Kuluttajien energiakulutuskyselyn raportti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuluttajien energiakulutuskyselyn raportti"

Transkriptio

1 Kuluttajien energiakulutuskyselyn raportti Toukokuu 2011 Lapuan kaupunki ja Thermopolis Oy 1

2 Sisällysluettelo 1. Kyselyn tausta ja toteutus Tulosten analysointia Yleistä Energiankulutus ja -säästö Uusiutuva energia

3 1. Kyselyn tausta ja toteutus Kuluttajan energiankulutuskysely tehtiin Lapuan kaupungin ja Thermopolis Oy:n toimesta osana SOLUTION -hanketta. Kysely toteutettiin Internetin kautta täytettävänä lomakkeena ja se lähetettiin marraskuussa 2010 kaupungin työntekijöiden sähköposteihin. Kaupunki työllistää henkilöitä monelta alalta kaupungin virkamiehistä opettajiin ja huoltomiehiin, joten otos on varsin kattava. Kysely tavoitti noin 230 henkilöä ja vastauksia saatiin 53 kappaletta. Vastausten lukumäärää pienensi kyselyn rajaaminen vain Lapualla asuviin henkilöihin. Tavoitteena oli kartoittaa Lapuan kaupungin asukkaiden energiankulutustottumuksia ja energiaan liittyviä mielipiteitä. Kysely täytettiin nimettömänä. SOLUTION -hankkeessa on Lapuan kaupungin lisäksi 4 muuta kaupunkia ympäri Eurooppaa. Tavoitteena on lisätä osallistuvien kaupunkien energiaomavaraisuusastetta, uusiutuvan energian käyttöä ja jakaa saatuja kokemuksia muiden käytettäväksi. Lisätietoa SOLUTION hankkeesta saa ottamalla yhteyttä Thermopolis Oy:hyn (www.thermopolis.fi) tai käymällä hankkeen omilla nettisivuilla (www.solution-concerto.org). SOLUTION -hanketta tukee EU:n komission 7. puiteohjelma CONCERTO -projektin kautta. Lapua on Suomen ensimmäinen CONCERTO kaupunki. CONCERTO -projektin avulla edistetään energiatehokkuutta, uusiutuvaa energiaa ja energiaomavaraisuutta EU:n alueella tukemalla osallistuvia kaupunkeja niiden pyrkimyksissä nousta mallikaupungeiksi energian osalta. Kysely rakentui 5 erilaisesta osiosta. Ensimmäisessä osiossa kysyttiin vastaajan yleisiä tietoja, kuten sukupuolta ja ikää, mutta myös hieman taustaa asumismuodosta ja omasta suhteestaan ilmastonmuutokseen. Toinen osio keskittyi energian kulutukseen ja säästöön. Siinä kysyttiin mm. vastaajan toimista energiansäästämiseksi. Kolmas osio keskittyi uusiutuvan energian käyttöön ja energiantuotantoon liittyviin seikkoihin. Neljäs osio keskittyi lämmitykseen ja viides osio sisälsi vain yhden kysymyksen. Tämä kysymys oli Onko SOLUTION -hanke ollut sinulle tuttu jo ennen tätä kyselyä?. Tässä raportissa esitellään ja analysoidaan kyselyyn tulleita vastauksia. 2. Tulosten analysointia 2.1 Yleistä Tässä osiossa pyritään ymmärtämään vastaajien lähtökohdat, jotka vaikuttavat kyselyssä annettuihin vastauksiin. Kyselyyn vastasi enemmän naisia (70 %) kuin miehiä (30 %). Vastaajien ikäjakauma painottui keski-ikäisiin. Heidän osuutensa kaikista vastaajista oli 70 % (40 60-vuotiaat). Tämä ryhmä jakautui vielä tasaisesti vuotiaisiin (32 %), sekä vuotiaisiin (38 %). Yli 60-vuotiaita oli 13 % vastaajista, vuotiaita oli 15 % ja vuotiaita olivat loput. Alle 20-vuotiaita vastaajia ei ollut. Keski-ikäisten suuri osuus vastaajista heijastuu mm. vastaajien asumismuotoon, sillä suurin osa (78 %) vastaajista asuu omakotitalossa ja 90 % vastaajista omistaa nykyisen asuntonsa. Kerrostalossa asui 11 % ja rivitalossa 11 % vastaajista. Vuokralla asuu 8 % ja vanhempien omistamassa asunnossa asuu 2 % vastaajista. 3

4 Keski-ikäisiin usein samaistettava vakiintuneisuus heijastui myös asunnon vaihtamishalukkuuteen. Asunnon vaihtoa harkitsevien osuus vastaajista oli pieni, sillä vain 19 % vastaajista ilmoitti harkitsevansa vaihtoa seuraavan 1-2 vuoden aikana. Kuva 1 on esitetty tätä kuvaava jakauma. Asunnonvaihtajia löytyi kaikista muista edustettuina olevista ikäryhmistä, paitsi yli 60-vuotiaiden ryhmästä. Suurin osa haluaisi muuttaa omakotitaloon, vain yksi vastaaja kertoi harkitsevansa muuttoa kerrostalosta rivitaloon ja yksi omakotitalosta kerrostaloon. Omakotitaloon oltiin siirtymässä toisesta omakotitalosta, rivitalo- ja kerrostaloasunnosta. Osa vastaajista harkitsi uuden rakentamista, mutta enemmistö haluaisi ostaa valmiin talon. Asumismuotoon liittyvät kysymykset ovat merkittäviä, koska eri asumismuodoissa on erilaiset energiankulutukset ja myös erilaiset mahdollisuudet vaikuttaa esim. uusiutuvan energian käyttöönottamiseen. Asunnon vaihtaminen puolestaan saattaa vaikuttaa halukkuuteen panostaa nykyisen asunnon energiatehokkuuteen esim. korjausrakentamisen kautta. 5. Harkitsetko asunnon vaihtamista seuraavan 1-2 vuoden aikana? Kyllä, harkitsen muuttoa omakotitaloon. 13 % Kyllä, harkitsen muuttoa rivitaloon. 2 % Kyllä, harkitsen muuttoa kerrostaloon. 2 % Ei. 81 % Muu 2 % Kuva 1. Asuntoa vaihtavien osuus vastaajista on pieni, vain 19 %. Kuva 2 on esitetty vastaajien remonttisuunnitelmia. Noin puolella vastaajista oli remonttisuunnitelmia tai juuri valmistunut remontti. Remonttia suunnittelivat lähinnä sellaiset, joilla ei ollut asunnonvaihtoaikeita, mutta osa asunnon vaihtoa harkitsevista ilmoitti tekevänsä myös remonttia. Vastauksista ei käy ilmi suunnitellaanko remonttia nykyiseen vai mahdolliseen uuteen asuntoon, mutta asunnon kunnostaminen myyntikuntoon ja uuden asunnon remontoiminen itselle mieleiseksi luultavasti kuuluvat asuntoa vaihtavien suunnitelmiin. 36 % remonttia suunnittelevista ilmoitti toimenpiteiden olevan pienempää korjausta siellä täällä. Koko asunnon kattavaa peruskorjausta ei suunnittelut yksikään vastaaja. Jo tehdyistä tai kesken olevista remonteista kaikki puolestaan olivat koko asunnon kattavaa peruskorjausta. Peruskorjauksen yhteydessä tehdään usein myös energiatehokkuuteen liittyviä parannuksia, kuten eristeiden uusiminen ja/tai lisääminen, ikkunoiden ja ovien vaihto jne. Toisaalta jos remontti on juuri tehty saattaa ajatus esim. ikkunoiden vaihtamisesta energiatehokkaampiin tuntua turhalta. Lämmitysjärjestelmän peruskorjaus liittyy läheisesti järjestelmän ikään, sekä hyötysuhteeseen. 4

5 Vastaajista 4 % ilmoitti tekevänsä lämmitysjärjestelmän peruskorjausta seuraavan 1-2 vuoden aikana. 11. Suunnitteletko tekeväsi nykyiseen tai pian hankkimaasi asuntoon peruskorjausta 1-2 seuraavan vuoden aikana? Ei. 52 % Ei, juuri remontoitu. 6 % Remontti kesken. 2 % Kyllä, pienempää korjausta siellä täällä. 36 % Kyllä, koko asuntoon kattava peruskorjaus. 0 % Kyllä, lämmitysjärjestelmä n peruskorjaus. 4 % Kuva 2. Suunnitteilla olevat remontit. 52 % vastaajista ilmoitti, ettei suunnitellut remonttia. Ilmastonmuutos on yksi tekijä, joka saattaa ohjata ihmisiä kohti energiatehokkuutta tai esimerkiksi vihreän sähkön ostoa. Kuva 3 on esitetty vastaajien huolestuneisuutta ilmastonmuutoksesta. Vastaajia pyydettiin arvioimaan huolestuneisuutensa asteikolla 1-5, jossa 1 = En ole yhtään huolissaan ja 5 = Olen erittäin huolestunut. Keskimääräisesti vastaajat olivat jonkin verran huolissaan ilmastonmuutoksesta. Naisista 35 % valitsi kohdan 4, joka vastaa vastausta Olen huolissaan ja 49 % valitsi kohdan 3, joka vastaa vastausta Jonkin verran huolissaan tai En osaa sanoa. Naisista 8 % oli erittäin huolestunut ilmastonmuutoksesta ja loput 8 % olivat vain vähän tai ei ollenkaan huolestunut ilmastonmuutoksesta. Miehet olivat selvemmin jakautuneet ilmastosta huolissaan oleviin ja ei yhtään huolissaan oleviin. Vaihtoehdon 4. Olen huolissani valitsi 37 % ja vaihtoehdon 1. En ole yhtään huolissaan valitsi 25 % miehistä. Muut miehet valitsivat vaihtoehtojen 3 ja 2 välillä. Yhtään erittäin huolestunutta ei miehissä löytynyt. 10. Miten huolestunut olet ilmaston muutoksesta? Valise sopivin vaihtoehto asteikolla Vastausten lukumäärä En ole yhtään huolissaan Olen erittäin huolestunut. 5

6 Kuva 3. Asenteita ilmastonmuutosta kohtaan. Vastaajista noin 40 % ilmoitti olevansa jonkin veran huolissaan ilmastonmuutoksesta. Yhteenveto Vastaajien ikäjakauma näkyy kyselyn tuloksissa selvästi. Jos kyselyyn olisi vastannut alle 20- vuotiaita, vastausten hajaantuminen olisi todennäköisesti ollut suurempaa. Myös naisvastaajien enemmistö vaikuttaa tuloksiin ainakin tiettyjen kysymysten kohdalla (esim. huolestuneisuus ilmastonmuutoksesta), kaikissa kohdissa ero miesten ja naisten välillä ei ollut huomattava. Keskiikäisten elämän vakiintuneisuus näkyy vastauksissa selkeästi, samoin päämäärätietoisuus siitä millaisia ratkaisuja halutaan tehdä ja millä perusteilla. Kyselyssä ei kysytty mitä eri ammattikuntia vastaajat edustavat, mutta 53:en vastaajaan mahtuu varmasti monen eri ammatin edustajaa ja erityyppisiä ihmisiä. Tässä mielessä tulokset ovat melko luotettavia. Vastaukset ovat melko yhtenäisiä, joskin muutamia ääripäiden edustajiakin tietysti joukkoon mahtuu. Koska kysely toteutettiin internet-kyselynä, vaati vastaaminen sähköpostiosoitteen, joka oli Thermopolis Oy:n saatavilla, sekä jonkin verran atk-osaamista, mikä saattaa vaikuttaa vastausten määrään. Olisi mielenkiintoista tietää, olisiko kyselyyn vastanneita ollut enemmän, jos kysely olisi toteutettu paperiversiona. 6

7 2.2 Energiankulutus ja -säästö Tässä osiossa kysyttiin vastaajien energiankulutukseen ja -säästöön liittyvistä toimista. Kodissa energiaa kuluu lähinnä lämmitykseen ja sähkölaitteiden toimintaan. Omaa energian kulutusta on hyvä tarkkailla, sillä siten voi parhaiten kiinnittää huomiota siihen, missä asioissa kuluttaa eniten ja löytää erilaiset säästömahdollisuudet. Vastaajilta kysyttiin miten tarkkaan he seuraavat energian kulutustaan. Suurin osa, eli 66 % vastasi seuraavansa kulutustaan laskuista. Vastaajista 17 % piti kirjaa energiankulutuksestaan. Tarkkaa energian seurantaa ilmoitti harrastavansa 8 % vastaajista, kun taas 9 % vastaajista ilmoitti, ettei seuraa energian kulutustaan lainkaan. Miesten ja naisten energian tarkkailussa ei ollut suurta eroa. Kuva 4 on esitetty energiansäästämiseen liittyvän tiedon tasoa vastaajien kesken. Tilanne näyttää hyvältä, sillä jopa 87 % vastaajista ilmoittaa tietävänsä ainakin jonkin verran tai paljon energian säästämisestä. Vain 11 % ilmoitti tietävänsä vain vähän ja 2 % ilmoitti, ettei haluakaan tietää asiasta. Miesten ja naisen välillä ei näkynyt selkeää eroa tässäkään kysymyksessä. Vastauksista voidaan päätellä, että jonkinlaista tietoa asiasta on kaikilla vastaajilla, vaikka tietoa ei haluttaisikaan, sillä kukaan ei vastannut en tiedä mitään. Nykyisin energia-asiat ovat esillä niin monessa paikassa, että kaikilla voisi olettaa olevan asiasta edes jonkintasoista tietämystä. Eri asia sitten tietysti on, haluaako tietämystään lisätä. Kyselyssä kysyttiin millaista sähköä vastaajat ostavat. 90 % vastaajista ilmoitti ostavansa perussähköä, tuulivoimasähköä ostaa 6 % ja vihreää sähköä 4 % vastaajista. Ne jotka ilmoittivat ostavansa vihreää tai tuulisähköä olivat keskimäärin Huolissaan ilmaston muutoksesta (kts.kuva 3). Huoli ilmastonmuutoksesta lienee vaikuttanut vastaajien päätökseen siitä, millä tavalla tuotettua sähköä halutaan ostaa. Koska hinta on myös tärkeä valintakriteeri (kuten myöhemmin todetaan), valitaan ehkä sen vuoksi helpommin perussähkö kuin vihreä tai tuulivoimasähkö. Pelkkä huolestuneisuus ei vaikuttaisi olevan tarpeeksi hyvä syy vaihtaa sähkö ympäristöystävällisempään. 13. Tiedättekö mielestänne tarpeeksi energian säästämisestä? Tiedän paljon. 25 % Tiedän jonkin verran. 62 % En halua tietää. 2 % En tiedä mitään. 0 % Tiedän vähän. 11 % 7

8 Kuva 4. Energian säästämisen tietotaito. Jopa 62 % vastaajista ilmoittaa tietävänsä jonkin verran energian säästämisestä. Tieto ei vielä takaa, että käytännön toimiin ryhdytään. Kuva 5 on esitetty vastaajien itse arvioimaa motivaatiota energiasäästämiseen tarvittavien muutosten tekemiseen. Tämä kuva korreloi hyvin ilmastonmuutoksen huolestuneisuuden kanssa (kts. kuva 3). 14. Oletko valmis muuttamaan kulutustapojasi energiaa säästävimmiksi? Valitse sopivin vaihtoehto asteikolla Vastausten lukumäärä Olen valmis radikaaliin muutokseen En halua muuttaa mitään. 5 1 Kuva 5. Motivaatiotaso energian säästämiseen tarvittavien toimenpiteiden toteuttamiseen. Suurin osa vastaajista on valmis osittaiseen muutokseen energian säästämiseksi. Muutama vastaaja on valmis jopa radikaaliin muutokseen, kun taas yksi vastaaja ei halua muuttaa mitään. Hieman yllättävää on kuitenkin se, että ne vastaajista jotka ilmoittivat olevansa hyvin huolissaan ilmastonmuutoksesta, eivät ole kuitenkaan valmiita radikaaliin muutokseen omissa kulutustottumuksissa, vaan vain osittaiseen muutokseen. Tästä voi jälleen päätellä, että pelkkä huoli ei vielä riitä kaikkien kohdalla kannustimeksi tapojen muuttamiseen, vaan tarvitaan muitakin lähtökohtia. Motivaatiosta siirrytään tekoihin. Kuva 6 listataan erilaisia energiasäästämisen toimenpiteitä, joista vastaajat saivat valita kaikki sopivat vaihtoehdot. Säästötoimenpiteistä yleisin oli kännykän laturin irrottaminen pistorasiasta latauksen jälkeen. Myös valoja, tietokoneita ja muuta elektroniikkaa sammutetaan ahkerasti. Tuuletuskin osataan hoitaa rivakasti ristivedolla ja hehkulamput ovat osin jo vaihtuneet energiasäästölamppuihin. Vähemmälle jääviä toimenpiteitä olivat sisälämpötilan laskeminen, koneellisen ilmanvaihdon säätöjen asettaminen aina tilanteelle sopivaksi, laitehankintojen yhteydessä energialuokituksen A-luokan varmistaminen, vanhojen kodinkoneiden vaihto uusiin energiatehokkaampiin, sekä vetoisten ikkunoiden ja ulko-ovien tiivistys. Tässäkin kysymyksessä törmäämme rahan vaikutukseen eri päätösten tekemisessä. Esimerkiksi laturien irrotus ja valojen ja koneiden sammuttaminen ovat helppoja tapoja säästää sekä energiaa että rahaa. Harva haluaa vaihtaa toimivaa kodinkonetta uuteen ja paremman energialuokan koneet myös maksavat jonkin verran enemmän ja siksi valitaan halvempi malli. Yleisesti ehkä ajatellaan että koneiden ja laitteiden kulutus on niin pientä, ettei sillä olisi suurta vaikutusta säästämiseen. 8

9 Samaten ehkä ikkunoista ja ovista karkaavaa lämpöä voidaan pitää niin pienenä asiana, ettei nähdä tarpeellisena satsata niiden tiivistämiseen energiasäästöjä haettaessa. Ihmiset tarvitsisivat ehkä enemmän tietoa juuri kodinkoneiden energialuokituksista ja niiden kulutuksen eroista, sekä konkreettisia lukuja siitä, minkä verran esim. ovien ja ikkunoiden tiivistäminen säästää lämmityskuluissa. Myös sisälämpötilan laskeminen olisi varsin helppo tapa säästää, mutta tunnetustihan suomalaiset valittavat kylmyydestä miltei jatkuvasti, joten edes sisätiloissa halutaan olla lämpimässä, vaikka se sitten kuluttaisikin enemmän energiaa ja myös rahaa. 15. Oletko tehnyt seuraavia konkreettisia toimia energian säästämiseksi? Vanhat kodinkoneet vaihdettu uusiin energiaa säästäviin malleihin. 7 Vetoiset ikkunat ja ovet tiivistetty. 4 Ostaessani uusia laitteita, varmistan että ne ovat vähintään energialuokkaa A. 13 Tarpeettomat valot sammutetaan. 37 Koneellisen ilmanvaihdon säädöt asetetaan vastaamaan asunnon sen hetkistä käyttöä (esim. poissaolo säätö). 11 Tuuletetaan rivakasti läpivedolla. 30 Kännykän laturi irrotetaan pistokkeesta aina latauksen jälkeen. 41 Tietokoneet ja muu elektroniikka suljetaan käytön jälkeen eikä jätetä valmiustilaan. 35 Sisälämpötilaa laskettu. 18 Hehkulamput vaihdettu energiansäästölamppuihin Vastausten lukumäärä Kuva 6. Konkreettiset toimet energian säästämiseksi. Jatketaan edelleen konkreettisissa teoissa. Kuva 7 on esitetty erilaisia talon energiatehokkuutta parantavia toimenpiteitä, joista vastaajat saivat valita kaikki sopivat vaihtoehdot joita olisivat valmiita tekemään. Suosituimmiksi nousivat nykyisten ulko-ovien ja ikkunoiden vaihtaminen energiatehokkaampiin, sekä vanhan lämmitysjärjestelmän uusiminen. Edellisessä kysymyksessä vastaajat eivät olleet innokkaita tiivistämään vetoisia ovia ja ikkunoita, mutta tässä kysymyksessä kuitenkin oltiin valmiita uusimaan vanhat ovet ja ikkunat kokonaan. Tiivistämisellä ei siis ehkä nähdä olevan niin suurta vaikutusta energian säästöön kuin uusilla, energiatehokkaimmilla ovilla ja ikkunoilla. Pelkkä tiivistys olisi kuitenkin edullisempi vaihtoehto kuin uusiminen, jos ajatellaan asiaa rahan kannalta. Kysymyksen 16 Mitä seuraavista energiatehokkuutta parantavista toimenpiteistä olisit valmis tekemään tai olet jo tehnyt? vastausvaihtoehtojen välillä ikkunoiden ja ovien uusiminen koetaan ehkä helpommaksi ja mielekkäämmäksi ratkaisuksi kuin esim. lisäeristeen laittaminen seiniin. Ja 9

10 kun kaikkiin ratkaisuihin on vain harvalla varaa, on helppo valita vähiten muutoksia tuovasta ja/tai edullisimmasta päästä. Olisi mielenkiintoista nähdä vaikuttiko vuoden 2011 alussa saatava energiaavustus uusimiseen, sillä tämä kysely tehtiin vuoden 2010 loppupuolella. 16. Mitä seuraavista asuntosi energiatehokkuutta parantavista toimenpiteistä olisit valmis tekemään tai olet jo tehnyt? Vastaa kysymykseen vain jos omistat nykyisen asuntosi ja/tai pystyt vaikuttamaan tehtäviin uudistuksiin. Vanhan lämmitysjärjestelmän uusiminen. 14 Ilmastoinin uusiminen lämpöä talteenottavaan ilmastointilaiteistoon. 6 Lisäeristyksen laittaminen yläpohjaan. 9 Lisäeristyksen laittaminen ulkoseiniin. 8 Nykyisten ulko-ovien vaihtaminen energiatehokkaimpiin. 17 Nykyisten ikkunoiden vaihtaminen energiatehokkaimpiin. 16 Kuva 7. Toimet asunnon muuttamiseksi energiatehokkaammaksi Vastausten lukumäärä Yhteenveto Vastaajat ovat melko hyvin perillä energian säästöön liittyvistä asioista. Omaa kulutustaan seuraa suurin osa vastaajista ja valmius tehdä energiatehokkuutta parantavia ratkaisuja on myös hyvällä tasolla. Myös päivittäisiä energiansäästötekoja ilmoittaa moni tekevänsä. Ratkaisut painottuvat helpoimpiin ja edullisimpiin vaihtoehtoihin, mutta myös hankalaksi koettavia toimenpiteitä tehdään jonkin verran. Suurin osa vastaajista olisi valmis muuttamaan kulutustapojaan energiaa säästävämmiksi. 10

11 2.3 Uusiutuva energia Uusiutuvaksi energiaksi kutsutaan energiaa, joka tulee uusiutuvista energialähteistä. Näitä ovat luonnon prosessit, kuten auringon paiste, tuuli ja virtaava vesi, sekä biopolttoaineet, kuten esimerkiksi puu. Kodissa uusiutuvaa energiaa käytetään useimmiten lämmitykseen. Tästä esimerkkinä ovat erilaiset biokattilat, aurinkokeräimet ja lämpöpumput. Myös kodinsähkö on mahdollista saada uusiutuvasta energiasta. Tästä esimerkkinä ovat tuulivoimasähkön ostaminen tai vaikka oman tuulivoimalan tai aurinkopaneelien hankkiminen. Seuraavaksi tarkastellaan kotien uusiutuvan energian käyttöä, sekä vastaajien suhtautumista uusiutuvaan energiaan ja sen hintaan. Kuva 8 on esitetty kotien uusiutuvan energian käyttöä. Suosituin uusiutuva energiamuoto kodeissa on puu. Sillä lämmitetään mm. puuhelloja, takkoja, saunaa ja leivinuunia. Melkein puolet vastaajista (43%) ilmoitti käyttävänsä puuta. Lämpöpumppuja, pellettejä, sekä hybridijärjestelmiäkin löytyy. Lämpöpumppuja ilmoitti käyttävänsä 13 % vastaajista. Näistä 43 % ovat maalämpöpumppuja ja loput 57 % ovat ilmalämpöpumppuja. Hybridijärjestelmiä ilmoitti käyttävänsä 6 % vastaajista. Yhdistelmäkäytössä olivat puu- ja lämpöpumppujärjestelmät. Muu - osioon ovat vastaajat laittaneet kaukolämmön. Jos kaukolämmön tuottaja käyttää uusiutuvaa energiaa, on kaukolämpökin uusiutuvaa energia, muutoin näin ei ole. Aurinkoenergiaa ei tämän kysymyksen mukaan ole käytössä. 30 % vastaajista ilmoitti, ettei käytä kodissaan uusiutuvaa energiaa lainkaan. Suurin osa uusiutuvaa energiaa käyttämättömistä asui kerros- tai rivitalossa, joissa ei välttämättä ole mahdollisuutta vaikuttaa lämmitystavan valintaan, eikä ole mahdollista laittaa esim. takkaa lisälämmön lähteeksi. 17. Käytättekö uusiutuvaa energiaa kodissanne? Kyllä, puuta. 43 % Kyllä, pellettiä. 4 % Kyllä, usempaa uusiutuvaa energian lähdettä. 6 % Kyllä, lämpöpumppua. 13 % Muu 4 % Kyllä, aurinkosähköä. 0 % Kyllä, aurinkolämpöä. 0 % Kuva 8. Uusiutuvan energian käyttö kotona. Suosituin on puu. Kysymyksessä 18 kysyttiin mikä vaikuttaa eniten energian valintaan. Saatu tulos ei ollut yllätyksellinen. Vastaajien energian valintaan vaikuttaa eniten hinta. Hinta oli sekä miehillä, että naisilla ykkössijalla. Toisella sijalla miehillä oli kotimaisuus, naiset puolestaan arvostivat toiseksi eniten vaivattomuutta. Kaikkien vastaajien yhteistulokset ovat nähtävissä Kuva 9. Hinnan vaikutus valintoihin näkyy myös muissa vastauksissa. 11 Ei 30 %

12 18. Mitkä kolme asiaa vaikuttavat eniten energian valintaasi? Muu 2 Uusi teknologia 2 Vakiintunut tekniikka 9 Hinta 45 Vaivattomuus 30 CO2 päästöt 5 Ympäristöystävällisyys 27 Kotimaisuus Vastausten lukumäärä Kuva 9. Energian valintaan vaikuttavia tekijöitä. Tärkeimmäksi valintakriteeriksi nousi hinta. Uusiutuvaa energiaa käyttäville järjestelmille pyritään usein laskemaan takaisinmaksuaika. Tämä johtuu siitä, että usein järjestelmän vaatima alkuinvestointi on suurempi kuin perinteisen energiajärjestelmän hinta. Käyttökustannukset taas usein ovat pienemmät kuin perinteisessä järjestelmässä. Takaisinmaksuajalla tarkoitetaan sitä aikaa, jolloin alkujaan suurempi investointi on saatu takaisin käyttökustannuksien edullisuuden takia. Tässä tilanteessa ei realisoidu rahaa. 19. Pohtiessasi uusiutuvaa energiaa käyttävää energiajärjestelmää kotiisi, mikä on mielestäsi hyväksyttävä takaisin maksuaika? 15 vuotta 9 % 10 vuotta 55 % 20 vuotta tai enemmän 2 % 5 vuotta 34 % Kuva 10. Hyväksyttävä takaisinmaksuaika uusiutuvaa energiaa käyttävälle energiajärjestelmälle. 12

13 Kysyttäessä laitteiden takaisinmaksuajasta vastaajien enemmistö (55 %) oli sitä mieltä, että 10 vuotta on sopiva takaisinmaksuaika. Viiden vuoden takaisinmaksuaikaa piti sopivana 34 % vastaajista. 9 % vastaajista piti 15 vuotta sopivana ja loppujen mielestä 20 vuoden takaisinmaksuaika oli myös hyväksyttävä. Jakauma näkyy Kuva 10. Kysymyksessä 20 pyydettiin perusteluja valitsemalleen takaisinmaksuajalle. Suosittu perustelu 10- vuoden takaisinmaksuajalle oli ajan ja investoinnin kohtuullisuus. Suosittu perustelu 5-vuoden takaisinmaksuajalle oli laitteistojen nopea kehittyminen ja siksi jo 5 vuotta vanha laitteisto jää energiatehokkuuden kilpailussa jälkeen, eikä siis kannata sijoittaa kalliimpaan laitteistoon. Kiinnostusta uusiutuvaa energiaa käyttävälle järjestelmälle kyllä löytyy, mutta samalla ollaan huolissaan laitteiden kestävyydestä ja järjestelmän kannattavuudesta rahallisesti, sekä rahojen riittämisestä muuhun elämiseen. Esille nousi myös ajatuksia siitä, että laitteiston takaisinmaksuaika täyttyisi ennen eläkkeelle jäämistä. Osista vastauksista huomasi ettei takaisinmaksuaika -käsite ollut aivan selvä. Yhteenveto annetuista perusteluista on esitetty Taulukko 1. 13

