KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 137"

Transkriptio

1 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanvaltuusto AIKA klo 17:00-18:55 PAIKKA Valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 LAINOJEN MYÖNTÄMINEN KIIMINGIN VESI OY:LLE SOPIMUS KIIMINGIN ALAKYLÄN VIEMÄRIOSUUSKUNNAN 141 VIEMÄRIVERKOSTON LIITTÄMISESTÄ KIIMINGIN VESI OY:N RUNKOVIEMÄRIIN 48 TOIMINTASÄÄNNÖN TARKISTUS / UUDEN OULUN SISÄI- 142 SEN REKRYTOINNIN MAHDOLLISUUDEN EDELLYTTÄMÄ MUUTOS 49 ERON MYÖNTÄMINEN TALOUSVALIOKUNNAN 144 JÄSENYYDESTÄ / SIRPA KANSANAHO / UUDEN JÄSENEN VALINTA 50 EROANOMUS LUOTTAMUSTEHTÄVISTÄ / JARI HUHTALA 145

2 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ KOKOUSAIKA klo 17:00-18:55 KOKOUSPAIKKA Valtuustosali OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Korhonen Marjo 17:00-18:55 puheenjohtaja Kouri Arto 17:00-18:55 1.varapuh.joht. Simonen Pekka 17:00-18:55 2.varapuh.joht. Haho Erja Haipus Taisto Hekkala Maija Hildén Kari Jurmu Matias Jussila Tapio Kailo Kaarina Karvonen Pasi Ketola Heikki Kokkoniemi Elina Kontio Aki Kuha Kalevi Kutilainen Pertti Luhtaanmäki Sami Mettovaara Janne Mikkonen Mirja Niemelä Eeva-Kaija Niemi Reijo Paju Paavo Peltokorpi Jorma Postareff-Jurvelin Aila Schönberg Juha Tiri Kari Tomperi Päivi Toropainen Mairit Tuomaala Eija Valkama Lauri Väänänen Martti Veijonen Pertti 17:00-18:55 varajäsen Mikkonen Sirkka-Liisa 17:00-18:55 varajäsen POISSA Kansanaho Sirpa jäsen Kontio Matti jäsen Marjomaa Mikko jäsen Pohjola Sirpa jäsen MUU Weisell Jukka 17:00-18:55 kunnanjohtaja Kantola Harri 17:00-18:55 hallintojohtaja/ pöytäkirjanpit Hankivuo Petteri 17:00-18:55 yhdyskuntajoh taja Keloneva Veli-Matti 17:00-18:55 talousjohtaja Aho Juha 17:00-18:55 sivistystoimenj ohtaja Huusko Hilkka 17:00-18:55 sosiaali- ja terveysjohtaja

3 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja jäsen ten lukumäärään näh den päätösvaltaiseksi. ASIAT PÖYTÄKIRJAN TAR- KASTUSTAPA Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pertti Kutilainen ja Mairit Toropainen sekä varalle Päivi Tomperi. Tarkastus toimitetaan siten, että pöytäkirja on valmiina ilmoitettuna nähtävilläolopäivänä. PÖYTÄKIRJAN ALLE- KIRJOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Marjo Korhonen Pöytäkirjanpitäjä Harri Kantola PÖYTÄKIRJAN TAR- KASTUSTOIMITUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelyleh det on varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Allekirjoitukset Pertti Kutilainen Mairit Toropainen PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka: Yhteispalvelu Virka-asema Allekirjoitus Todistaa: Hallintojohtaja Harri Kantola

4 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto LAINOJEN MYÖNTÄMINEN KIIMINGIN VESI OY:LLE Kh Valmistelija: talousjohtaja Veli-Matti Keloneva, puh , sähköposti: Kiimingin Vesi Oy aloitti toimintansa Kiimingin kunnan 100 prosent tisesti omistamana tytär yhtiönä. Uusi yh tiö tar vitsee rahaa investointeihin ja muiden vel voit teiden hoitamiseen. Kas saan tuleva raha ei lyhyellä tähtäimellä rii tä kat ta maan esimerkiksi investoin neissa tar vitta vaa ra hamäärää. Valittavana on kaksi vaihtoehtoa: 1) Kunta lainaa omista varoistaan rahaa tytäryhtiölle. 2) Kunta antaa omavelkaisen takauksen, jonka jälkeen tytäryhtiö hakee rahoitusta markkinoilta ja saa lainaa samoilla eh doilla kuin kunta. Tässä tilanteessa parhaimpana vaihtoehtona on vaihtoehto yksi, jossa kunta lainaa omista varoistaan rahaa tytäryhtiöl le. Kunnan varoista myönnettyjen lainojen periaatteet ovat seuraavat: - lainojen kokonaismäärä saa olla korkeintaan 3 miljoonaa euroa - myönnetyn lainan korko on oltava suurempi kuin kunnan maksaman lainan korko - kaikista myönnetyistä lainoista laaditaan velkakirja, joka toimitetaan kun nanhallitukselle tiedoksi Lainojen myöntämisvaltuus annetaan talousjohtajalle asti. Kj: Kv 46 Esitetään valtuustolle, että se antaa valtuudet talousjohtajalle myöntää lai naa edellä mainittujen ehto jen mukaisesti Kiimingin Vesi Oy:lle. Kunnanhallituksen esitys: Esitetään valtuustolle, että se antaa valtuudet talousjohtajalle myöntää laina edellä kunnanhallituksen esittelytekstissä mainittujen ehtojen mukaisesti Kii min gin Ve si Oy:lle.

5 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto SOPIMUS KIIMINGIN ALAKYLÄN VIEMÄRIOSUUSKUNNAN VIEMÄRIVERKOSTON LIITTÄMISESTÄ KIIMINGIN VESI OY:N RUNKOVIEMÄRIIN Kh Valmistelija: kunnanjohtaja Jukka Weisell, puh , säh köposti: Alakylän asukkaat perustivat 2007 yhtymän, jonka tehtävänä oli alueen vie märöinnin kun toon saattaminen. Yhtymä on myöhemmin muutettu osuuskunnaksi ( ). Viemäröinnin yksityiskohtainen suunnittelu ja rakentaminen käynnistyi vuonna Osuuskunta on tehnyt 76 liittymissopimusta (elokuu 2010). Rakennettua paineviemäriä on 10 km ja kiinteistöpumppuamoja 38 kpl. Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus on myön tä nyt hank keel le avustusta. Hankkeen muu rahoitus on koostunut pääosin liittymimaksuilla ja lainarahoituksella. Kii min gin kun nan val tuus to on myöntänyt päätöksellään ( 44/2008) osuus kunnalle takauksen enintään euron pitkäaikaiselle lainalle. Ta kaus on toteutunut euron määräisenä. Osuuskunnan paineviemäri on liitetty Kiimingin Vesi Oy:n Ervastinrannan keskuspuhdistamole mene vään siirtoviemäriin. Jätevesien johtamisesta siirtoviemäriin ei ole ollut sopimusta. Jätevedet on kuitenkin johdettu siirtoviemäriin ja edellee keskuspuhdistamolle puhdistettavaksi. Sopimusneuvottelut on saatu päätökseen Neuvotellussa sopimuksessa on pyritty ratkaisemaa kaikki avoimet asiat. Koska Kiimingin Vesi liikelaitoksen toiminta yhtiöitettiin vuoden 2010 alusta, ovat sopimusosapuolina osuuskunta, kunta ja Kiimingin Vesi Oy. Kj: Kv 47 Esitetään liitteen nro 2 mukainen sopimus valtuustolle hyväk syt täväk si ja val tuu te taan kun nanjohtaja tekemään sopimukseen mah dollisia vä häisiä muutoksia. Kunnanhallituksen esitys: Esitetään liitteen nro 1 mukainen sopimus valtuustolle hyväksyttäväksi ja valtuutetaan kunnanjohtaja tekemään sopimukseen mahdollisia vähäisiä muutoksia.

6 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto TOIMINTASÄÄNNÖN TARKISTUS / UUDEN OULUN SISÄISEN REKRYTOINNIN MAHDOLLISUUDEN EDELLYTTÄMÄ MUUTOS Kh Valmistelija: hallintojohtaja Harri Kantola, puh , säh köposti: Lain kunnallisesta viranhaltijasta 4 :ssä on määritelty virkojen julkinen hakumenettely. Jotta Uuteen Ouluun liittyneiden kuntien sisäiset henkilöstörekrytoinnit voitaisiin suorittaa joustavasti, tulisi hallintosääntöjä / toimintasääntöjä tarkistaa siten, että virkoihin ja toimiin voi hakea viranhaltijalain 4 :n mahdollistamana si säi sel lä haul la kaik ki Uu teen Ouluun liittyneiden kun tien ja kau pun gin hen ki löstö. Kiimingin toimintasäännössä ei ole erillistä kohtaa hakumenettelystä, koska ha kumenettely selviää viranhaltijalaista. Tässä yhteydessä hakumenette lystä on syytä ottaa kohta toimintasääntöön. Hakumenettely voidaan sisäl lyt tää seuraavaan toimintasäännön pykälään: 21 Virkojen ja toimien haettavaksi julistaminen Viran ja toimen haettavaksi julistamisesta päättää tilaajaorganisaation osalta kunnanjohtaja ja muiden virkojen ja toimien osalta palvelujohtaja. Kj: Esitetään valtuustolle, että toimintasäännnön 21 tarkistetaan seuraa vaan muo toon: 21 Virkojen ja toimien haettavaksi julistaminen Viran ja toimen haettavaksi julistamisesta päättää tilaajaorganisaation osalta kunnanjohtaja ja muiden virkojen ja toimien osalta palvelujohtaja. Virkasuhteeseen voidaan ottaa henkilö vain julkisella hakumenettelyl lä, ell ei kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 :n 3 momentin tai tämän py kälän määräyksistä muuta johdu. Ilman julkista hakumenettelyä henkilö voidaan ottaa vakinaiseen virkasuh teeseen, jos hänellä on va kinainen virkasuhde Kiimingin kunnan pal ve luk sessa ja rek rytointi edistää työ kiertoa tai toimintojen uudel leen jär jestelyä. Vakituinen työsuhteinen henkilö voidaan ottaa ilman hakumenettelyä sii hen va kinai seen virkaan, mihin hänen työhönsä kuuluvat tehtävät pää osin siirretään ja hän täyttää viran kelpoi suusehdot. Hakumenettelyssä hakuaika on vähintään 14 päivää hakuilmoituksen jul kistamispäivästä lukien. Tämän pykälän 3-4 momenttia sovelletaan myös Haukiputaan, Oulun, Oulunsalon ja Yli-Iin kuntien ja kaupungin

7 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto pal ve luk ses sa ole viin viranhaltijoihin ja työnte kijöihin, jos he täyttävät avoin na ole van viran tai työsuhteen kelpoisuusehdot. Kv 48 Kunnanhallituksen esitys: Esitetään valtuustolle, että toimintasäännnön 21 tarkistetaan seuraavaan muotoon: 21 Virkojen ja toimien haettavaksi julistaminen Viran ja toimen haettavaksi julistamisesta päättää tilaajaorganisaation osalta kunnanjohtaja ja muiden virkojen ja toimien osalta palvelujohtaja. Virkasuhteeseen voidaan ottaa henkilö vain julkisella hakumenettelyllä, ellei kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 :n 3 momentin tai tämän pykälän määräyksistä muuta johdu. Ilman julkista hakumenettelyä henkilö voidaan ottaa vakinaiseen virkasuhteeseen, jos hänellä on vakinainen virkasuhde Kiimingin kunnan palveluksessa ja rekrytointi edistää työkiertoa tai toimintojen uudelleenjärjestelyä. Vakituinen työsuhteinen henkilö voidaan ottaa ilman hakumenettelyä siihen vakinaiseen virkaan, mihin hänen työhönsä kuuluvat tehtävät pääosin siirretään ja hän täyttää viran kelpoisuusehdot. Hakumenettelyssä hakuaika on vähintään 14 päivää hakuilmoituksen julkistamispäivästä lukien. Tämän pykälän 3-4 momenttia sovelletaan myös Haukiputaan, Oulun, Oulunsalon ja Yli-Iin kuntien ja kaupungin palveluksessa oleviin viranhaltijoihin ja työntekijöihin, jos he täyttävät avoinna olevan viran tai työsuhteen kelpoisuusehdot.

8 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto ERON MYÖNTÄMINEN TALOUSVALIOKUNNAN JÄSENYYDESTÄ / SIRPA KANSANAHO / UUDEN JÄSENEN VALINTA Kh Valmistelija: hallintojohtaja Harri Kantola, puh , säh köposti: Sirpa Kansanaho pyytää eroa talousvaliokunnan jäsenyydes tä työ kii rei den vuok si. Toimintasäännön mukaan 5 :n mukaan valiokunnan jäsenet valitsee valtuusto ja myöntää näin ollen myös eron. Jäsenet valitaan saman pykälän mukaan valtuustossa edustettuina olevista ryhmistä. Kj: Esitetään valtuustolle, että se - myöntäisi Sirpa Kansanaholle eron talousvaliokunnan jäsenyydestä - valitsisi hänen tilalleen jäsenen talousvaliokuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi vuoden 2012 loppuun Kv 49 Kunnanhallituksen esitys: Esitetään valtuustolle, että se - myöntäisi Sirpa Kansanaholle eron talousvaliokunnan jäsenyydestä - valitsisi hänen tilalleen jäsenen talousvaliokuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi vuoden 2012 loppuun Reijo Niemi esitti, että talousvaliokuntaan valitaan Sirkka-Liisa Mikkonen. Ero myönnettiin yksimielisesti. Talousvaliokunnan jäseneksi valittiin yksimielisesti Sirkka-Liisa Mikkonen.

9 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto EROANOMUS LUOTTAMUSTEHTÄVISTÄ / JARI HUHTALA 236/021/2010 Kh Valmistelija: hallintojohtaja Harri Kantola, puh , säh köposti: Jari Huhtala on anonut eroa Kiimingin kunnan luottamustehtävis tä paik ka kunnalta poismuuton vuoksi alkaen. Hänet on valittu kau delle hyvinvointilautakunnan jäseneksi sekä Kiimingin Aterian johtokunnan varajäseneksi. Hän toimii myös Kokoomuksen neljäntenä varavaltuutettuna. Kj: Esitetään valtuustolle, että se - toteaisi Jari Huhtalan menettäneen vaalikelpoisuutensa toimia varavaltuutettuna ja hy vin voin ti lautakunnan jäsenenä paikkakunnalta pois muu ton joh dosta al kaen - valitsisi hänen tilalleen jäsenen hyvinvointilautakuntaan jäl jel lä olevaksi toi mi kau deksi vuo den 2012 loppuun. Päätetään myöntää Jari Huhtalalle hänen pyynnöstään ero Kiimingin Aterian joh to kunnan varajäsenyydestä (johtokunnassa voi toimia myös ulkopaikkakuntalainen, mutta Jari Huhtala ei halua muuton johdosta toimia tässäkään luottamustehtävässä). Valitaan hänen tilalleen Riitta Snellmanin henkilökohtainen varajäsen Kii min gin Ate rian joh to kun taan jäl jel lä ole vaksi toimikaudeksi 2010 lop puun. Valittiin yksimielisesti Kiimingin Aterian johtokuntaan Riitta Snellmanin henkilökohtaiseksi varajäseneksi Sami Luhtaanmäki. Kv 50 Kunnanhallituksen esitys: Esitetään valtuustolle, että se - toteaisi Jari Huhtalan menettäneen vaalikelpoisuutensa toimia varavaltuutettuna ja hyvinvointilautakunnan jäsenenä paikkakunnalta poismuuton johdosta alkaen - valitsisi hänen tilalleen jäsenen hyvinvointilautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi vuoden 2012 loppuun. Pekka Simonen esitti, että Jari Huhtalan tilalle hyvinvointilautakuntaan jäljel lä ole vaksi toi mikaudeksi vuoden 2012 loppuun va li taan Ilk ka Vuorma. Hyväksyttiin yksimielisesti Pekka Simosen tekemän esityksen mukaisesti.

10 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Ilkka Vuorma oli Jari Huhtalan henkilökohtainen varajäsen. Näin ollen Ilkka Vuormalle tulisi valita varajäsen. Marjo Korhonen esitti, että valtuusto ottaa va ra jä se nen va linnan kiireellisenä käsittelyyn, koska seuraava valtuusto on vasta Pu heen joh ta jan tie dus tel les sa ku kaan ei ilmoittanut vastusta van sa kiireelli se nä kä sit te lyyn ottamista ja Arto Kouri kannatti Marjo Korhosen esitystä, jo ten val tuusto päätti yk si mielises ti ot taa asian kä sittelyyn täs sä ko kouk ses sa. Pekka Simonen esitti, että Ilkka Vuorman henkilökohtaiseksi varajäseneksi hy vin voin ti lau takuntaan jäljellä olevaksi toi mikaudeksi vuoden 2012 loppuun valitaan Jari Laru. Hyväksyttiin yksimielisesti Pekka Simosen tekemän esityksen mukaises ti.

11 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Valtuusto Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Kokouspäivämäärä Hallintovalitus Muutoksenhakukiellot Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.1) Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen. Hallintovalituksen saa tehdä ainoastaan asianosainen eli se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa. Valituksen saa tehdä paitsi edellä todetuilla kunnallisvalituksen valitusperusteilla, myös tarkoituksenmukaisuusperusteella. Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: HvalL 3 1 mom/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet: Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella: Valitusviranomainen, postiosoite ja osoite: Oulun hallinto-oikeus, PL 189, OULU, käyntiosoite Isokatu 4 Valitukset voi toimittaa myös sähköisesti tai fax-asiakirjoina telefaxnro , sähköposti: Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 89 euroa. Kunnallisvalitus, pykälät: Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät: Valitusaika 30 päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Valitusaika päivää Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen asianomaisten tietoon silloin, kun päätös on kuntalain 63 :n mukaisesti asetettu yleisesti nähtäville. Hallintovalitus on tehtävä edellä todetun valitusajan kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen pvm: ) Jos päätökseen voidaan muun kuin kuntalain nojalla hakea muutosta kunnallisvalituksin, ei kuntalain mukaista oikaisuvaatimusta voi tehdä.

12 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Tiedoksianto asianosaiselle (Täytetään, jos päätös annetaan erityistiedoksiantona tiedoksi kuntalain 92 1 mom:ssa tarkoitetulle asianosaiselle) Lähetetty tiedoksi kirjeellä (kuntalaki 95 ) asianosaiselle Annettu postin kuljetettavaksi, pvm ja tiedoksiantaja Luovutettu asianosaiselle Paikka, pvm ja tiedoksiantajan allekirjoitus Vastaanottajan allekirjoitus Muulla tavoin, miten Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle Lisätietoja Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla asiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

Hämeenlinna 26.5.2011

Hämeenlinna 26.5.2011 Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 4 / 2011 62 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 26.5.2011 klo 10.00 10.31 Kokouspaikka Virvelinrannan palvelukeskus, Ansarikuja 1, 13100 Hämeenlinna Saapuvilla olleet

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 40

Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 40 Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 3 / 2015 39 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Tiistai 21.4.2015 klo 9.34 9.36 Kokouspaikka Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n tilat, Alhotie 24, 2. krs., 04430

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Perusturvalautakunta Aika 10.03.2015 klo 17:19-18:33 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 20 Nakkilan kunnan toimeetulotukiohjeiden

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 1.7.2010 9:00 Kokousaika Torstai 1.7.2010 klo 09.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA VIRHE.

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44 Tekninen lautakunta Aika 25.03.2015 klo 18:00-18:40 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 23 Vesilaitoksen tarvikkeiden hankinta

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345 Kunnanhallitus 19.08.2013 Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 218 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2009 64

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2009 64 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2009 64 Kunnanvaltuusto 09.06.2009 AIKA 09.06.2009 klo 19:00-20:20 PAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 67 37

Lisätiedot

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57 Kunnanhallitus 02.03.2015 Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56 Paikka Valtion virastotalo, valtuustosali Käsitellyt asiat 34-37 Otsikko Sivu 34 Kiinteistönhoitajan tehtävän

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, Kokoushuone 1, Keskustie 10, Liperi

Liperin kunnanvirasto, Kokoushuone 1, Keskustie 10, Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Henkilöstöjaosto 15.06.2015 Aika 15.06.2015 klo 14:30-15:30 Paikka Liperin kunnanvirasto, Kokoushuone 1, Keskustie 10, Liperi Käsitellyt asiat :t 63-84 Kokousasian otsikko

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 Kasvatus- ja opetuslautakunta 12.05.2015 AIKA 12.05.2015 klo 18:45-20:00 PAIKKA Lempäälän Ehtookoto, Katepalintie 9 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 343

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 343 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 343 Kunnanhallitus 18.12.2014 AIKA 18.12.2014 klo 12:00-13:10 PAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 169 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231 Kunnanhallitus 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 09:00-14:14 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 163 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 233 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 72

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 72 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 72 Tekninen lautakunta Aika 23.04.2015 klo 17:00-18:05 Paikka Rakennusosasto Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 39 Pöytäkirjojen tiedoksi merkitseminen 74 40 Sopimusten

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29. Kaupunginvaltuusto. AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29. Kaupunginvaltuusto. AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29 Kaupunginvaltuusto AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 17 Kokouksen avaaminen 32 18 Kokouksen

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

Tiistai 10.3.2015 klo 18.30-19.25 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone. *)saapui 14 :n käsittelyyn klo 18.37

Tiistai 10.3.2015 klo 18.30-19.25 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone. *)saapui 14 :n käsittelyyn klo 18.37 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2015 Ympäristölautakunta Sivu 16 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 10.3.2015 klo 18.30-19.25 Isonkyrön

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2009 168. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2009 168. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2009 168 Kunnanvaltuusto 29.09.2009 ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 171 76 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 172 77 Omavelkaisen takauksen

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 15. Kunnanvaltuusto 27.04.2015. Aika 27.04.2015 klo 18:00-18:40. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 15. Kunnanvaltuusto 27.04.2015. Aika 27.04.2015 klo 18:00-18:40. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 15 Kunnanvaltuusto 27.04.2015 Aika 27.04.2015 klo 18:00-18:40 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 13 Kokouksen avaus 4 14 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 21

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 21 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 21 Valtuusto 28.03.2011 AIKA 28.03.2011 klo 18:00-19:20 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

376 vuokraamisesta Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitokselle 200 Kuuleminen luonnonsuojelualueen perustamisesta tilalle Rantala,

376 vuokraamisesta Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitokselle 200 Kuuleminen luonnonsuojelualueen perustamisesta tilalle Rantala, Lappajärven kunta Pöytäkirja 21/2014 371 Kunnanhallitus 08.12.2014 Aika 08.12.2014 klo 18:00-21:39 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 197-210 Otsikko Sivu 197 Tero Annolan

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunta 25.02.2014

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunta 25.02.2014 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 25.02.2014 AIKA 25.02.2014 18:30-19:40 PAIKKA näyttelysali, Ylivieskatalo Akustiikka, Koulutie 2, Ylivieska KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 1 Kunnanhallitus 08.09.2014 AIKA 08.09.2014 klo 17:00-20:30 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 240 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen alussa klo 17-18 Eve Nissinen kertoi Taipale-hankkeen kuulumisia

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen alussa klo 17-18 Eve Nissinen kertoi Taipale-hankkeen kuulumisia Nastolan kunta Pöytäkirja 4/2015 44 Perusturvalautakunta Aika 23.04.2015 klo 18:00-19:47 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen alussa klo 17-18 Eve Nissinen kertoi Taipale-hankkeen

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot