Loppuraportti Katarina Lassheikki Puutarhaliitto ry

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Loppuraportti Katarina Lassheikki Puutarhaliitto ry"

Transkriptio

1 1 Puutarha-alan laatujärjestelmä kansainvälisesti vertailukelpoiseksi Loppuraportti Katarina Lassheikki Puutarhaliitto ry

2 2 Puutarha-alan laatujärjestelmä kansainvälisesti vertailukelpoiseksi Loppuraportti Sisällys: Yhteenveto Hankkeen tavoitteet Hankkeen osapuolet Hankkeen vaiheet lyhyesti... 4 GLOBAL G.A.P. valmennusosaamisen kartuttaminen... 4 GLOBAL G.A.P. lisäkysymyspaketin työstäminen... 4 Opintomatka Ruotsiin... 5 Pilottitilojen valinta ja lähtötasoarvioinnit... 6 Pilottiyrityksen GLOBAL G.A.P. auditointi ja valmennusaineiston testaus... 6 Verkkopohjaisen itsearvioinnin kehittäminen... 7 Hankkeen aikaiset muutoshakemukset... 7 Talousarvion toteutuminen... 8 Hanketiedotus ja tulosten julkaiseminen... 8 Ohjausryhmäkokoukset Tulokset ja niiden arviointi Jatkotoimet Loppuraportin liitteet: 1 GLOBAL G.A.P. Train the trainer koulutus Lontoossa, ohjelmarunko 2 Digium: Sähköinen itsearviointikysely 3 Lehtikirjoitukset 4 Hevi-tuottajan GLOBAL G.A.P.-opas 5 Aineistopankki verkossa 6 Esitelmät Vakuudeksi Helsingissä toimitusjohtaja Katarina Lassheikki Puutarhaliitto ry

3 3 Yhteenveto Puutarhaliiton hankkeessa "Laatutarha kansainvälisesti vertailukelpoiseksi" luotiin valmiudet arvioida Laatutarhajärjestelmässä mukana olevan yrittäjän valmennustarvetta hänen tavoiteltaessa Global G.A.P. sertifiointikelpoista tasoa. Hankkeen tuotoksena syntyi laaja käsikirja työpohjineen, seurantalomakkeineen ja riskiarviointeineen. Aineisto tuotettiin suomeksi sekä painotuotteena että sähköisessä muodossa. Lisäksi hankkeessa tuotettiin valmennusaineistoa sähköisessä muodossa myös ruotsinkielelle. Pilottiyritysten Global G.A.P. valmennukset toteutettiin yhteistyössä Ruraliainstituutin kanssa ja sieltä saatiin merkittävä osa hankkeen aineistosta edelleen käsiteltäväksi käsikirjan muotoon. Lisäksi hankkeen tehtävänä oli kehittää paremman ja motivoivamman sähköisen Laatutarha itsearviointimenettelyn puutarhatiloille. Itsearviointimenettelyn kehittämis- ja testaustyö toteutettiin yhteistyössä Hedelmän- ja marjanviljelijäin liiton (HML) kanssa. Hankkeen merkittävimpinä saavutuksina voi pitää hankkeen aikaansaama laaja aineistopankki osoitteessa Puutarha-alan laatujärjestelmätyö etenee muun muassa päättyneen hankkeen ansiosta ripeästi monella rintamalla sekä rakentavassa yhteistyöhengessä alan eri toimijoiden välillä. Aineistoa verkossa: Hankekuvaus: Johdanto: Laatutyö puutarha-alalla Aineistopankki: Opastusta Global G.A.P.:iin Verkkojulkaisu: Hankkeen kesto: (raportointi mennessä) Talousarvio: Hankkeen kokonaiskustannukset olivat euroa, josta Laatuketjun rahoitus 89 % hyväksyttävistä kuluista ja enintään euroa. 1. Hankkeen tavoitteet Luoda valmiudet tarjota viljelijöille GLOBAL G.A.P. sertifiointikelpoisuuden arviointipalvelua Koota yhten koulutus- ja tukimateriaalia viljelijävalmennukseen Luoda puutarha-alan järjestelmällisen laatutyön seuraava porras eli kooste niistä vaatimuksista joita kansainvälisessä kaupassa vaadittu GLOBAL G.A.P.-järjestelmä asettaa yritykselle Kehittää Laatutarha ohjeiston itsearviointia toimivammaksi 2. Hankkeen osapuolet Hankevastaavat: Erkki Rautio, Puutarhaliitto ry ( ) Katarina Lassheikki, Puutarhaliitto ry ( hankkeen loppuun) Hankkeen vastuulliset johtajat: tj. Pekka Metsola, Puutarhaliitto ry ( ) tj. Katarina Lassheikki, Puutarhaliitto ry. ( hankkeen loppuun toimitusjohtaja)

4 4 Ohjausryhmän kokoonpanot: hankkeen alkaessa: Seija Ahonen, Pekka Anttila, Jyrki Jalkanen, Riikka Seppälä (pj.), Maria Sjöman, Mika Virtanen, Erkki Rautio (siht.) alkaen: Seija Ahonen-Siivola, Pekka Anttila, Jyrki Jalkanen (pj.), Heini Haverinen, Pirjo Korpela, Mika Virtanen, Katarina Lassheikki (siht.) Yhteistyötahot: Hedelmän ja marjanviljelijäin liitto ry: Laatutarha itsearviointimenettelyn testausryhmän koonti ja testaus Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti: Global G.A.P. tietämyksen siirtäminen Puutarhaliitolle, pilottiyritysten Global G.A.P. valmentaminen, käännökset suomeksi sekä osa tukimateriaalien tuottamisesta. Svenska Trädgårdsförbundet: käännökset ruotsin kielelle, saksan kieleltä, sekä auditoinnin tulkkaus. Opaskirjan laadintatyö: Erkki Rautio (2,5 kk:n työpanos keväällä 2012) 3. Hankkeen vaiheet lyhyesti GLOBAL G.A.P. valmennusosaamisen kartuttaminen Koska GLOBAL G.A.P. on järjestelmänä laaja ja yksityiskohtainen, vaatii järjestelmä huolellista perehtymistä. Katarina Lassheikki Puutarhaliitosta osallistui lokakuussa 2010 GLOBAL G.A.P. Train the trainer koulutukseen Lontoossa (Liite 1). Erkki Rautio teki kesäkuussa 2010 harjoitusauditoinnin Aholaisen tilalla Joroisissa sekä osallistui heinäkuussa Jari Häyrisen tilan GLOBAL G.A.P. -sertifiointiauditointiin auditoijana toimineen Matti Hukarin teknisenä neuvonantajana. Hankkeen ulkopuolelta mutta hankkeen toteutusta selkeästi tukevana toimintana: (toteutuskustannuksia ei kohdennettu hankkeelle): Erkki Rautio Puutarhaliitosta aloitti vuoden 2010 alussa yhteistyö Bureau Veritasin kanssa tähtäimenä Glogalgap auditoijan pätevyys. Pätevyyskoulutukseen liittyen Rautio osallistui kahdeksaan ISO 9001 auditointiin arvioijatiimin jäsenenä. Arviointikokemus antoi paljon uutta näkökulmaa auditointeihin ja hyvää pohjaa GLOBAL G.A.P. osaamista ajatellen. Huhtikuussa 2010 Rautio osallistui Tanskassa.järjestettyyn Bureau Veritasin sisäiseen GLOBAL G.A.P. koulutukseen, jossa käytiin läpi GLOBAL G.A.P.iin, liittyviä tulkintoja ja arvioijana toimimista. Tämä kouluttautuminen vähensi hankkeelle käytettävää työaikaa, mutta siitä oli suurta hyötyä hankkeen edetessä. GLOBAL G.A.P. lisäkysymyspaketin työstäminen Koska Laatutarha-ohjeistossa ja GLOBAL G.A.P.issa on paljon samoja elementtejä, oli hankkeessa tarkoitus luoda tarkastuslista, johon kootaan ne lisävaatimukset, jotka GLOBAL G.A.P. tasolle pääsy edellyttää vientiä suunnittelevilta yrityksiltä. Tällöin yrittäjälle on tarjolla seuraava taso laadun portaissa. Siirtymää Laatutarha-tasolta GLOBAL G.A.P.iin helpottavaa tukimateriaalia luotaisiin hankkeessa tarpeen mukaan. Ensimmäinen Laatutarhavertailu tehtiin GLOBAL G.A.P.in versioon 3.0. Versio 3.0 poistettiin virallisesta käytöstä vuoden 2011 lopussa. Tämä tarkoitti että vertailutyö piti