14 Taulukko 1. Perusteluja hyväksyttävälle takaisinmaksuajalle. 5 vuotta 10 vuotta Laitteet vanhenevat nopeasti ja 5 v vanha laite on jo energiatuhlari. Taas pitää uusia tehokkaampiin. Laitteet kuluvat ja mm. niiden hyötysuhde ajan kanssa heikkenee samoin tekniikka vanhenee jo viidessäkin vuodessa. 5 vuotta on tarpeeksi tehokas ratkaisu Ei liian suurta investointia. Muuten ei kannata. 5 vuotta sopiva Uuden järjestelmän kustannukset eivät saisi olla liian korkeat. Pitäisi maksaa itsensä takaisin 5 vuodessa Energiajärjestelmä pitää voida maksaa vaihtoehtojen minimiajassa takaisin, jos kokonainen talo maksetaan esim. 20 vuodessa. Ikääntyvällä ihmisellä ei ole aikaa kovin kauan odottaa Voin laittaa jotain kalliimpaakin systeemiä, kunhan se ajan kanssa maksaa itsensä takaisin eikä siihen kulu liian kauan aikaa, jotta ehdin saada myös hyödyt elinaikanani Kalliit investoinnit tuntuvat turhilta lisäkustannuksilta silloin kun entinen järjestelmä on toimiva ja hyväkuntoinen ja "hyötyä" on odotettavissa vasta vuosikymmenten päästä. Halua vihreämpään lämmitysjärjestelmään olisi, mutta se ei pelkästään riitä ainakaan näin asuntolainataipaleen alkuvuosina. 10 vuoden kuluessa tulee jo kunnossapito / peruskorjauskuluja muutenkin, ei "itsensä takaisinmaksuaika" voi olla kovin pitkä, mikäli tuote maksaa itsensä takaisin ennemmin ennen kuin se täytyy uusia kokonaan tai tehdä laajaa saneerausta. Ei kukaan osta uusiutuvaa jos se "tuottaa" vasta 30 vuoden jälkeen Ei viitti jättää laskua perikunnalle. Oma ikä, ettei mahdollisesti jäisi muille maksettavaksi Viisi vuotta on liian lyhyt aika. Joka tapauksessa takaisinmaksamisen aika tulee olla kohtuullisen lyhyt Asuinrakennus on vanha Energiajärjestelmän tulisi kohtuullisessa ajassa muuttua taloudellisesti kannattavaksi. Kalliimpikin vaihtoehto on parempi jos kotimainen vaihtoehto. Mikäli takaisinmaksu on pidempi, alkaa investoitaessa miettiä sen todellista kannattavuutta euroina. Takaisinmaksu on vain osa muutoksen kannattavuutta, mutta yksi peruste muutokseen kuitenkin on edullisuus, tällä hetkellä muutosten teko olisi liian kallista eikä tähän taloon meidän kannata investoida. Ehkä seuraavaan. Rahaa tarvitaan perheessä moneen muuhunkin. Ainakin lainalla maksettaessa investoinnille tulee korkea hinta. Kymmenen vuoden kuluessa keksitään jo uusia tehokkaita energiansäästötapoja. 15 vuotta 20 vuotta Ratkaisun on tarkoitus olla toimiva kymmenenkin vuoden päästä Kohtuullinen aika. Mieluummin pitkällä maksuajalla Kallis ostohinta vaatii joustavan takaisinmaksuajan. Opettajan palkka on kovin pieni ja hutera Kestävä. 14

15 Seuraavassakin kysymyksessä pohditaan millä periaatteella energiajärjestelmää hankitaan. Onko tärkeämpää, että ostotilanteessa kuluu vähemmän rahaa vaikka käyttökustannukset olisivatkin korkeammat vai ollaanko valmiita maksamaan enemmän heti, jotta myöhemmät käyttökustannukset olisivat pienemmät? Selkeä enemmistö vastaajista oli sitä mieltä, että mieluummin maksaisivat suuremman investoinnin heti, jotta käyttökustannukset olisivat pienemmät myöhemmin. Kuva 11 näkyy vastausten jakaantuminen. 21. Jos olisit hankkimassa/uusimassa energiajärjestelmääsi kumpi vaikuttaisi hankintapäätökseesi enemmän? Suurempi investointi, mutta pienemmät käyttökustannukset. 48 Pienempi investointi, mutta kalliimmat käyttökustannukset. 5 Kuva 11. Hankintapäätöksen peruste Vastausten lukumäärä Kotimaisuus nousi erääksi energian valintakriteeriksi ja vastaajilta kysyttiin myös valmiudesta maksaa enemmän paikallisesti tuotetusta uusiutuvasta energiasta. Vastaajista 32 % ei olisi valmis maksamaan enemmän, vaikka energia olisi paikallisesti tuotettua. Enemmistö, eli 47 % vastaajista olisi kuitenkin valmis maksamaan lähienergiasta 5 % enemmän, 19 % olisi valmis maksamaan 10 % enemmän ja yksi vastaaja jopa 20 % enemmän. Naiset olivat hieman valmiimpia maksamaan enemmän paikallisesta uusiutuvasta energiasta kuin miehet. Se, että yli puolet vastaajista (68 %) ovat valmiita maksamaan hieman enemmän paikallisesti tuotetusta energiasta, on hyvä tulos kun vertaa, että hinta kuitenkin oli vastaajille tärkein kriteeri energiaa valittaessa. Vaikka yleisesti ottaen energiakuluissa halutaan säästää, ollaan paikallisesta tuotannosta kuitenkin valmiita maksamaan ainakin hieman enemmän. Kotimaisuus nousi myös tärkeäksi valintakriteeriksi jo aikaisemmassa kysymyksessä (kts. kuva 9), joten tämä on selkeästi vastaajille tärkeä asia. Kuva 12on esitetty edellä käsitellyt luvut. 15

16 22. Olisitko valmis maksamaan hieman enemmän paikallisesti ja uusiutuvasti tuotetusta energiasta? Kyllä jopa enemmän kuin 20 % enemmän. 0 Kyllä jopa 20 % enemmän. 1 Kyllä jopa 10 % enemmän. 10 Kyllä jopa 5% enemmän. 25 En Vastausten lukumäärä Kuva 12. Valmius maksaa enemmän paikallisesta uusiutuvasta energiasta. Kysymykseen Olisitko halukas liittymään asuinalueellesi kaukolämpöverkon ulkopuolelle rakennettavaan erilliseen aluelämpöverkkoon 43 % vastasi kyllä ja loput ei. Toisaalta kysymykseen Kumman mieluummin valitsisit oman maalämpöjärjestelmän vai liittymisen maalämpöä käyttävään aluelämpöverkkoon? 66 % vastaajista valitsi maalämpöalueverkon. Nämä kaksi hyvin lähellä toisiaan olevaa kysymystä antavat siis hieman ristiriitaisen tuloksen. Tämän ristiriidan syynä saattaa olla epätietoisuus siitä, mitä ensimmäisellä kysymyksellä tarkoitettiin. Vastausten jakaantuminen näkyy Kuva 13 jakuva 14. Kuva 13. Valmius liittyä aluelämpöverkkoon. 16

