HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/ (21) SAIRAANHOITOPIIRI. Länsi-Uudenmaan sairaala, 4. kerroksen kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 (21) SAIRAANHOITOPIIRI. Länsi-Uudenmaan sairaala, 4. kerroksen kokoushuone"

Transkriptio

1 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/ (21) Aika klo 9:00-10:45 Paikka Länsi-Uudenmaan sairaala, 4. kerroksen kokoushuone Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 16 INFO-OSUUS 4 17 TIEDOKSI MERKITTÄVIÄ ASIOITA 5 18 KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA OTTO-OIKEUSMENETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET PÄÄTÖKSET 6 19 TOIMITILAT 7 20 TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-MAALISKUU TALOUSARVION 2016 VALMISTELU JOHTAVAN LÄÄKÄRIN VALINTA SAIRAANHOITOALUEELLE 23 KIRURGIAN APULAISYLILÄÄKÄRIN VIRAN MUUTTAMINEN OSASTONYLILÄÄKÄRIN VIRAKSI KESÄAJAN TOIMINTA SYKSYN KOKOUSAIKATAULU MUUT ASIAT 21

2 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/ (21) Osallistujat Nimi Tehtävä Klo Lisätiedot LÄSNÄ Rissanen Erkki puheenjohtaja 9:00-10:45 Comét Eva varapuheenjohtaja 9:00-10:45 Engblom Roger jäsen 9:00-10:45 Enckell Ira jäsen 9:00-10:45 Koli Eero jäsen 9:00-10:45 Kähkönen Seija jäsen 9:00-10:45 Roos Anja jäsen 9:00-10:45 Veikanmaa Jouko jäsen 9:00-10:45 Wolff Charlotta jäsen 9:05-10:45 Nyberg Gunnar varajäsen 9:00-10:45 Viljanen Barbro varajäsen 9:00-10:45 MUU Yltävä Harry hallituksen 9:00-10:45 edustaja Gripenberg-Gahmberg sairaanhoitoalueen 9:00-10:45 Marianne johtaja Erroll Gabriela hallintojohtaja 9:00-10:45 Silvola Tuula henkilöstöpäällikkö 9:00-10:45 POISSA Holmström Niina jäsen Tuunanen Pekka jäsen Vainio Mikko jäsen Wetterstrand Jari jäsen Allekirjoitukset Erkki Rissanen puheenjohtaja Gabriela Erroll sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja liitteineen esitetty: Raasepori / 2015 Raasepori / 2015 Gunnar Nyberg pöytäkirjantarkastaja Ira Enckell pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Sairaanhoitoalueen kanslia, Länsi-Uudenmaan sairaala, Tammisaari

3 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/ (21) KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kokous todettiin laillisesti ko koonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Gunnar Nyberg ja Ira Enckell. ESITYSLISTAN VAHVISTAMINEN Lautakunta vahvisti esityslistan esitetyssä muodossa.

4 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/ (21) INFO-OSUUS LULTK 16/2015 esitys Asian käsittely Tulosyksikön johtaja, ylilääkäri Peter Braskén informoi lautakuntaa ajankohtaisista, kirurgiaa koskevista asioista. Lautakunta merkitsee informaation tiedoksi. Jäsen Charlotta Wolff saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo Hyväksyttiin. Lisätietoja

5 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/ (21) TIEDOKSI MERKITTÄVIÄ ASIOITA LULTK 17/2015 Hallituksen ja valtuuston esityslistat ja päätöksiä koske vat tiedotteet Jäsenkuntien ja HUS:n talousjohdon työryhmä Esityslistat ja päätöksiä koskevat tiedotteet on toimi tettu lau ta kunnan var sinaisil le jäsenille tiedoksi: hallitus 3/ hallitus 4/ hallitus 5/ valtuusto 1/ hallitus 6/ HUSTRA 2/ HUSTRA 3/ HUS:n energiatehokkuussopimuksen ohjausryhmän tiedote sopimuksen velvoitteiden toteutumisesta vuonna 2014 HUS-tiedote Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueen lautakunnalle esitys Lautakunta merkitsee informaation tiedoksi. Hyväksyttiin. Lisätietoja Vs. johdon sihteeri Taina Rönnblad, puh. (019)

6 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/ (21) KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA OTTO-OIKEUSMENETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET PÄÄTÖKSET LULTK 18/2015 Viranhaltijapäätösten tiedoksi antaminen Päätökset ovat nähtävänä kokouksessa. Sairaanhoitoalueen johtajan / johtavan lääkärin päätökset nro 19-46/ Plastiikkakirurgian osastonylilääkärin viran (1A ) täyttäminen 26 Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueen yhteispäivystystä koskevan paikallissopimuksen hyväksyminen Hallintojohtajan päätökset nro 15-20/2015 Operatiivisen tulosyksikön johtajan päätökset nro 1-6/2015 Naisten- ja lastentautien tulosyksikön johtajan päätös nro 3/ Erikoistuvan lääkärin palkkaaminen lastenosastolle Psykiatrian tulosyksikön johtajan päätökset nro 1-3/2015 esitys Lautakunta päättää, ettei se ota käsiteltäväkseen esittelytekstis sä lue tel tuja kuntalain 51 :ssä tarkoitettuja päätöksiä. Hyväksyttiin. Lisätietoja Vs. johdon sihteeri Taina Rönnblad, puh. (019)

7 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/ (21) TOIMITILAT LULTK 19/2015 Kokouksessa ( 6) lautakunnalle selostettiin yksityiskohtaisesti Raaseporin kaupungin ja sairaanhoitoalueen yhteisiä tilaratkaisuja. Sekä lautakunta et tä Raaseporin kaupunki ovat hyväksyneet yhteisen ratkaisuehdotuksen ni meltä 4b, joka merkitsee lyhyesti sitä, että kaupungin vuodeosasto muut taa Katkon tiloihin, Tammisaaren terveysasema muuttaa Länsi-Uuden maan sairaalan G-osan ensimmäiseen kerrokseen (nykyisen lastenpoli klinikan ja NaLa-osaston tiloihin) ja terveysaseman nykyiset tilat perus korjataan ja niihin perustetaan psykiatriakeskus. Raaseporin kaupungin, HUS-Tilakeskuksen ja sairaanhoitoalueen virkamiehistä koostu va nk. HELP-työryhmä on tehnyt intensiivistä työtä löytääkseen yhteisen, molem pia osapuolia parhaiten palvelevan ratkaisun tilaongelmiin. Tam mi-maalis kuussa 2015 HELP-ryhmä on laatinut yksityiskohtaisemman ver sion vaih toehdosta 4b. HELP-ryhmä on mm. todennut, ettei nykyisen ter veysase marakennuksen peruskorjaus ole hyvä ratkaisu. Sen sijaan ryhmä esittää, että rakennus puretaan ja sen tilalle rakennetaan hieman isompi rakennus, joka palvelee paremmin sekä kaupungin että sairaanhoitoalu een tarpeita. Alla on yhteenveto seuraavien kahden vuoden aikana tehtä vistä peruster veydenhuollon ja erikoissairaanhoidon mittavista mutta vält tämättömistä muutos- ja uudisrakennustöistä. Raaseporin kaupunginhalli tus on hyväksy nyt tilaratkaisut ( 139) pitämässään kokoukses sa. Yhteenveto: - Ns. Katko-rakennukseen sijoitetaan kaupungin vuodeosasto. Kustannusarvio 0,6 milj. euroa. Vuodeosasto muuttaa rakennukseen tammi-helmikuussa Kaupunki tyhjentää nykyisen Tammisaaren terveysaseman vuodenvaihteessa Rakennus puretaan ja sen tilalle kaupunki rakennuttaa hieman isomman rakennuksen, johon sijoitetaan kaupungin mielenterveystoimis to ja kaupungin avoin katkaisuhoitoyksikkö. Rakennukseen sijoite taan myös sairaan hoitoalueen aikuispsykiatrian osasto (8 paikkaa + 2 paikkaa nuoriso psykiatrisen avohoidon tueksi), Silta-yksikkö, psykiatrinen päivätoi minta ja mobiili toiminta (Mopo, Intro), nuorisopsykiatrian poliklinikka ja psykiatrian hallinto. Rakennukseen tulee myös yhteisiä toimisto- ja kokoustiloja. Lastenpsykiatrinen toiminta ei valitettavasti mahdu uudisrakennukseen vaan jää Tammihar juun. Lastenpsykiatrian poliklinikka muuttaa yh teen lastenpsykiatrian osaston kanssa Tammiharjun D-taloon. Kaupungin rakennuttaman uudisrakennuksen on aikataulun mukaan mää rä valmistua keväällä Rakennuksen kustannusarvio on 7,4 milj. euroa. Hankkeen tarveselvitys oheistetaan liitteenä 1. Tar veselvityksen mukaan HUS vuokraa sairaanhoitoalueelle tilat uudis rakennuksesta vuo deksi. HUS:n hallitus on ( 51) hyväksynyt HUS:n ja Raa seporin kaupungin välisen aiesopi muksen, jonka

8 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/ (21) mukaan HUS vuok raa uudisrakennuksesta tilat tarve selvityk sen mukaisesti. Hallituksen hyväksymä aiesopimus korvaa Raase porin kaupungin ja HUS:n ai emman, Tammiharjun kaupan yh teydes sä vuon na 2012 tekemän aiesopimuksen. Raaseporin kaupunginvaltuusto on kokouksessaan ( 36) myöntänyt kaupunginhalli tukselle valtuuden solmia enintään 8 milj. euron arvoisen kiinteistö leasingsopimuksen. HUS:n hallituksen ja Raaseporin kaupunginval tuuston päätökset oheismateriaalina. - Tammisaaren terveysasema muuttaa vuodenvaihteessa sairaalan G-osaan, nykyisen NaLa-osaston ja lastenpoliklinikan tiloihin. HUS-Tilakeskus teettää ti loissa pieniä kunnostustöitä noin euron edestä tulevana syksynä. - Koska terveysasema muuttaa G-osaan, on NaLa-toiminnan ja lastenpoliklinikan muutet tava päiväkirurgian kanssa samoihin tiloihin sairaalan M-osaan. Sai raanhoitoalueen käyttöön jää näin ollen huomattavasti pienemmät ti lat ja siksi toimintaa tullaan hieman muuttamaan. Nykyinen NaLa-osasto toimii viikko-osastona (maanantaista perjantaihin) ja lapsipotilaita hoide taan vain tiistaista perjantaihin. Ainoa toiminta, joka joudutaan lopet tamaan, on nykyinen lastentautien päivystys (tiistai-perjantai), mikä merkitsee sitä, että osastolla vuositasolla hoi detun noin 60 lapsen hoito on jatkossa järjestettävä jossain muualla. Sairaanhoitoalue ai koo kuitenkin järjestää nykyisen SAH-toiminnan (erityislääkepolikli nikka) puitteissa hoitoa myös lapsille. Lastenpoliklinikka jatkaa ennallaan ja sitä vahvistetaan, sillä sairaanhoito alue tekee nykyään yhteistyötä Lohjan sairaanhoitoalueen lastentau tien lääkärien kans sa. Sairaanhoitoalueen päiväkirurgista toimintaa tullaan kehittämään ja ns. 23 tunnin kirurgia tulee myös ajankohtaiseksi. Naistentautipotilaat hoidetaan jo nyt lähinnä päiväkirurgisesti ja tarpeen mukaan myös kirurgian osastolla. Sama koskee korva-, nenä- ja kurkkutauteja. Toimitiloja ajatellen edellä mainitut toimenpiteet tulevat aiheutta maan ket jureaktion, josta seu raa monta muutosta ja muuttoa. M-osan, B-osan pohjakerroksen (mm. entinen liinavaatevarasto muutetaan kanslioik si) ja C-osan en simmäisen kerroksen (lähinnä muutto) muutostyöt tulevat maksa maan HUS-Tilakeskukselle noin euroa. - Kun Tammisaaren terveysasema muuttaa sairaalarakennukseen, tulee yhteispäivystyk sen luonne muuttumaan. Tällä hetkellä alueen terveyskeskukset huolehtivat itse päiväaikaisesta päivystyksestä arkisin ja sairaala vastaa alueen kaikesta päivystyksestä arkisin klo sekä vii konloppuisin ja pyhinä lähtien sairaanhoitoalueen yhteis päivystys tulee palvelemaan Raaseporia 24/7, sillä ei ole tarkoituk senmukaista, että terveyskeskuspäivystys ja erikoissairaanhoidon päivystys toimivat vieri vieressä. Sairaanhoitoalueen päivystyspolikli nikan tilat tulevat näin ollen olemaan etenkin päiväai kaan entistä ah taammat ja sen vuoksi sairaalan D- ja H-osissa on tehtävä joitakin muutostöitä (esim. uusi vastaanottotiski ja paremmat triage-tilat). Muutostöiden arvioidaan maksavan kaikkiaan

9 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/ (21) euroa. Kus tannukset maksetaan HUS-Tilakeskuksen investointitalousarviosta. Talousarvio ei sisällä määrärahoja, mutta HUS:n valtuusto tulee ke säkuussa 2015 käsittelemään sairaanhoitopiirin talousarviomuutok sia. Niihin sisältyy myös euron siirto sairaanhoitoalueen vuoden 2015 investointitalousaviosta HUS-Tilakeskuksen investointi talousarvioon. - Jo tulevana kesänä HUS-Kiinteistöt Oy rakennuttaa sairaala-alueelle lisää pysäköinti paikkoja noin eurolla. HUS maksaa summas ta puolet ja Raa seporin kaupunki loput. esitys Lautakunta 1 merkitsee edellä olevan informaation tiedoksi 2 hyväksyy edellä selostetut tilaratkaisut ja toiminnalliset muutokset 3 palaa asiaa syksyllä vuoden 2016 talousarvion valmistelun yhteydessä. Hyväksyttiin. Tiedoksi Perusteet HUS-yhtymähallinto (Lindén, Priha), HUS-Tilakeskus (Lähteenmäki, Koivisto), Raaseporin kaupunki (Johansson, Nummenmaa, Pajunen) LUSA:n lautakunta , HUS:n hallitus , Raaseporin kaupunginhallitus , Raaseporin kaupunginvaltuusto , HELP-ryhmä Lisätietoja Hallintojohtaja Gabriela Erroll, puh. (09) , GSM ,

10 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/ (21) TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-MAALISKUU 2015 LULTK 20/2015 Sairaanhoitoalueen kuukausiraportti tammi-maaliskuulta 2015 oheistetaan liitteenä 2, kuukausiraportti tammi-huhtikuulta 2015 jaetaan kokouksessa. Toiminta Kuluvan vuoden ensimmäinen vuosineljännes on ollut Länsi-Uudenmaan sairaanhoito alueella viime vuotta vilkkaampi. Sairaanhoitoalueella on hoidettu kaikkiaan potilasta, mikä on hieman viimevuotista enemmän ja vas taa 3,3 %:a kai kista HUS:ssa kyseisenä ajanjaksona hoi detuista potilaista. Sairaanhoito alueen jäsenkuntalaisten (Raasepori, Han ko ja Inkoo) osuus kaikista sai raanhoitoalueella hoidetuista potilaista on 89,2 %. Raaseporilai sia heistä oli 5 450, hankolaisia ja inkoolaisia 532. Lähetteitä on tänä vuonna saapunut runsaat 2 300, kun niitä viime vuonna vastaavan ai kaan oli saa punut runsaat Elektiivisiä lähetteitä on saapunut suurin piirtein sa man verran kuin viime vuonna, mutta päivystys lähetteet ovat li sääntyneet 30 %. Hangon lähetteet ovat vähentyneet 24,3 %, kun taas In koon lähet teet ovat lisääntyneet 12 % ja Raaseporin 15,7 %. Sekä käyntien (erikoissairaanhoito) että NordDRG-tuotteiden määrä on ol lut viimevuo tista suurempi. Myös terveyskeskuspäivystyskäyntejä on ollut enemmän, kun taas ter veyskeskushoitopäiviä ja psykiatrisia hoitopäiviä on ollut vä hemmän. Myös ns. sakkopäivät, jolloin klinikkavalmis potilas odot taa pää syä jatkohoito paikkaan, ovat vähentyneet viime vuodesta. Myös koko HUS:ssa on vuosi käynnistynyt vilkkaana. Toiminnan volyymi on ollut 4,3 % suunniteltua suurempaa, potilaita on ollut 1,3 % enemmän kuin viime vuonna ja lähet teiden määrä on kasvanut 2,0 %. Talous Sairaanhoitoalueen tulos on kolmen kuukauden jälkeen 0,7 milj. euroa ylijäämäinen. "Ambulanssi alennuksen" vuoksi sairaanhoitoalueen tulos on tänä vuonna budjetoitu vuositasolla 1,5 milj. euroa alijäämäiseksi. Kuukausitason ta lousarvion perusteella alijäämä olisi kolmelta kuukaudelta 0,45 milj. euroa. Sairaanhoitoalu een tulos on näin ollen maaliskuussa run saat 1,1 milj. euroa suunniteltua parem pi. Toimintatuotot ovat 8,6 % eli 0,97 milj. euroa yli budjetoidun. Koska toiminnan volyymi on ollut suun niteltua suurempi, ovat myös toimintatuotot suunniteltua suu remmat. Toi mintavolyymin kasvu ei ole lisännyt toimintakuluja vaan toimin takulut ovat vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden jälkeen 1,6 % eli 0,19 milj. euroa alle budjetoidun. Lähinnä henkilöstökulut ovat ol leet suunniteltua pienemmät, sillä sairaanhoitoalue kär sii edel leen lää kä ri pu las ta eikä kaikkia lääkärien virkoja ole saa tu täy tettyä.

11 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/ (21) Sairaanhoitoalueen suoritehinnat ovat tänä vuonna keskimäärin viimevuotisia alhaisem mat. Sekä käyntien että hoitopäivien keskihinta on alhaisem pi kuin viime vuonna. NordDRG-tuotteiden keskihinta on sitä vastoin nous sut viime vuo desta 1,7 %. Vaikka hinnat ovat keskimäärin viimevuotista alhaisemmat, ovat tulot budjetoitua suuremmat. Sairaanhoitoalueen yksikköhinnat on sen vuoksi käyty kevään ai kana läpi mahdollisia hinnanalen nuksia silmällä pitäen. Psykiatrian hinnat ovat osoittautuneet liian korkeiksi ja sairaanhoi toalueen johtoryhmä on sen vuoksi esittänyt, että hintoja alennetaan. HUS:n yhty mäjohto on hyväksynyt esityksen ja näin ollen psykiatrian hoito päivä- ja käyntihintoja alennetaan lukien. Myös koko HUS:n tulos on kolmelta kuukaudelta hyvä. Tulos on vajaat 33 milj. euroa yli jäämäinen ja 15 milj. euroa yli budjetoidun. Toimintatuotot ovat 5,4 % ja toimintakulut 3,6 % yli budjetoidun. Sairaanhoitoalueen investointitalousarvio on tänä vuonna yhteensä euroa. Summa on tarkoi tettu yksinomaan lääkintälaiteinvestoin teihin. Summasta on käytetty tä hän mennessä noin eu roa. HUS:n valtuusto tulee kesäkuussa kä sittelemään kuntayh tymän in ves toin titalousarvion muutok sia. Sairaanhoito alueen osalta kyse on eu ron siirtämisestä sai raanhoitoalueen in vestointitalousar viosta HUS-Tila kes kukselle niiden muutos töiden resursoimiseksi, jotka ovat päi vys tys po likli ni kalla välttämättö miä, jotta todelli nen 24/7 yh teis päi vystys saa daan toi mi maan tarkoituksen mukaisesti. Sai raanhoito alueelle jää näin ol len enää euroa tämän vuoden lääkintälaiteinvestointeja varten. Asian käsittely esitys Sairaanhoitoalueen kuukausiraportti tammi-huhtikuulta 2015 jaettiin kokouksessa. Lautakunta merkitsee edellä olevan selvityksen tiedoksi. Hyväksyttiin. Perusteet HUS-Total Lisätietoja Controller Anna Lindqvist, puh ,

12 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/ (21) TALOUSARVION 2016 VALMISTELU LULTK 21/2015 Viime vuodet ovat olleet sairaanhoitoalueella turbulentteja. Toiminnassa on tapahtunut suuria muutoksia, toimintaa on supistettu ja samalla uutta toimintaa on käynnistetty. Monet muutokset on tehty erittäin nopeassa tahdissa eikä talouden sopeuttaminen ole aina onnistunut samassa tahdissa, ja siksi sairaanhoitoalueen tulos on ollut monena vuonna peräkkäin alijäämäinen. Vuotta 2010 leimasivat sairaanhoitoalueella toiminnalliset supistukset. Synnytysosasto lakkautettiin lopulta toukokuun viimeisenä päivänä ja psykiatrian paikka määrää karsit tiin rajusti. Vuoden 2010 alussa Tammiharjus sa oli seitse män aikuispsy kiatrian osastoa ja kaikkiaan 130 sairaalapaik kaa. Vuoden lopussa osasto ja oli enää kaksi ja sairaalapaikkoja 30. Paikkamäärän su pistukset jatkui vat vuonna 2011 ja määrää vähennettiin 24 paikkaan. Vuonna 2013 jäljellä olleet kaksi osastoa yhdistettiin ja paikkamäärää vä hennettiin edelleen ny kyiseen 14 paikkaan. HUS:n hallituksen hyväksymän psykiatrian tiekartan mukaan aikuispsykiatrian paikkamäärää tullaan edel leen vähentämään. Se tulee tapahtumaan viimeistään sitten, kun aikuis psykiatria muuttaa Län si-uudenmaan sairaalan yhteyteen suunniteltuun uudisrakennukseen, joka on tarkoitus rakentaa nykyisen terveyskeskuksen paikalle. Syitä psykiat rian paikkamäärän rajuun vähenemiseen on monta. Tammiharjussa hoi dettiin mm. paljon espoolaisia aina vuoteen 2010 asti, ja toisaalta psykiat rian hoitomuodot ovat kehittyneet. Espoon kau pun gin ja HUS:n päätökset johtivat siihen, ettei Tammiharjussa vuoden 2010 jäl keen hoidettu muita kuin länsiuusmaalaisia. Se, että kehitys on kulkenut koko ajan avohoidon suuntaan, näkyy myös tilastoissa: vuonna 2010 psy kiatrial le kirjattiin run saat avohoitokäyntiä, viime vuonna nii tä kirjat tiin run saat Vuonna 2015 käyntien määrän ennustetaan edelleen kasva van. Myös lasten ja nuorten psykiatrinen osastohoito on vähentynyt uusien hoitomenetelmien ansiosta. Vuonna 2013 nuorisopsykiatrian paikkamäärää vähennettiin 9 paikasta 5 paikkaan ja lastenpsykiatrian paikkamäärää 6 paikasta 4 paik kaan. Sairaa lapaikkojen vähennyksen yhteydessä osastot muuttivat yhtei siin tiloihin Tammiharjun D-taloon. Suurista toiminnallisista supistuksista ja niitä seuranneista taloudellisista ongelmista huolimatta sai raanhoitoalueen toimintaa myös kehitettiin vuon na Sairaanhoitoalue otti Raaseporin osalta vastuun toimistoajan ulkopuoli sesta terveyskeskuspäivystyksestä ja apuvälinekeskus käynnisti toimintan sa. Vuonna 2012 sai raan hoitoalue otti vastuun Raaseporin ensihoitopalve lus ta. Vuo den 2013 alusta lähtien sairaanhoitoalue on vastannut paitsi Raa se porin myös Han gon ja Inkoon ensihoitopalvelusta. Kuntien kanssa teh dään myös muu ta yhteis työtä, esimerkkinä mainittakoon psykiatrian kon sultaa tiot. Helmi kuussa 2013 sairaanhoitoalueella avattiin peruskorja tuissa tilois sa uusi päivystys- ja seurantaosasto, jota oli suunniteltu

13 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/ (21) jo pit kään. Osasto toimii porttina eri koissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välillä ja hoi toajat ovat suh teellisen lyhyitä. Sisätautiosaston ja kirurgian osaston paik kamää rää vä hennettiin samalla kun uusi osasto avat tiin. Viime vuosina sairaanhoitoalueella on siis tapahtunut paljon ja kehitys jatkuu. Jo vuonna 2015 tulevat lastentaudit ja päiväkirurgia toimimaan yh tei sissä tiloissa. Myös yhteistyötä yhteispäivystyksen tiimoilta kehitetään edel leen, kun Tammi saaren ter veysasema muuttaa lastenosaston entisiin tiloi hin. Suurten toiminnallisten mullistusten vuoksi sairaanhoitoalueen talous ei ole ollut tasapai nossa. Sai raanhoitoalueen tulot vähenivät nopeasti, kun synnytysosasto ja psykiat rian osastoja suljettiin pikaisessa tahdissa, mutta suuri osa menois ta jäi jäljelle. Sen vuoksi sairaanhoitoalueen tulos oli alijäämäinen vuosina Vähitellen menot saatiin kuitenkin sopeutettua muuttunutta toimintavolyymia vas taa viksi ja vuon na 2014 sairaanhoitoalueen tulos oli jälleen ylijäämäi nen. Sairaanhoitoalueen budjetoi tu tulos vuonna 2015 on Län si-uu den maan kun nil le myön netyn ns. ambulanssialen nuk sen vuoksi 1,5 milj. euroa alijäämäinen. Sii tä huo li matta sairaan hoitoalu een tulos on vuoden kolmelta en simmäi seltä kuu kau delta ylijäämäinen. Vuosina toimeenpantujen muutosten taloudellisia seurauksia on eritelty yk sityiskohtai semmin liitteessä 3. Seuraavassa taulukossa on esitetty yh teenveto ta loudellisista seurauksista: Toiminnan vähennykset Toimintatuotot Toimintakulut Uusi toiminta Toimintatuotot Toimintakulut Tulevaisuus on epävarma ja vuoden 2016 toiminnan suunnitteluun liittyy monta epävar muustekijää. HUS:n hallitus ei ole vieläkään ottanut kantaa siihen, miten ensihoidon kustannukset tulisi jakaa. Sairaanhoitoalueen lautakunta on pi tämässään kokouksessa päättänyt esittää hallitukselle, että HUS:n ensi hoidon kokonaiskustannukset budjetoidaan lähtien konsernitasol la ja jaetaan niin, että kustannukset asukas ta kohti ovat sa mat kaikille HUS:n jäsenkunnille, vaikka toiminta onkin järjestetty paikalli sesti. HUS:ssa tehdään myös mittavia tietojärjestelmäinvestointeja (mm. Apotti). Nämä inves toinnit tulevat kalliiksi. Vielä on epäselvää, miten kalliiksi investoinnit tulevat tai miten kustannuksia käsitellään. Vielä ei myöskään ole tiedossa, paljonko investoinnit li säävät sairaan hoitoalueen menoja.

14 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/ (21) Mitään ohjeita tai aikatauluja talousarvion valmistelulle ei ole vielä saatu. HUS:n hallitus käsittelee ke vään aikana talousarviokehyksen ja kuntakohtaisten maksu osuuksien las kentaperusteita. HUSTRA-kokouksessa käytiin alustava kes kustelu vuoden 2016 talousarviosta ja kuntakohtaisesta jakau tumasta. Ta lousarvion lähtökohtana pidetään vuoden 2015 talousarviota. Kustannusta son nousun arvioidaan olevan 1 % ja sen lisäksi väestönkehityksestä joh tuvan kus tannusten nousun 1,2 %. Yhtymätasolla tuottavuusvaatimukseksi asetetta neen 1,8 %. Kuntien maksuosuuksien arvioidaan olevan kaiken kaikkiaan 1,2 % vuo deksi 2015 budjetoitua suu remmat. Kaikki luvut ovat edelleen alustavia. HUSTRA-kokouksessa käy tyjen keskustelujen perus teella vuo den 2016 kuntakohtaiset maksuosuu det laskettaneen vuoden 2014 toteu tuneiden lukujen perusteella eikä ku ten ennen edellisen vuoden talousar vion perusteella. Tästä johtuen joiden kin kuntien maksuosuudet tulevat poikkeamaan huomattavasti vuoden 2015 budjetoiduista maksu osuuksis ta. Seuraavassa taulukossa on esitetty Länsi-Uudenmaan kuntien maksuosuudet 2016 HUS-tasolla. Luvut ovat erittäin alustavia TP 2014 TA 2015 TAE 2016 TAE2016 /TP2014 TAE2016 /TA2015 Hanko ,3 % 1,4 % Inkoo ,8 % -19,4 % Raasepori ,4 % 6,7 % esitys Lautakunta 1 merkitsee edellä olevan selvityksen tiedoksi 2 käy asiasta periaatekeskustelun. Hyväksyttiin. Perusteet HUSTRA , LUSA:n lautakunta Lisätietoja Controller Anna Lindqvist, puh , Hallintojohtaja Gabriela Erroll, puh ,

15 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/ (21) JOHTAVAN LÄÄKÄRIN VALINTA SAIRAANHOITOALUEELLE LULTK 22/2015 Hallitus on myöntänyt ( 17/2015) sairaanhoitoalueen johtajalle Marianne Gripenberg-Gahmbergille eron lukien hänen siirtyessään eläkkeelle. Samalla hallitus päätti, ettei sairaanhoitoalueen johtajan virkaa täytetä, vaan hallintojohtaja Gabriela Erroll toimii hallintojohtajan tehtävien ohessa va. sairaanhoitoalueen johtajana HUS:n hallintosäännön 7 :n mukaan sairaanhoitoalueen lautakunta päät tää välittömäs ti sairaanhoi toalueen johtajan alaisten johtavien viranhaltijoi den ottamises ta. Marianne Gripenberg-Gahmberg on hoitanut lähtien sairaan hoitoalueen johtajan tehtävien ohella myös johtavan lääkä rin tehtäviä ja johtavan lää kärin virka on näin ollen ollut täyttämättä. Terveydenhuoltolain mukaan terveydenhuollon toimintayksikössä on oltava vastaava lääkäri, joka johtaa ja valvoo toimintayksikön terveyden- ja sairaanhoitoa. Sairaanhoito alueen toimintaohjeen mukaan johtava lääkäri vastaa sairaan hoitoalueiden sairaanhoitotoiminnan yhteensovittamisesta ja antaa potilai den hoitoa kos kevia yleisohjeita laeissa ja asetuksissa määrättyjen velvoit teiden mukai sesti. Lisäksi hän vastaa sairaanhoitoalueen koulutukseen, tutkimukseen ja kehittämiseen liittyvistä asioista. Tähän asti kaksi henkilöä on siis hoitanut kolmea virkaa ja jatkoa ajatellen näin olisi myös hyvä jatkaa tarkoi tuksenmukaista tehtävänjakoa noudat taen. Lau takunta päätti näin ollen ( 8) julistaa johtavan lääkärin viran haettavaksi. Kelpoisuusehtona johtavan lääkärin virkaan on terveydenhuollon ammattihenkilöistä an netussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia lääkä rin tehtävissä sekä erikoislää kärin pätevyys virkaan soveltuvalla erikois alalla ja riittävä kokemus alansa hallinto- ja johtotehtävissä. Kielitaitoluokka II/IIA. Määräaikaan mennessä virkaa on hakenut kolme henkilöä: osastonylilääkäri, dosentti Martti Hirn, LU SA, ja Porvoon sairaanhoitoalueen johtaja, lääket. lis. Sune Lang sekä kol mas henkilö, joka ei halua nimeään julkisuuteen. Sairaanhoi toalueen joh taja Marianne Gripenberg-Gahmberg, hallintojohtaja Gabriela Erroll, tulos yksikön johtaja, ylilääkäri Peter Braskén ja lautakunnan varapu heenjohtaja Eva Comét ovat haastatelleet kaikkia hakijoita. Lautakunnan puheenjohta ja Erkki Rissanen osallistui yhteen haastatteluun. Kolmas hakija on haastattelun jälkeen perunut hakemuksensa. Hakijoiden ansiot käyvät ilmi oheises ta yhteenvedosta. Kumpikin hakija on muodollisesti pätevä vir kaan ja heillä on hyvät edellytykset hoitaa tehtävää. Do sentti Hirnillä on hy vät akateemi set ansiot, mutta niitä ei muodollisesti vaa dita virkaan eivätkä ne ole suora edellytys tehtävän hoitamiselle. Sitä vas toin johtavalta lääkä riltä edellyte tään riittävää kokemusta hallinto- ja johtotehtävissä. Lääket. lis. Sune Lan gilla on muodollinen hallinnollinen päte vyys

16 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/ (21) ja ehdottomasti pitkäaikaisin kokemus hallintotehtävissä. Hänen puo lestaan puhuu myös se, että hänel lä on pitkä kokemus johtavasta asemas ta HUS:ssa ja yhteis työstä perus kuntien kanssa, minkä lisäksi hän tuo Länsi-Uudenmaan sai raanhoitoalu eelle kokemusta toiselta sairaanhoitoalueelta. esitys Lautakunta päättää 1 valita Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueen johtavaksi lääkäriksi lääket. lis. Sune Lan gin alkaen 2 valtuuttaa sairaanhoitoalueen johtajan päättämään hänen kokonaispalkastaan HUS:n palkkastrategian mukaisesti. Asian käsittely Jäsen Eero Koli ehdotti, että virka julistetaan uudelleen haettavaksi. Ehdotus ei saanut kannatusta. Jäsen Eero Kolin ehdotus viran uudelleen julistamisesta ei saanut kannatusta. esitys hyväksyttiin. Tiedoksi Perusteet Lääket. lis. Sune Lang Dosentti Martti Hirn HUS-Servis, LUSA:n henkilöstötoimisto Hallituksen päätös 17/2015, lautakunnan päätös 8/2015, HUS:n hallintosääntö, LU SA:n toimintaohje

17 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/ (21) KIRURGIAN APULAISYLILÄÄKÄRIN VIRAN MUUTTAMINEN OSASTONYLILÄÄKÄRIN VIRAKSI LULTK 23/2015 Sairaanhoitoalueella on kirurgian toimialalla yksi ylilääkärin virka, kolme osastonylilääkä rin virkaa (ortopedia, urologia ja plastiikkakirurgia), kaksi apulaisylilääkärin virkaa (pehmytkudoskirurgia ja ortopedia) sekä kolme erikoislääkärin vir kaa ja erikoistuvien lääkärien virkoja. Pehmytkudoskirurgian apulaisylilääkärin virka on ollut vaikeasti täytettävissä. Virka oli jonkin aikaa täytettynä vuoden 2014 alussa ja sen jälkeen se on ollut haussa muuta man kerran, mutta jäänyt ilman hakijoita. Koska kyseinen viranhaltija vastaa yhdessä ylilääkärin kanssa lähinnä gastrokirurgises ta toiminnasta ja sen kehittämisestä, esittää ylilääkäri, että virka muutettai siin osastonyli lääkärin viraksi. Muutos lisäisi kustannuksia vuositasolla sivukulut mukaan lukien noin euroa, mut ta muu tok sen myötä muiden kal liiden vaihto ehtojen, kuten kon sulttien ja vuokra lää kä rien, käyttöä voitaisiin vähentää. Hallintosäännön mukaan sairaanhoitoalueen lautakunta päättää sairaanhoitoalueen joh tajan virkaa lukuun ottamatta sairaanhoitoalueen virkojen perustamisesta ja lakkautta misesta hyväksyttyjen määrärahojen puitteissa. esitys Lautakunta päättää muuttaa apulaisylilääkärin viran 1B osastonylilääkärin viraksi lukien kustannuspaikan säilyessä samana ( ). Hyväksyttiin. Perusteet Hallintosääntö 7 Tiedoksi HUS-Servis Lisätietoja Ylilääkäri Peter Braskén, puh. (019) Henkilöstöpäällikkö Tuula Silvola, puh. (019)

18 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/ (21) KESÄAJAN TOIMINTA 2015 LULTK 24/2015 Sairaanhoitoalueen toimintaan joudutaan tekemään kesällä 2015 aiem pien vuosien tapaan joitakin supistuksia vuosilomien ja sijaispulan vuoksi. Kesäsulut vastaavat laajuudeltaan viimevuotisia ja ovat seuraavat: Sisätautien ja kirurgian osastot Osastot yhdistetään 24-paikkaiseksi osastoksi Leikkausosasto Toimii rajoitetusti , kaksi leikkauspöytää käytössä. Naisten- ja lastentautien osasto Lastentautien osasto suljettu Akuutit naistentautien potilaat hoidetaan yhdistetyllä sisätauti- ja kirurgian osastolla. Lastenpoliklinikka Suljettu KNF Suljettu KNK Poliklinikka toimii rajoitetusti. Ihotautien poliklinikka Suljettu ja Keuhkopoliklinikka Suljettu Lastenpsykiatria Osasto suljettu Poliklinikka suljettu Nuorisopsykiatria Osasto suljettu Poliklinikka suljettu Aikuispsykiatrian poliklinikka Suljettu Tiedote kesäsuluista on lähetetty terveyskeskuksille ja muille yhteistyökumppaneille tou kokuun alussa.

19 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/ (21) esitys Lautakunta merkitsee informaation tiedoksi. Hyväksyttiin. Lisätietoja Osastoryhmäpäällikkö Carola Lindholm, puh. (019) Osastoryhmäpäällikkö Johanna Onnismaa, puh. (019)

20 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/ (21) SYKSYN KOKOUSAIKATAULU LULTK 25/2015 esitys Lautakunta päättää kokoontua seuraavasti: - torstaina torstaina (tarvittaessa) - torstaina torstaina Kokoukset alkavat klo 9. Lautakunta voidaan tarpeen vaatiessa kutsua koolle ylimääräiseen kokoukseen. Hyväksyttiin. Lisätietoja Sairaanhoitoalueen johtaja Marianne Gripenberg-Gahmberg, puh. (019) , ,

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 27.05.2015 klo 19:00-21:55 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 120 Kokouksen järjestäytyminen 4 121 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4

Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 Hallitus Aika klo 09:00-11:10 Paikka Hallinnon kokoushuone SISÄLLYSLUETTELO Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 120 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 5 121 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 6

Lisätiedot

Kainuun sote, Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs, iso neuvotteluhuone, Kajaani

Kainuun sote, Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs, iso neuvotteluhuone, Kajaani PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Hallitus 22.01.2014 AIKA 22.01.2014 Klo 10:00-17:50 Tauko: 12:20-13:05 PAIKKA Kainuun sote, Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs, iso neuvotteluhuone, Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 3/2014 68. Yhtymähallitus 04.03.2014. Aika 04.03.2014 klo 17:30-20:17. Kauhavan terveysaseman neuvotteluhuone

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 3/2014 68. Yhtymähallitus 04.03.2014. Aika 04.03.2014 klo 17:30-20:17. Kauhavan terveysaseman neuvotteluhuone Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 3/2014 68 Yhtymähallitus 04.03.2014 Aika 04.03.2014 klo 17:30-20:17 Paikka Kauhavan terveysaseman neuvotteluhuone Asiat 42-54 Otsikko Sivu 42 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723 Kaupunginhallitus AIKA 09.09.2013 klo 15:00-19:13 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2012 1 Perusturvalautakunta AIKA 28.11.2012 kello 15:00-17:50 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 75 Kokouksen

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1. Koivunen Tuula

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1. Koivunen Tuula ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika 18.05.2015 klo 16:00-21:22 Kaupunginhallitus 18.05.2015 Paikka Osallistujat Kaupunginhallituksen kokoushuone Nimi Tehtävä Koivunen Tuula pj. Ryynänen Aimo

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 348 Talousarvion 2013 puolivuosiraportti 3. 349 Naantalin kaupungin palvelustrategia 2014-2016 8

Sisällysluettelo. 348 Talousarvion 2013 puolivuosiraportti 3. 349 Naantalin kaupungin palvelustrategia 2014-2016 8 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 23/2013 1 Kaupunginhallitus 26.08.2013 Sisällysluettelo Sivu 348 Talousarvion 2013 puolivuosiraportti 3 349 Naantalin kaupungin palvelustrategia 2014-2016 8 350 Pöytäkirjat

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 Kunnanvaltuusto 10.03.2014 Aika 10.03.2014 klo 17:00-19:27 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Kaupunginvaltuusto VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Aika 15.06.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kaupungintalon valtuustosali Läsnä Paananen Mervi puheenjohtaja Pulkkinen Eero I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 276-293

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 19:00-20:54 PAIKKA Kaupungintalo, Iso Auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 1 (55)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 1 (55) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 1 (55) Yhtymähallitus Aika 22.01.2015 klo 15:00-19:24 Paikka Iisalmen terveyskeskus, kokoustila Virta, 2 krs. Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Karkkilan kaupunki Esityslista 3/2014 1. Kaupunginvaltuusto 09.06.2014. Aika 09.06.2014 klo 18:00. Käsiteltävät asiat.

Karkkilan kaupunki Esityslista 3/2014 1. Kaupunginvaltuusto 09.06.2014. Aika 09.06.2014 klo 18:00. Käsiteltävät asiat. Karkkilan kaupunki Esityslista 3/2014 1 Aika 09.06.2014 klo 18:00 Paikka Karkkilasali Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 31 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1. Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1. Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 404 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 08.09.2014 klo 15:00-18:36 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Ympäristölautakunta AIKA 20.02.2013 kello 17:00-19:43 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 10.11.2014 klo 15:00-16:21 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-16:21 kh:n puheenjohtaja

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (38) SAIRAANHOITOPIIRI

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (38) SAIRAANHOITOPIIRI HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (38) HALLITUS AIKA 26.01.2015 klo 08:30-11:08 PAIKKA Hallituksen kokoushuone, Stenbäckink. 9, 4. krs KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA

Lisätiedot

Kunnantalon valtuustosali

Kunnantalon valtuustosali PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2013 287 Valtuusto KOKOUSTIEDOT Aika 18.12.2013 klo 10:00-14:20 Paikka Kunnantalon valtuustosali OSALLISTUJAT Läsnä Kittilä Risto puheenjohtaja Widnäs Helena 1. varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 13.01.2014 klo 17:00-18:54 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupunginhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:15-20:10 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 150 Kokouksen

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 200

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 200 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 200 Kunnanvaltuusto 17.11.2014 AIKA 17.11.2014 klo 18:00-18:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 67 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 Valtuusto 22.08.2011 AIKA 22.08.2011 klo 20:25-21:30 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706 Kaupunginhallitus 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 17:00-19:18 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 297 Lainan myöntäminen

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Aika: 08.06.2015 klo 19:30-21:15 Paikka: n istuntosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 33 Kokouksen ärestäytyminen 4 34 Vuoden 2014 tilinpäätöksen käsittely 5 35 Vuoden

Lisätiedot