2. Kunnan asukastiheys on 27 asukasta/km2. Hattulan maisemalle ovat tyypillisiä harjut, järvet, viljelysaukeat, metsät ja suot. Loivasti kumpuilevasta maastosta erottuu viisi harjujonoa, jotka halkovat kuntaa sen poikkisuunnassa. Huomattavin näistä on Parolanharju-Tenholanharju-Ruskeenharju, joka on suoranainen

6 4 jatke Hattelmalan harjujonolle. Hattulan järvistä ja joista suurin osa on Vanajaveden reittiä, johon kuuluvasta Vanajanselästä noin puolet on Hattulan kuntaa. Luottamushenkilöorganisaatio Kunnan luottamushenkilöorganisaation muodostavat valtuusto, kunnanhallitus ja seuraavat päävastuualueilla toimivat lauta- ja toimikunnat: Yleishallinnon päävastuualue - keskusvaalilautakunta; vaalilautakunnat ja vaalitoimikunta - tarkastuslautakunta - maaseutulautakunta - henkilöstöjaosto - maankäyttötoimikunta Perusturvan päävastuualue - perusturvalautakunta Sivistystoimen päävastuualue - sivistyslautakunta - vapaa-aikalautakunta Teknisen toimen päävastuualue - tekninen lautakunta - rakennuslautakunta Henkilöstöorganisaatio Kunnan henkilöstön päävastuualueisiin pohjautuva jako on seuraava: - hallintoyksikkö - perusturvayksikkö - sivistysyksikkö - tekninen yksikkö. Yksikköä johtaa yksikön päällikkö. Yhteensopivista tehtäväkokonaisuuksista voidaan muodostaa yksikköjaon puitteissa vastuualueita. Kunnanhallitus määrää yksikön päällikön.

7 Kunnan luottamushenkilöorganisaatio 5 VALTUUSTO TARKASTUS- LAUTAKUNTA KUNNANHALLITUS HENKILÖSTÖ- JAOSTO PERUSTURVA- LAUTAKUNTA SIVISTYS- LAUTAKUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA tiejaosto RAKENNUS- LAUTAKUNTA VAPAA-AIKA- LAUTAKUNTA MAASEUTU- LAUTAKUNTA 7 jäsentä 7 jäsentä 7 jäsentä 7 jäsentä 7 jäsentä 7 jäsentä sosiaalihuolto terveydenhuolto yleinen edunvalvonta koulu kirjasto kotiseututyö kansalaisopisto joukkoliikenne tekninen pelastus tie rakennus nuoriso raittius liikunta matkailu kulttuuri maaseutu KESKUSVAALILAUTAKUNTA ÄÄNESTYSALUEIDEN VAALILAUTAKUNNAT / VAALITOIMIKUNTA

8 Yleinen taloudellinen kehitys Oheisessa taulukossa on esitetty kunnallistalouden kannalta olennaisten kokonaistaloudellisten muuttujien kehitystä vuosilta Tiedot ovat Suomen Kuntaliiton tiedotteesta syyskuulta (%-muutos) Tuotanto (määrä) Palkkasumma Inflaatio 4,9 4,9 1,6 4,2 5,9 2,5 4,5 6,8 4,1 2,8-2,8 0,1 (%-yksikköä) Työttömyysaste Verot/BKT Julkiset menot/bkt Julkinen velka/bkt 7,7 43,4 48,7 39,2 6,9 42,9 47,3 35,2 6,4 43,0 49,0 34,2 9,0 41,6 54,6 41,4 Euribor 3 kk, % 10 vuoden korko, % 3,1 3,8 4,3 4,3 4,8 4,3 1,5 3,8 Kansantalous kasvoi Suomessa aina vuoden 2008 syyskuun puoliväliin saakka, jolloin kansantalouden kasvuvauhti kuitenkin äkillisesti pysähtyi ja johti jyrkkään laskuun. Tuotannon pudotus on kuitenkin vaimenemassa, varovaisen elpymisen merkkejä on havaittavissa. Vienti väheni vuonna 2009 noin neljänneksellä edellisestä vuodesta. Kokonaistuotannon vähenemiseksi viime vuonna arvioidaan noin 7,5 prosenttia. Tilastokeskuksen kokoamista kuntien viime vuoden tilinpäätösten ennakkotiedoista ilmenee, että suurten kaupunkien taloudellinen tilanne heikentyi voimakkaasti viime vuonna. Pienempien kuntien talous pysyi kuitenkin keskimäärin edellisen vuoden tasolla osin kuntaliitosten ansiosta. Talouden heikkenemiseen vaikutti eniten yhteisövero-osuuksien romahtaminen. Kuntien yhteisövero-osuutta korotettiin määräaikaisesti alkuvuonna, mutta sen vaikutus oli tilapäinen. Ennakkotiedoista ilmenee myös, että kuntien yhteenlaskettu tulos jäi 60 miljoonaa euroa negatiiviseksi. Yli asukkaan kaupunkien tulos oli 135 miljoonaa euroa miinuksella, kun se vielä toissa vuonna oli yli 400 miljoonaa euroa voitollinen. Alle asukkaan kuntien tulos oli yhteen laskettuna vielä hieman voitollinen vuonna Kuntaliitokset vähensivät pienten ja heikkojen kuntien lukumäärää, mikä näkyy taloustilastoissa. Kuntien ja kuntayhtymien toimintamenot lisääntyivät lähes 8 prosenttia edellisvuodesta, ja viime vuonna noin 5 prosenttia. Toimintamenojen kasvuun vaikuttivat korkea palkkaratkaisu, palvelujen lisääntynyt kysyntä ja kuntien lisääntyneet velvoitteet. Viime vuoden investoinnit olivat lähes edellisvuoden tasolla. Kuntien lainakanta on kasvanut kaikenkokoisissa kunnissa. Tilinpäätösten ennakkotietojen mukaan Manner-Suomen kunnilla oli viime vuonna lainaa euroa asukasta kohti. Edellisvuonna lainaa oli euroa ja vuonna 2007 yhteensä euroa asukasta kohti. Työllisyydessä tapahtui selkeä käänne huonompaan suuntaan vuoden 2009 kuluessa. Työttömyysaste nousi 6,4 prosentista 9 prosenttiin. Kuntatalouden nopea heikkeneminen ja nimenomaan verotulojen romahtaminen johti useissa kunnissa talousarvion uudelleen tarkasteluun jo vuoden alkupuoliskolla.

9 Oman talousalueen kehitys Hämeen liiton laatimasta alueen taloudellisen kehityksen selvityksestä on toimintakertomukseen otettu seuraavat asiat: Kanta-Hämeessä maailman talouden lama näkyi ennen muuta työllisyydessä ja väestönkehityksessä. Juuri kun maakunnassa oltiin pääsemässä maakuntaohjelmassa asetettuihin tavoitteisiin, työttömyys putosi vuoden 2005 tasolle ja työllisyys jopa noin kymmenen vuoden takaiselle tasolle. Ennakkotietojen mukaan väkiluku kasvoi 777 henkilöllä. Vuonna 2008 lisäys oli henkilöä eli kasvu puolittui. Seutukunnista parhaiten menestyi Hämeenlinna vaikka täälläkin kasvu jäi 25,7 % edellisvuodesta. Riihimäen seudulla väestön kasvu hidastui 75 %:lla ja Forssan seudulla nettomuuton tappio kolminkertaistui vuoden aikana. Yritysten nettolisäys oli 472 vuodesta Työpaikat lisääntyivät maakunnassa 2032:lla. Vuositason työttömyysaste oli 10,0 % työvoimahallinnon mukaan ja työllisyysaste 68,3 % Kunnan toiminnan ja talouden kehitys Olennaiset tapahtumat tilikaudelta ja sen päättymisen jälkeen Väkiluku Kotipaikkarekisteriin perustuva kunnan asukasluku oli (+57) Työllisyys Hattulan työttömyysaste oli ,4 % ,2 % ,0 % ,7 % ,8 %. Kunta työllisti palkkatuella koko vuoden aikana 19 henkilöä. Lisäksi Hattula oli mukana Luonto- Liiton Hämeen piirin perinnemaisemien kunnostushankkeessa Ahomansikka, joka työllisti viisi pitkäaikaistyötöntä. Henkilöstö Kunnan palveluksessa oli vakituisissa viroissa ja toimissa 385 henkilöä (372 vuonna 2008) ja henkilöstön kokonaismäärä oli 502 (495 vuonna 2008). Osa-aikaisia virkoja/toimia oli 48 ja sivuvirkoja/toimia 5. Kaikkiaan osa-aikaisesti työssä oli 62 työntekijää. Tarkempia tietoja henkilöstöstä esitetään erillisessä henkilöstöraportissa. Toiminta ja talous Vuosikate oli tilinpäätöksessä ,86 euroa. Vuosikate osoittaa, että käyttötulot eivät riittäneet kattamaan käyttömenoja. Suunnitelman mukaisten poistojen ja satunnaisten erien jälkeen alijäämäksi muodostui ,29 euroa. Tulokseen vaikuttivat eniten seuraavat poikkeamat muutettuun talousarvioon verrattuna: - käyttötulojen alittuminen eurolla - käyttömenojen alittuminen eurolla

10 - verotulojen ylittyminen eurolla - valtionosuuksien alittuminen eurolla - suunnitelman mukaisten poistojen ylittyminen eurolla ja - satunnaisten tulojen alittuminen eurolla. 8 Käyttötulojen alittumiseen vaikutti eniten käyttöomaisuuden myyntivoittojen kertyminen 1,1 milj. euroa alle arvioidun. Hallintokunnat sopeuttivat erinomaisesti toimintansa valtuuston kesäkuussa 2009 tekemiin käyttömenojen supistuksiin. Hallintokuntien käyttömenot jopa alittivat karsitut määrärahat. Alitus johtui pääosin henkilöstökulujen ja palvelujen ostojen menosäästöistä. Verotuloarviota pienennettiin 2,6 milj. eurolla talousarviomuutoksen yhteydessä. Kertymä oli lopulta vajaan milj. euroa yli pienennetyn arvion. Sen sijaan valtionosuusarvio oli ylimitoitettu. Talousarviota tehtäessä oli tiedossa Hämeenlinnan seudun kuntayhtymän purkaminen, josta Hämeenlinnan kaupunki maksoi Hattulan kunnalle euroa. Tästä kuitattiin kunnan osuus kuntayhtymän vuoden 2008 tilinpäätöksen alijäämästä eli euroa. Lisäksi kunnalle jäi Parolan terveysasema. Talousarvioon oli merkitty koko 1,5 milj. euron summa satunnaisiin tuloihin. Tilinpäätöksessä satunnaisiin tuloihin merkittiin kuitenkin vain euroa, joka muodostui kuntayhtymäosuuden ja Parolan terveysaseman kirjaamisten seurauksena. Tarkempi selvitys liitteenä. Kunnalla on kolmessa pankissa käytössä shekkitililimiittiä yhteensä euroa. Maksuvalmiutta tuettiin limiittiluotolla kuukausittain, loppuvuonna käytettiin lisäksi kuntatodistuksia. Pitkäaikaista lainaa ei otettu. Valtuusto on tehnyt vuoden 2009 talousarvioon seuraavat muutokset: /45 : Talouden sopeuttaminen verotulojen vähenemiseen /54 : Päivähoidon lisämääräraha euroa (käyttötalousosa/perusturvalautakunta) /58 : Määrärahasiirto euroa kunnallistekniikan investoinneista irtaimen omaisuuden hankintaan (investointiosa/tekninen lautakunta) /59 : Lisämääräraha Pappilanniemen tilojen luonnossuunnitteluun euroa (investointiosa/tekninen lautakunta) /60 : Lisämääräraha Pekolan koulun peruskorjauksen luonnossuunnitteluun euroa (investointiosa/tekninen lautakunta) /61 : Lisämääräraha Pekolan vanhan koulurakennuksen peruskorjaukseen euroa (investointiosa/tekninen lautakunta) /62 : Kotihoidon uudelleenjärjestelyistä johtuva määrärahan siirto euroa terveydenhuollon tulosalueelta sosiaalitoimen tulosalueelle (käyttötalous/perusturvalautakunta) /69 : lisämääräraha euroa ja tulolisäys euroa sosiaalitoimeen (käyttötalous/perusturvalautakunta) /67 : kiinteän omaisuuden myyntituottojen vähentäminen eurolla (investointiosa/kunnanhallitus) /15 : investointiosan ylitysoikeudet ja lisämäärärahat /Tekninen lautakunta. Toiminnassa tapahtui seuraavia olennaisia muutoksia: Yleishallinnon päävastuualue: - Omaa elinkeinoyhtiötä ei perustettu. Hallintoyksikössä toimi kuitenkin tilapäinen kehittämispäällikkö. Perusturvan päävastuualue/terveydenhuolto: - Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä purettiin Kunta- ja palvelurakennelakiuudistuksesta annetun lain mukaan perusterveydenhuolto ja siihen kiinteästi liittyvät sosiaalipalvelut tulee järjestää vähintään asukkaan väestöpohjalla. Perusterveydenhuolto

11 9 aloitettiin yhteistoiminta-alueella Janakkala-Hattula Janakkalan terveysjaosto, jossa oli edustajat myös Hattulan kunnasta, vastasi palvelujen järjestämisestä. - Avoterveydenhuollon palvelut lukuun ottamatta suun terveydenhuoltoa, jonka tuotti Janakkalan kunta, tuotettiin pääsääntöisesti Pihlajalinna oy:n toimesta; huhtikuussa 2009 aloitti Pappilanniemessä Pihlajalinnan toimintana myös 15-paikkainen vuodeosasto. - Pihlajalinnan avoterveydenhuollon sopimukseen sisältyvä kahden vuoden optio päätettiin käytää; ja sairaankuljetus päätettiin kilpailuttaa. Perusturvan päävastuualue/sosiaalitoimi - Syksyllä muodostettiin yhtenäinen kotihoito ja kotisairaanhoito otettiin tällöin kunnan omaksi toiminnaksi. - Päivähoitopaikkoja lisättiin syksyllä Pappilanniemeen 21; perustettiin mm. luontoryhmä. - Aloitettiin uutena toimintana avoin toiminta kotihoidossa olevien lasten perheille. - Perustettiin uusi sosiaalipalvelun ohjaajan virka - Elatustuki siirtyi kunnilta Kelan hoidettavaksi keväällä. Perusturvan päävastuualue/yleinen edunvalvonta: - Holhoustoimen edunvalvonta siirtyi valtion oikeusaputoimiston tehtäväksi vuoden alusta, mutta kunnalta ostettiin Hattulan ja Kalvolan asukkaille nämä palvelut. Sivistystoimen päävastuualue: - Joukkoliikenneasiat siirrettiin tekniseen yksikköön vuoden 2009 lopussa. - Pekolan koulun vanhimman rakennuksen saneeraus aloitettiin syksyllä Töiden valmistuttua koulu saa kaksi uutta luokkaa käyttöönsä. - Pekolan koulussa aloitti työskentelynsä kuudes perusopetusryhmä syyslukukauden alkaessa. - Parolan koulussa aloitti uusi pienryhmä toimintansa Nuorisovaltuusto aloitti toimintansa Tilinpäätöksen vaikutus kuluvan vuoden talousarvioon ja arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Talouden kehittymisen suuntaa kuvataan mm. vertaamalla toimintakulujen kasvua verotulojen kasvuun. Toimintakulujen kasvu ei saisi ylittää verotulojen kasvua. Viime vuonna käyttötalouden toimintakulut kasvoivat edellisestä vuodesta 7,2 prosenttia ja kokonaisverotulot 4,0 prosenttia. Vuoden 2008 lopulla alkanut talouden jyrkkä taantuma jatkui, joten jo vuoden 2009 puolivälissä talousarvio avattiin. Verotuloarvio pudotettiin 2,6 milj. eurolla ja hallintokuntien käyttömenoja 1 prosentilla. Talousarviomuutos vaikutti myös vuoden 2010 talousarvion laadintaan. Ohjeistuksessa vaadittiin laatimaan talousarvioesitykset toimintakulujen 0-kasvun pohjalta. Hyväksytty talousarvio päätyy lopulta toimintakulujen vähenemiseen 2,2 prosentilla. Kuitenkin alijäämä on 2 milj. euroa. Suunnitelmavuosi 2011 päätyy 1,2 milj. euron ja suunnitelmavuosi euron alijäämään. Kunnan veroprosentti oli edelleen 17,75, kuten on ollut jo vuodesta Valtuusto päätti nostaa vuodelle 2010 kunnallisveroprosentin 19,25 prosenttiin ja kiinteistöverojakin korotettiin. Kuntalain 65 :n 2 momentin mukaan talousarviossa ja -suunnitelmassa tai niiden hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla edellisen vuoden taseen osoittama alijäämä ja talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu alijäämä suunnittelukaudella katetaan (alijäämän kattamisvelvollisuus). Kunnan taseessa oli vuoden 2008 tilinpäätöksen mukaan ylijäämiä aikaisemmilta vuosilta euroa. Kun vuoden 2009 tilinpäätöksen mukainen alijäämä katetaan niistä, jää taseeseen ylijäämiä vielä euroa. Vuoden 2010 talousarvion arvioitu alijäämä voidaan vielä osoittaa katettavaksi näillä ylijäämillä, mutta seuraavien vuosien osalta on syytä alkaa vakavasti suunnitella keinoja talouden tasapainoon saattamiseksi. Terveydenhuollon, vanhustenhuollon ja lasten päivähoidon menot kasvavat vuosi vuodelta. Investointimenot olisi pidettävä taloussuunnitelmavuosilla samalla tasolla tai jopa pienempinä kuin

12 vuonna Suurimmat investointihankkeet liittyvät rakennusten peruskorjauksiin ja kunnallistekniikkaan. 10 Kunnan saamat verotulot ja valtionosuudet eivät tule lisääntymään niin paljon, että palvelujen lisätarpeesta aiheutuvia menoja voitaisiin lisätä ilman korjaavia toimenpiteitä. Talouden tasapainottamisessa ovat mm. seuraavat keinot käytettävissä: - seudullisen yhteistyön lisääminen - kunnan maapolitiikan uudistaminen ottamalla käyttöön uusia toimintamalleja ja käyttämällä mahdollisuuksien mukaan maa- ja metsäalueita vaihtoalueina - kaavoituskulujen siirtäminen tonttien ja maa-alueiden myyntihintoihin - palvelujen/toimintojen hinnoittelu kustannustason nousua vastaavasti - palvelujen myynti - veroratkaisut - joutomaiden kartoitus ja myynti lisämaana esim. rakennuspaikkoihin - henkilöstömäärän hallittu kasvu Kunnanhallituksen selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä selkoa, miten sisäinen valvonta ja siihen sisältyvä riskienhallinta on kunnassa järjestetty, onko valvonnassa havaittu puutteita kuluneella tilikaudella ja miten sisäistä valvontaa on tarkoitus kehittää voimassa olevalla taloussuunnittelukaudella. Sisäisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että kunnan toiminta on taloudellista ja tuloksellista, päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa ja että lain säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan ja että omaisuus ja voimavarat turvataan. Hattulan kunnanhallitus on hyväksynyt yleisohjeet kunnan sisäisestä valvonnasta ja hallintosäännön taloutta koskevien määräysten täytäntöönpanosta ja saattanut ne ajan tasalle /113. Ohjeeseen sisältyy luku riskien arvioinnista ja hallinnasta. Yleisohje sisäisestä valvonnasta tarkistetaan vuoden 2010 aikana. Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa kunnanhallitus. Ohjeessa on määritelty lisäksi kaikki tilivelvolliset, joille on annettu toimivaltaa kunnan varojen käytössä ja jotka toimivat viranomaisina ja siten vastaavat sisäisen valvonnan toteuttamisesta. Kunnan vastuualueet ovat antaneet omalta osaltaan arviointinsa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimivuudesta ja riittävyydestä kunnanhallituksen selonteon pohjaksi. Hallintokunnat esittävät selontekonsa myös omissa kertomuksissaan. Kunnanhallitus esittää vastuualueiden arviointien perusteella ja omana arvionaan seuraavaa: Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen Sisäisen valvonnan toimivuus säännösten, määräysten, päätösten ja hyvän hallintotavan noudattamisessa on pääsääntöisesti toteutunut. Lakisääteisten tehtävien toteuttamisessa on noudatettu hyvää hallintotapaa. Lakien ja kunnan toimielinten päätösten noudattamisessa ei ole havaittu puutteita Kunnan johtosäännöt uudistetaan ajan tasalle vuonna Johtosääntöuudistus perustuu suunnitteilla olevaan organisaatiouudistukseen. Johtosäännöissä tullaan huomioimaan sisäisen valvonnan ohjeeseen sisältyvät vastuut ja toimet entistä tarkemmin. Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus Valtuustolle on raportoitu talousarvion toteutuminen 30.6 ja tilanteiden mukaan. Kunnanhallitukselle on toimitettu raportti myös tilanteesta. Hallintokunnat ovat seuranneet talousarvion

13 11 toteutumista tarkemmalla tasolla. Nykyiset talous- ja henkilöstöhallinnon ohjelmat mahdollistavat ajantasaisen seurannan. Talousarviomuutokset on esitetty valtuustolle. Muutostarve olisi esitettävä heti, kun muutostarve todetaan. Näin ei aina ole tapahtunut, joitakin muutoksia käsiteltiin vielä vuoden 2010 puolella. Määrärahan muutosesityksessä olisi selvitettävä myös muutoksen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin ja tuloarvioihin. Vastaavasti toiminnallisia tavoitteita koskevassa muutosesityksessä selvitetään muutoksen vaikutus määrärahoihin. Tässä suhteessa on kehittämistarvetta. Varojen käyttöä on valvottu, ongelmia ei ole havaittu. Riskienhallinnan järjestäminen Riskien arvioinnilla pyritään tunnistamaan ja analysoimaan mahdolliset riskit ja uhkat. Riskien hallinnan avulla pyritään järjestelmällisesti vähentämään riskien toteutumisesta aiheutuvia kustannuksia ja muita haittavaikutuksia. Riskiä voi liittyä kunnan varsinaiseen toimintaan, investointeihin, rahoitukseen ja vahinkoihin ja ne vaikuttavat toteutuessaan kunnan asemaan, talouteen, palvelukykyyn, työvoiman saatavuuteen ja yleiseen kilpailukykyyn asukkaista ja yrityksistä. Sisäisen valvonnan ohjeistus käsittelee vahinko- ja atk- riskejä sekä toiminto- ja työketjuihin sisältyviä riskejä. Kunnan riskienhallinnan kartoituksesta on kulunut jo yli kaksikymmentä vuotta, joten ajantasaistaminen on tarpeen. Uusina riskeinä on nähtävä henkilöstön eläköitymiseen liittyvät mahdolliset uuden työvoiman saantiongelmat ja sijaisuusjärjestelyjen puutteet erityisosaamista vaativien tehtävien hoidossa. Riskienhallinta ja seuranta vastuutetaan selkeämmin osaksi johtamista ja päätöksentekoa ja mahdollistetaan siihen riittävä asiantuntemus. Vakuutukset koskien kunnan työntekijöitä, oppilaita, päivähoitolapsia, kuntalaisia kunnan järjestämissä tilaisuuksissa, kunnan omaisuutta ja kunnan toiminnassaan aiheuttamat vahinkoja ovat ajan tasalla. Suurempia korvausvastuuseen johtavia vahinkoja ei ole sattunut. ATK-riskien minimoimiseksi atk-vastuuhenkilö on jakanut henkilöstölle siihen liittyvää ohjeistusta. Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta Kunnassa on toimintaa ohjeistettu, jotta varmistetaan tehokas ja lainmukainen toiminta hankintojen kilpailuttamisessa, omaisuuden myymisessä ja luovutuksessa. Omaisuusrekistereiden pidosta on ohjeistus sisäisen valvonnan ohjeessa. Sopimustoiminta Kunnan eri toimialoja koskevien sopimusten käsittely on ohjeistettu. Sopimukset luetteloidaan ja säilytetään ao yksikössä. Sopimusehtojen noudattamisen ja vanhentumisaikojen seuraamisentärkeyttä tullaan korostamaan. Arvio sisäisen tarkastuksen järjestämisestä Hattulassa ei ole sisäistä tarkastusta järjestetty omaksi tehtäväksi eikä näitä palveluja osteta tilintarkastus- ja muilta tarkastusyhteisöiltä. Kunnanhallituksen kannanotto sisäisen valvonnan ja siihen liittyvän riskienhallinnan järjestämisestä Hallitus esittää kannanottonaan, että sisäinen valvonta tuottaa pääosin kohtuullisen varmuuden toiminnan tuloksellisuudesta, lain- ja hyvän hallintotavan mukaisuudesta, varojen turvaamisesta sekä johtamisen edellyttämän luotettavan informaation riittävyydestä. Sisäisen valvonnan tehostaminen edellyttää kuitenkin ensisijaisesti seuraavia toimenpiteitä: - sisäistä valvontaa koskevan ohjeen päivittäminen

14 12 - riskien hallinnan kartoituksen ajantasaistaminen - johtosääntöjen uudistaminen - talousarvioon liittyen huomion kiinnittäminen mm. tavoitteiden asettamiseen ja talousarviomuutosten esittämiseen - valvonnan systemaattisuuden ja säännöllisyyden lisääminen.

15 Kokonaistalouden tunnusluvut Tilikauden tuloksen muodostuminen ulkoiset tuotot ja kulut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset tuotot Tilikauden tulos Tilikauden ylijäämä (alijäämä) TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut, % 9,6% 11,1% Vuosikate/Poistot, % 147,8% 128,1% Vuosikate, euroa/asukas -240,90-173,41 Asukasmäärä Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista; tunnusluku kuvaa maksurahoituksen osuutta toimintamenoista = 100 * Toimintatuotot / (Toimintakulut - Valmistus omaan käyttöön) Vuosikate prosenttia poistoista; tunnusluku mittaa tulorahoituksen riittävyyttä. Kun tunnusluvun arvo on yli 100 %, oletetaan tulorahoitukse olevan riittävä. = 100 * Vuosikate / Poistot Vuosikate, / asukas; tunnusluku on yleisesti käytetty tulorahoituksen riittävyyden arvioinnissa ja kuntien keskinäisessä vertailussa Asukasmäärä Asukasmääränä käytetään asukaslukua tilikauden lopussa

16 Toiminnan rahoitus Toiminnan rahoitusta tilikauden aikana tarkastellaan rahoituslaskelman ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla. Rahoituslaskelmassa esitetään erikseen tulorahoituksen ja investointien nettomäärä ja rahoitustoiminnan eli anto- ja ottolainauksen, oman pääoman ja maksuvalmiuden muutosten nettomäärä. Näiden kahden nettomäärän erotus tai summa osoittaa kunnan kassavarojen muutoksen tilikaudella ulkoiset tuotot ja kulut Toiminnan rahavirta VUOSIKATE Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten vähennykset 6 0 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 34-9 Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus, % -76,8-60,4 Pääomamenojen tulorahoitus, % -56,5-44,4 Lainanhoitokate -1,4-0,6 Kassan riittävyys, pv 0,2 0,3 Asukasluku

17 15 Investoinnit Investointien tulorahoitus, % Investointien tulorahoitusprosentti kertoo miten suuri osa investointien omahankintamenosta on rahoitettu tulorahoituksella ( 100 * Vuosikate / Investointien omahankintameno) Pääomamenojen tulorahoitus, % ( 100* Vuosikate / (Investointien omahankintameno + Antolainojen nettolisäys + Lainanlyhennykset) Lainanhoito Lainanhoitokate ( Vuosikate + Korkokulut) / (Korkokulut + Lainanlyhennykset) Maksuvalmius Kassavarat , 1000 ( Rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset) Kassasta maksut, 1000 Koostuu seuraavista eristä: Tuloslaskelmasta Toimintakulut - Valmistus omaan käyttöön Korkokulut Muut rahoitus kulut Rahoituslaskelmasta Käyttöomaisuusinvestoinnit Antolainojen lisäys Kassan riittävyys (pv) ( 365 pv x Kassavarat / Kassasta maksut tilikaudella)

18 Rahoitusasema ja sen muutokset 12/ / VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Ennakkomaksut ja keskener.hank Sijoitukset Osakkeet ja osuudet Muut lainasaamiset TOIMEKSIANTOJEN VARAT Valtion toimeksiannot Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 4 37 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Lainasaamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Lainasaamiset 0 Muut saamiset Siirtosaamiset Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ

19 17 12/ / VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma Edell. tilikausien yli-/alijäämä Tilikauden yli-/alijäämä TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Valtion toimeksiannot Lahjoitusrahastojen pääomat VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä Lyhytaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä Saadut ennakot 4 4 Ostovelat Liittymismaksut ja muut velat Siirtovelat VASTATTAVAA YHTEENSÄ TASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % 49,1 55,6 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 54,8 51,0 Kertynyt yli-/alijäämä, , ,2 Kertynyt yli-/alijäämä, /asukas 262,4 648,2 Lainakanta , , ,7 Lainakanta , /asukas 1 987, ,9 Lainasaamiset, , ,4 Asukasmäärä

20 TASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, %; tunnusluvulla mitataan kunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja se kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä aikavälillä = 100 * (Oma pääoma + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / (Koko pääoma - Saadut ennakot) 18 Rahoitusvarallisuus mk/asukas; tunnusluku kuvaa nopeasti rahaksi muutettavien erien riittävyyttä vieraan pääoman takaisinmaksuun. = ((Saamiset + Rahoitusarvopaperit + Rahat ja pankkisaamiset)-(vieras pääoma - Saadut ennakot)) / Asukasmäärä Suhteellinen velkaantuneisuus-%; tunnusluku kertoo, kuinka suuri osuus kunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisin maksuun. = 100 * (Vieras pääoma - Saadut ennakot) / Käyttötulot (toimintatuotot + verotulot + käyttötalouden valtionosuudet) Lainakanta ; kunnan lainakannalla tarkoitetaan korollisen vieraan pääoman kokonaismäärää = Vieras pääoma - (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat) Lainat, /asukas = Lainakanta / Asukasmäärä lainasaamisilla tarkoitetaan pysyvien vastaaviin merkittyjä = Sijoituksiin merkityt jkv-lainasaamiset ja muut lainasaamiset Asukasmäärä Asukasmääränä käytetään kunnan asukaslukua tilikauden lopussa Kokonaistulot ja menot Kokonaistulojen ja menojen laskelma laaditaan tuloslaskelmasta ja rahoituslaskelmasta, jotka sisältävät vain ulkoiset tulot, menot ja rahoitustapahtumat ja joissa liikelaitokset ja muut taseyksiköt on yhdistetty rivi riviltä. TULOT 1000 MENOT 1000 TULOT MENOT Toiminta Toiminta Toimintatuotot Toimintakulut Verotulot Valmistus omaan käyttöön Valtionosuudet Korkokulut 314 Korkotuotot 188 Muut rahoituskulut 90 Muut rahoitustuotot 9 Satunnaiset kulut Satunnaiset tuotot 198 Tulorahoituksen korjauserät Tulorahoituksen korjauserät Pakollisten varausten muutos - Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot Pakollisten varausten lis. (+), väh (-) Investoinnit - Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustappio 472 Rahoitusosuudet investointimenoihin Investoinnit Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Investointimenot Rahoitustoiminta Rahoitustoiminta Antolainasaamisten vähennykset 6 Antolainasaamisten lisäykset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen lisäys Lyhytaikaisten lainojen vähennys Oman pääoman lisäykset Oman pääoman vähennykset Kokonaistulot yhteensä Kokonaismenot yhteensä

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 2.4.2011 klo 13.00 Päiväys: 2.4.2012 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit 19.5.2016 Heikki Miettinen Rakenne A. A. Nykyiset kriisikuntamenettelyn tunnusluvut B. Uuden Kuntalain mukaiset tunnusluvut B. - arviointimenettelyt

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu VERSIO 2.6/2010 Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutuminen 1 2 Talousarvion rahoitusosan toteutuminen 3 2 Kunnan tuloslaskelma 5 2 Kunnan tase 7 3 Kunnan rahoituslaskelma

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017-2019 Alavieskan kunta Valtuusto 19.12.2016 JY Arvio 2016 tilinpäätöksestä tuloslaskelman osalta Poikkeama Tp ennuste - TA 2016 Muutos Tp ennuste - Tp 2015

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

HATTULAN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012

HATTULAN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012 HATTULAN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 1 TOIMINTAKERTOMUS... 2 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT KUNNAN TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 2 1.1.1 Kunnanjohtajan katsaus...

Lisätiedot

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä 0 Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2008 Tiivistelmä Yleinen taloudellinen kehitys TP 2007 TA 2008 30.4.2008 Bruttokansantuote 4,4 % 3,3 % 2,8 % Työttömyysaste 6,7

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 37 TULOSSUUNNITELMA 38 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v. 2009 Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta 12.4.2010 Pohjois-Savon kuntien tilinpäätökset v. 2009 - vertailua edelliseen vuoteen Lähde: Kyselyt kuntien

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.03.2015 Kunnanhallitus 11.05.2015 ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2015 (sisäiset ja ulkoiset erät mukana) Tammi-maaliskuu 2014 TA 2015

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2013 31.3.2014 Minna Uschanoff Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku kääntyi laskuun. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2013 lopussa 21 129 eli 43 asukasta vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta, huhtikuu 2012

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta, huhtikuu 2012 Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä 2011 Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta, huhtikuu 2012 Pohjois-Savon kuntien tilinpäätökset v. 2011 - vertailua edelliseen vuoteen Lähde: Kyselyt kuntien

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 28.2.2015 Väestö Helmikuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.518, josta Lieksassa 12.097, Nurmeksessa 8.057 ja Valtimolla 2.364 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.131. Seudun väestömuutoksen vuosivauhti

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA SYYSKUU 2016 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 75,0 % Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia 13.10.20169:55:18 Tili(T) +muutos

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

Talousarviomuutos 2015

Talousarviomuutos 2015 Kunnanhallitus 232 30.11.2015 Valtuusto 50 07.12.2015 Talousarviomuutos 2015 362/02.02.02/2015 Kunnanhallitus 30.11.2015 232 Valmistelija: kunnansihteeri Vuoden 2015 talousarvion muutosesitys perustuu

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2015

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2015 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 215,7 % 2, % 4,5 % 1, % 6,1 % 7,8 % 19,7 % 1,6 % 11, % 36,6 % Toimintakulut 36,75 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,13 mrd. Henkilösivukulut 4,88 mrd. Palvelujen

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: Kuntatalousohjelma 15.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kokonaistaloudelliset ennusteet

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 Lehdistöinfo 1.4.2011 Elina Alajoki VUOSI 2010 Uuden organisaation ja toimintamallin vakiintuminen Käytäntöjen yhtenäistäminen Toimintaprosessien määrittely Palveluverkkomuutosten

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012

TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012 TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012 TULOSLASKELMAN TARKASTELU 1/7 2011 2010 Toimintatuotot 4.543.224 3.933.772 TA-toteutuma 108,32 % 104,8 % Muutos edell.vuodesta / % 609.453 / 15,5 % 639.183 / 19,4 % Toimintatuotot

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS 1 TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS Hallintokunnan Kaup.johtajan Tehtäväalue Tilinpäätös Talousarvio esitys esitys Muutos Muutos% 2012 2013 2014 2014 2013/2014 2013/2014 Vaalit Tulot 40 592 0

Lisätiedot

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TULOSSUUNNITELMA TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE ilmoittaa, paljonko

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1:

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1: ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus 25.8.2014 Kehyslaskelmat Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt Vuosien 2015-2017 taloussuunnitelman kehys 14082014 1 000

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 11/ (7) Kaupunginvaltuusto Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 11/ (7) Kaupunginvaltuusto Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 11/2013 1 (7) 5 Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen HEL 2013-003762 T 02 06 01 00 Päätösehdotus päättänee 1 hyväksyä vuoden 2012 tilinpäätöksen siten, että tilikauden

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat Taloustutkimus Oy toteutti valtiovarainministeriön toimeksiannosta tiedustelun

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

6. TULOSLASKELMAOSA * Määrärahat euroina

6. TULOSLASKELMAOSA * Määrärahat euroina Kajaanin kaupunki 74 2.12.24 6. TULOSLASKELMAOSA 22-28 * Määrärahat 1 euroina Suunnitelma TP-23 TA-24 HK-25 TA-25 26 27 28 VARSINAINEN TOIMINTA Toimintatulot 55 752 54 675 39 786 4 49 39 44 39 475 39 485

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot