Laki potilaan asemasta ja oikeuksista on ollut voimassa 20 vuotta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Laki potilaan asemasta ja oikeuksista on ollut voimassa 20 vuotta"

Transkriptio

1 Suomen lehti No 2 kesäkuu 2013 syyskuu 2013 FINLANDS PATIENTTIDNING 2/2013 Valvira hyvää sosiaali- ja terveydenhuoltoa rakentamassa, ylijohtaja Marja-Liisa Partanen, Valvira Laki potilaan asemasta ja oikeuksista on ollut voimassa 20 vuotta Potilaalla on oikeus valita hoitopaikkansa vuoden 2014 alusta laaturekisteriä vielä odotellaan, puheenjohtaja Paavo Koistinen LEHTI TERVEYSPALVELUJEN KÄYTTÄJILLE 43 vuotta potilaan asialla

2 Suomen Potilasliitto ry:n jäsenyhdistysten ja ryhmien yhteystiedot ovat sivulla 13 Suomen Potilasliitto ry Finlands Patientförbund rf Toimisto: Helsinginkatu 14 A 1, Helsinki Puh. (09) Fax. (09) Sähköposti: Kotisivut: Pankkiyhteys: FI Hallitus: Paavo Koistinen, puh.joht., , Inger Östergård, varapuh.joht, gmail.com, Jaakko Ojanne, hallituksen sihteeri, Muut varsinaiset jäsenet: Johanna Pihlajamäki, Inka Svahn, Kyllikki Koistinen, Terttu Toivio, Kaj Kiljander, Matti Haimi, Arto Pyykkönen, Pentti Mäntynen, Esko Teliö, Jari Kervinen. Toimisto suljettu kesäloman aikana Seuraavat numerot: 3/2013 Aineiston viimeinen toimituspäivä , lehti ilmestyy /2013 Aineiston viimeinen toimituspäivä , lehti ilmestyy Tässä numerossa: Potilaalla on oikeus valita hoitopaikkansa vuoden 2014 alusta - laaturekisteriä vielä odotellaan...3 Patienten har rätt att välja sin vårdplats från början av år kvalitetsregister...4 Valvira hyvää sosiaali- ja terveydenhuoltoa rakentamassa...5 Laki potilaan asemasta ja oikeuksista on ollut voimassa 20 vuotta...6 Potilaan oikeuksien päivä Tapahtumatori Biomedicum Helsinki...7 Suomen Potilasliiton strategiaa...8 Järjestöjen välinen yhteistyö on palkitsevaa...9 Potilaille mahdollisuus ilmoittaa itse lääkkeiden epäillyistä haittavaikutuksista...9 Potilasturvallisuus on päivän sana. Onko potilas turvassa hoitovirheen jälkeen?...10 Kelan puhelinneuvontaan saa ajan parissa päivässä Potilaan yksityisyys jäämässä jalkoihin? Järjestösivut Suomen Potilasliittoon voi liittyä myös henkilöjäseneksi, jäsenmaksu v on 13 e Suomen Potilaslehti Finlands Patienttidning Julkaisija Suomen Potilasliitto ry ISSN , 35. vuosikerta, 4 numeroa/vuosi Vuosikerran hinta on 16 euroa (sisältää postituksen kotimaassa). Etukannen kuva: Kyllikki Koistinen, kesä tulossa Toimitus: Helsinginkatu 14 A 1, Helsinki Puh. (09) , Vastaava päätoimittaja: Paavo Koistinen, GSM Toimitus: (09) Kotisivut: Painopaikka: Newprint Oy, Raisio Suomen Potilaslehti pidättää itsellään oikeuden olla julkaisematta sille pyytämättä toimitettua materiaalia. Lehti ei myöskään palauta sellaista kirjallista taikka kuvallista materiaalia, jota toimitukseen on pyytämättä lähetetty. 2

3 PÄÄKIRJOITUS Paavo Koistinen Suomen Potilasliitto ry:n puheenjohtaja Potilaalla on oikeus valita hoitopaikkansa vuoden 2014 alusta laaturekisteriä vielä odotellaan Terveydenhuollon toimipaikkojen vertailu on edelleen hankalaa vaikka laki laajensi potilaiden oikeuksia hoitopaikan valitsemisessa jo kaksi vuotta sitten. Valtakunnallisen potilasvahinkorekisterin tuloa sen sijaan odotellaan. Tässä asiain tilassa yhteen koottua laatutietoa ei ole saatavilla, sillä STM:n ja THL:n laatuvertailua varten kehittämä Palveluvaaka -verkkopalvelu on yhä alkutekijöissään. Palvelimella on vain vähän tietoa, ja esimerkiksi jonotiedot ovat usein vanhentuneita. Palvelun kehittämiseen on varattu vuoden loppuun asti euroa. Vuosi on kuitenkin kohta puolessa välissä ja urakka suuri. Kiirehän tässä tulee ja kiireessä luodut suuret järjestelmät voivat sisältää virheitä. Niiden korjaaminen on kallista ja vaikeaa. Tosin vaikeuksien seassa on myös yllätys: valmista tilastoa ei olekaan, kunnollista vertailutyökalua pitää ainakin odottaa pari vuotta. Palvelu ei ehdi valmistua ensi vuoden alkuun, vaikka potilaat saavat silloin valita hoitopaikkansa mistä päin maata tahansa. Sopii pohtia, että minkälaisen ja tasoisen tiedon varassa. Palvelun kehittymisen aikataulun määrää SADE-hankeessa kehitettävän koko maan kattavan palveluhakemiston valmistuminen. Kaikkien terveys- ja sosiaalipalveluiden organisaatioiden käyntiosoitteet, aukioloajat ja kartat sisältävä palveluhakemisto toimisi uudistetun Palveluva an pohjana. THL:n mukaan palveluhakemiston puute on syy siihen ettei palveluvaakaa ole saatu valmiiksi. Jo edellä selitetty panee toivomaan erillistä listaa ja luetteloa siitä, mitä kaikkia hankkeita on valmistumassa, suunnitteilla ja kuinka ne vaikuttavat järjestelminä toisiinsa. Suorastaan pelottavaa on sekin, että STM:lle ja THL:lle tuli yllätyksenä tieto, ettei maassamme ole saatavilla helposti järjestelmään syötettävää, kaikki toimipaikat käsittävää vertailukelpoista tilastotietoa. Toisaalta myöskään yksikkötasoista, esim. terveysasemakohtaista laatutietoa ei ole kovin paljon. Tämähän oli jo Potilasliiton tiedossa vuonna 2010 kun lähetimme kyselymme eri sairaanhoitoyksiköiden johdolle, niin julkiselle kuin yksityisellekin, ja saimme heiltä vastaukset. Jo kaksi vuotta julkistetussa Palveluvaa assa on tarjolla asiakastyytyväisyydenselvitysten tuloksia sekä satunnaisia potilaiden toimipaikoille palvelussa annettuja arvioita. Kovin monille ei palvelu ole edes tuttu, ei edes sairaanhoitopiirin johdollekaan. Kehitettäessä terveydenhuollon laaturekisteriä on siinä huomioitava se, että ne ovat niin laadittuja ja koottuja, että me potilaat voimme niihin luottaa. On varmaa, että sairaalat alkavat markkinoida itseään kunnolla vasta ensi vuonna kun valtakunnallinen valinnan vapaus koittaa. Potilaan on siinä vaiheessa saatava luotettavaa, valtakunnan kattavaa informaatiota. 3

4 Suomen lehti LEDARE Paavo Koistinen Ordförande för Finlands Patientförbund rf. Patienten har rätt att välja sin vårdplats från början av år 2014 kvalitetsregister Fastän patienternas möjlighet att välja vårdplats utvidgades genom lag redan för två år sedan är det ändå svårt att jämföra hälsovårdens verksamhetspunkter. Ett riksomfattande patientskaderegister för har däremot låtit vänta på sig. I rådande läge finns ingen samlad information om kvalitet att tillgå därför att Palveluvaaka -nätservicen som STM och THL utvecklat för kvalitetsjäm-förelse fortfarande är i sitt i begynnelsestadiet. Servicen tillhandahåller endast ringa information och t.ex. köinformationen är ofta föråldrad. För att utveckla servicen har reserverats till årets slut. Halva året har emellertid snart gått och arbetet är mycket stort. Det blir bråttom och när man skapar stora system med brådska kan innehålla fel. Det är dyrt och svårt att korrigera felen. Bland svårigheterna finns visserligen också en överraskning: färdig statistik finns inte att tillgå och ett tillförlitligt arbetsredskap för jämförelse får man vänta på åtminstone ett par år. Servicen hinner inte bli klar till början av nästa år, fastän patienterna då får välja sin vårdplats var som helst i landet. Man undrar på basen av hurudan kunskap valen görs. Tidtabellen för hur servicen utvecklas bestäms av SADEprojektet och kommer att ha uppgifter som täcker hela landets serviceregister. Serviceregistret som skall innehålla besöksadress till alla hälso- och socialvårdsorganisationer, öppethållningstider och kartor skulle fungera som bas för den förnyade Palvelu-vaaka kommer Enligt THL är bristen på serviceregister orsaken till att palveluvaaka inte har blivit klar. Redan det som tidigare har sagts får en att önska att en särskild lista och en förteckning över vilka projekt som blir klara, är planerade och hur de som system inverkar på andra system. Det är rent av skrämmande att uppgiften kom som en överraskning för STM och THL att det inte i vårt land finns lätt ett tillgängligt system med jämförbar statistik som kan matas in med uppgifter om alla verksamhetsenheter. Å andra sidan finns det inte heller på hälsostationerna mycken kunskap om kvalitet på enhetsnivå. Detta kände man till redan år 2010 i Patientförbundet då vi skickade en förfrågan till olika sjukvårdsenheters ledning både inom den offentliga och en privata sektorn och fick svar av dem. I Palveluvaaka som redan publicerats i två år erbjuds resultatet av den utförda klientutredningen samt utvärdering av slumpmässigt utvalda personers bedömning av den service som getts. Ändå känner inte många till denna service inte ens sjukvårdsdistriktens ledning. När sjukvårdens kvalitetsregister utvecklas bör man Ta i beaktande att den är uppgjord och sammanställd på ett sådant sätt att alla patienter kan lita på den. Det är säkert att sjukhusen börjar marknadsföra sig själva ordentligt först nästa år när den riksomfattande valfriheten träder i kraft. Patienten bör i det skedet få en riksomfattande tillförlitlig information. 4

5 Marja-Liisa Partanen ylijohtaja Valvira Valvira hyvää sosiaalija terveydenhuoltoa rakentamassa Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristö on sirpaleinen, ja se myös muuttuu jatkuvasti. Kunnat ulkoistavat toimintojen tuottamista. Valvira myöntää yksityisille sosiaalipalvelujen ja terveydenhuollon palvelujen tuottajille luvat näiden palvelujen tuottamisesta annettujen lakien edellyttämin perustein. Kunta ei tarvitse Valviran tai aluehallintoviraston lupaa sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamiseen. Toimintaperiaatteenaan Valviralla on kaikkien luvanhakijoiden yhdenvertainen kohtelu. Edellytykset toiminnalle tulevat arvioitaviksi lupia myönnettäessä. Valvira reagoi aktiivisesti toimintaympäristön muutoksiin Kuluneen vuoden aikana Valvira on vastannut monin eri tavoin muuttuvan toimintaympäristön vaatimuksiin. Olemme lisänneet toimenpiteitä, joilla parannamme valvonnan vaikuttavuutta. Näistä keskeisiä ovat toimintayksikköjen omavalvonnan tehostamista tukevat toimenpiteet ja ennakkovalvonta. Olemme myös lisänneet vuorovaikutusta sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden ja palvelujen järjestämisestä vastuussa olevien päättäjien kanssa. Valvira käsittelee vireille tulevat valvonnan asiat riskinarvioinnin perusteella kiireellisyysjärjestyksessä. Ratkaisuissaan virasto kiinnittää huomiota ennen muuta asiakas- ja potilasturvallisuuteen sekä siihen, kuinka organisaatiossa on itse valvottu toiminnan asianmukaisuutta. Omavalvontaan on kiinnitetty erityistä huomiota niin valvontaohjelmissa kuin valvontaratkaisuissa. Valvonta-asioiden määrä lisääntyy edelleen Terveydenhuollon valvonta-asioiden määrä lisääntyi vuonna 2012 lähes 200:lla ilmoituksella, joista useimmat ovat ns. raskaan valvonnan asioita. Potilasturvallisuuden vuoksi ne edellyttävät nopeaa käsittelyä, ja niiden seurauksena on usein ammattioikeuksien rajoittaminen tai poistaminen. Valviraan viime vuonna tulleet sosiaalihuollon kantelut koskivat pääasiassa vanhustenhuoltoa, toimeentulotukea ja lastensuojelua. Valviran käsittelemistä sosiaalihuollon valvonta-asioista 40 % johti hallinnolliseen ohjaukseen. Sosiaalihuollon valvonta tuli Valviran tehtäväksi vuoden 2010 alusta, ja yksityisen sosiaalihuollon lupa-asiat vuoden 2011 loppupuolella. Terveydenhuollon vastaavat luvat olivat tulleet jo aikaisemmin. Sosiaalihuollon valvontakokonaisuuden kehittäminen saatetaan käytäntöön Valvira on selvittänyt sosiaalihuollon valtakunnallisen valvontakokonaisuuden kehittämistä erillisessä projektissa. Keskeisinä kysymyksinä nousivat esille mm. omavalvonnan kehittäminen aktiivinen ja ennakoiva työote osallistuminen ja vaikuttaminen valtakunnalliset valvontaohjelmat ja niiden toimeenpano valvonnan tietopohja ja viranomaisten yhteistyö lupa- ja valvontaratkaisujen yhdenmukaisuus kansainvälisten mallien hyödyntäminen resurssit ja niiden optimaalinen käyttö. Valvontakokonaisuuden kehittämisprojekti on juuri saatu päätökseen ja sen jalkauttaminen on lähdössä liikkeelle. Valvira tukee vanhuspalvelulain toimeenpanoa Vanhuspalvelulain toimeenpanon tuki, seuranta ja arviointi on juuri tämän hetken ajankohtainen asia. Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt Valviraa kohdistamaan laillisuusvalvontaansa monipuolisesti vanhuspalvelulain eri sisältöalueisiin ja iäkkäille tarkoitettuihin palveluihin. Ministeriö on lisäksi toivonut Valviralta selvitystä siitä, millainen on iäkkäiden asiakkaiden hoidon ja huolenpidon laatu ympärivuorokautista hoitoa tarjoavissa toimintayksiköissä ennen lain voimaantuloa ja vuoden 2014 lopulla. Ministeriön toimeksiannon mukaisesti Valviran on selvitystyössään kiinnitettävä huomiota henkilöstömitoitusten lisäksi myös muihin hoidon laatua kuvaaviin tekijöihin. Valvira etenee vanhuspalvelulain toteuttamisen seurannassa ja arvioinnissa tekemänsä selvityssuunnitelman pohjalta ja yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa. Valvonnan haasteet ja tavoitteet ovat mittavat, mutta niihin päästään linjakkaalla johdolla, hyvällä asiantuntemuksella ja yhteistyöllä. 5

6 Suomen lehti Laki potilaan asemasta ja oikeuksista on ollut voimassa 20 vuotta Laki määrittelee mm. hyvän terveydenja sairaanhoidon, potilaan ja omaisen tiedonsaantioikeuden, potilaan itsemääräämisoikeuden sekä alaikäisen potilaan aseman. Laissa on myös potilasasiakirjoihin ja salassapitoon liittyviä määräyksiä. Laatuaan ensimmäinen Potilaan oikeuksien päivä järjestettiin tiistaina 23. huhtikuuta. Laki koskee julkisia ja yksityisiä terveydenhuollon toimintayksiköitä sekä sosiaalihuollon laitoksissa, esimerkiksi vanhainkodeissa, annettavia terveydenhuollon palveluja. Potilaan oikeuksia ovat Hoidon laatu Oikeus laadultaan hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon. Kohtelu Oikeus hyvään kohteluun, niin että potilaan ihmisarvoa, vakaumusta ja yksityisyyttä kunnioitetaan. Potilaan äidinkieli, yksilölliset tarpeet ja kulttuuri otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon hoidossa ja kohtelussa. Terveyspalveluja on annettava yhdenvertaisesti siten, ettei ihmisiä aseteta eri asemaan esimerkiksi iän, terveydentilan tai vammaisuuden perusteella. Hoitoa on saatava yhdenvertaisesti asuinkunnasta riippumatta. Itsemääräämisoikeus Hoito tapahtuu yhteisymmärryksessä potilaan kanssa. Hoidon aloittamiseksi hankitaan aina kun mahdollista potilaan tai hänen laillisen edustajansa, lähiomaisensa tai muun läheisensä suostumus. Jos täysi-ikäinen potilas ei kykene päättämään hoidostaan (Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira) 6 Alaikäisen potilaan mielipide hoitotoimenpiteeseen otetaan huomioon silloin, kun alaikäinen on kyllin kehittynyt sen ilmaisemaan. Alaikäisen kehitystason arvioi lääkäri tai muu terveydenhuollon ammattihenkilö. Alaikäisen huoltajalla ei ole oikeutta kieltää hoitoa, jota tarvitaan alaikäisen henkeä tai terveyttä uhkaavan vaaran torjumiseksi. Tietojen antaminen potilaalle Potilaalle annetaan tiedot hänen terveydentilastaan, hoidon merkityksestä, eri hoitovaihtoehdoista ja niiden vaikutuksista sekä muista hänen hoitoonsa liittyvistä seikoista. Potilas saa tutustua hänestä talletettuihin tietoihin ja pyytää virheellisten tietojen korjaamista. Hoitoa jonottamaan joutuvalle ilmoitetaan hoitoon pääsyn ajankohta. Hoitosuunnitelma Potilaalle on tarvittaessa laadittava hoitosuunnitelma. Valittaminen: potilaan oikeusturvakeinot Hoitoonsa tai siihen liittyvään kohteluun tyytymätön voi tehdä muistutuksen terveydenhuollon toimintayksikössä terveydenhuollosta vastaavalle johtajalle tai kantelun terveydenhuollon valvonnasta vastaaville viranomaisille. Terveydenhuollon toimintayksiköllä on potilasta avustava potilasasiamies, joka antaa potilaalle tietoa tämän oikeuksista ja avustaa tarvittaessa potilasta esimerkiksi muistutuksen tekemisessä. HUS:n järjestämä päivä koostui kolmesta toisiaan tukevasta osiosta: tapahtumatorista sekä suomen- ja ruotsinkielisistä rinnakkaisesityksistä kahdessa eri luentosalissa. Potilaan oikeuksia 20 vuotta Tiistaina 23. huhtikuuta vietetyn, HUSin järjestämän Potilaspäivän suomenkielisessä ohjelmassa puheenjohtajana toimi HUS:n johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi ja ruotsinkielisessä ylilääkäri Hans Ramsay. Yhteisen avauspuheenvuoron piti arkkiatri Risto Pelkonen. Potilaan kokemuksista kertoi kansanedustaja Maarit Feldt-Ranta sekä suomen- että ruotsinkielisessä ohjelmassa. OTL, OTT Riitta-Leena Paunion esitys pureutui potilaan oikeuteen saada hyvää hoitoa. Paunio esiintyi suomenkielisessä ohjelmassa, ja ruotsiksi asiaa selvitti lääkintöneuvos Pirjo Pennanen. HYKS:n operatiivisen tulosyksikön hallinnollinen ylilääkäri Vesa Perhoniemi kertoi potilaan oikeudesta hoitopaikan valintaan. Ruotsinkielisessä ohjelmassa samaa aihetta käsitteli ylilääkäri Hans Ramsay. Suomen Potilasliitto ry:n puheenjohtaja Paavo Koistinen pohti, toteutuvatko potilaan oikeudet. Ruotsinkielisessä ohjelmassa juristi Johanna Lindholm otti kantaa potilaan oikeuteen saada hoitoa omalla äidinkielellään. Toimittaja: Jari Surakka, Edilex-toimitus

7 Potilaan oikeuksien päivä Tapahtumatori Biomedicum Helsinki Suomen Potilasliitto osallistui omalla näyttelypisteellään HUS:in potilaan oikeuksien päivään Biomedicumissa esittellen liiton ja sen jäsenyhdistyksien toimintaa. Tapahtuma herätti kokonaisuudessaan suurta mielenkiintoa niin potilaissa, hoitohenkilökunnassa kuin myös eri viranomaisissa. Potilasliiton pisteessä kysymykset koskettivat, mm. liiton ja sen jäsenyhdistyksien toimintaa sekä potilaanoikeuksia. Potilaslaki ja Potilasasiamiehet, näiden perustavaa laatua olevien järjestelmien aikaansaattajana ja aloittajana Suomen Potilasliitolla oli tärkeä rooli. Teksti ja kuva: Paavo Koistinen Näyttelypisteessämme esittelijöinä toimivat, Kyllikki Koistinen, Potilasliiton hallituksen jäsen (vas.) ja Inger Östergård, liiton varapuheenjohtaja (oik.). 7

8 Suomen lehti Suomen Potilasliiton strategiaa Suomalaisten ikääntyminen ja huoltosuhteen heikkeneminen aiheuttavat yleisesti suuria haasteita suomalaiselle terveydenhuollolle. Vaikka erilaisia tukijärjestelmiä koetetaan jatkuvasti kehittää, mm. kunta- ja sairaanhoitoalueiden muutoksilla, on jatkuvasti tarjolla vaara siitä, että yhä useampi ikääntyvä ja vähävarainen potilas jää vaille tarvitsemaansa apua. Myös lapsiperheet ovat taloudellisen uhan alla. Ensimmäisenä ongelmana voidaan havaita lääkekorvausjärjestelmän muutokset, jotka lähtökohtaisesti perustuvat viimeisen hallitusohjelman säästöihin, mutta mikä muodostaa vain viimeisimmän säästötapahtuman pitkäaikaisessa säästöjen ja supistusten ketjussa. Ikääntyvillä ihmisillä on myös yhä useammin hankaluutta päästä varsinaisen avun äärelle, jos ja kun maakunnissa etäisyydet ovat pitkiä ja myönnettävät matkakorvaukset supistuvat. Kun edelleen jonotusajat lääkärien vastaanotolle ovat pidentyneet, joutuvat maksukykyisemmät tukeutumaan yksityiseen palveluntarjoajaan varattomamman potilasjoukon jäädessä vaille tarvitsemaansa apua. Hammashoidon osalta tällainen tilanne on varsin pitkään ja selvästi ollut jo hyvän aikaa havaittavissa. Oman lisänsä yhteiskunnalliseen eriarvoistumiseen sekä jakautumiseen muodostaa työllisyystilanne. Työterveyshuollon piirissä olevat voivat turvautua helposti työnantajansa ostamiin yksityisiin terveydenhuolto-, lääkäri ja hammashoitopalveluihin pätkätyöläisten, työttömien ja eläkeläisten ollessa järjestelmien ulkopuolella ja oman maksukykynsä mukaisesti palvelujen äärellä. Läheisten ja omaisten merkitys korostuu yhä voimakkaammin suomalaisessa sairaanhoitotodellisuudessa. Myös vertaistuen voimaannuttavalla vaikutuksella on korvaamaton roolinsa potilaiden koettaessa jaksaa joskus hyvinkin hankalissa tilanteissa. Suomen Potilasliiton edunvalvontatehtävä tulee jatkossa korostumaan vahvasti samaan tapaan kuin aikoinaan sen ollessa luomassa potilaslakia ja potilasasiamiesjärjestelmää maahan, jossa kumpaakaan ei ollut. Nyt noiden päivittäminen tämän ajanjakson haasteita vastaaviksi on ajankohtaista. Erityisesti ikääntyvien suurten ikäluokkien edunvalvonnassa tulee riittämään runsaasti haastetta. THL:n tutkimuksen mukaan potilasvahinkoihin niiden eri tasoisissa muodoissa kuluu varoja vuosittain 400 miljoonaa miljardi euroa. Noin henkeä menetetään. Tässä tarkoituksessa Potilasliitto on jo osallistunut Potilasturvallisuutta taidolla -projektiin, mutta liiton agendalla eräs tärkeä työkalu, valtakunnallinen laadunseurantajärjestelmä ja tilastointi edelleen puuttuu. Kuvaavaa on, että edes valtakunnallista sairaanhoitoyksiköiden yhtenäistä osoitekantaa ei ole viranomaisten käytössä. Potilasliitto sai sen Lääkäriliitolta käyttöönsä. Potilasliiton strategiassa eri sektoreilla tapahtuva potilasturvallisuuden edistäminen tulee nousemaan merkittäväksi osaksi toimintaa, koska ikääntyvässä väestössä tarvitaan ehdottomasti ulkopuolista edunvalvontaelintä puuttumaan asioihin, joihin ikääntyvä, sairas potilas ei enää yksin kerta kaikkiaan pysty. Erinomaisena esimerkkinä tällaisesta tilanteesta ovat erilaiset, lisääntyvät sairaalabakteeritapaukset, jotka surmaavat ja invalidisoivat jatkuvasti useampia suomalaisia potilaita yksiköissä, joiden tulisi olla moderneja ja huippulaaduk- kaita. Lisäksi tällaiset vahinkotapaukset aiheuttavat yksittäiselle potilaalle usein kohtuuttoman suuria henkilökohtaisia taloudellisia menetyksiä. Potilasliiton strategiassa tulee näkymään edelleen se, että paitsi potilaskunnan kansainvälistymistä myös hoitohenkilökunta lääkäreistä perustason hoitajiin kansainvälistyy. On ryhdyttävä viranomaisten suuntaan selvittämään niitä keinoja, joilla toisaalta turvataan hoitohenkilökunnan riittävyys, mutta samalla turvallisuus tilanteissa, joissa yhteistä kieltä on niukasti tai ei lainkaan. Omassa toiminnassaan Potilasliiton strategiaan kuuluu myös toiminnallisen jatkuvuutensa turvaamisen. Tällä hetkellä toiminnallisesti aktiivista väkeä on suhteellisen vähän verrattuna toiminnan alkamisen ajankohtaan 43 vuotta sitten. Toisaalta on erinomaista, että toiminnallisesti nyt aktiivisilla ihmisillä on runsasta ja monipuolista kokemusta järjestötyöstä pitkältä ajalta, mutta vastaavasti olisi pyrittävä välttämään loppuun kuluttaminen, mikä uhkaa ihmisiä, joilta edellytetään vuodesta toiseen jatkuvaa toimintapanosta järjestön rutiinien hoitoon samalla, kun organisaatiota olisi vastaavasti jaksettava kehittää ja uudistaa. Strategisesti olisikin siis pyrittävä rekrytoimaan osaavia ja samalla innovatiivisia uudisjäseniä, joilla on paitsi ymmärrystä potilastyöstä ja sosiaali- ja terveydenhoidosta, myös innovatiivisuutta kehittää liiton toimintaa kohtaamaan jatkuvasti kasvava ikääntyvien suurten ikäluokkien joukko. Strategiayhteenvedon koonneet puheenjohtaja Paavo Koistinen ja sihteeri Jaakko Ojanne, Potilasliiton hallituksen kehittämispäiviltä Kuopio. 8

9 Järjestöjen välinen yhteistyö on palkitsevaa Suomen MG-yhdistys ry täyttää tänä vuonna 40 vuotta. Valtakunnallisilla Myastenia- päivillä muistettiin eri henkilöitä ja yhteisöjä jotka ovat tehneet arvokasta työtä yhdistyksen hyväksi monin eri tavoin. Suomen Potilasliitto ry:lle luovutettiin yhdistyksen viiri siitä yhteistyöstä mitä Potilasliitto on tehnyt mm. vertaistukikoulutuksen osalta. Kuvassa puheenjohtaja Paavo Koistinen ottamassa vastaan huomionosoitusta Potilasliitolle, hän sai myös henkilökohtaisen viirin työstään MG - ja Lems potilaiden hyväksi tehdystä työstä. Huomionosoituksen sai myös neurologian dosentti Kiti Müller, MG -ja Lems potilaiden tutkimustyön hyväksi tehdystä työstä. Kiti Müller toimii nykyisin Työterveyslaitoksen tutkimusprofessorina ja aivot ja työ-tutkimusohjelman johtajana. Kuvassa Puheenjohtaja Paavo Koistinen ja professori Kiti Müller Kuva: Paavo Valtokari Potilaille mahdollisuus ilmoittaa itse lääkkeiden epäillyistä haittavaikutuksista Jatkossa myös potilaat voivat ilmoittaa lääkkeiden epäillyistä haittavaikutuksista jäsenvaltioiden viranomaisille. Ohjeet epäillysta haittavaikutuksesta ilmoittamisesta löytyvät Fimean verkkopalvelusta. Suomessa ilmoitukset vastaanottaa Fimea, joka raportoi saamansa tiedot vakavista haittavaikutuksista 15 vuorokauden kuluessa Euroopan lääkeviraston (EMA) ylläpitämään tietokantaan. Fimean on myös ylläpidettävä kansallista lääkkeitä käsittelevää verkkosivustoa, jossa on tietoa väestölle ja terveydenhuollon ammattihenkilöille lääketurvallisuudesta. Hallitus esitti asiaa koskevan lain vahvistamista torstaina 25. huhtikuuta. Tasa- vallan presidentin on tarkoitus vahvistaa laki 3. toukokuuta. Lääkelain muutokset perustuvat EU:n lääkedirektiiviin. Tavoitteena on lisätä valvonnan läpinäkyvyyttä sekä parantaa lääketurvallisuuden valvontaan, lääkevalmisteiden haittavaikutusraportointia ja lääkeyhtiöiden tekemää riskinarviointia. Samalla selkeytetään viranomaisten ja lääketeollisuuden vastuita ja velvollisuuksia. Jatkossa lääkevalmisteen myyntiluvan tai rekisteröinnin haltijalla on oltava lääketurvajärjestelmä, jonka avulla seurataan myyntiluvan saaneiden lääkkeiden turvallisuutta ja riski-hyötysuhdetta. Valvonnan piiriin tulevat myös sellaiset lääkevalmisteen myyntiluvan myöntämisen jälkeen tehtävät turvallisuustutkimukset, jotka eivät ole interventiotutkimuksia, eivätkä kliinisiä lääketutkimuksia. Tutkimuksia ei voi suorittaa, jos tutkimuksen tekeminen edistää lääkkeen käyttöä. Lääkeyhtiöiden on laadittava kaikille uusille lääkkeille riskinhallintasuunnitelma, jonka sisältö riippuu lääkkeen sisältämien riskien laajuudesta. Myyntiluvan aiemmin saaneille lääkkeille suunnitelma vaaditaan vain tarvittaessa. Lisätietoja: STM hallitussihteeri Mari Laurén, p neuvotteleva virkamies Ulla Närhi, p

10 Suomen lehti Inka Svahn Suomen Potilasliitto ry:n hallituksen jäsen Potilasturvallisuus on päivän sana Onko potilas turvassa hoitovirheen jälkeen? Terveydenhuollossamme on vallalla käsitys ettei syyllisiä etsitä hoitovirheen sattuessa, vaan syitä siihen. Muistan lukeneeni taannoin erään filosofin mietteitä uhrin asemasta ja hän totesi yksinkertaisesti näin: Kun ei ole syyllisiä, ei ole vastuun kantajiakaan. Monet hoitovirheet jäävät potilaan kanssa käsittelemättä juuri sen takia kun kukaan ei halua ottaa vastuuta tapahtumista. Lääkärillä ei ole aikaa tai halua keskustella asiasta tai hän sivuuttaa asian siirtämällä sen johtajalle joka sitten antaa vastineen tai jättää antamatta. Hoitajat eivät keskustele asiasta kun se ei heille kuulu. Potilasasiamies ei ota kantaa, neuvoo ja ohjaa vain kirjallisten valitusten teossa. Niissä asiat käsitellään monin tavoin puutteellisemmin ja vastaukset harvoin potilasta miellyttävät saati auttavat eteenpäin. Potilas on hyvin yksin ja jos hän kovasti alkaa asiansa perään kyselemään, saatetaan hänet helposti leimata hankalaksi potilaaksi ja evätään jopa jatkohoito. Potilaat kertovatkin pelkäävänsä. Näitä tapauksia saa vieläkin kuulla vaikka hoitovirheistä ja niiden ehkäisystä on alettu vuosi vuodelta enemmän julkisesti puhumaan. On nimetty potilasturvallisuusvastaavia, on pidetty potilasturvallisuuspäiviä jne. mutta itse potilas kokee olevansa asiansa ulkopuolella kuitenkin. Potilaita ja potilasjärjestöjä on kuitenkin kiittäminen että asiat ovat edes tällä mallilla kuin nyt ovat. On perustettu hoitovirhepotilaille tukiryhmä, on saatu Potilasvahinkoapu Oy, jossa juristit käsittelevät vain hoitovirhetapauksia, jopa menestyksellisesti. Tämä onkin herättänyt miettimään, eikö Potilasvakuutuskeskus olekaan puolueeton paikka. Vuosikaudet on annettu ymmärtää että heillä on asiantuntijat ja potilaan ei tarvitse kuin täyttää paperit. Hylkynähän ne sieltä 70 prosenttisesti tulevat, joten olisiko järkevää jo alunperin laittaa asianajaja asialle? Monet potilaat kertovat että olisivat tyytyneet anteeksipyyntöön ja varmuuteen paremmasta jatkohoidosta,mutta kun sitä ei ole tullut on ollut pakko tehdä kirjallinen kantelu. Ettei vaan kukaan muu joutuisi tällaista kokemaan. Niin, pitäisikö lääkäreiden katsoa nyt peiliin. Onko se liikaa vaadittu että pyytää anteeksi kun potilas on hoidossa kärsinyt. Keskustelisi asiasta ja ottaisi vastuun! Potilas kun ei etsi syyllistä vaan vastuun kantajaa! Näissä mietteissä, Hyvää kesää kaikille! Kelan puhelinneuvontaan saa ajan parissa päivässä Puhelinajanvarauksella asiakas saa hoidettua asiansa palveluneuvojan opastuksella sovittuna aikana ja ilman matkustamista. Maaliskuusta lähtien Kelaan on voinut varata ajan netissä tai soittamalla. Tällä hetkellä ajan toimistoon saa muutaman viikon päähän, mutta puhelinneuvontaan pääsee jo parissa päivässä. Puhelinajanvaraus on asiakkaalle vaivaton tapa saada asiat hoidettua kuntoon. Kun asiakas varaa ajan, Kelassa pereh- 10 dytään asiaan jo etukäteen. Palveluneuvoja soittaa asiakkaalle sovittuna aikana. Soitto on asiakkaalle maksuton. Puhelimessa palveluneuvoja neuvoo asiakasta eri etuuksissa ja opastaa hakemuksen täyttämisessä. Asiakas voi varata ajan esimerkiksi eläkeasioissa. Soiton aikana saatetaan täyttää yhdessä eläkehakemus, kerrata, mitä liitteitä siihen tarvitaan ja laskea, saisiko asiakas lisäksi eläkkeensaajan asumistukea. Samalla voidaan käydä läpi lääkekorvausasiat tai antaa neuvoja matkakorvauksissa. Tarkoitus on käydä läpi asiakkaan kokonaistilanne, kertoo erikoissuunnittelija Kirsi Hokkanen Kelasta. Maaliskuussa ajanvarausta Maaliskuussa ajanvarauksella asioi Kelassa asiakasta. Näistä 400 oli puhelinneuvontaa ja toimistokäyntiä.

11 Yleisimmin ajanvarauksella hoidettiin eläke- ja kuntoutusasioita. Asiakas voi varata ajan osoitteessa Ajan saa myös soittamalla puhelinpalveluun tai käymällä toimistossa. Ajanvaraus on tarkoitettu asiakkaille, joiden elämäntilanteessa tapahtuu suuria muutoksia ja jotka tarvitsevat henkilökohtaista neuvontaa Kelaasioittensa hoidossa. Nopeissa asioissa kannattaa soittaa Kelan puhelinpalveluun, joka palvelee ilman ajanvarausta maanantaista perjantaihin aamukahdeksasta iltakuuteen. Jos aika ei sovikaan, asiakas voi perua sen netissä tai soittamalla puhelinpalveluun. Peruminen kannattaa lyhyelläkin varoitusajalla. Näin palveluneuvojat voivat vapauttaa ajan toiselle asiakkaalle tai käyttää sen muuhun asiakaspalvelutyöhön, Hokkanen muistuttaa. Katso tiedote ruotsiksi Lisätietoja Kelan kenttäosasto Potilaan yksityisyys jäämässä jalkoihin? Potilaan tietosuojaa ja yksityisyyttä sairaalassa tulee parantaa. Myös kotiuttamiskäytäntöjä on syytä kehittää. Varsinkin nämä asiat nousivat esiin VTM Riikka Lämsän väitöstyössä. Hän tutki, millaista on potilaana oleminen sairaalaosastolla. Lääkärinkierto monen hengen potilashuoneissa rikkoo potilaan yksityisyyden. Lisäksi joillakin sairaalaosastoilla naisja miespotilaita sijoitetaan samoihin potilashuoneisiin. Samalla kun yhteiset potilashuoneet tehostavat osaston käyttöastetta, ne ylittävät muualla yhteiskunnassa vallitsevan kulttuurisen sukupuolijaottelun liittyen esimerkiksi alastomuuteen tai intiimihygieniaan. Tiedot käyvät ilmi VTM Riikka Lämsän tarkastetusta väitöskirjasta. Potilaan tietosuojan parantamiseksi lääkärinkierto voitaisiin toteuttaa erillisessä tilassa tai kehittää muita vaihtoehtoisia toimintamalleja, Lämsä sanoo. Potilailla tulisi olla mahdollisuus itse vaikuttaa siihen, mitä tietoja hän haluaa käsitellä muiden potilaiden kuullen. Tulisi myös käydä laajaa keskustelua siitä, halutaanko kulttuurinen sukupuolijaottelu ylittää sairaalaosastoilla sijoittamal- la mies- ja naispotilaita vakituisesti tai väliaikaisesti samoihin potilashuoneisiin toiminnan tehostamisen nimissä. Kriteerit kotiuttamiselle Lämsän mielestä myös potilaan kotiuttamiskäytäntöihin olisi hyvä laatia läpinäkyvät, yhteisesti hyväksytyt kriteerit. Kotiuttamista perustellaan potilaan toimintakyvyllä, elämäntilanteella ja lääketieteellisillä tai hallinnollisilla syillä. Keskustelut ovat konfliktiherkkiä, koska niissä neuvotellaan perusteiden tärkeysjärjestyksen lisäksi siitä, minkä kuntoisena potilaan voi ylipäänsä lähettää kotiin. Tällaiset neuvottelut tulisi kuitenkin käydä muualla kuin yksittäistä potilasta koskevan kotiutusneuvottelun yhteydessä, Lämsä toteaa. Lämsä havaitsi myös, että potilaiden aika kuluu pitkälti osaston viralliseen päiväohjelmaan kuuluvien tapahtumien odottamiseen. Odottamista leimaa pitkäveteisyys ja tapahtumien vähyys. Jotkut potilaat ottavat haltuun osaston aikaa ja tilaa omaehtoisella, arkiseen toimintaan suuntautuvalla, tekemisellä. Tällaista omaehtoisuuteen perustuvaa ja konkreettiseen tekemiseen suuntautuvaa toimintaa tulisi sairaalaosastoilla mahdollistaa ja tukea aiempaa enemmän, jotta potilaan oma aktiivisuus pysyisi yllä myös laitosympäristössä. Potilaan aktiivisuutta ja osallistumista on paljon vaikeampi lisätä sanelemalla ylhäältäpäin minkälaista ja missä tilanteissa esiintyvää toiminnan pitäisi olla. Väitöstyössään VTM Riikka Lämsä tarkasteli, millaista potilaana oleminen, potiluus, on sairaalaosastolla. Lämsä keräsi tutkimusaineistonsa vuosina 2006 ja 2008 kolmelta sisätautiosastolta, joista yksi oli erikoissairaanhoidon osasto ja kaksi sijaitsi perusterveydenhuollon sairaalassa. Aineisto on kerätty havainnoimalla osaston tapahtumia, keskustelemalla potilaiden ja henkilökunnan kanssa sekä kokoamalla kirjallista aineistoa. VTM Riikka Lämsän väitöskirja Potilaskertomus. Etnografia potiluudesta sairaalaosaston käytännöissä tarkastettiin Helsingin yliopiston Päärakennuksen pienessä juhlasalissa klo 12. Kirjatilaukset THL:n kirjakaupasta. Lisätietoja Riikka Lämsä puh Sähköposti: 11

Biopankkilaki voimaan 1.9. - laki edistää tutkimusta ja turvaa yksilön oikeudet, STM

Biopankkilaki voimaan 1.9. - laki edistää tutkimusta ja turvaa yksilön oikeudet, STM Suomen lehti No 3 lokakuu 2013 marraskuu 2013 FINLANDS PATIENTTIDNING 3/2013 Biopankkilaki voimaan 1.9. - laki edistää tutkimusta ja turvaa yksilön oikeudet, STM Hoitopaikan valinta, STM Hoitoon pitää

Lisätiedot

Suomen. lehti. No 4 joulukuu 2013 helmikuu 2014 FINLANDS PATIENTTIDNING 4/2013. LEHTI TERVEYSPALVELUJEN KÄYTTÄJILLE 44 vuotta potilaan asialla

Suomen. lehti. No 4 joulukuu 2013 helmikuu 2014 FINLANDS PATIENTTIDNING 4/2013. LEHTI TERVEYSPALVELUJEN KÄYTTÄJILLE 44 vuotta potilaan asialla Suomen lehti No 4 joulukuu 2013 helmikuu 2014 FINLANDS PATIENTTIDNING 4/2013 Kaikkea hyvää, sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko Potilaana olo vaatii jo taitoa, puheenjohtaja Paavo Koistinen LEHTI

Lisätiedot

Vanhusten asemaa ei paranneta pelkillä suosituksilla, kehittämisjohtaja Jussi Salo, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry

Vanhusten asemaa ei paranneta pelkillä suosituksilla, kehittämisjohtaja Jussi Salo, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry Suomen lehti No 1 maaliskuu 2014 toukokuu 2014 FINLANDS PATIENTTIDNING 1/2014 Vanhusten asemaa ei paranneta pelkillä suosituksilla, kehittämisjohtaja Jussi Salo, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer

Lisätiedot

LEHTI TERVEYSPALVELUJEN KÄYTTÄJILLE

LEHTI TERVEYSPALVELUJEN KÄYTTÄJILLE Suomen lehti No 3 lokakuu 2014 marraskuu 2014 FINLANDS PATIENTTIDNING 3/2014 Potilaille opas turvallisempaan hoitoon, viestintäsuunnittelija Auvo Mäkinen, Potilasturvallisuutta taidolla ohjelma, Terveyden

Lisätiedot

Potilasjärjestöt entistä tärkeämpiä, peruspalveluministeri Paula Risikko Potilasturvallisuus on saumatonta yhteistyötä, laatupäällikkö Marina

Potilasjärjestöt entistä tärkeämpiä, peruspalveluministeri Paula Risikko Potilasturvallisuus on saumatonta yhteistyötä, laatupäällikkö Marina Suomen lehti No 3 lokakuu - marraskuu 2010 FINLANDS PATIENTTIDNING 3/2010 Potilasjärjestöt entistä tärkeämpiä, peruspalveluministeri Paula Risikko Potilasturvallisuus on saumatonta yhteistyötä, laatupäällikkö

Lisätiedot

Suomen Potilasliitto ry:n jäsenyhdistysten ja ryhmien yhteystiedot ovat sivulla 14

Suomen Potilasliitto ry:n jäsenyhdistysten ja ryhmien yhteystiedot ovat sivulla 14 lehti No 1 maaliskuu - toukokuu 2010 FINLANDS PATIENTTIDNING 1/2010 LEHTI TERVEYSPALVELUJEN KÄYTTÄJILLE lehti Suomen Potilasliitto ry:n jäsenyhdistysten ja ryhmien yhteystiedot ovat sivulla 14 Suomen Potilaslehti

Lisätiedot

Suomen. lehti. No 1 maaliskuu 2011 toukokuu 2011 FINLANDS PATIENTTIDNING 1/2011. LEHTI TERVEYSPALVELUJEN KÄYTTÄJILLE 40 vuotta potilaan asialla

Suomen. lehti. No 1 maaliskuu 2011 toukokuu 2011 FINLANDS PATIENTTIDNING 1/2011. LEHTI TERVEYSPALVELUJEN KÄYTTÄJILLE 40 vuotta potilaan asialla Suomen lehti No 1 maaliskuu 2011 toukokuu 2011 FINLANDS PATIENTTIDNING 1/2011 Kuinka Suomi turvaa nykyisissä oloissa terveydenhoitojärjestelmänsä? Kuinka yhteiskuntamme vastaa jatkuvasti kasvaviin vanhusten

Lisätiedot

Suomen Potilasliitto ry:n jäsenyhdistysten ja ryhmien yhteystiedot ovat sivulla 13

Suomen Potilasliitto ry:n jäsenyhdistysten ja ryhmien yhteystiedot ovat sivulla 13 Suomen lehti No 2 kesäkuu - syyskuu 2009 FINLANDS PATIENTTIDNING 2/2009 LEHTI TERVEYSPALVELUJEN KÄYTTÄJILLE Suomen lehti Suomen Potilasliitto ry:n jäsenyhdistysten ja ryhmien yhteystiedot ovat sivulla

Lisätiedot

Suomen Potilasliitto ry:n jäsenyhdistysten ja ryhmien yhteystiedot ovat sivulla 26

Suomen Potilasliitto ry:n jäsenyhdistysten ja ryhmien yhteystiedot ovat sivulla 26 Suomen lehti No 4 joulukuu 2008 - helmikuu 2009 LEHTI TERVEYSPALVELUJEN KÄYTTÄJILLE Suomen lehti Suomen Potilasliitto ry:n jäsenyhdistysten ja ryhmien yhteystiedot ovat sivulla 26 Suomen Potilaslehti 4/2008

Lisätiedot

Suomen. lehti No 2 kesäkuu - syyskuu 2010 FINLANDS PATIENTTIDNING 2/2010 LEHTI TERVEYSPALVELUJEN KÄYTTÄJILLE

Suomen. lehti No 2 kesäkuu - syyskuu 2010 FINLANDS PATIENTTIDNING 2/2010 LEHTI TERVEYSPALVELUJEN KÄYTTÄJILLE Suomen lehti No 2 kesäkuu - syyskuu 2010 FINLANDS PATIENTTIDNING 2/2010 LEHTI TERVEYSPALVELUJEN KÄYTTÄJILLE Suomen lehti Suomen Potilasliitto ry:n jäsenyhdistysten ja ryhmien yhteystiedot ovat sivulla

Lisätiedot

Suomen Potilasliitto ry:n jäsenyhdistysten ja ryhmien yhteystiedot ovat sivulla 21

Suomen Potilasliitto ry:n jäsenyhdistysten ja ryhmien yhteystiedot ovat sivulla 21 Suomen lehti No 3 lokakuu - marraskuu 2008 Kirje, kuvataiteilija Jorma Heleniuksen maalaus (artikkeli sivulla 17) LEHTI TERVEYSPALVELUJEN KÄYTTÄJILLE Suomen lehti Suomen Potilasliitto ry:n jäsenyhdistysten

Lisätiedot

Uudistuksia ja säästöjä vaiko säästöjä uudistuksien kustannuksella, puheenjohtaja Paavo Koistinen

Uudistuksia ja säästöjä vaiko säästöjä uudistuksien kustannuksella, puheenjohtaja Paavo Koistinen Suomen lehti No 1 maaliskuu 2015 toukokuu 2015 FINLANDS PATIENTTIDNING 1/2015 Tavoitteeksi voimaantuminen, THT, dos., terveydenhuoltoneuvos Irma Kiikkala Uudistuksia ja säästöjä vaiko säästöjä uudistuksien

Lisätiedot

asiaa aivovammasta Teemana palvelujärjestelmät 4/2014

asiaa aivovammasta Teemana palvelujärjestelmät 4/2014 aivoitus asiaa aivovammasta Teemana palvelujärjestelmät 4/2014 www.aivovammaliitto.fi www.aivovaurio.fi aivoitus Sisällys... 4/2014 Pääkirjoitus: Visio tulevaisuuden terveyspalveluista...3 Puheenjohtajan

Lisätiedot

Potilas. Suomen. lehti. 3/2007 lokakuu-marraskuu Lehti terveyspalvelujen käyttäjille

Potilas. Suomen. lehti. 3/2007 lokakuu-marraskuu Lehti terveyspalvelujen käyttäjille Suomen Potilas lehti 3/2007 lokakuu-marraskuu Lehti terveyspalvelujen käyttäjille 1 Suomen Potilas lehti Suomen Potilasliitto ry:n jäsenyhdistysten ja ryhmien yhteystiedot ovat sivulla 26 Suomen Potilaslehti

Lisätiedot

Vammaisjuristi rohkaisee valittamaan

Vammaisjuristi rohkaisee valittamaan Tapaturma- ja sairausinvalidien liitto ry:n sosiaalinen uudistuslehti 2/2011 Vammaisjuristi rohkaisee valittamaan Tässä numerossa: Teemana vammaisten oikeusturva Liiton uusi puheenjohtaja vammaisten oikeuksista

Lisätiedot

MYASTENIA-VIESTI 2/2011 Suomen -yhdistys ry

MYASTENIA-VIESTI 2/2011 Suomen -yhdistys ry MYASTENIA-VIESTI 2/2011 Suomen -yhdistys ry 2 2/2011 MYASTENIA-VIESTI 1/2011 SISÄLLYS Pääkirjoitus... 3 Valtakunnalliset MG-päivät Kuopiossa... 4 Kuopion valtakunnallisten MG-päivien palautteet... 12 MG

Lisätiedot

Keskiöön lähipalvelut, palvelujen yhdenvertainen saatavuus ja riittävät resurssit!

Keskiöön lähipalvelut, palvelujen yhdenvertainen saatavuus ja riittävät resurssit! Uusi Invalidi 2/2015 1 T a p a t u r m a - j a s a i r a u s i n v a l i d i e n l i i t t o r y : n s o s i a a l i n e n u u d i s t u s l e h t i 2/ 2 0 15 Kesä on ulkoilun, luonnosta nauttimisen, lomailun,

Lisätiedot

Suomen lehti. 1/2007 maaliskuu. Lehti terveyspalvelujen käyttäjille

Suomen lehti. 1/2007 maaliskuu. Lehti terveyspalvelujen käyttäjille lehti 1/2007 maaliskuu Lehti terveyspalvelujen käyttäjille 1 Potilas lehti Potilasliiton jäsenyhdistykset Aivolisäke-potilasyhdistys Sella ry Pj. Juha Kapustamäki 050 919 4662 APECED ry Pj. Arja Nurmela,

Lisätiedot

Henkilöstömitoitusten on koskettava koko henkilökuntaa

Henkilöstömitoitusten on koskettava koko henkilökuntaa Ystea-lehti 2/2012 Julkaisija: Yksityisen Sosiaali- ja Terveysalan Ammattilaiset ry:n jäsenlehti Ystea ry on Toimihenkilöliitto Erto ry:n jäsenyhdistys, www.ystea.fi Ystea on myös Facebookissa. Päätoimittaja:

Lisätiedot

14 Mikko Kuivasen työvuoro Haartmanin sairaalassa.

14 Mikko Kuivasen työvuoro Haartmanin sairaalassa. 10 2010 Sisältö 11 / 2010 14 Mikko Kuivasen työvuoro Haartmanin sairaalassa. 20 Nokian hammashoitolasta lapselle jää hyvä muisto. 28 Teppo Kröger on tutkinut pohjoismaista hoivatyötä. 54 Aaron Romppainen

Lisätiedot

Palveluopas mielenterveysasiakkaan omaiselle ja läheiselle ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTIEN ALUEELLA ARJEN AVUKSI

Palveluopas mielenterveysasiakkaan omaiselle ja läheiselle ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTIEN ALUEELLA ARJEN AVUKSI Palveluopas mielenterveysasiakkaan omaiselle ja läheiselle ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTIEN ALUEELLA ARJEN AVUKSI Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Omaisen hyvinvointi ja oikeudet... 3 2.1. Omaisen

Lisätiedot

Ilmoittaudu pikkujouluun, s. 2 Helena Isoniemi, s. 6 Lasten Uumu eli Luumu, s. 8 9 4/2013

Ilmoittaudu pikkujouluun, s. 2 Helena Isoniemi, s. 6 Lasten Uumu eli Luumu, s. 8 9 4/2013 4/2013 Ilmoittaudu pikkujouluun, s. 2 Helena Isoniemi, s. 6 Lasten Uumu eli Luumu, s. 8 9 Uudenmaan munuais- ja maksayhdistys UUMU ry Njur- och leverföreningen i Nyland rf Pikkujoulut lauantaina 30.11.2013

Lisätiedot

1/2011SYÖPÄJÄRJESTÖJEN AIK AKAUSLEHTI

1/2011SYÖPÄJÄRJESTÖJEN AIK AKAUSLEHTI Syöpä 1/2011 SYÖPÄJÄRJESTÖJEN AIKAKAUSLEHTI cancer.fi Arjen ystävä kulkee rinnalla Harvinaisten syöpien verkostot Aika hakea kuntoutukseen Jaana Kosonen voitti kirjoituskilpailun Tässä numerossa 1/2011

Lisätiedot

Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011

Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011 0 Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011 Unto Ahvensalmi 8.3.2012 1 Sisällöstä (pääotsikot) KUNTALAISTEN YHTEYDENOTOISTA 2 NEUVONNAN,OHJAUKSEN JA TAVOITETTAVUUDEN

Lisätiedot

Aaro Harju kertoo, että yhdistystoiminta alkoi Suomessa jo 1800-luvulla, s. 6

Aaro Harju kertoo, että yhdistystoiminta alkoi Suomessa jo 1800-luvulla, s. 6 aivoitus asiaa aivovammasta Teemana jäsenhankinta 1/2015 Aaro Harju kertoo, että yhdistystoiminta alkoi Suomessa jo 1800-luvulla, s. 6 Ammattilainen, omainen ja vammautunut ihminen kertovat, mikä heitä

Lisätiedot

6sääntöä. pätkätyöstä. ulla kiminkinen Kaiken takana on nainen. kahden maan hoitaja. ongelmana mustasukkaisuus? alzheimer. No 12. rajaseutu s.

6sääntöä. pätkätyöstä. ulla kiminkinen Kaiken takana on nainen. kahden maan hoitaja. ongelmana mustasukkaisuus? alzheimer. No 12. rajaseutu s. No 12 25.9.2012 ulla kiminkinen Kaiken takana on nainen kahden maan hoitaja rajaseutu s. 14 ongelmana mustasukkaisuus? hyvinvointi s. 28 alzheimer terveys s. 24 6sääntöä pätkätyöstä elämyksiä ja liikunnan

Lisätiedot

30-vuotias Kymen Ilco juhli...s. 8 Finnilco avannepäivillä Krakovassa... s. 12 Tukihenkilötoiminnasta...s. 14 IPAA juhli Summasaaressa...s.

30-vuotias Kymen Ilco juhli...s. 8 Finnilco avannepäivillä Krakovassa... s. 12 Tukihenkilötoiminnasta...s. 14 IPAA juhli Summasaaressa...s. Finnilco jäsenlehti 3 2014 30-vuotias Kymen Ilco juhli... s. 8 Finnilco avannepäivillä Krakovassa... s. 12 Tukihenkilötoiminnasta...s. 14 IPAA juhli Summasaaressa... s. 18 Finnilco 3/2014 39. vuosikerta

Lisätiedot

PROVIISORI. Viitehintojen H-hetki lähestyy. Hoitajaresepti on odotettu uudistus. Ministeri Paula Risikko

PROVIISORI. Viitehintojen H-hetki lähestyy. Hoitajaresepti on odotettu uudistus. Ministeri Paula Risikko E-RESEPTI SIVU 6 APTEEKKIEN VERKKOKAUPPA SIVU 9 TEEMA: RESEPTINKIRJOITUS OIKEUS SIVU 12 PROVIISORIPÄIVÄ SIVU 16 RUOTSIN APTEEKKIUUDISTUS SIVU 24 RESEPTINKIRJOITUS MUISSA MAISSA SIVU 28 VEROSUUNNITTELU

Lisätiedot

Erkki Kantonen, 83 56 vuotta selkäydinvammaisena Käpylässä uusi ylilääkäri

Erkki Kantonen, 83 56 vuotta selkäydinvammaisena Käpylässä uusi ylilääkäri NRO 1/2009 17. VSK HUHTIKUU 2009 Erkki Kantonen, 83 56 vuotta selkäydinvammaisena Käpylässä uusi ylilääkäri SELKÄYDINVAMMA ISSN 1236-5092 17. vuosikerta Päätoimittaja: Pekka Hätinen Puh. 040 502 6308

Lisätiedot

JÄSENLEHTI 1/2014. Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry

JÄSENLEHTI 1/2014. Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry JÄSENLEHTI 1/2014 Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry 2 Puheenjohtajan palsta Puheenjohtajan tervehdys Vuosi on vaihtunut ja haasteellinen kevät 2014 edessä. Yhdistyksemme kevään ohjelmaa on

Lisätiedot