JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Otsikko Sivu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 112. Otsikko Sivu"

Transkriptio

1 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Valtuusto AIKA :00-18:25 PAIKKA kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 39 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN OHJE TALOUSARVIOMUUTOKSET VUODEN 2014 TALOUSARVIOON 43 LENTOLIIKENTEEN TUKI KOJEX OY:N TAKAUS/LYHENNYSTEN LYKKÄYS TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

2 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ OSALLISTUJAT Valtuusto Lisätiedot LÄSNÄ Juutilainen Sari pj Intke Juha I varapj saapui klo Tervonen Paavo II varapj Hakala Anita Hytönen Sirpa Isoniemi Ari-Pekka Jaakkola Antero Janhunen Rauni Kansanoja Maija-Riitta Kautto Jani Keinänen Risto Kotivuori Esko Kuitunen Niilo Kuivalainen Jaana Kuronen Jaakko Lahti Mari Lantto Pekka Leväinen Virva Oksiala Leea Pentikäinen Matti Pärnänen Eero Taskinen Sabine Toroi Jari Viirimaa Hannu Kuronen Jorma vara Hytönen Hilkka vara Björn Irma kh:n Hänninen Joonas kunnanjohtaja Savolainen Marjatta pöytäkirjanpitäjä POISSA Leväinen Saara Räisänen Pauli Viljakainen Pekka ALLEKIRJOITUKSET Sari Juutilainen Puheenjohtaja Marjatta Savolainen Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

3 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Joroinen Sirpa Hytönen Ari-Pekka Isoniemi PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ todistaa Marjatta Savolainen hallintojohtaja

4 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Valtuusto KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Valtuusto 39 Kuntalain 64 "kunnan ilmoitukset" on seuraava: "Kunnan ilmoituk set saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne julkisten kuulutusten ilmoitus taululla sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla." Valtuuston työjärjestyksen 8 :ssä "kokouskut su" tode taan seuraavaa: "Kutsu valtuuston kokoukseen on vähintään viisi päivää ennen kokousta lähetettävä erikseen kullekin valtuutetulle sekä niil le, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Samassa ajassa on ko kouksesta annettava yleisesti tieto julkisten kuulutusten ilmoi tus taululla. Kokouskutsussa on ilmoi tettava kokouksen aika ja paik ka sekä käsiteltävät asiat." Valtuuston työjärjestyksen 10 :ssä "kokouksesta tie dot taminen" todetaan seuraavaa: "Valtuuston kokouksen ajasta ja paikasta tiedote taan ennen kokousta niissä tiedotusvälineis sä, joissa valtuusto on päättä nyt kokouksistaan ilmoittaa." Kuntalain 58 :ssä "päätösvaltaisuus" todetaan seuraavaa: "Valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kol masosaa valtuute tuista on läsnä." Valtuuston työjärjestyksen 14 "nimenhuuto" on seuraava: Valtuutetut ja varavaltuutetut todetaan nimenhuudolla, joka toimitetaan aak kosjärjestykses sä. Nimenhuudon jälkeen puheenjohtaja to teaa esteen il moittaneet valtuutetut ja läsnä olevat varavaltuutetut sekä onko val tuusto laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen." Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Valtuusto PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Valtuusto 40 Kokouksessa laadittavan pöytäkirjan tarkastamista varten valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Valtuustossa on noudatettu käytäntöä, että tarkastajat valitaan aakkosjärjestyksessä vuoron mukaan. Tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Sirpa Hytönen ja Ari-Pekka Isoniemi. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sirpa Hytönen ja Ari-Pekka Isoniemi.

