YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Otsikko Sivu 21 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Otsikko Sivu 21 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden"

Transkriptio

1 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kirjasto- ja kulttuurilautakunta AIKA :00-20:40 PAIKKA Ylivieskatalo Akustiikka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden 3 toteaminen 22 Pöytäkirjan tarkastus 4 23 Kirjastotoimen toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen ja kirjaston toimintatilasto Kirjastotoimen talousarvion toteutuminen ja 9 kirjastoaineistomäärärahan käyttö vuonna Kulttuuritoimen talousarvion toteutuminen vuonna Kulttuuritoimen toimintakertomus ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen vuonna

2 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kirjasto- ja kulttuurilautakunta OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Junttila Tiina 19:00-20:40 Puheenjohtaja Marjakangas Kati 19:00-20:40 Varapj. Hannula Irma 19:00-20:40 Jäsen Harju Matti 19:00-20:40 Jäsen Hasanen Aura 19:00-20:40 Jäsen Pinola Leena 19:00-20:40 Varajäsen Perttu Kai 19:00-20:40 Esittelijä Nevanperä Arja 19:00-20:40 Asiantuntija Öljymäki-Maarala Marita 19:00-20:40 Asiantuntija, pöytäkirjan pitäjä POISSA Korte Heikki Jäsen Kostet Juha Jäsen Pudas Ilkka Jäsen Jaakola Päivi Kaupp.hall.ed. ALLEKIRJOITUKSET Tiina Junttila Puheenjohtaja Marita Öljymäki-Maarala Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Irma Hannula Kati Marjakgangas PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Ylivieskatalo Akustiikassa klo

3 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kirjasto- ja kulttuurilautakunta Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kirjasto- ja kulttuurilautakunta 21 Hallintosäännön 5 :n mukaan kokous kutsu lähetetään vä hin tään kolmea (3) päivää ennen ko kousta. Kuntalain 58 :n mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. PÄÄTÖSEHDOTUS: Lautakunta toteaa tämän kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kirjasto- ja kulttuurilautakunta Pöytäkirjan tarkastus Kirjasto- ja kulttuurilautakunta 22 Pöytäkirja on valmiina tarkastusta varten Ylivieskatalo Akus tiikassa keskiviikkona klo 12 alkaen ja pidetään ylei sölle nähtävänä samassa paikassa huhtikuun toisena tiistaina klo SIVISTYSJOHTAJA: Lautakunta valitsee keskuudestaan kaksi jäsentä tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan. Hannula Irma Marjakangas Kati Varalle Hasanen Aura Harju Matti Mikäli pöytäkirjan tarkastajaksi valittu henkilö on esteellinen tai estynyt käsittelemään jotakin asiaa, tarkastaa pöytäkirjan kyseisen asian osalta varalle valittu henkilö. PÄÄTÖS: Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Irma Hannula ja Kati Marjakangas.

5 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kirjasto- ja kulttuurilautakunta Kirjastotoimen toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen ja kirjaston toimintatilasto Kirjasto- ja kulttuurilautakunta 23 (Asian valmistelija Arja Nevanperä, puh ) Kirjaston toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Kirjastopalvelu on kunnallista,kirjaston asiakkaalle maksutonta perus pal ve lua. Kirjaston tehtävänä on turvata jokaiselle laadukkaiden kir jas to pal ve lu jen saanti asuinpaikasta riippumatta. Kirjasto on jo kamie hen oikeus. Kirjaston palveluverkko muodostuu pääkirjaston ja kirjastoauton lisäk si hakeutuvasta toiminnasta (siirtokokoelmat ja kotipalvelu). Kirjasto rakentuu neljän peruspilarin varaan. Tarvitaan tila laitteineen ja ajanmukaisine kirjastojärjestelmineen, tarvitaan ajantasainen kokoel ma, ammattitaitoinen henkilökunta ja riittävät aukioloajat. Kirjaston toimintatilasto Lainaus Kirjaston kokonaislainaus oli vuonna (vuonna ). Kokonaislainaus laski edellisvuoteen verrattuna -6,5%. Kirjastoauton osuus lainauksista oli lainaa eli 26%. Kir jas to au ton lainat laskivat edellisvuoteen verrattuna lainalla eli -8,6%. Lainoja oli 18,5 lainaa/ asukas (vuonna ,07 lainaa/asu kas). Kirjaston sulkeminen kirjastojärjestelmän uusimisen takia vai kut ti osaltaan lainausmääriin, samoin kuin se, et tä WEB-kirjasto oli suljettu Yleinen kehitys kirjastoissa on, että lainausluvut ovat viime vuosina olleet pienoisessa laskussa. Lainaajat, kävijät, www-käynnit Kävijöiden määrä kirjaston eri toimipisteissä oli , mikä tekee 9,1 käyntiä/asukas. Kirjastolla oli myös kotipalveluasiakkaita sekä siir to ko koel mat Visalan sairaalassa, terveyskeskuksen vuo de osastoil la ja Kotikartano 2:ssa. Lainauskorttiaan käytti 6004 lainaajaa. Kirjaston verkkosivujen www-käyn tien määrä oli Kirjastoaineistokokoelma Kirjastoaineistoa oli yksikköä, joista kirjoja oli Kirjo ja oli 7,07 kirjaa/asukas. Kirjastoaineiston hankinta Tiekkö-kirjastot kilpailuttivat kirjastoaineiston välittäjän vuosille

6 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kirjasto- ja kulttuurilautakunta Kirjastoaineiston välittäjä vaihtui, kun KL-Kun ta han kin tojen toteuttaman kilpailutuksen voitti Booky.fi Oy. Kirjastoaineistoa han kit tiin kappaletta, joista kirjoja oli kappaletta. Nuot teja hankittiin 67 kappaletta. Musiikkiäänitteitä, kirjallisia ja muita ää nittei tä sekä DVD-elokuvia hankittiin 449 yksikköä. Poistot Kokoelmasta poistettiin vanhentunutta ja huonokuntoista aineistoa yksikköä. Poistojen osuus kokoelmasta oli 6,5%. Lehtikokoelma Kirjastoon tuli 35 sanomalehtivuosikertaa ja 281 aikakaus- ja har raste leh tien vuosikertaa, joista osa oli lahjoituksia ja osa Opetus- ja kult tuu ri mi nis te riön rahoittamia. Kirjaston kotisivulla olevasta leh tiluet te los ta on linkit lehtien verkkoversioihin. Lehtilukusalissa on käytet tä vis sä digitaalinen epress-sanomalehtien lukupalvelu. Naxos Music Library Tiekkö-kirjastoissa on asiakkaiden käytettävissä Naxos Music Lib raryn musiikinkuuntelupalvelu. Digitointilaite Kirjasto on hankkinut Opetus- ja kulttuuriministeriön han ke ra hoi tuksel la digitointilaitteen, jolla asiakkaat voivat siirtää VHS-tallenteitaan DVD-muo toon. Celia-palvelu Tiekkö-kirjastot ovat mukana Celia-kirjaston pilottihankkeessa Kirjas to kaikille, joka mahdollistaa Celia-kirjaston palvelujen käytön asiak kaan oman kunnan kirjastossa. Celia-kirjaston ää ni kirjan kokoelma on käytettävissä kirjaston asiakkaille, joilla on hei kenty nyt näkö, lukihäiriö tai lukeminen on muusta syystä vaikeaa. Kirjaston oheistoiminta Ohjattuja luokka- ja ryhmäkäyntejä järjestettiin 18 kertaa, ja niille osal lis tui 423 henkilöä. Ylivieskassa on käytössä kirjaston ja kou lujen yhdessä laatima Kirjaston ja koulun yhteistyösuunnitelma, jos sa on asetettu tavoitteet kirjaston käytön opetukselle eri luokka-as teil la. Kirjastonhoitaja on vinkannut kirjoja luokkakäyntien yhtey des sä ja käynyt pyydettäessä vinkkaamassa kirjoja myös kou luilla. Yhteistyössä Jokirannan koulun kanssa toteutetuntiedonhaun Ma ra ton -hankkeen ja lukion kanssa toteutetun Tiedonhaun taitajiksi -hank keen seurauksena 7.-luokkalaiset ja lukio-opinnot aloittaneet käy vät tutustumassa kirjaston tiedonhakupalveluihin. Alakoululaisille järjestettiin kaksi lasten kansainvälistä päivää. Päivän aikana Ylivieskan seudulle ulkomailta muuttaneet kertoivat synty mä maas taan ja sen kulttuurista. Kansainvälinen päivä järjestettiin yh teis työs sä Rieska-Leaderin kansainvälisyyskoordinaattori Rita Kovac sin kanssa. Lasten kansainvälisille päiville osallistui liki 350 ala-

7 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kirjasto- ja kulttuurilautakunta kou lujen oppilasta. Satutunti pidettiin talvikaudella tiistaisin. Satutätinä oli Irma Han nula. Satutunneilla oli myös nukketeatteriesityksiä. Kirjastossa jär jestet tiin aamukirjasto perhepäivähoitajille ja heidän hoidossaan oleville lap sil le joka talvikuukauden viimeisenä perjantaina. Kauppojen joulu ta pah tu maan liittyvä Irma Hannulan nukketeatteriesitys Hurt ta lurppa Mäyris ja Mirumaru Moru oli kirjastossa. Satutunteja järjestettiin kaikkiaan 36 kertaa ja niille osallistui 882 lasta. Kirjastossa järjestettiin myös kirjallisuusiltoja ja kir jan jul kis ta mis tilai suuk sia: Seita Vuorela vieraili Jokirannan koululla Pauliina Rau ha la oli kirjallisuusillan vieraana Kirjallisuusilta järjestettiin yh teis työs sä kulttuuritoimen kanssa. Kirjallisuusiltojen vieraina oli myös paikallisia kirjailijoita: Esko Jaatinen, Irma Hannula, Terttu Aute re ja Lilja Isokoski. Mari Heikkilän ja Milla Koivun kirjan Olet osa tari naa julkistamistilaisuus oli Vuonna 2014 järjestettiin myös kaksi kirjavinkki-iltaa, joissa kir jaston henkilökunta esitteli lukemiaan kirjoja. Kymppisanomat-lehti julkai si kerran kuukaudessa kirjavinkin kirjastosta. Kansalaisopiston kanssa yhteistyössä järjestetty lukupiiri kokoontui kir jas tos sa kerran kuukaudessa talviaikaan. Lukupiiriä veti in for maatik ko Marita Hietasaari. Ylivieskan alueen sukututkijat kokoontuivat kirjastossa tal vi kuu kau sina. Kirjastossa on nuorten tiedotuspiste Settinetti. Kirjastossa järjestettiin myös näyttelyitä. Mm. seuraavat näyttelyt oli vat esillä: Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjaston kokoama kier to näyt te ly Seitsemän Haanpäätä, Ecce Homo - Ilpo Nur men niemen maalauksia, Mielenmaisema - Oulaisten Valovoiman va lo ku vanäyt te ly, Lasten kuvataidekoululaisten näyttely Enkelien kulku. Vuodesta 2001 alkaen toimintatilastot tuotetaan suoraan val ta kunnal li seen tietokantaan. Tilastot löytyvät lastot.kirjastot.fi/. Paperinen arkistokappale tallennetaan kirjaston ar kistoon (pöytäkirjan liite nro 1). Kirjastotoimen toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen on pöytäkirjan liitteenä nro 2. SIVISTYSJOHTAJA: Lautakunta merkitsee kirjastotoimen toi min nallis ten tavoitteiden toteutumisen ja toimintatilaston vuodel ta 2014 tiedoksi. PÄÄTÖS: Merkittiin tiedoksi.

8 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kirjasto- ja kulttuurilautakunta Kirjastotoimen talousarvion toteutuminen ja kirjastoaineistomäärärahan käyttö vuonna 2014 Kirjasto- ja kulttuurilautakunta 24 (Asian valmistelija Arja Nevanperä, puh ) Kirjastotoimen talousarvion toteutuminen vuonna 2014: TA 2014 Tot 2014 Tot % Menot ,5 Tulot ,6 Netto ,1 Talousarvion toteutuma alittui eurolla. Henkilöstökulut olivat Kirjastoaineiston osuus hankintakuluista oli , josta kirjojen hankintakulut olivat Tilakustannukset olivat ja muut kulut Kirjastoaineistomäärärahan käyttö vuonna 2014: Tot 2014 Tot 2013 Aineistomääräraha ,9 Kirjat ,2 Lehdet Av-aineisto Muu aineisto Sidonta, muovit Kirjastotoimen talousarvion toteutuma on liitteenä nro 3. SIVISTYSJOHTAJA: Lautakunta merkitsee tiedoksi kirjastotoimen talousarvion toteutumisen ja kirjastoaineiston määrärahan käytön vuonna PÄÄTÖS: Merkittiin tiedoksi.

9 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kirjasto- ja kulttuurilautakunta Kulttuuritoimen talousarvion toteutuminen vuonna 2014 Kirjasto- ja kulttuurilautakunta 25 (Asian valmistelija Marita Öljymäki-Maarala puh ) Kuntalain 68 :n mukaan kunnan tilinpäätös on laadittava ja hyväksyttävä maaliskuun loppuun mennessä. Talousarviovertailun mukaan vuoden 2014 talousarvio on toteutunut seuraavasti: TA TOT % Menot , ,06 121,3 Tulot , ,68 181,6 Netto , ,38 97,1 Liite 4. SIVISTYSJOHTAJA: Lautakunta hyväksyy selvityksen vuoden 2014 talousarvion toteutumisesta. PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.

10 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kirjasto- ja kulttuurilautakunta Kulttuuritoimen toimintakertomus ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2014 Kirjasto- ja kulttuurilautakunta 26 (Asian valmistelija Marita Öjymäki-Maarala puh ) Tilinpäätösohjeiden mukaan toimintakertomuksen tulee sisältää seuraavat osat ja tiedot: palveluajatus, katsaus vuoden 2014 toimintaan, toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 2014, tunnuslukutiedot verrattuna edellisien vuosien tilinpäätöksiin sekä arvio sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta. Liitteessä 5/2015 on toimintakertomus ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen vuodelta Osa liitteestä jaetaan kokouksessa. SIVISTYSJOHTAJA: Lautakunta hyväksyy toimintakertomuksen ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen vuodelta 2014 liitteen 5/2015 mukaisesti. PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.

11 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kunta Ylivieskan kaupunki kirjasto- ja kulttuurilautakunta OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät HValL 3 :n 1 mom/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valitta malla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaati musviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Ylivieskan kirjasto- ja kulttuurilautakunta Koulukatu 2 B Ylivieska Pykälät Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaati muksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Liitetään pöytäkirjaan

12 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pohjois-Suomen hallinto-oikeus käyntiosoite: Isokatu 4, 3. krs, OULU postiosoite: PL 189, OULU faksi: sähköposti: puhelin: virka-aika: klo Kunnallisvalitus, pykälät Hallintovalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Valitusaika 30 päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika 30 päivää Valituskirja Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla vali tusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoi te Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993) nojalla muutoksenhakijalta peritään hallinto-oikeudessa kulloinkin voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. Liitetään pöytäkirjaan

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2014 29. Otsikko Sivu 20 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2014 29. Otsikko Sivu 20 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2014 29 Sivistyslautakunta 27.02.2014 AIKA 27.02.2014 16:00-19:30 PAIKKA Jokirannan koulu, Visalantie 5 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 20 Kokouksen avaus, laillisuuden ja

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Otsikko Sivu 38 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Otsikko Sivu 38 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kirjasto- ja kulttuurilautakunta 06.05.2015 AIKA 06.05.2015 17:30-18:35 PAIKKA KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunta 25.02.2014

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunta 25.02.2014 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 25.02.2014 AIKA 25.02.2014 18:30-19:40 PAIKKA näyttelysali, Ylivieskatalo Akustiikka, Koulutie 2, Ylivieska KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231 Kunnanhallitus 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 09:00-14:14 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 163 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 233 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Perusturvalautakunta Aika 10.03.2015 klo 17:19-18:33 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 20 Nakkilan kunnan toimeetulotukiohjeiden

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44 Tekninen lautakunta Aika 25.03.2015 klo 18:00-18:40 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 23 Vesilaitoksen tarvikkeiden hankinta

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 343

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 343 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 343 Kunnanhallitus 18.12.2014 AIKA 18.12.2014 klo 12:00-13:10 PAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 169 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24 Keskusvaalilautakunta AIKA 15.04.2015 klo 16:00-17:15 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 Kasvatus- ja opetuslautakunta 12.05.2015 AIKA 12.05.2015 klo 18:45-20:00 PAIKKA Lempäälän Ehtookoto, Katepalintie 9 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 Tekninen lautakunta 05.03.2015 AIKA 05.03.2015 klo 19:00-21:30 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Tekninen lautakunta AIKA 13.11.2014 klo 13:00-15:45

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Tekninen lautakunta AIKA 13.11.2014 klo 13:00-15:45 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tekninen lautakunta AIKA 13.11.2014 klo 13:00-15:45 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 165 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 21/2014 1 Konsernihallitus 06.11.2014 Aika 06.11.2014 klo 14:40-14:45 Paikka Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti Osallistujat Nimi Klo Tehtävä

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

6 valvontasuunnitelman (2011-2014) toteutumisen arviointi vuodelta 2014 27 Peruspalvelukuntayhtymä Kallion sitoutuminen tietoon

6 valvontasuunnitelman (2011-2014) toteutumisen arviointi vuodelta 2014 27 Peruspalvelukuntayhtymä Kallion sitoutuminen tietoon Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 3/2015 1 Yhtymähallitus Aika 13.03.2015 klo 08:30-10:55 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 10.06.2014 Nro 4/2014 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 42 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 43 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163 Kaupunginhallitus 12.05.2014 AIKA 12.05.2014 16:00-19:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 91 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. PLATS - PAIKKA Villa Rainer, Skråbbontie 244, 21610 Kirjala

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. PLATS - PAIKKA Villa Rainer, Skråbbontie 244, 21610 Kirjala 6/2008 121 Suomenkielinen koulutuslautakunta15.12.2008 TID - AIKA 15.12.2008 klo 17:30-18:15 PLATS - PAIKKA Villa Rainer, Skråbbontie 244, 21610 Kirjala 64 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN

Lisätiedot

JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 ( 21 ) Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän hallitus 03.05.2011

JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 ( 21 ) Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän hallitus 03.05.2011 JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 ( 21 ) 03.05.2011 AIKA 03.05.2011 Klo 13:00-15:52 PAIKKA Nivalan ammattiopisto, Iso neuvotteluhuone, Maliskyläntie 2, Nivala KÄSITELLYT ASIAT Otsikko

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 16. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 16. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 16 Keskusvaalilautakunta Kokousaika 17.04.2015 klo 17:00 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 11

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19. Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19. Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19 Tukipalvelulautakunta AIKA 09.03.2015 klo 17:30 19:15 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Lahna ASIAT Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE PÖYTÄKIRJA 6/2013 65. Tarkastuslautakunta 20.06.2013. AIKA 20.06.2013 klo 09:00-11:15

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE PÖYTÄKIRJA 6/2013 65. Tarkastuslautakunta 20.06.2013. AIKA 20.06.2013 klo 09:00-11:15 PÖYTÄKIRJA 6/2013 65 Tarkastuslautakunta 20.06.2013 AIKA 20.06.2013 klo 09:00-11:15 PAIKKA Haapajärven kaupungintalo, kokoushuone 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen alussa klo 17-18 Eve Nissinen kertoi Taipale-hankkeen kuulumisia

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen alussa klo 17-18 Eve Nissinen kertoi Taipale-hankkeen kuulumisia Nastolan kunta Pöytäkirja 4/2015 44 Perusturvalautakunta Aika 23.04.2015 klo 18:00-19:47 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen alussa klo 17-18 Eve Nissinen kertoi Taipale-hankkeen

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345 Kunnanhallitus 19.08.2013 Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 218 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot