TERVEYSALAN OPISKELIJOIDEN OHJATTU HARJOITTELU SATAKUNNAN PELASTUSLAITOKSEN PORIN TOIMIALUEELLA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TERVEYSALAN OPISKELIJOIDEN OHJATTU HARJOITTELU SATAKUNNAN PELASTUSLAITOKSEN PORIN TOIMIALUEELLA"

Transkriptio

1 TERVEYSALAN OPISKELIJOIDEN OHJATTU HARJOITTELU SATAKUNNAN PELASTUSLAITOKSEN PORIN TOIMIALUEELLA Pasi Ruohonen Opinnäytetyö, syksy 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Länsi, Pori Hoitotyön koulutusohjelma Sairaanhoitaja (AMK)

2 TIIVISTELMÄ Ruohonen, Pasi. Terveysalan opiskelijoiden ohjattu harjoittelu Satakunnan pelastuslaitoksen Porin toimialueella. Pori, syksy 2008, 53 s., 3 liitettä. Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Länsi, Pori. Hoitotyön koulutusohjelma, sairaanhoitaja (AMK). Tämän opinnäytetyön tavoite oli laatia toimintaohje terveysalan opiskelijoiden ohjatun harjoittelun järjestämisestä Satakunnan pelastuslaitoksen Porin toimialueella. Harjoitteluaan Porin toimialueella suorittavat opiskelijat ovat pääasiassa terveysalan ammattikorkeakouluopiskelijoita, akuuttihoitotyön erikoistumisopintoja suorittavia opiskelijoita, Pelastusopiston pelastajakurssin opiskelijoita sekä lähihoitajaopiskelijoita. Ohjeistuksen puuttuminen, tekijän mielenkiinto opiskelijoiden ohjatun harjoittelun ohjeistamiseen sekä työkokemus Satakunnan pelastuslaitoksen Porin toimialueella johtivat tämän opinnäytetyön tekemiseen. Toimintaohje valmisteltiin tekijän työkokemuksen, tämän työyhteisön jäsenten vapaamuotoisten kehitysehdotusten, opiskelijoilta saadun vapaamuotoisen palautteen sekä tekijän ja tämän lääkintäesimiehenä toimivan työelämäohjaajan välisten keskustelujen pohjalta. Tässä toiminnallisessa opinnäytetyössä esitetty toimintaohje terveysalan opiskelijoiden ohjatun harjoittelun järjestämisestä Satakunnan pelastuslaitoksen Porin toimialueella sisältää opiskelijoiden harjoitteluun liittyvät ohjeistukset ja käytännöt. Ohjeessa määritellään myös työntekijät, joiden vastuulla opiskelijoiden ohjaus on. Satakunnan pelastuslaitokselle on luotu sähköisessä muodossa oleva laadunhallintajärjestelmä, johon taltioidaan mm. kaikki pelastuslaitoksen ohjeet, perehdytysmateriaalit ja laadunhallintaan liittyvät dokumentit. Tämän opinnäytetyön sisältämä toimintaohje liitetään osaksi pelastuslaitoksen laadunhallintaa. Opinnäytetyö on työelämälähtöinen ja tekijän tavoite oli kehittää terveysalan opiskelijoiden harjoittelua Satakunnan pelastuslaitoksen Porin toimialueella. Opiskelijoiden harjoittelu järjestetään jatkossa opinnäytetyössä esitetyn toimintaohjeen mukaan ja ohjetta voidaan päivittää tarpeen mukaan. Toimintaohje on osoittautunut tarpeelliseksi Satakunnan pelastuslaitoksen Porin toimialueella ja pelastuslaitoksen henkilöstöltä ohjeesta saatu palaute on ollut positiivista ja kannustavaa. Asiasanat: Satakunnan pelastuslaitos, ohjattu harjoittelu, ensihoito, sairaankuljetus, sairaankuljettaja, ensihoitaja, opiskelija

3 ABSTRACT Ruohonen Pasi. Guided Practical Training of Health Care Students in Pori District of the Satakunta Rescue Department. 53 pages, 3 appendices. Language: Finnish. Pori, Autumn Diaconia University of applied sciences. Degree Programme in Nursing, Option in Nursing. Degree: Nursing. A purpose of this thesis was developing instructions about practical training of health care students in Pori district of Satakunta Rescue department. The students who train at the fire station are mainly health care students from universities of applied sciences, students of acute care specialized studies, fire fighter students from Emergency Services College, and students of practical nursing. There are no official instructions concerning the arrangement of guided practical trainings in the Pori district of the Satakunta Rescue Department. The lack of instructions, the author s interest in the instruction of students guided practical training, and the author s work experience in the Pori district of the Satakunta Rescue Department led to the writing of this thesis. The instructions were formulated based on free-form development proposals of the author and the members of his work community, on a free-form feedback from trainees at the central Pori Fire Station, and on the conversations between the author and his medical supervisor. This functional thesis presents instructions and practices for guided practical trainings of health care students in the Pori district of the Satakunta Rescue Department. The instructions include a definition about the employees responsible for the guidance of the students. A computer-based quality management system has been created for the Satakunta Rescue Department. Among other things, it includes all the instructions concerning the rescue department, orientation materials, and documents concerning the quality management. The instructions included in this scholarly thesis will be added to the quality management system of the rescue department. This thesis is work-oriented and the purpose of the author was to develop the practical training of health care students in the Pori district of Satakunta Rescue Department. The practical training will be organized in the future based on the instructions presented in this thesis and the instructions can be updated if necessary. The instructions have proven to be necessary in the Pori district of Satakunta Rescue Department and the feedback from the staff has been positive and encouraging. Keywords: Satakunta Rescue Department, guided practical training, first aid, ambulance service, paramedic, student

4 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ ABSTRACT 1 JOHDANTO PELASTUSTOIMINTAA, ENSIHOITOA JA SAIRAANKULJETUSTA OHJAAVIA SÄÄDÖKSIÄ Nykyinen lainsäädäntö Uusi terveydenhuoltolaki Turvallinen lääkehoito-opas SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS ENSIHOIDON OPETUS- JA HARJOITTELUPAIKKANA Satakunnan pelastuslaitoksen ensihoitopalvelu Sairaankuljetuksesta ensihoitoon Hoitoketju Opiskelijat Satakunnan pelastuslaitoksen Porin toimialueella Opiskelijoiden ohjatun harjoittelun nykytilanne Satakunnan pelastuslaitoksen Porin toimialueella TERVEYSALAN AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJAN OHJATTU HARJOITTELU Sairaanhoitajan koulutusta ja toimintaa ohjaavat säädökset ja ohjeet Harjoittelu terveysalan opinnoissa Dialogisuus oppimisen osana Opiskelijan ohjaajana toimiminen työelämässä Ohjaajan toimintaroolit Perehdyttäminen ja työnopastus Opetus ja opinto-ohjaus Neuvominen, tukeminen sekä mallina ja esimerkkinä oleminen Palautteen antaminen ja arviointi OPINNÄYTETYÖN SUUNNITTELU, AIKATAULU JA RESURSSIT Opinnäytetyön tuotos Opinnäytetyön toteutus ja tiedon kerääminen Suunnitteluvaihe Toteutusvaihe Arviointivaihe... 26