5 5 päivittää koskemaan uudempaa 4.0 versiota. Lopullinen englanninkielinen versio 4.0 julkistettiin GLOBALG.A.P c/o FoodPLUS.:n toimesta vuoden 2011 alussa ja maaliskuussa 2012 myös virallinen ruotsinkielinen versio 4.0. Hankkeessa kaikki valmennus on tehty käyttäen tuota uusinta 4.0 versiota. GLOBAL G.A.P. ja Laatutarha vaatimusten vertailutyön tarkoituksena oli siis aikaansaada lisäkysymyssarja Laatutarhatilalle GLOBAL G.A.P. valmiuden saavuttamiselle. Vertailutyön edetessä työ osoittautui paitsi yhä haasteellisemmaksi myös nopeasti vanhentuvaksi. GLOBAL G.A.P. - järjestelmä on alati uudistustyön kohteena ja seuraava standardiversio on jo työn alla. Myös Laatutarha ohjeistoa on uudistettu. Laatutarha -ohjeiston päivitystyö yhteistyössä Eviran kanssa käynnistyi keväällä 2012, jonka johdosta vertailutyöhön ei ollut käytettävissä kunnollista vertailupohjaa. Vertailutyön johtopäätökset: Molemmille laadunhallintajärjestelmille yhteisiä elementtejä on runsaasti. Sekä Laatutarhajärjestelmässä että GLOBAL G.A.P.:issa tavoitteena on tuotteiden turvallisuuden varmentaminen sekä työntekijöiden ja viljely-ympäristön huomioonottaminen. Isoin ero lienee se, että GLOBAL G.A.P. edellyttää yhdeksää eri riskinarviointia ja niistä johdettuja toimintaohjeita ja runsaasti erilaisia opasteita. GLOBAL G.A.P. edellyttää myös yksityiskohtaisempaa kirjaamista. Järjestelmien tarkastuspisteet ovat laajuudeltaan sangen erilaiset. Järjestelmien rakenteissa on myös perustavalaatuisia eroavaisuuksia. Loogisen lisäkysymyssarjan luominen etenemispoluksi järjestelmien välille olisi edellyttänyt Laatutarha ohjeiston perusteellista uudelleen rakentamista. Tähän ei ollut painavia perusteita. GLOBAL G.A.P. järjestelmän käyttöönotossa on joka tapauksessa yrityksen tarkasti noudatettava virallisia GLOBAL G.A.P. standardeja. Hankkeessa päädyttiin sen sijaan laatimaan GLOBAL G.A.P. käsikirja, jossa Laatutarha tukimateriaali hyödynnettiin mahdollisimman pitkälle. Yritys, joka noudattaa Laatutarhaohjeistoa, pääsee GLOBALG.A.P. sertifiointiin valmistautumisessa jonkin verran helpommalla kuin yritys, joka ei ole läpikäynyt mitään auditointia. Lisäponnisteluja tarvitaan erityisesti riskienarvioinneissa, näytteidenotossa, dokumentoinnissa sekä opastukseen ennen kuin Laatutarha yritys pääsee GLOBAL G.A.P. -auditoinnista läpi GLOBAL G.A.P. sertifiointi ei kuitenkaan korvaa myöskään Laatutarhaauditointia suoraan, vaan GLOBAL G.A.P. -sertifioidulta tilalta edellytetään puolestaan erikseen näytöt ainakin neljästä eri Laatutarhatarkastuspisteestä Laatutarha-auditoinnin hyväksymiseksi (vertailukohteena vuoden 2007 Laatutarhaohjeisto). Opintomatka Ruotsiin Keväällä 2011 oltiin puhelinyhteydessä Sigill Kvalitetssystem Ab:n laatupäällikköön Katarina Almén:iin ja selvitettiin mm. GLOBAL G.A.P.- ja Svenskt Sigill auditointien hinnoittelua, auditointitiheyttä ja kaupan vaatimuksia auditointien suhteen. Katarina Lassheikki vieraili Sigill Kvalitetssystem Ab:n toimistossa Tukholmassa maaliskuussa 2011, jolloin hän tapasi Sigill Kvalitetssystem Ab:n laatupäällikkö Almén. Keskustelu oli antoisa ja saimme ruotsalaista tukimateriaalia hankkeen käyttöön sekä mallikappaleet Svenskt Sigill:in laatujärjestelmästandardista. Aineisto on mielenkiintoinen mm. siksi, että se on aikoinaan vertaisauditoitu GLOBAL G.A.P. 3.0

6 6 version kanssa. Matkan suurin anti oli kuitenkin keskustelu Global G.A.P. järjestelmän nykytilanteesta Ruotsissa. Ruotsissa kotimaan markkinoilla ei enää vaadita Global G.A.P. järjestelmää, vaan sovelletaan kansallista IP Sigill järjestelmää. Global G.A.P. - järjestelmä koettiin liian kankeaksi ja kalliiksi eikä sen soveltamisesta oltu saatu rahassa mitattavaa lisäarvoa tuotannolle. Opintomatkan anti johti laatutyön suunnan perusteelliseen uudelleen arvioimiseen täällä Suomessa. Opintomatka toteutui toisen matkan yhteydessä, jonka johdosta hankkeelle ei muodostunut opintomatkasta kuluja. Pilottitilojen valinta ja lähtötasoarvioinnit Hankkeessa valmennettiin sekä suomenkielinen että ruotsinkielinen yritys sertifiointivalmiuteen siksi, että näin materiaali tuli työstettyä molemmille kotimaisille kielille. Yhteistyökumppaneina toimivat Oksasen Puutarha Oy Paattisilta ja Daniels Frukt & Grönsaker Tjudöstä. Lähtötasoarviointi toteutettiin yhteistyössä Ruralia-instituutin kanssa joulukuussa 2010 Oksasen Puutarha Oy:ssä ja Daniels frukt & grönsakerissa se tehtiin tammikuussa Lähtötason arviointi merkitsi käytännössä myös sitä, että näin saatiin GLOBAL G.A.P. - tietotaidon siirtäminen Ruralia-instituutin hankkeelta hyvään alkuun. Lähtötasoarvioinnin jälkeen laadittiin tarkempi etenemissuunnitelma, jolla varmistettiin että tarvittavien dokumenttien ja parannusten tekeminen ei jäisi viimeisinä iltoina tehtäväksi. Pilottiyrityksen GLOBAL G.A.P. auditointi ja valmennusaineiston testaus Hankkeen aikana koottu laaja valmennusaineisto työstettiin vuonna Aineistosta laadittiin myös sähköisesti täytettäviä lomakkeita, sekä tarvittavat käännökset ruotsinkielelle. Keväällä 2012 Daniels ilmoitti luopuvansa GLOBAL G.A.P. valmennuksesta. Syyksi yritys ilmoitti aikaresurssipula. Yritys oli toteuttanut tuotantosuuntamuutoksia ja suunnitteilla oli aikaa vievä investointihanke. Yritys oli myös päättänyt lykätä aikeensa ryhtyä vientiin mikä osaltaan selvästi vähensi motivaatiota ottamaan GLOBAL G.A.P. käyttöön. Yhteistyötä jatkettiin kasvihuoneyritys Oksasen Puutarhan kanssa ja yritystä valmennettiin keväällä ja kesällä 2012 auditointivalmiuteen yhteistyössä Ruraliainstituutin kanssa. Elokussa suoritettiin GLOBAL G.A.P. auditointi hankkeen pilottitilalla, Oksasen puutarha, ja alkusyksystä yritys sai hyvin ansaitun GLOBAL G.A.P. sertifikaattinsa. Puutarhaliitto osallistui Ruralia-instituutin vetämään auditointivalmennukseen, ja lisäksi osallistuttiin myös itse sertifiointiauditointiin. Sertifiointiauditoinnin suoritti ruotsalainen auditoija Ingemar Hellbe Kiwa Araneasta. Muutama muu yritys on myös ilmaissut halukkuutensa ottaa GLOBAL G.A.P.in käyttöön, johtuen siitä että heillä on asiakkaita maamme rajojen ulkopuolelta jotka edellyttävät GG:ia. Pilottiyrityksen auditointivalmennuksessa koekäytettiin koottu GLOBAL G.A.P. aineisto. Aineisto osoittautui käyttökelpoiseksi eikä korjaavia toimia tullut pilottitilalle kuin ihan muutama.

7 7 Verkkopohjaisen itsearvioinnin kehittäminen Puutarhaliitolle hankittiin palautteenhallintaan ja tiedonkeruuseen Internet-pohjainen Digium Enterprise ohjelmistopalvelulisenssi, joka mahdollisti Laatutarha - itsearviointityökalun jatkokehittämisen ja toteuttamisen sähköisessä muodossa. Itsearviointikysymykset työstettiin verkkopohjaiseen Digium-kyselyyn (liite 2). Itsearviointikysymyksiä havainnollistettiin tekemällä kyselyyn linkkejä Kotimaiset Kasvikset ry:n tukimateriaaliin ja viranomaissivuille. Kyselyä testattiin HML:n viljelijäraadilla ja Jyväskylässä pidetyssä palautepalaverissa, jossa koottiin yrittäjien toiveita ja parannusehdotuksia itsearviointityökaluun liittyen. Itsearviointityökalu toimii teknisesti, mutta kysely on jälleen perusteellisen päivityksen tarpeessa Eviran kanssa Laatutarha -ohjeistoon tehdyn päivitystyön myötä. Hankkeen aikaiset muutoshakemukset Talvella anottiin ministeriöltä lisäaikaa auditointien suorittamiseen. Mukaan lähteneiden viljelijöiden mielestä sertifiointivalmiuteen eivät olisi päässeet vielä kasvukauden 2011 aikana, koska tiloilla oli myös muita kehityshankkeita käynnissä. Toiveena oli toteuttaa sertifiointiauditoinnit vasta kasvukaudella Näin mukana olevat viljelijäyrittäjät saisivat vähän enemmän valmistautumisaikaa sertifiointiauditointeihin. Ministeriö myönsi hankkeelle jatkoaikaa syyskuun 2012 loppuun saakka. Erkki Raution määräaikainen työsuhde Puutarhaliitossa päättyi vuoden 2011 lopussa. Lassheikki toimi hankkeen hankevastaavana vuoden 2012 alusta. Jotta hankkeen aikana koottu osaaminen ja valmennusmateriaali saataisiin vielä paremmin asiasta kiinnostuneiden yritysten saataville, ohjausryhmä päätti lähettää rahoittajalle muutoshakemuksen, jossa pyydettiin lupaa käyttää jäljelle jäävää määrärahaa GLOBAL G.A.P.-manuaalin luomiseen. Manuaaliin koottaisiin GLOBAL G.A.P.-järjestelmään liittyviä mallilomakkeita ja riskinarviointimalleja ja niistä johdettuja toimintaohjeita. Manuaalin laatiminen ostettaisiin joko Ruralia-instituutilta (Anne Piirainen) tai Erkki Rautiolta (joko freelance pohjalta tai vaihtoehtoisesti noin parin kuukauden määräaikaisena tehtävänä Puutarhaliiton palveluksessa). Lisäksi anottiin ministeriöltä lupaa siihen, että mahdollisesti tämän jälkeen käyttämättä jäävää määrärahaa voidaan käyttää Anne Piiraisen sekä Katarina Lassheikin osallistumiskuluihin pilottitiloilla tehtäviin sertifiointiauditointeihin. Kesäkuussa 2012 jouduttiin vielä kerran hakemaan hankeajan pidennystä. Käsikirjan laadinta yhteistyössä Ruralia-instituutin kanssa vei arvioitua enemmän aikaa. Ministeriö hyväksyi muutoshakemuksen ja myönsi hankkeelle jatkoaikaa vuode 2012 loppuun. Hankkeen hakemukset: Hyväksymispäätös: Hankehakemus: aikajaksolle Dnro 2252/325/ ja täydennys Muutoshakemus: hankeajan pidennys saakka Muutoshakemus: Global G.A.P. manuaalin teettäminen Muutoshakemus: hankeajan pidennys 2012 loppuun

8 8 Talousarvion toteutuminen Kohde 45 / Lopputilanne Talousarvio 2012 yht Hyväksytty talousarvio yht Jäljellä PALKKAUSKUSTANNUKSET yhtensä MATKAKULUT YHTEENSÄ josta ulkomaanmatkat OSTOPALVELUT* MUUT KUSTANNUKSET YHT josta julkaisukustannukset josta yleiskustannukset josta muut kustannukset YHTEENSÄ , josta MMM 89 % josta MMM 89 % - josta MMM 89 % - josta MMM 89 % - josta MMM 89 % - josta MMM 89 % *Ostopalvelut Talousarvio 2012 yht Hyväksytty talousarvio yht josta Digium Enterprise -lisenssi josta kokoustilan vuokrat ym kulut ,85 - josta GlobalGap-auditointi oheiskuluineen - josta asiantuntijakonsultointi josta käännökset suomi-ruotsi (100 s a 60 euroa) Yhteensä Päätöspvm Dnro Erityisavustuksen hyväksymispäätös /325/2009 Jatkoajan ja hankesuunnitelman muutoshyv /325/2009 Muutoksen ja hankebudjetin hyv /325/2009 Aikatauluongelmista johtuen hankeavustuksesta jäi käyttämättä yhteensä euroa. Tarjouspyynnöt: Manuaalin monistuksesta pyydettiin tarjous Karisto Oy:ltä, KopioNiinistä, Silverprint Oy:ltä sekä Kirjapaino Uusimaasta. Yksi tarjouspyyntö oli saajan toimesta toimitettu edelleen alihankkijalle, sillä lopulta saatiin kaksi tarjousta, toinen oli Bookwellistä ja toinen KopioNiinistä. Bookwellin tarjous valittiin koska se oli edullisempi ja laadultaan vakuuttava. Julkaisusta tilattiin 200 kpl:n painos kierreselkäistä julkaisua käytettäväksi koulutuksissa, valmennuksissa sekä asiasta tiedottamiseen. Sertifiointiauditoinneista pyydettiin tarjoukset Suomesta (Bureau Veritas) sekä Ruotsista (Kiwa Aranea). Ruotsalainen sertifiointilaitos valittiin koska se oli edullisempi ja se osoittautui myös palvelualttiimmaksi. Hanketiedotus ja tulosten julkaiseminen Lehtikirjoitukset: o Puutarha & kauppa lehti (n:o 11/2011) (liite 3) o Puutarha & kauppa lehti (n:o 17/2011) (liite 3) o Puutarha & kauppa lehti (n:o 19/2011) (liite 3) o Puutarha & kauppa lehti (n:o 7/2012) (liite 3) o Puutarha-Sanomat heinäkuu 2011: annettu haastattelu aiheesta Kotoinen Laatutarha vai kansainvälinen GLOBAL G.A.P.?. o TrädgårdsNytt lehti (n:o 3/2011) (liite 3) Hevi-tuottajan GLOBAL G.A.P.-opas painotuote (149 s). (liite 4) Hevi-tuottajan GLOBAL G.A.P.-opas verkkojulkaisu:

9 9 Hankkeen aikana koottu laaja aineistopankki verkossa (suomeksi ja ruotsiksi) (liite 5) osoitteissa: o Laatutyö puutarha-alalla, o Opastusta Global G.A.P.:iin o GLOBAL G.A.P. järjestelmän mahdollisuuksista ja haasteista esitetyt puheenvuorot ja esitelmät (liite 6): o Esitelmä "Puutarha- ja ruokaperuna-alan kansallinen laadunvalmennusjärjestelmä" Päivittäistavarakauppa ry:n GLOBAL G.A.P. -seminaari ( ) (liite 6) o Puheenvuoro MTK:n järjestämässä seminaarissa ( ) o Esitelmä " Global G.A.P -kansainvälinen alkutuotannon laatujärjestelmä" MTK ry ( ) sekä valmennustuokiona puutarhaneuvojille neuvonnan kehittämispäivien yhteydessä (liite 6): o Puheenvuoro Puutarhaliiton työvaliokunnassa o Esitelmä "Laatujärjestelmät kaupan ja tuottajien paineessa" Hedelmän ja marjanviljelijän liiton, sekä Lounais-Suomen vihannesviljelijät ry:n laivaseminaareissa (liite 6) o Esitelmä "Vaakakupissa Laatutarha vai Global G.A.P." Hedelmän ja marjanviljelijän liiton laivaseminaari (liite 6): Ohjausryhmäkokoukset Aika: kello Paikka: Puutarhaliiton kokoustila, Viljatie 4 C, Helsinki Läsnä: Seija Ahonen, Pekka Anttila, Jyrki Jalkanen, Riikka Seppälä (pj.), Maria Sjöman, Mika Virtanen, Erkki Rautio (siht.) Aika: kello 9-11 Paikka: Puutarhaliiton kokoustila, Viljatie 4 C, Helsinki Läsnä: Milja Keskinen, Pekka Anttila, Jyrki Jalkanen, Riikka Seppälä (pj.), Pirjo Korpela, Mika Virtanen, Heini Haverinen, Erkki Rautio (siht.) Aika: kello Paikka: Puutarhaliiton kokoustila, Viljatie 4 C, Helsinki Läsnä: Seija Ahonen-Siivola, Pirjo Korpela, Jyrki Jalkanen, Mika Virtanen, Erkki Rautio (siht.), Poissa: Pekka Anttila, Heini Haverinen, Riikka Seppälä Aika: ohjausryhmän kannanmuodostus muutoshakemukseen Osallistujat: Jyrki Jalkanen, Pirjo Korpela, Mika Virtanen, Heini Haverinen, Seija Ahonen-Siivola, Pekka Anttila, Katarina Lassheikki (siht). Poissa: Pekka Anttila Aika: klo 9:30-11:30 Paikka: Puutarhaliiton kokoustila, Viljatie 4 C, Helsinki Läsnä: Seija Ahonen-Siivola, Pirjo Korpela, Jyrki Jalkanen, Heini Haverinen Katarina Lassheikki (siht.), Poissa: Pekka Anttila, Mika Virtanen, Pekka Anttila 4. Tulokset ja niiden arviointi GLOBAL G.A.P. valmennus-osaamisen ja materiaalin kartuttaminen Puutarhaliittoon Pilottitilojen laatutyön eteneminen ja Oksasen puutarhan GLOBAL G.A.P. sertifikaatti syksyllä 2012 Luodut valmennusmateriaalit ja käännökset ruotsin kielelle ovat iso apu koulutettaessa yrittäjiä, jotka haluavat lähteä tavoittelemaan GLOBAL G.A.P. sertifikaattia. Hankkeen aikana kasvisalalla syntyi konsensus laatutyön etenemismallista Suomessa. Suomessa GLOBAL G.A.P.:sta ei näillä näkymin ole vallitsevaksi laadunhallintajärjestelmäksi kasvistuotannossa sen korkeiden kustannusten takia. Sen sijaan on päätetty luoda kansallinen laatujärjestelmä LaatutarhaPLUS niille yrityksille