17 Kuva 14. Valinta oman järjestelmän ja aluelämpöverkon välillä. Verrattaessa vastaajien nykyisiä lämmitysjärjestelmiä (kts, kuva 18) halukkuuteen maalämpöön vaihtamisen kanssa, huomataan että moni vastaaja olisi valmis vaihtamaan maalämpöä käyttävään aluelämpöverkkoon, ja myös laittamaan oman maalämpöjärjestelmän. Tällä hetkellä maalämpöä käyttää vain 9 % vastaajista. Maalämmön osuus kasvoi huomattavasti myös kysyttäessä minkä lämmitysjärjestelmän tulevaisuudessa laittaisi (maalämpö 35 %, kts. kuva 24). Maalämpöjärjestelmille on siis selkeästi kysyntää, olivat ne sitten alueellisia verkkoja tai omia järjestelmiä. Edellistä kysymystä Kumman mieluummin valitsisit oman maalämpöjärjestelmän vai liittymisen maalämpöä käyttävään aluelämpöverkkoon? jatkettiin pyytämällä siihen perusteluja. Yleinen perustelu alueverkkoon liittymiselle oli mahdollisesti edullisempi hinta, sekä se että huollon ja kunnossapidon hoitaa ulkoinen taho. Oman maalämpöjärjestelmän puolustajien perusteluissa korostui halu omistaa laitteisto itse, sekä pelko energian hinnan kallistumisesta keskistetyssä järjestelmässä. 17

18 Taulukko 2 on listattu muutamia perusteluja. 18

19 Taulukko 2. Perusteluja valinnalle oman maalämpöjärjestelmän tai liittymisen maalämpöä käyttävän aluelämpöverkon välillä. Perusteluja aluelämpöverkon valitsemisesta Perustamiskustannukset jäävät todennäköisesti pienemmiksi, suuret yksiköt ovat luultavasti tehokkaampia. Itsellä on oltava mahdollisuus lämmittää takalla tai vastaavalla haluttaessa. Hyötysuhde, Suuremmassa saadaan tehokkuus paremmaksi Vaivattomuus. Taloudellisuus, edullisempi? Hoitovastuu olisi todennäköisesti ammattilaisilla. Käytön huolettomuus. Helppo malli. Oma maalämpö on kallis investointi ainakin tämän ikäiselle talon omistajalle. Ilman muuta jos olisi odotettavissa että aluelämpöverkko olisi luotettava ja huoltovapaampi lämmöntoimittaja kuin oma järjestelmä, se tulisi kyseeseen. Perusteluja omalle maalämpöjärjestelmälle Riippuu kuitenkin kustannuksista, kumman noista valitsisin. Mikäli aluelämpöverkkoon liittyminen ei toisi, kuin kohtuulliset käyttökustannukset, niin sitten siihen. Hintariippuvuus, "monopoli on monopoli". Oma on oma. Oma, voi itse päättää On jo. Oma nykyinen maalämpöjärjestelmä on riittävän hyvä. Meillä on jo oma maalämpö, joka toimii moitteettomasti ja johon olen erittäin tyytyväinen. Ittellinen pohojalaanen. Sopii paremmin. Kaikissa yhteisissä järjestelmissä käy niin, että kun kaikki on saatu hankkimaan se, kustannukset nousevat pilviin ja on monta välistävetäjää. Vaivaton. Seuraavaksi kysyttiin sähkön alkuperän merkityksestä. Aikaisemmin todettiin, että kyselyyn vastanneista 90 % ilmoitti ostavansa perussähköä. Tästä lähtökohdasta katsottuna voisi ajatella, ettei ihmisiä kiinnosta sähkön alkuperä. Kuitenkin 49 % vastaajista ilmoittaa, että sähkön alkuperällä on hieman merkitystä ja vain 8 % ilmoittaa, ettei sähkön alkuperällä ole mitään merkitystä. Hinta siis vaikuttaa olevan määrittävin tekijä sähkönkin ostamisessa aivan kuten aikaisemminkin huomattiin kysyttäessä: Mitkä kolme asiaa vaikuttavat eniten energian valintaasi?. Kuva 15 näkyy vastausten jakaantuminen. 19

20 26. Välitätkö siitä miten kuluttamasi sähkö tuotetaan? Paljon merkitystä. 8 Hieman merkitystä. 26 Vain vähäistä merkitystä. 15 Ei mitään merkitystä. 4 Kuva 15. Kiinnostus sähkön alkuperään Vastausten lukumäärä Kysymyksessä 27 kysyttiin Mitä sähkön tuotantomuotoa pitäisi mielestäsi Suomessa käyttää?. Keskimäärin vastaajat kannattivat kaikkien uusiutuvien tuotantomuotojen lisäämistä, sekä hiilivoiman ja ydinvoiman vähentämistä. Jos vastaajien joukossa olisi ollut enemmän miehiä, on mahdollista, että ydinvoiman kannatus olisi ollut suurempaa, sillä miehet olivat selkeästi enemmän ydinvoiman kannalla kuin naiset. Kuva 16 näkyy kaikkien vastausten jakautuminen. 27. Mitä sähkön tuotantomuotoa pitäisi mielestäsi Suomessa käyttää? Aurinkovoima Tuulivoima Vesivoima Hiilivoima Ydinvoima Bioenergia % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 1. Ei tarvita ollenkaan 2. Vähennettä maltillisesti 3. Tällä hetkellä hyvä tilanne 4. Lisättävä maltillisesti 5. Lisättävä runsaasti Kuva 16. Miten Suomessa tulisi tuottaa sähköä? 20

Pienituloisen omistusasujan energiaköyhyys

Pienituloisen omistusasujan energiaköyhyys Pienituloisen omistusasujan energiaköyhyys Energiaköyhyyden jatkoselvitys liittyen asuntojen lämmitysremontteihin ja energiakuluihin Suvi Runsten, Kati Berninger, Juhani Heljo, Jaana Sorvali, Pirkko Kasanen,

Lisätiedot

Pienituloisen omistusasujan energiaköyhyys

Pienituloisen omistusasujan energiaköyhyys YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 6 2015 Pienituloisen omistusasujan energiaköyhyys Energiaköyhyyden jatkoselvitys liittyen asuntojen lämmitysremontteihin ja energiakuluihin Suvi Runsten, Kati Berninger,

Lisätiedot

Teknologian tutkimuskeskus VTT. Low Carbon Finland 2050 -platform ja SUSER -hankkeet: kuluttajakysely, kevät 2014

Teknologian tutkimuskeskus VTT. Low Carbon Finland 2050 -platform ja SUSER -hankkeet: kuluttajakysely, kevät 2014 Teknologian tutkimuskeskus VTT Low Carbon Finland 2050 -platform ja SUSER -hankkeet: kuluttajakysely, kevät 2014 Taustatietoja tutkimuksesta Tutkimuksen tavoitteet ja kohderyhmä Tutkimuksen tavoitteena

Lisätiedot

"EHKÄ TOIMII, EHKÄ EI" - näkökulmia pientalorakentajan ekotehokkaan lämmitysjärjestelmän valintaan

EHKÄ TOIMII, EHKÄ EI - näkökulmia pientalorakentajan ekotehokkaan lämmitysjärjestelmän valintaan "EHKÄ TOIMII, EHKÄ EI" - näkökulmia pientalorakentajan ekotehokkaan lämmitysjärjestelmän valintaan Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon tutkielma Essi Lahti 2011 Johtamisen ja kansainvälisen

Lisätiedot

MATINKYLÄN HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI www.matinkylanhuolto.fi. Energia ja asuminen

MATINKYLÄN HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI www.matinkylanhuolto.fi. Energia ja asuminen MATINKYLÄN HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI www.matinkylanhuolto.fi 1 2009 Energia ja asuminen Rakennusten energiatehokkuus Ilmastonmuutos ohjaa energiantuotantoa ja -käyttöä Kiinteistön omistaja energia- ja ilmastotalkoissa

Lisätiedot

Kaukolämmön ja -kylmän kysyntä kasvaa. Millä kulkee tulevaisuuden auto? Fortum 3 2007. Asumisen. energiavalinnat

Kaukolämmön ja -kylmän kysyntä kasvaa. Millä kulkee tulevaisuuden auto? Fortum 3 2007. Asumisen. energiavalinnat Kaukolämmön ja -kylmän kysyntä kasvaa Millä kulkee tulevaisuuden auto? Fortum 3 2007 Asumisen energiavalinnat 18 26 5 Nytpä tahdon olla ma, pienen mökin laittaja... Moni löytää itsestään pienen rakentajan

Lisätiedot

askeleet edistävät energiatehokkuutta Vuosi 2012 Pienetkin Valmistalojen suosio Mitä tehdä vanhalle Kohti energiapihiä taloa nousussa öljysäiliölle?

askeleet edistävät energiatehokkuutta Vuosi 2012 Pienetkin Valmistalojen suosio Mitä tehdä vanhalle Kohti energiapihiä taloa nousussa öljysäiliölle? Asiaa öljylämmityksestä 1 1 2012 tämä n t i es itkö t ämän 5 vastausta uusista rakentamismääräyksistä t ies i t kö tämän t i e s i tkö Vuosi 2012 Pienetkin askeleet edistävät energiatehokkuutta 18 Valmistalojen

Lisätiedot

Resurssitehokkuuden kartoitus. Sitra

Resurssitehokkuuden kartoitus. Sitra Resurssitehokkuuden kartoitus Sitra Resurssitehokkuuden kartoitus Taloustutkimus Oy Katja Mikkonen 5.5.204 T-2585 Sitra - Resurssitehokkuuden kartoitus 204 /KMi, mn, mv 3 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Taloustutkimus

Lisätiedot

Lämmityslasku pienemmäksi

Lämmityslasku pienemmäksi 2013 Lämmityslasku pienemmäksi Jari Lehtinen Lämpövinkki Oy 6.2.2013 Sisältö Miksi lukisit tämän oppaan?... 3 Miksi energian hinta nousee?... 3 Oppaan sisältö... 5 Mihin energiaa kuluu?... 5 Mistä tietää,

Lisätiedot

SÄÄSTÖPUROISTA KASVAA SÄÄSTÖVIRTA Energian- ja vedensäästöneuvontaa kotitalouksille

SÄÄSTÖPUROISTA KASVAA SÄÄSTÖVIRTA Energian- ja vedensäästöneuvontaa kotitalouksille SÄÄSTÖPUROISTA KASVAA SÄÄSTÖVIRTA Energian- ja vedensäästöneuvontaa kotitalouksille Marjo Vesalainen Opinnäytetyö Kesäkuu 2004 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Toisen energiakyselyn tulosten ja SOLUTION - hankkeelle saatujen palautteiden arviointiraportti Lea Hämäläinen 19.9.2014

Toisen energiakyselyn tulosten ja SOLUTION - hankkeelle saatujen palautteiden arviointiraportti Lea Hämäläinen 19.9.2014 Toisen energiakyselyn tulosten ja SOLUTION - hankkeelle saatujen palautteiden arviointiraportti Lea Hämäläinen 19.9.2014 CONCERTO is co-funded by the European Commission Tiivistelmä SOLUTION-hankkeen puitteissa

Lisätiedot

Saisiko olla lähienergiapalveluja?

Saisiko olla lähienergiapalveluja? Saisiko olla lähienergiapalveluja? Kyselytutkimus: Omakotitalojen, taloyhtiöiden ja vapaa-ajan asunnon asukkaiden tarpeet energiaratkaisuja ja uusia lähienergiapalveluja kohtaan Topi Syvänen, Katja Mikkonen

Lisätiedot

PIENTALOJEN PÄÄLÄMMITYSJÄRJESTELMÄN VALINTA-AIKOMUKSET, TOTEUTUNEET VAIHDOT JA VALINTOIHIN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT

PIENTALOJEN PÄÄLÄMMITYSJÄRJESTELMÄN VALINTA-AIKOMUKSET, TOTEUTUNEET VAIHDOT JA VALINTOIHIN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT University of Eastern Finland Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta Faculty of Science and Forestry PIENTALOJEN PÄÄLÄMMITYSJÄRJESTELMÄN VALINTA-AIKOMUKSET, TOTEUTUNEET VAIHDOT JA VALINTOIHIN VAIKUTTAVAT

Lisätiedot

Arki, valinnat ja tulevaisuus

Arki, valinnat ja tulevaisuus Johanna af Hällström Arki, valinnat ja tulevaisuus Kestävät energiavalinnat Suomen luonnonsuojeluliitto ry Hei, kädessäsi on Suomen ensimmäinen aikuisille tarkoitettu Arki, valinnat ja tulevaisuus -ympäristökasvatusmateriaali,

Lisätiedot

KATJA LIPPONEN PIENYRITYKSEN LÄMMÖNTUOTANTO- JA VARAVOIMATARPEEN MÄÄRITTÄMINEN UUSINTAINVESTOINNIN YHTEYDESSÄ Projektityö

KATJA LIPPONEN PIENYRITYKSEN LÄMMÖNTUOTANTO- JA VARAVOIMATARPEEN MÄÄRITTÄMINEN UUSINTAINVESTOINNIN YHTEYDESSÄ Projektityö KATJA LIPPONEN PIENYRITYKSEN LÄMMÖNTUOTANTO- JA VARAVOIMATARPEEN MÄÄRITTÄMINEN UUSINTAINVESTOINNIN YHTEYDESSÄ Projektityö Tarkastaja: Sami Repo 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2. Varavoima... 1 2.1

Lisätiedot

Kodin remontointi Taivas vai helvetti?

