HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/ (21) SAIRAANHOITOPIIRI. Länsi-Uudenmaan sairaala, 4. kerroksen kokoushuone

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 (21) SAIRAANHOITOPIIRI. Länsi-Uudenmaan sairaala, 4. kerroksen kokoushuone"

Transkriptio

1 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/ (21) Aika klo 9:00-10:45 Paikka Länsi-Uudenmaan sairaala, 4. kerroksen kokoushuone Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 16 INFO-OSUUS 4 17 TIEDOKSI MERKITTÄVIÄ ASIOITA 5 18 KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA OTTO-OIKEUSMENETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET PÄÄTÖKSET 6 19 TOIMITILAT 7 20 TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-MAALISKUU TALOUSARVION 2016 VALMISTELU JOHTAVAN LÄÄKÄRIN VALINTA SAIRAANHOITOALUEELLE 23 KIRURGIAN APULAISYLILÄÄKÄRIN VIRAN MUUTTAMINEN OSASTONYLILÄÄKÄRIN VIRAKSI KESÄAJAN TOIMINTA SYKSYN KOKOUSAIKATAULU MUUT ASIAT 21

2 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/ (21) Osallistujat Nimi Tehtävä Klo Lisätiedot LÄSNÄ Rissanen Erkki puheenjohtaja 9:00-10:45 Comét Eva varapuheenjohtaja 9:00-10:45 Engblom Roger jäsen 9:00-10:45 Enckell Ira jäsen 9:00-10:45 Koli Eero jäsen 9:00-10:45 Kähkönen Seija jäsen 9:00-10:45 Roos Anja jäsen 9:00-10:45 Veikanmaa Jouko jäsen 9:00-10:45 Wolff Charlotta jäsen 9:05-10:45 Nyberg Gunnar varajäsen 9:00-10:45 Viljanen Barbro varajäsen 9:00-10:45 MUU Yltävä Harry hallituksen 9:00-10:45 edustaja Gripenberg-Gahmberg sairaanhoitoalueen 9:00-10:45 Marianne johtaja Erroll Gabriela hallintojohtaja 9:00-10:45 Silvola Tuula henkilöstöpäällikkö 9:00-10:45 POISSA Holmström Niina jäsen Tuunanen Pekka jäsen Vainio Mikko jäsen Wetterstrand Jari jäsen Allekirjoitukset Erkki Rissanen puheenjohtaja Gabriela Erroll sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja liitteineen esitetty: Raasepori / 2015 Raasepori / 2015 Gunnar Nyberg pöytäkirjantarkastaja Ira Enckell pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Sairaanhoitoalueen kanslia, Länsi-Uudenmaan sairaala, Tammisaari

3 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/ (21) KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kokous todettiin laillisesti ko koonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Gunnar Nyberg ja Ira Enckell. ESITYSLISTAN VAHVISTAMINEN Lautakunta vahvisti esityslistan esitetyssä muodossa.

4 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/ (21) INFO-OSUUS LULTK 16/2015 esitys Asian käsittely Tulosyksikön johtaja, ylilääkäri Peter Braskén informoi lautakuntaa ajankohtaisista, kirurgiaa koskevista asioista. Lautakunta merkitsee informaation tiedoksi. Jäsen Charlotta Wolff saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo Hyväksyttiin. Lisätietoja

5 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/ (21) TIEDOKSI MERKITTÄVIÄ ASIOITA LULTK 17/2015 Hallituksen ja valtuuston esityslistat ja päätöksiä koske vat tiedotteet Jäsenkuntien ja HUS:n talousjohdon työryhmä Esityslistat ja päätöksiä koskevat tiedotteet on toimi tettu lau ta kunnan var sinaisil le jäsenille tiedoksi: hallitus 3/ hallitus 4/ hallitus 5/ valtuusto 1/ hallitus 6/ HUSTRA 2/ HUSTRA 3/ HUS:n energiatehokkuussopimuksen ohjausryhmän tiedote sopimuksen velvoitteiden toteutumisesta vuonna 2014 HUS-tiedote Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueen lautakunnalle esitys Lautakunta merkitsee informaation tiedoksi. Hyväksyttiin. Lisätietoja Vs. johdon sihteeri Taina Rönnblad, puh. (019)

6 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/ (21) KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA OTTO-OIKEUSMENETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET PÄÄTÖKSET LULTK 18/2015 Viranhaltijapäätösten tiedoksi antaminen Päätökset ovat nähtävänä kokouksessa. Sairaanhoitoalueen johtajan / johtavan lääkärin päätökset nro 19-46/ Plastiikkakirurgian osastonylilääkärin viran (1A ) täyttäminen 26 Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueen yhteispäivystystä koskevan paikallissopimuksen hyväksyminen Hallintojohtajan päätökset nro 15-20/2015 Operatiivisen tulosyksikön johtajan päätökset nro 1-6/2015 Naisten- ja lastentautien tulosyksikön johtajan päätös nro 3/ Erikoistuvan lääkärin palkkaaminen lastenosastolle Psykiatrian tulosyksikön johtajan päätökset nro 1-3/2015 esitys Lautakunta päättää, ettei se ota käsiteltäväkseen esittelytekstis sä lue tel tuja kuntalain 51 :ssä tarkoitettuja päätöksiä. Hyväksyttiin. Lisätietoja Vs. johdon sihteeri Taina Rönnblad, puh. (019)

7 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/ (21) TOIMITILAT LULTK 19/2015 Kokouksessa ( 6) lautakunnalle selostettiin yksityiskohtaisesti Raaseporin kaupungin ja sairaanhoitoalueen yhteisiä tilaratkaisuja. Sekä lautakunta et tä Raaseporin kaupunki ovat hyväksyneet yhteisen ratkaisuehdotuksen ni meltä 4b, joka merkitsee lyhyesti sitä, että kaupungin vuodeosasto muut taa Katkon tiloihin, Tammisaaren terveysasema muuttaa Länsi-Uuden maan sairaalan G-osan ensimmäiseen kerrokseen (nykyisen lastenpoli klinikan ja NaLa-osaston tiloihin) ja terveysaseman nykyiset tilat perus korjataan ja niihin perustetaan psykiatriakeskus. Raaseporin kaupungin, HUS-Tilakeskuksen ja sairaanhoitoalueen virkamiehistä koostu va nk. HELP-työryhmä on tehnyt intensiivistä työtä löytääkseen yhteisen, molem pia osapuolia parhaiten palvelevan ratkaisun tilaongelmiin. Tam mi-maalis kuussa 2015 HELP-ryhmä on laatinut yksityiskohtaisemman ver sion vaih toehdosta 4b. HELP-ryhmä on mm. todennut, ettei nykyisen ter veysase marakennuksen peruskorjaus ole hyvä ratkaisu. Sen sijaan ryhmä esittää, että rakennus puretaan ja sen tilalle rakennetaan hieman isompi rakennus, joka palvelee paremmin sekä kaupungin että sairaanhoitoalu een tarpeita. Alla on yhteenveto seuraavien kahden vuoden aikana tehtä vistä peruster veydenhuollon ja erikoissairaanhoidon mittavista mutta vält tämättömistä muutos- ja uudisrakennustöistä. Raaseporin kaupunginhalli tus on hyväksy nyt tilaratkaisut ( 139) pitämässään kokoukses sa. Yhteenveto: - Ns. Katko-rakennukseen sijoitetaan kaupungin vuodeosasto. Kustannusarvio 0,6 milj. euroa. Vuodeosasto muuttaa rakennukseen tammi-helmikuussa Kaupunki tyhjentää nykyisen Tammisaaren terveysaseman vuodenvaihteessa Rakennus puretaan ja sen tilalle kaupunki rakennuttaa hieman isomman rakennuksen, johon sijoitetaan kaupungin mielenterveystoimis to ja kaupungin avoin katkaisuhoitoyksikkö. Rakennukseen sijoite taan myös sairaan hoitoalueen aikuispsykiatrian osasto (8 paikkaa + 2 paikkaa nuoriso psykiatrisen avohoidon tueksi), Silta-yksikkö, psykiatrinen päivätoi minta ja mobiili toiminta (Mopo, Intro), nuorisopsykiatrian poliklinikka ja psykiatrian hallinto. Rakennukseen tulee myös yhteisiä toimisto- ja kokoustiloja. Lastenpsykiatrinen toiminta ei valitettavasti mahdu uudisrakennukseen vaan jää Tammihar juun. Lastenpsykiatrian poliklinikka muuttaa yh teen lastenpsykiatrian osaston kanssa Tammiharjun D-taloon. Kaupungin rakennuttaman uudisrakennuksen on aikataulun mukaan mää rä valmistua keväällä Rakennuksen kustannusarvio on 7,4 milj. euroa. Hankkeen tarveselvitys oheistetaan liitteenä 1. Tar veselvityksen mukaan HUS vuokraa sairaanhoitoalueelle tilat uudis rakennuksesta vuo deksi. HUS:n hallitus on ( 51) hyväksynyt HUS:n ja Raa seporin kaupungin välisen aiesopi muksen, jonka

8 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/ (21) mukaan HUS vuok raa uudisrakennuksesta tilat tarve selvityk sen mukaisesti. Hallituksen hyväksymä aiesopimus korvaa Raase porin kaupungin ja HUS:n ai emman, Tammiharjun kaupan yh teydes sä vuon na 2012 tekemän aiesopimuksen. Raaseporin kaupunginvaltuusto on kokouksessaan ( 36) myöntänyt kaupunginhalli tukselle valtuuden solmia enintään 8 milj. euron arvoisen kiinteistö leasingsopimuksen. HUS:n hallituksen ja Raaseporin kaupunginval tuuston päätökset oheismateriaalina. - Tammisaaren terveysasema muuttaa vuodenvaihteessa sairaalan G-osaan, nykyisen NaLa-osaston ja lastenpoliklinikan tiloihin. HUS-Tilakeskus teettää ti loissa pieniä kunnostustöitä noin euron edestä tulevana syksynä. - Koska terveysasema muuttaa G-osaan, on NaLa-toiminnan ja lastenpoliklinikan muutet tava päiväkirurgian kanssa samoihin tiloihin sairaalan M-osaan. Sai raanhoitoalueen käyttöön jää näin ollen huomattavasti pienemmät ti lat ja siksi toimintaa tullaan hieman muuttamaan. Nykyinen NaLa-osasto toimii viikko-osastona (maanantaista perjantaihin) ja lapsipotilaita hoide taan vain tiistaista perjantaihin. Ainoa toiminta, joka joudutaan lopet tamaan, on nykyinen lastentautien päivystys (tiistai-perjantai), mikä merkitsee sitä, että osastolla vuositasolla hoi detun noin 60 lapsen hoito on jatkossa järjestettävä jossain muualla. Sairaanhoitoalue ai koo kuitenkin järjestää nykyisen SAH-toiminnan (erityislääkepolikli nikka) puitteissa hoitoa myös lapsille. Lastenpoliklinikka jatkaa ennallaan ja sitä vahvistetaan, sillä sairaanhoito alue tekee nykyään yhteistyötä Lohjan sairaanhoitoalueen lastentau tien lääkärien kans sa. Sairaanhoitoalueen päiväkirurgista toimintaa tullaan kehittämään ja ns. 23 tunnin kirurgia tulee myös ajankohtaiseksi. Naistentautipotilaat hoidetaan jo nyt lähinnä päiväkirurgisesti ja tarpeen mukaan myös kirurgian osastolla. Sama koskee korva-, nenä- ja kurkkutauteja. Toimitiloja ajatellen edellä mainitut toimenpiteet tulevat aiheutta maan ket jureaktion, josta seu raa monta muutosta ja muuttoa. M-osan, B-osan pohjakerroksen (mm. entinen liinavaatevarasto muutetaan kanslioik si) ja C-osan en simmäisen kerroksen (lähinnä muutto) muutostyöt tulevat maksa maan HUS-Tilakeskukselle noin euroa. - Kun Tammisaaren terveysasema muuttaa sairaalarakennukseen, tulee yhteispäivystyk sen luonne muuttumaan. Tällä hetkellä alueen terveyskeskukset huolehtivat itse päiväaikaisesta päivystyksestä arkisin ja sairaala vastaa alueen kaikesta päivystyksestä arkisin klo sekä vii konloppuisin ja pyhinä lähtien sairaanhoitoalueen yhteis päivystys tulee palvelemaan Raaseporia 24/7, sillä ei ole tarkoituk senmukaista, että terveyskeskuspäivystys ja erikoissairaanhoidon päivystys toimivat vieri vieressä. Sairaanhoitoalueen päivystyspolikli nikan tilat tulevat näin ollen olemaan etenkin päiväai kaan entistä ah taammat ja sen vuoksi sairaalan D- ja H-osissa on tehtävä joitakin muutostöitä (esim. uusi vastaanottotiski ja paremmat triage-tilat). Muutostöiden arvioidaan maksavan kaikkiaan

9 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/ (21) euroa. Kus tannukset maksetaan HUS-Tilakeskuksen investointitalousarviosta. Talousarvio ei sisällä määrärahoja, mutta HUS:n valtuusto tulee ke säkuussa 2015 käsittelemään sairaanhoitopiirin talousarviomuutok sia. Niihin sisältyy myös euron siirto sairaanhoitoalueen vuoden 2015 investointitalousaviosta HUS-Tilakeskuksen investointi talousarvioon. - Jo tulevana kesänä HUS-Kiinteistöt Oy rakennuttaa sairaala-alueelle lisää pysäköinti paikkoja noin eurolla. HUS maksaa summas ta puolet ja Raa seporin kaupunki loput. esitys Lautakunta 1 merkitsee edellä olevan informaation tiedoksi 2 hyväksyy edellä selostetut tilaratkaisut ja toiminnalliset muutokset 3 palaa asiaa syksyllä vuoden 2016 talousarvion valmistelun yhteydessä. Hyväksyttiin. Tiedoksi Perusteet HUS-yhtymähallinto (Lindén, Priha), HUS-Tilakeskus (Lähteenmäki, Koivisto), Raaseporin kaupunki (Johansson, Nummenmaa, Pajunen) LUSA:n lautakunta , HUS:n hallitus , Raaseporin kaupunginhallitus , Raaseporin kaupunginvaltuusto , HELP-ryhmä Lisätietoja Hallintojohtaja Gabriela Erroll, puh. (09) , GSM ,

10 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/ (21) TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-MAALISKUU 2015 LULTK 20/2015 Sairaanhoitoalueen kuukausiraportti tammi-maaliskuulta 2015 oheistetaan liitteenä 2, kuukausiraportti tammi-huhtikuulta 2015 jaetaan kokouksessa. Toiminta Kuluvan vuoden ensimmäinen vuosineljännes on ollut Länsi-Uudenmaan sairaanhoito alueella viime vuotta vilkkaampi. Sairaanhoitoalueella on hoidettu kaikkiaan potilasta, mikä on hieman viimevuotista enemmän ja vas taa 3,3 %:a kai kista HUS:ssa kyseisenä ajanjaksona hoi detuista potilaista. Sairaanhoito alueen jäsenkuntalaisten (Raasepori, Han ko ja Inkoo) osuus kaikista sai raanhoitoalueella hoidetuista potilaista on 89,2 %. Raaseporilai sia heistä oli 5 450, hankolaisia ja inkoolaisia 532. Lähetteitä on tänä vuonna saapunut runsaat 2 300, kun niitä viime vuonna vastaavan ai kaan oli saa punut runsaat Elektiivisiä lähetteitä on saapunut suurin piirtein sa man verran kuin viime vuonna, mutta päivystys lähetteet ovat li sääntyneet 30 %. Hangon lähetteet ovat vähentyneet 24,3 %, kun taas In koon lähet teet ovat lisääntyneet 12 % ja Raaseporin 15,7 %. Sekä käyntien (erikoissairaanhoito) että NordDRG-tuotteiden määrä on ol lut viimevuo tista suurempi. Myös terveyskeskuspäivystyskäyntejä on ollut enemmän, kun taas ter veyskeskushoitopäiviä ja psykiatrisia hoitopäiviä on ollut vä hemmän. Myös ns. sakkopäivät, jolloin klinikkavalmis potilas odot taa pää syä jatkohoito paikkaan, ovat vähentyneet viime vuodesta. Myös koko HUS:ssa on vuosi käynnistynyt vilkkaana. Toiminnan volyymi on ollut 4,3 % suunniteltua suurempaa, potilaita on ollut 1,3 % enemmän kuin viime vuonna ja lähet teiden määrä on kasvanut 2,0 %. Talous Sairaanhoitoalueen tulos on kolmen kuukauden jälkeen 0,7 milj. euroa ylijäämäinen. "Ambulanssi alennuksen" vuoksi sairaanhoitoalueen tulos on tänä vuonna budjetoitu vuositasolla 1,5 milj. euroa alijäämäiseksi. Kuukausitason ta lousarvion perusteella alijäämä olisi kolmelta kuukaudelta 0,45 milj. euroa. Sairaanhoitoalu een tulos on näin ollen maaliskuussa run saat 1,1 milj. euroa suunniteltua parem pi. Toimintatuotot ovat 8,6 % eli 0,97 milj. euroa yli budjetoidun. Koska toiminnan volyymi on ollut suun niteltua suurempi, ovat myös toimintatuotot suunniteltua suu remmat. Toi mintavolyymin kasvu ei ole lisännyt toimintakuluja vaan toimin takulut ovat vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden jälkeen 1,6 % eli 0,19 milj. euroa alle budjetoidun. Lähinnä henkilöstökulut ovat ol leet suunniteltua pienemmät, sillä sairaanhoitoalue kär sii edel leen lää kä ri pu las ta eikä kaikkia lääkärien virkoja ole saa tu täy tettyä.

11 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/ (21) Sairaanhoitoalueen suoritehinnat ovat tänä vuonna keskimäärin viimevuotisia alhaisem mat. Sekä käyntien että hoitopäivien keskihinta on alhaisem pi kuin viime vuonna. NordDRG-tuotteiden keskihinta on sitä vastoin nous sut viime vuo desta 1,7 %. Vaikka hinnat ovat keskimäärin viimevuotista alhaisemmat, ovat tulot budjetoitua suuremmat. Sairaanhoitoalueen yksikköhinnat on sen vuoksi käyty kevään ai kana läpi mahdollisia hinnanalen nuksia silmällä pitäen. Psykiatrian hinnat ovat osoittautuneet liian korkeiksi ja sairaanhoi toalueen johtoryhmä on sen vuoksi esittänyt, että hintoja alennetaan. HUS:n yhty mäjohto on hyväksynyt esityksen ja näin ollen psykiatrian hoito päivä- ja käyntihintoja alennetaan lukien. Myös koko HUS:n tulos on kolmelta kuukaudelta hyvä. Tulos on vajaat 33 milj. euroa yli jäämäinen ja 15 milj. euroa yli budjetoidun. Toimintatuotot ovat 5,4 % ja toimintakulut 3,6 % yli budjetoidun. Sairaanhoitoalueen investointitalousarvio on tänä vuonna yhteensä euroa. Summa on tarkoi tettu yksinomaan lääkintälaiteinvestoin teihin. Summasta on käytetty tä hän mennessä noin eu roa. HUS:n valtuusto tulee kesäkuussa kä sittelemään kuntayh tymän in ves toin titalousarvion muutok sia. Sairaanhoito alueen osalta kyse on eu ron siirtämisestä sai raanhoitoalueen in vestointitalousar viosta HUS-Tila kes kukselle niiden muutos töiden resursoimiseksi, jotka ovat päi vys tys po likli ni kalla välttämättö miä, jotta todelli nen 24/7 yh teis päi vystys saa daan toi mi maan tarkoituksen mukaisesti. Sai raanhoito alueelle jää näin ol len enää euroa tämän vuoden lääkintälaiteinvestointeja varten. Asian käsittely esitys Sairaanhoitoalueen kuukausiraportti tammi-huhtikuulta 2015 jaettiin kokouksessa. Lautakunta merkitsee edellä olevan selvityksen tiedoksi. Hyväksyttiin. Perusteet HUS-Total Lisätietoja Controller Anna Lindqvist, puh ,

12 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/ (21) TALOUSARVION 2016 VALMISTELU LULTK 21/2015 Viime vuodet ovat olleet sairaanhoitoalueella turbulentteja. Toiminnassa on tapahtunut suuria muutoksia, toimintaa on supistettu ja samalla uutta toimintaa on käynnistetty. Monet muutokset on tehty erittäin nopeassa tahdissa eikä talouden sopeuttaminen ole aina onnistunut samassa tahdissa, ja siksi sairaanhoitoalueen tulos on ollut monena vuonna peräkkäin alijäämäinen. Vuotta 2010 leimasivat sairaanhoitoalueella toiminnalliset supistukset. Synnytysosasto lakkautettiin lopulta toukokuun viimeisenä päivänä ja psykiatrian paikka määrää karsit tiin rajusti. Vuoden 2010 alussa Tammiharjus sa oli seitse män aikuispsy kiatrian osastoa ja kaikkiaan 130 sairaalapaik kaa. Vuoden lopussa osasto ja oli enää kaksi ja sairaalapaikkoja 30. Paikkamäärän su pistukset jatkui vat vuonna 2011 ja määrää vähennettiin 24 paikkaan. Vuonna 2013 jäljellä olleet kaksi osastoa yhdistettiin ja paikkamäärää vä hennettiin edelleen ny kyiseen 14 paikkaan. HUS:n hallituksen hyväksymän psykiatrian tiekartan mukaan aikuispsykiatrian paikkamäärää tullaan edel leen vähentämään. Se tulee tapahtumaan viimeistään sitten, kun aikuis psykiatria muuttaa Län si-uudenmaan sairaalan yhteyteen suunniteltuun uudisrakennukseen, joka on tarkoitus rakentaa nykyisen terveyskeskuksen paikalle. Syitä psykiat rian paikkamäärän rajuun vähenemiseen on monta. Tammiharjussa hoi dettiin mm. paljon espoolaisia aina vuoteen 2010 asti, ja toisaalta psykiat rian hoitomuodot ovat kehittyneet. Espoon kau pun gin ja HUS:n päätökset johtivat siihen, ettei Tammiharjussa vuoden 2010 jäl keen hoidettu muita kuin länsiuusmaalaisia. Se, että kehitys on kulkenut koko ajan avohoidon suuntaan, näkyy myös tilastoissa: vuonna 2010 psy kiatrial le kirjattiin run saat avohoitokäyntiä, viime vuonna nii tä kirjat tiin run saat Vuonna 2015 käyntien määrän ennustetaan edelleen kasva van. Myös lasten ja nuorten psykiatrinen osastohoito on vähentynyt uusien hoitomenetelmien ansiosta. Vuonna 2013 nuorisopsykiatrian paikkamäärää vähennettiin 9 paikasta 5 paikkaan ja lastenpsykiatrian paikkamäärää 6 paikasta 4 paik kaan. Sairaa lapaikkojen vähennyksen yhteydessä osastot muuttivat yhtei siin tiloihin Tammiharjun D-taloon. Suurista toiminnallisista supistuksista ja niitä seuranneista taloudellisista ongelmista huolimatta sai raanhoitoalueen toimintaa myös kehitettiin vuon na Sairaanhoitoalue otti Raaseporin osalta vastuun toimistoajan ulkopuoli sesta terveyskeskuspäivystyksestä ja apuvälinekeskus käynnisti toimintan sa. Vuonna 2012 sai raan hoitoalue otti vastuun Raaseporin ensihoitopalve lus ta. Vuo den 2013 alusta lähtien sairaanhoitoalue on vastannut paitsi Raa se porin myös Han gon ja Inkoon ensihoitopalvelusta. Kuntien kanssa teh dään myös muu ta yhteis työtä, esimerkkinä mainittakoon psykiatrian kon sultaa tiot. Helmi kuussa 2013 sairaanhoitoalueella avattiin peruskorja tuissa tilois sa uusi päivystys- ja seurantaosasto, jota oli suunniteltu

13 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/ (21) jo pit kään. Osasto toimii porttina eri koissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välillä ja hoi toajat ovat suh teellisen lyhyitä. Sisätautiosaston ja kirurgian osaston paik kamää rää vä hennettiin samalla kun uusi osasto avat tiin. Viime vuosina sairaanhoitoalueella on siis tapahtunut paljon ja kehitys jatkuu. Jo vuonna 2015 tulevat lastentaudit ja päiväkirurgia toimimaan yh tei sissä tiloissa. Myös yhteistyötä yhteispäivystyksen tiimoilta kehitetään edel leen, kun Tammi saaren ter veysasema muuttaa lastenosaston entisiin tiloi hin. Suurten toiminnallisten mullistusten vuoksi sairaanhoitoalueen talous ei ole ollut tasapai nossa. Sai raanhoitoalueen tulot vähenivät nopeasti, kun synnytysosasto ja psykiat rian osastoja suljettiin pikaisessa tahdissa, mutta suuri osa menois ta jäi jäljelle. Sen vuoksi sairaanhoitoalueen tulos oli alijäämäinen vuosina Vähitellen menot saatiin kuitenkin sopeutettua muuttunutta toimintavolyymia vas taa viksi ja vuon na 2014 sairaanhoitoalueen tulos oli jälleen ylijäämäi nen. Sairaanhoitoalueen budjetoi tu tulos vuonna 2015 on Län si-uu den maan kun nil le myön netyn ns. ambulanssialen nuk sen vuoksi 1,5 milj. euroa alijäämäinen. Sii tä huo li matta sairaan hoitoalu een tulos on vuoden kolmelta en simmäi seltä kuu kau delta ylijäämäinen. Vuosina toimeenpantujen muutosten taloudellisia seurauksia on eritelty yk sityiskohtai semmin liitteessä 3. Seuraavassa taulukossa on esitetty yh teenveto ta loudellisista seurauksista: Toiminnan vähennykset Toimintatuotot Toimintakulut Uusi toiminta Toimintatuotot Toimintakulut Tulevaisuus on epävarma ja vuoden 2016 toiminnan suunnitteluun liittyy monta epävar muustekijää. HUS:n hallitus ei ole vieläkään ottanut kantaa siihen, miten ensihoidon kustannukset tulisi jakaa. Sairaanhoitoalueen lautakunta on pi tämässään kokouksessa päättänyt esittää hallitukselle, että HUS:n ensi hoidon kokonaiskustannukset budjetoidaan lähtien konsernitasol la ja jaetaan niin, että kustannukset asukas ta kohti ovat sa mat kaikille HUS:n jäsenkunnille, vaikka toiminta onkin järjestetty paikalli sesti. HUS:ssa tehdään myös mittavia tietojärjestelmäinvestointeja (mm. Apotti). Nämä inves toinnit tulevat kalliiksi. Vielä on epäselvää, miten kalliiksi investoinnit tulevat tai miten kustannuksia käsitellään. Vielä ei myöskään ole tiedossa, paljonko investoinnit li säävät sairaan hoitoalueen menoja.

14 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/ (21) Mitään ohjeita tai aikatauluja talousarvion valmistelulle ei ole vielä saatu. HUS:n hallitus käsittelee ke vään aikana talousarviokehyksen ja kuntakohtaisten maksu osuuksien las kentaperusteita. HUSTRA-kokouksessa käytiin alustava kes kustelu vuoden 2016 talousarviosta ja kuntakohtaisesta jakau tumasta. Ta lousarvion lähtökohtana pidetään vuoden 2015 talousarviota. Kustannusta son nousun arvioidaan olevan 1 % ja sen lisäksi väestönkehityksestä joh tuvan kus tannusten nousun 1,2 %. Yhtymätasolla tuottavuusvaatimukseksi asetetta neen 1,8 %. Kuntien maksuosuuksien arvioidaan olevan kaiken kaikkiaan 1,2 % vuo deksi 2015 budjetoitua suu remmat. Kaikki luvut ovat edelleen alustavia. HUSTRA-kokouksessa käy tyjen keskustelujen perus teella vuo den 2016 kuntakohtaiset maksuosuu det laskettaneen vuoden 2014 toteu tuneiden lukujen perusteella eikä ku ten ennen edellisen vuoden talousar vion perusteella. Tästä johtuen joiden kin kuntien maksuosuudet tulevat poikkeamaan huomattavasti vuoden 2015 budjetoiduista maksu osuuksis ta. Seuraavassa taulukossa on esitetty Länsi-Uudenmaan kuntien maksuosuudet 2016 HUS-tasolla. Luvut ovat erittäin alustavia TP 2014 TA 2015 TAE 2016 TAE2016 /TP2014 TAE2016 /TA2015 Hanko ,3 % 1,4 % Inkoo ,8 % -19,4 % Raasepori ,4 % 6,7 % esitys Lautakunta 1 merkitsee edellä olevan selvityksen tiedoksi 2 käy asiasta periaatekeskustelun. Hyväksyttiin. Perusteet HUSTRA , LUSA:n lautakunta Lisätietoja Controller Anna Lindqvist, puh , Hallintojohtaja Gabriela Erroll, puh ,

15 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/ (21) JOHTAVAN LÄÄKÄRIN VALINTA SAIRAANHOITOALUEELLE LULTK 22/2015 Hallitus on myöntänyt ( 17/2015) sairaanhoitoalueen johtajalle Marianne Gripenberg-Gahmbergille eron lukien hänen siirtyessään eläkkeelle. Samalla hallitus päätti, ettei sairaanhoitoalueen johtajan virkaa täytetä, vaan hallintojohtaja Gabriela Erroll toimii hallintojohtajan tehtävien ohessa va. sairaanhoitoalueen johtajana HUS:n hallintosäännön 7 :n mukaan sairaanhoitoalueen lautakunta päät tää välittömäs ti sairaanhoi toalueen johtajan alaisten johtavien viranhaltijoi den ottamises ta. Marianne Gripenberg-Gahmberg on hoitanut lähtien sairaan hoitoalueen johtajan tehtävien ohella myös johtavan lääkä rin tehtäviä ja johtavan lää kärin virka on näin ollen ollut täyttämättä. Terveydenhuoltolain mukaan terveydenhuollon toimintayksikössä on oltava vastaava lääkäri, joka johtaa ja valvoo toimintayksikön terveyden- ja sairaanhoitoa. Sairaanhoito alueen toimintaohjeen mukaan johtava lääkäri vastaa sairaan hoitoalueiden sairaanhoitotoiminnan yhteensovittamisesta ja antaa potilai den hoitoa kos kevia yleisohjeita laeissa ja asetuksissa määrättyjen velvoit teiden mukai sesti. Lisäksi hän vastaa sairaanhoitoalueen koulutukseen, tutkimukseen ja kehittämiseen liittyvistä asioista. Tähän asti kaksi henkilöä on siis hoitanut kolmea virkaa ja jatkoa ajatellen näin olisi myös hyvä jatkaa tarkoi tuksenmukaista tehtävänjakoa noudat taen. Lau takunta päätti näin ollen ( 8) julistaa johtavan lääkärin viran haettavaksi. Kelpoisuusehtona johtavan lääkärin virkaan on terveydenhuollon ammattihenkilöistä an netussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia lääkä rin tehtävissä sekä erikoislää kärin pätevyys virkaan soveltuvalla erikois alalla ja riittävä kokemus alansa hallinto- ja johtotehtävissä. Kielitaitoluokka II/IIA. Määräaikaan mennessä virkaa on hakenut kolme henkilöä: osastonylilääkäri, dosentti Martti Hirn, LU SA, ja Porvoon sairaanhoitoalueen johtaja, lääket. lis. Sune Lang sekä kol mas henkilö, joka ei halua nimeään julkisuuteen. Sairaanhoi toalueen joh taja Marianne Gripenberg-Gahmberg, hallintojohtaja Gabriela Erroll, tulos yksikön johtaja, ylilääkäri Peter Braskén ja lautakunnan varapu heenjohtaja Eva Comét ovat haastatelleet kaikkia hakijoita. Lautakunnan puheenjohta ja Erkki Rissanen osallistui yhteen haastatteluun. Kolmas hakija on haastattelun jälkeen perunut hakemuksensa. Hakijoiden ansiot käyvät ilmi oheises ta yhteenvedosta. Kumpikin hakija on muodollisesti pätevä vir kaan ja heillä on hyvät edellytykset hoitaa tehtävää. Do sentti Hirnillä on hy vät akateemi set ansiot, mutta niitä ei muodollisesti vaa dita virkaan eivätkä ne ole suora edellytys tehtävän hoitamiselle. Sitä vas toin johtavalta lääkä riltä edellyte tään riittävää kokemusta hallinto- ja johtotehtävissä. Lääket. lis. Sune Lan gilla on muodollinen hallinnollinen päte vyys

16 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/ (21) ja ehdottomasti pitkäaikaisin kokemus hallintotehtävissä. Hänen puo lestaan puhuu myös se, että hänel lä on pitkä kokemus johtavasta asemas ta HUS:ssa ja yhteis työstä perus kuntien kanssa, minkä lisäksi hän tuo Länsi-Uudenmaan sai raanhoitoalu eelle kokemusta toiselta sairaanhoitoalueelta. esitys Lautakunta päättää 1 valita Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueen johtavaksi lääkäriksi lääket. lis. Sune Lan gin alkaen 2 valtuuttaa sairaanhoitoalueen johtajan päättämään hänen kokonaispalkastaan HUS:n palkkastrategian mukaisesti. Asian käsittely Jäsen Eero Koli ehdotti, että virka julistetaan uudelleen haettavaksi. Ehdotus ei saanut kannatusta. Jäsen Eero Kolin ehdotus viran uudelleen julistamisesta ei saanut kannatusta. esitys hyväksyttiin. Tiedoksi Perusteet Lääket. lis. Sune Lang Dosentti Martti Hirn HUS-Servis, LUSA:n henkilöstötoimisto Hallituksen päätös 17/2015, lautakunnan päätös 8/2015, HUS:n hallintosääntö, LU SA:n toimintaohje

17 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/ (21) KIRURGIAN APULAISYLILÄÄKÄRIN VIRAN MUUTTAMINEN OSASTONYLILÄÄKÄRIN VIRAKSI LULTK 23/2015 Sairaanhoitoalueella on kirurgian toimialalla yksi ylilääkärin virka, kolme osastonylilääkä rin virkaa (ortopedia, urologia ja plastiikkakirurgia), kaksi apulaisylilääkärin virkaa (pehmytkudoskirurgia ja ortopedia) sekä kolme erikoislääkärin vir kaa ja erikoistuvien lääkärien virkoja. Pehmytkudoskirurgian apulaisylilääkärin virka on ollut vaikeasti täytettävissä. Virka oli jonkin aikaa täytettynä vuoden 2014 alussa ja sen jälkeen se on ollut haussa muuta man kerran, mutta jäänyt ilman hakijoita. Koska kyseinen viranhaltija vastaa yhdessä ylilääkärin kanssa lähinnä gastrokirurgises ta toiminnasta ja sen kehittämisestä, esittää ylilääkäri, että virka muutettai siin osastonyli lääkärin viraksi. Muutos lisäisi kustannuksia vuositasolla sivukulut mukaan lukien noin euroa, mut ta muu tok sen myötä muiden kal liiden vaihto ehtojen, kuten kon sulttien ja vuokra lää kä rien, käyttöä voitaisiin vähentää. Hallintosäännön mukaan sairaanhoitoalueen lautakunta päättää sairaanhoitoalueen joh tajan virkaa lukuun ottamatta sairaanhoitoalueen virkojen perustamisesta ja lakkautta misesta hyväksyttyjen määrärahojen puitteissa. esitys Lautakunta päättää muuttaa apulaisylilääkärin viran 1B osastonylilääkärin viraksi lukien kustannuspaikan säilyessä samana ( ). Hyväksyttiin. Perusteet Hallintosääntö 7 Tiedoksi HUS-Servis Lisätietoja Ylilääkäri Peter Braskén, puh. (019) Henkilöstöpäällikkö Tuula Silvola, puh. (019)

18 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/ (21) KESÄAJAN TOIMINTA 2015 LULTK 24/2015 Sairaanhoitoalueen toimintaan joudutaan tekemään kesällä 2015 aiem pien vuosien tapaan joitakin supistuksia vuosilomien ja sijaispulan vuoksi. Kesäsulut vastaavat laajuudeltaan viimevuotisia ja ovat seuraavat: Sisätautien ja kirurgian osastot Osastot yhdistetään 24-paikkaiseksi osastoksi Leikkausosasto Toimii rajoitetusti , kaksi leikkauspöytää käytössä. Naisten- ja lastentautien osasto Lastentautien osasto suljettu Akuutit naistentautien potilaat hoidetaan yhdistetyllä sisätauti- ja kirurgian osastolla. Lastenpoliklinikka Suljettu KNF Suljettu KNK Poliklinikka toimii rajoitetusti. Ihotautien poliklinikka Suljettu ja Keuhkopoliklinikka Suljettu Lastenpsykiatria Osasto suljettu Poliklinikka suljettu Nuorisopsykiatria Osasto suljettu Poliklinikka suljettu Aikuispsykiatrian poliklinikka Suljettu Tiedote kesäsuluista on lähetetty terveyskeskuksille ja muille yhteistyökumppaneille tou kokuun alussa.

19 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/ (21) esitys Lautakunta merkitsee informaation tiedoksi. Hyväksyttiin. Lisätietoja Osastoryhmäpäällikkö Carola Lindholm, puh. (019) Osastoryhmäpäällikkö Johanna Onnismaa, puh. (019)

20 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/ (21) SYKSYN KOKOUSAIKATAULU LULTK 25/2015 esitys Lautakunta päättää kokoontua seuraavasti: - torstaina torstaina (tarvittaessa) - torstaina torstaina Kokoukset alkavat klo 9. Lautakunta voidaan tarpeen vaatiessa kutsua koolle ylimääräiseen kokoukseen. Hyväksyttiin. Lisätietoja Sairaanhoitoalueen johtaja Marianne Gripenberg-Gahmberg, puh. (019) , ,

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/ (11) SAIRAANHOITOPIIRI. Länsi-Uudenmaan sairaala, 4. kerroksen kokoushuone

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/ (11) SAIRAANHOITOPIIRI. Länsi-Uudenmaan sairaala, 4. kerroksen kokoushuone HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 (11) Aika 17.12.2015 klo 13:00-13:56 Paikka Länsi-Uudenmaan sairaala, 4. kerroksen kokoushuone Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 45 INFO-OSUUS 4 46 TOIMINNAN

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 (12) SAIRAANHOITOPIIRI. Porvoon sairaala, lautakunnan kokoushuone, 1. kerros

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 (12) SAIRAANHOITOPIIRI. Porvoon sairaala, lautakunnan kokoushuone, 1. kerros HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 (12) AIKA 04.06.2015 klo 18:00-19:40 PAIKKA Porvoon sairaala, lautakunnan kokoushuone, 1. kerros KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 18 AJANKOHTAISKATSAUS 4 19

Lisätiedot

5 18.02.2010. Sairaanhoitoalueen avainluvut 2009 olivat seuraavat:

5 18.02.2010. Sairaanhoitoalueen avainluvut 2009 olivat seuraavat: LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 5 18.02.2010 VUODEN 2009 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS LULTK 5/2010 Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueen ydintehtävänä on tarjota oman alueen väestölle perustason

Lisätiedot

LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 45 20.09.2012 TALOUSARVIO 2013 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2015

LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 45 20.09.2012 TALOUSARVIO 2013 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2015 LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 45 20.09.2012 TALOUSARVIO 2013 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2015 LULTK 45/2012 Lautakunnalle selostettiin 31.5.2012 ( 30) sairaanhoitoalueen vuoden 2013 talousarvion

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 Kunnanhallituksen hyvinvointijaosto AIKA 12.08.2014 klo 18:00 PAIKKA Taipalsaaren kunnantalo, Ruorisilta KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 22 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Otsikko Sivu. 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

LIEKSAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Otsikko Sivu. 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 LIEKSAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 AIKA 20.04.2017 klo 16:00-16:21 PAIKKA Johtoryhmän kokoushuone, Pielisentie 3 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 21 Pöytäkirjantarkastajat

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178 Kunnanhallitus 178 09.08.2017 Välitilinpäätös 30.6.2017 87/030.032/2016 KHALL 178 Selostus: Kunnan hallintosäännön 20 mukaisesti tehtäväalueen sitovat toi min ta- ja tulostavoitteet määritellään valtuuston

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/2017 1 Tarkastuslautakunta1 AIKA 06.11.2017 klo 14:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman investoinnit 3

Sisällysluettelo. 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman investoinnit 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 24.10.2017 Sisällysluettelo Sivu 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman 2018 2021 investoinnit 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10 Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2016 klo 15:00-16:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 19 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman 2013-2016 hyväksyminen 219/00.01/2013 SOS 19.11.2013 144 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkuntia tekemään 5.12.2013 mennessä päätöksen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Sosiaali- ja terveysltk 146 16.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 154 30.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 166 14.10.2014 HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 713/02.02.00/2014 SOSTE

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.07.2015 klo 11:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

LULTK 60/2016 Sairaanhoitoalueen kuukausiraportti tammi-lokakuulta 2016 on liitteenä 1.

LULTK 60/2016 Sairaanhoitoalueen kuukausiraportti tammi-lokakuulta 2016 on liitteenä 1. LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 60 15.12.2016 TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA TAMMI-LOKAKUU 2016 LULTK 60/2016 Sairaanhoitoalueen kuukausiraportti tammi-lokakuulta 2016 on liitteenä 1. Toiminta

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015 Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 02.11.2015 248 Kuntalain 66 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

Sairaanhoitoalueen tunnusluvut ovat seuraavat:

Sairaanhoitoalueen tunnusluvut ovat seuraavat: LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 51 10.11.2016 TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA 2017 LULTK 51/2016 Sairaanhoitoalueen talousarviovalmistelu perustuu HUS:n hallituk sen ja konser nijohdon

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8 Tarkastuslautakunta Aika 10.05.2017 klo 15:00-15:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 16 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 07.06.2016 2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa informoida

Lisätiedot

Johdon raportti tammi - lokakuulta 2016 sekä vuoden 2016 talousarvion muutokset

Johdon raportti tammi - lokakuulta 2016 sekä vuoden 2016 talousarvion muutokset Kunnanhallitus 336 12.12.2016 Valtuusto 117 21.12.2016 Johdon raportti tammi - lokakuulta 2016 sekä vuoden 2016 talousarvion muutokset KH 336 Vuoden 2016 taloudellisen toteutuman ennuste on laadittu ta

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Perusturvalautakunta LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Perusturvalautakunta LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 105 Perusturvalautakunta 12.06.2014 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 56 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 107 57 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 108 58 HOITOVASTUUNSA

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 27.06.2017 klo 09:00-11:15 Paikka Kaupungintalon 2. kerroksen kokoustila Osallistujat Nimi Tehtävä Anttila Ari pj. Venesjärvi Seppo vpj.

Lisätiedot

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 102 29.09.2011 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyte 102 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011 44 Kiinteistö Oy Hopunkallio

Lisätiedot

Terveyskeskus Perhekeskus kokoustila Koski, Mikkolantie Ylöjärvi

Terveyskeskus Perhekeskus kokoustila Koski, Mikkolantie Ylöjärvi Ylöjärven kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 Mielenterveysneuvosto 07.11.2017 Aika 17:00-18:59 Paikka Terveyskeskus Perhekeskus kokoustila Koski, Mikkolantie 10 33470 Ylöjärvi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1 AIKA klo 17:00 PAIKKA Tekninen 10, Tampereentie 10 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Lausunto Fimealle apteekkipalvelujen saatavuudesta Naantalissa

Lausunto Fimealle apteekkipalvelujen saatavuudesta Naantalissa Kaupunginhallitus 294 19.09.2016 Kaupunginhallitus 303 26.09.2016 Lausunto Fimealle apteekkipalvelujen saatavuudesta Naantalissa 542/05.11.03/2016 Kaupunginhallitus 19.09.2016 294 Hallintojohtaja Riitta

Lisätiedot

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703.

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703. Kaupunkirakennelautakunta 9 17.01.2017 Kaupunkirakennelautakunta 68 14.03.2017 Kaupunginhallitus 108 20.03.2017 Kaupunginvaltuusto 16 27.03.2017 Merimiehenkatu 3 asemakaavamuutoksen hyväksyminen 7500/10.02.03/2016

Lisätiedot

Hallintosäännön uudistaminen

Hallintosäännön uudistaminen Kaupunginhallitus 51 20.02.2017 Kaupunginhallitus 59 27.02.2017 Kaupunginhallitus 75 06.03.2017 Hallintosäännön uudistaminen 64/00.01.01.00/2013 Kaupunginhallitus 20.02.2017 51 Kaupunginlakimies Turo Järvinen:

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 21.06.2017 AIKA 21.06.2017 klo 10:00-11:14 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/invalidiliiton Asumispalvelut Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/invalidiliiton Asumispalvelut Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 208 18.08.2010 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/invalidiliiton Asumispalvelut Oy 604/61/616/2010 640/61/616/2010 STLTK 208 Invalidiliiton Asumispalvelut

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2016 1 Aluejohtokunta Aika 15.12.2016 klo 17:35-17:55 Paikka Kesälahti-talo, Puruvesi-sali Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Lipsanen Pentti 17:35-17:55 varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma kaupunginhallitus päätti

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma kaupunginhallitus päätti Sosiaali- ja terveyslautakunta 109 19.09.2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 118 10.10.2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 124 24.10.2017 Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

Kokousaika kello 14:00-14:30

Kokousaika kello 14:00-14:30 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 3/2012 1 Tielautakunta Kokousaika 14.06.2012 kello 14:00-14:30 Kokouspaikka Kunnnatalo, Kokoushuone 1 Asiat Otsikko Sivu 9 VUODEN 2012 YKSITYISTIEAVUSTUKSET 3 10 KYLÄAVUSTUKSET

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 227 30.09.2013

Kaupunginhallitus 227 30.09.2013 Kaupunginhallitus 227 30.09.2013 Lausunnon antaminen Satakunnan sairaanhoitopiirin vuosien 2014-2016 toiminta- ja taloussuunnitelmaluonnoksesta, vuoden 2014 talousarvioluonnoksesta ja investointiohjelmaluonnoksesta

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 12.02.2014 AIKA 12.02.2014 klo 18:00-19:30 PAIKKA Elisenvaaran oppimiskeskus, kirjaston lukusali ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus 118 14.06.2013 Yhtymävaltuusto 22 26.06.2013 Yhtymähallitus 162 17.09.2013 Yhtymähallitus 231 10.12.2013 Yhtymävaltuusto 33 17.12.2013 Vuoden 2013 talousarviomuutokset 29/02.02.01/2013 Yhall

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan sairaalan suunnitelma

Länsi-Uudenmaan sairaalan suunnitelma HUS 9.1.2014 Länsi-Uudenmaan sairaalan suunnitelma 2012 2022 Seurantaraportti 13.1.2014 Marianne Gripenberg-Gahmberg Sisältö 1. Toimeksianto 2. Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueella v 2012 2013 tapahtuneet

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 19 astuslautakunta 2013-2016 AIKA 18.05.2017 klo 14:33-15:33 PAIKKA Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 21 12 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Asian on valmistellut maaseutuasiamies. PÄÄTÖSEHDOTUS: Maaseutu lautakunta päättää, että

Asian on valmistellut maaseutuasiamies. PÄÄTÖSEHDOTUS: Maaseutu lautakunta päättää, että Maaseutulautakunta 7 25.01.2012 Maaseutulautakunta 25 09.05.2012 Maaseutulautakunta 30 03.10.2012 Maaseutulautakunta 41 14.12.2012 Kylätoimikuntien avustukset vuonna 2012 Maaseutulautakunta 25.01.2012

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Perusturvalautakunta Aika 17.05.2017 klo 18:00-19:05 Paikka Ravintola Tehdas, kabinetti : Pakaantie 1, Orimattila Osallistujat Nimi Tehtävä Holopainen Veini pj.

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00. Kunnanhallitus 31 13.02.2017 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) Kunnanhallitus 13.02.2017 31 118/00.00.01/2016 Kunnanvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 Kirkkonummen

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 9/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 9/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 9/2017 1 Laatimispvm Tarkastuslautakunta 5.12.2017 Aika 14.12.2017 klo 09:00 Paikka Osanottajat Kaupunginhallituksen kokoushuone Nimi Tehtävä Anttila Ari pj. Venesjärvi

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-HELMIKUU 2015

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-HELMIKUU 2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 21 14.04.2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-HELMIKUU 2015 9/00/02/00/02/2015 HYKS 21 HYKS-sairaanhoitoalueen tammi-helmikuun 2015

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Esityslistan liitteenä: Hakuilmoitus. Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päät tää. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esityslistan liitteenä: Hakuilmoitus. Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päät tää. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Kaupunginhallitus 86 18.04.2017 Kaupunginhallitus 121 15.05.2017 Kaupunginhallitus 157 05.06.2017 KAUPUNGINJOHTAJAN VIRAN VAALI 171/00.02.022/2017 Kh 18.04.2017 86 Kaupunginjohtajan virka jää avoimeksi

Lisätiedot

Keskiviikkona Kouvolan kaupungintalon yhteispalvelupisteessä.

Keskiviikkona Kouvolan kaupungintalon yhteispalvelupisteessä. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 6/2017 64 Tarkastuslautakunta 10.05.2017 Aika 10.05.2017 klo 16:12-19:28 Paikka Läsnä Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, hallinnon kokoushuone 316, 3. krs. Luettelon mukaan

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto.

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto. Kunnanhallitus 284 09.09.2013 Tarkastuslautakunta 32 11.09.2013 Sisäisen valvonnan ohjeet ja tarkastussääntö 1272/01/010/2008 KHALL 284 1272/01/010/2008 KHALL 607 Johtoryhmän ja tilintarkastajien keskusteluissa

Lisätiedot

Perusturvalautakunta Vuoden 2018 talousarvio

Perusturvalautakunta Vuoden 2018 talousarvio Perusturvalautakunta 63 27.09.2017 Vuoden 2018 talousarvio PETUR 27.09.2017 63 Vastuualueet ovat valmistelleet vuoden 2018 talousarvioesityksen, se kä laatineet toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4 / 2016

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4 / 2016 Tekninen jaosto 4.4.2016 AIKA Maanantai 4.4.2016 kello 18.00-21.15 PAIKKA Teknisen toimiston kokoushuone (Kestintie 3, 37370 Narva) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko 28 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 7/ (12) SAIRAANHOITOPIIRI. Porvoon sairaala, lautakunnan kokoushuone 1. kerros

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 7/ (12) SAIRAANHOITOPIIRI. Porvoon sairaala, lautakunnan kokoushuone 1. kerros HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 (12) AIKA 26.11.2015 klo 17:15-19:05 PAIKKA Porvoon sairaala, lautakunnan kokoushuone 1. kerros KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 45 SELVITYS HENKILÖKUNNAN SAIRAUSLOMISTA

Lisätiedot

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan.

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan. Kaupunginhallitus 6 19.01.2015 Kaupunginvaltuusto 5 26.01.2015 Kokemäen kaupungin ja Freyja Oy:n välisen vuokrasopimuksen muuttaminen (vuoden 2015 vuokraerien maksulykkäys) sekä vuoden 2015 talousarvion

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 44 Kokouksen järjestäytyminen 4 45 Juuan Vuokratalot Oy:n toiminta vuonna 2015 5 46 Arviointikertomuksen 2015 valmisteluun liittyvä 6

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen järjestäytyminen 3 2 Tarkastuslautakunnan esittelijä kaudella 2017-2021 4 3 Tarkastuslautakunnan sihteerin valinta kaudelle

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Lisäksi edellytyksenä tulee olla kliinisen sairaanhoidon johtamisessa saavutettu hyvä kokemus ja näyttö sekä hyvä yhteistyökyky.

Lisäksi edellytyksenä tulee olla kliinisen sairaanhoidon johtamisessa saavutettu hyvä kokemus ja näyttö sekä hyvä yhteistyökyky. HALLITUS 102 29.08.2016 HYKSIN JOHTAMISEN JÄRJESTÄMINEN 1.1.2017 ALKAEN 713/00/01/02/2010 HALL 102 HUS:n hallitukselle esitetään, että HYKSin johtavan ylilääkärin virka laitetaan avoimesti haettavaksi

Lisätiedot

Vaalilain 15 :n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaa le ja asetettava:

Vaalilain 15 :n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaa le ja asetettava: Kunnanhallitus 255 07.11.2016 Kunnanhallitus 287 05.12.2016 Kunnanhallitus 84 13.03.2017 Kati Kähkösen eroanomus vaalilautakunnan varajäsenyydestä 225/00.001/2016, 82/00.001/2017 Kunnanhallitus 255 Vaalilain

Lisätiedot

Palvelukotien ja kuntoutumiskotien vuokrien tarkistus 1.5.2014 alkaen

Palvelukotien ja kuntoutumiskotien vuokrien tarkistus 1.5.2014 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunta 176 12.12.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 14 13.02.2014 Palvelukotien ja kuntoutumiskotien vuokrien tarkistus 1.5.2014 alkaen 288/02.05.00/2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita Kasvun ja oppimisen 74 13.10.2016 laukun Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kasvun ja oppimisen toimialan lisämääräraha KASVOPPI 13.10.2016 74 lousarviomääräysten mukaan laukuna on informoiva siten, et tä

Lisätiedot

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon

Lisätiedot

Esityslistan liitteenä: Hakuilmoitus. Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päät tää. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esityslistan liitteenä: Hakuilmoitus. Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päät tää. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Kaupunginhallitus 86 18.04.2017 Kaupunginhallitus 121 15.05.2017 Kaupunginhallitus 157 05.06.2017 Kaupunginhallitus 167 12.06.2017 KAUPUNGINJOHTAJAN VIRAN VAALI 171/00.02.022/2017 Kh 18.04.2017 86 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

VUODEN 2018 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

VUODEN 2018 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN Kunnanhallitus 114 23.10.2017 Kunnanhallitus 123 30.10.2017 Kunnanhallitus 135 06.11.2017 Kunnanhallitus 143 20.11.2017 VUODEN 2018 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2019-2022 TALOUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN Kunnanhallitus

Lisätiedot

Yhtymähallitus Tilinpäätös Yhtymähallitus 36

Yhtymähallitus Tilinpäätös Yhtymähallitus 36 Yhtymähallitus 36 15.03.2016 Tilinpäätös 2015 Yhtymähallitus 36 Kuntalain 64 :n mukaan kuntayhtymästä on soveltuvin osin voi massa, mitä kuntalain 13 luvussa kunnan taloudesta säädetään. Kun talain 113

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1. Mölsä Tero

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1. Mölsä Tero ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1 AIKA 08.11.2010 klo 17:00-19:00 Laajennettu kaupunginhallitus 08.11.2010 PAIKKA OSANOTTAJAT Kaupunginhallituksen kokoushuone Nimi Tehtävä Mölsä Tero pj. Koivunen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 38 Tarkastuslautakunta 2013-2016 21.09.2016 AIKA 21.09.2016 klo 09:00-10:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 Laillisuus

Lisätiedot

10 13.02.2013 VUODEN 2013 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET JA KÄYTTÖSUUNNITELMIEN TARKISTAMINEN. Talousarvion sitovuus

10 13.02.2013 VUODEN 2013 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET JA KÄYTTÖSUUNNITELMIEN TARKISTAMINEN. Talousarvion sitovuus Teknisen lautakunnan valvontajaosto 10 13.02.2013 VUODEN 2013 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET JA KÄYTTÖSUUNNITELMIEN TARKISTAMINEN VALVJAOS 10 Toimialan vs. esimies 5.2.2013 Kaupunginvaltuusto on 18.12.2012

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

Keskiviikkona Kouvolan kaupungin internetsivulla.

Keskiviikkona Kouvolan kaupungin internetsivulla. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 12/2017 130 Tarkastuslautakunta 13.12.2017 Aika 13.12.2017 klo 16:03-19:05 Paikka Läsnä Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, hallinnon kokoushuone 316 3. krs. Luettelon mukaan

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (11) SAIRAANHOITOPIIRI. Porvoon sairaala, lautakunnan kokoushuone, 1. kerros

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (11) SAIRAANHOITOPIIRI. Porvoon sairaala, lautakunnan kokoushuone, 1. kerros HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (11) AIKA 25.06.2015 klo 18:00-19:30 PAIKKA Porvoon sairaala, lautakunnan kokoushuone, 1. kerros KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 27 TAMMI-TOUKOKUUN 2015 TOIMINNAN

Lisätiedot