6 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Valtuusto SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN OHJE 281/00.01/2014 KH (Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Savolainen puh ) Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kun takon ser nin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteiden tavoitteena on vah vis taa ja yhdenmukaistaa kuntakonsernin hyvää hallintoa ja johta mis ta, ja ne koskevat kaikkia kuntakonsernin toimielimiä ja johtoa se kä kaikkea kuntakonsernin toimintaa, josta kunta vastaa omis tuksen, ohjaus- ja valvontavastuun sekä muiden velvoitteiden myötä. Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan yleisesti kaikkia niitä kunnan ja kun ta kon ser nin toiminta- ja menettelytapoja, joilla tilivelvolliset ja muut esimiehet pyrkivät varmistamaan, että - kunnan toiminta on taloudellista ja tuloksellista ja että asetetut tavoit teet saavutetaan - päätösten perusteena oleva tieto on ajantasaista, riittävää ja luo tetta vaa (tietojärjestelmät, raportointijärjestelmät) - lain säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä nou date taan (lainmukaisuus, hyvä hallintotapa) ja - omaisuus ja resurssit turvataan. Riski on epävarmuuden vaikutus tavoitteisiin. Vaikutus on poik keama odotetusta, niin myönteisessä kuin kielteisessä mielessä. Riskienhallinta on osa sisäistä valvontaa. Riskienhallinnalla tar koi tetaan järjestelmällisiä menettelytapoja, joiden avulla - tunnistetaan ja kuvataan kunnan ja kuntakonsernin toimintaan liit tyviä riskejä - arvioidaan riskien merkittävyyttä ja toteutumisen todennäköisyyttä se kä - määritellään toimintatavat riskien hallitsemiseksi, valvomiseksi ja ra por toi mi sek si. Valvonta jakautuu sisäiseen ja ulkoiseen valvontaan. Ulkoinen valvon ta on toimivasta johdosta riippumatonta. Valtuuston valitseman tar kas tus lau ta kun nan tehtävänä on lain mukaan mm. arvioida valtuus ton asettamien tavoitteiden toteutumista (KuntaL 71 ). Tar kastus lau ta kun ta valvoo sidonnaisuuksista pidettävää rekisteriä. Tilintarkastaja tarkastaa mm. päätöksenteon ja toiminnan laillisuutta se kä laskentatoimen oikeellisuutta ja sen antamaa informaatiota pää tök sen teon tietotarpeiden kannalta (KuntaL 73 ). Ulkoista val-

7 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Valtuusto Valtuusto 41 von taa toteuttavat myös kuntalaiset (muutoksenhaku, jul ki suus pe riaa te), aluehallintovirasto ja muut viranomaiset. Operatiiviseen johtamiseen kuuluva sisäinen valvonta ja sen jär jestä mi nen on kunnan toimivan johdon ja tilivelvollisten tehtävänä ja vas tuul la. Sisäinen valvonta jakaantuu sisäiseen tarkkailuun, seuran taan ja sisäiseen tarkastukseen. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje liitteenä nro 2. Ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan si säi sen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen otettavaksi käyttöön Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje liitteenä nro 1.

8 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Valtuusto TALOUSARVIOMUUTOKSET VUODEN 2014 TALOUSARVIOON 291/02.02/2013 KH (Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Savolainen puh ) Kuntalain 65 :n mukaan kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää val tuus to. Vuoden 2014 talousarvio laadittiin 1,5 miljoonaa euroa ali jää mäi seksi. Verotulojen kehitys on ollut hieman budjetoitua parempaa. Sote-pal ve luis ta Varkauden kaupunki on laskuttanut kuukausittain 1/12 bud jet tiin varatusta määrärahasta. Lokakuun toteutuman perusteella Jo rois ten toimialueen nettomenot alittunevat budjetoiduista n. 0,5 milj. huomioiden erikoissairaanhoidon ostoihin liittyvät epä varmuus te ki jät loppuvuodesta (mm. kalliinhoidon rahaston lopullinen tasaus erä). Muun käyttötalouden osalta talousarvion toteutuma on normaali. Inves toin te ja on toteutettu suunnitelman mukaisesti. Yhdistelmä talousarviomuutoksista on liitteenä nro 1. Ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle liitteenä olevat ta lous arvio muu tok set tehtäväksi vuoden 2014 talousarvioon. Valtuusto 42 Yhdistelmä talousarvionmuutoksista liitteenä nro 2.

9 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Valtuusto LENTOLIIKENTEEN TUKI 261/00.03/2014 KH (Valmistelija Joonas Hänninen, puh ) Joroisten kunnassa sijaitsevalle Varkauden lentoasemalle on len netty kolmiolentona Savonlinnan lentoaseman kautta Helsinki-Vantaan len to ase mal ta vuodet Lentoyhteys on kuulunut julkisen pal ve lu vel voit teen piiriin ja valtio sekä alueen kunnat ovat tukeneet len to lii ken net tä. Lentoyhteys on koettu tärkeäksi erityisesti alueen yrityksille, jotka tar vit se vat sujuvia liikenneyhteyksiä alueelta Helsinki-Vantaalle ja siel tä edelleen Eurooppaan. Lentoaseman toiminta tuo myös työpaik ko ja Joroisten kunnan alueelle. Lentoliikenteen tukemisesta aiheutuneet kustannukset on aiemmin ka tet tu puoliksi valtion ja alueen kuntien sekä yritysten kesken. Jorois ten kunta on osallistunut lentoliikenteen tukemiseen vuosina Lentoliikenne päättyi vuoden 2013 lopussa, eikä Joroisten kunta varan nut määrärahaa lentoliikenteen tukemiseksi vuodelle Lentoliikenteen jatkuminen Varkauden lentoasemalla julkisen tuen pii riin kuuluvana edellytyksenä on, että lentoliikenne kilpailutetaan liiken ne- ja viestintäministeriön toimesta. Kilpailutuksen käyn nis tä misek si liikenne- ja viestintäministeriö on edellyttänyt alueen kunnilta pää tök siä, joissa sitoudutaan vastaamaan osaltaan tarjouskilpailun pe rus teel la määräytyvistä kustannuksista. Käytännössä tämä tarkoit ta nee varautumista 50%:iin aiheutuvista kustannuksista (vertaa Sa von lin nan vuoden 2014 kilpailutus). Ehdotus: Joroisten kunnanhallitus esittää edelleen kunnanvaltuustolle, että se päät tää varata lentoliikenteen tukemiseen enimmillään euron mää rä ra han vuodelle Tuen maksamisen ehtoina on: 1. Lentoliikenteen vuorot järjestetään siten, että niiden avulla ehtii aa mui sin Helsinki-Vantaan lentoasemalle ja sieltä eteenpäin suun tau tu vil le jatkolennoille ja vastaavasti paluulennoilta tulee eh tiä takaisin Varkauden lentoasemalle illaksi. 2. Liikenne- ja viestintäministeriö luopuu periaatteesta, jonka mukaan lentoliikenteen tuki kuntien osalta tulee olla vähintään 50% tuen kokonaismäärästä. 3. Varkauden kaupunki sekä muut lentoliikennettä aiemmin tu ke-

10 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Valtuusto Valtuusto 43 neet tahot osallistuvat edelleen lentoliikenteen tukemiseen. Maksettavan tuen suuruus määräytyy lennettävien kuukausien mukai ses ti siten, että 12 kuukauden tuki on yhteensä euroa.

11 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtuusto KOJEX OY:N TAKAUS/LYHENNYSTEN LYKKÄYS 352/02.04/2013 KH Joroisten kunta on myöntänyt valtuuston päätöksellä omavelkaisen takauksen Kojex Oy:n Varkauden Osuuspankilta otetta val le lainalle ( ) toimisto- ja sosiaalitilarakennuksen tekoa var ten. Alunperin kunta ja yrittäjä ovat sopineet toimistorakennuksen teosta si ten, että kunta vuokraa yritykseltä maat ja rakennuttaa ko. ra kennuk sen, jonka yritys lunastusperiaatteella myöhemmin itselleen lunas tai si. Tämä kuitenkin raukesi kustannustason korkeuteen ja yrittä jä sopi kunnan kanssa, että he itse rakennuttavat rakennuksen ja kun ta antaa takauksen euron suuruiselle lainalle. Toimistorakennus ei ole valmistunut ja asiasta on neuvoteltu vuoden 2008 jälkeen useita kertoja. Elinkeinojaos on käsitellyt asiaa sen eri vai heis sa. Kojex haki uutta takausta euron kymmenen vuoden pank kilai nal le, jolla Kojex Oy maksaa pois kunnan takaaman euron lainan ja lopulla rakentavat omana urakointina so si aa li/toi mis tora ken nuk sen loppuun. Toimistorakennus sijaitsee Metsäreuna tilalla, jo ka on lohkaistu omaksi kiinteistökseen Kojexin muusta ra ken nuskan nas ta. Valtuusto myönsi euron takauksen Kojex Oy:n Poh jois-sa von Osuuspankin myöntämälle 10 vuoden lainalle. Takauk ses ta on ilman vastavakuutta ja en si si jaiskiin ni tyk sel lä Metsänreuna -tilaan (kiinteistötunnus ). Nyt Kojex on saanut Pohjois-Savon OP:ltä lykkäystä lainan ly hennyk sil le puolen vuoden ajan alkaen Laina-aika ei jatku, vaan lyhennykset jaetaan viimeisille erille. Korot ja kulut maksetaan ajal laan. Asialle edellytetään takaajan suostumus. Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy lainan lyhennysten lykkäyksen edel ly tyk sellä, etteivät muut lainan ehdot eikä laina-aika muutu.

12 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtuusto KH Kojex Oy/Jari Markkanen on lähestynyt kuntaa samanlaisella toi vomuk sel la lyhennyksen lykkäämisestä. Lyhennystä on pyydetty ajalle lo ka - joulukuu Lyhennykset siirtyvät laina-ajan loppuun. Ehdotus: (vs. kunnanjohtaja) Kunnanhallitus hyväksyy lainan lyhennysten lykkäyksen edel ly tyk sellä, etteivät muut lainan ehdot eikä laina-aika muutu. KH Valtuusto 44 Jari Markkanen Kojexilta palasi asiaan. Syynä oli se, että lainan ehtoi hin oli tullut muutos kunnanhallituksen päätöksen jälkeen Pohjois-Savon OP:n puolelta koskien lainan korkoa. Jär jes telyn vaikutuksena lainan korkomarginaali nousee 0,25 %-yksikköä. Koska järjestely vaikuttaa kunnanvaltuuston tekemän takaus pää tök sen kohteena olevan lainan ehtoihin, on asia vietävä valtuus ton päätettäväksi. Ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että kunnanvaltuusto päät tää pitää lainantakauksen voimassa ja että lainan ehtoja voidaan muuttaa seuraavasti: - korkomarginaali nousee 0,25 %-yksikköä. - lainan lyhennyksille myönnetään lykkäystä loka-joulukuulta lainan laina-aika ei muutu, vaan lykkäyksestä aiheutuvat mak samat ta jäävät lyhennykset jaetaan viimeisille erille.

13 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtuusto

14 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Valtuusto TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE /02.02/2014 KH (Valmistelija kunnanjohtaja Joonas Hänninen puh ) Kuntalain 65 :n mukaan kunnanvaltuuston on vuoden loppuun men nes sä hy väk syt tä vä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talous ar vio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hy väk syt tävä myös ta lous suun ni tel ma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suun nit te lu kau si). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman en simmäi nen vuosi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toi min nal liset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kun nan tehtävien hoitamiseen turvataan. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laa ti mis vuo den taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen ali jää mää ei saada katetuksi suunnittelukautena, ta lous suun ni telman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä (toi menpi de oh jel ma), joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus). Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrä ra hat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve ka tetaan. Määräraha- ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai net to mää räise nä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä inves toin ti- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava ta lous arvio ta. Siihen tehtävistä muutoksista päättää kunnanvaltuusto. Joroisten kunnan hallintosäännön talousarviota koskevat mää räykset ovat seuraavat: 30 taloudellisuus ja tulosvastuu Kunnan tehtävät on hoidettava taloudellisesti ja järjestettävä siten, et tä vastuu tavoitteiden toteuttamisesta sekä toiminnallisesta ja talou del li ses ta tuloksesta on selkeä. Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja toimenpiteet esitetään vuo sit tain päätettävässä talousarviossa sekä taloussuunnitelmassa.

15 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Valtuusto Talousarvion toteutumisesta raportoidaan kunnanhallitukselle ja kun nan val tuus tol le talousarviovuoden aikana. Toiminnalliset ja taloudelliset tulokset esitetään toi min ta ker to mukses sa. 31 Talousarvion valmistelu Talousarvio on kunnanvaltuuston hyväksymä toimialoja, pal ve lualuei ta ja yksiköitä sitova suunnitelma talousarviovuoden toi minnas ta ja taloudesta. Kunnan taloussuunnitelma, joka koskee koko kun ta kon ser nia, laaditaan kolmen vuoden ajaksi, joista en sim mäinen on talousarviovuosi. Kunnanhallitus laatii kunnan talousarvioehdotuksen kun nan val tuustol le. Lautakunta valmistelee toimialan seuraavan vuoden ta lous ar vio ehdo tuk sen ja käy valmistavat neuvottelut kunnanjohtajan kanssa. 32 Talousarvion täytäntöönpano Valtuusto hyväksyy talousarviossa toimielimelle käyttötalousosassa pal ve lu alue- tai palveluyksikkökohtaiset ja investointiosassa hanketai tehtäväkohtaiset toimintatavoitteet, määrärahat ja tuloarviot. Tarkem mas ta sitovuustasosta päätetään talousarviossa. Käyttötalousmenon ja investointimenon euromääräinen raja mää ritel lään vuosittain talousarviossa. Kunnanhallitus ja lautakunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyt tö suun ni tel mat. Nämä toimielimet voivat siirtää käyt tö suun ni telman hyväksymiseen liittyvää toimivaltaa edelleen alaisilleen vi ranhal ti joil le. Hyväksyttyjen käyttösuunnitelmien perusteella toimielimet ja vi ranhal ti jat voivat käyttää muualla tässä hallintosäännössä annettua toimi val taa Kunnanhallitus tai lautakunta määrittelee vuosittain tai tarvittaessa vi ran hal ti jat, joilla on oikeus hyväksyä toimialan laskut. 33 Talousarvion muutokset Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle ta lousar vio vuo den aikana talousarvion laadintaohjeen ja täy tän töön pano-oh jeen mukaisesti. Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä myös muutoksen vai ku tus toiminnallisiin tavoitteisiin ja tuloarvioihin. Vastaavasti toi-

16 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Valtuusto min nal li sia tavoitteita tai tuloarvioita koskevassa muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vaikutus määrärahoihin. Toimialakohtaiset talousarvioehdotukset on valmisteltu lau ta kun nittain yhteistyössä kunnanjohtajan kanssa. Kunnanhallitus on kä si tellyt talousarvioehdotuksia kokouksissaan ja , jois sa hallitus ohjeisti edelleen kunnanjohtajaa ta lous ar vio eh do tuksen osalta. Lautakuntien esitysten ja hallituksen ohjeistuksen poh jalta laadittu kunnanjohtajan esitys talousarvioksi vuodelle 2015 on 0,745 milj. euroa alijäämäinen. Kunnalla on vuoden 2013 ti lin pää tökses sä kertynyttä ylijäämää 1,751 milj. euroa. Vuoden 2015 talousarvioehdotus käsitellään yt-elimessä Kunnanjohtajan ehdotus talousarvioksi vuodelle 2015 ja suun ni telmak si vuosille on oheismateriaalina. Ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että kun nan valtuus to hyväksyy oheisen talousarvioehdotuksen vuo del le 2015 ja taloussuunnitelman vuosille ja oi keut taa kunnanhallituksen ot ta maan kunnan maksukyvyn turvaamiseksi talous ar vion mukaiset lainat. Lisäksi kunnanhallitus päättää, että hallinto-osasto voi tehdä ta lousar vio esi tyk seen pienimuotoisia teknisiä korjauksia ennen kun nan valtuus ton käsittelyä. Valtuusto 45 Talousarvio vuodelle 2015 ja taloussuunnitelma vuosille liitteenä nro 3.

17 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnal lisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: Pykälät: 39, 40. Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät: HallintolainkäyttöL 5 /muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muu tos ta va lit tamal la. Pykälät ja valituskieltojen perusteet: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Joroisten kunta, Mutalantie 2, JOROINEN Pykälät: Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Itä-Suomen hallinto-oikeus Puijonkatu 29 A, 2 krs, KUOPIO PL 1744, KUOPIO Kunnallisvalitus, pykälät: Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät: Valitusaika 30 päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Markkinaoikeus PL HELSINKI Pykälät: Valitusaika 30 päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Kaava-asioiden valitusaika alkaa päätöksen nähtävillä olosta. Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava: - valittajan nimi ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet

18 JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Valitusasiakirjojen toimittaminen Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan allekirjoitettava. Jos valittajan puheval taa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valituskirjaan on liitettävä - päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä - todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta sekä - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. Valituskirjelmä on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle valitusviranomaiselle. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitus asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava (jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle) nimi, osoite ja postiosoite: Pykälät Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 15:00-18:10 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 266. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 266. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 266 Kunnanhallitus 01.06.2015 AIKA 01.06.2015 15:00-20:00 PAIKKA kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 122 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 268

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345 Kunnanhallitus 19.08.2013 Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 218 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20) Kunnanhallitus 28.11.2011 AIKA 28.11.2011 klo 18:30-20:48 PAIKKA Kunnantoimiston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 140 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151 Kunnanhallitus 22.04.2014 AIKA 22.04.2014 15:00-18:30 PAIKKA KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 79 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 153 80 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 Kunnanhallitus 25.06.2015 AIKA 25.06.2015 klo 15:00-19:16 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 189 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 23

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 23 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 23 Kunnanvaltuusto 28.04.2014 AIKA 28.04.2014 klo 19:00-19:46 PAIKKA Kunnanvaltuuston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 Kunnanvaltuuston kokoontuminen ja kokouskutsu 4 2 Kunnallisten ilmoitusten tiedottaminen 6 3 Johanna Fofannahin ero kunnanvaltuuston

Otsikko Sivu 1 Kunnanvaltuuston kokoontuminen ja kokouskutsu 4 2 Kunnallisten ilmoitusten tiedottaminen 6 3 Johanna Fofannahin ero kunnanvaltuuston KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanvaltuusto Aika Perjantai 30.01.2015 klo 14:00-15:00 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kunnanvaltuuston kokoontuminen ja kokouskutsu

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 Kunnanhallitus 02.12.2014 AIKA 02.12.2014 klo 09:00-15:00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 234 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57 Kunnanhallitus 02.03.2015 Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56 Paikka Valtion virastotalo, valtuustosali Käsitellyt asiat 34-37 Otsikko Sivu 34 Kiinteistönhoitajan tehtävän

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2010 1

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2010 1 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2010 1 Kunnanhallitus 14.12.2010 AIKA 14.12.2010 klo 12:00-16:20 PAIKKA Alavieskan kunnantoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 157 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 158 Pöytäkirjan

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 Kunnanhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 13:00-17:25 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 5/2015 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 5/2015 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 5/2015 1 Kunnanhallitus Aika Maanantaina 30.3.2015 klo 18:10-21:05 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625 Kunnanhallitus Aika 01.12.2014 klo 16:30-19:09 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 288 Vuoden 2014 talousarvion

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2006 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2006 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2006 1 Kunnanvaltuusto 12.12.2006 AIKA 18:00-19:00 PAIKKA Valtuustosali OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Haataja Pauliina 18:00-19:00 Jäsen Heikkinen Eero 18:00-19:00

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 167. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 167. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 167 Valtuusto 11.11.2013 AIKA 11.11.2013 18:00-20:20 PAIKKA kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 72 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 171

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 09.12.2013 klo 19:00-20:30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali 25 valtuutettua ja 2 va ra val

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2009 64

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2009 64 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2009 64 Kunnanvaltuusto 09.06.2009 AIKA 09.06.2009 klo 19:00-20:20 PAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 67 37

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91 Kunnanhallitus Kokousaika 31.03.2015 klo 13:00-16:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 Kunnanhallitus 18.11.2013 AIKA 18.11.2013 klo 18:30-23:07 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 278 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 Kunnanvaltuusto AIKA 18.03.2015 klo 19:00-20:48 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 219. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 219. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 219 Kunnanhallitus 02.06.2014 AIKA 02.06.2014 15:00-18:00 PAIKKA kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 110 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 17.06.2013 klo 19:00-21:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Saapuvilla olleet jäsenet 21 valtuutettua ja 6 varavaltuutettua

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 Kunnanhallitus 07.11.2013 AIKA 07.11.2013 klo 15:00-17:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 254 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot