Loppuraportti Katarina Lassheikki Puutarhaliitto ry

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Loppuraportti Katarina Lassheikki Puutarhaliitto ry"

Transkriptio

1 1 Puutarha-alan laatujärjestelmä kansainvälisesti vertailukelpoiseksi Loppuraportti Katarina Lassheikki Puutarhaliitto ry

2 2 Puutarha-alan laatujärjestelmä kansainvälisesti vertailukelpoiseksi Loppuraportti Sisällys: Yhteenveto Hankkeen tavoitteet Hankkeen osapuolet Hankkeen vaiheet lyhyesti... 4 GLOBAL G.A.P. valmennusosaamisen kartuttaminen... 4 GLOBAL G.A.P. lisäkysymyspaketin työstäminen... 4 Opintomatka Ruotsiin... 5 Pilottitilojen valinta ja lähtötasoarvioinnit... 6 Pilottiyrityksen GLOBAL G.A.P. auditointi ja valmennusaineiston testaus... 6 Verkkopohjaisen itsearvioinnin kehittäminen... 7 Hankkeen aikaiset muutoshakemukset... 7 Talousarvion toteutuminen... 8 Hanketiedotus ja tulosten julkaiseminen... 8 Ohjausryhmäkokoukset Tulokset ja niiden arviointi Jatkotoimet Loppuraportin liitteet: 1 GLOBAL G.A.P. Train the trainer koulutus Lontoossa, ohjelmarunko 2 Digium: Sähköinen itsearviointikysely 3 Lehtikirjoitukset 4 Hevi-tuottajan GLOBAL G.A.P.-opas 5 Aineistopankki verkossa 6 Esitelmät Vakuudeksi Helsingissä toimitusjohtaja Katarina Lassheikki Puutarhaliitto ry

3 3 Yhteenveto Puutarhaliiton hankkeessa "Laatutarha kansainvälisesti vertailukelpoiseksi" luotiin valmiudet arvioida Laatutarhajärjestelmässä mukana olevan yrittäjän valmennustarvetta hänen tavoiteltaessa Global G.A.P. sertifiointikelpoista tasoa. Hankkeen tuotoksena syntyi laaja käsikirja työpohjineen, seurantalomakkeineen ja riskiarviointeineen. Aineisto tuotettiin suomeksi sekä painotuotteena että sähköisessä muodossa. Lisäksi hankkeessa tuotettiin valmennusaineistoa sähköisessä muodossa myös ruotsinkielelle. Pilottiyritysten Global G.A.P. valmennukset toteutettiin yhteistyössä Ruraliainstituutin kanssa ja sieltä saatiin merkittävä osa hankkeen aineistosta edelleen käsiteltäväksi käsikirjan muotoon. Lisäksi hankkeen tehtävänä oli kehittää paremman ja motivoivamman sähköisen Laatutarha itsearviointimenettelyn puutarhatiloille. Itsearviointimenettelyn kehittämis- ja testaustyö toteutettiin yhteistyössä Hedelmän- ja marjanviljelijäin liiton (HML) kanssa. Hankkeen merkittävimpinä saavutuksina voi pitää hankkeen aikaansaama laaja aineistopankki osoitteessa Puutarha-alan laatujärjestelmätyö etenee muun muassa päättyneen hankkeen ansiosta ripeästi monella rintamalla sekä rakentavassa yhteistyöhengessä alan eri toimijoiden välillä. Aineistoa verkossa: Hankekuvaus: Johdanto: Laatutyö puutarha-alalla Aineistopankki: Opastusta Global G.A.P.:iin Verkkojulkaisu: Hankkeen kesto: (raportointi mennessä) Talousarvio: Hankkeen kokonaiskustannukset olivat euroa, josta Laatuketjun rahoitus 89 % hyväksyttävistä kuluista ja enintään euroa. 1. Hankkeen tavoitteet Luoda valmiudet tarjota viljelijöille GLOBAL G.A.P. sertifiointikelpoisuuden arviointipalvelua Koota yhten koulutus- ja tukimateriaalia viljelijävalmennukseen Luoda puutarha-alan järjestelmällisen laatutyön seuraava porras eli kooste niistä vaatimuksista joita kansainvälisessä kaupassa vaadittu GLOBAL G.A.P.-järjestelmä asettaa yritykselle Kehittää Laatutarha ohjeiston itsearviointia toimivammaksi 2. Hankkeen osapuolet Hankevastaavat: Erkki Rautio, Puutarhaliitto ry ( ) Katarina Lassheikki, Puutarhaliitto ry ( hankkeen loppuun) Hankkeen vastuulliset johtajat: tj. Pekka Metsola, Puutarhaliitto ry ( ) tj. Katarina Lassheikki, Puutarhaliitto ry. ( hankkeen loppuun toimitusjohtaja)

4 4 Ohjausryhmän kokoonpanot: hankkeen alkaessa: Seija Ahonen, Pekka Anttila, Jyrki Jalkanen, Riikka Seppälä (pj.), Maria Sjöman, Mika Virtanen, Erkki Rautio (siht.) alkaen: Seija Ahonen-Siivola, Pekka Anttila, Jyrki Jalkanen (pj.), Heini Haverinen, Pirjo Korpela, Mika Virtanen, Katarina Lassheikki (siht.) Yhteistyötahot: Hedelmän ja marjanviljelijäin liitto ry: Laatutarha itsearviointimenettelyn testausryhmän koonti ja testaus Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti: Global G.A.P. tietämyksen siirtäminen Puutarhaliitolle, pilottiyritysten Global G.A.P. valmentaminen, käännökset suomeksi sekä osa tukimateriaalien tuottamisesta. Svenska Trädgårdsförbundet: käännökset ruotsin kielelle, saksan kieleltä, sekä auditoinnin tulkkaus. Opaskirjan laadintatyö: Erkki Rautio (2,5 kk:n työpanos keväällä 2012) 3. Hankkeen vaiheet lyhyesti GLOBAL G.A.P. valmennusosaamisen kartuttaminen Koska GLOBAL G.A.P. on järjestelmänä laaja ja yksityiskohtainen, vaatii järjestelmä huolellista perehtymistä. Katarina Lassheikki Puutarhaliitosta osallistui lokakuussa 2010 GLOBAL G.A.P. Train the trainer koulutukseen Lontoossa (Liite 1). Erkki Rautio teki kesäkuussa 2010 harjoitusauditoinnin Aholaisen tilalla Joroisissa sekä osallistui heinäkuussa Jari Häyrisen tilan GLOBAL G.A.P. -sertifiointiauditointiin auditoijana toimineen Matti Hukarin teknisenä neuvonantajana. Hankkeen ulkopuolelta mutta hankkeen toteutusta selkeästi tukevana toimintana: (toteutuskustannuksia ei kohdennettu hankkeelle): Erkki Rautio Puutarhaliitosta aloitti vuoden 2010 alussa yhteistyö Bureau Veritasin kanssa tähtäimenä Glogalgap auditoijan pätevyys. Pätevyyskoulutukseen liittyen Rautio osallistui kahdeksaan ISO 9001 auditointiin arvioijatiimin jäsenenä. Arviointikokemus antoi paljon uutta näkökulmaa auditointeihin ja hyvää pohjaa GLOBAL G.A.P. osaamista ajatellen. Huhtikuussa 2010 Rautio osallistui Tanskassa.järjestettyyn Bureau Veritasin sisäiseen GLOBAL G.A.P. koulutukseen, jossa käytiin läpi GLOBAL G.A.P.iin, liittyviä tulkintoja ja arvioijana toimimista. Tämä kouluttautuminen vähensi hankkeelle käytettävää työaikaa, mutta siitä oli suurta hyötyä hankkeen edetessä. GLOBAL G.A.P. lisäkysymyspaketin työstäminen Koska Laatutarha-ohjeistossa ja GLOBAL G.A.P.issa on paljon samoja elementtejä, oli hankkeessa tarkoitus luoda tarkastuslista, johon kootaan ne lisävaatimukset, jotka GLOBAL G.A.P. tasolle pääsy edellyttää vientiä suunnittelevilta yrityksiltä. Tällöin yrittäjälle on tarjolla seuraava taso laadun portaissa. Siirtymää Laatutarha-tasolta GLOBAL G.A.P.iin helpottavaa tukimateriaalia luotaisiin hankkeessa tarpeen mukaan. Ensimmäinen Laatutarhavertailu tehtiin GLOBAL G.A.P.in versioon 3.0. Versio 3.0 poistettiin virallisesta käytöstä vuoden 2011 lopussa. Tämä tarkoitti että vertailutyö piti

5 5 päivittää koskemaan uudempaa 4.0 versiota. Lopullinen englanninkielinen versio 4.0 julkistettiin GLOBALG.A.P c/o FoodPLUS.:n toimesta vuoden 2011 alussa ja maaliskuussa 2012 myös virallinen ruotsinkielinen versio 4.0. Hankkeessa kaikki valmennus on tehty käyttäen tuota uusinta 4.0 versiota. GLOBAL G.A.P. ja Laatutarha vaatimusten vertailutyön tarkoituksena oli siis aikaansaada lisäkysymyssarja Laatutarhatilalle GLOBAL G.A.P. valmiuden saavuttamiselle. Vertailutyön edetessä työ osoittautui paitsi yhä haasteellisemmaksi myös nopeasti vanhentuvaksi. GLOBAL G.A.P. - järjestelmä on alati uudistustyön kohteena ja seuraava standardiversio on jo työn alla. Myös Laatutarha ohjeistoa on uudistettu. Laatutarha -ohjeiston päivitystyö yhteistyössä Eviran kanssa käynnistyi keväällä 2012, jonka johdosta vertailutyöhön ei ollut käytettävissä kunnollista vertailupohjaa. Vertailutyön johtopäätökset: Molemmille laadunhallintajärjestelmille yhteisiä elementtejä on runsaasti. Sekä Laatutarhajärjestelmässä että GLOBAL G.A.P.:issa tavoitteena on tuotteiden turvallisuuden varmentaminen sekä työntekijöiden ja viljely-ympäristön huomioonottaminen. Isoin ero lienee se, että GLOBAL G.A.P. edellyttää yhdeksää eri riskinarviointia ja niistä johdettuja toimintaohjeita ja runsaasti erilaisia opasteita. GLOBAL G.A.P. edellyttää myös yksityiskohtaisempaa kirjaamista. Järjestelmien tarkastuspisteet ovat laajuudeltaan sangen erilaiset. Järjestelmien rakenteissa on myös perustavalaatuisia eroavaisuuksia. Loogisen lisäkysymyssarjan luominen etenemispoluksi järjestelmien välille olisi edellyttänyt Laatutarha ohjeiston perusteellista uudelleen rakentamista. Tähän ei ollut painavia perusteita. GLOBAL G.A.P. järjestelmän käyttöönotossa on joka tapauksessa yrityksen tarkasti noudatettava virallisia GLOBAL G.A.P. standardeja. Hankkeessa päädyttiin sen sijaan laatimaan GLOBAL G.A.P. käsikirja, jossa Laatutarha tukimateriaali hyödynnettiin mahdollisimman pitkälle. Yritys, joka noudattaa Laatutarhaohjeistoa, pääsee GLOBALG.A.P. sertifiointiin valmistautumisessa jonkin verran helpommalla kuin yritys, joka ei ole läpikäynyt mitään auditointia. Lisäponnisteluja tarvitaan erityisesti riskienarvioinneissa, näytteidenotossa, dokumentoinnissa sekä opastukseen ennen kuin Laatutarha yritys pääsee GLOBAL G.A.P. -auditoinnista läpi GLOBAL G.A.P. sertifiointi ei kuitenkaan korvaa myöskään Laatutarhaauditointia suoraan, vaan GLOBAL G.A.P. -sertifioidulta tilalta edellytetään puolestaan erikseen näytöt ainakin neljästä eri Laatutarhatarkastuspisteestä Laatutarha-auditoinnin hyväksymiseksi (vertailukohteena vuoden 2007 Laatutarhaohjeisto). Opintomatka Ruotsiin Keväällä 2011 oltiin puhelinyhteydessä Sigill Kvalitetssystem Ab:n laatupäällikköön Katarina Almén:iin ja selvitettiin mm. GLOBAL G.A.P.- ja Svenskt Sigill auditointien hinnoittelua, auditointitiheyttä ja kaupan vaatimuksia auditointien suhteen. Katarina Lassheikki vieraili Sigill Kvalitetssystem Ab:n toimistossa Tukholmassa maaliskuussa 2011, jolloin hän tapasi Sigill Kvalitetssystem Ab:n laatupäällikkö Almén. Keskustelu oli antoisa ja saimme ruotsalaista tukimateriaalia hankkeen käyttöön sekä mallikappaleet Svenskt Sigill:in laatujärjestelmästandardista. Aineisto on mielenkiintoinen mm. siksi, että se on aikoinaan vertaisauditoitu GLOBAL G.A.P. 3.0

6 6 version kanssa. Matkan suurin anti oli kuitenkin keskustelu Global G.A.P. järjestelmän nykytilanteesta Ruotsissa. Ruotsissa kotimaan markkinoilla ei enää vaadita Global G.A.P. järjestelmää, vaan sovelletaan kansallista IP Sigill järjestelmää. Global G.A.P. - järjestelmä koettiin liian kankeaksi ja kalliiksi eikä sen soveltamisesta oltu saatu rahassa mitattavaa lisäarvoa tuotannolle. Opintomatkan anti johti laatutyön suunnan perusteelliseen uudelleen arvioimiseen täällä Suomessa. Opintomatka toteutui toisen matkan yhteydessä, jonka johdosta hankkeelle ei muodostunut opintomatkasta kuluja. Pilottitilojen valinta ja lähtötasoarvioinnit Hankkeessa valmennettiin sekä suomenkielinen että ruotsinkielinen yritys sertifiointivalmiuteen siksi, että näin materiaali tuli työstettyä molemmille kotimaisille kielille. Yhteistyökumppaneina toimivat Oksasen Puutarha Oy Paattisilta ja Daniels Frukt & Grönsaker Tjudöstä. Lähtötasoarviointi toteutettiin yhteistyössä Ruralia-instituutin kanssa joulukuussa 2010 Oksasen Puutarha Oy:ssä ja Daniels frukt & grönsakerissa se tehtiin tammikuussa Lähtötason arviointi merkitsi käytännössä myös sitä, että näin saatiin GLOBAL G.A.P. - tietotaidon siirtäminen Ruralia-instituutin hankkeelta hyvään alkuun. Lähtötasoarvioinnin jälkeen laadittiin tarkempi etenemissuunnitelma, jolla varmistettiin että tarvittavien dokumenttien ja parannusten tekeminen ei jäisi viimeisinä iltoina tehtäväksi. Pilottiyrityksen GLOBAL G.A.P. auditointi ja valmennusaineiston testaus Hankkeen aikana koottu laaja valmennusaineisto työstettiin vuonna Aineistosta laadittiin myös sähköisesti täytettäviä lomakkeita, sekä tarvittavat käännökset ruotsinkielelle. Keväällä 2012 Daniels ilmoitti luopuvansa GLOBAL G.A.P. valmennuksesta. Syyksi yritys ilmoitti aikaresurssipula. Yritys oli toteuttanut tuotantosuuntamuutoksia ja suunnitteilla oli aikaa vievä investointihanke. Yritys oli myös päättänyt lykätä aikeensa ryhtyä vientiin mikä osaltaan selvästi vähensi motivaatiota ottamaan GLOBAL G.A.P. käyttöön. Yhteistyötä jatkettiin kasvihuoneyritys Oksasen Puutarhan kanssa ja yritystä valmennettiin keväällä ja kesällä 2012 auditointivalmiuteen yhteistyössä Ruraliainstituutin kanssa. Elokussa suoritettiin GLOBAL G.A.P. auditointi hankkeen pilottitilalla, Oksasen puutarha, ja alkusyksystä yritys sai hyvin ansaitun GLOBAL G.A.P. sertifikaattinsa. Puutarhaliitto osallistui Ruralia-instituutin vetämään auditointivalmennukseen, ja lisäksi osallistuttiin myös itse sertifiointiauditointiin. Sertifiointiauditoinnin suoritti ruotsalainen auditoija Ingemar Hellbe Kiwa Araneasta. Muutama muu yritys on myös ilmaissut halukkuutensa ottaa GLOBAL G.A.P.in käyttöön, johtuen siitä että heillä on asiakkaita maamme rajojen ulkopuolelta jotka edellyttävät GG:ia. Pilottiyrityksen auditointivalmennuksessa koekäytettiin koottu GLOBAL G.A.P. aineisto. Aineisto osoittautui käyttökelpoiseksi eikä korjaavia toimia tullut pilottitilalle kuin ihan muutama.

7 7 Verkkopohjaisen itsearvioinnin kehittäminen Puutarhaliitolle hankittiin palautteenhallintaan ja tiedonkeruuseen Internet-pohjainen Digium Enterprise ohjelmistopalvelulisenssi, joka mahdollisti Laatutarha - itsearviointityökalun jatkokehittämisen ja toteuttamisen sähköisessä muodossa. Itsearviointikysymykset työstettiin verkkopohjaiseen Digium-kyselyyn (liite 2). Itsearviointikysymyksiä havainnollistettiin tekemällä kyselyyn linkkejä Kotimaiset Kasvikset ry:n tukimateriaaliin ja viranomaissivuille. Kyselyä testattiin HML:n viljelijäraadilla ja Jyväskylässä pidetyssä palautepalaverissa, jossa koottiin yrittäjien toiveita ja parannusehdotuksia itsearviointityökaluun liittyen. Itsearviointityökalu toimii teknisesti, mutta kysely on jälleen perusteellisen päivityksen tarpeessa Eviran kanssa Laatutarha -ohjeistoon tehdyn päivitystyön myötä. Hankkeen aikaiset muutoshakemukset Talvella anottiin ministeriöltä lisäaikaa auditointien suorittamiseen. Mukaan lähteneiden viljelijöiden mielestä sertifiointivalmiuteen eivät olisi päässeet vielä kasvukauden 2011 aikana, koska tiloilla oli myös muita kehityshankkeita käynnissä. Toiveena oli toteuttaa sertifiointiauditoinnit vasta kasvukaudella Näin mukana olevat viljelijäyrittäjät saisivat vähän enemmän valmistautumisaikaa sertifiointiauditointeihin. Ministeriö myönsi hankkeelle jatkoaikaa syyskuun 2012 loppuun saakka. Erkki Raution määräaikainen työsuhde Puutarhaliitossa päättyi vuoden 2011 lopussa. Lassheikki toimi hankkeen hankevastaavana vuoden 2012 alusta. Jotta hankkeen aikana koottu osaaminen ja valmennusmateriaali saataisiin vielä paremmin asiasta kiinnostuneiden yritysten saataville, ohjausryhmä päätti lähettää rahoittajalle muutoshakemuksen, jossa pyydettiin lupaa käyttää jäljelle jäävää määrärahaa GLOBAL G.A.P.-manuaalin luomiseen. Manuaaliin koottaisiin GLOBAL G.A.P.-järjestelmään liittyviä mallilomakkeita ja riskinarviointimalleja ja niistä johdettuja toimintaohjeita. Manuaalin laatiminen ostettaisiin joko Ruralia-instituutilta (Anne Piirainen) tai Erkki Rautiolta (joko freelance pohjalta tai vaihtoehtoisesti noin parin kuukauden määräaikaisena tehtävänä Puutarhaliiton palveluksessa). Lisäksi anottiin ministeriöltä lupaa siihen, että mahdollisesti tämän jälkeen käyttämättä jäävää määrärahaa voidaan käyttää Anne Piiraisen sekä Katarina Lassheikin osallistumiskuluihin pilottitiloilla tehtäviin sertifiointiauditointeihin. Kesäkuussa 2012 jouduttiin vielä kerran hakemaan hankeajan pidennystä. Käsikirjan laadinta yhteistyössä Ruralia-instituutin kanssa vei arvioitua enemmän aikaa. Ministeriö hyväksyi muutoshakemuksen ja myönsi hankkeelle jatkoaikaa vuode 2012 loppuun. Hankkeen hakemukset: Hyväksymispäätös: Hankehakemus: aikajaksolle Dnro 2252/325/ ja täydennys Muutoshakemus: hankeajan pidennys saakka Muutoshakemus: Global G.A.P. manuaalin teettäminen Muutoshakemus: hankeajan pidennys 2012 loppuun

8 8 Talousarvion toteutuminen Kohde 45 / Lopputilanne Talousarvio 2012 yht Hyväksytty talousarvio yht Jäljellä PALKKAUSKUSTANNUKSET yhtensä MATKAKULUT YHTEENSÄ josta ulkomaanmatkat OSTOPALVELUT* MUUT KUSTANNUKSET YHT josta julkaisukustannukset josta yleiskustannukset josta muut kustannukset YHTEENSÄ , josta MMM 89 % josta MMM 89 % - josta MMM 89 % - josta MMM 89 % - josta MMM 89 % - josta MMM 89 % *Ostopalvelut Talousarvio 2012 yht Hyväksytty talousarvio yht josta Digium Enterprise -lisenssi josta kokoustilan vuokrat ym kulut ,85 - josta GlobalGap-auditointi oheiskuluineen - josta asiantuntijakonsultointi josta käännökset suomi-ruotsi (100 s a 60 euroa) Yhteensä Päätöspvm Dnro Erityisavustuksen hyväksymispäätös /325/2009 Jatkoajan ja hankesuunnitelman muutoshyv /325/2009 Muutoksen ja hankebudjetin hyv /325/2009 Aikatauluongelmista johtuen hankeavustuksesta jäi käyttämättä yhteensä euroa. Tarjouspyynnöt: Manuaalin monistuksesta pyydettiin tarjous Karisto Oy:ltä, KopioNiinistä, Silverprint Oy:ltä sekä Kirjapaino Uusimaasta. Yksi tarjouspyyntö oli saajan toimesta toimitettu edelleen alihankkijalle, sillä lopulta saatiin kaksi tarjousta, toinen oli Bookwellistä ja toinen KopioNiinistä. Bookwellin tarjous valittiin koska se oli edullisempi ja laadultaan vakuuttava. Julkaisusta tilattiin 200 kpl:n painos kierreselkäistä julkaisua käytettäväksi koulutuksissa, valmennuksissa sekä asiasta tiedottamiseen. Sertifiointiauditoinneista pyydettiin tarjoukset Suomesta (Bureau Veritas) sekä Ruotsista (Kiwa Aranea). Ruotsalainen sertifiointilaitos valittiin koska se oli edullisempi ja se osoittautui myös palvelualttiimmaksi. Hanketiedotus ja tulosten julkaiseminen Lehtikirjoitukset: o Puutarha & kauppa lehti (n:o 11/2011) (liite 3) o Puutarha & kauppa lehti (n:o 17/2011) (liite 3) o Puutarha & kauppa lehti (n:o 19/2011) (liite 3) o Puutarha & kauppa lehti (n:o 7/2012) (liite 3) o Puutarha-Sanomat heinäkuu 2011: annettu haastattelu aiheesta Kotoinen Laatutarha vai kansainvälinen GLOBAL G.A.P.?. o TrädgårdsNytt lehti (n:o 3/2011) (liite 3) Hevi-tuottajan GLOBAL G.A.P.-opas painotuote (149 s). (liite 4) Hevi-tuottajan GLOBAL G.A.P.-opas verkkojulkaisu:

9 9 Hankkeen aikana koottu laaja aineistopankki verkossa (suomeksi ja ruotsiksi) (liite 5) osoitteissa: o Laatutyö puutarha-alalla, o Opastusta Global G.A.P.:iin o GLOBAL G.A.P. järjestelmän mahdollisuuksista ja haasteista esitetyt puheenvuorot ja esitelmät (liite 6): o Esitelmä "Puutarha- ja ruokaperuna-alan kansallinen laadunvalmennusjärjestelmä" Päivittäistavarakauppa ry:n GLOBAL G.A.P. -seminaari ( ) (liite 6) o Puheenvuoro MTK:n järjestämässä seminaarissa ( ) o Esitelmä " Global G.A.P -kansainvälinen alkutuotannon laatujärjestelmä" MTK ry ( ) sekä valmennustuokiona puutarhaneuvojille neuvonnan kehittämispäivien yhteydessä (liite 6): o Puheenvuoro Puutarhaliiton työvaliokunnassa o Esitelmä "Laatujärjestelmät kaupan ja tuottajien paineessa" Hedelmän ja marjanviljelijän liiton, sekä Lounais-Suomen vihannesviljelijät ry:n laivaseminaareissa (liite 6) o Esitelmä "Vaakakupissa Laatutarha vai Global G.A.P." Hedelmän ja marjanviljelijän liiton laivaseminaari (liite 6): Ohjausryhmäkokoukset Aika: kello Paikka: Puutarhaliiton kokoustila, Viljatie 4 C, Helsinki Läsnä: Seija Ahonen, Pekka Anttila, Jyrki Jalkanen, Riikka Seppälä (pj.), Maria Sjöman, Mika Virtanen, Erkki Rautio (siht.) Aika: kello 9-11 Paikka: Puutarhaliiton kokoustila, Viljatie 4 C, Helsinki Läsnä: Milja Keskinen, Pekka Anttila, Jyrki Jalkanen, Riikka Seppälä (pj.), Pirjo Korpela, Mika Virtanen, Heini Haverinen, Erkki Rautio (siht.) Aika: kello Paikka: Puutarhaliiton kokoustila, Viljatie 4 C, Helsinki Läsnä: Seija Ahonen-Siivola, Pirjo Korpela, Jyrki Jalkanen, Mika Virtanen, Erkki Rautio (siht.), Poissa: Pekka Anttila, Heini Haverinen, Riikka Seppälä Aika: ohjausryhmän kannanmuodostus muutoshakemukseen Osallistujat: Jyrki Jalkanen, Pirjo Korpela, Mika Virtanen, Heini Haverinen, Seija Ahonen-Siivola, Pekka Anttila, Katarina Lassheikki (siht). Poissa: Pekka Anttila Aika: klo 9:30-11:30 Paikka: Puutarhaliiton kokoustila, Viljatie 4 C, Helsinki Läsnä: Seija Ahonen-Siivola, Pirjo Korpela, Jyrki Jalkanen, Heini Haverinen Katarina Lassheikki (siht.), Poissa: Pekka Anttila, Mika Virtanen, Pekka Anttila 4. Tulokset ja niiden arviointi GLOBAL G.A.P. valmennus-osaamisen ja materiaalin kartuttaminen Puutarhaliittoon Pilottitilojen laatutyön eteneminen ja Oksasen puutarhan GLOBAL G.A.P. sertifikaatti syksyllä 2012 Luodut valmennusmateriaalit ja käännökset ruotsin kielelle ovat iso apu koulutettaessa yrittäjiä, jotka haluavat lähteä tavoittelemaan GLOBAL G.A.P. sertifikaattia. Hankkeen aikana kasvisalalla syntyi konsensus laatutyön etenemismallista Suomessa. Suomessa GLOBAL G.A.P.:sta ei näillä näkymin ole vallitsevaksi laadunhallintajärjestelmäksi kasvistuotannossa sen korkeiden kustannusten takia. Sen sijaan on päätetty luoda kansallinen laatujärjestelmä LaatutarhaPLUS niille yrityksille

10 10 joilta ostajataho edellyttää nimenomaan 3. osapuolen auditoimaa laadunhallintajärjestelmää. Yhtenä mahdollisena mallina pidetään IP-Sigill järjestelmä (jossa on elementtejä GLOBAL G.A.P.:istä) Tämän hankkeen tuotoksia voidaan tehokkaasti hyödyntää uuden LaatutarhaPLUS standardin rakentamisessa. Global G.A.P. aineistosivusto osoitteessa Opastusta Global G.A.P.:iin. Sivustossa on hankkeen aikana koottu valmennusaineisto kokonaisuudessaan. HeVi-tuottajan Global G.A.P. opas (149 sivua). Oppaasta on tehty sekä painotuote että verkkojulkaisu osoitteessa Oppaassa esitellään laadunhallintajärjestelmän käyttöönottoon liittyvä työvaiheita ja riskien arviointeja ja joka sisältää laajan valikoiman tarpeellisia lomakkeita ja työpohjia yrityksen käyttöön. Keskeiset toimenpiteet saatiin toteutettua suunnitellusti. Laatutarha-ohjeiston ja GLOBAL G.A.P. standardin vertailutyö toteutui suunnitellusti. Hankkeen aikana karttui paljon arvokasta kokemusta ja hedelmällinen yhteistyö rakentui Ruralia-instituutin kanssa. Merkittävä osa hankkeen aikana kertyneestä osaamisesta oli vaarassa menettää kun Puutarhaliitossa jouduttiin syksyllä 2011 käynnistämään yt-neuvottelut rajujen valtionapuleikkauksien takia. Käynnistyneiden yt-neuvottelujen alla ei voitu vakinaistaa Raution työsuhdetta. Oli kuitenkin erittäin arvokasta, että keväällä 2012 myönteisen muutoshakemuspäätöksen myötä, Rautio voitiin palkata määräaikaiseen noin 2,5 kuukauden työrupeamaan opaskirjan laatimiseksi. Samalla voitiin kääntää lisää aineistoa ruotsinkielelle ja siirtää osaamista Lassheikille. Työtehtävien yhteensovittaminen hankkeen tärkeimmän yhteistyökumppanin kanssa osoittautui ongelmalliseksi aikatauluongelmien takia. Tämä ei kuitenkaan vaikuttanut hankkeen lopputulokseen. Ne tulosten julkaisutyöt, jotka osin jäivät toteuttamatta hankkeen määräajan puitteissa, on toteutettu Puutarhaliiton toimesta alkuvuonna Hankkeen ohjausryhmä piti hankkeen aikaansaama laaja aineistopankki osoitteessa erityisen merkittävänä hankkeen saavutuksena. Ohjausryhmä totesi, että puutarha-alan laatujärjestelmätyö etenee muun muassa päättyneen hankkeen ansiosta ripeästi monella rintamalla sekä rakentavassa yhteistyöhengessä alan eri toimijoiden välillä. 5. Jatkotoimet Hankittu valmennusosaaminen ja luodut valmennusmateriaalit ja käännökset ovat iso apu koulutettaessa yrittäjiä, jotka haluavat lähteä tavoittelemaan GLOBAL G.A.P. sertifikaattia. Aineisto on osoittautunut myös käytännössä käyttökelpoiseksi. Tukimateriaaliaineistosta ja karttuneesta osaamisesta tulee olemaan merkittävää hyötyä kolmannen osapuolen auditoitavissa oleva LaatutarhaPlus -standardin laadintatyössä vuonna Hankkeen myötä Puutarhaliiton laatujärjestelmäosaamisesta on muodostumassa tärkeä ydinosaamisalue, jota on hyödynnettävissä valtakunnallisten ja yrityskohtaisten neuvontapalveluiden sekä puutarha-alan laatujärjestelmien jatkokehittämisessä.

Lisäarvoa laatutyöstä: Elintarvikeketjun kansallisen laatujärjestelmän kehittäminen ja todentaminen

Lisäarvoa laatutyöstä: Elintarvikeketjun kansallisen laatujärjestelmän kehittäminen ja todentaminen Lisäarvoa laatutyöstä: Elintarvikeketjun kansallisen laatujärjestelmän kehittäminen ja todentaminen Hankeaika 1.3.2008 31.8.2010 Hankkeen loppuraportti 31.8.2010 MMM Dnro 130/509/2008 Vastuullinen johtaja

Lisätiedot

Projektien projekti. mitattavaa hyötyä yhteistyöllä. Serviisi, Equal-yhteisöaloite, loppuraportti KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM.

Projektien projekti. mitattavaa hyötyä yhteistyöllä. Serviisi, Equal-yhteisöaloite, loppuraportti KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM. Turun ammattikorkeakoulun puheenvuoroja 40 KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM.) YISET SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAJAT VARSINAIS-SUOMESSA Hyvinvointiklusterin esiselvitys Projektien projekti

Lisätiedot

Työmieli-hankkeen arviointiraportti

Työmieli-hankkeen arviointiraportti Työmieli-hankkeen arviointiraportti ajanjaksolta: huhtikuu 2010 - toukokuu 2011 Hanna Hannukainen Sisällys 1. Aluksi... 2 2. Työmieli-hanke lyhyesti... 3 3. Arvioinnin lähtökohdat ja arvioinnin kokonaisuus...

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN ELINTEN KÄÄNNÖSKESKUS VUODEN 2002 TOIMINTAKERTOMUS & VUODEN 2003 TYÖOHJELMA

EUROOPAN UNIONIN ELINTEN KÄÄNNÖSKESKUS VUODEN 2002 TOIMINTAKERTOMUS & VUODEN 2003 TYÖOHJELMA EUROOPAN UNIONIN ELINTEN KÄÄNNÖSKESKUS & VUODEN 2003 TYÖOHJELMA FI Runsaasti lisätietoja on saatavissa Internet-sivustoltamme (http://www.cdt.eu.int) Euroopan unionin toimielinten käännöskeskus EUROOPAN

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI MARJAMARKKINAT

LOPPURAPORTTI MARJAMARKKINAT LOPPURAPORTTI 1.11.2007-31.12.2011 MARJAMARKKINAT Hankenumero 2362 Hankkeen toimiala: Maaseudun elinkeinojen kehittäminen Ohjelman toimintalinja: Toimintalinja 1 Ohjelman toimenpide: 111 ProAgria Pohjois-Karjala

Lisätiedot

Ilkka Sihvola. Onnistunut julkinen ICT-hankintaprosessi

Ilkka Sihvola. Onnistunut julkinen ICT-hankintaprosessi Ilkka Sihvola Onnistunut julkinen ICT-hankintaprosessi Sisällys Esipuhe 3 Johdanto 4 1. Julkisista ICT-hankinnoista tehdyt valitukset vuosina 2000 2005 5 1.1 Markkinaoikeudessa käsitellyt tapaukset ja

Lisätiedot

AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI

AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI 1 SISÄLTÖ 1. AIKE-HANKKEEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT JA JULKAISUT... 2 2. PERUSTAT KUNTOON... 4 Lähtökohdat ja tavoitteet... 4 Organisaatio

Lisätiedot

Projektin vetäjän opas

Projektin vetäjän opas Projektin vetäjän opas ETELÄ-SUOMEN LÄÄNINHALLITUS Sivistysosasto EUROOPAN YHTEISÖ Rakennerahastot Projektin vetäjän opas Etelä-Suomen lääninhallituksen EU-rakennerahastojulkaisut 2 Länsstyrelsen i Södra

Lisätiedot

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö YRITYS JA KONSULTTI Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana?pkt-säätiö PKT-säätiön julkaisu 1/2002 2 Sisältö: Esipuhe 1. Kehittyvän yrityksen muutostilanteet ja resurssitarpeet 2. Konsultin

Lisätiedot

TERVEYSKESKUKSEN PALVELUSETELIKOKEILUT VÄLIRAPORTTI

TERVEYSKESKUKSEN PALVELUSETELIKOKEILUT VÄLIRAPORTTI TERVEYSKESKUKSEN PALVELUSETELIKOKEILUT VÄLIRAPORTTI 14.2.2012 Tekijä(t) - Författare - Author(s) Annikki Thodén, palvelusetelipilotin ohjausryhmä Julkaisun nimi Publikationens titel Title of the Publication

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset vaikutukset Arja Haapakorpi, Aija Kortesmaa ja Anu Väinölä Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

OPAS EU-PROJEKTIN TOTEUTTAJALLE

OPAS EU-PROJEKTIN TOTEUTTAJALLE OPAS EU-PROJEKTIN TOTEUTTAJALLE Versio VI 11.10.2005 Länsi-Suomen lääninhallitus http://www.laaninhallitus.fi/lansi/siv/www/eu-hankkeet 2 3 SISÄLLYSLUETTELO Lukijalle 5 I RAHOITUKSEN HAKEMINEN 1. Hyvä

Lisätiedot

Työperusteisen maahanmuuton kaari mitä opimme?

Työperusteisen maahanmuuton kaari mitä opimme? Työperusteisen maahanmuuton kaari mitä opimme? GATEWAY 2011 1 Hyria Koulutus Oy:n Ari Orelma ja Kai Heimonen verkostoitumassa Bulgarian Sofiassa. Maahanmuutto-osasto 2 GATEWAY 2011 Päivi Jylli, projektipäällikkö,

Lisätiedot

Kustaa Ylitalo, Pauliina Hildén, Eija Mannisenmäki. Otetta elämään Työttömyydestä työllistymiseen

Kustaa Ylitalo, Pauliina Hildén, Eija Mannisenmäki. Otetta elämään Työttömyydestä työllistymiseen Kustaa Ylitalo, Pauliina Hildén, Eija Mannisenmäki Otetta elämään Työttömyydestä työllistymiseen Raportti työllisyyspoliittisista hankkeista Hämeen ELY-keskuksen alueella 2011-2013 7 1 Kustaa Ylitalo,

Lisätiedot

Mestari ja kisälli II - hanke 2.2.2009 31.12.2010 Loppuraportti

Mestari ja kisälli II - hanke 2.2.2009 31.12.2010 Loppuraportti Kalatalouden ja merenkulun koulutussäätiö Suomen kalatalous- ja ympäristöinstituutti Kalakouluntie 72 21610 Kirjala EU investoi kestävään kalatalouteen Mestari ja kisälli II - hanke 2.2.2009 31.12.2010

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella

Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella Kaakon SOTE-INTO Kupera osahanke Kaakkois-Suomen vanhus- ja vammaistyön

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. 1. Perustiedot hankkeesta. 2. Yhteenveto

LOPPURAPORTTI. 1. Perustiedot hankkeesta. 2. Yhteenveto LOPPURAPORTTI 1. Perustiedot hankkeesta Hankkeen toteuttaja: JyväsRiihi ry Hankkeen nimi: Viestinnästä voimaa tiedotushanke (6373) Toteutusaika: 1.9.2009-30.5.2014 Hankkeen kustannusarvio 300 000 / tuki

Lisätiedot

Onnistunut julkinen ICT-hankinta

Onnistunut julkinen ICT-hankinta TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA Onnistunut julkinen ICT-hankinta 1 ILKKA SIHVOLA 2 Julkaisija: TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Salomonkatu 17 A, 00100 Helsinki Puh.

Lisätiedot

Rakennustuotteiden CE-merkintä pakolliseksi. Rakennustuotteiden sertifioinnissa suuria muutoksia. Rakentamisen standardit omina kokonaisuuksinaan

Rakennustuotteiden CE-merkintä pakolliseksi. Rakennustuotteiden sertifioinnissa suuria muutoksia. Rakentamisen standardit omina kokonaisuuksinaan SFS-tiedotus STANDARDISOIMISLIITON ASIANTUNTIJALEHTI 3 2013 Rakennustuotteiden CE-merkintä pakolliseksi Rakennustuotteiden sertifioinnissa suuria muutoksia CASE: Parma Rakentamisen standardit omina kokonaisuuksinaan

Lisätiedot

TUOTTEISTUS, LAATU JA KILPAILUTTAMINEN -HANKKEEN LOPPURAPORTTI 30.5.2005-31.5.2007

TUOTTEISTUS, LAATU JA KILPAILUTTAMINEN -HANKKEEN LOPPURAPORTTI 30.5.2005-31.5.2007 HÄMEENLINNAN SEUTUKUNTA ETELÄ-SUOMEN LÄÄNINHALLITUS TUOTTEISTUS, LAATU JA KILPAILUTTAMINEN -HANKKEEN LOPPURAPORTTI 30.5.2005-31.5.2007 Ritva Harjula JULKAISIJA: HÄMEENLINNAN PERUSTURVAKESKUS RAPORTTI 2/2007

Lisätiedot

YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta

YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta Riitta Makkonen & Pilvi Purmonen (toim.) YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta Osaamisen kehittäminen sähköisessä liiketoiminnassa -hanke Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

AMPUMAHARRASTUKSEN KEHITTÄMISHANKE 2008-2014 AMPU-HANKE 2008-2014. Loppuraportti

AMPUMAHARRASTUKSEN KEHITTÄMISHANKE 2008-2014 AMPU-HANKE 2008-2014. Loppuraportti AMPUMAHARRASTUKSEN KEHITTÄMISHANKE 2008-2014 AMPU-HANKE 2008-2014 Loppuraportti 2 SISÄLTÖ: 1. Tiivistelmä... 3 2. Ampumaharrastuksen kehittämishankkeen perustaminen... 5 3. Hankkeen tavoitteet ja tulokset...

Lisätiedot

Seitsemän kunnan alueellinen työterveyshuolto:

Seitsemän kunnan alueellinen työterveyshuolto: Seitsemän kunnan alueellinen työterveyshuolto: Oulunkaaren seutukunnan ja Vaalan kunnan työterveyshuoltojen verkostoyhteistyökokeilu LOPPURAPORTTI 15.3.2005 Hannu Virokannas ja Maiju Österman Yhteystiedot

Lisätiedot

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE Maaseutuverkoston julkaisuja 1/2008 1. JOHDANTO HANKETOIMINTAAN... 4 1.1. Hankekäsikirjan tehtävä

Lisätiedot

Viljaketjun vastuullisuuden jäljitettävyyden ja läpinäkyvyyden kehittäminen

Viljaketjun vastuullisuuden jäljitettävyyden ja läpinäkyvyyden kehittäminen Viljaketjun vastuullisuuden jäljitettävyyden ja läpinäkyvyyden kehittäminen Development of traceability and transparency of responsibility in the grain chain Hankeaika 1.3. 31.12.2013 Hankkeen loppuraportti

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. Sivu 1 / 29 STUUVA-HANKE LOPPURAPORTTI. Hanke on toteutettu Työsuojelurahaston tuella.

LOPPURAPORTTI. Sivu 1 / 29 STUUVA-HANKE LOPPURAPORTTI. Hanke on toteutettu Työsuojelurahaston tuella. Sivu 1 / 29 STUUVA-HANKE LOPPURAPORTTI Hanke on toteutettu Työsuojelurahaston tuella. Sivu 2 / 29 1 Tiivistelmä Stuuva-hankkeen tavoitteena oli levittää Satamien turvallisuustietokanta hankkeessa kehitetyn

Lisätiedot

VTT AUTOMAATIO. Laadukas tuotedokumentointi 1990-luvun lopun metalliteollisuudessa. Dokumentointiryhmän toiminta 1997-1999.

VTT AUTOMAATIO. Laadukas tuotedokumentointi 1990-luvun lopun metalliteollisuudessa. Dokumentointiryhmän toiminta 1997-1999. VTT AUTOMAATIO Laadukas tuotedokumentointi 1990-luvun lopun metalliteollisuudessa Dokumentointiryhmän toiminta 1997-1999 Raportti RIS B002 Toisten kokemuksista oppiminen Oman toiminnan reflektointi Ongelmanratkaisu

Lisätiedot

Jokainenhan tietää että litra on

Jokainenhan tietää että litra on [ilmoitus] että 95E bensan hinta vaihteli Suomessa Tiesitkö vuonna 2004 runsaasti? Alimmillaan se oli 0,989 euroa/l ja ylimmillään 1,345 euroa/l. että suurin osa kuluttajista teki ostopäätöksiä Tiesitkö

Lisätiedot

1.10.2008. Etelä-Suomen InnoELLI Senior ohjelman 2006-2008 SeniorHaavi 2 hankeen loppuraportti

1.10.2008. Etelä-Suomen InnoELLI Senior ohjelman 2006-2008 SeniorHaavi 2 hankeen loppuraportti 1.10.2008 Etelä-Suomen InnoELLI Senior ohjelman 2006-2008 SeniorHaavi 2 hankeen loppuraportti 1 InnoELLI Senior 2 TL 2 Verkostot ja viestintä - SeniorHaavi Laatijat: Heli Pajuvirta, Anu Olkkonen, Toni

Lisätiedot