SISÄLLYS. Selvitys opetuksen järjestämisestä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYS. Selvitys opetuksen järjestämisestä"

Transkriptio

1 SISÄLLYS 1. YLEISTÄ 2. HALLINTO 3. TALOUS 4. OPPILASMÄÄRÄN KEHITYS 4.1 Oppilasmäärän kehitys Oppilasmäärän kasvu lähivuosina 5. KOULUTILAT 5.1 Nykyiset tilat 5.2 Tuleva tilaratkaisu 6. HENKILÖSTÖ 7. OPETUSJÄRJESTELYT 7.1 Esiopetus 7.2 Luokat Luokat Opetussuunnitelmat 7.5 Kieliohjelma 7.6 Oppilaan tuen järjestäminen perusopetuksessa 7.7 Kristillisen maailmankatsomuksen ilmeneminen koulun opetuksessa ja toimintakulttuurissa 8. KALUSTO JA OPETUSVÄLINEET 9. OPINTOSOSIAALISET EDUT 9.1 Oppilashuolto 9.2 Kouluruokailu 9.3 Koulumatkat 9.4 Kouluterveydenhuolto 10. OPETUKSEN JA TOIMINNAN LAADUN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN

2 1. YLEISTÄ Espoon kristillisen koulun kannatusyhdistys ry ylläpitää Espoon kaupungissa kristillistä koulua ja päiväkotia, joissa annetaan kristilliseen maailmankatsomukseen perustuvaa esiopetusta ja perusopetusta vuosiluokille 1 9 (Perusopetuslaki 7, /628). Koulun opetuskieli on suomi. Kannatusyhdistyksellä on sopimus Espoon kaupungin kanssa perus- ja esiopetuksen järjestämisestä. Espoon kaupungin alueella ei ole muita vastaavaa opetusta järjestäviä kouluja. Uudenmaan alueella kristilliseen maailmankatsomukseen perustuvat koulut ovat Helsingissä, Vihdissä ja Järvenpäässä. 2. HALLINTO Espoon kristillisen koulun kannatusyhdistys ry:n sääntöjen mukaan ylintä päätösvaltaa käyttää yhdistyksen jäsenkokous, jossa valitaan yhdistykselle hallitus (7+1 jäsentä) ja nimetään johtokunnat koululle ja päiväkodille. Koulun hallinnon järjestämisestä on määrätty johtosäännössä, jossa määritellään kunkin toimielimen ja toimihenkilön tehtävät ja vastuut sekä menettelytavat eri tilanteissa. Hallituksen tehtävänä on johtaa Espoon kristillisen koulun kannatusyhdistys ry:n toimintaa ja turvata yhdistyksen, koulun ja päiväkodin toiminnan taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset sekä valvoa rehtorin ja päiväkodin johtajan sekä johtokuntien toimintaa. Johtokunnan tehtävänä on kehittää koulun kasvatus- ja opetustyötä. Johtokunta edistää koulun, kodin ja muun yhteiskunnan välistä yhteistyötä ja edustaa myös oppilaiden ja heidän huoltajiensa näkemyksiä. Johtokunta valitsee koulun oppilaat, päättää opetussuunnitelmasta ja siihen perustuvasta lukuvuosisuunnitelmasta, koulun työ- ja loma-ajoista, järjestyssäännöistä ja koulun toiminnan tavoitteista sekä valvoo niiden saavuttamista. Rehtori johtaa, ohjaa ja valvoo koulun opetus- ja kasvatustyötä sekä suorittaa lakiin ja asetuksiin perustuvat, yhdistyksen hallituksen tai koulun johtokunnan antamat sekä opetussuunnitelman ja työsuunnitelman mukaan hänelle kuuluvat hallinto-, taloudenhoito- ja opetustehtävät. Rehtori vastaa koululle säädettyjen tavoitteiden saavuttamisesta ja kehittää koulun toimintaa yhdessä muun henkilökunnan kanssa. 3. TALOUS Kannatusyhdistyksen syyskokous vahvistaa talousarvion seuraavalle kalenterivuodelle ja kevätkokous vahvistaa tilinpäätöksen kuluneelta vuodelta. Kannatusyhdistyksen tilit ja toiminta tarkastetaan vuosittain lain ja säädösten edellyttämällä tavalla. Kirjanpidosta ja tilinpäätöksen tekemisestä vastaa tilitoimisto. Koulun toiminnan rahoitus koostuu pääasiassa oppilaskohtaisesta valtionosuudesta ja valtionavustuksista, Espoon kaupungin tuesta sekä varainhankinnasta. Yli 10 vuoden toiminta osoittaa, että kannatusyhdistyksellä on riittävät taloudelliset edellytykset ja osaaminen koulun toiminnan ylläpitämiseen ja laajentamiseen.

3 Viime vuosina koulun kasvaminen ja toimitilojen muuttaminen on ollut taloudellisesti kuormittavaa. Valtionosuusjärjestelmän muutos ja siitä seurannut pidentynyt viive rahoituksen reagoinnissa oppilasmäärän kasvuun aiheutti erityistä haastetta taloudenpidolle. Kannatusyhdistys on selvinnyt haasteista huolellisen budjetoinnin, haettujen avustusten ja aktiivisen varainhankinnan avulla. Kannatusyhdistys on velaton. 4. OPPILASMÄÄRÄN KEHITYS 4.1 Oppilasmäärän kehitys 1 2 Koulun oppilasmäärä on kasvanut varsin tasaisesti vuodesta 1 alkaen kannatusyhdistyksen saatua ensimmäisen opetuksenjärjestämislupansa. Oppilasmäärän kehityksessä on selvästi osoitettavissa tilaratkaisun vaikutus oppilasmäärään. Kun koulu vuodenvaihteessa 9 0 muutti toimivimpiin ja suurempiin tiloihin, oppilasmäärä alkoi kasvaa nopeasti. Kun 1 oppilasmäärä saavutti 170 oppilaan rajan, uusia oppilaita ei opetuksenjärjestämisluvan rajoituksen vuoksi voitu ottaa enempää. Muutosta opetuksenjärjestämislupaan ei siinä vaiheessa ollut mielekästä hakea, sillä samaan aikaan oli jo tiedossa, että koulu joutuu jälleen muuttamaan, mutta seuraavasta tilaratkaisusta ei vielä ollut varmuutta. Koulu muutti kesällä 2 täysin uudelle alueelle Karapellontielle. Muuton yhteydessä osa oppilaista siirtyi lähikouluihinsa, kun koulumatka muuttui liian haastavaksi. Vaikka nykyinenkin toimitila on väliaikainen, uusia oppilaita on tullut muuton jälkeen siten, että oppilasmäärä on jälleen lähes täysi ( oppilaita 167, lisäksi tammikuussa 3 jo kaksi uutta oppilasta) Esikoulu Alakoulu Yläkoulu Esikoulu Alakoulu Yläkoulu Kaavio 1: Vuosien 1 2 toteutuneet oppilasmäärät tilanteen mukaan sekä arvio tulevasta kasvusta

4 4.2 Oppilasmäärän kasvu lähivuosina Kristillisen koulun ja Päiväkoti Eskimon aiemman kasvun ja perheiden osoittaman kiinnostuksen perusteella kannatusyhdistys olettaa oppilaspaikkojen kysynnän jatkavan kasvuaan, kun kasvun esteenä oleva oppilasmäärärajoitus on poistunut/muuttunut ja koululle on saatu asianmukainen, pysyvä tilaratkaisu. Kasvu on tarkoitus toteuttaa hallitusti lisäämällä kaksisarjaisuutta vuosittain esiopetuksesta ja ensimmäisestä luokasta alkaen. Lisäksi näyttää siltä, että vuosittain perustetaan tarvittaessa myös toinen seitsemäs luokka jolloin yläkoulu muuttuu kaksisarjaiseksi. Tukeakseen konkreettisesti esiopetuksen ja perusopetuksen ensimmäisen luokan oppilasmäärän kasvua kannatusyhdistys laajentaa Päiväkoti Eskimon päivähoidon tarjontaa. Päiväkodin täyttöaste on jo muutaman vuoden ollut 100 % ja lisäpaikoille on ollut kysyntää. Kun lisätilan vuokraaminen koulun käyttöön vapauttaa myös päiväkodille lisää tiloja syksyllä 3, päiväkotiin perustetaan uusi 20 lapsen ryhmä. Väestöennusteiden mukaan sekä Espoon koko väestön että päivähoito- ja kouluikäisten lasten määrä jatkaa kasvuaan. Näin ollen yleinen syntyvyyden ja ikäluokkien pieneneminen muualla maassa ei Espoossa vaikuta koulutustarpeen pienenemistä, vaan päivähoito- ja oppilaspaikkojen tarve näyttää kasvavan edelleen. (http://www.espoo.fi/fi-fi/espoon_kaupunki/tietoa_espoosta/tilastot_ja_ tutkimukset/vaesto_ja_vaestonmuutokset/vaestoennusteet ) 5. KOULUTILAT 5.1 Nykyiset tilat Espoon kristillinen koulu toimii tällä hetkellä Espoon Karamalmilla. Kannatusyhdistys on vuokrannut koulun ja ylläpitämänsä päiväkodin käyttöön 1850 m2 suuruisen tilan toimistokiinteistöstä, joka aiemmin on toiminut mm. Kaitaan lukion väistötilana. Espoon rakennuslautakunta myönsi kiinteistön käyttötarkoituksen muutokseen määräaikaisen luvan, joka on voimassa saakka. Tiloissa tehtiin toiminnan ja viranomaisten edellyttämät muutokset kesällä ja syksyllä 2. Koulun tilat ovat asianmukaisesti hyväksyttyjä opetustiloiksi ja terveys- ja turvallisuusviranomaiset tarkastavat tilat säännöllisesti. Koululla on käytettävissään 12 luokkahuonetta, valmistuskeittiö ja ruokasali sekä tarvittavat toimisto-, varasto-, wc- ja sosiaalitilat. Oppilasmäärän kasvaessa kannatusyhdistyksellä on optio lisätilan vuokraamisesta samasta kiinteistöstä. Erityisvälineistöä ja erityisiä turvallisuusnormeja edellyttävien aineluokkien (tekninen työ, kotitalous, liikunta) käytöstä on sovittu Espoon kaupungin suomenkielisen koulutuskeskuksen kanssa. Periaatteena on, että kristillisellä koululla on tarvittaessa mahdollisuus käyttää kaupungin koulujen kyseisiä luokkatiloja koulujen rehtorien kanssa sopien sellaisina koulupäivään sisältyvinä aikoina, kun ne eivät ole koulun omassa käytössä. Teknisen työn opetus järjestetään kaupungin ylläpitämän Karamalmens skolan tiloissa. Liikuntaa opetetaan oman pihan tekonurmikentällä sekä lähialueiden julkisilla ja kaupallisilla liikuntapaikoilla, tarvittaessa liikuntapaikoille järjestetään bussikuljetus. Kotitalousopetus järjestetään Kirstin koulun kotitalousluokassa, kunnes vuoden 3

5 alussa omiin tiloihin rakennettava opetustila on valmis käyttöönotettavaksi. Muualla pidettävät oppitunnit ovat joko koulupäivän alussa tai lopussa, jotta eri opetuspaikkojen välisiä siirtymiä on mahdollisimman vähän. 5.2 Tuleva tilaratkaisu Nykyiset tilat ovat väliaikaiset. Kannatusyhdistys tavoittelee ja neuvottelee Espoon kaupungin kanssa pysyvien tilojen toteuttamista vuoden 5 loppuun mennessä. Kannatusyhdistys on yhdessä kaupungin kanssa kartoittanut mahdollisia olemassa olevia koulutilavaihtoehtoja, mutta väestömäärältään kasvavassa kaupungissa vapaita koulutiloja ei ole, joten uudisrakennus on ainoa ratkaisu. Espoon kaupunki näkee kristillisen koulun osana kouluverkkoaan ja pysyvän toimitilan rakentaminen kaupungin toimesta on mahdollinen ratkaisu, jolla on laaja tuki. Kristillisen koulun hanke on hyväksytty kaupungin vuoden 3 budjettiin tarveselvityskohteeksi. Tarveselvitys on Espoon kaupungin suunnittelemien tilahankkeiden ensimmäinen virallinen vaihe, minkä jälkeen laaditaan hankesuunnitelma ja tehdään päätökset hankkeen toteuttamisesta. Uusi koulurakennus on tarkoitus toteuttaa kannatusyhdistyksen käyttöön varatulle ja kaavoitetulle tontille Espoonlahteen osoitteeseen Amiraalin Puistotie. Tontin pinta-ala on noin m2 ja rakennusoikeus 6000 k-m2. Kiinteistön rahoittajana, rakennuttajana ja omistajana toimisi Espoon Toimitilat Oy, joka on kaupungin oma kiinteistöyhtiö. Kaupunki on jo aiemmin toteuttanut Espoon Steinerkoulun kiinteistön rakentamisen vastaavalla tavalla. Hankkeen toteutumisen yhtenä edellytyksenä kaupungin puolesta on se, että uudisrakennuksen oppilaskohtaiset tilakustannukset eivät nouse kaupungin omien oppilaiden kustannuksia korkeammaksi. Pienten yksisarjaisten koulujen rakentaminen ei ole taloudellisesti mielekästä, koska pienissä kouluissa mm. erikoisluokkien sekä keittiö- ja ruokailutilojen kustannukset ovat kohtuuttoman suuret suhteessa oppilasmäärään. Koulun tilaongelman ratkaisemiseksi Espoon kaupunki edellyttää kristillisen koulun oppilasmäärän kasvattamista ja tukee kannatusyhdistyksen opetuksenjärjestämisluvan muutoshakemusta. 6. HENKILÖSTÖ Koulussa on riittävä, ammattitaitoinen ja motivoitunut opetushenkilöstö opetuksen järjestämiseen. Tällä hetkellä päätoimisia luokan- ja aineenopettajia on yhteensä 11, joista kymmenellä on asetuksen mukainen kelpoisuus ja yhdellä opinnot ovat loppuvaiheessa. Erityisopetuksesta vastaa kelpoisuuden omaava erityisopettaja. Lisäksi on 6 sivutoimista tuntiopettajaa, joista kahdella on asetuksen mukainen kelpoisuus, yksi on opintojen loppuvaiheessa ja kolmella muuten soveltuvia opintoja ja vahvaa osaamista. Esiopetuksesta vastaa asianmukaisen kelpoisuuden omaava lastentarhanopettaja. Opettajien kelpoisuustodistusten lisäksi tiedot kelpoisuuksista ovat yhteenvetona tämän selvityksen lopussa olevassa taulukossa. Lisää opetushenkilöstöä palkataan tarpeen mukaan. Sopivien opettajien saatavuudessa ei ole ollut erityisiä vaikeuksia, avoimiin toimiin on ollut riittävästi kelpoisia ja ammattitaitoisia hakijoita. Kun koulun kasvaessa opettajan toimista on

6 mahdollisuus entistä useammin muodostaa päätoimisia, myös aineenopettajien saatavuus ja pysyvyys todennäköisesti paranee entisestäänkin. Opetushenkilöstön lisäksi koulussa toimii opettajien työpareina 6 koulunkäyntiavustajaa. Lisäksi on muuta henkilökuntaa oppilashuollon, hallinnon, ruokahuollon ja kiinteistön ylläpidon tehtävissä. Henkilöstöä kannustetaan aktiiviseen oman ammattitaidon kehittämiseen. Täydennyskoulutusta järjestetään säännöllisesti koko henkilöstölle sekä osallistutaan Opetushallituksen ja muiden täydennyskoulutuksen järjestäjien koulutuksiin. Täydennyskoulutukseen on koulun talousarviossa vuosittain varattu määräraha, joka mahdollistaa osallistumisen noin 2 4 päivän koulutukseen / työntekijä. Työnohjaus on järjestetty tiimeissä. Tarvittaessa opettajalla on mahdollisuus myös henkilökohtaiseen työnohjaukseen. Nimi kelpoisuus/koulutus opetettavat oppiaineet Haapiainen Sophie FM, espanjan ja ranskan aineenopettaja ES, erityisopetus Laakkonen (Ikonen) KM, luokanopettaja, opetushallinnon tutkinto Rehtori Maarit Marttila (Katila) Minna KM, tekstiilityön ja matematiikan aineenopettaja TS Mäkelä (Väänänen) Pirjo KM, luokanopettaja, uskonnon aineenopettaja luokanopetus, UE, TS, KU Niemelä Hanna FM, englannin aineenopettaja, luokanopettaja luokanopetus, EN, MA, AI, UE, TE Palosaari Elina FM, englannin aineenopettaja EN, RU, OPO Pesonen (Hauta-aho) FM, biologian ja maantieteen aineenopettaja, luokanopetus, BG Tuire luokanopettaja Saari Hanna Kasvatustiede 25 op, Näyttelijätyön opintoja 71 AI, Ilmaistutaito op Saaristola (Pakkanen) Mirkaleena KM, luokanopettaja, erityisopettaja laaja-alainen erityisopetus, luokanopetus Seppänen Petri FM, historian, yhteiskuntaopin ja maantieteen HY, GE aineenopettaja Sivonen Elina Kuvataidekasvatuksen opinnot, pro gradu työ KU viimeistelyvaiheessa Skarstein Tuula FM, biologian aineenopettaja BI Slip Marju KM, luokanopettaja luokanopetus Tarsa Riikka Kotitaloustieteen opinnot, teknisen työn ja luokanopetus, TN, KO luokanopettajan sivuaine, pro gradu työ juuri palautettu Turunen Jonas KM, luokanopettaja luokanopetus, MU, LI Vairila Laura FM, matematiikan ja fysiikan aineenopettaja MA, FY, KE, apulaisrehtori Taulukko 1. Opettajien kelpoisuudet

7 7. OPETUSJÄRJESTELYT 7.1 Esiopetus Esiopetus on järjestetty yhteistyössä Espoon kristillisen koulun kannatusyhdistyksen ylläpitämän päiväkoti Eskimon kanssa. Esiopetusryhmän lapset saavat tarvittaessa täydentävän päivähoidon päiväkodista ja päiväkodin johtaja toimii esiopetusryhmän opettajana. Esiopetus järjestetään koulun tiloissa ja yhteistyössä koulun alkuopetusryhmien kanssa. Esikouluryhmän opettaja kuuluu esi- ja alkuopetuksen tiimiin, jossa keskustellaan ja kehitetään esi- ja alkuopetuksen toimintaan liittyviä käytäntöjä. Koulun erityisopettaja osallistuu esioppilaiden kolmiportaisen tuen tarpeen arviointiin ja tuen toteuttamiseen. Koulun oppilashuoltoryhmä vastaa myös esiopetuksen oppilashuollon järjestämisestä. 7.2 Luokat 1 6 Luokkien 1 6 opetus on järjestetty luokanopetuksena vuosiluokittain. Jokainen ikäryhmä opiskelee omana ryhmänään, yhdysluokkia ei ole. Luokanopetusta voidaan täydentää aineenopetuksella siten, että esimerkiksi vieraan kielen sekä taito- ja taideaineiden opetusta antavat aineenopettajat tai ko. oppiaineeseen erikoistuneet luokanopettajat. Toistaiseksi luokilla 1 6 ei ole ollut valinnaisainetarjontaa. Koulun kasvaessa valinnaisuutta lisätään tarjoamalla mahdollisuus A2 -kielen opiskeluun neljänneltä luokalta alkaen. 7.3 Luokat 7 9 Luokkien 7 9 opetus järjestetään aineenopetuksena vuosiluokittain. Lukuvuoden opetus on jaettu neljään jaksoon. Yhdysluokkaopetusta ei ole. Valinnaisaineiden opetus järjestetään tuntijaon mukaisesti vuosiluokilla 7 9. Seitsemännellä luokalla valinnaisaineita on 1 vvh. Oppilaat voivat valita joko musiikin, kuvataiteen tai liikunnan valinnaiskurssin. Kahdeksannella ja yhdeksännellä luokalla valinnaisaineita on 6 vvh. Pääsääntöisesti kurssit ovat 2 vvh laajuisia. Valinnainen B2 espanjan kieli valitaan kerralla sekä kahdeksatta että yhdeksättä luokkaa varten, muutoin valinnaisaineet voidaan valita kummallakin vuosiluokalla erikseen. Useimmissa valinnaisaineissa kahdeksannen ja yhdeksännen luokan oppilaat opiskelevat samoissa ryhmissä. Valinnaisaineiden tarjonta vaihtelee vuosittain jonkin verran ja joitakin kursseja tarjotaan vain joka toinen vuosi. Valinnaisaineiksi on tarjolla espanjan kieli, musiikki, liikunta, kuvataide, tekstiilityö, kotitalous, tietotekniikka, erä- ja leirikoulukurssi, matematiikan lisäkurssi, yhteiskunnassa vaikuttaminen ja ilmaisutaito. Ryhmän minimikoko on yleensä noin 8-10 oppilasta, poikkeuksena espanjan kieli, jonka minimiryhmäkoko on johtokunnan päätöksen mukaan kolme. 7.4 Opetussuunnitelmat Espoon kristillinen koulu noudattaa esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmia, jotka ovat valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden mukaisia. Tuntijako on asetuksen mukainen. Opetushallitus on viimeksi tarkastanut opetussuunnitelmat kannatusyhdistyksen viimeisen opetuksenjärjestämislupahakemuksen yhteydessä (15.2.8). Sen jälkeen opetussuunnitelma on päivitetty kulloinkin uusien säädösten

8 edellyttämällä tavalla. Espoon kaupunki on tarkastanut ja hyväksynyt esiopetussuunnitelman marraskuussa 1. Espoon kristillisen koulun opetussuunnitelma on pääpiirteissään yhtenevä muiden kristillisten koulujen opetussuunnitelmien kanssa, kuitenkin ottaen huomioon koulun omat painotukset sekä paikallisen toimintaympäristön ja lähialueiden mahdollisuudet ja erityispiirteet. Kannatusyhdistys on sitoutunut muiden suomalaisten kristillisten koulujen kanssa opetussuunnitelman jatkuvaan kehittämiseen sekä oma-aloitteisesti että Opetushallituksen palautteen ja neuvottelujen perusteella. Yleisesti kristillisten koulujen opetussuunnitelman kehittäminen Opetushallituksen hyväksymään muotoon on ollut pitkä ja haastava ja osittain edelleen kesken oleva prosessi. Koulussa valmistaudutaan seuraavaan opetussuunnitelman kokonaisvaltaiseen uudistamiseen 3-6 osallistumalla Opetushallituksen uusia opetussuunnitelman perusteita koskeviin koulutuksiin ja seminaareihin. 7.5 Kieliohjelma Espoon kristillisen koulun kieliohjelma on toistaiseksi A1 ja B1 kielien osalta kaikille yhtenäinen. Koulun kasvaessa valinnaisuutta ja harvinaisempien kielten osuutta on mahdollisuus lisätä. A1 englanti, alkaen 1. luokalta B1 ruotsi, alkaen 7. luokalta B2 espanja, alkaen 8. luokalta 7.6 Oppilaan tuen järjestäminen perusopetuksessa Espoon kristillisessä koulussa oppilaan saama tuki noudattaa perusopetuslain mukaista tuen kolmiportaista mallia: yleinen tuki, tehostettu tuki ja erityinen tuki. Luokanopettaja/- valvoja arvioi tuen tarvetta säännöllisesti yhteistyössä vanhempien kanssa ja konsultoi erityisopettajaa ja oppilashuoltoryhmää tarvittaessa. Tuen tarpeen arviointiin, tuen toteuttamiseen sekä toteutuneen tuen arviointiin koulussa on käytössä yhtenäiset toimintamallit. Tuen tarpeen arviointi sekä tuen toteutus tehdään suunnitelmallisesti yhteistyössä oppilaan huoltajien kanssa. Tuen tarkoituksenmukaisuus tarkistetaan säännöllisin väliajoin, vähintään kerran vuodessa, syyskuun loppuun mennessä. Tukimuotojen suunnittelemisen pohjana käytetään pedagogisia asiakirjoja. Tehostettuun tukeen siirryttäessä oppilaalle laaditaan pedagoginen arvio sekä oppimissuunnitelma. Tarvittaessa oppimissuunnitelma laaditaan myös muissa tilanteissa varmistamaan suunnitelmallinen tuki yleisenkin tuen piirissä. Erityiseen tukeen siirryttäessä laaditaan pedagoginen selvitys ja vanhemmille järjestetään kuuleminen. Erityinen tuki järjestetään Espoon kristillisessä koulussa muun opetuksen yhteydessä. Erityiseen tukeen siirryttäessä pyritään varmistamaan, että koulun antama tuki on riittävää ja soveltuu oppilaalle. Tarvittaessa konsultoidaan Espoon kaupungin erityisopetuksen ammattilaisia ja oppilaan edun niin vaatiessa hänet ohjataan kaupungin järjestämään erityisopetukseen.

9 7.7 Kristillisen maailmankatsomuksen ilmeneminen koulun opetuksessa ja toimintakulttuurissa Kannatusyhdistykselle myönnetyn opetuksenjärjestämisluvan ehtona on, että opetus perustuu erityiseen maailmankatsomukseen. (Dno 269/530/7) Valtioneuvoston asetuksen 422/2 mukaan Opetuksen järjestämisluvan mukaan erityiseen maailmankatsomukseen perustuvassa opetuksessa oppilaille annetaan myös opetuksen perustana olevaan maailmankatsomukseen perustuvia arvoja, tietoja, taitoja ja valmiuksia painottavaa opetusta läpäisyperiaatteella. Erityiseen kasvatusopilliseen järjestelmään perustuvassa opetuksessa käytetään asianomaiseen kasvatusjärjestelmään kuuluvia pedagogisia ratkaisuja. Toiminnan, kasvatuksen ja opetuksen tulee noudattaa perusopetukselle asetettuja yleisiä kasvatustavoitteita ja opetukselle asetettuja tavoitteita, sitouttamatta tiettyyn opetuksen taustalla olevaan maailmankatsomukseen tai kasvatusjärjestelmän taustalla olevaan arvo- tai kasvatusfilosofiseen näkemykseen. Opetus- ja kulttuuriministeriön muistiossa (28.6.2) asetuksen perusteluissa todetaan Opetuksen järjestämisluvan mukaan erityiseen maailmankatsomukseen perustuvassa opetuksessa oppilaille annetaan myös opetuksen perustana olevaan maailmankatsomukseen perustuvia arvoja, tietoja, taitoja ja valmiuksia painottavaa opetusta läpäisyperiaatteella ja erityiseen kasvatusopilliseen järjestelmään perustuvassa opetuksessa käytetään asianomaiseen kasvatusjärjestelmään kuuluvia pedagogisia ratkaisuja. Pykälässä maailmankatsomukseen perustuvalla taidolla tarkoitetaan taitoa etsiä ja löytää maailmankatsomuksellisia tietoja ja ymmärtää maailmankatsomuksellisia käsitteitä ja kykyä käsitellä maailmankatsomuksellisia kysymyksiä, muodostaa oma maailmankatsomus sekä jatkuvasti arvioida maailmankatsomustaan. Pykälässä maailmankatsomukseen perustuvalla valmiudella tarkoitetaan valmiutta käydä omia maailmankatsomuksellisia taitoja hyväksi käyttäen maailmankatsomuksellista keskustelua ympäristön kanssa. Oppilaalla on oikeus maailmankatsomuksesta poikkeaviin tai sen kanssa ristiriitaisiin maailmankatsomuksellisiin ja arvovalintoihin. Opettajan tulee kasvatustyössään kunnioittaa oppilaan oikeutta omaan maailmankuvaansa ja sen muodostamiseen. Toiminnan, kasvatuksen ja opetuksen tulee noudattaa perusopetukselle asetettuja yleisiä kasvatustavoitteita ja opetukselle asetettuja tavoitteita, sitouttamatta tiettyyn opetuksen taustalla olevaan maailmankatsomukseen tai kasvatusjärjestelmän taustalla olevaan arvo-tai kasvatusfilosofiseen näkemykseen. Oppiaineiden opetus ei ole sitoutunut mihinkään uskonnolliseen tunnustukseen ja on siten uskonnollisesti tunnustuksetonta. Oppitunneilla käsitellään kristillisyyteen liittyviä asiasisältöjä esimerkiksi vuodenkiertoon liittyvien juhla-aikojen yhteydessä tai muissa kulttuuriin tai perinteisiin liittyvissä aiheissa. Oppilaat nostavat kristillisyyteen ja maailmankatsomuksiin liittyviä kysymyksiä opetuksen yhteydessä myös spontaanisti. Näissä tilanteissa opettaja pyrkii edistämään monipuolista, avointa, rakentavaa, rehellistä ja toista kunnioittavaa keskustelua ja rohkaisemaan puhumista

10 myös vaikeista ja kiistaa aiheuttavista kysymyksistä. Opetuksella pyritään kehittämään oppilaan katsomustietoisuutta, millä tarkoitetaan maailmankatsomuksellisten käsitteiden ymmärtämistä sekä kykyä käsitellä ja arvioida maailmankatsomuksellisia kysymyksiä, tunnistaa maailmankatsomuksia ja niiden vaikutusta yhteiskunnassa. Kristillinen maailmankatsomus on koulun toimintakulttuurin kokonaisvaltainen perusta. Kristillisyys ilmenee koulun arjessa esimerkiksi koulun juhlissa ja tapahtumissa, mutta se on vain osa maailmankatsomuksen merkitystä. Enemmän kysymyksessä on maailmankatsomuksesta nouseva tapa ajatella ja tehdä arvopohjan mukaisia valintoja toimintakulttuurin sisällä. Länsimaisen yhteiskunnan arvopohja on pitkälti yhtenevä kristillisen arvopohjan kanssa. Kristillisen koulun arvot ja niiden mukaiset periaatteet ja käytännöt ovat sopusoinnussa yhteiskunnassamme yleisesti hyväksyttyjen ja esim. valtakunnallisen opetussuunnitelman perusteissa esitettyjen arvojen ja tavoitteiden kanssa. Koulun opetus ja kasvatus perustuu kristilliseen ihmiskäsitykseen, josta seuraa arvoja ja arvostuksia koulun toimintaan. Kristillisen ihmiskäsityksen mukaan jokainen ihminen on luovuttamattoman arvokas. Ihmisen arvo perustuu siihen, että hän on Jumalan kuva ja hänen rakkautensa kohde. Ihmisen pitäminen arvokkaana on yhteiskunnassa yleisesti hyväksytty arvo. Kristillisen koulun toimintakulttuurissa ihmisen arvon korostaminen merkitsee käytännössä esimerkiksi sitä, että koulu ja sen henkilökunta pyrkii opetuksessa, kasvatuksessa ja toiminnassa jokaisen oppilaan kohdalla parhaaseen mahdolliseen opetuksen laatuun sekä kasvun ja oppimisen tukemiseen. Jokainen oppilas, riippumatta hänen lähtökohdistaan tai ominaisuuksistaan, nähdään arvokkaana ja häntä halutaan kohdata sen mukaisesti. Samalla perusteella oppilaita kasvatetaan ja opetetaan myös kohtelemaan hyvin ja kunnioittavasti muita. Persoonallisen kasvun kannalta pidetään myös tärkeänä, että oppilas oppii kohtaamaan ja käsittelemään epäonnistumisen ja pettymyksen kokemuksia ja toimimaan rakentavasti kouluyhteisössä. Raamatun ja kristillisen ihmiskäsityksen yksi tärkeä näkökulma on myös ihmisen vapaus ja vapaan tahdon kunnioittaminen. Tämän arvon kunnioittaminen merkitsee kristillisen koulun toiminnassa esimerkiksi sitä, että oppilailta tai heidän perheiltään ei edellytetä kristillistä maailmankatsomusta. Koulu pyrkii olemaan avoin ja läpinäkyvä noudattamissaan periaatteissa ja arvostuksissa sekä edistää avointa ja rehellistä keskustelukulttuuria. Näin kukin oppilas ja perhe voi vapaasti arvioida koulun toimintaa ja sen taustalla vaikuttavia näkemyksiä. Oppilaiden edellytetään suhtautuvan arvostavasti ja kunnioittavasti eri tavoin ajatteleviin ja erilaisen maailmankatsomuksen omaaviin ihmisiin Koulun toimintakulttuurin keskeiset periaatteet Pyrkimys erinomaiseen opetuksen ja toiminnan laatuun Lasten ja nuorten kasvattaminen on arvokas ja vastuullinen tehtävä ja etuoikeus. Kristillisyys ja korkea opetuksen ja toiminnan laatu eivät ole vaihtoehtoja toisilleen, vaan kristillisestä arvopohjasta seuraa sitoutuminen koulun toiminnan jatkuvaan kehittämiseen.

11 Jotta kristillinen koulu olisi entistä useammin mahdollinen vaihtoehto myös tukea tarvitsevalle oppilaalle, koulun tavoitteena on kehittää edelleen oppilaan tehostetun ja erityisen tuen toimintamalleja, käytäntöjä ja osaamista. Samaan aikaan tavoitteena on löytää entistä monipuolisempia ja joustavampia tapoja tukea eri alueilla lahjakkaiden lasten oppimista ylöspäin eriyttämällä. Yhteisöllisyys Yhteisöön kuuluminen ja hyväksytyksi tulemisen kokemus ovat jokaisen perustarpeita. Haluamme kehittää yhteisöä, joka pitää huolta, rohkaisee, kannustaa ja nostaa muita. Samalla näemme, että elämässä menestymisen edellytyksenä ovat hyvät yhteisössä elämisen taidot, esim. toisten huomioon ottaminen, vuorovaikutus, auttaminen ja palveleminen, vuoron odottaminen, anteeksi pyytäminen ja sopiminen, vastuullisuus ja johtaminen. Näitä taitoja harjoitellaan konkreettisesti päiväkodista alkaen läpi koko peruskoulun. Yhteisöllisyyteen kuuluu myös sääntöjen ja rajojen kunnioittaminen ja terveiden auktoriteettisuhteiden oppiminen. Kouluyhteisö on erinomainen oppimisympäristö näiden taitojen harjoittelemiseen. Myönteisen esimerkin merkitys Jokainen kouluyhteisön jäsen pyrkii kasvattamaan myös myönteisen esimerkin välityksellä. Näemme esimerkiksi, että kunnioitus leviää kunnioittamalla. Kun oppilas kokee tulevansa kunnioitetuksi, hän saa myönteisen mallin omalle käyttäytymiselleen. Samalla tavoin kasvattaja antaa esimerkin vastuun ottamisesta, asioiden selvittämisestä, oppimisesta (myös opettaja on oppija), omien virheiden käsittelystä ja lukemattomista muista asioista. Kristillisten tunnustusten välisyys Espoon kristillinen koulu on kristillisten tunnustusten välinen koulu. Koulun toimintakulttuuria voisi kuvata yleiskristilliseksi. Koulu on itsenäinen toimija eikä ole sitoutunut mihinkään yksittäisen tunnustuskunnan toimintaan, tapakulttuuriin tai opillisiin näkemyksiin. Koulussa opetetaan suvaitsevaa asennetta erilaisia tulkintoja ja kristillisiä opinkäsityksiä kohtaan. Lisäksi koulussa pyritään edistämään eri uskontojen välistä vuoropuhelua. Kodin ja koulun yhteistyö Vanhemmat ovat vastuussa lastensa kasvatuksesta. Koulu pitää luottamustehtävänä vanhempien antamaa mahdollisuutta osallistua lastensa opetukseen ja kasvatukseen. Koulun ensisijainen tehtävä on yleisen oppivelvollisuuden mukaisen yleissivistyksen antaminen. Koulu pyrkii auttamaan vanhempia lapsen kehityksen ja kasvatuksen sekä koulun opetuksellisten tavoitteiden ymmärtämisessä. Vanhemmilla on mahdollisuus osallistua koulun toiminnan kehittämiseen, järjestämiseen ja ylläpitämiseen eri tavoin. 8. KALUSTO JA OPETUSVÄLINEET Koulussa on tarvittavat kalusteet ja välineistö esiopetuksen ja luokkien 1 9 opetusta varten. Eri oppiaineissa tarvittavaa välineistöä kartutetaan vuosittain koulun talousarvioon varatun määrärahan turvin. Jokaisen luokan varusteisiin kuuluvat pulpetit ja tuolit, opettajan pöytä, kaapistot, liitu- ja/tai tussitaulu, dokumenttikamera, dataprojektori, valkokangas ja CD-

12 kasettisoitin, kolmessa luokassa on myös piano. Opetushallituksen oppimisympäristön kehittämishankkeen avulla kouluun on hankittu älytauluja, joita on tällä hetkellä yhteensä kuudessa luokassa. Yhteisesti käytettävissä ovat tietokoneet, digikamera, videokamera, äänentoistolaitteet sekä oppiainekohtaista välineistöä, esim. seinäkarttoja, soittimia, luonnontieteen tutkimusvälineitä, ompelukoneita, oppilaskirjasto jne. Luonnollisesti opetuksessa käytetään myös oppikirjoja ja opettajan materiaaleja. Opetuskäyttöä varten siirrettävässä vaunussa on 20 kannettavaa tietokonetta. Lisäksi opettajien ja hallinnon käytössä on tarvittavat koneet. Tietokoneita hankitaan lisää ja kalustoa päivitetään vuosittain budjettiin varatun määrärahan puitteissa. Koulu on myös mukana Opetushallituksen rahoittamassa tieto- ja viestintätekniikan kehittämishankkeessa (TVT opetuskäytön ja laiteympäristön kehittäminen Espoon kristillisessä koulussa). Viimeisimpänä on hankittu/hankitaan kemian ja kotitalouden välineistöä, kun syksyllä 2 tapahtuneen muuton jälkeen myös nämä aineet opetetaan omissa tiloissa. Koulun omien välineiden lisäksi liikunnan ja teknisen työn välineistöä on käytettävissä niiden koulujen luokissa, joissa opetus järjestetään. Lisäksi talousarvioon varatulla määrärahalla kartutetaan vuosittain myös oman välineistön määrää. 9. OPINTOSOSIAALISET EDUT 9.1 Oppilashuolto Koulussa toteutetaan perusopetuslain tavoitteiden mukaista oppilashuoltoa. Oppilashuoltoryhmä Koulun oppilashuoltoryhmä vastaa oppilashuollon koordinoimisesta sekä kehittämisestä sekä esi- että perusopetuksessa. Oppilashuollon päämääränä on hyvinvoiva lapsi ja nuori, turvallinen, hyvinvoiva ja kehittyvä koulu ja toimintakulttuuri. Oppilashuoltoryhmä pyrkii toimimaan ennaltaehkäisevästi ja puuttuu nopeasti havaittuihin epäkohtiin. Oppilashuoltoryhmän puheenjohtajana toimii erityisopettaja, ryhmässä on mukana myös rehtori, terveydenhoitaja, koulukuraattori sekä luokanopettaja/-valvoja. Psykologi sekä muita toimijoita on mukana oppilashuoltoryhmän kokouksissa tarvittaessa. Oppilashuoltoryhmä kokoontuu säännöllisesti kerran viikossa. Oppilashuoltoryhmä toimii myös koulun kriisiryhmänä. Oppilaanohjaus Koulussa toimii oppilaanohjaaja, joka vastaa oppilaanohjauksesta sekä ryhmä- että yksilötasolla. Oppilaanohjaajalle on mahdollista varata aika yksilökeskusteluun. Yläkoulun ja toisen asteen opintojen nivelvaiheessa on koulussamme käytössä toimintamalli, jonka avulla pyritään varmistamaan se, että jokainen oppilas pääsee jatko-opintoihin.

2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT

2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2.1 PERUSOPETUKSEN ARVOPOHJA JA TAVOITTEET Perusopetuksen arvopohjana ovat ihmisoikeudet, tasa-arvo, demokratia, luonnon monimuotoisuuden ja ympäristön elinkelpoisuuden

Lisätiedot

Espoonlahden koulu Otteita Espoonlahden koulun opetussuunnitelmasta

Espoonlahden koulu Otteita Espoonlahden koulun opetussuunnitelmasta Espoonlahden koulu Otteita Espoonlahden koulun opetussuunnitelmasta Opetussuunnitelma kokonaisuudessaan osoitteessa: www.peda.net/veraja/espoo/espoonlahdenkoulu/opetussuunnitelma 1 OTTEITA ESPOONLAHDEN

Lisätiedot

Tuusniemen kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma (UUDISTETTU 2011)

Tuusniemen kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma (UUDISTETTU 2011) Tuusniemen kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma (UUDISTETTU 2011) Heinäkuu 2011 Hyväksytty klk..2011 Käyn peruskoulua Tuusniemellä, tulen aamulla kouluun iloisella mielellä. Opin viisautta vanhaa ja

Lisätiedot

Opetussuunnitelman laadinta ja rakenne...4 Opetuksen järjestämisen lähtökohdat...7 Opetuksen toteuttaminen...17 Opiskelun yleinen tuki...

Opetussuunnitelman laadinta ja rakenne...4 Opetuksen järjestämisen lähtökohdat...7 Opetuksen toteuttaminen...17 Opiskelun yleinen tuki... Sisällysluettelo 1. Opetussuunnitelman laadinta ja rakenne...4 1.1 Alueen kuvaus ja alueopetussuunnitelman tehtävä...5 1.2 Taustaa yhtenäisen perusopetuksen alkutaipaleesta alueella... 5 1.2.1 Meltauksen

Lisätiedot

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa TÖÖLÖN YHTEISKOULU PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa 1 2 1. Koulun työn perusta... 5 1.1. Arvoperusta... 5 1.2. Koulun toiminta-ajatus... 6 1.3. Koulun kasvatus- ja oppimistavoitteet...

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta NISSNIKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

Kirkkonummen kunta NISSNIKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA Kirkkonummen kunta NISSNIKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 2012 Sisällys 1 luku Opetussuunnitelma... 3 1. 1 Opetussuunnitelman laatiminen... 3 1. 2 Opetussuunnitelman sisältö... 4 2 luku Opetuksen järjestämisen

Lisätiedot

Tyrnävän kunnan. LUONNOS ehdotus. 25.5.2011 Sivistyslautakunta 9.6.2011 vs. sivistysjohtaja Jouni Kurkela

Tyrnävän kunnan. LUONNOS ehdotus. 25.5.2011 Sivistyslautakunta 9.6.2011 vs. sivistysjohtaja Jouni Kurkela 1 Tyrnävän kunnan tuksen opetussuunnitelma LUONNOS ehdotus 25.5.2011 Sivistyslautakunta 9.6.2011 vs. sivistysjohtaja Jouni Kurkela 2 Sisältö 1. Johdanto... 8 Muutokset... 8 2. Opetuksen järjestämisen lähtökohdat...

Lisätiedot

Loviisan suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma

Loviisan suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma Loviisan suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma Loviisan suomenkielinen jaosto, 07.03.2012 Koulutuspäällikön hyväksymä muutos kappale 5.4, 14.10.2014, 104 Sisällysluettelo sivu 1 Loviisan kaupungin

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI SAMPOLAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

TAMPEREEN KAUPUNKI SAMPOLAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA TAMPEREEN KAUPUNKI SAMPOLAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Koulutuslautakunnan hyväksymä 15.4.2004, 50 Koulun rehtorin hyväksymä 30.8.2007, 501 Viimeisimmät muutokset: Lasten ja nuorten palvelujen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI SAMPOLAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

TAMPEREEN KAUPUNKI SAMPOLAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA TAMPEREEN KAUPUNKI SAMPOLAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Koulutuslautakunnan hyväksymä 15.4.2004, 50 Koulun rehtorin hyväksymä 31.7.2008, 289. Voimassa lukuvuonna 2008-2009. Viimeisimmät muutokset:

Lisätiedot

Sisällysluettelo: 1 JOHDANTO 1.1. Opetussuunnitelmien merkitys 1.2. Esiopetus 1.3. Kouluverkko

Sisällysluettelo: 1 JOHDANTO 1.1. Opetussuunnitelmien merkitys 1.2. Esiopetus 1.3. Kouluverkko Sisällysluettelo: 1 JOHDANTO 1.1. Opetussuunnitelmien merkitys 1.2. Esiopetus 1.3. Kouluverkko 2 KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN ARVOPOHJA 2.1. Sivistystoimen arvot 2.2. Käsitys ihmisestä 2.3. Käsitys tiedosta

Lisätiedot

KIRKKOHARJUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

KIRKKOHARJUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA KIRKKOHARJUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 2008 1 LUKU OPETUSSUUNNITELMA... 4 1. 1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 4 1. 2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 5 2 LUKU OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 6 2.