5 5.3 Opinnäytetyön hyödyntäminen POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET Työn eettisyys ja luotettavuus Oma ammatillinen kehitys LÄHTEET LIITTEET 34 LIITE 1: LIITE 2: LIITE 3: Toimintaohje. Terveysalan opiskelijoiden ohjattu harjoittelu Satakunnan pelastuslaitoksen Porin toimialueella Kyselykaavake opiskelijalle Opetusyhteistyösopimus Satakunnan pelastuslaitos Satakunnan ammattikorkeakoulu, sosiaali- ja terveysala

6 1 JOHDANTO Tämä työelämälähtöinen opinnäytetyö on tehty Satakunnan pelastuslaitokselle, jossa olen työskennellyt palomies-sairaankuljettajana sekä vt. lääkintäesimiehenä yhteensä noin kymmenen vuotta. Opinnäytetyönäni Diakonia-ammattikorkeakoulussa laadin Satakunnan pelastuslaitoksen Porin toimialueelle toimintaohjeen terveysalan opiskelijoiden harjoittelun toteuttamisesta pelastuslaitoksen lääkintäyksikössä sekä kirjallisen raportin työn tekemisestä. Raportissa käsitellään myös opiskelijoiden ohjausta yleisesti. Ohjeessa määritellään terveysalan ammattikorkeakouluopiskelijoiden käytännön harjoitteluun liittyvät ohjeistukset ja käytännöt Satakunnan pelastuslaitoksen Porin toimialueella. Muiden oppilaitosten ja muita tutkintoja suorittavien opiskelijoiden osalta tätä ohjetta voidaan soveltaa, huomioiden näiden opiskelijoiden oppilaitos- ja tutkintokohtaiset opetussuunnitelmat ja säädökset harjoittelun sisällöstä. Opiskelijoiden harjoittelusta Satakunnan pelastuslaitoksella Porin toimialueella ei ole tähän asti ollut virallista toimintaohjetta. Havaitsin, että omassa työorganisaatiossani on selvä kehittämistarve, johon minulla on mahdollisuus vaikuttaa. Keskusteltuani asiasta sain Satakunnan pelastuslaitoksen lääkintäpäällystöltä sekä Porin toimialueen henkilöstöltä vahvistuksen mielipiteeseeni ja päätin laatia opinnäytetyönäni toimintaohjeen terveysalan opiskelijoiden harjoittelusta Satakunnan pelastuslaitoksella Porin toimialueella. Virallisen toimintaohjeen myötä terveysalan opiskelijoiden ohjaaminen pelastuslaitoksella on entistä ammattimaisempaa ja kokonaisvaltaisempaa. Opiskelijoiden harjoitteluun ja sen ohjaamiseen kiinnitetään aiempaa enemmän huomiota. Tämän opinnäytetyön tavoitteena on, että opiskelijat saavat yhtenäisen

7 7 ohjeistuksen myötä runsaasti positiivisia oppimiskokemuksia, sekä kokevat olevansa huomioituja, ja tuntevat kuuluvansa pelastuslaitoksen työyhteisöön harjoittelunsa aikana. Valmisteilla olevan uuden terveydenhuoltolain sekä vuonna 2006 julkaistun turvallinen lääkehoito - oppaan myötä ensihoidossa tapahtuu mittavia muutoksia lähivuosina. Muutosten myötä alan opiskelijat ovat entistä motivoituneempia ja taitavampia. Muutokset asettavat vaatimuksensa myös opiskelijoiden harjoittelun ohjaajille. Harjoittelun järjestäminen ja opiskelijoiden ohjaaminen on helpompi toteuttaa, kun käytettävissä on asianmukainen ja yksiselitteinen ohjeistus harjoittelun järjestämisestä. Satakunnan pelastuslaitokselle on luotu sähköisessä muodossa oleva laadunhallintajärjestelmä, johon taltioidaan mm. kaikki pelastuslaitoksen ohjeet, perehdytysmateriaalit ja laadunhallintaan liittyvät dokumentit. Tämän opinnäytetyön sisältämä toimintaohje liitetään osaksi pelastuslaitoksen laadunhallintaa.

8 8 2 PELASTUSTOIMINTAA, ENSIHOITOA JA SAIRAANKULJETUSTA OHJAA- VIA SÄÄDÖKSIÄ 2.1 Nykyinen lainsäädäntö Kunnat vastaavat pelastustoimesta valtioneuvoston määräämällä alueella. Alueen pelastustoimen tulee mm. ylläpitää pelastustoimen tehtäviä varten pelastustoimen järjestelmää, yhteensovittaa eri viranomaisten ja pelastustoimeen osallistuvien muiden tahojen toimintaa pelastustoimessa sekä huolehtia pelastustoimintaan liittyvistä tehtävistä. (Pelastuslaki 468/2003, 3.) Sairaankuljetuksen järjestäminen kuuluu lakisääteisesti kunnalle. Sen tulee järjestää ja ylläpitää lääkinnällinen pelastustoiminta sekä paikallisiin olosuhteisiin nähden tarvittava sairaankuljetusvalmius, huomioon ottamatta sairaankuljetukseen tarvittavien ilma-alusten sekä vastaavien erityiskulkuneuvojen hankintaa ja ylläpitoa. Kunta voi järjestää palvelun itse tai ostaa sen pelastuslaitokselta tai yksityiseltä palveluntuottajalta. (Kansanterveyslaki 66/1972, 14.) Vastuu sairaankuljetuksen ja ensihoidon toiminnan koordinoimisesta, ohjauksesta ja valvonnasta kuuluu sairaanhoitopiireille (Asetus sairaankuljetuksesta 565/1994, 4 ). Sairaankuljetusasetuksen mukaan sairaankuljetuksella tarkoitetaan ammattimaista asianmukaisen koulutuksen saaneen henkilökunnan toimesta sairaankuljetusajoneuvolla, vesi- tai ilma-aluksella sekä muulla erityisajoneuvolla tapahtuvaa henkilökuljetusta ja ennen kuljetusta tai kuljetuksen aikana annettavaa ensihoitoa, joka johtuu sairaudesta, vammautumisesta tai muusta hätätilanteesta. (Asetus sairaankuljetuksesta 565/1994, 2.) Sairaankuljetusasetuksen mukaan ensihoidolla tarkoitetaan asianmukaisen koulutuksen saaneen henkilön tekemää tilanteen arviointia ja välittömästi antamaa hoitoa, jolla sairastuneen tai vammautuneen potilaan elintoiminnot pyritään

9 9 käynnistämään, ylläpitämään ja turvaamaan tai terveydentilaa pyritään parantamaan perusvälineillä, lääkkeillä tai muilla hoitotoimenpiteillä. (Asetus sairaankuljetuksesta 565/1994, 2.) Sairaankuljetusasetuksessa (565/94) määritellään sairaankuljetuksessa ja ensihoidossa erikseen perustasoinen ja hoitotasoinen sairaankuljetus. Perustason sairaankuljetuksella ja ensihoidolla tarkoitetaan hoitoa ja kuljetusta, jossa on riittävät valmiudet valvoa ja huolehtia potilaasta siten, ettei hänen tilansa kuljetuksen aikana odottamatta huonone ja mahdollisuudet aloittaa yksinkertaiset henkeä pelastavat toimenpiteet. (Asetus sairaankuljetuksesta 565/1994, 2.) Hoitotasoisella ensihoidolla tarkoitetaan valmiuksia aloittaa potilaan hoito tehostetun hoidon tasoisilla tutkimuksilla ja hoitotoimenpiteillä ja toteuttaa potilaan ambulanssi- tai muu kuljetus hoitolaitokseen siten, että potilaan elintoiminnot voidaan turvata luotettavasti myös matkan aikana. Hoitotasoista ensihoitoa ovat myös tehohoitoa vaativat nk. sekundääriset potilaan siirtokuljetukset esim. aluetai keskussairaalasta yliopistosairaaloihin. (Asetus sairaankuljetuksesta 565/1994, 2.) 2.2 Uusi terveydenhuoltolaki Kansanterveyslaki ja erikoissairaanhoitolaki yhdistetään laiksi terveydenhuollosta. Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä on valmistellut lakien yhdistämistä. Työryhmä teki ehdotuksensa uudesta terveydenhuoltolaista kesäkuussa (Sosiaali- ja terveysministeriö 2008.) Uusi lakiehdotus vaikuttaa mm. ensihoitopalvelun järjestämiseen tulevaisuudessa. Lakiehdotuksen mukaan mm. ensihoitopalvelun järjestämisvastuu siirretään kunnilta sairaanhoitopiirin tai terveyspiirin tehtäväksi. Lisäksi sairaanhoitopiirien erityisvastuualueille perustetaan ensihoitokeskus ja luodaan terveydenhuollon kenttäjohtamisjärjestelmä (Sosiaali- ja terveysministeriö 2008, 1-2.)

10 10 Uuden terveydenhuoltolain myötä ensihoidon alalla tapahtuu suuria muutoksia lähivuosina. Ensihoidossa työskentelevien ammattitaito ja osaamis- ja koulutustaso ovat jatkuvassa nosteessa. Ensihoito työkenttänä kiinnostaa nuoria. Tämä on havaittavissa myös hakijamäärissä, varsinkin ensihoitajan ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen. Ohjattuun harjoitteluun tulevat opiskelijat ovat erittäin motivoituneita ja kiinnostuneita alasta. 2.3 Turvallinen lääkehoito-opas Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi vuonna 2006 valtakunnallisen turvallinen lääkehoito-oppaan lääkehoidon toteuttamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa. Oppaassa käsitellään myös ensihoidossa ja sairaankuljetuksessa työskentelevien koulutus- ja taitotasoja. Oppaan mukaan vuoteen 2012 mennessä tulee kaikilla ensihoidossa vaativan tason lääkehoitoon osallistuvilla olla terveysalan koulutus, joka sisältää laillistetun terveydenhuollon ammattihenkilön peruskoulutusta vastaavan lääkehoidon koulutuksen. Ensihoidossa edellytettävä koulutustaso tulee huomioida uusia työntekijöitä rekrytoitaessa jo aiemmin. Työntekijöiden osaamisen varmistamisen käytäntöjä on kehitettävä ensihoidon lääkehoidon vaativuuden mukaisesti. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2006, 50.)

11 11 3 SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS ENSIHOIDON OPETUS- JA HARJOIT- TELUPAIKKANA Satakunnan pelastuslaitos on yksi maamme 22 alueellisesta pelastuslaitoksesta. Pelastuslaitoksen apua tarvitaan erilaisissa palo-, pelastus-, vahingontorjunta- ja sairaankuljetustehtävissä kymmeniä kertoja vuorokaudessa. Pelastuslaitoksen rooli on merkittävä myös onnettomuuksien ennaltaehkäisyssä. 3.1 Satakunnan pelastuslaitoksen ensihoitopalvelu Satakunnan pelastuslaitos on alueellinen pelastuslaitos, joka suorittaa palo-, pelastus-, vahingontorjunta- ja sairaankuljetustehtäviä koko Satakunnan alueella. Sairaankuljetus ja ensihoito kuuluvat neljän ympärivuorokautisesti miehitetyn paloaseman toimintaan. Nämä paloasemat ovat Kanta-Porin, Meri-Porin, Ulvilan ja Rauman paloasemat. Satakunnan pelastuslaitos on Satakunnan maakunnan suurin sairaankuljetus- ja ensihoitopalveluiden tuottaja. Vuoden 2006 aikana Satakunnan pelastuslaitos suoritti sairaankuljetus- ja ensihoitotehtävää. (Satakunnan pelastuslaitos 2007.) 3.2 Sairaankuljetuksesta ensihoitoon Nykyaikainen sairaankuljetus sisältää paljon enemmän kuin potilaan kuljetuksen sairaalaan. Sairaankuljetus on kehittynyt potilaan luokse tuotavaksi ensihoidoksi. Potilaan tarvitsema kiireellinen hoito aloitetaan jo potilaan luona ennen kuljetusta sairaalaan. Pelastuslaitoksen ensihoitopalvelun tehokkuus perustuu moniammatilliseen laaja-alaisuuteen tuottaa synergiassa sekä pelastus- että ensihoitopalvelut. Satakunnan pelastuslaitoksen toimialueella ensihoito on jaettu kolmeen portaaseen: ensivaste, perustason sairaankuljetus ja hoitotason sairaankuljetus. (Satakunnan pelastuslaitos 2007.)

12 Hoitoketju Hoitoketju on pelastuslaitokselle väline, jolla se tuottaa tapahtumapaikalle hoidon ja pelastavat toimenpiteet. Hoitoketjuksi kutsutaan tapahtumasarjaa, joka käynnistyy, kun hätäkeskus saa hätäilmoituksen sairaskohtauksesta tai onnettomuudesta. Hätäkeskuspäivystäjä käsittelee hätäpuhelun ja tekee kysymyksiinsä saatujen vastausten perusteella riskinarvion. Kun päivystäjä on määritellyt hädän laadun ja kiireellisyyden, hän välittää tehtävän tarkoituksenmukaisille ensihoito- ja sairaankuljetusyksiköille. Tarvittaessa hätäkeskuspäivystäjä välittää tehtävän myös sairaanhoitopiirin lääkäriyksikölle sekä lähimmälle ensivasteyksikölle. (Satakunnan pelastuslaitos 2007.) Kun pelastuslaitoksen sairaankuljetusyksikkö ottaa tehtävän vastaan, se siirtyy potilaan luokse, suorittaa potilaan / potilaiden tutkimisen sekä antaa tarvittavan välittömän ensihoidon tapahtumapaikalla. Potilaan tila sekä tehdyt tutkimukset ja annettu hoito kirjataan tarkasti ensihoitokertomukseen. Kun potilaan tila on tutkittu sekä tarvittava ensihoito on annettu, tapahtuu potilaan siirtäminen tarvittaessa jatkohoitopaikkaan, joko terveyskeskukseen tai sairaalan ensiapupoliklinikalle. Jatkohoitopaikka määräytyy potilaan sairauden tai vamman sekä kiireellisyyden perusteella. Tarvittaessa sairaankuljetusyksikkö konsultoi lääkäriä potilaan hoidosta tai primaarihoitopaikan valinnasta. Hoitopaikkaan saavuttuaan sairaankuljetusyksikkö siirtää potilaanhoitovastuun hoitoa jatkavaan laitokseen niin, että potilaan tila ja kaikki tarpeet tulevat huomioiduksi. Nopeus, osaaminen, yksilöllinen palvelukyky sekä hoidon jatkuvuuden varmistaminen ovat tekijät, joihin hoitoketjun tehokkuus perustuu. (Satakunnan pelastuslaitos 2007.) 3.4 Opiskelijat Satakunnan pelastuslaitoksen Porin toimialueella Satakunnan pelastuslaitos toimii yhtenä terveysalan opiskelijoiden opetus- ja harjoittelupaikkana. Opiskelijoiden harjoittelusta Satakunnan pelastuslaitoksella on tehty kirjallinen sopimus pelastuslaitoksen ja oppilaitosten välillä.

13 13 Satakunnan pelastuslaitokselle Porin toimialueelle harjoitteluun tulevat opiskelijat ovat terveysalan ammattikorkeakouluopiskelijoita, akuuttihoitotyön erikoistumisopintojen harjoittelua suorittavia sairaanhoitajia tai ensihoitajia tai Pelastusopiston pelastajakurssin opiskelijoita. Opiskelijat suorittavat harjoittelunsa Kanta-Porin paloasemalla. Opiskelijat tulevat käytännön harjoitteluun pelastuslaitokselle opiskelunsa loppuvaiheessa. Harjoittelun aikana he perehtyvät sairaalan ulkopuoliseen ensihoitoon ja pelastuslaitokseen ensihoitopalvelun tuottajana. Opiskelijat ovat opintojensa aikana tutustuneet useissa käytännön harjoitteluissa hoitolaitoksiin ja erilaisiin sairaalan osastoihin ja yksiköihin ja niiden toimintaan. Pelastuslaitoksen lääkintäyksikkö poikkeaa kuitenkin oleellisesti sairaalasta harjoittelupaikkana. Pelastuslaitoksen ensihoito- ja sairaankuljetusyksiköt tuottavat sekä kiireettömiä että kiireellisiä ensihoito- ja sairaankuljetuspalveluja kaikkina vuorokauden aikoina. Olosuhteet potilasta hoidettaessa ovat täysin erilaiset sairaalaan verrattuna. Potilaan hoito tapahtuu varsin vaihtelevissa paikoissa; potilaan kotona, kolariautossa, ulkona, kadulla, ostoskeskuksissa ym. Olosuhteet voivat olla hoidon toteuttamisen kannalta varsin epäedulliset ja hankalat. Sivullisten läsnäolo sairastuneen tai vammautuneen potilaan läheisyydessä esim. julkisella paikalla luo aina omat paineensa ensihoidossa työskenteleville. Kiireellisen henkeä pelastavan hoidon antaminen hälytysajossa olevassa ambulanssissa sisältää myös omat erityispiirteensä. 3.5 Opiskelijoiden ohjatun harjoittelun nykytilanne Satakunnan pelastuslaitoksen Porin toimialueella Sairaanhoitajaopintojeni edistyessä olen itse tutustunut opiskelijana omakohtaisesti ohjaukseen eri harjoittelupaikoissa. Saamaani ohjaukseen olen lähes sataprosenttisesti ollut tyytyväinen ja se on vastannut odotuksiani eri harjoittelupaikoissa. Harjoitteluille asettamani tavoitteet ovat täyttyneet aina, suureksi osaksi juuri hyvän ohjauksen ansiosta.

14 14 Olen työskennellyt Satakunnan pelastuslaitoksen Kanta-Porin paloasemalla palomies-sairaankuljettajana sekä lääkintäesimiehen sijaisena yhteensä noin kymmenen vuotta. Työskennellessäni olen usein pohtinut opiskelijoiden harjoittelua ja sen ohjaamista omalla työpaikallani, vaikka en itse olekaan toiminut opiskelijoiden ohjaajana. Selvitettyäni asiaa havaitsin, että työpaikallani ei ole olemassa minkäänlaista toimintaohjetta opiskelijoiden harjoittelusta ja sen ohjaamisesta. Kanta-Porin paloasemalla toimii neljä virkasuhteessa olevaa lääkintäesimiestä, joista yhden vastuualueella on opiskelijoiden harjoittelu ja siihen liittyvät asiat. Terveysalan opiskelijoiden ohjaajina Kanta-Porin paloasemalla toimivat työvuorossa olevat päätoimiset hoitotason sairaankuljettajat, jotka ovat koulutukseltaan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneita sairaanhoitajia tai ensihoitajia.

15 15 4 TERVEYSALAN AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJAN OHJATTU HAR- JOITTELU 4.1 Sairaanhoitajan koulutusta ja toimintaa ohjaavat säädökset ja ohjeet Sairaanhoitajan koulutusta ja toimintaa ohjaavista ajantasaisista säädöksistä keskeisimpiä ovat ammattikorkeakoululaki (L 351/2003), asetus ammattikorkeakouluista (A 352/2003), laki ja asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä (L 559/1994, A 564/1994), erikoissairaanhoitolaki (L 1062/1989), kansanterveyslaki ja -asetus (L 66/1972, A 802/1992), mielenterveyslaki ja -asetus (L 1116/1990, A 1247/1990), laki potilaan asemasta ja oikeuksista (L 785/1992) sekä laki ja asetus yksityisestä terveydenhuollosta (L 152/1990, A 744/1990). (Opetusministeriö 2001, 8.) Terveysalan ammattikorkeakoulutukseen vaikuttavat myös kansainväliset määräykset, sopimukset ja suositukset. Sairaanhoitajan ja kätilön koulutusta ohjaavat Euroopan yhteisöjen neuvoston hyväksymät direktiivit niihin tehtyine muutoksineen. (Opetusministeriö 2001, 10,) Asetus ammattikorkeakouluista (A 352/2003) painottaa ammattikorkeakoulututkintoon johtavien opintojen tavoitteissa alan asiantuntijuuden lisäksi mm. alan kansainvälisen toiminnan edellyttämien valmiuksien saavuttamista, valmiutta jatkuvaan koulutukseen, riittävää viestintä- ja kielitaitoa sekä edellytyksiä alan kehityksen seuraamiseen ja edistämiseen. (Asetus ammattikorkeakouluista 352/2003, 7.) Terveysalan ammattikorkeakoulutuksesta valmistuvien tulee hallita yhteiskunnan ammattikorkeakoulutukselle asettamat yleiset ammatilliset valmiudet ja tietyn ammattitoiminnan asiantuntijaosaaminen. Ammatinharjoittajalta edellytetään oman erityisalan asiantuntemuksen perustumista laaja-alaisesti sekä sosiaali- ja terveysalan toiminnan yhteisiin lähtökohtiin että terveydenhuollossa yleisesti

16 16 hyväksyttyihin arvoihin, toimintaperiaatteisiin ja toiminnan painotuksiin. (Opetusministeriö 2001, 11.) 4.2 Harjoittelu terveysalan opinnoissa Ammattikorkeakouluasetuksen (352/2003) 4 :n mukaan ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin kuuluu perus- ja ammattiopintoja, vapaasti valittavia opintoja, ammattitaitoa edistävää harjoittelua sekä opinnäytetyö. (Asetus ammattikorkeakouluista 352/2003, 4 ). Harjoittelun tarkoituksena on perehdyttää opiskelija ohjatusti erityisesti ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä. Koulutuksen aikana tulee saavuttaa riittävä toiminnallinen osaaminen potilasturvallisuuden takaamiseksi. (Opetusministeriö 2001, 10; asetus ammattikorkeakouluista 352/2003, 7.) Harjoittelun osuus on merkittävä opiskelijan ammatillisen tiedon ja taidon omaksumisessa. Harjoittelu mahdollistaa asiakaslähtöisen, moniammatillisen työn sekä johtamistaitojen opettelun todellisissa toimintaympäristöissä. (Halme, Paavilainen & Vuori 2004, 3.) Yleisesti sairaanhoitajan ammattikorkeakoulututkintoa suorittavien opiskelijoiden käytännön harjoittelun vähimmäismäärä on 75 opintopistettä. Tarkemmat määräykset ja ohjeet mm. harjoittelun laajuudesta ja kokonaismäärästä annetaan ammattikorkeakoulun tutkintosäännössä. (asetus ammattikorkeakouluista 352/2003, 16 ). Työssäoppimisen ja ohjatun harjoittelun tarkoituksena on perehdyttää opiskelija erityisesti ammattiopintojen kannalta keskeisiin työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen käytännön työssä. Oppimiskokemusten myötä opiskelija alkaa kasvaa alan asiantuntijaksi työelämään. Näin jokainen työssäoppimisen ja ohjatun harjoittelun jakso luo perustaa opiskelijan ammatilliselle kasvulle ja edistää sitä. (Heinonen 2004, 13.)

17 17 Käytännön ohjatussa harjoittelussa terveysalan ammattikorkeakouluopiskelijat perehtyvät terveydenhuollon toimintaan ja arvoperustaan. Työelämässä tapahtuva opiskelu muodostaa merkittävän osan terveysalan koulutuksesta. (Heinonen 2004, 13.) Ohjattu harjoittelu terveydenhuollon aidossa toimintaympäristössä on hyvin merkittävä vaihe opiskelijan ammatillisen kasvun prosessissa. Se on opiskelijan ainoa mahdollisuus saada todellisia kokemuksia hoitotyöstä sekä työskentelyympäristöstä. Ohjatun harjoittelun ympäristö on varsin haastava ympäristö opiskelijalle, sillä harjoittelussa opiskelijat kohtaavat todellisia hoitotyön ongelmia. Harjoittelussa opiskeleminen ja oppiminen tapahtuvat aidoissa hoitotyön tilanteissa. Opiskelijat pitävät ohjattua harjoittelua tärkeänä, sillä kokonaiskäsitys hoitotyöstä tulee vasta harjoittelussa saadun kokemuksen kautta. (Kajander 2007, 18.) Opiskelijat pitävät onnistuneen harjoittelun edellytyksenä sitä, että opiskelijat ja ohjaajat perehdytetään, opettajan rooli määritellään ja opiskelijoille mahdollistetaan tarkoituksenmukaisia oppimiskokemuksia. Oppimiskokemusten reflektoinnista tulee huolehtia ja oppimisen arvioinnin tulee tapahtua relevantein mittarein. Onnistuneessa harjoittelussa opiskelija tuntee olevansa tervetullut työyhteisöön ja hänet otetaan luontevasti mukaan jokapäiväiseen työskentelyyn. Opiskelijoiden mukaan hyvässä harjoittelupaikassa työyhteisöstä heijastuu sen jäsenten itsenäisyys, roolien selkeys, työtyytyväisyys ja vertaistuki. Tärkeiksi koettuja asioita ovat myös vuorovaikutussuhteiden myönteisyys, ohjauksen laatu sekä yhteisön jäseneksi hyväksytyksi tuleminen. (Kajander 2007, 19.) Oppimiseen ohjatussa harjoittelussa vaikuttavat mm. harjoittelupaikan yhteisöllinen hyvinvointi, hyvä ohjaaja ja opettajuus. Hyvinvoivassa työyhteisössä henkilökunnalla on positiivinen asenne, hyvä mieli, tiimityön tunnusmerkit täyttyvät ja opiskelija hyväksytään tasavertaiseksi jäseneksi työyhteisöön opiskelijan roolissa. Opiskelijat kokevat pääsevänsä työyhteisön jäseneksi, kun he saavat osallistua henkilökunnan palavereihin ja koulutustilaisuuksiin. Henkilökunnan kohdellessa opiskelijoita vertaisinaan ja puhutellessa nimellä opiskelijat tuntevat kuuluvansa työyhteisöön. Tämä lisää onnistumisen tunnetta, itseluottamusta

18 18 sekä rohkeutta ryhtyä uusiin tehtäviin. Opiskelijat kokevat itse tekemisen tärkeäksi osaksi ohjatun harjoittelun onnistumista. (Kajander 2007, 19.) 4.3 Dialogisuus oppimisen osana Ammattikorkeakoulun terveysalan koulutuksen tehtävänä on hoitotyön asiantuntijoiden kasvattaminen. Hoitotyön asiantuntijoiden osaaminen perustuu sillä hetkellä pätevänä pidettyyn, tutkimuksella tuotettuun hoito- ja monitieteelliseen tietoon. Tämän vuoksi kokemusten ja abstraktin tutkimustiedon yhdistäminen on olennainen osa oppimisprosessia. Tärkeää on myös oppimisen sosiaalinen luonne. Tällä tarkoitetaan opiskelijan ja opettajan yhteistoimintaa ja dialogisuutta oppimistehtävien ratkaisemiseksi. Yhteistoiminnan avulla opitaan hoitotyön substanssiosaamisen lisäksi työelämän kannalta välttämättömiä vuorovaikutusja tiimityötaitoja. (Tossavainen & Turunen 1999, 8-9.) Mielestäni sama dialogisuus voi toimia myös opiskelijan ja harjoittelua ohjaavan työelämän edustajan välillä. Työelämän edustajalta opiskelija saa substanssiosaamisen lisäksi paljon hyödyllistä tietoa vuorovaikutuksesta ja tiimityöskentelystä. Esimerkiksi pelastuslaitoksella kaikki työtehtävät suoritetaan tiiminä tai työpareina. Sairaankuljetustehtävissä tiimissä on aina mukana vähintään oma työpari, usein muitakin henkilöitä tehtävän laadusta riippuen. Ohjaajan ja opiskelijan suhteen ollessa avoin ja ammatillinen opiskelija saa ohjaajalta korvaamatonta tietoa, taitoa ja esimerkkiä erilaisten ja vaihtelevien tilanteiden ja potilaiden sekä näiden omaisten hoitamisesta ja huomioimisesta. 4.4 Opiskelijan ohjaajana toimiminen työelämässä Ammattikorkeakoulussa harjoittelu on aina ohjattua. Vähimmäisvaatimus harjoittelun ohjaamiselle on, että opiskelija kokee saavansa ohjausta sitä tarvitessaan. Ohjauksen tavoitteena on opiskelijan oppiminen ja ammatillisen kasvun tukeminen.

19 19 Harjoittelun ohjaaja on oman alansa ammattilainen, joka ohjaa ja perehdyttää opiskelijaa työskentelyyn työpaikallaan. Ohjaaja tukee opiskelijan ammatillista kasvua sekä kehittymis- ja oppimisprosessia harjoittelun aikana. (Diakoniaammattikorkeakoulu 2008.) Terveysalan opiskelijan harjoittelun ohjaaja on sairaalan tai muun toimintayksikön hoitotyöntekijä, joka osallistuu opiskelijoiden ohjaamiseen osana omaa työtään. Opiskelijoiden ohjaamisvelvollisuus mainitaan kansanterveyslaissa (L66/1972) sekä sairaaloiden tai hoitolaitosten omissa johtosäännöissä. (Kajander 2007, 19.) Ohjaajan toiminnan on todettu olevan keskeisimpiä oppimiseen liittyviä tekijöitä harjoittelussa. Ohjaajalta odotetaan ihmissuhdetaitoja, ohjauksellisia taitoja ja ammatillista pätevyyttä. Positiivinen asennoituminen ohjaustehtävään, kuuntelemisen taito, ammatillisuus, roolimallina toimiminen sekä opetus- ja ohjaustaidot ovat nousseet keskeisimmiksi ohjaajan ominaisuuksiksi. (Kajander 2007, 19.) Ohjauksella tarkoitetaan työpaikkaohjaajan opiskelijalle antamaa aikaa ja huomiota sekä mahdollisuutta oppia työssäoppimisen aikana sovittuja työtehtäviä hyvässä vuorovaikutussuhteessa. Huomiota tulee kiinnittää erityisesti niihin perusasioihin, jotka tukevat ohjauksen onnistumista työssäoppimisjaksolla. Ohjaustilanteet voivat olla varsin erilaisia riippuen eri työaloilla ja -paikoilla. Opiskelijan henkilökohtaiset ominaisuudet (esim. ikä, valmiudet, kokemus) vaikuttavat myös annettavaan ohjaukseen. (Lehtovirta, Leivo & Haapasalo 2006, 22.) Työssäoppimisen ohjaus vaatii aikaa ja muitakin resursseja. Ohjaus edellyttää ohjaajalta pitkäjänteisyyttä. Työpaikkaohjaajan edellytetään olevan perehtynyt työssäoppimisen ohjaukseen ja menetelmiin. Työpaikkaohjaaja joutuu opiskelijoita ohjatessaan läpikäymään opiskelijan työssäoppimisjaksolle asetettuja tavoitteita, ja miettimään, että minkälaisen ohjauksen avulla opiskelija parhaiten oppii. Ohjaajan tulee pohtia, että minkälaista vuorovaikutusta tarvitaan tavoitteiden toteutumiseksi. Tavoitteet eivät luultavasti toteudu, jos ohjaajan ja ohjatta-

20 20 van vuorovaikutussuhde ei jostakin syystä ole toimiva. Jos taas ohjaajan ja ohjattavan vuorovaikutussuhde toimii, ohjaus auttaa ohjattavaa pääsemään hyviin oppimissuorituksiin. (Lehtovirta, Leivo & Haapasalo 2006, 22.) Ohjauksen tehtävänä on edistää opiskelijan kokemuksellista oppimisen prosessia. Ohjauksessa läpikäydään oppimisen jännitteitä ja ristiriitoja sekä etsitään jäsentämisen välineitä omalle ajattelulle ja kokemuksille. Toisten kanssa kokemusten jakaminen auttaa opiskelijaa löytämään kriittiset kohdat, joita voi ryhtyä tietoisesti tutkimaan ja kehittämään. Ihminen oppii vuorovaikutuksessa toisten kanssa; hän oppii itseltään ja toisilta. Toiset toimivat peilin kaltaisesti, jolloin omien kokemusten ja ajatusten lausuminen ääneen auttaa jäsentämään ja soveltamaan tuleviin uusiin tilanteisiin. (Räkköläinen 2001, ) 4.5 Ohjaajan toimintaroolit Ohjausprosessin aikana ohjaaja toimii erilaisissa rooleissa. Hänen tehtävänään on toimia mm. johtajana, ohjaajana, opettajana, tarkkailijana, arvioijana ja palautteen antajana. Aikaisemmin ohjaajan rooli oli toimia enemmänkin kontrolloijana ja arvostelijana kuin nykykäsityksen mukaisesti kuuntelijana, kyselijänä, neuvojana ja myös oppijana. Ohjaajan yksi tärkeimmistä tehtävistä on olla läsnä ja auttaa opiskelijaa luottamalla tämän kykyyn kasvaa ja kehittyä. Ohjaajan tulee sitoutua ohjaamiseen, ei toimia vain tietojen jakajana. (Heinonen 2004, 30.) Opiskelijoiden ohjaajina toimivat työntekijät Satakunnan pelastuslaitoksen Porin toimialueella ovat työn luonteesta johtuen tiiviissä yhteistyössä opiskelijoiden kanssa näiden harjoittelun aikana, joten edellä mainitut ohjaajan roolit toteutuvat pitkälti samansisältöisinä ohjaajien päivittäistyössä. Seuraavassa luetellut ohjaajan toimintaroolikuvaukset on sisällytetty tämän opinnäytetyön tuotoksena olevaan toimintaohjeeseen.

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 17. Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä varten

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 17. Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä varten Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 17 Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä varten Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

OHJATUN HARJOITTELUN KÄSIKIRJA

OHJATUN HARJOITTELUN KÄSIKIRJA LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysala Hoitotyön koulutusohjelma Sairaanhoitaja / terveydenhoitaja amk OHJATUN HARJOITTELUN KÄSIKIRJA Voimassa 1.9.2011 alkaen Sisällys 1 Ohjattu harjoittelu

Lisätiedot

Miten ohjaat työssäoppijoita

Miten ohjaat työssäoppijoita Miten ohjaat työssäoppijoita Miten ohjaat työssäoppijoita Terttu-projekteissa kehitetty koulutusmateriaali työpaikkojen ja yritysten työpaikkaohjaajille Pirjo Lehtoranta Harri Leivo Seija Haapasalo Miten

Lisätiedot

KIRJAAMINEN HOITOTYÖSSÄ - OHJEITA HOITOTYÖNTEKIJÖILLE

KIRJAAMINEN HOITOTYÖSSÄ - OHJEITA HOITOTYÖNTEKIJÖILLE KIRJAAMINEN HOITOTYÖSSÄ - OHJEITA HOITOTYÖNTEKIJÖILLE Riikka Loikkanen Opinnäytetyö, kevät 2003 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma

Lisätiedot

PEREHDYTYSOPAS TIKKURILAN TERVEYSASEMALLE

PEREHDYTYSOPAS TIKKURILAN TERVEYSASEMALLE PEREHDYTYSOPAS TIKKURILAN TERVEYSASEMALLE Noora Tiilimaa ja Susanna Virta Opinnäytetyö, kevät 2010 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Helsinki Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitaja (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

TOIMINTATERAPEUTTIKOULUTUKSEN OHJATUN HARJOITTELUN OHJAUKSEN TÄMÄN HETKEN ONGELMAT JA LAADUKAS HARJOITTELUN OHJAUS TULEVAISUUDESSA

TOIMINTATERAPEUTTIKOULUTUKSEN OHJATUN HARJOITTELUN OHJAUKSEN TÄMÄN HETKEN ONGELMAT JA LAADUKAS HARJOITTELUN OHJAUS TULEVAISUUDESSA TOIMINTATERAPEUTTIKOULUTUKSEN OHJATUN HARJOITTELUN OHJAUKSEN TÄMÄN HETKEN ONGELMAT JA LAADUKAS HARJOITTELUN OHJAUS TULEVAISUUDESSA Ulla-Maija Törmälä Toimintaterapian pro gradu-tutkielma Jyväskylän yliopisto

Lisätiedot

Päiväkodin ja lastenneuvolan moniammatillinen yhteistyö Espoossa

Päiväkodin ja lastenneuvolan moniammatillinen yhteistyö Espoossa Päiväkodin ja lastenneuvolan moniammatillinen yhteistyö Espoossa Korolainen Marica 2008 Otaniemi Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Otaniemi Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu Imatra Päiväkodin ja lastenneuvolan

Lisätiedot

Viisi hyvää kysymystä viikossa

Viisi hyvää kysymystä viikossa T yöterveyshuollon erikoislääkäriksi opiskellaan suureksi osaksi käytännön työssä kokeneemman kollegan ohjauksessa. Kouluttajalääkärin tehtävänä on toimia kanssakulkijana ja kannustajana, kun erikoistuva

Lisätiedot

Opiskelijasta sairaanhoitajaksi

Opiskelijasta sairaanhoitajaksi Opiskelijasta sairaanhoitajaksi Käytännön harjoittelujaksot sairaanhoitajaopiskelijan ammatillisen identiteetin rakentumisen tukena Jaana Stolt 31571 Kasvatustieteiden tiedekunta Pro gradu -tutkielma Lapin

Lisätiedot

KUNTATYÖ 2010. Kiinnitä työhön ja tulokseen. Päivi Rainio: Opas kuntatyön perehdyttäjille. Kuntatyö hyvä työ

KUNTATYÖ 2010. Kiinnitä työhön ja tulokseen. Päivi Rainio: Opas kuntatyön perehdyttäjille. Kuntatyö hyvä työ KUNTATYÖ 2010 Päivi Rainio: Kiinnitä työhön ja tulokseen Opas kuntatyön perehdyttäjille Kuntatyö hyvä työ Sisältö Johdanto 2 Mitä perehdyttäminen on? 4 Milloin perehdyttämistä tarvitaan? 6 Kuka perehdyttää?

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA OULASKANKAAN SAIRAALA VISALAN SAIRAALA 1/2008. Koulutus ja osaaminen

OULUN YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA OULASKANKAAN SAIRAALA VISALAN SAIRAALA 1/2008. Koulutus ja osaaminen POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI OULUN YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA OULASKANKAAN SAIRAALA VISALAN SAIRAALA 1/2008 Koulutus ja osaaminen 1 25 1/2008 Me pesemme puhdasta fiilistä työpaikallesi! Tervetuloa

Lisätiedot

KIRJANPITO-OHJELMAN PEREHDYTYSOPAS TILKON OY:LLE

KIRJANPITO-OHJELMAN PEREHDYTYSOPAS TILKON OY:LLE KIRJANPITO-OHJELMAN PEREHDYTYSOPAS TILKON OY:LLE Suvi Heinonen Opinnäytetyö Lokakuu 2011 Liiketalouden koulutusohjelma Tampereen ammattikorkeakoulu 2 TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Liiketalouden

Lisätiedot

HOITOTYÖN EETTISIÄ ONGELMIA

HOITOTYÖN EETTISIÄ ONGELMIA HOITOTYÖN EETTISIÄ ONGELMIA Jaana Nissi-Lämsä Opinnäytetyö, syksy 2010 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Pohjoinen, Oulu Hoitotyönkoulutusohjelma Sairaanhoitaja (AMK) TIIVISTELMÄ Nissi-Lämsä, Jaana. Hoitotyön

Lisätiedot

KIRJALLISTEN POTILASOHJEIDEN LAATIMINEN VASTAANOTTOTOIMINTAAN

KIRJALLISTEN POTILASOHJEIDEN LAATIMINEN VASTAANOTTOTOIMINTAAN KIRJALLISTEN POTILASOHJEIDEN LAATIMINEN VASTAANOTTOTOIMINTAAN Heidi Prauda Opinnäytetyö Kevät 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu/ Lahden ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysala Hoitotyön koulutusohjelma

Lisätiedot

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla Opas työpaikkaohjaajille Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla SISÄLTÖ Lukijalle... 3 1. Työssäoppiminen yrityksen näkökulmasta... 4 Työssäoppimisella yritys varmistaa tulevaisuuden osaamisen Työssäoppimisesta

Lisätiedot

Sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys 7 YRITTÄJYYTTÄ TUKEVAT OPINNOT 9. Kaikille terveysalan opiskelijoille tarjottavat mahdollisuudet 9

Sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys 7 YRITTÄJYYTTÄ TUKEVAT OPINNOT 9. Kaikille terveysalan opiskelijoille tarjottavat mahdollisuudet 9 SARI ASTELJOKI & ELINA KONTIO Yrittäjyyden edistäminen ammattikorkeakoulussa esimerkkejä terveysalalta TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN PUHEENVUOROJA 32 Turun ammattikorkeakoulu Turku 2007 Kannen suunnittelu:

Lisätiedot

ORIMATTILAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY

ORIMATTILAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY ORIMATTILAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY Kirsti Anttila Kati Kupari Opinnäytetyö, Syksy 2004 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Lahden yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan

Lisätiedot

Perehdytyskansio Lappeenrannan seurakuntayhtymän

Perehdytyskansio Lappeenrannan seurakuntayhtymän Saimaan ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala Lappeenranta Sosiaalialan koulutusohjelma Satu Pentti ja Elina Vättö Perehdytyskansio Lappeenrannan seurakuntayhtymän lapsikerhoihin Opinnäytetyö 2013

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNOSSA

TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNOSSA TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNOSSA Opetushallitus 2003 SISÄLTÖ ESIPUHE 4 1. TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELUN TARVE SOSIAALI- JA TERVEYS- ALAN PERUSTUTKINNOSSA 5 1.1. Työssäoppiminen

Lisätiedot

Perehdytysprosessi ja perehdytysopas, case FOREX Bank. Jesperi Kuitunen

Perehdytysprosessi ja perehdytysopas, case FOREX Bank. Jesperi Kuitunen Perehdytysprosessi ja perehdytysopas, case FOREX Bank Jesperi Kuitunen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2014 Tiivistelmä Liiketalouden koulutusohjelma 1.5.2014 Tekijä tai tekijät Jesperi Kuitunen

Lisätiedot

opiskelijan ohjaajana

opiskelijan ohjaajana Työpaikkaohjaaja opiskelijan ohjaajana Frisk, T. (toim.) www.ohjaan.fi Tämänteoksenkopioiminenontekijänoikeuslain (404/61, muutt. 712/96) ja valokuvalain (495/61, muutt. 446/96) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Työpaikkaohjaaja- ja mentorikoulutusmallin kehittäminen. Marja-Anneli Hynynen ja Merja Jokelainen

Työpaikkaohjaaja- ja mentorikoulutusmallin kehittäminen. Marja-Anneli Hynynen ja Merja Jokelainen Työpaikkaohjaaja- ja mentorikoulutusmallin kehittäminen Marja-Anneli Hynynen ja Merja Jokelainen KIRJOITTAJAT Marja-Anneli Hynynen, TtM, Savonia-ammattikorkeakoulu Terveysalan lehtori Savonia-ammattikorkeakoulussa.

Lisätiedot

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Opinnäytetyö CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Teknologiaosaamisen johtamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

SAIRAANHOITAJAN ITSENÄINEN VASTAANOTTO HAARTMANIN SAIRAALAN YHTEISPÄIVYSTYKSESSÄ Hoitajien näkemyksiä tehtävästä ja sen edellyttämistä valmiuksista

SAIRAANHOITAJAN ITSENÄINEN VASTAANOTTO HAARTMANIN SAIRAALAN YHTEISPÄIVYSTYKSESSÄ Hoitajien näkemyksiä tehtävästä ja sen edellyttämistä valmiuksista SAIRAANHOITAJAN ITSENÄINEN VASTAANOTTO HAARTMANIN SAIRAALAN YHTEISPÄIVYSTYKSESSÄ Hoitajien näkemyksiä tehtävästä ja sen edellyttämistä valmiuksista Noora Ahonen ja Suvi Utoslahti Opinnäytetyö, syksy 2009

Lisätiedot

POTILASTURVALLISUUS PÖYTYÄN TERVEYSKESKUKSEN HOITOHENKILÖKUNNAN PEREHDYTYKSESSÄ

POTILASTURVALLISUUS PÖYTYÄN TERVEYSKESKUKSEN HOITOHENKILÖKUNNAN PEREHDYTYKSESSÄ Opinnäytetyö (AMK) Hoitotyön koulutusohjelma Sairaanhoitaja 2012 Susanna Mannila, Tarja Salminen ja Nina Vuorinen POTILASTURVALLISUUS PÖYTYÄN TERVEYSKESKUKSEN HOITOHENKILÖKUNNAN PEREHDYTYKSESSÄ OPINNÄYTETYÖ

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

Suuhygienisti- ja hammaslääkäriopiskelijoiden yhteisöllisen asiantuntijuuden kehittyminen koulutuksen aikana

Suuhygienisti- ja hammaslääkäriopiskelijoiden yhteisöllisen asiantuntijuuden kehittyminen koulutuksen aikana Suuhygienisti- ja hammaslääkäriopiskelijoiden yhteisöllisen asiantuntijuuden kehittyminen koulutuksen aikana Suun terveydenhuollon koulutusohjelma, Suuhygienisti Opinnäytetyö Syksy 2006 Anttikoski Johanna

Lisätiedot

Ammatillinen kasvu ja asiantuntijuus

Ammatillinen kasvu ja asiantuntijuus Ammatillinen kasvu ja asiantuntijuus Olavi Hotarinen Opinnäytetyö Marraskuu 2006 Ammatillinen opettajakorkeakoulu Tekijä(t) Olavi Hotarinen Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 72 Julkaisun kieli Suomi

Lisätiedot

Asiakaslähtöisyys hoitotyössä, sen opettaminen ja kehittäminen

Asiakaslähtöisyys hoitotyössä, sen opettaminen ja kehittäminen Asiakaslähtöisyys hoitotyössä, sen opettaminen ja kehittäminen AMK-opettajien näkemyksiä Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen Fysioterapeutti ylempi AMK Opinnäytetyö Joulukuu 2010 Hanna

Lisätiedot