10 10 joilta ostajataho edellyttää nimenomaan 3. osapuolen auditoimaa laadunhallintajärjestelmää. Yhtenä mahdollisena mallina pidetään IP-Sigill järjestelmä (jossa on elementtejä GLOBAL G.A.P.:istä) Tämän hankkeen tuotoksia voidaan tehokkaasti hyödyntää uuden LaatutarhaPLUS standardin rakentamisessa. Global G.A.P. aineistosivusto osoitteessa Opastusta Global G.A.P.:iin. Sivustossa on hankkeen aikana koottu valmennusaineisto kokonaisuudessaan. HeVi-tuottajan Global G.A.P. opas (149 sivua). Oppaasta on tehty sekä painotuote että verkkojulkaisu osoitteessa Oppaassa esitellään laadunhallintajärjestelmän käyttöönottoon liittyvä työvaiheita ja riskien arviointeja ja joka sisältää laajan valikoiman tarpeellisia lomakkeita ja työpohjia yrityksen käyttöön. Keskeiset toimenpiteet saatiin toteutettua suunnitellusti. Laatutarha-ohjeiston ja GLOBAL G.A.P. standardin vertailutyö toteutui suunnitellusti. Hankkeen aikana karttui paljon arvokasta kokemusta ja hedelmällinen yhteistyö rakentui Ruralia-instituutin kanssa. Merkittävä osa hankkeen aikana kertyneestä osaamisesta oli vaarassa menettää kun Puutarhaliitossa jouduttiin syksyllä 2011 käynnistämään yt-neuvottelut rajujen valtionapuleikkauksien takia. Käynnistyneiden yt-neuvottelujen alla ei voitu vakinaistaa Raution työsuhdetta. Oli kuitenkin erittäin arvokasta, että keväällä 2012 myönteisen muutoshakemuspäätöksen myötä, Rautio voitiin palkata määräaikaiseen noin 2,5 kuukauden työrupeamaan opaskirjan laatimiseksi. Samalla voitiin kääntää lisää aineistoa ruotsinkielelle ja siirtää osaamista Lassheikille. Työtehtävien yhteensovittaminen hankkeen tärkeimmän yhteistyökumppanin kanssa osoittautui ongelmalliseksi aikatauluongelmien takia. Tämä ei kuitenkaan vaikuttanut hankkeen lopputulokseen. Ne tulosten julkaisutyöt, jotka osin jäivät toteuttamatta hankkeen määräajan puitteissa, on toteutettu Puutarhaliiton toimesta alkuvuonna Hankkeen ohjausryhmä piti hankkeen aikaansaama laaja aineistopankki osoitteessa erityisen merkittävänä hankkeen saavutuksena. Ohjausryhmä totesi, että puutarha-alan laatujärjestelmätyö etenee muun muassa päättyneen hankkeen ansiosta ripeästi monella rintamalla sekä rakentavassa yhteistyöhengessä alan eri toimijoiden välillä. 5. Jatkotoimet Hankittu valmennusosaaminen ja luodut valmennusmateriaalit ja käännökset ovat iso apu koulutettaessa yrittäjiä, jotka haluavat lähteä tavoittelemaan GLOBAL G.A.P. sertifikaattia. Aineisto on osoittautunut myös käytännössä käyttökelpoiseksi. Tukimateriaaliaineistosta ja karttuneesta osaamisesta tulee olemaan merkittävää hyötyä kolmannen osapuolen auditoitavissa oleva LaatutarhaPlus -standardin laadintatyössä vuonna Hankkeen myötä Puutarhaliiton laatujärjestelmäosaamisesta on muodostumassa tärkeä ydinosaamisalue, jota on hyödynnettävissä valtakunnallisten ja yrityskohtaisten neuvontapalveluiden sekä puutarha-alan laatujärjestelmien jatkokehittämisessä.

KASVISTEN LAATUJÄRJESTELMÄT Projektikoodi 5768, määrärahakoodi 6101 TUOPRO-HANKKEEN KASVISSEMINAARI 13.02.2014 MIKKELI

KASVISTEN LAATUJÄRJESTELMÄT Projektikoodi 5768, määrärahakoodi 6101 TUOPRO-HANKKEEN KASVISSEMINAARI 13.02.2014 MIKKELI KASVISTEN LAATUJÄRJESTELMÄT Projektikoodi 5768, määrärahakoodi 6101 TUOPRO-HANKKEEN KASVISSEMINAARI 13.02.2014 MIKKELI 14.2.2014 1 Kasvisten laatujärjestelmä Hankkeen tavoite: Kolmannen osapuolen auditointiin

Lisätiedot

IP Perusertifiointi Kasviksille. Tausta Keitä koskee? Miten pääsee mukaan? Aikataulu ja kuinka usein auditointi? Paljonko maksaa?

IP Perusertifiointi Kasviksille. Tausta Keitä koskee? Miten pääsee mukaan? Aikataulu ja kuinka usein auditointi? Paljonko maksaa? IP Perusertifiointi Kasviksille Tausta Keitä koskee? Miten pääsee mukaan? Aikataulu ja kuinka usein auditointi? Paljonko maksaa? Taustaa miksi vaihtoehto Laatutarhalle? Markkinoilla on asiakkaita, jotka

Lisätiedot

1.4.2014 (päivitykset kursiivilla) LAATUTARHAN YLEISET EHDOT (AUDITOINTISÄÄNNÖT) Sirkkalehtimerkin käyttöön liittyvät sitoumukset

1.4.2014 (päivitykset kursiivilla) LAATUTARHAN YLEISET EHDOT (AUDITOINTISÄÄNNÖT) Sirkkalehtimerkin käyttöön liittyvät sitoumukset LAATUTARHAN YLEISET EHDOT (AUDITOINTISÄÄNNÖT) 1.4.2014 (päivitykset kursiivilla) Sirkkalehtimerkin käyttöön liittyvät sitoumukset Kun yrittäjä tekee sopimuksen Puhtaasti/Kauniisti/Kestävästi kotimainen

Lisätiedot

KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1

KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1 KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1 TYÖRYHMÄN NIMI: SUUNTA Laajasalon tiimi (Itäinen perhekeskus, Helsinki) pvm: jolloin täytetty työryhmän kanssa KEHITTÄMISTEHTÄVÄN NIMI 1) Asiakassuunnitelman

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto Työllisyyspoliittinen avustus 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen * parannetaan yleisiä työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista Erityisesti

Lisätiedot

VARAINHOITOASETUKSEN 179 ARTIKLAN 3 KOHDAN MUKAISESTI LAADITTU LAUSUNTO (KIINTEISTÖPOLITIIKKA)

VARAINHOITOASETUKSEN 179 ARTIKLAN 3 KOHDAN MUKAISESTI LAADITTU LAUSUNTO (KIINTEISTÖPOLITIIKKA) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Budjettivaliokunta 14.12.2011 VARAINHOITOASETUKSEN 179 ARTIKLAN 3 KOHDAN MUKAISESTI LAADITTU LAUSUNTO (KIINTEISTÖPOLITIIKKA) Brysselissä sijaitsevaa MONTOYER 70 -rakennusta

Lisätiedot

The Judges Certification Project. this project is made possible by a grant of the European Commission

The Judges Certification Project. this project is made possible by a grant of the European Commission The Judges Certification Project this project is made possible by a grant of the European Commission Tausta Kansainvälisiä kilpailuja vuodesta 1958 Laadun takaamiseksi Säännöt TC (Technical Committee)

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. Yhteyshenkilön nimi: Pekka Koponen Yhteystiedot (puhelinnumero ja sähköposti): 040 501 7114, pekka.koponen@forumivirium.

LOPPURAPORTTI. Yhteyshenkilön nimi: Pekka Koponen Yhteystiedot (puhelinnumero ja sähköposti): 040 501 7114, pekka.koponen@forumivirium. Raportoitavan hankkeen perustiedot Hankkeen nimi: Kiinnostava arkkitehtuuri Hankkeen vastuutaho (hankkeen hallinnoija): Openhouse ry Y-tunnus: 2343039-6 Toimipaikka (osoite ja postinumero): c/o Jussi Murole,

Lisätiedot

Pohjois-Suomen koordinaattoreiden tapaaminen

Pohjois-Suomen koordinaattoreiden tapaaminen Pohjois-Suomen koordinaattoreiden tapaaminen 1.9.2012 Aija Rinkinen Opetusneuvos Opetushallitus Yleissivistävän koulutuksen kehittäminennen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus

Lisätiedot

PERHE LAPSEN KUNTOUTUKSEN VOIMAVARANA perhetyön ja palveluiden kehittäminen Keski-Pohjanmaan erityishuoltopiirin alueella

PERHE LAPSEN KUNTOUTUKSEN VOIMAVARANA perhetyön ja palveluiden kehittäminen Keski-Pohjanmaan erityishuoltopiirin alueella PERHE LAPSEN KUNTOUTUKSEN VOIMAVARANA perhetyön ja palveluiden kehittäminen Keski-Pohjanmaan erityishuoltopiirin alueella Kehitysvammahuolto/ Satu Seppelin-Kivelä Sisältö Sisältö 2 Lähtökohta 3 Projektin

Lisätiedot

Kyselytutkimus standardeista ja. Mikko Turku / Kyselytutkimus standardeista ja. niiden käytöstä elintarvikevalvonnassa

Kyselytutkimus standardeista ja. Mikko Turku / Kyselytutkimus standardeista ja. niiden käytöstä elintarvikevalvonnassa Kyselytutkimus standardeista ja niiden käytöstä elintarvikevalvonnassa 1 Aineisto ja menetelmä Kysely yrityksille ja valvojille keväällä 2015 Osa kysymyksistä yhteisiä Tietämykset ja käsitykset standardeista

Lisätiedot

Tuorekasvisten jäljitettävyys Suomessa

Tuorekasvisten jäljitettävyys Suomessa Tuorekasvisten Suomessa Pekka Siiskonen, Anne Piirainen Sari Iivonen, Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti Ruralia-instituutti / Sari Iivonen/ Tuorekasvisten 14.2.2014 1 Ruoan alkuperän todentaminen

Lisätiedot

Rautjärven sotahistoria- hanke

Rautjärven sotahistoria- hanke Liite 1 74 HANKESUUNNITELMA Laadittu 4.3.2016 Rautjärven sotahistoria- hanke 1. Hakijan yhteystiedot Rautjärven kunta Projektijohtaja, Juha-Pekka Natunen Simpeleentie 12, 56800 SIMPELE 040 581 8040 juha-pekka.natunen@rautjarvi.fi

Lisätiedot

Laatuvastaavien perehdytys

Laatuvastaavien perehdytys Laatuvastaavien perehdytys Perehdytyksen tavoite Laatuvastaava ymmärtää oman tehtäväosuutensa yliopiston laadunhallintatyössä Laatuvastaavan tehtävistä: Koordinoi yksikössä laadunhallintatyötä Toimii laaturyhmän

Lisätiedot

Hyvä hankehallinto. Varhaiskasvatuksen kehittäminen Kick-off Eeva-Kaisa Linna

Hyvä hankehallinto. Varhaiskasvatuksen kehittäminen Kick-off Eeva-Kaisa Linna Hyvä hankehallinto Varhaiskasvatuksen kehittäminen Kick-off 20.9.2016 Eeva-Kaisa Linna Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki on yleislaki, jossa säädetään niistä perusteista ja menettelyistä,

Lisätiedot

VALTIONAVUSTUSHAKEMUS

VALTIONAVUSTUSHAKEMUS Hakija Hankkeen hallinnoinnista vastaava kunta, kuntayhtymä tai muu toimija Hakijan postiosoite Vastuuhenkilön Yhteyshenkilön Talouden vastuuhenkilön Hankkeen nimi ja siitä käytettävä lyhenne sekä hankkeen

Lisätiedot

Itsearvioinnin toteutus pilotoinnissa

Itsearvioinnin toteutus pilotoinnissa Itsearvioinnin toteutus pilotoinnissa Valmisteluvaihe ja tausta Tiedotus Osallistaminen Pilotointiprosessin toteutus Itsearviointi-istunnot Tietojen koonti ja syöttö Mitä maksoi? Hyödyt: Organisaatiolle

Lisätiedot

Kasvisten laatujärjestelmien ajankohtaispäivä

Kasvisten laatujärjestelmien ajankohtaispäivä Kasvisten laatujärjestelmien ajankohtaispäivä 23.11.2016 Asiantuntija Merja Söderström Päivittäistavarakauppa ry Päivittäistavarakauppa ry (PTY) on päivittäistavarakaupan ja Foodservice-tukkukaupan edunvalvoja

Lisätiedot

Kivihiilen kulutus kasvoi 60 prosenttia vuoden ensimmäisellä neljänneksellä

Kivihiilen kulutus kasvoi 60 prosenttia vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Energia 2009 Kivihiilen kulutus Kivihiilen kulutus 2009, ensimmäinen neljännes Kivihiilen kulutus kasvoi 60 prosenttia vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Kivihiiltä käytettiin vuoden 2009 tammi-maaliskuussa

Lisätiedot

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA Kansallisen seuranta-arvioinnin tavoitteet ja periaatteet Oppimistulosten seuranta-arvioinnit 2008 2009 Tiedotustilaisuus

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari /0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari /0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Tutkimusorganisaatio Rahoitus yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja muille tutkimusorganisaatioille Strategiseen tutkimusavaukseen Organisaation tiedot Perustiedot Y-tunnus

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 16. kesäkuuta 2016 kello 18.00 19.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Läsnä Poissa Jari Laurila pj x Esko Syrjälä j. x Kimmo Kupi j. x Pirjo

Lisätiedot

KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA

KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA Perustelumuistio Liite 4: Toimittajan resurssien ja osaamisen arvioinnin tulokset (vertailuperuste 3.2) 1 Sisällysluettelo 1. Dokumentin tarkoitus

Lisätiedot

AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa

AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa Anna-Leena Ruotsalainen AHOT:lla eli aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisella ja tunnustamisella tarkoitetaan opiskelijan

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.8 Sähköinen liiketoiminta

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.8 Sähköinen liiketoiminta Yrittäjän ammattitutkinto 3.8 Sähköinen liiketoiminta Dnro 53/011/2012 1 A. Sähköinen liiketoiminta... 3 1.0 Yleisesittely... 3 1.1 Aineiston käyttö... 3 1.2 Tutkintosuorituksen arviointi... 3 2.0 Tutkinnon

Lisätiedot

JHKA-jaosto. 1. Työsuunnitelma: 2015 toimikauden loppu - Esitys: JUHTA hyväksyisi työsuunnitelman 2. Taustamateriaali tilanteesta

JHKA-jaosto. 1. Työsuunnitelma: 2015 toimikauden loppu - Esitys: JUHTA hyväksyisi työsuunnitelman 2. Taustamateriaali tilanteesta JHKA-jaosto 1. Työsuunnitelma: 2015 toimikauden loppu - Esitys: JUHTA hyväksyisi työsuunnitelman 2. Taustamateriaali tilanteesta JHKA-jaosto ja -sihteeristö, VM / JulkICT 3.12.2014 1.1 JHKA-jaoston tavoitteet

Lisätiedot

Kivihiilen kulutus väheni 35 prosenttia tammi-syyskuussa

Kivihiilen kulutus väheni 35 prosenttia tammi-syyskuussa Energia 2012 Kivihiilen kulutus 2012, 3 vuosineljännes Kivihiilen kulutus väheni 35 prosenttia tammi-syyskuussa Kivihiilen kulutus väheni 35 prosenttia Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan tämän vuoden

Lisätiedot

Pakkaamokiertueesta opittua. Katarina Lassheikki, erityisasiantuntija

Pakkaamokiertueesta opittua. Katarina Lassheikki, erityisasiantuntija Pakkaamokiertueesta opittua Katarina Lassheikki, erityisasiantuntija Mitä halusimme saada aikaan: Tutustua tarkemmin kasvisalan pakkaamotoimintaan, tuotantoprosesseihin, raaka-aineiden hankintaan, omavalvontaan

Lisätiedot

KNX 25 vuotta. KNX Finland ry Puheenjohtaja Veijo Piikkilä Tampere

KNX 25 vuotta. KNX Finland ry Puheenjohtaja Veijo Piikkilä Tampere KNX 25 vuotta KNX Finland ry Puheenjohtaja Veijo Piikkilä Tampere 1990-1991 EHS EIB Windows 3.0 BatiBus 06.08.1991: http://info.cern.ch/hypertext/www/theproject.html 2 1991-1994 1991: 1. Väyläyhdisti (Siemens)

Lisätiedot

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Tuija Nikkari 2012 VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Raportointikoulutus 23.8.12 Raportoinnin tarkoitus Raportoinnin tehtävänä on tuottaa tietoa projektin etenemisestä ja tuloksista rahoittajalle, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Kulttuuria kaikille -palvelu 4.1.2017 2 / 6 Johdanto Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen on Kulttuuria

Lisätiedot

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. lokakuuta 2009 (5.0) (OR. en) 4299/09 ADD AGRILEG 82 DENLEG 93 LISÄYS I/A-KOHTAA KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN Lähettäjä: Eläinlääkintäasiantuntijoiden työryhmä (kansanterveys)

Lisätiedot

Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä. Ilmastonmuutos ja vesiensuojelu -seminaari Outi Aalto

Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä. Ilmastonmuutos ja vesiensuojelu -seminaari Outi Aalto Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä Ilmastonmuutos ja vesiensuojelu -seminaari 9.2.2013 Outi Aalto Esityksen sisältö Taustaa Hankkeen rahoitus Mitä hankkeessa tehdään? Lyhyesti ilmasto-ohjelmista

Lisätiedot

LUMIJOKI-PROJEKTI Lumijoen ja Sannanlahden pienvenesataman kunnostus

LUMIJOKI-PROJEKTI Lumijoen ja Sannanlahden pienvenesataman kunnostus -PROJEKTI Lumijoen ja Sannanlahden pienvenesataman kunnostus Sisältö 1. HANKKEEN YHTEYSTIEDOT...3 2. HALLINNOIJA, TOTEUTUSORGANISAATIO JA RAHOITTAJAT...3 3. HANKKEEN AIKATAULU...5 4. TAUSTA JA KEHITTÄMISTARPEEN

Lisätiedot

Green Care -laatumerkit takaavat asiakkaille toiminnan kokonaisvaltaista turvallisuutta

Green Care -laatumerkit takaavat asiakkaille toiminnan kokonaisvaltaista turvallisuutta Lumen 2/2016 TEEMA-ARTIKKELI Green Care -laatumerkit takaavat asiakkaille toiminnan kokonaisvaltaista turvallisuutta Reeta Sipola, agrologi (ylempi AMK), projektisuunnittelija, Teollisuuden ja luonnonvarojen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO ULKOINEN AUDITOINTI. Laatuvastaavat ja muu yliopistoyhteisö

