Loppuraportti Katarina Lassheikki Puutarhaliitto ry

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Loppuraportti Katarina Lassheikki Puutarhaliitto ry"

Transkriptio

1 1 Puutarha-alan laatujärjestelmä kansainvälisesti vertailukelpoiseksi Loppuraportti Katarina Lassheikki Puutarhaliitto ry

2 2 Puutarha-alan laatujärjestelmä kansainvälisesti vertailukelpoiseksi Loppuraportti Sisällys: Yhteenveto Hankkeen tavoitteet Hankkeen osapuolet Hankkeen vaiheet lyhyesti... 4 GLOBAL G.A.P. valmennusosaamisen kartuttaminen... 4 GLOBAL G.A.P. lisäkysymyspaketin työstäminen... 4 Opintomatka Ruotsiin... 5 Pilottitilojen valinta ja lähtötasoarvioinnit... 6 Pilottiyrityksen GLOBAL G.A.P. auditointi ja valmennusaineiston testaus... 6 Verkkopohjaisen itsearvioinnin kehittäminen... 7 Hankkeen aikaiset muutoshakemukset... 7 Talousarvion toteutuminen... 8 Hanketiedotus ja tulosten julkaiseminen... 8 Ohjausryhmäkokoukset Tulokset ja niiden arviointi Jatkotoimet Loppuraportin liitteet: 1 GLOBAL G.A.P. Train the trainer koulutus Lontoossa, ohjelmarunko 2 Digium: Sähköinen itsearviointikysely 3 Lehtikirjoitukset 4 Hevi-tuottajan GLOBAL G.A.P.-opas 5 Aineistopankki verkossa 6 Esitelmät Vakuudeksi Helsingissä toimitusjohtaja Katarina Lassheikki Puutarhaliitto ry

3 3 Yhteenveto Puutarhaliiton hankkeessa "Laatutarha kansainvälisesti vertailukelpoiseksi" luotiin valmiudet arvioida Laatutarhajärjestelmässä mukana olevan yrittäjän valmennustarvetta hänen tavoiteltaessa Global G.A.P. sertifiointikelpoista tasoa. Hankkeen tuotoksena syntyi laaja käsikirja työpohjineen, seurantalomakkeineen ja riskiarviointeineen. Aineisto tuotettiin suomeksi sekä painotuotteena että sähköisessä muodossa. Lisäksi hankkeessa tuotettiin valmennusaineistoa sähköisessä muodossa myös ruotsinkielelle. Pilottiyritysten Global G.A.P. valmennukset toteutettiin yhteistyössä Ruraliainstituutin kanssa ja sieltä saatiin merkittävä osa hankkeen aineistosta edelleen käsiteltäväksi käsikirjan muotoon. Lisäksi hankkeen tehtävänä oli kehittää paremman ja motivoivamman sähköisen Laatutarha itsearviointimenettelyn puutarhatiloille. Itsearviointimenettelyn kehittämis- ja testaustyö toteutettiin yhteistyössä Hedelmän- ja marjanviljelijäin liiton (HML) kanssa. Hankkeen merkittävimpinä saavutuksina voi pitää hankkeen aikaansaama laaja aineistopankki osoitteessa Puutarha-alan laatujärjestelmätyö etenee muun muassa päättyneen hankkeen ansiosta ripeästi monella rintamalla sekä rakentavassa yhteistyöhengessä alan eri toimijoiden välillä. Aineistoa verkossa: Hankekuvaus: Johdanto: Laatutyö puutarha-alalla Aineistopankki: Opastusta Global G.A.P.:iin Verkkojulkaisu: Hankkeen kesto: (raportointi mennessä) Talousarvio: Hankkeen kokonaiskustannukset olivat euroa, josta Laatuketjun rahoitus 89 % hyväksyttävistä kuluista ja enintään euroa. 1. Hankkeen tavoitteet Luoda valmiudet tarjota viljelijöille GLOBAL G.A.P. sertifiointikelpoisuuden arviointipalvelua Koota yhten koulutus- ja tukimateriaalia viljelijävalmennukseen Luoda puutarha-alan järjestelmällisen laatutyön seuraava porras eli kooste niistä vaatimuksista joita kansainvälisessä kaupassa vaadittu GLOBAL G.A.P.-järjestelmä asettaa yritykselle Kehittää Laatutarha ohjeiston itsearviointia toimivammaksi 2. Hankkeen osapuolet Hankevastaavat: Erkki Rautio, Puutarhaliitto ry ( ) Katarina Lassheikki, Puutarhaliitto ry ( hankkeen loppuun) Hankkeen vastuulliset johtajat: tj. Pekka Metsola, Puutarhaliitto ry ( ) tj. Katarina Lassheikki, Puutarhaliitto ry. ( hankkeen loppuun toimitusjohtaja)

4 4 Ohjausryhmän kokoonpanot: hankkeen alkaessa: Seija Ahonen, Pekka Anttila, Jyrki Jalkanen, Riikka Seppälä (pj.), Maria Sjöman, Mika Virtanen, Erkki Rautio (siht.) alkaen: Seija Ahonen-Siivola, Pekka Anttila, Jyrki Jalkanen (pj.), Heini Haverinen, Pirjo Korpela, Mika Virtanen, Katarina Lassheikki (siht.) Yhteistyötahot: Hedelmän ja marjanviljelijäin liitto ry: Laatutarha itsearviointimenettelyn testausryhmän koonti ja testaus Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti: Global G.A.P. tietämyksen siirtäminen Puutarhaliitolle, pilottiyritysten Global G.A.P. valmentaminen, käännökset suomeksi sekä osa tukimateriaalien tuottamisesta. Svenska Trädgårdsförbundet: käännökset ruotsin kielelle, saksan kieleltä, sekä auditoinnin tulkkaus. Opaskirjan laadintatyö: Erkki Rautio (2,5 kk:n työpanos keväällä 2012) 3. Hankkeen vaiheet lyhyesti GLOBAL G.A.P. valmennusosaamisen kartuttaminen Koska GLOBAL G.A.P. on järjestelmänä laaja ja yksityiskohtainen, vaatii järjestelmä huolellista perehtymistä. Katarina Lassheikki Puutarhaliitosta osallistui lokakuussa 2010 GLOBAL G.A.P. Train the trainer koulutukseen Lontoossa (Liite 1). Erkki Rautio teki kesäkuussa 2010 harjoitusauditoinnin Aholaisen tilalla Joroisissa sekä osallistui heinäkuussa Jari Häyrisen tilan GLOBAL G.A.P. -sertifiointiauditointiin auditoijana toimineen Matti Hukarin teknisenä neuvonantajana. Hankkeen ulkopuolelta mutta hankkeen toteutusta selkeästi tukevana toimintana: (toteutuskustannuksia ei kohdennettu hankkeelle): Erkki Rautio Puutarhaliitosta aloitti vuoden 2010 alussa yhteistyö Bureau Veritasin kanssa tähtäimenä Glogalgap auditoijan pätevyys. Pätevyyskoulutukseen liittyen Rautio osallistui kahdeksaan ISO 9001 auditointiin arvioijatiimin jäsenenä. Arviointikokemus antoi paljon uutta näkökulmaa auditointeihin ja hyvää pohjaa GLOBAL G.A.P. osaamista ajatellen. Huhtikuussa 2010 Rautio osallistui Tanskassa.järjestettyyn Bureau Veritasin sisäiseen GLOBAL G.A.P. koulutukseen, jossa käytiin läpi GLOBAL G.A.P.iin, liittyviä tulkintoja ja arvioijana toimimista. Tämä kouluttautuminen vähensi hankkeelle käytettävää työaikaa, mutta siitä oli suurta hyötyä hankkeen edetessä. GLOBAL G.A.P. lisäkysymyspaketin työstäminen Koska Laatutarha-ohjeistossa ja GLOBAL G.A.P.issa on paljon samoja elementtejä, oli hankkeessa tarkoitus luoda tarkastuslista, johon kootaan ne lisävaatimukset, jotka GLOBAL G.A.P. tasolle pääsy edellyttää vientiä suunnittelevilta yrityksiltä. Tällöin yrittäjälle on tarjolla seuraava taso laadun portaissa. Siirtymää Laatutarha-tasolta GLOBAL G.A.P.iin helpottavaa tukimateriaalia luotaisiin hankkeessa tarpeen mukaan. Ensimmäinen Laatutarhavertailu tehtiin GLOBAL G.A.P.in versioon 3.0. Versio 3.0 poistettiin virallisesta käytöstä vuoden 2011 lopussa. Tämä tarkoitti että vertailutyö piti

5 5 päivittää koskemaan uudempaa 4.0 versiota. Lopullinen englanninkielinen versio 4.0 julkistettiin GLOBALG.A.P c/o FoodPLUS.:n toimesta vuoden 2011 alussa ja maaliskuussa 2012 myös virallinen ruotsinkielinen versio 4.0. Hankkeessa kaikki valmennus on tehty käyttäen tuota uusinta 4.0 versiota. GLOBAL G.A.P. ja Laatutarha vaatimusten vertailutyön tarkoituksena oli siis aikaansaada lisäkysymyssarja Laatutarhatilalle GLOBAL G.A.P. valmiuden saavuttamiselle. Vertailutyön edetessä työ osoittautui paitsi yhä haasteellisemmaksi myös nopeasti vanhentuvaksi. GLOBAL G.A.P. - järjestelmä on alati uudistustyön kohteena ja seuraava standardiversio on jo työn alla. Myös Laatutarha ohjeistoa on uudistettu. Laatutarha -ohjeiston päivitystyö yhteistyössä Eviran kanssa käynnistyi keväällä 2012, jonka johdosta vertailutyöhön ei ollut käytettävissä kunnollista vertailupohjaa. Vertailutyön johtopäätökset: Molemmille laadunhallintajärjestelmille yhteisiä elementtejä on runsaasti. Sekä Laatutarhajärjestelmässä että GLOBAL G.A.P.:issa tavoitteena on tuotteiden turvallisuuden varmentaminen sekä työntekijöiden ja viljely-ympäristön huomioonottaminen. Isoin ero lienee se, että GLOBAL G.A.P. edellyttää yhdeksää eri riskinarviointia ja niistä johdettuja toimintaohjeita ja runsaasti erilaisia opasteita. GLOBAL G.A.P. edellyttää myös yksityiskohtaisempaa kirjaamista. Järjestelmien tarkastuspisteet ovat laajuudeltaan sangen erilaiset. Järjestelmien rakenteissa on myös perustavalaatuisia eroavaisuuksia. Loogisen lisäkysymyssarjan luominen etenemispoluksi järjestelmien välille olisi edellyttänyt Laatutarha ohjeiston perusteellista uudelleen rakentamista. Tähän ei ollut painavia perusteita. GLOBAL G.A.P. järjestelmän käyttöönotossa on joka tapauksessa yrityksen tarkasti noudatettava virallisia GLOBAL G.A.P. standardeja. Hankkeessa päädyttiin sen sijaan laatimaan GLOBAL G.A.P. käsikirja, jossa Laatutarha tukimateriaali hyödynnettiin mahdollisimman pitkälle. Yritys, joka noudattaa Laatutarhaohjeistoa, pääsee GLOBALG.A.P. sertifiointiin valmistautumisessa jonkin verran helpommalla kuin yritys, joka ei ole läpikäynyt mitään auditointia. Lisäponnisteluja tarvitaan erityisesti riskienarvioinneissa, näytteidenotossa, dokumentoinnissa sekä opastukseen ennen kuin Laatutarha yritys pääsee GLOBAL G.A.P. -auditoinnista läpi GLOBAL G.A.P. sertifiointi ei kuitenkaan korvaa myöskään Laatutarhaauditointia suoraan, vaan GLOBAL G.A.P. -sertifioidulta tilalta edellytetään puolestaan erikseen näytöt ainakin neljästä eri Laatutarhatarkastuspisteestä Laatutarha-auditoinnin hyväksymiseksi (vertailukohteena vuoden 2007 Laatutarhaohjeisto). Opintomatka Ruotsiin Keväällä 2011 oltiin puhelinyhteydessä Sigill Kvalitetssystem Ab:n laatupäällikköön Katarina Almén:iin ja selvitettiin mm. GLOBAL G.A.P.- ja Svenskt Sigill auditointien hinnoittelua, auditointitiheyttä ja kaupan vaatimuksia auditointien suhteen. Katarina Lassheikki vieraili Sigill Kvalitetssystem Ab:n toimistossa Tukholmassa maaliskuussa 2011, jolloin hän tapasi Sigill Kvalitetssystem Ab:n laatupäällikkö Almén. Keskustelu oli antoisa ja saimme ruotsalaista tukimateriaalia hankkeen käyttöön sekä mallikappaleet Svenskt Sigill:in laatujärjestelmästandardista. Aineisto on mielenkiintoinen mm. siksi, että se on aikoinaan vertaisauditoitu GLOBAL G.A.P. 3.0

6 6 version kanssa. Matkan suurin anti oli kuitenkin keskustelu Global G.A.P. järjestelmän nykytilanteesta Ruotsissa. Ruotsissa kotimaan markkinoilla ei enää vaadita Global G.A.P. järjestelmää, vaan sovelletaan kansallista IP Sigill järjestelmää. Global G.A.P. - järjestelmä koettiin liian kankeaksi ja kalliiksi eikä sen soveltamisesta oltu saatu rahassa mitattavaa lisäarvoa tuotannolle. Opintomatkan anti johti laatutyön suunnan perusteelliseen uudelleen arvioimiseen täällä Suomessa. Opintomatka toteutui toisen matkan yhteydessä, jonka johdosta hankkeelle ei muodostunut opintomatkasta kuluja. Pilottitilojen valinta ja lähtötasoarvioinnit Hankkeessa valmennettiin sekä suomenkielinen että ruotsinkielinen yritys sertifiointivalmiuteen siksi, että näin materiaali tuli työstettyä molemmille kotimaisille kielille. Yhteistyökumppaneina toimivat Oksasen Puutarha Oy Paattisilta ja Daniels Frukt & Grönsaker Tjudöstä. Lähtötasoarviointi toteutettiin yhteistyössä Ruralia-instituutin kanssa joulukuussa 2010 Oksasen Puutarha Oy:ssä ja Daniels frukt & grönsakerissa se tehtiin tammikuussa Lähtötason arviointi merkitsi käytännössä myös sitä, että näin saatiin GLOBAL G.A.P. - tietotaidon siirtäminen Ruralia-instituutin hankkeelta hyvään alkuun. Lähtötasoarvioinnin jälkeen laadittiin tarkempi etenemissuunnitelma, jolla varmistettiin että tarvittavien dokumenttien ja parannusten tekeminen ei jäisi viimeisinä iltoina tehtäväksi. Pilottiyrityksen GLOBAL G.A.P. auditointi ja valmennusaineiston testaus Hankkeen aikana koottu laaja valmennusaineisto työstettiin vuonna Aineistosta laadittiin myös sähköisesti täytettäviä lomakkeita, sekä tarvittavat käännökset ruotsinkielelle. Keväällä 2012 Daniels ilmoitti luopuvansa GLOBAL G.A.P. valmennuksesta. Syyksi yritys ilmoitti aikaresurssipula. Yritys oli toteuttanut tuotantosuuntamuutoksia ja suunnitteilla oli aikaa vievä investointihanke. Yritys oli myös päättänyt lykätä aikeensa ryhtyä vientiin mikä osaltaan selvästi vähensi motivaatiota ottamaan GLOBAL G.A.P. käyttöön. Yhteistyötä jatkettiin kasvihuoneyritys Oksasen Puutarhan kanssa ja yritystä valmennettiin keväällä ja kesällä 2012 auditointivalmiuteen yhteistyössä Ruraliainstituutin kanssa. Elokussa suoritettiin GLOBAL G.A.P. auditointi hankkeen pilottitilalla, Oksasen puutarha, ja alkusyksystä yritys sai hyvin ansaitun GLOBAL G.A.P. sertifikaattinsa. Puutarhaliitto osallistui Ruralia-instituutin vetämään auditointivalmennukseen, ja lisäksi osallistuttiin myös itse sertifiointiauditointiin. Sertifiointiauditoinnin suoritti ruotsalainen auditoija Ingemar Hellbe Kiwa Araneasta. Muutama muu yritys on myös ilmaissut halukkuutensa ottaa GLOBAL G.A.P.in käyttöön, johtuen siitä että heillä on asiakkaita maamme rajojen ulkopuolelta jotka edellyttävät GG:ia. Pilottiyrityksen auditointivalmennuksessa koekäytettiin koottu GLOBAL G.A.P. aineisto. Aineisto osoittautui käyttökelpoiseksi eikä korjaavia toimia tullut pilottitilalle kuin ihan muutama.

7 7 Verkkopohjaisen itsearvioinnin kehittäminen Puutarhaliitolle hankittiin palautteenhallintaan ja tiedonkeruuseen Internet-pohjainen Digium Enterprise ohjelmistopalvelulisenssi, joka mahdollisti Laatutarha - itsearviointityökalun jatkokehittämisen ja toteuttamisen sähköisessä muodossa. Itsearviointikysymykset työstettiin verkkopohjaiseen Digium-kyselyyn (liite 2). Itsearviointikysymyksiä havainnollistettiin tekemällä kyselyyn linkkejä Kotimaiset Kasvikset ry:n tukimateriaaliin ja viranomaissivuille. Kyselyä testattiin HML:n viljelijäraadilla ja Jyväskylässä pidetyssä palautepalaverissa, jossa koottiin yrittäjien toiveita ja parannusehdotuksia itsearviointityökaluun liittyen. Itsearviointityökalu toimii teknisesti, mutta kysely on jälleen perusteellisen päivityksen tarpeessa Eviran kanssa Laatutarha -ohjeistoon tehdyn päivitystyön myötä. Hankkeen aikaiset muutoshakemukset Talvella anottiin ministeriöltä lisäaikaa auditointien suorittamiseen. Mukaan lähteneiden viljelijöiden mielestä sertifiointivalmiuteen eivät olisi päässeet vielä kasvukauden 2011 aikana, koska tiloilla oli myös muita kehityshankkeita käynnissä. Toiveena oli toteuttaa sertifiointiauditoinnit vasta kasvukaudella Näin mukana olevat viljelijäyrittäjät saisivat vähän enemmän valmistautumisaikaa sertifiointiauditointeihin. Ministeriö myönsi hankkeelle jatkoaikaa syyskuun 2012 loppuun saakka. Erkki Raution määräaikainen työsuhde Puutarhaliitossa päättyi vuoden 2011 lopussa. Lassheikki toimi hankkeen hankevastaavana vuoden 2012 alusta. Jotta hankkeen aikana koottu osaaminen ja valmennusmateriaali saataisiin vielä paremmin asiasta kiinnostuneiden yritysten saataville, ohjausryhmä päätti lähettää rahoittajalle muutoshakemuksen, jossa pyydettiin lupaa käyttää jäljelle jäävää määrärahaa GLOBAL G.A.P.-manuaalin luomiseen. Manuaaliin koottaisiin GLOBAL G.A.P.-järjestelmään liittyviä mallilomakkeita ja riskinarviointimalleja ja niistä johdettuja toimintaohjeita. Manuaalin laatiminen ostettaisiin joko Ruralia-instituutilta (Anne Piirainen) tai Erkki Rautiolta (joko freelance pohjalta tai vaihtoehtoisesti noin parin kuukauden määräaikaisena tehtävänä Puutarhaliiton palveluksessa). Lisäksi anottiin ministeriöltä lupaa siihen, että mahdollisesti tämän jälkeen käyttämättä jäävää määrärahaa voidaan käyttää Anne Piiraisen sekä Katarina Lassheikin osallistumiskuluihin pilottitiloilla tehtäviin sertifiointiauditointeihin. Kesäkuussa 2012 jouduttiin vielä kerran hakemaan hankeajan pidennystä. Käsikirjan laadinta yhteistyössä Ruralia-instituutin kanssa vei arvioitua enemmän aikaa. Ministeriö hyväksyi muutoshakemuksen ja myönsi hankkeelle jatkoaikaa vuode 2012 loppuun. Hankkeen hakemukset: Hyväksymispäätös: Hankehakemus: aikajaksolle Dnro 2252/325/ ja täydennys Muutoshakemus: hankeajan pidennys saakka Muutoshakemus: Global G.A.P. manuaalin teettäminen Muutoshakemus: hankeajan pidennys 2012 loppuun

8 8 Talousarvion toteutuminen Kohde 45 / Lopputilanne Talousarvio 2012 yht Hyväksytty talousarvio yht Jäljellä PALKKAUSKUSTANNUKSET yhtensä MATKAKULUT YHTEENSÄ josta ulkomaanmatkat OSTOPALVELUT* MUUT KUSTANNUKSET YHT josta julkaisukustannukset josta yleiskustannukset josta muut kustannukset YHTEENSÄ , josta MMM 89 % josta MMM 89 % - josta MMM 89 % - josta MMM 89 % - josta MMM 89 % - josta MMM 89 % *Ostopalvelut Talousarvio 2012 yht Hyväksytty talousarvio yht josta Digium Enterprise -lisenssi josta kokoustilan vuokrat ym kulut ,85 - josta GlobalGap-auditointi oheiskuluineen - josta asiantuntijakonsultointi josta käännökset suomi-ruotsi (100 s a 60 euroa) Yhteensä Päätöspvm Dnro Erityisavustuksen hyväksymispäätös /325/2009 Jatkoajan ja hankesuunnitelman muutoshyv /325/2009 Muutoksen ja hankebudjetin hyv /325/2009 Aikatauluongelmista johtuen hankeavustuksesta jäi käyttämättä yhteensä euroa. Tarjouspyynnöt: Manuaalin monistuksesta pyydettiin tarjous Karisto Oy:ltä, KopioNiinistä, Silverprint Oy:ltä sekä Kirjapaino Uusimaasta. Yksi tarjouspyyntö oli saajan toimesta toimitettu edelleen alihankkijalle, sillä lopulta saatiin kaksi tarjousta, toinen oli Bookwellistä ja toinen KopioNiinistä. Bookwellin tarjous valittiin koska se oli edullisempi ja laadultaan vakuuttava. Julkaisusta tilattiin 200 kpl:n painos kierreselkäistä julkaisua käytettäväksi koulutuksissa, valmennuksissa sekä asiasta tiedottamiseen. Sertifiointiauditoinneista pyydettiin tarjoukset Suomesta (Bureau Veritas) sekä Ruotsista (Kiwa Aranea). Ruotsalainen sertifiointilaitos valittiin koska se oli edullisempi ja se osoittautui myös palvelualttiimmaksi. Hanketiedotus ja tulosten julkaiseminen Lehtikirjoitukset: o Puutarha & kauppa lehti (n:o 11/2011) (liite 3) o Puutarha & kauppa lehti (n:o 17/2011) (liite 3) o Puutarha & kauppa lehti (n:o 19/2011) (liite 3) o Puutarha & kauppa lehti (n:o 7/2012) (liite 3) o Puutarha-Sanomat heinäkuu 2011: annettu haastattelu aiheesta Kotoinen Laatutarha vai kansainvälinen GLOBAL G.A.P.?. o TrädgårdsNytt lehti (n:o 3/2011) (liite 3) Hevi-tuottajan GLOBAL G.A.P.-opas painotuote (149 s). (liite 4) Hevi-tuottajan GLOBAL G.A.P.-opas verkkojulkaisu:

9 9 Hankkeen aikana koottu laaja aineistopankki verkossa (suomeksi ja ruotsiksi) (liite 5) osoitteissa: o Laatutyö puutarha-alalla, o Opastusta Global G.A.P.:iin o GLOBAL G.A.P. järjestelmän mahdollisuuksista ja haasteista esitetyt puheenvuorot ja esitelmät (liite 6): o Esitelmä "Puutarha- ja ruokaperuna-alan kansallinen laadunvalmennusjärjestelmä" Päivittäistavarakauppa ry:n GLOBAL G.A.P. -seminaari ( ) (liite 6) o Puheenvuoro MTK:n järjestämässä seminaarissa ( ) o Esitelmä " Global G.A.P -kansainvälinen alkutuotannon laatujärjestelmä" MTK ry ( ) sekä valmennustuokiona puutarhaneuvojille neuvonnan kehittämispäivien yhteydessä (liite 6): o Puheenvuoro Puutarhaliiton työvaliokunnassa o Esitelmä "Laatujärjestelmät kaupan ja tuottajien paineessa" Hedelmän ja marjanviljelijän liiton, sekä Lounais-Suomen vihannesviljelijät ry:n laivaseminaareissa (liite 6) o Esitelmä "Vaakakupissa Laatutarha vai Global G.A.P." Hedelmän ja marjanviljelijän liiton laivaseminaari (liite 6): Ohjausryhmäkokoukset Aika: kello Paikka: Puutarhaliiton kokoustila, Viljatie 4 C, Helsinki Läsnä: Seija Ahonen, Pekka Anttila, Jyrki Jalkanen, Riikka Seppälä (pj.), Maria Sjöman, Mika Virtanen, Erkki Rautio (siht.) Aika: kello 9-11 Paikka: Puutarhaliiton kokoustila, Viljatie 4 C, Helsinki Läsnä: Milja Keskinen, Pekka Anttila, Jyrki Jalkanen, Riikka Seppälä (pj.), Pirjo Korpela, Mika Virtanen, Heini Haverinen, Erkki Rautio (siht.) Aika: kello Paikka: Puutarhaliiton kokoustila, Viljatie 4 C, Helsinki Läsnä: Seija Ahonen-Siivola, Pirjo Korpela, Jyrki Jalkanen, Mika Virtanen, Erkki Rautio (siht.), Poissa: Pekka Anttila, Heini Haverinen, Riikka Seppälä Aika: ohjausryhmän kannanmuodostus muutoshakemukseen Osallistujat: Jyrki Jalkanen, Pirjo Korpela, Mika Virtanen, Heini Haverinen, Seija Ahonen-Siivola, Pekka Anttila, Katarina Lassheikki (siht). Poissa: Pekka Anttila Aika: klo 9:30-11:30 Paikka: Puutarhaliiton kokoustila, Viljatie 4 C, Helsinki Läsnä: Seija Ahonen-Siivola, Pirjo Korpela, Jyrki Jalkanen, Heini Haverinen Katarina Lassheikki (siht.), Poissa: Pekka Anttila, Mika Virtanen, Pekka Anttila 4. Tulokset ja niiden arviointi GLOBAL G.A.P. valmennus-osaamisen ja materiaalin kartuttaminen Puutarhaliittoon Pilottitilojen laatutyön eteneminen ja Oksasen puutarhan GLOBAL G.A.P. sertifikaatti syksyllä 2012 Luodut valmennusmateriaalit ja käännökset ruotsin kielelle ovat iso apu koulutettaessa yrittäjiä, jotka haluavat lähteä tavoittelemaan GLOBAL G.A.P. sertifikaattia. Hankkeen aikana kasvisalalla syntyi konsensus laatutyön etenemismallista Suomessa. Suomessa GLOBAL G.A.P.:sta ei näillä näkymin ole vallitsevaksi laadunhallintajärjestelmäksi kasvistuotannossa sen korkeiden kustannusten takia. Sen sijaan on päätetty luoda kansallinen laatujärjestelmä LaatutarhaPLUS niille yrityksille

10 10 joilta ostajataho edellyttää nimenomaan 3. osapuolen auditoimaa laadunhallintajärjestelmää. Yhtenä mahdollisena mallina pidetään IP-Sigill järjestelmä (jossa on elementtejä GLOBAL G.A.P.:istä) Tämän hankkeen tuotoksia voidaan tehokkaasti hyödyntää uuden LaatutarhaPLUS standardin rakentamisessa. Global G.A.P. aineistosivusto osoitteessa Opastusta Global G.A.P.:iin. Sivustossa on hankkeen aikana koottu valmennusaineisto kokonaisuudessaan. HeVi-tuottajan Global G.A.P. opas (149 sivua). Oppaasta on tehty sekä painotuote että verkkojulkaisu osoitteessa Oppaassa esitellään laadunhallintajärjestelmän käyttöönottoon liittyvä työvaiheita ja riskien arviointeja ja joka sisältää laajan valikoiman tarpeellisia lomakkeita ja työpohjia yrityksen käyttöön. Keskeiset toimenpiteet saatiin toteutettua suunnitellusti. Laatutarha-ohjeiston ja GLOBAL G.A.P. standardin vertailutyö toteutui suunnitellusti. Hankkeen aikana karttui paljon arvokasta kokemusta ja hedelmällinen yhteistyö rakentui Ruralia-instituutin kanssa. Merkittävä osa hankkeen aikana kertyneestä osaamisesta oli vaarassa menettää kun Puutarhaliitossa jouduttiin syksyllä 2011 käynnistämään yt-neuvottelut rajujen valtionapuleikkauksien takia. Käynnistyneiden yt-neuvottelujen alla ei voitu vakinaistaa Raution työsuhdetta. Oli kuitenkin erittäin arvokasta, että keväällä 2012 myönteisen muutoshakemuspäätöksen myötä, Rautio voitiin palkata määräaikaiseen noin 2,5 kuukauden työrupeamaan opaskirjan laatimiseksi. Samalla voitiin kääntää lisää aineistoa ruotsinkielelle ja siirtää osaamista Lassheikille. Työtehtävien yhteensovittaminen hankkeen tärkeimmän yhteistyökumppanin kanssa osoittautui ongelmalliseksi aikatauluongelmien takia. Tämä ei kuitenkaan vaikuttanut hankkeen lopputulokseen. Ne tulosten julkaisutyöt, jotka osin jäivät toteuttamatta hankkeen määräajan puitteissa, on toteutettu Puutarhaliiton toimesta alkuvuonna Hankkeen ohjausryhmä piti hankkeen aikaansaama laaja aineistopankki osoitteessa erityisen merkittävänä hankkeen saavutuksena. Ohjausryhmä totesi, että puutarha-alan laatujärjestelmätyö etenee muun muassa päättyneen hankkeen ansiosta ripeästi monella rintamalla sekä rakentavassa yhteistyöhengessä alan eri toimijoiden välillä. 5. Jatkotoimet Hankittu valmennusosaaminen ja luodut valmennusmateriaalit ja käännökset ovat iso apu koulutettaessa yrittäjiä, jotka haluavat lähteä tavoittelemaan GLOBAL G.A.P. sertifikaattia. Aineisto on osoittautunut myös käytännössä käyttökelpoiseksi. Tukimateriaaliaineistosta ja karttuneesta osaamisesta tulee olemaan merkittävää hyötyä kolmannen osapuolen auditoitavissa oleva LaatutarhaPlus -standardin laadintatyössä vuonna Hankkeen myötä Puutarhaliiton laatujärjestelmäosaamisesta on muodostumassa tärkeä ydinosaamisalue, jota on hyödynnettävissä valtakunnallisten ja yrityskohtaisten neuvontapalveluiden sekä puutarha-alan laatujärjestelmien jatkokehittämisessä.

KASVISTEN LAATUJÄRJESTELMÄT Projektikoodi 5768, määrärahakoodi 6101 TUOPRO-HANKKEEN KASVISSEMINAARI 13.02.2014 MIKKELI

KASVISTEN LAATUJÄRJESTELMÄT Projektikoodi 5768, määrärahakoodi 6101 TUOPRO-HANKKEEN KASVISSEMINAARI 13.02.2014 MIKKELI KASVISTEN LAATUJÄRJESTELMÄT Projektikoodi 5768, määrärahakoodi 6101 TUOPRO-HANKKEEN KASVISSEMINAARI 13.02.2014 MIKKELI 14.2.2014 1 Kasvisten laatujärjestelmä Hankkeen tavoite: Kolmannen osapuolen auditointiin

Lisätiedot

IP Perusertifiointi Kasviksille. Tausta Keitä koskee? Miten pääsee mukaan? Aikataulu ja kuinka usein auditointi? Paljonko maksaa?

IP Perusertifiointi Kasviksille. Tausta Keitä koskee? Miten pääsee mukaan? Aikataulu ja kuinka usein auditointi? Paljonko maksaa? IP Perusertifiointi Kasviksille Tausta Keitä koskee? Miten pääsee mukaan? Aikataulu ja kuinka usein auditointi? Paljonko maksaa? Taustaa miksi vaihtoehto Laatutarhalle? Markkinoilla on asiakkaita, jotka

Lisätiedot

Kotimaiset Kasvikset ry:n Laatutarha III hankkeen loppuraportti (1.3.2008 28.2.2010)

Kotimaiset Kasvikset ry:n Laatutarha III hankkeen loppuraportti (1.3.2008 28.2.2010) 21.5.2010/ER Projekti 5673 Diaarinumero 132/509/2008 Kotimaiset Kasvikset ry:n Laatutarha III hankkeen loppuraportti (1.3.2008 28.2.2010) 1. HANKKEEN TAVOITTEET Päätavoite: Hankkeen päätavoite on vahvistaa

Lisätiedot

Laatujärjestelmät vihannestuottajan näkökulmasta Anne Piirainen Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti

Laatujärjestelmät vihannestuottajan näkökulmasta Anne Piirainen Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti Laatujärjestelmät vihannestuottajan näkökulmasta Anne Piirainen Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti 15.4.2010 1 Johdanto Puheenvuoro perustuu yli 15-vuoden yhteistyön kokemuksiin viljelijöiden kanssa

Lisätiedot

1.4.2014 (päivitykset kursiivilla) LAATUTARHAN YLEISET EHDOT (AUDITOINTISÄÄNNÖT) Sirkkalehtimerkin käyttöön liittyvät sitoumukset

1.4.2014 (päivitykset kursiivilla) LAATUTARHAN YLEISET EHDOT (AUDITOINTISÄÄNNÖT) Sirkkalehtimerkin käyttöön liittyvät sitoumukset LAATUTARHAN YLEISET EHDOT (AUDITOINTISÄÄNNÖT) 1.4.2014 (päivitykset kursiivilla) Sirkkalehtimerkin käyttöön liittyvät sitoumukset Kun yrittäjä tekee sopimuksen Puhtaasti/Kauniisti/Kestävästi kotimainen

Lisätiedot

OHJAUSRYHMÄN KOKOUS. 18.3.2013 Hanne Husso

OHJAUSRYHMÄN KOKOUS. 18.3.2013 Hanne Husso OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 18.3.2013 Hanne Husso KeHa:n TAVOITE julkisten ruokapalveluiden hankintaosaamisen edistäminen tuottaa malleja kestävien elintarvikevalintojen kilpailutusprosesseista 27.3.2013 2 HANKKEEN

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto Työllisyyspoliittinen avustus 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen * parannetaan yleisiä työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista Erityisesti

Lisätiedot

Kouvola-talo. 17.3.2011 Janne Hirvonen

Kouvola-talo. 17.3.2011 Janne Hirvonen Kouvola-talo 17.3.2011 Janne Hirvonen Sisältö Yritysesittely Tie kansainvälisyyteen Kansainvälistymisprojektit Case-esimerkki viennin kiemuroista Tulevaisuus Kaslink Foods Faktoja: (2010) Elintarvikealan

Lisätiedot

Tuorekasvisten jäljitettävyys Suomessa

Tuorekasvisten jäljitettävyys Suomessa Tuorekasvisten Suomessa Pekka Siiskonen, Anne Piirainen Sari Iivonen, Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti Ruralia-instituutti / Sari Iivonen/ Tuorekasvisten 14.2.2014 1 Ruoan alkuperän todentaminen

Lisätiedot

Pakkaamokiertueesta opittua. Katarina Lassheikki, erityisasiantuntija

Pakkaamokiertueesta opittua. Katarina Lassheikki, erityisasiantuntija Pakkaamokiertueesta opittua Katarina Lassheikki, erityisasiantuntija Mitä halusimme saada aikaan: Tutustua tarkemmin kasvisalan pakkaamotoimintaan, tuotantoprosesseihin, raaka-aineiden hankintaan, omavalvontaan

Lisätiedot

SUVALI- hankkeet sianlihan kansallisen laatujärjestelmän mahdollistajana. Sikatalouden Tulosseminaari 12.11.2013 Kati Kastinen, LTK

SUVALI- hankkeet sianlihan kansallisen laatujärjestelmän mahdollistajana. Sikatalouden Tulosseminaari 12.11.2013 Kati Kastinen, LTK SUVALI- hankkeet sianlihan kansallisen laatujärjestelmän mahdollistajana Sikatalouden Tulosseminaari 12.11.2013 Kati Kastinen, LTK Suvali3 Lihaketjun alkutuotannon laatujärjestelmät -hanke Toteuttajat

Lisätiedot

Miksi auditoidaan? Pirkko Puranen FT, Ylitarkastaja

Miksi auditoidaan? Pirkko Puranen FT, Ylitarkastaja Miksi auditoidaan? Pirkko Puranen FT, Ylitarkastaja Vaatimus kudoslaitoksille: Fimean määräys 3/2014 Liite V 6. Laatukatselmus 6.1 Toiminnoille, joille lupaa haetaan, on oltava käytössä auditointijärjestelmä.

Lisätiedot

Asiantuntijapalvelu ympäristöjärjestelmien rakentamiseksi Kaustisen seutukunnan pk - yrityksissä (Kaustinen, Veteli, Halsua, Lestijärvi, Perho)

Asiantuntijapalvelu ympäristöjärjestelmien rakentamiseksi Kaustisen seutukunnan pk - yrityksissä (Kaustinen, Veteli, Halsua, Lestijärvi, Perho) 1 Lestijärven kunta / Kaustisen seutukunta Lestintie 39 69440 LESTIJÄRVI TARJOUSPYYNTÖ Asiantuntijapalvelu ympäristöjärjestelmien rakentamiseksi Kaustisen seutukunnan pk - yrityksissä (Kaustinen, Veteli,

Lisätiedot

Kyselytutkimus standardeista ja. Mikko Turku / Kyselytutkimus standardeista ja. niiden käytöstä elintarvikevalvonnassa

Kyselytutkimus standardeista ja. Mikko Turku / Kyselytutkimus standardeista ja. niiden käytöstä elintarvikevalvonnassa Kyselytutkimus standardeista ja niiden käytöstä elintarvikevalvonnassa 1 Aineisto ja menetelmä Kysely yrityksille ja valvojille keväällä 2015 Osa kysymyksistä yhteisiä Tietämykset ja käsitykset standardeista

Lisätiedot

VARAINHOITOASETUKSEN 179 ARTIKLAN 3 KOHDAN MUKAISESTI LAADITTU LAUSUNTO (KIINTEISTÖPOLITIIKKA)

VARAINHOITOASETUKSEN 179 ARTIKLAN 3 KOHDAN MUKAISESTI LAADITTU LAUSUNTO (KIINTEISTÖPOLITIIKKA) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Budjettivaliokunta 14.12.2011 VARAINHOITOASETUKSEN 179 ARTIKLAN 3 KOHDAN MUKAISESTI LAADITTU LAUSUNTO (KIINTEISTÖPOLITIIKKA) Brysselissä sijaitsevaa MONTOYER 70 -rakennusta

Lisätiedot

Kehittämiskysely 2012. Tulokset

Kehittämiskysely 2012. Tulokset Kehittämiskysely 2012 Tulokset Tausta Kehittämiskysely toteutettiin eteläpohjalaisissa kaluste- ja asumisteollisuuden yrityksissä loka-marraskuussa 2012 Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa kohderyhmään

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. Yhteyshenkilön nimi: Pekka Koponen Yhteystiedot (puhelinnumero ja sähköposti): 040 501 7114, pekka.koponen@forumivirium.

LOPPURAPORTTI. Yhteyshenkilön nimi: Pekka Koponen Yhteystiedot (puhelinnumero ja sähköposti): 040 501 7114, pekka.koponen@forumivirium. Raportoitavan hankkeen perustiedot Hankkeen nimi: Kiinnostava arkkitehtuuri Hankkeen vastuutaho (hankkeen hallinnoija): Openhouse ry Y-tunnus: 2343039-6 Toimipaikka (osoite ja postinumero): c/o Jussi Murole,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO ULKOINEN AUDITOINTI. Laatuvastaavat ja muu yliopistoyhteisö

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO ULKOINEN AUDITOINTI. Laatuvastaavat ja muu yliopistoyhteisö ULKOINEN AUDITOINTI Laatuvastaavat ja muu yliopistoyhteisö 12.5.2014 pirjo.halonen@jyu.fi 050 428 5315 13. 15.1.2015 13.5.2014 Pirjo Halonen 2 TOTEUTTAJAORGANISAATIO Kansallinen koulutuksen arviointikeskus

Lisätiedot

ISO 9001 -standardi. Standardisarjan standardeja

ISO 9001 -standardi. Standardisarjan standardeja ISO 9001 -standardi ISO-laatustandardeja Perusajatuksia Minimivaatimuksia Standardin sisältö Sertifiointi Käytäntö Kokemuksia 1 Standardisarjan standardeja SFS-EN ISO 9000:2005 -- Laadunhallintajärjestelmät.

Lisätiedot

ESR-HANKKEIDEN VERTAISARVIOINTIKOKEILU 2010-2011. Esko Lähde 28.10.2010 KV 2020 TULEVAISUUS SYNTYY VALINNOISTA

ESR-HANKKEIDEN VERTAISARVIOINTIKOKEILU 2010-2011. Esko Lähde 28.10.2010 KV 2020 TULEVAISUUS SYNTYY VALINNOISTA ESR-HANKKEIDEN VERTAISARVIOINTIKOKEILU 2010-2011 Esko Lähde 28.10.2010 KV 2020 TULEVAISUUS SYNTYY VALINNOISTA Vertaisarviointiprosessi Koordinoiva hanke Osaaminen käyttöön! -työvoimaa uudesta suunnasta

Lisätiedot

Itsearvioinnin toteutus pilotoinnissa

Itsearvioinnin toteutus pilotoinnissa Itsearvioinnin toteutus pilotoinnissa Valmisteluvaihe ja tausta Tiedotus Osallistaminen Pilotointiprosessin toteutus Itsearviointi-istunnot Tietojen koonti ja syöttö Mitä maksoi? Hyödyt: Organisaatiolle

Lisätiedot

Onnistuuko luomukalkkunatuotanto Suomessa?

Onnistuuko luomukalkkunatuotanto Suomessa? Onnistuuko luomukalkkunatuotanto Suomessa? Luomusiipikarjan syysseminaari Tampere 25.10.2012/ Sirkka Karikko Esityksen sisältö - Hanke: - Hankkeen tausta - Hankkeessa selvitettyä - Haasteet 1 Hanke: Luomukalkkunan

Lisätiedot

PERHE LAPSEN KUNTOUTUKSEN VOIMAVARANA perhetyön ja palveluiden kehittäminen Keski-Pohjanmaan erityishuoltopiirin alueella

PERHE LAPSEN KUNTOUTUKSEN VOIMAVARANA perhetyön ja palveluiden kehittäminen Keski-Pohjanmaan erityishuoltopiirin alueella PERHE LAPSEN KUNTOUTUKSEN VOIMAVARANA perhetyön ja palveluiden kehittäminen Keski-Pohjanmaan erityishuoltopiirin alueella Kehitysvammahuolto/ Satu Seppelin-Kivelä Sisältö Sisältö 2 Lähtökohta 3 Projektin

Lisätiedot

IP Perusertifiointi Kasviksille. Mikä ihmeen IP? Miten liitytään? Mihin sitoudutaan? Mitä maksaa? Mikä seuraavaksi?

IP Perusertifiointi Kasviksille. Mikä ihmeen IP? Miten liitytään? Mihin sitoudutaan? Mitä maksaa? Mikä seuraavaksi? IP Perusertifiointi Kasviksille Mikä ihmeen IP? Miten liitytään? Mihin sitoudutaan? Mitä maksaa? Mikä seuraavaksi? Mikä ihmeen IP? IP tarkoittaa integroitua tuotantoa. Tämä tarkoittaa, että koko tuotantoyksikkö

Lisätiedot

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Tuija Nikkari 2012 VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Raportointikoulutus 23.8.12 Raportoinnin tarkoitus Raportoinnin tehtävänä on tuottaa tietoa projektin etenemisestä ja tuloksista rahoittajalle, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

Kasvisten laatujärjestelmien ajankohtaispäivä

Kasvisten laatujärjestelmien ajankohtaispäivä Kasvisten laatujärjestelmien ajankohtaispäivä 23.11.2016 Asiantuntija Merja Söderström Päivittäistavarakauppa ry Päivittäistavarakauppa ry (PTY) on päivittäistavarakaupan ja Foodservice-tukkukaupan edunvalvoja

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.8 Sähköinen liiketoiminta

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.8 Sähköinen liiketoiminta Yrittäjän ammattitutkinto 3.8 Sähköinen liiketoiminta Dnro 53/011/2012 1 A. Sähköinen liiketoiminta... 3 1.0 Yleisesittely... 3 1.1 Aineiston käyttö... 3 1.2 Tutkintosuorituksen arviointi... 3 2.0 Tutkinnon

Lisätiedot

HUITTISTEN PILOTIN LOPPURAPORTTI 1.10.2012 30.9.2013. LÄNSI 2013 Länsi-Suomen päihde- ja mielenterveystyön jatko- ja juurruttamishanke

HUITTISTEN PILOTIN LOPPURAPORTTI 1.10.2012 30.9.2013. LÄNSI 2013 Länsi-Suomen päihde- ja mielenterveystyön jatko- ja juurruttamishanke HUITTISTEN PILOTIN LOPPURAPORTTI 1.10.2012 30.9.2013 LÄNSI 2013 Länsi-Suomen päihde- ja mielenterveystyön jatko- ja juurruttamishanke Tarja Horn Marjo Virtanen 29.10.2013 Sisällysluettelo Johdanto... 3

Lisätiedot

Kasvisten laatujärjestelmät

Kasvisten laatujärjestelmät Kasvisten laatujärjestelmät Loppuraportti 10.09.2014 Anne Piirainen, Sari Iivonen ja Katarina Lassheikki Sisällys 1. Hankkeen tavoitteet... 2 2. Hankeosapuolet ja yhteistyö... 2 2.1 Hanketoimijat... 2

Lisätiedot

Omavalvonta ja laadunhallintajärjestelmä. Elintarvikkeiden tarjoaminen julkisille keittiöille 16.8.12

Omavalvonta ja laadunhallintajärjestelmä. Elintarvikkeiden tarjoaminen julkisille keittiöille 16.8.12 Omavalvonta ja laadunhallintajärjestelmä Elintarvikkeiden tarjoaminen julkisille keittiöille 16.8.12 Omavalvonnan säädökset Elintarvikelain 23/2006 mukaisesti kaikilla elintarvikealan toimijoilla on oltava

Lisätiedot

Metsäsertifioinnin toteutustavat

Metsäsertifioinnin toteutustavat Suomen PEFC-standardi Metsäsertifioinnin toteutustavat PEFC FI 1001:2009 9.11.2009 Metsäsertifioinnin toteutustavat PEFC Suomi Sitratie 7, 00420 HELSINKI puh: 0400 765 437 fax: (09) 5630 329 sähköposti:

Lisätiedot

VALTIONAVUSTUSHAKEMUS

VALTIONAVUSTUSHAKEMUS Hakija Hankkeen hallinnoinnista vastaava kunta, kuntayhtymä tai muu toimija Hakijan postiosoite Vastuuhenkilön Yhteyshenkilön Talouden vastuuhenkilön Hankkeen nimi ja siitä käytettävä lyhenne sekä hankkeen

Lisätiedot

Hyrrä-hankkeen aikataulu Fiksu arvaus vai tarkka tieto?

Hyrrä-hankkeen aikataulu Fiksu arvaus vai tarkka tieto? Hyrrä Tilannekatsaus 15.-16.1.2013 Haikko, Porvoo Tuija Riukulehto Hyrrä-hankkeen aikataulu Fiksu arvaus vai tarkka tieto? Aloitettu 03/2012 Perusmäärittelyt, valmis 09/2012 Projektiryhmä aloitti työnsä

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 16. kesäkuuta 2016 kello 18.00 19.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Läsnä Poissa Jari Laurila pj x Esko Syrjälä j. x Kimmo Kupi j. x Pirjo

Lisätiedot

Lohjan OPS2016- prosessi

Lohjan OPS2016- prosessi Lohjan OPS2016- prosessi Lukuvuosi 2012-2013 lokakuu Sivistysjohtaja asettaa opetussuunnitelman ohjausryhmän, ohjausryhmä aloittaa työnsä Sivistysjohtaja, ohjausryhmän jäsenet Sähköinen Google Drive alusta

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin.

Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin. TARJOUSPYYNTÖ TYÖTERVEYSPALVELUT Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin. Etelä-Savon maakuntaliitto on 14 eteläsavolaisen

Lisätiedot

Kivihiilen kulutus kasvoi 60 prosenttia vuoden ensimmäisellä neljänneksellä

Kivihiilen kulutus kasvoi 60 prosenttia vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Energia 2009 Kivihiilen kulutus Kivihiilen kulutus 2009, ensimmäinen neljännes Kivihiilen kulutus kasvoi 60 prosenttia vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Kivihiiltä käytettiin vuoden 2009 tammi-maaliskuussa

Lisätiedot

NUOTTA II KOORDINOINTIHANKE 19310 LOPPURAPORTTI

NUOTTA II KOORDINOINTIHANKE 19310 LOPPURAPORTTI NUOTTA II KOORDINOINTIHANKE 19310 LOPPURAPORTTI YHTEENVETO HANKKEESTA JyväsRiihen NUOTTA II -koordinointihankkeella edistettiin maaseutualueilla toimivien yhteisöjen harrastustoimintaa ja kylien kokoontumispaikkojen

Lisätiedot

Kasvisten laatujärjestelmien valintaopas

Kasvisten laatujärjestelmien valintaopas Kasvisten laatujärjestelmien valintaopas Toimittaneet: Katarina Lassheikki, Hanna Skogster & Merja Söderström Sisällys Hyvä tietää 3 Kasvisten hankinnasta 4 Kasvisalan laatujärjestelmävaihtoehtoja 5 Viljelmän

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1996 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä elokuuta 1996 N:o 597 602

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1996 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä elokuuta 1996 N:o 597 602 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1996 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä elokuuta 1996 N:o 597 602 SISÄLLYS N:o Sivu 597 Laki Kreikan kanssa lahjana saadun kiinteän omaisuuden vapauttamisesta lahjaverosta eräissä tapauksissa

Lisätiedot

KOULULAISTEN RUOTSINKIELISET ILTAPÄIVÄHOITOPAIKAT KAARINASSA

KOULULAISTEN RUOTSINKIELISET ILTAPÄIVÄHOITOPAIKAT KAARINASSA TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) Sivistyspalvelut / KOULULAISTEN RUOTSINKIELISET ILTAPÄIVÄHOITOPAIKAT KAARINASSA Kaarinan kaupungin sivistyspalvelut pyytää tarjouksia Kaarinan kaupungissa järjestettävästä ruotsinkielisestä

Lisätiedot

Paperiteollisuuden perustutkinto

Paperiteollisuuden perustutkinto Paperiteollisuuden perustutkinto Ammatti-osaamisen näyttö erikoispäällystys ja laminointi opintokokonaisuudesta Kuva: Janne Hietanummi: Valkeakosken ammattiopisto Taustaa Ammattiosaamisen näyttö suoritettiin

Lisätiedot

Laadunhallinta Itä-Savon sairaanhoitopiirissä Tarkastuslautakunta 18.11.2014. Riitta Sipinen vs. hallintoylihoitaja

Laadunhallinta Itä-Savon sairaanhoitopiirissä Tarkastuslautakunta 18.11.2014. Riitta Sipinen vs. hallintoylihoitaja Laadunhallinta Itä-Savon sairaanhoitopiirissä Tarkastuslautakunta 18.11.2014 Riitta Sipinen vs. hallintoylihoitaja 12.11.2014 Taustaa Sairaanhoitopiirillä on ollut käytössään laadunhallintaohjelma keväästä

Lisätiedot

TYÖNHAUN DOKUMENTIT OTTY RY:N SPARRAUSAAMU 23.11.2010 INSINÖÖRIT JA EKONOMIT TALO, SEMINAARILUOKKA

TYÖNHAUN DOKUMENTIT OTTY RY:N SPARRAUSAAMU 23.11.2010 INSINÖÖRIT JA EKONOMIT TALO, SEMINAARILUOKKA TYÖNHAUN DOKUMENTIT OTTY RY:N SPARRAUSAAMU INSINÖÖRIT JA EKONOMIT TALO, SEMINAARILUOKKA TYÖNHAUSSA TEHOKKAAT CV JA TYÖHAKEMUS Opit tunnistamaan osaamistasi ja kohdentamaan työnhakuasi Ura- ja rekryasiamiehet

Lisätiedot

Miten tilitän Tekesille ostot konsernin sisältä ja intressiyhtiöltä?

Miten tilitän Tekesille ostot konsernin sisältä ja intressiyhtiöltä? Miten tilitän Tekesille ostot konsernin sisältä ja intressiyhtiöltä? Mikä on intressiyritys? Tekesin määritelmä intressiyrityksestä: Yritykset ovat toistensa intressiyrityksiä, jos toisen yrityksen koko

Lisätiedot

06-TPAJA: Mitä hyötyä laadunhallinnasta

06-TPAJA: Mitä hyötyä laadunhallinnasta 06-TPAJA: Mitä hyötyä laadunhallinnasta on opettajan työssä? Peda-Forum 20.8.2013 Vararehtori Riitta Pyykkö, TY, Korkeakoulujen arviointineuvoston pj. Yliopettaja Sanna Nieminen, Jyväskylän AMK Pääsuunnittelija

Lisätiedot

Hankkeita ja hyviä käytäntöjä EKOkas TUOPRO Kasvisalan laatujärjestelmät Laadukasta liiketoimintaa luonnosta

Hankkeita ja hyviä käytäntöjä EKOkas TUOPRO Kasvisalan laatujärjestelmät Laadukasta liiketoimintaa luonnosta Hankkeita ja hyviä käytäntöjä EKOkas TUOPRO Kasvisalan laatujärjestelmät Laadukasta liiketoimintaa luonnosta Anne Piirainen Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti Ruralia-instituutti, Mikkeli / Anne

Lisätiedot

Kunnan ja PTY:n järjestelmien yhteensovittaminen. Tarja Hartikainen

Kunnan ja PTY:n järjestelmien yhteensovittaminen. Tarja Hartikainen Kunnan ja PTY:n järjestelmien yhteensovittaminen Tarja Hartikainen Hankkeen tausta Syntyi PTY:n omavalvonnantietopankki-hankkeen seurauksena/rinnalle Kunnan valvontaviranomaiset kehitystyössä yhdessä toimijoiden

Lisätiedot

KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA

KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA Perustelumuistio Liite 4: Toimittajan resurssien ja osaamisen arvioinnin tulokset (vertailuperuste 3.2) 1 Sisällysluettelo 1. Dokumentin tarkoitus

Lisätiedot

AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa

AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa Anna-Leena Ruotsalainen AHOT:lla eli aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisella ja tunnustamisella tarkoitetaan opiskelijan

Lisätiedot

Ulkoiset auditoinnit osana auditointijärjestelmää. ELT, ympäristöterveydenhuollon erikoiseläinlääkäri Outi Lepistö EnviroVet

Ulkoiset auditoinnit osana auditointijärjestelmää. ELT, ympäristöterveydenhuollon erikoiseläinlääkäri Outi Lepistö EnviroVet Ulkoiset auditoinnit osana auditointijärjestelmää ELT, ympäristöterveydenhuollon erikoiseläinlääkäri Outi Lepistö EnviroVet Auditointihanke, taustaa Tarve kunnallisen elintarvikevalvonnan (ja koko ympäristöterveydenhuollon)

Lisätiedot

Lopullinen versio, syyskuu 2010 Paikallisen ja alueellisen tason kestävää kehitystä koskeva integroitu johtamisjärjestelmä

Lopullinen versio, syyskuu 2010 Paikallisen ja alueellisen tason kestävää kehitystä koskeva integroitu johtamisjärjestelmä Lopullinen versio, syyskuu 2010 Paikallisen ja alueellisen tason kestävää kehitystä koskeva integroitu johtamisjärjestelmä Laajuus Jatkuva laajeneminen sekä maantieteellisesti että sisällön kannalta: Yhdestä

Lisätiedot

Pilotoinnin toteutus ja palautteen hankinta

Pilotoinnin toteutus ja palautteen hankinta Pilotoinnin perehdyttämispäivä - kriteeristö ja arviointiprosessi - 17.12.2013 - Pilotoinnin toteutus ja palautteen hankinta Opetusneuvos Leena.Koski@oph.fi www.oph.fi Pilotointiin osallistuvien koulutuksen

Lisätiedot

Ulkoiset auditoinnit osana auditointijärjestelmää. ELT, ympäristöterveydenhuollon erikoiseläinlääkäri Outi Lepistö EnviroVet

Ulkoiset auditoinnit osana auditointijärjestelmää. ELT, ympäristöterveydenhuollon erikoiseläinlääkäri Outi Lepistö EnviroVet Ulkoiset auditoinnit osana auditointijärjestelmää ELT, ympäristöterveydenhuollon erikoiseläinlääkäri Outi Lepistö EnviroVet Auditointihanke, taustaa Tarve kunnallisen elintarvikevalvonnan (ja koko ympäristöterveydenhuollon)

Lisätiedot

SLU- ALUEET OSAAMISTA JA INTOHIMOA LIIKUTTAA!

SLU- ALUEET OSAAMISTA JA INTOHIMOA LIIKUTTAA! SLU- ALUEET OSAAMISTA JA INTOHIMOA LIIKUTTAA! SLU-alueiden toiminnan ydin Osaamispalvelut Koulutuspalvelut Kehittämishankkeet Neuvonta ja Opastus Edunvalvontatyö Liikunnan olosuhdeasiat Taksoihin ja maksuihin

Lisätiedot

TURUN JYRYN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015

TURUN JYRYN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 TURUN JYRYN Seuran toimintaa kehitetään koko ajan. Haluamme tarjota laadukasta ja virikkeellistä toimintaa liikunnasta kiinnostuneille. Seuraamme puhaltavat uudet tuulet, jos seuratoiminnan kehittämistukea

Lisätiedot

Kivihiilen kulutus väheni 35 prosenttia tammi-syyskuussa

Kivihiilen kulutus väheni 35 prosenttia tammi-syyskuussa Energia 2012 Kivihiilen kulutus 2012, 3 vuosineljännes Kivihiilen kulutus väheni 35 prosenttia tammi-syyskuussa Kivihiilen kulutus väheni 35 prosenttia Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan tämän vuoden

Lisätiedot

Luomueläintuotannon valvonnan kehittäminen

Luomueläintuotannon valvonnan kehittäminen Luomueläintuotannon valvonnan kehittäminen KoneAgria Luomuseminaarin työpaja 10.10.2015 Brita Suokas, projektisuunnittelija, Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti HELSINGIN YLIOPISTO HELSINGFORS UNIVERSITET

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 SIVU 01/2015. LÄSNÄ AAKULA Kari kirkkoneuvoston varapj.

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 SIVU 01/2015. LÄSNÄ AAKULA Kari kirkkoneuvoston varapj. KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 SIVU 01/2015 AIKA Keskiviikkona 30. syyskuuta 2015 klo 12 14.15 PAIKKA Seurakuntakeskuksen kokoushuone, Orivesi LÄSNÄ AAKULA Kari kirkkoneuvoston varapj. HAIKKA

Lisätiedot

EUROKOODI 2013 SEMINAARI. Siirtyminen eurokoodeihin pienemmän suunnittelutoimiston näkökulma toimitusjohtaja Pauli Oksman, Insinööritoimisto SRT Oy

EUROKOODI 2013 SEMINAARI. Siirtyminen eurokoodeihin pienemmän suunnittelutoimiston näkökulma toimitusjohtaja Pauli Oksman, Insinööritoimisto SRT Oy EUROKOODI 2013 SEMINAARI Siirtyminen eurokoodeihin pienemmän suunnittelutoimiston näkökulma toimitusjohtaja Pauli Oksman, Insinööritoimisto SRT Oy Insinööritoimisto SRT Oy Insinööritoimisto SRT Oy on perustettu

Lisätiedot

Tehokkaita työkaluja ja osaamista pitkän bisnesketjun hallintaan. Case: Pohjoisen Kantaperuna Oy toimitusjohtaja Jussi Karjula

Tehokkaita työkaluja ja osaamista pitkän bisnesketjun hallintaan. Case: Pohjoisen Kantaperuna Oy toimitusjohtaja Jussi Karjula Tehokkaita työkaluja ja osaamista pitkän bisnesketjun hallintaan Case: Pohjoisen Kantaperuna Oy toimitusjohtaja Jussi Karjula 8. huhtikuuta 2008 There is variety in potatoes 1 Lajikejalostaja HZPC Perunan

Lisätiedot

RAJUPUSU KEHITTÄJÄ- KOORDINAATIOHANKE. on suunnattu toiminta-alueen kustannuksiltaan pienille yleishyödyllisille kehittämishankkeille

RAJUPUSU KEHITTÄJÄ- KOORDINAATIOHANKE. on suunnattu toiminta-alueen kustannuksiltaan pienille yleishyödyllisille kehittämishankkeille RAJUPUSU KEHITTÄJÄ- KOORDINAATIOHANKE on suunnattu toiminta-alueen kustannuksiltaan pienille yleishyödyllisille kehittämishankkeille Tällaisia kehittämishankkeita ovat mm. maisemahoitosuunnitelmien laatiminen

Lisätiedot

Väliarvioinnin yhteenveto

Väliarvioinnin yhteenveto Oppimisratkaisut 2011-2015 Tulosseminaari 24.1.2013 Väliarvioinnin yhteenveto Eero Silvennoinen Yksikön johtaja, TkT www.tekes.fi/ohjelmat/oppimisratkaisut DM 1069732 Oppimisratkaisut tilanne Oppimisratkaisut

Lisätiedot

Laatujärjestelmä Kuopion yliopistollisessa sairaalassa

Laatujärjestelmä Kuopion yliopistollisessa sairaalassa Laatujärjestelmä Kuopion yliopistollisessa sairaalassa Päivi Jantunen laatukoordinaattori 4.1.2017 1 Toimintajärjestelmän ja laadunhallinnan pohjana SFS-EN ISO9001-standardi johtamisjärjestelmä, joka auttaa

Lisätiedot

Haemme 31.12.2014 saakka kestävää jatkoaikaa ja 60 089 euron lisärahoitusta Palvelevat puuyritykset -hankkeen toteuttamiselle.

Haemme 31.12.2014 saakka kestävää jatkoaikaa ja 60 089 euron lisärahoitusta Palvelevat puuyritykset -hankkeen toteuttamiselle. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Tapio Sivula PL 156 60101 SEINÄJOKI Muutoshakemus Palvelevat puuyritykset -hanke Hankenumero 9915, päätösnumero 24486, Dnro 1875/3560-2010 Haemme 31.12.2014 saakka kestävää

Lisätiedot

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. lokakuuta 2009 (5.0) (OR. en) 4299/09 ADD AGRILEG 82 DENLEG 93 LISÄYS I/A-KOHTAA KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN Lähettäjä: Eläinlääkintäasiantuntijoiden työryhmä (kansanterveys)

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2015

Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2015 Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2015 Välityömarkkina- ja yritysyhteistyöseminaari 11.2.2015 Palveluesimies Virpi Niemi Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden

Lisätiedot

Tuottavatko pilotoinnit tuloksia riittävän nopeasti käytännön hankkeiden kokemuksia

Tuottavatko pilotoinnit tuloksia riittävän nopeasti käytännön hankkeiden kokemuksia Tuottavatko pilotoinnit tuloksia riittävän nopeasti käytännön hankkeiden kokemuksia Tuottavat ja eivät tuota Tulokset riippuvat niistä tekijöistä, jotka projektia perustettaessa on määritelty ja miten

Lisätiedot

Elintarvikeketjun valvonnan auditointijärjestelmän vuosiraportti vuodelta 2010. Evira/1170/0411/2011

Elintarvikeketjun valvonnan auditointijärjestelmän vuosiraportti vuodelta 2010. Evira/1170/0411/2011 Elintarvikeketjun valvonnan auditointijärjestelmän vuosiraportti vuodelta 2010 Evira/1170/0411/2011 Eviran raportti Hyväksymispäivä 30.6.2011 Valvonnan kehittämisyksikkö Hyväksyjä Esittelijä Maria Teirikko

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus Hanke on Alueellinen kehittämishanke EU-rahoitteisen hankkeen valmisteluhanke Kyseessä on Uusi hakemus Jatkorahoitushakemus Korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen

Lisätiedot

Koulutuksen järjestämislupaprosessin kehittäminen

Koulutuksen järjestämislupaprosessin kehittäminen Koulutuksen järjestämislupaprosessin kehittäminen Jukka Lehtinen Opetusneuvos OKM/Ammatillisen koulutuksen vastuualue AMKEn laivaseminaari 24. 26.3.2015 Ammatillisen koulutuksen ohjauksen- ja säätelyprosesseja

Lisätiedot

Vasutyöskentely Case Turku. AVI Vasupäivä

Vasutyöskentely Case Turku. AVI Vasupäivä Vasutyöskentely Case Turku AVI 24.11.2016 Vasupäivä Ulla Soukainen 2016 Hankesuunnitelma, aikataulutus, ohjausryhmä Hankkeen tavoitteena on laatia varhaiskasvatusta ohjaava asiakirja. Paikallisella tasolla

Lisätiedot

ERITYISAVUSTUS Hakemuslomake. HUOM! Avustuksenhakijan on täytettävä vähintään *-merkityt kohdat hakemuksesta.

ERITYISAVUSTUS Hakemuslomake. HUOM! Avustuksenhakijan on täytettävä vähintään *-merkityt kohdat hakemuksesta. 1 HUOM! Avustuksenhakijan on täytettävä vähintään *-merkityt kohdat hakemuksesta. Saapumismerkinnät Saapumisleima Diaarinumero 1 Tiedot hakijasta* a) Hakijan yhteystiedot: Nimi* Jakeluosoite* Postinumero*

Lisätiedot

Valttien palaute. Väliraportti AKSELI MAKKONEN

Valttien palaute. Väliraportti AKSELI MAKKONEN Valttien palaute Väliraportti 26.11.2016 AKSELI MAKKONEN 146 vastausta 23.11.2016 mennessä Suurin osa opiskelijoita Millä alalla toimit tai opiskelet? Muu kasvatusala Hoitoala Muu, mikä? Liikunta ja vapaa-aika

Lisätiedot

SUORAVELOITUS PÄÄTTYY. Viestinnän toimenpiteet syksy 2013 SEPA-ydinryhmä Kristiina Siikala

SUORAVELOITUS PÄÄTTYY. Viestinnän toimenpiteet syksy 2013 SEPA-ydinryhmä Kristiina Siikala SUORAVELOITUS PÄÄTTYY Viestinnän toimenpiteet syksy 2013 SEPA-ydinryhmä Kristiina Siikala 1 2 YDINVIESTEJÄ TERÄVÖITETTY MIGRAATIO ETENEE HITAASTI Suoraveloitusvaltakirjoista vasta 3 prosenttia on muunnettu

Lisätiedot

Suomalaista, turvallista, erilaistettua ja vastuullisesti tuotettua

Suomalaista, turvallista, erilaistettua ja vastuullisesti tuotettua Liite 15.12.2008 65. vuosikerta Numero 4 Sivu 6 Suomalaista, turvallista, erilaistettua ja vastuullisesti tuotettua siinä kuluttajien odotuksia tulevaisuuden broilerituotteilta Sari Forsman-Hugg, MTT,

Lisätiedot

Green Care toiminnan laatu ja sen kehittäminen

Green Care toiminnan laatu ja sen kehittäminen Green Care toiminnan laatu ja sen kehittäminen Valtakunnalliset Green Care päivät 18.9.2014 Raija Lääperi THL 22.9.2014 Green care laatu /RL 1 Lähtökohtia laatutyölle 1 Luontolähtöisiä (Green Care) menetelmiä

Lisätiedot

minen ja sertifikaatin ylläpito Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifikaatin hakemi

minen ja sertifikaatin ylläpito Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifikaatin hakemi Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifikaatin hakemi minen ja sertifikaatin ylläpito 1) Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerit Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifikaatin myöntäminen perustuu

Lisätiedot

Ympäristö- ja laatutoiminnan kehittäminen ja sähköisen viranomaispalvelimen käytön koulutus

Ympäristö- ja laatutoiminnan kehittäminen ja sähköisen viranomaispalvelimen käytön koulutus Ympäristö- ja laatutoiminnan kehittäminen ja sähköisen viranomaispalvelimen käytön koulutus Tuloksia ja tilannekatsaus 1. Sähköisen viranomaispalvelimen käyttöönoton neuvonta- ja koulutusiltapäivät 31.1.

Lisätiedot

Kivihiilen kulutus. Kivihiilen kulutus kasvoi 18 prosenttia vuonna , neljäs neljännes

Kivihiilen kulutus. Kivihiilen kulutus kasvoi 18 prosenttia vuonna , neljäs neljännes Energia 2010 Kivihiilen kulutus 2009, neljäs neljännes Kivihiilen kulutus kasvoi 18 prosenttia vuonna 2009 Kivihiiltä käytettiin vuonna 2009 sähkön- ja lämmöntuotannon polttoaineena 4,7 miljoonaa tonnia

Lisätiedot

Väestörekisterikeskuksen (VRK) toimialariippumattomien ict-tehtävien toimintosiirtoprojektin loppuraportti 1.0

Väestörekisterikeskuksen (VRK) toimialariippumattomien ict-tehtävien toimintosiirtoprojektin loppuraportti 1.0 Raportti 1 (10) Väestörekisterikeskuksen (VRK) toimialariippumattomien ict-tehtävien toimintosiirtoprojektin loppuraportti 1.0 Raportti 2 (10) MUUTOSHISTORIA Versio Päiväys Laatija Muutoksen kuvaus 0.1

Lisätiedot

Pirkanmaan vesihuollon suurhankkeet ja lainsäädäntö

Pirkanmaan vesihuollon suurhankkeet ja lainsäädäntö Pirkanmaan vesihuollon suurhankkeet ja lainsäädäntö RIL: Vesi- ja ympäristöalan lainsäädännön ajankohtaiskatsaus Kuparisali 22.5.2008 Reijo Kuivamäki aluejohtaja Pöyry Environment Oy Tampereen seudun strategiset

Lisätiedot

Osaamispassi ja erityisosaamistietokanta tulevaisuuden osaajille

Osaamispassi ja erityisosaamistietokanta tulevaisuuden osaajille Osaamispassi ja erityisosaamistietokanta tulevaisuuden osaajille Futurex -seminaari Korkeakoulujen täydennyskoulutusten laatu Helsinki 6.3.2013 Anne-Maritta Tervakari Intelligent Information Systems Laboratory

Lisätiedot

SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY. Laatujärjestelmät yrityksen toiminnan tehostajana 4.3.2015. Marika Kilpivuori ISO 9001 ISO / FSSC 22000 ISO 14001

SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY. Laatujärjestelmät yrityksen toiminnan tehostajana 4.3.2015. Marika Kilpivuori ISO 9001 ISO / FSSC 22000 ISO 14001 SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY Laatujärjestelmät yrityksen toiminnan tehostajana 4.3.2015 Marika Kilpivuori OMAVALVONTA ISO 9001 ISO / FSSC 22000 BRC ISO 14001 OHSAS 18001 IFS 1 MIKSI OMAVALVONTA EI AINA

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014 sivu 2 / 8 Toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus vuodelle 2014 SISÄLLYSLUETTELO 3. VUODEN 2014 TOIMINNAN PAINOPISTEET 1. PARANNETAAN NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMEN OSTOPALVELUT

LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMEN OSTOPALVELUT LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMEN OSTOPALVELUT SISÄLLYSLUETTELO 1. LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMEN OSTOPALVELUJEN PERIAATTEET... 3 2. HANKINTAMENETTELY... 3 3. OSTOPALVELUJEN HAKUMENETTELY... 3 4. HAKUAIKA... 3 5.

Lisätiedot

KUUMA seutu liikelaitos (y tunnus 0127485-5) Kauppakaari 1-3 C 04200 Kerava

KUUMA seutu liikelaitos (y tunnus 0127485-5) Kauppakaari 1-3 C 04200 Kerava 1 SOPIMUS KUUMA -seutu liikelaitos tilaajana ja Oy toimittajana ovat tehneet seuraavan sopimuksen koskien Paikallisen kehittämisen ja lähidemokratian toimintamalli projektia. 1. SOPIJAPUOLET 1.1 Tilaaja:

Lisätiedot

1. HENKILÖKOHTAISTAMISSUUNNITELMA

1. HENKILÖKOHTAISTAMISSUUNNITELMA Liite 1.1 Savon ammatti- ja aikuisopisto Liiketalous, kauppa ja tietojenkäsittely Kuopion toimialue 1. HENKILÖKOHTAISTAMISSUUNNITELMA 1.1 / Savon ammatti- ja aikuisopisto PL 87 (Presidentinkatu 3 E1) www.sakky.fi

Lisätiedot

Sähköisen julkaisemisen palvelut TSV:llä nyt ja tulevaisuudessa. Johanna Lilja 28.9.2015

Sähköisen julkaisemisen palvelut TSV:llä nyt ja tulevaisuudessa. Johanna Lilja 28.9.2015 Sähköisen julkaisemisen palvelut TSV:llä nyt ja tulevaisuudessa Johanna Lilja 28.9.2015 Sähköisten julkaisupalvelujen historiaa TSV:llä Elektra-yhteistyö 1997 alkaen 2014: 32 lehteä OJS-julkaisualustan

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä

Toimintasuunnitelma 2013. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä Toimintasuunnitelma 2013 PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä 1 Sisällys 1. Yleistä... 2 2. Tehtävät ja painopistealueet... 3. Hanketoiminta... 3 4. Hallinto... 5. Henkilökunta ja toimisto...

Lisätiedot

Tutkijan tutkimusalana on verkkopohjaisten uraohjauspalvelujen tutkimus korkeakoulukontekstissa.

Tutkijan tutkimusalana on verkkopohjaisten uraohjauspalvelujen tutkimus korkeakoulukontekstissa. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA julistetaan haettavaksi Koulutuksen tutkimuslaitos 1. Tutkijan määräaikainen virkasuhde ajaksi 1.11.2008 30.9.2011 Tutkijan tutkimusalana on verkkopohjaisten uraohjauspalvelujen

Lisätiedot

Vierasainevalvontaprosessi. OSA: 1 Elintarvikkeiden kasvinsuojeluainejäämävalvontaohjelma

Vierasainevalvontaprosessi. OSA: 1 Elintarvikkeiden kasvinsuojeluainejäämävalvontaohjelma Vierasainevalvontaprosessi OSA: 1 Elintarvikkeiden kasvinsuojeluainejäämävalvontaohjelma Evira/843/0411/2014 Eviran raportti Hyväksymispäivä X.X.2014 Tuoteturvallisuus Hyväksyjä Esittelijä Lisätietoja

Lisätiedot

HILDA KINNUSEN RAHASTON APURAHAHAKEMUS SUOMEN LASTENHOITOALAN LIITON HALLITUKSELLE 1. HAKIJA

HILDA KINNUSEN RAHASTON APURAHAHAKEMUS SUOMEN LASTENHOITOALAN LIITON HALLITUKSELLE 1. HAKIJA 1 HILDA KINNUSEN RAHASTON APURAHAHAKEMUS SUOMEN LASTENHOITOALAN LIITON HALLITUKSELLE 1. HAKIJA Sukunimi, etunimet Henkilötunnus Lähiosoite Postinumero Postitoimipaikka Arvo tai ammatti Virka tai toimi

Lisätiedot

TULISIELUT = Yrittäjän ammattitutkinto TULISOIHDUT =Yrittäjän erikoisammattitutkinto. Opetusministeriön virallinen

TULISIELUT = Yrittäjän ammattitutkinto TULISOIHDUT =Yrittäjän erikoisammattitutkinto. Opetusministeriön virallinen TULISIELUT = Yrittäjän ammattitutkinto TULISOIHDUT =Yrittäjän erikoisammattitutkinto Opetusministeriön virallinen ja sertifioima ammatillinen näyttötutkintö Aikuisten ammatti- ja erikoisammattitutkintoon

Lisätiedot

FiSMA PÄTEVÄN ARVIOIJAN NIMIKKEEN HAKEMUSOHJE

FiSMA PÄTEVÄN ARVIOIJAN NIMIKKEEN HAKEMUSOHJE FISMA ry FiSMA Pätevän Arvioijan yleisohje Sivu 1(2) Prosessijohtaminen Hakemuksen tekeminen ja uusiminen FiSMA PÄTEVÄN ARVIOIJAN NIMIKKEEN HAKEMUSOHJE 1. Yleistä FiSMA Pätevän Arvioijan (FiSMA Competent

Lisätiedot

PEFC-merkintä puu- ja paperituotteiden hyvän alkuperän osoittajana

PEFC-merkintä puu- ja paperituotteiden hyvän alkuperän osoittajana PEFC-merkintä puu- ja paperituotteiden hyvän alkuperän osoittajana Huhtikuu 2012 PEFC Suomi Suomen Metsäsertifiointi ry 1 Mitä ympäristömerkit ovat? Tarkoitus Ympäristömerkkien tarkoitus on ohjata ostopäätöksiä

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINNIN OHJAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN

TYÖHYVINVOINNIN OHJAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN PUUSTELLI GROUP OY LOPPURAPORTTI TYÖHYVINVOINNIN OHJAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN Laatija: Timo Hemmilä, Hemcon Oy Päiväys: Luottamuksellisuus: julkinen Hyväksynyt: Tarmo Vesimäki, Puustelli Group Oy Projektin

Lisätiedot

Hyvä hankehallinto. Opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutus Kick-off Eeva-Kaisa Linna

Hyvä hankehallinto. Opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutus Kick-off Eeva-Kaisa Linna Hyvä hankehallinto Opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutus Kick-off 2.6.2016 Eeva-Kaisa Linna HAKU 2016, tilijaottelun mukaan Haettu Myönnetty Yleissivistävä ml varhaiskasvatus 199 18 041

Lisätiedot

Arviointiraportti. Patenttitoimisto Jaakko Väisänen

Arviointiraportti. Patenttitoimisto Jaakko Väisänen 2016-06-16 1 (5) Arviointiraportti Patenttitoimisto Jaakko Väisänen 14. - 16.6.2016 Raportti nspecta Sertifiointi Oy Visiting address CN: 1065745-2 Group headquarters: nspecta Group Oy, Helsinki, 2016-06-16

Lisätiedot