Kodin remontointi Taivas vai helvetti? Consultants for Strategic Futures Kodin remontointi Taivas vai helvetti? Tiivin trendiraportti 2014 Me kaikki Tiivituotteella työskentelevät haluamme ovi- ja ikkunatuotteidemme kautta parantaa suomalaisten

Lisätiedot

YRITYSTEN JA JULKISTEN ORGANISAATIOIDEN TIETOISUUS SEPA:STA JA SIIHEN VALMISTAUTUMINEN

YRITYSTEN JA JULKISTEN ORGANISAATIOIDEN TIETOISUUS SEPA:STA JA SIIHEN VALMISTAUTUMINEN i ANNE-MARI NIEMELÄ YRITYSTEN JA JULKISTEN ORGANISAATIOIDEN TIETOISUUS SEPA:STA JA SIIHEN VALMISTAUTUMINEN Tietojohtamisen erikoistyö TITA-6400 Tietojohtamisen erikoistyö i SISÄLLYS SISÄLLYS...i 1. JOHDANTO...1

Lisätiedot

Pelletin tuotanto ja kotitalousmarkkinat Suomessa

Pelletin tuotanto ja kotitalousmarkkinat Suomessa ISBN 978-951-40-2275-3 (PDF) ISSN 1795-150X Pelletin tuotanto ja kotitalousmarkkinat Suomessa Seppo Rouvinen, Tanja Ihalainen & Jukka Matero www.metla.fi Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish

Lisätiedot

4VINKKIÄ KOTI JA RAKENTAMINEN KOTI ON IHMISEN TÄRKEIN PAIKKA. Ekologinen rakentaminen ja remontoiminen i ovat panostus viihtyvyyteen ja ympäristöön.

4VINKKIÄ KOTI JA RAKENTAMINEN KOTI ON IHMISEN TÄRKEIN PAIKKA. Ekologinen rakentaminen ja remontoiminen i ovat panostus viihtyvyyteen ja ympäristöön. Piharakentaminen Kunnosta pihasi - nosta talosi arvoa TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI Lämmitys Oikealla lämmitysmuodolla lisäät energiatehokkuutta Passiivirakentaminen Päätös passiivitalosta

Lisätiedot

Lämmitysjärjestelmän valintaopas

Lämmitysjärjestelmän valintaopas Lämmitysjärjestelmän valintaopas Sisällysluettelo Johdanto... 2 Lämmönlähteen valintaan vaikuttavat tekijät... 3 Uudisrakentajan muistilista... 10 Saneeraajan muistilista... 11 Lämmitysjärjestelmät...

Lisätiedot

Öljylämmitteisten rivitalojen valmius lämmityssaneeraukseen

Öljylämmitteisten rivitalojen valmius lämmityssaneeraukseen 2010 Öljylämmitteisten rivitalojen valmius lämmityssaneeraukseen Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Biostuli-hanke Jukka Väkeväinen www.pkamk.fi/biostuli 5.7.2010 2 Sisällysluettelo Taustaa... 3 Selvityksen

Lisätiedot

TAUSTARAPORTTI 9 ENERGIATUOTANTOKETJUT - AINEISTOSELVITYS 2014

TAUSTARAPORTTI 9 ENERGIATUOTANTOKETJUT - AINEISTOSELVITYS 2014 LOPULLINEN, 22.10.2014 / 20.03.2015 1 Lähes nollaenergiarakennusten käsitteet, tavoitteet ja suuntaviivat kansallisella tasolla TAUSTARAPORTTI 9 ENERGIATUOTANTOKETJUT - AINEISTOSELVITYS 2014 22.10.2014

Lisätiedot

Nuoren perheen lämpöremontti. Öljyn hintaliikkeet. Asumista seen makuun. Monitahoinen ilmastonmuutos. Asiaa öljylämmityksestä

Nuoren perheen lämpöremontti. Öljyn hintaliikkeet. Asumista seen makuun. Monitahoinen ilmastonmuutos. Asiaa öljylämmityksestä Asiaa öljylämmityksestä 2 1 2011 tämän t ies i tkö tämän 5 vastausta aurinkolämmöstä t iesi tkö tämän ti es itkö 8 12 30 Monitahoinen ilmastonmuutos Asumista seen makuun aikui- Öljyn hintaliikkeet Nuoren

Lisätiedot

S K A F T K Ä R R Energiatehokkuus kaavoituksessa

S K A F T K Ä R R Energiatehokkuus kaavoituksessa S K A F T K Ä R R Energiatehokkuus kaavoituksessa Esipuhe Kaavoituksella voidaan vaikuttaa merkittävästi alueiden energiatehokkuuteen. Tämä on keskeinen johtopäätös Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran,

Lisätiedot

Automaatiolla ilmastonmuutosta kaatamaan. www.kita.fi. Vanhat hissit kaipaavat peruskorjausta

Automaatiolla ilmastonmuutosta kaatamaan. www.kita.fi. Vanhat hissit kaipaavat peruskorjausta Vanhat hissit kaipaavat peruskorjausta www.kita.fi Hinta 9,20 EUR Lämmitysjärjestelmää valittaessa energiatehokkuus on keskeistä Automaatiolla ilmastonmuutosta kaatamaan Kytkinyksikkö energianmittauksella

Lisätiedot

Danfoss Lämpö. 1/2012 Asiakas ja sidosryhmälehti

Danfoss Lämpö. 1/2012 Asiakas ja sidosryhmälehti MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Lämpö Yritykset luovat ohjauskeinoja vähäpäästöisempään tulevaisuuteen Automaattiset linjansäätöventtiilit tekevät tuloaan Suomeen Sähkölämmitys on myös tulevaisuuden

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset Ari Koskela 2009 LUKIJALLE Kädessäsi on ote diplomityöstä, jossa selvitettiin

Lisätiedot

toimitusketju pienempi öljylasku Eristyksellä ener- Rakentamismääräykset ohjaavat hybridiin Vanha öljykattila tyylikkäästi giatehokkuuteen

toimitusketju pienempi öljylasku Eristyksellä ener- Rakentamismääräykset ohjaavat hybridiin Vanha öljykattila tyylikkäästi giatehokkuuteen Asiaa öljylämmityksestä 2 1 2012 tämä n t i es itkö t ämän 5 va s tau s ta e r i s tä m i s e s tä t ies i t kö tämän t i e s i tkö Tehokas toimitusketju pienempi öljylasku 4 Eristyksellä ener- 10 22 giatehokkuuteen

Lisätiedot

MATINKYLÄN HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI www.matinkylanhuolto.fi. Energiatehokkuus

MATINKYLÄN HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI www.matinkylanhuolto.fi. Energiatehokkuus MATINKYLÄN HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI www.matinkylanhuolto.fi 1 2012 Energiatehokkuus Energianeuvotaprojekti Energiatehokkuuden parantaminen KIMU: Korjaa suunnitelmallisesti ja tehokkaasti Korjaustöillä

Lisätiedot

Bodyt, potkarit ja perhevapaat Äitiyspakkauskyselyn tuloksia

Bodyt, potkarit ja perhevapaat Äitiyspakkauskyselyn tuloksia Nettityöpapereita 22/2011 Piia Bogdanoff Ulla Hämäläinen Bodyt, potkarit ja perhevapaat Äitiyspakkauskyselyn tuloksia Kelan tutkimusosasto Kirjoittajat Piia Bogdanoff, suunnittelija Kelan tutkimusosasto

Lisätiedot