Lisätiedot

EURAN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

EURAN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA EURAN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Kasvatus- ja opetuslautakunta 8.6.2011 55 Kasvatus- ja opetuslautakunta 14.12.2011 98 Kasvatus- ja opetuslautakunta 13.6.2012 50 Määräys 1/011/2004 Määräys

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Yleinen osio

SIILINJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Yleinen osio 1 SIILINJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Yleinen osio 1 Opetussuunnitelma... 4 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen... 4 1.2 Opetussuunnitelman sisältö... 4 2 Opetuksen järjestämisen

Lisätiedot

Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu

Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu Perusopetuksen opetussuunnitelma Uusi opetussuunnitelma astuu voimaan 3-8 luokilla 1.8.2005 ja 9. luokalla 1.8.2006 Hyväksytty Helsingin Suomalaisen Yhteiskoulun johtokunnan

Lisätiedot

RISTINARKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

RISTINARKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA RISTINARKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA Koulutuslautakunnan hyväksymä 15.4.2004, 50 Muutos: Kasvatus- ja opetuslautakunta 17.8.2006, 56, 2.3.6 Kieliohjelma ja perusopetusalueiden A-kielten polut Rehtori Pekka

Lisätiedot

Lumijoen peruskoulun opetussuunnitelma

Lumijoen peruskoulun opetussuunnitelma Lumijoen kunta Lumijoen peruskoulun opetussuunnitelma 26.2.2008 Sivistyslautakunta Päivitys 7.6.2011 Sivistyslautakunta Muutokset ja täydennykset Sisällysluettelo 1. Opetuksen järjestämisen lähtökohdat...

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KAUHAVA

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KAUHAVA PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KAUHAVA OPETUSHALLITUS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1. Opetussuunnitelma............................. 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelman

Lisätiedot

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOULUN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 1 1.1. Helsingin ranskalais-suomalainen

Lisätiedot

SOTKAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

SOTKAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA SOTKAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA SOTKAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Hyväksytty Sivistystoimen lautakunta 14.6.2004 86 Voimassa 3. - 7. luokilla 1.8.2004 alkaen 8. luokilla

Lisätiedot

POHJOIS-HAAGAN YHTEISKOULUN PERUSOPETUKSEN LUOKKIEN 7-9 OPETUSSUUNNITELMA. Elämäni kunnossa

POHJOIS-HAAGAN YHTEISKOULUN PERUSOPETUKSEN LUOKKIEN 7-9 OPETUSSUUNNITELMA. Elämäni kunnossa POHJOIS-HAAGAN YHTEISKOULUN PERUSOPETUKSEN LUOKKIEN 7-9 OPETUSSUUNNITELMA Elämäni kunnossa Koulun johtokunta käsitellyt ja hyväksynyt 9.6.2005 Jukka Koskipirtti johtokunnan puheenjohtaja Jukka Tanska johtokunnan

Lisätiedot

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma 2004 (Koulutuslautakunta 23.3. 2004 / 29) Keravan perusopetussuunnitelma 2011 Muuttuneet ja täydennetyt luvut

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA 2005

OPETUSSUUNNITELMA 2005 OPETUSSUUNNITELMA 2005 KALLION ALA ASTEEN KOULU OPETUSSUUNNITELMAN RUNKO 1. Koulun työn perusta. 1 1.1. Arvoperusta... 1 1.2. Koulun toiminta ajatus 1 1.3. Koulun kasvatus ja oppimistavoitteet. 1 1.3.1.

Lisätiedot

GESTERBYN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

GESTERBYN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA GESTERBYN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 1 LUKU OPETUSSUUNNITELMA... 5 1. 1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 5 1. 2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 6 2 LUKU OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 7 2. 1 PERUSOPETUKSEN

Lisätiedot

Opintiella Huittisissa

Opintiella Huittisissa Opintiella Huittisissa Perusopetuksen opas 1 OPINTIELLÄ HUITTISISSA Sisallys Tervetuloa kouluun!... 3 Oppivelvollisuus... 4 Kouluun ilmoittautuminen... 5 Perusopetus Huittisissa... 5 Koulukuljetukset...

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA 1 HARVIALAN KOULU PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 1. OPETUSSUUNNITELMA 4 JOHDANTO 2 Käsillä oleva opetussuunnitelma koostuu Opetushallituksen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista,

Lisätiedot

SEINÄJOEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2011

SEINÄJOEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2011 SEINÄJOEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2011 Koulutuslautakunta 15.6.2011, 87 Päivitetty osin; Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta 9.10.2013, 76, 19.3.2014, 29 ja 32 1. SEINÄJOEN KOULUTOIMEN

Lisätiedot

LOPEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

LOPEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA LOPEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Voimaan 1.8.2005 Käsitelty 10.8.2005 (Sivla 55) Muutettu 20.10.2005 (Sivla 75) Muutettu 14.12.2006 (Sivla 76) Muutettu 28.6.2007 (Sivla 54) Muutettu 7.5.2008

Lisätiedot

ESI- JA PERUSOPETUKSEN PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA HOLLOLA JA KÄRKÖLÄ. Opetushallituksen määräyksen 50/011/2010 mukaiset päivitykset 14.6.

ESI- JA PERUSOPETUKSEN PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA HOLLOLA JA KÄRKÖLÄ. Opetushallituksen määräyksen 50/011/2010 mukaiset päivitykset 14.6. ESI- JA PERUSOPETUKSEN PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA HOLLOLA JA KÄRKÖLÄ Opetushallituksen määräyksen 50/011/2010 mukaiset päivitykset 14.6.2011 (Päivitys 13.12.2011, 11.2.2014) 2 SISÄLTÖ Opetussuunnitelman

Lisätiedot

Kustavin ja Taivassalon kuntien perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet vuosiluokille 3-9

Kustavin ja Taivassalon kuntien perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet vuosiluokille 3-9 Kustavin ja Taivassalon kuntien perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet vuosiluokille 3-9 1 / 144 Sisällysluettelo: Kustavin ja Taivassalon kuntien perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet...1 vuosiluokille

Lisätiedot