PERUSTERVEYDENHUOLLON TUOTTAVUUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PERUSTERVEYDENHUOLLON TUOTTAVUUS"

Transkriptio

1 PERUSTERVEYDENHUOLLON TUOTTAVUUS Sami J. Siiskonen Lääketieteen lisensiaatin tutkinnon syventävien opintojen kirjallinen työ Helsingin yliopisto Kansanterveystieteen laitos Lääketieteen hallinnon yksikkö 20. marraskuuta 2007 Ohjaaja: Dosentti, LKT Outi Elonheimo 1

2 SISÄLLYS JOHDANTO PERUSTERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMINEN JA KUSTANNUKSET Perusterveydenhuollon järjestämisvastuu ja järjestämistavat Perusterveydenhuollon rahoitus Perusterveydenhuollon kustannukset TERVEYSTALOUSTIETEEN VIITEKEHYS Palvelutuotannon määrittely ja mittaaminen Panokset Tuote, episodi ja tuotos Tuotteen eli episodin ja tuotoksen mittaaminen Case-mix Tuottavuus Tehokkuus Vaikuttavuus Terveyspalvelujen laatu Kustannus-vaikuttavuus Terveystaloustieteen termien vuorovaikutuksesta Tuotetun terveyden arvottaminen Kustannus-utiliteetti -suhde ja vaikuttavuusmittarit Kustannus-hyöty -suhde TERVEYSPALVELUJEN TARVE Terveyspalvelujen tarpeen määrittämisen teoriaa Terveyspalvelujen kysyntä ja tarve TIEDONKERUU Tarvetiedon kerääminen tilastoista ja kyselytutkimuksilla Tilastoja ja rekistereitä Esimerkkejä rekistereihin perustuvista tarvekartoituksista

3 4.1.3 Kyselytutkimukset tarvetiedon keräämisessä Tiedonkeruu potilasryhmien avulla Peruspalvelujen käyttömalli Nilsiän terveyskeskuksen palvelujen tarpeen analyysi Diagnoosiluokitukset palveluntarpeen kuvaamisessa PALVELUJEN TUOTTEISTAMINEN JA TUOTOSTA KOKONAISUUTENA KUVAAVAT POTILASRYHMITYKSET Tuotteistamisen teoriaa Erikoissairaanhoidon potilasryhmät DRG ja MDC Avohoidon potilasryhmitys APR TUOTTAVUUSTUTKIMUKSET JA KEHITYSHANKKEET Tutkimukset tuottavuudesta Perusterveydenhuollon menoeroja selittävät tekijät ja terveyskeskusten kustannustehottomuus (VATT 2006) MAISEMA-hanke (Sitra 2007) Tuottavuuden lisäämiseksi toteutettuja hankkeita HOLA hoitajien toimenkuvan laajentaminen -pilottiprojekti Hiiden alueen terveyskeskusten avohoidon tuotteistus hanke Jyväskylän perusterveydenhuollon vastaanottotoiminnan tarkoituksenmukainen järjestäminen hanke Esimerkkejä muista toiminnan kehittämiseen pyrkivistä hankkeista HUS-päivystyshanke Luoteis-Satakunnan lääkäri-hoitaja -projekti...72 POHDINTA

4 JOHDANTO Suomen terveyspalvelut ovat nykymittareilla kansainvälisesti vertailtuna tehokkaita eli niiden tuottavuus on hyvä. Lisäksi Eurobarometrin mukaan vuonna 2003 Suomalaiset olivat EU-maiden tyytyväisimpiä terveydenhuoltoon. 1 Terveydenhuollon menot kasvavat kuitenkin nopeammin kuin yhteiskunnan varallisuus. Terveyspalvelujen julkisen rahoituksen korkea osuus ja samanaikainen kokonaismenojen voimakas kasvu on herättänyt huolen yhteiskunnan varojen käytöstä. Monitahoista keskustelua on käyty siitä, miten rajalliset resurssimme riittävät palvelujen tuottamiseen kysynnän ja tarpeen jatkuvasti kasvaessa. 2 Julkisessa keskustelussa on kiinnitetty paljon huomiota terveydenhuollon tuottavuuteen ja tuottavien yksiköiden tehokkuuseroihin. Terveystaloustiede pyrkii vastaamaan kasvavaan tarpeeseen tuottaa tietoa terveydenhuollon erityispiirteistä taloustieteen välinein. Terveystaloustieteessä keskeinen kysymys on, miten käytettävissä olevilla panoksilla pystytään tuottamaan maksimaalinen terveyshyöty väestölle. Kehitetyillä työkaluilla ja niiden mahdollistamilla analyyseillä pyritään vastaamaan tähän kysymykseen. Suomessa terveystaloustiedettä tekevät vuonna 2002 Stakesiin perustettu Terveystaloustieteen keskus (CHESS), Valtion tekninen tutkimuskeskus (VATT), Teknillisen korkeakoulun tutkimusryhmä HEMA, sekä Helsingin, Kuopion ja Tampereen yliopistot. Vuonna 1992 perustettiin Terveystaloustieteen seura (TTTS) edistämään ja kehittämään terveystaloustieteellistä tutkimusta. Kansainvälisesti vastaavaa työtä tekee The International Health Economics Association (ihea). 3 Terveystaloustieteen tuottavuuslaskennassa terveyspalveluja mallinnetaan ryhmittelemällä potilaita ja tuotteistamalla ryhmille annettuja hoitoja prosesseiksi tai kustannuspainotetuiksi 1 Pekurinen M, Terveydenhuollon menojen hillintä, rahoitusjärjestelmän ja ennaltaehkäisyn merkitys. Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 4/ Sintonen H, Pekurinen M, Terveystaloustiede. WSOY 2006; Sintonen H, Pekurinen M, Terveystaloustiede. WSOY 2006;

5 hoitoepisodeiksi. Tuotannon strukturointi kustannukset huomioiviksi episodeiksi mahdollistaa toimintojen määrällisen mittauksen, kustannusten etukäteisarvioinnin sekä tuottavuuden laskennan. Tulevaisuudessa tuotannollisen tiedon yhdistäminen vähitellen kertyvään lääketieteelliseen näyttöön vaikuttavuudesta luo edellytykset mitata terveyspalvelujen panoksilla tuotettua terveyttä. Teoreettisen tutkimuksen lisäksi käytännön toimintatapojen ja -käytäntöjen kehitystyötä tehdään lukuisissa terveyskeskuksissa. Sosiaali- ja terveysministeriö tukee kehityshankkeita taloudellisesti. Lähitulevaisuudessa perustettava perusterveydenhuollon kehittämiskeskus tullee ottamaan pirstaleisen hankekentän kontrolliinsa ja mahdollistaa eri puolilla saatujen kokemusten yhteisen hyödyntämisen nykyistä paremmin. Tämä työn alussa kuvataan perusterveydenhuollon tuotantorakenne, rahoitus sekä kustannusten kehitys. Toisessa osassa kuvataan terveystaloustieteen käsitteistö ja käsitteiden vuorovaikutus. Tämä mahdollistaa palvelujen tarpeen ja tuotannon strukturoinnin ymmärrettävän käsittelyn työn keskivaiheilla. Loppuosassa esitellään palvelujen tuotteistamisen teoria sekä tuottavuuden nimissä tehtyjä tutkimuksia. Tämän työn tavoitteena on selittää terveyspalvelujen tuotannon optimoinnin haasteita ja tarjota näkemyksiä tuottavuuden parantamiseksi käytännön toimenpitein. Tähän tavoitteeseen pääsemiseksi selvennetään terveystaloustieteen käytännönläheisen alueen käsitteistöä ja esitellään esimerkein perusterveydenhuollossa toteutettujen tuottavuushankkeiden tavoitteita ja menetelmiä. Työllä pyritään vastaamaan kysymyksiin: miten perusterveydenhuollon palvelujen tuottavuutta on pyritty mittaamaan ja kehittämään, millaisia kokemuksia kehityshankkeista on saatu ja mitä kehitystoimia näiden perusteella voidaan suositella? 5

