Ruokolahden kunta Pöytäkirja 15/ Otsikko Sivu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ruokolahden kunta Pöytäkirja 15/2015 327. Otsikko Sivu"

Transkriptio

1 Ruokolahden kunta Pöytäkirja 15/ Kunnanhallitus Aika klo 13:30-16:08 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 196 Kokouksen avaus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat Valituslupahakemus ja valitus poikkeamislupaa koskevassa asiassa / Hänninen 200 Lainan takaisinmaksuajan pidennys / Tarkkolan Seudun Kylät ry 201 Asuntosihteerin viransijaisen valinnan eteneminen Saldot viikko 31 ja verotilitys heinäkuu Tiedoksiannot kunnanhallitukselle Ilmoitusasiat Muut esille tulevat asiat

2 Ruokolahden kunta Pöytäkirja 15/ Osallistujat Läsnä Paananen Taina puheenjohtaja Ahonen Harri II varapuheenjohtaja Halonen Helli jäsen Tella Anne jäsen Kokkonen Vesa varajäsen Henttonen Mirja varajäsen Kostiainen Ari varajäsen Poissa Ijäs Esko I varapuheenjohtaja Heinänen Topi jäsen Kärki Timo jäsen Kymäläinen Suna kunnanvaltuuston I varapuheenjohtaja Kytösalmi Marja asuntosihteeri Muu Savolainen Jouko kunnanvaltuuston puheenjohtaja Launiainen Toivo kunnanvaltuuston II varapuheenjohtaja Pätilä Antti kunnanjohtaja Kaskinen Susanna hallintojohtaja Allekirjoitukset Taina Paananen puheenjohtaja Susanna Kaskinen pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkistus Ruokolahti Anne Tella pöytäkirjantarkastaja Ari Kostiainen pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirja yleisesti nähtävillä KuntaL:n 63 :n ja kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kunnanvirastossa kello Susanna Kaskinen hallintojohtaja

3 Ruokolahden kunta Pöytäkirja 15/ Kunnanhallitus Kokouksen avaus Kh Puheenjohtaja avasi kokouksen kello

4 Ruokolahden kunta Pöytäkirja 15/ Kunnanhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kh Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 Ruokolahden kunta Pöytäkirja 15/ Kunnanhallitus Pöytäkirjantarkastajat Kh Kj Kh Tarkastusvuorossa ovat kunnanhallituksen jäsenet Anne Tella ja Timo Kärki. Pöytäkirja tarkastetaan tiistaina ja asetetaan nähtäville keskiviikkona Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan kunnanhallituksen jäsenet Anne Tella ja Timo Kärki. Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin kunnanhallituksen jäsen Anne Tella ja kunnanhallituksen varajäsen Ari Kostiainen.

6 Ruokolahden kunta Pöytäkirja 15/ Kunnanhallitus Valituslupahakemus ja valitus poikkeamislupaa koskevassa asiassa / Hänninen 134/ /2015, 310/ /2013 Kh Valmistelija Antti Pätilä Puh Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on anta mal laan päätöksellään hylännyt Hännisen tekemän poik kea mis ha ke muksen, joka koskee 35 k-m 2 suuruisen lomarakennuksen ra ken ta mis ta Pieni-Kä rin ki -nimisen vesistön ranta-alueeseen kuuluvalle ran ta vyö hyk keel le Ruo ko lah den kunnan Hörkkölän kylässä sijaitsevalle tilalle Ki vi ran ta R:no 4:102. Hänninen valitti ELY-keskuksen päätöksestä Itä-Suomen hal lin to-oi keuteen, joka on tekemällään päätöksellä ku mon nut ELY-kes kuksen päätöksen kaavasta poikkeamista koskevilta osin ja muil ta osin hy lännyt Hännisen valituksen. Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä keskusteltiin kunnanhallituksen ko kouk ses sa ( 190) ja kunnanhallituksen periaatteellinen kan ta oli, että Ruokolahden kunta hakee Hänniselle annettuun pää tök seen muutos ta korkeimmalta hallinto-oikeudelta, koska hallinto-oikeuden rat kai sun lop pu tu lok sel la on laajempia vaikutuksia Ruokolahden kunnan voi mas sa ole vien kaavojen tulkintaan tulevaisuudessa. Siltä osin kuin Hän ni sen va litus on hylätty, muutoksenhaku on mahdollista, jos KHO myöntää va li tus luvan. Valituskirjelmään on sisällytettävä valituslupahakemus. Asiassa päädyttiin käyttämään asiantuntija-apuna Hannes Snellman Asian ajo toi mis to Oy:tä, joka laati valituslupahakemuksen ja va li tus kir jelmän, jotka oli toimitettava KHO:een valitusaikana ja viimeistään Laadittu valituslupahakemus ja valitus jaetaan kunnanhallitukselle esi tyslis tan mukana. Asiakirjat on toimitettu KHO:een Kj Kh Kunnanhallitus hyväksyy korkeimmalle hallinto-oikeudelle laaditun va li tuslu pa ha ke muk sen ja valituksen. Keskustelun kuluessa Ari Kostiainen Harri Ahosen ja Vesa Kokkosen kannat ta ma na ehdotti, että asia jätetään pöydälle. Puheenjohtaja totesi, että koska keskustelun kuluessa oli tehty kannatettu pöy däl le pa no esi tys, asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja esitti suoritettavaksi kädennostoäänestyksen siten, että ne, jot ka kannattavat asian käsittelyn jatkamista, äänestävät jaa ja ne, jotka kan nat ta vat pöydällepanoehdotusta äänestävät ei. Äänestysesitys hy väksyt tiin. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 4 jaa -ääntä (Halonen, Henttonen, Paa na nen, Tella) ja 3 ei -ääntä (Ahonen, Kokkonen, Kostiainen). Puheenjohtaja totesi, että äänin 4/3 kunnanhallitus on päättänyt jatkaa asian käsittelyä.

7 Ruokolahden kunta Pöytäkirja 15/ Kunnanhallitus Keskustelun kuluessa Harri Ahonen esitti, että kunnanjohtajan ehdotus hylä tään. Esitystä ei kannatettu ja se raukesi. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Merkittiin, että kunnanhallituksen II varapuheenjohtaja Harri Ahonen jätti päätökseen eriä vän mielipiteensä, joka liitetään pöytäkirjaan.

8 Ruokolahden kunta Pöytäkirja 15/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Lainan takaisinmaksuajan pidennys / Tarkkolan Seudun Kylät ry 222/ /2013 Kh Valmistelija Antti Pätilä Puh Tarkkolan Seudun Kylät ry on toteuttanut EU-Leader -rahoituksella Toiveis ta Totta -hankkeessa Tarkkolan kaukalon peruskorjauksen. Yhdistys on saanut Ruokolahden kunnalta euroa korotonta lainaa, jonka takaisin mak su on viimeistään Lainasta on maksettu kunnalle euroa. Yhdistys hakee vielä avoimena olevalle euron kokonaissummalle mak su ajan pidennystä saakka, perusteena Etelä-Karjalan Kärki-Lea der ry:n lopputilitysten viivästyminen. Kj Kh Kh Kunnanhallitus päättää myöntää Tarkkolan Seudun Kylät ry:lle jatkoajan kun nan korottoman lainan vielä suorittamattomalle euron osuu del le niin, että koko lainasumma on maksettu kunnalle viimeistään Hyväksyttiin Tarkkolan Seudun Kylät ry on jättänyt hakemuksen lainan ta kaisin mak su ajan pidennyksestä. Yhdistys hakee vielä avoimena olevalle euron kokonaissummalle mak su ajan pidennystä saakka, perusteena ettei yhdistys ole vie lä saanut Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry:ltä hankkeen lopputilityksiä. Kj Kh Kunnanhallitus myöntää Tarkkolan Seudun Kylät ry:lle jatkoajan ko rot toman lainan maksamattomalle euron osuudelle saakka. Hyväksyttiin. Merkittiin, että kunnanvaltuuston puheenjohtaja Jouko Savolainen ilmoitti olevansa esteellinen (intressijäävi, hallintolaki 28 1 mom. 3 kohta) ja poistui asian käsittelyn ajaksi klo

9 Ruokolahden kunta Pöytäkirja 15/ Kunnanhallitus Asuntosihteerin viransijaisen valinnan eteneminen 132/ /2015 Kh Valmistelija Susanna Kaskinen Puh Ruokolahden kunnan asuntosihteeri jää eläkkeelle vuoden 2016 al ku puolel la. Hän on virkavapaalla lomien vuoksi ensi syyskuun lop pu puo lel ta lukien. Kunnanjohtajan johdolla käytiin läpi useita vaihtoehtoja asuntosihteerin teh tä vien hoitamisesta jakamalla ne muiden viranhaltijoiden ja työ suh teisten työn te ki jöi den kesken. Jotta asuntotoimen palvelutoiminta voidaan hoitaa su ju vas ti asuntosihteerin virkavapaan aikana, päädyttiin kuitenkin siihen, että asuntosihteerin virkaa hoitamaan tarvitaan määräaikainen si jainen siihen saakka, kunnes virka tulee avoi mek si. Tavoitteena on, että si jainen voisi aloittaa työnsä jo syyskuun al ku puo lel la. Asuntosihteerin virkaan ei ole hallintosäännössä määritelty kel poi suus ehto ja, vaan kelpoisuus voidaan määritellä virkaa auki julistettaessa (hal lin tosään tö 16 ). Ratkaisuvalta määräaikaisen henkilöstön valitsemisesta on hal lin to sään nön 12 :n perusteella sillä, jonka alaiseksi valittava henkilö tulee. Hakuilmoituksessa edellytettiin hakijoilta tehtävään soveltuvaa koulutusta (opis to ta soi nen, ammattikorkeakoulu- tai korkeakoulututkinto) ja käy tännön kokemusta vastaavista tehtävistä. Lisäksi AIT-tutkinto katsottiin eduksi. Henkilökohtaisista ominaisuuksista painotettiin palveluasennetta, jousta vuut ta ja yhteistyökykyä. Asuntosihteerin viransijaisen hakuilmoitus julkaistiin kunnan ilmoi tus tau lul la ja kunnan internet-kotisivuilla, työhallinnon mol.fi sivus tol la ja Kuntarekry-palvelussa sekä Uutisvuoksi- ja Etelä-Saimaa lehdes sä Hakuaikaa oli kello 15:een saakka. Määräaikaan mennessä asuntosihteerin viransijaisuutta haki 14 henkilöä: An tin nie mi Jouko, Holm Johanna, Kajova Sari, Kettunen Seija, Leppänen Kat ri, Näivä-Kaplas Katri, Paakki Helena, Pöllänen Sarri, Reimalahti Kat riina, Stranius Elli, Suikkanen Saara, Tiilikainen Veli-Pekka, Valtonen Juha ja Weckman Jutta. Yhteenveto kaikista hakijoista jaetaan esityslistan mukana. Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin: Johanna Holm, Sari Kajo va, Katri Leppänen ja Veli-Pekka Tii li kai nen. Haastattelut pidettiin Haastattelijoina olivat asuntosihteeri ja hal lin to joh ta ja. Yhteenveto haastatelluista hakijoista jaetaan esityslistan mukana. Kj Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi asuntosihteerin viransijaisen va lit se mi-

10 Ruokolahden kunta Pöytäkirja 15/ Kunnanhallitus sek si tehdyt toimenpiteet. Kh Hyväksyttiin.

11 Ruokolahden kunta Pöytäkirja 15/ Kunnanhallitus Saldot viikko 31 ja verotilitys heinäkuu / /2015 Kh Valmistelija Arja Koikkalainen Puh Kunnanhallitukselle jaetaan esityslistan mukana saldot viikolta 31 ja hei näkuun 2015 verotilitys. Kj Kh Kunnanhallitus merkitsee saldot viikolta 31 ja hei nä kuun 2015 ve ro ti li tyksen tietoonsa saatetuksi. Hyväksyttiin.

12 Ruokolahden kunta Pöytäkirja 15/ Kunnanhallitus Tiedoksiannot kunnanhallitukselle Kh Valmistelija Susanna Kaskinen Puh Kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentämistä koskeva startti- ja eväs tys se mi naa ri Valtiovarainministeriö järjestää Helsingissä tiistaina klo se mi naa rin kuntien tehtävien vähentämisestä. Kunnanhallitukselle jae taan esi tys lis tan mukana valtiovarainministeriön kutsu se mi naa riin. Imatran sote-palvelujen integraatio Eksoteen, tiedotustilaisuus Lappeenranta Imatran sote-palvelujen integraation Eksoteen aiheuttamat toiminnalliset muu tok set, taloudelliset ratkaisut ja jäsenkuntien maksuosuuksien jää dyttä mi sen perusteet esitellään jäsenkuntien valtuustoryhmien pu heen joh ta jille sekä jäsenkuntien ja Eksoten hallitusten ja valtuustojen pu heen joh ta jistoil le järjestettävässä yhteisessä tilaisuudessa kello 18. Paik kana on Valto Käkelän katu 3, auditorio 1. Kj Kh Kunnanhallitus päättää tilaisuuksiin osallistujista. Valtiovarainministeriön seminaariin osallistuu kunnanjohtaja. Imatran sote-palvelujen integraatiota Eksoteen koskevaan tie do tus ti lai suuteen osallistuvat kunnanvaltuuston puheenjohtaja Jouko Savolainen, kunnan val tuus ton II varapuheenjohtaja Toivo Launiainen ja kunnanhallituksen pu heen joh ta ja Taina Paananen. Muut osallistujat ilmoitetaan myöhemmin.

13 Ruokolahden kunta Pöytäkirja 15/ Kunnanhallitus Ilmoitusasiat Kh Valmistelija Susanna Kaskinen Puh Itä-Suomen hallinto-oikeus , päätös 15/0235/4: Kunnallisvalitus, lii kun nan oh jaa jan työsopimussuhteinen tehtävä, Kokko. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yh ty mä val tuuston pöytäkirja 2/2015, Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän yhtymävaltuuston kokouksen pöy tä kir ja 1/2015, Imatran kaupunki : Imatran seudun ympäristötoimen tilinpäätös Nuoriso-ohjaaja Hanna-Kaisa Lähde : Tiedote, Ruokolahden Kesäpäivät Kj Kh Kunnanhallitus merkitsee saapuneet asiakirjat tietoonsa saatetuksi ja sovel tu vin osin noudatettavaksi. Hyväksyttiin.

14 Ruokolahden kunta Pöytäkirja 15/ Kunnanhallitus Muut esille tulevat asiat Kh Keskustelu apulaisoikeusasiamiehen ratkaisusta Ruokolahden kun nan menettelystä koulukiusaamista koskevassa asiassa Merkittiin tiedoksi, kunnanjohtajan selostus apulaisoikeusasiamiehen ratkaisusta ja tehdyistä ja so vi tuista jatkotoimenpiteistä. 2. Kuntastrategian laadinnan palaveri Merkittiin tiedoksi, että valtuuston ja kunnanhallituksen puheenjohtajistolle se kä kunnanhallituksen jäsenille ja kunnan johtoryhmälle tarkoitettu kun tastra te gian laadinnan ensimmäinen palaveri on torstaina kello kunnantalolla. 3. Teknisen toimen tilakysymys Merkittiin tiedoksi kunnanjohtajan selostus teknisen toimen henkilöstölle tar koi tet tu jen kunnantalon alakerran tilojen korjauksesta sekä vaih to eh toisis ta tilaratkaisuista.

15 Ruokolahden kunta Pöytäkirja 15/ MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet MUUTOKSENHAKUOHJEET Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät , Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät , 203 HallintolainkäyttöL 5 :n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet Pykälät OIKAISUVAATIMUSOHJEET Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: Ruokolahden kunnanhallitus Virastotie 3, RUOKOLAHTI Sähköposti: Faksi: (05) Pykälät , 203 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. HANKINTAOIKAISUOHJE Hankintaoikaisun voi tehdä tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Pykälä VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Itä-Suomen hallinto-oikeus Postiosoite: PL 1744, Kuopio Käyntiosoite: Puijonkatu 29 A, Kuopio sähköpostiosoite: Faksi: Kunnallisvalitus, Pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, Pykälät Valitusaika 30 päivää

16 Ruokolahden kunta Pöytäkirja 15/ Valitusviranomainen ja valitusaika Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Valitusaika 14 päivää Pykälät Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan kuitenkin tulleen asianosaisten tietoon silloin kun päätös on kuntalain 63 :n mukaisesti asetettu yleisesti nähtäville. Vaikutuksiltaan vähäisenä pidettävästä asemakaavan muutoksesta valituksen voivat tehdä ne, joiden oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa. Alueellisella ympäristökeskuksella ja muulla viranomaisella on toimialaansa kuuluvissa asioissa valitusoikeus. Valitusoikeus on myös maakunnan liitolla ja kunnalla, joiden alueella kaavassa osoite tulla maankäytöllä tai rakennusjärjestyksellä on vaikutuksia. Rekisteröidyllä paikallisella tai alueellisella yhteisöllä toimialaansa kuuluvissa asioissa toimialueellaan on myös valitusoikeus. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, toimielin on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen. Pelkästään kunnan jäsenyyden perusteella valitusoikeutta ei ole silloin, kun kyse on vaikutuksiltaan vähäisenä pidettävästä asemakaavan muutoksesta (MRL mom.). Hankinta-asiaa koskevan päätöksen tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen. Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin HLL 21 :ssä säädetään. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä päivänä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa oikaisuvaatimusviranomaiselle henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen tai omalla vastuulla lähetin välityksellä tai postitse. Oikaisuvaatimuksen voi toi mittaa myös faksina tai sähköpostitse. Sähköisen viestin (faksin tai sähköpostin) katsotaan saapuneen viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava 1) : nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa. Käsittelymaksuja ei kuitenkaan peritä mm. sosiaaliasioita, julkisoikeudellista palvelussuhdetta, vaaleja, verotusta, kunnallisverosta vapauttamista, valtion avustusta tai julkisia maksuja koskevissa asioissa. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjan otteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2 Muutoksenhakuohjeet Muutoksenhakukielto Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta. :t 158-161, 164, 165 koht 3-4 :t

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345 Kunnanhallitus 19.08.2013 Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 218 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2014 53. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2014 53. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2014 53 Tekninen lautakunta Aika 01.10.2014 klo 14:00-15:15 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 55 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 Kunnanhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 13:00-17:25 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57 Kunnanhallitus 02.03.2015 Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56 Paikka Valtion virastotalo, valtuustosali Käsitellyt asiat 34-37 Otsikko Sivu 34 Kiinteistönhoitajan tehtävän

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 33

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 33 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 33 Ympäristölautakunta 17.06.2015 AIKA 17.06.2015 klo 14:00-15:50 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 20 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 35 21 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Perusturvalautakunta Aika 10.03.2015 klo 17:19-18:33 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 20 Nakkilan kunnan toimeetulotukiohjeiden

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 326 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle:

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kun nallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 Tekninen lautakunta 05.03.2015 AIKA 05.03.2015 klo 19:00-21:30 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93. Rakennuslautakunta 04.09.2013. Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93. Rakennuslautakunta 04.09.2013. Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93 Rakennuslautakunta 04.09.2013 Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 53 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 95 54 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen alussa klo 17-18 Eve Nissinen kertoi Taipale-hankkeen kuulumisia

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen alussa klo 17-18 Eve Nissinen kertoi Taipale-hankkeen kuulumisia Nastolan kunta Pöytäkirja 4/2015 44 Perusturvalautakunta Aika 23.04.2015 klo 18:00-19:47 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen alussa klo 17-18 Eve Nissinen kertoi Taipale-hankkeen

Lisätiedot

6 hyväksyminen 61 Markkinaoikeuden sitoumus- tai vastinepyyntö, koskien

6 hyväksyminen 61 Markkinaoikeuden sitoumus- tai vastinepyyntö, koskien LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tekninen lautakunta 19.05.2015 Aika 19.05.2015 klo 18:00-18:20 Paikka Liperin kunnan virastotalo, Keskustie 10, Liperi Käsitellyt asiat :t 57-65 Kokousasian otsikko Sivu

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 Kasvatus- ja opetuslautakunta 12.05.2015 AIKA 12.05.2015 klo 18:45-20:00 PAIKKA Lempäälän Ehtookoto, Katepalintie 9 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2009 278. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2009 278. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2009 278 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 16.12.2009 ASIAT Otsikko Sivu 162 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 280 163 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kokousaika 30.5.2013 klo 18.30 19.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanvirasto, yhteispalvelupiste KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 Tekninen lautakunta 03.12.2013 AIKA 03.12.2013 klo 19:00-20:07 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 145 Kunnanhallitus 27.04.2015 AIKA 27.04.2015 klo 17:00-18:35 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2009 64

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2009 64 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2009 64 Kunnanvaltuusto 09.06.2009 AIKA 09.06.2009 klo 19:00-20:20 PAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 67 37

Lisätiedot

Pöytäkirja 2/2015 11. Tarkastuslautakunta 20.04.2015. Hakemisto

Pöytäkirja 2/2015 11. Tarkastuslautakunta 20.04.2015. Hakemisto Pöytäkirja 2/2015 11 Tarkastuslautakunta 20.04.2015 Hakemisto Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 8 Pöytäkirjan tarkastajat 14 9 Selonteko vuoden 2014 tilinpäätöksestä 15 10 Havaintoja sisäisestä

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196 Kunnanhallitus 06.09.2011 AIKA 06.09.2011 klo 14:15-17:40 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 132 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 Kunnanhallitus 07.11.2013 AIKA 07.11.2013 klo 15:00-17:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 254 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 112. Sivistyslautakunta 02.10.2013. Aika 02.10.2013 klo 18:00-18:30. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 112. Sivistyslautakunta 02.10.2013. Aika 02.10.2013 klo 18:00-18:30. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 112 Sivistyslautakunta 02.10.2013 Aika 02.10.2013 klo 18:00-18:30 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 63 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 114 64 Pöytäkirjan

Lisätiedot