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO ULKOINEN AUDITOINTI. Laatuvastaavat ja muu yliopistoyhteisö ULKOINEN AUDITOINTI Laatuvastaavat ja muu yliopistoyhteisö 12.5.2014 pirjo.halonen@jyu.fi 050 428 5315 13. 15.1.2015 13.5.2014 Pirjo Halonen 2 TOTEUTTAJAORGANISAATIO Kansallinen koulutuksen arviointikeskus

Lisätiedot

Valttien palaute. Väliraportti AKSELI MAKKONEN

Valttien palaute. Väliraportti AKSELI MAKKONEN Valttien palaute Väliraportti 26.11.2016 AKSELI MAKKONEN 146 vastausta 23.11.2016 mennessä Suurin osa opiskelijoita Millä alalla toimit tai opiskelet? Muu kasvatusala Hoitoala Muu, mikä? Liikunta ja vapaa-aika

Lisätiedot

Vasutyöskentely Case Turku. AVI Vasupäivä

Vasutyöskentely Case Turku. AVI Vasupäivä Vasutyöskentely Case Turku AVI 24.11.2016 Vasupäivä Ulla Soukainen 2016 Hankesuunnitelma, aikataulutus, ohjausryhmä Hankkeen tavoitteena on laatia varhaiskasvatusta ohjaava asiakirja. Paikallisella tasolla

Lisätiedot

Luettelo mennessä julkaistuista luonnonmukaista tuotantoa ja luomutuotteita koskevista EU:n neuvoston ja komission asetuksista

Luettelo mennessä julkaistuista luonnonmukaista tuotantoa ja luomutuotteita koskevista EU:n neuvoston ja komission asetuksista MMM /RO/ETU Luettelo 15.11.2016 mennessä julkaistuista luonnonmukaista tuotantoa ja luomutuotteita koskevista EU:n neuvoston ja komission asetuksista Asetukset muodostavat kolme kokonaisuutta: 1) perusasetus:

Lisätiedot

Kivihiilen kulutus. Kivihiilen kulutus kasvoi 18 prosenttia vuonna , neljäs neljännes

Kivihiilen kulutus. Kivihiilen kulutus kasvoi 18 prosenttia vuonna , neljäs neljännes Energia 2010 Kivihiilen kulutus 2009, neljäs neljännes Kivihiilen kulutus kasvoi 18 prosenttia vuonna 2009 Kivihiiltä käytettiin vuonna 2009 sähkön- ja lämmöntuotannon polttoaineena 4,7 miljoonaa tonnia

Lisätiedot

3. VäI~raportti. FU [ta. Kemin toimeksianto 48912/F10548. Raportointi ajanjaksolta 26.4. - 30.10.2013. V~puv~i~ta. Eu~oap~rn W~O~i ~ur~x~p~rn Lha~t~

3. VäI~raportti. FU [ta. Kemin toimeksianto 48912/F10548. Raportointi ajanjaksolta 26.4. - 30.10.2013. V~puv~i~ta. Eu~oap~rn W~O~i ~ur~x~p~rn Lha~t~ 3. VäI~raportti Kemin toimeksianto 48912/F10548 Raportointi ajanjaksolta 26.4. - 30.10.2013 V~puv~i~ta FU [ta Eu~oap~rn W~~i ~ur~x~p~rn Lha~t~ LUTTAMUKSELLINEN 2 Sisällysluettelo Kemin toimeksianto 48912/F10548

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

Pilotoinnin toteutus ja palautteen hankinta

Pilotoinnin toteutus ja palautteen hankinta Pilotoinnin perehdyttämispäivä - kriteeristö ja arviointiprosessi - 17.12.2013 - Pilotoinnin toteutus ja palautteen hankinta Opetusneuvos Leena.Koski@oph.fi www.oph.fi Pilotointiin osallistuvien koulutuksen

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.9 Ulkomaankauppa

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.9 Ulkomaankauppa Yrittäjän ammattitutkinto 3.9 Ulkomaankauppa Dnro 53/011/2012 1 A. Ulkomaankauppa... 3 1.0 Yleisesittely... 3 1.1 Aineiston käyttö... 3 1.2 Tutkintosuorituksen arviointi... 3 2.0 Tutkinnon osan arvioinnin

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 843. Valtioneuvoston asetus. yleisen oikeusavun ja maksuttoman oikeudenkäynnin palkkioperusteista annetun asetuksen muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 843. Valtioneuvoston asetus. yleisen oikeusavun ja maksuttoman oikeudenkäynnin palkkioperusteista annetun asetuksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 17 päivänä lokakuuta 2001 N:o 843 847 SISÄLLYS N:o Sivu 843 Valtioneuvoston asetus yleisen oikeusavun ja maksuttoman oikeudenkäynnin palkkioperusteista

Lisätiedot

ERITYISAVUSTUS Hakemuslomake. HUOM! Avustuksenhakijan on täytettävä vähintään *-merkityt kohdat hakemuksesta.

ERITYISAVUSTUS Hakemuslomake. HUOM! Avustuksenhakijan on täytettävä vähintään *-merkityt kohdat hakemuksesta. 1 HUOM! Avustuksenhakijan on täytettävä vähintään *-merkityt kohdat hakemuksesta. Saapumismerkinnät Saapumisleima Diaarinumero 1 Tiedot hakijasta* a) Hakijan yhteystiedot: Nimi* Jakeluosoite* Postinumero*

Lisätiedot

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Mitkä tekijät selittävät sosiaalisen yrityksen perustamista ja tukevat sen menestymisen mahdollisuuksia? alustavia tuloksia FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Näkökulma Miten sosiaalinen yritys

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINNIN OHJAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN

TYÖHYVINVOINNIN OHJAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN PUUSTELLI GROUP OY LOPPURAPORTTI TYÖHYVINVOINNIN OHJAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN Laatija: Timo Hemmilä, Hemcon Oy Päiväys: Luottamuksellisuus: julkinen Hyväksynyt: Tarmo Vesimäki, Puustelli Group Oy Projektin

Lisätiedot

6.4.2010. Tornion Järjestöyhdistys ry Kemintie 53 95420 Tornio

6.4.2010. Tornion Järjestöyhdistys ry Kemintie 53 95420 Tornio LOPPURAPORTTI 1 / 5 MAHIS PROJEKTIN LOPPURAPORTTI AJALTA 1.4.2007 30.3.2010 Projektin nimi Projektipäällikkö Ohjausryhmä Mahis projekti Tornion Järjestöyhdistys ry Kemintie 53 95420 Tornio Sauli Hyöppinen

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia käytännön asiakaspalvelutehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa,

Lisätiedot

Vierasainevalvontaprosessi. OSA: 1 Elintarvikkeiden kasvinsuojeluainejäämävalvontaohjelma

Vierasainevalvontaprosessi. OSA: 1 Elintarvikkeiden kasvinsuojeluainejäämävalvontaohjelma Vierasainevalvontaprosessi OSA: 1 Elintarvikkeiden kasvinsuojeluainejäämävalvontaohjelma Evira/843/0411/2014 Eviran raportti Hyväksymispäivä X.X.2014 Tuoteturvallisuus Hyväksyjä Esittelijä Lisätietoja

Lisätiedot

Kivihiilen kulutus väheni 3 prosenttia tammi-maaliskuussa

Kivihiilen kulutus väheni 3 prosenttia tammi-maaliskuussa Energia 2011 Kivihiilen kulutus 2011, 1 vuosineljännes Kivihiilen kulutus väheni 3 prosenttia tammi-maaliskuussa Kivihiilen kulutus väheni 3 prosenttia Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan tämän vuoden

Lisätiedot

Kysymykset tarjouspyyntöön Pääarkkitehtipalvelut Dnro 21/021/2013

Kysymykset tarjouspyyntöön Pääarkkitehtipalvelut Dnro 21/021/2013 Kysymykset tarjouspyyntöön Pääarkkitehtipalvelut Dnro 21/021/2013 K1: Tarjouspyynnössä työmääräksi on arvioitu 120-160 htp/vuosi. Voiko tämän jakaa osiin tarjotun pääarkkitehdin ja tämän varahenkilön välillä

Lisätiedot

ERIHYVÄ Erityisruokavaliot, tarpeita ja mahdollisuuksia 1.1.2016-31.12.2017

ERIHYVÄ Erityisruokavaliot, tarpeita ja mahdollisuuksia 1.1.2016-31.12.2017 ERIHYVÄ Erityisruokavaliot, tarpeita ja mahdollisuuksia 1.1.2016-31.12.2017 HANKKEEN STARTTITILAISUUS TAMPEREELLA 3.2.2016 Yhteyshenkilöt Eeva-Liisa Lehto, puh 040 8255056, sähköposti eeva-liisa.lehto@foodwest.fi

Lisätiedot

Väestörekisterikeskuksen (VRK) toimialariippumattomien ict-tehtävien toimintosiirtoprojektin loppuraportti 1.0

Väestörekisterikeskuksen (VRK) toimialariippumattomien ict-tehtävien toimintosiirtoprojektin loppuraportti 1.0 Raportti 1 (10) Väestörekisterikeskuksen (VRK) toimialariippumattomien ict-tehtävien toimintosiirtoprojektin loppuraportti 1.0 Raportti 2 (10) MUUTOSHISTORIA Versio Päiväys Laatija Muutoksen kuvaus 0.1

Lisätiedot

Ulkoiset auditoinnit osana auditointijärjestelmää. ELT, ympäristöterveydenhuollon erikoiseläinlääkäri Outi Lepistö EnviroVet

Ulkoiset auditoinnit osana auditointijärjestelmää. ELT, ympäristöterveydenhuollon erikoiseläinlääkäri Outi Lepistö EnviroVet Ulkoiset auditoinnit osana auditointijärjestelmää ELT, ympäristöterveydenhuollon erikoiseläinlääkäri Outi Lepistö EnviroVet Auditointihanke, taustaa Tarve kunnallisen elintarvikevalvonnan (ja koko ympäristöterveydenhuollon)

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n pankkipalvelut

Tarjouspyyntö. YTHS:n pankkipalvelut Tarjouspyyntö YTHS:n pankkipalvelut Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely... 2 2.1 Hankinnasta

Lisätiedot

Keski Suomen liitto avaa kohdennetun hankehaun Keski Suomen sosiaali ja terveydenhuollon tulevan palvelurakenteen suunnittelemiseksi.

Keski Suomen liitto avaa kohdennetun hankehaun Keski Suomen sosiaali ja terveydenhuollon tulevan palvelurakenteen suunnittelemiseksi. 19.1.2010 HANKEHAKU Keski Suomen liitto avaa kohdennetun hankehaun Keski Suomen sosiaali ja terveydenhuollon tulevan palvelurakenteen suunnittelemiseksi. Rahoitushakemukset on jätettävä viimeistään 5.2.2010

Lisätiedot

Hyvä hankehallinto. Opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutus Kick-off Eeva-Kaisa Linna

Hyvä hankehallinto. Opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutus Kick-off Eeva-Kaisa Linna Hyvä hankehallinto Opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutus Kick-off 2.6.2016 Eeva-Kaisa Linna HAKU 2016, tilijaottelun mukaan Haettu Myönnetty Yleissivistävä ml varhaiskasvatus 199 18 041

Lisätiedot

Testausselosteiden vaatimukset

Testausselosteiden vaatimukset Testausselosteiden vaatimukset PANK Menetelmäpäivä 2016-01-28 Katriina Tallbacka Inspecta Sertifiointi Oy Aluksi Laboratorion tuote on testaus. Prosessi alkaa asiakkaan tilauksesta ja päättyy asiakkaalle

Lisätiedot

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus Kymenlaakson liitto täyttää Saapumispvm Hakemusnumero Valmistelija Diaari-/muu tunnus 1. HANKE Kyseessä on Uusi hakemus Jatkorahoitushakemus Korjaus/täydennys

Lisätiedot

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design - Lähialueyhteistyöhanke Rahoitus TEMin lähialueyhteistyövaroista Finatex ry:n koordinoima Suomalais-venäläisen

Lisätiedot

KKV:n selvitys palveluasumisen markkinoista. Ulla Maija Laiho HYVÄ neuvottelukunta 15.10.2014

KKV:n selvitys palveluasumisen markkinoista. Ulla Maija Laiho HYVÄ neuvottelukunta 15.10.2014 KKV:n selvitys palveluasumisen markkinoista toimenpide ehdotukset id TEM:lle Ulla Maija Laiho HYVÄ neuvottelukunta 15.10.2014 Hoivapalvelualan yritysten liiketoimintaosaamisen i i i khi kehittäminen i

Lisätiedot

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta MOSAIIKKI RY MAMU-MEDIA PALAUTEANALYYSI v. 2015 toiminnasta Palautetta Mosaiikki Ry:n ja MaMu-Median hankkeen tiedotus- ja neuvontatoiminnasta on kerätty yhteistyökumppaneilta, hankkeen asiakkailta ja

Lisätiedot

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Uusi rahoituslaki ja soveltaminen Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Rahoituslaki ja rahoitusasetus Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta

Lisätiedot

Ihminen edellä -valinnanvapauskokeilu Ylä-Savossa hankkeen jatkaminen

Ihminen edellä -valinnanvapauskokeilu Ylä-Savossa hankkeen jatkaminen Yhtymähallitus 88 24.05.2016 Yhtymähallitus 129 16.08.2016 Yhtymähallitus 221 07.12.2016 Ihminen edellä -valinnanvapauskokeilu Ylä-Savossa hankkeen jatkaminen 2017-2018 129/00.01.05/2016 Yhall 24.05.2016

Lisätiedot

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri EAKR-hankkeiden aloituspalaveri Flat rate 24% - EAKR 24.8.2016 Yksinkertaistettu kustannusmalli Flat rate 24% Hankkeen välilliset kustannukset korvataan prosenttimääräisenä hyväksyttävistä välittömistä

Lisätiedot

Kauppakamarien yritysjohtajakysely digitalisaatiosta. Syyskuu 2014

Kauppakamarien yritysjohtajakysely digitalisaatiosta. Syyskuu 2014 Kauppakamarien yritysjohtajakysely digitalisaatiosta Syyskuu 2014 Kyselystä Kauppakamarien yritysjohtajakysely kartoitti digitalisaatioon liittyviä haasteita ja tavoitteita yrityksissä. Toteutettiin 8.9.

Lisätiedot

TOPHOPS-OPSO hankkeen toteuttajakohtainen toimintasuunnitelma / Kanneljärven Opisto

TOPHOPS-OPSO hankkeen toteuttajakohtainen toimintasuunnitelma / Kanneljärven Opisto TOPHOPS-OPSO hankkeen toteuttajakohtainen toimintasuunnitelma / Kanneljärven Opisto Hankkeen nimi: TOPSHOPS-OPSO Hankeaika: Vuoden 2016 loppuun Toimijat: Kanneljärven Opisto, Lohjan Nuorisopalvelut, Vantaan

Lisätiedot

Kartta laaditaan koordinaattijärjestelmässä ETRS-GK25 ja korkeusjärjestelmässä N2000.

Kartta laaditaan koordinaattijärjestelmässä ETRS-GK25 ja korkeusjärjestelmässä N2000. Tarjouspyyntö 1 (5) NUMEERISEN POHJAKARTAN LAATIMINEN 1. Tehtävän määrittely Sipoon kunnan mittaus- ja kiinteistöyksikkö pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisen numeerisen pohjakartan

Lisätiedot

Toimintaja rjestelma (johtamisja rjestelma ) opas

Toimintaja rjestelma (johtamisja rjestelma ) opas 1 (6) Toimintaja rjestelma (johtamisja rjestelma ) opas Sisällys Mikä on toimintajärjestelmä... 2 Hyvä toimintajärjestelmä... 3 Hyödyt... 3 Toimintajärjestelmän rakentaminen... 4 Autamme sinua... 6 Business

Lisätiedot

Kuuloliiton kokoushuone A4.17, Valkea talo, Ilkantie 4, 00400 Helsinki.

Kuuloliiton kokoushuone A4.17, Valkea talo, Ilkantie 4, 00400 Helsinki. 1 TULKKITOIMINNAN YHTEISTYÖRYHMÄ Pöytäkirja1/2012 Aika 6.2.2012 klo 10 16 Paikka Läsnä Poissa Tulkit Kuuloliiton kokoushuone A4.17, Valkea talo, Ilkantie 4, 00400 Helsinki. Laurén Sirpa (puheenjohtaja),

Lisätiedot

HANKEHAKEMUS / FLATRATE 17%

HANKEHAKEMUS / FLATRATE 17% Tutustu ennen hankehakemuksen täyttämistä Joensuun KAKE hankkeen hankekriteereihin sekä hakemuksen täyttöohjeisiin. 1. Hakija Hakijan virallinen nimi Jakeluosoite Y-tunnus Postinumero Postitoimipaikka

Lisätiedot

EkoKymenlaakso-projektin ORY

EkoKymenlaakso-projektin ORY EkoKymenlaakso-projektin ORY 7.6.2011 Projektisuunnitelman mukaiset tehtävät Muut asiat: Muutoshakemus 1: Ohjausryhmän hyväksyttävänä Jätettiin ELY-keskukseen 23.5.2011 Budjettimuutos ja Kymenlaakson ilmasto-

Lisätiedot

SOPIMUS. Euran kunnan. Sirkka Surven

SOPIMUS. Euran kunnan. Sirkka Surven SOPIMUS Euran kunnan ja Sirkka Surven välillä koskien Euran keskustan osayleiskaavasta Turun hallinto-oikeuteen jätettyä valitusta 13.9.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 TAUSTA... 3 2 VIRKISTYSALUEEKSI KAAVOITETUN

Lisätiedot

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Lean ajattelu: Kaikki valmennuksemme perustuvat ajatukseen: yhdessä tekeminen ja tekemällä oppiminen. Yhdessä tekeminen vahvistaa keskinäistä luottamusta luo positiivisen

Lisätiedot

VUODEN 2014 ULKOISEEN

VUODEN 2014 ULKOISEEN VUODEN 2014 ULKOISEEN AUDITOINTIIN VALMISTAUTUMINEN Koulutusneuvosto 9.2.2012 pirjo.halonen@jyu.fi 050 428 5315 Ulkoinen auditointi Edellinen auditointi 2008. Toteuttaja Korkeakoulujen arviointineuvosto

Lisätiedot

TYÖLLISYYSMÄÄRÄRAHAN (474100,22404 ) HAKEMUSLOMAKE

TYÖLLISYYSMÄÄRÄRAHAN (474100,22404 ) HAKEMUSLOMAKE 12940-2011 Liite 1 TYÖLLISYYSMÄÄRÄRAHAN (474100,22404 ) HAKEMUSLOMAKE HUOM! Lomakkeiden kenttien välillä tulee liikkua F11-näppäimellä HAKIJAN PERUSTIEDOT Rahoituksen hakija Turun Seudun Työttömät TST

Lisätiedot

Lappi kuvaan 2030 maakunnallisen ennakointihankkeen keskeiset tulokset. Päivi Holopainen, ennakointikoordinaattori Lapin liitto

Lappi kuvaan 2030 maakunnallisen ennakointihankkeen keskeiset tulokset. Päivi Holopainen, ennakointikoordinaattori Lapin liitto Lappi kuvaan 2030 maakunnallisen ennakointihankkeen keskeiset tulokset Päivi Holopainen, ennakointikoordinaattori Lapin liitto Maakunnallisen ennakoinnin toimintamalli ja ennakoinnin välineet: Ennakoinnin

Lisätiedot

IP Perusertifiointi Kasviksille. Mikä ihmeen IP? Miten liitytään? Mihin sitoudutaan? Mitä maksaa? Mikä seuraavaksi?

IP Perusertifiointi Kasviksille. Mikä ihmeen IP? Miten liitytään? Mihin sitoudutaan? Mitä maksaa? Mikä seuraavaksi? IP Perusertifiointi Kasviksille Mikä ihmeen IP? Miten liitytään? Mihin sitoudutaan? Mitä maksaa? Mikä seuraavaksi? Mikä ihmeen IP? IP tarkoittaa integroitua tuotantoa. Tämä tarkoittaa, että koko tuotantoyksikkö

Lisätiedot

Valtionavustushankkeiden talouden hallinta

Valtionavustushankkeiden talouden hallinta Valtionavustushankkeiden talouden hallinta 7.11.2016 Hankeryhmät: Osaamisperusteisuuden ja asiakaslähtöisyyden edistäminen ja Ammatillisen koulutuksen kansainvälistyminen Marja Savilepo taloustarkastaja

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma

Maaseudun kehittämisohjelma Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Tilannekatsaus joulukuu 2014 Sivu 1 5.12.2014 Jyrki Pitkänen Aikataulu (1) Valtioneuvosto hyväksyi Manner-Suomen maaseutuohjelman huhtikuussa EU:n komission käsittely:

Lisätiedot

HKL:n johtamisjärjestelmän uudistaminen

HKL:n johtamisjärjestelmän uudistaminen HKL:n johtamisjärjestelmän uudistaminen Suunnittelu & Valmistelu Toimeenpano Vakiinnuttaminen HKL johtoryhmä työpaja 13.5.2015 1 Uuden johtamisjärjestelmän suunnittelu ja valmistelu 1. Projektin tavoitteet,

Lisätiedot

Oheisessa liitteessä on määritelty lyhyesti, millaiset kehittämistoimet hankerekisteriin laitetaan, ja mitä rekisterikenttiin on tarkoitus kirjata.

Oheisessa liitteessä on määritelty lyhyesti, millaiset kehittämistoimet hankerekisteriin laitetaan, ja mitä rekisterikenttiin on tarkoitus kirjata. 09.12.2015 1 (5) n käyttöönotto Satakunnan sairaanhoitopiirissä Satakunnan sairaanhoitopiirissä tehdään paljon hyvää kehittämistyötä eri vastuualueilla ja yksiköissä. Laajan kehittämistyön näkyväksi tekemisen

Lisätiedot

Kivihiilen kulutus kasvoi 25 prosenttia vuonna 2010

Kivihiilen kulutus kasvoi 25 prosenttia vuonna 2010 Energia 2011 Kivihiilen kulutus 2010, 4. vuosineljännes Kivihiilen kulutus kasvoi 25 prosenttia vuonna 2010 Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan kivihiiltä käytettiin vuoden 2010 aikana sähkön- ja lämmöntuotannon

Lisätiedot

19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7)

19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7) Kunnanhallitus 39 06.02.2017 Kunnanvaltuusto 19 20.02.2017 19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7) Khall 06.02.2017 39 Sote-kilpailutukseen asetettu

Lisätiedot

LAATUSUUNNITELMAMALLI

LAATUSUUNNITELMAMALLI Liite 4 Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä- alueurakka-alueella 2016 2018 LAATUSUUNNITELMAMALLI 9.8.2016 9.8.2016 2(5) Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 Laatusuunnitelman tarkoitus... 3 Laatusuunnitelman

Lisätiedot

Asiakasvalikointi. Tiedotuskanavien vahvistaminen

Asiakasvalikointi. Tiedotuskanavien vahvistaminen Tavoiteltu tulos: Lasten ja nuorten palveluneuvonta ja ohjausyksikkö on löytänyt sellaiset työmuodot, jotka vaikuttavat asiakkaiden elämään myönteisesti. Asiakasvalikointi Asiakasvalikoitumisesta seurantatietoa

Lisätiedot

Kivihiilen kulutus väheni 30 prosenttia tammi-kesäkuussa

Kivihiilen kulutus väheni 30 prosenttia tammi-kesäkuussa Energia 2014 Kivihiilen kulutus 2014, 2 vuosineljännes Kivihiilen kulutus väheni 30 prosenttia tammi-kesäkuussa Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan kivihiilen kulutus väheni 30 prosenttia tämän vuoden

Lisätiedot

Myy Paremmin RekryKoulutus: ICT-palveluiden myyjä KOULUTUSINFO YRITYKSILLE

Myy Paremmin RekryKoulutus: ICT-palveluiden myyjä KOULUTUSINFO YRITYKSILLE Myy Paremmin RekryKoulutus: ICT-palveluiden myyjä KOULUTUSINFO YRITYKSILLE Tarvitsetteko ratkaisumyyjää tai key account manageria? Keväällä 2016 yrityksellänne on mahdollisuus osallistua koulutukseen,

Lisätiedot

Vertaisarvioinnin osaamisen lisääminen LaStrada-verkostossa

Vertaisarvioinnin osaamisen lisääminen LaStrada-verkostossa Vertaisarvioinnin osaamisen lisääminen LaStrada-verkostossa Kuinka tavoitteemme täyttyi laatustrategian toimeenpanon hankkeen aikana Miksi vertaisarviointia Yhtenä hankkeen tavoitteena oli lisätä LaStradaverkoston

Lisätiedot

Osaamisen laadunhallinta 2. kierroksen auditoinneissa

Osaamisen laadunhallinta 2. kierroksen auditoinneissa Osaamisen laadunhallinta 2. kierroksen auditoinneissa Itsearviointi Itsearvioinnissa pyydetään tutkintotavoitteisen koulutuksen näyttöihin liittyen kuvaamaan, miten oppimistavoitteiden ja niiden määrittelyn

Lisätiedot

Kansa-koulu. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano. Helsinki 22.01.2016. Hankejohtaja Maarit Hiltunen-Toura Aluekoordinaattori Anna Väinälä

Kansa-koulu. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano. Helsinki 22.01.2016. Hankejohtaja Maarit Hiltunen-Toura Aluekoordinaattori Anna Väinälä Kansa-koulu Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano Helsinki 22.01.2016 Hankejohtaja Maarit Hiltunen-Toura Aluekoordinaattori Anna Väinälä Kansa-koulu-hankkeen tarkoitus Tukea kansallisten luokitusten

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 755. Valtioneuvoston asetus. kansaneläkeasetuksen 69 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 22 päivänä elokuuta 2002

SISÄLLYS. N:o 755. Valtioneuvoston asetus. kansaneläkeasetuksen 69 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 22 päivänä elokuuta 2002 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä elokuuta 2002 N:o 755 761 SISÄLLYS N:o Sivu 755 kansaneläkeasetuksen 69 :n muuttamisesta... 3727 756 perhe-eläkeasetuksen 1 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

Tampereen yliopiston auditointi kirjaston näkökulmasta

Tampereen yliopiston auditointi kirjaston näkökulmasta 3.12.2008 Mirja Iivonen Tampereen yliopiston auditointi kirjaston näkökulmasta Johto ja keskushallinto Kansleri Hallitus Rehtori Vararehtorit (2) Hallintokeskus Hallintojohtaja Tiedekunnat (6) ja laitokset

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä elokuuta 2001 N:o 682 687 SISÄLLYS N:o Sivu 682 Laki Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten

Lisätiedot

Kansa- koulu. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano

Kansa- koulu. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano Kansa- koulu Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano 28.10.2015 Keski- Suomen sosiaali- ja terveysjohdon työkokous Maarit Hiltunen- Toura, Hanna Lohijoki & Teppo Taskinen Kansa- koulu- hankkeen

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kriteerit näyttötutkinnon järjestäjille KRITEERIT. 1) Hakeutumisen vaihe

Kestävän kehityksen kriteerit näyttötutkinnon järjestäjille KRITEERIT. 1) Hakeutumisen vaihe Nämä kriteerit on tuotettu 2011-2012 Hyria koulutuksen koordinoimassa Aikuiskoulutuksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit (Aikuis-KEKE) -hankkeessa. Kriteerien suunnittelusta vastasi hankkeen kehittämisryhmä,

Lisätiedot