6 1 PERUSTERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMINEN JA KUSTANNUKSET 1.1 Perusterveydenhuollon järjestämisvastuu ja järjestämistavat Terveyspalvelujen järjestämisvastuu on lakisääteisesti kunnilla. Perusterveydenhuollon palvelujen järjestämisestä on säädetty Kansanterveyslailla ( /66), jonka määritelmän mukaan kansanterveystyö on yksilöön, väestöön ja elinympäristöön kohdistuvaa terveyden edistämistä sairauksien ja tapaturmien ehkäisy mukaan lukien sekä yksilön sairaanhoitoa (1 ). Vastuu kansanterveystyöstä asetetaan laissa kunnille: Kunnan on pidettävä huolta kansanterveystyöstä sen mukaan kuin tässä laissa tai muutoin säädetään tai määrätään (5 ). Yhteistyöstä kuntien kesken todetaan seuraavaa: Kunnat voivat yhdessä huolehtia kansanterveystyöstä perustamalla tätä tehtävää varten kuntayhtymän (5 ). Lisäksi 14 :n ensimmäisessä momentissa määritellään osa kunnan järjestämisvelvoitteen piiriin kuuluvista toiminnoista, joista 15 :ssa todetaan edelleen, että toimintoja varten tulee kunnalla olla terveyskeskus. 4 Terveyskeskus on joko yhden kunnan oma tai useamman kunnan muodostama kansanterveystyön kuntayhtymän omistama. Terveyskeskuksen ohjaamiin ja tuottamiin palveluihin lukeutuvat avohoidon vastaanotto, vuodeosastohoito, hammashuolto, ennaltaehkäisevä terveydenhuolto (kuten neuvolat ja kouluterveydenhuolto), kotisairaanhoito, sairaankuljetus, erityisterapeuttien palvelut, kuntoutus sekä diagnostiset tutkimuspalvelut. Vuonna 2007 marraskuussa terveyskeskuksia oli Lakisääteisten kansanterveysvastuiden järjestäminen on useissa kunnissa ollut suuri haaste. Käytettävissä olevat panokset vaihtelevat kunnittain ja useassa kunnassa on ajauduttu taloudellisiin vaikeuksiin. Kunnan verotuloista terveydenhuoltoon suunnattujen 4 Kansanterveyslaki /66, Valtion säädöstietopankki FINLEX 5 STM:n ylilääkäri Kati Myllymäen luento Muuttuvat terveydenhuollon rakenteet, Helsingin yliopiston kansanterveystieteen laitos

7 panosten suuruus määräytyy mm. kunnan väestörakenteen ja elinkeinorakenteen perusteella. Vähän yritystoimintaa tai tuotantoteollisuutta sisältävän kunnan verokertymä ja panostus terveydenhuoltoon on alhaisempi kuin paljon tuotantoteollisuutta sisältävän kunnan. Muita verokertymää vähentäviä tekijöitä ovat korkea työttömyysaste ja lapsi- sekä vanhusväestön suuri osuus. Palveluiden järjestämiseksi rajallisin voimavaroin on tehty yhteistyötä naapurikuntien kanssa ja pyritty organisoimaan palvelutuotantoa kustannuksia säästävämmin. Vuonna 2007 n. 37 % väestöstä asuu haja-asutusalueilla alle asukkaan kunnissa. 6 Useiden pienten kansanterveystyön hallintoalueiden ylläpitäminen ei ole tuottavuuden näkökulmasta ideaalinen. Käynnissä oleva palvelurakenneuudistus (PARAS-hanke) pyrkii kannustamaan kuntia yhteistyöhön ja keskittämään terveyskeskusten hallintoa alueellisesti. Uudessa mallissa haja-asutusalueiden lähipalvelut turvataan hallinnollisista keskuksista ohjatulla kattavalla terveysasemaverkolla. Tavoitteena on, että palvelutuotantoa ohjaavan yksittäisen kunnan tai kuntayhtymän rahoittaman hallinnollisen keskuksen väestöpohja olisi vähintään asukasta. Perusterveydenhuollon tilaaja-tuottaja -malli eli palveluja tilaavan ja tuottajan tahon erottaminen toisistaan pyrkii selkiyttämään terveyspalveluista vastaavien virkamiesten vastuunjakoa. Hierarkiassa ylimpänä kunnassa terveydenhuoltoa ohjaa perusturvalautakunta, jonka päätöksiä perusturvakeskus panee täytäntöön. Tilaaja-tuottaja -mallissa perusturvakeskus toimii palvelujen tilaajana terveyslautakunnan mandaatilla ja terveyskeskus palvelujen tuottajana. Terveyskeskus vastaa perusturvakeskukselle perusterveydenhuollon palvelujen tuotannosta annettujen määräysten ja panosten puitteissa. Tuotannon eriyttäminen palvelujen tilaajasta mahdollistaa teoriassa palveluntuotannon aikaisempaa objektiivisemman arvioinnin sekä antaa kunnille joustavuutta palveluntuottajan valintaan. Tuotannon hahmottaminen erilliseksi kokonaisuudeksi ja siten oman toiminnan kuvaaminen voidaan myös nähdä ensiaskeleena terveyspalvelujen tuotteistamisessa tuotantoprosesseiksi. Tilaaja-tuottaja -mallilla voidaan ainakin teoriassa 6 STM:n ylilääkäri Kati Myllymäen luento Muuttuvat terveydenhuollon rakenne, Helsingin yliopiston kansanterveystieteen laitos

8 kohentaa johtamista sekä terveyspalvelujen julkisten ja yksityisten tuottajien välistä kilpailua. Mallista saatuja kokemuksia on kuvattu kirjassa Terveystaloustiede (WSOY 2006) ristiriitaisiksi. Siitä saadut taloudelliset edut ovat jääneet ohimeneviksi ja selvää toiminnan tehostumista ei ole tapahtunut. Yksittäisen kunnan palvelujen suunnitteluun sovellettaessa tilaaja-tuottaja -asettelu toimii huonosti, koska pienen kunnan tilaajaosaaminen ei useinkaan riitä terveyspalvelujen tuotannon ohjaamiseen. Toisin sanoen kunnan perusturvakeskus tai perusturvalautakunta ei tiedä, mitä palveluja väestö tarvitsee. Osaamisen puute johtuu pääosin luotettavan tarvetiedon puuttumisesta päättäjien käytössä ei ole toistaiseksi ollut tilastotietoa oman väestönsä terveystarpeista. Tilaaja-tuottaja -mallin voi olettaa toimivan paremmin PARAS-hankkeen myötä luotavissa hallinnollisissa keskuksissa tai vieläkin suuremmissa yhteenliittymissä. Osaamisen keskittyminen laajoihin perusterveydenhuollon tilaajarenkaisiin tai erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteisiin terveydenhuoltopiireihin voisi luoda uusia mahdollisuuksia palvelutuotannon tilaamiseen. Alueellisen palvelujen tarve- ja käyttötiedon kerääminen sekä tilaajaosaamisen keskittyminen yhdessä loisivat epäilemättä nykyistä paremmat mahdollisuudet tilata ja suunnitella palvelutuotantoa. Palveluntuotantoa suunniteltaessa kunnan vastuuhenkilöt arvioivat kunnan mahdollisuudet tuottaa tarvittavat palvelut itse ja arvioivat terveyspalveluiden markkinatilanteen. Ostopalveluja harkittaessa mietitään, onko tarkoituksenmukaisia ostopalveluita saatavilla ja esiintyykö ostopalvelumarkkinassa tilaajan edun mukaista aitoa kilpailua useamman tasavertaisen palveluntarjoajan välillä. Suomessa 95 % perusterveydenhuollon palveluista on julkisen sektorin itsensä tuottamia. Ostopalvelujen osuus palvelutuotannosta on tosin viime vuosina kiihtyvästi kasvanut. 1.2 Perusterveydenhuollon rahoitus Suomen terveydenhuolto on pääosin julkisin varoin rahoitettua. Tämä tarkoittaa sitä, että julkinen valta kerää eri instituutioiden kautta yhteiskunnasta varoja ja tuottaa tai ostaa 8

9 varoilla kansalaisille terveyspalveluja. Julkisen rahoituksen osuus Suomen terveydenhuoltomenoista oli vuonna ,8 %, joka jakautui seuraavasti: kunnat 40,4 % valtio 20,8 % kansaneläkelaitos KELA 16,6 % Jäljelle jäävä 22,2 % prosenttia terveydenhuoltomenoista oli yksityisesti rahoitettua ja jakautui seuraavasti: kotitaloudet 17,7 % (=palvelunkäyttömaksut) työnantajat, sairauskassat ja yksityiset vakuutukset 4,5 % 7 Kuntien järjestämän perusterveydenhuollon rahoitusreitit ovat verotus, julkinen sairausvakuutus ja käyttäjämaksut. Näin ollen perusterveydenhuollon varsinaisia rahoittajia eli maksajia ovat yritykset, työnantajat, palkansaajat ja kotitaloudet sekä palvelunkäyttäjät. Rahoituksen näiltä rahoittajilta keräävät instituutiot ovat valtio, sairausvakuutusjärjestelmä ja palveluntuottajat. Progressiivisesti määräytyvistä veroista, sairausvakuutusmaksuista ja käyttäjämaksuista koostuvan terveydenhuoltoon vuosittain maksetun absoluuttisen rahasumman suuruus vaihtelee kansalaisten välillä. Tässä järjestelmässä korkeatuloiset maksavat kalliimpaa hintaa terveyspalveluista kuin pienituloiset, koska korkeatuloisten terveydenhuoltoon maksama summa on heidän palvelujen käyttömääräänsä suhteutettuna korkeampi. Näin ollen korkeatuloiset kansalaiset rahoittavat suuremman osan terveyspalveluista kuin pienituloiset. 1.3 Perusterveydenhuollon kustannukset Julkisen vallan järjestämien terveyspalvelujen tuotanto tapahtuu teknisesti samalla tavalla kuin tuotantotaloudessa yleensä yhteiskunnan terveydenhuoltoon suuntaamilla panoksilla ostetaan markkinoilta tuotannontekijöitä, joilla tuotanto toteutetaan. Siten terveyspalvelujen tuotannontekijöitä ovat luonnonvarat (maa), henkilöstö ja pääoma (tilat, 7 Terveydenhuollon menot ja rahoitus vuonna Tilastotiedote 2/ Suomen virallinen tilasto. Stakes

10 laitteet, kuluvat materiaalit). Terveyspalvelujen tuotannossa henkilöstön palkat ovat suurin yksittäinen menoerä lähteestä riippuen henkilöstökulujen osuudeksi on ilmoitettu n % terveydenhuollon kokonaismenoista. Terveydenhuolto on siis henkilöstöintensiivistä toimintaa. Toiminnoittain arvioituna eniten panoksia käyttävät avohoito ja vuodeosastohoito. 8 Suomen koko terveydenhuollon kokonaiskustannukset vuonna 2005 olivat 11,853 miljardia euroa. Julkisten terveydenhuoltomenojen prosenttiosuus bruttokansantuotteesta oli 7,5 %. Terveydenhuoltomenojen kokonaiskehitys vuosina on esitetty alla olevalla kuvaajalla 1 vuoden 2005 hinnoin (luvut ei inflaatiokorjattuja). 9 *Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon avo- ja vuodeosastohoidon osuudet päivitetty vuodesta 2000 lähtien **Lääkinnälliset laitteet, ympäristöterveydenhuolto, terveydenhuollon hallinto ja sairausvakuutuksen korvaamat matkakulut KUVA 1: Terveydenhuoltomenojen kokonaiskehitys , milj eur. Lähde: Stakes tilastotiedote 2/ Sintonen H, Pekurinen M. Terveystaloustiede. WSOY 2006; Terveydenhuollon menot ja rahoitus vuonna Tilastotiedote 2/ Suomen virallinen tilasto. Stakes

11 Perusterveydenhuollon nettokustannusten kehitys vuosina on esitetty alla olevassa kuvaajassa. Tästä nähdään, että perusterveydenhuollon kustannusten kasvu on kiihtynyt 2000 luvulla. Vuodesta 2000 vuoteen 2005 perusterveydenhuollon nettokustannukset kasvoivat 26,9 %, inflaatiokorjattu reaalinen kustannusten kasvu oli tosin vähäisempää. Reaalikustannukset on saatavissa deflatoimalla nämä luvut Stakesin vuosittain määrittelemällä terveydenhuollon kustannusindeksillä. KUVA 2: Kuntien perusterveydenhuollon menojen nettokustannukset , 1000 eur (mukaan lukien hammashuolto) Lähde: Stakes indikaattoripankki SOTKAnet Perusterveydenhuollon nettokustannusten euromääräinen ja prosentuaalinen kasvu on ollut nopeaa kuluneen kymmenen vuoden aikana. Euromääräinen kasvu sekä prosentuaalinen kasvu vuosittain on esitetty alla olevassa taulukossa (ei inflaatiokorjattu). Vuosi x1000 eur % - 4,89 % 0,69 % 2,33 % 2,23 % 6,03 % 7,01 % 7,35 % 5,25 % 5,30 % 5,49 % TAULUKKO 1: Kuntien perusterveydenhuollon (mukaan lukien hammashuolto) nettokustannukset x 1000 eur, sekä vuosittainen muutos prosentteina Lähde: Stakes, Indikaattoripankki SOTKAnet 11

12 Lääkekustannukset ovat kasvaneet suhteessa muihin kustannuksiin eniten 10. Vuonna prosenttia terveydenhuollon kokonaismenoista aiheutui lääkekustannuksista 11. Asiaan onkin puututtu. Paljon julkisuutta saanut esimerkki terveydenhuollon menojen kasvua hillitsevistä toimenpiteistä on 2000-luvun alkuvuosina lanseerattu lääkevaihtojärjestelmä. Lääkevaihdossa apteekilla on oikeus ja velvollisuus tarjota potilaalle reseptillä määrättyjen patenttisuojaamattomien ja toisiaan vastaavien lääkkeiden joukosta edullisin vaihtoehto. Lääkekustannusten lisäksi kulujen kasvua selittää terveydenhuollon henkilöstön ja erityisesti hoitohenkilöstön määrän voimakas kasvu. Eniten on kasvanut sairaanhoitajien lukumäärä. Vuosina on julkisen sektorin lääkärien määrää lisätty n. 1000:lla ja sairaanhoitajien määrää n :lla TERVEYSTALOUSTIETEEN VIITEKEHYS Edellä esitelty kustannusten kasvu on huolestuttanut virkamiehiä, poliitikkoja ja terveyspalvelujen tuotannosta vastaavia ammattilaisia. On jouduttu miettimään, pystyykö yhteiskunta jatkuvasti kasvattamaan terveydenhuoltoon suuntaamiensa panosten määrää. Lisäksi on pohdittu, saadaanko jo nykyisellään suurille panoksille vastinetta vai kuluuko rahaa hukkaan. Terveydenhuollon perustehtävä on lisätä kansalaisten terveyttä. Terveyden lisäämisen välineenä käytetään terveyspalveluita, kuten lääkäreiden ja hoitajien avovastaanottoa, operatiivisia hoitoja tai vuodeosastohoitoa. Näiden palveluiden oletetaan lisäävän terveyttä 10 Terveydenhuollon menot ja rahoitus vuonna Stakes tilastotiedote 2/ STM:n ylilääkäri Kati Myllymäen luento Muuttuvat terveydenhuollon rakenteet, Helsingin yliopiston kansanterveystieteen laitoksella Tiedon lähteeksi luentomateriaalissa on ilmoitettu OECD Health Data STM:n Lääkintöneuvos Jouko Isolaurin luento Hoitotakuu ja kansalliset hoitoindikaatiot, Helsingin yliopiston kansanterveystieteenlaitoksella Lähteeksi luentomateriaalissa on ilmoitettu Stakestieto. 12

13 väestössä. Terveydenhuollon kustannukset kertovat, kuinka paljon panoksia terveyspalvelujen tuottamiseen on käytetty. Näitä panoksia on kuvattu edellä osassa 3. rahamääräisinä. Terveystaloustiede tuottaa tietoa siitä, miten resurssit jakautuvat palvelutuotannossa ja pyrkii mittaamaan, mitä rahalla saadaan. Osassa tutkimuksista ja muista julkaisuista palvelutuotantoa ja sen mittaamista on kuvattu käyttäen taloustieteen termejä virheellisesti. Tämä johtuu joko ymmärtämättömyydestä tai halusta oikaista esitettäessä pitkähköä ajatuskulkua. Osassa tutkimuksista tekijät ovat olettaneet mittaavansa palveluiden tuottavuutta mitatessaan käyntituotannon yksikkökustannuksia. Seuraavassa esitellään terveystaloustieteen keskeiset tuottavuuslaskennan mahdollistavat termit määritelmineen. 2.1 Palvelutuotannon määrittely ja mittaaminen Panokset Kansantaloustieteessä tuotannontekijöiden markkina- eli hankintahinnat määrittävät panosten arvon. Terveydenhuollossa kaikille tuotannontekijöille ei ole toimivia vapaita markkinoita. Näin ollen panokset ovat terveystaloustieteen tuottavuuslaskelmissa määritelty palvelusuoritteista koituneiden kustannusten suuruisiksi. Perusterveydenhuollossa toimintayksikön kustannusten määrittäminen on ongelmallista, koska osassa kunnista kustannuslaskentaa on tehty puutteellisesti ja toiminnan toteutuneet kustannukset eivät tarkasti ole tiedossa. 14 Panosten määrittely perusterveydenhuollon tuottavuuslaskennassa riippuu katsantokannasta eli siitä, mitä laskelmassa halutaan tarkastella. Työn tuottavuutta 13 Terveystaloustieteen määritelmät perustuvat erikseen viitatun kirjallisuuden lisäksi keskusteluihin Stakes CHESS:n kehittämispäällikkö Miika Linnan ja HY KTTL:n dos Outi Elonheimon kanssa 14 Aaltonen J, et al. Perusterveydenhuollon kustannukset ja tuotetut palvelut tuottavuuden kehitys VATT keskustelualoitteita 372,

14 tarkasteltaessa panokseksi lasketaan henkilöstön palkkapainotetut työtunnit, joita verrataan suhteessa tuotokseen. Kokonaisen terveyskeskuksen tuottavuutta mitattaessa voidaan panoksiksi ottaa tilinpäätöstietojen toimintamenot eli kokonaiskustannukset, jotka edustavat koko toimintaan suunnattuja panoksia. Terveyskeskuksen työn tuottavuusmittauksissa panosmääreenä on eräissä toteutuneissa pilottihankkeissa käytetty henkilöstöryhmien palkkakustannuksilla painotettuja työtunteja toimintomenojen sijaan. Tämä on tarkoituksenmukaista, koska toimintamenoihin kirjautuu usein myös vähemmän suorasti palveluntuotantoon liittyviä kustannuksia. Tällaisia ovat esimerkiksi tilavuokrat tai hallinnolliset vyörytyserät, jotka sisältävät kunnan hallinnosta aiheutuvia toimialoille jaettavia kustannuksista. Kustannusten kirjaaminen vaihtelee kunnittain. Ei siis ole yhdentekevää miten panokset määritellään mahdollisimman tarkasti kohdennetulla panoksen ja tuotoksen määrittelyllä saadaan luotettavinta tietoa tutkittavan toimintokokonaisuuden tuottavuudesta Tuote, episodi ja tuotos Nykyaikaisessa terveystaloustieteessä sairaalan tai terveyskeskuksen tuote on hoitoepisodi, joka koostuu potilaalle tietyn sairauden takia annetuista tutkimus- ja hoitotoimenpiteistä. Näitä toimintoja kutsutaan myös välisuoritteiksi. Episodi kuvaa siis tietyn sairauden tutkimiseksi ja hoitamiseksi tehdyn toimintaprosessin. Perusterveydenhuollossa välisuoritteita ovat esimerkiksi terveysneuvonta, kokonaisvaltainen kliininen tutkimus tai tehty toimenpide (mm. polvipunktio). Koska terveydenhuollossa hoidetaan paljon kroonisia sairauksia toistuvin palveluin ja varsinaista parantavaa hoitoa tai ratkaisua ei ole tarjolla, rajataan episodi aikaperusteisesti keston eikä tavoitteen täyttymisen (esim. ratkaistu terveysongelma tai hoidettu potilas ) perusteella. Käytännössä episodi tarkoittaa potilaan yhden vuoden aikana saamaa palvelukokonaisuutta. Hoitoepisodien muodostamisen edellytys on hoidettavien potilaiden ryhmittely hoidettavan sairauden ja annettujen hoitojen mukaan. Potilaiden ryhmittelyyn käytetään potilasryhmityksiä, jotka sisältävät kriteerit potilaiden luokittelulle sairauksien ja hoitojen 14

15 mukaan. Näitä ovat esimerkiksi erikoissairaanhoidon DRG ja perusterveydenhuollon APR. Tuotos tarkoittaa tarkastelujaksolla (useimmiten yksi vuosi) tuotettujen episodien kokonaismäärää. Alla oleva kuva 3 hahmottaa tuotteen eli episodin suhdetta kokonaistuotokseen. Näiden mittaamista käsitellään seuraavaksi. Potilas A: Hypertensio Potilas B: Astma Potilas C, D, E Z VÄLISUORITE A1: VÄLISUORITE B1 VÄLISUORITE 1 Elämäntapaohjaus Laaja kliininen status (hoitaja) (lääkäri) VÄLISUORITE A2: Laaja kliininen status (lääkäri) VÄLISUORITE B2 PEF-seuranta (astmahoitaja) VÄLISUORITE 2 TUOTE = EPISODI potilaan vuoden aikana saamien tutkimus- ja hoitotoimenpiteiden VÄLISUORITE A3: VÄLISUORITE B3: kokonaisuus Verenpaine kontrolli (hoitaja) Lääkehoidon aloitus (lääkäri) jne. Tässä kuvataan potilaiden A, B jne saamat hoitoepisodit VÄLISUORITE A4: VÄLISUORITE B4 Lääkehoidon aloitus Astmakontrolli (lääkäri) (astmahoitaja) TUOTOS = TUOTETTUJEN EPISODIEN KOKONAISMÄÄRÄ (A...Z) KUVA 3. Perusterveydenhuollon tuote ja tuotos Tuotteen eli episodin ja tuotoksen mittaaminen Episodin sisältämille välisuoritteille (toiminnot eli hoito- ja tutkimustoimenpiteet) annetaan kustannuspaino niiden tekemiseksi käytettyjen työaika- ja materiaaliresurssien mukaan. Kustannuspaino mitataan kustannuspisteinä (kp) mitä enemmän resursseja välisuoritteen tuottaminen kuluttaa sitä enemmän kustannuspisteitä se saa. 15

16 Välisuoritteiden kustannuspainotus (eli -pisteytys) mahdollistaa episodin kokonaiskustannuksen laskennan. Alla oleva yhtälö esittää yhden episodin tuotantokustannusten laskemista välisuoritteiden lukumääriä ja niille annettuja kustannuspistemääriä käyttäen. Kysymyksessä on potilaan A hoitoepisodi A, joka alkaa välisuoritteesta A1 ja päättyy välisuoritteeseen AN. Tuloksena saatua episodin tuotantokustannusten kokonaiskustannuspistemäärää kutsutaan nimellä episodin kustannuspaino (KP). Samalla tavalla on alle laskettu hoitoepisodin B kustannuspaino. Episodin A kustannuspaino = KP A = kp A1 AN = (A1 lukumäärä x A1 kustannuspiste ) + (AN lkm x AN kust.piste ) Episodin B kustannuspaino = KP B = kp B1 BN = (B1 lukumäärä x B1 kustannuspiste ) + (BN lkm x BN kust.piste ) On tärkeä huomata, että episodi A ilmaisee potilaan A tarkastelujakson (vuoden) aikana saaman palvelukokonaisuuden ja sen resurssien kulutuksen. Siten episodin A kustannuspaino ilmaisee kuinka paljon resursseja potilas A:n terveystarpeen tutkimus- ja hoitotoimenpiteet ovat vuoden aikana kuluttaneet. Samantyyppisen sairauden takia palveluja käyttäneet potilaat A, Ai ja Aii jne. muodostavat yhdessä potilasryhmän. Luokittelukriteerinä voidaan käyttää DRG potilasryhmitystä tai APR:n Avohoidon sairausluokitusta ASL. Laskemalla potilasryhmän potilaiden episodien kustannuspainot yhteen saadaan potilasryhmän painosumma (PS). Tämä ilmentää koko populaation yhden potilasryhmän resurssien kulutuksen. Potilasryhmän A Aii painosumma = PS A Aii = KP A Aii Laskemalla yhteen potilasryhmän potilaiden kustannuspainot ja jakamalla se potilaiden lukumäärällä saadaan kyseisen potilasryhmän keskimääräinen kustannuspaino, joka kertoo kuinka paljon kyseisen sairauden takia hoitoon hakeutuneet potilaat keskimäärin käyttävät terveydenhuollon resursseja (vrt. case-mix jäljempänä). Potilasryhmän A Aii keskimääräinen kustannuspaino = KP A + KP Ai + KP Aii 3 16

17 Käytännön tuottavuuslaskennassa potilasryhmien painosummia tai keskimääräisiä kustannuspainoja verrataan yksikön sisällä eri ajankohtina ja eri palveluja tuottavien laitosten välisessä benchmarkingissa eli vertaiskehittämisessä. Potilasryhmän painosumman muodostaminen on esitetty alla olevassa kuvassa 4. Potilas A Potilas Ai Potilas Aii VÄLISUORITE A1 jolle määritetty VÄLISUORITE Ai1 VÄLISUORITE Aii 1 kustannuspaino A1 kustannuspaino Ai1 VÄLISUORITE A2 jolle määritetty kustannuspaino A2 VÄLISUORITE Ai2 kustannuspaino Ai2 VÄLISUORITE Aii 2 EPISODIN KUSTANNUSPAINO (KP) VÄLISUORITE A3 jolle määritetty kustannuspaino A3 VÄLISUORITE Ai3 kustannuspaino Ai3 jne. Potilaan hoitoepisodin aiheuttama resurssien käyttö pisteinä VÄLISUORITE AN VÄLISUORITE AiN jolle määritetty kustannuspaino AN kustannuspaino AiN POTILASRYHMÄN PAINOSUMMA eli koko potilasryhmän A Aii episodien yhteenlaskettu painosumma. Potilasryhmän A Aii resurssienkulutus lasketaan kaavalla KP A KP Aii KUVA 4. Potilasryhmän painosumman muodostaminen Tuotos tarkoittaa kaikkien potilaspopulaatiolle tuotettujen episodien yhteismäärää. Tuotosta mitataan laskemalla yhteen kaikkien populaatiolle tuotettujen episodien kustannuspainot. Saatua tulosta kutsutaan kokonaispainosummaksi. Potilaspopulaatiolle A Z voidaan laskea kokonaispainosumma seuraavasti: Populaation A, B, C Z kokonaispainosumma = KP A KP Z 17

18 Kokonaispainosummalla ilmaistaan esimerkiksi terveyskeskuksen vuoden aikana tuottamien palvelujen kokonaisresurssien kulutusta, tai pienemmässä mittakaavassa yksittäisen väestövastuualueen potilaiden resurssien käyttöä. Kokonaispainosumma voidaan edelleen muuntaa rahamittaan alla esitetyllä yksinkertaisella kertolaskulla edellyttäen, että yhden kustannuspisteen rahallinen arvo on laskettu käyttäen tuotannontekijöiden markkinahintoja tai toteutuneita kustannuksia (tilinpäätöksestä). Palvelutuotannon kokonaiskustannus = kokonaispainosumma x painopisteen arvo rahassa Alla oleva kuva 5 ilmaisee kustannuspainon ja kokonaispainosumman suhteen: Potilas A Potilas B Potilas C, D, E...Z VÄLISUORITE A1: jolle määritetty VÄLISUORITE B1 VÄLISUORITE 1 kustannuspaino A1 kustannuspaino B1 VÄLISUORITE A2: jolle määritetty kustannuspaino A2 VÄLISUORITE B2 kustannuspaino B2 VÄLISUORITE 2 EPISODIN KUSTANNUSPAINO (KP) VÄLISUORITE A3: jolle määritetty kustannuspaino A3 VÄLISUORITE B3 kustannuspaino B3 jne. Potilaan hoitoepisodin aiheuttama resurssien käyttö pisteinä Episodin A painosumma VÄLISUORITE AN: VÄLISUORITE BN lasketaan kaavalla: jolle määritetty KP A = kp A N kustannuspaino AN kustannuspaino BN KOKONAISPAINOSUMMA eli koko potilaspopulaation A Z episodien yhteenlaskettu painosumma. Populaatiota A Z hoitaneelle terveyskeskukselle aiheutunut resurssienkulutus lasketaan kaavalla KP A KP Z KUVA 5. Kustannuspaino ja kokonaispainosumma Tuottavuuslaskelmissa potilasryhmän painosummaa tai populaation kokonaispainosummaa voidaan käyttää sellaisenaan tuotoksen mittayksikköinä. Näitä 18

19 käytetään siis tuotantoprosessien tehokkuusvertailuissa, tuottavuuden muutoksen mittaamisessa ja potilasryhmien kuormittavuusvertailuissa sellaisenaan. Rahamittaan painosummia konvertoidaan vain haluttaessa konkretisoida muutoksia tuottavuudessa tai kuormittavuudessa esimerkiksi budjettisuunnittelussa Case-mix Edellä esitetyissä esimerkeissä kuvattu potilaspopulaatio koostuu potilaista A, B, C Z. Jokaisella näistä potilaista on oman hoitoepisodinsa, jossa potilaan sairaus ja siihen kohdistetut tutkimus- ja hoitotoimenpiteet on kuvattu. Toisin sanoen potilaan tarve ja saama palvelu määrittyy episodeissa A, B, C Z. Potilaita voidaankin arvioida joukkona yhdistämällä heidän saamansa hoitoepisodit eli muodostamalla heistä potilassortimentti episodien avulla. Tätä potilassortimenttia nimitetään nimellä case-mix. Jokaisen potilaan episodi A Z edustaa hänen lääketieteellistä keissiään eli potilastapaustaan. Koska jokainen episodi A Z sisältää kustannuspainon eli tiedon sen kuluttamista resursseista, case-mixin kokonaiskuormittavuus (resurssien käyttö) voidaan mitata laskemalla yhteen episodien A Z kustannuspainot. Näin saadaan määritettyä case-mixin kokonaispainosumma: Case-mixin A Z kokonaispainosumma = KP A KP Z Tuottavuuslaskennassa on tapana laskea case-mixin keskimääräinen kustannuspaino jakamalla case-mixin kokonaispainosumma tuotettujen episodien määrällä seuraavasti: KP A KP Z Case-mixin A Z keskimääräinen kustannuspaino = episodien A Z lukumäärä Eri case-mixien kuten terveyskeskusten hoitamien väestöjen tai sairaaloiden potilaspopulaatioiden keskimääräisiä kustannuspainoja voidaan verrata keskenään. Vertailu tehdään laskemalla kaikille vertailtaville potilaspopulaatioille ns. case-mix -indeksi. Laskuissa vertailuaineiston keskimääräisten kustannuspainojen keskiarvo määritetään indeksiluvuksi 1,0 ja yksittäisten populaatioiden case-mixien keskimääräiset kustannuspainot suhteutetaan tähän. Näin määritetty case-mix -indeksi ilmaise kyseisen 19

20 populaation eli laitoksen hoitamien potilaiden kuormittavuuden verrattuna keskimääräiseen. Jos yksikön case-mix -indeksiluku on alle 1,0 on sen hoitama väestö keskimääräistä vähemmän kuormittavaa, jos arvo on yli 1,0 on väestö keskimääräistä kuormittavampaa. Mikäli palvelujen tuotantolaitosten tuotantoprosesseissa on huomattavia eroja ja jonkin tuotantolaitoksen tuottavuus on tästä syystä muita heikompi, nostaa tämä kyseisen laitoksen case-mix -indeksin arvoa. Tässä tapauksessa case-mix -indeksin arvo ei ole korkea potilasmateriaalin kuormittavuuden vaan episodien kalliin tai tehottoman tuotantotavan takia. Case-mix -indeksien vertailu pitääkin tehdä tietoisena eroista kyseisten laitosten tuotantotavoissa. Kaksisuuntaisen ominaisuutensa takia case-mix -indeksiä voidaan käyttää samanlaisen tuotantotavan laitoksissa väestön kuormittavuuden vertailuun tai samanlaisia potilaspopulaatioita palvelevissa laitoksissa tuottavuuden vertailuun Tuottavuus Kansantaloustieteessä ja terveystaloustieteessä tuottavuus on perinteisesti määritelty tuotoksen suhteena panoksiin. Mitä enemmän panosmäärällä saadaan tuotettua, sitä tuottavampi kyseinen tuotantoyksikkö on. Terveystaloustieteessä käytetty määritelmä tuottavuudelle on identtinen, mutta kuten edellä on kuvattu, tuotoksen määrittely on eri tutkimuksissa ollut erilainen. Keskeinen kysymys tuottavuutta määriteltäessä onkin, mitä mitataan suhteessa kustannuksiin käyntejä, episodeja vai jotain muuta? Tuottavuus on siis suhdeluku, joka ei itsessään kerro toiminnan sisällöstä paljoakaan, ellei mitattavan tuotteen määritelmä sisällä kvalitatiivista tietoa. Episodeiksi tuotteistetussa terveyskeskuksessa tuottavuutta kuvaa tarkastelujaksolla tuotettujen hoitoepisodien kokonaismäärä suhteessa terveyskeskuksen resursseihin eli panoksiin. Määritettyjä tuottavuuslukuja käyttäen voidaan verrata tuotantolaitoksen (terveyskeskus tai sairaala) omaa suoritusta eri ajanjaksoina. Tätä käytetään esimerkiksi vertailtaessa toimintakäytäntöjen muutosten vaikututusta tuottavuuteen. Toisaalta voidaan verrata tuotantolaitosten tuottavuutta toisiinsa ja ns. benchmark-vertailussa eli benchmarkingissa, 20

Kuntien henkilöstö, tehokkuus ja kuntakoko

Kuntien henkilöstö, tehokkuus ja kuntakoko Kuntien henkilöstö, tehokkuus ja kuntakoko Maria Solakivi Matti Virén Kuntien henkilöstö, tehokkuus ja kuntakoko K U N N A L L I S A L A N K E H I T T Ä M I S S Ä Ä T I Ö K A K S KUNTIEN HENKILÖSTÖ, TEHOKKUUS

Lisätiedot

Tilaaminen ja tuottaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Palvelujen ulkoistus

Tilaaminen ja tuottaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Palvelujen ulkoistus Palvelujen ulkoistus Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Toimitus: Sini Linteri Graafinen suunnittelu: Tiina Kuoppala ISBN 978-952-245-719-6 (painettu) ISBN 978-952-245-720-2 (verkkojulkaisu)

Lisätiedot

Terveyskeskuksen tuottavuuden mittaamisen edellytykset Havaintoja pilottihankkeesta

Terveyskeskuksen tuottavuuden mittaamisen edellytykset Havaintoja pilottihankkeesta VATT Valmisteluraportit 22 Terveyskeskuksen tuottavuuden mittaamisen edellytykset Havaintoja pilottihankkeesta Timo Seppälä Miika Linna Outi Elonheimo VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT VATT VALMISTELURAPORTIT

Lisätiedot

Keskeneräisen potilaan kustannukset

Keskeneräisen potilaan kustannukset Keskeneräisen potilaan kustannukset Antti Peltokorpi Jaakko Kujala Paul Lillrank Keskeneräisen potilaan kustannukset Menetelmä kunnille terveyspalveluiden tuotannon suunnitteluun ja ohjaukseen KESKENERÄISEN

Lisätiedot

Ehdotukset sosiaali- ja terveydenhuollon rahoituksen kehittämiseksi

Ehdotukset sosiaali- ja terveydenhuollon rahoituksen kehittämiseksi Ehdotukset sosiaali- ja terveydenhuollon rahoituksen kehittämiseksi Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 19/2011 Ehdotukset sosiaali- ja terveydenhuollon rahoituksen kehittämiseksi Valtioneuvoston kanslian

Lisätiedot

OMAISHOITOON LIITTYVIEN PALVELUJEN KÄYTTÖ JA TARVE SEKÄ NIIHIN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT

OMAISHOITOON LIITTYVIEN PALVELUJEN KÄYTTÖ JA TARVE SEKÄ NIIHIN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT OMAISHOITOON LIITTYVIEN PALVELUJEN KÄYTTÖ JA TARVE SEKÄ NIIHIN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Eija Laitinen Pro gradu -tutkielma Terveystaloustiede Itä-Suomen yliopisto Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos Joulukuu

Lisätiedot

Parempaa halvemmalla?

Parempaa halvemmalla? Keskustelualoite No 68 Parempaa halvemmalla? Hannele Kerola Raili Mäkitalo Carita Putkonen Kesäkuu 2002 Valtiovarainministeriö Kansantalousosasto Esipuhe Julkisia hyvinvointipalveluja koskeva keskustelu

Lisätiedot

VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS

VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS 461 KUSTANNUSVAIKUTTAVA TERVEYDENHUOLTO JA LÄÄKEHOIDOT TULEVAISUUDESSA Osmo Kuusi Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government Institute for Economic

Lisätiedot

Ravitsemushoidon kustannusvaikuttavuus

Ravitsemushoidon kustannusvaikuttavuus Ravitsemushoidon kustannusvaikuttavuus taloudellinen arviointi kansansairauksien ehkäisyssä ja/tai hoidossa Anne-Mari Ottelin Teknologiakatsaus 153/2004 Ravitsemushoidon kustannusvaikuttavuus taloudellinen

Lisätiedot

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Sivu 1 Sisällys ESIPUHE 3 1 LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN TAUSTA 5 2 SOTE-UUDISTUKSEN TAUSTAA JA KÄSITTEITÄ 8 2.1 Väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Suorituskykymittaristo osaksi toiminnan tehokasta johtamista Case: Elisa Oyj, Yritysasiakkaiden Palvelutuotanto -tulosyksikkö

Suorituskykymittaristo osaksi toiminnan tehokasta johtamista Case: Elisa Oyj, Yritysasiakkaiden Palvelutuotanto -tulosyksikkö Suorituskykymittaristo osaksi toiminnan tehokasta johtamista Case: Elisa Oyj, Yritysasiakkaiden Palvelutuotanto -tulosyksikkö Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Mikko Johansson 2009 Laskentatoimen

Lisätiedot

Teknisten palvelujen tuotteistaminen Kuopion, Hämeenlinnan ja Kouvolan tuotteistamisprosessien alkuvaiheen kartoitus

Teknisten palvelujen tuotteistaminen Kuopion, Hämeenlinnan ja Kouvolan tuotteistamisprosessien alkuvaiheen kartoitus Teknisten palvelujen tuotteistaminen Kuopion, Hämeenlinnan ja Kouvolan tuotteistamisprosessien alkuvaiheen kartoitus Olavi Kallio Tampereen yliopisto Yhdyskuntatieteiden laitos Tampere 2010 2 Alkusanat

Lisätiedot

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. Tutkimukset 160. Vaikuttavuuden huomioon ottava tuottavuus vanhuspalveluissa

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. Tutkimukset 160. Vaikuttavuuden huomioon ottava tuottavuus vanhuspalveluissa Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Tutkimukset 160 Vaikuttavuuden huomioon ottava tuottavuus vanhuspalveluissa Aki Kangasharju Teija Mikkola Tuomas Mänttäri Tero Tyni Maija Valta VATT Tutkimukset 160

Lisätiedot

HATANPÄÄN SAIRAALAN PALVELUJEN TUOTTEISTAMINEN

HATANPÄÄN SAIRAALAN PALVELUJEN TUOTTEISTAMINEN Kristian Valkama, Jouni Paavilainen, Jani Väihinpää, Jussi Myllärniemi HATANPÄÄN SAIRAALAN PALVELUJEN TUOTTEISTAMINEN Loppuraportti Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi C 4/2009 Tampereen

Lisätiedot

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä.

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Porin kaupunki, lokakuu 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Taustatietoa ja käsitteitä 5 2.1.

Lisätiedot

Pasi Ahola, Pentti Arajärvi & Aulikki Kananoja (toim.) YHTEISET VAI OSTETUT? Sosiaalipalvelut hyvinvoinnin ja osallisuuden tuottajina

Pasi Ahola, Pentti Arajärvi & Aulikki Kananoja (toim.) YHTEISET VAI OSTETUT? Sosiaalipalvelut hyvinvoinnin ja osallisuuden tuottajina Pasi Ahola, Pentti Arajärvi & Aulikki Kananoja (toim.) YHTEISET VAI OSTETUT? Sosiaalipalvelut hyvinvoinnin ja osallisuuden tuottajina Kirjoittajat ja Kalevi Sorsa -säätiö rs Kansi ja ulkoasu: Harri Heikkilä

Lisätiedot

suomen sote uudistuu

suomen sote uudistuu suomen toivo -ajatuspaja suomen sote uudistuu näin saadaan asioita tapahtumaan aatos HalliPelto ilmo ParviNeN markku PyykkÖlä ari vesikkala suomen toivo -ajatuspaja suomen sote uudistuu näin saadaan asioita

Lisätiedot

YLIOPISTOVERTAILU. Yritysnäkökulma SELVITYS

YLIOPISTOVERTAILU. Yritysnäkökulma SELVITYS YLIOPISTOVERTAILU Yritysnäkökulma SELVITYS Keskuskauppakamari Aleksanterinkatu 17, PL 1000, 00101 Helsinki Puh. (09) 4242 6200, faksi (09) 650 303 www.chamber.fi Kansi: Minna Ruusinen, Miks ei! Oy ISBN

Lisätiedot

Taloudellisen mittariston rakentaminen kunnalliselle yksikölle - Case Espoon kaupungin työväenopisto

Taloudellisen mittariston rakentaminen kunnalliselle yksikölle - Case Espoon kaupungin työväenopisto Taloudellisen mittariston rakentaminen kunnalliselle yksikölle - Case Espoon kaupungin työväenopisto Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Arttu mikael Laakso 2011 Laskentatoimen laitos Aalto-yliopisto

Lisätiedot

Kotihoito 2020: 10 askeleen ohjelma kotihoitoon

Kotihoito 2020: 10 askeleen ohjelma kotihoitoon Kotihoito 2020: 10 askeleen ohjelma kotihoitoon YHTEYSTIEDOT Ylä-Savon SOTE-kuntayhtymä Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Tarja Huttunen Asumispalvelujen päällikkö PL 4 (Pohjolankatu 21), 74101 IISALMI Puh.

Lisätiedot

Keskitetyn ja hajautetun järjestelmän soveltuvuus julkisissa palveluissa

Keskitetyn ja hajautetun järjestelmän soveltuvuus julkisissa palveluissa TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA TUOTANTOTALOUDEN OSASTO CS20A9000 Kandidaatintyö ja seminaari Toimitusketjun johtaminen Keskitetyn ja hajautetun järjestelmän soveltuvuus julkisissa palveluissa Applicability

Lisätiedot

VÄLIRAPORTTI. Helsingin terveydenhuollon tehostaminen ja kustannusten alentaminen (Kalleus-hanke)

VÄLIRAPORTTI. Helsingin terveydenhuollon tehostaminen ja kustannusten alentaminen (Kalleus-hanke) VÄLIRAPORTTI Helsingin terveydenhuollon tehostaminen ja kustannusten alentaminen (Kalleus-hanke)?? Helsingin kaupungin terveyskeskus?? Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Käsitelty 31.8.2004 terveyssuunnittelutoimikunnass

Lisätiedot

Kari Välimäki. Kakkua jaettavaksi. polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ

Kari Välimäki. Kakkua jaettavaksi. polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ polemia Kari Välimäki Kakkua jaettavaksi KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kakkua jaettavaksi Kari Välimäki Kakkua jaettavaksi kaks kunnallisalan kehittämissäätiö KAKKUA JAETTAVAKSI Kunnallisalan kehittämissäätiön

Lisätiedot

Paljonko verorahoilla saa?

Paljonko verorahoilla saa? Paljonko verorahoilla saa? Heikki A. Loikkanen Ilkka Susiluoto Paljonko verorahoilla saa? Kuntien peruspalvelutarjonnan kustannustehokkuuden erot ja niitä selittävät tekijät vuosina 1994 2002 K U N N

Lisätiedot

Valinnanvapaus, vastuu ja tasa-arvo

Valinnanvapaus, vastuu ja tasa-arvo Aleksi Henttonen Valinnanvapaus, vastuu ja tasa-arvo Koulutuksen kustannusten jakaminen KALEVI SORSA SÄÄTIÖN JULKAISUJA 3/2008 Aleksi Henttonen /Kalevi Sorsa -säätiö rs Kansi ja ulkoasu: Harri Heikkilä

Lisätiedot

Kuntia, kuntayhtymiä ja muita palvelujen järjestäjiä koskevat valtakunnalliset tuottavuustavoitteet

Kuntia, kuntayhtymiä ja muita palvelujen järjestäjiä koskevat valtakunnalliset tuottavuustavoitteet Kuntia, kuntayhtymiä ja muita palvelujen järjestäjiä koskevat valtakunnalliset tuottavuustavoitteet 26/2011 Kunnat Kuntia, kuntayhtymiä ja muita palvelujen järjestäjiä koskevat valtakunnalliset tuottavuustavoitteet

Lisätiedot

KOULUTUKSEN TULOKSELLISUUDEN ARVIOINTIMALLI

KOULUTUKSEN TULOKSELLISUUDEN ARVIOINTIMALLI KOULUTUKSEN TULOKSELLISUUDEN ARVIOINTIMALLI Arviointi 7/98 OPETUSHALLITUS 1998 Opetushallitus Graafinen suunnittelu ja taitto: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho ISBN 952-13-0271-2 ISSN 1238-4453 Yliopistopaino,

Lisätiedot

työllä hyvinvointia Yhteistyöllä

työllä hyvinvointia Yhteistyöllä työllä hyvinvointia Yhteistyöllä vinvointia Yhteistyöllä hyvin tia Yhteistyöllä hyvinvointia a Yhteistyöllä hyvinvointia työllä hyvinvointia Yhteistyöllä llä Julkiset hyvinvointia palvelut avautuvat Yhteistyöllä

Lisätiedot

Julkisen hallinnon toimenpiteiden vaikutukset luoviin aloihin

Julkisen hallinnon toimenpiteiden vaikutukset luoviin aloihin Hannu Uotila, Jari Handelberg, Mikko Valtakari, Toni Riipinen & Petteri Huvio Selvitysraportti: Julkisen hallinnon toimenpiteiden vaikutukset luoviin aloihin Luovan Suomen julkaisuja 5. Luova Suomi / Cupore

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojohtamisen käsikirja

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojohtamisen käsikirja Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojohtamisen käsikirja Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojohtamisen käsikirja Sitra 2014 Sitra 2014 Käsikirjan kirjoittajat: Katja Klemola, Etelä-Karjalan sosiaali-

Lisätiedot